Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

East Sudanic family: Surmic group (10 lists) :

Search within this database
Total of 118 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\esu\srm
Number: 1
Word: all
Narim: vɛ̀lɛ̀-k  1 
Didinga: vɛ̀lɛ̀ː-k  1 
Tennet: ɗòː-k  2 
Murle: ɗòː-k  2 
Baale: ɓáːy  3 
Suri (Chai): kùmùlɔ́  4 
Mursi: ɗàːy  5 
Me'en: čʼɔ̀-k  6 
Kwegu: čʼól  7 
Majang: bàŋéy  8 
Number: 2
Word: ashes
Narim: tíðè-t  1 
Didinga: kà=tíðè-t  1 
Tennet: bùr  2 
Murle: bùr  2 
Baale: búr  2 
Suri (Chai): ɓùr  2 
Mursi: bùr  2 
Me'en: bùr  2 
Kwegu: bólù  2 
Majang: tàɗàpù  3 
Number: 3
Word: bark
Narim: ɓàlːɔ́-k  1 
Didinga: ɓɔ̀ɣɔ̀ɣɔ̀  2 
Tennet: ɓɔ̀lɔ́-k  1 
Murle: ɓɔ̀lɔ́ː-k  1 
Baale: ɓóɣón-í  2 
Suri (Chai): ɓògì  2 
Mursi: gɔ̀ŋùɲà  3 
Me'en: ɓɔ̀lɔ̀ʔɛ̀-č  1 
Kwegu: ɗùóm  4 
Majang: ɔ̀rkán  -1 
Number: 4
Word: belly
Narim: kɛ̀ːŋ-à  1 
Didinga: kɛ́ːŋ-à  1 
Tennet: kɛ̀ŋ  1 
Murle: kɛ́ːŋ  1 
Baale: kɛ̀ŋː-á  1 
Suri (Chai): kɛ̄ːŋ-ó  1 
Mursi: kɛ̄ŋ-ó  1 
Me'en: kɛ́ŋ-ó  1 
Kwegu: kìàŋ  1 
Majang: ámɗ  2 
Number: 5
Word: big
Narim: č=óbː-í  1 
Didinga: č=òbː-í  1 
Tennet: ʌ̀=dːìkːìrːè  2 
Murle: ápːè  1 
Baale: àbːó  1 
Suri (Chai): ábːù  1 
Mursi: à=bú-ì  1 
Me'en: bú-ì  1 
Kwegu: tàč-í  3 
Majang: bɔ̀bʌ́ŋ  1 
Number: 6
Word: bird
Narim: kìɓʌ̀lːì-č  1 
Didinga: kìɓálːí-č  1 
Tennet: íɓʌ́lːì-č  1 
Murle: kíɓálːì-č  1 
Baale: kàːlɛ́-ǯí  1 
Suri (Chai): šɔ̄wá  2 
Mursi: šɔ̄wá  2 
Me'en: šɔ̀wá  2 
Kwegu: kùbːár  1 
Majang: tìːtò-n  3 
Number: 7
Word: bite
Narim: ɗʌ́ɣ-ì  1 
Didinga: ɗàɣ-ɔ́  1 
Tennet: ɗák  1 
Murle: ɗák  1 
Baale: ɗág-ɔ́  1 
Suri (Chai): ā=ŋīyːó  2 
Mursi: á=ŋīdːó  2 
Me'en: á=nīt-  2 
Kwegu: ìnɗìɗ-à  2 
Majang: káw-òk  3 
Number: 8
Word: black
Narim: čòlː-ì  1 
Didinga: kólí-ʌ̀  1 
Tennet: ólːʌ̀  1 
Murle: kólì  1 
Baale: kòːlyé  1 
Suri (Chai): kɔ̄rɔ̄  1 
Mursi: kórːó-y  1 
Me'en: kɔ̄rɔ̄-y  1 
Kwegu: dìmì-gù  2 
Majang: kɔ̀yʋ́-ŋ  1 
Number: 9
Word: blood
Narim: ɓı́yɛ́  1 
Didinga: ɓìʑːí  1 
Tennet: ɓíʓè  1 
Murle: ɓíyè  1 
Baale: ɓı́ːðá  1 
Suri (Chai): ɲáwà  2 
Mursi: ɲáwà  2 
Me'en: ɲāɓā  2 
Kwegu: nìàb-ò  2 
Majang: yɛ́rʋ́m  3 
Number: 10
Word: bone
Narim: àmːɛ̀-n  1 
Didinga: ɛ́mːɛ̀-n  1 
Tennet: ɛ́mːɛ̀-n  1 
Murle: ámːɛ́ː-n  1 
Baale: èmːè-nì  1 
Suri (Chai): ɠìɠ-à  2 
Mursi: gíg-à  2 
Me'en: gìʔ-á  2 
Kwegu: gíčʼ-í  2 
Majang: ɛ́mɛ̀-nán  1 
Number: 11
Word: breast
Narim: īyyɔ̄ #  1 
Didinga: iːyˈo #  1 
Tennet:
Murle: ðind-eti #  2 
Baale: íyó  1 
Suri (Chai): lùdːún  3 
Mursi: ludum  3 
Me'en: tiso #  4 
Kwegu: kákòm #  5 
Majang: kukum #  5 
Number: 12
Word: burn tr.
Narim: tʋ̀ːð-ʋ̀  1 
Didinga: tʋ́ːðː-ɔ̀  1 
Tennet: tʋ̀ð  1 
Murle: toð #  1 
Baale: čɔ́ɣɛ́  2 
Suri (Chai): čɔ̀ɣɛ̀  2 
Mursi:
Me'en: tɔ́ɓà  3 
Kwegu: šelí-yáʔá  4 
Majang: mòɗ-úk  5 
Number: 13
Word: claw(nail)
Narim: vàlːàɣ-ìt  1 
Didinga: àlàɣ-ìt  1 
Tennet: vàlà-ìt  1 
Murle: válːá-ìt  1 
Baale: tı̀r-tı́r-ı́  2 
Suri (Chai): tı́r-tı́r  2 
Mursi: tı́r-tı́r  2 
Me'en: kɔ̄ɓɔ̄lɔ̄gí-t  3 
Kwegu: šùkʼòm  -1 
Majang: čòpòlkòy  4 
Number: 14
Word: cloud
Narim: lòrùdːò  1 
Didinga: ɗíːð  2 
Tennet: ɗìíð  2 
Murle: ɗìːð-oč  2 
Baale: ìɗò  3 
Suri (Chai): íɗò  3 
Mursi: íɗó  3 
Me'en: íɗò  3 
Kwegu: lùːp  4 
Majang: tìːmán  5 
Number: 15
Word: cold
Narim: ʌ̀=lʌ̀lːì  1 
Didinga: kʌ̀=lʌ́lì  1 
Tennet: lʌ̀lì-ð  1 
Murle: á=làl  1 
Baale: á=lːàl-ɛ́  1 
Suri (Chai): làl-è-ndò  1 
Mursi: làl-ìnì  1 
Me'en: tùlùʔ-ì  2 
Kwegu: čìrátà  3 
Majang: sàló-ŋ  4 
Number: 16
Word: come
Narim: ìǯː-ʌ̀  1 
Didinga: íǯː-ʌ̀  1 
Tennet: ìǯː-ʌ̀  1 
Murle: íǯː-à  1 
Baale: ǯàŋː-á  2 
Suri (Chai): wɔ̀ŋː-à  3 
Mursi: wòŋ-à  3 
Me'en: yùg-ɔ̀  4 
Kwegu: k=ùʔà-bá  5 
Majang: mɛ̀lɛ̀  6 
Number: 16
Word: come
Narim:
Didinga:   5 
Tennet:
Murle: =k=u  5 
Baale:
Suri (Chai): k=ū-n  5 
Mursi: k=ow-a  5 
Me'en: k=ù-n  5 
Kwegu:
Majang:
Number: 17
Word: die
Narim: ɗàːw-ʋ̀  1 
Didinga: ɗʌ́ːɣ-ɔ́  1 
Tennet: ɗàk  1 
Murle: ɗáːk  1 
Baale: ı̀r-ɔ̀  2 
Suri (Chai): èr-é  2 
Mursi: ɛrː-a #  2 
Me'en: rés-ā  2 
Kwegu: āršā-bá  2 
Majang: rèːr-ík  2 
Number: 18
Word: dog
Narim: k=ʋ̀rʋ̀ð-ʌ̀  1 
Didinga: ʋ́ðʋ́r  1 
Tennet: ʋ̀rʋ̀ð  1 
Murle: ʋ́rʋ̀ð  1 
Baale: ʋ̀rs-á  1 
Suri (Chai): ròsː-ò  1 
Mursi: rósː-ó  1 
Me'en: ròs-ò  1 
Kwegu: kíàní  -1 
Majang: wár  1 
Number: 19
Word: drink
Narim: wʋ̀ɗɛ́  1 
Didinga: kʋ́ɗ-ı̀  1 
Tennet: ʋ́ɗ  1 
Murle: wʋ́t  1 
Baale: kʋ́ɗ-ɔ́  1 
Suri (Chai): ìr-ɛ̄  2 
Mursi: ír-ɛ̄  2 
Me'en: ìr-  2 
Kwegu: màt-bà  3 
Majang: út-úk  1 
Number: 19
Word: drink
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): māt-  3 
Mursi: mat-a  3 
Me'en: màt-à  3 
Kwegu:
Majang:
Number: 20
Word: dry
Narim: ɔ̀=ɗɔ̀w-à  1 
Didinga: ɔ̀=ɗɔ̀ɣɔ́ɣ-á  1 
Tennet: ɔ̀=ɗɔ́-ı̀  1 
Murle: à=ɗɔ́ː-y  1 
Baale: à=ɗɔ̀ɗɔ́ɣ-ɛ̀ː  1 
Suri (Chai): ɗɔ́rɔ́g-ɔ̄sːı́  1 
Mursi: ɗɔ̀r-ɔ̀sːı́  1 
Me'en: rōm-ōsí  2 
Kwegu: kʼùwkʼà  3 
Majang: pàːlkí-ŋ  4 
Number: 21
Word: ear
Narim: k=ı̀-tːʌ̀t  1 
Didinga: ı̀-tːát  1 
Tennet: ì-tːʌ̀t  1 
Murle: í-tːàt  1 
Baale: ı̀-t̪áː-nı́  1 
Suri (Chai): ɲāb-ı́  2 
Mursi: ɲàb-ı́  2 
Me'en: ɲàɓ-íč  2 
Kwegu: nàb-ù  2 
Majang: wìːn-á  3 
Number: 22
Word: earth
Narim: lòː-č  1 
Didinga: lóː-č  1 
Tennet: lòː-č  1 
Murle: lóː-č  1 
Baale: ló  1 
Suri (Chai): báʔ  2 
Mursi: báʔ  2 
Me'en: bāː  2 
Kwegu: dāːlí  3 
Majang: ɗó  4 
Number: 23
Word: eat
Narim: ɗʋ́wɔ́-ı́  1 
Didinga: ɗʋ̀ɣ-ɔ́  1 
Tennet: ɗák  2 
Murle: ɗák  2 
Baale: ɗág-ɔ́  2 
Suri (Chai): ūsː-ú  3 
Mursi: ɓàːg-á  4 
Me'en: ús-ù  3 
Kwegu: ʔám-bà  5 
Majang: ɗám-úk  5 
Number: 23
Word: eat
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): ām  5 
Mursi: am-  5 
Me'en: àm-  5 
Kwegu:
Majang:
Number: 24
Word: egg
Narim: ɓʋ̀ːrʋ̀  1 
Didinga: ɓʋ́ːrʋ̀  1 
Tennet: ɓʋ̀rʋ̀  1 
Murle: ɓʋ́ːrɔ̀  1 
Baale: ɓúrá  1 
Suri (Chai): ɓúrːày  1 
Mursi: ɓùrːáy  1 
Me'en: mūlá-č  2 
Kwegu: móːgù  -1 
Majang: tùtùká-n  3 
Number: 25
Word: eye
Narim: kɛ̀ɓɛ̀rɛ̀  1 
Didinga: kɛ́ɓɛ́rɛ̀  1 
Tennet: ɛ̀ɓɛ̀rɛ̀  1 
Murle: kɛ́βɛ̀rɛ̀  1 
Baale: kɛ̀ːrɛ́  1 
Suri (Chai): kàːr-ì  1 
Mursi: kàːr-ì  1 
Me'en: kàbàrì-č  1 
Kwegu: kàrb-ò  1 
Majang: tàːmá  2 
Number: 26
Word: fat n.
Narim: múrèː-ɕ  1 
Didinga: mʋ̀rɛ̀ː-ɕ  1 
Tennet:
Murle: more-ɕ #  1 
Baale:
Suri (Chai): ɓúgòrēː  2 
Mursi:
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 27
Word: feather
Narim: k=àvːʋ̀rɛ̀  1 
Didinga: k=ʌ́úrí  1 
Tennet: ʌ̀vùrè  1 
Murle: ròbé-č  2 
Baale: rɔ́wá  2 
Suri (Chai): rɔ̀wà-ì  2 
Mursi: čɔ̀rɛ́  3 
Me'en: sèlà  4 
Kwegu: ʔòròm  5 
Majang: lòːmù-n  6 
Number: 28
Word: fire
Narim: gúó  1 
Didinga: ɠùó  1 
Tennet: gùó  1 
Murle: ɠó  1 
Baale: gwó  1 
Suri (Chai):   1 
Mursi: gòʔ  1 
Me'en: gó  1 
Kwegu: gù  1 
Majang: máɗ  2 
Number: 29
Word: fish
Narim: k=ùlùgːò-č  1 
Didinga: úlúgːò-č  1 
Tennet: ùlùɠ-ít  1 
Murle: k=úlúɠ-ìt  1 
Baale: ʋ̀lʋ̀gː-ɛ́  1 
Suri (Chai): ʔūrgū-sí  1 
Mursi: ʔūrū-sːá  1 
Me'en: kʼàǯó-č  2 
Kwegu: àrtè  3 
Majang: ólt  1 
Number: 30
Word: fly v.
Narim: ʌ̀=kːʋ́ll-ı̀  1 
Didinga: kul #  1 
Tennet: kʋ́l  1 
Murle: kul #  1 
Baale:
Suri (Chai): ā=bánːà #  2 
Mursi: bànàʔ  2 
Me'en:
Kwegu: gór-àː  3 
Majang:
Number: 31
Word: foot
Narim: ðòː-čːí  1 
Didinga: ðò-čːì  1 
Tennet: ðó-č  1 
Murle: ðòː-č  1 
Baale: sò  1 
Suri (Chai): ǯāgār-í  2 
Mursi: ǯàːr-í  2 
Me'en: ǯáré-č  2 
Kwegu: ǯàp  3 
Majang: ɗèrà-n  4 
Number: 32
Word: full
Narim: à=ɓı̀ðː-ı́  1 
Didinga: à=ɓı̀ð-ı̀  1 
Tennet: ʌ̀=ɓíðè  1 
Murle: à=ɓíð  1 
Baale: ı̀=ɓı́tːɛ̀ː  1 
Suri (Chai): ɗínē-yó  2 
Mursi: ɗíné-yò  2 
Me'en: dìbìsì  3 
Kwegu: hà=tàb  4 
Majang: íŋàɲ  5 
Number: 33
Word: give
Narim: ʌ́=ɲì-k  1 
Didinga: ʌ̀=ɲí-k  1 
Tennet: ʌ̀=ɲè-k  1 
Murle: à=ɲèː-k  1 
Baale: ā=ɲé-ɣé  1 
Suri (Chai): ʔàyìné  2 
Mursi: áyìnèʔ  2 
Me'en: ʔáy-à  2 
Kwegu: ʔáy-ìn-té-bà  2 
Majang: gàɓ-ùk  3 
Number: 34
Word: good
Narim: ʌ̀=ɓùnː-ʌ́  1 
Didinga: ʌ́=ɓùnː-ʌ̀  1 
Tennet: ʌ́=ɓùnː-ʌ̀  1 
Murle: à=bːón  1 
Baale: á=čːàlːɛ́  2 
Suri (Chai): á=čːālːı́  2 
Mursi: á=čːàlːı́  2 
Me'en: ɓūš-í  3 
Kwegu: há=šùkʼá  4 
Majang: mı̀ntán  5 
Number: 35
Word: green
Narim: ɕūlá-k #  1 
Didinga: ɕula-k #  1 
Tennet:
Murle: ɕola-i #  1 
Baale:
Suri (Chai): ɕàːg-í #  2 
Mursi: ɕag-i  2 
Me'en:
Kwegu: ɕʼógùrè  2 
Majang:
Number: 36
Word: hair
Narim: ímːʌ́  1 
Didinga: ìmːʌ́  1 
Tennet: ímːʌ́  1 
Murle: ímà  1 
Baale: ímːá  1 
Suri (Chai): čɔ̀rɛ̀  2 
Mursi: čɔ́rɛ̀  2 
Me'en: čɔ́ʔrè  2 
Kwegu: čʼírà-ší  2 
Majang: àmù-n  3 
Number: 37
Word: hand
Narim: ʌ̀ðːì-t  1 
Didinga: ʌ́ðːì-t  1 
Tennet: ʌ̀ðːì  1 
Murle: áðːì-t  1 
Baale: àyí  1 
Suri (Chai): síyó  1 
Mursi: síyò  1 
Me'en: sí-t  1 
Kwegu: bùá  2 
Majang: ʔàrì  1 
Number: 38
Word: head
Narim: ɔ̀ːwà  1 
Didinga: ɔ́ː  1 
Tennet: ɔ̀ː  1 
Murle: ɔ̀ː  1 
Baale: ɔ̀wà  1 
Suri (Chai): sābː-á  2 
Mursi: sàbː-á  2 
Me'en: sáɓ-ò  2 
Kwegu: šùɓ-ò  2 
Majang: ɔ̀ːɗɔ̀h  1 
Number: 39
Word: hear
Narim: ðı́w-ʋ́  1 
Didinga: ðı̀g-ɔ́  1 
Tennet: ðík  1 
Murle: zìk  1 
Baale: sìɠ-ɔ́  1 
Suri (Chai): šìg-á  1 
Mursi: šìg-à  1 
Me'en: šìʔ-à  1 
Kwegu: wāì-bá  2 
Majang: tíy-  1 
Number: 40
Word: heart
Narim: ðı́nı́-n  1 
Didinga: ðı̀nı́-t  1 
Tennet: ðı́nı́-n  1 
Murle: zíníð  1 
Baale: sı́ːnı́  1 
Suri (Chai): hı́nı́  1 
Mursi: hı́nı́  1 
Me'en: šìn-í  1 
Kwegu: šán  1 
Majang: ɓàːye  2 
Number: 41
Word: horn
Narim: òtːò-n  1 
Didinga: ótːò-n  1 
Tennet: òtːò-n  1 
Murle: ótːò-n  1 
Baale: ʋ̀t̪ːʋ́-n  1 
Suri (Chai): kɛ̀rè  2 
Mursi: kèrːè  2 
Me'en: kʼèrǯè  2 
Kwegu: šɛ̀í  3 
Majang: kòytɛ́  4 
Number: 42
Word: I
Narim: à-nː-ɛ̀tːà  1 
Didinga: ŋ=á-n-ɛ́tːà  1 
Tennet: à-n-ı́tːà  1 
Murle: à-n-ɛ̀ːtːà  1 
Baale: à-n-dá  1 
Suri (Chai): à-ɲːè  1 
Mursi: á-ɲːè  1 
Me'en: à-ɲí  1 
Kwegu: áː-n  1 
Majang: ɛ̀ː-t  1 
Number: 43
Word: kill
Narim: rʋ́w-ʋ́  1 
Didinga: rùɣ-ó  1 
Tennet: rʋ́k  1 
Murle: rʋ́k  1 
Baale: káð-ɔ́  2 
Suri (Chai): t̪ɔ̀ɣɔ̀ɗà  3 
Mursi: t̪ɔ̀ːɗà  3 
Me'en: ʔín-à  4 
Kwegu: ríš-bá  5 
Majang: ɓòkòt-úk  6 
Number: 43
Word: kill
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): nīs  4 
Mursi:
Me'en: nìs  4 
Kwegu: =níːš-  4 
Majang:
Number: 44
Word: knee
Narim: kʋ̀ðʋ̀ŋ  1 
Didinga: kʋ̀ðʋ́ŋ  1 
Tennet: ʋ̀ðːʋ̀ŋ  1 
Murle: kʋ́ðːʋ̀ŋ  1 
Baale: kùndì  1 
Suri (Chai): kōmː-í  2 
Mursi: kòmː-íʔ  2 
Me'en: kʼɔ̄mé-č  2 
Kwegu: kʼúàmí-n  2 
Majang: kòrŋá-n  3 
Number: 45
Word: know
Narim: ɠáː  1 
Didinga: ɡàá  1 
Tennet: ɠáː  1 
Murle: ɠáː  1 
Baale: gáw-ɔ̀  1 
Suri (Chai): t̪ā=gā  1 
Mursi: tá=gá  1 
Me'en: tá=kà  1 
Kwegu: ʔíbàǯ-bá  2 
Majang: ɗìgìr-ìk  3 
Number: 46
Word: leaf
Narim: ɓʌ̀lːò-ɣìt  1 
Didinga: ɓɔ̀lɔ̀ɣ-ìnìt  1 
Tennet: vʌ̀rʌ̀ɲò-č  2 
Murle: ɓólóyí-tòt  1 
Baale: ɓàlːóg-óːní  1 
Suri (Chai): ɓālːōg-í  1 
Mursi: ɓálːòg-í  1 
Me'en: sàl-èč  3 
Kwegu: kʼàkʼítɛ̀n  4 
Majang: píːŋò-n  5 
Number: 47
Word: lie
Narim: =òŋ- #  1 
Didinga:
Tennet:
Murle: oŋ ~ oŋ-ɔŋ #  1 
Baale:
Suri (Chai):
Mursi:
Me'en:
Kwegu: úŋ-  1 
Majang:
Number: 48
Word: liver
Narim: ɲɔ́ː  1 
Didinga: ɲɔ́ː  1 
Tennet: ɲɔ́ː  1 
Murle: ɲɔ́ː  1 
Baale: ɲɔ́  1 
Suri (Chai): tārːá  2 
Mursi: tárːá  2 
Me'en: tàrà  2 
Kwegu: nòh-ò  1 
Majang: ɲàːy  1 
Number: 49
Word: long
Narim: wúːn  1 
Didinga: wùún  1 
Tennet: wúːn  1 
Murle: wúːn  1 
Baale: wùːn-é  1 
Suri (Chai): rāmːā-yí  2 
Mursi: ràmːà-yí  2 
Me'en: ràmà-tù  2 
Kwegu: ràːǯímì  2 
Majang: ǯèːɗó-ŋ  3 
Number: 50
Word: louse
Narim: ìɲʌ́-tːòt  1 
Didinga: ìɲà-tːìt  1 
Tennet: íɲʌ̀-čːóč  1 
Murle: ìɲì-tːàt  1 
Baale: ı̀ɲːá-ðì  1 
Suri (Chai): úɲǯó-í  1 
Mursi: úɲːɔ́-yî  1 
Me'en: ìnčʼò-č  1 
Kwegu: ínté  1 
Majang: ŋɛ̀tí-ŋ  1 
Number: 51
Word: man
Narim: éːt  1 
Didinga: éːt  1 
Tennet: éːt  1 
Murle: éːt  1 
Baale: éː  1 
Suri (Chai): hírí  2 
Mursi: hírí  2 
Me'en: mɛ̀  3 
Kwegu: wùr  4 
Majang: ʔìɗìt  1 
Number: 52
Word: many
Narim: mɛ̀ːlı́  1 
Didinga: mɛ́ːlı́-k  1 
Tennet: mɛ̀ːlɛ̀  1 
Murle: mɛ̀ːlɛ̀  1 
Baale: mèːlé  1 
Suri (Chai): mērí  1 
Mursi: mèrí  1 
Me'en: mèrí  1 
Kwegu: ǯùwánù  2 
Majang: ɓɔ̀kàŋ  3 
Number: 53
Word: meat
Narim: k=ìɗìŋ  1 
Didinga: íɗíŋ  1 
Tennet: ìɗìŋ  1 
Murle: íɗìŋ  1 
Baale: èɗíŋ  1 
Suri (Chai): áyù  2 
Mursi: àčːúk  2 
Me'en: áčùk  2 
Kwegu: ʔárùŋ  3 
Majang: táːr  4 
Number: 54
Word: moon
Narim: ɲı̀lɔ̀-k  1 
Didinga: ɲı́lɔ̀-k  1 
Tennet: ɲèlò-k  1 
Murle: ɲéːlò-k  1 
Baale: ɲʋ̀lʋ́  1 
Suri (Chai): tágí  2 
Mursi: tágí  2 
Me'en: táʔí-s  2 
Kwegu: tígè-š  2 
Majang: ɛ̀ːyɛ̀-n  3 
Number: 55
Word: mountain
Narim: ðíːr  1 
Didinga: múːr  2 
Tennet: ɓɛ́  3 
Murle: ɓɛ̀  3 
Baale: kút̪ːúl  4 
Suri (Chai): kūt̪ːūl  4 
Mursi: kút̪ːúl  4 
Me'en: ɛ̀lɛ̀  5 
Kwegu: gáːk  6 
Majang: édé-n  7 
Number: 56
Word: mouth
Narim: k=ʋ̀tːʋ́-k  1 
Didinga: ʋ̀tːʋ́-k  1 
Tennet: ʋ̀tːʋ̀-k  1 
Murle: ʋ́tːʋ̀-k  1 
Baale: ʋ̀t̪ʋ́  1 
Suri (Chai): tūg-ó  1 
Mursi: tūg-ó  1 
Me'en: túk  1 
Kwegu: tók  1 
Majang: átó  1 
Number: 57
Word: name
Narim: ðàːrà  1 
Didinga: ðáːrà  1 
Tennet: ðàr  1 
Murle: záːr  1 
Baale: sàrá  1 
Suri (Chai): sárā  1 
Mursi: sárá  1 
Me'en: sèlːà  1 
Kwegu: róŋ  2 
Majang: tíríyá  1 
Number: 58
Word: neck
Narim: ìɲːá  1 
Didinga: ìɲːá  1 
Tennet: íɲːà  1 
Murle: íɲːà  1 
Baale: íɲːá  1 
Suri (Chai): ŋó  2 
Mursi: ŋó  2 
Me'en: kʼōróŋ  3 
Kwegu: kʼórːóŋ  3 
Majang: ŋɔ́ɗɔ̀  2 
Number: 59
Word: new
Narim: ǯɔ̀ːr  1 
Didinga: ŋéǯːú  -1 
Tennet: ŋèǯːù-k  -1 
Murle: čʋ́lá-k  2 
Baale: áːdís  -1 
Suri (Chai): á=čːāgí  3 
Mursi: á=čːāgí  3 
Me'en: čàʔí  3 
Kwegu: gáyàːlí  4 
Majang: ı̀n=tɔ̀ːn  5 
Number: 60
Word: night
Narim: ɓʌ̀ːlː-ìn  1 
Didinga: ɓʌ́ːl-ìn  1 
Tennet: ɓʌ́l-ìn  1 
Murle: ɓáːl-ìn  1 
Baale: ɓàlí  1 
Suri (Chai): ɓɛ̄lɛ̄-ì  1 
Mursi: ɓɛ́lːɛ̀ʔ  1 
Me'en: bàr  1 
Kwegu: míkír  2 
Majang: káːy  3 
Number: 61
Word: nose
Narim: ŋʋ̀ɛ̀-č  1 
Didinga: úŋŋéː-č  1 
Tennet: ʋ̀ŋɛ̀-č  1 
Murle: ʋ́ŋɛ̀-č  1 
Baale: ùŋːé  1 
Suri (Chai): gìròŋ  2 
Mursi: gīrōŋ  2 
Me'en: gíròŋ  2 
Kwegu: ǯùrùŋ  2 
Majang: ɛ́ŋɛ́-n  1 
Number: 62
Word: not
Narim:
Didinga: ŋàː  1 
Tennet: ŋʌ̀nːí ~ ŋɛ́n  1 
Murle: laŋ ~ alaŋ  2 
Baale: ŋa-  1 
Suri (Chai): ŋà  1 
Mursi: ŋa  1 
Me'en: =oŋ  1 
Kwegu: =ken  3 
Majang: ku=  4 
Number: 62
Word: not
Narim:
Didinga:
Tennet: ı̀rɔ́ŋ  2 
Murle:
Baale:
Suri (Chai):
Mursi:
Me'en:
Kwegu: ma  4 
Majang:
Number: 63
Word: one
Narim: óɗó-ì  1 
Didinga: k=òɗé-ì  1 
Tennet: č=óɗè  1 
Murle: áɗó-ì  1 
Baale: óːɗè  1 
Suri (Chai): ɗó-nè  1 
Mursi: ɗó-nè  1 
Me'en: kɔ́nàŋ  2 
Kwegu: kíém  3 
Majang: òmò-ŋ  4 
Number: 64
Word: person
Narim: éːt  1 
Didinga: éːt  1 
Tennet: éːt  1 
Murle: éːt  1 
Baale: éː  1 
Suri (Chai): hírí  2 
Mursi: hírí  2 
Me'en: hírí  2 
Kwegu: wùr  3 
Majang: ʔìɗìt  1 
Number: 65
Word: rain
Narim: tàmːù  1 
Didinga: támːù  1 
Tennet: tàmːù  1 
Murle: támːù  1 
Baale: t̪àmːù  1 
Suri (Chai): gù-yò  2 
Mursi: gù-yò  2 
Me'en: tùmù  1 
Kwegu: gò-t  2 
Majang: tùl  3 
Number: 66
Word: red
Narim: márı́-k  1 
Didinga: màrı́-k  1 
Tennet: márı́-k  1 
Murle: mɛ́rı́-k  1 
Baale: màrgí  1 
Suri (Chai): gōlōɲ-í  2 
Mursi: gōlōɲ-í  2 
Me'en: gōlōɲ-í  2 
Kwegu: čʼàčʼù-gù  3 
Majang: dèːŋ  4 
Number: 67
Word: road
Narim: ɠɔ̀ːlà  1 
Didinga: ɠɔ̀ːlːà  1 
Tennet: gɔ̀ːl  1 
Murle: ɠɔ́ːl  1 
Baale: gàngù  2 
Suri (Chai): gāngū  2 
Mursi: gɔ̀rɔ̀  1 
Me'en: gɔ̀rɔ̀  1 
Kwegu: gùàr  1 
Majang: gòpà-n  3 
Number: 67
Word: road
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): gɔ́r-ɔ̀  1 
Mursi:
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 68
Word: root
Narim: kɛ̀ɠɛ̀rɔ̀-č  1 
Didinga: čòrːénː-ìt  2 
Tennet: ègːèrò-č  1 
Murle: áɠɛ́r-náːt  1 
Baale: sı́ndá-ǯí  3 
Suri (Chai): sīndā-yɛ́  3 
Mursi: sùgːúm  4 
Me'en: ǯàrú-t  5 
Kwegu: gìmè-í  6 
Majang: tı́ltı́l  7 
Number: 69
Word: round
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle: gudgud #  1 
Baale:
Suri (Chai): gòmːà-í  2 
Mursi: kumul-iʔ #  3 
Me'en: kumːul-i #  3 
Kwegu:
Majang:
Number: 70
Word: sand
Narim: kʌ̀ðʌ̀-čːì-nìt  1 
Didinga: kʌ̀ðʌ́ː-č  1 
Tennet: ʌ̀ðʌ̀-č  1 
Murle: káðáː-č  1 
Baale: kásːá-ǯí  1 
Suri (Chai): kāsːā-ǯı́  1 
Mursi: kásá-yí  1 
Me'en: šèbá  2 
Kwegu: híàčʼí  3 
Majang: ǯéːwè  4 
Number: 71
Word: say
Narim: ɗʋ̀w-à  1 
Didinga: ɗʋ̀ɣ-à  1 
Tennet: ɗʋ̀w-à  1 
Murle: ɗʋ́w-à  1 
Baale: ìyːè  2 
Suri (Chai): yǒg-ó  3 
Mursi: yòg-ò  3 
Me'en: sē-ʔ  4 
Kwegu: méšì-bá #  5 
Majang: tón-úk  6 
Number: 71
Word: say
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): sē-n  4 
Mursi: seː-n-o #  4 
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 72
Word: see
Narim: čı̀n-ʋ̀  1 
Didinga: čı̀n-ɔ́  1 
Tennet: čı́n  1 
Murle: čı́n  1 
Baale: čı́n-ɔ́  1 
Suri (Chai): gɔ̄ɲː-á  2 
Mursi: gɔ́ɲː-à  2 
Me'en: móyː-ò  3 
Kwegu: tóy-bá #  4 
Majang: dʌ̀n-ík  5 
Number: 73
Word: seed
Narim: kìɲòmːò-č  -1 
Didinga: kìɲómːò-č  -1 
Tennet: íɲémén-ìt  -1 
Murle: ɗòːwò-č  1 
Baale: kèːrè-č  2 
Suri (Chai): dùgù-í  3 
Mursi: dúgù-yì  3 
Me'en: dūʔū-t  3 
Kwegu: ɓéntá  4 
Majang: wàìkú-n  5 
Number: 74
Word: sit
Narim: ʌ̀-vù  1 
Didinga: ʌ̀-ù  1 
Tennet: ʌ̀-vːù  1 
Murle: á-vú  1 
Baale: à-wù  1 
Suri (Chai): tēb  2 
Mursi: téh-à  2 
Me'en: íy-ù  3 
Kwegu: ùp-bá  4 
Majang: ɓèːɗ-ík  5 
Number: 75
Word: skin
Narim: rùčːè-n-ìt  1 
Didinga: rùčːè-n-ìt  1 
Tennet: rùčːè-n-ìt  1 
Murle: rùčːè-n  1 
Baale: rùčːèː-nì  1 
Suri (Chai): ɛ̀rí  2 
Mursi: ɛ́rì  2 
Me'en: rɛ̀ː  2 
Kwegu: ɗùóm  3 
Majang: wàːn  4 
Number: 76
Word: sleep
Narim: tʌ̀ŋ-ù  1 
Didinga: tʌ́ŋ-ù  1 
Tennet: ɗúŋ  2 
Murle: táŋː-ù  1 
Baale: tàŋː-ʋ̀  1 
Suri (Chai): t̪ùŋ-ù  1 
Mursi: tùŋ-ò  1 
Me'en: túŋ-ò  1 
Kwegu: úŋ-bà  3 
Majang: ɗèg-àr-ìk  4 
Number: 76
Word: sleep
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): ūŋū-s ~ ŋū-s  3 
Mursi: ŋus-  3 
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 77
Word: small
Narim: ɗìčːà  1 
Didinga: kı́=ɗı́čːà  1 
Tennet: ı́=ɗı́čːʌ̀  1 
Murle: kí=ɗìč  1 
Baale: á=kːìtːé  1 
Suri (Chai): čı́ɲ-ı́  2 
Mursi: tín-í  2 
Me'en: tʼín-í  2 
Kwegu: ɗìːn-ì  2 
Majang: tɛ́m  3 
Number: 78
Word: smoke
Narim: ɓʋ̀rːʋ̀-t  1 
Didinga: ɓʋ̀rːɛ́-t  1 
Tennet: ɓùrè-t  1 
Murle: burɛ-t #  1 
Baale: ɓùré  1 
Suri (Chai): ɓùrːèy  1 
Mursi: ɓúrːè  1 
Me'en: ŋò-t  2 
Kwegu: čùbù-ì  3 
Majang: tɔ̀ːr  4 
Number: 79
Word: stand
Narim: ɓı̀lː-ʋ̀  1 
Didinga: ɓı̀lː-ɔ́  1 
Tennet: ɓíl  1 
Murle: ɓíl  1 
Baale: ı̀ŋː-á  2 
Suri (Chai): šìl-á  3 
Mursi: šíl-à  3 
Me'en: tès-ì  4 
Kwegu: ɗór-bà  5 
Majang: ɛ́t-ík  6 
Number: 80
Word: star
Narim: mùɲùɲː-òč  1 
Didinga: mùɲʌ́ː-č  1 
Tennet: múɲúɲ-òč  1 
Murle: mòɲà-tːòt  1 
Baale: mʋ̀ɲʋ́ɲʋ́  1 
Suri (Chai): múɲùɲ-í  1 
Mursi: mùɲùɲ-á  1 
Me'en: toːbo-ɕ #  2 
Kwegu: bìːlì  3 
Majang: màrìò-n  4 
Number: 81
Word: stone
Narim: ɓı̀ː  1 
Didinga: ɓɛ̀ː  1 
Tennet: ɓɛ̀  1 
Murle: ɓɛ́ː  1 
Baale: ɓèy-ì  1 
Suri (Chai):   1 
Mursi: béʔ  1 
Me'en: bɛ̀-tó  1 
Kwegu: bàyí  1 
Majang: gìɗè  2 
Number: 82
Word: sun
Narim: kɔ̀ːr  1 
Didinga: kɔ̀r  1 
Tennet: íː  2 
Murle: íː  2 
Baale: kɔ̀r  1 
Suri (Chai): súʔ  3 
Mursi: súʔ  3 
Me'en: sùsó  3 
Kwegu: šùː-š  3 
Majang: wàwì  4 
Number: 83
Word: swim
Narim: tɔ̀ðɔ̀wɛ̀  1 
Didinga:
Tennet: ɗʋ́ɲ  2 
Murle: tírì  3 
Baale: rúk-ðíl  4 
Suri (Chai): ɗàg-zél  5 
Mursi: zàmì-yò  6 
Me'en: rɔ̀kí-yò  4 
Kwegu: ròk-bà  4 
Majang: lèìy-ík  7 
Number: 84
Word: tail
Narim: kʋ̀ːlːà  1 
Didinga: kùːlːʌ̀  1 
Tennet: kʋ̀l  1 
Murle: kúːl  1 
Baale: kùl-á  1 
Suri (Chai): kūr-ō  1 
Mursi: kùr-ò  1 
Me'en: dáʔà  2 
Kwegu: kùúr  1 
Majang: kùːl  1 
Number: 85
Word: that
Narim:
Didinga: iɕ=a #  1 
Tennet:
Murle: ɕi  2 
Baale: ɲ=āː-ná  1 
Suri (Chai): ŋà=ndó=nù  3 
Mursi:
Me'en: ua ~ d=ua  4 
Kwegu: hà-ʔàŋ  1 
Majang: š=oi ~ šin=oi  5 
Number: 86
Word: this
Narim: čòː  1 
Didinga: ìčː=í  2 
Tennet: čóː  1 
Murle: čóː  1 
Baale: ɲ=íː-ní  2 
Suri (Chai): ŋā=nd=á  3 
Mursi: ʔánːà  3 
Me'en: d=íà  2 
Kwegu: yı́-ŋ  2 
Majang: č=ì-nì  2 
Number: 87
Word: thou
Narim: ànː=ì-tːà  1 
Didinga: ŋán=í-tːa  1 
Tennet: ín=é-tːà  1 
Murle: ìŋ=é-tːà  1 
Baale: ù-ndá  2 
Suri (Chai): ī-ɲːé  1 
Mursi: ì-ɲːè  1 
Me'en: í-ɲì  1 
Kwegu: íː-n  1 
Majang: íː-n  1 
Number: 88
Word: tongue
Narim: ʌ̀ɣʌ̀ːt  1 
Didinga: ʌ̀ɣʌ̀ːt  1 
Tennet: ʌ̀ɣʌ̀t  1 
Murle: áːt  1 
Baale: àgá  1 
Suri (Chai): kā-yō  1 
Mursi: kà-yò  1 
Me'en: kàt  1 
Kwegu: kàːt  1 
Majang: kàɗà  1 
Number: 89
Word: tooth
Narim: ŋìɠì-tːʌ̀t  1 
Didinga: ŋı̀ɠı̀-tːàt  1 
Tennet: ɲìgːí-tːʌ̀t  1 
Murle: ɲìɠì-táːt  1 
Baale: ɲı́gı̀-ðáː-ní  1 
Suri (Chai): nígì-yáy  1 
Mursi: ɲìːdá-y  1 
Me'en: ɲìʔídà-č  1 
Kwegu: ɲìgì  1 
Majang: ŋı́dá-n  1 
Number: 90
Word: tree
Narim: kɛ̀ː-tːà  1 
Didinga: kɛ̀ː-tːà  1 
Tennet: kɛ̀ː-t  1 
Murle: kɛ́ː-t  1 
Baale: kɛ̀ː-t̪à  1 
Suri (Chai): kɛ̄-yō  1 
Mursi: kí-yò  1 
Me'en: kɛ̀-dó  1 
Kwegu: šàːrí  2 
Majang: kɛ̀ː-t  1 
Number: 91
Word: two
Narim: ràmːà  1 
Didinga: ràmːá  1 
Tennet: rámːá  1 
Murle: rámːá  1 
Baale: rámːá  1 
Suri (Chai): rāmːán  1 
Mursi: rámːàn  1 
Me'en: ràmàn  1 
Kwegu: ɗàː  2 
Majang: pèːy  3 
Number: 92
Word: walk (go)
Narim: ɓı́tː-ɔ́  1 
Didinga: ɓìtː-ó  1 
Tennet: ɓítː-ó  1 
Murle: tɔ́ː  2 
Baale: ɓı́ð-ɔ́  1 
Suri (Chai): ɔ̀g-ɔ̀  3 
Mursi: ɔ̀g-ɔ̀  3 
Me'en: òg-ú  3 
Kwegu: kàm-bà #  4 
Majang: ŋàːr  5 
Number: 93
Word: warm (hot)
Narim: ʌ̀=bːùrː-í  1 
Didinga: ʌ̀=ɓùrì  1 
Tennet: ʌ́=ɓùrè  1 
Murle: à=ɓúr  1 
Baale: à=bːúr-è  1 
Suri (Chai): čālū  2 
Mursi: šàló  2 
Me'en: gòy-ì  3 
Kwegu: kʼɛ́č-ɛ́  4 
Majang: pàːk-ɛ́ŋ  5 
Number: 94
Word: water
Narim: màːm  1 
Didinga: máːm  1 
Tennet: mám  1 
Murle: máːm  1 
Baale: máː  1 
Suri (Chai): má  1 
Mursi: má  1 
Me'en: mà  1 
Kwegu: mùá  1 
Majang: máːw  1 
Number: 95
Word: we
Narim: ʌ̀-gː-ètːʌ̀  1 
Didinga: ŋ=ʌ́-ɠ-éːtːʌ́  1 
Tennet: ʌ́-ɠ-ítːʌ́  1 
Murle: à-g-étːà  1 
Baale: à-gːá  1 
Suri (Chai): ā-gːé  1 
Mursi: à-gːé  1 
Me'en: è-dé  1 
Kwegu: ʔúwàw  2 
Majang: ìt-ı̀ŋk  3 
Number: 96
Word: what
Narim: ɲı́á  1 
Didinga: néː-gí  1 
Tennet: ɲáː  1 
Murle: náː  1 
Baale: ɲá  1 
Suri (Chai): óŋ  2 
Mursi: ʔa=ʔóŋ  2 
Me'en: kātāŋ  3 
Kwegu: há=ʔó  2 
Majang: ǯı́k  4 
Number: 97
Word: white
Narim: vɔ̀ːrː-à  1 
Didinga: ɔ́ːrː-à  1 
Tennet: vɔ̀ːr-à  1 
Murle: vɔ́ːr  1 
Baale: hɔ̀ːr-ɛ́  1 
Suri (Chai): hɔ̄l-í  1 
Mursi: hɔ̀l-ì  1 
Me'en: hɔ̄l-í  1 
Kwegu: pòl-čéŋ  1 
Majang: kòpùl-kúŋ  1 
Number: 98
Word: who
Narim: ŋɛ̀nːɛ̀  1 
Didinga: ŋʌ́nì  1 
Tennet: ŋɛ̀nɛ̀  1 
Murle: ŋɛ̀n  1 
Baale: ŋɛ̀nɛ́  1 
Suri (Chai): nɛ́  1 
Mursi: à=nːìnɛ̀  1 
Me'en: nín  1 
Kwegu: hà=nìn  1 
Majang: wóɗ  2 
Number: 99
Word: woman
Narim: ŋāː  1 
Didinga: ŋàː  1 
Tennet: ŋáː  1 
Murle: ŋa #  1 
Baale: ŋā-ı́  1 
Suri (Chai): ŋàh-í  1 
Mursi: ŋàh-í #  1 
Me'en: mɔka-ɕ  2 
Kwegu: hàág-ì  1 
Majang: ŋaːy  1 
Number: 100
Word: yellow
Narim: máːn  1 
Didinga: mani #  1 
Tennet:
Murle: maːn #  1 
Baale:
Suri (Chai): ɓílːé-í #  2 
Mursi: ɓilɛ-ɕo  2 
Me'en:
Kwegu: màkàlé  3 
Majang: ɗaːme #  4 
Number: 101
Word: far
Narim:
Didinga: rɛn #  1 
Tennet:
Murle: dew-a #  2 
Baale:
Suri (Chai): rènà-ní  1 
Mursi: rena  1 
Me'en:
Kwegu: ɗúk  3 
Majang:
Number: 102
Word: heavy
Narim: ʌ̀=ɗìŋɗı́ŋ-è  1 
Didinga: ʌ̀=rìɗìŋì  1 
Tennet: ʌ́=ɗìŋɗı́ŋ-è  1 
Murle: à=ɗìŋɗíŋ  1 
Baale: á=ɗı́ɗı́ŋɛ̀ː  1 
Suri (Chai): ɗíɗíŋí  1 
Mursi: ɗíŋɗìŋ-í  1 
Me'en: ɗìɗìŋ-í  1 
Kwegu: déčʼú-gú  2 
Majang: ɗílíŋ  1 
Number: 103
Word: near
Narim:
Didinga: boki #  1 
Tennet:
Murle: aʓɔn #  2 
Baale:
Suri (Chai): īʓáʔ #  3 
Mursi: ʓa  3 
Me'en: číːyàk  4 
Kwegu: díyàù  4 
Majang:
Number: 104
Word: salt
Narim: ɓàlàŋ  1 
Didinga: ìmːílːè  2 
Tennet: ɓàlàŋ  1 
Murle: mı́lɛ̀  2 
Baale: čɔ̀ːš  3 
Suri (Chai): čɔ̀yì  3 
Mursi: čɔ̀yí  3 
Me'en: ǯōg-ī  4 
Kwegu: sókʼó  -1 
Majang: móːyí  5 
Number: 105
Word: short
Narim: tùrː-ʌ̀  1 
Didinga: kú=tːúrː-ʌ̀  1 
Tennet: ʋ̀=tːʋ̀r-à  1 
Murle: kú=tːùr  1 
Baale: kù=t̪ːùr-é  1 
Suri (Chai): mɔ̀kːɔ̀ɲː-í  2 
Mursi: mɔ̄kːɔ̄ɲː-í  2 
Me'en: mɔ̄ʔɔ̄ɲ-ī  2 
Kwegu: kúmbùlè  3 
Majang: díɲ  4 
Number: 106
Word: snake
Narim: kʋ̀wàː-t  1 
Didinga: kʋ̀kːáː-t  1 
Tennet: ʋ́wáː-t  1 
Murle: kʋ́wáː-t  1 
Baale: kʋ́kːá  1 
Suri (Chai): kōn-ō  2 
Mursi: kòn-ù  2 
Me'en: kōn-ō  2 
Kwegu: čàːč  3 
Majang: kòkò  1 
Number: 107
Word: thin
Narim: ɕī=ðīɕīlːép #  1 
Didinga:
Tennet:
Murle: rɛːrɛ #  2 
Baale:
Suri (Chai):
Mursi: ɓɔɕ-a #  3 
Me'en: leči #  4 
Kwegu:
Majang:
Number: 108
Word: wind
Narim: ŋɔ̀ːt  1 
Didinga: ŋɔ́ːt  1 
Tennet: ŋɔ̀t  1 
Murle: ŋɔ́ːt  1 
Baale: ŋɔ́t̪  1 
Suri (Chai): ŋɔ̄-yɔ̄  1 
Mursi: ŋɔ̀-yɔ́  1 
Me'en: pūrū  2 
Kwegu: pùgú  2 
Majang: yòŋgóy  3 
Number: 109
Word: worm
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle: baɲ-oɕ #  1 
Baale: dɔ̄lmɛ́  2 
Suri (Chai): kùrì-gɔ́í  3 
Mursi: kuru-doy #  3 
Me'en:
Kwegu: kúrtè  3 
Majang:
Number: 110
Word: year
Narim: ērkī-ɲāʔ #  1 
Didinga: iːrk-ˈit #  1 
Tennet:
Murle: irik-it #  1 
Baale:
Suri (Chai): óy-ó #  2 
Mursi: bɛrgːu #  3 
Me'en: bɛ̀rgù  3 
Kwegu: dárà  4 
Majang:
srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,
Total of 118 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script

An internal error was detected in the service software. The diagnostics are being emailed to the service system administrator (root).