Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Mongolian etymology :

Search within this database
\data\alt\monget
Proto-Mongolian: *dör-ben, *dö-čin
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 four 2 forty
Russian meaning: 1 четыре 2 сорок
Written Mongolian: dörbe(n) (L 268) 1, döči(n) (L 266) 2
Middle Mongolian: dorben (HY 42, SH), dorbǟn (IM), durbän (MA) 1, dočin (HY 43), dučin (IM), dučin (MA) 2
Khalkha: döröv 1, döč(in) 2
Buriat: dürbe(n) 1 düše(n) 2
Kalmuck: dörwṇ 1, döčṇ 2
Ordos: dörwö 1, döči 2
Dongxian: ǯieruan, ǯieron 1
Baoan: deroŋ, deraŋ 1
Dagur: durub, durǝb 1, duči(n), duč 2 (Тод. Даг. 138), duči 2 (MD 138), durube(n) 1 (MD 139)
Shary-Yoghur: dörwǝn, dörwen 1, döǯin 2
Monguor: dēran (SM 52), dēren 1, tēʒ́in, teʒ́in (SM 417) 2
Mogol: dürbōn; ZM dorbɔ̄n (25-1b)
Comments: KW 100, TMN 1, 329, MGCD 231, 232.
monget-prnum,monget-meaning,monget-rusmean,monget-wmo,monget-mmo,monget-hal,monget-bur,monget-kal,monget-ord,monget-dun,monget-bao,monget-dag,monget-yuy,monget-mgr,monget-mogh,monget-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1091177174
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov