Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Hmong-Mien family: Hmong group (20 lists) :

Search within this database
Total of 114 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\hmo\hmo
Number: 1
Word: all
Western Xiangxi: sa5  1 
Eastern Xiangxi: xa31  3 
Qiandong: 4  1 
Chuanqiandian: tǝu1  2 
Diandongbei: tu5  2 
Hmong Daw: hu3  3 
Hmong Njua: 6  4 
Bunu: tu5  2 
Baonao: kou5  5 
Numao: tey4  6 
Longhua Jiongnai: tu44  2 
Liuxiang Jiongnai: tu44  2 
Xiaozhai Younuo: tou33  2 
Huangluo Younuo: tu33  2 
Northern Pa-Hng: 33  2 
Southern Pa-Hng: tɦɔ33  2 
Hm-Nai: ki̯ei55  7 
Lianhua She: si̯i6  8 
Luofu She: i1  9 
Pa Na:
Number: 2
Word: ashes
Western Xiangxi: ʆi3  1 
Eastern Xiangxi: pʰi55  2 
Qiandong: ʆʰu3  1 
Chuanqiandian: c̢ʰǝu3  1 
Diandongbei: c̢ʰao3  1 
Hmong Daw: čʰɔw3  1 
Hmong Njua: čʰau2  1 
Bunu: ka3=sʰa3  1 
Baonao: sʰi̯a3  1 
Numao: ʆu3  1 
Longhua Jiongnai: tau31=θe53  1 
Liuxiang Jiongnai: ču35=θey35  1 
Xiaozhai Younuo: cʰɔ22  1 
Huangluo Younuo: cʰɔ22  1 
Northern Pa-Hng: qa22=si22  1 
Southern Pa-Hng: qa31=ʆe31  1 
Hm-Nai: ʆi13  1 
Lianhua She: si3  1 
Luofu She: si3  1 
Pa Na: pʰi̯o44 #  2 
Number: 3
Word: bark
Western Xiangxi: qo1=ki̯ɔ5-ntu5  1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: qa1=liu5-tǝu5  2 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: tǝw3-ntõ4  3 
Hmong Njua: taʉ2-ndoŋ3  3 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ntɔuŋ35=ki̯eu35  1 
Liuxiang Jiongnai: ntaŋ22=ki̯eu22  1 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: qa22=li̯u55-ti̯a35  2 
Southern Pa-Hng: qa31=li̯ʉ55-pi̯a35  2 
Hm-Nai: qʰau35-ca35  4 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 4
Word: belly
Western Xiangxi: qo1=ɕʰi1  1 
Eastern Xiangxi: qu53=pi53  2 
Qiandong: ɕʰu1  1 
Chuanqiandian: plaŋ1  3 
Diandongbei: a3=ɕʰao1  1 
Hmong Daw: pla1  3 
Hmong Njua: plaŋ1  3 
Bunu: ka3=ƛǝŋ1  3 
Baonao: ɲ̥au3  4 
Numao: ɲ̥uŋ3  4 
Longhua Jiongnai: tʰe44  5 
Liuxiang Jiongnai: tʰey44  5 
Xiaozhai Younuo: ta31-tu33  6 
Huangluo Younuo: ta31-tu33  6 
Northern Pa-Hng: a33=ŋ̥ŋ22  4 
Southern Pa-Hng: a44=ŋ̥ŋ31  4 
Hm-Nai: naŋ35=n̥n13  4 
Lianhua She: ŋi̯ɔ3-ka3  4 
Luofu She: ŋi̯ɔ3-ka3  4 
Pa Na: cʰi̯o1  1 
Number: 5
Word: big
Western Xiangxi: li̯o2  1 
Eastern Xiangxi: ʎ̥ʰɔ53  1 
Qiandong: l̥ʰiǝ1  1 
Chuanqiandian: lo2  1 
Diandongbei: l̥o1 ~ a3=laɯ4  1 
Hmong Daw: 2  1 
Hmong Njua: lu5  1 
Bunu: laŋ8  2 
Baonao: lʰi̯uɔ1  1 
Numao: lo8  2 
Longhua Jiongnai: l̥i̯eu44  1 
Liuxiang Jiongnai: l̥i̯eu44  1 
Xiaozhai Younuo: liu33  1 
Huangluo Younuo: liu33  1 
Northern Pa-Hng: l̥i̯o35  1 
Southern Pa-Hng: l̥i̯o35  1 
Hm-Nai: l̥i̯o35  1 
Lianhua She: vɔŋ2  2 
Luofu She: vɔŋ2  2 
Pa Na: liw1  1 
Number: 6
Word: bird
Western Xiangxi: ta1=nu6  1 
Eastern Xiangxi: 11  1 
Qiandong: nǝu6  1 
Chuanqiandian: noŋ6  1 
Diandongbei: nao6  1 
Hmong Daw: nõ6  1 
Hmong Njua: noŋ6  1 
Bunu: naŋ6  1 
Baonao: nuɔ6  1 
Numao: nou6  1 
Longhua Jiongnai: nɔuŋ22  1 
Liuxiang Jiongnai: 21  1 
Xiaozhai Younuo: noŋ31  1 
Huangluo Younuo: noŋ22  1 
Northern Pa-Hng: taŋ35=moŋ44  1 
Southern Pa-Hng: tɔ̃35=mõ44  1 
Hm-Nai: taŋ35=nuŋ31  1 
Lianhua She: 4-taŋ1  1 
Luofu She: 4-taŋ1  1 
Pa Na: la6=nu6  1 
Number: 7
Word: bite
Western Xiangxi: to4  1 
Eastern Xiangxi: 35  1 
Qiandong: 8  1 
Chuanqiandian: to8  1 
Diandongbei: so5-so5  2 
Hmong Daw: 7  1 
Hmong Njua: tu7  1 
Bunu: 8  1 
Baonao: tuɔ8  1 
Numao: tɑu8  1 
Longhua Jiongnai: tu32  1 
Liuxiang Jiongnai: tu32  1 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: ta31  1 
Southern Pa-Hng: tɦa31  1 
Hm-Nai: tʰa31  1 
Lianhua She: tʰɤ6  1 
Luofu She: tʰu6  1 
Pa Na: tau53 #  1 
Number: 8
Word: black
Western Xiangxi: qu̯e1  1 
Eastern Xiangxi: qwe53  1 
Qiandong: ɬɛ1  1 
Chuanqiandian: tlo1  1 
Diandongbei: ƛu1  1 
Hmong Daw: ʼdu1  1 
Hmong Njua: ƛu1  1 
Bunu: ƛuŋ1  1 
Baonao: ƛi̯ɔ1  1 
Numao: ƛi̯uŋ1  1 
Longhua Jiongnai: klaŋ44  1 
Liuxiang Jiongnai: klã44  1 
Xiaozhai Younuo: kuŋ33  1 
Huangluo Younuo: ku33  1 
Northern Pa-Hng: kwaŋ33  1 
Southern Pa-Hng: kɦwɔ̃33  1 
Hm-Nai: quŋ31  1 
Lianhua She: ki̯aŋ1  1 
Luofu She: ki̯aŋ1  1 
Pa Na: ƛõ1  1 
Number: 9
Word: blood
Western Xiangxi: ɲɕʰin3  1 
Eastern Xiangxi: cʰe55  1 
Qiandong: ʃʰaŋ3  1 
Chuanqiandian: nc̢ʰaŋ3  1 
Diandongbei: ɳc̢aɯ3  1 
Hmong Daw: nčʰa3  1 
Hmong Njua: ɲčʰaŋ2  1 
Bunu: ncʰǝŋ3  1 
Baonao: ncʰɒ3  1 
Numao: ncʰi̯ɑn3  1 
Longhua Jiongnai: θi53  1 
Liuxiang Jiongnai: θi35  1 
Xiaozhai Younuo: cʰun22  1 
Huangluo Younuo: cʰun22  1 
Northern Pa-Hng: ɲ̥ei22  1 
Southern Pa-Hng: ɲ̥ɕe31  1 
Hm-Nai: ɲ̥ɕʰei13  1 
Lianhua She: si̯i3  1 
Luofu She: si3  1 
Pa Na: biŋ3  2 
Number: 10
Word: bone
Western Xiangxi: qo1=soŋ3  1 
Eastern Xiangxi: qu31=sɤ55  1 
Qiandong: po3=sʰoŋ3  1 
Chuanqiandian: cʰaŋ5  1 
Diandongbei: a5=cʰaɯ5  1 
Hmong Daw: 1=cʰa4  1 
Hmong Njua: cʰaŋ3  1 
Bunu: ka1=θʰɔŋ3  1 
Baonao: 3=tθʰɒ3  1 
Numao: soŋ3  1 
Longhua Jiongnai: θaŋ53  1 
Liuxiang Jiongnai: θaŋ35  1 
Xiaozhai Younuo: tʰǝŋ22  1 
Huangluo Younuo: tʰaŋ22  1 
Northern Pa-Hng: qa22=soŋ22  1 
Southern Pa-Hng: qa31=sõ31  1 
Hm-Nai: naŋ35=suŋ13  1 
Lianhua She: suŋ3-kɔ3  1 
Luofu She: suŋ3-kɔ3  1 
Pa Na: ƛʰoŋ3-ƛʰoŋ3  1 
Number: 11
Word: breast
Western Xiangxi: qo1=moŋ2=lɛ̃2  1 
Eastern Xiangxi: ʆuŋ55-pʰu31  -1 
Qiandong: kaŋ1-kǝu7  2 
Chuanqiandian: hǝu3=ɳʈao1  3 
Diandongbei: fao3=hi5=ɳto1  3 
Hmong Daw: hɔw3=ši̯a1  4 
Hmong Njua: hau2=ša1  4 
Bunu: fa3=mpi̯au6  5 
Baonao: pey3=nƛɒ2  6 
Numao: ti̯e6  7 
Longhua Jiongnai: mplay33  5 
Liuxiang Jiongnai: mplɛ31  5 
Xiaozhai Younuo: 33=sǝn35=lau35  5 
Huangluo Younuo: 33=sǝn33=lau53  5 
Northern Pa-Hng: a33=ɕaŋ53  8 
Southern Pa-Hng: a44=ɕɔ̃53  8 
Hm-Nai: naŋ35=ɕuŋ53  8 
Lianhua She: hi̯uŋ3-pʰu5-kɔ  -1 
Luofu She: hi̯uŋ3-piu4-kɔ3  -1 
Pa Na: dai22=bo22 #  9 
Number: 12
Word: burn tr.
Western Xiangxi: ɔ1  1 
Eastern Xiangxi: ɔ53  1 
Qiandong: tio3  2 
Chuanqiandian: fau3  2 
Diandongbei: ƛao3  2 
Hmong Daw: l̥ǝw3  2 
Hmong Njua: ɬaʉ2  2 
Bunu: ʈa3  2 
Baonao: ɕa3  2 
Numao: ti̯u3  2 
Longhua Jiongnai: v̥a53  3 
Liuxiang Jiongnai: hwa35  3 
Xiaozhai Younuo: tʰou22  2 
Huangluo Younuo: tʰou22  2 
Northern Pa-Hng: pʰo22  4 
Southern Pa-Hng: pʰo31  4 
Hm-Nai: ti̯aŋ35  5 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: kʰu̯a44 #  3 
Number: 13
Word: claw(nail)
Western Xiangxi: po5=ʈei5  1 
Eastern Xiangxi: kʰɔ53=tei55-bʋ55  1 
Qiandong: ken5  2 
Chuanqiandian: ʈǝu5-de4  1 
Diandongbei: ki5=ʈao5  1 
Hmong Daw: ʈɔw4-te5  1 
Hmong Njua: au3-te6  1 
Bunu: kwa5-pe4  3 
Baonao: ki̯wa5-pey4  3 
Numao: kuɑ5  3 
Longhua Jiongnai: ča31=čway35  4 
Liuxiang Jiongnai: ntey35=tθway22  4 
Xiaozhai Younuo: tʰou22=kʰɔ53  5 
Huangluo Younuo: hou22=kʰɔ53  5 
Northern Pa-Hng: qa44=vi55-pu22  6 
Southern Pa-Hng: qa31=vi55  6 
Hm-Nai: qʰau35=ŋkwi55  6 
Lianhua She: kʰwa4=ti̯e4=ki̯i6  7 
Luofu She: kʰwa4=ti̯e4=ki6  7 
Pa Na: ko35-da44 #  3 
Number: 14
Word: cloud
Western Xiangxi: ki̯a3=tu5  1 
Eastern Xiangxi: ʑü31-dɯ31  -1 
Qiandong: ten5=en5  2 
Chuanqiandian: hua1  3 
Diandongbei: haɯ3-po7  3 
Hmong Daw: hu̯ǝ1  3 
Hmong Njua: fu̯a1  3 
Bunu: ka3=hu3  3 
Baonao: tei3=ɔŋ1-ŋkɔ2  4 
Numao: ou1  4 
Longhua Jiongnai: ti̯ɔŋ35  5 
Liuxiang Jiongnai: ti̯aŋ22  5 
Xiaozhai Younuo: hau33  3 
Huangluo Younuo: hau33  3 
Northern Pa-Hng: qa33=toŋ55  5 
Southern Pa-Hng: qa31=tõ55  5 
Hm-Nai: ho35  3 
Lianhua She: 1  3 
Luofu She: fu1  3 
Pa Na:
Number: 15
Word: cold
Western Xiangxi: cɛ̃4  1 
Eastern Xiangxi: ʒɛ35  1 
Qiandong: sei4  1 
Chuanqiandian: ʒa6  2 
Diandongbei: ɕie4  1 
Hmong Daw: ci̯a5  1 
Hmong Njua: ca6  1 
Bunu: θǝŋ4  1 
Baonao: tθey4  1 
Numao: ncɑn6   2 
Longhua Jiongnai: naŋ35  3 
Liuxiang Jiongnai: naŋ22  3 
Xiaozhai Younuo: naŋ35  3 
Huangluo Younuo: naŋ53  3 
Northern Pa-Hng: ɲaŋ55  3 
Southern Pa-Hng: ɲɔ̃55  3 
Hm-Nai: ɲaŋ55  3 
Lianhua She: ki̯ɔŋ5  4 
Luofu She: ki̯ɔŋ5  4 
Pa Na: guŋ35 #  4 
Number: 16
Word: come
Western Xiangxi: lo4  1 
Eastern Xiangxi: 33  1 
Qiandong: ta2  2 
Chuanqiandian: tua2  2 
Diandongbei: ta2  2 
Hmong Daw: tu̯ǝ2  2 
Hmong Njua: tu̯a5  2 
Bunu: 4  1 
Baonao: tuɔ2  2 
Numao: lɑu4  1 
Longhua Jiongnai: lɔu31  1 
Liuxiang Jiongnai: lo53  1 
Xiaozhai Younuo: 13  2 
Huangluo Younuo: 13  2 
Northern Pa-Hng: tei33  2 
Southern Pa-Hng: tɦe33  2 
Hm-Nai: te33  2 
Lianhua She: 4  1 
Luofu She: nu4  1 
Pa Na: ta2  2 
Number: 16
Word: come
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi:
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw:
Hmong Njua:
Bunu: 2  2 
Baonao:
Numao: tɑu2  2 
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 17
Word: die
Western Xiangxi: ta6  1 
Eastern Xiangxi: da11  1 
Qiandong: ta6  1 
Chuanqiandian: dua6  1 
Diandongbei: nta6  1 
Hmong Daw: tu̯ǝ6  1 
Hmong Njua: tu̯a6  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ta22  1 
Liuxiang Jiongnai: ta21  1 
Xiaozhai Younuo: 22  1 
Huangluo Younuo: 22  1 
Northern Pa-Hng: tei44  1 
Southern Pa-Hng: tɦe44  1 
Hm-Nai: te31  1 
Lianhua She: tʰa4  1 
Luofu She: tʰa4  1 
Pa Na: ta6  1 
Number: 18
Word: dog
Western Xiangxi: ta1=qu̯ɯ3  1 
Eastern Xiangxi: 55  1 
Qiandong: ɬa3  1 
Chuanqiandian: tle3  1 
Diandongbei: ƛa3  1 
Hmong Daw: ʼde3  1 
Hmong Njua: ƛe2  1 
Bunu: ƛe3  1 
Baonao: ƛey3  1 
Numao: ƛi̯ɑ3  1 
Longhua Jiongnai: kla53  1 
Liuxiang Jiongnai: kla35  1 
Xiaozhai Younuo: kou22  1 
Huangluo Younuo: kou22  1 
Northern Pa-Hng: qa22=li̯aŋ53  2 
Southern Pa-Hng: qa35=li̯ɔ̃53  2 
Hm-Nai: li̯aŋ53  2 
Lianhua She: ki̯a3  1 
Luofu She: ki̯a3  1 
Pa Na: la6=ƛa3  1 
Number: 19
Word: drink
Western Xiangxi: xu3  1 
Eastern Xiangxi: 35  1 
Qiandong: hǝu7  1 
Chuanqiandian: heu7  1 
Diandongbei: hao7  1 
Hmong Daw: hɔw5  1 
Hmong Njua: hau4  1 
Bunu: hu7  1 
Baonao: hau7  1 
Numao: 7  1 
Longhua Jiongnai: 43  1 
Liuxiang Jiongnai: hǝu43  1 
Xiaozhai Younuo: 31  1 
Huangluo Younuo: 31  1 
Northern Pa-Hng: 53  1 
Southern Pa-Hng: 53  1 
Hm-Nai: hau53  1 
Lianhua She: 6  1 
Luofu She: 6  1 
Pa Na: ho7  1 
Number: 20
Word: dry
Western Xiangxi: qʰä3  1 
Eastern Xiangxi: qʰɛ55  1 
Qiandong: ŋa6  2 
Chuanqiandian: qʰua3  1 
Diandongbei: nqʰa1  1 
Hmong Daw: qʰu̯ǝ3  1 
Hmong Njua: qʰu̯a2  1 
Bunu: ŋkʰen3  1 
Baonao: ɕẽ5  3 
Numao: ŋkʰɑn3  1 
Longhua Jiongnai: ŋkʰey44  1 
Liuxiang Jiongnai: ŋkay44  1 
Xiaozhai Younuo: kʰey22  1 
Huangluo Younuo: kʰey22  1 
Northern Pa-Hng: qʰei22  1 
Southern Pa-Hng: qʰe31  1 
Hm-Nai: qʰe13  1 
Lianhua She: kʰui1  1 
Luofu She: kʰui1  1 
Pa Na: gay1  1 
Number: 21
Word: ear
Western Xiangxi: ʈoŋ2=mɹɯ2  1 
Eastern Xiangxi: qu53=mi̯ɯ31  1 
Qiandong: 2  1 
Chuanqiandian: c̢e2  1 
Diandongbei: a5=mpǝ2  1 
Hmong Daw: nǯe2  1 
Hmong Njua: ɲǯe5  1 
Bunu: mpi̯e2  1 
Baonao: 3=mpce2  1 
Numao: mpi̯ey2  1 
Longhua Jiongnai: mpi̯a33  1 
Liuxiang Jiongnai: mpi̯a31  1 
Xiaozhai Younuo: 33=mi̯e13  1 
Huangluo Younuo: 33=muy13  1 
Northern Pa-Hng: a33=kʰoŋ22=ni̯o33  1 
Southern Pa-Hng: a44=qʰõ31=mpɦi̯ɔ33  1 
Hm-Nai: qʰuŋ13=mpi̯au31  1 
Lianhua She: ka2=kʰuŋ3  2 
Luofu She: ka2=kʰuŋ3  2 
Pa Na: ka1=bi̯a2  1 
Number: 22
Word: earth
Western Xiangxi: lu5  1 
Eastern Xiangxi: qu53=la11  1 
Qiandong: ta1  2 
Chuanqiandian: lua2  1 
Diandongbei: a5=la2  1 
Hmong Daw: a3  3 
Hmong Njua: ʔaŋ2  3 
Bunu: ka3=te1  2 
Baonao: 3=tei1  2 
Numao: 1  2 
Longhua Jiongnai: ta44  2 
Liuxiang Jiongnai: ta44  2 
Xiaozhai Younuo: 33=tou33  2 
Huangluo Younuo: 33=tou33  2 
Northern Pa-Hng: qa22=lei33  4 
Southern Pa-Hng: qa31=lɦe33  4 
Hm-Nai: l̥ai13  4 
Lianhua She: ta1  2 
Luofu She: ta1  2 
Pa Na: ti53 #  2 
Number: 23
Word: eat
Western Xiangxi: noŋ2  1 
Eastern Xiangxi: naŋ31  1 
Qiandong: noŋ2  1 
Chuanqiandian: nao2  1 
Diandongbei: na2  1 
Hmong Daw: 2  1 
Hmong Njua: nao5  1 
Bunu: nɔŋ2  1 
Baonao: 2  1 
Numao: nou2  1 
Longhua Jiongnai: naŋ33  1 
Liuxiang Jiongnai: naŋ31  1 
Xiaozhai Younuo: naŋ13  1 
Huangluo Younuo: naŋ13  1 
Northern Pa-Hng: naŋ33  1 
Southern Pa-Hng: nɦɔ33  1 
Hm-Nai: naŋ33  1 
Lianhua She: nuŋ2  1 
Luofu She: nuŋ2  1 
Pa Na: noŋ2  1 
Number: 24
Word: egg
Western Xiangxi: 6-qä1  1 
Eastern Xiangxi: qu11  3 
Qiandong: ki5  2 
Chuanqiandian: qe5-qay1  3 
Diandongbei: qa5-qay1  3 
Hmong Daw: qe4  3 
Hmong Njua: qay3  3 
Bunu: ki̯e5  2 
Baonao: ɕe5  2 
Numao: ki̯ey5  2 
Longhua Jiongnai: ki̯a35  2 
Liuxiang Jiongnai: ki̯a22  2 
Xiaozhai Younuo: ke33=kou35  3 
Huangluo Younuo: ke33=kou53  3 
Northern Pa-Hng: qo55  3 
Southern Pa-Hng: qo55  3 
Hm-Nai: qo55  3 
Lianhua She: ka5  2 
Luofu She: kia55  2 
Pa Na: ki̯a5  2 
Number: 25
Word: eye
Western Xiangxi: 3=qe1  1 
Eastern Xiangxi: qʰa35=me11  2 
Qiandong: 6  2 
Chuanqiandian: mua6  2 
Diandongbei: a3=ma6  2 
Hmong Daw: qʰɔ3=mu̯ǝ6  2 
Hmong Njua: qʰao2=mu̯a6  2 
Bunu: kʰi3=mɔŋ6  2 
Baonao: laǝ1=kɒ3  1 
Numao: moŋ6  2 
Longhua Jiongnai: 22-čen44  2 
Liuxiang Jiongnai: mu21-wɛ21  2 
Xiaozhai Younuo: kin53=mɔ31  2 
Huangluo Younuo: ki53=mɔ22  2 
Northern Pa-Hng: qoŋ55=mi44  2 
Southern Pa-Hng: a44=qõ55=mɦı44  2 
Hm-Nai: naŋ35=me31  2 
Lianhua She: ka1=kʰɔ3  3 
Luofu She: ka1=kʰɔ3  3 
Pa Na: ke2  3 
Number: 26
Word: fat n.
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi: 53  1 
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: ʈɔ2  2 
Hmong Njua: ao5  2 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: you33  3 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35=yɦɤ33  3 
Hm-Nai: you33  3 
Lianhua She: 2  4 
Luofu She: 2  4 
Pa Na:
Number: 27
Word: feather
Western Xiangxi: qo1=pi1-qo1-pi3  1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: ɬiu1-nǝu6  1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: plɔw1  1 
Hmong Njua: plau1  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ple44  1 
Liuxiang Jiongnai: pley44  1 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: ti35  1 
Southern Pa-Hng: pi35  1 
Hm-Nai: pi35  1 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 28
Word: fire
Western Xiangxi: pi3=tɤ4  1 
Eastern Xiangxi: ʎɔ31=da35  1 
Qiandong: tu4  1 
Chuanqiandian: deu4  1 
Diandongbei: toey4  1 
Hmong Daw: l̥u̯ǝ3=tǝw5  1 
Hmong Njua: taʉ6  1 
Bunu: to4  1 
Baonao: tiu4  1 
Numao: to4  1 
Longhua Jiongnai: tau31  1 
Liuxiang Jiongnai: 53  1 
Xiaozhai Younuo: to22  1 
Huangluo Younuo: tou22  1 
Northern Pa-Hng: qa22=tou22  1 
Southern Pa-Hng: a44=tɦɤ31  1 
Hm-Nai: tou22  1 
Lianhua She: tʰɔ4  1 
Luofu She: tʰɔ4  1 
Pa Na: to4  1 
Number: 29
Word: fish
Western Xiangxi: ta1=mɹɯ4  1 
Eastern Xiangxi: myɯ33  1 
Qiandong: nǝu8  1 
Chuanqiandian: ɳᶚe4  1 
Diandongbei: mpǝ4  1 
Hmong Daw: nǯe5  1 
Hmong Njua: ɲ̌ǯe6  1 
Bunu: mpi̯e4  1 
Baonao: mpci4  1 
Numao: mpi̯ey4  1 
Longhua Jiongnai: mpi̯a31  1 
Liuxiang Jiongnai: mpi̯a53  1 
Xiaozhai Younuo: mi̯e22  1 
Huangluo Younuo: muy22  1 
Northern Pa-Hng: ni̯o22  1 
Southern Pa-Hng: ŋ̮31=mpɦi̯o31  1 
Hm-Nai: mpi̯o22  1 
Lianhua She: pi̯a4  1 
Luofu She: pi̯a4  1 
Pa Na: bi̯a4  1 
Number: 30
Word: fly v.
Western Xiangxi: ʑen5  1 
Eastern Xiangxi: ɛ31  1 
Qiandong: ʑaŋ5  1 
Chuanqiandian: ʑaŋ5  1 
Diandongbei: ʑaɯ5  1 
Hmong Daw:
Hmong Njua: yaŋ3  1 
Bunu: ʑǝŋ5  1 
Baonao: yey5  1 
Numao: jɑn5  1 
Longhua Jiongnai: ʑi35  1 
Liuxiang Jiongnai: ʑi22  1 
Xiaozhai Younuo: ɲi35  1 
Huangluo Younuo: ɲi53  1 
Northern Pa-Hng: yei55  1 
Southern Pa-Hng: 55  1 
Hm-Nai: yei55  1 
Lianhua She: ŋi5  1 
Luofu She: ŋi5  1 
Pa Na: yiŋ5  1 
Number: 31
Word: foot
Western Xiangxi: qo1=l̥ɔ1  1 
Eastern Xiangxi: qu53=ta33  2 
Qiandong: lo1  1 
Chuanqiandian: teu44  2 
Diandongbei: toey5  2 
Hmong Daw: 4=tǝw4  2 
Hmong Njua: taʉ3  2 
Bunu: lau1  1 
Baonao: tou5  2 
Numao: to5  2 
Longhua Jiongnai: l̥ey44  1 
Liuxiang Jiongnai: l̥ay44  1 
Xiaozhai Younuo: tu35  2 
Huangluo Younuo: tou53  2 
Northern Pa-Hng: qa44=lu35  1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=lʉ35  1 
Hm-Nai: haŋ35  3 
Lianhua She: 5  2 
Luofu She: 5  2 
Pa Na: tu5  2 
Number: 32
Word: full
Western Xiangxi: pe3  1 
Eastern Xiangxi: pe55  1 
Qiandong: 3  1 
Chuanqiandian: po3  1 
Diandongbei: pu3  1 
Hmong Daw: pu3  1 
Hmong Njua: pu2  1 
Bunu: puŋ3  1 
Baonao: lay6  2 
Numao: puŋ3  1 
Longhua Jiongnai: paŋ53  1 
Liuxiang Jiongnai: pã35  1 
Xiaozhai Younuo: puŋ22  1 
Huangluo Younuo: pou22  1 
Northern Pa-Hng: paŋ22  1 
Southern Pa-Hng: pɔ̃31  1 
Hm-Nai: paŋ13  1 
Lianhua She: paŋ3  1 
Luofu She: paŋ3  1 
Pa Na: pon44 #  1 
Number: 33
Word: give
Western Xiangxi: kaŋ6  1 
Eastern Xiangxi: 31  1 
Qiandong: 1  2 
Chuanqiandian: saŋ5  3 
Diandongbei: saɯ5-tʰao5  3 
Hmong Daw: pu1  2 
Hmong Njua: pu1  2 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo: haŋ33  4 
Huangluo Younuo: haŋ33  4 
Northern Pa-Hng: ɕu44  5 
Southern Pa-Hng: ɕɦʉ44  5 
Hm-Nai: kuŋ31  1 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: põ1  2 
Number: 34
Word: good
Western Xiangxi: ʐu5  1 
Eastern Xiangxi: ʋ31  1 
Qiandong: ɣu5  1 
Chuanqiandian: ʐoŋ5  1 
Diandongbei: zao5  1 
Hmong Daw: žõ4  1 
Hmong Njua: žoŋ3  1 
Bunu: ɣaŋ5  1 
Baonao: ɣɔŋ5  1 
Numao: ɣou5  1 
Longhua Jiongnai: ŋɔuŋ35  1 
Liuxiang Jiongnai: ŋɔ22  1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩35  1 
Huangluo Younuo: ŋ̩53  1 
Northern Pa-Hng: 44  2 
Southern Pa-Hng: ntɦɛ44  2 
Hm-Nai: yaŋ55  1 
Lianhua She: ŋɔŋ5  1 
Luofu She: ŋɔŋ5  1 
Pa Na: ni̯u5  1 
Number: 35
Word: green
Western Xiangxi: li̯o4  -1 
Eastern Xiangxi: ʎɔ35  -1 
Qiandong: niu4  1 
Chuanqiandian: nc̢ua1  1 
Diandongbei: nca1  1 
Hmong Daw: nǯu̯ǝ1  1 
Hmong Njua: ɲǯu̯a1  1 
Bunu: mpi̯u2  1 
Baonao: mpcau2  1 
Numao: mpi̯ɤ2  1 
Longhua Jiongnai: mpʰɔ44  1 
Liuxiang Jiongnai: wo21-hu43  2 
Xiaozhai Younuo: li̯e31  -1 
Huangluo Younuo: li̯u31  -1 
Northern Pa-Hng: ni̯o35  1 
Southern Pa-Hng: mpi̯o35  1 
Hm-Nai: mpi̯o35  1 
Lianhua She: ka6=pʰɤ4  1 
Luofu She: ka6=pʰu4  1 
Pa Na: li̯o31 #  -1 
Number: 36
Word: hair
Western Xiangxi: pi1  1 
Eastern Xiangxi: ɭa31=pɹei55=pɹei53  1 
Qiandong: ɬiu1-fʰu3  1 
Chuanqiandian: plǝu1-hǝu5  1 
Diandongbei: ƛao1-fao5  1 
Hmong Daw: plɔw1-hɔw4  1 
Hmong Njua: plau1-hau3  1 
Bunu: ƛa1-fa3  1 
Baonao: ƛi̯a1-vɦi̯a3  1 
Numao: ƛi̯u1-kʰɑn1  1 
Longhua Jiongnai: ŋkau53=ple44  1 
Liuxiang Jiongnai: ŋkɔ35=pley44  1 
Xiaozhai Younuo: ha31=pi̯a33  1 
Huangluo Younuo: ha22=pi̯a33  1 
Northern Pa-Hng: ti35  1 
Southern Pa-Hng: pi35  1 
Hm-Nai: pi35  1 
Lianhua She: kaŋ6=kʰɤ5=pi1  1 
Luofu She: kaŋ6=kʰu5=pi1  1 
Pa Na: pi̯o1-pi̯o1 #  1 
Number: 37
Word: hand
Western Xiangxi: qo1=tɯ4  1 
Eastern Xiangxi: qu53=bʋ55  2 
Qiandong: pi4  1 
Chuanqiandian: dʰe4  1 
Diandongbei: ti4  1 
Hmong Daw: te5  1 
Hmong Njua: te6  1 
Bunu: pe4  1 
Baonao: pey4  1 
Numao: 4  1 
Longhua Jiongnai: ča31  1 
Liuxiang Jiongnai: ča53  1 
Xiaozhai Younuo: tʰou22  1 
Huangluo Younuo: tʰou22  1 
Northern Pa-Hng: qa44=pʋ22  1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=pɦʉ31  1 
Hm-Nai: pu22  1 
Lianhua She: kʰwa4  1 
Luofu She: kʰwa4  1 
Pa Na: la6=kwa4  1 
Number: 38
Word: head
Western Xiangxi: ko3=pɹei3  1 
Eastern Xiangxi: ɭa31=pɹei55  1 
Qiandong: qʰo1  2 
Chuanqiandian: hǝu5  1 
Diandongbei: fao3  1 
Hmong Daw: tɔw1=hɔw4  1 
Hmong Njua: tau1=hau3  1 
Bunu: fa3  1 
Baonao: vɦi̯a3  1 
Numao: kʰɑn1  3 
Longhua Jiongnai: ŋkau53  2 
Liuxiang Jiongnai: ŋkɔ35  2 
Xiaozhai Younuo: ha31=kʰɔ53  2 
Huangluo Younuo: ha22=kʰɔ53  2 
Northern Pa-Hng: a33=toŋ33=ti22  1 
Southern Pa-Hng: a44=ɕʉ55=pi31  1 
Hm-Nai: naŋ35=ci13  1 
Lianhua She: kaŋ6=kʰɤ5  2 
Luofu She: kaŋ6=kʰu5  2 
Pa Na: fo3  1 
Number: 39
Word: hear
Western Xiangxi: toŋ5  1 
Eastern Xiangxi: tʰɤ53  1 
Qiandong: coŋ1-nɛ2  2 
Chuanqiandian: noŋ6  3 
Diandongbei: nao6  3 
Hmong Daw: n̥ɔ3  3 
Hmong Njua: nao2  3 
Bunu: ɕǝŋ5  4 
Baonao: n̥i̯a3  3 
Numao: n̥ey3  3 
Longhua Jiongnai: n̥aŋ53  3 
Liuxiang Jiongnai: n̥aŋ35  3 
Xiaozhai Younuo: ɲuy35  3 
Huangluo Younuo: ɲuy53  3 
Northern Pa-Hng: n̥oŋ22  3 
Southern Pa-Hng: n̥õ31  3 
Hm-Nai: ma55  5 
Lianhua She: kuŋ5  6 
Luofu She: kuŋ5  6 
Pa Na: naŋ44 #  3 
Number: 40
Word: heart
Western Xiangxi: qo1=moŋ2  1 
Eastern Xiangxi: sen53-caŋ31  -1 
Qiandong: ɬiu3  2 
Chuanqiandian: ʂa43=ɳc̢u7  3 
Diandongbei: ƛoey3  2 
Hmong Daw: plǝw3  2 
Hmong Njua: plaʉ2  2 
Bunu: pi3=so1  4 
Baonao: ƛou3  2 
Numao: ɲ̥uŋ3  5 
Longhua Jiongnai: pa22=ʑɔuŋ33  6 
Liuxiang Jiongnai: pa21=ʑaŋ31  6 
Xiaozhai Younuo: 22=sǝn33=l̥in33  7 
Huangluo Younuo: l̥in33  7 
Northern Pa-Hng: a33=noŋ35  5 
Southern Pa-Hng: a44=ɕɔ̃53  8 
Hm-Nai: naŋ35=ɕuŋ53  8 
Lianhua She: san1  9 
Luofu She: fun1  10 
Pa Na: saŋ1-taw2  11 
Number: 41
Word: horn
Western Xiangxi: qo1=ki̯e1  1 
Eastern Xiangxi: qu53=kɯ53  1 
Qiandong: ki1  1 
Chuanqiandian: qǝu7  2 
Diandongbei: ku1  1 
Hmong Daw: ku1  1 
Hmong Njua: ku1  1 
Bunu: ki̯uŋ1  1 
Baonao: ɕɔ1  1 
Numao: kuŋ1  1 
Longhua Jiongnai: ki̯aŋ44  1 
Liuxiang Jiongnai: ki̯ã44  1 
Xiaozhai Younuo: 33=kuŋ33  1 
Huangluo Younuo: ku33=ku33  1 
Northern Pa-Hng: qaŋ35  1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=qɔ̃35  1 
Hm-Nai: qaŋ35  1 
Lianhua She: kaŋ1  1 
Luofu She: ki̯aŋ1  1 
Pa Na: ki̯õ1  1 
Number: 42
Word: I
Western Xiangxi: we4  1 
Eastern Xiangxi: we55  1 
Qiandong: vi4  1 
Chuanqiandian: ko3  2 
Diandongbei: ku3  2 
Hmong Daw: ku3  2 
Hmong Njua: ku2  2 
Bunu: ɕuŋ3  3 
Baonao: kou3  2 
Numao: ɕuŋ3  3 
Longhua Jiongnai: va31  1 
Liuxiang Jiongnai: wa53  1 
Xiaozhai Younuo: 22  1 
Huangluo Younuo: 22  1 
Northern Pa-Hng: vaŋ22  1 
Southern Pa-Hng: vɦɔ̃31  1 
Hm-Nai: waŋ22  1 
Lianhua She: vaŋ4  1 
Luofu She: vaŋ4  1 
Pa Na: wa6  1 
Number: 43
Word: kill
Western Xiangxi: ta5  1 
Eastern Xiangxi: ta31  1 
Qiandong: ta5  1 
Chuanqiandian: tua5  1 
Diandongbei: ta5  1 
Hmong Daw: tu̯ǝ4  1 
Hmong Njua: tu̯a3  1 
Bunu: 5  1 
Baonao: tu5  1 
Numao: puŋ6  2 
Longhua Jiongnai: ta35  1 
Liuxiang Jiongnai: ta22  1 
Xiaozhai Younuo: 35  1 
Huangluo Younuo: 53  1 
Northern Pa-Hng: ta55  1 
Southern Pa-Hng: ta55  1 
Hm-Nai: ta55  1 
Lianhua She: ta5  1 
Luofu She: ta5  1 
Pa Na: ta5  1 
Number: 44
Word: knee
Western Xiangxi: pi3=ɕɔ6  1 
Eastern Xiangxi: pi35=ʓɔ11  1 
Qiandong: po3=qo8=ɕu6  1 
Chuanqiandian: hau3=ʒǝu6  1 
Diandongbei: fao3=ɕao6  1 
Hmong Daw: hɔw3=ɕɔw6  1 
Hmong Njua: hau2=ɕau6  1 
Bunu: fa3=ɕa6  1 
Baonao: vɦi̯a3=ɕa6  1 
Numao: kön3=ɕou6  1 
Longhua Jiongnai: ði̯eu53-ŋkau53  2 
Liuxiang Jiongnai: 35=li̯eu35  2 
Xiaozhai Younuo: 33=ti22=ku22  3 
Huangluo Younuo: tou53=kʰuy31  4 
Northern Pa-Hng: 35=ɕi44  1 
Southern Pa-Hng: a44=qɦɔ31=ɕɦi44  1 
Hm-Nai: kʰɯŋ55=ɕi31  1 
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: fo44=ɕu22 #  1 
Number: 45
Word: know
Western Xiangxi: ni̯ɛ̃4  1 
Eastern Xiangxi: pi53  2 
Qiandong: pu1  2 
Chuanqiandian: pǝu1  2 
Diandongbei: pao1  2 
Hmong Daw: pɔw1  2 
Hmong Njua: pau1  2 
Bunu: pa1  2 
Baonao: pi̯a1  2 
Numao: pu1  2 
Longhua Jiongnai: pe44  2 
Liuxiang Jiongnai: pey44  2 
Xiaozhai Younuo: tou22=pɔ33  2 
Huangluo Younuo: tou22=pɔ33  2 
Northern Pa-Hng: ko53=pi35  2 
Southern Pa-Hng: 35  2 
Hm-Nai: pi35-to13  2 
Lianhua She: pe1  2 
Luofu She: pe1  2 
Pa Na: taw5=po1  2 
Number: 46
Word: leaf
Western Xiangxi: qo1=nu2  1 
Eastern Xiangxi: qu53=nu31  1 
Qiandong: qa1=nǝu2  1 
Chuanqiandian: mploŋ2  1 
Diandongbei: a5=nƛao2  1 
Hmong Daw: mblõ2  1 
Hmong Njua: mbloŋ5  1 
Bunu: nƛaŋ2  1 
Baonao: nƛɔŋ2  1 
Numao: ƛi̯ou2  1 
Longhua Jiongnai: mplɔŋ33  1 
Liuxiang Jiongnai: mplaŋ31  1 
Xiaozhai Younuo: mi̯oŋ13  1 
Huangluo Younuo: mi̯oŋ13  1 
Northern Pa-Hng: qa22=ni̯aŋ33  1 
Southern Pa-Hng: qa31=mpɦi̯o33  1 
Hm-Nai: nuŋ33  1 
Lianhua She: pi̯ɔŋ2  1 
Luofu She: pi̯ɔŋ2  1 
Pa Na: Łi̯ũ2-Łi̯ũ2  1 
Number: 47
Word: lie
Western Xiangxi: 5  1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: pi5  1 
Chuanqiandian: pu5  1 
Diandongbei: 5  1 
Hmong Daw: 3  1 
Hmong Njua: 3  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 48
Word: liver
Western Xiangxi: ʂɛ̃1  1 
Eastern Xiangxi: ʆi53  1 
Qiandong: fʰu3=nɛ6-ɕoŋ5  2 
Chuanqiandian: ʂa1  1 
Diandongbei: a3=si1  1 
Hmong Daw: ši̯a1  1 
Hmong Njua: ša1  1 
Bunu: mpi̯au6  3 
Baonao: ɕey3=mpcǝ6  3 
Numao: mpü6  3 
Longhua Jiongnai: ŋkʰeŋ44  1 
Liuxiang Jiongnai: heŋ44  1 
Xiaozhai Younuo: sǝn33  1 
Huangluo Younuo: sǝn33  1 
Northern Pa-Hng: a33=hi̯eŋ35  1 
Southern Pa-Hng: a44=hĩ35  1 
Hm-Nai:
Lianhua She: hin1  1 
Luofu She: fun1  4 
Pa Na: si̯ĩ1  1 
Number: 49
Word: long
Western Xiangxi: ntɯ3  1 
Eastern Xiangxi: du55  1 
Qiandong: ta3  1 
Chuanqiandian: nte3  1 
Diandongbei: nti3  1 
Hmong Daw: nte3  1 
Hmong Njua: nde2  1 
Bunu: nte3  1 
Baonao: ntey3  1 
Numao: ntɑ3  1 
Longhua Jiongnai: ða53  2 
Liuxiang Jiongnai: la35  2 
Xiaozhai Younuo: nou22  3 
Huangluo Younuo: nau22  3 
Northern Pa-Hng: to22  1 
Southern Pa-Hng: to31  1 
Hm-Nai: to13  1 
Lianhua She: ka1=ta3  1 
Luofu She: ka1=ta3  1 
Pa Na: da3  1 
Number: 50
Word: louse
Western Xiangxi: ta1=te3  1 
Eastern Xiangxi: te55  1 
Qiandong: kaŋ1=ɕhu3  1 
Chuanqiandian: to3  1 
Diandongbei: ɳc̢ʰao3  1 
Hmong Daw: nčʰɔw3  1 
Hmong Njua: ɲʰau2 ~ ɲčʰau2  1 
Bunu: ka1=tuŋ3  1 
Baonao: ɕey1=tɔ3  1 
Numao: tuŋ3  1 
Longhua Jiongnai: taŋ53  1 
Liuxiang Jiongnai: tã35  1 
Xiaozhai Younuo: ma53=tuŋ22  1 
Huangluo Younuo: ma53=tou22  1 
Northern Pa-Hng: naŋ22  1 
Southern Pa-Hng: ŋ̩31=nɔ̃31  1 
Hm-Nai: ntaŋ13  1 
Lianhua She: taŋ3  1 
Luofu She: taŋ3  1 
Pa Na: tõ3  1 
Number: 51
Word: man
Western Xiangxi: qo1=ni5  1 
Eastern Xiangxi: qei35=ɲi32  1 
Qiandong: tia4  2 
Chuanqiandian: ʑeu6  3 
Diandongbei: a1=ʑoey6  3 
Hmong Daw: ci3-nɤ̃2  4 
Hmong Njua: qu̯a4=qʉ2  5 
Bunu: po3=ɕǝŋ6  6 
Baonao: 1=ɕey6  6 
Numao: nu2=ɕɑn6  6 
Longhua Jiongnai: nči22=nay33  7 
Liuxiang Jiongnai: nči21=nɛ31  7 
Xiaozhai Younuo: te31-tuŋ33-nɔ13  2 
Huangluo Younuo: te31-kin22-nɔ13  2 
Northern Pa-Hng: qo22=taŋ35-ni̯ɛ33  8 
Southern Pa-Hng: qo31=tɔ̃35  8 
Hm-Nai: qa53=taŋ35-nai33  8 
Lianhua She: ne2=pɤ3  9 
Luofu She: ne2=pu3  9 
Pa Na: ton13-na313 #  8 
Number: 52
Word: many
Western Xiangxi: l̥i̯o1  1 
Eastern Xiangxi: ɕɯ53  3 
Qiandong: no5  2 
Chuanqiandian: ntǝu5  2 
Diandongbei: ɕao1  3 
Hmong Daw: ndɔw4  2 
Hmong Njua: ndau3  2 
Bunu: ntau5  2 
Baonao: ntaǝ5  2 
Numao: ntöy5  2 
Longhua Jiongnai: ntey35  2 
Liuxiang Jiongnai: ntay22  2 
Xiaozhai Younuo: tʰeŋ33=au35  4 
Huangluo Younuo: au53-au53  4 
Northern Pa-Hng: ɕaŋ35  3 
Southern Pa-Hng: ɕɔ̃35  3 
Hm-Nai: ɕuŋ35  3 
Lianhua She: u5  5 
Luofu She: vu5  5 
Pa Na: gau35 #  5 
Number: 53
Word: meat
Western Xiangxi: ni̯ä2  1 
Eastern Xiangxi: ŋa31  1 
Qiandong: ŋi2  1 
Chuanqiandian: nqa2  1 
Diandongbei: qay2  1 
Hmong Daw: nqay2  1 
Hmong Njua: ŋɢa5  1 
Bunu: ŋka2  1 
Baonao: ŋki̯a2  1 
Numao: ŋkɑ2  1 
Longhua Jiongnai: ŋkay33  1 
Liuxiang Jiongnai: ŋkɛ31  1 
Xiaozhai Younuo: pe33  2 
Huangluo Younuo: pe33  2 
Northern Pa-Hng: ŋɛ33  1 
Southern Pa-Hng: ɴqɦɛ33  1 
Hm-Nai: ɴqai33  1 
Lianhua She: kwei2  1 
Luofu She: kwe2  1 
Pa Na: ge2  1 
Number: 54
Word: moon
Western Xiangxi: qe1=l̥a4  1 
Eastern Xiangxi: ɭ̥ʰa31  1 
Qiandong: l̥ʰa5  1 
Chuanqiandian: ɬi5  1 
Diandongbei: l̥i7  1 
Hmong Daw: l̥i4  1 
Hmong Njua: ɬi3  1 
Bunu: po3=ɬo5  1 
Baonao: vei3=lʰou5  1 
Numao: l̥o5  1 
Longhua Jiongnai: l̥e35  1 
Liuxiang Jiongnai: l̥ei22  1 
Xiaozhai Younuo: ha31=la35  1 
Huangluo Younuo: kwǝn22=la53  1 
Northern Pa-Hng: a33=l̥a55-qa22=ma22  1 
Southern Pa-Hng: a44=l̥a55  1 
Hm-Nai: naŋ35=l̥a55  1 
Lianhua She: ne5  2 
Luofu She: ne5-kʰui2  2 
Pa Na: la3=la5  1 
Number: 55
Word: mountain
Western Xiangxi: pi3=qɤ4  1 
Eastern Xiangxi: qu53=ʑe31  2 
Qiandong: pi4  3 
Chuanqiandian: tao2  4 
Diandongbei: ʈao2  4 
Hmong Daw: ʈõ1  4 
Hmong Njua: oŋ1  4 
Bunu: θau2a  4 
Baonao: ɣey6  5 
Numao: ɣɑn6  5 
Longhua Jiongnai: ŋki̯ɔŋ53 ~ ki̯ɔŋ33  6 
Liuxiang Jiongnai: či43  7 
Xiaozhai Younuo: 33=koŋ13  6 
Huangluo Younuo: koŋ13  6 
Northern Pa-Hng: tei33=kɛ55  1 
Southern Pa-Hng: a44=yɔ̃31  8 
Hm-Nai: yuŋ13  8 
Lianhua She: ki̯e6  9 
Luofu She: ki̯e6  9 
Pa Na: pa4  10 
Number: 56
Word: mouth
Western Xiangxi: qa3=lo5  1 
Eastern Xiangxi: pa35=ɳɔ31  2 
Qiandong: lo5  1 
Chuanqiandian: nɕǝu2  2 
Diandongbei: a5=ɕao2  2 
Hmong Daw: qʰɔ3=ɲʓɔw2  2 
Hmong Njua: ɲʓau5  2 
Bunu: nɕu2  2 
Baonao: 3=ɲɕau2  2 
Numao: lɑu5  1 
Longhua Jiongnai: nti̯ɔ33  2 
Liuxiang Jiongnai: nti̯eu31  2 
Xiaozhai Younuo: 31=li̯o33  1 
Huangluo Younuo: 31=li̯o33  1 
Northern Pa-Hng: a33=la55  1 
Southern Pa-Hng: a44=la55  1 
Hm-Nai: naŋ35=la55  1 
Lianhua She: ti̯ɔ2  2 
Luofu She: ti̯ɔ2  2 
Pa Na: law5  1 
Number: 57
Word: name
Western Xiangxi: mpu5  1 
Eastern Xiangxi: bu31  1 
Qiandong: naŋ2=pi5  1 
Chuanqiandian: mpe5  1 
Diandongbei: nci5  1 
Hmong Daw: mbe4  1 
Hmong Njua: mbe3  1 
Bunu: mpe5  1 
Baonao: mpey5  1 
Numao: mpɑ5  1 
Longhua Jiongnai: mpa35  1 
Liuxiang Jiongnai: mpa22  1 
Xiaozhai Younuo: mu35-hou31  1 
Huangluo Younuo: mu53  1 
Northern Pa-Hng: a33=mu55  1 
Southern Pa-Hng: a44=mpo55  1 
Hm-Nai: naŋ35=mi̯aŋ33  2 
Lianhua She: mui2  1 
Luofu She: mui2  1 
Pa Na: bo5  1 
Number: 58
Word: neck
Western Xiangxi: soŋ3=nqoŋ3  1 
Eastern Xiangxi: 55=qɯ55  1 
Qiandong: qa1=qoŋ3  1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: ɕa2=ʼda1  2 
Hmong Njua: kaʉ3=ƛaŋ1  1 
Bunu: kuŋ1=ƛǝŋ1  1 
Baonao: 1=ƛɒ1  1 
Numao: ƛi̯ɑn1  1 
Longhua Jiongnai: kaŋ53  1 
Liuxiang Jiongnai: kaŋ35  1 
Xiaozhai Younuo: 53=kaŋ33  1 
Huangluo Younuo: 53=kaŋ33  1 
Northern Pa-Hng: a33=ŋɔŋ22  1 
Southern Pa-Hng: a44=ŋɔ̃31  1 
Hm-Nai: naŋ35=ɴquŋ13  1 
Lianhua She: ka1=kin1-ka3  1 
Luofu She: ka1=ki̯en1  1 
Pa Na: ka13=ƛaŋ13 #  1 
Number: 59
Word: new
Western Xiangxi: ʆɛ̃1  1 
Eastern Xiangxi: se53  1 
Qiandong: xhi1  1 
Chuanqiandian: c̢ʰa1  1 
Diandongbei: a3=c̢ʰie1  1 
Hmong Daw: čʰi̯a1  1 
Hmong Njua: čʰa1  1 
Bunu: sʰiŋ1  1 
Baonao: sʰay1  1 
Numao: ʆi1  1 
Longhua Jiongnai: ši22=ŋkʰeŋ44  1 
Liuxiang Jiongnai: heŋ44  1 
Xiaozhai Younuo: sǝn33  1 
Huangluo Younuo: l̥ǝn53  1 
Northern Pa-Hng: seŋ35  1 
Southern Pa-Hng: sẽ35  1 
Hm-Nai: ʆiŋ35  1 
Lianhua She: 6=hin1  1 
Luofu She: tu6=fun1  1 
Pa Na: ta44=ʆin13 #  1 
Number: 60
Word: night
Western Xiangxi: m̥aŋ5  1 
Eastern Xiangxi: xuŋ53=m̥ʰaŋ31  1 
Qiandong: m̥ʰaŋ5  1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: m̥ɔ4  1 
Hmong Njua: mao3  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: nčaŋ22  2 
Liuxiang Jiongnai: nčã21  2 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: qa22=ma22  3 
Southern Pa-Hng: qa31=mɦa31  3 
Hm-Nai: qa31=ma22  3 
Lianhua She: kaŋ4  4 
Luofu She: kaŋ4  4 
Pa Na:
Number: 61
Word: nose
Western Xiangxi: pa3=mɹɤ6  1 
Eastern Xiangxi: duŋ55=mi̯a11  1 
Qiandong: po3=nɛ6  1 
Chuanqiandian: ci5=ɳᶚu6  1 
Diandongbei: a1=mpü6  1 
Hmong Daw: nǯɨ6  1 
Hmong Njua: ɲǯʉ6  1 
Bunu: kʰi3=mpi̯au6  1 
Baonao: 3=mpcǝ6  1 
Numao: mpü6  1 
Longhua Jiongnai: mpi̯au22  1 
Liuxiang Jiongnai: mpi̯ɔ21  1 
Xiaozhai Younuo: kʰǝ33=muy31  1 
Huangluo Younuo: kʰǝ33=muy22  1 
Northern Pa-Hng: a33=ni̯ɔ44  1 
Southern Pa-Hng: a44=qʰõ31=mpɦi̯ɔ44  1 
Hm-Nai: kei55=mpi̯au31  1 
Lianhua She: kʰuŋ3=piu4  1 
Luofu She: huŋ3=piu4 ~ ŋ̩ŋ3=piu4  1 
Pa Na: kʰoŋ3=bei6  1 
Number: 62
Word: not
Western Xiangxi: ɕe2  1 
Eastern Xiangxi: a35  2 
Qiandong: a2  2 
Chuanqiandian: c̢i5  1 
Diandongbei: hi5  3 
Hmong Daw: či5  1 
Hmong Njua: čɨ3  1 
Bunu: ma2  4 
Baonao: maǝ2  4 
Numao: moŋ2  4 
Longhua Jiongnai: ŋ̩53  4 
Liuxiang Jiongnai: 35  4 
Xiaozhai Younuo: 22  4 
Huangluo Younuo: 22  4 
Northern Pa-Hng: ŋ̩35  4 
Southern Pa-Hng: ŋ̩ɦ33  4 
Hm-Nai: a53  2 
Lianhua She: ha6  2 
Luofu She: a6  2 
Pa Na:
Number: 63
Word: one
Western Xiangxi: a3  1 
Eastern Xiangxi: a55  1 
Qiandong: i1  1 
Chuanqiandian: ʔi1  1 
Diandongbei: i1  1 
Hmong Daw: i1  1 
Hmong Njua: ʔi1  1 
Bunu: i1  1 
Baonao: i1  1 
Numao: ɕü1  2 
Longhua Jiongnai: i53  1 
Liuxiang Jiongnai: i35  1 
Xiaozhai Younuo: ʑe22  3 
Huangluo Younuo: ʑe22  3 
Northern Pa-Hng: yi22  1 
Southern Pa-Hng: yɦʉ31  1 
Hm-Nai: i13  1 
Lianhua She: i6  1 
Luofu She: i6  1 
Pa Na: a4  1 
Number: 64
Word: person
Western Xiangxi: ne2  1 
Eastern Xiangxi: ne31  1 
Qiandong: 2  1 
Chuanqiandian: nen1  1 
Diandongbei: 1=nɯ1  1 
Hmong Daw: nɤ̃6  1 
Hmong Njua: neŋ5  1 
Bunu: no2  1 
Baonao: nou2  1 
Numao: nu2  1 
Longhua Jiongnai: nay33  1 
Liuxiang Jiongnai: 31  1 
Xiaozhai Younuo: 13  1 
Huangluo Younuo: 13  1 
Northern Pa-Hng: ni̯ɛ33  1 
Southern Pa-Hng: a44=mɦi̯ɛ33  1 
Hm-Nai: nai33  1 
Lianhua She: ne2  1 
Luofu She: ne2  1 
Pa Na: na2  1 
Number: 65
Word: rain
Western Xiangxi: noŋ6  1 
Eastern Xiangxi: naŋ35  1 
Qiandong: noŋ6  1 
Chuanqiandian: naŋ6  1 
Diandongbei: naɯ6  1 
Hmong Daw: na6  1 
Hmong Njua: naŋ6  1 
Bunu: 1=nɔŋ6  1 
Baonao: 6  1 
Numao: noŋ6  1 
Longhua Jiongnai: naŋ22  1 
Liuxiang Jiongnai: naŋ21  1 
Xiaozhai Younuo: lǝŋ33=ŋa31  1 
Huangluo Younuo: 33=ŋa22  1 
Northern Pa-Hng: 35=moŋ44  1 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35=mõ44  1 
Hm-Nai: nuŋ31  1 
Lianhua She: nuŋ4  1 
Luofu She: nuŋ4  1 
Pa Na: noŋ6  1 
Number: 66
Word: red
Western Xiangxi: ɲɕʰin5  1 
Eastern Xiangxi: cʰe31  1 
Qiandong: ʃo7  2 
Chuanqiandian: la1  3 
Diandongbei: lie1  3 
Hmong Daw: li̯a1  3 
Hmong Njua: la1  3 
Bunu: lǝŋ1  3 
Baonao: 1  3 
Numao: lɑn1  3 
Longhua Jiongnai: θi35  1 
Liuxiang Jiongnai: θi22  1 
Xiaozhai Younuo: cʰun35  1 
Huangluo Younuo: cʰun53  1 
Northern Pa-Hng: tai44  4 
Southern Pa-Hng: tɦɤ44  4 
Hm-Nai: tai31  4 
Lianhua She: si̯i5  1 
Luofu She: si5  1 
Pa Na: biŋ5  5 
Number: 67
Word: road
Western Xiangxi: ne3=kɯ3  1 
Eastern Xiangxi: 31=kʋ55  1 
Qiandong: ki3  1 
Chuanqiandian: ke3  1 
Diandongbei: ɕi3  1 
Hmong Daw: ke3  1 
Hmong Njua: ke2 ~ ki2  1 
Bunu: ki̯e3  1 
Baonao: ɕe3  1 
Numao: ki̯ey3  1 
Longhua Jiongnai: ki̯a53  1 
Liuxiang Jiongnai: ki̯a35  1 
Xiaozhai Younuo: kou22  1 
Huangluo Younuo: kou22  1 
Northern Pa-Hng: qo22  1 
Southern Pa-Hng: qo31  1 
Hm-Nai: qo13  1 
Lianhua She: ka3  1 
Luofu She: ki̯a3  1 
Pa Na: la6=ki̯a3  1 
Number: 68
Word: root
Western Xiangxi: pa3=ɕoŋ2  1 
Eastern Xiangxi: 33-gɯ33  2 
Qiandong: ɕoŋ2  1 
Chuanqiandian: ɕaŋ2  1 
Diandongbei: a1=ɕaɯ1  1 
Hmong Daw: ɕa6  3 
Hmong Njua: ɕaŋ6  3 
Bunu: ka3=ɕɔŋ2  1 
Baonao: 3=ɕo2  1 
Numao: ɕoŋ2  1 
Longhua Jiongnai: ka44  4 
Liuxiang Jiongnai: čaŋ31  1 
Xiaozhai Younuo: 33=kǝ33=ti̯aŋ13  1 
Huangluo Younuo: 33=tǝ33=ti̯aŋ13  1 
Northern Pa-Hng: koŋ33-ti̯a35  1 
Southern Pa-Hng: qɔ̃33-pi̯a35  1 
Hm-Nai: kuŋ33-ca35  1 
Lianhua She: tɔŋ5=kʰi̯uŋ2  1 
Luofu She: tɔŋ5=kʰi̯uŋ2  1 
Pa Na: ɕʰuŋ313-ɕʰuŋ313 #  1 
Number: 69
Word: round
Western Xiangxi: ʑɛ̃4  1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: ɬen2  2 
Chuanqiandian: kʰun2  3 
Diandongbei: qo3=lo8  4 
Hmong Daw: kʰɤ̃2  3 
Hmong Njua: qʰeŋ5 ~ kʰeŋ5  3 
Bunu: θu6=luŋ1  5 
Baonao: 2  6 
Numao: pu2  7 
Longhua Jiongnai: klwey33  2 
Liuxiang Jiongnai: klwey31  2 
Xiaozhai Younuo: lun33  5 
Huangluo Younuo: lun33  5 
Northern Pa-Hng: qa33=laŋ33  5 
Southern Pa-Hng: qɔ̃35=lɦɔ̃31  5 
Hm-Nai: lai35  5 
Lianhua She: zin2  1 
Luofu She: zin2  1 
Pa Na: ƛuŋ313 #  2 
Number: 70
Word: sand
Western Xiangxi: qo1=cʰä5  1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: qa1=sʰa5  1 
Chuanqiandian: sua1-ci3  -1 
Diandongbei: a3=va1-sa7  2 
Hmong Daw: m̥õ3-že1  3 
Hmong Njua: hu5=šu̯a1  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: ta44=ŋki̯a44  4 
Liuxiang Jiongnai: ʑ̥a44  4 
Xiaozhai Younuo: 33-tay35  -1 
Huangluo Younuo: 33-tey53  -1 
Northern Pa-Hng: qa22=sa35  1 
Southern Pa-Hng: qa31=sa35  1 
Hm-Nai: sa35  1 
Lianhua She: hi̯a1  5 
Luofu She: hi̯a1  5 
Pa Na: ʆa13 #  5 
Number: 71
Word: say
Western Xiangxi: pʰu3  1 
Eastern Xiangxi: ɕʰe35  2 
Qiandong: ho5  2 
Chuanqiandian: hay7  2 
Diandongbei: hi7  2 
Hmong Daw: hay5  2 
Hmong Njua: ha4  2 
Bunu: 2  3 
Baonao: ɕi4  4 
Numao: ɕou6  5 
Longhua Jiongnai: čɔuŋ22  5 
Liuxiang Jiongnai: čaŋ21  5 
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng: kaŋ22  6 
Southern Pa-Hng: kɔ̃31  6 
Hm-Nai: kuŋ13  6 
Lianhua She: kuŋ3  6 
Luofu She: kuŋ3  6 
Pa Na:
Number: 72
Word: see
Western Xiangxi: qɛ̃6   1 
Eastern Xiangxi: ʆaŋ31=ca55  4 
Qiandong: poŋ8  2 
Chuanqiandian: po8  2 
Diandongbei: po8  2 
Hmong Daw: 7  2 
Hmong Njua: pu7  2 
Bunu: 8  2 
Baonao: puɔ8  2 
Numao: pǝu8  2 
Longhua Jiongnai: leŋ35=pu32  2 
Liuxiang Jiongnai: leŋ22=pu32  2 
Xiaozhai Younuo: maŋ35=cʰu22  3 
Huangluo Younuo: maŋ53=cʰo22  3 
Northern Pa-Hng: pa31  2 
Southern Pa-Hng: pɦa31  2 
Hm-Nai: pʰa31  2 
Lianhua She: 6=pʰɤ6  2 
Luofu She: 6=pʰu6  2 
Pa Na: pu53 #  2 
Number: 72
Word: see
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi:
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw:
Hmong Njua:
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo: 33=pu31  2 
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 73
Word: seed
Western Xiangxi: qo1=ɳu1  1 
Eastern Xiangxi: ɲɯ53  1 
Qiandong: n̥ʰiu1  1 
Chuanqiandian: noŋ1  1 
Diandongbei: c̢aɯ3  2 
Hmong Daw: nõ1  1 
Hmong Njua: noŋ1  1 
Bunu: n̥aŋ1  1 
Baonao: ɲ̥uɔ1  1 
Numao: ɲ̥ɑu1  1 
Longhua Jiongnai: nɔuŋ44  1 
Liuxiang Jiongnai: 44  1 
Xiaozhai Younuo: pǝn35  3 
Huangluo Younuo: pǝn13  3 
Northern Pa-Hng: e53=ɲoŋ35  1 
Southern Pa-Hng: ɲõ35  1 
Hm-Nai: ɲuŋ35  1 
Lianhua She: ka1=nɔ1  1 
Luofu She: ka1=nɔ1  1 
Pa Na: niw1-niw1  1 
Number: 74
Word: sit
Western Xiangxi: ɕoŋ5  1 
Eastern Xiangxi: tʰɛ55-pya35  5 
Qiandong: niaŋ1  2 
Chuanqiandian: ɲao1  2 
Diandongbei: nio1  2 
Hmong Daw: žɔw7  3 
Hmong Njua: ɲao3  2 
Bunu: ɲi1  2 
Baonao: ɲa1  2 
Numao: ɲe1  2 
Longhua Jiongnai: ɲaŋ44  2 
Liuxiang Jiongnai: ɲaŋ44  2 
Xiaozhai Younuo: ti̯aŋ35  4 
Huangluo Younuo: ti̯aŋ53  4 
Northern Pa-Hng: ɲoŋ35  2 
Southern Pa-Hng: ɲõ35  2 
Hm-Nai: ɲɕo31  2 
Lianhua She: ŋi̯uŋ1  2 
Luofu She: ŋi̯uŋ1  2 
Pa Na: ni̯oŋ1  2 
Number: 75
Word: skin
Western Xiangxi: qo1=ki̯ɔ5  1 
Eastern Xiangxi: ɕɔ31-ɕɔ31  1 
Qiandong: tu3  2 
Chuanqiandian: teu5  2 
Diandongbei: pi5=toey3  2 
Hmong Daw: tǝw3  2 
Hmong Njua: taʉ2  2 
Bunu: ka3=ƛau5  1 
Baonao: 3=ƛaǝ5  1 
Numao: ƛü5  1 
Longhua Jiongnai: ki̯eu35  1 
Liuxiang Jiongnai: ki̯eu22  1 
Xiaozhai Younuo: ku35  1 
Huangluo Younuo: ku53  1 
Northern Pa-Hng: qa22=li̯u55  1 
Southern Pa-Hng: qa31=li̯ʉ55  1 
Hm-Nai: qʰau35  1 
Lianhua She: kʰɤ5  1 
Luofu She: kʰu5  1 
Pa Na: ƛi̯u5-ƛi̯u5  1 
Number: 76
Word: sleep
Western Xiangxi: 5=nqu̯e1  1 
Eastern Xiangxi: pa31 #  2 
Qiandong: pi5  2 
Chuanqiandian: pu5  2 
Diandongbei: pu5  2 
Hmong Daw: ndu1  3 
Hmong Njua: čau6-žu6  4 
Bunu: pau5  2 
Baonao: paǝ5  2 
Numao: puey5  2 
Longhua Jiongnai: pau35  2 
Liuxiang Jiongnai: 22  2 
Xiaozhai Younuo: puy35  2 
Huangluo Younuo: puy53  2 
Northern Pa-Hng: vaŋ35  5 
Southern Pa-Hng: 55  2 
Hm-Nai: pei55  2 
Lianhua She: 5  2 
Luofu She: 5  2 
Pa Na: pu5  2 
Number: 77
Word: small
Western Xiangxi: ʆu1  1 
Eastern Xiangxi: ɲa35  6 
Qiandong: ʑu5  1 
Chuanqiandian: ʑǝu5  1 
Diandongbei: ʂao1  2 
Hmong Daw: me4  3 
Hmong Njua: mi2  3 
Bunu: vi3  3 
Baonao: yau5  1 
Numao: yǝŋ3  4 
Longhua Jiongnai: ʑu35  1 
Liuxiang Jiongnai: ʑu22  1 
Xiaozhai Younuo: l̥e53  5 
Huangluo Younuo: l̥e53  5 
Northern Pa-Hng: yu55  1 
Southern Pa-Hng: 55  1 
Hm-Nai: yu55  1 
Lianhua She: sɔŋ1  1 
Luofu She: sɔŋ1  1 
Pa Na: yu5  1 
Number: 77
Word: small
Western Xiangxi:
Eastern Xiangxi:
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw:
Hmong Njua: yau3 ~ yau6  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na:
Number: 78
Word: smoke
Western Xiangxi: qo1=ɲɕʰo5  1 
Eastern Xiangxi: ɕɔ35-kʰa55  1 
Qiandong: ǝu1=i1  2 
Chuanqiandian: paŋ5=nɕʰo5  1 
Diandongbei: paɯ5=nɕʰo5   1 
Hmong Daw: ɲɕʰɔ4 #  1 
Hmong Njua: paŋ3-taʉ6  3 
Bunu: ka3=pɔŋ5-to4  3 
Baonao: 5-tiu4  3 
Numao:
Longhua Jiongnai: tau3143  4 
Liuxiang Jiongnai: 53=nǝu22  5 
Xiaozhai Younuo: to22=ʑin33  6 
Huangluo Younuo: ʑin33  6 
Northern Pa-Hng: qa22=u35  4 
Southern Pa-Hng: qa3135  4 
Hm-Nai: u35-tou22  4 
Lianhua She: tʰɔ4-ka1-nɔ1  7 
Luofu She: tʰɔ4-ka1-nɔ1  7 
Pa Na:
Number: 79
Word: stand
Western Xiangxi: ʆɤ3  1 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: ʃʰu3  1 
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: šǝw3  1 
Hmong Njua: šaʉ2-ɲǯu6  1 
Bunu: sʰo3  1 
Baonao: sʰou3  1 
Numao: sɑu6  1 
Longhua Jiongnai: θi̯au53  1 
Liuxiang Jiongnai: θɔ35  1 
Xiaozhai Younuo: so22  1 
Huangluo Younuo: so22  1 
Northern Pa-Hng: ɕa44  2 
Southern Pa-Hng: ɕɦa44  2 
Hm-Nai: ʆou13  1 
Lianhua She: 3  1 
Luofu She: su3  1 
Pa Na: si̯u3  1 
Number: 80
Word: star
Western Xiangxi: te1=qe1-l̥a5  1 
Eastern Xiangxi: qei53  1 
Qiandong: 1=qɛ1  1 
Chuanqiandian: n̥o1=qo1   1 
Diandongbei: n̥u1=qu1   1 
Hmong Daw: n̥u1=qu1   1 
Hmong Njua: nu1=qu1  1 
Bunu: ɕe1=kuŋ1  1 
Baonao: 1=kɔ1  1 
Numao: kuŋ1  1 
Longhua Jiongnai: ka44=ntaŋ44  2 
Liuxiang Jiongnai: ka44=ntaŋ44  2 
Xiaozhai Younuo: l̥in33-tay35  3 
Huangluo Younuo: lin33-tay53  3 
Northern Pa-Hng: a33=qaŋ35  1 
Southern Pa-Hng: a44=qɔ̃35  1 
Hm-Nai: naŋ35=qaŋ35  1 
Lianhua She: ne5-taŋ1  2 
Luofu She: ne5-taŋ1  2 
Pa Na:
Number: 81
Word: stone
Western Xiangxi: qo1=ʐɯ1  1 
Eastern Xiangxi: qu5353  1 
Qiandong: po3=ɣi1  1 
Chuanqiandian: ʐe1  1 
Diandongbei: a1=vǝ1  1 
Hmong Daw: 1=že1  1 
Hmong Njua: že1  1 
Bunu: fa3=ɣe1  1 
Baonao: ɣey1  1 
Numao: ɣey1  1 
Longhua Jiongnai: ŋki̯a44  1 
Liuxiang Jiongnai: ʑa44  1 
Xiaozhai Younuo: ha22=vi̯e33  1 
Huangluo Younuo: ha22=vey33  1 
Northern Pa-Hng: qa22=yo35  1 
Southern Pa-Hng: qa31=yo35  1 
Hm-Nai: nti̯ou33=ci13=yo35  1 
Lianhua She: ŋa1-kɔ3  1 
Luofu She: za1-kɔ3  1 
Pa Na: pei5  2 
Number: 82
Word: sun
Western Xiangxi: n̥e1  1 
Eastern Xiangxi: qʰa35=n̥ʰe53  1 
Qiandong: n̥ʰɛ1  1 
Chuanqiandian: n̥o1  1 
Diandongbei: lu1=n̥u1  1 
Hmong Daw: n̥u1  1 
Hmong Njua: nu1  1 
Bunu: po3=n̥ɔŋ1  1 
Baonao: vei3=n̥ɒ1  1 
Numao: tau2=ŋkau1  2 
Longhua Jiongnai: ntoŋ22  1 
Liuxiang Jiongnai: ntoŋ21  1 
Xiaozhai Younuo: ha31=nɔ33  1 
Huangluo Younuo: ha31=nɔ33  1 
Northern Pa-Hng: a33=l̥a55=qa22=n̥ei35  1 
Southern Pa-Hng: a44=ɔ̃35=n̥e35  1 
Hm-Nai: naŋ35=n̥e35  1 
Lianhua She: 1-kɔ3 ~ nɔk7-kɔ3  1 
Luofu She: 1-kɔ3  1 
Pa Na: ni1  1 
Number: 83
Word: swim
Western Xiangxi: naŋ3-u1  1 
Eastern Xiangxi: ɳaŋ5553  1 
Qiandong: loŋ3-ǝu1  1 
Chuanqiandian: lua8  1 
Diandongbei: la8-ao8  1 
Hmong Daw: u̯ǝ4=lu̯ǝ7-ʼde2  1 
Hmong Njua: lu̯a7-ƛe5  1 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She:
Luofu She:
Pa Na: duŋ53-ʔŋ13 #  1 
Number: 84
Word: tail
Western Xiangxi: pi3=tɤ3  1 
Eastern Xiangxi: ti35=ta33  1 
Qiandong: qa1=tɛ3  1 
Chuanqiandian: ku5=du3  1 
Diandongbei: a3=caɯ4  2 
Hmong Daw: 4=tɨ4  1 
Hmong Njua: 3=tʉ2  1 
Bunu: tau3  1 
Baonao: 3=cǝ3  1 
Numao: töy3  1 
Longhua Jiongnai: ðau53  1 
Liuxiang Jiongnai: 35  1 
Xiaozhai Younuo: 33=te22  1 
Huangluo Younuo: 33=te22  1 
Northern Pa-Hng: tai33=tai22  1 
Southern Pa-Hng: tɦɤ33=tɤ31  1 
Hm-Nai: tei33=tei13  1 
Lianhua She: ka1=tɔ3  1 
Luofu She: ka1=tɔ3  1 
Pa Na: la44=ti̯e44 #  1 
Number: 85
Word: that1
Western Xiangxi: ä3  1 
Eastern Xiangxi: 5555  1 
Qiandong: i3  1 
Chuanqiandian: ʔi3  1 
Diandongbei: tʰao5  2 
Hmong Daw: ndǝw8  2 
Hmong Njua: ndaʉ7  2 
Bunu: 1  3 
Baonao: ɔ1  3 
Numao: yi4  1 
Longhua Jiongnai: mi44  9 
Liuxiang Jiongnai: mi44  9 
Xiaozhai Younuo: ni31  5 
Huangluo Younuo: ni22  5 
Northern Pa-Hng: ŋ̩55  10 
Southern Pa-Hng: ŋ̩55  10 
Hm-Nai: wo55  10 
Lianhua She: va4  10 
Luofu She: va4  10 
Pa Na: lõ1=tiŋ3  11 
Number: 85
Word: that2
Western Xiangxi: ʑi1  4 
Eastern Xiangxi:
Qiandong: nen3  5 
Chuanqiandian:
Diandongbei: ɳc̢i7  6 
Hmong Daw:
Hmong Njua: hao2  7 
Bunu: kau2  8 
Baonao: 2  8 
Numao: köy2  8 
Longhua Jiongnai:
Liuxiang Jiongnai:
Xiaozhai Younuo:
Huangluo Younuo:
Northern Pa-Hng:
Southern Pa-Hng:
Hm-Nai:
Lianhua She: ɤ3  3 
Luofu She: u3  3 
Pa Na: ʑi4 #  4 
Number: 86
Word: this
Western Xiangxi: nen3  1 
Eastern Xiangxi: ne55  1 
Qiandong: noŋ3  1 
Chuanqiandian: na3  1 
Diandongbei: ni3  1 
Hmong Daw: 4  1 
Hmong Njua: nu̯a2  1 
Bunu: nɔŋ3  1 
Baonao: naǝ3  1 
Numao: ney3  1 
Longhua Jiongnai: ne53  1 
Liuxiang Jiongnai: ni35  1 
Xiaozhai Younuo: no22  1 
Huangluo Younuo: no22  1 
Northern Pa-Hng: ŋ̩22  1 
Southern Pa-Hng: ŋ̩31  1 
Hm-Nai: ne13  1 
Lianhua She: ne3  1 
Luofu She: ni3  1 
Pa Na: lõ1=ni6  1 
Number: 87
Word: thou
Western Xiangxi: 2  1 
Eastern Xiangxi: mu31  1 
Qiandong: moŋ2  1 
Chuanqiandian: ne2  2 
Diandongbei: ɕü6  3 
Hmong Daw: 2  4 
Hmong Njua: kao5  4 
Bunu: kau2  4 
Baonao: 2  4 
Numao: köy2  4 
Longhua Jiongnai: maŋ33  1 
Liuxiang Jiongnai: mǝŋ31  1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩13  1 
Huangluo Younuo: ŋ̩13  1 
Northern Pa-Hng: mu33  1 
Southern Pa-Hng: mɦʉ33  1 
Hm-Nai: 31  1 
Lianhua She: muŋ2  1 
Luofu She: muŋ2  1 
Pa Na: ʔŋ3  1 
Number: 88
Word: tongue
Western Xiangxi: qo1=mi̯a4  1 
Eastern Xiangxi: qu53=mi̯a35  1 
Qiandong: ni8  1 
Chuanqiandian: bla6  1 
Diandongbei: a3=nƛay4  1 
Hmong Daw: mblay6  1 
Hmong Njua: mblay6  1 
Bunu: nƛa8  1 
Baonao: nƛi̯a8  1 
Numao: nƛi̯ey8  1 
Longhua Jiongnai: mpli32  1 
Liuxiang Jiongnai: mpli32  1 
Xiaozhai Younuo: 33=mi31  1 
Huangluo Younuo: 33=mi31  1 
Northern Pa-Hng: tai33=ni̯ei31  1 
Southern Pa-Hng: mpɦı31  1 
Hm-Nai: tei33=ntʰei31  1 
Lianhua She: pi6  1 
Luofu She: pi6  1 
Pa Na: la44=Łi53 #  1 
Number: 89
Word: tooth
Western Xiangxi: qo1=ʆɛ̃3  1 
Eastern Xiangxi: qu53=sɛ55  1 
Qiandong: m̥ʰi3  2 
Chuanqiandian: na3  2 
Diandongbei: n̥ie3  2 
Hmong Daw: n̥i̯a3  2 
Hmong Njua: na2  2 
Bunu: fa3=m̥iŋ3  2 
Baonao: m̥ay3  2 
Numao: m̥ɑy3  2 
Longhua Jiongnai: m̥ay53  2 
Liuxiang Jiongnai: m̥ɛ35  2 
Xiaozhai Younuo: fun22  3 
Huangluo Younuo: fun22  3 
Northern Pa-Hng: qa44=ɲ̥i22  2 
Southern Pa-Hng: m̥ı31  2 
Hm-Nai: tei33=m̥iŋ13  2 
Lianhua She: mun3  2 
Luofu She: mun3  2 
Pa Na: moŋ3  2 
Number: 90
Word: tree
Western Xiangxi: qo1=ntu5  1 
Eastern Xiangxi: 31  1 
Qiandong: tǝu5  1 
Chuanqiandian: ntoŋ5  1 
Diandongbei: ntao5  1 
Hmong Daw: ndõ4  1 
Hmong Njua: ndoŋ3  1 
Bunu: ntaŋ5  1 
Baonao: ntɔŋ5  1 
Numao: ntou5  1 
Longhua Jiongnai: ntɔuŋ35  1 
Liuxiang Jiongnai: ntaŋ22  1 
Xiaozhai Younuo: 33  2 
Huangluo Younuo: 33  2 
Northern Pa-Hng: ti̯a35  3 
Southern Pa-Hng: pi̯a35  3 
Hm-Nai: ca35  3 
Lianhua She: tɔŋ5  1 
Luofu She: tɔŋ5  1 
Pa Na: fa1  2 
Number: 91
Word: two
Western Xiangxi: ɯ1  1 
Eastern Xiangxi: ʋ53  1 
Qiandong: o1  1 
Chuanqiandian: ʔao1  1 
Diandongbei: a1  1 
Hmong Daw: o1  1 
Hmong Njua: ʔao1  1 
Bunu: au1  1 
Baonao: 1  1 
Numao: öy1  1 
Longhua Jiongnai: u44  1 
Liuxiang Jiongnai: u44  1 
Xiaozhai Younuo: u33  1 
Huangluo Younuo: u33  1 
Northern Pa-Hng: va35  1 
Southern Pa-Hng: va35  1 
Hm-Nai: wa53  1 
Lianhua She: u1  1 
Luofu She: u1  1 
Pa Na: wu1  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Western Xiangxi: moŋ4  1 
Eastern Xiangxi: maŋ33  1 
Qiandong: moŋ4  1 
Chuanqiandian: moŋ4  1 
Diandongbei: mao4  1 
Hmong Daw: mu5  1 
Hmong Njua: moŋ6  1 
Bunu: muŋ4  1 
Baonao: mu4  1 
Numao: muŋ4  1 
Longhua Jiongnai: ŋ̥ŋ31  1 
Liuxiang Jiongnai: ŋ̥ŋ53  1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩22  1 
Huangluo Younuo: ŋ̩22  1 
Northern Pa-Hng: ɲi33  1 
Southern Pa-Hng: ɲɦı33  1 
Hm-Nai: 33  1 
Lianhua She: ŋ̩ŋ4  1 
Luofu She: ŋ̩ŋ4 ~ huŋ4  1 
Pa Na: ŋ4  1 
Number: 93
Word: warm (hot)
Western Xiangxi: ʆo3  1 
Eastern Xiangxi: 53  2 
Qiandong: ʃʰǝu3  1 
Chuanqiandian: ʂo3  1 
Diandongbei: ʂo3  1 
Hmong Daw: šɔ3  1 
Hmong Njua: šu2  1 
Bunu: ʆo3  1 
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: kʰi̯aŋ44  3 
Liuxiang Jiongnai: kʰi̯ã44  3 
Xiaozhai Younuo: kʰuŋ33  3 
Huangluo Younuo: kʰu33  3 
Northern Pa-Hng: nou55  4 
Southern Pa-Hng: ntɤ53  4 
Hm-Nai: wɯŋ55  5 
Lianhua She: 3  1 
Luofu She: su3  1 
Pa Na: kʰi̯õ1  3 
Number: 94
Word: water
Western Xiangxi: u1  1 
Eastern Xiangxi: ʋ53  1 
Qiandong: ǝu1  1 
Chuanqiandian: tle2  2 
Diandongbei: ao1  1 
Hmong Daw: ʼde2  2 
Hmong Njua: ƛe5  2 
Bunu: 1  1 
Baonao: ɔŋ1  1 
Numao: ou1  1 
Longhua Jiongnai: ɔuŋ44  1 
Liuxiang Jiongnai: 44  1 
Xiaozhai Younuo: ŋ̩33  1 
Huangluo Younuo: ŋ̩33  1 
Northern Pa-Hng: 35  1 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35  1 
Hm-Nai: 35  1 
Lianhua She: ɔŋ2  1 
Luofu She: ɔŋ1  1 
Pa Na: ʔŋ1  1 
Number: 95
Word: we
Western Xiangxi: 1  1 
Eastern Xiangxi: 53  1 
Qiandong: pi1  1 
Chuanqiandian: pe1  1 
Diandongbei: pi1  1 
Hmong Daw: pe1  1 
Hmong Njua: pe1  1 
Bunu: pe1  1 
Baonao: pey1  1 
Numao: 1  1 
Longhua Jiongnai: pa44  1 
Liuxiang Jiongnai: pa44  1 
Xiaozhai Younuo: pou33  1 
Huangluo Younuo: pou33  1 
Northern Pa-Hng: pu35  1 
Southern Pa-Hng: 35  1 
Hm-Nai: waŋ22-kaŋ13  2 
Lianhua She: pa1  1 
Luofu She: pa1  1 
Pa Na: pa8  1 
Number: 96
Word: what
Western Xiangxi: qo1=ɳaŋ1  1 
Eastern Xiangxi: 55-yɤ31  2 
Qiandong: qei2=ʃi3  3 
Chuanqiandian: lua6=c̢i5  3 
Diandongbei: qa1=ši5  3 
Hmong Daw: ʼda1=či4  3 
Hmong Njua: ƛaŋ1=čɨ3  3 
Bunu:
Baonao:
Numao:
Longhua Jiongnai: laŋ44-ða35  4 
Liuxiang Jiongnai: ney53-ʑã31  5 
Xiaozhai Younuo: 33-li33  6 
Huangluo Younuo: hoŋ13-nǝn33  7 
Northern Pa-Hng: ka55-yaŋ53  8 
Southern Pa-Hng: qa35-yɔ̃53  8 
Hm-Nai: hou35=mpou33  9 
Lianhua She: cʰa5-na1  10 
Luofu She: ha5-na1  10 
Pa Na:
Number: 97
Word: white
Western Xiangxi: qu̯ɤ1  1 
Eastern Xiangxi: qwa53  1 
Qiandong: ɬu1  1 
Chuanqiandian: tleu1  1 
Diandongbei: ƛoey1-nci6-lie4  1 
Hmong Daw: ʼdǝw1  1 
Hmong Njua: ƛaʉ1  1 
Bunu: ƛo1  1 
Baonao: ƛou1  1 
Numao: ƛi̯o1  1 
Longhua Jiongnai: klau44  1 
Liuxiang Jiongnai: klɔ44  1 
Xiaozhai Younuo: ki̯e33  1 
Huangluo Younuo: ki̯u33  1 
Northern Pa-Hng: 35  1 
Southern Pa-Hng:   1 
Hm-Nai: kwau35  1 
Lianhua She: ki̯ɔ1  1 
Luofu She: ki̯ɔ1  1 
Pa Na: ƛu1  1 
Number: 98
Word: who
Western Xiangxi: ɕi3-le1  1 
Eastern Xiangxi: 55  2 
Qiandong: 4=ʃi3  1 
Chuanqiandian: lo1=ʔi5  3 
Diandongbei: qa3=tɨ4  4 
Hmong Daw: 6  4 
Hmong Njua: leŋ5=tʉ6  4 
Bunu: po3=tau6  4 
Baonao: ey2=sey6  5 
Numao: iu1=yi3  1 
Longhua Jiongnai: n̥a53  6 
Liuxiang Jiongnai: n̥a35  6 
Xiaozhai Younuo: a53-nɔ13  7 
Huangluo Younuo: 33-lou13  8 
Northern Pa-Hng: ti31-lɛ33  4 
Southern Pa-Hng: ti44-lɦɛ̃33  4 
Hm-Nai: ti35-nai33  4 
Lianhua She: pe2  2 
Luofu She: pe2  2 
Pa Na:
Number: 99
Word: woman
Western Xiangxi: qo1=mpʰa3  1 
Eastern Xiangxi: qei35=pʰa35  1 
Qiandong: a3  2 
Chuanqiandian: po2  3 
Diandongbei: a5=po2  3 
Hmong Daw: 2-ni̯a7  3 
Hmong Njua: qu̯a4=pu5  3 
Bunu: po3=mpʰa7  1 
Baonao: ɕey1=vey3  4 
Numao: nu2=vɑ3  4 
Longhua Jiongnai: nči22=vɔ43  4 
Liuxiang Jiongnai: nči21=wɔ43  4 
Xiaozhai Younuo: mui31-tuŋ33-nɔ13  5 
Huangluo Younuo: 31-tou33-nɔ13  5 
Northern Pa-Hng: qo22=tʰei53-ni̯ɛ33  1 
Southern Pa-Hng: qo31=mɛ̃53  1 
Hm-Nai: qa55=pʰi̯ei53-nai33  1 
Lianhua She: ne2=va3  4 
Luofu She: ne2=va3  4 
Pa Na: va44-na313  4 
Number: 100
Word: yellow
Western Xiangxi: qu̯en2  1 
Eastern Xiangxi: gwɛ31  1 
Qiandong: faŋ2  1 
Chuanqiandian: tlaŋ2  1 
Diandongbei: vaɯ2  1 
Hmong Daw: ʼda2  1 
Hmong Njua: ƛaŋ5  1 
Bunu: kwen2  1 
Baonao: kwa2  1 
Numao: kuɑn2 ~ ʔpan2  1 
Longhua Jiongnai: kwen33  1 
Liuxiang Jiongnai: kwan31  1 
Xiaozhai Younuo: kwǝn13  1 
Huangluo Younuo: kwǝn13  1 
Northern Pa-Hng: kwei33  1 
Southern Pa-Hng: kɦwɤ33  1 
Hm-Nai: kwei33  1 
Lianhua She: kʰun2  1 
Luofu She: kʰun2  1 
Pa Na: koŋ2  1 
Number: 101
Word: far
Western Xiangxi: 1  1 
Eastern Xiangxi: qu53  1 
Qiandong: to4  2 
Chuanqiandian: tle1  1 
Diandongbei: ƛi1  1 
Hmong Daw: ʼde1  1 
Hmong Njua: ƛe1  1 
Bunu: kwe1  1 
Baonao: kwey1  1 
Numao: kuɑ1 ~ ʔpɑ1  1 
Longhua Jiongnai: kwa44  1 
Liuxiang Jiongnai: kwa44  1 
Xiaozhai Younuo: ki̯e33  1 
Huangluo Younuo: ki̯u33  1 
Northern Pa-Hng: ko35  1 
Southern Pa-Hng: ko35  1 
Hm-Nai: ko35  1 
Lianhua She: kwa5  1 
Luofu She: kwa1  1 
Pa Na: kwa1  1 
Number: 102
Word: heavy
Western Xiangxi: xen3  1 
Eastern Xiangxi: ɲ̥ʰe55  1 
Qiandong: n̥ʰioŋ3  1 
Chuanqiandian: ɲaŋ3  1 
Diandongbei: n̥iaɯ3  1 
Hmong Daw: ɲ̥a3  1 
Hmong Njua: ɲaŋ2  1 
Bunu: ɲ̥ɔŋ3  1 
Baonao: ɲ̥ɒ5  1 
Numao: ɣɤ1  2 
Longhua Jiongnai: ɲ̥e53  1 
Liuxiang Jiongnai: ɲ̥i35  1 
Xiaozhai Younuo: suŋ22  3 
Huangluo Younuo: sou22  3 
Northern Pa-Hng: ɲ̥a22  1 
Southern Pa-Hng: ɲ̥a31  1 
Hm-Nai: n̥a13  1 
Lianhua She: ŋi̯i3  1 
Luofu She: ŋi3  1 
Pa Na: ni̯u3  1 
Number: 103
Word: near
Western Xiangxi: ʐɯ5  1 
Eastern Xiangxi: yu31  1 
Qiandong: ɣi5  1 
Chuanqiandian: ʐe4  1 
Diandongbei: 5  1 
Hmong Daw: že4  1 
Hmong Njua: že3  1 
Bunu: ɣe5  1 
Baonao: ɣey5  1 
Numao: ɣey5  1 
Longhua Jiongnai: ŋki̯a35  1 
Liuxiang Jiongnai: ʑa22  1 
Xiaozhai Younuo: vi̯e35  1 
Huangluo Younuo: vay53  1 
Northern Pa-Hng: yo55  1 
Southern Pa-Hng: yo55  1 
Hm-Nai: yo55  1 
Lianhua She: ŋa5  1 
Luofu She: za5  1 
Pa Na: ya5  1 
Number: 104
Word: salt
Western Xiangxi: ɲɕɯ3  1 
Eastern Xiangxi: ʒʋ55  1 
Qiandong: ʃi3  1 
Chuanqiandian: nen3=ɳc̢e3  1 
Diandongbei: ɳc̢ǝ3  1 
Hmong Daw: nǯe3  1 
Hmong Njua: ɲǯe2  1 
Bunu: nce3  1 
Baonao: ncey3  1 
Numao: nci̯ey3  1 
Longhua Jiongnai: nča53  1 
Liuxiang Jiongnai: ntθa35  1 
Xiaozhai Younuo: ʑau22  1 
Huangluo Younuo: ʑau22  1 
Northern Pa-Hng: ɲo22  1 
Southern Pa-Hng: ɲɕo31  1 
Hm-Nai: ɲɕo13  1 
Lianhua She: ca3  1 
Luofu She: ca3  1 
Pa Na: ʓa44 #  1 
Number: 105
Word: short
Western Xiangxi: le3  1 
Eastern Xiangxi: li55  1 
Qiandong: 3  1 
Chuanqiandian: lo5  1 
Diandongbei: lu8  1 
Hmong Daw: lu3  1 
Hmong Njua: lu3  1 
Bunu: luŋ3  1 
Baonao: 3  1 
Numao: luŋ3  1 
Longhua Jiongnai: laŋ53  1 
Liuxiang Jiongnai: lã35  1 
Xiaozhai Younuo: luŋ22  1 
Huangluo Younuo: lou22  1 
Northern Pa-Hng: laŋ22  1 
Southern Pa-Hng: lɔ̃31  1 
Hm-Nai: laŋ13  1 
Lianhua She: naŋ3  1 
Luofu She: naŋ3  1 
Pa Na: lõ3  1 
Number: 106
Word: snake
Western Xiangxi: ta1=nen1  1 
Eastern Xiangxi: 53  1 
Qiandong: naŋ1  1 
Chuanqiandian: naŋ1  1 
Diandongbei: pi1=naɯ1  1 
Hmong Daw: na1  1 
Hmong Njua: naŋ1  1 
Bunu: nǝŋ1  1 
Baonao: 1  1 
Numao: nɑn1  1 
Longhua Jiongnai: nen44  1 
Liuxiang Jiongnai: nan44  1 
Xiaozhai Younuo: kau35=ni33  1 
Huangluo Younuo: ni33  1 
Northern Pa-Hng: neŋ35  1 
Southern Pa-Hng: ŋ̩31=nẽ35  1 
Hm-Nai: 22=nɯŋ35  1 
Lianhua She: 4=ɔn2  2 
Luofu She: 4=ɔn2  2 
Pa Na: la6=gaŋ1  3 
Number: 107
Word: thin
Western Xiangxi: ʆu1  1 
Eastern Xiangxi: ʆi35  1 
Qiandong:
Chuanqiandian:
Diandongbei:
Hmong Daw: ɲi̯a5  2 
Hmong Njua: ɲa6  2 
Bunu: sʰaŋ1  3 
Baonao: 4  4 
Numao: ncʰɑy3  5 
Longhua Jiongnai: ɲiŋ31  2 
Liuxiang Jiongnai: ɲiŋ53  2 
Xiaozhai Younuo: ɲi22  2 
Huangluo Younuo: ɲi22  2 
Northern Pa-Hng: ɲi22  2 
Southern Pa-Hng: ɲɦı31  2 
Hm-Nai: 22  2 
Lianhua She: ŋin4  2 
Luofu She: ŋin4  2 
Pa Na: ni̯iŋ4  2 
Number: 108
Word: wind
Western Xiangxi: ki5  1 
Eastern Xiangxi: ɕi31  1 
Qiandong: ɕen5  1 
Chuanqiandian: ɕua5  1 
Diandongbei: ɕa5  1 
Hmong Daw: ɕu̯ǝ4  1 
Hmong Njua: ɕu̯a3  1 
Bunu: ka3=ɕi5  1 
Baonao: ɕi5  1 
Numao: ɕi5  1 
Longhua Jiongnai: či35  1 
Liuxiang Jiongnai: či22  1 
Xiaozhai Younuo: ki35  1 
Huangluo Younuo: ki53  1 
Northern Pa-Hng: 35=ɕi55  1 
Southern Pa-Hng: ɔ̃35=ɕi55  1 
Hm-Nai: 35=ɕi55  1 
Lianhua She: ki1  1 
Luofu She: ki5  1 
Pa Na: ci̯i5  1 
Number: 109
Word: worm
Western Xiangxi: ta1=kin1  1 
Eastern Xiangxi: ɕi53  1 
Qiandong: kaŋ1  1 
Chuanqiandian: kaŋ1  1 
Diandongbei: pi1=kaɯ1  1 
Hmong Daw: ɕu̯ǝ4-na1  2 
Hmong Njua: kaŋ4  1 
Bunu: ka1=ɕɔŋ1  3 
Baonao: ɕey1=ŋi̯a5  2 
Numao: ŋkɑu4  4 
Longhua Jiongnai: ka44=ʑaŋ44  5 
Liuxiang Jiongnai: 44=ʑaŋ44  5 
Xiaozhai Younuo: ki13=ki̯aŋ33  1 
Huangluo Younuo: ki13=ki̯aŋ33  1 
Northern Pa-Hng: qa22=yoŋ35  6 
Southern Pa-Hng: 35=yõ35  6 
Hm-Nai: qei35=ɕuŋ35  3 
Lianhua She: ka1=zuŋ1  5 
Luofu She: ka1=zuŋ1  5 
Pa Na: gaŋ13=ʑuŋ13 #  5 
Number: 110
Word: year
Western Xiangxi: ɕu5  1 
Eastern Xiangxi: 31  1 
Qiandong: n̥ʰiu5  2 
Chuanqiandian: ʆoŋ5  1 
Diandongbei: ʆao7  1 
Hmong Daw: ʆõ4  1 
Hmong Njua: ʆoŋ3  1 
Bunu: saŋ5  1 
Baonao: sɔŋ5  1 
Numao: ci̯ou5  1 
Longhua Jiongnai: ɲ̥ɔuŋ35  2 
Liuxiang Jiongnai: ɲ̥ɔ22  2 
Xiaozhai Younuo: ti̯uŋ35  3 
Huangluo Younuo: ti̯uŋ53  3 
Northern Pa-Hng: ɕaŋ55  1 
Southern Pa-Hng: ɕɔ̃55  1 
Hm-Nai: ɕuŋ55  1 
Lianhua She: ŋi̯ɔ5  2 
Luofu She: ŋi̯ɔ5  2 
Pa Na: ɕo35  1 
hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,hmo-word,hmo-xxi,hmo-xxe,hmo-qia,hmo-chu,hmo-dia,hmo-daw,hmo-nju,hmo-bnu,hmo-bna,hmo-nmu,hmo-lhj,hmo-lxj,hmo-ynz,hmo-ynl,hmo-phn,hmo-phs,hmo-wun,hmo-lia,hmo-luo,hmo-pna,
Total of 114 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
206171071
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov