Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Kordofanian family: Talodi group (8 lists) :

Search within this database
Total of 113 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\krd\tal
Number: 1
Word: all
Talodi (Jomang): áy=ʋ̂k
Nding: =a...=ʋ̂k  1 
Dagik (Masakin): áb̥ɽà  2 
Ngile (Daloka): pǝ̀ɽà  2 
Tocho: a...=k  1 
Acheron: a=m=ʋk  1 
Lumun: a=pp=ı̀k  1 
Torona: à=ɕɕ=ɔ̀k  1 
Number: 1
Word: all
Nding:
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka):
Tocho:
Acheron:
Lumun:
Torona: à=ppı̀ɽı̀ðı̀ŋ  2 
Number: 2
Word: ashes
Nding: k=ɔ̀rɔ́ŋ  1 
Dagik (Masakin): w=ɛ́ːgá  2 
Ngile (Daloka): w=ɛ́ːgà  2 
Tocho: m=íʓʋ̀k  3 
Acheron: m=ǝðuk  3 
Lumun: m=ʋ̀ʓʋ́k  3 
Torona: k=ǝ̀ɽɔ́k  1 
Number: 3
Word: bark
Talodi (Jomang): g=éák
Nding: k=ìɲíɲì  2 
Dagik (Masakin): k=ǝ̀ɽí  3 
Ngile (Daloka): k=íɽì  3 
Tocho: k=ánʓàk  4 
Acheron: g=ǝnsǝk  4 
Lumun: t=ǝ̀mǝ̀k  4 
Torona: kàpʋ̀ɽı́  5 
Number: 4
Word: belly
Talodi (Jomang): ʓ=áːrǝ̯k
Nding: ɕ=áːrìk  1 
Dagik (Masakin): c=àːràk  1 
Ngile (Daloka): s=ǝ̀rǝ̀ʰ  1 
Tocho: ɕ=áːràk  1 
Acheron: ð=aːrǝk  1 
Lumun: ɕ=àɽǝ̀k  1 
Torona: ɕ=àɽǝ̀k  1 
Number: 5
Word: big
Talodi (Jomang): =ʋ́ttìk
Nding: =b̥b̥îk  2 
Dagik (Masakin): =ɔ́ːgɔ̀  3 
Ngile (Daloka): =bɛ́nɛ́ːmbɛ̀  4 
Tocho: =út̪t̪ìk  1 
Acheron: b=uyik  1 
Lumun: p=ı̀ttı̀k  1 
Torona: p=ı̀t̪t̪ı̀k  1 
Number: 6
Word: bird
Talodi (Jomang): búːrî
Nding: p=ʋ́rʋ̯́βɛ̀ ~ ŋ=ʋ́rʋ̯́βɛ̀  1 
Dagik (Masakin): ŋ=ùmànd̪í  2 
Ngile (Daloka): ŋ=ɛ́rɛ́bì  1 
Tocho: p=úɽúβɛ̀  1 
Acheron: b=ǝɽubɛ  1 
Lumun: p=ʋɽʋβɛ  1 
Torona: p=ʋɽɛ  1 
Number: 7
Word: bite
Talodi (Jomang): d̪á=gíʓɔ̀k #
Nding: pá=mà=gɔ́yɔ́  1 
Dagik (Masakin): kǝ̀ɽ-ɔ́  2 
Ngile (Daloka): kʋ̀sʋ̀  3 
Tocho: t̪ɔ́=gɔ́rɔ́k  3 
Acheron: gǝɽɔ  3 
Lumun: t̪=ɔ̀gɽɔ̀  3 
Torona: mbɔ̀=ŋɽɔ́-t  3 
Number: 8
Word: black
Talodi (Jomang): =úɲì
Nding: =ɛ́ndí  2 
Dagik (Masakin): =ɔ́ːβɔ̀ːβɔ̀ #  3 
Ngile (Daloka): =ʋ́ɲì ~ =ʋ́ɲɲì  1 
Tocho: =ʋ̂ɲ  1 
Acheron: b=ɔɲɲi  1 
Lumun: p=ɔ̀ɲı́  1 
Torona: p=ɔ́ɳı́  1 
Number: 9
Word: blood
Talodi (Jomang): ŋ=íːsùk
Nding: ŋ=írʋ̀k  2 
Dagik (Masakin): ŋ=ɛ́ːɽú  2 
Ngile (Daloka): ŋ=ɛ́ːrù  2 
Tocho: ŋ=íɕɕɔ̀k  1 
Acheron: ŋ=ıssɔk  1 
Lumun: ŋ=ʋ̀ɕɕʋ́k  1 
Torona: ŋ=ı̀ɕɕɔ́k  1 
Number: 10
Word: bone
Talodi (Jomang): ʓ=ímâ
Nding: ɕ=ʋ̀mmɛ̀  1 
Dagik (Masakin): c=ámmɛ̀  1 
Ngile (Daloka): s=úmmɛ̀  1 
Tocho: ɕí=mɔ̀ɲàŋ  1 
Acheron: ð=ǝmaɲaŋ  1 
Lumun: ɕ=ʋ̀mmı̀àn  1 
Torona: ɕ=ɔ̀mɔ̀ɲáŋ  1 
Number: 11
Word: breast
Nding:
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka):
Tocho:
Acheron: ð=ǝmmı  1 
Lumun: p=ɛ̀rɛ́  2 
Torona:
Number: 12
Word: burn tr.
Talodi (Jomang): bàː=gíʓɔ̀ #
Nding: pà=ɣɔ́yɔ̀ #  2 
Dagik (Masakin): t̪áː=gǝ́ɽɔ̀ #  3 
Ngile (Daloka): kà=lǝ̀gɔ̀ #  4 
Tocho: b=úːʓû #  5 
Acheron: gǝɽɔ  3 
Lumun: t̪=ɔ̀gɽɛ̀  3 
Torona: t=ɔ̀gɔ̀ɽɛ̀  3 
Number: 13
Word: claw(nail)
Talodi (Jomang): g=áːrǝ̯́lì
Nding: k=áːdɛ̀dɛ̀  1 
Dagik (Masakin): g̥=áːwí  2 
Ngile (Daloka): x=ɛ́nʓɛ̀  3 
Tocho: k=âwŋ  2 
Acheron: g=awʋŋ  2 
Lumun: ŋ=ʋ̀ppà  4 
Torona: ɛ̀rɛ̀rɛ̀  1 
Number: 14
Word: cloud
Talodi (Jomang): ʓ=áríː-gʋ̀
Nding: k=ǎyrì ~ k=ǎyírì  1 
Dagik (Masakin): t=át̪t̪ɛ̀  2 
Ngile (Daloka): ɗ=ít̪t̪ɛ̀  2 
Tocho: b=íʓʓɛ̀  3 
Acheron: g=ǝt̪t̪ɛ  2 
Lumun: t=ʋ̀t̪t̪ɛ̀  2 
Torona: kʷ=ùt̪t̪è  2 
Number: 15
Word: cold
Talodi (Jomang): =íttìŋ
Nding: =ít̪t̪îŋ  1 
Dagik (Masakin): =ìt̪t̪î  1 
Ngile (Daloka): =ít̪t̪ì  1 
Tocho: =ít̪t̪ì  1 
Acheron: b=it̪t̪iŋ  1 
Lumun: p=ı̀rʋ̀k  1 
Torona: ı̀ɽʋ̀k  1 
Number: 16
Word: come
Talodi (Jomang): àgú
Nding: àkʋ̂  1 
Dagik (Masakin): =áːrɛ̀  2 
Ngile (Daloka): áŋgʋ̀  1 
Tocho: àːrı̀k  2 
Acheron: arɛk  2 
Lumun: àɽı̀k  2 
Torona: àɽɛ̀k  2 
Number: 17
Word: die
Talodi (Jomang): íŋɔ́
Nding: p=ı́ːŋɔ̀  1 
Dagik (Masakin): bà=ı́ŋ-ɔ̀ ~ βá=yŋ-ɔ̀  1 
Ngile (Daloka): ŋɔ́-nnɔ̀  1 
Tocho: p=íŋŋɔ̀k  1 
Acheron: ıŋɔ ~ ıɲɔ  1 
Lumun: t̪=ı̀ɔ̀  1 
Torona: p=ı̀ɲɔ̀-t  1 
Number: 18
Word: dog
Talodi (Jomang): d̪=ʋ́k
Nding: pɔ̀àk  1 
Dagik (Masakin): ŋ=áːùŋ  1 
Ngile (Daloka): t̪=ɛ́kɛ̀ːlú  2 
Tocho: t̪=áwùk ~ t̪=áùk  1 
Acheron: d̪=awʋk  1 
Lumun: t̪=ʋ́k  1 
Torona: t̪=ùk  1 
Number: 19
Word: drink
Talodi (Jomang): yíg-ù
Nding: ɛ̀ːg-ʋ̀ ~ iɛ́ːg-ʋ̀ ~ íːg-ù  1 
Dagik (Masakin): íːg-ù  1 
Ngile (Daloka): ág-ʋ̀  1 
Tocho: ìkkí  1 
Acheron: ıkkɔ  1 
Lumun: ı̀kkɔ̀  1 
Torona: ı̀kkı̀  1 
Number: 20
Word: dry
Talodi (Jomang): =ándà
Nding: =àndʋ̀-k  1 
Dagik (Masakin): =ɔ̀nd̪ɔ̀  1 
Ngile (Daloka): =áːnd̪à-ŋà  1 
Tocho: =ɔ́ndɔ̀-màk  1 
Acheron: b=ɔn̪d̪ɔ-ŋak  1 
Lumun: p=ɔ̀n̪d̪àn  1 
Torona: p=ɔ́n̪d̪ɔ́-màt  1 
Number: 21
Word: ear
Talodi (Jomang): g=ɛ̀ːnù
Nding: k=ɛ́ːnú  1 
Dagik (Masakin): k=ɛ́ːnú  1 
Ngile (Daloka): k=ɛ́ːnù  1 
Tocho: k=ɛ́ːnù  1 
Acheron: g=ɛːnuŋ  1 
Lumun: k=ùnù  1 
Torona: k=ɔ́nʋ̀  1 
Number: 22
Word: earth
Talodi (Jomang): g=úʓûk
Nding: p=úlgâk ~ p=úlúgâk  2 
Dagik (Masakin): c=ɛ́βák  3 
Ngile (Daloka): ɗ=éːsù  4 
Tocho: t̪=ʋ́ːʓʋ̀k  1 
Acheron: ð=appʋ  3 
Lumun: ɕ=àppʋ́  3 
Torona: nùn̪d̪ù  5 
Number: 23
Word: eat
Talodi (Jomang): rág-û
Nding: ɛ̀ːg-ʋ̀ #  2 
Dagik (Masakin): rǝ́g-ʋ̀  1 
Ngile (Daloka): lɒ̀g-ʋ̀  1 
Tocho: ɔ̀ː=rùgí  1 
Acheron: ɔ=rǝgɔ  1 
Lumun: t̪=ɔ̀=ɽɔ̀gɔ̀  1 
Torona: ɔ̀=ɽǝ̀gı́  1 
Number: 24
Word: egg
Talodi (Jomang): ʓ=îŋ
Nding: ɕʷ=ûyŋ  1 
Dagik (Masakin): c=úːwí  1 
Ngile (Daloka): s=î  1 
Tocho: ɕ=íːŋ  1 
Acheron: ð=ıŋ  1 
Lumun: ɕ=ı́n  1 
Torona: ɕ=ɛ́n  1 
Number: 25
Word: eye
Talodi (Jomang): ŋ=àʓíːk ~ ŋ=àːʓíːk
Nding: ɕ=íːk  1 
Dagik (Masakin): c=íːgí  1 
Ngile (Daloka): s=ígì  1 
Tocho: ɕ=îk  1 
Acheron: ð=ik  1 
Lumun: ɕ=ít  1 
Torona: ɕ=ı́t  1 
Number: 26
Word: fat n.
Talodi (Jomang): ŋ=áːk
Nding: ŋ=áːk  1 
Dagik (Masakin): ŋ=á  1 
Ngile (Daloka): ŋ̀=ŋâ  1 
Tocho: ŋ=áːk  1 
Acheron: ð=ɛgɛ  2 
Lumun: ŋ=àk  1 
Torona: ŋ=àk  1 
Number: 27
Word: feather
Talodi (Jomang): g=ìkkîs
Nding: ɕ=ádáːlàŋ  2 
Dagik (Masakin): k=ɛ́lɛ̀  3 
Ngile (Daloka): k=ɛ́lɛ̀  3 
Tocho: k=át̪t̪îk  4 
Acheron: g=ǝ́ðǝ́ŋ  5 
Lumun: k=ʋ̀ɽʋ̀ɕɕʋ̂  6 
Torona: k=ǝ̀t̪t̪ì  4 
Number: 28
Word: fire
Talodi (Jomang): d̪=ík
Nding: t̪=ı́k  1 
Dagik (Masakin): t̪=ı́  1 
Ngile (Daloka): t̪=í  1 
Tocho: t̪=îk  1 
Acheron: d̪=ık  1 
Lumun: t̪=ı́k  1 
Torona: t̪=ı̀k  1 
Number: 29
Word: fish
Talodi (Jomang): ŋ=áːβɛ̀
Nding: k=áːβɛ̀  1 
Dagik (Masakin): ŋ=áːbɛ̀  1 
Ngile (Daloka): ŋ=àːbɛ̀  1 
Tocho: p=íáːβɛ̀  1 
Acheron: b=ıʓaːbɛ  1 
Lumun: p=àβɛ̀  1 
Torona: k=àβɛ̀  1 
Number: 30
Word: fly v.
Talodi (Jomang): bàː=bíːɽù
Nding: g=ʋ́ːrù  1 
Dagik (Masakin): ŋʋ̀=bíːr-ú  1 
Ngile (Daloka): púllú  1 
Tocho: β=íllɔ̀  1 
Acheron: irrɔ  1 
Lumun: ı̀rɔ̀  1 
Torona: p=ìɽè-t  1 
Number: 31
Word: foot
Talodi (Jomang): s=ágâk
Nding: ɕ=ígâk  1 
Dagik (Masakin): c=ɛ́gɛ́ŋ  1 
Ngile (Daloka): ŋ́=gɛ̂  1 
Tocho: ɕ=ígàk  1 
Acheron: ð=ǝgǝk  1 
Lumun: wɛ̀k  1 
Torona: wɛ̀k  1 
Number: 32
Word: full
Talodi (Jomang): =ɔ́ɲɛ́gàd̪ɛ̀
Nding: =àβʋ́-yà  2 
Dagik (Masakin): ɔ̀d̪=ɔ́βà-t̪t̪ɛ̀  2 
Ngile (Daloka): t̪=ábá-t̪t̪ɛ̀  2 
Tocho: =úbbàː-d̪ɛ̀  2 
Acheron: ǝppa-d̪ɛ  2 
Lumun: p=ɔ̀ppà-ðɛ̀  2 
Torona: ɔ̀ppà-ðɛ̀  2 
Number: 33
Word: give
Talodi (Jomang): nd̪-í ~ índ̪-í
Nding: nʓɛ́  1 
Dagik (Masakin): ŋgɛ́  1 
Ngile (Daloka): àd̪ì  1 
Tocho: ɔ̀=yɛ́d̪í  1 
Acheron: ǝn̪d̪ɛ  1 
Lumun: ɛ̀ðɛ̀-t  1 
Torona:
Number: 34
Word: good
Talodi (Jomang): =ɔ́rrɛ̀
Nding: =àttìŋ  2 
Dagik (Masakin): =ɔ̀ːrì  1 
Ngile (Daloka): =ɔ́ttì  1 
Tocho: =ɔ́ːrìŋ  1 
Acheron: b=ɔrıŋ  1 
Lumun: lɔ̀=βɔ̀rɔ̀t  3 
Torona: ɔ̀=bı̀rɔ̀t  3 
Number: 35
Word: green
Talodi (Jomang): =îs
Nding: =àːyì ~ =àːyìk  1 
Dagik (Masakin): =ɔ́ːcì  1 
Ngile (Daloka): =ɔ́ːì  1 
Tocho: =ɔ́ɕɕì  1 
Acheron: b=ıðık  1 
Lumun: p=ı̀ɕɕı̀  1 
Torona: ɕʋ̀ɛ̀  1 
Number: 36
Word: hair
Talodi (Jomang): gúʓûr
Nding: t=ʋ́ŋʋ̂ŋ  2 
Dagik (Masakin): t=ɛ́gɛ́ŋ  2 
Ngile (Daloka): ɗ=ǝ́ŋè  2 
Tocho: k=ʋ́ːgàŋ  2 
Acheron: gʋ̀=gǝ́ŋ  2 
Lumun: kʷ=àn  2 
Torona: kʷ=àŋ  2 
Number: 37
Word: hand
Talodi (Jomang): s=ʋ́ːgʷîŋ
Nding: ɕ=ìbìŋ  1 
Dagik (Masakin): c=ʋ́ːwí  1 
Ngile (Daloka): ŋ́=gwî  1 
Tocho: ɕ=ágʋ̀ŋ ~ ɕ=úgʋ̀ŋ  1 
Acheron: ð=ǝgʋŋ  1 
Lumun: ʋ́ɣʋ́n #  1 
Torona: ʋ̀gʋ̀n  1 
Number: 38
Word: head
Talodi (Jomang): ʓ=âs
Nding: ɕ=à  1 
Dagik (Masakin): c=áːí  1 
Ngile (Daloka): s=â  1 
Tocho: ɕ=âk  1 
Acheron: g=ǝɽɔk  2 
Lumun: ɕ=à  1 
Torona: ɕ=à  1 
Number: 39
Word: hear
Talodi (Jomang): ɲʓáttàgɔ́k
Nding: mɛ̀ːdʋ̀  2 
Dagik (Masakin): b̥ɛ̀t̪t̪-ɛ́k ~ b̥ɛ̀ːt̪-ɛ́k  2 
Ngile (Daloka): p=ísì  3 
Tocho: kɛ́ɕɕì-gíd̪ɛ̀  3 
Acheron: gǝssi-gɔ-k  3 
Lumun: ɔ̀=ʓı̀kkɔ̀-t  3 
Torona: ɕı̀gɔ̀-ðɛ̀  3 
Number: 40
Word: heart
Talodi (Jomang): ʓ=î
Nding: ɕ=ígî  1 
Dagik (Masakin): c=íːgí  1 
Ngile (Daloka): ɗ=áːgà  1 
Tocho: ɕ=ígìk  1 
Acheron: ð=ǝgik  1 
Lumun: ɕ=ígít  1 
Torona: ɕ=ìgìt  1 
Number: 41
Word: horn
Talodi (Jomang): d̪=ʋ́βík
Nding: t=ʋ́ːβîk  1 
Dagik (Masakin): t̪=úːβɛ́ɽìk  1 
Ngile (Daloka): t̪=ʋ́ːbì  1 
Tocho: t̪=úːβɛ̀  1 
Acheron: g=ubǝɽ  1 
Lumun: t̪=ı̀βı́l ~ t̪=ìβìl  1 
Torona: k=ʋ́ðı̀k #  1 
Number: 42
Word: I
Talodi (Jomang): ŋɔ́=ɲ
Nding: à=ɲí  1 
Dagik (Masakin): ɔ́=ŋì  1 
Ngile (Daloka): ɔ̀=ŋŋì  1 
Tocho: wìːŋ  1 
Acheron: ɔıŋ  1 
Lumun: ɔ̀ʋ́n  1 
Torona: ɔ̀ŋı̀  1 
Number: 43
Word: kill
Talodi (Jomang): gʋ̀βʋ́-d̪ɛ̀
Nding: kɔ̀βɔ́-d̪à  1 
Dagik (Masakin): pɔ́ː-rɔ̀  1 
Ngile (Daloka): kʋ̀βɔ́ː-ðɛ̀  1 
Tocho: ɔ̀ppí-d̪ɛ́  1 
Acheron: ɔppɔ-k  1 
Lumun: t̪=ɔ̀kkʷɔ̀-t  1 
Torona: ɔ̀ppɔ̀-ðɛ̀  1 
Number: 44
Word: knee
Nding: k=ʋ̀ŋgʋ̀  1 
Dagik (Masakin): k=áŋgʋ̀  1 
Ngile (Daloka): h=ʋ̀ŋgʋ̀  1 
Tocho: k=áŋgʋ̀k  1 
Acheron: g=ǝŋgʋk  1 
Lumun: k=ʋ̀ŋgʋ̀  1 
Torona: k=ɔ̀ŋgɔ́  1 
Number: 45
Word: know
Talodi (Jomang): βɔ́=g=ánây
Nding: bà=nnà  1 
Dagik (Masakin): bó=g=úná  1 
Ngile (Daloka): hʋ́=nnʋ̀  1 
Tocho: bǝ̀=náː  1 
Acheron: ınna ~ ǝnna  1 
Lumun: t̪=ı̀nà  1 
Torona: p=ǝ̀nà  1 
Number: 46
Word: leaf
Nding: t=àːd̪á  1 
Dagik (Masakin): k=àt̪t̪á  1 
Ngile (Daloka): d̪=àːt̪á  1 
Tocho: k=àt̪t̪à  1 
Acheron: g=at̪t̪a  1 
Lumun: t=áðá  1 
Torona: k=àt̪t̪à  1 
Number: 47
Word: lie
Talodi (Jomang): ŋʋ́ʓú-d̪ɛ̀
Nding: ɲàŋgɔ́-d̪ɛ̀  2 
Dagik (Masakin): cìŋàn-d̪ɛ́  3 
Ngile (Daloka): sàː-d̪ɛ̀  4 
Tocho: íyyàː-d̪ɛ̀  5 
Acheron: iʓa-k ~ izǝ-k  5 
Lumun: ı̀ʓà-t  5 
Torona: ìʓè  5 
Number: 48
Word: liver
Talodi (Jomang): d̪=ʋ́ŋgɛ̀ ~ d̪=ʋ́ŋgʷɛ̀
Nding: t̪=ʋ́ŋgì  1 
Dagik (Masakin): t̪=ʋ́ŋgɛ̀  1 
Ngile (Daloka): t̪=ʋ̀ŋgì  1 
Tocho: t̪=ʋ́ŋgɛ̀  1 
Acheron: d̪=ʋŋgɛ  1 
Lumun: t̪=ʋ̀ŋgʷɛ̀  1 
Torona:
Number: 49
Word: long
Talodi (Jomang): =ússɛ̀
Nding: =ʋ̀ɕɕı̀ ~ =ʋ̀ɕɕɛ̀  1 
Dagik (Masakin): =ʋ́cì  1 
Ngile (Daloka): =ɔ́wwì ~ =úːwì  2 
Tocho: =ʋ́ɕɕàk  1 
Acheron: b=ʋðǝk  1 
Lumun: p=ʋ̀gʷı̀t  2 
Torona: ı̀ɕɕɛ̀r=ʋ́ɕɕɛ̀k  1 
Number: 50
Word: louse
Talodi (Jomang): gǝ̀ɽɛ̂
Nding: t=ʋ̀ːdɛ̀  1 
Dagik (Masakin): t=ɛ̀rɛ́  1 
Ngile (Daloka):
Tocho: t=ʋ́ːɽɛ̀  1 
Acheron: k=amulǝk  -1 
Lumun: k=àı̀ɽı̀  2 
Torona: à=rɛ̀rɛ̀  1 
Number: 51
Word: man
Talodi (Jomang): b=ár=b=áːrìk
Nding: p=ʋ̀rʋ̀k=p=à=β=ʋ́rà  1 
Dagik (Masakin): p=ʋ̀r=p=áːr̀k  1 
Ngile (Daloka): g=ʋ̀lʋ̀=β=aːl  1 
Tocho: páː=βád̪ɛ̀ ~ páː=βád̪ɛ̀ŋ  2 
Acheron: b=ʋr=ba=b=arǝk  1 
Lumun: p=ʋ̀l=ı̀βɔ̀=ʓ=ʋ̀rà  1 
Torona: p=ʋ̀ɽʋ̀=pɔ̀=ʓ=ʋ̀rà  1 
Number: 52
Word: many
Talodi (Jomang): =ímmàŋ
Nding: =íɕɕɔ̂  2 
Dagik (Masakin): =ɔ́ːgɔ́  3 
Ngile (Daloka): =úmmù  1 
Tocho: =ɔ̀d̪ʋ́ːβɔ̀k  4 
Acheron: r=uyik  5 
Lumun: l=ɔ̀ppɔ̀t  6 
Torona: k=ɔ̀ppɔ̀t  6 
Number: 53
Word: meat
Talodi (Jomang): ábás
Nding: áːbâ  1 
Dagik (Masakin): w=áːbı́  1 
Ngile (Daloka): w=áːbı̀  1 
Tocho: áːβàk  1 
Acheron: w=abǝ́k  1 
Lumun: ɔβá  1 
Torona: k=ǝ̀βà  1 
Number: 54
Word: moon
Talodi (Jomang): g=áːnɔ̀k
Nding: k=áːnù ~ k=áːnùk  1 
Dagik (Masakin): k=ı́ːnà  1 
Ngile (Daloka): k=ɔ́ːnɔ̀  1 
Tocho: k=ı́ːnàk  1 
Acheron: g=ʋnak  1 
Lumun: kʷ=ànɔ́k  1 
Torona: kʷ=ànɔ́k  1 
Number: 55
Word: mountain
Talodi (Jomang): b=árrɔ̂k
Nding: k=ɔ̂  2 
Dagik (Masakin): c=ǝ́rrɔ̀  1 
Ngile (Daloka): x=â  2 
Tocho: p=ǝ̀d̪ɔ̀k  3 
Acheron: ð=ɔɽɔŋ  1 
Lumun: ɕ=ɔ̀ɽɔ̀ŋ  1 
Torona: ɕ=ɔ̀ðɔ̀k  3 
Number: 56
Word: mouth
Talodi (Jomang): d̪=ɔ̂ ~ d̪=ɔ̂ŋ
Nding: t=ɔ̂ŋ  1 
Dagik (Masakin): t̪=ʋ́ːgúɽɔ̀ ~ t̪=ʋ́gúɽɔ̀  2 
Ngile (Daloka): t̪=ɔ̀  1 
Tocho: t̪=ɔ̂ŋ  1 
Acheron: d̪=ɔ̀ŋ  1 
Lumun: t̪=ɔ̀n  1 
Torona: t̪=ɔ̀ŋ  1 
Number: 57
Word: name
Talodi (Jomang): g=áríŋâ
Nding: k=àlàŋà ~ k=àlàŋàŋ  1 
Dagik (Masakin): k=àrŋà  1 
Ngile (Daloka): k=àlàŋà  1 
Tocho: k=árŋà  1 
Acheron: g=ǝrǝŋaŋ  1 
Lumun: k=ǝ̀ɽàn  1 
Torona: t̪ı̀kkɔ̀  2 
Number: 58
Word: neck
Talodi (Jomang): ʓ=ándàk
Nding: ɕ=àndàk  1 
Dagik (Masakin): c=ándàk  1 
Ngile (Daloka): s=ìndǝ̀  1 
Tocho: ɕ=ándàk  1 
Acheron: ð=ǝntǝk  1 
Lumun: ɕ=ǝ̀llǝ̀k  2 
Torona: ɕ=ǝ̀ŋgɛ̀t  3 
Number: 59
Word: new
Talodi (Jomang): =ássɛ̀
Nding: =áːyɛ̂  1 
Dagik (Masakin): =àccɛ̀ ~ =àːcɛ̀  1 
Ngile (Daloka): =áːɛ̀  1 
Tocho: =àʓʓí ~ =àːʓí  1 
Acheron: b=aðɛ  1 
Lumun: k=ı̀ɛ̀  2 
Torona: pɔ̀=ı̀ɽɛ̀  2 
Number: 60
Word: night
Talodi (Jomang): l=áŋgɔ́ːrà
Nding: n=ɔ́ŋgɔ́ːdà  1 
Dagik (Masakin): n=áŋgɔ́ːrá  1 
Ngile (Daloka): n=ʋ́ŋgɔ́ːlà  1 
Tocho: n=ʋ́ŋgɔ́ːɽà  1 
Acheron: n=ǝŋgɔra  1 
Lumun: ŋgɔ̀ɽà  1 
Torona: ŋgɔ̀ɽà  1 
Number: 61
Word: nose
Talodi (Jomang): g=ínʓì
Nding: k=ínʓɛ̀  1 
Dagik (Masakin): k=ǝ́cɛ̀  1 
Ngile (Daloka): x=ı̀nʓı̀  1 
Tocho: k=ıɲʓɛ̀ #  1 
Acheron: g=ǝnzɛ  1 
Lumun: k=ı̀ɲʓɛ̀  1 
Torona: k=ı̀ɲɛ̀  1 
Number: 62
Word: not
Nding:
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka):
Tocho:
Acheron:
Lumun:
Torona:
Number: 63
Word: one
Talodi (Jomang): y=íllìk
Nding: =állâŋ  1 
Dagik (Masakin): =ɛ́llù  1 
Ngile (Daloka): y=ı̀ːlı̀  1 
Tocho: =úllùk  1 
Acheron: b=ʋllʋk  1 
Lumun: ɕ=ʋ̀llʋ̀kkʋ̀  1 
Torona: p=ʋ̀llʋ̀kkʋ̀  1 
Number: 64
Word: person
Talodi (Jomang): b=àːr
Nding: p=ʋ̀rʋ̀k  1 
Dagik (Masakin): p=ʋ̂r  1 
Ngile (Daloka): p=ʋ́ːlʋ̀  1 
Tocho: b=ʋ́ː  1 
Acheron: b=ʋr ~ b=ʋr-ǝk  1 
Lumun: p=ʋ́l  1 
Torona: p=ʋ̀ɽʋ̀  1 
Number: 65
Word: rain
Talodi (Jomang): bɛ́ŋîr
Nding: pɛ̀nɛ̀  1 
Dagik (Masakin): p=ǝ́nnɛ̀  1 
Ngile (Daloka): p=ı̀nı̀ː-lɛ̀  1 
Tocho: p=ànɛ́  1 
Acheron: g=abık  2 
Lumun: k=àβı̀k  2 
Torona: k=àβı̀k  2 
Number: 66
Word: red
Talodi (Jomang): =ɔ̀ːɽɛ̀
Nding: =ʋ̀ttɛ́  1 
Dagik (Masakin): =ɔ́ːɽɛ̀  1 
Ngile (Daloka): =ɔ́ːɽɛ̀  1 
Tocho: =ɔ̀ːɽɛ̀  1 
Acheron: b=ɔɽɛ  1 
Lumun: p=ɔ̀ɽɛ̀  1 
Torona: p=ɔ̀ɽɛ̀  1 
Number: 67
Word: road
Talodi (Jomang): d̪=ɔ̀à
Nding: k=áːd̪ı̂  2 
Dagik (Masakin): k=áːt̪ǝ́k  2 
Ngile (Daloka): k=àt̪t̪íː-lɛ̀  2 
Tocho: k=át̪t̪ì  2 
Acheron: g=at̪t̪ǝr  2 
Lumun: k=àðǝ̀r  2 
Torona: k=àːðı̀k  2 
Number: 68
Word: root
Talodi (Jomang): d̪=ɔ́às
Nding: t̪=ʋ̀gà ~ t=ʋ̀gà  1 
Dagik (Masakin): t̪=ʋ̀ːgà  1 
Ngile (Daloka): t̪=òːgàʰ  1 
Tocho: t̪=ʋ̀ːgàk  1 
Acheron: d̪=ʋwak  1 
Lumun: t̪=àgà  1 
Torona: ɽ=àgà  1 
Number: 69
Word: round
Nding: yà=yɛ́rɔ̀tɔ̀  1 
Dagik (Masakin): =ɔ́mmát̪t̪àgɔ̀d̪ɛ̀  2 
Ngile (Daloka): =àláːmsàkkɔ̀  3 
Tocho: ɕìràːβàk  4 
Acheron:
Lumun:
Torona:
Number: 70
Word: sand
Talodi (Jomang): g=ùɲɛ́
Nding: p=ʋ́ːrɛ̀ ~ p=ʋ́ːrɛ̀ŋ  1 
Dagik (Masakin): ŋ=ʋ̀ːnɛ́ ~ ŋ=ʋ̀nnɛ́  1 
Ngile (Daloka): t̪=ɔ̀ɲɛ́  1 
Tocho: k=ámmʋ́  2 
Acheron: g=amʋr ~ g=amʋr-ǝk  2 
Lumun: t̪=àmʋ̀r  2 
Torona: nùn̪d̪ù=n=ɔ̀ɽɛ̀  3 
Number: 71
Word: say
Talodi (Jomang): íːrì
Nding: ʋ̀ːgà  2 
Dagik (Masakin): g̯áːrù  3 
Ngile (Daloka): sɔ̀mmʋ̀  4 
Tocho: ɔ̀=ʓɛ́mmí  4 
Acheron: ɔmɔ  4 
Lumun: t̪=ı̀ɽɛ̀  1 
Torona: àŋ=ɛ̀rɛ̀  1 
Number: 72
Word: see
Talodi (Jomang): úŋwà
Nding: ùɲɛ́k  1 
Dagik (Masakin): c=ɛ̀gí  2 
Ngile (Daloka): l=ı̀gı́ː-ðɛ̀  2 
Tocho: ɛ́ːnì  3 
Acheron: ɽǝmɛ  4 
Lumun: t̪=ı̀mà  1 
Torona: ɔ́ɽmɛ̀  4 
Number: 73
Word: seed
Nding: ɕ=ɔ̀ːrɛ̀  1 
Dagik (Masakin): n̪ǝ́māát̪ɛ́-n̪ɔ́-bı́ːrà  2 
Ngile (Daloka): s=ɔ̀ːɽɛ̀  1 
Tocho: ɕ=ʋ́gʋ̀  3 
Acheron: ð=ɔyɛ  1 
Lumun: ŋɛ̀ŋɛ̀n  3 
Torona:
Number: 74
Word: sit
Talodi (Jomang): d=ɔ̀ŋʋ̀-ʓík
Nding: t=ìŋgʋ̀-d̪ɛ́k  1 
Dagik (Masakin): n=ɛ́ŋàː-cì  1 
Ngile (Daloka): kʋ̀=d̪ɔ̀ː-sí  2 
Tocho: βáːr=úŋɔ̀-ɕɕìk  1 
Acheron: ɔr=ǝŋɔ-k-sık  1 
Lumun: t̪=ı̀kkɔ̀  3 
Torona: ı̀kkɔ̀  3 
Number: 75
Word: skin
Talodi (Jomang): g=éːd̪ù
Nding: k=ɛ́ːd̪ʋ̂  1 
Dagik (Masakin): ŋ=ı́ːðú  1 
Ngile (Daloka): h=èːd̪ù  1 
Tocho: k=ʋ́ɽàk  2 
Acheron: g=ʋrak  2 
Lumun: k=ʋ̀ɽàt  2 
Torona: k=àɽʋ́k  2 
Number: 75
Word: skin
Nding:
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka):
Tocho:
Acheron:
Lumun: k=ùd̪ù  1 
Torona:
Number: 76
Word: sleep
Talodi (Jomang): mí-d̪ɛ̀
Nding: =má-d̪ɛ̀  1 
Dagik (Masakin): βàː=cɛ́ŋáː-t̪ɛ̀  2 
Ngile (Daloka): d̪í=mí-d̪ɛ̀  1 
Tocho: β=íːʓàk  3 
Acheron: mǝ-t̪t̪ɛ  1 
Lumun: t̪=ɔ̀t̪t̪ɛ̀=t=ı̀n̪-d̪ɛ̀  4 
Torona: ɔ̀ɲı̀=ı̀n̪-d̪ɛ̀  4 
Number: 77
Word: small
Talodi (Jomang): =íssáːrɛ̀ ~ ìssɛ́ːsɛ̀
Nding: =kúlúndɛ̀  2 
Dagik (Masakin): =ǝ́t̪t̪ɛ̀ ~ =ǝ̀t̪t̪ɛ́  3 
Ngile (Daloka): =ìt̪ɛ́ː-lɒ̀  3 
Tocho: =ɔ́t̪t̪ɛ̀ ~ =ɔ́t̪t̪ɛ̀ŋ  3 
Acheron: b=ɔttɛŋ  3 
Lumun: p=ɔ̀ttɛ̀  3 
Torona: p=ɔ̀ttɛ̀  3 
Number: 78
Word: smoke
Talodi (Jomang): b=úʓûk
Nding: n=ʋ́ːk  1 
Dagik (Masakin): úːcú  1 
Ngile (Daloka): w=éːsù  1 
Tocho: k=úːʓùk  1 
Acheron: g=uðuk  1 
Lumun: k=ʋ́ʓʋ́k  1 
Torona: k=ʋ́βàŋ  2 
Number: 79
Word: stand
Talodi (Jomang): ʓɔ́ːrù
Nding: ɕɔ́ːrʋ̀  1 
Dagik (Masakin): cɔ́ːrʋ̀  1 
Ngile (Daloka): sɔ̀llɔ̀  1 
Tocho: ɔ̀=ʓɔ́ːrí  1 
Acheron: ðɔrɔ  1 
Lumun: ɔ̀=ʓɔ̀ɽɔ̀  1 
Torona: ɔ́=ʓɔ̀ɽɔ̀-k  1 
Number: 80
Word: star
Talodi (Jomang): ʓ=ɔ́ːðɔ̂k
Nding: ɕ=ɔ̀ːdɔ̀k  1 
Dagik (Masakin): c=ɔ́ːd̪ɔ̀  1 
Ngile (Daloka): s=ɔ̀ːd̪ɔ̀  1 
Tocho: ɕ=ɔ́ːðɔ̀k  1 
Acheron: z=ɔd̪ɔk  1 
Lumun: ɕ=ɔ̀ðɔ̀t  1 
Torona: ɕ=ɔ̀ðɔ̀k  1 
Number: 81
Word: stone
Talodi (Jomang): g=àðɔ́k
Nding: t̪=íŋɔ́  2 
Dagik (Masakin): p=ǝ̀d̪ɔ́  1 
Ngile (Daloka): d̪=ɔ̀ðɔ́  1 
Tocho: p=ǝ̀d̪ɔ̀k  1 
Acheron: b=ǝd̪ɔk  1 
Lumun: p=ɔ̀ðɔ̀k  1 
Torona: p=ɔ́ðɔ̀k  1 
Number: 82
Word: sun
Talodi (Jomang): ʓ=íŋgì
Nding: ɕ=íŋgì  1 
Dagik (Masakin): c=íŋgì  1 
Ngile (Daloka): s=ìŋgì  1 
Tocho: ɕ=íŋgì  1 
Acheron: ð=ǝŋki  1 
Lumun: ɕ=ìŋgì  1 
Torona: ɕ=ìŋgì  1 
Number: 83
Word: swim
Talodi (Jomang): ŋáː=ʓáβɔ́ɽ
Nding: kàː=ŋɔ́ɲɔ̀  2 
Dagik (Masakin): n̪=áːrì  3 
Ngile (Daloka): nùmmɔ̀  2 
Tocho: β=ʋ́ːrɔ̀  1 
Acheron: g=ǝttuŋ  4 
Lumun: t̪=ɔ̀t̪t̪ʋ̀t̪t̪à  4 
Torona: p=àðɛ̀nnà  2 
Number: 84
Word: tail
Talodi (Jomang): d̪=úːd̪îk
Nding: t=ʋ́ːd̪îk  1 
Dagik (Masakin): c=ándúlɛ̀  2 
Ngile (Daloka): s=ìlít̪t̪ì  3 
Tocho: k=úd̪ìk  1 
Acheron: g=ud̪ik  1 
Lumun: k=ʋ́ðı́k  1 
Torona: k=ùðìk  1 
Number: 85
Word: that
Nding:
Dagik (Masakin): =ǝri #  1 
Ngile (Daloka): =írrì  1 
Tocho:
Acheron: =ǝrɛ  1 
Lumun: =ɽɛ̀  1 
Torona: =ɽɛ̀  1 
Number: 86
Word: this
Nding:
Dagik (Masakin): =i #  1 
Ngile (Daloka): =ì  1 
Tocho: =àɕɕɔ́  2 
Acheron: =i  1 
Lumun: =ı̀  1 
Torona: =ɛ̀  1 
Number: 87
Word: thou
Talodi (Jomang): ŋɔ́=ŋ
Nding: à=ŋɔ́  1 
Dagik (Masakin): ɔ́=ŋà  1 
Ngile (Daloka): ɔ̀=ŋŋʋ̀  1 
Tocho: ŋʋːŋ  1 
Acheron: ɔʋŋ  1 
Lumun: ɔ̀ʋ́ŋ  1 
Torona: ɔ̀ŋà ~ ɔ̀ŋàŋ  1 
Number: 88
Word: tongue
Talodi (Jomang): d̪=ùlùŋɛ̀
Nding: t=ʋ́lʋ́ŋɛ̂  1 
Dagik (Masakin): t̪=ʋ́lʋ́ŋɛ̀  1 
Ngile (Daloka): t̪=ʋ́lʋ́ŋɛ̀  1 
Tocho: t̪=ʋ́rʋ́ŋɛ̀  1 
Acheron: d̪=ʋrǝ́ŋɛ  1 
Lumun: t̪=ʋ́ɽɛ̀  1 
Torona: t̪=ʋ́ŋɛ̀  1 
Number: 89
Word: tooth
Talodi (Jomang): ʓ=íɲì
Nding: ɕ=ɛ́ːɲî  1 
Dagik (Masakin): c=ínní  1 
Ngile (Daloka): s=ínnì  1 
Tocho: ɕ=íɲìk  1 
Acheron: ð=ǝɲɲik  1 
Lumun: ɕ=ìɲít  1 
Torona: ɕ=ìɲìt  1 
Number: 90
Word: tree
Talodi (Jomang): b=ı́ːɽâ
Nding: p=ɛ̀ːrà  1 
Dagik (Masakin): p=ı́ːrà  1 
Ngile (Daloka): p=èːrà  1 
Tocho: p=ı́ːɽà  1 
Acheron: b=ıya ~ b=ıʓa  1 
Lumun: p=ı̀rà  1 
Torona: p=ı̀rà  1 
Number: 91
Word: two
Talodi (Jomang): y=ílɽák
Nding: =ɛ́ttâ  1 
Dagik (Masakin): =ɛ́ːɽá  1 
Ngile (Daloka): =ɛ́ːɽà  1 
Tocho: =ɛ̀ːɽàk  1 
Acheron: w=ɛɽak  1 
Lumun: m=ɛ̀ɽà  1 
Torona: m=ɛ̀ɽà  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Talodi (Jomang): ŋ́gɔ̀
Nding: ŋ́gɔ̀  1 
Dagik (Masakin): àːgʋ̀  1 
Ngile (Daloka): kɔ̀ːgɔ̀  1 
Tocho: ŋ́gɔ̀  1 
Acheron: ǝŋgɔ  1 
Lumun: ŋgɔ̀  1 
Torona: ɔ̀ɲı̀  1 
Number: 93
Word: warm (hot)
Talodi (Jomang): =ússû
Nding: =úɕɕû  1 
Dagik (Masakin): =ìppá  2 
Ngile (Daloka): =óːù  1 
Tocho: =úyyù  1 
Acheron: b=uðu  1 
Lumun: p=ı̀ppà  2 
Torona: ı̀ppà  2 
Number: 94
Word: water
Talodi (Jomang): ŋ=ír
Nding: ɲ=í  1 
Dagik (Masakin): ŋ=ɛ́ːr ~ ŋ=ɛ́ːrǝk  1 
Ngile (Daloka): ŋ=ɛ́ːlɛ́  1 
Tocho: ŋ=í  1 
Acheron: ŋ=ır ~ ŋ=ır-ǝk  1 
Lumun: ŋ=ıɽı  1 
Torona: ŋ=ı́-k  1 
Number: 95
Word: we1
Talodi (Jomang): ŋɔ́ː=ɽì
Nding: àː=rík  1 
Dagik (Masakin): ɔ́=ŋɔ́ːnɔ̀ ~ ɔ́=ŋɔ́ːnì  2 
Ngile (Daloka): ú=ŋŋí  2 
Tocho: wíːŋ-àɕɕɔ́ #  2 
Acheron: ɔ=ssık  3 
Lumun: ɔ=rıt  1 
Torona:
Number: 95
Word: we2
Talodi (Jomang): ŋɔ́ː=nì
Nding:
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka):
Tocho:
Acheron: ɔ=niŋ  2 
Lumun: ɔ̀=nín  2 
Torona:
Number: 96
Word: what
Talodi (Jomang): =yı̀
Nding: ɲèmmí ... ɛ́  2 
Dagik (Masakin): yɔ̀ːkà  3 
Ngile (Daloka): yàːgá  3 
Tocho: ŋíndì  4 
Acheron: ŋǝnı  4 
Lumun: ŋı̀n̪t̪à  4 
Torona: yı̀ː  1 
Number: 97
Word: white
Talodi (Jomang): =íːβʋ̂k
Nding: =ɛ́β̥β̥î  1 
Dagik (Masakin): =ɔ́b̥b̥ʋ̀  1 
Ngile (Daloka): =àbáɕɕà  1 
Tocho: =íppɔ̀k  1 
Acheron: b=ippɔk  1 
Lumun: p=ı̀βʋ̀k  1 
Torona: p=ı̀βʋ́k  1 
Number: 98
Word: who
Talodi (Jomang): ámbı̀
Nding: àːpʰí ... mı̀  1 
Dagik (Masakin): áŋŋɔ́  2 
Ngile (Daloka): ɔ̀ːbì  1 
Tocho: ɔ̀t̪t̪í  3 
Acheron: ɔbı  1 
Lumun: ɔ̀t̪t̪à  3 
Torona: wɔ̀t̪t̪ɛ̀  3 
Number: 99
Word: woman
Talodi (Jomang): b=ár=b=áːtì
Nding: p=ʋ̀rʋ̀k=p=à=β=árì  1 
Dagik (Masakin): p=ʋ̀r=p=áː=β=àːrì  1 
Ngile (Daloka): p=ʋ̀l=b=áːrì  1 
Tocho: páː=βàːrì  1 
Acheron: b=ʋr=ba=b=ayı  1 
Lumun: p=ʋ̀lı̀=βɔ́=β=àrı̀  1 
Torona: p=ʋ̀ɽʋ̀=pɔ̀=β=àrı̀  1 
Number: 100
Word: yellow
Nding: =àβʋ̀llà  1 
Dagik (Masakin): =ɔ́ːcì  2 
Ngile (Daloka): =ɔ́rɔ́ːsʋ̀  3 
Tocho:
Acheron: b=amǝgʋd̪ʋrı  4 
Lumun: p=ı̀ɕɕı̀  2 
Torona: p=ɔ̀ɽɛ̀  5 
Number: 101
Word: far
Talodi (Jomang): d̪=ít̪t̪à
Nding: ɕ=íttâŋ  1 
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka): t̪ánd̪áːù  2 
Tocho: ɔ́nʋ̀=ɕɕɛ̀k  3 
Acheron:
Lumun: ɕ=ı̀t̪t̪àn  1 
Torona: kà=ɕ=ı̀t̪t̪àŋ  1 
Number: 102
Word: heavy
Talodi (Jomang): =íḿ ~ =ímã́
Nding: =àmmî  1 
Dagik (Masakin): ʓ=imǝk #  1 
Ngile (Daloka): =írrǝ̀  2 
Tocho: =ímmàŋ  1 
Acheron: b=imǝŋ  1 
Lumun: p=ímmìn  1 
Torona: p=ı̀mmǝ̀ŋ  1 
Number: 103
Word: near
Talodi (Jomang): gàt̪t̪î
Nding: nándɔ́ŋɔ̀ɕɕɔ́  2 
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka): =út̪t̪ù  3 
Tocho: ɔ́nú=g=ʋ̀tùk  3 
Acheron:
Lumun: àpǝ̀=t̪t̪ʋ̀t  3 
Torona: wɔ̀=ndàn  4 
Number: 104
Word: salt
Talodi (Jomang): ʓ=álá
Nding: ɕ=àlá  1 
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka): t̪=ǝ̀ŋàːɗ=áːlǝ́  1 
Tocho: ɕ=ìràh  1 
Acheron: ð=ǝya ~ z=ǝla  1 
Lumun: ŋʋ̀ʓʋ̀l-ɔ̀t̪t̪ʋ̀ ~ ŋʋ̀ʓɛ̀l-ɛ̀t̪t̪ʋ̀  2 
Torona: ŋʋ̀ʓʋ̀l  2 
Number: 105
Word: short
Talodi (Jomang): =ág=ʋ́tʋ̀
Nding: =àm=ùt̪t̪ù  1 
Dagik (Masakin): ʓ=òŋ=ǝ́t̪ːù #  1 
Ngile (Daloka): y=éttù  1 
Tocho: =ʋ́gʋ́  2 
Acheron: b=ɔm=ǝt̪t̪u-k  1 
Lumun: p=ʋ̀t̪t̪ʋ̀-t̪t̪ʋ̀t  1 
Torona: ì=t̪ú-t̪ùk  1 
Number: 106
Word: snake
Talodi (Jomang): bǝ́=ŋɛ̂r
Nding: p=ɛ̀nɛ̀  2 
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka): pǝ̀=nı̀lǝ̀  2 
Tocho: t=ɛ̀ːɽɛ̀  3 
Acheron: b=ǝnır ~ b=ǝnɛr-ǝk  2 
Lumun: p=ı̀ɲı̀l  2 
Torona: p=ı̀nı̀k  2 
Number: 107
Word: thin
Talodi (Jomang): =árrɛ̀
Nding: =kúlúndɛ̀  2 
Dagik (Masakin): ʓ=arɛ #  1 
Ngile (Daloka): =árrɛ̀  1 
Tocho: =àllɛ̀ ~ =àllɛ̀ŋ  1 
Acheron: b=ɔrǝnna-k  1 
Lumun: p=ɔ̀rnà-ðɛ̀  1 
Torona:
Number: 108
Word: wind
Talodi (Jomang): g=ánà
Nding: k=ànáŋ  1 
Dagik (Masakin):
Ngile (Daloka): k=wî  2 
Tocho: k=íyyʋ̀  2 
Acheron: g=iðɔ  2 
Lumun: k=ànàŋ  1 
Torona: k=ʋ̀ɽʋ̀βàŋ  3 
Number: 109
Word: worm
Talodi (Jomang): g=ússǝ̂k
Nding: t=ʋ̀nʓìk  1 
Dagik (Masakin): t=ǝ̀ssǝ́k #  1 
Ngile (Daloka): d̪=ǝ́ŋǝ̀  2 
Tocho: t=ʋ́nʓàk  1 
Acheron: g=ʋnzǝk  1 
Lumun: t=ǝ̀ŋǝ̀k  1 
Torona: t=ɛ̀ŋɛ̀k  1 
Number: 110
Word: year
Talodi (Jomang): d̪=áβʋ̂k
Nding: ɕ=ìːgù  2 
Dagik (Masakin): ð=ʋ̀bǝ̀k #  1 
Ngile (Daloka): t̪=òːbò  1 
Tocho: t̪=ʋ̀βʋ̀k  1 
Acheron: d̪=ǝbʋk  1 
Lumun: t̪=ʋ̀βʋ̀t  1 
Torona: t̪=ʋ̀bʋ̀t̪-t̪-ʋ̀bʋ̀t̪  1 
tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,tal-word,tal-jom,tal-ndi,tal-dag,tal-ngi,tal-toc,tal-ach,tal-lum,tal-tor,
Total of 113 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
331369345
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov