Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

East Sudanic family: Surmic group (10 lists) :

Search within this database
Total of 118 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\esu\srm
Number: 1
Word: all
Narim: vɛ̀lɛ̀-k  1 
Didinga: vɛ̀lɛ̀ː-k  1 
Tennet: ɗòː-k  2 
Murle: ɗòː-k  2 
Baale: ɓáːy  3 
Suri (Chai): kùmùlɔ́  4 
Mursi: ɗàːy  5 
Me'en: čʼɔ̀-k  6 
Kwegu: čʼól  7 
Majang: bàŋéy  8 
Number: 2
Word: ashes
Narim: tíðè-t  1 
Didinga: kà=tíðè-t  1 
Tennet: bùr  2 
Murle: bùr  2 
Baale: búr  2 
Suri (Chai): ɓùr  2 
Mursi: bùr  2 
Me'en: bùr  2 
Kwegu: bólù  2 
Majang: tàɗàpù  3 
Number: 3
Word: bark
Narim: ɓàlːɔ́-k  1 
Didinga: ɓɔ̀ɣɔ̀ɣɔ̀  2 
Tennet: ɓɔ̀lɔ́-k  1 
Murle: ɓɔ̀lɔ́ː-k  1 
Baale: ɓóɣón-í  2 
Suri (Chai): ɓògì  2 
Mursi: gɔ̀ŋùɲà  3 
Me'en: ɓɔ̀lɔ̀ʔɛ̀-č  1 
Kwegu: ɗùóm  4 
Majang: ɔ̀rkán  -1 
Number: 4
Word: belly
Narim: kɛ̀ːŋ-à  1 
Didinga: kɛ́ːŋ-à  1 
Tennet: kɛ̀ŋ  1 
Murle: kɛ́ːŋ  1 
Baale: kɛ̀ŋː-á  1 
Suri (Chai): kɛ̄ːŋ-ó  1 
Mursi: kɛ̄ŋ-ó  1 
Me'en: kɛ́ŋ-ó  1 
Kwegu: kìàŋ  1 
Majang: ámɗ  2 
Number: 5
Word: big
Narim: č=óbː-í  1 
Didinga: č=òbː-í  1 
Tennet: ʌ̀=dːìkːìrːè  2 
Murle: ápːè  1 
Baale: àbːó  1 
Suri (Chai): ábːù  1 
Mursi: à=bú-ì  1 
Me'en: bú-ì  1 
Kwegu: tàč-í  3 
Majang: bɔ̀bʌ́ŋ  1 
Number: 6
Word: bird
Narim: kìɓʌ̀lːì-č  1 
Didinga: kìɓálːí-č  1 
Tennet: íɓʌ́lːì-č  1 
Murle: kíɓálːì-č  1 
Baale: kàːlɛ́-ǯí  1 
Suri (Chai): šɔ̄wá  2 
Mursi: šɔ̄wá  2 
Me'en: šɔ̀wá  2 
Kwegu: kùbːár  1 
Majang: tìːtò-n  3 
Number: 7
Word: bite
Narim: ɗʌ́ɣ-ì  1 
Didinga: ɗàɣ-ɔ́  1 
Tennet: ɗák  1 
Murle: ɗák  1 
Baale: ɗág-ɔ́  1 
Suri (Chai): ā=ŋīyːó  2 
Mursi: á=ŋīdːó  2 
Me'en: á=nīt-  2 
Kwegu: ìnɗìɗ-à  2 
Majang: káw-òk  3 
Number: 8
Word: black
Narim: čòlː-ì  1 
Didinga: kólí-ʌ̀  1 
Tennet: ólːʌ̀  1 
Murle: kólì  1 
Baale: kòːlyé  1 
Suri (Chai): kɔ̄rɔ̄  1 
Mursi: kórːó-y  1 
Me'en: kɔ̄rɔ̄-y  1 
Kwegu: dìmì-gù  2 
Majang: kɔ̀yʋ́-ŋ  1 
Number: 9
Word: blood
Narim: ɓı́yɛ́  1 
Didinga: ɓìʑːí  1 
Tennet: ɓíʓè  1 
Murle: ɓíyè  1 
Baale: ɓı́ːðá  1 
Suri (Chai): ɲáwà  2 
Mursi: ɲáwà  2 
Me'en: ɲāɓā  2 
Kwegu: nìàb-ò  2 
Majang: yɛ́rʋ́m  3 
Number: 10
Word: bone
Narim: àmːɛ̀-n  1 
Didinga: ɛ́mːɛ̀-n  1 
Tennet: ɛ́mːɛ̀-n  1 
Murle: ámːɛ́ː-n  1 
Baale: èmːè-nì  1 
Suri (Chai): ɠìɠ-à  2 
Mursi: gíg-à  2 
Me'en: gìʔ-á  2 
Kwegu: gíčʼ-í  2 
Majang: ɛ́mɛ̀-nán  1 
Number: 11
Word: breast
Narim: īyyɔ̄ #  1 
Didinga: iːyˈo #  1 
Tennet:
Murle: ðind-eti #  2 
Baale: íyó  1 
Suri (Chai): lùdːún  3 
Mursi: ludum  3 
Me'en: tiso #  4 
Kwegu: kákòm #  5 
Majang: kukum #  5 
Number: 12
Word: burn tr.
Narim: tʋ̀ːð-ʋ̀  1 
Didinga: tʋ́ːðː-ɔ̀  1 
Tennet: tʋ̀ð  1 
Murle: toð #  1 
Baale: čɔ́ɣɛ́  2 
Suri (Chai): čɔ̀ɣɛ̀  2 
Mursi:
Me'en: tɔ́ɓà  3 
Kwegu: šelí-yáʔá  4 
Majang: mòɗ-úk  5 
Number: 13
Word: claw(nail)
Narim: vàlːàɣ-ìt  1 
Didinga: àlàɣ-ìt  1 
Tennet: vàlà-ìt  1 
Murle: válːá-ìt  1 
Baale: tı̀r-tı́r-ı́  2 
Suri (Chai): tı́r-tı́r  2 
Mursi: tı́r-tı́r  2 
Me'en: kɔ̄ɓɔ̄lɔ̄gí-t  3 
Kwegu: šùkʼòm  -1 
Majang: čòpòlkòy  4 
Number: 14
Word: cloud
Narim: lòrùdːò  1 
Didinga: ɗíːð  2 
Tennet: ɗìíð  2 
Murle: ɗìːð-oč  2 
Baale: ìɗò  3 
Suri (Chai): íɗò  3 
Mursi: íɗó  3 
Me'en: íɗò  3 
Kwegu: lùːp  4 
Majang: tìːmán  5 
Number: 15
Word: cold
Narim: ʌ̀=lʌ̀lːì  1 
Didinga: kʌ̀=lʌ́lì  1 
Tennet: lʌ̀lì-ð  1 
Murle: á=làl  1 
Baale: á=lːàl-ɛ́  1 
Suri (Chai): làl-è-ndò  1 
Mursi: làl-ìnì  1 
Me'en: tùlùʔ-ì  2 
Kwegu: čìrátà  3 
Majang: sàló-ŋ  4 
Number: 16
Word: come
Narim: ìǯː-ʌ̀  1 
Didinga: íǯː-ʌ̀  1 
Tennet: ìǯː-ʌ̀  1 
Murle: íǯː-à  1 
Baale: ǯàŋː-á  2 
Suri (Chai): wɔ̀ŋː-à  3 
Mursi: wòŋ-à  3 
Me'en: yùg-ɔ̀  4 
Kwegu: k=ùʔà-bá  5 
Majang: mɛ̀lɛ̀  6 
Number: 16
Word: come
Narim:
Didinga:   5 
Tennet:
Murle: =k=u  5 
Baale:
Suri (Chai): k=ū-n  5 
Mursi: k=ow-a  5 
Me'en: k=ù-n  5 
Kwegu:
Majang:
Number: 17
Word: die
Narim: ɗàːw-ʋ̀  1 
Didinga: ɗʌ́ːɣ-ɔ́  1 
Tennet: ɗàk  1 
Murle: ɗáːk  1 
Baale: ı̀r-ɔ̀  2 
Suri (Chai): èr-é  2 
Mursi: ɛrː-a #  2 
Me'en: rés-ā  2 
Kwegu: āršā-bá  2 
Majang: rèːr-ík  2 
Number: 18
Word: dog
Narim: k=ʋ̀rʋ̀ð-ʌ̀  1 
Didinga: ʋ́ðʋ́r  1 
Tennet: ʋ̀rʋ̀ð  1 
Murle: ʋ́rʋ̀ð  1 
Baale: ʋ̀rs-á  1 
Suri (Chai): ròsː-ò  1 
Mursi: rósː-ó  1 
Me'en: ròs-ò  1 
Kwegu: kíàní  -1 
Majang: wár  1 
Number: 19
Word: drink
Narim: wʋ̀ɗɛ́  1 
Didinga: kʋ́ɗ-ı̀  1 
Tennet: ʋ́ɗ  1 
Murle: wʋ́t  1 
Baale: kʋ́ɗ-ɔ́  1 
Suri (Chai): ìr-ɛ̄  2 
Mursi: ír-ɛ̄  2 
Me'en: ìr-  2 
Kwegu: màt-bà  3 
Majang: út-úk  1 
Number: 19
Word: drink
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): māt-  3 
Mursi: mat-a  3 
Me'en: màt-à  3 
Kwegu:
Majang:
Number: 20
Word: dry
Narim: ɔ̀=ɗɔ̀w-à  1 
Didinga: ɔ̀=ɗɔ̀ɣɔ́ɣ-á  1 
Tennet: ɔ̀=ɗɔ́-ı̀  1 
Murle: à=ɗɔ́ː-y  1 
Baale: à=ɗɔ̀ɗɔ́ɣ-ɛ̀ː  1 
Suri (Chai): ɗɔ́rɔ́g-ɔ̄sːı́  1 
Mursi: ɗɔ̀r-ɔ̀sːı́  1 
Me'en: rōm-ōsí  2 
Kwegu: kʼùwkʼà  3 
Majang: pàːlkí-ŋ  4 
Number: 21
Word: ear
Narim: k=ı̀-tːʌ̀t  1 
Didinga: ı̀-tːát  1 
Tennet: ì-tːʌ̀t  1 
Murle: í-tːàt  1 
Baale: ı̀-t̪áː-nı́  1 
Suri (Chai): ɲāb-ı́  2 
Mursi: ɲàb-ı́  2 
Me'en: ɲàɓ-íč  2 
Kwegu: nàb-ù  2 
Majang: wìːn-á  3 
Number: 22
Word: earth
Narim: lòː-č  1 
Didinga: lóː-č  1 
Tennet: lòː-č  1 
Murle: lóː-č  1 
Baale: ló  1 
Suri (Chai): báʔ  2 
Mursi: báʔ  2 
Me'en: bāː  2 
Kwegu: dāːlí  3 
Majang: ɗó  4 
Number: 23
Word: eat
Narim: ɗʋ́wɔ́-ı́  1 
Didinga: ɗʋ̀ɣ-ɔ́  1 
Tennet: ɗák  2 
Murle: ɗák  2 
Baale: ɗág-ɔ́  2 
Suri (Chai): ūsː-ú  3 
Mursi: ɓàːg-á  4 
Me'en: ús-ù  3 
Kwegu: ʔám-bà  5 
Majang: ɗám-úk  5 
Number: 23
Word: eat
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): ām  5 
Mursi: am-  5 
Me'en: àm-  5 
Kwegu:
Majang:
Number: 24
Word: egg
Narim: ɓʋ̀ːrʋ̀  1 
Didinga: ɓʋ́ːrʋ̀  1 
Tennet: ɓʋ̀rʋ̀  1 
Murle: ɓʋ́ːrɔ̀  1 
Baale: ɓúrá  1 
Suri (Chai): ɓúrːày  1 
Mursi: ɓùrːáy  1 
Me'en: mūlá-č  2 
Kwegu: móːgù  -1 
Majang: tùtùká-n  3 
Number: 25
Word: eye
Narim: kɛ̀ɓɛ̀rɛ̀  1 
Didinga: kɛ́ɓɛ́rɛ̀  1 
Tennet: ɛ̀ɓɛ̀rɛ̀  1 
Murle: kɛ́βɛ̀rɛ̀  1 
Baale: kɛ̀ːrɛ́  1 
Suri (Chai): kàːr-ì  1 
Mursi: kàːr-ì  1 
Me'en: kàbàrì-č  1 
Kwegu: kàrb-ò  1 
Majang: tàːmá  2 
Number: 26
Word: fat n.
Narim: múrèː-ɕ  1 
Didinga: mʋ̀rɛ̀ː-ɕ  1 
Tennet:
Murle: more-ɕ #  1 
Baale:
Suri (Chai): ɓúgòrēː  2 
Mursi:
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 27
Word: feather
Narim: k=àvːʋ̀rɛ̀  1 
Didinga: k=ʌ́úrí  1 
Tennet: ʌ̀vùrè  1 
Murle: ròbé-č  2 
Baale: rɔ́wá  2 
Suri (Chai): rɔ̀wà-ì  2 
Mursi: čɔ̀rɛ́  3 
Me'en: sèlà  4 
Kwegu: ʔòròm  5 
Majang: lòːmù-n  6 
Number: 28
Word: fire
Narim: gúó  1 
Didinga: ɠùó  1 
Tennet: gùó  1 
Murle: ɠó  1 
Baale: gwó  1 
Suri (Chai):   1 
Mursi: gòʔ  1 
Me'en: gó  1 
Kwegu: gù  1 
Majang: máɗ  2 
Number: 29
Word: fish
Narim: k=ùlùgːò-č  1 
Didinga: úlúgːò-č  1 
Tennet: ùlùɠ-ít  1 
Murle: k=úlúɠ-ìt  1 
Baale: ʋ̀lʋ̀gː-ɛ́  1 
Suri (Chai): ʔūrgū-sí  1 
Mursi: ʔūrū-sːá  1 
Me'en: kʼàǯó-č  2 
Kwegu: àrtè  3 
Majang: ólt  1 
Number: 30
Word: fly v.
Narim: ʌ̀=kːʋ́ll-ı̀  1 
Didinga: kul #  1 
Tennet: kʋ́l  1 
Murle: kul #  1 
Baale:
Suri (Chai): ā=bánːà #  2 
Mursi: bànàʔ  2 
Me'en:
Kwegu: gór-àː  3 
Majang:
Number: 31
Word: foot
Narim: ðòː-čːí  1 
Didinga: ðò-čːì  1 
Tennet: ðó-č  1 
Murle: ðòː-č  1 
Baale: sò  1 
Suri (Chai): ǯāgār-í  2 
Mursi: ǯàːr-í  2 
Me'en: ǯáré-č  2 
Kwegu: ǯàp  3 
Majang: ɗèrà-n  4 
Number: 32
Word: full
Narim: à=ɓı̀ðː-ı́  1 
Didinga: à=ɓı̀ð-ı̀  1 
Tennet: ʌ̀=ɓíðè  1 
Murle: à=ɓíð  1 
Baale: ı̀=ɓı́tːɛ̀ː  1 
Suri (Chai): ɗínē-yó  2 
Mursi: ɗíné-yò  2 
Me'en: dìbìsì  3 
Kwegu: hà=tàb  4 
Majang: íŋàɲ  5 
Number: 33
Word: give
Narim: ʌ́=ɲì-k  1 
Didinga: ʌ̀=ɲí-k  1 
Tennet: ʌ̀=ɲè-k  1 
Murle: à=ɲèː-k  1 
Baale: ā=ɲé-ɣé  1 
Suri (Chai): ʔàyìné  2 
Mursi: áyìnèʔ  2 
Me'en: ʔáy-à  2 
Kwegu: ʔáy-ìn-té-bà  2 
Majang: gàɓ-ùk  3 
Number: 34
Word: good
Narim: ʌ̀=ɓùnː-ʌ́  1 
Didinga: ʌ́=ɓùnː-ʌ̀  1 
Tennet: ʌ́=ɓùnː-ʌ̀  1 
Murle: à=bːón  1 
Baale: á=čːàlːɛ́  2 
Suri (Chai): á=čːālːı́  2 
Mursi: á=čːàlːı́  2 
Me'en: ɓūš-í  3 
Kwegu: há=šùkʼá  4 
Majang: mı̀ntán  5 
Number: 35
Word: green
Narim: ɕūlá-k #  1 
Didinga: ɕula-k #  1 
Tennet:
Murle: ɕola-i #  1 
Baale:
Suri (Chai): ɕàːg-í #  2 
Mursi: ɕag-i  2 
Me'en:
Kwegu: ɕʼógùrè  2 
Majang:
Number: 36
Word: hair
Narim: ímːʌ́  1 
Didinga: ìmːʌ́  1 
Tennet: ímːʌ́  1 
Murle: ímà  1 
Baale: ímːá  1 
Suri (Chai): čɔ̀rɛ̀  2 
Mursi: čɔ́rɛ̀  2 
Me'en: čɔ́ʔrè  2 
Kwegu: čʼírà-ší  2 
Majang: àmù-n  3 
Number: 37
Word: hand
Narim: ʌ̀ðːì-t  1 
Didinga: ʌ́ðːì-t  1 
Tennet: ʌ̀ðːì  1 
Murle: áðːì-t  1 
Baale: àyí  1 
Suri (Chai): síyó  1 
Mursi: síyò  1 
Me'en: sí-t  1 
Kwegu: bùá  2 
Majang: ʔàrì  1 
Number: 38
Word: head
Narim: ɔ̀ːwà  1 
Didinga: ɔ́ː  1 
Tennet: ɔ̀ː  1 
Murle: ɔ̀ː  1 
Baale: ɔ̀wà  1 
Suri (Chai): sābː-á  2 
Mursi: sàbː-á  2 
Me'en: sáɓ-ò  2 
Kwegu: šùɓ-ò  2 
Majang: ɔ̀ːɗɔ̀h  1 
Number: 39
Word: hear
Narim: ðı́w-ʋ́  1 
Didinga: ðı̀g-ɔ́  1 
Tennet: ðík  1 
Murle: zìk  1 
Baale: sìɠ-ɔ́  1 
Suri (Chai): šìg-á  1 
Mursi: šìg-à  1 
Me'en: šìʔ-à  1 
Kwegu: wāì-bá  2 
Majang: tíy-  1 
Number: 40
Word: heart
Narim: ðı́nı́-n  1 
Didinga: ðı̀nı́-t  1 
Tennet: ðı́nı́-n  1 
Murle: zíníð  1 
Baale: sı́ːnı́  1 
Suri (Chai): hı́nı́  1 
Mursi: hı́nı́  1 
Me'en: šìn-í  1 
Kwegu: šán  1 
Majang: ɓàːye  2 
Number: 41
Word: horn
Narim: òtːò-n  1 
Didinga: ótːò-n  1 
Tennet: òtːò-n  1 
Murle: ótːò-n  1 
Baale: ʋ̀t̪ːʋ́-n  1 
Suri (Chai): kɛ̀rè  2 
Mursi: kèrːè  2 
Me'en: kʼèrǯè  2 
Kwegu: šɛ̀í  3 
Majang: kòytɛ́  4 
Number: 42
Word: I
Narim: à-nː-ɛ̀tːà  1 
Didinga: ŋ=á-n-ɛ́tːà  1 
Tennet: à-n-ı́tːà  1 
Murle: à-n-ɛ̀ːtːà  1 
Baale: à-n-dá  1 
Suri (Chai): à-ɲːè  1 
Mursi: á-ɲːè  1 
Me'en: à-ɲí  1 
Kwegu: áː-n  1 
Majang: ɛ̀ː-t  1 
Number: 43
Word: kill
Narim: rʋ́w-ʋ́  1 
Didinga: rùɣ-ó  1 
Tennet: rʋ́k  1 
Murle: rʋ́k  1 
Baale: káð-ɔ́  2 
Suri (Chai): t̪ɔ̀ɣɔ̀ɗà  3 
Mursi: t̪ɔ̀ːɗà  3 
Me'en: ʔín-à  4 
Kwegu: ríš-bá  5 
Majang: ɓòkòt-úk  6 
Number: 43
Word: kill
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): nīs  4 
Mursi:
Me'en: nìs  4 
Kwegu: =níːš-  4 
Majang:
Number: 44
Word: knee
Narim: kʋ̀ðʋ̀ŋ  1 
Didinga: kʋ̀ðʋ́ŋ  1 
Tennet: ʋ̀ðːʋ̀ŋ  1 
Murle: kʋ́ðːʋ̀ŋ  1 
Baale: kùndì  1 
Suri (Chai): kōmː-í  2 
Mursi: kòmː-íʔ  2 
Me'en: kʼɔ̄mé-č  2 
Kwegu: kʼúàmí-n  2 
Majang: kòrŋá-n  3 
Number: 45
Word: know
Narim: ɠáː  1 
Didinga: ɡàá  1 
Tennet: ɠáː  1 
Murle: ɠáː  1 
Baale: gáw-ɔ̀  1 
Suri (Chai): t̪ā=gā  1 
Mursi: tá=gá  1 
Me'en: tá=kà  1 
Kwegu: ʔíbàǯ-bá  2 
Majang: ɗìgìr-ìk  3 
Number: 46
Word: leaf
Narim: ɓʌ̀lːò-ɣìt  1 
Didinga: ɓɔ̀lɔ̀ɣ-ìnìt  1 
Tennet: vʌ̀rʌ̀ɲò-č  2 
Murle: ɓólóyí-tòt  1 
Baale: ɓàlːóg-óːní  1 
Suri (Chai): ɓālːōg-í  1 
Mursi: ɓálːòg-í  1 
Me'en: sàl-èč  3 
Kwegu: kʼàkʼítɛ̀n  4 
Majang: píːŋò-n  5 
Number: 47
Word: lie
Narim: =òŋ- #  1 
Didinga:
Tennet:
Murle: oŋ ~ oŋ-ɔŋ #  1 
Baale:
Suri (Chai):
Mursi:
Me'en:
Kwegu: úŋ-  1 
Majang:
Number: 48
Word: liver
Narim: ɲɔ́ː  1 
Didinga: ɲɔ́ː  1 
Tennet: ɲɔ́ː  1 
Murle: ɲɔ́ː  1 
Baale: ɲɔ́  1 
Suri (Chai): tārːá  2 
Mursi: tárːá  2 
Me'en: tàrà  2 
Kwegu: nòh-ò  1 
Majang: ɲàːy  1 
Number: 49
Word: long
Narim: wúːn  1 
Didinga: wùún  1 
Tennet: wúːn  1 
Murle: wúːn  1 
Baale: wùːn-é  1 
Suri (Chai): rāmːā-yí  2 
Mursi: ràmːà-yí  2 
Me'en: ràmà-tù  2 
Kwegu: ràːǯímì  2 
Majang: ǯèːɗó-ŋ  3 
Number: 50
Word: louse
Narim: ìɲʌ́-tːòt  1 
Didinga: ìɲà-tːìt  1 
Tennet: íɲʌ̀-čːóč  1 
Murle: ìɲì-tːàt  1 
Baale: ı̀ɲːá-ðì  1 
Suri (Chai): úɲǯó-í  1 
Mursi: úɲːɔ́-yî  1 
Me'en: ìnčʼò-č  1 
Kwegu: ínté  1 
Majang: ŋɛ̀tí-ŋ  1 
Number: 51
Word: man
Narim: éːt  1 
Didinga: éːt  1 
Tennet: éːt  1 
Murle: éːt  1 
Baale: éː  1 
Suri (Chai): hírí  2 
Mursi: hírí  2 
Me'en: mɛ̀  3 
Kwegu: wùr  4 
Majang: ʔìɗìt  1 
Number: 52
Word: many
Narim: mɛ̀ːlı́  1 
Didinga: mɛ́ːlı́-k  1 
Tennet: mɛ̀ːlɛ̀  1 
Murle: mɛ̀ːlɛ̀  1 
Baale: mèːlé  1 
Suri (Chai): mērí  1 
Mursi: mèrí  1 
Me'en: mèrí  1 
Kwegu: ǯùwánù  2 
Majang: ɓɔ̀kàŋ  3 
Number: 53
Word: meat
Narim: k=ìɗìŋ  1 
Didinga: íɗíŋ  1 
Tennet: ìɗìŋ  1 
Murle: íɗìŋ  1 
Baale: èɗíŋ  1 
Suri (Chai): áyù  2 
Mursi: àčːúk  2 
Me'en: áčùk  2 
Kwegu: ʔárùŋ  3 
Majang: táːr  4 
Number: 54
Word: moon
Narim: ɲı̀lɔ̀-k  1 
Didinga: ɲı́lɔ̀-k  1 
Tennet: ɲèlò-k  1 
Murle: ɲéːlò-k  1 
Baale: ɲʋ̀lʋ́  1 
Suri (Chai): tágí  2 
Mursi: tágí  2 
Me'en: táʔí-s  2 
Kwegu: tígè-š  2 
Majang: ɛ̀ːyɛ̀-n  3 
Number: 55
Word: mountain
Narim: ðíːr  1 
Didinga: múːr  2 
Tennet: ɓɛ́  3 
Murle: ɓɛ̀  3 
Baale: kút̪ːúl  4 
Suri (Chai): kūt̪ːūl  4 
Mursi: kút̪ːúl  4 
Me'en: ɛ̀lɛ̀  5 
Kwegu: gáːk  6 
Majang: édé-n  7 
Number: 56
Word: mouth
Narim: k=ʋ̀tːʋ́-k  1 
Didinga: ʋ̀tːʋ́-k  1 
Tennet: ʋ̀tːʋ̀-k  1 
Murle: ʋ́tːʋ̀-k  1 
Baale: ʋ̀t̪ʋ́  1 
Suri (Chai): tūg-ó  1 
Mursi: tūg-ó  1 
Me'en: túk  1 
Kwegu: tók  1 
Majang: átó  1 
Number: 57
Word: name
Narim: ðàːrà  1 
Didinga: ðáːrà  1 
Tennet: ðàr  1 
Murle: záːr  1 
Baale: sàrá  1 
Suri (Chai): sárā  1 
Mursi: sárá  1 
Me'en: sèlːà  1 
Kwegu: róŋ  2 
Majang: tíríyá  1 
Number: 58
Word: neck
Narim: ìɲːá  1 
Didinga: ìɲːá  1 
Tennet: íɲːà  1 
Murle: íɲːà  1 
Baale: íɲːá  1 
Suri (Chai): ŋó  2 
Mursi: ŋó  2 
Me'en: kʼōróŋ  3 
Kwegu: kʼórːóŋ  3 
Majang: ŋɔ́ɗɔ̀  2 
Number: 59
Word: new
Narim: ǯɔ̀ːr  1 
Didinga: ŋéǯːú  -1 
Tennet: ŋèǯːù-k  -1 
Murle: čʋ́lá-k  2 
Baale: áːdís  -1 
Suri (Chai): á=čːāgí  3 
Mursi: á=čːāgí  3 
Me'en: čàʔí  3 
Kwegu: gáyàːlí  4 
Majang: ı̀n=tɔ̀ːn  5 
Number: 60
Word: night
Narim: ɓʌ̀ːlː-ìn  1 
Didinga: ɓʌ́ːl-ìn  1 
Tennet: ɓʌ́l-ìn  1 
Murle: ɓáːl-ìn  1 
Baale: ɓàlí  1 
Suri (Chai): ɓɛ̄lɛ̄-ì  1 
Mursi: ɓɛ́lːɛ̀ʔ  1 
Me'en: bàr  1 
Kwegu: míkír  2 
Majang: káːy  3 
Number: 61
Word: nose
Narim: ŋʋ̀ɛ̀-č  1 
Didinga: úŋŋéː-č  1 
Tennet: ʋ̀ŋɛ̀-č  1 
Murle: ʋ́ŋɛ̀-č  1 
Baale: ùŋːé  1 
Suri (Chai): gìròŋ  2 
Mursi: gīrōŋ  2 
Me'en: gíròŋ  2 
Kwegu: ǯùrùŋ  2 
Majang: ɛ́ŋɛ́-n  1 
Number: 62
Word: not
Narim:
Didinga: ŋàː  1 
Tennet: ŋʌ̀nːí ~ ŋɛ́n  1 
Murle: laŋ ~ alaŋ  2 
Baale: ŋa-  1 
Suri (Chai): ŋà  1 
Mursi: ŋa  1 
Me'en: =oŋ  1 
Kwegu: =ken  3 
Majang: ku=  4 
Number: 62
Word: not
Narim:
Didinga:
Tennet: ı̀rɔ́ŋ  2 
Murle:
Baale:
Suri (Chai):
Mursi:
Me'en:
Kwegu: ma  4 
Majang:
Number: 63
Word: one
Narim: óɗó-ì  1 
Didinga: k=òɗé-ì  1 
Tennet: č=óɗè  1 
Murle: áɗó-ì  1 
Baale: óːɗè  1 
Suri (Chai): ɗó-nè  1 
Mursi: ɗó-nè  1 
Me'en: kɔ́nàŋ  2 
Kwegu: kíém  3 
Majang: òmò-ŋ  4 
Number: 64
Word: person
Narim: éːt  1 
Didinga: éːt  1 
Tennet: éːt  1 
Murle: éːt  1 
Baale: éː  1 
Suri (Chai): hírí  2 
Mursi: hírí  2 
Me'en: hírí  2 
Kwegu: wùr  3 
Majang: ʔìɗìt  1 
Number: 65
Word: rain
Narim: tàmːù  1 
Didinga: támːù  1 
Tennet: tàmːù  1 
Murle: támːù  1 
Baale: t̪àmːù  1 
Suri (Chai): gù-yò  2 
Mursi: gù-yò  2 
Me'en: tùmù  1 
Kwegu: gò-t  2 
Majang: tùl  3 
Number: 66
Word: red
Narim: márı́-k  1 
Didinga: màrı́-k  1 
Tennet: márı́-k  1 
Murle: mɛ́rı́-k  1 
Baale: màrgí  1 
Suri (Chai): gōlōɲ-í  2 
Mursi: gōlōɲ-í  2 
Me'en: gōlōɲ-í  2 
Kwegu: čʼàčʼù-gù  3 
Majang: dèːŋ  4 
Number: 67
Word: road
Narim: ɠɔ̀ːlà  1 
Didinga: ɠɔ̀ːlːà  1 
Tennet: gɔ̀ːl  1 
Murle: ɠɔ́ːl  1 
Baale: gàngù  2 
Suri (Chai): gāngū  2 
Mursi: gɔ̀rɔ̀  1 
Me'en: gɔ̀rɔ̀  1 
Kwegu: gùàr  1 
Majang: gòpà-n  3 
Number: 67
Word: road
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): gɔ́r-ɔ̀  1 
Mursi:
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 68
Word: root
Narim: kɛ̀ɠɛ̀rɔ̀-č  1 
Didinga: čòrːénː-ìt  2 
Tennet: ègːèrò-č  1 
Murle: áɠɛ́r-náːt  1 
Baale: sı́ndá-ǯí  3 
Suri (Chai): sīndā-yɛ́  3 
Mursi: sùgːúm  4 
Me'en: ǯàrú-t  5 
Kwegu: gìmè-í  6 
Majang: tı́ltı́l  7 
Number: 69
Word: round
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle: gudgud #  1 
Baale:
Suri (Chai): gòmːà-í  2 
Mursi: kumul-iʔ #  3 
Me'en: kumːul-i #  3 
Kwegu:
Majang:
Number: 70
Word: sand
Narim: kʌ̀ðʌ̀-čːì-nìt  1 
Didinga: kʌ̀ðʌ́ː-č  1 
Tennet: ʌ̀ðʌ̀-č  1 
Murle: káðáː-č  1 
Baale: kásːá-ǯí  1 
Suri (Chai): kāsːā-ǯı́  1 
Mursi: kásá-yí  1 
Me'en: šèbá  2 
Kwegu: híàčʼí  3 
Majang: ǯéːwè  4 
Number: 71
Word: say
Narim: ɗʋ̀w-à  1 
Didinga: ɗʋ̀ɣ-à  1 
Tennet: ɗʋ̀w-à  1 
Murle: ɗʋ́w-à  1 
Baale: ìyːè  2 
Suri (Chai): yǒg-ó  3 
Mursi: yòg-ò  3 
Me'en: sē-ʔ  4 
Kwegu: méšì-bá #  5 
Majang: tón-úk  6 
Number: 71
Word: say
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): sē-n  4 
Mursi: seː-n-o #  4 
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 72
Word: see
Narim: čı̀n-ʋ̀  1 
Didinga: čı̀n-ɔ́  1 
Tennet: čı́n  1 
Murle: čı́n  1 
Baale: čı́n-ɔ́  1 
Suri (Chai): gɔ̄ɲː-á  2 
Mursi: gɔ́ɲː-à  2 
Me'en: móyː-ò  3 
Kwegu: tóy-bá #  4 
Majang: dʌ̀n-ík  5 
Number: 73
Word: seed
Narim: kìɲòmːò-č  -1 
Didinga: kìɲómːò-č  -1 
Tennet: íɲémén-ìt  -1 
Murle: ɗòːwò-č  1 
Baale: kèːrè-č  2 
Suri (Chai): dùgù-í  3 
Mursi: dúgù-yì  3 
Me'en: dūʔū-t  3 
Kwegu: ɓéntá  4 
Majang: wàìkú-n  5 
Number: 74
Word: sit
Narim: ʌ̀-vù  1 
Didinga: ʌ̀-ù  1 
Tennet: ʌ̀-vːù  1 
Murle: á-vú  1 
Baale: à-wù  1 
Suri (Chai): tēb  2 
Mursi: téh-à  2 
Me'en: íy-ù  3 
Kwegu: ùp-bá  4 
Majang: ɓèːɗ-ík  5 
Number: 75
Word: skin
Narim: rùčːè-n-ìt  1 
Didinga: rùčːè-n-ìt  1 
Tennet: rùčːè-n-ìt  1 
Murle: rùčːè-n  1 
Baale: rùčːèː-nì  1 
Suri (Chai): ɛ̀rí  2 
Mursi: ɛ́rì  2 
Me'en: rɛ̀ː  2 
Kwegu: ɗùóm  3 
Majang: wàːn  4 
Number: 76
Word: sleep
Narim: tʌ̀ŋ-ù  1 
Didinga: tʌ́ŋ-ù  1 
Tennet: ɗúŋ  2 
Murle: táŋː-ù  1 
Baale: tàŋː-ʋ̀  1 
Suri (Chai): t̪ùŋ-ù  1 
Mursi: tùŋ-ò  1 
Me'en: túŋ-ò  1 
Kwegu: úŋ-bà  3 
Majang: ɗèg-àr-ìk  4 
Number: 76
Word: sleep
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle:
Baale:
Suri (Chai): ūŋū-s ~ ŋū-s  3 
Mursi: ŋus-  3 
Me'en:
Kwegu:
Majang:
Number: 77
Word: small
Narim: ɗìčːà  1 
Didinga: kı́=ɗı́čːà  1 
Tennet: ı́=ɗı́čːʌ̀  1 
Murle: kí=ɗìč  1 
Baale: á=kːìtːé  1 
Suri (Chai): čı́ɲ-ı́  2 
Mursi: tín-í  2 
Me'en: tʼín-í  2 
Kwegu: ɗìːn-ì  2 
Majang: tɛ́m  3 
Number: 78
Word: smoke
Narim: ɓʋ̀rːʋ̀-t  1 
Didinga: ɓʋ̀rːɛ́-t  1 
Tennet: ɓùrè-t  1 
Murle: burɛ-t #  1 
Baale: ɓùré  1 
Suri (Chai): ɓùrːèy  1 
Mursi: ɓúrːè  1 
Me'en: ŋò-t  2 
Kwegu: čùbù-ì  3 
Majang: tɔ̀ːr  4 
Number: 79
Word: stand
Narim: ɓı̀lː-ʋ̀  1 
Didinga: ɓı̀lː-ɔ́  1 
Tennet: ɓíl  1 
Murle: ɓíl  1 
Baale: ı̀ŋː-á  2 
Suri (Chai): šìl-á  3 
Mursi: šíl-à  3 
Me'en: tès-ì  4 
Kwegu: ɗór-bà  5 
Majang: ɛ́t-ík  6 
Number: 80
Word: star
Narim: mùɲùɲː-òč  1 
Didinga: mùɲʌ́ː-č  1 
Tennet: múɲúɲ-òč  1 
Murle: mòɲà-tːòt  1 
Baale: mʋ̀ɲʋ́ɲʋ́  1 
Suri (Chai): múɲùɲ-í  1 
Mursi: mùɲùɲ-á  1 
Me'en: toːbo-ɕ #  2 
Kwegu: bìːlì  3 
Majang: màrìò-n  4 
Number: 81
Word: stone
Narim: ɓı̀ː  1 
Didinga: ɓɛ̀ː  1 
Tennet: ɓɛ̀  1 
Murle: ɓɛ́ː  1 
Baale: ɓèy-ì  1 
Suri (Chai):   1 
Mursi: béʔ  1 
Me'en: bɛ̀-tó  1 
Kwegu: bàyí  1 
Majang: gìɗè  2 
Number: 82
Word: sun
Narim: kɔ̀ːr  1 
Didinga: kɔ̀r  1 
Tennet: íː  2 
Murle: íː  2 
Baale: kɔ̀r  1 
Suri (Chai): súʔ  3 
Mursi: súʔ  3 
Me'en: sùsó  3 
Kwegu: šùː-š  3 
Majang: wàwì  4 
Number: 83
Word: swim
Narim: tɔ̀ðɔ̀wɛ̀  1 
Didinga:
Tennet: ɗʋ́ɲ  2 
Murle: tírì  3 
Baale: rúk-ðíl  4 
Suri (Chai): ɗàg-zél  5 
Mursi: zàmì-yò  6 
Me'en: rɔ̀kí-yò  4 
Kwegu: ròk-bà  4 
Majang: lèìy-ík  7 
Number: 84
Word: tail
Narim: kʋ̀ːlːà  1 
Didinga: kùːlːʌ̀  1 
Tennet: kʋ̀l  1 
Murle: kúːl  1 
Baale: kùl-á  1 
Suri (Chai): kūr-ō  1 
Mursi: kùr-ò  1 
Me'en: dáʔà  2 
Kwegu: kùúr  1 
Majang: kùːl  1 
Number: 85
Word: that
Narim:
Didinga: iɕ=a #  1 
Tennet:
Murle: ɕi  2 
Baale: ɲ=āː-ná  1 
Suri (Chai): ŋà=ndó=nù  3 
Mursi:
Me'en: ua ~ d=ua  4 
Kwegu: hà-ʔàŋ  1 
Majang: š=oi ~ šin=oi  5 
Number: 86
Word: this
Narim: čòː  1 
Didinga: ìčː=í  2 
Tennet: čóː  1 
Murle: čóː  1 
Baale: ɲ=íː-ní  2 
Suri (Chai): ŋā=nd=á  3 
Mursi: ʔánːà  3 
Me'en: d=íà  2 
Kwegu: yı́-ŋ  2 
Majang: č=ì-nì  2 
Number: 87
Word: thou
Narim: ànː=ì-tːà  1 
Didinga: ŋán=í-tːa  1 
Tennet: ín=é-tːà  1 
Murle: ìŋ=é-tːà  1 
Baale: ù-ndá  2 
Suri (Chai): ī-ɲːé  1 
Mursi: ì-ɲːè  1 
Me'en: í-ɲì  1 
Kwegu: íː-n  1 
Majang: íː-n  1 
Number: 88
Word: tongue
Narim: ʌ̀ɣʌ̀ːt  1 
Didinga: ʌ̀ɣʌ̀ːt  1 
Tennet: ʌ̀ɣʌ̀t  1 
Murle: áːt  1 
Baale: àgá  1 
Suri (Chai): kā-yō  1 
Mursi: kà-yò  1 
Me'en: kàt  1 
Kwegu: kàːt  1 
Majang: kàɗà  1 
Number: 89
Word: tooth
Narim: ŋìɠì-tːʌ̀t  1 
Didinga: ŋı̀ɠı̀-tːàt  1 
Tennet: ɲìgːí-tːʌ̀t  1 
Murle: ɲìɠì-táːt  1 
Baale: ɲı́gı̀-ðáː-ní  1 
Suri (Chai): nígì-yáy  1 
Mursi: ɲìːdá-y  1 
Me'en: ɲìʔídà-č  1 
Kwegu: ɲìgì  1 
Majang: ŋı́dá-n  1 
Number: 90
Word: tree
Narim: kɛ̀ː-tːà  1 
Didinga: kɛ̀ː-tːà  1 
Tennet: kɛ̀ː-t  1 
Murle: kɛ́ː-t  1 
Baale: kɛ̀ː-t̪à  1 
Suri (Chai): kɛ̄-yō  1 
Mursi: kí-yò  1 
Me'en: kɛ̀-dó  1 
Kwegu: šàːrí  2 
Majang: kɛ̀ː-t  1 
Number: 91
Word: two
Narim: ràmːà  1 
Didinga: ràmːá  1 
Tennet: rámːá  1 
Murle: rámːá  1 
Baale: rámːá  1 
Suri (Chai): rāmːán  1 
Mursi: rámːàn  1 
Me'en: ràmàn  1 
Kwegu: ɗàː  2 
Majang: pèːy  3 
Number: 92
Word: walk (go)
Narim: ɓı́tː-ɔ́  1 
Didinga: ɓìtː-ó  1 
Tennet: ɓítː-ó  1 
Murle: tɔ́ː  2 
Baale: ɓı́ð-ɔ́  1 
Suri (Chai): ɔ̀g-ɔ̀  3 
Mursi: ɔ̀g-ɔ̀  3 
Me'en: òg-ú  3 
Kwegu: kàm-bà #  4 
Majang: ŋàːr  5 
Number: 93
Word: warm (hot)
Narim: ʌ̀=bːùrː-í  1 
Didinga: ʌ̀=ɓùrì  1 
Tennet: ʌ́=ɓùrè  1 
Murle: à=ɓúr  1 
Baale: à=bːúr-è  1 
Suri (Chai): čālū  2 
Mursi: šàló  2 
Me'en: gòy-ì  3 
Kwegu: kʼɛ́č-ɛ́  4 
Majang: pàːk-ɛ́ŋ  5 
Number: 94
Word: water
Narim: màːm  1 
Didinga: máːm  1 
Tennet: mám  1 
Murle: máːm  1 
Baale: máː  1 
Suri (Chai): má  1 
Mursi: má  1 
Me'en: mà  1 
Kwegu: mùá  1 
Majang: máːw  1 
Number: 95
Word: we
Narim: ʌ̀-gː-ètːʌ̀  1 
Didinga: ŋ=ʌ́-ɠ-éːtːʌ́  1 
Tennet: ʌ́-ɠ-ítːʌ́  1 
Murle: à-g-étːà  1 
Baale: à-gːá  1 
Suri (Chai): ā-gːé  1 
Mursi: à-gːé  1 
Me'en: è-dé  1 
Kwegu: ʔúwàw  2 
Majang: ìt-ı̀ŋk  3 
Number: 96
Word: what
Narim: ɲı́á  1 
Didinga: néː-gí  1 
Tennet: ɲáː  1 
Murle: náː  1 
Baale: ɲá  1 
Suri (Chai): óŋ  2 
Mursi: ʔa=ʔóŋ  2 
Me'en: kātāŋ  3 
Kwegu: há=ʔó  2 
Majang: ǯı́k  4 
Number: 97
Word: white
Narim: vɔ̀ːrː-à  1 
Didinga: ɔ́ːrː-à  1 
Tennet: vɔ̀ːr-à  1 
Murle: vɔ́ːr  1 
Baale: hɔ̀ːr-ɛ́  1 
Suri (Chai): hɔ̄l-í  1 
Mursi: hɔ̀l-ì  1 
Me'en: hɔ̄l-í  1 
Kwegu: pòl-čéŋ  1 
Majang: kòpùl-kúŋ  1 
Number: 98
Word: who
Narim: ŋɛ̀nːɛ̀  1 
Didinga: ŋʌ́nì  1 
Tennet: ŋɛ̀nɛ̀  1 
Murle: ŋɛ̀n  1 
Baale: ŋɛ̀nɛ́  1 
Suri (Chai): nɛ́  1 
Mursi: à=nːìnɛ̀  1 
Me'en: nín  1 
Kwegu: hà=nìn  1 
Majang: wóɗ  2 
Number: 99
Word: woman
Narim: ŋāː  1 
Didinga: ŋàː  1 
Tennet: ŋáː  1 
Murle: ŋa #  1 
Baale: ŋā-ı́  1 
Suri (Chai): ŋàh-í  1 
Mursi: ŋàh-í #  1 
Me'en: mɔka-ɕ  2 
Kwegu: hàág-ì  1 
Majang: ŋaːy  1 
Number: 100
Word: yellow
Narim: máːn  1 
Didinga: mani #  1 
Tennet:
Murle: maːn #  1 
Baale:
Suri (Chai): ɓílːé-í #  2 
Mursi: ɓilɛ-ɕo  2 
Me'en:
Kwegu: màkàlé  3 
Majang: ɗaːme #  4 
Number: 101
Word: far
Narim:
Didinga: rɛn #  1 
Tennet:
Murle: dew-a #  2 
Baale:
Suri (Chai): rènà-ní  1 
Mursi: rena  1 
Me'en:
Kwegu: ɗúk  3 
Majang:
Number: 102
Word: heavy
Narim: ʌ̀=ɗìŋɗı́ŋ-è  1 
Didinga: ʌ̀=rìɗìŋì  1 
Tennet: ʌ́=ɗìŋɗı́ŋ-è  1 
Murle: à=ɗìŋɗíŋ  1 
Baale: á=ɗı́ɗı́ŋɛ̀ː  1 
Suri (Chai): ɗíɗíŋí  1 
Mursi: ɗíŋɗìŋ-í  1 
Me'en: ɗìɗìŋ-í  1 
Kwegu: déčʼú-gú  2 
Majang: ɗílíŋ  1 
Number: 103
Word: near
Narim:
Didinga: boki #  1 
Tennet:
Murle: aʓɔn #  2 
Baale:
Suri (Chai): īʓáʔ #  3 
Mursi: ʓa  3 
Me'en: číːyàk  4 
Kwegu: díyàù  4 
Majang:
Number: 104
Word: salt
Narim: ɓàlàŋ  1 
Didinga: ìmːílːè  2 
Tennet: ɓàlàŋ  1 
Murle: mı́lɛ̀  2 
Baale: čɔ̀ːš  3 
Suri (Chai): čɔ̀yì  3 
Mursi: čɔ̀yí  3 
Me'en: ǯōg-ī  4 
Kwegu: sókʼó  -1 
Majang: móːyí  5 
Number: 105
Word: short
Narim: tùrː-ʌ̀  1 
Didinga: kú=tːúrː-ʌ̀  1 
Tennet: ʋ̀=tːʋ̀r-à  1 
Murle: kú=tːùr  1 
Baale: kù=t̪ːùr-é  1 
Suri (Chai): mɔ̀kːɔ̀ɲː-í  2 
Mursi: mɔ̄kːɔ̄ɲː-í  2 
Me'en: mɔ̄ʔɔ̄ɲ-ī  2 
Kwegu: kúmbùlè  3 
Majang: díɲ  4 
Number: 106
Word: snake
Narim: kʋ̀wàː-t  1 
Didinga: kʋ̀kːáː-t  1 
Tennet: ʋ́wáː-t  1 
Murle: kʋ́wáː-t  1 
Baale: kʋ́kːá  1 
Suri (Chai): kōn-ō  2 
Mursi: kòn-ù  2 
Me'en: kōn-ō  2 
Kwegu: čàːč  3 
Majang: kòkò  1 
Number: 107
Word: thin
Narim: ɕī=ðīɕīlːép #  1 
Didinga:
Tennet:
Murle: rɛːrɛ #  2 
Baale:
Suri (Chai):
Mursi: ɓɔɕ-a #  3 
Me'en: leči #  4 
Kwegu:
Majang:
Number: 108
Word: wind
Narim: ŋɔ̀ːt  1 
Didinga: ŋɔ́ːt  1 
Tennet: ŋɔ̀t  1 
Murle: ŋɔ́ːt  1 
Baale: ŋɔ́t̪  1 
Suri (Chai): ŋɔ̄-yɔ̄  1 
Mursi: ŋɔ̀-yɔ́  1 
Me'en: pūrū  2 
Kwegu: pùgú  2 
Majang: yòŋgóy  3 
Number: 109
Word: worm
Narim:
Didinga:
Tennet:
Murle: baɲ-oɕ #  1 
Baale: dɔ̄lmɛ́  2 
Suri (Chai): kùrì-gɔ́í  3 
Mursi: kuru-doy #  3 
Me'en:
Kwegu: kúrtè  3 
Majang:
Number: 110
Word: year
Narim: ērkī-ɲāʔ #  1 
Didinga: iːrk-ˈit #  1 
Tennet:
Murle: irik-it #  1 
Baale:
Suri (Chai): óy-ó #  2 
Mursi: bɛrgːu #  3 
Me'en: bɛ̀rgù  3 
Kwegu: dárà  4 
Majang:
srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,srm-word,srm-nrm,srm-did,srm-ten,srm-mrl,srm-bal,srm-cai,srm-mrs,srm-mee,srm-kwg,srm-maj,
Total of 118 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
368450179416
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov