Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Online database on Russian folk dialects :

Search within this database
Total of 99630 records 4982 pages

Pages: 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Back: 1 20 50 100 200 500
Forward: 1 20 50 100 200 500 1000 2000
ruscorpora\jul12
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Clause: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Phrase: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Wordform without punctuation and prosody: стару́хи
Macrotact: Стару́хи
Mesotact: Стару́хи
Microtact: Стару́хи
Wordform with punctuation and prosody: Стару́хи
Wordform without prosody: Стару́хи
Wordform number: 65685
Normalized wordform: стару́хи
Lexem: {старуха}
Grammatical characteristic: {Np}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Clause: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Phrase: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Wordform without punctuation and prosody: ни
Macrotact: ни{пойу́т
Mesotact: ни{пойу́т
Microtact: ни{пойу́т
Wordform with punctuation and prosody: ни{
Wordform without prosody: ни
Wordform number: 65686
Normalized wordform: не@ни
Lexem: {не@ни}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Clause: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Phrase: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Wordform without punctuation and prosody: пойу́т
Macrotact: ни{пойу́т
Mesotact: ни{пойу́т
Microtact: ни{пойу́т
Wordform with punctuation and prosody: пойу́т
Wordform without prosody: пойу́т
Wordform number: 65687
Normalized wordform: пою́т
Lexem: {петь}
Grammatical characteristic: {act. ind. p./f. 3 pl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Clause: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Phrase: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Wordform without punctuation and prosody: у
Macrotact: у{на́с.
Mesotact: у{на́с.
Microtact: у{на́с.
Wordform with punctuation and prosody: у{
Wordform without prosody: у
Wordform number: 65688
Normalized wordform: у
Lexem: {у}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Clause: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Phrase: Стару́хи ни пойу́т у на́с.
Wordform without punctuation and prosody: на́с
Macrotact: у{на́с.
Mesotact: у{на́с.
Microtact: у{на́с.
Wordform with punctuation and prosody: на́с.
Wordform without prosody: на́с.
Wordform number: 65689
Normalized wordform: на́с
Lexem: {мы}
Grammatical characteristic: {Gp@Ap}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Clause: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Phrase: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Wordform without punctuation and prosody: у
Macrotact: У{мениа́
Mesotact: У{мениа́
Microtact: У{мениа́
Wordform with punctuation and prosody: У{
Wordform without prosody: У
Wordform number: 65690
Normalized wordform: у
Lexem: {у}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Clause: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Phrase: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Wordform without punctuation and prosody: мениа́
Macrotact: У{мениа́
Mesotact: У{мениа́
Microtact: У{мениа́
Wordform with punctuation and prosody: мениа́
Wordform without prosody: мениа́
Wordform number: 65691
Normalized wordform: меня́
Lexem: {я́ [мс]}
Grammatical characteristic: {Gs,As}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Clause: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Phrase: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Wordform without punctuation and prosody: ма́ть
Macrotact: ма́ть
Mesotact: ма́ть
Microtact: ма́ть
Wordform with punctuation and prosody: ма́ть
Wordform without prosody: ма́ть
Wordform number: 65692
Normalized wordform: ма́ть
Lexem: {мать}
Grammatical characteristic: {Ns&Asa&As}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Clause: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Phrase: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Wordform without punctuation and prosody: сро́ду
Macrotact: сро́ду
Mesotact: сро́ду
Microtact: сро́ду
Wordform with punctuation and prosody: сро́ду
Wordform without prosody: сро́ду
Wordform number: 65693
Normalized wordform: сро́ду
Lexem: {сроду}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Clause: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Phrase: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Wordform without punctuation and prosody: не
Macrotact: не{пие́ла.
Mesotact: не{пие́ла.
Microtact: не{пие́ла.
Wordform with punctuation and prosody: не{
Wordform without prosody: не
Wordform number: 65694
Normalized wordform: не
Lexem: {не}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Clause: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Phrase: У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла.
Wordform without punctuation and prosody: пие́ла
Macrotact: не{пие́ла.
Mesotact: не{пие́ла.
Microtact: не{пие́ла.
Wordform with punctuation and prosody: пие́ла.
Wordform without prosody: пие́ла.
Wordform number: 65695
Normalized wordform: пе́ла
Lexem: {петь}
Grammatical characteristic: {act. ind. past f. s.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: Дика́йа,
Wordform without punctuation and prosody: дика́йа
Macrotact: Дика́йа,
Mesotact: Дика́йа,
Microtact: Дика́йа,
Wordform with punctuation and prosody: Дика́йа,
Wordform without prosody: Дика́йа,
Wordform number: 65696
Normalized wordform: дика́я
Lexem: {дикий}
Grammatical characteristic: {Nsf}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: да,
Wordform without punctuation and prosody: да
Macrotact: да,
Mesotact: да,
Microtact: да,
Wordform with punctuation and prosody: да,
Wordform without prosody: да,
Wordform number: 65697
Normalized wordform: да
Lexem: {да}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: йа́
Macrotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Mesotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Microtact: йа́[
Wordform with punctuation and prosody: йа́[
Wordform without prosody: йа́
Wordform number: 65698
Normalized wordform: я́
Lexem: {я}
Grammatical characteristic: {Ns}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: с
Macrotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Mesotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Microtact: с{ма́тирьйу-тъ
Wordform with punctuation and prosody: с{
Wordform without prosody: с
Wordform number: 65699
Normalized wordform: с
Lexem: {с}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: ма́тирьйу
Macrotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Mesotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Microtact: с{ма́тирьйу-тъ
Wordform with punctuation and prosody: ма́тирьйу
Wordform without prosody: ма́тирьйу
Wordform number: 65700
Normalized wordform: ма́терью
Lexem: {мать}
Grammatical characteristic: {Is}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: -тъ
Macrotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Mesotact: йа́[с{ма́тирьйу-тъ
Microtact: с{ма́тирьйу-тъ
Wordform with punctuation and prosody: -тъ
Wordform without prosody: -тъ
Wordform number: 65701
Normalized wordform: то
Lexem: {то́т#то}
Grammatical characteristic: {Nsn,Asn# Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: пръжыла́
Macrotact: пръжыла́
Mesotact: пръжыла́
Microtact: пръжыла́
Wordform with punctuation and prosody: пръжыла́
Wordform without prosody: пръжыла́
Wordform number: 65702
Normalized wordform: прожила́
Lexem: {прожить}
Grammatical characteristic: {act. ind. past f. s.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: аш
Macrotact: аш
Mesotact: аш
Microtact: аш
Wordform with punctuation and prosody: аш
Wordform without prosody: аш
Wordform number: 65703
Normalized wordform: аж
Lexem: {аж}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
Audio file: R-pus05s
Location: Пустоша Шатурского р-на Московской обл.
Informant: Клавдия Васильевна Швецова
Year of birth: 1922-2007
Recording year: зап. 2005 г.
Paragraph address: gridinoNM/113
Text: Стару́хи ни пойу́т у на́с. У мениа́ ма́ть сро́ду не пие́ла. Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь. За́муш выходи́ла, ни блъγъслови́ла, ничовуо́, ааа. Вуот мы́ и не ста́ли жыть пое́тъму. А жы́ли у на́с сперва́, ищ о́н увио́л туды́, а та́м сиостра́ сама́ друга́ прийие́хъла, а до́мик-ът гнило́й. Та́кь и пришлуо́сь ръсходи́ццъ с му́жъм.
Sentence: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Clause: Дика́йа, да, йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́, ка́к йа му́чылъсь.
Phrase: йа́ с ма́тирьйу-тъ пръжыла́ аш та́к себи́,
Wordform without punctuation and prosody: та́к
Macrotact: та́к
Mesotact: та́к
Microtact: та́к
Wordform with punctuation and prosody: та́к
Wordform without prosody: та́к
Wordform number: 65704
Normalized wordform: та́к
Lexem: {так}
Grammatical characteristic: {Indecl.}
jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,jul12-loc,jul12-inform,jul12-life,jul12-year,jul12-adres,jul12-text,jul12-sentence,jul12-clause,jul12-phrase,jul12-glossizol,jul12-macrotact,jul12-mezotact,jul12-microtact,jul12-gloss,jul12-gloss1,jul12-glossadr,jul12-word,jul12-lexem0,jul12-gramm,
Total of 99630 records 4982 pages

Pages: 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Back: 1 20 50 100 200 500
Forward: 1 20 50 100 200 500 1000 2000

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
274868886
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov