Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Kordofanian family: Rashad group (3 lists) :

Search within this database
Total of 110 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\krd\ras
Number: 1
Word: all
Tagoi: =údúmǝ̀n  1 
Orig: =úttù  1 
Tagom: tàm  2 
Number: 2
Word: ashes
Tagoi: ŋ=íŋór  1 
Orig: ŋ=ǝ̀ɲòrò  1 
Tagom: ɲ=ùrì  1 
Number: 3
Word: bark
Tagoi: k=ówár  1 
Orig: k=òwáːrǝ́  1 
Tagom: wàrɛ̀  1 
Number: 4
Word: belly
Tagoi: k=ámè  1 
Orig: k=ǝ̀mì  1 
Tagom: màs  2 
Number: 5
Word: big
Tagoi: =òdrò  1 
Orig: =ótúrû  1 
Tagom: lɔ̀t  2 
Number: 6
Word: bird
Tagoi: w=úd  1 
Orig: ɕ=úd-èːn  1 
Tagom: úd-ên  1 
Number: 7
Word: bite
Tagoi: =gɛ́y  1 
Orig:
Tagom: =gɛ́y  1 
Number: 8
Word: black
Tagoi: =ìrmǝ́  1 
Orig: =èːrǝ̀mó  1 
Tagom: ìrǝ̀m  1 
Number: 9
Word: blood
Tagoi: ŋ=ɔ́y  1 
Orig: ŋ=ɔ́y  1 
Tagom: óy-á  1 
Number: 10
Word: bone
Tagoi: k=ùh  1 
Orig: k=ùs  1 
Tagom: ùrù  2 
Number: 11
Word: breast
Tagoi:
Orig: pŭ́rɔ̀ #  1 
Tagom:
Number: 12
Word: burn tr.
Tagoi: heyɲ  1 
Orig: wònèá  2 
Tagom: àːɲ  1 
Number: 13
Word: claw(nail)
Tagoi: k=àlày  1 
Orig: k=àlàl  1 
Tagom: àlàwì  1 
Number: 14
Word: cloud
Tagoi: k=ǝ́rǝ́m  1 
Orig: k=ǝ̀dǝ̀k  2 
Tagom: tǝ̀k ~ tǝ̀g-è  2 
Number: 15
Word: cold
Tagoi: =òɲúmmɔ̀  1 
Orig: =òɲúmɔ́  1 
Tagom: ɲɛ́m-ɲɛ́m  1 
Number: 16
Word: come
Tagoi: ánʓɛ̀  1 
Orig: ànʓè  1 
Tagom: àsɛ̀  1 
Number: 17
Word: die
Tagoi: wùnǝ̀k  1 
Orig: ùnàk  1 
Tagom: ùnàk  1 
Number: 18
Word: dog
Tagoi: w=úhú  1 
Orig: w=úzú  1 
Tagom: s=ǝ́ró  2 
Number: 19
Word: drink
Tagoi: àyyá  1 
Orig: áyá  1 
Tagom: àyɔ̀  1 
Number: 20
Word: dry
Tagoi: =ùttǝ́  1 
Orig: =òttó  1 
Tagom: údî  1 
Number: 21
Word: ear
Tagoi: fǝ̀=nín  1 
Orig: fǝ̀=níːn  1 
Tagom: nù ~ nũ̀ː  1 
Number: 22
Word: earth
Tagoi: kà=bàr  1 
Orig: kà=bàr ~ kà=bàrǝ̀  1 
Tagom: pàr ~ pàrr  1 
Number: 23
Word: eat
Tagoi: yɛ̀k  1 
Orig: àyá  2 
Tagom: yɛ̀k  1 
Number: 24
Word: egg
Tagoi: y=íyɛ́  1 
Orig: ìyé  1 
Tagom: íyé  1 
Number: 25
Word: eye
Tagoi: y=ígǝ̀t  1 
Orig: íŋgǝ̀t  1 
Tagom: ŋgǝ́t  1 
Number: 26
Word: fat n.
Tagoi: ŋ=àːrǝ̀f  1 
Orig: ŋ=àːrǝ̀f  1 
Tagom: òmà  2 
Number: 27
Word: feather
Tagoi: k=émǝ́n  1 
Orig: k=ìɽú  2 
Tagom: ɛ́ptèk  3 
Number: 28
Word: fire
Tagoi: k=ìbé  1 
Orig: k=èːbé  1 
Tagom: ìbé  1 
Number: 29
Word: fish
Tagoi: k=ògòmǝ́n  1 
Orig: s=ògómǝ́n  1 
Tagom:
Number: 30
Word: fly v.
Tagoi: úrùrí  1 
Orig:
Tagom: rò  1 
Number: 31
Word: foot
Tagoi: t=ɛ́gɛ̀n  1 
Orig: t=ɛ̀gɛ̀n  1 
Tagom: ɛ̀gɛ́n  1 
Number: 32
Word: full
Tagoi: tòːɕ  1 
Orig: tóːìɕ  1 
Tagom: kêl  2 
Number: 33
Word: give
Tagoi:
Orig: yè  1 
Tagom: èy-nàk  1 
Number: 34
Word: good
Tagoi: =d=ɔ́mbɔ́r  1 
Orig: =àmbàlɔ́  1 
Tagom: k=àmɔ̀r  1 
Number: 35
Word: green
Tagoi: =ìʓìlú  1 
Orig:
Tagom: rígɛ̂l  2 
Number: 36
Word: hair
Tagoi: k=àːm  1 
Orig: k=àm  1 
Tagom: àːm  1 
Number: 37
Word: hand
Tagoi: ɕ=ìŋǝ́n  1 
Orig: ɕ=ìŋín  1 
Tagom: ŋɛ́n  1 
Number: 38
Word: head
Tagoi: k=áy  1 
Orig: k=áy  1 
Tagom: áːs  1 
Number: 39
Word: hear
Tagoi:
Orig:
Tagom:
Number: 40
Word: heart
Tagoi: y=ùr  1 
Orig: y=ùːr  1 
Tagom: wɛ́ɛ̀  2 
Number: 41
Word: horn
Tagoi: t=úːr  1 
Orig: t=úːr-îɲ  1 
Tagom: úr-ɛ̀n  1 
Number: 42
Word: I
Tagoi:
Orig: ì-gǝ́n  1 
Tagom: ŋ=ì  1 
Number: 43
Word: kill
Tagoi: ìːní  1 
Orig: =ı̀nı̀  1 
Tagom: ìnì  1 
Number: 44
Word: knee
Tagoi:
Orig: yì=mbèò  1 
Tagom: mbò  1 
Number: 45
Word: know
Tagoi: ŋǝ̀yní ~ ŋǝ̀yìní  1 
Orig: ŋìní  1 
Tagom: yàk  2 
Number: 46
Word: leaf
Tagoi: k=ádáŋ  1 
Orig: k=ídáŋ  1 
Tagom: táŋ  1 
Number: 47
Word: lie
Tagoi: ɕìrɛ́ːn  1 
Orig:
Tagom: sɛ̀  2 
Number: 48
Word: liver
Tagoi: k=ɔ̀ŋgǝ̀t  1 
Orig: k=ɔ̀ŋgɔ̀t  1 
Tagom: àŋgàt̪  1 
Number: 49
Word: long
Tagoi: =èrǝ̀tó  1 
Orig: =òːrtó  1 
Tagom: àwâr  1 
Number: 50
Word: louse
Tagoi: k=áːnìn ~ k=ánìn  1 
Orig: k=àːníːn  1 
Tagom: àndàgɛ̂n  2 
Number: 51
Word: man
Tagoi: k=ı̀ʓɛ̀t  1 
Orig: k=ǝ̀ʓàt  1 
Tagom: yígît  1 
Number: 52
Word: many
Tagoi: =ǝ́ttà  1 
Orig: =úmmún  2 
Tagom: lɔ̀t  3 
Number: 53
Word: meat
Tagoi: ŋ=ífí  1 
Orig: ŋ=ìfì  1 
Tagom: fás  2 
Number: 54
Word: moon
Tagoi: ɕ=ɔ̀ːr  1 
Orig: ɕ=ɔ̀ːr  1 
Tagom: ɔ̀ːr  1 
Number: 55
Word: mountain
Tagoi: ɕ=ìbè  1 
Orig: k=ǝ̀bé  1 
Tagom: ɔ̀nà  1 
Number: 56
Word: mouth
Tagoi: k=àʓǝ̀r  1 
Orig: k=ìɲʓɛ̀r  1 
Tagom: ɲʓár  1 
Number: 57
Word: name
Tagoi: p=ǝ̀ŋǝ̀n  1 
Orig: p=ɛ̀ŋɛ̀n  1 
Tagom: ɛ̀ŋɛ̀n  1 
Number: 58
Word: neck
Tagoi: t=ágám  1 
Orig: t=àgám  1 
Tagom: ndók  2 
Number: 59
Word: new
Tagoi: =áwwǝ̀  1 
Orig:
Tagom: àwá  1 
Number: 60
Word: night
Tagoi: k=ǝ̀rǝ̀m  1 
Orig: k=ǝ̀rǝ̀m  1 
Tagom: úgrì  2 
Number: 61
Word: nose
Tagoi: y=ídìr  1 
Orig: ìndǝ̀r  1 
Tagom: ndr̀  1 
Number: 62
Word: not
Tagoi:
Orig:
Tagom:
Number: 63
Word: one
Tagoi: =ɛ̀ndá  1 
Orig: w=úttá  2 
Tagom: ndá ~ ì=ndá  1 
Number: 64
Word: person
Tagoi: k=ómbò  1 
Orig: k=àʓìttò  2 
Tagom: óːm  1 
Number: 65
Word: rain
Tagoi: y=àù  1 
Orig: y=àːw  1 
Tagom: áú  1 
Number: 66
Word: red
Tagoi: =àːráw  1 
Orig: =àːráw  1 
Tagom: àryáu  1 
Number: 67
Word: road
Tagoi: màːrà  1 
Orig: màːrà  1 
Tagom: mày  1 
Number: 68
Word: root
Tagoi: p=ǝ́gí  1 
Orig: t=ǝ̀gǝ̀lʓù  1 
Tagom: kás  2 
Number: 69
Word: round
Tagoi:
Orig:
Tagom:
Number: 70
Word: sand
Tagoi: k=áfáɲ  1 
Orig: k=àfǝ́ɲ  1 
Tagom: rǝ̀k  2 
Number: 71
Word: say
Tagoi: mànák  1 
Orig:
Tagom: mànâk  1 
Number: 72
Word: see
Tagoi: èːlǝ̀m  1 
Orig: ìlàm  1 
Tagom: ìːlàm  1 
Number: 73
Word: seed
Tagoi:
Orig: ìɲì-wín  1 
Tagom: láswì  2 
Number: 74
Word: sit
Tagoi: ùdɛ́ːn  1 
Orig: y=ùdén  1 
Tagom: ɔ̀mɛ̂  2 
Number: 75
Word: skin
Tagoi: t=àrǝ̀k  1 
Orig: t=àràk  1 
Tagom: ràk  1 
Number: 76
Word: sleep
Tagoi: ɕɛ̀rɛ̀  1 
Orig:
Tagom: ùndɛ́ːnì  2 
Number: 77
Word: small
Tagoi: =òyò  1 
Orig: =óríyô  2 
Tagom: áytà ~ áyttà  3 
Number: 78
Word: smoke
Tagoi: kǝ̀rǝ̀k  1 
Orig: kǝ̀rǝ̀k  1 
Tagom: tùlɛ́  2 
Number: 79
Word: stand
Tagoi: ŕnà  1 
Orig: =rnà  1 
Tagom: à=rnà  1 
Number: 80
Word: star
Tagoi: tá=láɲ  1 
Orig: tà=lìɲ  1 
Tagom: lɛ̀ɲ  1 
Number: 81
Word: stone
Tagoi: yɛ́=rǝ́ŋân  1 
Orig: yɛ̀=rǝ̀ŋáːn  1 
Tagom: r̀ŋàːn  1 
Number: 82
Word: sun
Tagoi: y=áːn  1 
Orig: y=áːn  1 
Tagom: áːn-ɛ́  1 
Number: 83
Word: swim
Tagoi:
Orig:
Tagom:
Number: 84
Word: tail
Tagoi: t=èyǝ̀k  1 
Orig: t=ìːk  1 
Tagom: yǝ̀k  1 
Number: 85
Word: that
Tagoi:
Orig:
Tagom: =i  1 
Number: 86
Word: this
Tagoi:
Orig:
Tagom:   1 
Number: 87
Word: thou
Tagoi:
Orig: ɔ̀-gɔ́n  1 
Tagom: ŋ=ɔ̀  1 
Number: 88
Word: tongue
Tagoi: t=áŋǝ́làk  1 
Orig: t=àŋǝ̀lk  1 
Tagom: àŋà  2 
Number: 89
Word: tooth
Tagoi: t=íɲǝ̀n  1 
Orig: t=ìɲìn  1 
Tagom: ɲîn  1 
Number: 90
Word: tree
Tagoi: k=àfɔ́  1 
Orig: k=àfɔ̀  1 
Tagom: lás  2 
Number: 91
Word: two
Tagoi: =òkók  1 
Orig: w=ùkkók  1 
Tagom: à=rkɔ́ ~ rkɔ́  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Tagoi: ɛ́ː-dɛ̀  1 
Orig: ɛ́-ndɛ̀  1 
Tagom: ɛ̀-ndɛ̀k  1 
Number: 93
Word: warm (hot)
Tagoi: =ìyó  1 
Orig: =ìyó  1 
Tagom: wî  1 
Number: 94
Word: water
Tagoi: ŋày  1 
Orig: ŋàːy  1 
Tagom: ègà  2 
Number: 95
Word: we
Tagoi:
Orig: n=ì-gǝ́n  1 
Tagom: ŋ=ì-ndɛ́  1 
Number: 96
Word: what
Tagoi: áː-gɛ́n  1 
Orig: à-gn  1 
Tagom: áː  1 
Number: 97
Word: white
Tagoi: =ùgǝ̀níŋ  1 
Orig: =ùwìɲíŋ  1 
Tagom: à=bɔ́rɛ́  2 
Number: 98
Word: who
Tagoi: tá-ʓɛ́n  1 
Orig: tàː-ʓǝ̀  1 
Tagom: táː  1 
Number: 99
Word: woman
Tagoi: wìyɛ́  1 
Orig: k=úmbò  2 
Tagom: yáːn-ɛ̂  3 
Number: 100
Word: yellow
Tagoi:
Orig:
Tagom:
Number: 101
Word: far
Tagoi: dǝ́rdǝ́n  1 
Orig: tàkkáy  2 
Tagom: ɛ̀mêl  3 
Number: 102
Word: heavy
Tagoi: =ùrwèàŋ  1 
Orig:
Tagom: wúk  2 
Number: 103
Word: near
Tagoi: gàttɔ̀ŋ  1 
Orig: tɔ̀gɔ̀t  2 
Tagom: àwàt  3 
Number: 104
Word: salt
Tagoi: mɔ́dò  1 
Orig: mǝ́ndù  1 
Tagom: mùdè  1 
Number: 105
Word: short
Tagoi: =òdòwáŋ  1 
Orig: =ɔ̀dʋ̀áŋ  1 
Tagom: òtóát  1 
Number: 106
Word: snake
Tagoi: w=ín  1 
Orig: w=íːn  1 
Tagom: úní  1 
Number: 107
Word: thin
Tagoi: =ùrǝ́ndǝ̀  1 
Orig: =àlló  2 
Tagom: à=sɔ́ːr  3 
Number: 108
Word: wind
Tagoi: yél  1 
Orig: yél  1 
Tagom: íːlí  1 
Number: 109
Word: worm
Tagoi: y=àbǝ̀lɛ̀n  1 
Orig: k=íŋgíyàŋ  2 
Tagom: rîŋ  3 
Number: 110
Word: year
Tagoi: k=àdàk  1 
Orig: k=àtàk  1 
Tagom: tàk  1 
ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,ras-word,ras-tag,ras-ori,ras-tgm,
Total of 110 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1004217485
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov