Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

East Sudanic family: West Nilotic group (10 lists) :

Search within this database
Total of 117 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\esu\wnl
Number: 1
Word: all
Nuer: dial  1 
Dinka: eben  2 
Reel: kan=dial  1 
Mabaan: waːk-id̪a ~ waːk-ɛnd̪a  3 
Jumjum: mɔreːn #  4 
Kurmuk:
Mayak: kuːd  5 
Shilluk: bɛn  2 
Anywa: gī=bēːt  6 
Pari: beːt  6 
Number: 2
Word: ashes
Nuer: ŋɛat̪ ~ ŋet̪  1 
Dinka: ŋet̪  1 
Reel: a=ŋɛt̪  1 
Mabaan: t̪oll-o  2 
Jumjum: tàːt-áŋ  3 
Kurmuk:
Mayak: t̪aːð-ıɲ  3 
Shilluk: bur  4 
Anywa: būr  4 
Pari: búr  4 
Number: 3
Word: bark
Nuer: kom  1 
Dinka: paːʰt  2 
Reel: kom  1 
Mabaan: ʓaŋ=poːʈ-ɛn  2 
Jumjum: pʌ́t-ʌ̀káy  2 
Kurmuk: kʋ́ːbáɲ  3 
Mayak: pɔt-ɛka #  2 
Shilluk: pad-o  2 
Anywa: ā=pɔ̄g-ā  4 
Pari: pɔg-ɔ  4 
Number: 4
Word: belly
Nuer: ʓiɕ  1 
Dinka: yaɕ  1 
Reel: ʓieɕ  1 
Mabaan: kon-ɛ  2 
Jumjum: ʓíɲ  1 
Kurmuk:
Mayak: bul  3 
Shilluk: yiɕ  1 
Anywa: ɛ̀ɕ  1 
Pari:
Number: 4
Word: belly
Nuer:
Dinka:
Reel:
Mabaan:
Jumjum: kʌ̀n  2 
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk:
Anywa:
Pari:
Number: 5
Word: big
Nuer: diːd  1 
Dinka: dit  1 
Reel: diɛt  1 
Mabaan: ɖwaŋ-  2 
Jumjum: t̪ǝlǝŋ #  3 
Kurmuk: ɗɔ̌ːŋ  2 
Mayak: ɗaːŋ-ke #  2 
Shilluk: dwɔŋ  2 
Anywa: dʋ̀ɔ́ŋ  2 
Pari: dʋ̀ɔŋ  2 
Number: 5
Word: big
Nuer:
Dinka:
Reel:
Mabaan: t̪ol-  3 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk:
Anywa:
Pari:
Number: 6
Word: bird
Nuer: dit  1 
Dinka: dit  1 
Reel: dit  1 
Mabaan: ɖiː-no  1 
Jumjum: díː-n  1 
Kurmuk: ɗı̀ː-n-áːt̪  1 
Mayak: ɗıː-n-ɛt̪ ~ ɗıː-n-ɛt  1 
Shilluk: wiɲ-o  2 
Anywa: wɛ̀ɲ-ɔ̄  2 
Pari: wı̀ɲ-ɔ́  2 
Number: 7
Word: bite
Nuer: kaɕ  1 
Dinka: kaɕ  1 
Reel: kaɕ  1 
Mabaan: koːy ~ koː-d̪i  1 
Jumjum: kaɕ-  1 
Kurmuk: nàn  2 
Mayak: kaɕ  1 
Shilluk: kaɕ  1 
Anywa: kāɕ  1 
Pari: kàɕ  1 
Number: 7
Word: bite
Nuer: ɕaːm  2 
Dinka:
Reel:
Mabaan:
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak: nan-  2 
Shilluk:
Anywa:
Pari:
Number: 8
Word: black
Nuer: ɕaːr  1 
Dinka: ɕol  2 
Reel: ɕar  1 
Mabaan: ul-ulo  2 
Jumjum: ʔúl-  2 
Kurmuk: ʔʋ́l-  2 
Mayak: ʔʋl-  2 
Shilluk: loɕ ~ loʓ  3 
Anywa: ɕɔ̌l  2 
Pari: ɕɔ̀l  2 
Number: 9
Word: blood
Nuer: riem  1 
Dinka: riɛm  1 
Reel: riɛm  1 
Mabaan: yim-go  1 
Jumjum: yím-gʌ̀  1 
Kurmuk:
Mayak: rım  1 
Shilluk: rɛm-o  1 
Anywa: rɛ̀m-ɔ̄  1 
Pari: rı̀m-ɔ́  1 
Number: 10
Word: bone
Nuer: ɕoaɣ  1 
Dinka: yuom  2 
Reel: a=ɕa  1 
Mabaan: oː-no  1 
Jumjum: ʔʌ́w-nʌ̀  1 
Kurmuk: ʔʌ̀ːw-ʌ̀t̪  1 
Mayak: ʔʌːw-ʌt̪  1 
Shilluk: ɕog-o  1 
Anywa: ɕòː  1 
Pari: ɕò-ó  1 
Number: 11
Word: breast
Nuer: kau  1 
Dinka: pɛm  2 
Reel:
Mabaan: ʓua-no  3 
Jumjum:
Kurmuk: zɔ́  3 
Mayak: ʓɔk  3 
Shilluk: ko  1 
Anywa: kʌ̄w  1 
Pari:
Number: 12
Word: burn tr.
Nuer: waŋ  1 
Dinka: ɕuaɲ ~ ɕuoɲ  2 
Reel: waŋ #  1 
Mabaan: t̪oɲ-ga  3 
Jumjum:
Kurmuk: wàːŋ  1 
Mayak: t̪ʋɲ  3 
Shilluk: raʰp  4 
Anywa: wāːŋ  1 
Pari: wàːŋ  1 
Number: 13
Word: claw(nail)
Nuer: riob  1 
Dinka: riop  1 
Reel: riop  1 
Mabaan: kɛː-nɛ  2 
Jumjum: kʋ́rk-ɔ̀n  3 
Kurmuk: kʋ́rk-ɔ́n  3 
Mayak: kɔrk-ɔn #  3 
Shilluk: kwɔʰŋ  4 
Anywa: kwʌ̀n-lwɛ́ːd-ɔ́  4 
Pari: kùonn-ò  4 
Number: 14
Word: cloud
Nuer: puaːr  1 
Dinka: piol  1 
Reel: piar  1 
Mabaan: pɔl-lo  1 
Jumjum: pɔ́l-ɕàn  1 
Kurmuk: àgúːrú  -1 
Mayak: kɔl  2 
Shilluk: poʰl-o  1 
Anywa:
Pari: pol-o  1 
Number: 15
Word: cold
Nuer: kɔɕ  1 
Dinka: liɛr  2 
Reel: kɔɕ  1 
Mabaan: luy-luy  3 
Jumjum: luy-aŋ #  3 
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: liʰp  4 
Anywa: ŋɛ́ɕ  5 
Pari: ŋı̀ɕ  5 
Number: 16
Word: come
Nuer: be-n  1 
Dinka: bɛ-n  1 
Reel: bɛ-r  1 
Mabaan: bɛː-d̪-o  1 
Jumjum: ʔʌ́ːt̪-  2 
Kurmuk: ʔód̪-  2 
Mayak: ɔd-ir #  2 
Shilluk: bi  1 
Anywa: óː  3 
Pari:   3 
Number: 17
Word: die
Nuer: liu  1 
Dinka: t̪ou  2 
Reel: liu  1 
Mabaan: t̪uː-d̪-o  2 
Jumjum: t̪úw-  2 
Kurmuk: t̪ʋ̀w-  2 
Mayak: t̪ɔb-be #  2 
Shilluk: t̪ɔ ~ t̪ɔwo  2 
Anywa: t̪ɔ̀ː  2 
Pari: t̪o ~ t̪ou  2 
Number: 18
Word: dog
Nuer: ʓiok  1 
Dinka: ʓoŋ  1 
Reel: ʓok  1 
Mabaan: gɔːŋ-o  1 
Jumjum: gʋ̂ːŋ  1 
Kurmuk:
Mayak: gʋːk  1 
Shilluk: gwɔʰk  1 
Anywa: gùok  1 
Pari: gùok  1 
Number: 19
Word: drink
Nuer: maːt̪  1 
Dinka: deʰk  2 
Reel: maːt̪  1 
Mabaan: maːd̪-d̪-o ~ moːd̪-d̪-a  1 
Jumjum: màːn̪-n̪ʌ́  1 
Kurmuk: máːd̪-  1 
Mayak: maːd̪- / maːt̪-  1 
Shilluk: mat̪  1 
Anywa: màːt̪  1 
Pari: màːt̪  1 
Number: 20
Word: dry
Nuer: koːt  1 
Dinka: kot̪  1 
Reel: ɕi=kot  1 
Mabaan: iw-iw  2 
Jumjum: ʔa=ʔiw-on #  2 
Kurmuk: ʔı̀w-  2 
Mayak: a=ʔiw-an #  2 
Shilluk: t̪wa  3 
Anywa: tàl  4 
Pari: t̪ʋ̀ɔw  3 
Number: 21
Word: ear
Nuer: ʓit  1 
Dinka: yiɕ  1 
Reel: ʓiɕ  1 
Mabaan: ʓye-ɲɛ  1 
Jumjum: git-kǝ #  1 
Kurmuk:
Mayak: ʔiɕ  1 
Shilluk: yiʰt̪  1 
Anywa: ı̄t̪  1 
Pari: ʔít̪  1 
Number: 22
Word: earth
Nuer: muːn  1 
Dinka: piɲ  2 
Reel: mun  1 
Mabaan: t̪ɛːr-o  3 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak: t̪uːt̪ #  4 
Shilluk: lab-o  5 
Anywa: ŋɔ̀ːm  6 
Pari: lʌb-o #  5 
Number: 23
Word: eat
Nuer: ɕaːm  1 
Dinka: ɕam  1 
Reel: mit̪ #  2 
Mabaan: am-d̪-o  1 
Jumjum: ʔam-  1 
Kurmuk: ʔám- / ʔʌ́m-  1 
Mayak: ʔam- ~ ʔʌm-  1 
Shilluk: ɕaʰm  1 
Anywa: ɕām  1 
Pari: ɕàm  1 
Number: 24
Word: egg
Nuer: tuɔŋ  1 
Dinka: tuɔŋ  1 
Reel: tuɔŋ  1 
Mabaan: kum-mo  2 
Jumjum: kùm-mú  2 
Kurmuk: kʋ́m-át̪  2 
Mayak: kʋm-at̪  2 
Shilluk: tɔŋ-o  1 
Anywa: tɔ̀ŋ-ɔ̄  1 
Pari: tɔ̀ŋ-ɔ́  1 
Number: 25
Word: eye
Nuer: waŋ  1 
Dinka: ɲin  2 
Reel: waŋ  1 
Mabaan: waŋ-ɛ  1 
Jumjum: wáŋ  1 
Kurmuk: wàŋ-  1 
Mayak: wɔŋ ~ waŋ  1 
Shilluk: waŋ  1 
Anywa: wàŋ  1 
Pari: wàŋ  1 
Number: 26
Word: fat n.
Nuer: t̪iɔl  1 
Dinka: miok  2 
Reel: t̪iɔl  1 
Mabaan: kûalg-ɔ̀n #  3 
Jumjum: kɔ̀lg-ɔ́n  3 
Kurmuk: kɔ̀lg-ɔ́n  3 
Mayak:
Shilluk: mɔw  4 
Anywa: màːɔ̀  4 
Pari: dwʌ̀ːl-ò  5 
Number: 27
Word: feather
Nuer: ʓuaʈ  1 
Dinka: nɔk  2 
Reel: nɔk  2 
Mabaan: wyeŋ-ŋo  3 
Jumjum: líyáŋ  4 
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: okwɔʰn  5 
Anywa: ōkóːn-nó  5 
Pari: ùkòːnd-ò  5 
Number: 28
Word: fire
Nuer: ma-ɕ  1 
Dinka: ma-ɕ  1 
Reel: ma-ɕ  1 
Mabaan: maː-ɲo  1 
Jumjum: mâː-ɲ  1 
Kurmuk: máː-š  1 
Mayak: maː-ɕ  1 
Shilluk: ma-ɕ  1 
Anywa: màːɕ  1 
Pari: màːɕ  1 
Number: 29
Word: fish
Nuer: rei  1 
Dinka: rɛɕ  1 
Reel: rɛi  1 
Mabaan: yeɲ-ɲo  1 
Jumjum: yák-ɕàn  1 
Kurmuk:
Mayak: rɛy-ʌnit̪  1 
Shilluk: reʓ-o  1 
Anywa: rèː-ō  1 
Pari: rèːy-ó  1 
Number: 30
Word: fly v.
Nuer: paːr  1 
Dinka: par  1 
Reel: pɛːʰr  1 
Mabaan: pey-i  1 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: paʰr  1 
Anywa: mʌ́ːd-ó  2 
Pari:
Number: 31
Word: foot
Nuer: ɕoɣ  1 
Dinka: ɕoːk  1 
Reel: ɕio  1 
Mabaan: ɕiu  1 
Jumjum: kìy-  2 
Kurmuk: kı̀ːr-  2 
Mayak: kıːr  2 
Shilluk: tyɛl-o  3 
Anywa: tı̀ɛl-ɔ̀  3 
Pari: tı̀ɛl-ɔ̀  3 
Number: 32
Word: full
Nuer: t̪iaŋ  1 
Dinka: t̪iaŋ  1 
Reel:
Mabaan: kuːmm  2 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: paʰŋ  3 
Anywa: pʌ̌ŋ  3 
Pari: pʌŋ  3 
Number: 33
Word: give
Nuer: moːɕ  1 
Dinka: yek / yiek  2 
Reel: kɛn-ɛ  3 
Mabaan: ʔwoɲ-ga ~ ʔyiɲ-ga  4 
Jumjum: ʔıɲ-  4 
Kurmuk: ʔíŋ-  4 
Mayak: iŋ-ir #  4 
Shilluk: t̪ot̪  5 
Anywa: ɕīp  6 
Pari: ɕìb-  6 
Number: 33
Word: give
Nuer:
Dinka:
Reel:
Mabaan:
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: wek  2 
Anywa:
Pari:
Number: 34
Word: good
Nuer: gɔaɣ  1 
Dinka: pat̪  2 
Reel: leŋ  3 
Mabaan: pwad̪-d̪o ~ pwan-no  2 
Jumjum: ŋɛraŋ #  4 
Kurmuk: pɔ̀t̪ #  2 
Mayak: pɔt̪-  2 
Shilluk: dɔɕ  5 
Anywa: bɛ́ːr  6 
Pari: bɛ̀ːr  6 
Number: 35
Word: green
Nuer: tɔɕ  1 
Dinka: toɕ  1 
Reel:
Mabaan: ʈiɲɲa-ʈiɲɲo  2 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: mar  3 
Anywa: már  3 
Pari: mar  3 
Number: 36
Word: hair
Nuer: miem  1 
Dinka: n̪ieːm  1 
Reel: n̪iɛm  1 
Mabaan: ʓie-ɲan  2 
Jumjum: ʓı̀ː-k  2 
Kurmuk: rı́ː  2 
Mayak: rıɣ-ʌnit̪  2 
Shilluk: yiey  2 
Anywa: ʓíer  2 
Pari: yier  2 
Number: 37
Word: hand
Nuer: teʈ  1 
Dinka: ɕiːn  2 
Reel: tet  1 
Mabaan: bieŋ-o ~ byeŋ  3 
Jumjum: ʔı̀n̪-t̪ʌ́  2 
Kurmuk: gáːl-át̪  4 
Mayak: ʔın-at̪  2 
Shilluk: ɕiʰn-o  2 
Anywa: ɕɛ̀n-ɔ̀  2 
Pari: ɕıŋ-ɔ  2 
Number: 38
Word: head
Nuer: wi-ɕ  1 
Dinka: n̪om  2 
Reel: yui-ɕ  1 
Mabaan: wye-ɲɛ  1 
Jumjum: wı́-ɲ  1 
Kurmuk: wʌ́-  1 
Mayak: we-ɕ #  1 
Shilluk: wi-ɕ ~ wi-ʓ  1 
Anywa: wì-ɕ  1 
Pari: wi-ɕ  1 
Number: 39
Word: hear
Nuer: lieŋ  1 
Dinka: piŋ  2 
Reel: liŋ  1 
Mabaan: t̪yeŋ  3 
Jumjum: t̪eŋ-ǝ #  3 
Kurmuk:
Mayak: tiŋ  3 
Shilluk: liŋ  1 
Anywa: wı̀ɲɲ-ò  4 
Pari: wíɲʓ-  4 
Number: 40
Word: heart
Nuer: lɔɕ  1 
Dinka: puou  2 
Reel: lɔɕ  1 
Mabaan: kiːm-mo  3 
Jumjum: kíːm-  3 
Kurmuk:
Mayak: ʓɔk  4 
Shilluk: min-o  5 
Anywa: wɛ̀ɲ-ɔ̄  5 
Pari: à=dúːnd-ó  6 
Number: 41
Word: horn
Nuer: tuŋ  1 
Dinka: tuŋ  1 
Reel: tuŋ  1 
Mabaan: ʈuoŋ-o  1 
Jumjum: tʋŋ #  1 
Kurmuk: túːŋ #  1 
Mayak: tuŋ  1 
Shilluk: tuŋ-o  1 
Anywa: tùːŋ  1 
Pari: tùŋ-ó  1 
Number: 42
Word: I
Nuer: ɣa-n  1 
Dinka: ʕɛ-n  1 
Reel: ɣɛ-n  1 
Mabaan: ʔya  1 
Jumjum: ʔı̀k=à  1 
Kurmuk:   1 
Mayak: aː-neɕ  1 
Shilluk: ya  1 
Anywa: āː-nī  1 
Pari: ʔáː-nı́  1 
Number: 43
Word: kill
Nuer: naɣ  1 
Dinka: nɔk  1 
Reel: nak  1 
Mabaan: nok-o ~ nog-d̪o  1 
Jumjum: nʌk-  1 
Kurmuk: nʌ̀k  1 
Mayak: nag-  1 
Shilluk: naʰk  1 
Anywa: nʌ̄k  1 
Pari: nʌ́k-  1 
Number: 44
Word: knee
Nuer: mɔl  1 
Dinka: n̪ial  1 
Reel: mɔl  1 
Mabaan: ʔwoŋ-u  2 
Jumjum:
Kurmuk: ʔùːŋ  2 
Mayak: ʔuŋ  2 
Shilluk: ɕuŋ  2 
Anywa: ɕūŋ  2 
Pari: ɕúŋ  2 
Number: 45
Word: know
Nuer: ŋaɕ  1 
Dinka: ŋiɕ ~ ɲiɕ  1 
Reel: ŋaɕ  1 
Mabaan: ŋeːʓ  1 
Jumjum: ŋʌ́ʓ-  1 
Kurmuk: ŋéːd̪- / ŋɛ́ːt̪-  1 
Mayak: ŋɛd̪-ar #  1 
Shilluk: ŋaʓ  1 
Anywa: ŋʌ̀ɕ  1 
Pari: ŋeɕ  1 
Number: 46
Word: leaf
Nuer: ʓit  1 
Dinka: yar  2 
Reel: ʓiɕ  1 
Mabaan: ʓye-ɲɛ #  1 
Jumjum: gı̀t̪-ɕán  1 
Kurmuk: kı́zʋ́-k  3 
Mayak: kɔd̪a-k #  4 
Shilluk: yiʰt̪  1 
Anywa: bɔ́ːg-ɔ́  5 
Pari: ʔít̪ #  1 
Number: 47
Word: lie
Nuer: tɔi  1 
Dinka: toɕ  1 
Reel:
Mabaan: nin-d̪o  2 
Jumjum: níːn-  2 
Kurmuk: nı́ːn-  2 
Mayak: nıːn-  2 
Shilluk:
Anywa: ɲàːŋ pɛ̄ɲ  3 
Pari: but-o #  4 
Number: 48
Word: liver
Nuer: ɕoeɲ  1 
Dinka: ɕuaːɲ  1 
Reel: ɕuɛɲ  1 
Mabaan: ɕyɛn-no  1 
Jumjum: kɛn̪-n̪ǝ #  1 
Kurmuk:
Mayak: kın-at̪  1 
Shilluk: o=ɕwiɲ ~ o=ɕuɲ  1 
Anywa: ɕwı̄ɲ  1 
Pari: ɕwíɲ  1 
Number: 49
Word: long
Nuer: bar  1 
Dinka: baːr  1 
Reel: bar  1 
Mabaan: bey-bey  1 
Jumjum: bʌ́ːy-  1 
Kurmuk: bʌ̀ːr  1 
Mayak: bʌːr-  1 
Shilluk: baːr  1 
Anywa: bʌ́ːr  1 
Pari: bʌːr  1 
Number: 50
Word: louse
Nuer: ɲoaːɣ  1 
Dinka: ɲiɔk  1 
Reel: a=ɲɔk  1 
Mabaan: ɲʌ̀ːk-ɕán #  1 
Jumjum: ɲʌ́ːk-ɕàn  1 
Kurmuk:
Mayak: yʌːk-ʌn-it̪  1 
Shilluk: ɲwɔʰk  1 
Anywa: ɲúː-ó  1 
Pari: ɲûː-nnó  1 
Number: 51
Word: man
Nuer: wuː-t  1 
Dinka: moɕ  2 
Reel: ɕou  3 
Mabaan: ʔua-no  3 
Jumjum: ʔɔ̂ː-n  3 
Kurmuk:
Mayak: ʔɔː-k #  3 
Shilluk: ʓal  4 
Anywa: ɕìɕwɔ́ɔ̀  3 
Pari: ɕı́ɕʋ̀-ɔ́  3 
Number: 52
Word: many
Nuer: ŋuan  1 
Dinka: ʓueɕ  2 
Reel: dual  3 
Mabaan: ɕoŋɔ  4 
Jumjum: dirǝk #  5 
Kurmuk:
Mayak: aː=kɔdɔŋ #  6 
Shilluk: ŋɛʰɲo  7 
Anywa: t̪òót̪  8 
Pari: t̪ot̪  8 
Number: 53
Word: meat
Nuer: riːŋ  1 
Dinka: riŋ  1 
Reel: riŋ  1 
Mabaan: yoŋ-o  1 
Jumjum: yʌ̀ŋ-ŋʌ́  1 
Kurmuk: kɔ̀ːkɔ́ːk  2 
Mayak: riŋ  1 
Shilluk: riŋ-o ~ yiŋ-o  1 
Anywa: rìŋ-ō  1 
Pari: rìŋ-ó  1 
Number: 54
Word: moon
Nuer: pai  1 
Dinka: pɛːi  1 
Reel: pai  1 
Mabaan: paː-n-o  1 
Jumjum: pâː-n  1 
Kurmuk:
Mayak: paːɕ  1 
Shilluk: dwaʰy  2 
Anywa: dwʌ̀y  2 
Pari: dwʌ̀ːy #  2 
Number: 55
Word: mountain
Nuer: pam  1 
Dinka: gɔt  2 
Reel: pɛm  1 
Mabaan: poːm-o  1 
Jumjum: pʌ̂ːm  1 
Kurmuk: pʌ́ːm  1 
Mayak: pʌːm  1 
Shilluk: kiʰt  3 
Anywa: kìd-ì  3 
Pari: kid-i  3 
Number: 56
Word: mouth
Nuer: t̪ok  1 
Dinka: t̪ok  1 
Reel: t̪ok  1 
Mabaan: t̪uk-u ~ t̪uk-ɛ  1 
Jumjum: pɔŋe #  139 
Kurmuk: t̪ʋ́k  1 
Mayak: t̪ʋk  1 
Shilluk: d̪ɔk  1 
Anywa: d̪ɔ̄k  1 
Pari: d̪ɔ́k  1 
Number: 57
Word: name
Nuer: ɕoːʈ  1 
Dinka: rin  2 
Reel: rın  2 
Mabaan: yen-t̪-o  2 
Jumjum: yʌ̀n̪-t̪ʌ́ŋ  2 
Kurmuk: mʋ̀ŋ-gɔ̀n  3 
Mayak: mʋŋ-ɔn  3 
Shilluk: ɲiʰŋ  4 
Anywa: ɲɛ̄ŋ  4 
Pari: ɲiŋ  4 
Number: 58
Word: neck
Nuer: ŋuak  1 
Dinka: yet̪  2 
Reel: ŋuɛk  1 
Mabaan: ɖwaŋ-u  3 
Jumjum: dɔ́ŋ  3 
Kurmuk: ɗɔ̀k  3 
Mayak: ɗɔk  3 
Shilluk: mut-o ~ mun-o  4 
Anywa: ʓı̄ɛt̪  2 
Pari: ŋut  5 
Number: 59
Word: new
Nuer:
Dinka: ɲal  1 
Reel:
Mabaan: woːn-ɛ  2 
Jumjum: a=kik-ɕan-de #  3 
Kurmuk:
Mayak: a=keɕ  3 
Shilluk: ɲaʰn  1 
Anywa: ɲʌ̀ːn  1 
Pari: ɲʌ̀ːn  1 
Number: 60
Word: night
Nuer: waːr  1 
Dinka: wɛr  1 
Reel: wɛr  1 
Mabaan: nin  2 
Jumjum: wir-in #  1 
Kurmuk:
Mayak: wʌːr-in  1 
Shilluk: waʰr ~ waːʰ  1 
Anywa: wʌ̀ʌ́r  1 
Pari: wʌ́ʌ̏r  1 
Number: 61
Word: nose
Nuer: wum  1 
Dinka: wum  1 
Reel: wum  1 
Mabaan: ʔwum-gu  1 
Jumjum: om-don-de #  1 
Kurmuk: ʔʋ́m-bɔ́n  1 
Mayak: ʔum-ʌn  1 
Shilluk: rum  1 
Anywa: ūm  1 
Pari: ʔúm  1 
Number: 62
Word: not
Nuer: =V̄-  1 
Dinka: ɕi ~ a=ɕi  1 
Reel: t̪iɛl  3 
Mabaan: bɛː  4 
Jumjum:
Kurmuk: áná  5 
Mayak:
Shilluk: pa ~ ba  6 
Anywa: bà  6 
Pari: bàá  6 
Number: 62
Word: not
Nuer: ke  2 
Dinka: keɕ  2 
Reel:
Mabaan:
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk:
Anywa: kɛ̀r  2 
Pari: kı́rı̀ ~ kı́ı̀  2 
Number: 63
Word: one
Nuer: kɛl  1 
Dinka: tok  2 
Reel: kɛl  1 
Mabaan: ɕyɛːlɔ  1 
Jumjum: kɛ́ːlɔ̀k  1 
Kurmuk: kɛ̀ːl  1 
Mayak: a=kɛl #  1 
Shilluk: a=kyɛl ~ a=ɕyɛl  1 
Anywa: ā=ɕı́ɛ̀l  1 
Pari: à=ɕıɛ̀lɔ́ #  1 
Number: 64
Word: person
Nuer: raːn  1 
Dinka: raːn  1 
Reel: nwɛ̂ɛːr #  2 
Mabaan: me-ni ~ me-na  3 
Jumjum: mɛ̀n  3 
Kurmuk: t̪áːrák  4 
Mayak: t̪aːrɔk  4 
Shilluk: d̪an̪-o  5 
Anywa: d̪àːn-ɔ́  5 
Pari: d̪áːn̪-ɔ́  5 
Number: 65
Word: rain
Nuer: n̪ial  1 
Dinka: deʰŋ  2 
Reel: kot̪  3 
Mabaan: ɲaːl-o  1 
Jumjum: ɲál-  1 
Kurmuk: kʋ̀t̪  4 
Mayak: kɔt #  4 
Shilluk: kɔt̪  4 
Anywa: kɔ̀t̪  4 
Pari: kɔ̀t̪  4 
Number: 66
Word: red
Nuer: loal  1 
Dinka: lual  1 
Reel: lual  1 
Mabaan: t̪it̪-t̪id̪  2 
Jumjum: t̪id̪-aŋ #  2 
Kurmuk: mı́ɲ-  3 
Mayak: mɛɲ-mɛɲ #  3 
Shilluk: kwar  4 
Anywa: kwáːr  4 
Pari: kwʌ̀ʌ̏r  4 
Number: 67
Word: road
Nuer: duɔb  1 
Dinka: d̪ɵl  2 
Reel: kuɛr  3 
Mabaan: pɔy  4 
Jumjum: pʌ́y  4 
Kurmuk:
Mayak: pʋr  4 
Shilluk: yo  5 
Anywa: ʓòō  5 
Pari: à=lòːlá #  6 
Number: 68
Word: root
Nuer: mie-t̪  1 
Dinka: mei  1 
Reel: miɛ-t̪  1 
Mabaan: bɛːŋ-ɲan ~ bɛːŋ-nɛ  2 
Jumjum: bìːɕ-ɕàn  2 
Kurmuk:
Mayak: biːr-it̪  2 
Shilluk: byɛr-o  2 
Anywa: lwɛ́ːd-ɔ́  3 
Pari:
Number: 69
Word: round
Nuer: roŋ-roŋ  1 
Dinka: roŋ-roŋ  1 
Reel:
Mabaan: kuor-kwor #  2 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: a=duːlo  3 
Anywa:
Pari: à=duːnd-ò  4 
Number: 70
Word: sand
Nuer: lied  1 
Dinka: liɛt  1 
Reel: liɛt  1 
Mabaan: ŋɔm-mɛ  2 
Jumjum: tı́ŋ-àl  3 
Kurmuk:
Mayak: teŋ-ɔl  3 
Shilluk: kwɔʰʓ-o  4 
Anywa: ā=kùː-ó  4 
Pari: ŋɔ̀ːm  2 
Number: 71
Word: say
Nuer: weːɣ  1 
Dinka: luel  2 
Reel: lad-ɛ  3 
Mabaan: gɔk-  4 
Jumjum: ʓaʓ-ǝ #  5 
Kurmuk:
Mayak: ʓay-ar #  5 
Shilluk: kop ~ ko  6 
Anywa: kóː  6 
Pari: kʋɔb-  6 
Number: 72
Word: see
Nuer: nen  1 
Dinka: tiŋ  2 
Reel: ʓuiɕ  3 
Mabaan: yuar-  4 
Jumjum: yɔ̀ːr-rʋ́  4 
Kurmuk: d̪áːm-  5 
Mayak:
Shilluk: nen ~ nɛn  1 
Anywa: ʓʋ̀ːt  3 
Pari: nɛːn  1 
Number: 73
Word: seed
Nuer: kuai  1 
Dinka: kau  1 
Reel: kuai  1 
Mabaan: kɛːy #  1 
Jumjum: kʌ̀w-ɕán  1 
Kurmuk:
Mayak: kʌw-it̪  1 
Shilluk: kɔʰ-t̪  1 
Anywa: kú-nnʰó  1 
Pari: kô-n̪n̪ó  1 
Number: 74
Word: sit
Nuer: ɲuːr  1 
Dinka: ɲuɕ  1 
Reel: ɲuɲi  1 
Mabaan: ɕi-  2 
Jumjum: ɕʌ́ːy-  2 
Kurmuk: kı́ː #  2 
Mayak: ke-kɛr #  2 
Shilluk: pek  3 
Anywa: pì-pɛ̄ɲ  3 
Pari: piːni-piɲ #  3 
Number: 75
Word: skin
Nuer: guɔb  1 
Dinka: dɛl  2 
Reel: guop  1 
Mabaan: bɛː-nan  3 
Jumjum: bɔ́n̪-n̪àn  3 
Kurmuk:
Mayak: rɔdɛ #  4 
Shilluk: del  2 
Anywa: pìen  5 
Pari: dèːl  2 
Number: 76
Word: sleep
Nuer: nien  1 
Dinka: niːn  1 
Reel: niɛn  1 
Mabaan: niːn  1 
Jumjum: ʔɔ́ːt̪- #  2 
Kurmuk: nı́ːn-  1 
Mayak: nıːn-  1 
Shilluk: nɛn  1 
Anywa: bút-ó  2 
Pari: bùt-ò  2 
Number: 77
Word: small
Nuer: tɔ-t  1 
Dinka: t̪i  1 
Reel: i=ɕiut  2 
Mabaan: ɖier-ɖier  3 
Jumjum: dɛ́ːd-  3 
Kurmuk:
Mayak: lɛke #  4 
Shilluk: t̪in̪  1 
Anywa: t̪ı̀ı́n̪  1 
Pari: t̪ı̀ːn̪  1 
Number: 78
Word: smoke
Nuer: toːl  1 
Dinka: tol  1 
Reel: tol  1 
Mabaan: ʓie-n  2 
Jumjum: ʓe-ŋǝ #  2 
Kurmuk:
Mayak: riː-t  2 
Shilluk: yiʰr-o  2 
Anywa: ʓìr-ò  2 
Pari: yir-o  2 
Number: 79
Word: stand
Nuer: ɕuɛŋ  1 
Dinka: kɔɕ  2 
Reel: ʓero  3 
Mabaan: yɔːd̪  4 
Jumjum: yʋ̀d̪-  4 
Kurmuk:
Mayak: yɔd-ɛ #  4 
Shilluk: ɕuŋ  1 
Anywa: ɕuŋ-  1 
Pari: ɕuŋ-o  1 
Number: 80
Word: star
Nuer: ɕier  1 
Dinka: kuɘl  2 
Reel: kwɛl  2 
Mabaan: kɛːl-o  2 
Jumjum: kı̀t-tʌ̀  3 
Kurmuk:
Mayak: kɛt-ın-ɛt̪  3 
Shilluk: kyɛl-o  2 
Anywa: ɕèːr-ò  1 
Pari: ɕèːr-ó  1 
Number: 81
Word: stone
Nuer: pam  1 
Dinka: kur  2 
Reel: a=ŋual  3 
Mabaan: guo-nan  4 
Jumjum: gu-n̪aŋ #  4 
Kurmuk: gúr-ít̪  2 
Mayak: gur-it #  2 
Shilluk: kiʰt  5 
Anywa: kìd-ì  5 
Pari: kìd-í  5 
Number: 82
Word: sun
Nuer: ɕaŋ  1 
Dinka: a=kɔl  2 
Reel: ɕiaŋ  1 
Mabaan:   1 
Jumjum: ʔʌ́ŋ-  1 
Kurmuk:
Mayak: ǝŋ #  1 
Shilluk: ɕaʰŋ  1 
Anywa: ɕʌ̀ŋ  1 
Pari: ɕʌ̀ŋ ~ ɕèŋ  1 
Number: 83
Word: swim
Nuer: keːd  1 
Dinka: kuaŋ  2 
Reel: kɛt  1 
Mabaan: kaŋ- #  2 
Jumjum: ɲǝi-pek #  3 
Kurmuk:
Mayak: kaŋ #  2 
Shilluk: kwaŋ  2 
Anywa: kwāːŋ  2 
Pari: kwʌːŋ-  2 
Number: 84
Word: tail
Nuer: ʓuaːl  1 
Dinka: yɔl  1 
Reel: ʓuɛl  1 
Mabaan: wiːl-ɛ  1 
Jumjum: wìːl  1 
Kurmuk: wı̀ːl  1 
Mayak: wıːl  1 
Shilluk: yiʰp  2 
Anywa: ʓīp  2 
Pari: yíp  2 
Number: 85
Word: that1
Nuer:   1 
Dinka: =eʰ  2 
Reel: mi  3 
Mabaan: wa=n  4 
Jumjum: yâː=nnà  4 
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: =an=i #  2 
Anywa: =ɔ́g-ɔ̀  5 
Pari: =go #  5 
Number: 85
Word: that2
Nuer: =i  2 
Dinka:
Reel:
Mabaan:
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk:
Anywa: =ı̀ɕɛ́  6 
Pari: =ɕa #  6 
Number: 86
Word: this
Nuer: ɛ ~ ɛmɛ  1 
Dinka: =e  1 
Reel: yɛ-nɛ  1 
Mabaan: neː=n=i  1 
Jumjum: yâː=nn=ı́  1 
Kurmuk: ʔı̀=n=ı̀  1 
Mayak: ɛn #  1 
Shilluk: =an #  1 
Anywa: =ı́  1 
Pari: =i  1 
Number: 87
Word: thou
Nuer: ʓi-n  1 
Dinka: yi-n  1 
Reel: yi-n  1 
Mabaan: i  1 
Jumjum: ík=í #  1 
Kurmuk: ı̀  1 
Mayak: e-neɕ #  1 
Shilluk: yi  1 
Anywa: īː-nī ~ yīː-nī  1 
Pari: ʔíː-ní  1 
Number: 88
Word: tongue
Nuer: lep  1 
Dinka: liep  1 
Reel: liɛp  1 
Mabaan: lɛm-mu  1 
Jumjum: lɛ́m-mʌ̀  1 
Kurmuk:
Mayak: lɛp  1 
Shilluk: lɛʰp  1 
Anywa: lɛ̄ːp  1 
Pari: lɛ́ːp  1 
Number: 89
Word: tooth
Nuer: lei  1 
Dinka: leːɕ  1 
Reel: lei  1 
Mabaan: lɛŋ-ɲo  1 
Jumjum: lɛ́ŋ-ŋʌ̀  1 
Kurmuk: lèg-ìt̪  1 
Mayak: leɣ-it̪  1 
Shilluk: lɛːʓ-o  1 
Anywa: lèː-ō  1 
Pari: lèː-ó  1 
Number: 90
Word: tree
Nuer: ʓia-t  1 
Dinka: tim  2 
Reel: ʓa-t̪  1 
Mabaan: ʓaː-n-o  1 
Jumjum: ʓâː-n  1 
Kurmuk: yáː-t̪  1 
Mayak: yaː-t̪  1 
Shilluk: ya-t̪  1 
Anywa: ʓàː-t̪  1 
Pari: yàː-t̪  1 
Number: 91
Word: two
Nuer: rɛu  1 
Dinka: rou ~ reu  1 
Reel: rou  1 
Mabaan: yyɛːwɔ  1 
Jumjum: yɛ́wwɛ̀  1 
Kurmuk: rɛ́ː  1 
Mayak: rɛː  1 
Shilluk: a=ryo  1 
Anywa: ā=rı̀áw ~ ā=rı́àw  1 
Pari: á=rı̀ɔ́  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Nuer: w-a  1 
Dinka:   2 
Reel: wɛ-r  1 
Mabaan: at̪  3 
Jumjum: ǝt̪-ǝ #  3 
Kurmuk: ʔad̪-  3 
Mayak: ad-ɛr #  3 
Shilluk: kɛt̪  4 
Anywa: ɕɔ́ː  5 
Pari: ɕı́-  5 
Number: 93
Word: warm
Nuer: t̪ɔːl-ɛ  1 
Dinka: tuɕ  2 
Reel: lɛt̪  3 
Mabaan: ɕar-ɕin  4 
Jumjum: miʓ-aŋ #  5 
Kurmuk:
Mayak: miʓ-miʓ #  5 
Shilluk: lɛt̪  3 
Anywa: líet̪  3 
Pari: lìet̪  3 
Number: 94
Word: water
Nuer: pi  1 
Dinka: piu  1 
Reel: pi  1 
Mabaan: pie-go  1 
Jumjum: pı̂ː-k  1 
Kurmuk: píː  1 
Mayak: piː  1 
Shilluk: pi  1 
Anywa: pìː  1 
Pari: pìː  1 
Number: 95
Word: we1
Nuer: kɔ-n  1 
Dinka: o-k ~ o-g  2 
Reel:   1 
Mabaan: ɔː-n  2 
Jumjum: ʔı̀k=ɔ̂ː-n  2 
Kurmuk: ı́  3 
Mayak: ɔ-nɔk #  2 
Shilluk:   2 
Anywa: wāː-nī  4 
Pari: wá-nı́  4 
Number: 95
Word: we2
Nuer: kɔː-n  1 
Dinka:
Reel:
Mabaan: ik=i-n  3 
Jumjum: ʔìk=îː-n  3 
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: wa  4 
Anywa: ɔ́ː-ní  2 
Pari: ʔɔ̀ː-nı́  2 
Number: 96
Word: what
Nuer: ŋu  1 
Dinka: ŋo  1 
Reel: adia=ŋu  1 
Mabaan: =à  2 
Jumjum: a=ŋaː-ka #  1 
Kurmuk: ŋòː  1 
Mayak: ŋǝ #  1 
Shilluk: a=ŋo  1 
Anywa: ŋɔ̀  1 
Pari: ŋɔ̀  1 
Number: 97
Word: white
Nuer: boːr  1 
Dinka: ma=bior  1 
Reel: bor  1 
Mabaan: bɔw-an  1 
Jumjum: bɔw-aŋ #  1 
Kurmuk: bɔ̀  1 
Mayak: bɔ-  1 
Shilluk: tar  2 
Anywa: tár  2 
Pari: tàr  2 
Number: 98
Word: who
Nuer: ŋa  1 
Dinka: ŋa  1 
Reel: ŋa  1 
Mabaan: a=menɛ  2 
Jumjum: a=ŋa:-ni #  1 
Kurmuk: ŋáː  1 
Mayak: ŋa #  1 
Shilluk: a=mɛn  2 
Anywa: ŋà  1 
Pari: ŋá  1 
Number: 99
Word: woman
Nuer: ɕiek  1 
Dinka: tik  1 
Reel: ɕiek  1 
Mabaan: ɛːŋo  2 
Jumjum: ʔı̀ːŋ  2 
Kurmuk: mı́-n  3 
Mayak:
Shilluk: d̪aɕ-o  4 
Anywa: d̪áːg-ɔ́  4 
Pari: d̪áːg-ɔ̀  4 
Number: 100
Word: yellow
Nuer: yan  1 
Dinka: ma=yɛn  1 
Reel: a=yan  1 
Mabaan: ɕway-ɕwayo #  2 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: tibwɔʰr #  3 
Anywa:
Pari: uri-a  4 
Number: 101
Word: far
Nuer: nɔan ~ nan  1 
Dinka: meɕ  2 
Reel: nan  1 
Mabaan: loːn-ɔ  3 
Jumjum:
Kurmuk: lʌ̀w-ʌ̀ɲ  3 
Mayak:
Shilluk: laʰːw-i  3 
Anywa: bʌ́ːr  4 
Pari: bʌ́ːr  4 
Number: 102
Word: heavy
Nuer: t̪ieɣ  1 
Dinka: t̪iek  1 
Reel:
Mabaan: ɕyɛg-ɕyɛg-o  1 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: pɛk  2 
Anywa: pɛ́ːk  2 
Pari: pɛ̀ːk  2 
Number: 103
Word: near
Nuer: t̪iaɣ-ɛ ~ t̪ieɣ-ɛ  1 
Dinka: t̪iok  1 
Reel:
Mabaan: ɕwal-o  2 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: ɕaʰk-i  3 
Anywa: ɕʌ́ːn  3 
Pari: ɕʌ̀ːn  3 
Number: 104
Word: salt
Nuer: milɛ  -1 
Dinka: awai  1 
Reel: mɛlɛ  -1 
Mabaan: eː-ɲan  2 
Jumjum: ʔʌ̀y-yʌ́  2 
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: kaːd-o  3 
Anywa: ā=ɕʌ̀b-ó  4 
Pari: liŋg-o  5 
Number: 105
Word: short
Nuer: ɕieɣ  1 
Dinka: ɕiek  1 
Reel:
Mabaan: ɖuːl-ɖul-o  2 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: ɕɛk  1 
Anywa: ɕı́ɛk  1 
Pari: ɕiek  1 
Number: 106
Word: snake
Nuer: t̪ɔl  1 
Dinka: ke=raɕ  2 
Reel: t̪ɔl  1 
Mabaan: kaːŋ  3 
Jumjum: kàːŋ  3 
Kurmuk: káːk  3 
Mayak: kaːk #  3 
Shilluk: t̪wɔʰl  1 
Anywa: t̪ùol  1 
Pari: t̪ùol  1 
Number: 107
Word: thin
Nuer: bieo  1 
Dinka: t̪oi  2 
Reel: guak  3 
Mabaan: bom-bom-o  4 
Jumjum:
Kurmuk:
Mayak:
Shilluk: rɛp  5 
Anywa: dwàt #  6 
Pari:
Number: 108
Word: wind
Nuer: ʓiɔm  1 
Dinka: yoːm  1 
Reel:
Mabaan: ʓwam-mo  1 
Jumjum:
Kurmuk: yɛ̀m-ı̀t̪  1 
Mayak: yàm-ít #  1 
Shilluk: yɔm-o  1 
Anywa: ʓàm-ɔ̀  1 
Pari: yàm-ɔ̀  1 
Number: 109
Word: worm
Nuer:
Dinka: koːm  1 
Reel:
Mabaan: miɛlla #  2 
Jumjum:
Kurmuk: zàːgúl  3 
Mayak: ruːy-ʌt̪  4 
Shilluk: ɲwɛl-o  5 
Anywa:
Pari:
Number: 110
Word: year
Nuer: ruɔn  1 
Dinka: ruon  1 
Reel:
Mabaan: yuon-no  1 
Jumjum: yʋ́n  1 
Kurmuk: rún-  1 
Mayak: run  1 
Shilluk: run  1 
Anywa: rùːn  1 
Pari: waŋ  2 
wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,wnl-word,wnl-nue,wnl-dnk,wnl-rel,wnl-mab,wnl-jum,wnl-krm,wnl-may,wnl-shl,wnl-any,wnl-par,
Total of 117 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
4713381433
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov