Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Indo-European family: Slavic group (12 lists) :

Search within this database
Total of 144 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\ier\slv
Number: 1
Word: all
Dihovo Macedonian: si-def  1 
Orbanici Chakavian: sva {svȁ} ~ sa {sȁ}  1 
Orlec Chakavian: vɛs {vȅs}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: vas {vàs}  1 
Burgenland Kajkavian: vyes {vȅs}  1 
Ljubljana Slovene: vǝs {ves}  1 
Resian Slovene: vɘs {vǝ́s}  1 
Mistrice Moravian: fš-ɛc-ɛk {fšecek}  1 
Pilisszanto Slovak: š-ɛc-ɛk {šecek}  1 
Wieciorka Lesser Polish: sʸ-ˈit-ɛk {s'itek}  1 
Turov Belarusian: uvʸˈesʸ {уве́сь} ~ vʸesʸ {весь} ~ usʸ-ˈoy {усё́й} ~ usʸ-ˈey {усе́й}  1 
Deulino Russian: vʸɛsʸ {вʼесʼ}  1 
Number: 2
Word: ashes
Dihovo Macedonian: pepel  1 
Orbanici Chakavian: pˈɔpɛl {pȍpel}  1 
Orlec Chakavian: pːpɛl {põpel}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: pyɛ̌pɛl {pi̯èpel}  1 
Burgenland Kajkavian: pˈäpäl {pȩ̏pȩl}  1 
Ljubljana Slovene: pɛpˈeːw {pepel}  1 
Resian Slovene: pˈǝpǝl {pé̤pe̤l}  1 
Mistrice Moravian: pɔpɛw {popeu̯}  1 
Pilisszanto Slovak: pɔpɛl {popel}  1 
Wieciorka Lesser Polish: pˈɒpʸow {påṕȯu̯}  1 
Turov Belarusian: pˈɔpʸɛɫ {по́пел}  1 
Deulino Russian: pˈɔpʸɪɫ {по́пʼьл} ~ pˈɔpʸiɫ {по́пʼил} ~ pˈɔpʸaɫ {по́пʼал}  1 
Number: 3
Word: bark
Dihovo Macedonian: kor-a  1 
Orbanici Chakavian: kˈɔr-a {kȍra}  1 
Orlec Chakavian: kːr-a {kõra}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kwr-a {ku̯òra}  1 
Burgenland Kajkavian: kˈwor-ɒ {kȍra}  1 
Ljubljana Slovene: lˈuːb-y-ɛ {lubje}  2 
Resian Slovene: škɔrč {škɔ́rč}  -1 
Mistrice Moravian: kuːr-a {kůra}  1 
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish: skˈur-a {skura}  -1 
Turov Belarusian: kɔr-ˈa {кора́}  1 
Deulino Russian: skar-ˈa {скара́}  3 
Number: 4
Word: belly
Dihovo Macedonian: mef  1 
Orbanici Chakavian: tr̩bˈux {trbȕh}  2 
Orlec Chakavian: tɛrbˈux {terbȕh}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: tˈr̩buːɦ {tbūh}  2 
Burgenland Kajkavian: drowb {drȏb}  3 
Ljubljana Slovene: trˈeːbux {trebuh}  2 
Resian Slovene: trˈibu {tríbu}  2 
Mistrice Moravian: br̝ux {břuch}  4 
Pilisszanto Slovak: brux-ɔ {bruxo}  4 
Wieciorka Lesser Polish: bʐuk {bžuk}  4 
Turov Belarusian: ʐɨvˈot {жыво́т} ~ ʐvˈot {жвот}  5 
Deulino Russian: ʐɨvˈɔt {жыво́т}  5 
Number: 4
Word: belly
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: tˈɛrbuh {tȑbuh}  2 
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 5
Word: big
Dihovo Macedonian: goʎem  1 
Orbanici Chakavian: vɛ̂ːl-i {vȇli}  2 
Orlec Chakavian: vɛ̌ːl-i {vẽli}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: vˈɛliːk {vèlīk} ~ vyɛ̌lik {vi̯èlik}  2 
Burgenland Kajkavian: vˈäl-i {vȩ̏li} ~ vˈälː-i {vȩ̏lli} ~ vˈäl-i-k {vȩ̏lik}  2 
Ljubljana Slovene: vˈɛːlik {velik}  2 
Resian Slovene: vlˈɪk-i {vlí̤ki}  2 
Mistrice Moravian: vɛlɪk-iː {velikí}  2 
Pilisszanto Slovak: vɛl-ik-iː {velikí} ~ vɛl-k-iː {velkí}  2 
Wieciorka Lesser Polish: dˈuzʸ-i {duz'i}  3 
Turov Belarusian: vʸɛlʸˈikʸi {велі́кі}  2 
Deulino Russian: balʸʂ-ˈɔy {балʼшо́й}  4 
Number: 5
Word: big
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish: vʸˈɛlg-i {velgi}  2 
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 6
Word: bird
Dihovo Macedonian: piʎ-e  1 
Orbanici Chakavian: t-iȶ {tȉć}  2 
Orlec Chakavian: ft-ˈic-a {ftȉca}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: ptˈic-a {ptìca} ~ tˈic-a {tìca}  2 
Burgenland Kajkavian: t-ˈicː-a {tȉca}  2 
Ljubljana Slovene: pt-ič {ptič}  2 
Resian Slovene: wt-ɘȶ {wtǝ́ć}  2 
Mistrice Moravian: pt-aːk {pták}  2 
Pilisszanto Slovak: ft-aːk {fták}  2 
Wieciorka Lesser Polish: pt-ɒk {ptåk} ~ pt-ˈɒs-ɛk {ptåsek}  2 
Turov Belarusian: pt-ˈaʂ-k-a {пта́шка} ~ pt-ˈuʂ-k-a {пту́шка}  2 
Deulino Russian: pʸtʸ-ic-ˈa {пʼтʼица́}  2 
Number: 7
Word: bite
Dihovo Macedonian: kǝs-a  1 
Orbanici Chakavian: gris {grȉs}  2 
Orlec Chakavian: grǐːs-t {grĩst}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: grîːs-t {grȋst}  2 
Burgenland Kajkavian: gris {grȉs}  2 
Ljubljana Slovene: grˈiːs-ti {gristi}  2 
Resian Slovene: grɘs-t {grǝ́st}  2 
Mistrice Moravian: kuːs-a-t {kúsat}  1 
Pilisszanto Slovak: ɦriːs-t {hríst}  2 
Wieciorka Lesser Polish: ˈu=zrɛ-ɕ {uzreć}  3 
Turov Belarusian: kus-ˈa-cʸ {куса́ць}  1 
Deulino Russian: kus-ˈa-tʸ {куса́тʼ}  1 
Number: 8
Word: black
Dihovo Macedonian: cr̩n  1 
Orbanici Chakavian: čr̩̂n {čȓn}  1 
Orlec Chakavian: čɛ̌ːrn-i {čẽrni} ~ čˈɛrn-i {čȅrni}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: čyɛ̂ran {čì̯eran} ~ čyɛ̂raːn {čì̯erān}  1 
Burgenland Kajkavian: čɛrn {čȑn}  1 
Ljubljana Slovene: čǝrn {črn}  1 
Resian Slovene: čɘrn {čǝ́rn}  1 
Mistrice Moravian: čɛːrn-iː {čérní}  1 
Pilisszanto Slovak: čɛːrn-i {čérni}  1 
Wieciorka Lesser Polish: cˈɒrn-ɨ {cårny}  1 
Turov Belarusian: c̢ˈɔrn-ɨ {чо́рны}  1 
Deulino Russian: čʸɔrn-ay {чʼо́рнай}  1 
Number: 9
Word: blood
Dihovo Macedonian: kr̩f  1 
Orbanici Chakavian: kr̩̂f {kȓf}  1 
Orlec Chakavian: krîːy {krȋj}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kr̩v {kv}  1 
Burgenland Kajkavian: kɛrv {kȑv}  1 
Ljubljana Slovene: kriː {kri}  1 
Resian Slovene: krɪy {krí̤j}  1 
Mistrice Moravian: krɛːf {kréf}  1 
Pilisszanto Slovak: kr̩f {krf}  1 
Wieciorka Lesser Polish: krɛf {kref}  1 
Turov Belarusian: krow {кроў}  1 
Deulino Russian: krɔvʸ {кровʼ} ~ krɔfʸ {крофʼ} ~ krɔy {крой}  1 
Number: 10
Word: bone
Dihovo Macedonian: kos-k-a  1 
Orbanici Chakavian: kwôs {kuȏs}  1 
Orlec Chakavian: kɔ̂ːst {kȏst}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kwɔ̂st {kù̯ost}  1 
Burgenland Kajkavian: kows {kȏs}  1 
Ljubljana Slovene: koːst {kost}  1 
Resian Slovene: kust {kúst}  1 
Mistrice Moravian: kɔsȶ {kosť}  1 
Pilisszanto Slovak: kɔsȶ {kosť}  1 
Wieciorka Lesser Polish: kwɔɕ {kość}  1 
Turov Belarusian: kosʸcʸ {косць}  1 
Deulino Russian: kɔsʸtʸ {косʼтʼ}  1 
Number: 11
Word: breast
Dihovo Macedonian: grad-a  1 
Orbanici Chakavian: pˈr̩s-a {pȑsa}  2 
Orlec Chakavian: pˈɛrs-ɛ {pȅrse}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: pˈr̩s-a {psa} ~ pˈr̩s-i {psi}  1 
Burgenland Kajkavian: pˈɛrs-i {pȑsi}  2 
Ljubljana Slovene: pˈǝrs-i {prsi} ~ pˈǝrs-a {prsa}  2 
Resian Slovene: pʊš {pṳ́š}  3 
Mistrice Moravian: pr̩s-a {prsa}  2 
Pilisszanto Slovak: pr̩s-aː {prsá}  2 
Wieciorka Lesser Polish: pʸˈɛr-i {ṕerśi}  2 
Turov Belarusian: ɣrˈuʒʸ-i {гру́дзі}  1 
Deulino Russian: ɣrutʸ {γрутʼ}  1 
Number: 12
Word: burn tr.
Dihovo Macedonian: gor-i  1 
Orbanici Chakavian: paːl-ˈi-t {pālȉt}  2 
Orlec Chakavian: gɔr-ˈɛ-t {gorȅt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: žg-ɒ-t {žgȁt}  3 
Ljubljana Slovene: žg-ˈaː-ti {žgati}  3 
Resian Slovene: žg-ɐ-t {žgɐt}  3 
Mistrice Moravian: paːl-ɪ-t {pálit}  2 
Pilisszanto Slovak: paːl-i-t {pálit}  2 
Wieciorka Lesser Polish: pˈɒlʸ-i-ɕ {påľić}  2 
Turov Belarusian: palʸ-ˈi-cʸ {палі́ць}  2 
Deulino Russian: ʐɛ-čʸ {жечʼ}  3 
Number: 13
Word: nail
Dihovo Macedonian: nokt  1 
Orbanici Chakavian: nˈɔx-at {nȍhat}  1 
Orlec Chakavian: nːx-ɛt {nõhet} ~ nːf-ɛt {nõfet}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nwɦ-at {nu̯òhat}  1 
Burgenland Kajkavian: nˈwov-ät {nȍvȩt}  1 
Ljubljana Slovene: noːx-t {noht}  1 
Resian Slovene: nˈɵɦ-at {nó̤hat}  1 
Mistrice Moravian: pa=ɦnɔst {pahnost}  2 
Pilisszanto Slovak: pa=ɦnɔst {pahnost}  2 
Wieciorka Lesser Polish: pˈaz=ur {pazur}  2 
Turov Belarusian: nˈɔɣ-ɔcʸ {но́гоць}  1 
Deulino Russian: kˈɔɣ-atʸ {ко́γатʼ}  3 
Number: 14
Word: cloud
Dihovo Macedonian: ob=lak  1 
Orbanici Chakavian: ˈɔb=lak {ȍblak}  1 
Orlec Chakavian: ːb=lak {õblak}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: wblak {u̯òblak} ~ ʔˈɔblak {òblak}  1 
Burgenland Kajkavian: ˈwob=lɒk {ȍblak}  1 
Ljubljana Slovene: ɔb=lˈaːk {oblak}  1 
Resian Slovene: wˈɵ=blak {wó̤blak}  1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak: ɔb=lak-i {oblaki}  1 
Wieciorka Lesser Polish: xmˈur-a {χmura} ~ xmˈur-sk-ɔ {χmursko}  3 
Turov Belarusian: pɔ=mʸˈaɣ {помя́г} ~ pɔ=myˈaɣ {пом'я́г}  4 
Deulino Russian: ˈɔb=ɫǝk {о́блък}  -1 
Number: 14
Word: cloud
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak: zɔr-ɛ {zore}  2 
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian: pˈɔ=xmar-ɔk {по́хмарок}  3 
Deulino Russian:
Number: 15
Word: cold
Dihovo Macedonian: stud-en  1 
Orbanici Chakavian: xlâːd-a-n {hlȃdan}  2 
Orlec Chakavian: xlǎːd-n-i {hlãdni}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: mˈr̩zal {mzal}  3 
Burgenland Kajkavian: zdän {zdȩ̏n}  1 
Ljubljana Slovene: mˈǝrz-ǝ-w {mrzel}  3 
Resian Slovene: z=mˈɘrz-a-l {zmǝ́rzal}  3 
Mistrice Moravian: stud-ɛn-iː {studení}  1 
Pilisszanto Slovak: xlanː-iː {xlanní}  2 
Wieciorka Lesser Polish: ʑˈimn-ɨ {źimny}  4 
Turov Belarusian: xɔɫˈod-n-ɨ {холо́дны}  2 
Deulino Russian: xaɫˈɔd-n-ay {хало́днай}  2 
Number: 16
Word: come
Dihovo Macedonian: id-i-  1 
Orbanici Chakavian: pr-ǐː-t {prĩt}  1 
Orlec Chakavian: pr-ǐː-t {prĩt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: dwɔ̂=y-t {dù̯ojt}  1 
Burgenland Kajkavian: dow=t {dȏt} ~ dwoy=t {dȍjt} ~ dˈow=ti {dȏti}  1 
Ljubljana Slovene: pr=ˈiː-ti {priti}  1 
Resian Slovene: pr=ɪ-t {prí̤t} ~ {prit}  1 
Mistrice Moravian: pr̝̊i=iː-t {přiít}  1 
Pilisszanto Slovak: dɔ=ys-t {dojst}  1 
Wieciorka Lesser Polish: pʂ=i {pšiś}  1 
Turov Belarusian: pr=ɨ-cʸˈi {прыці́}  1 
Deulino Russian: prʸ=idʸ-ˈi-tʸ {прʼидʼи́тʼ}  1 
Number: 16
Word: come
Dihovo Macedonian: do=y-  1 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 17
Word: die
Dihovo Macedonian: u=mr-i  1 
Orbanici Chakavian: u=mryěː-t {umriẽt}  1 
Orlec Chakavian: pɔ=mrɛ̌ː-t {pomrẽt} ~ u=mrɛ̌ː-t {umrẽt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ˈu=mriː-t {ùmrīt}  1 
Burgenland Kajkavian: mrey-t {mrȇt}  1 
Ljubljana Slovene: u=mr-ˈeː-ti {umreti}  1 
Resian Slovene: mri-t {mrít}  1 
Mistrice Moravian: u=mr̝iː-t {umřít}  1 
Pilisszanto Slovak: ʔu=mrɛ-t {umret}  1 
Wieciorka Lesser Polish: wˈu=mʐɨ-ɕ {umžyć}  1 
Turov Belarusian: pɔ=mʸˈɛr-cʸi {поме́рці} ~ u=mʸˈɛr-cʸi {уме́рці}  1 
Deulino Russian: pǝ=mʸirʸ-ˈɛ-tʸ {пъмʼирʼе́тʼ} ~ u=mʸirʸ-ˈɛ-tʸ {умʼирʼе́тʼ}  1 
Number: 18
Word: dog
Dihovo Macedonian: kuč-e  -1 
Orbanici Chakavian: brɛk {brȅk}  -1 
Orlec Chakavian: pɛs {pȅs}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: pas {pàs}  1 
Burgenland Kajkavian: cˈucː-äk {cȕcȩk} ~ cˈuːc-äk {cȗcȩk}  2 
Ljubljana Slovene: pǝs {pes}  1 
Resian Slovene: pˈɘs {pǝ́s}  1 
Mistrice Moravian: pɛs {pes}  1 
Pilisszanto Slovak: pɛs {pes}  1 
Wieciorka Lesser Polish: pʸɛs {ṕes}  1 
Turov Belarusian: sɔbˈak-a {соба́ка}  -1 
Deulino Russian: sabˈak-a {саба́ка}  -1 
Number: 19
Word: drink
Dihovo Macedonian: piy-e  1 
Orbanici Chakavian: pi-t {pȉt}  1 
Orlec Chakavian: pi-t {pȉt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: pi-t {pìt}  1 
Burgenland Kajkavian: pi-t {pȉt} ~ piː-t {pȋt}  1 
Ljubljana Slovene: pˈiː-ti {piti}  1 
Resian Slovene: pˈɘ-t {pǝ́t}  1 
Mistrice Moravian: pɪ-t {pit}  1 
Pilisszanto Slovak: pi-t {pit}  1 
Wieciorka Lesser Polish: pʸi-ɕ {ṕić}  1 
Turov Belarusian: pʸi-cʸ {піць}  1 
Deulino Russian: pʸi-tʸ {пʼитʼ}  1 
Number: 20
Word: dry
Dihovo Macedonian: suf  1 
Orbanici Chakavian: sûːx {sȗh}  1 
Orlec Chakavian: sûːx {sȗh}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: sûːɦ {sȗh}  1 
Burgenland Kajkavian: suːh {sȗh}  1 
Ljubljana Slovene: suːx {suh}  1 
Resian Slovene: sʊw {sṳ́w}  1 
Mistrice Moravian: sux-iː {suchí}  1 
Pilisszanto Slovak: sux-iː {suxí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: sˈux-ɨ {suχy}  1 
Turov Belarusian: suxʸ-ˈi {сухі́}  1 
Deulino Russian: sux-ˈɔy {сухо́й}  1 
Number: 21
Word: ear
Dihovo Macedonian: uv-o  1 
Orbanici Chakavian: ûːx-ɔ {ȗho}  1 
Orlec Chakavian: ûːx-ɔ {ȗho}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ǔːɦ-ɔ {úho}  1 
Burgenland Kajkavian: vuš-ˈeys-o {vušȇso}  1 
Ljubljana Slovene: ux-ˈoː {uho}  1 
Resian Slovene: wˈʊw-u {wṳ́wu}  1 
Mistrice Moravian: ux-ɔ {ucho}  1 
Pilisszanto Slovak: ʔux-ɔ {uxo}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ˈux-ɔ {uχo}  1 
Turov Belarusian: vˈux-ɔ {ву́хо} ~ vux-ˈɔ {вухо́}  1 
Deulino Russian: ux-ˈa {уха́}  1 
Number: 22
Word: earth
Dihovo Macedonian: zemʸ-a  1 
Orbanici Chakavian: zɛmʎ-ˈa {zemljȁ}  1 
Orlec Chakavian: zɛmy-ˈa {zemjȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: zˈɛmʎ-a {zèmľa} ~ zˈɛmy-a {zèmja}  1 
Burgenland Kajkavian: zˈämʎ-ɒ {zȩ̏mlja} ~ zˈämy-ɒ {zȩ̏mja}  1 
Ljubljana Slovene: zˈɛːmʎ-a {zemlja}  1 
Resian Slovene: zˈǝmy-a {zé̤mja}  1 
Mistrice Moravian: zɛm {zem} ~ zɛmɲ-ɛ {zemňe}  1 
Pilisszanto Slovak: zɛm {zem}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ʑˈä̃mʸ-a {źęma}  1 
Turov Belarusian: zʸɛmlʸ-ˈa {земля́}  1 
Deulino Russian: zʸamlʸ-ˈa {зʼамлʼа́}  1 
Number: 23
Word: eat
Dihovo Macedonian: yay  1 
Orbanici Chakavian: yɛs {jȅs}  1 
Orlec Chakavian: yɛs-t {jȅst}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: yîːs-t {jȋst}  1 
Burgenland Kajkavian: yeys {jȇs}  1 
Ljubljana Slovene: yˈeːs-ti {jesti}  1 
Resian Slovene: yǝs-t {jé̤st}  1 
Mistrice Moravian: yɛs-t {jest}  1 
Pilisszanto Slovak: yɛs-t {jest}  1 
Wieciorka Lesser Polish: yɛ {i̯eś}  1 
Turov Belarusian: yˈesʸ-cʸi {е́сці}  1 
Deulino Russian: yɛsʸ {йе́сʼ} ~ yisʸ {йи́сʼ} ~ yɛsʸ-tʸ {йесʼтʼ}  1 
Number: 24
Word: egg
Dihovo Macedonian: yay-c-e  1 
Orbanici Chakavian: yâːy-e {jȃje}  1 
Orlec Chakavian: yâːy-ɛ {jȃje}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: yâːy-c-ɛ {jȃjce}  1 
Burgenland Kajkavian: yˈɒy-c-ä {jȁjcȩ}  1 
Ljubljana Slovene: yˈaːy-c-ɛ {jajce}  1 
Resian Slovene: yay-c-ˈǝ {jajcé̤}  1 
Mistrice Moravian: vay-c-ɔ {vajco}  1 
Pilisszanto Slovak: vay-c-ɔ {vajco}  1 
Wieciorka Lesser Polish: yˈay-ɛ {i̯ai̯e} ~ yˈɒy-k-wɔ {i̯åi̯ko}  1 
Turov Belarusian: yˈay-k-ɔ {я́йко} ~ yay-c-ˈɛ {яйцэ́} ~ yay-c-ˈɔ {яйцо́}  1 
Deulino Russian: yay-c-ˈɔ {йайцо́} ~ yiy-c-ˈɔ {йийцо́}  1 
Number: 25
Word: eye
Dihovo Macedonian: ok-o  1 
Orbanici Chakavian: ˈɔk-ɔ {ȍko}  1 
Orlec Chakavian: ːk-ɔ {õko}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: wk-ɔ {u̯òko}  1 
Burgenland Kajkavian: ˈwokː-ɔ {ȍko}  1 
Ljubljana Slovene: ɔk-ˈoː {oko}  1 
Resian Slovene: wˈɵk-u {wó̤ku}  1 
Mistrice Moravian: ɔk-ɔ {oko}  1 
Pilisszanto Slovak: ʔɔk-ɔ {oko}  1 
Wieciorka Lesser Polish: wˈɔk-wɔ {u̯oko}  1 
Turov Belarusian: ˈɔk-ɔ {о́ко}  1 
Deulino Russian: ɣɫas {γлас}  2 
Number: 26
Word: fat n.
Dihovo Macedonian: mas  1 
Orbanici Chakavian: tûːk {tȗk}  2 
Orlec Chakavian: mâːst {mȃst}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: maːs {mȃs}  1 
Ljubljana Slovene: mašč-ˈɔːb-a {maščoba}  1 
Resian Slovene: grɐs {gräs}  -1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish: wɔ=mˈast-a {u̯omasta}  1 
Turov Belarusian: ʐɨr {жыр}  3 
Deulino Russian: ʐɨr {жыр}  3 
Number: 26
Word: fat n.
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: mâːs {mȃs}  1 
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 27
Word: feather
Dihovo Macedonian: perduf  1 
Orbanici Chakavian: pɛr-ˈɔ {perȍ} ~ per-iy-ˈɔ {perijȍ}  1 
Orlec Chakavian: pɛr-ˈɔ {perȍ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: pˈɛr-ɔ {pèro}  1 
Burgenland Kajkavian: pˈär-ɔ {pȩ̏ro}  1 
Ljubljana Slovene: pɛr-ˈoː {pero}  1 
Resian Slovene: pˈen-a {péna}  -1 
Mistrice Moravian: pɛːr-ɔ {péro}  1 
Pilisszanto Slovak: pɛːr-k-ɔ {pérko}  1 
Wieciorka Lesser Polish: pʸˈur-ɔ {ṕuro}  -1 
Turov Belarusian: puʂ-ˈɨn-a {пушы́на}  2 
Deulino Russian: pʸar-ˈɔ {пʼаро́} ~ pʸir-ˈɔ {пʼиро́}  1 
Number: 27
Word: feather
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene: plˈʊm-a {plṳ́ma}  -1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 28
Word: fire
Dihovo Macedonian: ogan  1 
Orbanici Chakavian: ugǎːɲ {ugãnj}  1 
Orlec Chakavian: ɔgˈɛɲ {ogȅnj}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ʔˈɔgaːɲ {ògāň}  1 
Burgenland Kajkavian: ˈwogäɲ {ȍgȩnj}  1 
Ljubljana Slovene: ˈɔːgɛɲ {ogenj}  1 
Resian Slovene: wagˈiɲ {wagínj} ~ wɔgˈiɲ {wogínj}  1 
Mistrice Moravian: ɔɦɛɲ {oheň}  1 
Pilisszanto Slovak: ʔɔɦɛɲ {oheň}  1 
Wieciorka Lesser Polish: wˈɔgʸä̃ỹ {u̯ogęį̯}  1 
Turov Belarusian: ɔɣˈonʸ {ого́нь}  1 
Deulino Russian: aɣˈɔnʸ {аγонʼ}  1 
Number: 29
Word: fish
Dihovo Macedonian: rib-a  1 
Orbanici Chakavian: rˈib-a {rȉba}  1 
Orlec Chakavian: rˈib-a {rȉba}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: rˈib-a {rìba}  1 
Burgenland Kajkavian: rˈib-ɒ {rȉba}  1 
Ljubljana Slovene: rˈiːb-a {riba}  1 
Resian Slovene: rˈɪb-a {rí̤ba}  1 
Mistrice Moravian: rɪb-a {riba}  1 
Pilisszanto Slovak: rib-a {riba}  1 
Wieciorka Lesser Polish: rˈɨb-a {ryba}  1 
Turov Belarusian: rˈɨb-a {ры́ба}  1 
Deulino Russian: rˈɨb-a {ры́ба} ~ rˈɨb-ǝ {ры́бъ}  1 
Number: 30
Word: fly v.
Dihovo Macedonian: ʎet-a ~ ʎet-nuv-a  1 
Orbanici Chakavian: lɛt-ˈɛ-t {letȅt}  1 
Orlec Chakavian: lɛt-ˈɛ-t {letȅt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: lˈɛt-i-t {lètit}  1 
Burgenland Kajkavian: lˈät-i-t {lȩ̏tit}  1 
Ljubljana Slovene: lɛt-ˈeː-ti {leteti}  1 
Resian Slovene: lɪst-ˈɘ-t {listǝ́t}  1 
Mistrice Moravian: lɛȶ-ɛ-t {leťet}  1 
Pilisszanto Slovak: liːt-a-t {lítat}  1 
Wieciorka Lesser Polish: lˈɛɕ-ɛ-ɕ {lećeć}  1 
Turov Belarusian: lʸɛcʸ-ˈe-cʸ {леце́ць}  1 
Deulino Russian: lʸitʸ-ˈɛ-tʸ {лʼитʼе́тʼ}  1 
Number: 31
Word: foot
Dihovo Macedonian: nog-a  1 
Orbanici Chakavian: nɔg-ˈa {nogȁ}  1 
Orlec Chakavian: nɔg-ˈa {nogȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nwg-a {nu̯òga}  1 
Burgenland Kajkavian: nˈwog-ɒ {nȍga}  1 
Ljubljana Slovene: nˈɔːg-a {noga}  1 
Resian Slovene: nˈɵg-a {nó̤ga}  1 
Mistrice Moravian: nɔɦ-a {noha}  1 
Pilisszanto Slovak: nɔɦ-a {noha}  1 
Wieciorka Lesser Polish: nˈɔg-a {noga}  1 
Turov Belarusian: nɔɣ-ˈa {нога́}  1 
Deulino Russian: naɣ-ˈa {наγа́}  1 
Number: 32
Word: full
Dihovo Macedonian: poln  1 
Orbanici Chakavian: pǔːn {pũn}  1 
Orlec Chakavian: pˈɛln-i {pȅlni}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: pûːn {pȗn}  1 
Burgenland Kajkavian: pun {pȕn}  1 
Ljubljana Slovene: poːwn {poln}  1 
Resian Slovene: pˈun-č-ak {púnčak}  1 
Mistrice Moravian: pl̩n-iː {plní}  1 
Pilisszanto Slovak: pl̩n-iː {plní}  1 
Wieciorka Lesser Polish: pˈɛwn-ɨ {peu̯ny} ~ pɛlɲ-ˈut-kʸ-i {pelńutki}  1 
Turov Belarusian: pˈɔwn-ɨ {по́ўны}  1 
Deulino Russian: pˈɔɫn-ay {по́лнай}  1 
Number: 33
Word: give
Dihovo Macedonian: day  1 
Orbanici Chakavian: da-t {dȁt}  1 
Orlec Chakavian: da-t {dȁt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: da-t {dàt}  1 
Burgenland Kajkavian: dɒ-t {dȁt} ~ daː-t {dȃt}  1 
Ljubljana Slovene: dˈaː-ti {dati}  1 
Resian Slovene: dɐ-t {dɐt} ~ da-t {dat}  1 
Mistrice Moravian: da-t {dat}  1 
Pilisszanto Slovak: da-t {dat}  1 
Wieciorka Lesser Polish: da-ɕ {dać}  1 
Turov Belarusian: da-cʸ {даць}  1 
Deulino Russian: da-tʸ {датʼ}  1 
Number: 34
Word: good
Dihovo Macedonian: dober  1 
Orbanici Chakavian: dˈɔbar {dȍbar}  1 
Orlec Chakavian: dːbɛr {dõber}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: dwbar {du̯òbar}  1 
Burgenland Kajkavian: dˈwobär {dȍbȩr}  1 
Ljubljana Slovene: dˈoːbɛr {dober}  1 
Resian Slovene: dˈobar {dóbar}  1 
Mistrice Moravian: dɔbr-iː {dobrí}  1 
Pilisszanto Slovak: dɔbr-iː {dobrí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dˈɔbr-ɨ {dobry}  1 
Turov Belarusian: dˈɔbr-ɨ {до́бры}  1 
Deulino Russian: xarˈɔʂ-ay {харо́шай}  2 
Number: 35
Word: green
Dihovo Macedonian: zeʎ-en  1 
Orbanici Chakavian: zˈɛl-ɛn {zȅlen}  1 
Orlec Chakavian: zɛlɛ̌ːn-i {zelẽni}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: zˈɛlyɛn {zèli̯en}  1 
Burgenland Kajkavian: zˈälän {zȩ̏lȩn}  1 
Ljubljana Slovene: zɛlˈɛn {zelen}  1 
Resian Slovene: zalˈǝn {zalé̤n}  1 
Mistrice Moravian: zɛlɛn-iː {zelení}  1 
Pilisszanto Slovak: zɛlɛn-iː {zelení}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ʑɛlˈɔ̃n-ɨ {źelǫny}  1 
Turov Belarusian: zʸɛlʸ-ˈɔn-ɨ {зелёны}  1 
Deulino Russian: zʸilʸˈɔn-ay {зʼилʼо́най}  1 
Number: 36
Word: hair
Dihovo Macedonian: kos-a  1 
Orbanici Chakavian: vlâːs {vlȃs}  2 
Orlec Chakavian: vlâːs {vlȃs}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: vlâːs {vlȃs}  2 
Burgenland Kajkavian: lˈaːs-i {lȃsi}  2 
Ljubljana Slovene: las-y-ˈeː {lasje}  2 
Resian Slovene: las {lás}  2 
Mistrice Moravian: vwas-i {vu̯asi}  2 
Pilisszanto Slovak: vlas-i {vlasi}  2 
Wieciorka Lesser Polish: vˈwɔsʸ-i {vos'i}  2 
Turov Belarusian: kˈɔs-ɨ {ко́сы}  1 
Deulino Russian: vʸisk-ˈi {вʼискʼи́}  3 
Number: 36
Word: hair
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian: vˈɔɫas-ɨ {во́ласы} ~ vˈɔɫǝs-ɨ {во́лъсы} ~ vǝɫas-ˈa {въласа́}  -1 
Number: 37
Word: hand
Dihovo Macedonian: rak-a  1 
Orbanici Chakavian: rwok-ˈa {ruokȁ}  1 
Orlec Chakavian: ruk-ˈa {rukȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: rˈuk-a {rùka}  1 
Burgenland Kajkavian: rˈowk-a {rȏka}  1 
Ljubljana Slovene: rˈɔːk-a {roka}  1 
Resian Slovene: rˈok-a {róka}  1 
Mistrice Moravian: ruk-a {ruka}  1 
Pilisszanto Slovak: ruk-a {ruka}  1 
Wieciorka Lesser Polish: rˈä̃k-a {ręka}  1 
Turov Belarusian: ruk-ˈa {рука́}  1 
Deulino Russian: ruk-ˈa {рука́}  1 
Number: 38
Word: head
Dihovo Macedonian: glav-a  1 
Orbanici Chakavian: glaːv-ˈa {glāvȁ}  1 
Orlec Chakavian: glav-ˈa {glavȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: glâːv-a {glȃva}  1 
Burgenland Kajkavian: glˈaːv-ɒ {glȃva} ~ glˈɒv-ɒ {glȁva}  1 
Ljubljana Slovene: glˈaːv-a {glava}  1 
Resian Slovene: glˈaw-a {gláwa}  1 
Mistrice Moravian: ɦwav-a {hu̯ava}  1 
Pilisszanto Slovak: ɦlav-a {hlava}  1 
Wieciorka Lesser Polish: gˈwɔv-a {gova}  1 
Turov Belarusian: ɣɔɫɔv-ˈa {голова́}  1 
Deulino Russian: ɣǝɫav-ˈa {γълава́}  1 
Number: 39
Word: hear
Dihovo Macedonian: sluš-a  1 
Orbanici Chakavian: ču-t {čȕt}  2 
Orlec Chakavian: ču-t {čȕt}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: ču-t {čùt}  2 
Burgenland Kajkavian: ču-t {čȕt} ~ čˈu-tːi {čȕti}  2 
Ljubljana Slovene: slˈiːš-a-ti {slišati}  1 
Resian Slovene: čʊ-t {čṳ́t}  2 
Mistrice Moravian: ču-t {čut}  2 
Pilisszanto Slovak: ču-t {čut}  2 
Wieciorka Lesser Polish: swˈɨs-ɛ-ɕ {su̯yseć}  1 
Turov Belarusian: c̢u-cʸ {чуць}  2 
Deulino Russian: sɫˈɨʂ-a-tʸ {слы́шатʼ}  1 
Number: 39
Word: hear
Dihovo Macedonian: čuy-e  2 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 40
Word: heart
Dihovo Macedonian: sr̩c-e  1 
Orbanici Chakavian: sˈr̩c-ɛ {sȑce}  1 
Orlec Chakavian: sˈɛrc-ɛ {sȅrce}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: sˈr̩c-ɛ {sce}  1 
Burgenland Kajkavian: sˈɛrc-ä {sȑcȩ}  1 
Ljubljana Slovene: sǝrc-ˈeː {srce}  1 
Resian Slovene: sˈɘrc-ǝ {sǝ́rce̤}  1 
Mistrice Moravian: sr̩d-ɛč-k-ɔ {srdečko} ~ sr̩d-ɛŋ-k-ɔ {srdenko}  1 
Pilisszanto Slovak: sr̩c-ɔ {srco}  1 
Wieciorka Lesser Polish: sˈɛrc-ɛ {serce}  -1 
Turov Belarusian: sʸˈɛrc-ɛ {се́рцэ}  1 
Deulino Russian: sʸˈɛrʸc-ǝ {сʼерʼцъ}  1 
Number: 41
Word: horn
Dihovo Macedonian: rok  1 
Orbanici Chakavian: rwôx {ruȏh}  1 
Orlec Chakavian: rɔ̂ːx {rȏh}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: rwɔ̂g {rù̯og}  1 
Burgenland Kajkavian: rwog {rȍg}  1 
Ljubljana Slovene: roːk {rog}  1 
Resian Slovene: ruk {rúk}  1 
Mistrice Moravian: rɔx {roch}  1 
Pilisszanto Slovak: rɔx {rox}  1 
Wieciorka Lesser Polish: rok {rȯk}  1 
Turov Belarusian: rok {рог}  1 
Deulino Russian: rɔx {рох}  1 
Number: 42
Word: I
Dihovo Macedonian: yas  1 
Orbanici Chakavian: yǎː {jã}  1 
Orlec Chakavian: ya {jȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: yâː {jȃ}  1 
Burgenland Kajkavian: yaː {jȃ}  1 
Ljubljana Slovene: yas {jaz}  1 
Resian Slovene: yɐs {jɐs} ~ yɐ {jɐ}  1 
Mistrice Moravian: yaː {já}  1 
Pilisszanto Slovak: yaː {já}  1 
Wieciorka Lesser Polish: yɒ {i̯å}  1 
Turov Belarusian: ya {я}  1 
Deulino Russian: ya {йа}  1 
Number: 42
Word: I
Dihovo Macedonian: mene  2 
Orbanici Chakavian: man-ˈɛ {manȅ}  2 
Orlec Chakavian: mɛn-ˈɛ {menȅ}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: myɛ̂n-ɛ {mì̯ene}  2 
Burgenland Kajkavian: mˈän-ä {mȩ̏nȩ}  2 
Ljubljana Slovene: mˈɛːn-ɛ {mene}  2 
Resian Slovene: mlɛ {mlɛ}  2 
Mistrice Moravian: mɲ-ɛ {mňe} ~ ɲ-ɛ {ňe}  2 
Pilisszanto Slovak: mɲ-a {mňa}  2 
Wieciorka Lesser Polish: mɲɛ {mńe}  2 
Turov Belarusian: mʸɛnʸ-ˈɛ {мене}  2 
Deulino Russian: mʸinʸ-ˈa {мʼинʼа́} ~ mʸinʸ-ˈɛ {мʼинʼе́} ~ mʸanʸ-ˈa {мʼанʼа́}  2 
Number: 43
Word: kill
Dihovo Macedonian: u=biy-e-  1 
Orbanici Chakavian: u=bˈi-t {ubȉt}  1 
Orlec Chakavian: u=bˈi-t {ubȉt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ʔˈu=bi-t {ùbit}  1 
Burgenland Kajkavian: ˈu=bit {ȕbit}  1 
Ljubljana Slovene: u=bˈiː-ti {ubiti}  1 
Resian Slovene: w=bɘ-t {wbǝ́t}  1 
Mistrice Moravian: za=bɪ-t {zabit}  1 
Pilisszanto Slovak: za=bi-t {zabit}  1 
Wieciorka Lesser Polish: zˈa=bʸ-i-ɕ {zabić}  1 
Turov Belarusian: za=bʸˈi-cʸ {забі́ць} ~ u=bʸˈi-cʸ {убі́ць}  1 
Deulino Russian: u=bʸˈi-tʸ {убʼи́тʼ}  1 
Number: 43
Word: kill
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene: ȶɔfɔy-ˈɐ-t {ćofojɐt}  2 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 44
Word: knee
Dihovo Macedonian: koʎen-o  1 
Orbanici Chakavian: kɔlˈɛn-ɔ {kolȅno}  1 
Orlec Chakavian: kɔlɛ̌ːn-ɔ {kolẽno}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kɔlyɛ̌n-ɔ {koli̯èno}  1 
Burgenland Kajkavian: kɔlˈän-ɔ {kolȩ̏no}  1 
Ljubljana Slovene: kɔlˈeːn-ɔ {koleno}  1 
Resian Slovene: kɔlˈǝn-u {kolé̤nu}  1 
Mistrice Moravian: kɔlɛn-ɔ {koleno}  1 
Pilisszanto Slovak: kɔlɛn-ɔ {koleno}  1 
Wieciorka Lesser Polish: kwɔlˈan-ɔ {kolano}  1 
Turov Belarusian: kɔlʸˈɛn-ɔ {коле́но}  1 
Deulino Russian: kalʸˈɛn-k-a {калʼе́нка}  1 
Number: 45
Word: know
Dihovo Macedonian: znay  1 
Orbanici Chakavian: zna-t {znȁt}  1 
Orlec Chakavian: zna-t {znȁt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: zna-t {znàt}  1 
Burgenland Kajkavian: znɒ-t {znȁt}  1 
Ljubljana Slovene: vˈeːd-ɛ-ti {vedeti}  2 
Resian Slovene: vˈǝd-ǝ-t {vé̤de̤t}  2 
Mistrice Moravian: vyɛȡ-ɛ-t {vjeďet}  2 
Pilisszanto Slovak: vɛȡ-ɛ-t {veďet}  2 
Wieciorka Lesser Polish: vʸˈɛʓ-ɛ-ɕ {veʒ́eć}  2 
Turov Belarusian: vʸˈed-a-cʸ {ве́даць}  2 
Deulino Russian: zna-tʸ {знатʼ}  1 
Number: 45
Word: know
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian: zna-cʸ {знаць}  1 
Deulino Russian:
Number: 46
Word: leaf
Dihovo Macedonian: ʎis  1 
Orbanici Chakavian: lîːs {lȋs}  1 
Orlec Chakavian: pɛr-ˈɔ {perȍ}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: lîːst {lȋst}  1 
Burgenland Kajkavian: lˈiːšč-ä {lȋščȩ}  1 
Ljubljana Slovene: liːst {list}  1 
Resian Slovene: vˈiy-ǝ {víje̤}  3 
Mistrice Moravian: lɪst {list}  1 
Pilisszanto Slovak: list {list}  1 
Wieciorka Lesser Polish: lʸiɕ {ľiść}  1 
Turov Belarusian: lʸist {ліст}  1 
Deulino Russian: lʸist {лʼист}  1 
Number: 47
Word: lie
Dihovo Macedonian: ʎež-i  1 
Orbanici Chakavian: lɛž-ˈa-t {ležȁt}  1 
Orlec Chakavian: lɛž-ˈa-t {ležȁt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: lˈɛž-a-t {lèžat}  1 
Burgenland Kajkavian: lˈäž-ɒ-t {lȩ̏žat}  1 
Ljubljana Slovene: lɛž-ˈaː-ti {ležati}  1 
Resian Slovene: laž-ˈɐ-t {lažɐt}  1 
Mistrice Moravian: lɛž-a-t {ležat}  1 
Pilisszanto Slovak: lɛž-a-t {ležat}  1 
Wieciorka Lesser Polish: lˈɛz-ɛ-ɕ {lezeć}  1 
Turov Belarusian: lʸɛʐ-ˈa-cʸ {лежа́ць}  1 
Deulino Russian: lʸaʐ-ˈa-tʸ {лʼажа́тʼ} ~ lʸiʐ-ˈa-tʸ {лʼижа́тʼ}  1 
Number: 48
Word: liver
Dihovo Macedonian: cr̩n ǯiger  -1 
Orbanici Chakavian: yyětr-a {jiẽtra}  1 
Orlec Chakavian: yɛ̌ːtr-a {jẽtra}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: yâːtr-a {jȃtra}  1 
Burgenland Kajkavian: yeytr-a  1 
Ljubljana Slovene: yˈeːtr-a {jetra}  1 
Resian Slovene: yˈetr-ɛ {jétre}  1 
Mistrice Moravian: yaːtr-a {játra}  1 
Pilisszanto Slovak: pɛč-ɛŋ-k-a {pečenka}  2 
Wieciorka Lesser Polish: dˈud-ɨ {dudy}  3 
Turov Belarusian: pʸˈɛc̢-ɛnʸ {пе́чэнь}  2 
Deulino Russian: pʸˈɛčʸ-inʸ {пʼе́чʼинʼ} ~ pʸičʸ-ˈon-k-a {пʼичʼо́нка}  3 
Number: 49
Word: long
Dihovo Macedonian: dolk ~ dok  1 
Orbanici Chakavian: dǔːx {dũh}  1 
Orlec Chakavian: dɛ̌ːlg-i {dẽlgi}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: dˈuž-ič-ak {dùžičak}  1 
Burgenland Kajkavian: dˈowg-i {dȏgi}  1 
Ljubljana Slovene: doːwk {dolg}  1 
Resian Slovene: dulk {dúlk}  1 
Mistrice Moravian: duːɦ-iː {dúhí}  1 
Pilisszanto Slovak: dl̩ɦ-iː {dlhí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dˈugʸ-i {dugi}  1 
Turov Belarusian: dˈɔwɣʸ-i {до́ўгі} ~ dɔwɣʸ-ˈi {доўгі́}  1 
Deulino Russian: dˈɔɫɣ-ǝy {до́лγъй}  1 
Number: 50
Word: louse
Dihovo Macedonian: voš-k-a  1 
Orbanici Chakavian: š-ɛn-ˈac {šenȁc}  1 
Orlec Chakavian: sv-ɛn-ˈɛc {svenȅc}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: vûːš {vȗš}  1 
Burgenland Kajkavian: vuːš {vȗš}  1 
Ljubljana Slovene: uːš {uš}  1 
Resian Slovene: wʊš {wṳ́š}  1 
Mistrice Moravian: vɛš {veš}  1 
Pilisszanto Slovak: fš-a {fša}  1 
Wieciorka Lesser Polish: vɛs {ves}  1 
Turov Belarusian: vɔʂ {вош}  1 
Deulino Russian: vɔʂ {вош}  1 
Number: 51
Word: man
Dihovo Macedonian: maš  1 
Orbanici Chakavian: muš-k-îː {muškȋ}  -1 
Orlec Chakavian: mûːš {mȗš} ~ mǔːš-k-i {mũški} ~ mˈuš-k-i {mȕški}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: mûːž {mȗž}  1 
Burgenland Kajkavian: mowš {mȏž} ~ mɔš-k-iː {moškȋ}  1 
Ljubljana Slovene: mˈɔːš-k-i {moški}  1 
Resian Slovene: muš {múš}  1 
Mistrice Moravian: xwap {chu̯ap}  2 
Pilisszanto Slovak: xlap {xlap}  2 
Wieciorka Lesser Polish: xwɔp {χop}  2 
Turov Belarusian: muʂ-c̢-ˈɨn-a {мужчына}  1 
Deulino Russian: muʐ-ˈɨk {мужы́к}  1 
Number: 51
Word: man
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian: ɦlâːp {hlȃp}  -1 
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 52
Word: many
Dihovo Macedonian: mnog-u ~ nog-u  1 
Orbanici Chakavian: čˈud-a {čȕda}  2 
Orlec Chakavian: blâːg-ɔ {blȃgo}  4 
Devinska Nova Ves Chakavian: čˈuda {čùda}  2 
Burgenland Kajkavian: čˈud-ɒ {čȕda}  2 
Ljubljana Slovene: vɛl-ˈiːk-ɔ {veliko}  5 
Resian Slovene: kˈar-yǝ {kárje̤}  6 
Mistrice Moravian: ɦɔȡɲɛ {hoďňe}  7 
Pilisszanto Slovak: mnɔɦ-ɔ {mnoho}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dˈuz-ɔ {duzo}  8 
Turov Belarusian: mnˈɔɣ-ɔ {мно́го}  1 
Deulino Russian: mnˈɔɣ-a {мно́γа} ~ mnˈɔɣ-ǝ {мно́γъ}  1 
Number: 52
Word: many
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: pˈun-ɔ {pȕno}  3 
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian: baɣˈat-ɔ {бага́то}  9 
Deulino Russian:
Number: 53
Word: meat
Dihovo Macedonian: meso  1 
Orbanici Chakavian: myês-ɔ {miȇso}  1 
Orlec Chakavian: mɛ̂ːs-ɔ {mȇso}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: myɛ̂s-ɔ {mì̯eso}  1 
Burgenland Kajkavian: mˈeys-ɔ {mȇso}  1 
Ljubljana Slovene: mɛs-ˈoː {meso}  1 
Resian Slovene: mˈis-u {mísu}  1 
Mistrice Moravian: masː-ɔ {masso}  1 
Pilisszanto Slovak: mas-ɔ {maso}  1 
Wieciorka Lesser Polish: mʸˈä̃s-ɔ {męso}  1 
Turov Belarusian: myˈas-ɔ {м'я́со}  1 
Deulino Russian: mʸˈas-a {мʼаса} ~ mʸˈas-ǝ {мʼасъ}  1 
Number: 54
Word: moon
Dihovo Macedonian: meseč-in-a  1 
Orbanici Chakavian: mˈɛs-ɛc {mȅsec}  1 
Orlec Chakavian: mɛ̌ːsɛc {mẽsec}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: misɛc {mìsec}  1 
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene: lˈuːn-a {luna}  2 
Resian Slovene: lˈʊn-a {lüna}  2 
Mistrice Moravian: mɲɛsiːč-ɛk {mňesíček}  1 
Pilisszanto Slovak: mɛsaːc {mesác}  1 
Wieciorka Lesser Polish: mʸɛˈɔ̃c-ɛk {meśǫcek}  1 
Turov Belarusian: mʸˈesʸɛc {ме́сец}  1 
Deulino Russian: mʸˈɛsʸic {мʼе́сʼиц}  1 
Number: 55
Word: mountain
Dihovo Macedonian: plan-in-a  1 
Orbanici Chakavian: gɔr-ˈa {gorȁ}  2 
Orlec Chakavian: gɔr-ˈa {gorȁ}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: gwr-a {gu̯òra}  2 
Burgenland Kajkavian: breyg {brȇg}  4 
Ljubljana Slovene: gˈɔːr-a {gora}  2 
Resian Slovene: gˈɵr-a {gó̤ra}  2 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak: vr̩x {vrx}  3 
Wieciorka Lesser Polish: gˈor-a {gȯra}  2 
Turov Belarusian: ɣɔr-ˈa {гора́}  2 
Deulino Russian: ɣar-ˈa {γара́}  2 
Number: 55
Word: mountain
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: vr̩x {vȑh}  3 
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 56
Word: mouth
Dihovo Macedonian: ust-a  1 
Orbanici Chakavian: ǔːst-a {ũsta}  1 
Orlec Chakavian: ǔːst-a {ũsta}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ʔûːst-a {ȗsta}  1 
Burgenland Kajkavian: zˈowb-i {zȏbi}  2 
Ljubljana Slovene: ˈuːst-a {usta}  1 
Resian Slovene: bˈɔȶ-a {bɔ́ća}  -1 
Mistrice Moravian: ɦub-a {huba}  3 
Pilisszanto Slovak: ɦub-a {huba}  3 
Wieciorka Lesser Polish: gˈarw-ɔ {garu̯o}  4 
Turov Belarusian: rot {рот}  5 
Deulino Russian: rɔt {рот}  5 
Number: 56
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian: gǔːb-a {gúba} ~ ɦˈub-a {hùba}  -1 
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 57
Word: name
Dihovo Macedonian: ime  1 
Orbanici Chakavian: ˈimɛ {ȉme}  1 
Orlec Chakavian: ˈimɛ {ȉme} ~ yˈimɛ {jȉme}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ʔimɛ {ìme}  1 
Burgenland Kajkavian: ˈimä {ȉmȩ}  1 
Ljubljana Slovene: imˈeː {ime}  1 
Resian Slovene: yˈɪmǝ {jí̤me̤}  1 
Mistrice Moravian: mɛːn-ɔ {méno}  1 
Pilisszanto Slovak: mɛːn-ɔ {méno}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ˈimʸä̃ {imę}  1 
Turov Belarusian: imy-ˈa {ім'я́} ~ mya {м'я}  1 
Deulino Russian: ˈimʸa {и́мʼа}  1 
Number: 58
Word: neck
Dihovo Macedonian: šiy-a  1 
Orbanici Chakavian: vrâːt {vrȃt}  2 
Orlec Chakavian: vrâːt {vrȃt}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: vrat {vràt}  2 
Burgenland Kajkavian: gowt {gȏt}  3 
Ljubljana Slovene: vraːt {vrat}  2 
Resian Slovene: šˈɪy-a {ší̤ja}  1 
Mistrice Moravian: kr̩k {krk}  4 
Pilisszanto Slovak: kr̩k {krk}  4 
Wieciorka Lesser Polish: sʸˈiy-a {s'ii̯a}  1 
Turov Belarusian: ʂˈɨy-a {шы́я}  1 
Deulino Russian: ʂˈɛy-a {ше́йа}  1 
Number: 59
Word: new
Dihovo Macedonian: nof  1 
Orbanici Chakavian: nwǒf {nuõf}  1 
Orlec Chakavian: nːv-i {nõvi}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nwɔ̂v {nù̯ov}  1 
Burgenland Kajkavian: nowv {nȏv}  1 
Ljubljana Slovene: nɔw {nov}  1 
Resian Slovene: nɵw {nó̤w}  1 
Mistrice Moravian: nɔv-iː {noví}  1 
Pilisszanto Slovak: nɔv-iː {noví}  1 
Wieciorka Lesser Polish: nˈɔv-ɨ {novy}  1 
Turov Belarusian: nˈɔv-u {но́ву}  1 
Deulino Russian: nˈɔv-ay {но́вай}  1 
Number: 60
Word: night
Dihovo Macedonian: noȶ  1 
Orbanici Chakavian: nwôȶ {nuȏć}  1 
Orlec Chakavian: nɔ̂ːȶ {nȏć}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nwɔ̂ȶ {nù̯oť}  1 
Burgenland Kajkavian: nowč {nȏč}  1 
Ljubljana Slovene: noːč {noč}  1 
Resian Slovene: nuȶ {núć}  1 
Mistrice Moravian: nɔc {noc}  1 
Pilisszanto Slovak: nɔc {noc}  1 
Wieciorka Lesser Polish: nɔc {noc}  1 
Turov Belarusian: noc̢ {ноч}  1 
Deulino Russian: nɔčʸ {ночʼ}  1 
Number: 61
Word: nose
Dihovo Macedonian: nos  1 
Orbanici Chakavian: nwôs {nuȏs}  1 
Orlec Chakavian: nɔ̂ːs {nȏs}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nwɔ̂s {nù̯os}  1 
Burgenland Kajkavian: nwos {nȍs} ~ nows {nȏs}  1 
Ljubljana Slovene: noːs {nos}  1 
Resian Slovene: nus {nús}  1 
Mistrice Moravian: nɔs {nos}  1 
Pilisszanto Slovak: nɔs {nos}  1 
Wieciorka Lesser Polish: nɔs {nos}  1 
Turov Belarusian: nos {нос}  1 
Deulino Russian: nɔs {нос}  1 
Number: 62
Word: not
Dihovo Macedonian: ne  1 
Orbanici Chakavian: nɛ {nȅ}  1 
Orlec Chakavian: nɛ {nȅ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nɛ {ne}  1 
Burgenland Kajkavian: nä {nȩ̏}  1 
Ljubljana Slovene: nɛ {ne}  1 
Resian Slovene: nǝ {né̤} ~ nɪ {ní̤} ~ ni {ni}  1 
Mistrice Moravian: nɛ {ne}  1 
Pilisszanto Slovak: ɲɛ {ňe}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ɲɛ {ńe}  1 
Turov Belarusian: nʸɛ {не}  1 
Deulino Russian: nʸa {нʼа} ~ nʸi {нʼи} ~ nʸɪ {нʼь}  1 
Number: 63
Word: one
Dihovo Macedonian: eden  1 
Orbanici Chakavian: yɛdǎːn {jedãn}  1 
Orlec Chakavian: yɛdˈɛn {jedȅn}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: yˈɛdaːn {jèdān} ~ yˈɛdan {jèdan}  1 
Burgenland Kajkavian: yˈädän {jȩ̏dȩn}  1 
Ljubljana Slovene: ˈeːdǝn {eden}  1 
Resian Slovene: dɘn {dǝ́n} ~ din {din}  1 
Mistrice Moravian: yɛdɛn {jeden}  1 
Pilisszanto Slovak: yɛdɛn {jeden}  1 
Wieciorka Lesser Polish: yˈɛdä̃n {i̯edęn}  1 
Turov Belarusian: ɔʒʸin {одзі́н} ~ ɔdn-ˈɨy {одны́й}  1 
Deulino Russian: adʸˈin {адʼи́н}  1 
Number: 64
Word: person
Dihovo Macedonian: čoyek  1 
Orbanici Chakavian: čɔvˈɛk {čovȅk}  1 
Orlec Chakavian: čɔvˈɛk {čovȅk} ~ šlɔvˈɛk {šlovȅk}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: člˈɔviːk {člòvīk}  1 
Burgenland Kajkavian: člˈwoväk {člȍvȩk}  1 
Ljubljana Slovene: člˈɔːvɛk {človek}  1 
Resian Slovene: šlɔvˈǝk {šlové̤k}  1 
Mistrice Moravian: čwɔvyɛk {ču̯ovjek}  1 
Pilisszanto Slovak: člɔvɛk {človek}  1 
Wieciorka Lesser Polish: cˈɔvʸɛk {covek}  1 
Turov Belarusian: c̢ɔɫɔvʸˈek {чолове́к}  1 
Deulino Russian: čʸiɫavʸˈɛk {чʼилавʼе́к}  1 
Number: 65
Word: rain
Dihovo Macedonian: doš  1 
Orbanici Chakavian: dǎːš {dãš}  1 
Orlec Chakavian: dɛš {dȅš}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: gwd-in-a {gu̯òdina}  2 
Burgenland Kajkavian: gˈwod-in-ɒ {gȍdina}  2 
Ljubljana Slovene: dǝš {dež}  1 
Resian Slovene: dɘš {dǝ́š}  1 
Mistrice Moravian: dɛːšč {déšč}  1 
Pilisszanto Slovak: daːšč {dášč}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dɨsc {dysc}  1 
Turov Belarusian: dɔʐᶚ {дождж}  1 
Deulino Russian: dɔšʸː {дошʼшʼ}  1 
Number: 66
Word: red
Dihovo Macedonian: cr̩v-en  1 
Orbanici Chakavian: kr̩v-ǎːv-i {krvãvi}  2 
Orlec Chakavian: čɛvy-ɛ̌ːn-i {čevjẽni}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: čˈr̩ʎyɛn {čľien} ~ čˈr̩ʎɛn {čľen}  1 
Burgenland Kajkavian: čˈɛry-än {čȑjȩn}  1 
Ljubljana Slovene: ǝrdˈɛč {rdeč}  3 
Resian Slovene: čarɲˈǝl {čarnjé̤l}  1 
Mistrice Moravian: čɛrv-ɛn-iː {červení}  1 
Pilisszanto Slovak: čɛrv-ɛn-iː {červení}  1 
Wieciorka Lesser Polish: cɨrv-ˈɔ̃n-ɨ {cyrvǫny}  -1 
Turov Belarusian: krˈas-n-ɨ {кра́сны}  4 
Deulino Russian: krˈasn-ay {кра́снай}  4 
Number: 66
Word: red
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian: c̢ˈɨrv-ɔn-ɨ ~ c̢ɨrv-ˈɔn-ɨ {чы́рво́ны}  -1 
Deulino Russian:
Number: 67
Word: road
Dihovo Macedonian: pat  1 
Orbanici Chakavian: čˈɛst-a {čȅsta}  2 
Orlec Chakavian: čˈɛst-a {čȅsta}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: cyɛ̌st-a {ci̯èsta}  -1 
Burgenland Kajkavian: stˈyez-ɒ {stȅza}  3 
Ljubljana Slovene: poːt {pot}  1 
Resian Slovene: pot {pót}  1 
Mistrice Moravian: cɛst-a {cesta}  2 
Pilisszanto Slovak: cɛst-a {cesta}  2 
Wieciorka Lesser Polish: drˈog-a {drȯga}  4 
Turov Belarusian: dɔrˈɔɣ-a {доро́га}  4 
Deulino Russian: darˈɔɣ-a {даро́γа}  4 
Number: 68
Word: root
Dihovo Macedonian: koren  1 
Orbanici Chakavian: kˈɔrɛn {kȍren}  1 
Orlec Chakavian: kːrɛn {kõren}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kwrɛn {ku̯òren}  1 
Burgenland Kajkavian: kˈworän-ɒ {kȍrȩna}  1 
Ljubljana Slovene: kɔrɛn-ˈiːn-a {korenina}  1 
Resian Slovene: kˈɵran {kó̤ran}  1 
Mistrice Moravian: kɔr̝ɛɲ {kořeň}  1 
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish: kˈwɔʐä̃ỹ {kožęį̯}  1 
Turov Belarusian: kˈɔrɛnʸ {ко́рэнь}  1 
Deulino Russian: kˈɔrʸinʸ {ко́рʼинʼ}  1 
Number: 69
Word: round
Dihovo Macedonian: tɛrkal-est  1 
Orbanici Chakavian: ɔ=krǔːg-al {okrũgal}  2 
Orlec Chakavian: tːnd-i {tõndi}  -1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: krˈowp-i {krȏpi}  2 
Ljubljana Slovene: ɔ=krˈoːg-ǝw {okrogel}  2 
Resian Slovene: kɔgɔlˈǝy-ast {kogolé̤jast}  2 
Mistrice Moravian: kul-at-iː {kulatí}  3 
Pilisszanto Slovak: gul-at-iː {gulatí}  3 
Wieciorka Lesser Polish: wɔ=krˈɔ̃gw-ɨ {u̯okrǫgu̯y}  2 
Turov Belarusian: krˈuɣ-ɫ-ɨ {кру́глы}  2 
Deulino Russian: krˈuɣ-ɫ-ay {кру́γлай}  2 
Number: 69
Word: round
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: twǒnt {tuõnt}  -1 
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene: rɔtˈɔnt {rotɔ́nt}  -1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 70
Word: sand
Dihovo Macedonian: pes-ok  1 
Orbanici Chakavian: sablwôn {sabluȏn} ~ šablwôn {šabluȏn}  -1 
Orlec Chakavian: pɛsˈɛk {pesȅk}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: pˈeysäk {pȇsȩk}  1 
Ljubljana Slovene: pˈeːsɛk {pesek}  1 
Resian Slovene: pˈɪsak {pí̤sak}  1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak: ɦɔmɔk {homok}  -1 
Wieciorka Lesser Polish: pʸˈɒs-ɛk {påsek}  1 
Turov Belarusian: pʸɛsˈok {песо́к}  1 
Deulino Russian: pʸis-ˈɔk {пʼисо́к} ~ pʸas-ˈɔk {пʼасо́к}  1 
Number: 71
Word: say
Dihovo Macedonian: veʎ-i  1 
Orbanici Chakavian: rɛ-ȶ {rȅć}  2 
Orlec Chakavian: rɛ-ȶ {rȅć}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: rɛȶ {rèť}  2 
Burgenland Kajkavian: räč {rȩ̏č} ~ räč-t {rȩ̏čt} ~ rˈäč-ti {rȩ̏čti}  2 
Ljubljana Slovene: rˈɛː-či {reči}  2 
Resian Slovene: riȶ-ˈɘ-t {rićǝ́t}  2 
Mistrice Moravian: r̝ɛːc-t {řéct}  2 
Pilisszanto Slovak: pɔ=vɛd-a-t {povedat}  3 
Wieciorka Lesser Polish: pˈɛʓ-ɛ-ɕ {peʒ́eć}  3 
Turov Belarusian: s=kaz-ˈa-cʸ {сказа́ць}  4 
Deulino Russian: s=kaz-ˈa-tʸ {сказа́тʼ}  4 
Number: 71
Word: say
Dihovo Macedonian: reč-i  2 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: väy-ˈiːm {vȩjȋm}  1 
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 72
Word: see
Dihovo Macedonian: puʎ-i  1 
Orbanici Chakavian: vˈid-ɛ-t {vȉdet}  2 
Orlec Chakavian: vɛ̂ː-ȶ {vȇć} ~ vɛ̂ː-t {vȇt}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: vˈid-i-t {vìdit}  2 
Burgenland Kajkavian: vˈid-ä-t {vȉdȩt} ~ vˈid-ä-ti {vȉdȩti} ~ vˈid-i-t {vȉdit}  2 
Ljubljana Slovene: vˈiːd-ɛ-ti {videti}  2 
Resian Slovene: vˈɪd-ǝ-t {ví̤de̤t}  2 
Mistrice Moravian: vɪȡ-ɛ-t {viďet}  2 
Pilisszanto Slovak: viȡ-ɛ-t {viďet}  2 
Wieciorka Lesser Polish: vʸˈiʓ-ɛ-ɕ {viʒ́eć}  2 
Turov Belarusian: bˈac̢-ɨ-cʸ {ба́чыць}  -1 
Deulino Russian: vʸˈidʸ-i-tʸ {вʼи́дʼитʼ}  2 
Number: 72
Word: see
Dihovo Macedonian: vid-i  2 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 73
Word: seed
Dihovo Macedonian: seme  1 
Orbanici Chakavian: sˈɛmɛn {sȅmen}  1 
Orlec Chakavian: sɛ̌ːmɛ {sẽme}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: sˈimɛ {sìme}  1 
Burgenland Kajkavian: sˈyemä {sȅmȩ}  1 
Ljubljana Slovene: sˈeːmɛ {seme}  1 
Resian Slovene: sˈǝmǝ {sé̤me̤}  1 
Mistrice Moravian: sɛmɛːŋ-k-ɔ {seménko}  1 
Pilisszanto Slovak: sɛmɛn-ɔ {semeno}  1 
Wieciorka Lesser Polish: na=ˈä̃ɲ-ɛ {naśęńe}  2 
Turov Belarusian: sʸˈemyɛ {се́м'е}  1 
Deulino Russian: sʸˈɛmʸa {сʼе́мʼа}  1 
Number: 73
Word: seed
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian: na=sʸˈɛn-y-ɛ {насе́нье}  -1 
Deulino Russian:
Number: 74
Word: sit
Dihovo Macedonian: sed-i  1 
Orbanici Chakavian: sɛd-ˈɛ-t {sedȅt}  1 
Orlec Chakavian: sɛd-ˈɛ-t {sedȅt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: sˈid-i-t {sìdit}  1 
Burgenland Kajkavian: sˈyed-i-t {sȅdit}  1 
Ljubljana Slovene: sɛd-ˈeː-ti {sedeti}  1 
Resian Slovene: sˈid-ǝ-t {síde̤t}  1 
Mistrice Moravian: sɛȡ-ɛ-t {seďet}  1 
Pilisszanto Slovak: sɛȡ-ɛ-t {seďet}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ˈɛʓ-ɛ-ɕ {śeʒ́eć}  1 
Turov Belarusian: sʸɛʒʸ-ˈe-cʸ {седзе́ць}  1 
Deulino Russian: sʸidʸ-ˈɛ-tʸ {сʼидʼе́тʼ}  1 
Number: 75
Word: skin
Dihovo Macedonian: kož-a  1 
Orbanici Chakavian: kˈɔž-a {kȍža}  1 
Orlec Chakavian: kːž-a {kõža}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kwž-a {ku̯òža}  1 
Burgenland Kajkavian: kˈwož-ɒ {kȍža}  1 
Ljubljana Slovene: kˈoːž-a {koža}  1 
Resian Slovene: kˈɵž-a {kó̤ža}  1 
Mistrice Moravian: kɔž-a {koža}  1 
Pilisszanto Slovak: kɔž-a {koža}  1 
Wieciorka Lesser Polish: skˈur-a {skura}  -1 
Turov Belarusian: kˈɔʐ-a {ко́жа}  1 
Deulino Russian: kˈɔʐ-a {ко́жа}  1 
Number: 75
Word: skin
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian: skˈur-a {ску́ра}  -1 
Deulino Russian:
Number: 76
Word: sleep
Dihovo Macedonian: spiy-e  1 
Orbanici Chakavian: sp-a-t {spȁt}  1 
Orlec Chakavian: sp-a-t {spȁt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: spa-t {spàt}  1 
Burgenland Kajkavian: sp-aː-t {spȃt}  1 
Ljubljana Slovene: sp-ˈaː-ti {spati}  1 
Resian Slovene: sp-ɐ-t {spɐt}  1 
Mistrice Moravian: sp-a-t {spat}  1 
Pilisszanto Slovak: sp-a-t {spat}  1 
Wieciorka Lesser Polish: sp-a-ɕ {spać}  1 
Turov Belarusian: sp-a-cʸ {спаць}  1 
Deulino Russian: sp-a-tʸ {спатʼ}  1 
Number: 77
Word: small
Dihovo Macedonian: mal  1 
Orbanici Chakavian: mâːl-i {mȃli}  1 
Orlec Chakavian: mâːl-i {mȃli}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: mǎːʎ-uč-ak {máľučak} ~ mǎːy-uč-ak {májučak}  1 
Burgenland Kajkavian: mɒl {mȁl}  1 
Ljubljana Slovene: mˈaːyxɛn {majhen}  1 
Resian Slovene: mˈal-u {málu}  1 
Mistrice Moravian: maw-iː {mau̯í}  1 
Pilisszanto Slovak: mal-iː {malí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: mˈaw-ɨ {mau̯y}  1 
Turov Belarusian: maɫ-ˈɨ {малы́}  1 
Deulino Russian: mˈalʸ-inʸ-k-ay {ма́лʼинʼкай}  1 
Number: 78
Word: smoke
Dihovo Macedonian: čat  1 
Orbanici Chakavian: dǐːm {dĩm}  2 
Orlec Chakavian: dǐːm {dĩm}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: dîːm {dȋm}  2 
Burgenland Kajkavian: diːm {dȋm} ~ dim {dȉm}  2 
Ljubljana Slovene: dim {dim}  2 
Resian Slovene: dɘm {dǝ́m}  2 
Mistrice Moravian: diːm {dím}  2 
Pilisszanto Slovak: diːm {dím}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dä̃m {dęm}  2 
Turov Belarusian: dɨm {дым}  2 
Deulino Russian: dɨm {дым}  2 
Number: 78
Word: smoke
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian: kuːr̝̊ {kúř}  3 
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 79
Word: stand
Dihovo Macedonian: stoy  1 
Orbanici Chakavian: stǎː-t {stãt}  1 
Orlec Chakavian: stǎː-t {stãt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: stâː-t {stȃt}  1 
Burgenland Kajkavian: staː-t {stȃt}  1 
Ljubljana Slovene: stˈaː-ti {stati}  1 
Resian Slovene: sta-t {stat}  1 
Mistrice Moravian: staː-t {stát}  1 
Pilisszanto Slovak: staː-t {stát}  1 
Wieciorka Lesser Polish: stɒ-ɕ {ståć}  1 
Turov Belarusian: stɔy-ˈa-cʸ {стоя́ць}  1 
Deulino Russian: stay-ˈa-tʸ {стайа́тʼ}  1 
Number: 80
Word: star
Dihovo Macedonian: ʒvezd-a  1 
Orbanici Chakavian: zvyezd-ˈa {zviezdȁ}  1 
Orlec Chakavian: zvɛzd-ˈa {zvezdȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: zvyɛ̂zd-a {zvì̯ezda}  1 
Burgenland Kajkavian: zvˈeyzd-ɒ {zvȇzda}  1 
Ljubljana Slovene: zvˈeːzd-a {zvezda}  1 
Resian Slovene: zvˈɪzd-a {zví̤zda}  1 
Mistrice Moravian: vyɛzd-a {vjezda}  1 
Pilisszanto Slovak: ɦvɛzd-a {hvezda}  1 
Wieciorka Lesser Polish: gvʸˈɒzd-a {gvåzda}  1 
Turov Belarusian: zˈor-k-a {зо́рка}  2 
Deulino Russian: zvʸazd-ˈa {зʼвʼазда́}  1 
Number: 81
Word: stone
Dihovo Macedonian: kamen  1 
Orbanici Chakavian: grˈɔt-a {grȍta}  -1 
Orlec Chakavian: kam-ɛ̌ːn-a {kamẽna} ~ kǎːm-ik {kãmik}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: kǎːm-ɛn {kámen}  1 
Burgenland Kajkavian: kˈowm-än {kȏmȩn}  1 
Ljubljana Slovene: kˈaːm-ɛn {kamen}  1 
Resian Slovene: pǝȶ {pé̤ć}  2 
Mistrice Moravian: kam-ɛɲ {kameň}  1 
Pilisszanto Slovak: kam-ɛɲ {kameň}  1 
Wieciorka Lesser Polish: kˈamʸ-ä̃ỹ {kamęį̯} ~ kamʸˈ-ä̃c-ɛk {kamęcek}  1 
Turov Belarusian: kˈamʸ-ɛnʸ {ка́мень}  1 
Deulino Russian: kˈamʸ-inʸ {ка́мʼинʼ}  1 
Number: 81
Word: stone
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: kˈami-k {kȁmik}  1 
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 82
Word: sun
Dihovo Macedonian: son-c-e  1 
Orbanici Chakavian: sǔːnc-e {sũnce}  1 
Orlec Chakavian: sɛ̌ːnc-ɛ {sẽnce}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: sûːnc-ɛ {sȗnce}  1 
Burgenland Kajkavian: sˈownc-ä {sȏncȩ} ~ sˈwonc-ä {sȍncȩ}  1 
Ljubljana Slovene: sˈoːnc-ɛ {sonce}  1 
Resian Slovene: sˈunc-ǝ {súnce̤}  1 
Mistrice Moravian: suːŋ-k-ɔ {súnko}  1 
Pilisszanto Slovak: sl̩ŋk-ɔ {slnko}  1 
Wieciorka Lesser Polish: swɔ̃ỹc-ɛ {su̯ǫį̯ce}  1 
Turov Belarusian: sˈɔnc-ɛ {со́нцэ}  1 
Deulino Russian: sˈɔnʸc-a {со́нʼца} ~ sˈɔnʸc-ǝ {со́нʼцъ}  1 
Number: 83
Word: swim
Dihovo Macedonian: kap-i  1 
Orbanici Chakavian: plˈiv-a-t {plȉvat}  2 
Orlec Chakavian: plˈav-a-t {plȁvat}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: plu-t {plùt}  2 
Burgenland Kajkavian: pʎuː-t {pljȗt} ~ pyuː-t {pjȗt}  2 
Ljubljana Slovene: plˈaːv-a-ti {plavati}  2 
Resian Slovene: plˈʊv-i-t {plṳ́vit}  2 
Mistrice Moravian: pwɔv-a-t {pu̯ovat}  2 
Pilisszanto Slovak: plu-t {plut}  2 
Wieciorka Lesser Polish: pwˈɨv-a-ɕ {pu̯yvać}  2 
Turov Belarusian: pɫˈus-cʸi {плусці́}  2 
Deulino Russian: pɫɨsʸ-tʸ {плысʼтʼ}  2 
Number: 84
Word: tail
Dihovo Macedonian: opaš-k-a  1 
Orbanici Chakavian: ryěp {riẽp}  2 
Orlec Chakavian: rɛ̌ːp {rẽp}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: ryɛ̂p {rì̯ep}  2 
Burgenland Kajkavian: reyp {rȇp}  2 
Ljubljana Slovene: rɛp {rep}  2 
Resian Slovene: rep {rép}  2 
Mistrice Moravian: ɔ=cas {ocas}  3 
Pilisszanto Slovak: xvɔst {xvost}  4 
Wieciorka Lesser Polish: ˈwɔ=gɔ̃n {u̯ogǫn}  5 
Turov Belarusian: xvost {хвост}  4 
Deulino Russian: xvɔst {хвост}  4 
Number: 85
Word: that
Dihovo Macedonian: on-  1 
Orbanici Chakavian: ɔn-ˈi {onȉ}  1 
Orlec Chakavian: ɔtːx {otõh} ~ tːx {tõh}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: tâː {tȃ}  2 
Burgenland Kajkavian: tey {tȇ} ~ taː {tȃ}  2 
Ljubljana Slovene: tˈiːst-i {tisti}  2 
Resian Slovene: y=te {jté}  2 
Mistrice Moravian: ɦɛn-tɛn {henten}  4 
Pilisszanto Slovak: ɦin-tɛn {hinten}  4 
Wieciorka Lesser Polish: xˈay-tä̃n {χai̯tęn}  3 
Turov Belarusian: t-oy {той}  2 
Deulino Russian: ˈɛn-tat {е́нтат} ~ yˈɛn-tat {йе́нтат} ~ ˈɛn-tǝt {е́нтът} ~ yˈɛn-tǝt {йе́нтът}  4 
Number: 85
Word: that
Dihovo Macedonian: t-  2 
Orbanici Chakavian: ta {tȁ} ~ tâː {tȃ}  2 
Orlec Chakavian: ɔnːx {onõh} ~ nːx {nõh}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: own {ȏn}  1 
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 86
Word: this
Dihovo Macedonian: ov-  1 
Orbanici Chakavian: ɔv-ˈi {ovȉ}  1 
Orlec Chakavian: ɔvːx {ovõh} ~ vːx {võh}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: wɔ̂v {ù̯ov}  1 
Burgenland Kajkavian: owv {ȏv}  1 
Ljubljana Slovene: taː {ta}  2 
Resian Slovene: y=se {jsé}  3 
Mistrice Moravian: tɛn {ten}  2 
Pilisszanto Slovak: tɛn-tɔ {tento}  2 
Wieciorka Lesser Polish: xˈaf-tä̃n {hawten}  1 
Turov Belarusian: ɣˈɛt-ɔy {гэ́той} ~ ɣˈɛt-ɨ {гэ́ты} ~ ˈɛt-ɔy {э́той} ~ ˈɛt-ɨ {э́ты} ~ yˈɛt-ɔy {е́той} ~ yˈɛt-ɨ {е́ты}  2 
Deulino Russian: ˈɛ-tat {е́тат} ~ yˈɛ-tat {йе́тат} ~ ˈɛ-tǝt {е́тът} ~ yˈɛ-tǝt {йе́тът}  2 
Number: 86
Word: this
Dihovo Macedonian: t-  2 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 87
Word: thou
Dihovo Macedonian: ti  1 
Orbanici Chakavian: tîː {tȋ}  1 
Orlec Chakavian: tîː {tȋ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: tîː {tȋ}  1 
Burgenland Kajkavian: tiː {tȋ}  1 
Ljubljana Slovene: tiː {ti}  1 
Resian Slovene: tɪ {tí̤}  1 
Mistrice Moravian: tɪ {ti}  1 
Pilisszanto Slovak: ti {ti}  1 
Wieciorka Lesser Polish: tɨ {ty}  1 
Turov Belarusian: tɨ {ты}  1 
Deulino Russian: tɨ {ты}  1 
Number: 87
Word: thou
Dihovo Macedonian: tebe  1 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 88
Word: tongue
Dihovo Macedonian: yazik  1 
Orbanici Chakavian: zayˈik {zajȉk}  1 
Orlec Chakavian: zayˈik {zajȉk}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: yˈɛziːk {jèzīk}  1 
Burgenland Kajkavian: yˈäzik {jȩ̏zik}  1 
Ljubljana Slovene: yˈɛːzik {jezik}  1 
Resian Slovene: yazˈɘk {jazǝ́k}  1 
Mistrice Moravian: yazɪk {jazik}  1 
Pilisszanto Slovak: yazik {jazik}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ˈwɔzor {u̯ozȯr}  1 
Turov Belarusian: yazˈɨk {язы́к}  1 
Deulino Russian: yazˈɨk {йазы́к} ~ yizˈɨk {йизы́к}  1 
Number: 89
Word: tooth
Dihovo Macedonian: zap  1 
Orbanici Chakavian: zwôp {zuȏp}  1 
Orlec Chakavian: zûːp {zȗp}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: zub {zùb}  1 
Burgenland Kajkavian: zowb {zȏb}  1 
Ljubljana Slovene: zoːp {zob}  1 
Resian Slovene: zop {zóp}  1 
Mistrice Moravian: zup {zup}  1 
Pilisszanto Slovak: zup {zup}  1 
Wieciorka Lesser Polish: zɔ̃p {zǫp}  1 
Turov Belarusian: zub {зуб}  1 
Deulino Russian: zup {зуп}  1 
Number: 90
Word: tree
Dihovo Macedonian: dr̩v-o  1 
Orbanici Chakavian: dryêv-ɔ {driȇvo}  2 
Orlec Chakavian: drɛ̂ːv-ɔ {drȇvo}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: strwɔ̂m {strù̯om}  -1 
Burgenland Kajkavian: drˈeyv-ɔ {drȇvo}  2 
Ljubljana Slovene: drɛv-ˈoː {drevo}  2 
Resian Slovene: yˈarbul {járbul}  -1 
Mistrice Moravian: strɔm {strom}  4 
Pilisszanto Slovak: strɔm {strom}  4 
Wieciorka Lesser Polish: ᶚˈɛv-ɔ {ǯževo}  2 
Turov Belarusian: ʒʸˈɛrɛv-ɔ {дзе́рэво}  2 
Deulino Russian: dʸˈɛrʸiv-a {дʼе́рʼива}  2 
Number: 90
Word: tree
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian: stabl-ˈɔ {stablȍ}  3 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 91
Word: two
Dihovo Macedonian: dv-a  1 
Orbanici Chakavian: dvâː {dvȃ}  1 
Orlec Chakavian: dv-âː {dvȃ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: dv-ǎː {dvá}  1 
Burgenland Kajkavian: dvaː {dvȃ}  1 
Ljubljana Slovene: dv-aː {dva}  1 
Resian Slovene: dw-a {dwá}  1 
Mistrice Moravian: dv-a {dva}  1 
Pilisszanto Slovak: dv-a {dva}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dv-a {dva}  1 
Turov Belarusian: dv-a {два}  1 
Deulino Russian: dv-a {два}  1 
Number: 92
Word: go
Dihovo Macedonian: oy-  1 
Orbanici Chakavian: pwǒ-ȶ {puõć}  1 
Orlec Chakavian: pːȶ {põć}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ʔi-t {ìt}  1 
Burgenland Kajkavian: pow-t {pȏt} ~ pˈow-ti {pȏti}  1 
Ljubljana Slovene: ˈiː-ti {iti}  1 
Resian Slovene: ytɘ-t {jtǝ́t} ~ ti-t {tit}  1 
Mistrice Moravian: iː-t {ít}  1 
Pilisszanto Slovak: ʔiːs-t {íst}  1 
Wieciorka Lesser Polish: i {iś}  1 
Turov Belarusian: i-cʸˈi {іці́}  1 
Deulino Russian: idʸ-ˈi-tʸ {идʼи́тʼ} ~ itʸ-ˈi-tʸ {итʼи́тʼ}  1 
Number: 92
Word: go
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: gryě-n {griẽn}  2 
Orlec Chakavian: rɛ̌ː-n {rẽn} ~ grɛ̌ː-n {grẽn}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 93
Word: warm (hot)
Dihovo Macedonian: topol  1 
Orbanici Chakavian: tˈɛpal {tȅpal}  1 
Orlec Chakavian: tɛ̌ːpɛl {tẽpel}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: tyɛ̌pal {ti̯èpal}  1 
Burgenland Kajkavian: tˈwopɛl {tȍpel}  1 
Ljubljana Slovene: tˈɔːp-ɛl {topel}  1 
Resian Slovene:
Mistrice Moravian: tɛpl-iː {teplí}  1 
Pilisszanto Slovak: ȶɛpl-iː {ťeplí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ɕˈɛpw-ɨ {ćepu̯y}  1 
Turov Belarusian: cʸˈɔpɫ-ɨ {цёплы} ~ cʸˈɛpɫ-ɨ {це́плы}  1 
Deulino Russian: tʸˈɔpɫ-ay {тʼо́плай}  1 
Number: 94
Word: water
Dihovo Macedonian: vod-a  1 
Orbanici Chakavian: vɔd-ˈa {vodȁ}  1 
Orlec Chakavian: vɔd-ˈa {vodȁ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: vwd-a {vu̯òda}  1 
Burgenland Kajkavian: vˈwod-ɒ {vȍda}  1 
Ljubljana Slovene: vˈɔːd-a {voda}  1 
Resian Slovene: wˈɵd-a {wó̤da}  1 
Mistrice Moravian: vɔd-a {voda}  1 
Pilisszanto Slovak: vɔd-a {voda}  1 
Wieciorka Lesser Polish: vˈwɔd-a {voda}  1 
Turov Belarusian: vɔd-ˈa {вода́}  1 
Deulino Russian: vad-ˈa {вада́}  1 
Number: 95
Word: we
Dihovo Macedonian: niye  1 
Orbanici Chakavian: mîː {mȋ}  2 
Orlec Chakavian: mîː {mȋ}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: mîː {mȋ}  2 
Burgenland Kajkavian: miː {mȋ}  2 
Ljubljana Slovene: miː {mi}  2 
Resian Slovene: mɪ {mí̤}  2 
Mistrice Moravian: mɪ {mi}  2 
Pilisszanto Slovak: mi {mi}  2 
Wieciorka Lesser Polish: mɨ {my}  2 
Turov Belarusian: mu {му}  2 
Deulino Russian: mɨ {мы}  2 
Number: 95
Word: we
Dihovo Macedonian: nas  1 
Orbanici Chakavian: na-s {nȁs}  1 
Orlec Chakavian: na-s {nȁs}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: nâː-s {nȃs}  1 
Burgenland Kajkavian: naː-s {nȃs}  1 
Ljubljana Slovene: na-s {nas}  1 
Resian Slovene: nɐ-s {nɐs}  1 
Mistrice Moravian: naː-s {nás}  1 
Pilisszanto Slovak: naː-s {nás}  1 
Wieciorka Lesser Polish: nɒ-s {nås}  1 
Turov Belarusian: na-s {нас}  1 
Deulino Russian: na-s {нас}  1 
Number: 96
Word: what
Dihovo Macedonian: šo ~ šȶo  1 
Orbanici Chakavian: ča {čȁ}  1 
Orlec Chakavian: čɛ {čȅ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: ča {čà} ~ čâː {čȃ}  1 
Burgenland Kajkavian: kɒy {kȁj} ~ käy {kȩ̏j}  1 
Ljubljana Slovene: kaːy {kaj}  1 
Resian Slovene: koy {kój} ~ ko {kó}  1 
Mistrice Moravian: cɔ {co}  1 
Pilisszanto Slovak: čɔ {čo}  1 
Wieciorka Lesser Polish: cɔ {co}  1 
Turov Belarusian: ʂɔ {шо} ~ ʂc̢ɔ {шчо}  1 
Deulino Russian: ʂtɔ {што} ~ čʸɔ {чʼо}  1 
Number: 97
Word: white
Dihovo Macedonian: bel  1 
Orbanici Chakavian: byêl {biȇl}  1 
Orlec Chakavian: bɛ̂ːl-i {bȇli}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: byɛ̂l {bì̯el}  1 
Burgenland Kajkavian: beyl {bȇl}  1 
Ljubljana Slovene: beːw {bel}  1 
Resian Slovene: bil {bíl}  1 
Mistrice Moravian: biːw-iː {bíu̯í}  1 
Pilisszanto Slovak: biːl-i {bíli}  1 
Wieciorka Lesser Polish: bʸˈɒw-ɨ {båu̯y}  1 
Turov Belarusian: bʸˈɛɫ-ɨ {бе́лы}  1 
Deulino Russian: bʸˈɛɫ-ay {бʼе́лай}  1 
Number: 98
Word: who
Dihovo Macedonian: koy  1 
Orbanici Chakavian: kiː {kȋ}  1 
Orlec Chakavian: kîː {kȋ}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: gdɔ {gdò} ~ dɔ {dò}  2 
Burgenland Kajkavian: kow {kȏ}  1 
Ljubljana Slovene: gdoː {kdo}  2 
Resian Slovene: du {dú}  2 
Mistrice Moravian: ɣdɔ {γdo}  2 
Pilisszanto Slovak: dɔ {do}  2 
Wieciorka Lesser Polish: ktɔ {kto}  2 
Turov Belarusian: xtɔ {хто}  2 
Deulino Russian: xtɔ {хто}  2 
Number: 99
Word: woman
Dihovo Macedonian: žen-a  1 
Orbanici Chakavian: žyěn-sk-a {žiẽnska}  1 
Orlec Chakavian: žɛn-ˈa {ženȁ} ~ žɛ̌ːn-sk-a {žẽnska}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: žˈɛn-a {žèna}  1 
Burgenland Kajkavian: žˈyen-ɒ {žȩ̏na} ~ žˈyen-sk-ɒ {žȩ̏nska}  1 
Ljubljana Slovene: žˈeːn-sk-a {ženska}  1 
Resian Slovene: žan-ˈɐ {žanɐ}  1 
Mistrice Moravian: rɔb-a {roba}  2 
Pilisszanto Slovak: žɛn-a {žena}  1 
Wieciorka Lesser Polish: bˈab-a {baba}  3 
Turov Belarusian: ʐˈon-k-a {жо́нка}  1 
Deulino Russian: ʐˈɛn-šʸː-in-a {же́ншʼшʼина} ~ ʐˈɛn-šʸː-in-ǝ {же́ншʼшʼинъ}  1 
Number: 99
Word: woman
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian: rˈɔb-a {ròba}  -1 
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 100
Word: yellow
Dihovo Macedonian: žolt  1 
Orbanici Chakavian: žûːt {žȗt}  1 
Orlec Chakavian: žûːt {žȗt}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: žûːt {žȗt}  1 
Burgenland Kajkavian: žowt {žȏt}  1 
Ljubljana Slovene: rumˈɛn {rumen}  2 
Resian Slovene: rʊs {rṳ́s}  3 
Mistrice Moravian: žutː-iː {žuttí}  1 
Pilisszanto Slovak: žl̩t-iː {žltí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: zˈowt-ɨ {zȯu̯ty}  1 
Turov Belarusian: ʐˈɔwt-ɨ {жо́ўты}  1 
Deulino Russian: ʐˈɔɫt-ay {жо́лтай}  1 
Number: 101
Word: far
Dihovo Macedonian: daʎ-ek-o  1 
Orbanici Chakavian: dˈug-ɔ {dȕgo}  2 
Orlec Chakavian: dɛ̌ːl̨g-ɔ {dẽlgo}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: dǎːl-ɛk-ɔ {dáleko}  1 
Burgenland Kajkavian: dˈaːl̨k-ɔ {dȃlko}  1 
Ljubljana Slovene: dˈaːl-ɛč {daleč}  1 
Resian Slovene: dal-ˈǝč {dalé̤č}  1 
Mistrice Moravian: dal-ɛk-ɔ {daleko}  1 
Pilisszanto Slovak: ȡaːl-ɛč {ďáleč}  1 
Wieciorka Lesser Polish: dal-ˈɛk-wɔ {daleko}  1 
Turov Belarusian: dalʸ-ˈɛk-ɔ {дале́ко}  1 
Deulino Russian: dalʸ-ˈɔk-a {далʼо́ка} ~ dalʸ-ˈɔk-ǝ {далʼо́къ}  1 
Number: 101
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian: lǎːrg-ɔ {lãrgo}  -1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 102
Word: heavy
Dihovo Macedonian: tež-ok  1 
Orbanici Chakavian: tˈɛž-ak {tȅžak}  1 
Orlec Chakavian: tɛ̌ːš-k-i {tẽški}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: tyɛ̂ž-ak {tì̯ežak}  1 
Burgenland Kajkavian: tˈäž-äk {tȩ̏žȩk}  1 
Ljubljana Slovene: tˈɛːž-ɛk {težek}  1 
Resian Slovene: tˈɛž-ak {tɛžak}  1 
Mistrice Moravian: ȶɛš-k-iː {ťeškí}  1 
Pilisszanto Slovak: ȶaš-k-iː {ťaškí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ɕˈä̃s-kʸ-i {ćęski}  1 
Turov Belarusian: vˈaʐ-kʸ-i ~ vaʐ-kʸ-ˈi {ва́жкі́}  2 
Deulino Russian: čʸiʐˈɔɫ-ay {чʼижо́лай} ~ {чʼиже́лай}  1 
Number: 103
Word: near
Dihovo Macedonian: bʎiz-u  1 
Orbanici Chakavian: blǐːz-u {blĩzu}  1 
Orlec Chakavian: blǐːz-u {blĩzu}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian: blˈiz-u {blȉzu} ~ blˈiːz-u {blȋzu}  1 
Ljubljana Slovene: blˈiːz-u {blizu}  1 
Resian Slovene: blˈɪz-u {blí̤zu} ~ blˈiz-u {blízu}  1 
Mistrice Moravian: bliːs-k-ɔ {blísko}  1 
Pilisszanto Slovak: bliːz-ɔ {blízo}  1 
Wieciorka Lesser Polish: blʸˈis-k-ɔ {bľisko}  1 
Turov Belarusian: blʸˈiz-k-ɔ {блі́зко}  1 
Deulino Russian: blʸˈis-k-a {блʼи́ска}  1 
Number: 104
Word: salt
Dihovo Macedonian: soʎ  1 
Orbanici Chakavian: swôl {suȏl}  1 
Orlec Chakavian: sɔ̂ːl {sȏl}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: swɔ̂l {sù̯ol}  1 
Burgenland Kajkavian: sowy {sȏj}  1 
Ljubljana Slovene: soːl {sol}  1 
Resian Slovene: sul {súl}  1 
Mistrice Moravian: suːl {sůl}  1 
Pilisszanto Slovak: sɔl {sol}  1 
Wieciorka Lesser Polish: sol {sȯl}  1 
Turov Belarusian: solʸ {соль}  1 
Deulino Russian: sɔlʸ {солʼ}  1 
Number: 105
Word: short
Dihovo Macedonian: kus  1 
Orbanici Chakavian: krâːt-ak {krãtak}  2 
Orlec Chakavian: krǎːt-ak {krãtak}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: krâːtaːk {krȃtāk}  2 
Burgenland Kajkavian: krˈaːt-k-i {krȃtki}  2 
Ljubljana Slovene: krˈaːt-ɛk {kratek}  2 
Resian Slovene: krˈat-ak {krátak}  2 
Mistrice Moravian: kraːt-k-iː {krátkí}  2 
Pilisszanto Slovak: kraːt-k-i {krátki}  2 
Wieciorka Lesser Polish: krˈot-kʸ-i {krȯtki}  2 
Turov Belarusian: kɔrˈot-kʸ-i {коро́ткі}  2 
Deulino Russian: karˈɔt-k-ay {каро́ткай}  2 
Number: 106
Word: snake
Dihovo Macedonian: zmiy-a  1 
Orbanici Chakavian: zmˈiy-a {zmȉja}  1 
Orlec Chakavian: gat {gȁt}  3 
Devinska Nova Ves Chakavian: ɦad {hàd}  -1 
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene: kˈaːč-a {kača}  5 
Resian Slovene: kˈač-a {káča}  5 
Mistrice Moravian: ɦat {hat}  3 
Pilisszanto Slovak: ɦat {hat}  3 
Wieciorka Lesser Polish: gɒt {gåt}  3 
Turov Belarusian: vuʐ {вуж}  6 
Deulino Russian: zʸmʸay-ˈa {зʼмʼайа́}  1 
Number: 106
Word: snake
Dihovo Macedonian: smok  2 
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian: smrad-ˈin-a {smradȉna}  4 
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene: sarpˈɘnt {sarpǝ́nt}  -1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 107
Word: thin
Dihovo Macedonian: tan-ok  1 
Orbanici Chakavian: tˈan-ak {tȁnak}  1 
Orlec Chakavian: tˈɛn-ɛk {tȅnek}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: tǎːn-ak {tának}  1 
Burgenland Kajkavian: tˈeyn-äk {tȇnȩk}  1 
Ljubljana Slovene: tˈaːn-ɛk {tanek}  1 
Resian Slovene: tˈen-ak {ténak}  1 
Mistrice Moravian: tɛŋ-k-iː {tenkí}  1 
Pilisszanto Slovak: ȶɛŋk-iː {ťenkí}  1 
Wieciorka Lesser Polish: ɕˈä̃ŋ-kʸ-i {ćęnki}  1 
Turov Belarusian: tˈon-kʸ-i {то́нкі}  1 
Deulino Russian: tˈɔn-k-ay {то́нкай}  1 
Number: 107
Word: thin
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian:
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene: fɪn {fí̤n}  -1 
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 108
Word: wind
Dihovo Macedonian: veter  1 
Orbanici Chakavian: vˈɛtar {vȅtar}  1 
Orlec Chakavian: vɛ̌ːtɛr {vẽter}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: vyɛ̌tar {vi̯ètar}  1 
Burgenland Kajkavian: vˈyetär {vȅtȩr}  1 
Ljubljana Slovene: vˈeːtɛr {veter}  1 
Resian Slovene: vˈitar {vítar}  1 
Mistrice Moravian: vyɛtr̩ {vjetr}  1 
Pilisszanto Slovak: vɛtɛr {veter}  1 
Wieciorka Lesser Polish: vʸˈatɛr {vater}  1 
Turov Belarusian: vʸˈɛcʸɔr {ве́цёр}  1 
Deulino Russian: vʸˈɛtʸar {вʼе́тʼар} ~ vʸˈɛtʸir {вʼе́тʼир}  1 
Number: 109
Word: worm
Dihovo Macedonian: cr̩v-ec  1 
Orbanici Chakavian: čr̩̂f {čȓf}  1 
Orlec Chakavian: čɛ̂ːrf {čȇrf}  1 
Devinska Nova Ves Chakavian: čr̩̂v {čȓv}  1 
Burgenland Kajkavian: čɛrv {čȑv}  1 
Ljubljana Slovene: čǝrw {črv}  1 
Resian Slovene: čɘrw {čǝ́rw}  1 
Mistrice Moravian: čɛrf {červ}  1 
Pilisszanto Slovak: čɛrv-iːk {červík}  1 
Wieciorka Lesser Polish: xrˈwɔb-ɒk {χrobåk}  2 
Turov Belarusian: c̢ɛrvʸ-ˈak {чэрвя́к} ~ c̢ɛry-ˈak {чэр'я́к}  1 
Deulino Russian: čʸˈɛrʸif {чʼе́рʼиф} ~ čʸˈɛrʸav {чʼе́рʼав} ~ čʸarv-ˈak {чʼарва́к} ~ čʸarʸv-ˈok {чʼарʼво́к}  1 
Number: 109
Dihovo Macedonian:
Orbanici Chakavian: glîːs {glȋs} ~ glîːst-a {glȋsta}  2 
Orlec Chakavian:
Devinska Nova Ves Chakavian:
Burgenland Kajkavian:
Ljubljana Slovene:
Resian Slovene:
Mistrice Moravian:
Pilisszanto Slovak:
Wieciorka Lesser Polish:
Turov Belarusian:
Deulino Russian:
Number: 110
Word: year
Dihovo Macedonian: god-in-a  1 
Orbanici Chakavian: lˈɛt-ɔ {lȅto}  2 
Orlec Chakavian: lɛ̌ːt-ɔ {lẽto}  2 
Devinska Nova Ves Chakavian: lyɛ̌t-ɔ {li̯èto}  2 
Burgenland Kajkavian: lˈyet-ɔ {lȅto}  2 
Ljubljana Slovene: lˈeːt-ɔ {leto}  2 
Resian Slovene: lˈǝt-u {lé̤tu}  2 
Mistrice Moravian: rɔk {rok}  3 
Pilisszanto Slovak: rɔk {rok}  3 
Wieciorka Lesser Polish: rwɔk {rok}  3 
Turov Belarusian: ɣod {год}  1 
Deulino Russian: ɣɔt {γот}  1 
slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,slv-word,slv-maw,slv-orb,slv-orl,slv-dnv,slv-brg,slv-slo,slv-res,slv-mis,slv-pls,slv-wlp,slv-tur,slv-deu,
Total of 144 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
69554825
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov