Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Kwa family: Agneby group (2 lists) :

Search within this database
Total of 110 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\kwa\agn
Number: 1
Word: all
Abe: pòwù  1 
Abidji: fɛ̃́ĩ́  2 
Number: 2
Word: ashes
Abe: mǝ̃̀rárò  1 
Abidji: mẽ+nátʋ̀  1 
Number: 3
Word: bark
Abe: àkɔ́  1 
Abidji: dùò  2 
Number: 4
Word: belly
Abe: òpū  1 
Abidji: lú=wú  1 
Number: 5
Word: big
Abe: gbúgbù  1 
Abidji: gbàdà  1 
Number: 6
Word: bird
Abe: āhũ̄ɔ̀  1 
Abidji: rʋ́wárʋ́  2 
Number: 7
Word: bite
Abe:   1 
Abidji: tı̀  2 
Number: 8
Word: black
Abe: ví-vì  1 
Abidji: ló=bù  1 
Number: 9
Word: blood
Abe: m̀=pyā  1 
Abidji: ḿ=búó  1 
Number: 10
Word: bone
Abe: èfyè  1 
Abidji: lú=wú  1 
Number: 11
Word: breast
Abe: ɣókù  1 
Abidji: òkũ̌  1 
Number: 12
Word: burn tr.
Abe: tū ... là  1 
Abidji: là ... lɛ́  2 
Number: 13
Word: claw(nail)
Abe: ŋ̀gáyò=kɔ́kɔ́  1 
Abidji: ŋ́=kʋ́ã́  2 
Number: 14
Word: cloud
Abe: hāó  1 
Abidji: ʓrǔ  2 
Number: 15
Word: cold
Abe: ɕʋ̀ɕʋ̀  1 
Abidji: grèlè  2 
Number: 16
Word: come
Abe:   1 
Abidji: hí  2 
Number: 17
Word: die
Abe: rɔ̄  1 
Abidji: lú #  1 
Number: 18
Word: dog
Abe: ɣó  1 
Abidji: à=dùà  2 
Number: 19
Word: drink
Abe: nɔ̃̄  1 
Abidji: nɔ̃̀  1 
Number: 20
Word: dry
Abe: fú  1 
Abidji: hrɛ́hrɛ́  2 
Number: 21
Word: ear
Abe: rɔ̂kɔ́  1 
Abidji: rı́tı́  2 
Number: 22
Word: earth
Abe: èšī  1 
Abidji: rı́kɛ́kı̀  2 
Number: 23
Word: eat
Abe:   1 
Abidji: hı̀  2 
Number: 24
Word: egg
Abe: āɣʋ̀sɔ́  1 
Abidji: ń=dî  2 
Number: 25
Word: eye
Abe: àı̃́  1 
Abidji: nʋ́ ~ nʋ́nʋ̀wı̀  1 
Number: 26
Word: fat n.
Abe: nũ̄wɛ̀  1 
Abidji: ríné  2 
Number: 27
Word: feather
Abe: ètɛ́  1 
Abidji: rúhó  2 
Number: 28
Word: fire
Abe: là  1 
Abidji: lɛ́  1 
Number: 29
Word: fish
Abe: kı́  1 
Abidji: síé  1 
Number: 30
Word: fly v.
Abe: rú  1 
Abidji: wù  2 
Number: 31
Word: foot
Abe: òfùtà=bū  1 
Abidji: lı́=ká  2 
Number: 32
Word: full
Abe: ší  1 
Abidji: íé  2 
Number: 33
Word: give
Abe: lɔ̄̄  1 
Abidji: tʋ̀  2 
Number: 34
Word: good
Abe: yɛ́=ɲĩ́  1 
Abidji: ʄà- ...-nʋ́  2 
Number: 35
Word: green
Abe:
Abidji:
Number: 36
Word: hair
Abe: órò=fʋ́  1 
Abidji: né=rúhó  2 
Number: 37
Word: hand
Abe: àbɔ̄lɔ̄  1 
Abidji: bɔ́  1 
Number: 38
Word: head
Abe: órò  1 
Abidji: ínè  2 
Number: 39
Word: hear
Abe: čyē  1 
Abidji: tì  1 
Number: 40
Word: heart
Abe: òɣòrù-mɔ̃́  1 
Abidji: lúbó-lʋ́wı́  2 
Number: 41
Word: horn
Abe: òrō  1 
Abidji: áhʋ́á ~ áxʋ́á  2 
Number: 42
Word: I
Abe: mǝ̀  1 
Abidji: ɛ̀mɛ̀  1 
Number: 43
Word: kill
Abe: ē  1 
Abidji: wò  2 
Number: 44
Word: knee
Abe: òfʋ̀dʋ́  1 
Abidji: lʋ́=kpɔ̃́  2 
Number: 45
Word: know
Abe: mʋ̃́  1 
Abidji: dı̀=ã́  2 
Number: 46
Word: leaf
Abe: àvɛ́  1 
Abidji: rʋ́wà  2 
Number: 47
Word: lie
Abe: rɛ́-šī  1 
Abidji: là ... bé  1 
Number: 48
Word: liver
Abe: màtɛ̃  1 
Abidji: létè  2 
Number: 49
Word: long
Abe:
Abidji: lɛ̃̄hı̃̀  1 
Number: 50
Word: louse
Abe: àɲʋ̃̄  1 
Abidji: ɔ́ɲʋ́  1 
Number: 51
Word: man
Abe: yíkpē  1 
Abidji: kpı́-sı̀  1 
Number: 52
Word: many
Abe: dɔ́  1 
Abidji: kpã́gbá  2 
Number: 53
Word: meat
Abe: nɔ̀pyɛ́  1 
Abidji: ń=nı̃̀ɛ̃̀  2 
Number: 54
Word: moon
Abe: vɛ̄  1 
Abidji: wɔ̃̂  1 
Number: 55
Word: mountain
Abe:
Abidji:
Number: 56
Word: mouth
Abe: èyīmbū  1 
Abidji: nʋ́=mʋ́-tì  2 
Number: 57
Word: name
Abe: èyí  1 
Abidji: íné  2 
Number: 58
Word: neck
Abe: lāɣʋ̀sʋ̄  1 
Abidji: wátí  2 
Number: 59
Word: new
Abe: pwɔ̀-pwɔ̀  1 
Abidji: lɔ́=wɔ̀  1 
Number: 60
Word: night
Abe: órúgbù  1 
Abidji: yǒú  2 
Number: 61
Word: nose
Abe: ŋ́gɔ́  1 
Abidji: wɔ̃́  1 
Number: 62
Word: not
Abe:
Abidji: =mʋ́ ~ =mú  1 
Number: 63
Word: one
Abe: ŋ̀=kpɔ̄  1 
Abidji: =nɔ́  1 
Number: 64
Word: person
Abe: yīkī ~ yīɣı̄  1 
Abidji: kpã̂  2 
Number: 65
Word: rain
Abe: òfō=míǯī  1 
Abidji: mĩ́dí  1 
Number: 66
Word: red
Abe: làı̃̀  1 
Abidji: lé=bè  2 
Number: 67
Word: road
Abe: šìgbɔ̄  1 
Abidji: àtìŋmgbré  2 
Number: 68
Word: root
Abe: mĩ̀ɲè  1 
Abidji: lı́ká  2 
Number: 69
Word: round
Abe: trɛ̀rɛ̀  1 
Abidji: hrǔhrú  2 
Number: 70
Word: sand
Abe: ŋ̀gàɲɔ̃̄  1 
Abidji: ŋ̀krìã́  2 
Number: 71
Word: say
Abe: hɛ̄  1 
Abidji: kã̀  2 
Number: 72
Word: see
Abe:   1 
Abidji: dı̀=nʋ̃́  2 
Number: 73
Word: seed
Abe: àmɔ̃́  1 
Abidji: ámã́  1 
Number: 74
Word: sit
Abe: sò ší #  1 
Abidji: pì ... été #  2 
Number: 75
Word: skin
Abe: òhō  1 
Abidji: kpɛ̃́kpɛ̀  2 
Number: 76
Word: sleep
Abe: ɕā=mʋ̃̀lā  1 
Abidji: kè=mʋ̃́nɔ̀  1 
Number: 77
Word: small
Abe: dʋ́-dʋ̀  1 
Abidji: lʋ́wı́  1 
Number: 78
Word: smoke
Abe: mʋ̃̀lōgbū  1 
Abidji: mínégbê  1 
Number: 79
Word: stand
Abe: sʋ́mɔ̃̄ ... šī  1 
Abidji: ɲè ... ɛ́tı̀  2 
Number: 80
Word: star
Abe: m̀fínɛ̃̄  1 
Abidji: mʋ́lɔ́lɔ́  2 
Number: 81
Word: stone
Abe: òpú  1 
Abidji: lú=bóbú  1 
Number: 82
Word: sun
Abe: čí  1 
Abidji: gbẽ̂  2 
Number: 83
Word: swim
Abe: yō ǯì  1 
Abidji: bɔ̀-dí  2 
Number: 84
Word: tail
Abe: bɛ̀lɛ̄  1 
Abidji: núhũ̀ĩ̀  2 
Number: 85
Word: that
Abe: ńtɛ̀nǝ́-bágbô  1 
Abidji: ã̀bı́  2 
Number: 86
Word: this
Abe: ńtɛ̀nǝ́  1 
Abidji: òbú  2 
Number: 87
Word: thou
Abe: fǝ̀  1 
Abidji: ɛ̀fɛ̀  1 
Number: 88
Word: tongue
Abe: lɛ̄tɛ̄  1 
Abidji: ĩ́né  2 
Number: 89
Word: tooth
Abe: èyí  1 
Abidji: ɛ̃́ʔı̃́  1 
Number: 90
Word: tree
Abe: tī  1 
Abidji: tĩ̂  1 
Number: 91
Word: two
Abe: ā=ɲʋ̃́  1 
Abidji: áː=nʋ́  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Abe: yī  1 
Abidji: ʔà  2 
Number: 93
Word: warm (hot)
Abe: ɲʋ̃́  1 
Abidji: tı̀  2 
Number: 94
Word: water
Abe: mìǯī  1 
Abidji: mĩ́dí  1 
Number: 95
Word: we
Abe: èlǝ́  1 
Abidji: ɛ̀rɛ̀  1 
Number: 96
Word: what
Abe: mâbwé  1 
Abidji: ɛ̀mı̃́  1 
Number: 97
Word: white
Abe: fú-fù  1 
Abidji: ló=fù  1 
Number: 98
Word: who
Abe: čâ  1 
Abidji: ɛ̀bı̂  2 
Number: 99
Word: woman
Abe: yíɣɔ̄  1 
Abidji: yí  1 
Number: 100
Word: yellow
Abe:
Abidji:
Number: 101
Word: far
Abe: épí  1 
Abidji: bũ̀ṍ-bùò  2 
Number: 102
Word: heavy
Abe: dídì  1 
Abidji: lĩ̌lĩ̀  1 
Number: 103
Word: near
Abe: dá ... sɛ́  1 
Abidji: gbéĩ́  2 
Number: 104
Word: salt
Abe: ŋ̀gʋ̄  1 
Abidji: múhú  1 
Number: 105
Word: short
Abe:
Abidji:
Number: 106
Word: snake
Abe: òrōvì  1 
Abidji: ɔ́lʋ̃̂  2 
Number: 107
Word: thin
Abe:
Abidji:
Number: 108
Word: wind
Abe: m̀vɛ̄vɛ̄  1 
Abidji: lı́fã̂  1 
Number: 109
Word: worm
Abe: rʋ̄  1 
Abidji: ótṹkpò  2 
Number: 110
Word: year
Abe: àgbʋ̃́ʋ̃̄  1 
Abidji: lú  2 
agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,agn-word,agn-abe,agn-abj,
Total of 110 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1644334759
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov