Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Matacoan family: Mataco group (5 lists) :

Search within this database
Total of 157 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\mgu\mat
Number: 1
Word: all
Eastern Wichi: nũfʷu {nufwu}  1 
Bazan Wichi: ni=ɬˈok-eh  2 
Nocten Wichi: =ɬoq / =ɬˈoːq-ex / =ɬˈoq-ex {=lhoq / =lhóoqej / =lhóqej}  2 
Guisnay Wichi: i=l̥ok-ex ~ i=l̥oq-ex {ilhokej}  2 
Iyojwa'ja: wikʸeʔeyi #  3 
Number: 1
Word: all
Eastern Wichi: nĩ=ɬuq-ɛx {nilhukej}  2 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: paɬat ~ kas=paɬat #  4 
Number: 2
Word: ashes
Eastern Wichi: mũqʼutɑχ {mukʼutaj}  1 
Bazan Wichi: itoh=mˈuk  2 
Nocten Wichi: maqʼ-oːtˈax / =maːqʼ-otˈax ~ =maqʼ-otˈax {maqʼootaj / =maaqʼotaj ~ =maqʼotaj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: tiɬat  3 
Number: 3
Word: bark
Eastern Wichi: =t=ʼɔχ {=tʼoj} #  1 
Bazan Wichi: =t=ʼoh  1 
Nocten Wichi: haʔlɑː=t=ʼˈɑx {haʼlààtʼàj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 4
Word: belly
Eastern Wichi: =cʼe {=tsʼe}  1 
Bazan Wichi: =cʼe #  1 
Nocten Wichi: =nipˈiɬ {=nipilh} #  2 
Guisnay Wichi: =cʼe {=tsʼe}  1 
Iyojwa'ja: hi=cʼiʔi / =cʼeʔe  1 
Number: 4
Word: belly
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =cʼeʔ {=tsʼeʼ} #  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 5
Word: big
Eastern Wichi: wefʷ {wefw}  1 
Bazan Wichi: wehʷ  1 
Nocten Wichi: wuxʷ {wuxw}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: wuh  1 
Number: 5
Word: big
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 5
Word: big
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 5
Word: big
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 6
Word: bird
Eastern Wichi: ʔafʷenče {afwenche}  1 
Bazan Wichi: ahʷenčˈe  1 
Nocten Wichi: ʔaxʷeːnkʸˈeʔ {ʼajweenkyeʼ}  1 
Guisnay Wichi: ahʷenkʸe {afwenche}  1 
Iyojwa'ja: aʍena  1 
Number: 7
Word: bite
Eastern Wichi: yukʷɑχ {yukwaj}  1 
Bazan Wichi: yukʷˈah  1 
Nocten Wichi: yoːkˈax / ɬoːkˈax {yookaj / lhookaj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: yokʸe  1 
Number: 7
Word: bite
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: tʼoːqʰanˈex / =tʼoqʰanˈex {tʼooqhanej / =tʼoqhanej}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 7
Word: bite
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: yeːcʼˈɑx / ɬeːcʼˈɑx {yeetsʼàj / lheetsʼàj}  3 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 8
Word: black
Eastern Wichi: čalɑχ {chalaj}  1 
Bazan Wichi: čalˈah  1 
Nocten Wichi: ʔi=kʸalˈax {ʼikyalaj}  1 
Guisnay Wichi: kʸalax {chalaj}  1 
Iyojwa'ja: isʸoʍaʔă  2 
Number: 9
Word: blood
Eastern Wichi: =ʔwiyis ~ =wiyis ~ =ʔwuyis ~ =wuyis {=wʼiyis ~ =wiyis ~ =wʼuyis ~ =wuyis}  1 
Bazan Wichi: =wuyˈis  1 
Nocten Wichi: ʔwoyˈiːs / =ʔwoyˈis {ʼwoyiis / =ʼwoyis}  1 
Guisnay Wichi: =ʔwoyis {=ʼwoys}  1 
Iyojwa'ja: hi=ʔwoyis / =ʔyoyis  1 
Number: 10
Word: bone
Eastern Wichi: =ɬile {lhile}  1 
Bazan Wichi: =ɬilˈe  1 
Nocten Wichi: =ɬiːlˈeʔ / =ɬilˈeʔ {=lhiileʼ / =lhileʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ɬeliʔĭ  1 
Number: 10
Word: bone
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: nḛ  2 
Nocten Wichi: nuːʔ {nuuʼ}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=keliʔĭ  3 
Number: 11
Word: breast
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: =tʼokʷˈe  1 
Nocten Wichi: =tʼoːkˈeʔ / =tʼokˈeʔ {=tʼookeʼ / =tʼokeʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: t=ʼot / =ʔot  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Eastern Wichi: hĩ=pʼu {hipʼu}  1 
Bazan Wichi: hi=pʼo̰  1 
Nocten Wichi: hi=pʼoʔ {hipʼoʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: i=yuʔun  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: ʔi=wuːn̥ / =wun̥ {ʼiwuunh / =wunh}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 13
Word: claw (nail)
Eastern Wichi: =fʷefʷ=t=ʼɔχ {fwefwe=tʼox}  1 
Bazan Wichi: =hʷehʷ=t=ʼoh  1 
Nocten Wichi: =xʷuxʷ=t=ʼˈɑx {=jwujwtʼàj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=ʍuki=t=ʼah  1 
Number: 14
Word: cloud
Eastern Wichi: pele {pele} #  1 
Bazan Wichi: pelʼˈe ~ pelʼˈḛ  1 
Nocten Wichi: puːlˈeʔ {puuleʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: poli  1 
Number: 15
Word: cold
Eastern Wichi: fʷiʔyet {fwiyʼet} #  1 
Bazan Wichi: ni=tečˈoh  2 
Nocten Wichi: xʷiʔyˈeːt / =xʷiʔyˈet {jwiʼyeet / =jwiʼyet}  1 
Guisnay Wichi: hʷiyʼet {fwiyʼet} #  1 
Iyojwa'ja: tečahaʔă  2 
Number: 15
Word: cold
Eastern Wichi: nĩ=četɔχ {nichetoj}  2 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =teːkʸˈɑx / =tekʸˈɑx {=teekyàj / =tekyàj}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 16
Word: come
Eastern Wichi: nõm {nom}  1 
Bazan Wichi: nom  1 
Nocten Wichi: =nɑːm-eh / =nɑm-eh {=nààmeh / =nàmeh}  1 
Guisnay Wichi: nɑm {näm}  1 
Iyojwa'ja: hi=nʸaʔam / naʔam  1 
Number: 16
Word: come
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =kʸˈɑːt-eh / =kʸˈɑt-eh {=kyâàteh / =kyâteh}  2 
Guisnay Wichi: nek ~ neq {nek}  3 
Iyojwa'ja: tomi  4 
Number: 17
Word: die
Eastern Wichi: ʔyiɬ {yʼilh}  1 
Bazan Wichi: yiɬ  1 
Nocten Wichi: ʔyiɬ / =tʼiːɬ {ʼyilh / =tʼiilh}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ʔyaʔal / =ʔaʔal  1 
Number: 18
Word: dog
Eastern Wichi: ʔasinɔ̃χ {asinoj}  1 
Bazan Wichi: asinˈoh  1 
Nocten Wichi: ʔasiːnˈɑx {ʼasiinàj}  1 
Guisnay Wichi: asinɑx {asinäj}  1 
Iyojwa'ja: alena  1 
Number: 19
Word: drink
Eastern Wichi: ʔi=yoy-ex {iyoyej}  1 
Bazan Wichi: i=yˈo̰  2 
Nocten Wichi: ʔi=yɑːʔ / =yɑʔ {ʼiyààʼ / =yàʼ}  2 
Guisnay Wichi: hĩ=yɑ {hiyä}  2 
Iyojwa'ja: hi=ʔyahe  2 
Number: 19
Word: drink
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: i=yˈoy-eh  1 
Nocten Wichi: ʔi=yˈɑːy-ex / =yˈɑy-ex {ʼiyâàyej / =yâyej}  1 
Guisnay Wichi: yɑyex {yäyej}  1 
Iyojwa'ja:
Number: 20
Word: dry
Eastern Wichi: temče {temche}  1 
Bazan Wichi: tamčˈo̰y  2 
Nocten Wichi: tamkʸˈɑyʼ {tamkyàyʼ}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: yi=ʔlʸa / =eʔlʸa  3 
Number: 20
Word: dry
Eastern Wichi: tamčoy {tamchoy}  2 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 21
Word: ear
Eastern Wichi: =čʼute {chʼute}  1 
Bazan Wichi: =čʼutˈe  1 
Nocten Wichi: =kʸʼˈoteʔ / =kʸʼˈoːteʔ {=kyʼoteʼ / =kyʼooteʼ}  1 
Guisnay Wichi: =čʼote {=chʼote}  1 
Iyojwa'ja: hi=kʼʸote  1 
Number: 22
Word: earth
Eastern Wichi: hũn̥ãt {hunhat}  1 
Bazan Wichi: hohnˈat  1 
Nocten Wichi: hon̥ˈat {honhat}  1 
Guisnay Wichi: hõn̥ãt {honhat}  1 
Iyojwa'ja: an̥at  1 
Number: 23
Word: eat
Eastern Wichi: tefʷ {tefw}  1 
Bazan Wichi: tehʷ  1 
Nocten Wichi: tuxʷ / =tuːxʷ {tujw / =tuujw}  1 
Guisnay Wichi: tux {tuj}  1 
Iyojwa'ja: hi=kiʍane / =siʍane  3 
Number: 23
Word: eat
Eastern Wichi: t=ʼek {tʼek}  2 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: t=ʼek {tʼek}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=tʸuʍ / =toʍ  1 
Number: 23
Word: eat
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: tiʔyekʸuʔŭn  4 
Number: 24
Word: egg
Eastern Wichi: ɬečʼe {lhechʼe}  1 
Bazan Wichi: ɬečʼˈe  1 
Nocten Wichi: =ɬiːkʸʼˈuʔ / =ɬikʸʼˈuʔ {=lhiikyʼuʼ / =lhikyʼuʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ɬecʸʼuʔŭ  1 
Number: 25
Word: eye
Eastern Wichi: =t=te-ɬu {=ttelhu}  1 
Bazan Wichi: =tḛ  1 
Nocten Wichi: ta=tˈeʔ {tateʼ}  1 
Guisnay Wichi: =tʰe {=the}  1 
Iyojwa'ja: hi=tʸe=teʔĕ / =ta=teʔĕ  1 
Number: 26
Word: fat
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: =pḛ  1 
Nocten Wichi: peʔ {peʼ}  1 
Guisnay Wichi: =tʼalɑʔ {=tʼaläʼ} #  2 
Iyojwa'ja: hi=peʔĕ  1 
Number: 26
Word: fat
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: t=ʼaɬˈɑʔ {tʼalhàʼ}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: t=ʼaɬaʔă / =ʔaɬaʔă  2 
Number: 27
Word: feather
Eastern Wichi: =ʔwule {=wʼule} #  1 
Bazan Wichi: =wulˈe ~ =wulˈe-y  1 
Nocten Wichi: =ʔwolˈeʔ / =ʔwoːlˈeʔ {=ʼwoleʼ / =ʼwooleʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 28
Word: fire
Eastern Wichi: ʔitɔχ {itoj}  1 
Bazan Wichi: itˈoh  1 
Nocten Wichi: ʔiːtˈɑx {ʼiitàj}  1 
Guisnay Wichi: itɑh {itäj}  1 
Iyojwa'ja: ʍat  3 
Number: 28
Word: fire
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =ɬeːt / =ɬet {=lheet / lhet}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 29
Word: fish
Eastern Wichi: ʔwahãt {wʼahat}  1 
Bazan Wichi: wahˈat  1 
Nocten Wichi: ʔwaːhˈat {ʼwaahat}  1 
Guisnay Wichi: wahãt {wahat}  1 
Iyojwa'ja: siʔyus  2 
Number: 30
Word: fly v.
Eastern Wichi: wiʔyo {wiyʼo}  1 
Bazan Wichi: wḭyˈo̰  1 
Nocten Wichi: weʔyˈɑʔ / =weːʔyˈɑʔ {weʼyàʼ / =weeʼyàʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=ʍiʔyaʔ / =ʍeʔyaʔ  1 
Number: 31
Word: foot
Eastern Wichi: =pačʼu {=pachʼu}  1 
Bazan Wichi: =pʼačʼˈu  1 
Nocten Wichi: =pakʸʼˈoʔ {=pakyʼoʼ}  1 
Guisnay Wichi: =pakʸo {=pacho}  1 
Iyojwa'ja: hi=sʸet / =sat  3 
Number: 31
Word: foot
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi: qala ~ kala {kala}  2 
Iyojwa'ja:
Number: 32
Word: full
Eastern Wichi: ta=puy-ex {tapuyej}  1 
Bazan Wichi: ta-pˈuy-eh  1 
Nocten Wichi: ta=pˈoːy-ex / =t=pˈoːy-ex / =t=pˈoy-ex {tapóoyej / =tpóoyej / =tpóyej}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ti=poy-i  1 
Number: 33
Word: give
Eastern Wichi: hĩ=ʔwen̥-ũ {hiwʼenhu}  1 
Bazan Wichi: hi=wehn-ˈo  1 
Nocten Wichi: hi=ʔweːn̥-ˈoʔ / =ʔwen̥-ˈoʔ {hiʼweenhoʼ / =ʼwenhoʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=wen̥-aʔăm  1 
Number: 34
Word: good
Eastern Wichi: ʔis {is}  1 
Bazan Wichi: is  1 
Nocten Wichi: ʔis {ʼis}  1 
Guisnay Wichi: is {is}  1 
Iyojwa'ja: ʔes  1 
Number: 34
Word: good
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: iʔnʸoʔŏ  2 
Number: 35
Word: green
Eastern Wichi: wacʰãn {watshan}  1 
Bazan Wichi: wacˈan  1 
Nocten Wichi: ʔwaːcʰˈan̥ / =ʔwacʰˈan̥ {ʼwaatshanh / =ʼwatshanh}  1 
Guisnay Wichi: wacʼan {wʼatsan}  1 
Iyojwa'ja: hi=wacʼo  1 
Number: 36
Word: hair
Eastern Wichi: =ʔwule-y {=wʼuley}  1 
Bazan Wichi: =wulˈe-y  1 
Nocten Wichi: =ʔwolˈe-ç / =ʔwoːlˈe-ç {=ʼwoleyh / =ʼwooleyh}  1 
Guisnay Wichi: =wʼole-y {=wʼole-y}  1 
Iyojwa'ja: hi=ʔwole  1 
Number: 36
Word: hair
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: hiːlenˈax {hiilenaj}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 37
Word: hand
Eastern Wichi: =t=kʷe-čʼu {=tkwechʼu}  1 
Bazan Wichi: =kʷe-cʼˈu  1 
Nocten Wichi: =keyʼ ~ =kʷeyʼ {=keyʼ ~ =kweyʼ}  1 
Guisnay Wichi: =kʷey ~ =kʷey-kʸʼo {=kwey ~ =kweychʼo}  1 
Iyojwa'ja: hi=kʸoʔŏ  1 
Number: 38
Word: head
Eastern Wichi: =ɬetek / ʔetek {=lhetek / etek}  1 
Bazan Wichi: =ɬetˈek  1 
Nocten Wichi: =ɬeːtˈek {=lheetek}  1 
Guisnay Wichi: =l̥etek ~ =l̥eteq / etek ~ eteq {=lhetek / etek}  1 
Iyojwa'ja: ɬetik / =hetik / =hʸitik  1 
Number: 39
Word: hear
Eastern Wichi: ʔi=lot {ilot}  1 
Bazan Wichi: i=lot-ˈey  1 
Nocten Wichi: ʔi=lɑːt-ˈeh / =lɑt-ˈeh {ʼilààteh / =làteh}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=peʔĕya / =piʔĭya  2 
Number: 39
Word: hear
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: tipečiʔĭ  3 
Number: 40
Word: heart
Eastern Wichi: =t=ʼutle {=tʼutle}  1 
Bazan Wichi: =t=ʼutlˈe  1 
Nocten Wichi: =t=ʼoːtlˈeʔ / ʔoːtlˈeʔ {=tʼootleʼ / ʼootleʼ}  1 
Guisnay Wichi: t=ʼoltle {tʼoltle}  1 
Iyojwa'ja: t=ʼotale / =ʔotale  1 
Number: 41
Word: horn
Eastern Wichi: =čʼe {=chʼe}  1 
Bazan Wichi: =če-ɬ  1 
Nocten Wichi: =kʸʼuʔ {=kyʼuʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=kʸuʔŭ  1 
Number: 42
Word: I
Eastern Wichi: ʔn-ɬam {nʼlham}  1 
Bazan Wichi: n-ɬam  1 
Nocten Wichi: ʔo-ɬˈaːmʼ {ʼolhaamʼ}  2 
Guisnay Wichi: o-l̥am {olham}  2 
Iyojwa'ja: ya-ʔam  3 
Number: 43
Word: kill
Eastern Wichi: ʔi=lon {ilon}  1 
Bazan Wichi: i=lˈon  1 
Nocten Wichi: ʔi=lˈɑːn̥ / =lɑn̥ {ʼilaanh / =lanh}  1 
Guisnay Wichi: i=lɑn {ilän}  1 
Iyojwa'ja: i=lʸaʔan  1 
Number: 43
Word: kill
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: takalanki  2 
Number: 44
Word: knee
Eastern Wichi: =pʼuɬɑq {pʼulhak}  1 
Bazan Wichi: =pwoɬˈak  1 
Nocten Wichi: =qamkʸetˈeʔ {=qamkyeteʼ}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=koski  3 
Number: 44
Word: knee
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: tʼakos  4 
Number: 45
Word: know
Eastern Wichi: yi=hãn-ẽx {yihanej}  1 
Bazan Wichi: ye=han-ˈeh  1 
Nocten Wichi: ya=haːn-ˈex {yahaanej}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: =ʔa=han-e / =ʔi=hen-e  1 
Number: 46
Word: leaf
Eastern Wichi: =la=wuʔle-y {=lawulʼey}  1 
Bazan Wichi: =la=wulˈe  1 
Nocten Wichi: la=ʔwoːlˈeʔ {la=ʼwooleʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=ʔwole  1 
Number: 47
Word: lie
Eastern Wichi: ʔi=mõ=kaci {imokatsi}  1 
Bazan Wichi: i=mo=kacˈi  1 
Nocten Wichi: ʔi=mɑː=qacˈih ~ ʔi=mɑ=tʼ=qacˈih / =mɑ=qacˈih ~ =mɑː=tʼ=qacˈih {ʼimààqatsih ~ ʼimàtʼqatsih / =màqatsih ~ =mààtʼqatsih}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: i=hʸoʍeʔĕn  2 
Number: 47
Word: lie
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: i=hʸoyihiʔĭn  3 
Number: 48
Word: liver
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: =tonˈek  1 
Nocten Wichi: =tɑnˈek / =tɑːnˈek {=tànek / =tàànek}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=kaɬik  2 
Number: 49
Word: long
Eastern Wichi: pitɑχ {pitaj}  1 
Bazan Wichi: pitˈah  1 
Nocten Wichi: pitˈaːx / =pitˈax {pitaaj / =pitaj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: itʸoçi  2 
Number: 50
Word: louse
Eastern Wichi: ɬaʔ {lhaʼ}  1 
Bazan Wichi: ɬa̰  1 
Nocten Wichi: ɬaʔ {lhaʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: =ɬaʔa  1 
Number: 51
Word: man
Eastern Wichi: hĩʔnũ {hinʼu}  1 
Bazan Wichi: hḭnˈo̰ ~ hḭnˈṵ  1 
Nocten Wichi: hiʔnˈoʔ {hiʼnoʼ}  1 
Guisnay Wichi: hĩnʼo {hinʼo}  1 
Iyojwa'ja: iʔnʸoʔŏ  1 
Number: 52
Word: many
Eastern Wichi: nĩ=tokʷ {nitokw}  1 
Bazan Wichi: ni=tˈokʷ  1 
Nocten Wichi: wuːxʷ-pˈeʔ / =wuxʷ-pˈeʔ {wuujwpeʼ / =wujwpeʼ}  2 
Guisnay Wichi: ni=tɑqʷ {nitäkw}  1 
Iyojwa'ja: wataʔa  3 
Number: 52
Word: many
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi: wux-pe {wujpe}  2 
Iyojwa'ja: wuʔwe  2 
Number: 52
Word: many
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ok  4 
Number: 52
Word: many
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ʔloh  5 
Number: 53
Word: meat
Eastern Wichi: tulu {tulu}  -1 
Bazan Wichi: =t=ʼisˈan  1 
Nocten Wichi: =t=ʼisanʼ / ʔisanʼ {=tʼisanʼ / ʼisanʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: t=ʼisʸeʔĕn / =ʔsʸeʔĕn  1 
Number: 53
Word: meat
Eastern Wichi: t=ʼisan {tʼisan}  1 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 54
Word: moon
Eastern Wichi: weʔla {welʼa}  1 
Bazan Wichi: weʔlˈa̰  1 
Nocten Wichi: ʔi=weːʔlah {ʼiweeʼlah}  1 
Guisnay Wichi: ʔwela ~ wela {ʼwela ~ wela}  1 
Iyojwa'ja: weʼla  1 
Number: 55
Word: mountain
Eastern Wichi: ta=čenɑ̃χ {tachenaj}  1 
Bazan Wichi: ta=čenˈah  1 
Nocten Wichi: kʸeːnˈax ~ kʸeːnatˈax {kyeenataj}  1 
Guisnay Wichi: kʸenax {chenaj}  1 
Iyojwa'ja: ti=kin̥aki  1 
Number: 56
Word: mouth
Eastern Wichi: =qʼɑχ {=kʼaj}  1 
Bazan Wichi: =kʼah  1 
Nocten Wichi: =ɬaːçˈiʔ {=lhaayhiʼ}  2 
Guisnay Wichi: =qax {=kaj}  1 
Iyojwa'ja: hi=kiwet  3 
Number: 56
Word: mouth
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =qʼax ~ =qʼaːx {=qʼaj ~ =qʼaaj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 57
Word: name
Eastern Wichi: =ɬey / ʔey {=lhey / ey}  1 
Bazan Wichi: =ɬey  1 
Nocten Wichi: =ɬeːyʼ / ʔeːyʼ {=lheeyʼ / ʼeeyʼ}  1 
Guisnay Wichi: =ɬey / ey {=lhey / ey}  1 
Iyojwa'ja: ɬeʔĕ / =eʔĕ / =iʔĭ  1 
Number: 58
Word: neck
Eastern Wichi: =ʔwu {=wʼu}  1 
Bazan Wichi: =wṵ-tʼoh  1 
Nocten Wichi: =ʔwoʔ {=ʼwoʼ}  1 
Guisnay Wichi: =wʼo {=wʼo}  1 
Iyojwa'ja: hi=ʔwoʔ  1 
Number: 59
Word: new
Eastern Wichi: nẽčʼa-yik {nechʼa yik}  1 
Bazan Wichi: nečʼa-yik  1 
Nocten Wichi: neːkʸʼˈeʔ ~ neːkʸʼe-yˈik / nekʸʼˈeʔ ~ =nekʸʼe-yˈik {}  1 
Guisnay Wichi: nekʸʼe {nechʼe} #  1 
Iyojwa'ja: i=nkʸʼeʔĕ  1 
Number: 60
Word: night
Eastern Wichi: hũnã-ci {hunatsi}  1 
Bazan Wichi: hona-cˈi  1 
Nocten Wichi: honaː-cˈiʔ {honaatsiʼ}  1 
Guisnay Wichi: hõna-ci {honatsi}  1 
Iyojwa'ja: an̥ah  1 
Number: 61
Word: nose
Eastern Wichi: =n̥ẽs {=nhes}  1 
Bazan Wichi: =hnes  1 
Nocten Wichi: =n̥us {=nhus}  1 
Guisnay Wichi: =n̥ũs {=nhus}  1 
Iyojwa'ja: hi=n̥ʸetawo / =natawo  2 
Number: 62
Word: not
Eastern Wichi: hã=...=hĩ {ha=...=hi}  1 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =hi=tʼah ~ =hi=tʼ {=hitʼah ~ =hitʼ}  2 
Guisnay Wichi: =i=tʼa {=itʼa} #  2 
Iyojwa'ja:
Number: 63
Word: one
Eastern Wichi: ʔunũ {unu}  -1 
Bazan Wichi: hotehʷah=hˈi  1 
Nocten Wichi: ʔi=weçˈaːɬah / =ʔi=weçˈaɬah {ʼiwehyáalhah / =wehyálhah}  2 
Guisnay Wichi: un̥-yal̥a {unh-yalha} #  -1 
Iyojwa'ja: i=ʍʸen-ɬi / =ʍan-ɬi  3 
Number: 63
Word: one
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: hɑːtexʷax=ˈiʔ / =hɑtexʷax=ˈiʔ {hààtejwajiʼ / =hàtejwajiʼ}  1 
Guisnay Wichi: weihãl̥a {weihalha} #  2 
Iyojwa'ja:
Number: 63
Word: one
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi: texwax=i ~ texhʷax=ni {tejwaji ~ tejfwajni} #  1 
Iyojwa'ja:
Number: 64
Word: person
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: wičˈi  1 
Nocten Wichi: wikʸˈiʔ {wikyiʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 64
Word: person
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: hiʔnˈoʔ {hiʼnoʼ}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 65
Word: rain
Eastern Wichi: ʔiwumčoʔ {iwumchoʼ}  1 
Bazan Wichi: iwum-čˈo̰  1 
Nocten Wichi: ʔiwoːm̥-kʸʼˈɑʔ {ʼiwoomhkyàʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: peɬa  2 
Number: 65
Word: rain
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: peːɬˈaç {peelhayh}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 66
Word: red
Eastern Wichi: ʔi=čot {ichot} #  1 
Bazan Wichi: čot  1 
Nocten Wichi: ʔi=kʸˈɑːt / =ʔi=kʸˈɑt {ʼikyààt / =ʼikyàt}  1 
Guisnay Wichi: kʸɑt {chät}  1 
Iyojwa'ja: i=sʸat  1 
Number: 66
Word: red
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: tam  2 
Number: 67
Word: road
Eastern Wichi: ʔnõyix {nʼoyix}  1 
Bazan Wichi: noyˈih  1 
Nocten Wichi: ʔnɑːyˈix / =ʔnɑyˈix {ʼnààyij / =ʼnàyij}  1 
Guisnay Wichi: nɑyix {näyj}  1 
Iyojwa'ja: ʔnayi / =ʔnʸayi  1 
Number: 68
Word: root
Eastern Wichi: =la=fʷec-il {=lafwetsil}  1 
Bazan Wichi: =la=hʷec-il  1 
Nocten Wichi: =xʷeːtˈes / =xʷetˈes {=jweetes / =jwetes}  1 
Guisnay Wichi: la=tes {lates}  2 
Iyojwa'ja: hi=ʍetis  1 
Number: 69
Word: round
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: tulah-ɬˈi  1 
Nocten Wichi: ʔitoːlˈax / =ʔitolˈax {ʼitoolaj / =ʼitolaj}  1 
Guisnay Wichi: tolax-l̥i ~ i=tolax-l̥i {tolajlhi ~ itolajlhi}  1 
Iyojwa'ja: kʸoyo-cʼi  2 
Number: 70
Word: sand
Eastern Wichi: hũlu {hulu}  1 
Bazan Wichi: hulˈu  1 
Nocten Wichi: hoːlˈoʔ {hooloʼ}  1 
Guisnay Wichi: holo-tax {holotaj}  1 
Iyojwa'ja: holoʔ  1 
Number: 71
Word: say
Eastern Wichi: ʔi=fʷel {ifwel}  1 
Bazan Wichi: i=hʷeɬ  1 
Nocten Wichi: ʔi=woːy-ˈeh / =woy-ˈeh {ʼiwooyeh / =woyeh}  4 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: i=yo / =wo  4 
Number: 71
Word: say
Eastern Wichi: yomẽy {yomey}  2 
Bazan Wichi: yomˈey  2 
Nocten Wichi: yok / ɬok / ʔok {yok / lhok / ʼok}  3 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 71
Word: say
Eastern Wichi: yuq / ɬuq {yuk / lhuk}  3 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 72
Word: see
Eastern Wichi: ʔwen {wʼen}  1 
Bazan Wichi: wen  1 
Nocten Wichi: hi=ʔwˈeːn̥ / =ʔwen̥ {hiʼweenh / =ʼwenh}  1 
Guisnay Wichi: hĩ=wʼen {hiwʼen}  1 
Iyojwa'ja: hi=ʔweʔen / =ʔwiʔin  1 
Number: 73
Word: seed
Eastern Wichi: =ɬuʔ {=lhuʼ}  1 
Bazan Wichi: to=kos=ɬˈu-y  1 
Nocten Wichi: ɬoːʔ {lhooʼ}  1 
Guisnay Wichi: l̥oʔ {lhoʼ} #  1 
Iyojwa'ja: ɬoʔ  1 
Number: 74
Word: sit
Eastern Wichi: ta=y=pʰõ {taypho}  1 
Bazan Wichi: tʼa=y=phˈo̰  1 
Nocten Wichi: ta=pɑː=pʰˈɑʔ / =t=pɑː=pʰˈɑʔ / =t=pɑ=pʰˈɑʔ / =taː=pɑ=pʰˈɑʔ {tapààphàʼ / =tpààphàʼ / =tpàphàʼ / =taapàphàʼ}  1 
Guisnay Wichi: ta=y=pʰɑ̃ {tayphä}  1 
Iyojwa'ja: yiçiʔĭn / =çiʔĭn  2 
Number: 75
Word: skin
Eastern Wichi: =t=ʼɔχ {=tʼoj}  1 
Bazan Wichi: =t=ʼoh  1 
Nocten Wichi: =t=ʼɑx {tʼàj}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: t=ʼax / =ʔax  1 
Number: 76
Word: sleep
Eastern Wichi: i=mõ {imo}  1 
Bazan Wichi: i=mˈo̰  1 
Nocten Wichi: ʔi=mˈɑʔ {ʼimàʼ}  1 
Guisnay Wichi: i=mɑ {imä}  1 
Iyojwa'ja: i=mʸaʔa / =maʔa  1 
Number: 77
Word: small
Eastern Wichi: ɬemsas {lhemsas}  1 
Bazan Wichi: ɬomsax  2 
Nocten Wichi: ʔũːšũʔˈũxʷ / =ʔũšũʔˈũxʷ {ʼuusuʼujw / =ʼusuʼujw}  4 
Guisnay Wichi: l̥amsax {lhamsaj}  2 
Iyojwa'ja: ɬas / =as  2 
Number: 77
Word: small
Eastern Wichi: ɬosɑχ {lhosaj}  2 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: samɬʸe / =sʸemɬʸe  5 
Number: 77
Word: small
Eastern Wichi: ɬimpʰɑ̃χ {lhimphaj}  3 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 78
Word: smoke
Eastern Wichi: tecɑχ {tetsaj}  1 
Bazan Wichi: tecˈah  1 
Nocten Wichi: tuːcˈax / =tucˈax {tuutsaj / =tutsaj}  1 
Guisnay Wichi: tucax {tutsaj} #  1 
Iyojwa'ja: tosʸe / =tʸusʸe  1 
Number: 79
Word: stand
Eastern Wichi: ta=qɑsit {takasit}  1 
Bazan Wichi: ta=kasˈit  1 
Nocten Wichi: ta=qaːsˈit / =ta=qasˈit {taqaasit / =taqasit}  1 
Guisnay Wichi: ta=kasit ~ ta=qasit {takasit}  1 
Iyojwa'ja: ta=kasit  1 
Number: 80
Word: star
Eastern Wichi: qɑtes {kates}  1 
Bazan Wichi: katˈes  1 
Nocten Wichi: qatˈes {qates}  1 
Guisnay Wichi: qatʼes {katʼes}  1 
Iyojwa'ja: kates  1 
Number: 81
Word: stone
Eastern Wichi: tente {tente}  1 
Bazan Wichi: tentˈḛ  1 
Nocten Wichi: tuːntˈeʔ {tuunteʼ}  1 
Guisnay Wichi: tunte {tunte} #  1 
Iyojwa'ja: sisah  1 
Number: 82
Word: sun
Eastern Wichi: fʷala {fwala}  1 
Bazan Wichi: hʷalˈa̰  1 
Nocten Wichi: ʔi=xʷˈaːlaʔ ~ ʔi=xʷaːlˈaʔ {ʼijwáalaʼ ~ ʼijwaalaʼ}  1 
Guisnay Wichi: i=hʷala {ifwala}  1 
Iyojwa'ja: kilʸeʔĕ  2 
Number: 83
Word: swim
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: tʼilˈin  1 
Nocten Wichi: tʼilˈin̥ / =tʼiːlˈin̥ {tʼilinh / =tʼiilinh}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: =pʸaʔan / =paʔan  2 
Number: 84
Word: tail
Eastern Wichi: čos {chos}  1 
Bazan Wichi: =čos  1 
Nocten Wichi: =kʸɑs {=kyàs}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=kʸas  1 
Number: 85
Word: that
Eastern Wichi: =nĩ / =ʔla=nĩ / =ʔle=nĩ ~ =ʔli=nĩ {=ni / =lʼani / =lʼeni ~ =lʼini}  1 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =nih {=nih}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: se-k  5 
Number: 85
Word: that
Eastern Wichi: =ʔla {=lʼa}  2 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =cɑh {=tsàh}  4 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: pa-k  6 
Number: 85
Word: that
Eastern Wichi: =ʔle ~ =ʔli {=lʼe ~ =lʼi}  3 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: ʔle-CL ~ ʔleː-CL {ʼle ~ ʼlee}  3 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: ha-k  7 
Number: 85
Word: that
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: kʸa-k  8 
Number: 86
Word: this
Eastern Wichi: =nã {=na}  1 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: =nah / =ah {=nah / =ah}  1 
Guisnay Wichi: =na {=na}  1 
Iyojwa'ja: nak ~ ʔna-k  1 
Number: 87
Word: thou
Eastern Wichi: -am {am}  1 
Bazan Wichi: -am  1 
Nocten Wichi: -ʔaːmʼ {ʼaamʼ}  1 
Guisnay Wichi: -am {am}  1 
Iyojwa'ja: -aʔam  1 
Number: 88
Word: tongue
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: =kʼah=ɬečʼˈe  1 
Nocten Wichi: =qʼax=ɬikʸʼˈuʼ {=qʼajlhikyʼuʼ}  1 
Guisnay Wichi: =qax=l̥ikʸʼu {=kajlhichʼu}  1 
Iyojwa'ja: hi=pan̥at  2 
Number: 89
Word: tooth
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: =cutˈḛ  1 
Nocten Wichi: =coteʔ {=tsoteʼ}  1 
Guisnay Wichi: =cote-y {=tsotey} #  1 
Iyojwa'ja: hi=kinte / =sinte  2 
Number: 90
Word: tree
Eastern Wichi: hãʔlo {halʼo}  1 
Bazan Wichi: ha̰lˈo̰  1 
Nocten Wichi: haʔlˈɑʔ {haʼlàʼ}  1 
Guisnay Wichi: hãlʼɑ {halʼä}  1 
Iyojwa'ja: aʔlaʔ  1 
Number: 91
Word: two
Eastern Wichi: lus {lus}  -1 
Bazan Wichi: lus  -1 
Nocten Wichi: ni=tˈɑk ~ ni=tɑːk-xʷˈas {nitàk ~ nitààkjwas}  1 
Guisnay Wichi: tɑkʷ ~ tɑkʷ-hʷas ~ ni=tɑkʷ-hʷas {täkw ~ täkwfwas ~ nitäkwfwas}  1 
Iyojwa'ja: times ~ kas=mes  2 
Number: 92
Word: walk (go)
Eastern Wichi: yik / ɬik {yik / lhik}  1 
Bazan Wichi: yik  1 
Nocten Wichi: yik / ɬek {yik / lhek}  1 
Guisnay Wichi: =yik {=yik}  1 
Iyojwa'ja: i=hʸo  2 
Number: 92
Word: walk (go)
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: hi=nʸu / =no  3 
Number: 93
Word: warm
Eastern Wichi: nĩ=čayu {nichayu}  1 
Bazan Wichi: ni=čayˈṵ  1 
Nocten Wichi: kʸaːyˈoʔ / =kʸayˈoʔ {kyaayoʼ / =kyayoʼ}  1 
Guisnay Wichi: kʸayo-hĩ #  1 
Iyojwa'ja: kʸoʔyo  1 
Number: 93
Word: warm
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: hi=pʼˈeʔ {hipʼeʼ}  2 
Guisnay Wichi: hĩ=pʼe-hĩ {hipʼehi} #  2 
Iyojwa'ja:
Number: 94
Word: water
Eastern Wichi: ʔinõt {inot}  1 
Bazan Wichi: inˈot  1 
Nocten Wichi: ʔinˈɑːt {ʼinààt}  1 
Guisnay Wichi: wax {waj}  2 
Iyojwa'ja: iʔĭnʸat  1 
Number: 95
Word: we1
Eastern Wichi: ʔn-ɬam-ĩɬ {nʼlhamilh}  1 
Bazan Wichi: n-ɬam-ˈiɬ  1 
Nocten Wichi: ʔin-aːm-ˈeɬ {ʼinaamelh}  1 
Guisnay Wichi: nʼ-am-el {nʼamel}  1 
Iyojwa'ja: s-aʔam  5 
Number: 95
Word: we2
Eastern Wichi: to-ɬam-ĩɬ {tolhamilh}  2 
Bazan Wichi: n-am-ˈiɬ  3 
Nocten Wichi: ʔo-ɬaːm-ˈeɬ {ʼolhaamelh}  4 
Guisnay Wichi: o-l̥am-el {olhamel}  4 
Iyojwa'ja:
Number: 96
Word: what
Eastern Wichi: ʔatʼe / ʔatʼe-p {atʼe / atʼep}  1 
Bazan Wichi: atʼˈe-p  1 
Nocten Wichi: hˈaːcʼiʔ ~ ʔatʼ ~ ʔanʼ ~ hatʼ ~ hanʼ ~ ʔɑp=hˈaːcʼiʔ ~ pʼ=ˈaːcʼiʔ {háatsʼiʼ ~ ʼatʼ ~ ʼanʼ ~ hatʼ ~ hanʼ ~ ʼàp háatsʼiʼ ~ pʼáatsʼiʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: te-n ~ te-mpa ~ te-pi  2 
Number: 97
Word: white
Eastern Wichi: pelɑχ {pelaj}  1 
Bazan Wichi: pelˈah  1 
Nocten Wichi: ʔi=pelˈax {ʼipelaj}  1 
Guisnay Wichi: pelax {pelaj}  1 
Iyojwa'ja: lemi  2 
Number: 98
Word: who
Eastern Wichi: ʔatʼe / ʔatʼe-p {atʼe / atʼep}  1 
Bazan Wichi: atʼe  1 
Nocten Wichi: hˈaːcʼiʔ ~ ʔatʼ ~ ʔanʼ ~ hatʼ ~ hanʼ ~ ʔɑp=hˈaːcʼiʔ ~ pʼ=ˈaːcʼiʔ {háatsʼiʼ ~ ʼatʼ ~ ʼanʼ ~ hatʼ ~ hanʼ ~ ʼàp háatsʼiʼ ~ pʼáatsʼiʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 99
Word: woman
Eastern Wichi: ʔacin̥ã  1 
Bazan Wichi: acihnˈa̰  1 
Nocten Wichi: ʔaciːn̥ˈaʔ {ʼatsiinhaʼ}  1 
Guisnay Wichi: acin̥ã {atsinha}  1 
Iyojwa'ja: asen̥ʸaʔă  1 
Number: 100
Word: yellow
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: ka̰tḛ  1 
Nocten Wichi: ya=qaːʔtˈuʔ / =ya=qaʔtˈuʔ {yaqaaʼtuʼ / =yaqaʼtuʼ}  1 
Guisnay Wichi: qaʔtu {kaʼtu}  1 
Iyojwa'ja: mahaʔă  2 
Number: 101
Word: far
Eastern Wichi: tufʷey {tufwey}  1 
Bazan Wichi: a=tuhʷˈey  1 
Nocten Wichi: ʔatoːxʷˈeʔ / =ʔatoxʷˈeʔ {ʼatoojweʼ / =ʼatojweʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: yom  2 
Number: 101
Word: far
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: toʍe  1 
Number: 102
Word: heavy
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: ni=čuhɲˈat  1 
Nocten Wichi: kʸoːçˈet / =kʸoçˈet {kyooyhet / =kyoyhet}  1 
Guisnay Wichi: kʸoyhãt {choyhat}  1 
Iyojwa'ja: kʸohʸeti  1 
Number: 102
Word: heavy
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: yukthˈuh  2 
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 103
Word: near
Eastern Wichi: ʔi=ʍo-ye {iwhoye}  1 
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: tˈoːttʼaʔ / =tˈottʼaʔ {tóottʼaʔ / =tóttʼaʔ}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 104
Word: salt
Eastern Wichi: nĩsuy {nisuy}  1 
Bazan Wichi: nisˈuy  1 
Nocten Wichi: nisˈoyʼ {nisoyʼ}  1 
Guisnay Wichi: nisoy {nisoy}  1 
Iyojwa'ja: siʍonʸeʔĕ  2 
Number: 105
Word: short
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi:
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 106
Word: snake
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: ahʷecˈah  1 
Nocten Wichi: ʔamɬˈɑːx {ʼamlhààj}  2 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 107
Word: thin
Eastern Wichi:
Bazan Wichi: i=lupˈen #  1 
Nocten Wichi: ʔi=loːpˈen̥ / =lopˈen̥ {ʼiloopenh / =lopenh} #  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 108
Word: wind
Eastern Wichi: ʔihwokʷ ~ ʔinwokʷ {ihwokw}  1 
Bazan Wichi: inhʷokʷ  1 
Nocten Wichi: =yaːɬ {=yaalh}  2 
Guisnay Wichi: yahʷtʰĩtax {yafwlhitaj} #  4 
Iyojwa'ja: ɬaʍu  5 
Number: 108
Word: wind
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: xʷoːxʷ {jwoojw}  3 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja:
Number: 109
Word: worm
Eastern Wichi:
Bazan Wichi:
Nocten Wichi: xʷunaːhˈiʔ {jwunaahiʼ}  1 
Guisnay Wichi:
Iyojwa'ja: in̥ahʸaʔă  2 
Number: 110
Word: year
Eastern Wichi: nẽkčom {nekchom}  1 
Bazan Wichi: nekčˈom  1 
Nocten Wichi: nekkʸˈɑʔ {nekkyàʼ}  0 
Guisnay Wichi: nekkʸɑʔ {nekchäʼ} #  1 
Iyojwa'ja: nahkap  2 
mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,mat-word,mat-wor,mat-wjb,mat-wnh,mat-wwz,mat-iya,
Total of 157 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2548139574
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov