Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Nadahup family: Nadahup group (3 lists) :

Search within this database
Total of 128 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\ndh\ndh
Number: 1
Word: all
Hup: h̃ũ̂ʔ {hṹ'}  1 
Daw: wap  2 
Nadeb: šahɔ̃ɲ {sahõnh}  3 
Number: 2
Word: ashes
Hup: tegn=ʔɔ̂y {tëg-óy}  1 
Daw: bɛh=xǔːʔ  2 
Nadeb: ʔɔːy ~ ʔoːy {óóy ~ ooy}  1 
Number: 3
Word: bark
Hup: =nbɔ̰̂k {b'ók}  1 
Daw: bɔk  1 
Nadeb: bɔg {bóg}  1 
Number: 4
Word: belly
Hup: =tǒk {tö̀k}  1 
Daw: tɔʔ ~ toʔ  1 
Nadeb: wog {wog}  2 
Number: 5
Word: big
Hup: pôgn {pö́g}  1 
Daw: peg  1 
Nadeb: ʔɨb {ɨb}  2 
Number: 6
Word: bird
Hup: h̃ũʔ-tä̃̌h̃ {hũ'tẽ̀h}  1 
Daw: tɤ=wɤ̌ːt  3 
Nadeb: ta=wɘ̰ːd ~ tɘ=wɘ̰ːd {tawxʉʉd ~ tʉwxʉʉd}  3 
Number: 6
Word: bird
Hup: čɔ̰̌mä̃ʔ {s'òme'}  2 
Daw:
Nadeb:
Number: 7
Word: bite
Hup: kǝ̰̂ʸh {k'ä́ç}  1 
Daw: kʼɤš  1 
Nadeb: kʼɘš {gʉs}  1 
Number: 8
Word: black
Hup: čâ̰ {s'á}  1 
Daw: ȶʼâː  1 
Nadeb: ʔaȶʼãm {ajãm}  2 
Number: 9
Word: blood
Hup: nbiyǐw ~ nbihǐw {biyìw ~ bihìw}  1 
Daw: yɯ̂ːw ~ yûːw  1 
Nadeb: mãyɨːw ~ mɨ̃yɨːw {mayɨɨw ~ mɨyɨɨw}  1 
Number: 10
Word: bone
Hup: kä̰̌gn {k'èg}  1 
Daw: kʼɛ̂ːg  1 
Nadeb: kɨ̰ː ~ kɘ̰ːh {kxɨɨ ~ kxʉʉh}  2 
Number: 11
Word: breast
Hup: h̃ɔ̃ʔtǝ̂gn {hõ'tä́g}  1 
Daw:
Nadeb: hɘ̰ːb ~ hɨ̰ːb {hxʉʉb ~ hxɨɨb}  2 
Number: 12
Word: burn tr.
Hup: dʸûʔ {yú'}  1 
Daw: dɔʔ  2 
Nadeb:
Number: 13
Word: nail
Hup: čobn=nbɔ̰̂k {söb-b'ók}  1 
Daw: bɔk  1 
Nadeb: koɾãːy {kolãay}  2 
Number: 14
Word: cloud
Hup: čɨ̰̌k {s'ɨ̀k}  1 
Daw: buguʔ  2 
Nadeb:
Number: 15
Word: cold
Hup: mä̰̃̂ {m'é}  1 
Daw: bǎːʔ  1 
Nadeb: hɘːbn {hʉʉm} #  2 
Number: 16
Word: come
Hup: nä̃̂n {nén}  1 
Daw: nɛ̃̂ːd  1 
Nadeb: ʔa=nãʔ {a=na}  1 
Number: 17
Word: die
Hup: nã̂ʔ {ná'}  1 
Daw: kʼašãm  2 
Nadeb: da=yɘp {da=yʉp}  3 
Number: 18
Word: dog
Hup: dʸaʔãm-hǒʔ ~ dʸaʔãmnb-ǒʔ {ya'am-hö̀' ~ ya'am-bö̀'}  1 
Daw: ʔỹ̰ãm  1 
Nadeb: ʔawaːɾ {awaal}  -1 
Number: 19
Word: drink
Hup: ʔǝ̂gn {ä́g}  1 
Daw: ʔɤg  1 
Nadeb: =ʔɘːk {=ʉʉk}  1 
Number: 20
Word: dry
Hup: hǝ̂bn {hä́b}  1 
Daw: xop ~ xɔp  1 
Nadeb:
Number: 21
Word: ear
Hup: nbɔ̰tɔ̂k {b'otók}  1 
Daw: xũ̂ːỹ  2 
Nadeb: nãbuːy {nabuuy}  1 
Number: 22
Word: earth
Hup: mã̌ʸ̃n {m'àj'}  1 
Daw: ȶʼax  2 
Nadeb: kã̰ːd ~ kã̰ːȡ {kxãad ~ kxãaj}  3 
Number: 22
Word: earth
Hup: čâ̰h {s'áh}  2 
Daw:
Nadeb: ȶʼɜgn ~ ȶʼɜk {jʉ́ng ~ jʉ́k}  2 
Number: 23
Word: eat
Hup: βä̂dn {wéd}  1 
Daw: wɛ̂ːdn  1 
Nadeb: ʔa=wɘh {a=wʉh}  2 
Number: 24
Word: egg
Hup: =tǐp {tìp}  1 
Daw: tɯ̌ːp  1 
Nadeb: tɨb {tɨb}  1 
Number: 25
Word: eye
Hup: kǝwǝ̌gn {käwä̀g}  1 
Daw: tɯbn  2 
Nadeb: mãtɨbn / tɨ {matɨm / tɨ}  2 
Number: 26
Word: fat
Hup: nã̂ŋ {nág}  1 
Daw: nɛ̃g  1 
Nadeb: šɨːy {sɨɨy}  2 
Number: 26
Word: fat
Hup:
Daw: bã̌ỹ  -1 
Nadeb:
Number: 27
Word: feather
Hup: =pã̂t {pã́t}  1 
Daw:
Nadeb: dɜgn {dʉ́ng} #  2 
Number: 28
Word: fire
Hup: těgn {të̀g}  1 
Daw: bɔ̃=hɔ̃̂ː  2 
Nadeb: yuʔ {yu}  3 
Number: 28
Word: fire
Hup:
Daw:
Nadeb: tɘːg {tʉʉg} #  1 
Number: 29
Word: fish
Hup: h̃ɔ̃̌p {hõ̀p}  1 
Daw: hã̌ːp  1 
Nadeb: ta=hɨ̰̃ːb ~ hɨ̰̃ːb ~ hã̰ːb {tahxɨ̃ɨb ~ hxɨ̃ɨb ~ hxãab}  1 
Number: 30
Word: fly
Hup: way-ɾôʔ {way-rö́'}  1 
Daw: nã̂ː  2 
Nadeb:
Number: 30
Word: fly
Hup:
Daw: mɛ̌ːʔ #  3 
Nadeb:
Number: 31
Word: foot
Hup: =čḭ̌bn {s'ìb}  1 
Daw: ȶʼɯ̌ːbn  1 
Nadeb: ȶʼɨ̃m {jɨ̃m}  1 
Number: 32
Word: full
Hup: hi=tǎbn {hitàb}  1 
Daw: ʔow  2 
Nadeb:
Number: 33
Word: give
Hup: nɔ̃̂ʔ {nó'}  1 
Daw: nɔ̃̌ːʔ  1 
Nadeb: ʔa=nɔ̃ːʔ {a=nóó}  1 
Number: 34
Word: good
Hup: nã̂w̃ {náw}  1 
Daw: ỹɛ̃̂w̃  2 
Nadeb: nɨ̃ːw ~ nãːw {nɨɨw ~ naaw}  1 
Number: 35
Word: green
Hup: pɔ̃=pɔ̃̂h̃ {põpṍh}  1 
Daw: mɯ̃̂ː  2 
Nadeb: pɛːȡ {pééj} #  3 
Number: 36
Word: hair
Hup: =pã̂t {pã́t}  1 
Daw: pat  1 
Nadeb: šɘdn {sʉʉn}  2 
Number: 37
Word: hand
Hup: nda̰p=ũ̂h̃ ~ nã̰p=ũ̂h̃ ~ ndä̰p=ũ̂h̃ ~ nä̰̃p=ũ̂h̃ ~ ndḛp=ũ̂h̃ {d'apṹh ~ n'apṹh ~ d'epṹh ~ n'epṹh ~ d'ëpṹh}  1 
Daw: šôːb  2 
Nadeb: mɔ̃ːh {móóh} ~ nɛ̃=mɔ̃ːh {né=móóh}  1 
Number: 38
Word: head
Hup: =nũ̂h̃ {núh}  1 
Daw: nũh  1 
Nadeb: nũːh {nuuh}  1 
Number: 39
Word: hear
Hup: wǝ̂ʔ {wä́'}  1 
Daw: wɤ̌ːʔ  1 
Nadeb: wɘʔ {wʉ}  1 
Number: 40
Word: heart
Hup: h̃ã̂wǝgn {hã́wäg}  1 
Daw: hɛ̃g #  1 
Nadeb:
Number: 41
Word: horn
Hup: čã̌nt ~ ča=čã̌nt {sàn' ~ sasàn'}  1 
Daw: wɔ̂ː  2 
Nadeb: šã̰ːn {sxaan}  1 
Number: 42
Word: I
Hup: ʔã̂h̃ {ã́h}  1 
Daw: ʔãh  1 
Nadeb: ʔɨ̃ːh {ɨ̃ɨh}  1 
Number: 42
Word: I
Hup: ʔã̌n {àn}  2 
Daw: mɯ̃̌ːɲ  3 
Nadeb:
Number: 43
Word: kill
Hup: mä̃̂h̃ {méh}  1 
Daw: ỹũt  2 
Nadeb: ha=yaːʔ {ha=yaa}  3 
Number: 44
Word: knee
Hup: w̃ɔ̃=ndä̰̂ ~ w̃ɔ̃=ɾä̰̂ ~ mɔ̃=ndä̰̂ {wõd'é ~ wõr'é ~ mod'é}  1 
Daw: w̃ɔ̃=dɛ̃h  1 
Nadeb: taɾod-nũːh ~ kaɾo-nũːh {talod-nuuh ~ kalo-nuuh}  2 
Number: 45
Word: know
Hup: hi=pã̂h̃ {hipã́h}  1 
Daw: pǎːh  1 
Nadeb: ha=pɜh {ha=pʉ́h}  1 
Number: 46
Word: leaf
Hup: ču=kä̰̌t ~ =kä̰̌t {suk'èt ~ k'èt}  1 
Daw: kʼɛ̌ːt  1 
Nadeb: ba=kʼa̰ːd {bagxaad}  1 
Number: 47
Word: lie
Hup: dʸä̂t {yét}  1 
Daw: yet  1 
Nadeb: ʔa=yat {a=yat}  1 
Number: 48
Word: liver
Hup: hɔ̂ {hó}  1 
Daw:
Nadeb: hoːh {hooh}  1 
Number: 49
Word: long
Hup: wǝ̰̂t {w'ä́t}  1 
Daw: ʔw̰ɤt  1 
Nadeb:
Number: 50
Word: louse
Hup: nä̃̌m {nèm}  1 
Daw: nɛ̃̂ːm  1 
Nadeb: nãːm {naam}  1 
Number: 51
Word: man
Hup: ti=yǐʔ {tiyì'}  1 
Daw: xut  2 
Nadeb: ʔa=yɨːʔ {a=yɨɨ}  1 
Number: 52
Word: many
Hup: ndǝ̂bn {dä́b}  1 
Daw: hɛw  2 
Nadeb: ha=yɔ̃ŋ {ha=yõng}  2 
Number: 52
Word: many
Hup:
Daw:
Nadeb: ka=nĩ=kadn {ka=ni=kan}  3 
Number: 53
Word: meat
Hup: ndâ̰p {d'áp}  1 
Daw: dɛp  1 
Nadeb: dab {dab}  1 
Number: 54
Word: moon
Hup: čǝ̰̂pb=ǝ̂y=βäɾɔ {s'ä́bä́y wero}  1 
Daw: xɯ=tɯbn  2 
Nadeb: kamãɾab {kamalab}  3 
Number: 55
Word: mountain
Hup: pǎʸh {pàç} #  1 
Daw: pǎːš  1 
Nadeb: wɔyapɘbn {wóyapʉm} #  2 
Number: 56
Word: mouth
Hup: nɔ̃h̃-kǒ̰dn {noh-k'ö̀d}  1 
Daw: nɔ̃h  1 
Nadeb: nɔ̃ːh {nooh}  1 
Number: 57
Word: name
Hup: hǎt {hàt}  1 
Daw: xǎːt  1 
Nadeb: hɜd {hʉ́d}  1 
Number: 58
Word: neck
Hup: ka̰tɨ̂t {k'atɨ́t}  1 
Daw: nũh-hũ̂ːỹ  2 
Nadeb:
Number: 59
Word: new
Hup: ndǝ̰w-ǝ̂y {d'äwä́y}  1 
Daw: bûːy #  3 
Nadeb: papuːy {papuuy}  3 
Number: 59
Word: new
Hup: tu=hûp {tuhúp}  2 
Daw:
Nadeb:
Number: 60
Word: night
Hup: čǝ̰̂bn {s'ä́b}  1 
Daw: ȶʼebn  1 
Nadeb: ʔa=ȶʼɘbn {a=jʉm}  1 
Number: 61
Word: nose
Hup: =tǒʸdn {tö̀j}  1 
Daw: tôːȡ  1 
Nadeb: pɔːh ~ poːh ~ pɔːʔ {póóh ~ pooh ~ póó}  2 
Number: 62
Word: not
Hup: =nɨ̃̂h̃ {nɨ́h}  1 
Daw: =ɛ̃h  2 
Nadeb: doːh {dooh}  3 
Number: 62
Word: not
Hup:
Daw:
Nadeb: nã- {na-}  4 
Number: 63
Word: one
Hup: ʔayǔp ~ ä̌p {ayùp ~ èp}  1 
Daw: m̰ɛ̃ʔ  2 
Nadeb: šɛt {sét}  3 
Number: 64
Word: person
Hup: hûp {húp}  1 
Daw: dɤw  2 
Nadeb:
Number: 65
Word: rain
Hup: nděh {dë̀h}  1 
Daw: nɤ̌x #  1 
Nadeb: nãɘgn {naʉng}  1 
Number: 66
Word: red
Hup: ndô / to=ɾô {dö́ / tödö́ ~ törö́}  1 
Daw: hɤ̌ːw  2 
Nadeb: hiːdn ~ hiːȡn {hiin ~ hiinh}  3 
Number: 67
Word: road
Hup: tǐw {tìw}  1 
Daw: tɯ̂ːw  1 
Nadeb: tɨːw {tɨɨw}  1 
Number: 67
Word: road
Hup:
Daw:
Nadeb: kʼɘːw {gʉʉw}  2 
Number: 68
Word: root
Hup: =tǐh {tìh}  1 
Daw: tǐːš  1 
Nadeb: kɔbn {kóm}  2 
Number: 68
Word: root
Hup:
Daw: xobn ~ xɔbn  2 
Nadeb:
Number: 69
Word: round
Hup: ndeɾêbn {dërë́b}  1 
Daw: nem  1 
Nadeb: kʼaɾaɾebn ~ kʼanãɾebn {gararem ~ ganareb}  1 
Number: 70
Word: sand
Hup: βä̌gn ~ βägn-dʸɔ̌h {wèg ~ weg-yòh}  1 
Daw: xɛ̂ːw  2 
Nadeb: hoːd ~ huːd {hood ~ huud}  3 
Number: 71
Word: say
Hup: nɔ̃̂ {nó}  1 
Daw: nã̂ː  1 
Nadeb: nɨ̃ŋ {nɨng}  2 
Number: 71
Word: say
Hup:
Daw:
Nadeb: =nɔ̃ːh {=nóóh}  1 
Number: 72
Word: see
Hup: kêy {kë́y}  1 
Daw: wɤy̰ʔ  2 
Nadeb: ha=pɜh {ha=pʉ́h}  3 
Number: 73
Word: seed
Hup: =wǝgn ~ =wɨ̂gn {wäg ~ wɨ́g}  1 
Daw: tɯbn  2 
Nadeb: tɨbn {tɨm}  2 
Number: 74
Word: sit
Hup: pä̃̂m {pém}  1 
Daw: pɛ̂ːbn  1 
Nadeb: ʔa=hɜgn {a=hʉ́ng}  2 
Number: 74
Word: sit
Hup:
Daw:
Nadeb: ʔa=šoːh {a=sooh}  3 
Number: 75
Word: skin
Hup: =nbɔ̰̂k {b'ók}  1 
Daw: bɯk  2 
Nadeb:
Number: 76
Word: sleep
Hup: ʔɔ̃̂h̃ {ṍh}  1 
Daw: ʔã̂ː  1 
Nadeb: ʔa=ɨ̃ːh ~ ʔa=ãːh {a=ɨ̃ɨh ~ a=ãah}  1 
Number: 77
Word: small
Hup: čĩ̂mp-mä̃h̃ {sím'eh}  1 
Daw: piš  3 
Nadeb: ta̰ːh {txaah}  2 
Number: 77
Word: small
Hup: tä̃̂h̃ {tẽ́h}  2 
Daw:
Nadeb:
Number: 78
Word: smoke
Hup: čɨ̰̌k {s'ɨ̀k}  1 
Daw: bɔ̃=hɔ̃=mɛ̃̌ː  2 
Nadeb:
Number: 79
Word: stand
Hup: kḛ̂t {k'ë́t}  1 
Daw: kʼɤ̌ːt  1 
Nadeb: ʔa=kʼɘːt {a=gʉʉt}  1 
Number: 80
Word: star
Hup: βäɾɔ=mä̰̃̌h̃ {wero-m'èh}  1 
Daw: ʔm̰ɛ̃̌ːh  1 
Nadeb: šagõh {sagõh}  2 
Number: 81
Word: stone
Hup: pǎʸh {pàç}  1 
Daw: pǎːš  1 
Nadeb: pɜʔ {pʉ́}  1 
Number: 82
Word: sun
Hup: wâgng=ây=βäɾɔ {wágáy wero}  1 
Daw: xɯ=tɯbn  2 
Nadeb: papɨ̃ːy ~ papãːy {papɨ̃ɨy ~ papãay}  3 
Number: 83
Word: swim
Hup: čɔ̰̃m-h̃ã̂m {s'om-hám}  1 
Daw: yɔk  2 
Nadeb:
Number: 84
Word: tail
Hup: ndṵ̂bn {d'úb}  1 
Daw: dubn  1 
Nadeb: dɔ̃m ~ nɔ̃m {dõm ~ nóm}  1 
Number: 85
Word: that
Hup: nḭ̃̂-p {n'íp}  1 
Daw: tǎːʔ  2 
Nadeb: tiː ~ ta=tiː {tii ~ tatii}  3 
Number: 85
Word: that
Hup:
Daw:
Nadeb: nɨ̃ŋ ~ nã=nɨ̃ŋ {nɨng ~ nanɨng}  4 
Number: 86
Word: this
Hup: nũ̂-p {núp}  1 
Daw: nã̌ːʔ ~ nǎːʔ  1 
Nadeb: hɨ̃ːh ~ ha=hɨ̃ːh {hɨ̃ɨh ~ hahɨ̃ɨh}  2 
Number: 87
Word: thou
Hup: ʔã̂m {ám}  1 
Daw: ʔãm  1 
Nadeb: ʔɔ̃m {õm}  1 
Number: 87
Word: thou
Hup:
Daw: ʔm̰ɯ̃̌ːy̰ʔ  2 
Nadeb:
Number: 88
Word: tongue
Hup: nɔ̃h̃=kä̰̌dn {noh-k'èd}  1 
Daw: nɔ̃ːh=kʼɛ̌ːd  1 
Nadeb: nã=kʼaːd {nagaad}  1 
Number: 89
Word: tooth
Hup: tǝ̂gn {tä́g}  1 
Daw: tɤg  1 
Nadeb: tɘg {tʉg}  1 
Number: 90
Word: tree
Hup: tegn=ndṵ̂h {tëg-d'úh}  1 
Daw: bɛ̂ː  2 
Nadeb: bɜ̰ːh ~ ba̰ːh {bxʉ́ʉ́h ~ bxaah}  2 
Number: 91
Word: two
Hup: kɔ-ʔǎp ~ ka-ʔǎp ~ kɔ-ʔɔ̌p ~ kǝwǝgn-gǎp {ko'àp ~ ka'àp ~ ko'òp ~ käwäg-àp}  1 
Daw: tɯ̌ːb̰n  2 
Nadeb: pɔ-wɔp {pówóp}  3 
Number: 92
Word: go
Hup: h̃ã̂m {hám}  1 
Daw: hãm  1 
Nadeb: ʔa=hũm {a=hũm}  1 
Number: 93
Word: warm
Hup: kɨ̰̂ {k'ɨ́}  1 
Daw: yuʔ  2 
Nadeb: ʔa=yuʔ {a=yu}  2 
Number: 94
Word: water
Hup: nděh {dë̀h}  1 
Daw: nɤ̌ːx  1 
Nadeb: nãʔɘgn {naʉng}  1 
Number: 95
Word: we
Hup: ʔɨ̃̂n {ɨ́n}  1 
Daw: ʔid  1 
Nadeb: ʔɘːɾ {ʉʉl}  1 
Number: 95
Word: we
Hup:
Daw:
Nadeb: ʔãːh {ããh}  2 
Number: 96
Word: what
Hup: h̃ɨ̃-ntnɨ̃̌h̃ {hɨ-n'ɨ̀h}  1 
Daw: pay  2 
Nadeb: hɜ̰ːd {hxʉ́ʉ́d}  3 
Number: 97
Word: white
Hup: to=hô {töhö́}  1 
Daw: hɔ̃̂ː ~ =hôː  1 
Nadeb: šɛ̃ɲ {sẽnh}  2 
Number: 97
Word: white
Hup:
Daw:
Nadeb: hawak {hawak}  3 
Number: 98
Word: who
Hup: ʔǔy {ùy}  1 
Daw: hɯ̃ʔ  2 
Nadeb: yaːh {yaah}  3 
Number: 99
Word: woman
Hup: tã=ʔã̂ỹ {tã'ã́y}  1 
Daw: ʔã̂ːỹ  1 
Nadeb: ʔɨ̃ːɲ {ɨ̃ɨnh}  1 
Number: 100
Word: yellow
Hup: pohôw {pöhö́w}  1 
Daw: mɯ̃̂ː  2 
Nadeb: ša=wɜ̰ːk ~ ʔa=wa̰ːk {sa=wxʉ́ʉ́k ~ a=wxaak}  3 
Number: 101
Word: far
Hup: βḛ̂h {w'ë́h}  1 
Daw: hɔ̃t  2 
Nadeb: dawɘːʔ ~ nawɨːh {dawʉʉ ~ nawɨɨh}  3 
Number: 102
Word: heavy
Hup: dʸiβîk {yiwík}  1 
Daw: tɤw̰ʔ  2 
Nadeb: yawɨk ~ yɨwɨk {yawɨk ~ yɨwɨk}  1 
Number: 103
Word: near
Hup: mã̂h̃ {máh}  1 
Daw: t-ɛ̃h  2 
Nadeb: pɛ̰ːȡ {pxééj}  3 
Number: 104
Word: salt
Hup: nbǒ̰h {b'ö̀h}  1 
Daw: xǐːl̰ʔ  -1 
Nadeb:
Number: 105
Word: short
Hup: wǝ̰t-nɨ̃̂h̃ {w'ät nɨ́h} #  1 
Daw: m̰ɛ̃n  2 
Nadeb:
Number: 106
Word: snake
Hup: mä̰̃̌h̃ {m'èh}  1 
Daw: hɛ̃̌ːh ~ hɛ̃̂ː  2 
Nadeb: ʔawɨ̰ːʔ ~ ʔawɨ̰ːh {awxɨɨ ~ awxɨɨh} #  3 
Number: 107
Word: thin
Hup: čǝ̌p {sä̀p}  1 
Daw: ȶʼoy  2 
Nadeb: ša̰ːp {saap}  1 
Number: 108
Word: wind
Hup: nbo=hǒt {böhö̀t}  1 
Daw: hǒːt  1 
Nadeb: ba=hoːd {bahood}  1 
Number: 109
Word: worm
Hup: mɨ̰̃̂ʔ {m'ɨ́'}  1 
Daw: ʔm̰ɯ̃ʔ  1 
Nadeb: taɾabḭɾ {talabxil}  2 
Number: 110
Word: year
Hup: kɨ̰̂ {k'ɨ́}  1 
Daw: yǔːʔ  2 
Nadeb:
ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,ndh-word,ndh-hup,ndh-daw,ndh-ndb,
Total of 128 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
70274887
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov