Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Macro-Je family: Maxakali group (2 lists) :

Search within this database
Total of 129 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\zhe\max
Number: 1
Word: all
Maxakali: piːbaʔ {pipma}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 2
Word: ashes
Maxakali: pɨtohoɨ̯k / pɨtoɨ̯k {putohok / putok}  1 
Pataxo Hahahae: bʊkʊhʊ ~ pukui̯  1 
Number: 3
Word: bark
Maxakali: ɕɑi̯ ~ mĩɤ̯̃p=ɕɑi̯ {xax ~ mĩmxax}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 4
Word: belly
Maxakali: täi̯ {tex}  1 
Pataxo Hahahae: =buʌ̯  2 
Number: 4
Word: belly
Maxakali:
Pataxo Hahahae: =kɛhɛ  1 
Number: 5
Word: big
Maxakali: ɕäi̯kaʔ ~ ɕäːkaʔ {xexka}  1 
Pataxo Hahahae: kehʌ̃-čia  2 
Number: 6
Word: bird
Maxakali: pɨtɨi̯-nãɨ̯̃ŋ {putuxnãg}  1 
Pataxo Hahahae: pʌkǝi̯ ~ bʌkǝi̯ ~ pʌkǝi̯-nʌ̃u̯ ~ bʌkǝi̯-nʌ̃u̯  1 
Number: 7
Word: bite
Maxakali: pɨtuɤ̯p {putop}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 7
Word: bite
Maxakali: ɕahaʔ {xaha}  2 
Pataxo Hahahae:
Number: 7
Word: bite
Maxakali: kadɛɤ̯p {kanep}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 8
Word: black
Maxakali: mɨ̃nɪ̃ĩ̯ {mũnĩy}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 9
Word: blood
Maxakali: hɛɤ̯p {hep}  1 
Pataxo Hahahae: =hɛb  1 
Number: 10
Word: bone
Maxakali: kɨɤ̯p {kup}  1 
Pataxo Hahahae: =ɨp-c̢ui̯ ~ =up-c̢ui̯  1 
Number: 11
Word: breast
Maxakali: kɛɤ̯p {kep}  1 
Pataxo Hahahae: c̢ohob  2 
Number: 12
Word: burn
Maxakali: mũ=haɤ̯p {mõhap}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 13
Word: nail
Maxakali: ɲĩː=mã=ɕɑi̯ {yĩmmãxax}  1 
Pataxo Hahahae: =pahab=tai̯ŋ  1 
Number: 14
Word: cloud
Maxakali: gʊ̃ĩ̯ {gõy}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 15
Word: cold
Maxakali: ɕɨ=ɕiʔ / =ʔã=ɕiʔ {xuxi / =ãxi}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 16
Word: come
Maxakali: nɨ̃-ǝ̯̃ {nũn}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 17
Word: die
Maxakali: ɕoɨ̯k {xok}  1 
Pataxo Hahahae: =c̢uku  1 
Number: 17
Word: die
Maxakali:
Pataxo Hahahae: =mɔhɔi̯  2 
Number: 18
Word: dog
Maxakali: kukäi̯ {kokex}  1 
Pataxo Hahahae: wuɛ  1 
Number: 19
Word: drink
Maxakali: ɕuʔuɤ̯p {xoʼop}  1 
Pataxo Hahahae: c̢ohob  1 
Number: 20
Word: dry
Maxakali: daɨ̯k {nak}  -1 
Pataxo Hahahae: c̢ɛ  1 
Number: 21
Word: ear
Maxakali: ɲĩɤ̯̃p-kʊi̯ {yĩpkox}  1 
Pataxo Hahahae: ɛ̃mp-ʔoi̯  1 
Number: 22
Word: earth
Maxakali: hãhãɤ̯̃m / hãɤ̯̃m {hãhãm / hãm}  1 
Pataxo Hahahae: hʌ̃hʌ̃m / hʌ̃m  1 
Number: 23
Word: eat
Maxakali: mãhãʔ {mãhã}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 23
Word: eat
Maxakali: ɕiǝ̯ {xit}  2 
Pataxo Hahahae:
Number: 24
Word: egg
Maxakali: ɕɘʔɘɨ̯k / ɕɘɨ̯k ~ ɕoɨ̯k=ɕɘɨ̯k {xuʼuk / xuk ~ xokxuk}  1 
Pataxo Hahahae: =ic̢ʌ̃  1 
Number: 25
Word: eye
Maxakali: pɒʔ {pa}  1 
Pataxo Hahahae: =wa  1 
Number: 26
Word: fat
Maxakali: tuɤ̯p {top}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 27
Word: feather
Maxakali: ɲĩ=mãɨ̯̃k=ɕaɤ̯p {yĩmãg xap}  1 
Pataxo Hahahae: bʌkǝi̯ ~ pʌkǝi̯  2 
Number: 27
Word: feather
Maxakali:
Pataxo Hahahae: =c̢ɛ  3 
Number: 28
Word: fire
Maxakali: kɨɕaɤ̯p {kuxap}  1 
Pataxo Hahahae: c̢ahab  1 
Number: 29
Word: fish
Maxakali: mãhãɤ̯̃m / mãɤ̯̃m {mãhãm / mãm}  1 
Pataxo Hahahae: mʌ̃hʌ̃m  1 
Number: 30
Word: fly
Maxakali: tup-ahaʔ / tup-aʔ {topaha / topa}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 31
Word: foot
Maxakali: pataʔ {pata}  1 
Pataxo Hahahae: =paka  1 
Number: 32
Word: full
Maxakali: nɨ̃ʔ=ɕiɤ̯p {nũ xip}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 33
Word: give
Maxakali: hũɤ̯̃m {hõm}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 34
Word: good
Maxakali: bai̯ ~ baiʔ ~ baʔiʔ {max ~ mai}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 35
Word: green
Maxakali: ɲĩ=ɕɨi̯ {yĩxux}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 36
Word: hair
Maxakali: ɕɛʔ {xe}  1 
Pataxo Hahahae: =c̢ɛ  1 
Number: 37
Word: hand
Maxakali: ɲĩɤ̯m {yĩm}  1 
Pataxo Hahahae: =pahˈab  2 
Number: 38
Word: head
Maxakali: pɨtʊi̯ {putox}  1 
Pataxo Hahahae: =bʌkɔhai̯ ~ =bʌkoi̯  1 
Number: 39
Word: hear
Maxakali: ɕɨ=pa-ɨ̯k / =ʔã=pa-ɨ̯k {xupak / =ãpak}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 40
Word: heart
Maxakali: kɨɕaʔ {kuxa}  1 
Pataxo Hahahae: =ʔʌ̃c̢ɔ ~ =ʔac̢a  1 
Number: 41
Word: horn
Maxakali: pɨtʊi̯=kɨɤ̯p {putoxkup}  1 
Pataxo Hahahae: ɛ̃mp=ub  1 
Number: 42
Word: I
Maxakali: ɘ̃ɨ̯̃ŋ- {ũg-}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 42
Word: I
Maxakali: ʔãʔ {ã}  2 
Pataxo Hahahae:
Number: 43
Word: kill
Maxakali: pɨtäi̯ {putex}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 44
Word: knee
Maxakali: kupɒɕɨi̯ {kopaxux}  1 
Pataxo Hahahae: =mahi ~ =mahǝi̯  1 
Number: 45
Word: know
Maxakali: ɲɨ̃mɘ̃ɨ̯̃ŋ {yũmũg}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 46
Word: leaf
Maxakali: mĩɤ̯̃p=ɕɨi̯ ~ mĩ=ɕɨi̯ {mĩm xux ~ mĩxux}  1 
Pataxo Hahahae: hʌ̃m=hʌ̃i̯  1 
Number: 47
Word: lie
Maxakali: piɤ̯p {pip}  1 
Pataxo Hahahae: hʌ̃=gũm ~ ʌ̃=gũm  2 
Number: 48
Word: liver
Maxakali: ɕɨɤ̯p=kɨ̃nɑ̃ĩ̯ {xupkũnãy}  1 
Pataxo Hahahae: c̢ʌm=ʌ̃ŋʌ̃i̯  1 
Number: 49
Word: long
Maxakali: tʊhʊi̯ / tʊi̯ {tohox / tox}  1 
Pataxo Hahahae: kuhui̯ / kui̯  1 
Number: 50
Word: louse
Maxakali: kɨǝ̯ {kut}  1 
Pataxo Hahahae: c̢ɛi̯c̢ui̯  2 
Number: 50
Word: louse
Maxakali:
Pataxo Hahahae: pakac̢ɛ ~ pokɔc̢õŋ  3 
Number: 51
Word: man
Maxakali: tɪhɪi̯ / tɪi̯ {tihik / tik}  1 
Pataxo Hahahae: kahniako ~ kahnʌ̃kɔ  2 
Number: 52
Word: many
Maxakali: ɕuhiʔ {xohi}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 53
Word: meat
Maxakali: ɲĩǝ̯̃ ~ ɕoɨ̯ŋ=ɲĩǝ̯̃ {yĩn ~ xogyĩn}  1 
Pataxo Hahahae: xim  2 
Number: 53
Word: meat
Maxakali:
Pataxo Hahahae: mohab  3 
Number: 53
Word: meat
Maxakali:
Pataxo Hahahae: c̢u=ˈiŋ  1 
Number: 54
Word: moon
Maxakali: mãɲʊ̃ǝ̯̃-häi̯ {mãyõnhex}  1 
Pataxo Hahahae: mʌ̃ŋũ-čia  1 
Number: 55
Word: mountain
Maxakali: ɲɪ̃ĩ̯tɪi̯ {yĩktix ~ yĩytix}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 56
Word: mouth
Maxakali: ɲɪ̃ĩ̯-kʊi̯ ~ ɲiː-kʊi̯ {yĩykox}  1 
Pataxo Hahahae: =taka-oi̯  2 
Number: 57
Word: name
Maxakali: ɕɨ=ɕäǝ̯-ʔɑi̯ / =ʔã=ɕäǝ̯-ʔɑi̯ {xuxetʼax / =ãxetʼax}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 58
Word: neck
Maxakali: ɕɘɨ̯ŋ=nĩ-kɨɤ̯p {xuknĩkup}  1 
Pataxo Hahahae: =čipai̯  2 
Number: 59
Word: new
Maxakali: tɨɤ̯p {tup}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 60
Word: night
Maxakali: ʔãɤ̯̃=mnɪ̃ĩ̯ {ãmnĩy}  1 
Pataxo Hahahae: ha=gĩ  1 
Number: 61
Word: nose
Maxakali: ɕɨpɨɤ̯p {xupup}  1 
Pataxo Hahahae: =čihĩ  2 
Number: 62
Word: not
Maxakali: ʔa=...=ʔaʔ {a=...=ʼa}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 63
Word: one
Maxakali: pɨɕäǝ̯ {puxet}  1 
Pataxo Hahahae: abakačɛ  2 
Number: 64
Word: person
Maxakali:
Pataxo Hahahae: abkahǝi̯  1 
Number: 65
Word: rain
Maxakali: tähäi̯ / täi̯ {tehex / tex}  1 
Pataxo Hahahae: kɛhɛ  1 
Number: 66
Word: red
Maxakali: ɕɨ=taʔ / =ʔã=taʔ {xuta / =ãta}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 67
Word: road
Maxakali: pɨtɑhɑǝ̯ / pɨtɑǝ̯ {putahat / putat}  1 
Pataxo Hahahae: =wai̯ʔoi̯  2 
Number: 68
Word: root
Maxakali: mĩɤ̯̃m=ɲĩɤ̯̃p=ɕatiǝ̯ {mĩmyĩpxatit}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 69
Word: round
Maxakali: ʔã=dɘɨ̯k ~ dɘɨ̯k {ãnuk ~ nuk}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 70
Word: sand
Maxakali: ʔãbʊǝ̯ {ãmot}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 71
Word: say
Maxakali: ɕɘ=ɨ̯ktɨi̯ / ʔã=ɨ̯̃ktɨi̯ {xuktux / =ãktux}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 72
Word: see
Maxakali: pɛ-nãhãʔ {penãhã}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 73
Word: seed
Maxakali: ɕahaɤ̯p / ɕaɤ̯p ~ hãɤ̯̃p=ɕuɤ̯p=ɕaɤ̯p {xahap / xap ~ hãpxopxap}  1 
Pataxo Hahahae: mĩ=ka-hab  2 
Number: 74
Word: sit
Maxakali: ɲɨ̃ɤ̯̃m {yũm}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 75
Word: skin
Maxakali: ɕɑi̯ {xax}  1 
Pataxo Hahahae: c̢ok=c̢ad  2 
Number: 75
Word: skin
Maxakali:
Pataxo Hahahae: paaĩŋ  3 
Number: 75
Word: skin
Maxakali:
Pataxo Hahahae: kũi̯dã  4 
Number: 76
Word: sleep
Maxakali: mũʔ=ɲ=ʊ̃ǝ̯̃ {mõ yõn}  1 
Pataxo Hahahae: hʌ̃=gũm ~ ʌ̃=gũm #  2 
Number: 77
Word: small
Maxakali: kɨtɪ̃ĩ̯-nãɨ̯̃ŋ {kutĩynãg}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 78
Word: smoke
Maxakali: gʊ̃ĩ̯ ~ kɨ=gʊ̃ĩ̯ {gõy ~ kugõy}  -1 
Pataxo Hahahae: ʔʊ=ʔʊ̃i̯  1 
Number: 79
Word: stand
Maxakali: kɨ̃nĩhãʔ-ɕiɤ̯p {kũnĩhã xip}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 80
Word: star
Maxakali: mãɲũː=nãɨ̯̃ŋ {mãyõnnãg}  1 
Pataxo Hahahae: mʌ̃ŋũ-hʌ̃  1 
Number: 81
Word: stone
Maxakali: mĩ=kɑi̯-ɕaɤ̯p {mĩkax-xap}  1 
Pataxo Hahahae: paʔai̯ ~ bawai̯  2 
Number: 82
Word: sun
Maxakali: mãɲʊ̃ǝ̯̃ {mãyõn}  1 
Pataxo Hahahae: mʌ̃ŋũ  1 
Number: 83
Word: swim
Maxakali: kũnãː=kupɒʔ=mõ-ɨ̯̃ŋ {kõnãg kopa mõg}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 83
Word: swim
Maxakali: põɨ̯̃k=põɨ̯̃ŋ {põgpõg}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 84
Word: tail
Maxakali: nãː-kɨɤ̯p {nãgkup}  1 
Pataxo Hahahae: =ŋʌ̃  1 
Number: 85
Word: that
Maxakali: nũʔũɤ̯̃m / nũɤ̯̃m {nõʼõm / nõm}  0 
Pataxo Hahahae:
Number: 85
Word: that
Maxakali: ʔũhũɤ̯̃m / ʔũɤ̯̃m {õhõm / õm}  0 
Pataxo Hahahae:
Number: 86
Word: this
Maxakali: nɘ̃hɘ̃ {nũhũ}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 87
Word: thou
Maxakali: ã- {ã-}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 87
Word: thou
Maxakali: ɕaʔ {xa}  2 
Pataxo Hahahae:
Number: 88
Word: tongue
Maxakali: ɲʊ̃ĩ̯ɕõɨ̯̃ŋ ~ ɲĩɕõɨ̯̃ŋ {yõyxõg ~ yĩxõg}  1 
Pataxo Hahahae: =c̢ʊ̃hʊ̃ ~ =c̢õhʌ̃  1 
Number: 89
Word: tooth
Maxakali: ɕʊi̯ {xox}  1 
Pataxo Hahahae: =c̢ʊi̯  1 
Number: 90
Word: tree
Maxakali: mĩhĩɤ̯̃m / mĩɤ̯̃m {mĩhĩm / mĩm}  1 
Pataxo Hahahae: mĩm-nʌ̃  1 
Number: 91
Word: two
Maxakali: tɪi̯ {tix}  1 
Pataxo Hahahae: abac̢ɛ  2 
Number: 92
Word: go
Maxakali: mõ-ɨ̯̃ŋ {mõg}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 93
Word: hot
Maxakali: pɘɨ̯k-päi̯ {pukpex}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 94
Word: water
Maxakali: kũnãʔãɨ̯̃ŋ / kũnãɨ̯̃ŋ {kõnããg / kõnãg}  1 
Pataxo Hahahae: ŋʌ̃hʌ̃  1 
Number: 95
Word: we1
Maxakali: ɲɨ̃-mɘ̃-ɨ̯̃ŋ / ɲɨ̃-mɨ̃-ʔãʔ {yũmũg / yũmũã}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 95
Word: we2
Maxakali: ʔɘ̃ɨ̯̃ŋ-mɘ̃-ɨ̯̃ŋ / ʔɘ̃ɨ̯̃ŋ-mɨ̃-ʔãʔ {ũgmũg / ũgmũã}  2 
Pataxo Hahahae:
Number: 96
Word: what
Maxakali: pɨtɛʔ ~ pɨtɛ-ɤ̯p ~ pɨtɛ-ʔɨ̃ɤ̯̃m {pute ~ putep ~ pute ũm}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 97
Word: white
Maxakali: pudoɨ̯k {ponok}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 98
Word: who
Maxakali: pɨtɛʔ ~ pɨtɛ-ɤ̯p ~ pɨtɛ-ʔɨ̃ɤ̯̃m {pute ~ putep ~ pute ũm} #  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 99
Word: woman
Maxakali: ʔɨ̃hɨ̃ǝ̯̃ / ʔɨ̃ǝ̯̃ {ũhũn / ũn}  1 
Pataxo Hahahae: bɛkɛ-čia  2 
Number: 100
Word: yellow
Maxakali: ɲĩ=ɕɨi̯ {yĩxux}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 100
Word: yellow
Maxakali: ʓiʓiɤ̯p {yiyip}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 101
Word: far
Maxakali: hãɤ̯̃p=tʊi̯ {hãptox}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 102
Word: heavy
Maxakali: pɨtɨi̯ {putux}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 103
Word: near
Maxakali: hãɤ̯̃m=hɨɤ̯p {hãmhup}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 103
Word: near
Maxakali: ɲĩka {yĩka}  2 
Pataxo Hahahae:
Number: 104
Word: salt
Maxakali: ʔãbʊǝ̯-ɕɨi̯-päi̯ {ãmot xuxpex}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 105
Word: short
Maxakali: hɨ̃ɤ̯̃m-nãɨ̯̃ŋ {hũmnãg}  1 
Pataxo Hahahae:
Number: 106
Word: snake
Maxakali: kãɲãʔ {kãyã}  1 
Pataxo Hahahae: ʌ̃ŋʌ̃  1 
Number: 107
Word: thin
Maxakali: kɨɤ̯b-daɨ̯k {kumnak} #  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 108
Word: wind
Maxakali: ʔãbɨʔɨʔ {ãmuʼu}  -1 
Pataxo Hahahae: hʌ̃m=c̢aʔi  1 
Number: 109
Word: worm
Maxakali: pɨɕʊ̃ʔʊ̃ĩ̯ / pɨɕʊ̃ĩ̯ {puxõʼõy / puxõy}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 110
Word: year
Maxakali: hãɤ̯̃m=ɲãː=ɕatabɘɨ̯k {hãmyãyxatamuk}  -1 
Pataxo Hahahae:
Number: 110
Word: year
Maxakali: ʔɑ̃ǝ̯̃ ~ ʔũɑ̃ǝ̯̃ {ãn ~ õãn}  -1 
Pataxo Hahahae:
max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,max-word,max-mxk,max-hhh,
Total of 129 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
4575580237
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov