Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Omotic family: Gonga-Gimojan group (4 lists) :

Search within this database
Total of 117 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\omo\ggm
Number: 1
Word: all
Yem: zùtt-èrà  1 
Chara: fˈitt-a  3 
Bench: ka̋ng  3 
Dorze: wuːri  4 
Number: 1
Word: all
Yem: kùpʼ-ìrà  2 
Chara: ˈurɐri  4 
Bench:
Dorze:
Number: 2
Word: ashes
Yem: bèd-nā  1 
Chara: bˈend-a  1 
Bench: cʼyākn̄  2 
Dorze: buɗ-o  3 
Number: 3
Word: bark
Yem: gòŋ-à  1 
Chara: gˈong-a  1 
Bench: kʼòmpʼār  3 
Dorze: pʼokʼ-o  4 
Number: 3
Word: bark
Yem:
Chara: gˈurʔ-a  2 
Bench:
Dorze:
Number: 4
Word: belly
Yem: kàt-à  1 
Chara: ʔˈiːn-a  2 
Bench: ʂi̋l  3 
Dorze: gaːw-o  4 
Number: 5
Word: big
Yem: àkàm-ā  1 
Chara: mˈeːs-a  2 
Bench: ěz ~ e̋z  3 
Dorze: dar-a  4 
Number: 6
Word: bird
Yem: kàs-à  1 
Chara: kˈaf-a  2 
Bench: šǒyt  3 
Dorze: kapʼ-o  2 
Number: 7
Word: bite
Yem: sáʔr-ā  1 
Chara: sˈasʼ-  2 
Bench: sȁcʼ  2 
Dorze: saθθ-ir  2 
Number: 8
Word: black
Yem: kàr-á  1 
Chara: kɐrt-ˈa  1 
Bench: cʼȉd  2 
Dorze: kareð  1 
Number: 9
Word: blood
Yem: ánn-ā  1 
Chara: sˈuːt-a  2 
Bench: sűt  2 
Dorze: suð  2 
Number: 10
Word: bone
Yem: mèg-ā  1 
Chara: mert-ˈa  2 
Bench: mèrt  2 
Dorze: mekʼeð-a  1 
Number: 11
Word: breast
Yem: tām-ā #  1 
Chara: tʼˈam-a #  1 
Bench: dūcʼ  2 
Dorze:
Number: 12
Word: burn tr.
Yem: sòːk-à  1 
Chara: mˈičʼ-  2 
Bench: bún-c-  3 
Dorze: θugitt-ires  4 
Number: 13
Word: claw(nail)
Yem: dìf-nà  1 
Chara: šʼˈug-na  2 
Bench: cʼūng  2 
Dorze: θuguns  2 
Number: 14
Word: cloud
Yem: šāːr-ù  1 
Chara: tˈug-na  2 
Bench: dùldűl  3 
Dorze: guːl-e  4 
Number: 15
Word: cold
Yem: kóːč-ō  1 
Chara: šˈač-a  2 
Bench: kʼōg  3 
Dorze: irθ-a  4 
Number: 16
Word: come
Yem: yè ~ y-ō  1 
Chara: wˈoy-  1 
Bench:   1 
Dorze: y-ires  1 
Number: 17
Word: die
Yem: kìt-ū  1 
Chara: hˈay-  2 
Bench: hàyb ~ hàyb-kʼ  2 
Dorze: hayʔ-ires  2 
Number: 18
Word: dog
Yem: kàn-à  1 
Chara: kˈan-a  1 
Bench: kyān  1 
Dorze: kan-a  1 
Number: 19
Word: drink
Yem: úš-ā  1 
Chara: ˈuš-ša  1 
Bench: ùʂ ~ ùʂ-k  1 
Dorze: ʔuy-ires  1 
Number: 20
Word: dry
Yem: ìčm-à ~ ìšm-à  1 
Chara: kˈoːl-a  2 
Bench: kòl  2 
Dorze: melal-a  3 
Number: 21
Word: ear
Yem: ōd-ō  1 
Chara: wˈoːy-a  2 
Bench: háy  2 
Dorze: way-e  2 
Number: 22
Word: earth
Yem: dà ~ dàː  1 
Chara: dˈukʼ-a  2 
Bench: dōd  3 
Dorze: biːtt-a  4 
Number: 23
Word: eat
Yem: mé  1 
Chara: nˈa-na  2 
Bench: m̏ʔ  1 
Dorze: m-ires  1 
Number: 24
Word: egg
Yem: kēw-ā  1 
Chara: mˈoːl-a  2 
Bench: mȕl  2 
Dorze: pʼupʼul-e  3 
Number: 25
Word: eye
Yem: áːf-ā  1 
Chara: ˈaːp-a  1 
Bench: ȁp  1 
Dorze: aypʼ-e  1 
Number: 26
Word: fat n.
Yem: fàr-ū  1 
Chara: kˈuw-a  2 
Bench: kóʔ  2 
Dorze: moɗɗ-o  3 
Number: 27
Word: feather
Yem: kòs-ō  1 
Chara: kˈus-na  1 
Bench: pűʂkn̄ #  2 
Dorze: ball-e  3 
Number: 28
Word: fire
Yem: gēy-ā  1 
Chara: tˈam-a  2 
Bench: tām  2 
Dorze: tam-a  2 
Number: 29
Word: fish
Yem: čʼōpʼ-ā  1 
Chara: mol-ˈa  2 
Bench: ōrú  3 
Dorze: mol-e  2 
Number: 30
Word: fly v.
Yem:
Chara: wˈol-  1 
Bench: pȕk  2 
Dorze: pʼirapʼ-ires  3 
Number: 31
Word: foot
Yem: òč-ō #  1 
Chara: tˈaːy-a  3 
Bench: tȍʔ  3 
Dorze: toh-o  3 
Number: 31
Word: foot
Yem: òrg-ō  2 
Chara:
Bench:
Dorze:
Number: 32
Word: full
Yem: mūːm-ā  1 
Chara: sʼosʼ-ˈa  2 
Bench:
Dorze: kumeð  3 
Number: 33
Word: give
Yem: ím-ā  1 
Chara: ʔˈín  2 
Bench: úc  3 
Dorze: imm-ires  1 
Number: 34
Word: good
Yem: māʔār  1 
Chara: ˈons-a  2 
Bench: dīgám  3 
Dorze: loʔo  4 
Number: 35
Word: green
Yem: čìr-ō  1 
Chara: čʼˈil-a  2 
Bench: čʼìl #  2 
Dorze: ɕililo  2 
Number: 36
Word: hair
Yem: sōm-ā  1 
Chara: kˈus-naʔ  2 
Bench: nánčʼ #  3 
Dorze: isk-e  4 
Number: 37
Word: hand
Yem: kúš-ū  1 
Chara: kuč-ˈa  1 
Bench: kȕč  1 
Dorze: kuš-e  1 
Number: 38
Word: head
Yem: tèːt-à  1 
Chara: toːy-ˈa  2 
Bench: dȅb  3 
Dorze: huːpʼ-e  4 
Number: 39
Word: hear
Yem: ōd-ō  1 
Chara: hayt-nˈa  2 
Bench: sȉs- ~ sȉs-k-  3 
Dorze: šuy-res  3 
Number: 40
Word: heart
Yem: nīb-ā  1 
Chara: maːy-a  2 
Bench: múzār  3 
Dorze: wozan-a  4 
Number: 41
Word: horn
Yem: kàl-ā  1 
Chara: ˈuš-a  2 
Bench: pēl  3 
Dorze: kaɕe  4 
Number: 42
Word: I
Yem:   1 
Chara: tˈa-ni  1 
Bench: tȁ  1 
Dorze: ta-ni  1 
Number: 43
Word: kill
Yem: kèǯ-à  1 
Chara: wˈotʼ-  2 
Bench: wōtʼ  2 
Dorze: wor-ires  3 
Number: 44
Word: knee
Yem: kēʔ-ā  1 
Chara: kʼum-a  2 
Bench: kʼūm  2 
Dorze: suːl-e  3 
Number: 45
Word: know
Yem: àrū  1 
Chara: ˈar-  1 
Bench: ēr  1 
Dorze:
Number: 46
Word: leaf
Yem: tòš-à  1 
Chara: wˈuy-a  2 
Bench: háy  2 
Dorze: way-e  2 
Number: 47
Word: lie
Yem: kūn-ā #  1 
Chara: gˈetik-  2 
Bench: šāt-n̄ #  3 
Dorze: zinnʔ-ir  4 
Number: 48
Word: liver
Yem: zògàr-ā  1 
Chara: maːy-ˈa  2 
Bench: máy  2 
Dorze: tir-e  3 
Number: 49
Word: long
Yem: dìč-à  1 
Chara: ɓɐd-ˈa ~ ɓɐɗ-ˈa  2 
Bench: pʼād  2 
Dorze: giːr-a  3 
Number: 50
Word: louse
Yem: tùʔ-à  1 
Chara: čʼučʼ-ˈa  2 
Bench: ʼú  2 
Dorze: ɕuʓʓ  2 
Number: 51
Word: man
Yem: àtkʼā-sù  1 
Chara: naːzi #  2 
Bench: āc  3 
Dorze: as-a  3 
Number: 52
Word: many
Yem: àkàm-ā  1 
Chara: bord-ˈa  2 
Bench: pʼűčʼ  3 
Dorze: dar-o  4 
Number: 53
Word: meat
Yem: àš-à  1 
Chara: ˈač-a  1 
Bench: á  1 
Dorze: aš-o  1 
Number: 54
Word: moon
Yem: áss-ā  1 
Chara: dˈoz-a  2 
Bench: ʔyàrp  3 
Dorze: agin-a  4 
Number: 55
Word: mountain
Yem: àːm-à  1 
Chara: mˈuːt-a  2 
Bench: gāg  3 
Dorze: zum-a  4 
Number: 56
Word: mouth
Yem: áːf-ā  1 
Chara: noːn-ˈa  2 
Bench: nón  2 
Dorze: duːn-a  2 
Number: 56
Word: mouth
Yem: nòːn-ō  2 
Chara:
Bench:
Dorze:
Number: 57
Word: name
Yem: sūn-ā  1 
Chara: sum-ˈa  1 
Bench: sȕm  1 
Dorze: sunð  1 
Number: 58
Word: neck
Yem: sùːt-à  1 
Chara: bork-ˈa  2 
Bench: bár  2 
Dorze: kʼoːr-e  3 
Number: 59
Word: new
Yem: gàdd-ō  1 
Chara: kˈaːy-a  2 
Bench: kʼǎy  2 
Dorze: ʔolað-a  3 
Number: 60
Word: night
Yem:
Chara: ˈunt-a  1 
Bench: urd  2 
Dorze: kʼamm-a  3 
Number: 61
Word: nose
Yem: sīy-ā  1 
Chara: sˈintʼu  2 
Bench: sȉntʼ  2 
Dorze: sir-e  3 
Number: 62
Word: not
Yem: ánè  1 
Chara:
Bench: =árg  2 
Dorze:
Number: 63
Word: one
Yem: ìs-à  1 
Chara: iss-ˈa  1 
Bench: mātʼ  2 
Dorze: iss-ino  1 
Number: 64
Word: person
Yem: às-ù  1 
Chara: ˈac-a  1 
Bench: āc  1 
Dorze:
Number: 65
Word: rain
Yem: ìr-ò  1 
Chara: ˈiːr-a  1 
Bench: wòl  2 
Dorze: ʔir-a  1 
Number: 66
Word: red
Yem: šēʔ-à  1 
Chara: zˈuw-a  2 
Bench: zōkʼ  2 
Dorze: zoʔo  2 
Number: 67
Word: road
Yem: ùg-nà  1 
Chara: bˈuk-a  2 
Bench: bȍd #  3 
Dorze: ʔog-e  1 
Number: 68
Word: root
Yem: tàs-à  1 
Chara: sʼˈaɓ-a  2 
Bench: cʼāpʼm̄  2 
Dorze: θapʼ-o  2 
Number: 69
Word: round
Yem: zūːrà-kībbí #  1 
Chara:
Bench: kār  2 
Dorze:
Number: 70
Word: sand
Yem: fùːt-ū  1 
Chara: ˈamš-a  2 
Bench: kʼámčʼ  2 
Dorze: anɕ-o  2 
Number: 71
Word: say
Yem:   1 
Chara: dˈiʔ-en  2 
Bench: màk  3 
Dorze: gay-ires  4 
Number: 72
Word: see
Yem: bīy-ā  1 
Chara: beʔ-  1 
Bench: bēkʼ  1 
Dorze: θell-ires  2 
Number: 73
Word: seed
Yem: zāl-ā  1 
Chara: dˈukʼ-a  2 
Bench: zār  1 
Dorze: zireð  1 
Number: 74
Word: sit
Yem: dūw-ū  1 
Chara: kalm-ne  2 
Bench: wòg  3 
Dorze: ʔutt-ires  4 
Number: 74
Word: sit
Yem:
Chara: ut-na  3 
Bench:
Dorze:
Number: 75
Word: skin
Yem: wòm-ā  1 
Chara: gong-ˈa  2 
Bench: bēt  3 
Dorze: galb-a  4 
Number: 76
Word: sleep
Yem: àfàʔ-ō  1 
Chara: gˈiʔ-  2 
Bench: gīs #  2 
Dorze: ʔeʓʓ-i  3 
Number: 77
Word: small
Yem: gàr-ō  1 
Chara: gˈuc-a  2 
Bench: yȁrs  3 
Dorze: guːð  2 
Number: 78
Word: smoke
Yem: čūw-ā  1 
Chara: čʼˈuy-a  1 
Bench: ʼȕb  1 
Dorze: ɕuw-a  1 
Number: 79
Word: stand
Yem: yēr-ō  1 
Chara: aš-ne  2 
Bench: yìtʼ  4 
Dorze: ʔeʔ-ires  5 
Number: 79
Word: stand
Yem:
Chara: neyt-nˈa  3 
Bench:
Dorze:
Number: 80
Word: star
Yem: bàːkūr-ā  1 
Chara: wˈončet-a  2 
Bench: šáyt  3 
Dorze: θolint-e  4 
Number: 81
Word: stone
Yem: šūʔ-ā  1 
Chara: šuč-ˈa  1 
Bench: nyál  2 
Dorze: šuʓʓ  1 
Number: 82
Word: sun
Yem: àw-à  1 
Chara: oy-ˈa  1 
Bench: ōbār  1 
Dorze: ʔaw-a  1 
Number: 83
Word: swim
Yem: íč-ō  1 
Chara: wˈatʼ-  2 
Bench: móšt  3 
Dorze: wat-ires  2 
Number: 84
Word: tail
Yem: ùɲ-ū  1 
Chara: sʼˈer-a  2 
Bench: únk  1 
Dorze: goyin-a  3 
Number: 85
Word: that
Yem: āːs ~ hāːs  1 
Chara: sˈekn ~ sˈekɐn  2 
Bench: ù- #  3 
Dorze: ʔekkisi  2 
Number: 86
Word: this
Yem: ān ~ hān  1 
Chara: hˈaː-  1 
Bench: hà-ši̋  1 
Dorze: hay-ði  1 
Number: 87
Word: thou
Yem:   1 
Chara: nˈe-ni  1 
Bench: nȅ  1 
Dorze: ne-ni  1 
Number: 88
Word: tongue
Yem: tèrm-ā  1 
Chara: ʔˈinsʼil-a  2 
Bench: ěycʼ  2 
Dorze: inθars-a  3 
Number: 89
Word: tooth
Yem: àʔy-à  1 
Chara: ˈačʼ-a  1 
Bench: gǎš  2 
Dorze: aɕɕ-a  1 
Number: 90
Word: tree
Yem: ìʔ-ō  1 
Chara: mˈic-a  2 
Bench: i̋nč  3 
Dorze: mið  2 
Number: 91
Word: two
Yem: hèp ~ yèp  1 
Chara: nɐnt-ˈa  2 
Bench: nám  2 
Dorze: nammʔ-a  2 
Number: 92
Word: walk (go)
Yem: àmà  1 
Chara: hˈam-  1 
Bench: hām  1 
Dorze:
Number: 93
Word: warm (hot)
Yem: gùm-ū  1 
Chara:
Bench: bín  2 
Dorze:
Number: 94
Word: water
Yem: àk-ā  1 
Chara: ˈaːsʼ-a  2 
Bench: sōʔ  3 
Dorze: haːð  4 
Number: 95
Word: we
Yem: ìnnò  1 
Chara: nˈu-ni  1 
Bench: nȕ ~ nȕ-nā  1 
Dorze: nu-ni  1 
Number: 96
Word: what
Yem: āːnbà  1 
Chara: ˈaː-ze  1 
Bench: hǎr  2 
Dorze: ʔa-zzi  1 
Number: 96
Word: what
Yem: āwū  2 
Chara:
Bench:
Dorze:
Number: 97
Word: white
Yem: fōr-ō  1 
Chara: dɐl-ˈa  2 
Bench: dȁl  2 
Dorze: buð  3 
Number: 98
Word: who
Yem:   1 
Chara: ˈoː-ne  1 
Bench: ó-n  1 
Dorze: ʔoː-ni  1 
Number: 99
Word: woman
Yem: mášk-àsū  1 
Chara: maš-nˈa  1 
Bench: āc-ín  2 
Dorze: maǯǯas  1 
Number: 100
Word: yellow
Yem: bìčʼ-à  -1 
Chara: tˈočʼɐr-a  1 
Bench: tūrūŋk #  -1 
Dorze:
Number: 101
Word: far
Yem: wòːk-à  1 
Chara:
Bench: hák  2 
Dorze:
Number: 102
Word: heavy
Yem: fày-à  1 
Chara: baːy-ˈa  1 
Bench: pāy  1 
Dorze: deːθ-o  2 
Number: 103
Word: near
Yem: tàʔ-à  1 
Chara:
Bench: šík  2 
Dorze:
Number: 104
Word: salt
Yem: kàw-ō  1 
Chara: ʓeːg-ˈa  2 
Bench: žég  2 
Dorze: maθine  3 
Number: 105
Word: short
Yem: kàw-nà  1 
Chara: kʼˈoy-na  1 
Bench: ùyntʼ  2 
Dorze: kʼanð  3 
Number: 106
Word: snake
Yem: zāw-ā  1 
Chara: šˈoš-a  2 
Bench: cʼōdń-bàb ~ cʼōdń-bàt  3 
Dorze: šoš  2 
Number: 107
Word: thin
Yem: bùʔs-à  1 
Chara: ʓˈiːm-a  2 
Bench: tèp  3 
Dorze: leʔe  4 
Number: 108
Word: wind
Yem: sìr-ū  1 
Chara: čˈub-a  2 
Bench: nàrs  3 
Dorze: ɕark-o  4 
Number: 109
Word: worm
Yem: tòw-à  1 
Chara: dˈunkʼ-a  2 
Bench: dàčʼ  3 
Dorze: guʈuns  4 
Number: 110
Word: year
Yem: wògg-ā  1 
Chara:
Bench: byárg  2 
Dorze:
ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,ggm-word,ggm-yem,ggm-chr,ggm-bnc,ggm-drz,
Total of 117 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
274750962
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov