Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Komuz family: Koman group (6 lists) :

Search within this database
Total of 114 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\kmz\kom
Number: 1
Word: all
Kwama: kùm  1 
Begi Mao: kò=kʋ́m  1 
Opo: àbīgīn  2 
Komo: ɛ̄šǐːn  3 
Uduk: ɓáːr  4 
Gule:
Number: 2
Word: ashes
Kwama: pʼíkín  1 
Begi Mao: pʼìkı̄n  1 
Opo: pìtī  1 
Komo: pʼin  1 
Uduk: pʼīɲ  1 
Gule: ufu-n  2 
Number: 3
Word: bark
Kwama: gòkʼóš  1 
Begi Mao: gɔːkɔ́š  1 
Opo: kɔ̀gɔ̄-ɕà  1 
Komo: gɔnkʼi  2 
Uduk: à=yìɕʼ  3 
Gule:
Number: 4
Word: belly
Kwama: tát  1 
Begi Mao: tat  1 
Opo: pùmà #  2 
Komo: kımı  3 
Uduk: bwà  4 
Gule: a=buː-n  4 
Number: 5
Word: big
Kwama: gàšèr  1 
Begi Mao: gɛ́šɛr  1 
Opo: nā=tɔ́n  2 
Komo: swaː-gı  3 
Uduk: ɕā-á-ɕā  3 
Gule: =dɛʔɛ-n  4 
Number: 6
Word: bird
Kwama: bít  1 
Begi Mao: bit  1 
Opo: ɗı̀w #  2 
Komo: ɗiw  2 
Uduk: ɗīː  2 
Gule: a=dˈadamit  3 
Number: 7
Word: bite
Kwama: sùnsʼ  1 
Begi Mao: ma=súns  1 
Opo: tà=nà=hɔ̄ɕʼɔ̀  2 
Komo: wasʼ-agı  2 
Uduk: wóɕʼ  2 
Gule: ʔábǝ-n  3 
Number: 8
Word: black
Kwama: šùwàlà  1 
Begi Mao: šʷaːlɛ́-šʷaːla  1 
Opo: ɕʼí  2 
Komo: sʼi-agı  2 
Uduk: d̪ìs-d̪ìs  2 
Gule: àrwú  3 
Number: 9
Word: blood
Kwama: sʼám  1 
Begi Mao: sʼām  1 
Opo: ɕʼāmà  1 
Komo: baš  2 
Uduk: à=bàs  2 
Gule: gˈɔ=ʓɔb  1 
Number: 10
Word: bone
Kwama: sí  1 
Begi Mao: sıʔ  1 
Opo: súwí  1 
Komo: šumakʼ  2 
Uduk: à=sīmā  2 
Gule: fìːfí  1 
Number: 11
Word: breast
Kwama: tòŋàs  1 
Begi Mao:
Opo: kāwē=ɕʼàɕʼ  2 
Komo: sʼasʼ  2 
Uduk: à=bòr  3 
Gule:
Number: 12
Word: burn tr.
Kwama: šáː  1 
Begi Mao: mǝ̀=šáʔ  1 
Opo: nà=ɕʼā  1 
Komo: šaː-gı  1 
Uduk: šwá  1 
Gule:
Number: 13
Word: claw(nail)
Kwama: kʼùmpʼ  1 
Begi Mao: kʼʋmp  1 
Opo: ʓı̀=ɕʼı̄kʼī̄r  2 
Komo: sʼıkʼil  2 
Uduk: à=gwápʰī  3 
Gule: =gamaːl  4 
Number: 14
Word: cloud
Kwama: ùwùkù  1 
Begi Mao: ùːkú  1 
Opo: ʓībày  2 
Komo: šɛli  3 
Uduk: à=ràkʰ  4 
Gule: a=gud  5 
Number: 15
Word: cold
Kwama: sʼúf  1 
Begi Mao:
Opo: =ɕʼɛ̄m-  2 
Komo: sʼam  2 
Uduk: t̪ʼúpʰ-á-t̪ʼūpʰ  1 
Gule: a=lumdi  3 
Number: 16
Word: come
Kwama: hòyò  1 
Begi Mao: mà=hɔ́yɔ̄ʔ  1 
Opo: ʓù  1 
Komo: haʋ-agı  1 
Uduk: yà-yóʔ  1 
Gule: kǝ=ni  2 
Number: 17
Word: die
Kwama: sʼí  1 
Begi Mao: mǝ=sʼiː ~ mǝ=cʼiː  1 
Opo: hùwī  2 
Komo: wʋ-agı  2 
Uduk: wú  2 
Gule: =wɔi  2 
Number: 18
Word: dog
Kwama: káːná  1 
Begi Mao: káːnáʔ  1 
Opo: tēnè  2 
Komo: kʼaw  3 
Uduk: à=kʼá  3 
Gule: aːw  3 
Number: 19
Word: drink
Kwama: tʼópʼ  1 
Begi Mao: mǝ=tɔb  1 
Opo: nà=pʰí  2 
Komo: ıp-agı  2 
Uduk: pʰí  2 
Gule: si  3 
Number: 20
Word: dry
Kwama: kʼúsʼ  1 
Begi Mao: à=kús  1 
Opo: nà=kúɕʼū  1 
Komo: kʋsʼ-agı  1 
Uduk: kʰút̪ʼ-á-kʰūt̪ʼ  1 
Gule: =gɔʓ-  1 
Number: 21
Word: ear
Kwama: sʼéyé  1 
Begi Mao: sʼɛʔ ~ cʼɛʔ  1 
Opo: ɕʼé  1 
Komo: sʼɛ  1 
Uduk: ɕʼé  1 
Gule: iːgǝ-n  2 
Number: 22
Word: earth
Kwama: yàss  1 
Begi Mao: yass  1 
Opo: kʼɔ̄ɕʼɔ  2 
Komo: kʼacìʔ  2 
Uduk: à=ɕʼéš  2 
Gule: gadaːdu  3 
Number: 23
Word: eat
Kwama: šá  1 
Begi Mao: ma=šáʔ  1 
Opo: nā=sá  1 
Komo: šaː-  1 
Uduk: šwá  1 
Gule: mǝ-s  1 
Number: 24
Word: egg
Kwama: símpʼ  1 
Begi Mao: simpʼ  1 
Opo: kúmú  2 
Komo: ɔm  2 
Uduk: à=ʔōm  2 
Gule: is  3 
Number: 25
Word: eye
Kwama: zì  1 
Begi Mao: ziː  1 
Opo: ʓê  2 
Komo: ɓiː  3 
Uduk: ē  2 
Gule: yáː-n  2 
Number: 26
Word: fat n.
Kwama: da #  1 
Begi Mao: daʔ  1 
Opo: gènē  2 
Komo: yɛn  2 
Uduk: à=yìn  2 
Gule: bus  3 
Number: 27
Word: feather
Kwama: bākʷˈáːŋá #  1 
Begi Mao: irbít  2 
Opo: kúpú  3 
Komo: mul  4 
Uduk: ʓèšéʔ  5 
Gule:
Number: 28
Word: fire
Kwama: ántʼ  1 
Begi Mao: ʔantʼ  1 
Opo: wùtʼē  2 
Komo: watʼiš  2 
Uduk: ōɗ  2 
Gule: kǝs  3 
Number: 29
Word: fish
Kwama: wàsʼsʼ  1 
Begi Mao: wǝsʼ  1 
Opo: waɕʼa  1 
Komo: wasʼı-  1 
Uduk: wàɕʼ  1 
Gule:
Number: 30
Word: fly v.
Kwama: fàll  1 
Begi Mao: fʌ́lʌ-fʌl  1 
Opo: pʰày  2 
Komo: púl-íl  1 
Uduk: pʰē  2 
Gule:
Number: 31
Word: foot
Kwama: sòŋkʼ  1 
Begi Mao: sɔŋkʼ  1 
Opo: wɔ̄nè #  2 
Komo: šɔg  1 
Uduk: šōkʼ  1 
Gule: suma-n  3 
Number: 32
Word: full
Kwama: ílí  1 
Begi Mao: à=íːlìʔ  1 
Opo: tùtā  2 
Komo: šɛm-agı  3 
Uduk: tʼūɗ-  2 
Gule:
Number: 33
Word: give
Kwama: tí  1 
Begi Mao: mʌ=tí  1 
Opo:   2 
Komo: kı-k-agı  2 
Uduk: ɕʰī  2 
Gule: =kǝl  2 
Number: 34
Word: good
Kwama: à=nòːkò  1 
Begi Mao: à=nɔ̄ːkɔ́ʔ  1 
Opo: kʼày  2 
Komo: ɓɔl-agı  3 
Uduk: ɓór-á-ɓōr  3 
Gule: kɔrɔ-  4 
Number: 35
Word: green
Kwama: sʼílí  1 
Begi Mao: sʼılǝ-sʼiːliʔ  1 
Opo: ɕìr  2 
Komo: zi-agı  3 
Uduk: gòɗ-gòɗ  4 
Gule:
Number: 36
Word: hair
Kwama: bàkʼ  1 
Begi Mao: bak-kʼub  1 
Opo: swúyé  2 
Komo: mul  3 
Uduk: ā=mūr  3 
Gule: ʔif  4 
Number: 37
Word: hand
Kwama: bìtʼ  1 
Begi Mao: bıt  1 
Opo: kʼɔ̀y  2 
Komo: kʼɔlɔ  3 
Uduk: mèɗ  1 
Gule: bitʼɛ-n  1 
Number: 38
Word: head
Kwama: kʼúːp  1 
Begi Mao: kʼub  1 
Opo: kʼʋ̄p  1 
Komo: kʼʋpʼ  1 
Uduk: kʼúpʰ  1 
Gule: gàdé  2 
Number: 39
Word: hear
Kwama: kʼép  1 
Begi Mao: mɛ=ŋkʼɛ́f  1 
Opo: nà=kàr-à  2 
Komo: sıg-agı  3 
Uduk: ɕīkʰ-  3 
Gule: gìdɛ́s  4 
Number: 40
Word: heart
Kwama: ıŋı #  1 
Begi Mao: ı̄ŋʼgıʔ  1 
Opo: ɕʼāɕʼ  2 
Komo:   3 
Uduk: kʰwāsíɲɕámá  4 
Gule:
Number: 41
Word: horn
Kwama: kwàpʼ  1 
Begi Mao: kʷap  1 
Opo: kìw  2 
Komo:   2 
Uduk: ɕé  2 
Gule: íːgà  3 
Number: 42
Word: I
Kwama: gà  1 
Begi Mao: gaʔ  1 
Opo: ā=gà  1 
Komo: a=ka  1 
Uduk: á=hāʔ  1 
Gule:   2 
Number: 43
Word: kill
Kwama: kʼúš  1 
Begi Mao: mà=kʋ́š  1 
Opo: kʼɔ́sɔ́  1 
Komo: kʼɔš-agı  1 
Uduk: kʼóš  1 
Gule: =tɔs  2 
Number: 44
Word: knee
Kwama: dúgúll  1 
Begi Mao: dʋgʋ́l  1 
Opo: kʼɔ́tɛ̄l  2 
Komo: ɓɔːm  3 
Uduk: kʼúpʰ=ā=ɗūpʰún  4 
Gule: kuku-n  5 
Number: 45
Word: know
Kwama: ʔàlà  1 
Begi Mao: máː=ʔālàʔ  1 
Opo: nà=nı̀r-ā  2 
Komo: ari-agı  3 
Uduk: míš  4 
Gule: déːgì  5 
Number: 46
Word: leaf
Kwama: sʼe-swaya #  1 
Begi Mao: yǝkʼǝ́sʼ  2 
Opo: ɕʼı-sa  1 
Komo: sʼɛ-mʋn  1 
Uduk: ɕʼé-mèn  1 
Gule:
Number: 47
Word: lie
Kwama:
Begi Mao: tɛːŋga-tɛŋ  1 
Opo:
Komo:
Uduk: īšī-kʼōɗ-áɕʼéš  2 
Gule:
Number: 48
Word: liver
Kwama: tòtò  1 
Begi Mao: tıtɔ́  1 
Opo: tɔ̀y  2 
Komo: tʼutʼ  1 
Uduk: à=dù  3 
Gule:
Number: 49
Word: long
Kwama: tù  1 
Begi Mao: tʋwʌ-tʋ  1 
Opo: sēkʼ  2 
Komo: tʋl-agı  3 
Uduk: túr-á-tūr  3 
Gule: a=boʔ  4 
Number: 50
Word: louse
Kwama: sʼòwànzò  1 
Begi Mao: sʼɔ́ːnzɔʔ ~ cʼɔ́ːnzɔʔ  1 
Opo: sùkʼɛ̄l  2 
Komo: šuwɛn  2 
Uduk: à=šōkōm  2 
Gule: ki  3 
Number: 51
Word: man
Kwama: sìt  1 
Begi Mao: sit  1 
Opo: ɔ̄̄kàʓ  2 
Komo: yi=gwaz  3 
Uduk: wàt̪íʔ  4 
Gule:
Number: 52
Word: many
Kwama: hàːndà  1 
Begi Mao: haːtʌ́-kɔ̀  1 
Opo: nà=sày  2 
Komo: ɗal-agı  3 
Uduk: à=rís  4 
Gule: dɛːluk  3 
Number: 53
Word: meat
Kwama: súːmm  1 
Begi Mao: sʋm  1 
Opo: ʓè=sūmā  1 
Komo: šum  1 
Uduk: šūm  1 
Gule: fum  1 
Number: 54
Word: moon
Kwama: sʼàwàn  1 
Begi Mao: sʼɛ́wàn  1 
Opo: à=dɔ̀y  2 
Komo: pay  3 
Uduk: à=ppéː  3 
Gule: àyú-n  4 
Number: 55
Word: mountain
Kwama: kò  1 
Begi Mao: koʔ  1 
Opo: gāpʼ  2 
Komo: ɓı  3 
Uduk: wòš  4 
Gule:
Number: 56
Word: mouth
Kwama: tʼwá  1 
Begi Mao: tʼoaʔ  1 
Opo: tʼàː  1 
Komo: tʼa  1 
Uduk: tʼwāʔ  1 
Gule: ˈitǝ-n  1 
Number: 57
Word: name
Kwama: sónkʼ  1 
Begi Mao: sɔ̄ŋkʼ  1 
Opo: ǯīntì  2 
Komo: zaga  3 
Uduk: gwày  4 
Gule:
Number: 58
Word: neck
Kwama: kʼúšš  1 
Begi Mao: kʋš  1 
Opo: ɓīyà #  2 
Komo: kʼʋš  1 
Uduk: kʼós  1 
Gule: beː-n  2 
Number: 59
Word: new
Kwama: dídíšš  1 
Begi Mao: díːdìš  1 
Opo: nā=ʓèkìs  2 
Komo: zıš  1 
Uduk: t̪īs ~ t̪īt̪ʰ  1 
Gule:
Number: 60
Word: night
Kwama: án=zúgún  1 
Begi Mao: kall=gʋšúːnʋʔ  1 
Opo: ʓīɕʼī  2 
Komo: sʼini  3 
Uduk: mòn=t̪ʼíɲ  3 
Gule: kǝ=sǝmsi  4 
Number: 61
Word: nose
Kwama: šúnš  1 
Begi Mao: šʋnš  1 
Opo: sūsù ~ sɔsɔ  1 
Komo: šʋnš  1 
Uduk: šūš  1 
Gule: fˈufa-n  1 
Number: 62
Word: not
Kwama: hil-  1 
Begi Mao:
Opo:
Komo: baš  2 
Uduk: =à  3 
Gule: iši #  5 
Number: 62
Word: not
Kwama: dab-  4 
Begi Mao:
Opo:
Komo:
Uduk: yǐsà  5 
Gule:
Number: 63
Word: one
Kwama: à=síyéné  1 
Begi Mao: sɛ́ːnɛ́  1 
Opo: ɗɛ̄-n  2 
Komo: ɗɛ  2 
Uduk: ɗéʔ  2 
Gule: dì=dí-n  2 
Number: 64
Word: person
Kwama: sìt  1 
Begi Mao:
Opo: ʋ̄pò ~ pʋ  2 
Komo: yiba  3 
Uduk: wàt̪íʔ  4 
Gule: gǝmɔl  5 
Number: 65
Word: rain
Kwama: hìnsʼ  1 
Begi Mao: yinsʼ  1 
Opo: hɔ̂  2 
Komo: ɔ  2 
Uduk: à=šōkʼ  3 
Gule: rus  4 
Number: 66
Word: red
Kwama: kʼàšš  1 
Begi Mao: kʼášʌ-kʼáš  1 
Opo: kʰāpà  2 
Komo: pʼɛl-agı  3 
Uduk: pʼér  3 
Gule: artʼe  4 
Number: 67
Word: road
Kwama: àŋà  1 
Begi Mao: áːŋgāʔ  1 
Opo: ʓò=pūr  2 
Komo: kʋma  3 
Uduk: bwày  4 
Gule: adɔ-n  5 
Number: 68
Word: root
Kwama: sʼánsʼ  1 
Begi Mao: sʼansʼ  1 
Opo: kìlīɕà  2 
Komo: bıl  3 
Uduk: ā=bír-mān  3 
Gule: kúré  4 
Number: 69
Word: round
Kwama:
Begi Mao:
Opo: nā=kūlpʼàʓè  1 
Komo: tʼulaː-gı  2 
Uduk: kūn-īs  3 
Gule:
Number: 70
Word: sand
Kwama: pùːšù  1 
Begi Mao: fʋlfʋs  1 
Opo: piosa #  1 
Komo: púš  1 
Uduk: à=sīɓ  2 
Gule: tufweːni  3 
Number: 71
Word: say
Kwama: kwákó #  1 
Begi Mao: má=tàr  2 
Opo: hê  3 
Komo: wɔ-agı  4 
Uduk:   4 
Gule: =li  5 
Number: 72
Word: see
Kwama: šì  1 
Begi Mao: mǝ́=n=ši  1 
Opo: tā=ʓı̀=gı̀l-  2 
Komo: yıl-agı  2 
Uduk: míš  3 
Gule: kílɛ́s  2 
Number: 73
Word: seed
Kwama: múɲè  1 
Begi Mao: zıyı́ʔ  2 
Opo: ʓè-sē  2 
Komo: yamʋn  1 
Uduk: ēmén  1 
Gule: agini  3 
Number: 74
Word: sit
Kwama: =zal #  1 
Begi Mao: zǝ̀lǝ́-zǝ̀l  1 
Opo: wātín  2 
Komo: sɔk-agı  3 
Uduk: ɕʰāɓ  4 
Gule:
Number: 75
Word: skin
Kwama: gòŋgò  1 
Begi Mao: gɔ̄ːŋgɔ́ʔ  1 
Opo: dı́nɕʼàː  2 
Komo: dinsʼa  2 
Uduk: à=yìɕʼ  3 
Gule: fumu-n  4 
Number: 76
Word: sleep
Kwama: ʔìš  1 
Begi Mao: mǝ́=ʔìš  1 
Opo: ɓàt-ín  2 
Komo: iš-agı  1 
Uduk: īš-ʔē-  1 
Gule: muʓʼuk #  3 
Number: 77
Word: small
Kwama: warkin  1 
Begi Mao: ʌ=wɛrkín  1 
Opo: nà=kʰālà  2 
Komo: gʋr-aːgı  3 
Uduk: gwàɗ-á-gwàɗ  4 
Gule:
Number: 78
Word: smoke
Kwama: sínkʼ  1 
Begi Mao: siŋkʼ  1 
Opo: kɔ̀rā ~ kúrā  2 
Komo: kur  2 
Uduk: à=kúɗ  2 
Gule: ʓurɛd ~ durɛd  3 
Number: 79
Word: stand
Kwama: zùːgù  1 
Begi Mao: zʋgɛ́-zuːguʔ  1 
Opo: tōwùs  2 
Komo: dɔš-agı  3 
Uduk: dóš  3 
Gule: kǝ́gù  4 
Number: 80
Word: star
Kwama: bìzìn  1 
Begi Mao: bìːzɛ́l  1 
Opo: písākʼɔ̄  1 
Komo: kıːl  2 
Uduk: à=ɕúl  2 
Gule: kèːlú  2 
Number: 81
Word: stone
Kwama: pʼìdìll  1 
Begi Mao: pʼíːdı̀t  1 
Opo: ʓàw  2 
Komo: ɔ̀š  3 
Uduk: wòš  3 
Gule: ɔf  3 
Number: 82
Word: sun
Kwama: káːlá  1 
Begi Mao: káːláʔ  1 
Opo: tāy  2 
Komo:   2 
Uduk: à=téntéʔ  2 
Gule: taʔ  2 
Number: 83
Word: swim
Kwama: sànkʼ  1 
Begi Mao: fáŋkaː-fáŋk  2 
Opo: tīʓì  3 
Komo: pag-agı  4 
Uduk: káŋ  5 
Gule: kǝyu #  6 
Number: 84
Word: tail
Kwama: úwúŋú  1 
Begi Mao: ʔʋ̄ːŋʋ̄  1 
Opo: wùl  2 
Komo: sin  3 
Uduk: t̪īn  3 
Gule: sisin  3 
Number: 85
Word: that
Kwama: =an-  1 
Begi Mao: wíːšɛ̀n  3 
Opo: nı̄n=tı̀n  4 
Komo: d...=tın #  4 
Uduk: ʓǎ=tā-n / ʓǎ=tēː  4 
Gule: naːte  5 
Number: 85
Word: that
Kwama: =at-  2 
Begi Mao:
Opo:
Komo:
Uduk:
Gule:
Number: 86
Word: this
Kwama: a-  1 
Begi Mao: á-nì  1 
Opo: nın=ɔ̀  2 
Komo: ba  3 
Uduk: yá=sā-n ~ yá=hā-n  4 
Gule: man  5 
Number: 86
Word: this
Kwama: uw-e  2 
Begi Mao:
Opo:
Komo:
Uduk:
Gule:
Number: 87
Word: thou
Kwama: ik  1 
Begi Mao: ikʰ  1 
Opo: āy  2 
Komo: ay  2 
Uduk:   2 
Gule: aːna  3 
Number: 88
Word: tongue
Kwama: tʼákáll  1 
Begi Mao: takál  1 
Opo: lìtʼā  2 
Komo: lɛtʼ  2 
Uduk: à=lèɗ  2 
Gule: adatʼwai  3 
Number: 89
Word: tooth
Kwama: šíː  1 
Begi Mao: šiːʔ  1 
Opo: sè  1 
Komo: šɛ  1 
Uduk: šēʔ  1 
Gule: seː-n  1 
Number: 90
Word: tree
Kwama: swálá  1 
Begi Mao: sʷaːláʔ  1 
Opo: ɕá  2 
Komo: sa  2 
Uduk: ɕwá  2 
Gule: wɔt  3 
Number: 91
Word: two
Kwama: síyà  1 
Begi Mao: siːyaʔ  1 
Opo: sùkʼà  1 
Komo:   1 
Uduk: súʔ  1 
Gule: dù=sùit  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Kwama: hò  1 
Begi Mao: yā-r  2 
Opo: ʓàː  2 
Komo: ya-agı  2 
Uduk: yà ~ yà-yì  2 
Gule: tɛs  3 
Number: 93
Word: warm
Kwama: tʼòš  1 
Begi Mao: à=tʼɔ́š  1 
Opo: kʰàgā  2 
Komo: ɓasʼ-agı  3 
Uduk: ɓāt̪ʼ  3 
Gule: awɔk  4 
Number: 94
Word: water
Kwama: ìyyà  1 
Begi Mao: ìyáʔ  1 
Opo: ǯìː  1 
Komo: yiː  1 
Uduk: yìɗé  1 
Gule: aːye  1 
Number: 95
Word: we1
Kwama: ma  1 
Begi Mao: miːni  1 
Opo: mīnà  1 
Komo: amʋn  1 
Uduk: ʔám ~ ʔámān  1 
Gule: ánúːk  2 
Number: 95
Word: we2
Kwama: miːni  1 
Begi Mao:
Opo: māná  1 
Komo: ana  2 
Uduk: ánā  2 
Gule:
Number: 96
Word: what
Kwama: bì  1 
Begi Mao: bı́-yàtɛ́  1 
Opo: tà=nà  2 
Komo: dìːníː #  3 
Uduk: à=tá  4 
Gule: éːdè  4 
Number: 97
Word: white
Kwama: sèːrè  1 
Begi Mao: sɛrʌ-sɛ́ːrɛ  1 
Opo: pʼātʼà  2 
Komo: pʼatʼ-aːgı  2 
Uduk: kúš  3 
Gule: =kus  3 
Number: 98
Word: who
Kwama: kárá  1 
Begi Mao: kára  1 
Opo: tā=wà  2 
Komo: yìdá #  3 
Uduk: à=ʓá  4 
Gule: ɛ̀ːdé  3 
Number: 99
Word: woman
Kwama: kíkíyàtà  1 
Begi Mao: kiki̯aːta  1 
Opo: ɓāpà  2 
Komo: ɓamit  3 
Uduk: à=ɓóm  3 
Gule: gǝrim  4 
Number: 100
Word: yellow
Kwama: kˈāːšā #  1 
Begi Mao: kaːša-kašáʔ  1 
Opo: wɔnebagulul  2 
Komo: yɛn-ı-waga  3 
Uduk: à=yìn-bìp #  3 
Gule:
Number: 101
Word: far
Kwama: à=šùll  1 
Begi Mao:
Opo: nà=sēt  2 
Komo: šıtʼ-agı  2 
Uduk: sīɗ-á-sīɗ  2 
Gule: aːssa  3 
Number: 102
Word: heavy
Kwama: aː=sil #  1 
Begi Mao: à=síːl  1 
Opo: na=tʼı́kʼā  2 
Komo: did-agı  3 
Uduk: dìtʰ-á-dìtʰ  3 
Gule: ʔaʔe  4 
Number: 103
Word: near
Kwama: kíːsí  1 
Begi Mao:
Opo: nà=ʔīsà  2 
Komo: ɗiš-agı  3 
Uduk: ɗīš  3 
Gule: agge #  4 
Number: 104
Word: salt
Kwama: tʼàšš  1 
Begi Mao: tʼāš  1 
Opo: ā=sàpō #  2 
Komo: tʼaš  1 
Uduk: ɗōŋkōrōʔ  3 
Gule: tʼof  1 
Number: 105
Word: short
Kwama: gùt  1 
Begi Mao: gʋtʌ-gʋt  1 
Opo: nà=tūl  2 
Komo: kut-agı  1 
Uduk: kūtʰ-á-kūtʰ  1 
Gule: árdɔ̀t  3 
Number: 106
Word: snake
Kwama: bwášà  1 
Begi Mao: bʷaːšaʔ  1 
Opo: ʓɔ̄  2 
Komo: dašʋ  3 
Uduk: tāšáʔ  3 
Gule: bǝ̀mbà  4 
Number: 107
Word: thin
Kwama: zìːnzì  1 
Begi Mao: az=ziːnzi  1 
Opo: táʔ=ı̀stʼıtʼı  2 
Komo: bɛzi-agı #  3 
Uduk: kōr-á-kōr  4 
Gule: ataːs  5 
Number: 108
Word: wind
Kwama: kàss  1 
Begi Mao: kʌss  1 
Opo: kāb  2 
Komo: pud  3 
Uduk: t̪ʼám  4 
Gule:
Number: 109
Word: worm
Kwama: búːlù  1 
Begi Mao: buːlúʔ  1 
Opo: nīnɔ̀  2 
Komo: sʼwanda  3 
Uduk: ʓóːléʔ  4 
Gule:
Number: 110
Word: year
Kwama: nàːtà  1 
Begi Mao:
Opo: pè ~ pi  2 
Komo: kɔli  3 
Uduk: yìl  4 
Gule: agas  5 
kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,kom-word,kom-kwm,kom-beg,kom-opo,kom-kmo,kom-udu,kom-gul,
Total of 114 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
164285574
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov