Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Cahuapanan family: Cahuapanan group (2 lists, 1 proto-list) :

Search within this database
Total of 131 record By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\kwp\kwp
Number: 1
Word: all
Shiwilu: iɲɘɾʼ ~ iŋɲɘɾʼ {iñer' ~ inñer'}  1 
Shawi: yaʔipi ~ yaʔyupi ~ naʔyupi {ya'ipi ~ ya'yopi ~ na'yopi}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 2
Word: ashes
Shiwilu: pɘn=ða-luʔ {pendalu'}  1 
Shawi: ya-nuʔ ~ waɾi=a-nuʔ {yano' ~ huariano'}  1 
Proto-Cahuapanan: *yaʔ-ɾuK  1 
Number: 3
Word: bark
Shiwilu: čipi-tɘk {chipitek}  1 
Shawi: šaʔwɨ-tɨʔ {sha'wë-të'}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 3
Word: bark
Shiwilu: tɘk {tek}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 4
Word: belly
Shiwilu: ðuʔ {du'}  1 
Shawi: yuʔ-nã {yo'nan}  1 
Proto-Cahuapanan: *yuK  1 
Number: 4
Word: belly
Shiwilu: mɘɾ-pi {merpi}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 5
Word: big
Shiwilu: aʔʎupi {a'llupi}  1 
Shawi: pãka {panca}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 5
Word: big
Shiwilu: kupi-ŋ {kupi-n}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 6
Word: bird
Shiwilu: ilansɘɾʼ {ilanser'}  1 
Shawi: ãpiã-tɨ-wã {anpiantëhuan}  2 
Proto-Cahuapanan: *iʔɾaNsr̩K  1 
Number: 6
Word: bird
Shiwilu:
Shawi: inai-ɾa ~ inaĩnši-ɾa ~ inãši-ɾa {inaira ~ inainshira ~ inanshira}  1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 7
Word: bite
Shiwilu: kitɘk-ʎi {kiteklli}  1 
Shawi: kɨtɨ-ɾĩ {quëtërin}  1 
Proto-Cahuapanan: *kitɨK-  1 
Number: 8
Word: black
Shiwilu: kɘɾʼ {ker'}  1 
Shawi: yaɾah-tõ {yaraton}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 9
Word: blood
Shiwilu: ukla-ðɘk {ukladek}  1 
Shawi: wɨna-iʔ {huënai'}  1 
Proto-Cahuapanan: *wɨKɾa(ʔ)-yɨK  1 
Number: 10
Word: bone
Shiwilu: lansiʔ {lansi'}  1 
Shawi: nãsɨʔ {nansë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾaNsɨK ~ *ɾaNsiK  1 
Number: 11
Word: breast
Shiwilu: čiʔ-tɘk {chi'tek}  1 
Shawi: tɨʔ-tɨ-tɨʔ {të'tëtë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *tiʔ-tɨk  1 
Number: 11
Word: breast
Shiwilu:
Shawi: muyu-ɾuʔ {moyoro'}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 12
Word: burn tr.
Shiwilu: ðiʔsɘɾʼ-ču-ʎi {di'ser'chulli}  1 
Shawi: aʔpɨ-ɾĩ {a'përin}  2 
Proto-Cahuapanan: *aʔpɨK- #  2 
Number: 13
Word: nail
Shiwilu: tuʔ-tɘk-la {tu'tekla}  1 
Shawi: tuʔ-tu-ɾa-tɨʔ ~ tuʔ-tɨ-ɾa-tɨʔ {to'toratë' ~ to'tëratë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *tuK-tɨk-ɾa  1 
Number: 14
Word: cloud
Shiwilu:
Shawi: wiɾi=ɾuʔtɨʔ {huiriro'të'}  1 
Proto-Cahuapanan: *=ɾuKtɨK #  1 
Number: 15
Word: cold
Shiwilu: sanɘk-ʎi {saneklli}  1 
Shawi: tɨʔnah-kɨ̃ {të'naquën}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 16
Word: come
Shiwilu: uk-ʎi ~ wɘk-ʎi {uklli ~ weklli}  1 
Shawi: wɨʔ-nĩ {huë'nin}  1 
Proto-Cahuapanan: *wɨk-  1 
Number: 17
Word: die
Shiwilu: čimiɲ-i {chimiñi}  1 
Shawi: chimin-ĩ {chiminin}  1 
Proto-Cahuapanan: *timin-  1 
Number: 18
Word: dog
Shiwilu: ɲiɲiʔ ~ ɲiɲiʔ-wa {ñiñi' ~ ñiñi'wa}  1 
Shawi: niʔniʔ ~ niʔni-ɾa {ni'ni' ~ ni'nira}  1 
Proto-Cahuapanan: *niʔniK  1 
Number: 19
Word: drink
Shiwilu: u-ʎi {ulli}  1 
Shawi: uʔu-ɾĩ {o'orin}  1 
Proto-Cahuapanan: *u-  1 
Number: 20
Word: dry
Shiwilu: ʔɘŋ-ɲi {enñi}  1 
Shawi: yah-kɨ̃ {yaquën}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 20
Word: dry
Shiwilu:
Shawi: yanih-kɨ̃ {yaniquën}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 21
Word: ear
Shiwilu: wiʔ=wɘk ~ wɘk {wi'wek ~ wek}  1 
Shawi: wɨ-ɾa-tɨʔ {huëratë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *wɨK #  1 
Number: 22
Word: earth
Shiwilu: lupaʔ {lupa'}  1 
Shawi: nuʔpaʔ {no'pa'}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾuKpaK  1 
Number: 23
Word: eat
Shiwilu: kaʔ-ʎi {ka'lli}  1 
Shawi: kaʔ-nĩ {ca'nin}  1 
Proto-Cahuapanan: *kap-  1 
Number: 23
Word: eat
Shiwilu:
Shawi: kuša-tǝ-ɾĩ {coshatërin}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 24
Word: egg
Shiwilu: kaðuʔ {kadu'}  1 
Shawi: kayuʔ {cayo'}  1 
Proto-Cahuapanan: *kayuk  1 
Number: 25
Word: eye
Shiwilu: laða {lada}  1 
Shawi: yaʔpi-ɾa {ya'pira}  2 
Proto-Cahuapanan: *ɾaya  1 
Number: 26
Word: fat
Shiwilu: iya-ðɘk {iyadek}  1 
Shawi: tumaʔ {toma'}  2 
Proto-Cahuapanan: *iya(ʔ)-yɨK #  0 
Number: 27
Word: feather
Shiwilu: ambuluʔ {anpulu'}  1 
Shawi: ãpuɾuʔ {anporo'}  1 
Proto-Cahuapanan: *aNpu(ʔ)ɾuK  1 
Number: 28
Word: fire
Shiwilu: pɘŋ {pen}  1 
Shawi: pɨ̃ ~ pɨ̃-ša {pën ~ pënsha}  1 
Proto-Cahuapanan: *pɨN  1 
Number: 29
Word: fish
Shiwilu: samɘɾ {samer}  1 
Shawi: sami {sami}  1 
Proto-Cahuapanan: *samr̩  1 
Number: 30
Word: fly
Shiwilu: pɘŋ-nuʔ-ʎi {pennu'lli}  1 
Shawi: yãpun-ĩ {yanponin}  2 
Proto-Cahuapanan: *pɨn-  1 
Number: 30
Word: fly
Shiwilu:
Shawi: pɨn-ĩ {pënin}  1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 31
Word: foot
Shiwilu: lan-dɘk {lantek}  1 
Shawi: nã-tɨʔ {nantë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾan-tɨk  1 
Number: 32
Word: full
Shiwilu: muɘt-ču-ʎi ~ muɘɾ-ču-ʎi {muetchulli ~ muerchulli}  1 
Shawi: mɨ̃ta-ša {mëntasha}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 33
Word: give
Shiwilu: ʔɘŋgaʔ-pa-ʎi {enka'palli}  1 
Shawi: kɨ-tɨ-ɾĩ {quëtërin}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 34
Word: good
Shiwilu: mu-ʎi {mulli}  1 
Shawi: nuya {noya}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 35
Word: green
Shiwilu: lalu=mɘk=wawa-mɘk-puʔaʔ-suʔ ~ taŋgu=wawa-mɘk-puʔaʔ-suʔ {lalumekwawamekpu'a'su' ~ tankuwawamekpu'a'su'}  1 
Shawi: kanĩ-tũ {caninton}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 36
Word: hair
Shiwilu: ʔɘɲ-ǯɘk {enchek}  1 
Shawi: aĩ {ain}  1 
Proto-Cahuapanan: *aɨN  1 
Number: 37
Word: hand
Shiwilu: i-tɘk-la {itekla}  1 
Shawi: imi-ɾa {imira}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 38
Word: head
Shiwilu: mutuʔ {mutu'}  1 
Shawi: muhtuʔ {moto'}  1 
Proto-Cahuapanan: *mutuK  1 
Number: 39
Word: hear
Shiwilu: lawɘk-ʎi {laweklli}  1 
Shawi: nahtan-ĩ {natanin}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 40
Word: heart
Shiwilu: ðinlupi {dinlupi}  1 
Shawi: ninupi {ninopi}  1 
Proto-Cahuapanan: *yiNɾu(ʔ)pi  1 
Number: 41
Word: horn
Shiwilu: pɘŋmuŋ {penmun}  1 
Shawi: pumũ {pomon}  1 
Proto-Cahuapanan: *pɨNmun  1 
Number: 41
Word: horn
Shiwilu: wiʔ=wɘk ~ wɘk {wi'wek ~ wek}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 42
Word: I
Shiwilu: kʷa {kua}  1 
Shawi: ka ~ kaa {ca ~ caa}  1 
Proto-Cahuapanan: *kʷa  1 
Number: 43
Word: kill
Shiwilu: ðiʔ-ʎi {di'lli}  1 
Shawi: tɨhpa-ɾĩ {tëparin}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 44
Word: knee
Shiwilu: tuʔtuʔpi {tu'tu'pi}  1 
Shawi: tuʔtupi-tɨʔ ~ tuʔtuwi-tɨʔ {to'topitë' ~ to'tohuitë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *tuKtuKpi  1 
Number: 45
Word: know
Shiwilu: ɲiɲǯi-tu-ʎi {ñinchitulli}  0 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 46
Word: leaf
Shiwilu: lalu-mɘk {lalumek}  1 
Shawi: wɨɾũ {huëron}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 46
Word: leaf
Shiwilu: miʔmiŋ {mi'min}  2 
Shawi: munuʔ {mono'}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 47
Word: lie
Shiwilu: pɘkkʷaʔ-ʎi {pekkua'lli}  1 
Shawi: kɨwɨn-ĩ {quëhuënin} #  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 48
Word: liver
Shiwilu: kaŋkaŋ {kankan}  1 
Shawi: kãkã {kankan}  1 
Proto-Cahuapanan: *kaNkan  1 
Number: 49
Word: long
Shiwilu: ši- {shi-}  1 
Shawi: nahpuɾu-pi {naporopi}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 50
Word: louse
Shiwilu: čimɨŋ {chimen}  1 
Shawi: tɨmɨ̃ {tëmën}  1 
Proto-Cahuapanan: *timɨN  1 
Number: 51
Word: man
Shiwilu: ʔɘŋmuʔpinɘŋ {enmupinen}  1 
Shawi: kɨma-pi {quëmapi}  2 
Proto-Cahuapanan: *kɨNmaK-pVN  2 
Number: 52
Word: many
Shiwilu: uʔðuŋ {u'dun}  1 
Shawi: naʔa {na'a}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 52
Word: many
Shiwilu: wapuʔ {wapu'}  2 
Shawi: nuhtuwaɾuʔ {notohuaro'}  4 
Proto-Cahuapanan:
Number: 53
Word: meat
Shiwilu: čuču {chuchu}  1 
Shawi: nuša {nosha}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 54
Word: moon
Shiwilu: ðukɘɾ {duker}  1 
Shawi: yuhki {yoqui}  1 
Proto-Cahuapanan: *yukr̩  1 
Number: 55
Word: mountain
Shiwilu: mutupi {mutupi}  1 
Shawi: tanã {tanan}  2 
Proto-Cahuapanan: *mutu(K/ʔ)pi  1 
Number: 55
Word: mountain
Shiwilu: tana ~ tanaŋ {tana ~ tanan}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 56
Word: mouth
Shiwilu: laʔlaʔ {la'la'}  1 
Shawi: nanam-ɨ̃ {nanamën}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾaKɾaK ~ *ɾa(N)ɾam  1 
Number: 57
Word: name
Shiwilu: ʎiɲ-ʎi ~ ʎiŋ ~ ʎiɲ-ʎiŋ ~ ʎi-ʎiŋ {llinlli ~ llin ~ llinllin ~ llillin}  1 
Shawi: ni-nin-ɨ̃ {nininën}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾin-ɾin ~ *ɾin  1 
Number: 58
Word: neck
Shiwilu: uŋgɘɾ {unker}  1 
Shawi: kunu ~ kunuʔ {cono ~ cono'}  2 
Proto-Cahuapanan: *uNkr̩  1 
Number: 59
Word: new
Shiwilu: nalu {nalu}  1 
Shawi: na-ša {nasha}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 60
Word: night
Shiwilu: ðɘkpiʎi {dekpilli} #  1 
Shawi: tašiʔ {tashi'}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 61
Word: nose
Shiwilu: nɘɾ-čɘk ~ nɘt-čɘk ~ nɘʔ-čɘk {nerchek ~ netchek ~ ne'chek}  1 
Shawi: ni-tɨʔ {nitë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *nr̩-tɨk  1 
Number: 62
Word: not
Shiwilu: =iʔn {=i'n}  1 
Shawi: kuʔ ~ ku-...-wɨʔ {co' ~ co ...huë'}  3 
Proto-Cahuapanan: *kuK  3 
Number: 62
Word: not
Shiwilu: maʔ-ša {ma'sha}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 63
Word: one
Shiwilu: alaʔ ~ alaʔ-saʔ {ala' ~ ala'sa'}  1 
Shawi: aʔnaʔ ~ aʔna-ɾaʔ {a'na' ~ a'nara'}  1 
Proto-Cahuapanan: *aʔɾaK  1 
Number: 64
Word: person
Shiwilu: muðaʔ {muda'}  1 
Shawi: piya-pi {piyapi}  2 
Proto-Cahuapanan: *kɨNmaK  3 
Number: 65
Word: rain
Shiwilu: uʔlaŋ {u'lan}  1 
Shawi: uʔnã {o'nan}  1 
Proto-Cahuapanan: *uKɾan  1 
Number: 66
Word: red
Shiwilu: pipɘɾ ~ pipɘɾʼ {piper ~ piper'}  1 
Shawi: kɨwa-nɨ̃ {quëhuanën}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 67
Word: road
Shiwilu: ðɘkku ~ ðɘkkuŋ {dekku ~ dekkun}  1 
Shawi: iɾa {ira}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 67
Word: road
Shiwilu: iɲǯilala-ðuʔwaŋ {inchilala-duwan}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 68
Word: root
Shiwilu: i-tɘk {itek}  1 
Shawi: i-tɨʔ {itë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *i-tɨk  1 
Number: 69
Word: round
Shiwilu:
Shawi: piɾuta-pučĩ-yaʔnu-ɾĩ-suʔ {pirota pochin ya'norinso'}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 69
Word: round
Shiwilu:
Shawi: paʔči-pučĩ-yaʔnu-ɾĩ-suʔ {pa'chi pochin ya'norinso'} #  1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 70
Word: sand
Shiwilu: ðɘʎ-ʎuʔ-tɘk {dellu'tek}  1 
Shawi: i-nu-tɨʔ {inotë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *yr̩-ɾuK-tɨk  1 
Number: 71
Word: say
Shiwilu: t-u-ʎi {itulli}  1 
Shawi: tɨ-nĩ {tënin}  1 
Proto-Cahuapanan: *t-  1 
Number: 72
Word: see
Shiwilu: ʎiʔ-ʎi {lli'lli}  1 
Shawi: niʔ-nĩ {ni'nin}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾik-  1 
Number: 72
Word: see
Shiwilu:
Shawi: kɨnan-ĩ {quënanin}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 73
Word: seed
Shiwilu: laða {lada}  1 
Shawi: yaʔpi-ɾa {ya'pira}  2 
Proto-Cahuapanan: *ɾaya  1 
Number: 74
Word: sit
Shiwilu: ðuʔ-ʎi {du'lli}  1 
Shawi: wɨ̃sɨ-ɾĩ {huënsërin} #  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 75
Word: skin
Shiwilu: čipi-tɘk {chipitek}  1 
Shawi: šaʔwɨ-tɨʔ {sha'wë-të'}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 75
Word: skin
Shiwilu: tɘk {tek}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 76
Word: sleep
Shiwilu: wič-iʔ-ʎi {wichilli}  1 
Shawi: wɨʔɨ-ɾĩ {huë'ërin}  1 
Proto-Cahuapanan: *wi...  1 
Number: 77
Word: small
Shiwilu: aʔmɘɾ {a'mer}  1 
Shawi: waʔw-i-šĩ {hua'huishin}  3 
Proto-Cahuapanan: *yamr̩(ʔ)  2 
Number: 77
Word: small
Shiwilu: ðamɘɾ {damer}  2 
Shawi:
Proto-Cahuapanan:
Number: 78
Word: smoke
Shiwilu: kɘʎʎu {kellu}  1 
Shawi: kunaiʔ {conai'}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 79
Word: stand
Shiwilu: wanɘʎ-ʎi {wanelli}  1 
Shawi: wani-ɾĩ {huanirin} #  1 
Proto-Cahuapanan: *wanr̩(ʔ)-  1 
Number: 80
Word: star
Shiwilu: tanðu-la {tandula}  1 
Shawi: tayu-ɾa {tayora}  1 
Proto-Cahuapanan: *ta(N)yu(ʔ)-ɾa  1 
Number: 81
Word: stone
Shiwilu: laʔpi {la'pi}  1 
Shawi: naʔpi {na'pi}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾaKpi  1 
Number: 82
Word: sun
Shiwilu: kɘkki {kekki}  1 
Shawi: piʔi {pi'i}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 83
Word: swim
Shiwilu: iðuɲ-i {iduñi}  1 
Shawi: yun-ĩ {yonin}  1 
Proto-Cahuapanan: *(i)yun-  1 
Number: 84
Word: tail
Shiwilu: ʎin-dɘk {llintek}  1 
Shawi: winam-ɨ̃ {huinamën}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 85
Word: that
Shiwilu: nana {nana}  1 
Shawi: ina {ina}  1 
Proto-Cahuapanan: *...na  1 
Number: 85
Word: that
Shiwilu:
Shawi: pasuʔ {paso'}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 86
Word: this
Shiwilu: asuʔ {asu'}  1 
Shawi: isuʔ {iso'}  1 
Proto-Cahuapanan: *...suʔ  1 
Number: 87
Word: thou
Shiwilu: kɘŋma {kenma}  1 
Shawi: kɨma {quëma}  1 
Proto-Cahuapanan: *kɨNma  1 
Number: 88
Word: tongue
Shiwilu: ɲinɘkk-la {ñinekla}  1 
Shawi: nɨnɨ-ɾa {nënëɾa}  1 
Proto-Cahuapanan: *ninɨK-ɾa  1 
Number: 89
Word: tooth
Shiwilu: la-tɘk {latek}  1 
Shawi: na-tɨʔ {natë'}  1 
Proto-Cahuapanan: *ɾa-tɨk  1 
Number: 90
Word: tree
Shiwilu: nala {nala}  1 
Shawi: naɾa {nara}  1 
Proto-Cahuapanan: *naɾa  1 
Number: 91
Word: two
Shiwilu: katuʔ {katu'}  1 
Shawi: kahtuʔ {cato'}  1 
Proto-Cahuapanan: *katuK  1 
Number: 92
Word: go
Shiwilu: paʔ-ʎi {pa'lli}  1 
Shawi: paʔ-nĩ {pa'nin}  1 
Proto-Cahuapanan: *pak-  1 
Number: 93
Word: warm
Shiwilu:
Shawi: waa ~ waʔ {huaa ~ hua'}  1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 94
Word: water
Shiwilu: ðɘk {dek}  1 
Shawi: iʔ {i'}  1 
Proto-Cahuapanan: *yɨK  1 
Number: 95
Word: we
Shiwilu: kɘŋmuʔ {kenmu'}  1 
Shawi: kãpuʔ {canpo'}  1 
Proto-Cahuapanan: *kaNpuK  1 
Number: 95
Word: we
Shiwilu: kuða {kuda}  2 
Shawi: kiya ~ kɨya {quiya ~ quëya}  2 
Proto-Cahuapanan: *kuya  2 
Number: 96
Word: what
Shiwilu: maʔ {ma'}  1 
Shawi: maʔ-taʔ {ma'ta'}  1 
Proto-Cahuapanan: *maK  1 
Number: 97
Word: white
Shiwilu: ðaða-pu {dadapu}  1 
Shawi: wiɾi-čĩ ~ wiɾi-tũ {huirichin ~ huiriton}  2 
Proto-Cahuapanan: *yaya(ʔ)-  1 
Number: 98
Word: who
Shiwilu: ðɘŋ {den}  1 
Shawi: ĩ-taʔ {inta'}  1 
Proto-Cahuapanan: *yɨN  1 
Number: 99
Word: woman
Shiwilu: kuʔapɘɾ {ku'aper}  1 
Shawi: sanapi {sanapi}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 100
Word: yellow
Shiwilu: šaʔpiʔ {sha'pi'}  1 
Shawi: šaʔpi-tũ {sha'piton}  1 
Proto-Cahuapanan: *šaKpiK  1 
Number: 101
Word: far
Shiwilu: wɘi ~ wai {wei ~ wai}  1 
Shawi: ahkɨ {aquë}  -1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 102
Word: heavy
Shiwilu: kʷɘɾʼ-aʔ-suʔ {kuer'a'su'}  1 
Shawi: kɨhk-ɨ̃ {quëquën}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 103
Word: near
Shiwilu:
Shawi: yaʔkaɾiʔ ~ yaʔkaɾi-ya {ya'cari' ~ ya'cariya}  1 
Proto-Cahuapanan:
Number: 104
Word: salt
Shiwilu: ðamula {damula}  1 
Shawi: yamuɾa {yamora}  1 
Proto-Cahuapanan: *yamu(ʔ)ɾa  1 
Number: 105
Word: short
Shiwilu: tuŋgaʔ-ša {tunka'sha}  1 
Shawi: čãčupi-ya {chanchopiya}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 106
Word: snake
Shiwilu: ðaʔwaŋ {da'wan}  1 
Shawi: yaʔwã {ya'huan}  1 
Proto-Cahuapanan: *yaKwaN  1 
Number: 107
Word: thin
Shiwilu: simɘk {simek}  1 
Shawi: šimɨ-n-ĩ {shimënin}  1 
Proto-Cahuapanan: *simɨC-  1 
Number: 108
Word: wind
Shiwilu: tanluwa {tanluwa}  1 
Shawi: iwã {ihuan}  2 
Proto-Cahuapanan:
Number: 109
Word: worm
Shiwilu: kuwɘɾʼ ~ kuwɘɾ {kuwer' ~ kuwer}  1 
Shawi: kuwiʔ {cohui'}  1 
Proto-Cahuapanan: *kuwr̩K ~ *kuwr̩ʔ  1 
Number: 109
Word: worm
Shiwilu:
Shawi: taʔtanaʔ {ta'tana'}  3 
Proto-Cahuapanan:
Number: 110
Word: year
Shiwilu: ɘkkilala {ekkilala}  1 
Shawi: piʔih-pi ~ piʔih-piʔ {pi'ipi ~ pi'ipi'}  2 
Proto-Cahuapanan:
kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,kwp-word,kwp-jeb,kwp-chy,kwp-kwp,
Total of 131 record By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
371727740
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov