Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Peripheral Khoisan family: North Khoisan group (6 lists, 1 proto-list) :

Search within this database
Total of 113 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\pkh\nkh
Number: 1
Word: all
Zhuǀ'hoan: wèšè  1 
ǀǀKxauǀǀen: oási  1 
!Kung:
Grootfontein !Kung: wēːšē-sǹ  1 
!O!Kung: wɛšɛ-šɛ  1 
Ekoka !Xung: wȍʰēšē(-šē)  1 
Proto North Khoisan: *wòè-še
Number: 2
Word: ashes
Zhuǀ'hoan: tȍˤ  1 
ǀǀKxauǀǀen: tɔː  1 
!Kung: tːɔː ~ tó  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ɡǂwà  -1 
Ekoka !Xung: ɡǀǀȍʰà  2 
Proto North Khoisan: *tȍˤ
Number: 3
Word: bark
Zhuǀ'hoan: ɳǀǀoˤʔòrò  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳǀo-si  2 
!Kung: ɳǀɔ̀ ~ ɳǀò ~ ɳǀɔ́wa  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ɳǀǀʌli  1 
Ekoka !Xung: ɳǀǀùlì  1 
Proto North Khoisan: *ɳǀǀoˤʔrV
Number: 4
Word: belly
Zhuǀ'hoan: ɡ!ú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ú  1 
!Kung: ɡ!ù ~ ɡ!ú  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!ʋ́  1 
!O!Kung: ɡ!ú  1 
Ekoka !Xung: ɡ!ú  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!ú
Number: 5
Word: big
Zhuǀ'hoan: ɳ!ãʔã̀  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!a(ː)  1 
!Kung: ɳǀǀʼa  1 
Grootfontein !Kung: ŋ̀ɳ!̯ʼāː  1 
!O!Kung: ɳǀǀa ~ ɳǀǀá ~ ɳǀǀaa  1 
Ekoka !Xung: ɳǀǀà ~ ɳǀǀāʔà  1 
Proto North Khoisan: *ɳ!̯àʔà ~ *ɳ!̯ã̀ʔã̀
Number: 6
Word: bird
Zhuǀ'hoan: cʼàmà  1 
ǀǀKxauǀǀen: cama  1 
!Kung: caba  1 
Grootfontein !Kung: cʼāūà  1 
!O!Kung: cama  1 
Ekoka !Xung: čʼámà  1 
Proto North Khoisan: *cʼā(m)-mà
Number: 7
Word: bite
Zhuǀ'hoan: ɳ!áí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!à ~ ɳ!e(ː)  1 
!Kung: ɳ!eː ~ ɳ!èː  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ɳǀà  2 
Ekoka !Xung: ʔɳ!āē-ḿ  1 
Proto North Khoisan: *ʔɳ!āē
Number: 8
Word: black
Zhuǀ'hoan: žó  1 
ǀǀKxauǀǀen: žɔ́ː  1 
!Kung: ǯó ~ ǯò ~ ǯɔ̀  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǯo ~ ǯuː  1 
Ekoka !Xung: ǯō  1 
Proto North Khoisan: *žō
Number: 9
Word: blood
Zhuǀ'hoan: ǀʼáŋ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀʼĩ  1 
!Kung: ǀʼĩ ~ ǀʼĩŋ  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: yalo ~ yalu  -1 
Ekoka !Xung: ɳǀǀōˤlú ~ ɳǀǀúˤlú  2 
Proto North Khoisan: *ǀʼaŋ
Number: 9
Word: blood
Zhuǀ'hoan:
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung: ɳǀǀóru ~ ɳǀǀɔru  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung:
Proto North Khoisan:
Number: 10
Word: bone
Zhuǀ'hoan: !ʼű  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ʼúː [~ !uː ~ !ú]  1 
!Kung: !ù ~ !ú  1 
Grootfontein !Kung: !ʼúː  1 
!O!Kung: !ʼu ~ !ʼo  1 
Ekoka !Xung: !ʼú  1 
Proto North Khoisan: *!ʼű
Number: 11
Word: breast
Zhuǀ'hoan: ɡ!òʔá  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!waː  1 
!Kung: ǂé  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: toa ǀʼõ  3 
Ekoka !Xung: čō̃ā̃  4 
Proto North Khoisan: *ɡ!òʔá #
Number: 12
Word: burn tr.
Zhuǀ'hoan: kùʔú  1 
ǀǀKxauǀǀen: kou ~ kau  1 
!Kung: kuú ~ koú ~ kóù  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung: kūʔú  1 
Proto North Khoisan: *kūʔú
Number: 13
Word: claw(nail)
Zhuǀ'hoan: !ùʔúrú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀǀuru  1 
!Kung: ǀǀuru  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!̯ūɽù  1 
!O!Kung: ǀǀulu ~ ǀǀɔnu  1 
Ekoka !Xung: !ūlú  1 
Proto North Khoisan: *!̯ūʔrú
Number: 14
Word: cloud
Zhuǀ'hoan: ɡ!à=!kxúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!à=kxwí-si  1 
!Kung: ɡǀǀa ~ ɡ!̯a  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: !ɔm #  3 
Ekoka !Xung: ǀǀòbō-xà  4 
Proto North Khoisan: *ɡ!!à=!kxúí #
Number: 15
Word: cold
Zhuǀ'hoan: ǂàʔú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂxiː  2 
!Kung: ǂáo ~ ǂaö́  1 
Grootfontein !Kung: ǂxŋ̄ː  2 
!O!Kung: ǀkxáú  3 
Ekoka !Xung: !̯àò ~ !̯àʔō  1 
Proto North Khoisan: *ǂàʔū
Number: 16
Word: come
Zhuǀ'hoan: ci̋  1 
ǀǀKxauǀǀen: cí ~ čí  1 
!Kung: ɡǀé ~ ɡǀéː  2 
Grootfontein !Kung: wȅː #  3 
!O!Kung: cí ~ či  1 
Ekoka !Xung: ɡǀè  2 
Proto North Khoisan: *cí
Number: 17
Word: die
Zhuǀ'hoan: !a̋í  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂéː ~ ǂéi ~ ǂí  1 
!Kung: ǀǀé ~ ǀǀè  1 
Grootfontein !Kung: !̯áí  1 
!O!Kung: ǀǀé ~ ǀǀe  1 
Ekoka !Xung: ǀǀāē ~ ǀǀē  1 
Proto North Khoisan: *!̯e
Number: 18
Word: dog
Zhuǀ'hoan: ɡǂʰṹĩ́  1 
ǀǀKxauǀǀen:   1 
!Kung: ǂʰwé ~ ǂwé  1 
Grootfontein !Kung: ǂʼʰwı̄ː ~ ŋǂʼʰwı̄ː  1 
!O!Kung: ǂwé  1 
Ekoka !Xung: ɡ!̯ʰōē  1 
Proto North Khoisan: *ɡǂʰo-ĩ ~ *ɡǂʰo-e
Number: 19
Word: drink
Zhuǀ'hoan: čʰì  1 
ǀǀKxauǀǀen: čí  1 
!Kung: šiŋ ~ čiŋ  1 
Grootfontein !Kung: šn_̄ː  1 
!O!Kung: čĩ́  1 
Ekoka !Xung: šŋ̏  1 
Proto North Khoisan: *čʰȉŋ
Number: 20
Word: dry
Zhuǀ'hoan: !kxa̋ú  1 
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung: !̯áo ~ ǀǀ áo ~ ǀǀào ~ ǀǀkxáo  1 
Grootfontein !Kung: !̯ʼau  1 
!O!Kung:
Ekoka !Xung: ǀǀxʔāō  1 
Proto North Khoisan: *!̯kxau
Number: 21
Word: ear
Zhuǀ'hoan: ǀʼʰúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀwí  1 
!Kung: ǀúi  1 
Grootfontein !Kung: ǀʰwı́  1 
!O!Kung: ǀwí  1 
Ekoka !Xung: ǀʼʰúí  1 
Proto North Khoisan: *ǀʼʰúí
Number: 22
Word: earth
Zhuǀ'hoan: kxà  1 
ǀǀKxauǀǀen: kxa  1 
!Kung: kxá  1 
Grootfontein !Kung: kxáː  1 
!O!Kung: kxa  1 
Ekoka !Xung: kxà  1 
Proto North Khoisan: *kxà
Number: 23
Word: eat
Zhuǀ'hoan: ʔḿ  1 
ǀǀKxauǀǀen: mː ~ m  1 
!Kung: ḿː ~ m̀ː  1 
Grootfontein !Kung: ʔḿː  1 
!O!Kung: m ~ ḿ  1 
Ekoka !Xung:   1 
Proto North Khoisan: *ʔḿ
Number: 24
Word: egg
Zhuǀ'hoan: ɳ!ù  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!uː  1 
!Kung: ɳ!ú  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ɳ!u ~ ɳ!ú  1 
Ekoka !Xung: ɳ!ùū ~ ɳ!ōú  1 
Proto North Khoisan: *ɳ!u
Number: 25
Word: eye
Zhuǀ'hoan: ɡǀàʔá  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡǀa  1 
!Kung: ɡǀá ~ ɡǀaä́ ~ ɡǀʼá  1 
Grootfontein !Kung: ɡǀǝ̄ʔā ~ ɡǀʼā ~ ɡǀāʔā  1 
!O!Kung: ɡǀa  1 
Ekoka !Xung: ɡǀàʔā  1 
Proto North Khoisan: *ɡǀàʔā
Number: 26
Word: fat n.
Zhuǀ'hoan: ɳǀáí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳǀí  1 
!Kung: ɳǀí ~ ɳǀai ~ ɳǀáie  1 
Grootfontein !Kung: ɳǀáí  1 
!O!Kung: ɳǀí  1 
Ekoka !Xung: ɳǀéí ~ ɳǀí  1 
Proto North Khoisan: *ɳǀí
Number: 27
Word: feather
Zhuǀ'hoan: cʼàmà=!kxúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: !kxwe ~ !kxwi ~ !kwi  1 
!Kung: !kxwé ~ !kxwi  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: !wi ~ kxwi  1 
Ekoka !Xung:
Proto North Khoisan: *!kxúí
Number: 28
Word: fire
Zhuǀ'hoan: dàʔá  1 
ǀǀKxauǀǀen: dà  1 
!Kung: daː ~ dːʔa ~ daä́  1 
Grootfontein !Kung: dǝ̄ʔā ~ dāʔā  1 
!O!Kung: dà ~ dàa  1 
Ekoka !Xung: dàʔà  1 
Proto North Khoisan: *dàʔá
Number: 29
Word: fish
Zhuǀ'hoan: ǀǀʼàù  -1 
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung: ǀǀʼauː  -1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǀǀʼau  -1 
Ekoka !Xung: ɡ!òlō #  1 
Proto North Khoisan:
Number: 30
Word: fly v.
Zhuǀ'hoan: ɳ!ȍm̏  1 
ǀǀKxauǀǀen: tẽ #  2 
!Kung: ɡǀǀamma #  3 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: tẽː #  2 
Ekoka !Xung:
Proto North Khoisan: *ɳ!om #
Number: 31
Word: foot
Zhuǀ'hoan: ǀkxáí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀe ~ ǀxeː  1 
!Kung: ǀkxe ~ ǀkxi ~ ǀxí ~ ǀe ~ ǀí  1 
Grootfontein !Kung: ǀʼáí ~ ǀxáí  1 
!O!Kung: ǀkxe ~ kxɛ  118 
Ekoka !Xung: ǀkxáí  1 
Proto North Khoisan: *ǀkxáí
Number: 32
Word: full
Zhuǀ'hoan: ɡ!ã̀ʔĩ́  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ẽ ~ ɡ!ẽĩ  1 
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung: ɡ!àʔŋ̄  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!àʔŋ
Number: 33
Word: give
Zhuǀ'hoan: ǀʼã̀  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀʼã ~ ǀʼaː  1 
!Kung: ǀʼá ~ ǀʼà ~ ǀʼã̀ ~ ǀá  1 
Grootfontein !Kung: āū  2 
!O!Kung: ǀa ~ ǀaː  1 
Ekoka !Xung: ǀàʔā ~ ǀà  1 
Proto North Khoisan: *ǀãʔã
Number: 33
Word: give
Zhuǀ'hoan:
ǀǀKxauǀǀen: au  2 
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung:
Proto North Khoisan:
Number: 34
Word: good
Zhuǀ'hoan: žã̀  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ãĩ  -1 
!Kung: ǯã ~ ǯa  1 
Grootfontein !Kung: žāː ~ ǯāː  1 
!O!Kung:
Ekoka !Xung: kã̄ʰĩ́  -1 
Proto North Khoisan: *žã
Number: 35
Word: green
Zhuǀ'hoan: ǀã̀ũ̏ʰ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀãũ  1 
!Kung: ǀáŋ ~ ǀàŋ ~ ǀʌŋ ~ ǀũŋ  1 
Grootfontein !Kung: ǀǀʼʰwã̀ː  2 
!O!Kung: ǀãŋ  1 
Ekoka !Xung: ǀʰȁŋ̀  1 
Proto North Khoisan: *ǀȁŋu
Number: 36
Word: hair
Zhuǀ'hoan: !kxúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: !kxwe ~ !kxwi ~ !kwi  1 
!Kung: !kxwé ~ !kxwí  1 
Grootfontein !Kung: !kxwī  1 
!O!Kung: kxwi ~ !wi  1 
Ekoka !Xung: !kxúí  1 
Proto North Khoisan: *!kxúí
Number: 37
Word: hand
Zhuǀ'hoan: ɡ!a̋ú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ou ~ ɡ!au  1 
!Kung: ɡǀǀau  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!̯ȁȕ  1 
!O!Kung: ɡǀǀau  1 
Ekoka !Xung: ɡǀǀàò ~ ɡǀǀāō  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!̯au
Number: 38
Word: head
Zhuǀ'hoan: ɳǀáí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳǀe ~ ɳǀé ~ ɳǀi ~ ɳǀí  1 
!Kung: ɳǀé  1 
Grootfontein !Kung: ɳǀéː  1 
!O!Kung: ɳǀé  1 
Ekoka !Xung: ʔɳǀē  1 
Proto North Khoisan: *ʔɳǀē
Number: 39
Word: hear
Zhuǀ'hoan: càʔá  1 
ǀǀKxauǀǀen: cá ~ čʼa  1 
!Kung: sá ~ ssá ~ ssaä́ ~ saä́  1 
Grootfontein !Kung: sǝ́ʔá  1 
!O!Kung: sáa ~ saa  1 
Ekoka !Xung: čà ~ čàʔā  1 
Proto North Khoisan: *sàʔā
Number: 40
Word: heart
Zhuǀ'hoan: !kxá  1 
ǀǀKxauǀǀen: !a  1 
!Kung: !kxá ~ !xá  1 
Grootfontein !Kung: !ʼa  1 
!O!Kung: kxa  1 
Ekoka !Xung: !kxā  1 
Proto North Khoisan: *!kxā
Number: 41
Word: horn
Zhuǀ'hoan: !ʰű  1 
ǀǀKxauǀǀen: !uː ~ !ú  1 
!Kung: !ú ~ !ʰú ~ !xú  1 
Grootfontein !Kung: !̯ú  1 
!O!Kung: !ʰú  1 
Ekoka !Xung: !ʰú  1 
Proto North Khoisan: *!ʰú
Number: 42
Word: I
Zhuǀ'hoan: mí  1 
ǀǀKxauǀǀen: m ~ me ~ mi  1 
!Kung: m ~ mé ~ mi ~ mĩ  1 
Grootfontein !Kung: mı́  1 
!O!Kung: m ~ me ~ mi  1 
Ekoka !Xung: mí ~ mā  1 
Proto North Khoisan: *mí
Number: 43
Word: kill
Zhuǀ'hoan: !ʰṹ  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ũ  1 
!Kung: !úŋ ~ !ʰũ̀ ~ !ʰúŋ ~ !xṹ  1 
Grootfontein !Kung: !ʰũ̄ː  1 
!O!Kung: !ũ ~ !xũ  1 
Ekoka !Xung: !ʰúŋ ~ !ʰṹ  1 
Proto North Khoisan: *!ʰṹ
Number: 44
Word: knee
Zhuǀ'hoan: ɡ!xòà  1 
ǀǀKxauǀǀen: !wa-ɳǀí  1 
!Kung: !óä ~ !xóä  1 
Grootfontein !Kung: !xwa  1 
!O!Kung: gɔ̀m ~ ɡǀɔ̀m  2 
Ekoka !Xung: ɡ!xȍȁ  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!xòà
Number: 45
Word: know
Zhuǀ'hoan: !ʼʰã̀  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂʼãː  2 
!Kung: !ʼʰã ~ !ʰã́  1 
Grootfontein !Kung: !̯ʼʰã̏  1 
!O!Kung: ɳǂi  3 
Ekoka !Xung: ʔɳ!̯ȅʰī ~ ʔɳ!̯ʰȅȉ ~ ʔɳ!̯ìʰī  3 
Proto North Khoisan: *!ʼʰã
Number: 46
Word: leaf
Zhuǀ'hoan: dòàˤrà  1 
ǀǀKxauǀǀen: dòra  1 
!Kung: ɡ!wá  2 
Grootfontein !Kung: ɳ!ʼúbú  3 
!O!Kung: ɡǀǀɔ̀ba ~ ɡǀǀɔ̀va ~ gòaː  3 
Ekoka !Xung: ɡ!ȍàˤ  2 
Proto North Khoisan: *ɡ!oa #
Number: 47
Word: lie
Zhuǀ'hoan: šú  1 
ǀǀKxauǀǀen: šu ~ šú  1 
!Kung: šú ~ šù  1 
Grootfontein !Kung: šūː  1 
!O!Kung: šú ~ ču  1 
Ekoka !Xung: šú  1 
Proto North Khoisan: *šú
Number: 48
Word: liver
Zhuǀ'hoan: čʰĩ́  1 
ǀǀKxauǀǀen: čĩ  1 
!Kung: čiŋ  1 
Grootfontein !Kung: šŋ́ː  1 
!O!Kung: čĩ  1 
Ekoka !Xung: šŋ́  1 
Proto North Khoisan: *čiŋ́
Number: 49
Word: long
Zhuǀ'hoan: ɡǂã̀ʔĩ́  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡǀẽ ~ ɡǀẽ́  1 
!Kung: ɡǂaʔáŋ ~ ɡǂáʔŋ ~ ɡǀaʔŋ́  1 
Grootfontein !Kung: ɡǂāʔŋ̄ ~ ɡǂǝ̄ʔʌ̄ŋ  1 
!O!Kung: ǂxana  2 
Ekoka !Xung: ɡ!̯āʔŋ̄  1 
Proto North Khoisan: *ɡǂaʔŋ
Number: 50
Word: louse
Zhuǀ'hoan: cʼĩ́  1 
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung: ǯʼŋ́  1 
Proto North Khoisan: *cʼíŋ́
Number: 51
Word: man
Zhuǀ'hoan: !ʼʰõ̏ã́  1 
ǀǀKxauǀǀen: !wã  1 
!Kung: !ũ̀ ~ !ù ~ !ùŋ ~ !ʰṹ  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!̯ōː  2 
!O!Kung: !ũ  1 
Ekoka !Xung: ɡǀǀòˤ  2 
Proto North Khoisan: *!ʼʰõã
Number: 52
Word: many
Zhuǀ'hoan: ǂʰáí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂʰí  1 
!Kung: ǂʰí ~ ǂxí ~ ǂxì  1 
Grootfontein !Kung: ǂʼʰí  1 
!O!Kung: ǂʰí ~ ǀʰí ~ ǂʰíǂʰí  1 
Ekoka !Xung: !̯ʼʰí  1 
Proto North Khoisan: *ǂʰí
Number: 53
Word: meat
Zhuǀ'hoan: !ʰá  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ʰaː ~ !á ~ ǀǀáː ~ ǂa  1 
!Kung: ǀǀʰá ~ ǀǀʰà ~ ǀǀa  1 
Grootfontein !Kung: !̯ʰá ~ ǀǀāː  1 
!O!Kung: ǀǀʰa  1 
Ekoka !Xung: ǀǀʰā  1 
Proto North Khoisan: *!̯ʰā
Number: 54
Word: moon
Zhuǀ'hoan: ɳ!úí  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!wi  1 
!Kung: ɳǀǀwí ~ ɳǀǀwái ~ ɳǀǀwáiˤ ~ ɳǂwi  1 
Grootfontein !Kung: ɳ!̯ɔ̄ī  1 
!O!Kung: ɳǀǀwi ~ ɳǀǀwe  1 
Ekoka !Xung: ɳǀǀúí  1 
Proto North Khoisan: *ɳ!̯úí
Number: 55
Word: mountain
Zhuǀ'hoan: ɳ!òm  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!um  1 
!Kung: ɳ!um  1 
Grootfontein !Kung: ɳ!ȕːm  1 
!O!Kung: ɳ!um  1 
Ekoka !Xung: ʔɳ!òḿ  1 
Proto North Khoisan: *ʔɳ!òm
Number: 56
Word: mouth
Zhuǀ'hoan: cʼi̋  1 
ǀǀKxauǀǀen: ci ~ ciː  1 
!Kung: ci ~ cì  1 
Grootfontein !Kung: cʼı́ː  1 
!O!Kung: cí ~ cíː  1 
Ekoka !Xung: čʼí  1 
Proto North Khoisan: *cʼí
Number: 57
Word: name
Zhuǀ'hoan: !ű  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ú ~ !ʰú  1 
!Kung: !ù ~ !ú ~ ɡ!ú  1 
Grootfontein !Kung: ɡǀʋ́  1 
!O!Kung: !ú  1 
Ekoka !Xung: !ú  1 
Proto North Khoisan: *!ú
Number: 58
Word: neck
Zhuǀ'hoan: !ã̀ĩ̀  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ẽĩ  1 
!Kung: ǀǀãŋ ~ ǀǀãũŋ  1 
Grootfontein !Kung: !̯ã̄ŋ  1 
!O!Kung: ǀǀãŋ  1 
Ekoka !Xung: ǀǀȁŋ  1 
Proto North Khoisan: *!̯àŋi
Number: 59
Word: new
Zhuǀ'hoan: zé ~ zàíˤ  1 
ǀǀKxauǀǀen: zé  1 
!Kung: zɛ-ma  1 
Grootfontein !Kung: zēː  1 
!O!Kung: ʒe  1 
Ekoka !Xung: ǯȅʰè  1 
Proto North Khoisan: *ʒe
Number: 60
Word: night
Zhuǀ'hoan: ɡǀú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡǀu ~ ɡǀuː ~ ɡǀú  1 
!Kung: ɡǀú ~ ɡǀu  1 
Grootfontein !Kung: ɡǀúː  1 
!O!Kung: ɡǀú  1 
Ekoka !Xung: ɡǀú  1 
Proto North Khoisan: *ɡǀú
Number: 61
Word: nose
Zhuǀ'hoan: cʼṹ  1 
ǀǀKxauǀǀen: čũ  1 
!Kung: sːũ̀ ~ cũ̀ ~ càŋ ~ cã́ṹ  1 
Grootfontein !Kung: cʼũ  1 
!O!Kung: cuŋ ~ cáŋ ~ čn  1 
Ekoka !Xung: čkxáŋ ~ čʼŋ́  1 
Proto North Khoisan: *ckxúŋ́
Number: 62
Word: not
Zhuǀ'hoan: ǀóá  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀwa ~ ǀuaː ~ ǀá  1 
!Kung: ǀúä ~ ǀúi  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǀwa ~ ǀwe ~ ǀwí ~ kwé ~ kwí  1 
Ekoka !Xung: ǀōā  1 
Proto North Khoisan: *ǀōā
Number: 63
Word: one
Zhuǀ'hoan: ɳǀèʔé  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳǀe ~ ɳǀeé  1 
!Kung: ɳǀeé  1 
Grootfontein !Kung: ŋɳǀʼé  1 
!O!Kung: ɳǀé  1 
Ekoka !Xung: ɳǀèʔè ~ ɳǀè  1 
Proto North Khoisan: *ɳǀèʔe
Number: 64
Word: person
Zhuǀ'hoan: žù  1 
ǀǀKxauǀǀen: žu  1 
!Kung: žú ~ ǯú  1 
Grootfontein !Kung: ātȁ  -1 
!O!Kung: ǯu ~ žu  1 
Ekoka !Xung: !xũ̄ṹ  2 
Proto North Khoisan: *ǯù
Number: 65
Word: rain
Zhuǀ'hoan: ɡ!à  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!à  1 
!Kung: ɡǀǀa ~ ɡ!̯a  1 
Grootfontein !Kung: ŋ̀!̯ā  1 
!O!Kung: ɡǀǀa ~ ɡǀǀà ~ gaː  1 
Ekoka !Xung: ɡǀǀà  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!̯à
Number: 66
Word: red
Zhuǀ'hoan: ɡ!ã̀ː  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ãː  1 
!Kung: ɡ!ã ~ ɡ!a  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!ã̄ʔã̄  1 
!O!Kung: ɡ!àì  1 
Ekoka !Xung: ɡ!àē  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!ã̀ ~ *ɡ!ae
Number: 67
Word: road
Zhuǀ'hoan: ɳ!àmà  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀaː  2 
!Kung: ǂʰa  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǀàː  2 
Ekoka !Xung: kȕʰù  3 
Proto North Khoisan: *ǂʰà
Number: 68
Word: root
Zhuǀ'hoan: ɡ!ȁnì  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ãĩ  1 
!Kung: !ubbe  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǀǀale ~ ǀǀare #  3 
Ekoka !Xung: ǀǀālí  3 
Proto North Khoisan: *ɡ!ani #
Number: 69
Word: round
Zhuǀ'hoan:
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung:
Proto North Khoisan:
Number: 70
Word: sand
Zhuǀ'hoan: kxà  1 
ǀǀKxauǀǀen: kxa  1 
!Kung: kxa  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: kxa  1 
Ekoka !Xung: kxà  1 
Proto North Khoisan: *kxà
Number: 71
Word: say
Zhuǀ'hoan: kò  1 
ǀǀKxauǀǀen: o=kxwi  2 
!Kung: o=kxwi ~ o=kxwì  2 
Grootfontein !Kung: o=kxwi̋ː  2 
!O!Kung: ka ~ ke  1 
Ekoka !Xung: kòè ~ kwèé ~ kūyā  1 
Proto North Khoisan: *kò
Number: 72
Word: see
Zhuǀ'hoan: hȍ  1 
ǀǀKxauǀǀen: seː ~ sɛː  2 
!Kung: sːíŋ  2 
Grootfontein !Kung: sn_̄  2 
!O!Kung: siŋ ~ síŋ ~ süŋ ~ hŋ  2 
Ekoka !Xung: hŋ́ ~ hń ~ šŋ́  2 
Proto North Khoisan: *séŋ́ ~ *héŋ́
Number: 73
Word: seed
Zhuǀ'hoan: ǀǀàʔá  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂʼaː  2 
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: !ɔ́  3 
Ekoka !Xung: !ó  3 
Proto North Khoisan: *!ó
Number: 74
Word: sit
Zhuǀ'hoan: ɳǀáŋ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳǀi ~ ɳǀí  1 
!Kung: ɳǀĩ̀ ~ ɳǀĩ ~ ɳǀíŋ-a  1 
Grootfontein !Kung: ɳǀŋ́ː  1 
!O!Kung: ǀŋ ~ ǀŋ́  1 
Ekoka !Xung: ńǀŋ́ ~ ɳǀ-á  1 
Proto North Khoisan: *ʔɳǀáŋ́
Number: 75
Word: skin
Zhuǀ'hoan: ɳǀó  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳǀo  1 
!Kung: ɳǀɔ̀ ~ ɳǀò ~ ɳǀɔ́wa ~ ɳǀóä  1 
Grootfontein !Kung: ɳǀōː ~ ɳǀōwà  1 
!O!Kung: ɳǀo ~ ɳǀó  1 
Ekoka !Xung: ɳǀō  1 
Proto North Khoisan: *ɳǀō
Number: 76
Word: sleep
Zhuǀ'hoan: cʼá  1 
ǀǀKxauǀǀen: cá ~ cʼaː  1 
!Kung: cà ~ cá  1 
Grootfontein !Kung: cʼāː  1 
!O!Kung: cʼa ~ ca  1 
Ekoka !Xung: čʼā  1 
Proto North Khoisan: *cʼā
Number: 77
Word: small
Zhuǀ'hoan: cʼè(-mà)  1 
ǀǀKxauǀǀen: ceː-ma ~ ce-ma  1 
!Kung: cé-ma ~ céːe-ma  1 
Grootfontein !Kung: cʼēː-mā  1 
!O!Kung: ceː-ma  1 
Ekoka !Xung: čʼē-mà  1 
Proto North Khoisan: *cʼe ~ *cʼe-mà
Number: 78
Word: smoke
Zhuǀ'hoan: šórà  1 
ǀǀKxauǀǀen: šore ~ šori  1 
!Kung: šórre ~ šure  1 
Grootfontein !Kung: šōːɽı̀  1 
!O!Kung: ǀɔnu  2 
Ekoka !Xung: šúlè  1 
Proto North Khoisan: *šórè ~ *šórà
Number: 79
Word: stand
Zhuǀ'hoan: ɳ!ṹ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!ú  1 
!Kung: ɳ!ù ~ ɳ!ũ ~ ɳ!úŋ-a  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ɳ!wa ~ ɳ!a  1 
Ekoka !Xung: !ṹ ~ ɳ!ṹ  1 
Proto North Khoisan: *ʔɳ!ṹ
Number: 80
Word: star
Zhuǀ'hoan: ǂũ̏ʰ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡǂõẽ  1 
!Kung: ǂõ ~ ǂũ  1 
Grootfontein !Kung: ǂùŋ  1 
!O!Kung: ǂũ̀ ~ ǂɔ̃ ~ !ü̃  1 
Ekoka !Xung: !̯ũ̏  1 
Proto North Khoisan: *ǂũ̏
Number: 81
Word: stone
Zhuǀ'hoan: ɳ!òm  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɳ!um  1 
!Kung: ɳ!um ~ ɳ!om  1 
Grootfontein !Kung: ɳ!ūːm  1 
!O!Kung: ɳ!um  1 
Ekoka !Xung: ɳ!m̀ ~ ɳ!ùm̀ ~ ɳ!òm̀  1 
Proto North Khoisan: *ɳ!òm̀ ~ *ɳ!ùm̀
Number: 82
Word: sun
Zhuǀ'hoan: ǀám  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǀʌm  1 
!Kung: ǀʌm  1 
Grootfontein !Kung: ǀáːm  1 
!O!Kung: ǀʌm  1 
Ekoka !Xung: gàò ~ gàʔō  2 
Proto North Khoisan: *ǀáḿ
Number: 83
Word: swim
Zhuǀ'hoan: ǯxà  1 
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung: duḿm  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ɳ!ɔ̀va ~ ɳ!òba  3 
Ekoka !Xung: dʰȍm̀  2 
Proto North Khoisan: *dȍm̀ ~ *dȕm̀
Number: 84
Word: tail
Zhuǀ'hoan: !xúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: !ʰwí ~ ǂwi  1 
!Kung: ǀǀʰwé ~ !̯ʰwé ~ ǀǀkxwè ~ ǀǀkxwé  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǀǀwé  1 
Ekoka !Xung: ǀǀxōē  1 
Proto North Khoisan: *!̯xōē
Number: 85
Word: that
Zhuǀ'hoan: tȍʔà  1 
ǀǀKxauǀǀen: či ~ če  2 
!Kung: doä́  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: doa  1 
Ekoka !Xung: ndùʔà ~ ndòʔà ~ tùʔà ~ tòʔà  1 
Proto North Khoisan: *toʔà ~ *ndoʔà
Number: 86
Word: this
Zhuǀ'hoan: =è  1 
ǀǀKxauǀǀen: či ~ če  2 
!Kung: e ~ éːya  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ŋ  3 
Ekoka !Xung: ŋ̄ŋ̀  3 
Proto North Khoisan:
Number: 87
Word: thou
Zhuǀ'hoan:   1 
ǀǀKxauǀǀen: a-hi  1 
!Kung: a ~ á  1 
Grootfontein !Kung: àː  1 
!O!Kung: a ~ a-hi  1 
Ekoka !Xung:   1 
Proto North Khoisan: *à
Number: 88
Word: tongue
Zhuǀ'hoan: dʰȁrì  1 
ǀǀKxauǀǀen: tarí  1 
!Kung: tɛ́rri  1 
Grootfontein !Kung: n_tʰáɽı̄  1 
!O!Kung: tali  1 
Ekoka !Xung: dʰàlí  1 
Proto North Khoisan: *ntʰari
Number: 89
Word: tooth
Zhuǀ'hoan: cʼàù  1 
ǀǀKxauǀǀen: cʼou ~ cou ~ cau  1 
!Kung: cːau ~ caù  1 
Grootfontein !Kung: cʼáúː  1 
!O!Kung: cau  1 
Ekoka !Xung: čʼāō  1 
Proto North Khoisan: *cʼau
Number: 90
Word: tree
Zhuǀ'hoan: !ã̀ĩ̀ʰ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ãĩ  1 
!Kung: !áŋ ~ !áŋ-a ~ !ãũ ~ ɡ!aŋ  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!ã̏ŋ  1 
!O!Kung: ɡ!ã́ṹ ~ ɡ!ã ~ gã́ṹ  1 
Ekoka !Xung: !ȁʰŋ̄ ~ !ʰȁŋ̄  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!ʰȁŋi
Number: 91
Word: two
Zhuǀ'hoan: cã́ ~ cã́ˤ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ca ~ ča  1 
!Kung: sã ~ sãˤ ~ sːa ~ ca ~ cã ~ caːˤ ~ zã́ˤ  1 
Grootfontein !Kung: sã̄ː  1 
!O!Kung: cá ~ ca ~ ča  1 
Ekoka !Xung: čā  1 
Proto North Khoisan: *cā ~ *cã̄ ~ *cã̄ˤ
Number: 92
Word: walk (go)
Zhuǀ'hoan:   1 
ǀǀKxauǀǀen:   1 
!Kung: ù ~ ùː  1 
Grootfontein !Kung: iú ~ ʔúː  1 
!O!Kung:   1 
Ekoka !Xung:   1 
Proto North Khoisan: *ú
Number: 93
Word: warm (hot)
Zhuǀ'hoan: kʰúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: kwí ~ kʰwí  1 
!Kung: kwí ~ kwì ~ kwìya  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: kʰwí  1 
Ekoka !Xung: kʰúí  1 
Proto North Khoisan: *kʰúí
Number: 94
Word: water
Zhuǀ'hoan: ɡ!ű  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!ú ~ ɡǀǀu ~ ɡǀǀú  1 
!Kung: ɡǀǀù ~ ɡǀǀú  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!̯ũ̄  1 
!O!Kung: ɡǀǀú ~ ɡǀǀó  1 
Ekoka !Xung: ɡǀǀú  1 
Proto North Khoisan: *ɡ!̯ú
Number: 95
Word: we1
Zhuǀ'hoan:   1 
ǀǀKxauǀǀen: e  1 
!Kung: e  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: e ~ e-hŋ  1 
Ekoka !Xung: ǯù  2 
Proto North Khoisan: *è
Number: 95
Word: we2
Zhuǀ'hoan:   3 
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung: hm  3 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung: m̏-hm̀  3 
Proto North Khoisan: *m̀
Number: 96
Word: what
Zhuǀ'hoan: hȁ-čé  1 
ǀǀKxauǀǀen: če-ba  2 
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: m-pai  3 
Ekoka !Xung: m̄-čá ~ m̄-čē ~ m̄-čí  3 
Proto North Khoisan: *hà-čí
Number: 97
Word: white
Zhuǀ'hoan: !àʔú  1 
ǀǀKxauǀǀen: !áú  1 
!Kung: !áó ~ !kʼáó ~ !kxáó  1 
Grootfontein !Kung: ɡ!ǝ̄ʔȁȕ  1 
!O!Kung: !áú  1 
Ekoka !Xung: !àʔȍ  1 
Proto North Khoisan: *!àʔū
Number: 98
Word: who
Zhuǀ'hoan: hȁ-žòè  1 
ǀǀKxauǀǀen: žu-ba  2 
!Kung: a-ǯu  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: m-ǯu  2 
Ekoka !Xung: m̄-ǯē ~ m̄-ǯōē  2 
Proto North Khoisan: *hà-ǯù
Number: 99
Word: woman
Zhuǀ'hoan: ʒʰʔàú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ʒau ~ ʒou ~ ʒóú  1 
!Kung: ʒau ~ záú ~ sáú  1 
Grootfontein !Kung: zsʰáúː  1 
!O!Kung: cau ~ cáú  1 
Ekoka !Xung: ǯʰāō  1 
Proto North Khoisan: *ʒʰau
Number: 100
Word: yellow
Zhuǀ'hoan: ɡǀǀȍˤnì-ɡ!ú  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡǀãũ  2 
!Kung: ǀáŋ ~ ǀàŋ  2 
Grootfontein !Kung: ǀāːŋ ~ ɡǀã̄ŋ  2 
!O!Kung: ǀãŋ  2 
Ekoka !Xung: ɳ!ùū  3 
Proto North Khoisan: *ǀȁŋu
Number: 101
Word: far
Zhuǀ'hoan: ǂxã́  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂxã́ː ~ ǂa ~ ǂaː ~ !ãː ~ !ʰãː ~ ǀxãː ~ ǀã  1 
!Kung: ǂxã̀ ~ ǂxá ~ ǂa  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǂxa ~ ǀxa  1 
Ekoka !Xung: !̯xã̄  1 
Proto North Khoisan: *ǂxã̄
Number: 102
Word: heavy
Zhuǀ'hoan: tȉʰ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ti  1 
!Kung: tí ~ tːí  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung: tȉʰì  1 
Proto North Khoisan: *tȉʰ
Number: 103
Word: near
Zhuǀ'hoan: tòʔm(-á)  1 
ǀǀKxauǀǀen: tɔm ~ toma ~ tum ~ dom  1 
!Kung: tːʔumm ~ tumma ~ tamma  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: tum  1 
Ekoka !Xung: tōʔḿ  1 
Proto North Khoisan: *toʔm
Number: 104
Word: salt
Zhuǀ'hoan: gúí  1 
ǀǀKxauǀǀen: dabe  -1 
!Kung: gwì  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: gwí  1 
Ekoka !Xung: gúí  1 
Proto North Khoisan: *gúí
Number: 105
Word: short
Zhuǀ'hoan: !ò-mà  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!òː  1 
!Kung: !o-ma ~ !oː-ma  1 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: !o-!o  1 
Ekoka !Xung: !ò  1 
Proto North Khoisan: *!ò ~ *!ò-mà
Number: 106
Word: snake
Zhuǀ'hoan: ǂʼã̀gà-mà ~ ǂʼàː-mà  1 
ǀǀKxauǀǀen: ɡ!eː ~ ɡ!ì  2 
!Kung:
Grootfontein !Kung: ǂʼã̀wã̀  1 
!O!Kung: ǀã́ṹ ~ ǀwẽ  3 
Ekoka !Xung: !̯ʼã̀wà  1 
Proto North Khoisan: *ǂʼã̀gà ~ *ǂʼã̀wà
Number: 107
Word: thin
Zhuǀ'hoan: žȁˤm  1 
ǀǀKxauǀǀen: žaˤm  1 
!Kung: žaḿm  1 
Grootfontein !Kung: žām  1 
!O!Kung:
Ekoka !Xung: ǀǀkxàí  2 
Proto North Khoisan: *ǯȁˤm
Number: 108
Word: wind
Zhuǀ'hoan: màˤ  1 
ǀǀKxauǀǀen: ǂʼã ~ ǂʼaː  2 
!Kung: ǂʼa ~ ǂʼã  2 
Grootfontein !Kung:
!O!Kung: ǀǀuli  3 
Ekoka !Xung: ǀǀȍʰlì ~ ǀǀȍʰlì-gō  3 
Proto North Khoisan: *ǂʼa
Number: 109
Word: worm
Zhuǀ'hoan: ɳǂũ̀ʔṹ  1 
ǀǀKxauǀǀen:
!Kung:
Grootfontein !Kung:
!O!Kung:
Ekoka !Xung:
Proto North Khoisan:
Number: 110
Word: year
Zhuǀ'hoan: kúrí  1 
ǀǀKxauǀǀen: kuri  1 
!Kung:
Grootfontein !Kung: ɳ!̯ȁȕ  2 
!O!Kung: kuri  1 
Ekoka !Xung: ɡǀǀà  3 
Proto North Khoisan: *kuri #
nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,nkh-word,nkh-juh,nkh-aue,nkh-kng,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-nkh,
Total of 113 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
69674835
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov