Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

East Sudanic family: Temein group (3 lists) :

Search within this database
Total of 111 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\esu\tem
Number: 1
Word: all
Temein: kɛ̀ʈɛ́kɛ̀t̪  1 
Doni: kāláːsı̀k  2 
Tese: ūʸɕɕōɖèk  3 
Number: 2
Word: ashes
Temein: úlʋ̄k  1 
Doni: fūɖàʔ  -1 
Tese: pʋ̄ɖòʔ  -1 
Number: 3
Word: bark
Temein: pɔpá-t̪ı̀t̪  1 
Doni: ʈófʋ̄k  -1 
Tese: t̪áhūk  -1 
Number: 4
Word: belly
Temein: ôm  1 
Doni: k=ōŋ  1 
Tese: ōŋ  1 
Number: 5
Word: big
Temein: ḿbʋ̀  1 
Doni: ɖùrù  2 
Tese: ʋ́bù  1 
Number: 6
Word: bird
Temein: í=āwɛ̀ ~ í=āwɛ̀ʔ  1 
Doni: n=ɔ́ī  1 
Tese: n=āwɛ̄ʔ  1 
Number: 7
Word: bite
Temein: ɛ́wí  1 
Doni: áwí  1 
Tese: áwí  1 
Number: 8
Word: black
Temein: nʈùʈı̀ŋ  1 
Doni: á=nɖúɽı́ŋ  1 
Tese: ʋ́=ɽʋ́ɽı́ŋ  1 
Number: 9
Word: blood
Temein: mónı̀-t̪  1 
Doni: mōnı̀-k  1 
Tese: mȫnı̀-k  1 
Number: 10
Word: bone
Temein: àm-ı̀s  1 
Doni: àm-ı̀k  1 
Tese: k=ɔ̄m-ɛ̄k  1 
Number: 11
Word: breast
Temein:
Doni: ā=ɖɔ̄-k  1 
Tese:
Number: 12
Word: burn tr.
Temein: ūkō-gú  1 
Doni: ɖárkā-d̪ù  2 
Tese: lásū-d̪ū  3 
Number: 13
Word: claw(nail)
Temein: l=ʋ́lı̀-t̪  1 
Doni: kı́=sāŋwār-t̪àk  -1 
Tese: sɔ̄ʓār-ı̀k  -1 
Number: 14
Word: cloud
Temein: kɔ̄bɔ́r-t̪ɛ̀t̪  1 
Doni: kūbár-d̪àk  1 
Tese: kābárɛ̄-d̪ǝ̀k  1 
Number: 15
Word: cold
Temein: nʓʋ̀lʋ̀-n  1 
Doni: ā=ʓʋ̄llʋ̀-k  1 
Tese: ā=ɲɔ́l  1 
Number: 16
Word: come
Temein: mɔ́ːn  1 
Doni: áù  2 
Tese: âŋ ~ ɛ̂ŋ  2 
Number: 17
Word: die
Temein: ɲı́mʋ̀k  1 
Doni: t̪ábālà  2 
Tese: t̪ábālà  2 
Number: 18
Word: dog
Temein: ôʔ  1 
Doni: k=òːʔ  1 
Tese: òːʔ  1 
Number: 19
Word: drink
Temein: āūsà  1 
Doni: ɔ́sà  1 
Tese: mát̪ı̄lā  2 
Number: 20
Word: dry
Temein: ràːrì  1 
Doni: ʈáːrı̀-k  1 
Tese: ɛ̄d̪ı̄ɲàr  2 
Number: 21
Word: ear
Temein: wén-àt̪  1 
Doni: wān-ǝ̄k  1 
Tese: ŋwán-ı̄k  1 
Number: 22
Word: earth
Temein: kɔ̀rɔ̀m  1 
Doni: kwɔ́rɔ̄k  1 
Tese: kɔ̄rɔ̄ŋ  1 
Number: 23
Word: eat
Temein: lámā  1 
Doni: lámā  1 
Tese: lámā  1 
Number: 24
Word: egg
Temein: wār-ı̄s  1 
Doni: k=wɔ̄rɛ̄-d̪àk  1 
Tese: k=wɔ̄rɛ̄-k  1 
Number: 25
Word: eye
Temein: n=ı́ŋı́nà-t̪  1 
Doni: n=áŋānà-k  1 
Tese: n=áːn-ı̀k  1 
Number: 26
Word: fat n.
Temein: kı̄ʈíɲɔ  1 
Doni: ɖōkōrōk  2 
Tese: náɲàʔ #  3 
Number: 27
Word: feather
Temein: kómpɛ̄r-ı̀t̪ ~ kwómpɛ̄r-ı̀t̪  1 
Doni: á=gūrū-k  2 
Tese: kūhúhú-d̪ǝ̀k  3 
Number: 28
Word: fire
Temein: pɔ́ɖı̀ŋ  1 
Doni: fáɖı̀ŋ  1 
Tese: pö́ɖı̀ŋ  1 
Number: 29
Word: fish
Temein: k=álál-ı̀s  1 
Doni: k=ɛ́lɛ́-d̪āk  1 
Tese: álél-ı̄k  1 
Number: 30
Word: fly v.
Temein: ŋɛ́t̪à-k  1 
Doni: fúfúŋò  2 
Tese: pó  2 
Number: 31
Word: foot
Temein: áwà-t̪  1 
Doni: állʋ̀-k  2 
Tese: ɔ́llò-k  2 
Number: 32
Word: full
Temein: kā=pʋ́k-ānʋ̀k  1 
Doni: ké=gwɔ́rɲū-nàŋ  2 
Tese: kı̄=ʓɛ̄nɛ̄  -1 
Number: 33
Word: give
Temein: ōkú  1 
Doni: t̪ı̄n̪ī  2 
Tese: t̪ı̄n-  2 
Number: 34
Word: good
Temein: nt̪óbàn  1 
Doni: áyùk  2 
Tese: ö́yyòʔ  2 
Number: 35
Word: green
Temein: yɔ́yɔ̄m  1 
Doni: āŋgārmàʔ  2 
Tese: ē=mı̄mı̂l  3 
Number: 36
Word: hair
Temein: ʓɛ́-t̪ı̀t̪  1 
Doni: kí=ʓà-k  1 
Tese: kı́=ʓà-k  1 
Number: 37
Word: hand
Temein: n=ín-àt̪  1 
Doni: n=án-ák  1 
Tese: ɛ́n-nɛ̀k  1 
Number: 38
Word: head
Temein: lʋ̄lò  1 
Doni: állò  1 
Tese: óllò  1 
Number: 39
Word: hear
Temein: t̪óŋwà  1 
Doni: t̪ɔ̄ŋwā  1 
Tese: t̪ʋ̄ŋwā  1 
Number: 40
Word: heart
Temein: ôm-ʈɔːmà  1 
Doni: ɖā=náː=d̪ōnò  2 
Tese: ɖāláː-d̪ónò  2 
Number: 41
Word: horn
Temein: kı́nı̄-t̪  1 
Doni: kīŋī-k  1 
Tese: kīnı̄-k  1 
Number: 42
Word: I
Temein: nán  1 
Doni: náŋ  1 
Tese: náŋ  1 
Number: 43
Word: kill
Temein: ɔ́t̪ù  1 
Doni: ád̪ù  1 
Tese: ód̪ò  1 
Number: 44
Word: knee
Temein: nɔ́ŋgù  1 
Doni: nóù  1 
Tese: nóù  1 
Number: 45
Word: know
Temein: áyá ~ áyá-k  1 
Doni: áī  1 
Tese: ɛ́ːʔ  1 
Number: 46
Word: leaf
Temein: kɔ́bʋ̀-kı̀t̪  1 
Doni: ʈōːrɛ̄-d̪àk  -1 
Tese:
Number: 47
Word: lie
Temein:
Doni: mʋ̄ʈ-ʋ̄lù  1 
Tese:
Number: 48
Word: liver
Temein: múrı̀t̪  1 
Doni: mʋ́rı̀ŋ  1 
Tese: mʋ́rı̀k  1 
Number: 49
Word: long
Temein: nʓɔ́rt̪àʔ ~ nʓɔ́rt̪à-k  1 
Doni: āsāŋāláʔ  -1 
Tese: sāyāl-áʔ ~ sāyāll-áʔ  -1 
Number: 50
Word: louse
Temein: gámʋ̄l-t̪ìt̪  -1 
Doni: kı́d̪ı̄d̪ı̄-d̪àk  -1 
Tese: gámʋ̀l  -1 
Number: 51
Word: man
Temein: kor-t̪òʔ ~ kwór-t̪òʔ  -1 
Doni: áɖɛ̄ŋ=nd̪áːmà-k  1 
Tese: t̪āmād̪ámǝ̀-k  1 
Number: 52
Word: many
Temein: kɛ́lʈı̀ŋ  1 
Doni: kát̪ábák  2 
Tese: āʓʓáŋ  3 
Number: 53
Word: meat
Temein: n-t̪ɛ̀t̪  1 
Doni: ı̄n-d̪àk  1 
Tese: lī-d̪ǝ̀k  1 
Number: 54
Word: moon
Temein: kóù  1 
Doni: kòʋ̀ʔ  1 
Tese: káù  1 
Number: 55
Word: mountain
Temein: kʋ́rɛ̀t̪  1 
Doni: ʋ̄d̪ʋ̄mı̄k  2 
Tese: ʋ̄d̪ʋ̄mı̄k  2 
Number: 56
Word: mouth
Temein: ít̪ʋ̀-k  1 
Doni: ád̪ʋ̀-k  1 
Tese: úd̪ʋ̀-k  1 
Number: 57
Word: name
Temein: kàlı́n ~ kàlı́ŋ  1 
Doni: kālı̄k  1 
Tese: kālı̄ŋ  1 
Number: 58
Word: neck
Temein: ŋálò ~ ŋálòʔ  1 
Doni: ŋálō  1 
Tese: ŋálō  1 
Number: 59
Word: new
Temein: nɖı́=ŋàn ~ nı́=ŋàn  1 
Doni: á=ŋāŋ  1 
Tese: ā=ŋáŋ  1 
Number: 60
Word: night
Temein: ʄóːn  1 
Doni: ā=ʓūnì  1 
Tese: ʄúnì  1 
Number: 61
Word: nose
Temein: kı́=mı́n-t̪ı̀n  1 
Doni: kı́=m-d̪ı̀ŋ  1 
Tese: m=ámárɔ̀k  -1 
Number: 62
Word: not
Temein: ʓa  1 
Doni:
Tese:
Number: 63
Word: one
Temein: k=íɖɔ̄-ŋ  1 
Doni: k=ı́ɖɖ-ē  1 
Tese: k=íɖɔ̄  1 
Number: 64
Word: person
Temein: ɖéːnì  1 
Doni: á=ɖɛ̀ŋ  1 
Tese: ír=ɖàŋ  1 
Number: 65
Word: rain
Temein: náŋānàt̪  1 
Doni: nók  2 
Tese: nók  2 
Number: 66
Word: red
Temein: nt̪ɛ̀rɛ̀  1 
Doni: ōrbɛ̄k  2 
Tese: ȫrūʈwɛ̄ʔ  2 
Number: 67
Word: road
Temein: ɔ́n-t̪ı̀t̪  1 
Doni: árō  1 
Tese: árw  1 
Number: 68
Word: root
Temein: kı́rı̄kı̀rı̀-t̪  1 
Doni: kírī-d̪àk  1 
Tese: kı́r-ı̄k  1 
Number: 69
Word: round
Temein: ʈɔ́ŋkɔ̄lɔ̄ŋānɛ̀n  1 
Doni: kéŋɔ̄rt̪ūnà  2 
Tese: ōɖōgōl-áʔ  -1 
Number: 70
Word: sand
Temein: pɔ́kı̀t̪  1 
Doni: t̪ɛ́ŋ  2 
Tese: ʈɛ̄n-nı́k  2 
Number: 71
Word: say
Temein: īlɛ̄ŋ-éì  1 
Doni: ɲá  2 
Tese: ɲá  2 
Number: 72
Word: see
Temein: āŋkı̄l-ı̀k  1 
Doni: fù  2 
Tese: pâʔ  2 
Number: 73
Word: seed
Temein: t̪ɛ̂-t̪ı̀t̪  1 
Doni: t̪éːyı̄-d̪àk  1 
Tese: t̪ɔ́yō-d̪ǝ̀k  1 
Number: 74
Word: sit
Temein: ʈɛ̀ɲ-ù  1 
Doni: kárfūlà  1 
Tese: kárpà  1 
Number: 75
Word: skin
Temein: lāŋʋ́n  1 
Doni: lɛ̄ɲā  1 
Tese: lāɲ-ı́k  1 
Number: 76
Word: sleep
Temein: rɔ́ŋ-ı̄n-ʋ̀k  1 
Doni: ʈáŋʋ̄nù  2 
Tese: ɖáŋı̄rɔ̀ ~ ɖáŋgı̄rɔ̀  1 
Number: 77
Word: small
Temein: nsı̀ɖı̀ɖì  1 
Doni: ɖúɕɕàì  2 
Tese: ímʋ́ɖókwàk  3 
Number: 78
Word: smoke
Temein: kı́t̪ı́mùʔ ~ kʋ́t̪ʋ́mùʔ ~ kı́d̪ı́mʋ̀-k  1 
Doni: kʋ̄d̪ʋ́mū  1 
Tese: kʋ̄d̪ʋ́mmɔ̀ʔ  1 
Number: 79
Word: stand
Temein: īl-t̪ʋ̀k  1 
Doni: lí-d̪ù  1 
Tese: ʈı́gı̄d̪ō-nò  -1 
Number: 80
Word: star
Temein: ɖúlı̀-t̪  1 
Doni: ɖúlı̀-k  1 
Tese: kwʋ̄=ɖı́llı́-d̪ǝ̀k  1 
Number: 81
Word: stone
Temein: kʋ́rɛ̀t̪  1 
Doni: kūràk  1 
Tese: kúrɔ̀k  1 
Number: 82
Word: sun
Temein: nónù ~ núnù  1 
Doni: nánùʔ  1 
Tese: nö́nùʔ  1 
Number: 83
Word: swim
Temein: báː=lūı̀ɲ  1 
Doni: bá=ánɖɔ̀ŋ  2 
Tese: lı́m-d̪ā-mʋ̄ŋ ~ lı́mı̄-d̪ā-mʋ̄ŋ  3 
Number: 84
Word: tail
Temein: rı́ŋ-gák-ı̄s ~ rı́ːŋ-gı̀s  1 
Doni: ʈák-āk  2 
Tese: sábòŋ  3 
Number: 85
Word: that
Temein: nɔ̄  1 
Doni: nɛ̀  2 
Tese: ālā=nı̄-kì  2 
Number: 86
Word: this
Temein:   1 
Doni: nì  1 
Tese: ālé=ì  2 
Number: 87
Word: thou
Temein: nı́n  1 
Doni: nı́ŋ  1 
Tese: nı́ŋ  1 
Number: 88
Word: tongue
Temein: mɛ́nd̪ı̄ɲà-t̪  1 
Doni: kɛ́ɖɛ̄mà-k  1 
Tese: ŋáɖı̄mà-k  1 
Number: 89
Word: tooth
Temein: āw-ı̀s  1 
Doni: áyà-k  1 
Tese: īyı́-k  1 
Number: 90
Word: tree
Temein: mɛ́rɛ̄ŋ-ı̀s  1 
Doni: ɓɔ́ː-rı̀ŋ  2 
Tese: ɓòʔ  2 
Number: 91
Word: two
Temein: kárō-kwɛ̄  1 
Doni: kárō  1 
Tese: kárō  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Temein: ìt̪-ák  1 
Doni: ı̄n̪d̪á  1 
Tese: ı́d̪d̪à  1 
Number: 93
Word: warm
Temein: wáːrāŋ  1 
Doni: āːrāŋ  1 
Tese: ārráŋ  1 
Number: 94
Word: water
Temein: mʋ́ŋ  1 
Doni: ā=mʋ̄ŋ  1 
Tese: ī=mʋ́ŋ ~ ʋ̄=mʋ́ŋ  1 
Number: 95
Word: we1
Temein: kát̪  1 
Doni: kák  1 
Tese: kák  1 
Number: 95
Word: we2
Temein: sāsák ~ sásàk  2 
Doni: kālá=sı̄k  2 
Tese: kā=sák  2 
Number: 96
Word: what
Temein: ŋɛ́ ~ ŋʸɛ́ː  1 
Doni: ŋɛ̄  1 
Tese: ŋēī  1 
Number: 97
Word: white
Temein: nʈı̀ʈı̀k  1 
Doni: á=ɳɖǝ̄ɽı̀k  1 
Tese: ɛ̄=ɽɛ̄ɽɛ̀k ~ ɛ̄=ɽɛ̄ʈɛ̀k  1 
Number: 98
Word: who
Temein: ŋánī  1 
Doni: ánnı́ŋ  1 
Tese: ŋānɛ́  1 
Number: 99
Word: woman
Temein: lı́kámɛ̀ʔ ~ lı́gámɛ̀ʔ  1 
Doni: nı̀mɛ̀ʔ  -1 
Tese: írd̪à=nàmɛ̀ʔ  -1 
Number: 100
Word: yellow
Temein:
Doni: ā=fʋ̄rʋ̄ɲ-àʔ  1 
Tese: ā=fı̀r  1 
Number: 101
Word: far
Temein: ŋgɔ̄nɔ̄rràŋ  1 
Doni: kēː=wáɖɖáwɛ̀ŋ  2 
Tese: āɖɖákı̄ŋ  2 
Number: 102
Word: heavy
Temein: nt̪ɛ̀nnɛ̀  1 
Doni: ānnɛ̀k  1 
Tese: ánnɛ̂ʔ  1 
Number: 103
Word: near
Temein: t̪ı̄k-áʔ  1 
Doni:
Tese: ē=d̪ı̄k-áʔ  1 
Number: 104
Word: salt
Temein: sɛ̄lɛ̄lɛ̄  1 
Doni: sɛ̄lɛ̄ŋ  1 
Tese: sɛ̄lı̄k  1 
Number: 105
Word: short
Temein: sɛ̀rɛ̀ʔ  1 
Doni: ā=n̪d̪ı̄ŋı̄rà  2 
Tese: ōɖōgōl-áʔ #  3 
Number: 106
Word: snake
Temein: lö́lʋ̀-k ~ lólʋ̀-k  1 
Doni: lālʋ̄-k  1 
Tese: lö́lʋ̀-k  1 
Number: 107
Word: thin
Temein: ɲı́lɔ̄ŋ-àʔ  1 
Doni: á=ʓīʓīl-àʔ  2 
Tese: ē=ʓéɲēl-àʔ  2 
Number: 108
Word: wind
Temein: kɔ́pʋ́ŋ-ı̀t̪  1 
Doni: t̪úrí  2 
Tese: t̪ʋ̄rrí  2 
Number: 109
Word: worm
Temein: ɛ́ʓɛ́m-ı̀t̪  1 
Doni:
Tese: ı̀ʓàm-ı̀k #  1 
Number: 110
Word: year
Temein: sı̄nɛ̀ʔ  -1 
Doni: nóːd̪àk  1 
Tese: ád̪d̪ı̀ŋ  2 
tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,tem-word,tem-tmn,tem-don,tem-tes,
Total of 111 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
4569178877
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov