Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Kordofanian family: Heiban group (11 lists) :

Search within this database
Total of 113 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\krd\hei
Number: 1
Word: all
Rere Koalib: ńdɛ̂t  1 
Ebang: pɛ̂t  2 
Abul: pɛ̂t  2 
Laru: pɛ́r  2 
Utoro: kúɽɛ́ɲ  3 
Shirumba: kǝ̀ɽùbɛ̀làŋ  3 
Tiro: tárrà  4 
Moro: prɛ̂t̪  2 
Ko: =ɕáp  5 
Warnang: =íd̪d̪àm  6 
Logol: =ɛ̂r  7 
Number: 2
Word: ashes
Rere Koalib: y=àːrì  1 
Ebang: àːrɔ̀  1 
Abul: àːɽɔ́  1 
Laru: ŋw=àrú  1 
Utoro: ʓ=àːrù  1 
Shirumba: àːrɔ́  1 
Tiro: ìɽìðà  2 
Moro: ʋ̀βúːná  3 
Ko: ɛ̀wún  3 
Warnang: kúːgà  4 
Logol: ʓ=àːrʋ́  1 
Number: 3
Word: bark
Rere Koalib: k=íàw  1 
Ebang: g=iʋ̑  1 
Abul: g=íyʋ̀  1 
Laru: t̪=íyú  1 
Utoro: g=ìyà  1 
Shirumba: ábúgúr  2 
Tiro: ð=íyyù  1 
Moro: ð=ìsíà  2 
Ko: k=ìyɛ̀  1 
Warnang: k=íːyà  1 
Logol: g=ìyyʋ́  1 
Number: 4
Word: belly
Rere Koalib: k=àːrì  1 
Ebang: k=áːɽɛ̀  1 
Abul: g=àːrɛ̀  1 
Laru: l=àːrì  1 
Utoro: g=àːrɛ̀  1 
Shirumba: ì̀=rìŋ  1 
Tiro: árî  1 
Moro: árá  1 
Ko: ɛ̀=wíɲ  2 
Warnang: àːrìɲ  1 
Logol: g=àːrì  1 
Number: 5
Word: big
Rere Koalib: =úppà  1 
Ebang: =ìppâ  1 
Abul: =ìppâ  1 
Laru: =ppá  1 
Utoro: =bɔ́ːðɔ̀  2 
Shirumba: =bùːd̪ɔ́  2 
Tiro: =ɽà  3 
Moro: =ʋ̀ːɽá  3 
Ko: =ɓât̪  4 
Warnang: át̪t̪-àmmàŋ  5 
Logol: =áfáːŋá  6 
Number: 6
Word: bird
Rere Koalib: tǝ̆=ɽâw  1 
Ebang: ŋ=ìɽâ  1 
Abul: ŋ́=ɽà  1 
Laru: k=ǝ̆́ɽá  1 
Utoro: ŋ́=ɽùwà  1 
Shirumba: ŋ́=ɽúvi̯à  1 
Tiro: ù=ɽùvǝ̀  1 
Moro: ú=ɽǝ́fià  1 
Ko: ŋǝ́=ɽúwɛ̂  1 
Warnang: ŋ=àɽwà  1 
Logol: ŋ=ǝ̀ɽùwɔ́  1 
Number: 7
Word: bite
Rere Koalib: ìː-ðù  1 
Ebang: ítt-ì  1 
Abul: ìtt-í  1 
Laru: ìtt-ú ŋwàd̪ùnɛ̀  1 
Utoro: =ɛ̀rùm #  2 
Shirumba:
Tiro:
Moro:
Ko:
Warnang:
Logol:
Number: 8
Word: black
Rere Koalib: =úŋúnà  1 
Ebang: =úḿnáŋ  1 
Abul: =úːmǝ́nɒ̀ŋ  1 
Laru: =úmnà  1 
Utoro: =úmǝ́náŋ  1 
Shirumba: ùːmǝ̀nà  1 
Tiro: =ùmǝ̀nù  1 
Moro: =mùnúá  1 
Ko: =ʋ̀ŋʋ̀nt̪ʋ́ʔú  1 
Warnang: =úːŋàn  1 
Logol: =úŋúnɔ́  1 
Number: 9
Word: blood
Rere Koalib: ŋ=în  1 
Ebang: ŋ=în  1 
Abul: ŋ=ìːn  1 
Laru: y=íːn  1 
Utoro: ŋ=în  1 
Shirumba: ŋ=ǝ́vìn ~ ŋ=ǝ́vvìn  1 
Tiro: ŋ=ǝ̀vìn  1 
Moro: ŋ=ǝ́fání  1 
Ko: ŋ=ùn  1 
Warnang: ɕ=ùːnù  1 
Logol: ŋ=ìvín  1 
Number: 10
Word: bone
Rere Koalib: l=ı̀yà  1 
Ebang: l=ʋ́ı̀  1 
Abul: l=ʋ̂y  1 
Laru: g=ùyá  1 
Utoro: l=úyá  1 
Shirumba: l=íá  1 
Tiro: l=ùðà  1 
Moro: l̀=ðìà  1 
Ko: k=wɔ́ɲ  2 
Warnang: k=ûɲ  2 
Logol: l=ùyá  1 
Number: 11
Word: breast
Rere Koalib: kw=òrɗòm  1 
Ebang:
Abul:
Laru:
Utoro:
Shirumba:
Tiro:
Moro: l=urumia #  -1 
Ko:
Warnang:
Logol:
Number: 12
Word: burn tr.
Rere Koalib: w=údù-nnɔ̀ #  1 
Ebang: ì=d̪ú-nnù #  1 
Abul: w=úd-ì #  1 
Laru: ŋú=m=ùːd-í #  1 
Utoro: yá=wùd-ɛ́ #  1 
Shirumba: y=ʋ̀ːd-ɔ̀ #  1 
Tiro: yá=úd-à #  1 
Moro: l=ɔ̀ːd-â #  1 
Ko: t̪=ɔ̀gɔ̀nɔ́ːɽàn #  2 
Warnang: gì=mà=y-àt̪áŋ #  3 
Logol: ŋá=mā=y  3 
Number: 13
Word: claw(nail)
Rere Koalib: k=íɽílì  1 
Ebang: k=áːmùn  2 
Abul: d̪=àːmùn  2 
Laru:
Utoro: g=àːmùn  2 
Shirumba: úmàr  3 
Tiro: ı̀ð=àpɽà  3 
Moro: ìð=àpɽá  3 
Ko: k=ɛ̀màn  2 
Warnang: ábíɲɛ̀  4 
Logol: g=àmùn  2 
Number: 14
Word: cloud
Rere Koalib: l=àblɛ̀t̪  1 
Ebang: g=íbʌ́ːrù  2 
Abul: ʌ̀βʌ́ɽù  2 
Laru: k=ɛ̀rɛ̀  3 
Utoro: ábáɽú  2 
Shirumba: ŋ=írìŋ  3 
Tiro: ŋ=ɔ́ːmɛ̂  4 
Moro: ìbʷɔ̀ɽúá  2 
Ko: kùlı́ːlí  5 
Warnang:
Logol: lɛ̀ːrɛ̀  6 
Number: 15
Word: cold
Rere Koalib: =ðì  1 
Ebang: =ìʓíːlɔ̀  2 
Abul: =ìʓìlɔ̀  2 
Laru: =íʓíːlù  2 
Utoro: =íɲídíŋ  3 
Shirumba: =íʓìlɔ̀  4 
Tiro: =mɔ̀lɔ̀  5 
Moro: =mʋ̀lı́  5 
Ko: =ɔ́t̪t̪ó  6 
Warnang:
Logol: =ʌ́mɔ́ːlú  5 
Number: 16
Word: come
Rere Koalib: ı́l-à  1 
Ebang: ı́ːl-á  1 
Abul: ı́l-á  1 
Laru: ı̀l-à  1 
Utoro: ı́l-á  1 
Shirumba: ɛ̀ːl-à  1 
Tiro: ı̀l-â  1 
Moro: ɛ̀l-âŋ  1 
Ko: àɽà  2 
Warnang: kɔ́y  3 
Logol: wɛ̀ːl-á  1 
Number: 16
Word: come
Rere Koalib:
Ebang:
Abul:
Laru:
Utoro:
Shirumba:
Tiro: k=ɛ̀ːt̪-ɔ̀  4 
Moro: g=ɛ̀ːt̪-ʋ́  4 
Ko: ù=pínù  5 
Warnang: ŋ=ùrt̪-ɔ́  6 
Logol:
Number: 17
Word: die
Rere Koalib: kù=m=ày ~ kw=ày-ù  1 
Ebang: gw=ày  1 
Abul: gʋ̀=m=ày  1 
Laru: gwù=m=ày  1 
Utoro: m=ày  1 
Shirumba: m=ày-ɛ́  1 
Tiro: g=ày-ù  1 
Moro: g=àːy-ʋ́  1 
Ko: w=àɕɕ-ʋ́  1 
Warnang: ŋ=ɛ̀ːʓ-ì  1 
Logol: m=ày-í  1 
Number: 18
Word: dog
Rere Koalib: t=íɲɛ̀n  1 
Ebang: ŋ=ìːn  1 
Abul: ŋ=ìːn  1 
Laru: kǝ̀=ɲɛ̀n  1 
Utoro: ŋ=ìːn  1 
Shirumba: ŋ=ìːn  1 
Tiro: ŋ=ɛ́ːn ~ ŋ=ɛ́ːnɛ̀  1 
Moro: ŋ=íːnà  1 
Ko: t̪=ǝ́n  1 
Warnang: ŋ=án  1 
Logol: ŋ=ín  1 
Number: 19
Word: drink
Rere Koalib: ìː-ðù  1 
Ebang: íyy-ɔ̀  1 
Abul: gw=ìy-ì  1 
Laru: ìyy-ù  1 
Utoro: y-û  1 
Shirumba: ìyy-ú  1 
Tiro: t̪-ʋ̑  2 
Moro: t̪-û  2 
Ko: íy-ɔ́  1 
Warnang: íðɛ́ʓɔ́  1 
Logol:
Number: 20
Word: dry
Rere Koalib: =ndù  1 
Ebang: =ùd̪d̪ɔ̀  1 
Abul: =úndɔ̀  1 
Laru: =úndù  1 
Utoro: =úndɔ́ŋ  1 
Shirumba: =ùnt̪ɔ̀  1 
Tiro: =ùnd̪ʋ̀tù  1 
Moro: =ɔ̀ndɔ̀ttʋ́  1 
Ko: =ɔ́ɲ  2 
Warnang: =ùwíɲ  2 
Logol: =úd̪ɔ́ŋ  1 
Number: 21
Word: ear
Rere Koalib: k=ä́ːnì  1 
Ebang: k=ɛ́ːnì  1 
Abul: g=ɛ́ːnì  1 
Laru: l=ɛ́ːní  1 
Utoro: g=ɛ́ːnì  1 
Shirumba: ǝ́ːnì  1 
Tiro: ání-ɲɔ̀  1 
Moro: áníɲà  1 
Ko: k=ǝ̀ɽì  2 
Warnang: w=ùːni  1 
Logol: g=ɛ́ːnì  1 
Number: 22
Word: earth
Rere Koalib: wúrɛ̀y  1 
Ebang: gw=íyáŋ  2 
Abul: gw=íyáŋ  2 
Laru: t̪=íaŋ  2 
Utoro: gw=íyɔ́m  2 
Shirumba: ʌ́mʋ́ɽà #  3 
Tiro: ð=ùːðɔ̀  4 
Moro: ð=ùːðʷà  4 
Ko: k=ǝ̀ɓá  5 
Warnang: k=ùrú  6 
Logol: gw=ìyáw  2 
Number: 23
Word: eat
Rere Koalib: ìː-ðì  1 
Ebang: í-ttì  1 
Abul: ì-ttí  1 
Laru: ì-ttí  1 
Utoro: í-ttì  1 
Shirumba: ì-t̪t̪í  1 
Tiro: y-ɔ̂  1 
Moro: g=àːs-â  2 
Ko: ɛ́  1 
Warnang: yàː-d̪ɔ̀  1 
Logol:
Number: 24
Word: egg
Rere Koalib: l=ɔ̀ɲ  1 
Ebang: l=ɔ́ɲ  1 
Abul: l=ɤ̀ɲà  1 
Laru: k=ɔ̀ːɲɔ̀  1 
Utoro: l=ɔ́ɲ  1 
Shirumba: l=ɛ́ːɲɔ̀ŋ  1 
Tiro: l=ɛ́ɲɛ̀  1 
Moro: l=ɛ́ɲá  1 
Ko: l=ɔ́ɲ  1 
Warnang: ɔ̀ːɲɛ́  1 
Logol: l=ɔ́ɲ  1 
Number: 25
Word: eye
Rere Koalib: l=ɛ̀y  1 
Ebang: k=ɛ́y  1 
Abul: g=ɛ́y  1 
Laru: l=ɛ̂y  1 
Utoro: g=ɛ́y  1 
Shirumba: l=ɛ̂y  1 
Tiro: l=éy  1 
Moro: ìssì  2 
Ko: k=í  1 
Warnang: k=ìː  1 
Logol: ŋ=ɛ́y  1 
Number: 26
Word: fat n.
Rere Koalib: ŋ=ɛ̀ːlà  1 
Ebang: ŋ=ɛ́ːlá  1 
Abul: ŋ=ɛ̀ːlà  1 
Laru: y=ı́ːlà  1 
Utoro: ŋ=ɛ́ːláŋ  1 
Shirumba: ŋ=ɛ̀ːlà  1 
Tiro: ŋ=ɛ̀ːlà  1 
Moro: ŋ=ɛ̀ːlá  1 
Ko: ŋ=ɛ̀ːɽá  1 
Warnang: ɕ=ɛ̀ːɽá  1 
Logol: ŋ=ɛ̀ːlá  1 
Number: 27
Word: feather
Rere Koalib: k=ʋ̀ːɽà  1 
Ebang: g=íɽwàl  2 
Abul: gǝ́=ɽúwál  2 
Laru: tí=ɽwá  2 
Utoro: g=àlàŋ ~ d̪=àlàŋ  3 
Shirumba: íɽwîl  2 
Tiro: ı̀mbɽà  4 
Moro: àbɽá  4 
Ko: t̪=ùlɛ́ŋá  3 
Warnang: k=úbɔ̀ŋ  5 
Logol: g=ùffú  6 
Number: 28
Word: fire
Rere Koalib: y=íːgà  1 
Ebang: íːgà  1 
Abul: ìːgà  1 
Laru: l=ìːgá  1 
Utoro: ígá ~ íːgá  1 
Shirumba: íːgà  1 
Tiro: ỳyá  1 
Moro: íyyʋ̂  1 
Ko: ísíá  1 
Warnang: ìgɛ̀  1 
Logol: k=ìːgà  1 
Number: 29
Word: fish
Rere Koalib: k=ûm  1 
Ebang: k=ûm  1 
Abul: g=ûm ~ gw=ûm  1 
Laru: t̪=úm  1 
Utoro: l=ʋ̀ːm  1 
Shirumba: l=ûm  1 
Tiro: ʋ́ːmì  1 
Moro: ʋ̀ːmì  1 
Ko: wʋ̀m  1 
Warnang: ŋ=ʋ̀m  1 
Logol:
Number: 30
Word: fly v.
Rere Koalib: t̪í=dìːɽ-ù  1 
Ebang: ŋì=d̪íɽ-ɔ̀  1 
Abul: ŋǝ̀=dìɽ-ɔ̀  1 
Laru: k=índ-í kɛ̀ːɽàlà  2 
Utoro: ŋ=á=dír-ì kɛ̀ɲɛ̀n  1 
Shirumba: mìːrɔ̀-gáwílɔ̀  3 
Tiro: gábrì #  4 
Moro: gàː=bǝ̀r-ú  4 
Ko: m̀=bŕl-ʋ́  5 
Warnang: ɲà=blɛ́ːrí  5 
Logol: ŋɛ́=ɗíɽ-ú  1 
Number: 31
Word: foot
Rere Koalib: k=áːgà  1 
Ebang: g=ímàd̪ɛ́  2 
Abul: l=òːɽà  3 
Laru: k=ɔ̀ːrá  3 
Utoro: l=àːrà  3 
Shirumba: d̪=ǝ́mɛ́nì  4 
Tiro: ð=ǝ̀mání-ɲà  4 
Moro: ð=ímáníɲà  4 
Ko: t̪=ǝ̀máɽí  4 
Warnang: á=màːnì  4 
Logol: l=àːrá  3 
Number: 32
Word: full
Rere Koalib: =úːrànnà  1 
Ebang: gw=ɔ̀ɲád̪-àːlàŋ  2 
Abul: gí=ɲàd̪ù  2 
Laru: k=ɔ́ɲʓád̪ù  2 
Utoro: gw=áɲɛ́ðɔ̀  2 
Shirumba: rùd̪ɔ̀  3 
Tiro: k=ùɲʋ̀ŋʋ̀nù  4 
Moro: k=ʋ̀ndɛ́ːy-nú  5 
Ko: =ɔ̀t̪t̪áb  6 
Warnang: bìyàrðú  3 
Logol: =ɔ́ɲɔ́ɗù  2 
Number: 33
Word: give
Rere Koalib: nd̪-à  1 
Ebang: d̪ɛ́-d̪ì  1 
Abul: d̪ɛ̀ː-d̪ì  1 
Laru: d̪ɛ̀-d̪í  1 
Utoro: d̪ɛ́-d̪ì  1 
Shirumba: d̪ɛ́-d̪ì ~ nd̪ɛ́-d̪ì  1 
Tiro: ŋáɕî ~ ŋáɕɕî  2 
Moro: ná-ɕí-ɲì ~ ná-ɕɕí-ɲì  2 
Ko: nd̪-í  1 
Warnang: d̪ɛ́-d̪ɔ́gɔ̀ŋ  1 
Logol: ìt̪t̪ú  1 
Number: 34
Word: good
Rere Koalib: =íɕɕàw  1 
Ebang: =ìŋŋɛ̀r  2 
Abul: =íŋŋɛ̀r  2 
Laru: =ʓâw  1 
Utoro: =ŋír ~ =ŋŋír  2 
Shirumba: фɛ́ːlɔ̀  3 
Tiro: =ìɕɕìɽɔ̀  1 
Moro: =ŋǝ̀rá  2 
Ko: =úmt̪ì  4 
Warnang: =wàːɽá  5 
Logol: =àɗíːlú  6 
Number: 35
Word: green
Rere Koalib: =íːgǝ́là  1 
Ebang: =ígǝ́láŋ  1 
Abul: =íːgǝ̀làŋ  1 
Laru: =íɣíɲà  2 
Utoro: =ìgǝ̀lɔ̀ŋ  1 
Shirumba: ìːgǝ̀là  1 
Tiro:
Moro: =ɛ̀ːðı́  3 
Ko: ɔ́ɕɕíʔìt  4 
Warnang: =ìyyá  2 
Logol: =urkɔɲkɔ́ɲ  5 
Number: 36
Word: hair
Rere Koalib: ʌ́ːɽù  1 
Ebang: g=ʌ́ːɽú  1 
Abul: ʌ́ɽʋ́  1 
Laru: l=ʌ́ɽù  1 
Utoro: ʌ̀ɽù  1 
Shirumba: ð=ʌ̀ːɽù  1 
Tiro: d̪=ǝ́rú  1 
Moro: θ=ìríá  1 
Ko: t̪ǝ̀=ɽú  1 
Warnang: k=ú  1 
Logol: ŋ=ʌ̀ːɽú  1 
Number: 37
Word: hand
Rere Koalib: k=ɛ́rígɛ̀  1 
Ebang: d̪=ɔ̀y  2 
Abul: d̪=ì  2 
Laru: g=ʋ̀ì  2 
Utoro: g=írgɛ̀  1 
Shirumba: ð=ɛ̀  2 
Tiro: ì=rɛ̀ð  1 
Moro: ð=áŋ  3 
Ko: t̪=ʋ́í  2 
Warnang: á=wí  2 
Logol: d̪=í  2 
Number: 38
Word: head
Rere Koalib: ń=dà  1 
Ebang: lı́=ɽá  1 
Abul: ĺ=ɽá  1 
Laru: kǝ́=ɽà  1 
Utoro: ɽá  1 
Shirumba: dâ  1 
Tiro: ɽ̀tá  1 
Moro: ǹdá  1 
Ko: ù=ɽɛ́  1 
Warnang: t̪úlì  2 
Logol: l̀=ɽá  1 
Number: 39
Word: hear
Rere Koalib: níŋ-ɛ́nà  1 
Ebang: dı́ŋ-ı́nɔ̀  1 
Abul: díŋ-ǝ́nú  1 
Laru: d̪ìŋ-ìnú  1 
Utoro: dáŋ-ǝ́nù  1 
Shirumba: lìŋ-ǝ̀nɔ́  1 
Tiro: n-ɔ̂  2 
Moro: gà=nn-â  2 
Ko: nɛ́  2 
Warnang: nàː-ðɔ̀  2 
Logol: lɛ́ŋ-ɛ́nú  1 
Number: 40
Word: heart
Rere Koalib: t̪=úgɔ̀r  1 
Ebang: d̪=ı́gɔ́r  1 
Abul: d̪=ùgɔ́r  1 
Laru: l=úgɔ̀r  1 
Utoro: d̪=ùgɔ̀rɛ́  1 
Shirumba: d̪=ùwàr  1 
Tiro: ð=ù  2 
Moro: úfúðà  3 
Ko: t̪=ǝ̀gár  1 
Warnang:
Logol: d̪=àgùrɛ́  1 
Number: 41
Word: horn
Rere Koalib:
Ebang: d̪=ı̀l  1 
Abul: d̪=ìl  1 
Laru: g=ìl  1 
Utoro: l=ʋ̀ːbà  2 
Shirumba: l=ʋ́ːβà  2 
Tiro: l=ʋ̀βà  2 
Moro: θál  3 
Ko:
Warnang: ìːlɛ́  1 
Logol: d̪=íl  1 
Number: 42
Word: I
Rere Koalib: ɲì  1 
Ebang: ɲì  1 
Abul: ɲì  1 
Laru: ɛ̀ɲ  1 
Utoro: ɲì  1 
Shirumba: nì  1 
Tiro: íŋì  1 
Moro: ɲ́ɲí ~ íɲí  1 
Ko: ìɲì  1 
Warnang: ɲ́ɲí  1 
Logol: gw=éːnì  1 
Number: 43
Word: kill
Rere Koalib: íɽíɲ-ìðù  1 
Ebang: gwí=mà=rìɲ-à  1 
Abul: gʋ̀=mà=rìɲ-ì  1 
Laru: gù=mà=lìɲ-ɛ́  1 
Utoro: gw=á=rìɲ-ɛ̀  1 
Shirumba: màː=ɽìɲ-ɛ̀  1 
Tiro: ɽíɲ-ɔ̂  1 
Moro: ríɲ-ù  1 
Ko: ɔ́à  2 
Warnang: rìː-ðɔ̀  1 
Logol: ríɲ-ɛ́d̪í  1 
Number: 44
Word: knee
Rere Koalib: ŋwù=rgwù  1 
Ebang: lı̀=rkɔ́  1 
Abul: l=r̀kɔ́  1 
Laru: kǝ́=rkɔ́  1 
Utoro: r̀kɔ́  1 
Shirumba: l̀=rùwà  1 
Tiro: í=ríyɔ̀  1 
Moro: kǝ̀=ríá  1 
Ko: k=r̀gɛ́  1 
Warnang: kǝ̀=rgá  1 
Logol: l=ùrgú  1 
Number: 45
Word: know
Rere Koalib: kú=líŋ-ìðù  1 
Ebang: gwì=lìŋ-ı́ːd̪ì  1 
Abul: gú=líɲ-èðì  1 
Laru: gwú=líŋ-íːd̪ì  1 
Utoro: gwù=lìŋ-ìːðì  1 
Shirumba: ŋàː=lìŋ-ǝd̪íŋì  1 
Tiro: gà=lìŋɛ̀t̪-ɔ̀  1 
Moro: kà=lìŋ-ɛ̀t̪ɔ́  1 
Ko: w=áŋǝ́l-ɛ́  2 
Warnang: ŋ=ɛ̀ɽŋ-à  1 
Logol: gù=lìŋ-ɛ́ːd̪ì  1 
Number: 46
Word: leaf
Rere Koalib: k=ä́ːnì  1 
Ebang: k=ɛ́ːnì  1 
Abul: g=ɛ́ːnì  1 
Laru: t̪=úːɽíɲ  2 
Utoro: g=ɛ́ːnì  1 
Shirumba: n=ɛːnì  1 
Tiro: áníɲɔ̀  1 
Moro: ð=àt̪áy  3 
Ko: k=ǝ̀ɽì  2 
Warnang: w=ùːnì  1 
Logol: g=ɛ́ːnì  1 
Number: 47
Word: lie
Rere Koalib: kú=ndǝ̀r-àlù  1 
Ebang: gù=dr-ɔ́  1 
Abul: ndɽ-ɔ́  1 
Laru: ǹdr-ú  1 
Utoro: ǹdr-ɔ̀  1 
Shirumba: ǹdr-ɔ́  1 
Tiro: ǹdr-û  1 
Moro: ǹdr-ʋ̂  1 
Ko: ńdr-ɔ́w  1 
Warnang: àss-ɔ́  2 
Logol: ìd̪d̪ǝ̀r-gɔ́ #  3 
Number: 48
Word: liver
Rere Koalib:
Ebang: àwɛ̀  1 
Abul: àwɛ̀  1 
Laru: l=áy  1 
Utoro: áwɛ̀  1 
Shirumba: àmàr  2 
Tiro: àvvı̀  1 
Moro: ɕ=áːβɛ̀à  1 
Ko: t̪=ùíɲ  3 
Warnang:
Logol: ŋ=áːwí  1 
Number: 49
Word: long
Rere Koalib: =ʋ̀ːlà  1 
Ebang: =ɔ̀ːlàŋ  1 
Abul: =óːláŋ  1 
Laru: =ɔ́ːlà  1 
Utoro: =ɔ́ːláŋ  1 
Shirumba: =ùwàlà  1 
Tiro: =ɔ̀là  1 
Moro: =u̯àːlá  1 
Ko: =ɔ́ɽá-tɔ̀ɕ  1 
Warnang: =ɔ̀llá  1 
Logol: =ɔ́ːlɔ́-gɔ́  1 
Number: 50
Word: louse
Rere Koalib: k=ùːgì  1 
Ebang:
Abul: gǝ̀=ndɛ́gɛ̀l  2 
Laru: t̪ǝ́=ndɛ́gǝ̀l  2 
Utoro: g=ámùl  -1 
Shirumba: d̪=índìl  2 
Tiro: ì=rlâ  3 
Moro:
Ko: t̪ǝ́=gìɲ  4 
Warnang: át̪áŋáɲ  5 
Logol: g=ìsígíl  6 
Number: 51
Word: man
Rere Koalib: k=ûr  1 
Ebang: kw=ɔ̀mmâ  2 
Abul: gʋ́=mmà  2 
Laru: t̪=ùr  1 
Utoro: gw=ʋ́mmèà  2 
Shirumba: ʋ̀rá  1 
Tiro: gǝ́r=ɔ́ŋɔ̀r  3 
Moro: ùrrá  1 
Ko: k=ádágíɲá  4 
Warnang: g=ɔ́ŋɔ̀r  3 
Logol: gw=ɔ́mmɛ́  2 
Number: 52
Word: many
Rere Koalib: =úːrú  1 
Ebang: =ɔ̀ɲád̪ɔ̀  2 
Abul: =íɲád̪ò  2 
Laru: =ɔ́nʓád̪ù  2 
Utoro: =úttùŋ  3 
Shirumba: =àŋɛ̀d̪ɔ̀ #  2 
Tiro: =ɔ̀ɲà  4 
Moro: gw=aiɲa #  4 
Ko: ŋ̀=pǝ̀l ~ lɛ́=ppàl  5 
Warnang: =út̪t̪ùːmì  3 
Logol: =úːsún  6 
Number: 53
Word: meat
Rere Koalib: y=íːðì  1 
Ebang: ʓ=ì  1 
Abul: íːðì  1 
Laru: ŋúd̪í  1 
Utoro: ʓ=íd̪ì  1 
Shirumba: ðír=ðíà  1 
Tiro: r̀=ðɛ̀  1 
Moro: r̀=ðà  1 
Ko: ɕ=ʋ̀ɣɛ̀  2 
Warnang: kír=ðɛ̀  1 
Logol: ʓ=íː  1 
Number: 54
Word: moon
Rere Koalib: ʌ̀wwʌ̀  1 
Ebang: g=ùwâ  1 
Abul: g=ùwà  1 
Laru: t̪=úwá  1 
Utoro: ùwà  1 
Shirumba: ʌ́wwà  1 
Tiro: ùːwɒ̀  1 
Moro: ùβʷà  1 
Ko: ùì  1 
Warnang: áwì  1 
Logol: ùwɔ́  1 
Number: 55
Word: mountain
Rere Koalib: àyyìn  1 
Ebang: l=ɛ̀n  1 
Abul: l=ɛ̀n  1 
Laru: k=ɛ̀ːnù  1 
Utoro: l̀=rɔ̀gɔ̀m  2 
Shirumba: l=úd̪mùr  3 
Tiro: ɕìt̪ɔ̀  4 
Moro: àːyɛ́n  1 
Ko: k=ǝ̀ɗà  5 
Warnang: k=ɔ́ːɽù  6 
Logol: l=àfìyɛ̀ɲ  7 
Number: 56
Word: mouth
Rere Koalib: r=úːɲù  1 
Ebang: ŋw=íːɲû  1 
Abul: ŋú=ɲú  1 
Laru: ŋw=íɲú  1 
Utoro: l=úɲú  1 
Shirumba: íːɲɔ́  1 
Tiro: l=ɔ̀ːɲà  1 
Moro: áɲɔà  1 
Ko: t̪=ǝ̀mʋ̀  1 
Warnang: ɔ̀ːɲɔ̀  1 
Logol: d̪=ùɲú  1 
Number: 57
Word: name
Rere Koalib: y=ìːrìŋ  1 
Ebang: ʓ=íríɲ  1 
Abul: íríɲ  1 
Laru: ŋú=rìɲ  1 
Utoro: ʓ=íríɲ  1 
Shirumba: íríɲ  1 
Tiro: ìː=rì  1 
Moro: irǝŋ #  1 
Ko: ɕ=ìríɲ  1 
Warnang: k=íríɲ  1 
Logol: ʓ=ìrìɲ  1 
Number: 58
Word: neck
Rere Koalib: kù=rɔ̀m  1 
Ebang: kú=dɔ́m ~ kwı́=dɔ́m  1 
Abul: gú=rrɔ́m  1 
Laru: l=úgɽɔ́  2 
Utoro: gú=rɔ́m  1 
Shirumba: ʋ̀d̪àm  1 
Tiro: ìttàm  1 
Moro: ɛ̀=t̪ám  1 
Ko: ʋ̀=d̪úm ~ wʋ̀=d̪úm  1 
Warnang: à=t̪àm  1 
Logol: g=ùθɔ́m  1 
Number: 59
Word: new
Rere Koalib: =ı̀ːyàŋ  1 
Ebang: =ı́yàŋ  1 
Abul: =ı́yàŋ  1 
Laru: =yáŋ  1 
Utoro: =íyâŋ  1 
Shirumba: pàgɛ́d̪àn  2 
Tiro: =àmbɽɔ̀  3 
Moro: =màʓɛ́n  4 
Ko: =ìyà  1 
Warnang: =ɛ́yyà  1 
Logol: =ìyáŋ  1 
Number: 60
Word: night
Rere Koalib: k=ìlkɛ́ːlù  1 
Ebang: g=ílɛ̀y  1 
Abul: g=ǝ̀lɛ́y  1 
Laru: t̪=úlùŋ  1 
Utoro: g=ílíyɔ̀ŋ  1 
Shirumba: àlíːlíà  2 
Tiro: ùlíŋgɛ̂  1 
Moro: ʋ̀lʋ̀ŋgí  1 
Ko: g=ʋ̀lɔ̀ːgí  1 
Warnang: áːlìŋù  1 
Logol: g=ʋ̀lɔ̀ːgí  1 
Number: 61
Word: nose
Rere Koalib: l=áðùlù  1 
Ebang: l=áːd̪ùn  1 
Abul: l=àːd̪ùn  1 
Laru: k=àːd̪ìl  1 
Utoro: g=áːd̪álú  1 
Shirumba: àːd̪àlɔ̀  1 
Tiro:
Moro: áðɔ́lá  1 
Ko: k=ɛ́yʋ̀n  1 
Warnang: àɽùðɔ̀  2 
Logol: l=ùyùl  1 
Number: 62
Word: not
Rere Koalib:
Ebang: =ati #  1 
Abul:
Laru:
Utoro:
Shirumba:
Tiro: de #  1 
Moro: ger-  2 
Ko:
Warnang:
Logol:
Number: 63
Word: one
Rere Koalib: kw=ʌ́ttɛ̀  1 
Ebang: gw=ɛ̀tìpɔ̀  1 
Abul: gw=ɔ̀dìppɔ̂  1 
Laru: gw=ɛ̀ttɛ̀  1 
Utoro: gw=ɛ̀ːdɔ̀ŋ  1 
Shirumba: ìt̪t̪íβɔ́  1 
Tiro: k=ɛ̀nnɛ̀  2 
Moro: k=ʋ̀ntʋ̀  2 
Ko: t̪=ákkàn  3 
Warnang: ŋ=út̪t̪ɔ̀  1 
Logol: gw=át̪t̪ɛ̀  1 
Number: 64
Word: person
Rere Koalib: kw=ìʓì  1 
Ebang: gw=ìʓì  1 
Abul: gw=ìʓí  1 
Laru: t̪=íʓì  1 
Utoro: gw=ìʓì  1 
Shirumba: ìːʓì  1 
Tiro: ùːʓì  1 
Moro: ɛ̀=ðá  2 
Ko: k=íó  3 
Warnang: ŋɛ́ɲ  4 
Logol: ŋ=ɔ̀ːnɔ́  5 
Number: 65
Word: rain
Rere Koalib: k=âw  1 
Ebang: k=âw  1 
Abul: g=âw  1 
Laru: kǝ́=ɽáɲ  2 
Utoro: g=âw  1 
Shirumba: áwwà  1 
Tiro: l=ɔ́ːmɛ̂  3 
Moro: rǝ̀mʷà  4 
Ko: k=ìàw  1 
Warnang: âw  1 
Logol: k=áw  1 
Number: 66
Word: red
Rere Koalib: =ʋ́ːrì  1 
Ebang: =ʋ̀ːrɛ̀  1 
Abul: =ùːrɛ̀  1 
Laru: =úːrì  1 
Utoro: =ùrɛ̀ɲ ~ =ùrrɛ̀ɲ  1 
Shirumba: wɛ̀ːrɛ̀  1 
Tiro: =ʋ̀rì  1 
Moro: =ʋ̀ːrı́  1 
Ko: =ɔ́ːrí pфìɗɗìr  1 
Warnang: =ùːrí  1 
Logol: =ùːrí  1 
Number: 67
Word: road
Rere Koalib: t̪=ɛ̂  1 
Ebang: d̪=ày  1 
Abul: d̪=ày  1 
Laru: k=ày  1 
Utoro: d̪=áy  1 
Shirumba: ð=àd̪  1 
Tiro: ð=àð  1 
Moro: θ=àːθ  1 
Ko: t̪=ʋ́ ~ t̪=ʋ́l  2 
Warnang: à=ðɔ̀ːɲɔ́  3 
Logol: d̪=ɛ́y  1 
Number: 68
Word: root
Rere Koalib: t̪=àːmù  1 
Ebang: d̪=ùâ  2 
Abul: d̪=ʋ̀wà  2 
Laru: g=úwá  2 
Utoro: d̪ǝ̀=rɔ̀  3 
Shirumba:
Tiro: ð=ìdʋ̀ɽì  4 
Moro: θ=ʋ̀ndàli̯à  5 
Ko: t̪=áù  2 
Warnang:   2 
Logol: d̪=ùwà  2 
Number: 69
Word: round
Rere Koalib:
Ebang: líwàd̪ɛ̀ŋ  1 
Abul: =rl=àːlù  2 
Laru:
Utoro: =rldɔ̀ŋ  2 
Shirumba: ʌ̀rlɔ̀ːɽɔ̀  2 
Tiro: =ʋ̀rdʋ̀  2 
Moro: =t̪ʋ̀r-áːnú  3 
Ko:
Warnang:
Logol:
Number: 70
Word: sand
Rere Koalib: ŋ=áːɲà #  1 
Ebang: àmûr  2 
Abul: ʋ̀mûr  2 
Laru: t̪=íʓíɕɕír  3 
Utoro: ámùɽù  2 
Shirumba: d̪=íʓàw  4 
Tiro: ð=ɛ̀vɛ̂  5 
Moro: èːβíá  5 
Ko: k=ɔ̀yùm  6 
Warnang:
Logol:
Number: 71
Word: say
Rere Koalib: àːr-ù  1 
Ebang:
Abul: àːr-ʋ̀  1 
Laru: àːr-ù  1 
Utoro: àːr-ù  1 
Shirumba: ùm-ɛ́d̪ì  2 
Tiro: lɔ́ːɽ-ɔ̂  3 
Moro: g=ɔ̀ːɽáttá  1 
Ko: bǝ́ɽ-ɔ́  4 
Warnang: àrà-ðá  1 
Logol: áːr-ú  1 
Number: 72
Word: see
Rere Koalib: ı́ːʓ-à  1 
Ebang: áŋ-ɛ̀dì  2 
Abul: gw=àŋ-àðì  2 
Laru: àŋg-ɛ̀d̪í  2 
Utoro: àŋ-ɛ́d̪ì  2 
Shirumba: àmáš-ɔ̀  3 
Tiro: nɔ́n-ɔ̂  4 
Moro: sɛ́ːy-d̪ù  5 
Ko: íyú  1 
Warnang: mà-yû  6 
Logol: sɛ́ː-d̪ì  5 
Number: 73
Word: seed
Rere Koalib:
Ebang: ŋ=ʋ́ːláŋ  1 
Abul: l=ʋ̀ːlàŋ  1 
Laru: k=ʋ́ːlá  1 
Utoro: ŋ=àːɽì  2 
Shirumba: n=àːɽɛ̀ #  2 
Tiro: ŋ=ùlà  1 
Moro: l̀=ðɔ́bɽá  3 
Ko: l=ʋ̀ːɽá  1 
Warnang: ʋ̀ːɽá  1 
Logol:
Number: 74
Word: sit
Rere Koalib: nánn=àlù  1 
Ebang: gwì=ʓ-áːlɔ̀  2 
Abul: ʓáː-lù  2 
Laru: ı̀ʓáː-lù  2 
Utoro: ʓáː-lù  2 
Shirumba: mìɽ-ɛ́ːlɔ̀  3 
Tiro: dí-ɔ̀  4 
Moro: dáŋáː-lù  5 
Ko: ùt̪árgà  6 
Warnang: d̪ǝ̀gá  4 
Logol: ʓígɔ́  2 
Number: 75
Word: skin
Rere Koalib: k=írnà  1 
Ebang: k=ìrnâ  1 
Abul: g=ìrnâ  1 
Laru: t̪ǝ́=rná  1 
Utoro: g=ǝ̀rnà  1 
Shirumba: írnà  1 
Tiro: ʌ́ːrû  2 
Moro: àrùwà  2 
Ko: lì=ɕɔ́w  3 
Warnang: á=ɕù  3 
Logol: g=ùɽɛ̀y  2 
Number: 76
Word: sleep
Rere Koalib: ì=ndǝ̀r-ù  1 
Ebang: gù=dr-ɔ́  1 
Abul: ndɽ-ɔ́  1 
Laru: ǹdr-ú  1 
Utoro: ǹdr-ɔ̀  1 
Shirumba: ndr-ɔ́  1 
Tiro: ndr-û  1 
Moro: ndr-ʋ̂  1 
Ko: wú=ndr-ú  1 
Warnang: ŋà=gíʓár  2 
Logol: gwú=dír-ú  1 
Number: 77
Word: small
Rere Koalib: =àkkúrɛ̂ɲ  1 
Ebang: =íttìɲ  2 
Abul: =ìttí  2 
Laru: =ɔ́ːkɔ̀  1 
Utoro: =ttí  2 
Shirumba: =dánùŋɔ̀  3 
Tiro: =dàn  3 
Moro: =ttá  2 
Ko: =ɛ́llíŋ  4 
Warnang: àɲàlîŋ  4 
Logol: =ɔ́gɔ́ŋ  1 
Number: 78
Word: smoke
Rere Koalib: k=úːlù  1 
Ebang: gw=uluŋw #  1 
Abul: g=úlúŋ  1 
Laru: t̪=úlù  1 
Utoro: g=úlúm  1 
Shirumba: d̪=úlù  1 
Tiro: ð=úɔ̀  2 
Moro: θ=úbʷá  2 
Ko: k=ǝ̀lù  1 
Warnang: k=úlú  1 
Logol: g=ùlù  1 
Number: 79
Word: stand
Rere Koalib: í=rl-ù  1 
Ebang: d̪ún-ɛ́d̪î  2 
Abul: gú=d̪ʋ̀n-ɛ̀ðɛ̀làŋ  2 
Laru: d̪ùn-àd̪í  2 
Utoro: t̪úd̪ún-ù  2 
Shirumba: ǝ̀=rl-ɛ́ːlɔ̀  1 
Tiro: d̪úr-û  3 
Moro: ðǝ́r-ù  3 
Ko: kúʓùrɛ̀  4 
Warnang: ŋǝ̀=gr-á t̪áwnɔ̀ŋ  5 
Logol: d̪út̪úŋ-gɔ̀  2 
Number: 80
Word: star
Rere Koalib: t=ʋ̀ːrʋ̀m  1 
Ebang: l=ʋ̀dʋ̀m  1 
Abul: l=úrɔ̀m  1 
Laru: k=úrɔ̀m  1 
Utoro: l=úrɔ́m  1 
Shirumba: l=ʋ́ːd̪ʋ̂m  1 
Tiro: ð=àβà  2 
Moro: θ=ʋ̀ppà  2 
Ko: l=ʋ́t̪áŋ  3 
Warnang: úːd̪ûm  1 
Logol: l=út̪áŋ  3 
Number: 81
Word: stone
Rere Koalib: k=âl  1 
Ebang: k=ɔ̂l  1 
Abul: gǝ̀=dɔ́l  2 
Laru: k=ɔ́r  3 
Utoro: g=ádɔ̀l  2 
Shirumba: ı́=d̪à  4 
Tiro: áːl  1 
Moro: l=ɔ́ándrá  5 
Ko: l=ʋ́ɽí  6 
Warnang: ɔ̂l  1 
Logol: g=ʋ̀ɗàl  2 
Number: 82
Word: sun
Rere Koalib: àːŋùn  1 
Ebang: áŋín  1 
Abul: àŋîn  1 
Laru: l=íŋɛ̀n  1 
Utoro: áɲɛ́n  1 
Shirumba: áɲɛ̂n  1 
Tiro: ɛ́ð=íɲɛ̂n  1 
Moro: àð=íɲíná  1 
Ko: t̪=ɛ́ŋǝ́n  1 
Warnang: g=íːŋàn  1 
Logol: ŋɔ̀nàyú  1 
Number: 83
Word: swim
Rere Koalib: ì=ppìð-ù k=ìːrú-ŋà  1 
Ebang: gwì=píd̪-í ŋàw  1 
Abul: át̪t̪áɕɛ́ ŋàw  2 
Laru: àpǝ̀rkúdú  3 
Utoro: lì=pín-ù  4 
Shirumba: lì=mìːr-ɔ̀ ŋàːr-àŋɔ̀  5 
Tiro: g=àvárg-á  3 
Moro: gà=làð-à nì-ŋâw  6 
Ko: ù=báldán ŋà-yúrí  7 
Warnang: ŋɔ̀=mɔ̀ːðɔ́ ɕúːrù  8 
Logol: sìsí úːm-ŋáw  9 
Number: 84
Word: tail
Rere Koalib: t̪=íà  1 
Ebang: lì=bɛ́r  2 
Abul: lì=βɛ́r  2 
Laru: l=ìyà  1 
Utoro: lɛ̀=pɛ́r  2 
Shirumba: lì=βɛ̂r  2 
Tiro: lǝ̀=pɛ̂r  2 
Moro: lǝ̀=pɛ́r  2 
Ko: t̪=ı̀à  1 
Warnang: á=yáŋ  3 
Logol: t̪=ɛ́  1 
Number: 85
Word: that
Rere Koalib: =àlà  1 
Ebang: íb=C=ɛ̀  2 
Abul: =àì ~ =è  2 
Laru: =ɔ́nɛ́  3 
Utoro: =ɔ ~ =ɔ-nɔ #  3 
Shirumba: =ày ~ =èy  2 
Tiro: =ɔn #  3 
Moro:
Ko:
Warnang:
Logol: =ɛ́y  2 
Number: 86
Word: this
Rere Koalib: =ù  1 
Ebang: íb=C=à  2 
Abul: =à  2 
Laru: =ɛ́  2 
Utoro: =ɛ ~ =ɛ-nɔ #  2 
Shirumba: =ɔ̀  1 
Tiro: =ɛ #  2 
Moro:
Ko:
Warnang:
Logol: =ɛ́  2 
Number: 87
Word: thou
Rere Koalib: ŋà  1 
Ebang: ŋà  1 
Abul: ŋà  1 
Laru: ŋà  1 
Utoro: ŋà  1 
Shirumba: ŋà  1 
Tiro: ŋ́ŋà  1 
Moro: ŋ́ŋá  1 
Ko: ŋwá  1 
Warnang: ùŋá  1 
Logol: ŋà  1 
Number: 88
Word: tongue
Rere Koalib: t̪=ílíŋà  1 
Ebang: d̪=ìŋǝ̀lâ  1 
Abul: d̪=íŋǝ́lá  1 
Laru: lí=ŋɛ́lá  1 
Utoro: d̪=ɛ́ŋɛ́lá  1 
Shirumba: d̪=ı̀ŋɛ̀là  1 
Tiro: ð=íŋgǝ́lâ  1 
Moro: θà=ŋɛ̀lá  1 
Ko: t̪=àŋǝ̀ɽá  1 
Warnang: à=ŋùɽá  1 
Logol: d̪=àŋǝ̀lá  1 
Number: 89
Word: tooth
Rere Koalib: l=ìŋàt̪  1 
Ebang: g=íŋáy  1 
Abul: g=àŋát̪  1 
Laru: lí=ŋàt̪  1 
Utoro: l=áŋát̪  1 
Shirumba: l=áŋàt̪  1 
Tiro: l=ìŋàθ  1 
Moro: là=ŋàð  1 
Ko: k=ǝ̀ŋáw  1 
Warnang: k=àŋáθ  1 
Logol: ŋ=ìŋéy  1 
Number: 90
Word: tree
Rere Koalib: kw=àːɽì  1 
Ebang: kw=áːɽɛ̀  1 
Abul: gw=àːɽɛ̀  1 
Laru: t̪=àːɽì  1 
Utoro: gw=àːɽɛ̀  1 
Shirumba: w=àːɽɛ̀  1 
Tiro: ð=úːɽì  2 
Moro: ʋ̀ɽì  2 
Ko: k=àt̪íɲ  3 
Warnang: áwnɔ́ŋ  4 
Logol: gw=àːɽì  1 
Number: 91
Word: two
Rere Koalib: kúːɽàn  1 
Ebang: ràm  2 
Abul: ràm  2 
Laru: rɔ́m  2 
Utoro: gùtʌ̀n  3 
Shirumba: ít̪t̪ìà  4 
Tiro: kɽ̀=ɕàn  5 
Moro: ndí=ɕɕàːn  5 
Ko: áɕɕɛ́rɔ̀  6 
Warnang: ŋír=ɕàɕɕîn  5 
Logol: ráːb  2 
Number: 92
Word: walk (go)
Rere Koalib: ǹd-ù  1 
Ebang: ídd-ì  1 
Abul: ìnd-í  1 
Laru: ìnd-í  1 
Utoro: índ-ì  1 
Shirumba: ɛ̀ːl-ɔ́  2 
Tiro: b-û  3 
Moro: mb-ʋ́  3 
Ko: ńd̪-ɔ́  1 
Warnang: ǹd̪-ɔ́  1 
Logol: wùd̪d̪-í  4 
Number: 92
Word: walk (go)
Rere Koalib:
Ebang:
Abul:
Laru:
Utoro:
Shirumba:
Tiro: k=àːrɛ́  5 
Moro: gàː=bǝ́l-â  6 
Ko: w=ʋ́ŋg-ɔ́  7 
Warnang: àd̪ɛ́  5 
Logol:
Number: 93
Word: warm (hot)
Rere Koalib: =úβùːðù  1 
Ebang: =ìbúyɔ̀  1 
Abul: =ùβùdɔ̀  1 
Laru: =úβúːd̪ù  1 
Utoro: =úbúðù  1 
Shirumba: =úwwá  1 
Tiro: =ùwù  1 
Moro: =ùwù  1 
Ko: =úɕɕú  1 
Warnang: =ùːʓú  1 
Logol: =úfùːyù  1 
Number: 94
Word: water
Rere Koalib: ŋ=âw  1 
Ebang: ŋ=âw  1 
Abul: ŋ=àw  1 
Laru: y=àw  1 
Utoro: ŋ=âw  1 
Shirumba: ŋ=âr  2 
Tiro: ŋ=áːvɛ̀  1 
Moro: ŋ=áwá  1 
Ko: ŋ=a  1 
Warnang: ɕ=ɔ̂  1 
Logol: ŋ=áw  1 
Number: 95
Word: we1
Rere Koalib: ɲí-ŋà  1 
Ebang: áːnáː-ŋà  2 
Abul: àná-ŋà  2 
Laru: àláː-ŋà  2 
Utoro: ɲɛ̀rì  1 
Shirumba: áːlá-ŋà ~ áːná-ŋà  2 
Tiro: íɲà ~ íɲà-lɛ̂  1 
Moro: lɛ́ːlǝ́ŋ  2 
Ko: íná  1 
Warnang: ìná  1 
Logol: náː-nà  2 
Number: 95
Word: we2
Rere Koalib:
Ebang: àlı̀ŋà  2 
Abul:
Laru:
Utoro: ɲàːgɛ̀  3 
Shirumba:
Tiro: íllì  2 
Moro: nɛ́ndŕ  4 
Ko: írí  2 
Warnang:
Logol:
Number: 96
Word: what
Rere Koalib: áːðà  1 
Ebang: áŋà  2 
Abul: àŋá  2 
Laru: àŋɛ́  2 
Utoro: gùrɔ́ #  3 
Shirumba: àɲá  2 
Tiro: ànâw  4 
Moro: lá-ndì  5 
Ko: áɲá  2 
Warnang: gwɔ̀y  6 
Logol: áŋ  2 
Number: 97
Word: white
Rere Koalib: =ı́bı̀ːðù  1 
Ebang: =ùppíd̪ɔ̀  1 
Abul: =íppìðɔ̀  1 
Laru: =íbíːd̪ù  1 
Utoro: =ùkrɛ́  2 
Shirumba: pɛ̀ːd̪ɔ̀  1 
Tiro: =ùbʋ́ɕù  3 
Moro: =bùʓɔ́  3 
Ko: =ɛ̀ːra pфɔ́ʔɔ̀k  4 
Warnang: =ɛ̀ːɽá  4 
Logol: =ípíːd̪ú  1 
Number: 98
Word: who
Rere Koalib: ʌ̀yyà  1 
Ebang: ɛ́yì  1 
Abul: àdɛ́rɔ́  2 
Laru: yɛ́ːrú  2 
Utoro: àd̪rígúrɔ̀  2 
Shirumba: ɛ̀yìd̪á  1 
Tiro: ʌ̀ʓɔ̀  3 
Moro: àsságì  4 
Ko: ɲáká  5 
Warnang: kɛ́ːnì  6 
Logol: ìyʋ́  1 
Number: 99
Word: woman
Rere Koalib: kw=àù  1 
Ebang: gw=á  1 
Abul: gw=áw  1 
Laru: t̪=âw  1 
Utoro: gw=á  1 
Shirumba: w=â  1 
Tiro: w=à  1 
Moro: ù=ʓí  2 
Ko: ù=rʓá  2 
Warnang: ŋá=d̪=ɛ́ʓí  2 
Logol: gw=ìʓí  2 
Number: 100
Word: yellow
Rere Koalib: =ı́bı̀ːðù #  1 
Ebang:
Abul:
Laru:
Utoro:
Shirumba:
Tiro: =ðî  2 
Moro:
Ko:
Warnang:
Logol:
Number: 101
Word: far
Rere Koalib: tʋ̂k  1 
Ebang: =ɔ̀ːlàŋ  2 
Abul:
Laru:
Utoro: gw=ɔ́ːlàŋ gàːnù  2 
Shirumba: wàːlà-nɔ́  2 
Tiro:
Moro: n=ɔ̀ldʷán  2 
Ko: =ɔ́ɽát̪ɔ̀ɕ  2 
Warnang:
Logol: =ɔ̀ːlɔ̀  2 
Number: 102
Word: heavy
Rere Koalib: =nì  1 
Ebang: =únáŋ  2 
Abul:
Laru: ní #  1 
Utoro: =úníɲ  2 
Shirumba: ríːŋà  3 
Tiro:
Moro: =ìːɲá  2 
Ko: =nìnníɕ  1 
Warnang:
Logol: =ìnní  1 
Number: 103
Word: near
Rere Koalib: kát̪t̪ɔ̀k  1 
Ebang: gìt̪t̪ɔ̂  1 
Abul:
Laru:
Utoro: =ɔ̀bǝ̀dáŋ gàːnù  2 
Shirumba: ʋ́ːd̪ùd̪ɔ̀  3 
Tiro:
Moro: t̪ʋ́àn  1 
Ko: =ɔ̀ppàn  4 
Warnang:
Logol: =àblɔ̀  2 
Number: 104
Word: salt
Rere Koalib: k=úm̀ðà  1 
Ebang: mùd̪á  1 
Abul:
Laru:
Utoro: ŋ=úɕà  2 
Shirumba: láːɽà  3 
Tiro:
Moro: ŋ=ráːɽá  3 
Ko: lí=mút̪ɛ̀  1 
Warnang:
Logol: múːd̪í  1 
Number: 105
Word: short
Rere Koalib: =úblà  1 
Ebang: =ɔ̀bíllàŋ  1 
Abul:
Laru:
Utoro: =ɔ̀bǝ̀dá gàːnù  1 
Shirumba: =àbǝ̀làː-nɔ́  1 
Tiro:
Moro: =ɔ̀ːbǝ̀lá  1 
Ko: =ɔ́ppàn  2 
Warnang:
Logol: =áblɔ́-gɔ́  1 
Number: 106
Word: snake
Rere Koalib: k=ímàw  1 
Ebang: d̪=ùmâ  1 
Abul:
Laru: d=úŋǝ́ #  2 
Utoro: d̪=ùŋà  2 
Shirumba: ð=íɲà  2 
Tiro:
Moro: rǝ̀=mwà  1 
Ko: ɗ=íŋɛ̀  2 
Warnang:
Logol: ɗ=úŋú  2 
Number: 107
Word: thin
Rere Koalib: =àkkúrɛ̂ɲ  1 
Ebang: =dràŋ  2 
Abul:
Laru:
Utoro: =dŕrá  2 
Shirumba: drà  2 
Tiro:
Moro: =ráŋ-ánù  2 
Ko: =úrrɛ́  1 
Warnang:
Logol: =ád̪rá  2 
Number: 108
Word: wind
Rere Koalib: k=úrùn  1 
Ebang: úːwà  2 
Abul:
Laru:
Utoro: d̪=ǝ́rɔ̀n  1 
Shirumba: ð=íβɛ́ːr  3 
Tiro:
Moro: ðǝ̀=βɛ̀ːrà  3 
Ko: ùrù  1 
Warnang:
Logol: nd̪=ǝ̀rɔ́n  1 
Number: 109
Word: worm
Rere Koalib: kw=ɔ́ndɔ̀ŋ  1 
Ebang: k=ɔ́dɔ̀  1 
Abul:
Laru:
Utoro: gw=ɔ́ndɔ́lɔ̀  1 
Shirumba: w=ánd̪ɔ̀  1 
Tiro:
Moro: ùðá  2 
Ko: t̪=ɔ́  3 
Warnang:
Logol: gw=ɔ̀yɔ́yɔ̀  1 
Number: 110
Word: year
Rere Koalib: k=ìðìlɛ̂w  1 
Ebang: g=ìd̪ìlá  1 
Abul:
Laru:
Utoro: g=ìd̪ìlíáw  1 
Shirumba: íðílìw  1 
Tiro:
Moro: ì=t̪t̪ìlíá  1 
Ko: kǝ̀=t̪àɽɛ́  2 
Warnang:
Logol: g=ìd̪lɛ́yú  1 
hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,hei-word,hei-rer,hei-eba,hei-abu,hei-lar,hei-uto,hei-shi,hei-tir,hei-mor,hei-koo,hei-war,hei-log,
Total of 113 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2413149063
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov