Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Tupían family: Tupí-Guaraní group (1 list) :

Search within this database
Total of 120 records By pages
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\tup\tpg
Number: 1
Word: all
Tapirape: =pãp / =mãp {=pam / =mam}  1 
Number: 2
Word: ashes
Tapirape:
Number: 3
Word: bark
Tapirape: ɨ=pe {ype}  1 
Number: 4
Word: belly
Tapirape: t=ewek {tewek}  1 
Number: 5
Word: big
Tapirape: t=oweteo {toweteo}  1 
Number: 6
Word: bird
Tapirape: wɨɾ̃ã {wyrã}  1 
Number: 7
Word: bite
Tapirape: oʔo {oho}  1 
Number: 8
Word: black
Tapirape: t=awɨ {tawy}  1 
Number: 8
Word: black
Tapirape: õn {on}  2 
Number: 9
Word: blood
Tapirape: wɨ {wy}  1 
Number: 10
Word: bone
Tapirape: kɨ̃ŋ {kyg}  1 
Number: 11
Word: breast
Tapirape: kɨ̃m {kym}  1 
Number: 11
Word: breast
Tapirape: ɨwɨ̃ỹ {ywỹj}  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Tapirape: ãpɨ {ãpy}  1 
Number: 13
Word: claw(nail)
Tapirape: mɨ=ãpe {myãpe}  1 
Number: 14
Word: cloud
Tapirape: ãmɨ̃n=ãip {amynãip}  1 
Number: 15
Word: cold
Tapirape: õʔɨ-ɨ̃ŋ {õhyyg}  1 
Number: 16
Word: come
Tapirape: ɕat {xat}  1 
Number: 17
Word: die
Tapirape: mãnõ {manõ}  1 
Number: 18
Word: dog
Tapirape: ɕãwãt {xãwan}  1 
Number: 19
Word: drink
Tapirape: ʔɨ=ʔo ~ ɨ=ʔo {hyho ~ yho}  1 
Number: 20
Word: dry
Tapirape: koʔiɕĩŋ {kohixig}  1 
Number: 21
Word: ear
Tapirape: nãmi {nami}  1 
Number: 22
Word: earth
Tapirape: ʔɨwɨ ~ ɨwɨ {hywy ~ ywy}  1 
Number: 23
Word: eat
Tapirape: ʔo {ho}  1 
Number: 23
Word: eat
Tapirape: kaɾ̃õ {karõ}  2 
Number: 24
Word: egg
Tapirape: opiʔã ~ opiʔa {opihã ~ opiha}  1 
Number: 25
Word: eye
Tapirape: t=ẽã {tẽã}  1 
Number: 26
Word: fat n.
Tapirape: kãp {kam}  1 
Number: 27
Word: feather
Tapirape: h=ãp {ham}  1 
Number: 28
Word: fire
Tapirape: t=ãtã {tãtã}  1 
Number: 29
Word: fish
Tapirape: ʔi=piɾ̃ã {hipirã}  1 
Number: 30
Word: fly v.
Tapirape: wewe {wewe}  1 
Number: 31
Word: foot
Tapirape: mɨ {my}  1 
Number: 32
Word: full
Tapirape:
Number: 33
Word: give
Tapirape: mã=na {mana}  1 
Number: 33
Word: give
Tapirape: m=ot {mot}  2 
Number: 34
Word: good
Tapirape: kãto {kãto}  1 
Number: 35
Word: green
Tapirape: kaʔa=kɨɾ̃ã-maʔe {kahakyramahe}  1 
Number: 36
Word: hair
Tapirape: ʔãp {ham}  1 
Number: 37
Word: hand
Tapirape: ma {ma}  1 
Number: 38
Word: head
Tapirape: ãpĩn {ãpin}  1 
Number: 38
Word: head
Tapirape: ã-kɨ̃ŋ {ãkyg}  2 
Number: 39
Word: hear
Tapirape: ĩnop / =ɾ=ĩnop {inop / =rinop}  1 
Number: 40
Word: heart
Tapirape: ɕɨ̃ʔɨ̃ {xỹhỹ}  1 
Number: 41
Word: horn
Tapirape: ãɕĩ {ãxĩ}  1 
Number: 42
Word: I
Tapirape: ie {ie}  1 
Number: 43
Word: kill
Tapirape: ɕokã {xokã}  1 
Number: 44
Word: knee
Tapirape: kãnaw̃ã ~ kãnãw̃ã {kanawã ~ kanãwã}  1 
Number: 45
Word: know
Tapirape: kwaãp ~ kwããp {qaam ~ qãam}  1 
Number: 46
Word: leaf
Tapirape: h=ap {hap}  1 
Number: 47
Word: lie
Tapirape: ɕop {xop}  1 
Number: 48
Word: liver
Tapirape: mɨʔã ~ mɨʔa {myhã ~ myha}  1 
Number: 49
Word: long
Tapirape: poko {poko}  1 
Number: 50
Word: louse
Tapirape: kɨp {kyp}  1 
Number: 51
Word: man
Tapirape: ãkõmaʔe ~ akõmaʔe {ãkomahe ~ akomahe}  1 
Number: 52
Word: many
Tapirape: wetepe {wetepe}  1 
Number: 53
Word: meat
Tapirape: t=aʔa {taha}  1 
Number: 54
Word: moon
Tapirape: ɕãɨ {xãy}  1 
Number: 55
Word: mountain
Tapirape: ɨwɨtɨt {ywytyt}  1 
Number: 56
Word: mouth
Tapirape: ɕoɾo {xoro}  1 
Number: 57
Word: name
Tapirape: t=et {tet}  1 
Number: 58
Word: neck
Tapirape: ɕot {xot}  1 
Number: 59
Word: new
Tapirape: ʔɨão {hyão}  1 
Number: 60
Word: night
Tapirape: ʔɨpɨtõn ~ ɨpɨtõn {hypyton ~ ypyton}  1 
Number: 61
Word: nose
Tapirape: ɕĩ {xĩ}  1 
Number: 62
Word: not
Tapirape: nã-...=i / n-...=i {nã-...=i / n-...=i}  1 
Number: 63
Word: one
Tapirape: ãɕepe ~ mãɕepe {ãxepe ~ mãxepe}  1 
Number: 64
Word: person
Tapirape: ãw̃ã {ãwã} #  1 
Number: 65
Word: rain
Tapirape: ãmɨ̃n {amyn}  1 
Number: 66
Word: red
Tapirape: piɾ̃ɨ̃ŋ ~ miɾ̃ɨ̃ŋ {piryg ~ miryg}  1 
Number: 67
Word: road
Tapirape: pe {pe}  1 
Number: 68
Word: root
Tapirape:
Number: 69
Word: round
Tapirape: ãpaỹã ~ ãpaʔã {ãpayã ~ ãpahã}  1 
Number: 70
Word: sand
Tapirape:
Number: 71
Word: say
Tapirape: ʔẽ {hẽ}  1 
Number: 72
Word: see
Tapirape: iɕãk ~ eɕãk / =ɾ=eɕãk {ixãk ~ exãk / =rexãk}  1 
Number: 73
Word: seed
Tapirape: ãʔɨ̃ỹ {ãhỹj}  1 
Number: 74
Word: sit
Tapirape: ʔɨ̃ỹ {hỹj}  1 
Number: 75
Word: skin
Tapirape: pit {pit}  1 
Number: 76
Word: sleep
Tapirape: ket {ket}  1 
Number: 77
Word: small
Tapirape: t=ãʔɨt {ãhyt}  1 
Number: 78
Word: smoke
Tapirape:
Number: 79
Word: stand
Tapirape: ʔɨ̃m {hym}  1 
Number: 80
Word: star
Tapirape: ɕãɨ=tãtã {xãytãtã}  1 
Number: 81
Word: stone
Tapirape: itã {itã}  1 
Number: 82
Word: sun
Tapirape: ãt / kʷãt {an / qan}  1 
Number: 83
Word: swim
Tapirape: ʔɨɨtãm {hyytam}  1 
Number: 84
Word: tail
Tapirape: w̃ãỹ {wãj}  1 
Number: 85
Word: that
Tapirape: e=pe ~ pe {epe ~ pe}  1 
Number: 85
Word: that
Tapirape: e=kʷe ~ kʷe {eqe ~ qe}  2 
Number: 85
Word: that
Tapirape: e=wi ~ e=w̃ĩ ~ wi ~ w̃ĩ {ewi ~ ew̃ĩ ~ wi ~ wĩ}  3 
Number: 86
Word: this
Tapirape: ʔã {hã}  1 
Number: 86
Word: this
Tapirape: ka {ka}  2 
Number: 86
Word: this
Tapirape: ʔɨ̃ {hỹ}  3 
Number: 87
Word: thou
Tapirape: ãne {ane}  1 
Number: 88
Word: tongue
Tapirape: kõ {kõ}  1 
Number: 89
Word: tooth
Tapirape: t=ɨ̃ỹ ~ t=ɨy {tỹj ~ tyj}  1 
Number: 90
Word: tree
Tapirape: ʔɨwɨɾ̃ã {hywyrã}  1 
Number: 91
Word: two
Tapirape: mokõỹ {mokõj}  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Tapirape: a ~ ha {a ~ ha}  1 
Number: 93
Word: warm (hot)
Tapirape: ãkop {ãkop}  1 
Number: 94
Word: water
Tapirape: ʔɨ {hy}  1 
Number: 95
Word: we1
Tapirape: ɕãne {xane}  1 
Number: 95
Word: we2
Tapirape: aɾe {are}  2 
Number: 96
Word: what
Tapirape: maʔe {mahe}  1 
Number: 97
Word: white
Tapirape: ɕĩŋ {xig}  1 
Number: 98
Word: who
Tapirape: ãw̃ã {ãwã}  1 
Number: 99
Word: woman
Tapirape: koɕɨ̃ {koxỹ}  1 
Number: 100
Word: yellow
Tapirape:
Number: 101
Word: far
Tapirape: mõ {mõ}  1 
Number: 102
Word: heavy
Tapirape: pooy {pooj}  1 
Number: 103
Word: near
Tapirape: ãỹɕe {ãjxe}  1 
Number: 104
Word: salt
Tapirape: ɕokɨt {xokyt}  1 
Number: 105
Word: short
Tapirape: ãtot {ãtot}  1 
Number: 106
Word: snake
Tapirape: may {maj}  1 
Number: 107
Word: thin
Tapirape: pɨã {pyã}  1 
Number: 108
Word: wind
Tapirape: ɨwɨto {ywyto}  1 
Number: 109
Word: worm
Tapirape: ewa-ʔi {ewahi}  1 
Number: 110
Word: year
Tapirape: ãt / kʷãt {ãn / qãn}  1 
tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,tpg-word,tpg-tap,
Total of 120 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1618103633
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov