Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Indo-European family: Baltic group (2 lists) :

Search within this database
Total of 114 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\ier\blt
Number: 1
Word: all
Lithuanian: vʸˈɪs-ɐs {vìsas}  1 
Latvian: visː {viss}  1 
Number: 2
Word: ashes
Lithuanian: pʸɛlʸ-ɛn-ɐ̌y {pelenaĩ}  1 
Latvian: pä̌l-n-i {pèlni}  1 
Number: 3
Word: bark
Lithuanian: žʸyɛvʸ-ěː {žiev}  1 
Latvian: miz-a {miza}  2 
Number: 4
Word: belly
Lithuanian: pʸǐɫv-ɐs {pil̃vas}  1 
Latvian: vä̂ːdä̌r-s {vdèrs}  2 
Number: 5
Word: big
Lithuanian: dʸˈɪdʸ-ɛlʸ-ɪs {dìdelis}  1 
Latvian: lyɛ̄l-s {liẽls}  2 
Number: 6
Word: bird
Lithuanian: pɐ̌wkšʸtʸ-ɪs {paũkštis}  1 
Latvian: putn-s {putns}  2 
Number: 7
Word: bite
Lithuanian: kɑ̂ːsʸ-tʸɪ {kąsti}  1 
Latvian: kwɔ̂s-t {kôst}  1 
Number: 8
Word: black
Lithuanian: ywɔ̂d-ɐs {júodas}  1 
Latvian: mǟln-s {mèlns}  2 
Number: 9
Word: blood
Lithuanian: krɐ̌wy-ɐs {kraũjas}  1 
Latvian: asǐn-s {asìns}  2 
Number: 10
Word: bone
Lithuanian: kɐ̂wɫ-ɐs {káulas}  1 
Latvian: kāwl-s {kaũls}  1 
Number: 11
Word: breast
Lithuanian: kruːtʸ-ˈɪnʸ-eː {krūtìnė}  1 
Latvian: krǔːc {krū̀ts} ~ krǔːt-is {krū̀tis}  1 
Number: 12
Word: burn tr.
Lithuanian: dʸä̌gʸ-ɪn-tʸɪ {dẽginti}  1 
Latvian: dɛʒ-in-âː-t {dedzinā̂t}  1 
Number: 13
Word: claw(nail)
Lithuanian: nɐ̌g-ɐs {nãgas}  1 
Latvian: nak-s {nags}  1 
Number: 14
Word: cloud
Lithuanian: dʸɛbʸ-ɛsʸ-ˈɪs {debesìs}  1 
Latvian: māːk-wɔ̂n-is {mā̃kônis}  2 
Number: 15
Word: cold
Lithuanian: šɐ̂ɫt-ɐs {šáltas}  1 
Latvian: āwksc {aũksts}  2 
Number: 16
Word: come
Lithuanian: ɐtʸ=ɛ̂y-tʸɪ {ateĩti}  1 
Latvian: at=nāːk-t {atnā̃kt}  2 
Number: 17
Word: die
Lithuanian: mʸǐrʸ-tʸɪ {mir̃ti} ~ nʊ=mʸǐrʸ-tʸɪ {numir̃ti}  1 
Latvian: mīr-t {mir̃t} ~ nw=mīr-t {nòmir̃t}  1 
Number: 18
Word: dog
Lithuanian: šw {šuõ}  1 
Latvian: sǔn-s {sùns}  1 
Number: 19
Word: drink
Lithuanian: gʸä̂rʸ-tʸɪ {gérti}  1 
Latvian: ʒɛ̂r-t {dzêrt}  1 
Number: 20
Word: dry
Lithuanian: sɐ̌ws-ɐs {saũsas}  1 
Latvian: sǎwsː {sàuss}  1 
Number: 21
Word: ear
Lithuanian: ɐwsʸ-ˈɪs {ausìs}  1 
Latvian: ǎwsː {àuss}  1 
Number: 22
Word: earth
Lithuanian: žʸä̌mʸ-eː {žẽmė}  1 
Latvian: zɛm-ɛ {zeme}  1 
Number: 23
Word: eat
Lithuanian: vɐ̂ɫgʸ-iː-tʸɪ {válgyti}  1 
Latvian: ɛ̂ːs-t {st}  2 
Number: 24
Word: egg
Lithuanian: kʸɛwšʸ-ˈɪnʸ-ɪs {kiaušìnis}  1 
Latvian: wɔ̄l-a {õla}  2 
Number: 25
Word: eye
Lithuanian: ɐkʸ-ˈɪs {akìs}  1 
Latvian: acː {acs}  1 
Number: 26
Word: fat n.
Lithuanian: rʸyɛbaɫ-ɐ̌y {riebalaĩ}  1 
Latvian: tǎwk-i {tàuki}  2 
Number: 27
Word: feather
Lithuanian: pɫûŋksn-ɐ {plùnksna}  1 
Latvian: spālv-a {spal̃va}  2 
Number: 28
Word: fire
Lithuanian: ʊgnʸ-ˈɪs {ugnìs}  1 
Latvian: ugǔn-s {ugùns}  1 
Number: 29
Word: fish
Lithuanian: žʊvʸ-ˈɪs {žuvìs}  1 
Latvian: zǐw-s {zìvs}  1 
Number: 30
Word: fly v.
Lithuanian: sʸkrʸˈɪsʸ-tʸɪ {skrìsti}  1 
Latvian: lid-wɔ̂-t {lidôt}  3 
Number: 30
Word: fly v.
Lithuanian: lʸěːk-tʸɪ {lkti}  2 
Latvian:
Number: 31
Word: foot
Lithuanian: kôːy-ɛ {kója}  1 
Latvian: kāːy-a {kā̃ja}  1 
Number: 32
Word: full
Lithuanian: pîɫn-ɐs {pìlnas}  1 
Latvian: pīln-s {pil̃ns}  1 
Number: 33
Word: give
Lithuanian: dwɔ̂-tʸɪ {dúoti}  1 
Latvian: dwɔ̂-t {dôt} ~ dwɔ̄-t {dõt}  1 
Number: 34
Word: good
Lithuanian: gʸä̌r-ɐs {gẽras}  1 
Latvian: lap-s {labs}  2 
Number: 35
Word: green
Lithuanian: žɐ̌lʸ-ɛs {žãlias}  1 
Latvian: zǎʎ-š {zàļš}  1 
Number: 36
Word: hair
Lithuanian: pɫɐ̂wk-ɐs {pláukas}  1 
Latvian: mac {mats}  2 
Number: 37
Word: hand
Lithuanian: rɐŋk-ˈɐ {rankà}  1 
Latvian: rwk-a {ròka}  1 
Number: 38
Word: head
Lithuanian: gɐɫv-ˈɐ {galvà}  1 
Latvian: gâlv-a {gava}  1 
Number: 39
Word: hear
Lithuanian: gʸɪrʸdʸ-êː-tʸɪ {girdti}  1 
Latvian: ʒǐrd-ɛ̂ː-t {dzìrdt}  1 
Number: 40
Word: heart
Lithuanian: šʸɪrʸdʸ-ˈɪs {širdìs}  1 
Latvian: sîrc {sir̂ds}  1 
Number: 41
Word: horn
Lithuanian: rɐ̌g-ɐs {rãgas}  1 
Latvian: rak-s {rags}  1 
Number: 42
Word: I
Lithuanian: ɐš {àš}  1 
Latvian: ɛs {es}  1 
Number: 42
Word: I
Lithuanian: mɐnʸ-ɛ {manè}  2 
Latvian: man-i {mani}  2 
Number: 43
Word: kill
Lithuanian: nʊ=žʊdʸ-îː-tʸɪ {nužudýti}  1 
Latvian: nw=gal-in-âː-t {nògalinā̂t}  2 
Number: 44
Word: knee
Lithuanian: kʸä̌lʸ-ɪs {kẽlis}  1 
Latvian: cɛl-is {celis}  1 
Number: 45
Word: know
Lithuanian: žʸɪn-ôː-tʸɪ {žinóti}  1 
Latvian: zin-âː-t {zinā̂t}  1 
Number: 46
Word: leaf
Lithuanian: ɫɐ̌p-ɐs {lãpas}  1 
Latvian: lapː-a {lapa}  1 
Number: 47
Word: lie
Lithuanian: gʊlʸ-êː-tʸɪ {gulti}  1 
Latvian: gul-ɛ̂ː-t {gult}  1 
Number: 48
Word: liver
Lithuanian: kʸä̌pʸ-ɛnʸ-iːs {kẽpenys}  1 
Latvian: akn-as {aknas}  2 
Number: 49
Word: long
Lithuanian: îɫg-ɐs {ìlgas}  1 
Latvian: gǎrš {gàrš}  2 
Number: 50
Word: louse
Lithuanian: ʊtʸ-eːlʸ-ěː {utėl}  1 
Latvian: uc {uts}  1 
Number: 51
Word: man
Lithuanian: vʸîːr-ɐs {výras}  1 
Latvian: vīːr-s {vī̃rs} ~ vīːr-yɛ̄t-is {vī̃riẽtis}  1 
Number: 52
Word: many
Lithuanian: dɐ̌wk {daũg}  1 
Latvian: dāwʒ {daũdz}  1 
Number: 53
Word: meat
Lithuanian: mʸeːs-ˈɐ {mėsà}  -1 
Latvian: gaʎ-a {gaļa}  1 
Number: 54
Word: moon
Lithuanian: mʸeːn-ˈʊlʸ-ɪs {mėnùlis}  1 
Latvian: mɛ̄ːnɛsː {mē̃ness}  1 
Number: 55
Word: mountain
Lithuanian: kɐ̂ɫn-ɐs {kálnas}  1 
Latvian: kâln-s {kans}  1 
Number: 56
Word: mouth
Lithuanian: bʊrn-ˈɐ {burnà}  1 
Latvian: mutː-ɛ {mute}  2 
Number: 57
Word: name
Lithuanian: vɐ̌rd-ɐs {var̃das}  1 
Latvian: vǎːrc {vārds}  1 
Number: 58
Word: neck
Lithuanian: kɐ̌kɫ-ɐs {kãklas}  1 
Latvian: kakl-s {kakls}  1 
Number: 59
Word: new
Lithuanian: nɐ̌wy-ɛs {naũjas}  1 
Latvian: yâwn-s {jaûns}  2 
Number: 60
Word: night
Lithuanian: nɐktʸ-ˈɪs {naktìs}  1 
Latvian: nakc {nakts}  1 
Number: 61
Word: nose
Lithuanian: nôːsʸ-ɪs {nósis}  1 
Latvian: dägǔn-s {degùns}  2 
Number: 62
Word: not
Lithuanian: nʸɛ {nè}  1 
Latvian: nɛ {ne}  1 
Number: 63
Word: one
Lithuanian: vʸyɛ̂n-ɐs {víenas}  1 
Latvian: vyɛ̂n-s {viêns}  1 
Number: 64
Word: person
Lithuanian: žmoːg-ˈʊs {žmogùs}  1 
Latvian: cǐlvǟːk-s {cìlvē̃ks}  -1 
Number: 65
Word: rain
Lithuanian: lʸyɛt-ˈʊs {lietùs}  1 
Latvian: lyɛ̂t-us {liêtus}  1 
Number: 66
Word: red
Lithuanian: rɐwd-ôːn-ɐs {raudónas}  1 
Latvian: sârk-ǎn-s {sar̂kàns}  2 
Number: 67
Word: road
Lithuanian: kʸä̌lʸ-ɛs {kẽlias}  1 
Latvian: cɛ̌ʎ-š {cèļš}  1 
Number: 68
Word: root
Lithuanian: šɐknʸ-ˈɪs {šaknìs}  1 
Latvian: sakn-ɛ {sakne}  1 
Number: 69
Word: round
Lithuanian: ɐ̌pʸ=sʸkrʸɪt-ɐs {ãpskritas}  1 
Latvian: ap=ǎʎ-š {apàļš}  2 
Number: 70
Word: sand
Lithuanian: sʸmʸěːlʸ-ɪs {smlis}  1 
Latvian: smǐlt-is {smìltis}  1 
Number: 71
Word: say
Lithuanian: sɐkʸ-îː-tʸɪ {sakýti}  1 
Latvian: sac-îː-t {sacī̂t}  1 
Number: 71
Word: say
Lithuanian:
Latvian: tɛ̌yk-t {tèikt}  2 
Number: 72
Word: see
Lithuanian: mɐtʸ-îː-tʸɪ {matýti}  1 
Latvian: rɛʒ-ɛ̂ː-t {redzt}  2 
Number: 73
Word: seed
Lithuanian: sʸêː-kɫ-ɐ {skla}  1 
Latvian: sǟː-kl-a {sē̃kla}  1 
Number: 74
Word: sit
Lithuanian: sʸeːdʸ-êː-tʸɪ {sėdti}  1 
Latvian: sɛ̂ːd-ɛ̂ː-t {sdt}  1 
Number: 75
Word: skin
Lithuanian: ôːd-ɐ {óda}  1 
Latvian: âːd-a {ā̂da}  1 
Number: 76
Word: sleep
Lithuanian: mʸyɛg-ôː-tʸɪ {miegóti}  1 
Latvian: gul-ɛ̂ː-t {gult}  2 
Number: 77
Word: small
Lithuanian: mɐ̌ž-ɐs {mãžas}  1 
Latvian: masː {mazs}  1 
Number: 78
Word: smoke
Lithuanian: dûːm-ɐy {dū́mai}  1 
Latvian: dūːm-i {dū̃mi}  1 
Number: 79
Word: stand
Lithuanian: stoːvʸ-êː-tʸɪ {stovti}  1 
Latvian: stāːv-ɛ̂ː-t {stā̃vt}  1 
Number: 80
Word: star
Lithuanian: žvɐygžʸdʸ-ěː {žvaigžd}  1 
Latvian: zvǎygzn-ɛ {zvàigzne}  1 
Number: 81
Word: stone
Lithuanian: ɐkmw {akmuõ}  1 
Latvian: akmɛ̌n-s {akmèns}  1 
Number: 82
Word: sun
Lithuanian: sɐ̂wlʸ-eː {sáulė}  1 
Latvian: sāwl-ɛ {saũle}  1 
Number: 83
Word: swim
Lithuanian: pɫɐ̌wk-tʸɪ {plaũkti}  1 
Latvian: pɛ̂ld-ɛ̂ː-t {pêldt}  2 
Number: 84
Word: tail
Lithuanian: wɔdʸɛg-ˈɐ {uodegà}  1 
Latvian: ast-ɛ {aste}  2 
Number: 85
Word: that
Lithuanian: ɐn-ˈɐs {anàs}  1 
Latvian: t-as {tas}  2 
Number: 86
Word: this
Lithuanian: šʸ-ɪs {šìs}  1 
Latvian: š-is {šis}  1 
Number: 87
Word: thou
Lithuanian: tʊ {tù}  1 
Latvian: tu {tu}  1 
Number: 88
Word: tongue
Lithuanian: lʸyɛžˈʊvʸ-ɪs {liežùvis}  1 
Latvian: mɛ̌ːl-ɛ {mḕle}  2 
Number: 89
Word: tooth
Lithuanian: danʸtʸ-ˈɪs {dantìs}  1 
Latvian: zwɔ̂p-s {zôbs}  2 
Number: 90
Word: tree
Lithuanian: mʸä̌dʸ-ɪs {mẽdis}  1 
Latvian: kwɔ̂k-s {kôks}  2 
Number: 91
Word: two
Lithuanian: dʊ {dù}  1 
Latvian: div-i {divi}  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Lithuanian: ɛ̂y-tʸɪ {eĩti}  1 
Latvian: yɛ̂-t ~ yɛ-t {iêt}  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Lithuanian:
Latvian: gāːy-u {gā̃ju}  2 
Number: 93
Word: warm (hot)
Lithuanian: šʸǐɫt-ɐs {šil̃tas}  1 
Latvian: sǐlc {sìlts}  1 
Number: 94
Word: water
Lithuanian: vɐndw {vanduõ}  1 
Latvian: ûːdɛ̌n-s {ū̂dèns}  1 
Number: 95
Word: we
Lithuanian: mʸä̌s {mẽs}  1 
Latvian: mɛ̄ːs {mē̃s}  1 
Number: 96
Word: what
Lithuanian: k-ɐs {kàs}  1 
Latvian: k-as {kas}  1 
Number: 97
Word: white
Lithuanian: bɐ̂ɫt-ɐs {báltas}  1 
Latvian: bālc {bal̃ts}  1 
Number: 98
Word: who
Lithuanian: k-ɐs {kàs}  1 
Latvian: k-as {kas}  1 
Number: 99
Word: woman
Lithuanian: môːtʸɛrʸ-ɪs {móteris}  1 
Latvian: syɛ̄v-yɛ̄t-ɛ {siẽviẽte}  2 
Number: 100
Word: yellow
Lithuanian: gʸɛɫt-ôːn-ɐs {geltónas}  1 
Latvian: ʒä̂lt-ä̌n-s {dzetèns}  1 
Number: 101
Word: far
Lithuanian: toːlʸ-ɪ {tolì}  1 
Latvian: tâːl-u {tā̂lu}  1 
Number: 102
Word: heavy
Lithuanian: sʊŋk-ˈʊs {sunkùs}  1 
Latvian: smak-s {smags}  2 
Number: 103
Word: near
Lithuanian: ɐrʸtʸ-ˈɪ {artì}  1 
Latvian: tuv-u {tuvu}  2 
Number: 104
Word: salt
Lithuanian: drʊsk-ˈɐ {druskà}  1 
Latvian: sǎːl-s {sāls}  2 
Number: 105
Word: short
Lithuanian: trʊ̌mp-ɐs {trum̃pas}  1 
Latvian: îːsː {ī̂ss}  2 
Number: 106
Word: snake
Lithuanian: gʸiːv-ɐ̌tʸ-eː {gyvãtė}  1 
Latvian: čūːsk-a {čū̃ska}  2 
Number: 107
Word: thin
Lithuanian: pɫôːn-ɐs {plónas}  1 
Latvian: tyɛ̂w-s {tiêvs}  2 
Number: 108
Word: wind
Lithuanian: vʸêːy-ɛs {vjas}  1 
Latvian: vɛ̄ːy-š {vē̃jš}  1 
Number: 109
Word: worm
Lithuanian: kʸɪrʸmʸ-eːlʸ-ěː {kirmėl}  1 
Latvian: tǎːrp-s {tārps}  2 
Number: 110
Word: year
Lithuanian: mʸä̌t-ɐy {mẽtai}  1 
Latvian: gac {gads}  -1 
blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,blt-word,blt-lit,blt-lvs,
Total of 114 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
9116100593
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov