Return to main page
Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Benue-Congo family: Ekoid group (12 lists) :

Search within this database
Total of 114 records By pages
Build tree
Database description
Highlight phonetically similar items
Show all notes
new100\bco\eko
Number: 1
Word: all
Ejagham: ɕɛ́n-ɕɛ́n  1 
Nkem: wá  2 
Abanyom: kpá-kpá  3 
Efutop: fie-fie  4 
Nde: kpá-kpá  3 
Nselle: kpa-kpa  3 
Nta: kpá-kpáː  3 
Nkum: wa  2 
Nnam: kpá-kpɛ̀  3 
Ekajuk: kpǝ-kǝ  3 
Ekparabong:
Balep:
Number: 2
Word: ashes
Ejagham: à=tɔ̂ŋ  1 
Nkem: à=tɔ̂ŋ  1 
Abanyom: à=tɔ̂ŋ  1 
Efutop: ǹ=tûŋ  1 
Nde: ǹ=tɔ̂ŋ  1 
Nselle: ǹ=tɔ̂ŋ  1 
Nta: ǹ=tɔ̂ŋ  1 
Nkum: à=tɔ̂ŋ  1 
Nnam: ā=tǝ̄ɔ̄ŋ  1 
Ekajuk: ā=tǝ̄ɔ̄ŋ  1 
Ekparabong: ǹ=dɔ̂i  1 
Balep: ǹ=dɔ̂n  1 
Number: 3
Word: bark
Ejagham: ɛ́=kpágɛ́  1 
Nkem: ì=kpág  1 
Abanyom: ɛ̀=kpágá  1 
Efutop: è=kpǝ́ɣá  1 
Nde: ɛ̀=kpǝ̄ɣā  1 
Nselle: ɛ̀=kpǝ̄ɣā  1 
Nta: ɛ̀=kpǝ̄ɣā  1 
Nkum: ì=kpágá  1 
Nnam: ɛ̄=kpɛ̄āɣɛ̄  1 
Ekajuk: ɛ̄=kpɛ̄āɣɛ̄  1 
Ekparabong: ɛ̀=kpáɣá  1 
Balep: ɛ̀=kpágá  1 
Number: 4
Word: belly
Ejagham: ò=yà  1 
Nkem: à=là  1 
Abanyom: ɔ̀=là  1 
Efutop: ò=là  1 
Nde: ǹ=nà  1 
Nselle: ǹ=nà  1 
Nta: ǹ=nà  1 
Nkum: à=là  1 
Nnam: ǹ=là  1 
Ekajuk: ɛ̀b=là  1 
Ekparabong: bɔ̀=là  1 
Balep: bà=là  1 
Number: 5
Word: big
Ejagham: =fǎŋ  1 
Nkem: í=gbór  2 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 6
Word: bird
Ejagham: ì=nɔ́n  1 
Nkem: mòn á ɲ̀=ɲàm  2 
Abanyom: ɲ́=ɲǎm=fǒr  3 
Efutop: è=súsuɔ́g  4 
Nde: bɛ̀=sɔ́g  4 
Nselle: bǝ̀=sɔ̄g  4 
Nta: bò=sōg  4 
Nkum: ì=róg  4 
Nnam: ɛ̄r=rǝ̄ōg  4 
Ekajuk: ɛ̄b=rɨ̄ūg  4 
Ekparabong: ń=nɔ̂nɔ́n  1 
Balep: bɛ́=nɔ̀nɔ́n  1 
Number: 7
Word: bite
Ejagham: yûm  1 
Nkem: lôm  1 
Abanyom: lôm  1 
Efutop: gǝ́ŋ  2 
Nde: gʌ̂ŋ  2 
Nselle: gʌ̂ŋ  2 
Nta: gʌ̂ŋ  2 
Nkum: lôm  1 
Nnam: tɔ́ɣɔ́  3 
Ekajuk: tɔ́ɣɔ́  3 
Ekparabong: lóm  1 
Balep: lóm  1 
Number: 8
Word: black
Ejagham: ɛ́=ɲàg-ɛ́  1 
Nkem: ɲ̀=ɲàɲàg  1 
Abanyom: ɲ́=ɲâgâ  1 
Efutop: é=ɲǝ́ɣǝ̀  1 
Nde: ɲ̄=ɲɨ̀ɣâ  1 
Nselle: ɲ̄=ɲǝ̀ɣâ  1 
Nta: ɲ̄=ɲǝ̀ɣā  1 
Nkum: ì=ɲàɲàg  1 
Nnam: ɲ́=ɲɛ́áɣɛ̄  1 
Ekajuk: ɲ́=ɲɛ́áɣɛ̄  1 
Ekparabong: é=ʓírá  2 
Balep: ɛ́=ʓírá  2 
Number: 9
Word: blood
Ejagham: à=gʋ́ŋ  1 
Nkem: à=lóŋ  1 
Abanyom: à=lóŋ  1 
Efutop: à=lʋ́ŋ  1 
Nde: à=nɔ̄ŋ  1 
Nselle: à=nɔ̄ŋ  1 
Nta: à=nɔ̄ŋ  1 
Nkum: à=lóŋ  1 
Nnam: ā=lǝ̄ōŋ ~ ā=lūūŋ  1 
Ekajuk: á=lɨ̄ūŋ  1 
Ekparabong: ǹ=núŋ  1 
Balep: ǹ=núŋ  1 
Number: 10
Word: bone
Ejagham: é=kǝ́b  1 
Nkem: ì=káb  1 
Abanyom: ɛ̀=kúb  1 
Efutop: è=kǝ́b  1 
Nde: ɛ̀=kʌ̄b  1 
Nselle: ɛ̀=kǝ̄b  1 
Nta: ɛ̀=kʌ̄b  1 
Nkum: ì=kób  1 
Nnam: ɛ̄=kʌ̄b  1 
Ekajuk: ɛ̄=kǝ̄b  1 
Ekparabong: ɛ̀=kɨ́kɨ́b  1 
Balep: ɛ̀=kǝ́b  1 
Number: 11
Word: breast
Ejagham: Ǹ=gǎŋ  1 
Nkem: ì=kùrùŋkù  2 
Abanyom: ŋ̀=gǎŋ  1 
Efutop: ŋ̀=gǝ̌ŋ  1 
Nde: ŋ̀=gʌ̌ŋ  1 
Nselle: ŋ̀=gʌ̌ŋ  1 
Nta: ŋ̀=gǎŋ  1 
Nkum: ì=krùŋkù  2 
Nnam: ŋ̀=gǝ̀àŋ  1 
Ekajuk: ŋ̀=gɛ̀àŋ  1 
Ekparabong: é=kpókpó  3 
Balep: ɛ́=kpókpó  3 
Number: 12
Word: burn tr.
Ejagham: =ríg-í  1 
Nkem: fî  2 
Abanyom: fì #  2 
Efutop: fí #  2 
Nde: fî #  2 
Nselle: fî #  2 
Nta: fî #  2 
Nkum: fî #  2 
Nnam: fí #  2 
Ekajuk: fí #  2 
Ekparabong: rǒi #  3 
Balep: rǒ #  3 
Number: 13
Word: claw(nail)
Ejagham: ɛ̀=ŋàrɛ̀  1 
Nkem: ì=ŋʋùŋuàr  1 
Abanyom: ɛ̀=ŋɱuàrà  1 
Efutop: ŋḿ=kpá=màːrà  1 
Nde: ḿ=màːɣà  1 
Nselle: m̄=màɣà  1 
Nta: ɛ̄=màɣà  1 
Nkum: ì=mǝ̀màrà  1 
Nnam: ɛ̀=ɲɛ̀àŋɛ̀  2 
Ekajuk: ɛ̀=ɲɛ̀àŋɛ̀  2 
Ekparabong: ɛ̀=ŋuàŋuàrì  1 
Balep: ɛ̀=ŋuàràŋ  1 
Number: 14
Word: cloud
Ejagham:
Nkem: èbòrí-mbótàː  1 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle: a=gurangu  2 
Nta:
Nkum: ì=búmbúntà  3 
Nnam:
Ekajuk: á=kpáré šʸɛ́mšʸɛ̀m  4 
Ekparabong:
Balep:
Number: 15
Word: cold
Ejagham: è=yǜg  1 
Nkem: à=lùg  1 
Abanyom: à=lùg  1 
Efutop: ǹ=luɔ̀g  1 
Nde: à=nɔ̀g  1 
Nselle: à=nɔ̀g  1 
Nta: à=nòg  1 
Nkum: à=lòg  1 
Nnam: ɛ̀k=kǝ̀ɔ̀gɔ̀  2 
Ekajuk: à=lɔ̀g  1 
Ekparabong: è=lùg  1 
Balep: ǹ=nùg  1 
Number: 16
Word: come
Ejagham: =bá  1 
Nkem: bá  1 
Abanyom: bâ  1 
Efutop: bá  1 
Nde: bâ  1 
Nselle: bâ  1 
Nta: bâ  1 
Nkum: bâ  1 
Nnam: bá  1 
Ekajuk: bá  1 
Ekparabong: bá  1 
Balep: bá  1 
Number: 17
Word: die
Ejagham: kpɔ̂  1 
Nkem: kpɔ  1 
Abanyom: kpɔ̂  1 
Efutop: kpɔ́  1 
Nde: kpɔ̂  1 
Nselle: kpɔ̂  1 
Nta: kpɔ̂  1 
Nkum: kpɔ̂  1 
Nnam: kpɔ́  1 
Ekajuk: kpɔ́  1 
Ekparabong: kuɔ́  1 
Balep: kuɔ́  1 
Number: 18
Word: dog
Ejagham: Ǹ=ʓô  1 
Nkem: ŋ̀=gô  1 
Abanyom: ŋ̀=gɔ̂  1 
Efutop: ŋm̀=wuɔ̂  1 
Nde: ŋm̀=wɔ̂  1 
Nselle: ŋm̀=wɔ̂  1 
Nta: ŋm̀=wɔ̂  1 
Nkum: m̀=bɔ̂  1 
Nnam: m̄=būā  1 
Ekajuk: m̄=bʋ̄  1 
Ekparabong: ŋ̀=guɔ́  1 
Balep: ŋ̀=guɔ́  1 
Number: 19
Word: drink
Ejagham: wɔ̂  1 
Nkem: wô  1 
Abanyom: wɔ̂  1 
Efutop: wuɔ́  1 
Nde: wɔ̂  1 
Nselle: wɔ̂  1 
Nta: wɔ̂  1 
Nkum: wɔ̂  1 
Nnam: wɔ́  1 
Ekajuk: wɔ́  1 
Ekparabong: yɔ́  1 
Balep: ʓɔ́  1 
Number: 20
Word: dry
Ejagham: {ta'áltha} yûm  1 
Nkem: yom  1 
Abanyom: yôm  1 
Efutop: yúm  1 
Nde: yôm  1 
Nselle: yô  1 
Nta: yô ~ yōò  1 
Nkum: yôm  1 
Nnam: wóm  1 
Ekajuk: wúm  1 
Ekparabong: wóm  1 
Balep: wóm  1 
Number: 21
Word: ear
Ejagham: ɔ̀=tûŋ  1 
Nkem: ù=tôŋ  1 
Abanyom: ɔ̀=tôŋ  1 
Efutop: ò=tʋ̂ŋ  1 
Nde: ɛ̀=tɔ̂ŋ  1 
Nselle: ɛ̀=tɔ̂ŋ  1 
Nta: ɔ̀=tɔ̂ŋ  1 
Nkum: ù=tôŋ  1 
Nnam: ɛ̄=tūʋ̄ŋ  1 
Ekajuk: ɛ̄=tǖʋ̄ŋ  1 
Ekparabong: ò=rôl  1 
Balep: ò=rôn  1 
Number: 22
Word: earth
Ejagham: Ǹ=sǐ  1 
Nkem: ǹ=dègí  2 
Abanyom: ǹ=dě  2 
Efutop: à=tuɔ́ ~ à=tútuɔ̄  3 
Nde: ɲ̀=sèē ~ ɲ̀=sìsē  1 
Nselle: ɲ̀=sǐ  1 
Nta: ɲ̄=sìsí  1 
Nkum: ǹ=dègɛ́  2 
Nnam: ǹ=dè  2 
Ekajuk: ǹ=dì  2 
Ekparabong: ɲ̀=sìsí  1 
Balep: ǹ=tɔ́b #  4 
Number: 23
Word: eat
Ejagham: =dí  1 
Nkem: lî  1 
Abanyom: lî  1 
Efutop: yiɛ́  1 
Nde: nɛ̂  1 
Nselle: nɛ̂  1 
Nta: nɛ̂  1 
Nkum: lî  1 
Nnam: lí  1 
Ekajuk: lí  1 
Ekparabong: lí  1 
Balep: lí  1 
Number: 24
Word: egg
Ejagham: è=ʓǐ  1 
Nkem: í=ʓǐ  1 
Abanyom: ɛ́=ʓǐ  1 
Efutop: è=zí  1 
Nde: è=ʓī  1 
Nselle: ɛ̀=ʓī  1 
Nta: ì=ʓī  1 
Nkum: í=ʓǐ  1 
Nnam: ɛ̀=ʓɛ̀  1 
Ekajuk: ɛ̀=ʓɛ̀  1 
Ekparabong: é=kě  1 
Balep: ɛ́=kǐ  1 
Number: 25
Word: eye
Ejagham: ɛ̀=yǝ̂d  1 
Nkem: ì=mɨ̂r  1 
Abanyom: lɨ̀=mɨ̂r  1 
Efutop: è=mǝ̂r  1 
Nde: nɛ̀=mʌ̂r  1 
Nselle: nǝ̀=mǝ̂r  1 
Nta: nʌ̀=mʌ̂r  1 
Nkum: ì=mɨ̂r  1 
Nnam: ɛ̄m=mʌ̄r  1 
Ekajuk: ɛ̄l=mǝ̄r  1 
Ekparabong: è=líd  1 
Balep: lɛ̀=mǝ́rr  1 
Number: 26
Word: fat n.
Ejagham: à=fɔ̂m  1 
Nkem: à=fɔ̂m  1 
Abanyom: à=fɔ̂m  1 
Efutop: à=fuɔ̂m  1 
Nde: à=fɔ̂m  1 
Nselle: à=fɔ̂  1 
Nta: à=fɔ̂  1 
Nkum: à=fɔ̂m  1 
Nnam: ā=fɔ̄m  1 
Ekajuk: ā=fɔ̄m  1 
Ekparabong: bà=nɔ̀i  2 
Balep: bà=lɔ̀l  2 
Number: 27
Word: feather
Ejagham: è=fǔd  1 
Nkem: í=fòrí  1 
Abanyom: lɨ́=fǒr  1 
Efutop: è=fʋ̌r  1 
Nde: nɛ̀=fǔr  1 
Nselle: nǝ̀=fǔr  1 
Nta: nò=fǒd  1 
Nkum: í=fǒr  1 
Nnam: ɛ̀b=fòr  1 
Ekajuk: ɛ̀l=fùr  1 
Ekparabong: mín=dòbî  2 
Balep: ń=dòbòg  2 
Number: 28
Word: fire
Ejagham: Ǹ=gûn  1 
Nkem: ǹ=gôn  1 
Abanyom: ŋ̀=gôn  1 
Efutop: ŋ̀=gʋ̂n  1 
Nde: ŋ̀=gôn  1 
Nselle: ŋ̀=gô ~ ŋ̀=gôn  1 
Nta: ŋ̀=gôn  1 
Nkum: ŋ̀=gôn  1 
Nnam: ŋ̄=gōn  1 
Ekajuk: ŋ̄=gūn  1 
Ekparabong: mìŋ=kǒd  1 
Balep: ŋ̀=kǒr  1 
Number: 29
Word: fish
Ejagham: Ǹ=sí  1 
Nkem: ń=kòbí  2 
Abanyom: ɔ̀=rí  1 
Efutop: ɲyama-lep  3 
Nde: ɲama-nap ~ ɲaːlʌp  3 
Nselle: ɲāː-ālʌ́p  3 
Nta: ɲaː-alʌp  3 
Nkum: ŋ́=kɔ̀bɔ́  2 
Nnam: ɲ̀=sʌ̀rɛ̀  4 
Ekajuk: ɲ̀=šǝ̀rɛ̀  4 
Ekparabong: ɲ̀=sí  1 
Balep: ǹ=dí  1 
Number: 30
Word: fly v.
Ejagham: =fǝ́bɛ̀  1 
Nkem: bɨ̂g ~ bûg  2 
Abanyom: fùbî  1 
Efutop: fúːβǝ̀  1 
Nde: fùbû ~ fùβû  1 
Nselle: fùbù  1 
Nta: fùbù  1 
Nkum: bȯ̂g  2 
Nnam: fɔ̇́ŋŋɔ̀  3 
Ekajuk: fɔ̇́ŋŋɔ̀  3 
Ekparabong: bú  2 
Balep: bú  2 
Number: 31
Word: foot
Ejagham: ɛ̀=kád  1 
Nkem: ì=kpàd  1 
Abanyom: ɔ̀=tâ  2 
Efutop: è=sàn  3 
Nde: ɛ̀=tâ #  2 
Nselle: ɛ̀=tâ  2 
Nta: ɔ̀=tâ  2 
Nkum: ì=kpàdà  1 
Nnam: ɛ̄=tā  2 
Ekajuk: ɛ̀=kpàdɛ̀  1 
Ekparabong: ò=kǒ  4 
Balep: ò=kǒ  4 
Number: 32
Word: full
Ejagham:
Nkem: ror  1 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 33
Word: give
Ejagham: =kárè  1 
Nkem: kâr  1 
Abanyom: kàrɛ́  1 
Efutop: ka  1 
Nde: kɛ́ː  1 
Nselle: lǝ=kɛː  1 
Nta:   1 
Nkum: kaː  1 
Nnam: káː  1 
Ekajuk: kae  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 34
Word: good
Ejagham: ɛ̀=nɔ̀  1 
Nkem: nòbî  1 
Abanyom: e=teŋ  2 
Efutop: è=tíŋà  2 
Nde: e=tiŋi  2 
Nselle: n̩óbó  1 
Nta: nòːbó  1 
Nkum: inɨ=nǝp  1 
Nnam: ɛ̀=nɔ́b  1 
Ekajuk: ɛ́p=nóbò  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 34
Word: good
Ejagham:
Nkem:
Abanyom: nɔ́bā  1 
Efutop:
Nde: nòbó  1 
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 35
Word: green
Ejagham:
Nkem:
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 36
Word: hair
Ejagham: Ǹ=ɲʋ̂  1 
Nkem: ɲ́=ɲù-šî  1 
Abanyom: lɨ̀=ɲû  1 
Efutop: è=lû  1 
Nde: nɛ̀=nû  1 
Nselle: nɔ̀=nû  1 
Nta: nù=nû  1 
Nkum: ń=nù-šî  1 
Nnam: ɛ̄l=lū  1 
Ekajuk: ɛ̄l=lū  1 
Ekparabong: ǹ=dí  2 
Balep: ǹ=tí-tí  2 
Number: 37
Word: hand
Ejagham: ɔ̀=bɔ̂  1 
Nkem: ù=bô  1 
Abanyom: ɔ̀=bɔ̂  1 
Efutop: ò=buɔ̂  1 
Nde: ɛ̀=bɔ̂  1 
Nselle: ɛ̀=bɔ̂  1 
Nta: ɔ̀=bɔ̂  1 
Nkum: ù=bɔ̂  1 
Nnam: ɛ̄=bɔ̄  1 
Ekajuk: ɛ̄=bɔ̄  1 
Ekparabong: ɔ̀=bɔ́  1 
Balep: ɔ̀=bɔ́  1 
Number: 38
Word: head
Ejagham: ɛ̀=ɕî  1 
Nkem: ì=šî  1 
Abanyom: ɛ̀=sî  1 
Efutop: è=sî  1 
Nde: ɛ̀=sî  1 
Nselle: ɛ̀=sî  1 
Nta: ì=sî  1 
Nkum: ì=šî  1 
Nnam: ɛ̄=sī  1 
Ekajuk: ɛ̄=šī  1 
Ekparabong: è=rí  1 
Balep: ɛ̀=rí  1 
Number: 39
Word: hear
Ejagham: yúg ~ yûg  1 
Nkem: yóg  1 
Abanyom: yôg  1 
Efutop: yuɔ́g  1 
Nde: yɔ̂g  1 
Nselle: yɔ̂g  1 
Nta: yôg  1 
Nkum: yôg  1 
Nnam: wǝ́óg  1 
Ekajuk: wɨ́úg  1 
Ekparabong: wóg  1 
Balep: wóg  1 
Number: 40
Word: heart
Ejagham: Ń=bǝ́ŋɛ́  1 
Nkem: ì=tém  2 
Abanyom: lɨ̀=tém  2 
Efutop: è=tím  2 
Nde: nè=tém  2 
Nselle: nǝ̀=tē  2 
Nta: nè=tēː  2 
Nkum: ì=tém  2 
Nnam: ɛ̄t=tēm  2 
Ekajuk: ɛ̄l=tīm  2 
Ekparabong: ǹ=tèd  3 
Balep: ǹ=dɛ́nɛ̀ŋ  3 
Number: 41
Word: horn
Ejagham: ì=bǎŋ  1 
Nkem: ǹ=tâŋ  2 
Abanyom: ǹ=táŋ  2 
Efutop: ǹ=tǝ́ŋá  2 
Nde: ǹ=tɨ̄ŋā  2 
Nselle: ǹ=tǝ̄ŋā  2 
Nta: ǹ=tǝ̄ŋā  2 
Nkum: ǹ=táŋ  2 
Nnam: n̄=tɛ̄āŋ  2 
Ekajuk: n̄=tɛ̄āŋ  2 
Ekparabong: ŋ̀=ŋuɛ́g  3 
Balep: ǹ=táŋ  2 
Number: 42
Word: I1
Ejagham: m̀mɛ̀  1 
Nkem:   2 
Abanyom: mɛ̀  1 
Efutop: me  1 
Nde: mɛ̀  1 
Nselle:   1 
Nta:   1 
Nkum:   1 
Nnam: mɛ̀  1 
Ekajuk:   1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 42
Word: I2
Ejagham:
Nkem: mè  1 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 43
Word: kill
Ejagham: yûi  1 
Nkem: yol  1 
Abanyom: yôl  1 
Efutop: yún  1 
Nde: yôn  1 
Nselle: yôn  1 
Nta: yôn  1 
Nkum: yôl  1 
Nnam: wól  1 
Ekajuk: wúl  1 
Ekparabong: wói  1 
Balep: wól  1 
Number: 44
Word: knee
Ejagham: é=rʋ́ŋ  1 
Nkem: ì=rʋ̂ŋ  1 
Abanyom: ɛ̀=rûŋ  1 
Efutop: è=dʋ̂ŋ  1 
Nde: ɛ̀=rɔ̂ŋ  1 
Nselle: ɛ̀=rɔ̂ŋ  1 
Nta: ɛ̀=rɔ̂ŋ  1 
Nkum: ì=rȯ̂ŋ  1 
Nnam: ɛ̄=lʌ̄ŋ  1 
Ekajuk: ɛ̄=lʌ̄ŋ  1 
Ekparabong: è=dûndúŋ  1 
Balep: ɛ̀=rûndúŋ  1 
Number: 45
Word: know
Ejagham: mɛ̀ŋɛ̂  1 
Nkem: ɲi  2 
Abanyom: mɛ̀ŋɛ̂  1 
Efutop: gbiɛ́rǝ̀  3 
Nde: mɨ̀ŋî  1 
Nselle: mɨ̀ŋì  1 
Nta: mìŋì  1 
Nkum: ɲî  2 
Nnam: mʌ́ŋɛ̀  1 
Ekajuk: mǝ́ŋɛ̀  1 
Ekparabong: mǎi  1 
Balep: màɛ̃́  1 
Number: 46
Word: leaf
Ejagham: ɲ́=ʓɛ́  1 
Nkem: ì=ɲân  2 
Abanyom: lɨ̀=ɲân  2 
Efutop: é=ɲánǝ́  2 
Nde: nɛ̀=ɲân  2 
Nselle: nɛ̀=ɲân  2 
Nta: nɛ̀=ɲân  2 
Nkum: ì=ɲánà  2 
Nnam: ɛ́ɲ=ɲánɛ́  2 
Ekajuk: ɛ́l=ɲánɛ́  2 
Ekparabong: è=guíguɛ̂  3 
Balep: lɛ̀=ŋuán  2 
Number: 47
Word: lie
Ejagham: =nǔŋ  1 
Nkem: nɔ̀ŋî  1 
Abanyom: nɔ̀ŋâ  1 
Efutop: nuɔ́ŋǝ̄  1 
Nde: nɔ̀ŋɔ̂  1 
Nselle: nɔ̀ŋɔ̀  1 
Nta: nɔ̀ŋɔ̀  1 
Nkum: nɔ̀ŋɔ̂  1 
Nnam: nǝ́ɔ́ŋɔ̀  1 
Ekajuk: nɛ́ɔ́ŋɔ̀  1 
Ekparabong: nɨ̀mí  1 
Balep: nùmúŋ  1 
Number: 48
Word: liver
Ejagham: è=ʓìŋ ~ è=ʓɨ̀ŋ  1 
Nkem: ú=gêd  2 
Abanyom: ɛ̀=gbêd  2 
Efutop: è=miɛ̂r  2 
Nde: ɛ̀=gbɛ̂r  2 
Nselle: ɛ̀=gbêr  2 
Nta: ò=gbêr ~ ò=gbêd  2 
Nkum: ú=bɛ̂d  2 
Nnam: ɛ̄=ʓēd  2 
Ekajuk: ɛ̄=ʓīd  2 
Ekparabong: bà=rɛ́m  3 
Balep: bà=rɛ́m  3 
Number: 49
Word: long
Ejagham: =rǎb  1 
Nkem: ràbî  1 
Abanyom: n̩=dábà  1 
Efutop: é=dàbá-ndà  1 
Nde: ǹ=dábà  1 
Nselle: n̩=daːba  1 
Nta: n=dāːbá  1 
Nkum: rap  1 
Nnam: láːbɛ̄  1 
Ekajuk: eb=lap  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 50
Word: louse
Ejagham: Ǹ=bǐ  1 
Nkem: ḿ=kpèrí  2 
Abanyom: m̀=bôl  1 
Efutop: ḿ=báːnǝ̀  1 
Nde: m̄=bànâ  1 
Nselle: m̄=bànâ  1 
Nta: m̄=bànā  1 
Nkum: m̀=bôl  1 
Nnam: m̀=bʌ̀l  1 
Ekajuk: m̀=bǝ̀l  1 
Ekparabong: ŋ̀=kòkôd  2 
Balep: ŋ̀=kòkôr  2 
Number: 51
Word: man
Ejagham: Ǹ=nɛ̀n=dûm  1 
Nkem: nɛ=nɔm  1 
Abanyom: nɛ=nom  1 
Efutop: ǹyɛ̀n=lúm  1 
Nde: mà=núm  1 
Nselle: ma=nʋː  1 
Nta: mō=nóː  1 
Nkum: nɛ=nɔm  1 
Nnam: lè=lóm  1 
Ekajuk: nǝ=lum  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 52
Word: many
Ejagham: ɛ̀tí-ɛ̀tî  1 
Nkem: dól  2 
Abanyom: ègbēm-egbem  3 
Efutop: ákpáŋà  4 
Nde: ebembem  3 
Nselle: ābı́mbı́m  3 
Nta: èːbéː  3 
Nkum: fep  5 
Nnam: gbàlɛ́-gbàlɛ́  6 
Ekajuk: gbàlê  6 
Ekparabong:
Balep:
Number: 53
Word: meat
Ejagham: Ǹ=ɲàm  1 
Nkem: ɲ̀=ɲàm  1 
Abanyom: ɲ̀=ɲàm  1 
Efutop: ɲ̀=ɲàm  1 
Nde: ɲ̀=ɲàm  1 
Nselle: ɲ̀=ɲà  1 
Nta: ɲ̀=ɲà  1 
Nkum: ɲ̀=ɲàm  1 
Nnam: ɲ̀=ɲàm  1 
Ekajuk: ɲ̀=ɲàm  1 
Ekparabong: ɲ̀=ɲàm  1 
Balep: ɲ̀=ɲàm  1 
Number: 54
Word: moon
Ejagham: ɲ̀=ɲàm ɔ́=sɔ̂  1 
Nkem: ǹ=wèrí  2 
Abanyom: ŋ̀ɱ-ŋɱuɛ̌  2 
Efutop: m̀=mĩ̀ɛ̃̌  2 
Nde: m̀=mɛ̃̌  2 
Nselle: m̀=mɛ̃̌  2 
Nta: m̀=mɛ̃̄ː  2 
Nkum: ù=mɛ̌r  2 
Nnam: ɲ̀=ɲʌ̀ŋ  3 
Ekajuk: ɲ̀=ɲǝ̀ŋ  3 
Ekparabong: ò=fêŋ  2 
Balep: ò=fêŋ  2 
Number: 55
Word: mountain
Ejagham: ɛ̀=gúí  1 
Nkem: ì=gòlí  1 
Abanyom: ɛ̀=wɔ́ŋ  2 
Efutop: è=gʋ̌n  3 
Nde: è=gǒn  3 
Nselle: ɛ̀=gǒn  3 
Nta: ŋ̀=kòŋkon  4 
Nkum: ì=gǒl  3 
Nnam: ɛ̄=wǝ̄ɔ̄ŋ  2 
Ekajuk: ɛ̄=wɛ̄ɔ̄ŋ  2 
Ekparabong:
Balep: bɛ̀=kòkól  3 
Number: 56
Word: mouth
Ejagham: Ǹ=ɲɔ̀  1 
Nkem: ɲ̀=ɲò  1 
Abanyom: ì=ɲɔ̀ː  1 
Efutop: í=ɲyô  1 
Nde: i=ɲɔ  1 
Nselle: ɲɔ  1 
Nta: ɲo  1 
Nkum: ɲɔ̀ː  1 
Nnam: i=ɲɔː  1 
Ekajuk: ɲo  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 57
Word: name
Ejagham: Ǹ=bìŋ  1 
Nkem: m̀=bèŋ  1 
Abanyom: m̀=bèŋ  1 
Efutop: m̀=bìŋ  1 
Nde: m̀=bìŋ  1 
Nselle: m̀=bèŋ  1 
Nta: m̀=bèŋ ~ m̀=bìŋ  1 
Nkum: m̀=bèŋ  1 
Nnam: m̀=bìèŋ  1 
Ekajuk: m̀=bìɨ̀ŋ  1 
Ekparabong: m̀=pí  1 
Balep: ǹ=nǝ́ŋ  2 
Number: 58
Word: neck
Ejagham: ɛ̀=mɛ̀  1 
Nkem: ì=mèl  1 
Abanyom: ɛ̀=mɛ̀l  1 
Efutop: è=miɛ̀n  1 
Nde: ɛ̀=mɛ̀n  1 
Nselle: ɛ̀=mɛ̀n ~ ɛ̀=mɛ̃̀  1 
Nta: ɛ̀=mɛ̀n  1 
Nkum: ì=mɛ̃̀l  1 
Nnam: ɛ̀=mɛ̀l  1 
Ekajuk: ɛ̀=mɛ̀l  1 
Ekparabong: ɛ̀=mɛ̀i  1 
Balep: ɛ̀=mɛ̀l  1 
Number: 59
Word: new
Ejagham: ɛ̀=fɛ̂  1 
Nkem: m=fɛ-mfɛ  1 
Abanyom: n=fɛ  1 
Efutop: ɛ́=fiɛ̀  1 
Nde: yèm=fɛ́  1 
Nselle: m=fɛ́-nfɛ̀  1 
Nta: nm=fɛ́-nfɛ̀  1 
Nkum: m=fɛ-mfɛ  1 
Nnam: n=fɛ-nfɛn  1 
Ekajuk: ɱ=fɛ-ɱfɛ  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 60
Word: night
Ejagham: à=tǘ  1 
Nkem: à=tú  1 
Abanyom: à=làgɨ̀=tú  1 
Efutop: è=tǝ́ŋ=à=tù  1 
Nde: è=nōkōn  2 
Nselle: ɛ̀=nōkōn  2 
Nta: è=nōkǒn  2 
Nkum: à=tú  1 
Nnam: ā=tū  1 
Ekajuk: ā=tʋ̄  1 
Ekparabong: bò=rú  1 
Balep: bò=rú  1 
Number: 61
Word: nose
Ejagham: Ǹ=mî  1 
Nkem: ŋ̀=ŋôl  1 
Abanyom: ŋm̀=ŋmuôl  1 
Efutop: m̀=mʋ̂n  1 
Nde: m̀=mı̂n  1 
Nselle: m̀=mı̂n  1 
Nta: m̀=mı̂n  1 
Nkum: m̀=môl  1 
Nnam: ŋ̄m̄=wōl  1 
Ekajuk: ŋ̄m̄=wūl  1 
Ekparabong: ŋ̀=ŋuí  1 
Balep: ŋ̀=ŋuúl  1 
Number: 62
Word: not
Ejagham: ka-  1 
Nkem: kà  1 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 62
Word: not
Ejagham: bɔ-  2 
Nkem: =om  3 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 63
Word: one
Ejagham: ʓǝ́-d  1 
Nkem: rɨ́ŋ  1 
Abanyom: ʓɨ́-ráŋ  1 
Efutop: zízî  1 
Nde: ɛ̄=ʓīì  1 
Nselle: ɛ̄=ʓî  1 
Nta: ɲ̄=ʓīì  1 
Nkum: ɲ́=ʓǝ́-rǝ́ŋ  1 
Nnam: á=ʓǝ́ŋ  1 
Ekajuk: á=ʓɨ́ŋ  1 
Ekparabong: yí-d  1 
Balep: ʓí-d  1 
Number: 64
Word: person
Ejagham: Ǹ=nɛ̀  1 
Nkem: ǹ=nè  1 
Abanyom: ǹ=nɛ̀  1 
Efutop: ǹ=niɛ̀  1 
Nde: ǹ=nɛ̀  1 
Nselle: ǹ=nɛ̀  1 
Nta: ǹ=nɛ̀  1 
Nkum: ǹ=nɛ̀  1 
Nnam: ǹ=nɛ̀  1 
Ekajuk: ǹ=nɛ̀  1 
Ekparabong: mì=nɛ̀  1 
Balep: ǹ=nɛ̀  1 
Number: 65
Word: rain
Ejagham:
Nkem: mbonta  1 
Abanyom: à=láp  2 
Efutop: a=lʌp  2 
Nde: a=nap-araganaga  2 
Nselle: aː=lʌp  2 
Nta: aː=lʌp-anʋbʋː  2 
Nkum: è=lʌ́p  2 
Nnam: ɛ́=láp  2 
Ekajuk: é=lǝ̀p  2 
Ekparabong:
Balep:
Number: 66
Word: red
Ejagham: ɛ́=bí ~ ɛ́=bí-í  1 
Nkem: ḿ=bébél  1 
Abanyom: ḿ=bélá  1 
Efutop: é=bíːná  1 
Nde: m̄=bīnī  1 
Nselle: m̄=bīnī  1 
Nta: m̄=bīnī  1 
Nkum: ì=bêbêl  1 
Nnam: ḿ=bélē  1 
Ekajuk: ḿ=bílī  1 
Ekparabong: é=béá  1 
Balep: é=bélá  1 
Number: 67
Word: road
Ejagham: Ǹ=bá  1 
Nkem: m̀=bár  1 
Abanyom: m̀=báː  1 
Efutop: m̀ː=bá  1 
Nde: m̀=báː  1 
Nselle: m=baː  1 
Nta: m=báː  1 
Nkum: m=bar  1 
Nnam: m̥=bāŋ  1 
Ekajuk: m=bɛǝ̯ŋ  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 68
Word: root
Ejagham: ì=rǔg  1 
Nkem: ǹ=dǔg  1 
Abanyom: ǹ=dǔg  1 
Efutop: ǹ=duɔ̌g  1 
Nde: ǹ=dɔ̌g  1 
Nselle: ǹ=dǔg  1 
Nta: ǹ=dǒg  1 
Nkum: ǹ=dȯ̌g  1 
Nnam: ǹ=lɔ̀g  1 
Ekajuk: ǹ=lɔ̀g  1 
Ekparabong: mìn=dǔg  1 
Balep: ǹ=dǔg  1 
Number: 69
Word: round
Ejagham:
Nkem: kɨlɛ-lɛlɛ  1 
Abanyom: n=kɛ̀dɛ̀  1 
Efutop: é=kárɛ̀-nkā  1 
Nde: n=kɛrɛ  1 
Nselle: n̩=kɛ̄ːrɛ́  1 
Nta: n=kɛ̄rɛ́  1 
Nkum: kɨle-lelele  1 
Nnam: n̩=kɛ́ːdɛ̄  1 
Ekajuk: ɛ=ǯǝnka #  2 
Ekparabong:
Balep:
Number: 70
Word: sand
Ejagham: ɛ́=sɛ́bɛ̀  1 
Nkem: m̀=bùbú  2 
Abanyom: ɛ̀rá=gándè  3 
Efutop: è=sísíè  1 
Nde: n=se  1 
Nselle: eː=kpa=sɛː  1 
Nta: ɛ=sɛ́sɛ̄  1 
Nkum: i=bùbú  2 
Nnam: ɛ̀rì=gìndé  3 
Ekajuk: èrí=kì  4 
Ekparabong:
Balep:
Number: 71
Word: say
Ejagham: =sǝ́dɛ́  1 
Nkem: buŋ  2 
Abanyom: àgbábòn  3 
Efutop: e=dak  4 
Nde: rak  4 
Nselle: lʌ=rǝɣaː  4 
Nta: rak  4 
Nkum: m=buŋ  2 
Nnam: bòŋ  2 
Ekajuk: byúŋ  2 
Ekparabong:
Balep:
Number: 72
Word: see
Ejagham: =yên  1 
Nkem: yêd  1 
Abanyom: yɛ̂n  1 
Efutop: ɲǝ́ŋ  1 
Nde: yɛ̄ɛ̀  1 
Nselle: yɛ̂  1 
Nta: yɛ̄ɛ̀  1 
Nkum: ɲɛ̃̂n  1 
Nnam: ɲɨ́n ~ ɲɛ́n  1 
Ekajuk: ɲɨ́n  1 
Ekparabong: rɔ̌  2 
Balep: rɔ̌  2 
Number: 73
Word: seed
Ejagham: Ǹ=mǝ̀gɛ̀  1 
Nkem: m̀=mʋ̀g  1 
Abanyom: m̀=mùg  1 
Efutop: m̀=muɔ̀g  1 
Nde: m̀=mɔ̀g  1 
Nselle: m̀=mɔ̀g  1 
Nta: m̀=mòg  1 
Nkum: m̀=mɔ̀gɔ̀  1 
Nnam: m̀=mɔ̀g  1 
Ekajuk: m̀=mɔ̀g  1 
Ekparabong: m̀=mùní  1 
Balep: m̀=mǔŋ  1 
Number: 74
Word: sit
Ejagham: =kùmí  1 
Nkem: bɨm  2 
Abanyom: ʓɔ̀l  3 
Efutop: zuɔ̀n  3 
Nde: ʓɔ̀n  3 
Nselle: ʓɔ̀n  3 
Nta: ʓɔ̀  3 
Nkum: bɨ́mɛ̀  4 
Nnam: ʓíá  5 
Ekajuk: ʓí  5 
Ekparabong: kɨ̀mí  1 
Balep: bɨ̀nǝ́ŋ  2 
Number: 75
Word: skin
Ejagham: Ǹ=gù  1 
Nkem: ŋ̀=gòb-ʓì  1 
Abanyom: ŋ̀=gò  1 
Efutop: ŋ̀=gùgù  1 
Nde: ŋ̀=gù  1 
Nselle: ŋ̀=gù  1 
Nta: ŋ̀=gù  1 
Nkum: ŋ̀=gòb-ʓì  1 
Nnam: ŋ̀=gò  1 
Ekajuk: ŋ̀=gù  1 
Ekparabong: ŋ̀=kòb  1 
Balep: ŋ̀=kòb  1 
Number: 76
Word: sleep
Ejagham: yâɛ  1 
Nkem: lâl  1 
Abanyom: lâl  1 
Efutop: lán  1 
Nde: nân  1 
Nselle: nân  1 
Nta: nân  1 
Nkum: lâl  1 
Nnam: lál  1 
Ekajuk: lál  1 
Ekparabong: lái  1 
Balep: lál  1 
Number: 77
Word: small
Ejagham: =ɕɛ́b  1 
Nkem: tèkè  2 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 78
Word: smoke
Ejagham: á=tʋ́g  1 
Nkem: à=tɨ́ták  1 
Abanyom: à=tûg  1 
Efutop: é=tìtìɣǝ́  1 
Nde: ā=tìtīg  1 
Nselle: ē=tɨ̀tìg  1 
Nta: ā=tìtīɣī  1 
Nkum: à=tȯ́tȯ̂g  1 
Nnam: ā=tɨ̄tɔ̄g  1 
Ekajuk: ā=tɨ̄tɔ̄g  1 
Ekparabong: è=lîlî  2 
Balep: bà=ɲîn  2 
Number: 79
Word: stand
Ejagham: =gím  1 
Nkem: yêm  1 
Abanyom: yémâ  1 
Efutop: yíːmǝ̀  1 
Nde: yīmì  1 
Nselle: yēmè  1 
Nta: yīmì  1 
Nkum: yémɛ̀  1 
Nnam: yéːmé  1 
Ekajuk: yíːmí  1 
Ekparabong: lámí  1 
Balep: lámáŋ  1 
Number: 80
Word: star
Ejagham:
Nkem: ǹ=dòróŋdò  1 
Abanyom: n=darando  1 
Efutop: è=dùrándù  1 
Nde: è=dúrándù  1 
Nselle: ɛ̄=duándū  1 
Nta: ɛ̄=dwándʋ̄  1 
Nkum: ń=dùgɨ́ndò  1 
Nnam: ɛ̀=lɔ́ːlɔ̀  2 
Ekajuk: ɛ̄=lónlō  2 
Ekparabong:
Balep:
Number: 81
Word: stone
Ejagham: Ǹ=táɛ́  1 
Nkem: ù=tál  1 
Abanyom: lǝ=tal  1 
Efutop: è=tán  1 
Nde: nɛ=tan  1 
Nselle: lɛ̄=tán  1 
Nta: nā=tán  1 
Nkum: u=tal  1 
Nnam: ɛ=tal  1 
Ekajuk: ɛb=taːl  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 82
Word: sun
Ejagham: Ǹ=ʓúí  1 
Nkem: ǹ=ʓòl  1 
Abanyom: n̩=ʓól  1 
Efutop: ń=ʒùn ~ ń=zùn  1 
Nde: ǹ=ǯòn  1 
Nselle: n=ǯul  1 
Nta: n=ǯʋn  1 
Nkum: n=ǯʉl  1 
Nnam: n=ǯol  1 
Ekajuk: n=ǯul  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 83
Word: swim
Ejagham: yɔ̂g  1 
Nkem: ɲɔg  1 
Abanyom: ɲɔ̂g  1 
Efutop: yuɔ́g  1 
Nde: yɔ̂g  1 
Nselle: yɔ̂g  1 
Nta: yɔ̂g  1 
Nkum: ɲɔ̂g  1 
Nnam: ɲǝ́ɔ́g  1 
Ekajuk: ɲɛ́ɔ́g  1 
Ekparabong: wɔ́g  1 
Balep: wɔ́g  1 
Number: 84
Word: tail
Ejagham: ì=kî  1 
Nkem: ǹ=kêl  1 
Abanyom: lɨ̀=kêl  1 
Efutop: ɲ̀=sîn  2 
Nde: nè=sîn ~ nè=sīìn  2 
Nselle: nɛ̀=sı̂n  2 
Nta: nì=sîn  2 
Nkum: ì=kêl  1 
Nnam: ɛ̄s=sēl  2 
Ekajuk: ɛ̄l=šīl  2 
Ekparabong: mìŋ=kí  1 
Balep: ŋ̀=kél  1 
Number: 85
Word: that
Ejagham: á-  1 
Nkem: =ô ~ =ónò  2 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 86
Word: this
Ejagham: Ǹ-  1 
Nkem: =â ~ =ánà  2 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 87
Word: thou
Ejagham: wɛ̀  1 
Nkem:   1 
Abanyom: wɔ̀  1 
Efutop: wo  1 
Nde: wɔ̀  1 
Nselle: ūwó  1 
Nta: wo  1 
Nkum:   1 
Nnam: wɔ̀  1 
Ekajuk:   1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 88
Word: tongue
Ejagham: ɛ̀=rǝ́bɛ̀  1 
Nkem: ì=rèbí  1 
Abanyom: lɨ́=rêbê  1 
Efutop: é=líːβǝ̀  1 
Nde: nɛ̄=nìbî  1 
Nselle: nē=nìbî  1 
Nta: nī=nìβī  1 
Nkum: í=lèbɛ́  1 
Nnam: ɛ́l=lígí  1 
Ekajuk: ɛ́b=líkí  1 
Ekparabong: è=lébì  1 
Balep: lè=légèb  1 
Number: 89
Word: tooth
Ejagham: ɛ̀=yîŋ  1 
Nkem: ì=lôl  2 
Abanyom: lɨ̀=mɨ̂n  1 
Efutop: è=mǝ̂n  1 
Nde: nɛ̀=mʌ̂n  1 
Nselle: nè=mı̂n  1 
Nta: nʌ̀=mʌ̂n  1 
Nkum: ì=lôl  2 
Nnam: ɛ̄m=mǝ̄n  1 
Ekajuk: ɛ̄l=mǝ̄n  1 
Ekparabong: è=líŋ  1 
Balep: lɛ̀=mǝ́ŋ  1 
Number: 90
Word: tree
Ejagham: ɛ́=tí  1 
Nkem: ì=té  1 
Abanyom: ɔ̀=té  1 
Efutop: è=tí  1 
Nde: è=tē  1 
Nselle: ɛ̀=tē  1 
Nta: è=tē  1 
Nkum: ì=té  1 
Nnam: ɛ̄=tē  1 
Ekajuk: ɛ̄=tī  1 
Ekparabong: è=ré-ré  1 
Balep: bò=ré  1 
Number: 91
Word: two
Ejagham: ɛ́=báɛ́  1 
Nkem: bâl  1 
Abanyom: bɨ́=bâl  1 
Efutop: á=βân  1 
Nde: bī=bâ  1 
Nselle: bɨ̄=bâ  1 
Nta: bǝ̄=bâ  1 
Nkum: í=bâl  1 
Nnam: ɛ́b=bál  1 
Ekajuk: ɛ́b=bál  1 
Ekparabong: bɛ́=fái  1 
Balep: bɛ́=fál  1 
Number: 92
Word: walk (go)
Ejagham: =ʓǐ  1 
Nkem: tɨm  2 
Abanyom: šɔn  3 
Efutop: sɨŋ  3 
Nde: sɔŋ  3 
Nselle: so  3 
Nta: soŋ  3 
Nkum: šɔ̀n  3 
Nnam: šɔ̀ŋ  3 
Ekajuk: šyɔŋ  3 
Ekparabong:
Balep:
Number: 93
Word: warm (hot)
Ejagham: =fúb  1 
Nkem: (e)=fùfúp  1 
Abanyom: m̩=fùbā  1 
Efutop: ì=fup  1 
Nde: nè=fip  1 
Nselle: lǝ=fıp  1 
Nta: ne=fıp  1 
Nkum: fup  1 
Nnam: ɛ̀=fūbu  1 
Ekajuk: ɛ̀p=fúp ~ ɛp=fup-fup  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 94
Word: water
Ejagham: à=áb ~ à=yɛ́b  1 
Nkem: à=lɨ́b  1 
Abanyom: à=lɨ́b  1 
Efutop: à=lǝ́b  1 
Nde: à=nʌ̄b  1 
Nselle: à=lǝ̄b  1 
Nta: à=nʌ́b  1 
Nkum: à=lǝ́b  1 
Nnam: ā=lʌ̄b  1 
Ekajuk: ā=lǝ̄b  1 
Ekparabong: m̀=mài ~ màmài  2 
Balep: m̀=màl  2 
Number: 95
Word: we
Ejagham: ɛ̂d  1 
Nkem:   2 
Abanyom: wùr  2 
Efutop: war  2 
Nde: wàr  2 
Nselle: war  2 
Nta: war  2 
Nkum: wur  2 
Nnam: wàrí  2 
Ekajuk: war  2 
Ekparabong:
Balep:
Number: 96
Word: what
Ejagham: ʓɛ̌n  1 
Nkem: ʓènî  1 
Abanyom: bɛ̀=ʓóm  2 
Efutop: ǯɛn ~ ǯyɛn  1 
Nde: ǯɛ́ǯi  1 
Nselle: ǯɛːǯi  1 
Nta: ǯɛːǯi  1 
Nkum: báiː=ǯùm  2 
Nnam: ǯɛ́ǯí  1 
Ekajuk: ǯɛ́n-ǯi  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 96
Word: what
Ejagham:
Nkem: bǎ-ʓôm  2 
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 97
Word: white
Ejagham: ɛ́=bád-ɛ́  1 
Nkem: m̀=bábár  1 
Abanyom: m=bara  1 
Efutop: e=bara-bara  1 
Nde: m=bara  1 
Nselle: m=bara  1 
Nta: n=báːrá  1 
Nkum: bɨ=bara  1 
Nnam: m̥=báːrɛ̄  1 
Ekajuk: ɛ̀=bárɛ̀  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 98
Word: who
Ejagham: bàg(a)-ɛ́-nɛ̂  1 
Nkem: ɲínò ~ ɲínǒ  2 
Abanyom: bà-nɛ́  1 
Efutop: duo  3 
Nde: yǝ́-nɛ̀  4 
Nselle: yɛ-nnɛː  4 
Nta: yı́ː-nɛ̀  4 
Nkum: ɲónō  2 
Nnam: ɲɛ̀nɛ̀wɔ́  2 
Ekajuk: ɲı́nı́wɔ̀  2 
Ekparabong:
Balep:
Number: 99
Word: woman
Ejagham: Ǹ=nɛ̀ŋ=káɛ́  1 
Nkem: ǹ=nè=ǹ=kál  1 
Abanyom: nɛ̀ŋ=kál  1 
Efutop: niɛ̀ŋ=kán  1 
Nde: màŋ=kāː  1 
Nselle: mǝ̀ŋ=kā  1 
Nta: mʌ̀ŋ=kāː  1 
Nkum: nɛ̀ŋ=kál  1 
Nnam: n̄lɨ̄=kāl  1 
Ekajuk: nɛ̄ŋ=kāl  1 
Ekparabong: mìŋ=kánì  1 
Balep: ŋ̀=kánàŋ  1 
Number: 100
Word: yellow
Ejagham: ɔ̀=gɔ̀gɔ́gɔ̂g  1 
Nkem: ù=gɔ̀ŋúgɔ̀ŋ  1 
Abanyom: lɨ́=gɔ̂g  1 
Efutop: ò=guɔ̀ɣ-óguɔ̀g  1 
Nde: nɛ̄=gɔ̀g-nɛ̄gɔ̀g  1 
Nselle: nǝ̄=gɔ̀g-nǝ̄gɔ̀g  1 
Nta: nɔ̄=gɔ̀g-nɔ̄gɔ̄g  1 
Nkum: ì=gɔ̀ŋígɔ̀ŋ  1 
Nnam: ɛ́g=gǝ́ɔ́g-ɛ́gǝ̀ɔ̀g  1 
Ekajuk: ɛ́l=gɛ́ɔ̀g  1 
Ekparabong: bɔ̀=kɔ̀g  1 
Balep: bɔ̀=kɔ̀g  1 
Number: 101
Word: far
Ejagham: =ráb  1 
Nkem:
Abanyom:
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 102
Word: heavy
Ejagham:
Nkem: lôb  1 
Abanyom: nobàː  1 
Efutop: è=lùb-lúb  1 
Nde: i=nubu  1 
Nselle: ɛmǝ=lʉp  1 
Nta: nóbó  1 
Nkum: lupʰ  1 
Nnam: n̩=lóbū  1 
Ekajuk: eb=lup  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 103
Word: near
Ejagham: =kpídì  1 
Nkem: kpédí-kpédí  1 
Abanyom: kpékpédé  1 
Efutop: báβà  2 
Nde: kpērē-kpērē  1 
Nselle: kpērē-kpērē  1 
Nta: kpērē-kpērē  1 
Nkum: kpédɨ́-kpédɛ́  1 
Nnam: kpédé-kpēdē  1 
Ekajuk: kpídí-kpīdì  1 
Ekparabong: kpédì-kpédì  1 
Balep: kpédè-kpédè  1 
Number: 104
Word: salt
Ejagham: à=kâŋ  1 
Nkem: à=kâŋ  1 
Abanyom: à=kâŋ  1 
Efutop: à=kǝ̂ŋ  1 
Nde: à=kʌ̂ŋ  1 
Nselle: à=kʌ̂ŋ  1 
Nta: à=kʌ̂ŋ  1 
Nkum: à=kâŋ  1 
Nnam: ā=kǝ̄āŋ  1 
Ekajuk: ā=kɛ̄āŋ  1 
Ekparabong: mìŋ=káŋ  1 
Balep: ŋ̀=káŋ  1 
Number: 105
Word: short
Ejagham: =kím  1 
Nkem: kɨ̀bî  1 
Abanyom: è=kpèdè  2 
Efutop: è=kíkǝ̀m  1 
Nde: ǹ=gbɛ̀gbɛ̀nɛ̀  3 
Nselle: m=gbɛgbɛlɛː  3 
Nta: ŋ̩=bɛ́nɛ́  3 
Nkum: kpetʰ  2 
Nnam: n=kpriː-kabɛ  2 
Ekajuk: èp=kǝ́p  1 
Ekparabong:
Balep:
Number: 106
Word: snake
Ejagham: Ǹ=ɲô  1 
Nkem: =ɲô  1 
Abanyom: ɲ̀=ɲɔ̂  1 
Efutop: ɲ́=ɲuɔ̂  1 
Nde: ɲ̄=ɲɔ̀ɔ̂  1 
Nselle: ɲ̄=ɲɔ̀ɔ̂  1 
Nta: ɲ̀=ɲɔ̂  1 
Nkum: ɲ̀=ɲɔ́  1 
Nnam: ɲ̄=ɲɔ̄  1 
Ekajuk: ɲ̄=ɲɔ̄  1 
Ekparabong: ɲ̀=ɲɔ́  1 
Balep: ɲ̀=ɲɔ́  1 
Number: 107
Word: thin
Ejagham:
Nkem: kèŋ-kǝ́ŋ  1 
Abanyom: ɛ=sɛp-ɛsɛp  2 
Efutop:
Nde:
Nselle:
Nta:
Nkum:
Nnam:
Ekajuk:
Ekparabong:
Balep:
Number: 108
Word: wind
Ejagham: Ǹ=fɛ̂b  1 
Nkem: ì=fɨ̀fè  1 
Abanyom: ɱ̀=fɛ̂b  1 
Efutop: ɱ̀=fiɛ̂b  1 
Nde: ɱ̀=fɛ̂b  1 
Nselle: ɱ̀=fɛ̂b  1 
Nta: ɱ̀=fɛ̂b  1 
Nkum: ì=fɨ̀fɛ̀  1 
Nnam: ɱ̄=fɛ̄b  1 
Ekajuk: ɱ̄=fɛ̄b  1 
Ekparabong: m̀=pɛ́b  1 
Balep: m̀=pɛ́b  1 
Number: 109
Word: worm
Ejagham: ɛ́=sɔ̀ŋɛ̂  1 
Nkem: ń=dɔ̀ŋí  1 
Abanyom: ń=dɔ̂ŋɛ̂  1 
Efutop: ɲ́=suɔ́ŋǝ̄  1 
Nde: ɲ̄=sɔ̀ŋɔ̂  1 
Nselle: ɲ̄=sɔ̀ŋɔ̂  1 
Nta: ɲ̄=sɔ̀ŋɔ́  1 
Nkum: ń=dɔ̀ŋdɔ́ŋɔ́  1 
Nnam: ń=dǝ́ɔ́ŋɔ̄  1 
Ekajuk: ń=rɛ́ɔ́ŋɔ̄  1 
Ekparabong: ɔ́=sɔ́nàg  1 
Balep: ń=dɔ̀ŋɔ̂n  1 
Number: 110
Word: year
Ejagham: ɛ̀=yâ  1 
Nkem: ì=rá  1 
Abanyom: lɨ̀=yâ  1 
Efutop: ǹ=lâ  1 
Nde: ɲ̀=ɲâ  1 
Nselle: ɲ̀=ɲâ  1 
Nta: ɲ̀=ɲâ  1 
Nkum: ì=rá  1 
Nnam: ɛ̄y=yā  1 
Ekajuk: ɛ̄l=yā  1 
Ekparabong: ɛ̀=yá  1 
Balep: ɲ̀=yá  1 
eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,eko-word,eko-eja,eko-nkm,eko-abn,eko-efu,eko-nde,eko-nse,eko-nta,eko-nku,eko-nna,eko-eka,eko-ekp,eko-bal,
Total of 114 records By pages

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
7709194993
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov