Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Yeniseian family: Yeniseian group (5 lists, 1 proto-list) :

Search within this database
Total of 120 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\yen\yen
Number: 1
Word: all
Ket: bˈɨlʸda ~ bˈɨlʸdɛ {быльдэ}  1 
Yugh: bˈɨlʸːa  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: bar ~ baːr  -1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *bɨʎ- #
Number: 2
Word: ashes
Ket: qˈɔlɨn ~ qˈɔlǝn ~ qˈɔlan {қолан ~ қоллан}  1 
Yugh: χˈɔntɨ  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fenaŋ ~ finaŋ ~ funaŋ ~ pʰenaŋ  3 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *qol- [*qor-] #
Number: 3
Word: bark
Ket: ɨːn {ыын}  1 
Yugh: ɨ̂ːn  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: farpax ~ farpag ~ pʰarpak  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔɨɢ- [*xɨɢ-] #
Number: 4
Word: belly
Ket: hɨˑy {хый}  1 
Yugh: fɨy  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰaloːx ~ tʰaloːk ~ taloːx  2 
Arin: pʸʰorga  3 
Pumpokol: kaŋ  4 
Proto-Yeniseian:
Number: 5
Word: big
Ket: qä̂ {қя}  1 
Yugh: χɛʔ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fačaː ~ pʰačaː  2 
Arin: bˈirka  3 
Pumpokol: xäː-se  1 
Proto-Yeniseian: *qeʔ
Number: 6
Word: bird
Ket: kˈe-ŋ-asʸːelʸ {кеӈассель}  1 
Yugh: kˈɛy-at-atčɛʰːr  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: al=tuːma #  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *duma
Number: 7
Word: bite
Ket: lˈap-t-aq ~ lˈap-t-ɔq {лаптақ}  1 
Yugh: lˈapp-ɨŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 8
Word: black
Ket: tuˑm-sʸ {тумсь}  1 
Yugh: tum  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰum  1 
Arin: tʸuːm-a  1 
Pumpokol: tˈum-a  1 
Proto-Yeniseian: *tum-
Number: 9
Word: blood
Ket: sʸuˑlʸ {сюль}  1 
Yugh: sur  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šur  1 
Arin: sur  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *sur
Number: 10
Word: bone
Ket: aʔt {аʼт}  1 
Yugh: aʔt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: xagal ~ xakal ~ qagal  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔaʔd [*xaʔd]
Number: 11
Word: breast
Ket: tˈɜɣa {тъга}  1 
Yugh: tˈɜga  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fa ~ pʰa  2 
Arin: pʸʰi-ˈaŋ  2 
Pumpokol: tˈike  1 
Proto-Yeniseian: *tǝga #
Number: 12
Word: burn tr.
Ket: =dut {диврот}  1 
Yugh: χɔt ~ χɔt-n  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: č=augan-aŋ  3 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *qɔʔt
Number: 13
Word: claw(nail)
Ket: înʸ {инь}  1 
Yugh: iʰːnʸ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: halčiːg ~ halčix  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔiːɲe [*xiːɲe]
Number: 14
Word: cloud
Ket: ˈasʸpulʸ {асьпуль}  1 
Yugh: ˈasfɨl  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ašpar ~ ašpˈor  1 
Arin: esper-aŋ  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔas=pur
Number: 15
Word: cold
Ket: taʔy {таʼй}  1 
Yugh: taʔy  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: čal  2 
Arin: sˈoloŋa  2 
Pumpokol: kiːč-idin ~ kɨč-idin  3 
Proto-Yeniseian:
Number: 16
Word: come
Ket: ˈi-g-besʸ {игбесь}  1 
Yugh: ˈi-g-bes  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: i=toːy-aŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 17
Word: die
Ket: qɔ-rʸaŋ ~ qɔ-rʸeŋ {қораӈ ~ қореӈ}  1 
Yugh: χoː ~ χou  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸ=a=xa-y-aŋ  1 
Arin: =qo #  1 
Pumpokol: ka- #  1 
Proto-Yeniseian: *qɔ
Number: 18
Word: dog
Ket: tiˑp {тип}  1 
Yugh: čip  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: al=šip  1 
Arin: ˈil=čap  1 
Pumpokol: čɨp #  1 
Proto-Yeniseian: *čip
Number: 19
Word: drink
Ket: u=rˈɔ ~ ulʸ=dˈɔ {уро ~ ульдо}  1 
Yugh: dɔp ~ dɔf  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: oː=p-aŋ  2 
Arin: tʸaːgur  3 
Pumpokol: hokoy  4 
Proto-Yeniseian: *=op
Number: 20
Word: dry
Ket: tɔʁˈɔyiŋ-sʸ ~ toˑyiŋ-sʸ {тоґоиӈсь}  1 
Yugh: tɔχɔˈyiŋ ~ tɔχɔˈiŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šiː=gal  2 
Arin: qoiya  1 
Pumpokol: ič=kˈoy-ŋa  1 
Proto-Yeniseian: *qɔy- [*qɔɢ-]
Number: 21
Word: ear
Ket: ˈɔgdɛ {огдэ}  1 
Yugh: ˈɔχtiŋ ~ ˈɔχtɨŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: kaloːx  -1 
Arin: utqʸöːn-oŋ  1 
Pumpokol: ˈatkin  1 
Proto-Yeniseian: *ʔɔdɢe
Number: 22
Word: earth
Ket: baʔŋ {баʼӈ}  1 
Yugh: baʔŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: paŋ  1 
Arin: peŋ  1 
Pumpokol: biŋ  1 
Proto-Yeniseian: *baʔŋ
Number: 23
Word: eat
Ket: sʸî ~ sʸîy {сий}  1 
Yugh: siʰːy  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: toːp-aːk-ŋ  3 
Arin: šau  1 
Pumpokol: sogo  1 
Proto-Yeniseian: *siː-
Number: 23
Word: eat
Ket: =a ~ =0  2 
Yugh: =a ~ =0  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 24
Word: egg
Ket: ɛʔy {эʼй}  1 
Yugh:   1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šuley  2 
Arin:   1 
Pumpokol: tanʸˈaŋ  1 
Proto-Yeniseian: *yeʔy
Number: 25
Word: eye
Ket: deˑsʸ {десь}  1 
Yugh: des  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tiːš  1 
Arin: tie-ŋ  1 
Pumpokol: dat  1 
Proto-Yeniseian: *de-s
Number: 26
Word: fat n.
Ket: kɨʔt {кыʼт}  1 
Yugh: kɨʔt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: kiːr  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *gɨʔd
Number: 27
Word: feather
Ket: âsʸ {ась}  1 
Yugh: aʰːs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: iči ~ iče  1 
Arin: is-en  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔaːsi
Number: 28
Word: fire
Ket: bɔʔk {боʼк}  1 
Yugh: bɔʔk  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hat  2 
Arin: qott  2 
Pumpokol: buč  1 
Proto-Yeniseian: *boʔk
Number: 29
Word: fish
Ket: iˑsʸ {ись}  1 
Yugh: iˑs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: teːg ~ teːx  2 
Arin: ˈil=ti  2 
Pumpokol: hˈite  2 
Proto-Yeniseian: *ciːk
Number: 30
Word: fly v.
Ket: dɔ̂q {доқ}  1 
Yugh: dɔʰːχ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: f=a=ta-g-a iːnaŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *=doːq #
Number: 31
Word: foot
Ket: buˑlʸ {буль}  1 
Yugh: bul  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: pul  1 
Arin: pil  1 
Pumpokol: an-iŋ #  2 
Proto-Yeniseian: *bul
Number: 32
Word: full
Ket: uˑt {ут}  1 
Yugh: uˑt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: uːti  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔute
Number: 33
Word: give
Ket: n=...=o  1 
Yugh: n=...=o ~ n=...=u  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hi=peːn-aŋ  2 
Arin: koya=penʸ-a #  2 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *n=...=o #
Number: 33
Word: give
Ket: aq {ақ}  2 
Yugh: =aʰːχ  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 34
Word: good
Ket: ˈaqta-sʸ {ақтась}  1 
Yugh: aχtˈa  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hag-ši  1 
Arin: =ɨktu #  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *haq-
Number: 35
Word: green
Ket: sʸɜnʸ-sʸ {съньсь}  1 
Yugh: silʸˈɔna  -1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin: ittˈima  2 
Pumpokol: kˈomul-si #  3 
Proto-Yeniseian:
Number: 36
Word: hair
Ket: tǝˑŋ {тǝӈ}  1 
Yugh: čǝˑŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: heŋ-ay  1 
Arin: qʸˈaga-ŋ  1 
Pumpokol: xɨŋa  1 
Proto-Yeniseian: *cǝŋe
Number: 37
Word: hand
Ket: hɜŋn {хъӈн}  1 
Yugh: biʔŋ  3 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: keːgär ~ keːʔär  4 
Arin: pʸʰyaga  1 
Pumpokol: ton #  5 
Proto-Yeniseian:
Number: 37
Word: hand
Ket: lʸaʔŋ {ляʼӈ}  2 
Yugh:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 38
Word: head
Ket: kˈɜyga {къйгэ}  1 
Yugh: čɨʔ  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tagay ~ takay  2 
Arin: kˈolkʸaː #  3 
Pumpokol: kˈolka #  3 
Proto-Yeniseian: *cɨʔɢe
Number: 39
Word: hear
Ket: =da {=дэ}  1 
Yugh: =de  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: h=oː=ti  1 
Arin: utʸautʸu-m  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *=ta
Number: 40
Word: heart
Ket: huˑ {хуу ~ ху}  1 
Yugh: fu  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šitap  2 
Arin: šenˈougbu  2 
Pumpokol: pfu  1 
Proto-Yeniseian: *pu
Number: 41
Word: horn
Ket: qɔʔ {қоʼ}  1 
Yugh: χɔʔ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hau  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *qɔʔ
Number: 42
Word: I
Ket: at {ат}  1 
Yugh: at ~ ad  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ay  1 
Arin: ay  1 
Pumpokol: ad  1 
Proto-Yeniseian: *ʔaʒ
Number: 43
Word: kill
Ket: ɛ̂y {эй ~ ей}  1 
Yugh: ɛʰːy  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: oga-ʔaː-če-aŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔeːy [*xeːy]
Number: 44
Word: knee
Ket: bˈat-pulʸ {батпуль}  1 
Yugh: bˈat-pɨl ~ bˈat-pul  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: arša ~ aršaːn ~ aranšaːn  2 
Arin: pat-as  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *baʔt
Number: 45
Word: know
Ket: ˈit-ey {ит-}  1 
Yugh: it- ... -de  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ŋ=aːliga  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 46
Word: leaf
Ket: ɜː {ъъ}  1 
Yugh: ɜʰːp  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸipi  1 
Arin: ip-ˈoŋ  1 
Pumpokol: dˈɨp-un  1 
Proto-Yeniseian: *yǝːpe
Number: 47
Word: lie
Ket: t=...=qot  1 
Yugh: =χɔt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸ=aːt-aŋ  1 
Arin:
Pumpokol: ak #  2 
Proto-Yeniseian: *=qɔt
Number: 48
Word: liver
Ket: sʸeˑŋ {сеӈ}  1 
Yugh: seŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šičil  2 
Arin: sal  2 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *seŋ #
Number: 49
Word: long
Ket: ˈugde-sʸ {угдэсь}  1 
Yugh: ˈugde  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: uy  1 
Arin: uta  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔux-
Number: 50
Word: louse
Ket: ɜ̂ɣ {ъг ~ ъх}  1 
Yugh: ɜʰːk  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ikˈi  1 
Arin: serga  -1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔǝːke [*xǝːke]
Number: 51
Word: man
Ket: hiˑɣ {хиг}  1 
Yugh: fiˑk  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fiː  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *pixe
Number: 52
Word: many
Ket: ɔ̂nʸ {онь}  1 
Yugh: ɔʰːn  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: payaŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *bǝy- #
Number: 53
Word: meat
Ket: iˑsʸ {ись}  1 
Yugh: iˑs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: iːči  1 
Arin: is  1 
Pumpokol: cič  2 
Proto-Yeniseian: *ʔise
Number: 54
Word: moon
Ket: qiˑp {қип}  1 
Yugh: χep  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šuy  2 
Arin: ˈešuy  2 
Pumpokol: tuy  2 
Proto-Yeniseian: *suy
Number: 55
Word: mountain
Ket: qaʔy {қаʼй}  1 
Yugh: χaʔy  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸiː  2 
Arin: kar  3 
Pumpokol: kˈo-nnoŋ  1 
Proto-Yeniseian: *rʸɨʔǯ
Number: 56
Word: mouth
Ket: qoˑ {қө}  1 
Yugh: χo  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hoːpi  1 
Arin: bʸˈu=qo-n  1 
Pumpokol: qa-n  1 
Proto-Yeniseian: *qowe
Number: 57
Word: name
Ket: iˑ {и}  1 
Yugh: i  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ix ~ iːx  1 
Arin:
Pumpokol: i  1 
Proto-Yeniseian: *ʔiɢ
Number: 58
Word: neck
Ket: kǝˑqt ~ kǝˑqtǝ {кǝқт ~ кǝқтэ}  1 
Yugh: kˈɜχtɨ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fuymur ~ pʰuymur  2 
Arin: pemʸa  2 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *kǝqǝnt
Number: 59
Word: new
Ket: kî-sʸ {кись}  1 
Yugh: kiʔ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ki  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *giʔ
Number: 60
Word: night
Ket: sʸiˑ {си}  1 
Yugh: si  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šiːg ~ šiːx  1 
Arin: say  1 
Pumpokol: teč  1 
Proto-Yeniseian: *siɢ
Number: 61
Word: nose
Ket: ˈɔlɨn ~ ˈɔlǝn {олын ~ олан}  1 
Yugh: ˈɔlɨn ~ ˈɔlǝn  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: aŋ ~ aːŋ  2 
Arin: ˈar-quy  3 
Pumpokol: haŋ  2 
Proto-Yeniseian: *xaŋ
Number: 62
Word: not
Ket: bǝnʸ {бǝнь}  1 
Yugh: bǝnʸ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: mon ~ moːn  1 
Arin: bon  1 
Pumpokol: amut  1 
Proto-Yeniseian: *wǝn
Number: 63
Word: one
Ket: qu-sʸ {қусь} / qɔʔ-k {қоʼк}  1 
Yugh: χu-s / χɔʔ-k  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: huː-ča  1 
Arin: qˈu-sey  1 
Pumpokol: xˈu-ta  1 
Proto-Yeniseian: *qu-s-a
Number: 64
Word: person
Ket: kɛʔt {кеʼт}  1 
Yugh: kɛʔt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hit ~ het  1 
Arin: qit  1 
Pumpokol: kit  1 
Proto-Yeniseian: *keʔt
Number: 65
Word: rain
Ket: ˈulʸ-esʸ {улесь}  1 
Yugh: ur-es  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ur ~ uːr  1 
Arin: kur  1 
Pumpokol: ur-ˈait  1 
Proto-Yeniseian: *xur
Number: 66
Word: red
Ket: sʸˈulʸ-am-sʸ ~ sʸˈulʸ-em-sʸ {сюлемсь}  1 
Yugh: sur-bɛʰːs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šur-um- #  1 
Arin: tʸuːra  2 
Pumpokol: tˈul-si  1 
Proto-Yeniseian: *sur-
Number: 67
Word: road
Ket: qɔʔt {қоʼт}  1 
Yugh: χɔʔt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hek  2 
Arin: kut  1 
Pumpokol: ko̯at  1 
Proto-Yeniseian: *qoʔt
Number: 67
Word: road
Ket: qɨˑk {қык}  2 
Yugh: χɨk ~ χɨʔk  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *qɨq
Number: 68
Word: root
Ket: tîrʸ {тирь}  1 
Yugh: tiːʰtʸ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰem-pul ~ tʰeːm-pul  1 
Arin: tʸeːm-birʸ-aŋ  1 
Pumpokol: kˈed-iŋ  1 
Proto-Yeniseian: *ciːǯ
Number: 69
Word: round
Ket: krˈuglʸay-sʸ {кругляйсь}  -1 
Yugh: mˈɨmpɨl  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: eːper  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 70
Word: sand
Ket: hˈɜnʸaŋ ~ hˈɜnʸeŋ {хъняӈ ~ хънаӈ}  1 
Yugh: fˈɜnɨŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰagan ~ tʰakˈan  2 
Arin: pʰˈinʸ-aŋ  1 
Pumpokol: pˈinn-iŋ  1 
Proto-Yeniseian: *pǝn-ǝŋ
Number: 70
Word: sand
Ket:
Yugh:
Kott:
Arin: tan-en  2 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 71
Word: say
Ket: =ma  1 
Yugh: =ma  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸ=a=čagar-aŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *saga- #
Number: 71
Word: say
Ket: sˈaɣ-a-bet {сагабет}  2 
Yugh: sˈag-a-bɛʰːtʸ  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 72
Word: see
Ket: t=uŋ ~ t=oŋ {төӈ}  1 
Yugh: t=oŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰ=aːŋ-aŋ  1 
Arin: pengˈaulʸoŋ  2 
Pumpokol: ya=xal-di  3 
Proto-Yeniseian: *t=...=ɔŋ
Number: 73
Word: seed
Ket:
Yugh:
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin: čʸui=n=urlɨga #  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 74
Word: sit
Ket: sʸˈɛsʸ-ta {сесьтэ}  1 
Yugh: sˈɛs-ta ~ sˈɛs-tɛ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸ=a=uy-aŋ  2 
Arin: a=ku-m  2 
Pumpokol: tɨt-kˈo-du  1 
Proto-Yeniseian: *xu-
Number: 75
Word: skin
Ket: îˑ {и}  1 
Yugh: iɔl ~ iyɔl ~ igɔl  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 76
Word: sleep
Ket: t=...=qot  1 
Yugh: =χɔt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸ=aːt-aŋ #  1 
Arin: ˈa=qod-oŋ  1 
Pumpokol: bunˈe-du  3 
Proto-Yeniseian: *=qɔt
Number: 77
Word: small
Ket: hˈɜnʸa {хъня}  1 
Yugh: fǝnʸa ~ fenʸa ~ fǝnʸnʸa ~ fenʸnʸa  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: kišlaː  2 
Arin: kalqˈona  3 
Pumpokol: xilʸuŋ-du  3 
Proto-Yeniseian: *pǝɲ- #
Number: 78
Word: smoke
Ket: duʔ {дуʼ}  1 
Yugh: duʔ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tu  1 
Arin: tʸu  1 
Pumpokol: dˈukar  1 
Proto-Yeniseian: *duʔ
Number: 79
Word: stand
Ket: iˑnʸ {инь}  1 
Yugh: ifˈɨn  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: dʸ=a=tek-ŋ ~ dʸ=ä=tek-ŋ  2 
Arin: =tʸaŋ  2 
Pumpokol: iča=diŋ-  2 
Proto-Yeniseian: *=dɨŋ ~ *=dɨk
Number: 80
Word: star
Ket: qɔʔ {қоʼ ~ қоґ}  1 
Yugh: χɔʰːχ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: al=aga ~ al=ak ~ al=ˈax  1 
Arin: ˈil=qoy  1 
Pumpokol: ˈkak-en  1 
Proto-Yeniseian: *qɔːqa
Number: 81
Word: stone
Ket: tɨʔsʸ {тыʼсь}  1 
Yugh: čɨʔs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šiːš  1 
Arin: qes  1 
Pumpokol: kit  1 
Proto-Yeniseian: *cɨʔ-s
Number: 82
Word: sun
Ket: iˑ {и}  1 
Yugh: i  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: eːga ~ eːgä  1 
Arin: ˈeya  1 
Pumpokol: hix-em  1 
Proto-Yeniseian: *xiɢ-a
Number: 83
Word: swim
Ket: sʸuy {сюй}  1 
Yugh: suʰːy  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ul=šuy  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *suːy
Number: 84
Word: tail
Ket: huːt {хуут}  1 
Yugh: fuːt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fugay ~ fukay ~ pʰugay  1 
Arin: pʸʰugˈay  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *puɢ-aʒ
Number: 85
Word: that1
Ket: t=uˑ {ту}  1 
Yugh: t=u  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: uy-oː  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔu
Number: 85
Word: that2
Ket: q=aˑ {қа}  2 
Yugh: k=aˑ  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔa
Number: 86
Word: this
Ket: k=iˑ {ки}  1 
Yugh: k=i  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: i-nʸ-u  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔi
Number: 87
Word: thou
Ket: u ~ uˑ {у}  1 
Yugh: u  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: au  1 
Arin: au  1 
Pumpokol: ˈue  1 
Proto-Yeniseian: *ʔaw
Number: 88
Word: tongue
Ket: eˑy {ей}  1 
Yugh: ey  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: alup ~ aluːp  2 
Arin: ˈalʸap  2 
Pumpokol: ay  1 
Proto-Yeniseian: *ʔey
Number: 89
Word: tooth
Ket: ît {ит}  1 
Yugh: iʰːt  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: iti ~ ite  1 
Arin: iti-n  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔiːti
Number: 90
Word: tree
Ket: oˑksʸ {өксь}  1 
Yugh: oksɨ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: atči ~ atče  1 
Arin: kus=ošče  1 
Pumpokol: hˈox-on  2 
Proto-Yeniseian: *ʔɔksi
Number: 91
Word: two
Ket: ɨn {ын}  1 
Yugh: ɨn  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: iːna  1 
Arin: kˈina  1 
Pumpokol: hˈine-aŋ  1 
Proto-Yeniseian: *xɨn-a
Number: 92
Word: walk (go)
Ket: ˈe-iŋ ~ ˈey-iŋ {еиӈ}  1 
Yugh: e-iŋ ~ ey-iŋ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: eä-xeːy-aŋ  1 
Arin:
Pumpokol: bulˈun  4 
Proto-Yeniseian: *hey-
Number: 92
Word: walk (go)
Ket: =tnʸ {=тнь}  2 
Yugh: =de  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: iːn-aŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *=ʒe- ~ *=ʒen #
Number: 93
Word: warm (hot)
Ket: uˑsʸ {усь}  1 
Yugh: uːs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fal ~ pʰal  2 
Arin: kˈuši  1 
Pumpokol: uttɨ-či  1 
Proto-Yeniseian: *xus-
Number: 94
Word: water
Ket: uˑlʸ {уль}  1 
Yugh: ur  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: uːl  1 
Arin: kul  1 
Pumpokol: ul  1 
Proto-Yeniseian: *xur1
Number: 95
Word: we
Ket: ǝt ~ ǝt-n {ǝт ~ ǝтн}  1 
Yugh: ǝt-n  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ay-oŋ  1 
Arin: ai-ŋ  1 
Pumpokol: ˈad-ɨŋ  1 
Proto-Yeniseian: *ʔaʒ-ǝŋ
Number: 96
Word: what
Ket: ˈakusʸ ~ aksʸ {акусь ~ аксь}  1 
Yugh: ˈassa  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ši-na ~ še-na  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *si ~ *ʔa=si
Number: 97
Word: white
Ket: tˈaɣ-ɨm {тагым}  1 
Yugh: tig-bɛʰːs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰeːg-am ~ tʰeːk-am  1 
Arin: taːma  1 
Pumpokol: tˈamxo  1 
Proto-Yeniseian: *tak-am
Number: 98
Word: who
Ket: bˈitsʸe / bɛsʸa {битсе / беся}  1 
Yugh: as-  3 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: a=ši-x  3 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔan- #
Number: 98
Word: who
Ket: ˈana ~ ˈanät {аня ~ анет}  2 
Yugh: anˈeit  2 
Kott:
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 99
Word: woman
Ket: qiˑm {қим}  1 
Yugh: χem ~ χim  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: alit ~ aliːt  2 
Arin: kem-elʸa #  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *qem
Number: 100
Word: yellow
Ket: qˈɜlʸ-ay-sʸ {қъляйсь}  1 
Yugh:
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šuy  2 
Arin: ittˈima  3 
Pumpokol: tˈul-si #  4 
Proto-Yeniseian:
Number: 101
Word: far
Ket: bîlʸ {биль}  1 
Yugh: biʰːr  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: piːl ~ pil  1 
Arin: pa-ta  2 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *biːr1
Number: 102
Word: heavy
Ket: sʸɜː-sʸ {съъсь}  1 
Yugh: sǝː  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šiːk-ŋ  1 
Arin: šoga  1 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *sǝɢ-
Number: 103
Word: near
Ket: ˈutisʸ {утись}  1 
Yugh: ˈutis ~ ˈutɨs  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: iːma-ŋ  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *ʔuti [*xuti]
Number: 104
Word: salt
Ket: tɜʔ {тъʼ}  1 
Yugh: čɜʔ  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: ši-n-čeːt  1 
Arin: tus  -1 
Pumpokol: tus  -1 
Proto-Yeniseian: *čǝʔ
Number: 105
Word: short
Ket: hɔlʸ-sʸ {хольсь}  1 
Yugh: fɔʔl  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰuːki  2 
Arin: kamara  3 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 106
Word: snake
Ket: tîɣ {тиг ~ тих}  1 
Yugh: čiʰːk  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: oŋ-xoy ~ oŋ-koy  2 
Arin: an-koy  2 
Pumpokol:
Proto-Yeniseian:
Number: 107
Word: thin1
Ket: hˈaksʸe-m ~ hˈaksʸi-m {хаксем}  1 
Yugh: fˈaksi-m  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: fača-m ~ pʰača-m  1 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *pakse-m
Number: 107
Word: thin2
Ket: tɔ̂ʁ ~ tɔʁa {тоґ ~ тоґа}  2 
Yugh: tˈɔχɔlʸa ~ tˈɔχalʸa  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: tʰaːge  2 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *tɔq-
Number: 108
Word: wind
Ket: beˑy {бей}  1 
Yugh: bey  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: peːy  1 
Arin: pay  1 
Pumpokol: bay  1 
Proto-Yeniseian: *bey
Number: 109
Word: worm
Ket: utˈiɣ ~ uˈtix {утих}  1 
Yugh: ˈɔllɨ ~ ɔʔl  2 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: hoy  3 
Arin:
Pumpokol:
Proto-Yeniseian: *koy
Number: 110
Word: year
Ket: sʸɨː {сыы}  1 
Yugh: sɨː  1 
Common Ket-Yugh notes:
Kott: šeːga ~ šeːgä  1 
Arin: šʰey  1 
Pumpokol: cˈiku  1 
Proto-Yeniseian: *sɨɢa
yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,yen-word,yen-ket,yen-yug,yen-kyu_notes,yen-kot,yen-ari,yen-pum,yen-yen,
Total of 120 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
78822132616
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov