Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Central Khoisan family: Kalahari Khoe group (15 lists) :

Search within this database
Total of 117 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\ckh\kho
Number: 1
Word: all
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: yó-kà-xā  1 
Naro: wě  1 
#Haba:
ǀGwi: wèē  1 
ǀǀGana: we- #  1 
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: i-he  2 
Number: 2
Word: ashes
ǀǀAni: ɡǂóà  1 
ǀGanda: ɳǂòà  1 
Kxoe: ɡǂōá  1 
Naro: tʰáú  2 
#Haba: tʰáú  2 
ǀGwi: ɡǂúà  1 
ǀǀGana: ɡǂóà  1 
Cara: ʓòà  1 
ǀXaise: ʓóá  1 
Danisi: dʸúà  1 
Ts'ixa: dʸúà  1 
Deti: dù  3 
Kua: ʓóá  1 
Tsua: ʓùá  1 
Hiechware: ǯoaː  1 
Number: 3
Word: bark
ǀǀAni: ǀǀkxṹ  1 
ǀGanda: ǀǀkxṹ  1 
Kxoe: ǀǀkxṹ  1 
Naro: ǀǀkxṍː  1 
#Haba: ǀǀʼũ̌ˤ  1 
ǀGwi: gure #  2 
ǀǀGana: gure #  2 
Cara: ǀǀʼṹ  1 
ǀXaise: ǀǀʼṹ  1 
Danisi:
Ts'ixa: ǀǀʼṹ  1 
Deti:
Kua: ǀǀʼṹ  1 
Tsua:
Hiechware: ǯoreː  2 
Number: 4
Word: belly
ǀǀAni: ɳǀnǎ  1 
ǀGanda: ǀà  1 
Kxoe: ǀāá  1 
Naro: ɳǀã̀ː  1 
#Haba: ɳǀnà  1 
ǀGwi: ɳǀnàː  1 
ǀǀGana: ɳǀnâ  1 
Cara: ǀǎ  1 
ǀXaise: ǀà  1 
Danisi: ǀǎ  1 
Ts'ixa: ǀâ  1 
Deti: ǀâ  1 
Kua: ǀà  1 
Tsua: ǀâ  1 
Hiechware:
Number: 5
Word: big
ǀǀAni: ǀáú  1 
ǀGanda: ǀéú  1 
Kxoe: ǀéú  1 
Naro: kāī-ā  2 
#Haba: ǀǀʼũ̂  3 
ǀGwi: ɡ!úrí  4 
ǀǀGana: ɡǀǀó #  5 
Cara: gùrí  4 
ǀXaise: ɡǀǀô  5 
Danisi: ǀáú  1 
Ts'ixa: ǀáú  1 
Deti: káí  2 
Kua: ǀǀũ̂  6 
Tsua: ǀǀũ̂  6 
Hiechware: ǀǀoː ~ ǀǀxoː #  6 
Number: 6
Word: bird
ǀǀAni: ʒàrá  1 
ǀGanda: ʒárá  1 
Kxoe: ǯāárá  1 
Naro: càˤrá  1 
#Haba: ʒàrá  1 
ǀGwi: ʒérá  1 
ǀǀGana: ʒárá  1 
Cara: ʒàrà  1 
ǀXaise: ʒérà  1 
Danisi: ʒàrá  1 
Ts'ixa: ʒìrá  1 
Deti: ʒàrà  1 
Kua: ʒérá  1 
Tsua: ʒérà  1 
Hiechware: zera  1 
Number: 7
Word: bite
ǀǀAni: pá  1 
ǀGanda: pá  1 
Kxoe: pá  1 
Naro: kǎˤ  2 
#Haba: kʼǎˤ  2 
ǀGwi: páː  1 
ǀǀGana: pá  1 
Cara: pá  1 
ǀXaise: pá  1 
Danisi: pá  1 
Ts'ixa: pá  1 
Deti: pá  1 
Kua: pá  1 
Tsua: pá  1 
Hiechware: pʰa  1 
Number: 8
Word: black
ǀǀAni: ɳǂnú  1 
ǀGanda: ɳǂú  1 
Kxoe: ɳǂú  1 
Naro: ɳǂǔ  1 
#Haba: ɳǂnú  1 
ǀGwi: ɳǂúː  1 
ǀǀGana: ɳǂnú  1 
Cara: yú  1 
ǀXaise: nʓú  1 
Danisi: ndú  1 
Ts'ixa: ɳǂú  1 
Deti: yǔ  1 
Kua: ʓú  1 
Tsua: dú  1 
Hiechware: ǯu-ɲe  1 
Number: 9
Word: blood
ǀǀAni: ǀʼáò  1 
ǀGanda: ǀʼáò  1 
Kxoe: ǀʼáò  1 
Naro: ǀʼáò  1 
#Haba: ǀʼáò  1 
ǀGwi: ǀʼáò  1 
ǀǀGana: ǀʼáò  1 
Cara: ǀʼáò  1 
ǀXaise: ǀʼáò  1 
Danisi: ǀʼáò  1 
Ts'ixa: ǀʼáò  1 
Deti: ǀʼáò  1 
Kua: tâkà  2 
Tsua: tâkà  2 
Hiechware: tʰaka  2 
Number: 10
Word: bone
ǀǀAni: ǀʼṍã́  1 
ǀGanda: ǀʼõ̀ã̀  1 
Kxoe: ǀʼṍã́  1 
Naro: ǀʼṍã́  1 
#Haba: ǀʼṍã́  1 
ǀGwi: ǀʼṍã́  1 
ǀǀGana: ǀʼṍã́  1 
Cara: ǀʼṍã́  1 
ǀXaise: ǀʼṍã́  1 
Danisi: ǀʼṍã́  1 
Ts'ixa: ǀʼṍã́  1 
Deti: ǀʼõ̀ã́  1 
Kua: ǀʼõ̀ã́  1 
Tsua: ǀʼṍã̀  1 
Hiechware: ɳǀgwa  1 
Number: 11
Word: breast
ǀǀAni: ɡǀǀǔ  1 
ǀGanda:
Kxoe: ɡǀǀǔ  1 
Naro: ɡǀǀùū  1 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana: ɡǀǀû  1 
Cara: ɡǀǀǔ  1 
ǀXaise: ɡǀǀǔ  1 
Danisi: ɡǀǀǔ  1 
Ts'ixa: ɡǀǀǔ  1 
Deti: ɡǀǀǔ  1 
Kua: ɡǀǀǔ  1 
Tsua: ǀǀǔ  1 
Hiechware: ǀʰuː  1 
Number: 12
Word: burn tr.
ǀǀAni: dáò  1 
ǀGanda: dàò  1 
Kxoe: dàō  1 
Naro: dàò  1 
#Haba: díò  1 
ǀGwi: díò  1 
ǀǀGana: dáó  1 
Cara: dàò  1 
ǀXaise: dáó  1 
Danisi: dàò  1 
Ts'ixa: dáó  1 
Deti: dàò  1 
Kua: dáó  1 
Tsua: dáò  1 
Hiechware: dʰau  1 
Number: 13
Word: claw(nail)
ǀǀAni: ǀǀà  1 
ǀGanda:
Kxoe: ǀǀàā  1 
Naro: ǀǀóˤrò  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara: ǀǀórò  2 
ǀXaise: ǀǀʰâ  1 
Danisi: ǀǀáró  2 
Ts'ixa: ǀǀà  1 
Deti: ǀǀóró  2 
Kua: ǀǀórò  2 
Tsua:
Hiechware: ɡǀara  2 
Number: 13
Word: claw(nail)
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe:
Naro:
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara: ǀǀá  1 
ǀXaise:
Danisi: ǀǀà  1 
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware:
Number: 14
Word: cloud
ǀǀAni:
ǀGanda: qóm̀  1 
Kxoe: ǀǀòm̄  1 
Naro: ɳǀǀōm-ā  1 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ǂom  1 
Number: 15
Word: cold
ǀǀAni: ǀxónó  1 
ǀGanda: ǀxònú  1 
Kxoe: ǀkxává  2 
Naro: !xàī  3 
#Haba: kʰáì  3 
ǀGwi: !qʰāī  3 
ǀǀGana: qáì  3 
Cara: xáí  3 
ǀXaise: kárá  4 
Danisi: ǀxónó  1 
Ts'ixa: ǀxúnù  1 
Deti: kárá  4 
Kua: ǀxónù  1 
Tsua: hùrú  5 
Hiechware: haiː  3 
Number: 16
Word: come
ǀǀAni: hǎ  1 
ǀGanda: ǀǀàḿ  2 
Kxoe: yāá  1 
Naro: hàː  1 
#Haba: hǎ  1 
ǀGwi: hâ  1 
ǀǀGana: hâ  1 
Cara: hǎ  1 
ǀXaise: hǎ  1 
Danisi: hǎ  1 
Ts'ixa: hâ  1 
Deti: hâ  1 
Kua: hâ  1 
Tsua: hâ  1 
Hiechware: ya  1 
Number: 17
Word: die
ǀǀAni: ǀǀʼó  1 
ǀGanda: ǀǀʼó  1 
Kxoe: ǀǀʼó  1 
Naro: ǀǀʼóː  1 
#Haba: ǀǀʼó  1 
ǀGwi: ǀǀʼó  1 
ǀǀGana: ǀǀʼó  1 
Cara: ǀǀʼó  1 
ǀXaise: ǀǀʼó  1 
Danisi: ǀǀʼó  1 
Ts'ixa: ǀǀʼó  1 
Deti: ǀǀʼó  1 
Kua: ʔǒ  1 
Tsua: ʔǒ  1 
Hiechware:   1 
Number: 18
Word: dog
ǀǀAni: ʔérìkù  1 
ǀGanda: ʔápà  2 
Kxoe: ápā  2 
Naro: hǎˤgù  1 
#Haba: hǎˤrúgù  1 
ǀGwi: hárúgù  1 
ǀǀGana: ʔàbà  2 
Cara: ʔábà  2 
ǀXaise: ʔábà  2 
Danisi: ʔábá  2 
Ts'ixa: ʔábá  2 
Deti: ʔábá  2 
Kua: ʔábà  2 
Tsua: ʔábà  2 
Hiechware: aba  2 
Number: 19
Word: drink
ǀǀAni: kxâ  1 
ǀGanda: kxâ  1 
Kxoe: kxâ  1 
Naro: kxâ  1 
#Haba: kxâ  1 
ǀGwi: kxâː  1 
ǀǀGana: kxâ  1 
Cara: kʼâ  1 
ǀXaise: kʼâ  1 
Danisi: kxâ  1 
Ts'ixa: kʼâ  1 
Deti: kʼâ  1 
Kua: kʼâ  1 
Tsua: kʼâ  1 
Hiechware: ǂxaː  1 
Number: 20
Word: dry
ǀǀAni: ǀǀxó  1 
ǀGanda:
Kxoe: ǀǀxó  1 
Naro: ǀʼô  2 
#Haba: ǀǀxó  1 
ǀGwi: ǀǀxó  1 
ǀǀGana: ǀǀxó  1 
Cara:
ǀXaise:
Danisi: ǀǀxó  1 
Ts'ixa: ǀǀxó  1 
Deti: ǀǀxǒ  1 
Kua: ǀʼô  2 
Tsua: ǀʼô  2 
Hiechware: ǀo  2 
Number: 21
Word: ear
ǀǀAni: ǂé  1 
ǀGanda: ǂé  1 
Kxoe: ǂé  1 
Naro: ǂēː  1 
#Haba: ǂé  1 
ǀGwi: ǂéē  1 
ǀǀGana: ǂê  1 
Cara: ɕé  1 
ǀXaise: ɕé  1 
Danisi: ɕé  1 
Ts'ixa: ǂé  1 
Deti: ɕé  1 
Kua: kʸê  1 
Tsua: kʸê  1 
Hiechware: čeː  1 
Number: 22
Word: earth
ǀǀAni: xóḿ  1 
ǀGanda: xóḿ  1 
Kxoe: xóḿ  1 
Naro: xóḿ  1 
#Haba: xóḿ  1 
ǀGwi: xóḿ  1 
ǀǀGana: xóám  1 
Cara: xóḿ  1 
ǀXaise: xóḿ  1 
Danisi: xóḿ  1 
Ts'ixa: xóḿ  1 
Deti: xòḿ  1 
Kua: xóḿ  1 
Tsua: xóḿ  1 
Hiechware:
Number: 23
Word: eat
ǀǀAni: ǂʼṹ  1 
ǀGanda: ǂʼṹ  1 
Kxoe: ǂʼṹ  1 
Naro: ǂʼṍ  1 
#Haba: ǂʼṹ  1 
ǀGwi: kíàm  2 
ǀǀGana: ǂʼṹ  1 
Cara: ʔyũ̌  1 
ǀXaise: ʔyũ̌  1 
Danisi: ʔyũ̌  1 
Ts'ixa: ǂʼũ̌  1 
Deti: ʔyũ̌  1 
Kua: ʔyũ̌  1 
Tsua: ʔyũ̌  1 
Hiechware: ka  3 
Number: 24
Word: egg
ǀǀAni: ǂʼúbí  1 
ǀGanda:
Kxoe: ǂʼúví  1 
Naro: ǂʼūbī  1 
#Haba: ǂʼúbí  1 
ǀGwi: ǂʔúbī  1 
ǀǀGana: ǂʼúbí  1 
Cara: ʔyìbí  1 
ǀXaise:
Danisi: ʔùbí  1 
Ts'ixa:
Deti: ʔyùbì  1 
Kua: ʔíbí  1 
Tsua: ʔíbí  1 
Hiechware: ibi  1 
Number: 25
Word: eye
ǀǀAni: ǂxáí  1 
ǀGanda: ǂxáí  1 
Kxoe: ǂxéí  1 
Naro: ǂxáí  1 
#Haba: ǂxáí  1 
ǀGwi: ǂxéí  1 
ǀǀGana: ǂxáí  1 
Cara: ɕxáí  1 
ǀXaise: ɕáí  1 
Danisi: ɕxáí  1 
Ts'ixa: ǂxáí  1 
Deti: ɕxàí  1 
Kua: ɕxàí  1 
Tsua: ɕxàí  1 
Hiechware: čaiː  1 
Number: 26
Word: fat n.
ǀǀAni: ɳǀǀnúì  1 
ǀGanda: ɳǀǀúì  1 
Kxoe: ɳǀǀúì  1 
Naro: ɳǀǀúì  1 
#Haba: ɳǀǀnúì  1 
ǀGwi: ɳǀǀúì  1 
ǀǀGana: ɳǀǀúì  1 
Cara: ɳǀǀúì  1 
ǀXaise: ɳǀǀnúì  1 
Danisi: ɳǀǀúì  1 
Ts'ixa: ɳǀǀúì  1 
Deti: ɳǀǀúì  1 
Kua: ɳǀǀúì  1 
Tsua: ɳǀǀùí  1 
Hiechware: ɡ!wi  1 
Number: 27
Word: feather
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ǀʼṹũ̄  1 
Naro: ǀʼȭõ̀  1 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ɡǀo  1 
Number: 28
Word: fire
ǀǀAni: ǀʼě  1 
ǀGanda: ǀʼé  1 
Kxoe: ǀʼéː  1 
Naro: ǀʼēː  1 
#Haba: ǀʼé  1 
ǀGwi: ǀʼéː  1 
ǀǀGana: ǀʼê  1 
Cara: ǀʼě  1 
ǀXaise: ǀʼé  1 
Danisi: ǀʼě  1 
Ts'ixa: ǀʼě  1 
Deti: ɡǀǀǔ  2 
Kua: ǀʼé  1 
Tsua: ǀʼé  1 
Hiechware: ǀeː  1 
Number: 29
Word: fish
ǀǀAni: ǀǀʼáù  1 
ǀGanda: ǀǀʼáù  1 
Kxoe: ǀǀʼéú  1 
Naro: ǀǀʼāù  1 
#Haba: ǀǀʼáù  1 
ǀGwi: ǀǀʼáù  1 
ǀǀGana: ǀǀʼáù  1 
Cara: ʔáú  1 
ǀXaise: ʔáú  1 
Danisi: ʔáù  1 
Ts'ixa: ǀǀʼáù  1 
Deti: ʔáú  1 
Kua:
Tsua:
Hiechware: tʰapi  -1 
Number: 30
Word: fly v.
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ɡǀǀèvùū  1 
Naro: cã̀ẽ̀ˤ  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: fofa  -1 
Number: 31
Word: foot
ǀǀAni: ɳ!nàré  1 
ǀGanda: kárì  1 
Kxoe: kʸāáré  1 
Naro: ɳ!àrè  1 
#Haba:
ǀGwi: ɳ!are #  1 
ǀǀGana: ŋare #  1 
Cara: ʒĩ́  2 
ǀXaise: ʒĩ̂  2 
Danisi: ʒĩ̂  2 
Ts'ixa: ʒĩ̂  2 
Deti: ʒĩ̂  2 
Kua: kárì  1 
Tsua: káré  1 
Hiechware: kareː #  1 
Number: 32
Word: full
ǀǀAni: ǀkxóɛ̀  1 
ǀGanda: ǀkxóɛ̀  1 
Kxoe: ǀkxóɛ̀  1 
Naro: ǀkxōè  1 
#Haba: ǀkxóè  1 
ǀGwi: ǀkxóɛ́  1 
ǀǀGana: ǀkxòè  1 
Cara: ǀʼóé  1 
ǀXaise: ǀʼóè  1 
Danisi: ǀkxóé  1 
Ts'ixa: ǀʼóɛ̀  1 
Deti: ǀʼóé  1 
Kua: ǀʼóè  1 
Tsua: ǀʼóé  1 
Hiechware: ɡ!wea  1 
Number: 33
Word: give
ǀǀAni: ǂxá  1 
ǀGanda: ǂxǎ  1 
Kxoe: ǂxǎ  1 
Naro: mâ  2 
#Haba: mâ  2 
ǀGwi: mã̂ː  2 
ǀǀGana: mã̂  2 
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: tʰeː  3 
Number: 34
Word: good
ǀǀAni: tʼṹĩ̀  1 
ǀGanda: tʼóǹ  1 
Kxoe: tʼóǹ ~ tʼúǹ ~ tʼúíǹ  1 
Naro: !ã́ẽ̀  2 
#Haba: kʸĩ̂  2 
ǀGwi: cʼẽ̂  3 
ǀǀGana: kã́ĩ̀  2 
Cara: tʼṹĩ́  1 
ǀXaise: tʼṹĩ̀  1 
Danisi: tʼṹĩ̀  1 
Ts'ixa: tʼṹĩ̀  1 
Deti: tʼṹĩ́  1 
Kua: tʼṹĩ̀  1 
Tsua: tʼṹĩ̀  1 
Hiechware: čo  4 
Number: 35
Word: green
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ǀkxáó  1 
Naro: cã́ˤ ~ zã́ˤ  2 
#Haba:
ǀGwi: cxʼāē  2 
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: baratʰi  -1 
Number: 36
Word: hair
ǀǀAni: ǀʼũ̂  1 
ǀGanda: ǀʼũ̂  1 
Kxoe: ǀʼṹ  1 
Naro: ǀʼȭõ̀  1 
#Haba: ǀʼũ̂  1 
ǀGwi: ǀʼũ̂  1 
ǀǀGana: ǀʼũ̂  1 
Cara: ǀʼṹ  1 
ǀXaise: ǀʼũ̂  1 
Danisi: ǀʼũ̂  1 
Ts'ixa: ǀʼũ̀  1 
Deti: ǀʼũ̂  1 
Kua: ǀʼũ̂  1 
Tsua: ǀʼũ̂  1 
Hiechware: ǀʰoː  1 
Number: 37
Word: hand
ǀǀAni: cʰàú  1 
ǀGanda: càú  1 
Kxoe: ʆèú  1 
Naro: cʰàū  1 
#Haba: cáù  1 
ǀGwi: cáú  1 
ǀǀGana: cáú  1 
Cara: cʰàú  1 
ǀXaise: càú  1 
Danisi: cʰàú  1 
Ts'ixa: càú  1 
Deti: càú  1 
Kua: càú  1 
Tsua: càú  1 
Hiechware: cau  1 
Number: 38
Word: head
ǀǀAni: ǂú  1 
ǀGanda: ǂú  1 
Kxoe: ǂú  1 
Naro: ǂúː  1 
#Haba: m̀-kʼá  2 
ǀGwi: m̀ʔm̂  2 
ǀǀGana: má  2 
Cara: má  2 
ǀXaise: mâ  2 
Danisi: mà  2 
Ts'ixa: ǂú  1 
Deti: má  2 
Kua: mâ  2 
Tsua: ḿ-ʔà  2 
Hiechware: hma  2 
Number: 39
Word: hear
ǀǀAni: kóḿ  1 
ǀGanda: kóḿ  1 
Kxoe: kóḿ  1 
Naro: kóḿ  1 
#Haba: kúḿ  1 
ǀGwi: kóám  1 
ǀǀGana: kúḿ  1 
Cara: kóḿ  1 
ǀXaise: ǀǀám̀  2 
Danisi: kúḿ  1 
Ts'ixa: kúḿ  1 
Deti: kóḿ  1 
Kua: kúḿ  1 
Tsua: cóḿ  1 
Hiechware: čom  1 
Number: 40
Word: heart
ǀǀAni: ǂáó  1 
ǀGanda: ǂáó  1 
Kxoe: ǂáó  1 
Naro: ǂáó  1 
#Haba: ǂáó  1 
ǀGwi: ǂáó  1 
ǀǀGana: ǂáó  1 
Cara: ɕáó  1 
ǀXaise: ɕóː  1 
Danisi: ɕáó  1 
Ts'ixa: ǂáó  1 
Deti: ɕàó  1 
Kua: kʸó  1 
Tsua: kʸô  1 
Hiechware: čoː  1 
Number: 41
Word: horn
ǀǀAni: ɳǀǀnâ  1 
ǀGanda: ɳǀǀnâ  1 
Kxoe: ɳǀǀâ  1 
Naro: ɳǀǀã̂  1 
#Haba: ɳǀǀnâ  1 
ǀGwi: ɳǀǀnâ  1 
ǀǀGana: ɳǀǀnâ  1 
Cara: ɳǀǀnâ  1 
ǀXaise: ɳǀǀnâ  1 
Danisi: ɳǀǀnâ  1 
Ts'ixa: ɳǀǀnâ  1 
Deti: ɳǀǀnâ  1 
Kua: ɳǀǀnâ  1 
Tsua: ɳǀǀnâ  1 
Hiechware: ɳǀǀgaː  1 
Number: 42
Word: I
ǀǀAni: tí  1 
ǀGanda: tí  1 
Kxoe: tí  1 
Naro: tíː ~ tíː-rà  1 
#Haba: tí  1 
ǀGwi: tí-rè  1 
ǀǀGana: tê  1 
Cara: tá  1 
ǀXaise: tá  1 
Danisi: tá  1 
Ts'ixa: tí  1 
Deti: tá  1 
Kua: kʸé  1 
Tsua: kʸé  1 
Hiechware: či  1 
Number: 43
Word: kill
ǀǀAni: ǀkxũ̌  1 
ǀGanda: ǀkxũ̂  1 
Kxoe: ǀkxṹ  1 
Naro: ǀkxõː  1 
#Haba: ǀkxṹ  1 
ǀGwi: ǀkxṹ  1 
ǀǀGana: ǀkxṹ  1 
Cara: ǀʼũ̌  1 
ǀXaise: ǀʼũ̌  1 
Danisi: ǀkxũ̌  1 
Ts'ixa: ǀʼũ̀  1 
Deti: kʰàé  2 
Kua: ǀʼṹ  1 
Tsua: ǀʼṹ  1 
Hiechware: ɡǀoː  1 
Number: 44
Word: knee
ǀǀAni: ǀǀóɛ́  1 
ǀGanda: kúrù  2 
Kxoe: kûrù  2 
Naro: !úrù  2 
#Haba: !úrù  2 
ǀGwi: ǀǀʼṹ-kxèrì  3 
ǀǀGana: qúrù  2 
Cara: kúkúrù  2 
ǀXaise: kúkúrù  2 
Danisi: ǀǀóé  1 
Ts'ixa: ǀǀúɛ́  1 
Deti: ǀǀòé  1 
Kua: ǀǀùì  1 
Tsua: ǀǀóé  1 
Hiechware: kukuru  2 
Number: 44
Word: knee
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ǀǀóɛ́  1 
Naro:
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara: ǀǀóé  1 
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware:
Number: 45
Word: know
ǀǀAni: ʔã̌  1 
ǀGanda: ʔã́  1 
Kxoe: ã́  1 
Naro: !ʼã̄ː  1 
#Haba: kʼã̂  1 
ǀGwi: !ʼã́ː  1 
ǀǀGana: ʔã̂  1 
Cara: ʔã́  1 
ǀXaise: ʔã́  1 
Danisi: ʔã̌  1 
Ts'ixa: ʔã̌  1 
Deti: ʔã̌  1 
Kua: ʔã́  1 
Tsua: ʔã́  1 
Hiechware: an  1 
Number: 46
Word: leaf
ǀǀAni: ɡǀã̂  1 
ǀGanda: ɡǀã̌  1 
Kxoe: ɡǀã̌  1 
Naro: toàˤrà  2 
#Haba: dáˤnàˤ-sà  3 
ǀGwi: dàˤnã̀  3 
ǀǀGana: ɡǀánà  1 
Cara: ɡǀàná  1 
ǀXaise: ɡǀànà  1 
Danisi: ɡǀàná  1 
Ts'ixa: ɡǀàná  1 
Deti: ɡǀã̌  1 
Kua: tʰáná  4 
Tsua: tʰàná  4 
Hiechware: ɡǀana  1 
Number: 47
Word: lie
ǀǀAni: ǀǀóé  1 
ǀGanda:
Kxoe: ǀǀòē  1 
Naro: ǀǀóé  1 
#Haba: ǀǀóé  1 
ǀGwi:
ǀǀGana: ǀǀóé  1 
Cara: ǀǀóé  1 
ǀXaise: ǀǀóé  1 
Danisi: ǀǀóé  1 
Ts'ixa: ǀǀóé  1 
Deti: ǀǀòé  1 
Kua: ǀǀóé  1 
Tsua: ǀǀúé  1 
Hiechware: !ʰoe #  1 
Number: 48
Word: liver
ǀǀAni: kxã̀ĩ́  1 
ǀGanda: kxã̀ĩ̀  1 
Kxoe: kxã̄̇ĩ́  1 
Naro: kxãẽ  1 
#Haba: kʼã́ĩ́  1 
ǀGwi: kʼã́ẽ́  1 
ǀǀGana: kʼã́ĩ́  1 
Cara: kʼã̀ĩ́  1 
ǀXaise: kʼĩ́  1 
Danisi: kxã́ĩ́  1 
Ts'ixa: kʼã́ĩ́  1 
Deti: kʼã̀ĩ́  1 
Kua: ɕʼĩ̌  1 
Tsua: ɕʼĩ̌  1 
Hiechware: če  1 
Number: 49
Word: long
ǀǀAni: !áò  1 
ǀGanda:
Kxoe: kʸáò  1 
Naro: !áò  1 
#Haba: !áò  1 
ǀGwi: !àù  1 
ǀǀGana: !áù  1 
Cara: káó  1 
ǀXaise:
Danisi: káò  1 
Ts'ixa: káò  1 
Deti: káò  1 
Kua: !áò  1 
Tsua: !áò  1 
Hiechware: ǂxau  1 
Number: 50
Word: louse
ǀǀAni: kxùní  1 
ǀGanda:
Kxoe: kxúnī  1 
Naro: ɳǂã̀ːˤ  2 
#Haba:
ǀGwi: kxúní  1 
ǀǀGana: kxʼúnì  1 
Cara: kʼúnì  1 
ǀXaise: kʼúnì  1 
Danisi: kxúnì  1 
Ts'ixa: kʼùní  1 
Deti: kʼúnì  1 
Kua: kʼúnì  1 
Tsua: kʼúnì  1 
Hiechware: ɡǀǀam  3 
Number: 51
Word: man
ǀǀAni: kʰóé-mà  1 
ǀGanda:
Kxoe: kxá-kʰòè  2 
Naro: kʰóè-ba  1 
#Haba: kxáò #  2 
ǀGwi: kxáò #  2 
ǀǀGana: kxáó #  2 
Cara: kʼáò #  2 
ǀXaise: kʼáò #  2 
Danisi: kxáò #  2 
Ts'ixa: kʼáò #  2 
Deti: kʼáó #  2 
Kua: kʼáò #  2 
Tsua: kʼáò #  2 
Hiechware: kau-čo  2 
Number: 52
Word: many
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: kó ~ á=kó  1 
Naro: káí  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: cao  3 
Number: 53
Word: meat
ǀǀAni: kxò-xú  1 
ǀGanda: kxó-xò  1 
Kxoe: kxó-xò  1 
Naro: kxǒ  1 
#Haba: kxó-xò  1 
ǀGwi: ǀxáː  2 
ǀǀGana: ǀxâ  2 
Cara: kʼò-hú  1 
ǀXaise: kʼò-hú  1 
Danisi: kxò-xú  1 
Ts'ixa: kʼò-xú  1 
Deti: kʼò-xú  1 
Kua: kʼó-xù  1 
Tsua: kʼó-xù  1 
Hiechware: ko-ho  1 
Number: 54
Word: moon
ǀǀAni: ɳǀǀnóɛ́  1 
ǀGanda: ɳǀǀóé  1 
Kxoe: ɳǀǀóɛ́  1 
Naro: ɳǀǀōē  1 
#Haba: ɳǀǀnóè  1 
ǀGwi: ɳǀǀóè  1 
ǀǀGana: ɳǀǀóè  1 
Cara: ɳǀǀóé  1 
ǀXaise: ɳǀǀnóé  1 
Danisi: ɳǀǀóé  1 
Ts'ixa: ɳǀǀóɛ́  1 
Deti: ɳǀǀóé  1 
Kua: ɳǀǀóé  1 
Tsua: ɳǀǀúé  1 
Hiechware: ɡǀweː  1 
Number: 55
Word: mountain
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ndúndù  -1 
Naro: ǀǀàbì  1 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ɡ!oa  2 
Number: 56
Word: mouth
ǀǀAni: kxáḿ  1 
ǀGanda: kxáḿ  1 
Kxoe: kxáḿ  1 
Naro: kxáḿ  1 
#Haba: kxáḿ  1 
ǀGwi: kxáḿ  1 
ǀǀGana: kxáḿ  1 
Cara: kʼáḿ  1 
ǀXaise: kʼáḿ  1 
Danisi: kxáḿ  1 
Ts'ixa: kʼáḿ  1 
Deti: kʼàḿ  1 
Kua: kʼàḿ  1 
Tsua: kʼàm̀  1 
Hiechware: ǂam  1 
Number: 57
Word: name
ǀǀAni: ǀkxóǹ  1 
ǀGanda: ǀkxṹĩ̀  1 
Kxoe: ǀkxón̄  1 
Naro: ǀkxȭẽ̀  1 
#Haba: ǀkxúǹ  1 
ǀGwi: ǀkxōān  1 
ǀǀGana: ǀkxóǹ  1 
Cara: ǀʼóǹ  1 
ǀXaise: ǀʼóǹ  1 
Danisi: ǀkxúǹ  1 
Ts'ixa: ǀʼòǹ  1 
Deti: ǀʼúń  1 
Kua: ǀʼúǹ  1 
Tsua: ǀʼúǹ  1 
Hiechware: ǀun  1 
Number: 58
Word: neck
ǀǀAni: !kxáó  1 
ǀGanda: xɛ̀rí  2 
Kxoe: xɛ̀rɛ̀ɛ́  2 
Naro: !kxáó  1 
#Haba: !kxáó  1 
ǀGwi: !kxáó  1 
ǀǀGana: kxáó  1 
Cara: kʼáó  1 
ǀXaise: kʼàò  1 
Danisi: gʸànú  3 
Ts'ixa: dʸànú  3 
Deti: kʼàó  1 
Kua: kʼàó  1 
Tsua: kínù  4 
Hiechware: ǂano  4 
Number: 59
Word: new
ǀǀAni: kxóà  1 
ǀGanda:
Kxoe: kxóā  1 
Naro: kàˤbā  2 
#Haba:
ǀGwi: qábà  2 
ǀǀGana: qábà  2 
Cara: kʼóá  1 
ǀXaise:
Danisi: kxóá  1 
Ts'ixa: kʼóá  1 
Deti: kʼóá  1 
Kua:
Tsua: ɳǀǀáò  3 
Hiechware: !ao  3 
Number: 60
Word: night
ǀǀAni: tʰǔ  1 
ǀGanda: tʰǔ  1 
Kxoe: tʰǔ  1 
Naro: ɳǂǔ  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara: tʰǔ  1 
ǀXaise:
Danisi: tʰǔ  1 
Ts'ixa: tʰǔ  1 
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: haie  3 
Number: 61
Word: nose
ǀǀAni: ǂúì  1 
ǀGanda: ǂúì  1 
Kxoe: ǂúī  1 
Naro: ǂūì  1 
#Haba: ǂúí  1 
ǀGwi: ǂúì  1 
ǀǀGana: ɡǂúì  1 
Cara: ɕúí  1 
ǀXaise: ɕúì  1 
Danisi: ɕúì  1 
Ts'ixa: ǂúì  1 
Deti: ɕúí  1 
Kua: ɕúì  1 
Tsua: ɕúì  1 
Hiechware: čui ~ čwi  1 
Number: 62
Word: not
ǀǀAni: =bé  1 
ǀGanda: =bé  1 
Kxoe: béē ~ vé  1 
Naro: =tá ~ =tāmā  2 
#Haba: =tímá  2 
ǀGwi: tàmà  2 
ǀǀGana: tàmà  2 
Cara: =tà  2 
ǀXaise: =tà  2 
Danisi: =tà  2 
Ts'ixa: =tã  2 
Deti: =tà  2 
Kua: =tà  2 
Tsua: =tà  2 
Hiechware: =beː  1 
Number: 63
Word: one
ǀǀAni: ǀúí  1 
ǀGanda: ǀúí  1 
Kxoe: ǀúí  1 
Naro: ǀúí  1 
#Haba: ǀúí  1 
ǀGwi: ǀúí  1 
ǀǀGana: ǀúí  1 
Cara: ǀúí  1 
ǀXaise: ǀúí  1 
Danisi: ǀúí  1 
Ts'ixa: ǀúí  1 
Deti: ǀúí  1 
Kua: ǀúí  1 
Tsua: ǀúí  1 
Hiechware: kwie ~ kwiye  1 
Number: 64
Word: person
ǀǀAni: kʰóé  1 
ǀGanda: kʰóé  1 
Kxoe: kʰóé  1 
Naro: kʰóè  1 
#Haba: kʰóè  1 
ǀGwi: kʰóé  1 
ǀǀGana: kʰóè  1 
Cara: kʰóé  1 
ǀXaise: kʰóé  1 
Danisi: kʰóè  1 
Ts'ixa: kʰóè  1 
Deti: kʰóé  1 
Kua: kʰòé  1 
Tsua: cʰòé  1 
Hiechware: čo ~ čwa  1 
Number: 65
Word: rain
ǀǀAni: tú  1 
ǀGanda: tú  1 
Kxoe: tú  1 
Naro: túː  1 
#Haba: tú  1 
ǀGwi: ɕúː  1 
ǀǀGana: ɕúː  1 
Cara: tú  1 
ǀXaise: tú  1 
Danisi: tú  1 
Ts'ixa: tú  1 
Deti: tǔ  1 
Kua: tú  1 
Tsua: tú  1 
Hiechware: tu  1 
Number: 66
Word: red
ǀǀAni: ɳǀnòá  1 
ǀGanda: ǀǀxɛ́ú  2 
Kxoe: ǀǀqéú-ʆi  2 
Naro: ɳǀòàˤ  1 
#Haba: ɳǀnòáˤ  1 
ǀGwi: ɳǀùà  1 
ǀǀGana: ɳǀnóà  1 
Cara: ǀòá  1 
ǀXaise: ǀòá  1 
Danisi: ǀòá  1 
Ts'ixa: qâsì  3 
Deti: ǀóá  1 
Kua: ʔúdú  4 
Tsua: wúdú  4 
Hiechware: ɡǀeye  5 
Number: 66
Word: red
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe:
Naro:
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi: qâsè  3 
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware:
Number: 67
Word: road
ǀǀAni: dáò  1 
ǀGanda: dáù  1 
Kxoe: dáó ~ dàó  1 
Naro: dàò  1 
#Haba: díó  1 
ǀGwi: ʓíò  1 
ǀǀGana: dáò  1 
Cara: dáó  1 
ǀXaise: dáó  1 
Danisi: dáò  1 
Ts'ixa: dáò  1 
Deti: dáó  1 
Kua: dáó  1 
Tsua: dáó  1 
Hiechware: dʰau  1 
Number: 68
Word: root
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: tòɛ̄  1 
Naro: tòˤbē  1 
#Haba:
ǀGwi: tabe #  1 
ǀǀGana: tabe #  1 
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: papasi #  -1 
Number: 69
Word: round
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: mbírì  -1 
Naro: gàrù-gàrù  1 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware:
Number: 70
Word: sand
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: qàn̄  1 
Naro: xóḿ  2 
#Haba: xóḿ  2 
ǀGwi: xóḿ  2 
ǀǀGana: xóḿ  2 
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: hom  2 
Number: 71
Word: say
ǀǀAni: mĩ́  1 
ǀGanda:
Kxoe: mĩ́  1 
Naro: méː  1 
#Haba: mí  1 
ǀGwi: me #  1 
ǀǀGana: me  1 
Cara: mí  1 
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: me #  1 
Number: 72
Word: see
ǀǀAni: mũ̂  1 
ǀGanda: mũ̂  1 
Kxoe: mũ̂  1 
Naro: mô ~ bô  1 
#Haba: mô  1 
ǀGwi:   1 
ǀǀGana:   1 
Cara: mũ̂  1 
ǀXaise: mũ̂  1 
Danisi: mũ̂  1 
Ts'ixa: mũ̂  1 
Deti: mũ̂  1 
Kua: mũ̂  1 
Tsua: mũ̂  1 
Hiechware: moː  1 
Number: 73
Word: seed
ǀǀAni: ǀxúrí  1 
ǀGanda:
Kxoe: ǀxùí  1 
Naro: ǀxùrī  1 
#Haba: ǀxúrí  1 
ǀGwi: ǀxúrí  1 
ǀǀGana: ǀxúrí  1 
Cara: ǀxúrí  1 
ǀXaise: ɕóró  2 
Danisi: ǀxúrí  1 
Ts'ixa:
Deti: ǀxúrí  1 
Kua: ǀxúrí  1 
Tsua: ǀxúrí  1 
Hiechware: čai=xai=!xuri  1 
Number: 74
Word: sit
ǀǀAni: ɳǂnṹ  1 
ǀGanda: ɳǂnú  1 
Kxoe: ɳǂũ̀-ĩ̄ ~ ɳǂù-ī ~ ɳǂòē  1 
Naro: ɳǂȭː-à  1 
#Haba: ɳǂnṹ  1 
ǀGwi: ɳǂnú  1 
ǀǀGana: ɳǂnù-è  1 
Cara: ɲú  1 
ǀXaise: ɲṹ  1 
Danisi: ɲú  1 
Ts'ixa: ɲú  1 
Deti: ɲũ̌  1 
Kua: ɲṹ  1 
Tsua: ɲũ̀  1 
Hiechware: ɲo  1 
Number: 75
Word: skin
ǀǀAni: kʰǒ  1 
ǀGanda: kʰò  1 
Kxoe: kʰǒ  1 
Naro: kʰòō  1 
#Haba: kʰô  1 
ǀGwi: kʰô  1 
ǀǀGana: kʰô  1 
Cara: kʰò  1 
ǀXaise: kʰò  1 
Danisi: kʰǒ  1 
Ts'ixa: kʰǒ  1 
Deti: kʰò  1 
Kua: kʰǒ  1 
Tsua: kʰǒ  1 
Hiechware: čo  1 
Number: 76
Word: sleep
ǀǀAni: ǀǀóé  1 
ǀGanda: ǀǀúí  1 
Kxoe: ǂʼóm  2 
Naro: ǀǀʼóm̀  3 
#Haba: ǀǀʼóm̀  3 
ǀGwi: ǀǀʼóam̀  3 
ǀǀGana: ǀǀʼóm̀  3 
Cara: ǀǀóé  1 
ǀXaise: ǀǀóé  1 
Danisi: ǀǀʼùḿ  3 
Ts'ixa: ǀǀóé  1 
Deti: ǀǀóé  1 
Kua: ǀǀóé  1 
Tsua: ǀǀúé  1 
Hiechware: ɡǀǀom  3 
Number: 77
Word: small
ǀǀAni: kṹ  1 
ǀGanda: kṹ  1 
Kxoe: kṹ  1 
Naro: ǀkxáré  2 
#Haba: ǀkxáré  2 
ǀGwi: ǀkxáré  2 
ǀǀGana: ǀǀòm̀ #  3 
Cara: ɕṹĩ́  4 
ǀXaise: ɕṹĩ́  4 
Danisi: ʔòré  5 
Ts'ixa: ʔòré  5 
Deti: ɕṹĩ́  4 
Kua: ǀʼàré  2 
Tsua: ǀʼàré  2 
Hiechware: hai-ni  6 
Number: 78
Word: smoke
ǀǀAni: cʼánì #  1 
ǀGanda: cʼánì  1 
Kxoe: čʼánì  1 
Naro: cʼénè  1 
#Haba: cʼínì  1 
ǀGwi: cʼɛ́nɛ̀  1 
ǀǀGana: cʼínì  1 
Cara: cʼání  1 
ǀXaise: cʼání  1 
Danisi: cʼínì  1 
Ts'ixa: cʼínì  1 
Deti: cʼání  1 
Kua: cʼínì  1 
Tsua: cʼínì  1 
Hiechware: cene  1 
Number: 79
Word: stand
ǀǀAni: tɛ́  1 
ǀGanda: tɛ́  1 
Kxoe: tɛ́  1 
Naro: téː  1 
#Haba:
ǀGwi: ɕíé  1 
ǀǀGana: tê  1 
Cara: tè  1 
ǀXaise:
Danisi: té  1 
Ts'ixa: tɛ̂  1 
Deti: tě  1 
Kua: té  1 
Tsua: tè  1 
Hiechware: tʰe  1 
Number: 80
Word: star
ǀǀAni: ǀxání  1 
ǀGanda: ǀxánì  1 
Kxoe: ǀxánī  1 
Naro: ǂóˤnò  2 
#Haba: ǂóˤnùˤ  2 
ǀGwi: ǂxónù  2 
ǀǀGana: ǂónù  2 
Cara: ǀxínì  1 
ǀXaise: ǀxání  1 
Danisi: ǀxánì  1 
Ts'ixa: ǀxánì  1 
Deti: ǀxánì  1 
Kua: ǀxánì  1 
Tsua: ǀxáinì  1 
Hiechware: ǂxaine  1 
Number: 81
Word: stone
ǀǀAni: ɳǀǀnóá  1 
ǀGanda: ɳǀǀóá  1 
Kxoe: ɳǀǀóá  1 
Naro: ɳǀǀõ̀ã́ˤ  1 
#Haba: ɳǀǀnòáˤ  1 
ǀGwi: ɳǀǀòá  1 
ǀǀGana: ɳǀǀóá  1 
Cara: ǀʼúì  2 
ǀXaise: káró  3 
Danisi: ɳǀǀóá  1 
Ts'ixa: ɳǀǀóá  1 
Deti: ǀʼúì  2 
Kua: ɳǀǀóà  1 
Tsua: qárò  3 
Hiechware: ɡǀǀwa  1 
Number: 82
Word: sun
ǀǀAni: ǀáḿ  1 
ǀGanda: ǀáḿ  1 
Kxoe: ǀám̄  1 
Naro: ǀáḿ  1 
#Haba: ǀáḿ  1 
ǀGwi: ǀáḿ  1 
ǀǀGana: ǀáḿ  1 
Cara: ǀáḿ  1 
ǀXaise: ǀáḿ  1 
Danisi: ǀáḿ  1 
Ts'ixa: ǀáḿ  1 
Deti: kʰóbó  2 
Kua: ǀáḿ  1 
Tsua: ǀáḿ  1 
Hiechware: ǀam  1 
Number: 82
Word: sun
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe:
Naro:
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara: kʰóbó  2 
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware:
Number: 83
Word: swim
ǀǀAni: bàrá  1 
ǀGanda:
Kxoe: bàrà-á  1 
Naro: bàˤrā #  1 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara: bàrá  1 
ǀXaise: bàrà  1 
Danisi: bàrá  1 
Ts'ixa: bàrá  1 
Deti: bàrá  1 
Kua:
Tsua:
Hiechware: !xa  2 
Number: 84
Word: tail
ǀǀAni: cáó  1 
ǀGanda: cáó  1 
Kxoe: čáó  1 
Naro: cáó  1 
#Haba: càó  1 
ǀGwi: cáó  1 
ǀǀGana: cáó  1 
Cara: cáó  1 
ǀXaise: cáó  1 
Danisi: cáó  1 
Ts'ixa: cáó  1 
Deti: cáó  1 
Kua: cáó  1 
Tsua: cáó  1 
Hiechware: cau  1 
Number: 85
Word: that
ǀǀAni: ɳǀné=tè  1 
ǀGanda:
Kxoe: ɳǀnĩ̄ĩ́  2 
Naro: ã́ː  4 
#Haba: ʔà-sá-hà  4 
ǀGwi: ɳǀnè=si-ha #  6 
ǀǀGana: ʔá-séá  4 
Cara:   7 
ǀXaise:
Danisi:   7 
Ts'ixa: mé  8 
Deti: hǔ  7 
Kua:   7 
Tsua:   7 
Hiechware: a  4 
Number: 85
Word: that
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ɳǀǀnàā ~ ɳǀǀnɛ̀ɛ̄  3 
Naro: ẽ̄ː  5 
#Haba:
ǀGwi: ʔáā  4 
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ho  7 
Number: 86
Word: this
ǀǀAni: ɳǀné  1 
ǀGanda:
Kxoe: ɳǀné  1 
Naro: ɳǀẽ̂ː  1 
#Haba: ɳǀné  1 
ǀGwi: ɳǀnẽ́  1 
ǀǀGana: ɳǀné  1 
Cara:   2 
ǀXaise:
Danisi:   2 
Ts'ixa: ɳǀné  1 
Deti: hĩ́  2 
Kua:   2 
Tsua:   2 
Hiechware: e  2 
Number: 87
Word: thou
ǀǀAni: cá / há  1 
ǀGanda: cá / há ~ hã́  1 
Kxoe: čá / hã́  1 
Naro: cáː / sáː  1 
#Haba: câ / sâ  1 
ǀGwi: cí / sí  1 
ǀǀGana: câ / sâ  1 
Cara: cá / sá  1 
ǀXaise: ɕá / sá  1 
Danisi: cá / sá  1 
Ts'ixa: cá / sá  1 
Deti: cá / sá  1 
Kua: cá / sá  1 
Tsua: cá / sá  1 
Hiechware: ča  1 
Number: 88
Word: tongue
ǀǀAni: dàḿ  1 
ǀGanda: dàm̀  1 
Kxoe: dàḿ  1 
Naro: tàˤm̄  1 
#Haba: dáḿ  1 
ǀGwi: ʓém  1 
ǀǀGana: dáḿ  1 
Cara: dáḿ  1 
ǀXaise: dáḿ  1 
Danisi: dáḿ  1 
Ts'ixa: dáḿ  1 
Deti: dáḿ  1 
Kua: dáḿ  1 
Tsua: dáḿ  1 
Hiechware: dʰam  1 
Number: 89
Word: tooth
ǀǀAni: ságárì  -1 
ǀGanda: ǀǀṹ  1 
Kxoe: ǀǀṹ ~ ǀǀúŋ  1 
Naro: ǀǀõ̌ˤ  1 
#Haba: ǀǀũ̌ˤ  1 
ǀGwi: ǀǀṹ  1 
ǀǀGana: ǀǀṹ  1 
Cara: ǀǀṹ  1 
ǀXaise: ǀǀṹ  1 
Danisi: ǀǀṹ  1 
Ts'ixa: ǀǀṹ  1 
Deti: ǀǀũ̌  1 
Kua: ǀǀũ̂  1 
Tsua: ǀǀṹ  1 
Hiechware: ɡǀǀoː  1 
Number: 90
Word: tree
ǀǀAni: yǐ  1 
ǀGanda: yì  1 
Kxoe: yìī  1 
Naro: hìī  1 
#Haba: yǐ  1 
ǀGwi: īː  1 
ǀǀGana: yì  1 
Cara: yì  1 
ǀXaise: ʓì  1 
Danisi: yì  1 
Ts'ixa: yì  1 
Deti: yì  1 
Kua: yî  1 
Tsua: yǐ  1 
Hiechware: yiː ~ hiː  1 
Number: 91
Word: two
ǀǀAni: ǀám̀  1 
ǀGanda: ǀám̀  1 
Kxoe: ǀám̀  1 
Naro: ǀám̀  1 
#Haba: ǀám̀  1 
ǀGwi: ǀám̀  1 
ǀǀGana: ǀám̀  1 
Cara: ǀám̀  1 
ǀXaise: ǀám̀  1 
Danisi: ǀám̀  1 
Ts'ixa: ǀám̀  1 
Deti: ǀám̀  1 
Kua: ǀám̀  1 
Tsua: ǀám̀  1 
Hiechware: ǀam-e ~ ǀam-ɲe  1 
Number: 92
Word: walk (go)
ǀǀAni: kũ̂  1 
ǀGanda: kũ̂  1 
Kxoe: kũ̂  1 
Naro: !õ̂  1 
#Haba: kũ̂  1 
ǀGwi: !ũ̂  1 
ǀǀGana: kũ̂  1 
Cara: kũ̂  1 
ǀXaise: kũ̂  1 
Danisi: kũ̂  1 
Ts'ixa: kũ̂  1 
Deti: kũ̂  1 
Kua: kũ̂  1 
Tsua: kũ̂  1 
Hiechware: xo  1 
Number: 93
Word: warm (hot)
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: čã̂  1 
Naro: kùrū-sá  2 
#Haba:
ǀGwi: kuru #  2 
ǀǀGana: kuru #  2 
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ǂeː  3 
Number: 94
Word: water
ǀǀAni: cʰǎ  1 
ǀGanda: cʰà  1 
Kxoe: ʆǎ  1 
Naro: cʰàā  1 
#Haba: cʰá  1 
ǀGwi: cʰáː  1 
ǀǀGana: cʰâ  1 
Cara: cʰǎ  1 
ǀXaise: cʰǎ  1 
Danisi: cʰǎ  1 
Ts'ixa: cʰǎ  1 
Deti: cʰǎ  1 
Kua: cʰǎ  1 
Tsua: cʰǎ  1 
Hiechware: caː  1 
Number: 95
Word: we1
ǀǀAni: =ḿ  1 
ǀGanda: =m̀  1 
Kxoe: =m̀  1 
Naro: =ḿ  1 
#Haba: =m  1 
ǀGwi: =be  1 
ǀǀGana: =be  1 
Cara: =ḿ  1 
ǀXaise: =ḿ  1 
Danisi: =ḿ  1 
Ts'ixa: =ḿ  1 
Deti: =ḿ  1 
Kua: =bè  1 
Tsua: =bè  1 
Hiechware: =e  2 
Number: 95
Word: we2
ǀǀAni: =é  2 
ǀGanda: =é  2 
Kxoe: =é  2 
Naro: =é ~ =á  2 
#Haba: =e ~ =a  2 
ǀGwi: =e ~ =a  2 
ǀǀGana: =e ~ =ae  2 
Cara: =é  2 
ǀXaise: =é  2 
Danisi: =é  2 
Ts'ixa: =é  2 
Deti: =é  2 
Kua: =â ~ =í  2 
Tsua: =á ~ =íè  2 
Hiechware:
Number: 96
Word: what
ǀǀAni: né  1 
ǀGanda:
Kxoe: mà-xú  2 
Naro: dǔ  3 
#Haba:
ǀGwi: yǐ #  4 
ǀǀGana: nǔ  3 
Cara: ndú  3 
ǀXaise:
Danisi: ndú  3 
Ts'ixa: né  1 
Deti: dú  3 
Kua: ná-ũ̀  5 
Tsua:
Hiechware: na-o  5 
Number: 97
Word: white
ǀǀAni: xóɛ́  1 
ǀGanda: !ʼé  2 
Kxoe: !ʼéː-ʆi  2 
Naro: !ʼúː  3 
#Haba: !ʼú  3 
ǀGwi: !ʼú  3 
ǀǀGana: !ʼú  3 
Cara: xóé  1 
ǀXaise: xóé  1 
Danisi: !ô-sé  4 
Ts'ixa: !ô-sí  4 
Deti: xóé  1 
Kua: !ʼǔ  3 
Tsua: !ʼú  3 
Hiechware: hwe-he  1 
Number: 98
Word: who
ǀǀAni: ma  1 
ǀGanda:
Kxoe: mã̀ã̄ ~ màā  1 
Naro: dǐ  2 
#Haba:
ǀGwi: dí  2 
ǀǀGana: dí  2 
Cara: má  1 
ǀXaise:
Danisi: má ~ máé  1 
Ts'ixa: má ~ máé  1 
Deti: má  1 
Kua: má  1 
Tsua:
Hiechware: nare  3 
Number: 99
Word: woman
ǀǀAni: kʰóé-hɛ̀  1 
ǀGanda:
Kxoe: ɡǀǀɛ̀ɛ̄-kʰòè  2 
Naro: kʰóè-sa  1 
#Haba:
ǀGwi: ɡǀǀae-  2 
ǀǀGana: ɡǀǀɛ-  2 
Cara: ɡǀǀa-  2 
ǀXaise: ɡǀǀae-  2 
Danisi: ɡǀǀae-  2 
Ts'ixa: ɡǀǀa-  2 
Deti: ɡǀǀae-  2 
Kua: ɡǀǀae-  2 
Tsua: ɡǀǀae-  2 
Hiechware: ɡǀǀai-čo ~ ɡǀǀaie-čwe  2 
Number: 100
Word: yellow
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: čèrè-tòè-ǂʼú  1 
Naro: dàḿ ǂʼūbī  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: setʰaː  -1 
Number: 101
Word: far
ǀǀAni: ɳ!nû  1 
ǀGanda: ŋgû  1 
Kxoe: ŋgû  1 
Naro: ɳ!û  1 
#Haba: ɳ!nû  1 
ǀGwi: kxáí  2 
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise: ŋgû  1 
Danisi: ŋgû  1 
Ts'ixa: ŋgû  1 
Deti: ŋú  1 
Kua: ŋgû  1 
Tsua: gú  1 
Hiechware: guno  1 
Number: 102
Word: heavy
ǀǀAni: !óḿ  1 
ǀGanda: kúḿ  1 
Kxoe: kóm̄  1 
Naro: !óḿ  1 
#Haba: !úḿ  1 
ǀGwi: !óám  1 
ǀǀGana: !óḿ  1 
Cara: kóḿ  1 
ǀXaise: kóḿ  1 
Danisi: kúḿ  1 
Ts'ixa: kúḿ  1 
Deti: kóḿ  1 
Kua: kóḿ  1 
Tsua: kúḿ  1 
Hiechware:
Number: 103
Word: near
ǀǀAni: ǀû  1 
ǀGanda: ǀû  1 
Kxoe: ǀû  1 
Naro: ǀû  1 
#Haba: ǀû  1 
ǀGwi: ǀû  1 
ǀǀGana: ǀû  1 
Cara: ǀû  1 
ǀXaise: ǀû  1 
Danisi: ǀû  1 
Ts'ixa: ǀû  1 
Deti: ǀû  1 
Kua: ǀû  1 
Tsua: ǀû  1 
Hiechware: ǀu  1 
Number: 104
Word: salt
ǀǀAni: dóbè  1 
ǀGanda:
Kxoe: dòvèē  1 
Naro: tàˤbē  1 
#Haba: dàbé  1 
ǀGwi: dàˤbē  1 
ǀǀGana: dàˤbè  1 
Cara: dóbè  1 
ǀXaise: dèbè  1 
Danisi: dóbé  1 
Ts'ixa:
Deti: dóbè  1 
Kua: dèbé  1 
Tsua: dèbé  1 
Hiechware: debe  1 
Number: 105
Word: short
ǀǀAni: ǀǀòḿ  1 
ǀGanda: ǀǀòḿ  1 
Kxoe: ǀǀōḿ  1 
Naro: ǀǀòm̀  1 
#Haba: ǀǀóm̀  1 
ǀGwi: ǀǀòam̀  1 
ǀǀGana: ǀǀòm̀  1 
Cara: ǀǀòḿ  1 
ǀXaise: ǀǀòḿ  1 
Danisi: ǀǀòḿ  1 
Ts'ixa: ǀǀóm̀  1 
Deti: ǀǀóm̀  1 
Kua: ǀǀóm̀  1 
Tsua: ǀǀúm̀  1 
Hiechware: ǀǀom-ɲe  1 
Number: 106
Word: snake
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ǂʼíyō  1 
Naro: ǀkxāō  2 
#Haba: ǀkxáò  2 
ǀGwi: ǀkxáó  2 
ǀǀGana: ǀkxáó  2 
Cara: ǀʼáó  2 
ǀXaise: ǀʼáó  2 
Danisi: ǀʼáó  2 
Ts'ixa: ǀǎ-kà-kũ̀  3 
Deti: ǀʼáó  2 
Kua: ǀʼáó  2 
Tsua: ǀʼáó  2 
Hiechware: ɡǀauo ~ ɡǀǀao  2 
Number: 106
Word: snake
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe:
Naro:
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi: ǀǎ-kà-kũ̂  3 
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware:
Number: 107
Word: thin
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ǀíní  1 
Naro: ɳǀõ̀ẽ̄ˤ  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ɡǀǀai-ču  3 
Number: 108
Word: wind
ǀǀAni: ǂʼã́  1 
ǀGanda: ǂʼã́  1 
Kxoe: ǂʼã́  1 
Naro: ǂʼã́ː  1 
#Haba: ǂʼã́  1 
ǀGwi: ǂʼã́  1 
ǀǀGana: ǂʼã́  1 
Cara: ʔyã́  1 
ǀXaise: ʔyã́  1 
Danisi: ʔyã́  1 
Ts'ixa: ǂʼã́  1 
Deti: ʔyã̌  1 
Kua: ʔyã̂  1 
Tsua: ʔyã̂  1 
Hiechware: ɲaː  1 
Number: 109
Word: worm
ǀǀAni:
ǀGanda:
Kxoe: ǀǀxèí  1 
Naro: ɳ!õ̀ːˤ  2 
#Haba:
ǀGwi:
ǀǀGana:
Cara:
ǀXaise:
Danisi:
Ts'ixa:
Deti:
Kua:
Tsua:
Hiechware: ɡǀǀxaie  1 
Number: 110
Word: year
ǀǀAni: kúrí  1 
ǀGanda: kúrí  1 
Kxoe: kúrí  1 
Naro: kūrī  1 
#Haba: kúrí  1 
ǀGwi: kúrí  1 
ǀǀGana: kúrí  1 
Cara: kúrí  1 
ǀXaise: kúrí  1 
Danisi: kúrí  1 
Ts'ixa: kúrí  1 
Deti: kúrí  1 
Kua: kúrí  1 
Tsua: cúrí  1 
Hiechware: čuri  1 
kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,kho-word,kho-tan,kho-gnd,kho-huk,kho-nar,kho-hab,kho-gwi,kho-gan,kho-car,kho-xai,kho-dan,kho-tsx,kho-det,kho-kua,kho-tsu,kho-hie,
Total of 117 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
7782495607
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov