Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: гаргаж & гарган & гаргах & гаргасан & гаргаад & гаргав & гаргахад & гаргана & гаргадаг & гаргажээ & гарга & гаргахыг & гаргавал & гаргаснаа & гаргая & гаргадаггүй & гаргасаар & гаргасангүй & гаргасны & гаргасныг & гаргахаар & гаргахаас & гаргахдаа & гаргахын & гаргавч & гаргатал & гаргахаа & гаргаа & гаргаарай & гаргаач & гаргасанд & гаргаснаас & гаргагч & гаргаснаараа & гаргасныгаа & гаргахтай & гаргуут & гаргаастай & гаргаг & гаргадгаа & гаргадгийг & гаргадгийн & гаргангуут & гаргасандаа & гаргаснаасаа & гаргасныхаа & гаргууштай
QGRAM: <CVB.CNGR 592 & CVB.MOD 286 & PC.INF-NOM 123 & PC.PRF-NOM 103 & CVB.ANT 98 & VF.IND.AOR 61 & PC.INF-DAT 37 & VF.IND.PRS 36 & PC.US-NOM 32 & VF.IND.PRF-EMPH 26 & VF.IMP 19 & PC.INF-ACC 14 & CVB.COND 12 & PC.PRF-POSS.REFL 12 & VF.VOL 11 & PC.US-CAR-NOM 10 & CVB.PERSEV 8 & PC.PRF-CAR-NOM 8 & PC.PRF-GEN 7 & PC.PRF-ACC 7 & PC.INF-INSTR 7 & PC.INF-ABL 7 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 7 & PC.INF-GEN 6 & CVB.CONC 4 & CVB.TERM 4 & PC.INF-POSS.REFL 4 & PC.DUR-NOM 3 & VF.RECOM 3 & VF.FEST 3 & PC.PRF-DAT 3 & PC.PRF-ABL 3 & PC.ACT 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 2 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 2 & CVB.TRANSCURS2 2 & PC.RESULT-COM-NOM 1 & VF.JUSS 1 & PC.US-POSS.REFL 1 & PC.US-ACC 1 & PC.US-GEN 1 & CVB.TRANSCURS1 1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.APT-COM-NOM 1 > 1576
LEXEM: [гаргах]
QLEX: [гаргах] 1576
QFLEX: ж 592 & н 286 & х 123 & сан 103 & аад 98 & в 61 & хад 37 & на 36 & даг 32 & жээ 26 & 0 19 & хыг 14 & вал 12 & снаа 12 & я 11 & даггүй 10 & саар 8 & сангүй 8 & сны 7 & сныг 7 & хаар 7 & хаас 7 & хдаа 7 & хын 6 & вч 4 & тал 4 & хаа 4 & аа 3 & арай 3 & аач 3 & санд 3 & снаас 3 & гч 2 & снаараа 2 & сныгаа 2 & хтай 2 & уут 2 & аастай 1 & г 1 & дгаа 1 & дгийг 1 & дгийн 1 & нгуут 1 & сандаа 1 & снаасаа 1 & сныхаа 1 & ууштай 1
REVWORD: жаграг & награг & хаграг & насаграг & дааграг & ваграг & дахаграг & анаграг & гадаграг & ээжаграг & аграг & гыхаграг & лаваграг & аансаграг & яаграг & й}FA40+U{ггадаграг & раасаграг & й}FA40+U{гнасаграг & ынсаграг & гынсаграг & раахаграг & саахаграг & аадхаграг & ныхаграг & чваграг & латаграг & аахаграг & ааграг & йарааграг & чааграг & днасаграг & саансаграг & чгаграг & аараансаграг & аагынсаграг & йатхаграг & тууграг & йатсааграг & гаграг & аагдаграг & гйигдаграг & нйигдаграг & туугнаграг & ааднасаграг & аасаансаграг & аахынсаграг & йатшууграг
FREQ: 1576
RANG: 81
QWORDF: <гаргаж 592 & гарган 286 & гаргах 123 & гаргасан 103 & гаргаад 98 & гаргав 61 & гаргахад 37 & гаргана 36 & гаргадаг 32 & гаргажээ 26 & гарга 19 & гаргахыг 14 & гаргавал 12 & гаргаснаа 12 & гаргая 11 & гаргадаггүй 10 & гаргасаар 8 & гаргасангүй 8 & гаргасны 7 & гаргасныг 7 & гаргахаар 7 & гаргахаас 7 & гаргахдаа 7 & гаргахын 6 & гаргавч 4 & гаргатал 4 & гаргахаа 4 & гаргаа 3 & гаргаарай 3 & гаргаач 3 & гаргасанд 3 & гаргаснаас 3 & гаргагч 2 & гаргаснаараа 2 & гаргасныгаа 2 & гаргахтай 2 & гаргуут 2 & гаргаастай 1 & гаргаг 1 & гаргадгаа 1 & гаргадгийг 1 & гаргадгийн 1 & гаргангуут 1 & гаргасандаа 1 & гаргаснаасаа 1 & гаргасныхаа 1 & гаргууштай 1 > 1576
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.MOD & PC.INF-NOM & PC.PRF-NOM & CVB.ANT & VF.IND.AOR & PC.INF-DAT & VF.IND.PRS & PC.US-NOM & VF.IND.PRF-EMPH & VF.IMP & PC.INF-ACC & CVB.COND & PC.PRF-POSS.REFL & VF.VOL & PC.US-CAR-NOM & CVB.PERSEV & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & PC.PRF-ACC & PC.INF-INSTR & PC.INF-ABL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-GEN & CVB.CONC & CVB.TERM & PC.INF-POSS.REFL & PC.DUR-NOM & VF.RECOM & VF.FEST & PC.PRF-DAT & PC.PRF-ABL & PC.ACT & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & CVB.TRANSCURS2 & PC.RESULT-COM-NOM & VF.JUSS & PC.US-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.US-GEN & CVB.TRANSCURS1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.APT-COM-NOM
WORDFORM: өөр & өөрөөр & өөрийг & өөрөөс & өөртэй & өөртэйгөө & өөртэйгээ & өөрөөрөө & өөрийгээ
QGRAM: <NOM 1331 & INSTR 81 & ACC 70 & ABL 38 & COM-NOM 26 & COM-POSS.REFL 11 & COM-POSS.REFL 9 & INSTR-POSS.REFL 2 & ACC-POSS.REFL 1 > 1569
LEXEM: [өөр]
QLEX: [өөр] 1569
QFLEX: ø 1331 & өөр 81 & ийг 70 & өөс 38 & тэй 26 & тэйгөө 11 & тэйгээ 9 & өөрөө 2 & ийгээ 1
REVWORD: р}9E40+U{}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & гйир}9E40+U{}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & йэтр}9E40+U{}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{гйэтр}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйэтр}9E40+U{}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 1569
RANG: 82
QWORDF: <өөр 1331 & өөрөөр 81 & өөрийг 70 & өөрөөс 38 & өөртэй 26 & өөртэйгөө 11 & өөртэйгээ 9 & өөрөөрөө 2 & өөрийгээ 1 > 1569
GRAMFORM: NOM & INSTR & ACC & ABL & COM-NOM & COM-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL
WORDFORM: гэтэл
QGRAM: <NOM@CVB.TERM 1568 > 1568
LEXEM: [гэтэл]@[гэх]
QLEX: [гэтэл]@[гэх] 1568
QFLEX: ø;тэл 1568
REVWORD: лэтэг
FREQ: 1568
RANG: 83
QWORDF: <гэтэл 1568 > 1568
GRAMFORM: NOM@CVB.TERM
WORDFORM: дуу & дуугаар
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 1158 & POSS.REFL@POSS.REFL 409 > 1567
LEXEM: [дуу]@[дуу(н)]
QLEX: [дуу]@[дуу(н)] 1567
QFLEX: ø;ø 1158 & гаар;гаар 409
REVWORD: ууд & раагууд
FREQ: 1567
RANG: 84
QWORDF: <дуу 1158 & дуугаар 409 > 1567
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & POSS.REFL@POSS.REFL
WORDFORM: тийм & тиймээ & тиймийг & тиймээр & тиймээрээ
QGRAM: <0 1450 & POSS.REFL 102 & ACC 3 & INSTR 1 & INSTR-POSS.REFL 1 > 1557
LEXEM: [тийм]
QLEX: [тийм] 1557
QFLEX: ø 1450 & ээ 102 & ийг 3 & ээр 1 & ээрээ 1
REVWORD: мйит & ээмйит & гйимйит & рээмйит & ээрээмйит
FREQ: 1557
RANG: 85
QWORDF: <тийм 1450 & тиймээ 102 & тиймийг 3 & тиймээр 1 & тиймээрээ 1 > 1557
GRAMFORM: 0 & POSS.REFL & ACC & INSTR & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: нүд & нүдээ
QGRAM: <VF.IMP@ABS-NOM 1007 & PC.DUR-NOM@POSS.REFL 534 > 1541
LEXEM: [нүдэх]@[нүд(эн)]
QLEX: [нүдэх]@[нүд(эн)] 1541
QFLEX: ø;ø 1007 & э;ээ 534
REVWORD: д}FA40+U{н & ээд}FA40+U{н
FREQ: 1541
RANG: 86
QWORDF: <нүд 1007 & нүдээ 534 > 1541
GRAMFORM: VF.IMP@ABS-NOM & PC.DUR-NOM@POSS.REFL
WORDFORM: мөн & мөнгөө & мөний & мөнөөр & мөндөө & мөнөөс & мөнийг & мөнөөсөө
QGRAM: <0 1466 & POSS.REFL 51 & GEN 7 & INSTR 5 & DAT-POSS.REFL 4 & ABL 3 & ACC 2 & ABL-POSS.REFL 1 > 1539
LEXEM: [мөн]
QLEX: [мөн] 1539
QFLEX: ø 1466 & гөө 51 & ий 7 & өөр 5 & дөө 4 & өөс 3 & ийг 2 & өөсөө 1
REVWORD: н}9E40+U{м & }9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{м & йин}9E40+U{м & р}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{м & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м & гйин}9E40+U{м & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м
FREQ: 1539
RANG: 87
QWORDF: <мөн 1466 & мөнгөө 51 & мөний 7 & мөнөөр 5 & мөндөө 4 & мөнөөс 3 & мөнийг 2 & мөнөөсөө 1 > 1539
GRAMFORM: 0 & POSS.REFL & GEN & INSTR & DAT-POSS.REFL & ABL & ACC & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: өдөр & өдрийг & өдөрт & өдрөөс & өдрүүдэд & өдрөө & өдрөөсөө & өдөргүй
QGRAM: <NOM 1300 & ACC 54 & DAT 45 & ABL 38 & N.PL4A-DAT 36 & POSS.REFL 31 & # 9 & CAR-NOM 2 > 1515
LEXEM: [өдөр]
QLEX: [өдөр] 1515
QFLEX: ø 1300 & # 54 & т 45 & # 38 & # 36 & өө 31 & # 9 & гүй 2
REVWORD: р}9E40+U{д}9E40+U{ & гйирд}9E40+U{ & тр}9E40+U{д}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{ & дэд}FA40+U{}FA40+U{рд}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{ & й}FA40+U{гр}9E40+U{д}9E40+U{
FREQ: 1515
RANG: 88
QWORDF: <өдөр 1300 & өдрийг 54 & өдөрт 45 & өдрөөс 38 & өдрүүдэд 36 & өдрөө 31 & өдрөөсөө 9 & өдөргүй 2 > 1515
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & ABL & N.PL4A-DAT & POSS.REFL & # & CAR-NOM
WORDFORM: морь & морио & морийг & мориор & морьноос & мориг
QGRAM: <NOM 958 & POSS.REFL 307 & ACC 175 & INSTR 44 & REL-ABL 2 & ACC 1 > 1487
LEXEM: [морь (морин)]
QLEX: [морь (морин)] 1487
QFLEX: ø 958 & о 307 & йг 175 & ор 44 & ноос 2 & г 1
REVWORD: ьром & оиром & гйиром & роиром & сооньром & гиром
FREQ: 1487
RANG: 89
QWORDF: <морь 958 & морио 307 & морийг 175 & мориор 44 & морьноос 2 & мориг 1 > 1487
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & INSTR & REL-ABL & ACC
WORDFORM: бүхэн & бүхнийг & бүхний & бүхэнд & бүхнээс & бүхнээ & бүхнээрээ & бүхэнтэй & бүхэндээ & бүхнээр & бүхнийхээ & бүхнээсээ & бүхэнтэйгээ & бүхнийгээ
QGRAM: <NOM 540 & ACC 403 & GEN 168 & DAT 129 & ABL 72 & POSS.REFL 66 & INSTR-POSS.REFL 36 & COM-NOM 20 & DAT-POSS.REFL 18 & INSTR 17 & GEN-SUBST-POSS.REFL 4 & ABL-POSS.REFL 4 & COM-POSS.REFL 2 & GEN-POSS.REFL 1 > 1480
LEXEM: [бүхэн]
QLEX: [бүхэн] 1480
QFLEX: ø 540 & нийг 403 & ний 168 & д 129 & нээс 72 & нээ 66 & нээрээ 36 & тэй 20 & дээ 18 & нээр 17 & нийхээ 4 & нээсээ 4 & тэйгээ 2 & нийгээ 1
REVWORD: нэх}FA40+U{б & гйинх}FA40+U{б & йинх}FA40+U{б & днэх}FA40+U{б & сээнх}FA40+U{б & ээнх}FA40+U{б & ээрээнх}FA40+U{б & йэтнэх}FA40+U{б & ээднэх}FA40+U{б & рээнх}FA40+U{б & ээхйинх}FA40+U{б & ээсээнх}FA40+U{б & ээгйэтнэх}FA40+U{б & ээгйинх}FA40+U{б
FREQ: 1480
RANG: 90
QWORDF: <бүхэн 540 & бүхнийг 403 & бүхний 168 & бүхэнд 129 & бүхнээс 72 & бүхнээ 66 & бүхнээрээ 36 & бүхэнтэй 20 & бүхэндээ 18 & бүхнээр 17 & бүхнийхээ 4 & бүхнээсээ 4 & бүхэнтэйгээ 2 & бүхнийгээ 1 > 1480
GRAMFORM: NOM & ACC & GEN & DAT & ABL & POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & COM-NOM & DAT-POSS.REFL & INSTR & GEN-SUBST-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & GEN-POSS.REFL
WORDFORM: хүрч & хүрэх & хүрсэн & хүрэв & хүрвэл & хүрчээ & хүрдэг & хүрсэнгүй & хүрэхэд & хүрэхийн & хүрэхээр & хүрмэгц & хүрснээ & хүрэхээс & хүрээнээ & хүрдэггүй & хүрсний & хүрэхдээ & хүрэхийг & хүрснийг & хүрсээр & хүрэвч & хүрсэнд & хүрэхээсээ & хүрээрэй & хүрдгийг & хүрдгээ & хүрж & хүрснийх & хүрснээрээ & хүрсэндээ & хүрье & хүрэхээ & хүрээсэй & хүрдэгийг & хүрснээс & хүрснээсээ & хүрсэнг & хүрсэний & хүрсэнтэй & хүрсэнээс & хүртүгэй & хүрхээргүй & хүрэ & хүрэвээ & хүрэгч & хүрэхээргүй
QGRAM: <CVB.CNGR 644 & PC.INF-NOM 188 & PC.PRF-NOM 176 & VF.IND.AOR 79 & CVB.COND 67 & VF.IND.PRF-EMPH 45 & PC.US-NOM 41 & PC.PRF-CAR-NOM 29 & PC.INF-DAT 23 & PC.INF-GEN 22 & PC.INF-INSTR 13 & CVB.CONFEST 12 & PC.PRF-POSS.REFL 12 & PC.INF-ABL 11 & N.PROC-POSS.REFL 11 & PC.US-CAR-NOM 9 & PC.PRF-GEN 9 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 9 & PC.INF-ACC 9 & PC.PRF-ACC 7 & CVB.PERSEV 6 & CVB.CONC 5 & PC.PRF-DAT 3 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 3 & VF.RECOM 3 & PC.US-ACC 2 & PC.US-POSS.REFL 2 & CVB.CNGR 2 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 2 & VF.VOL 2 & PC.INF-POSS.REFL 2 & VF.SPER 2 & PC.US-ACC 1 & PC.PRF-ABL 1 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 1 & # 1 & PC.PRF-GEN 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 & PC.PRF-ABL 1 & VF.SALUT 1 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 1 & VF.IMP 1 & VF.IND.AOR-EMPH 1 & PC.ACT 1 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 1 > 1467
LEXEM: [хүрэх]
QLEX: [хүрэх] 1467
QFLEX: ч 644 & х 188 & сэн 176 & в 79 & вэл 67 & чээ 45 & дэг 41 & сэнгүй 29 & хэд 23 & хийн 22 & хээр 13 & # 12 & снээ 12 & хээс 11 & энээ 11 & дэггүй 9 & сний 9 & хдээ 9 & хийг 9 & снийг 7 & сээр 6 & вч 5 & сэнд 3 & хээсээ 3 & ээрэй 3 & дгийг 2 & дгээ 2 & ж 2 & снийх 2 & снээрээ 2 & сэндээ 2 & ье 2 & хээ 2 & ээсэй 2 & дэгийг 1 & снээс 1 & снээсээ 1 & сэнг 1 & сэний 1 & сэнтэй 1 & сэнээс 1 & түгэй 1 & хээргүй 1 & 0 1 & вээ 1 & гч 1 & хээргүй 1
REVWORD: чр}FA40+U{х & хэр}FA40+U{х & нэср}FA40+U{х & вэр}FA40+U{х & лэвр}FA40+U{х & ээчр}FA40+U{х & гэдр}FA40+U{х & й}FA40+U{гнэср}FA40+U{х & дэхэр}FA40+U{х & нйихэр}FA40+U{х & рээхэр}FA40+U{х & цгэмр}FA40+U{х & ээнср}FA40+U{х & сээхэр}FA40+U{х & ээнээр}FA40+U{х & й}FA40+U{ггэдр}FA40+U{х & йинср}FA40+U{х & ээдхэр}FA40+U{х & гйихэр}FA40+U{х & гйинср}FA40+U{х & рээср}FA40+U{х & чвэр}FA40+U{х & днэср}FA40+U{х & ээсээхэр}FA40+U{х & йэрээр}FA40+U{х & гйигдр}FA40+U{х & ээгдр}FA40+U{х & жр}FA40+U{х & хйинср}FA40+U{х & ээрээнср}FA40+U{х & ээднэср}FA40+U{х & еьр}FA40+U{х & ээхэр}FA40+U{х & йэсээр}FA40+U{х & гйигэдр}FA40+U{х & сээнср}FA40+U{х & ээсээнср}FA40+U{х & гнэср}FA40+U{х & йинэср}FA40+U{х & йэтнэср}FA40+U{х & сээнэср}FA40+U{х & йэг}FA40+U{тр}FA40+U{х & й}FA40+U{грээхр}FA40+U{х & эр}FA40+U{х & ээвэр}FA40+U{х & чгэр}FA40+U{х & й}FA40+U{грээхэр}FA40+U{х
FREQ: 1467
RANG: 91
QWORDF: <хүрч 644 & хүрэх 188 & хүрсэн 176 & хүрэв 79 & хүрвэл 67 & хүрчээ 45 & хүрдэг 41 & хүрсэнгүй 29 & хүрэхэд 23 & хүрэхийн 22 & хүрэхээр 13 & хүрмэгц 12 & хүрснээ 12 & хүрэхээс 11 & хүрээнээ 11 & хүрдэггүй 9 & хүрсний 9 & хүрэхдээ 9 & хүрэхийг 9 & хүрснийг 7 & хүрсээр 6 & хүрэвч 5 & хүрсэнд 3 & хүрэхээсээ 3 & хүрээрэй 3 & хүрдгийг 2 & хүрдгээ 2 & хүрж 2 & хүрснийх 2 & хүрснээрээ 2 & хүрсэндээ 2 & хүрье 2 & хүрэхээ 2 & хүрээсэй 2 & хүрдэгийг 1 & хүрснээс 1 & хүрснээсээ 1 & хүрсэнг 1 & хүрсэний 1 & хүрсэнтэй 1 & хүрсэнээс 1 & хүртүгэй 1 & хүрхээргүй 1 & хүрэ 1 & хүрэвээ 1 & хүрэгч 1 & хүрэхээргүй 1 > 1467
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & PC.PRF-NOM & VF.IND.AOR & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.US-NOM & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-DAT & PC.INF-GEN & PC.INF-INSTR & CVB.CONFEST & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & N.PROC-POSS.REFL & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.PRF-ACC & CVB.PERSEV & CVB.CONC & PC.PRF-DAT & PC.INF-ABL-POSS.REFL & VF.RECOM & PC.US-ACC & PC.US-POSS.REFL & CVB.CNGR & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & VF.VOL & PC.INF-POSS.REFL & VF.SPER & PC.US-ACC & PC.PRF-ABL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & # & PC.PRF-GEN & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-ABL & VF.SALUT & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & VF.IMP & VF.IND.AOR-EMPH & PC.ACT & PC.INF-INSTR-CAR-NOM
WORDFORM: яах & яана & яадаг & яая & яалаа & яанаа & яахын & яахаараа & яахаа & яахыг & яахаас & яаснаа & яахыгаа & яаг & яахаар & яахаасаа & яадгаа & яадгийг & яадгийн & яалдаа & яан
QGRAM: <PC.INF-NOM 802 & VF.IND.PRS 192 & PC.US-NOM 132 & VF.VOL 104 & VF.IND.PROF-EMPH 82 & VF.IND.PRS-EMPH 38 & PC.INF-GEN 24 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 23 & PC.INF-POSS.REFL 22 & PC.INF-ACC 16 & PC.INF-ABL 9 & PC.PRF-POSS.REFL 6 & PC.INF-ACC-POSS.REFL 4 & VF.JUSS 2 & PC.INF-INSTR 2 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.US-POSS.REFL 1 & PC.US-ACC 1 & PC.US-GEN 1 & VF.PREC 1 & CVB.MOD 1 > 1465
LEXEM: [яах]
QLEX: [яах] 1465
QFLEX: х 802 & на 192 & даг 132 & я 104 & лаа 82 & # 38 & хын 24 & хаараа 23 & хаа 22 & хыг 16 & хаас 9 & снаа 6 & хыгаа 4 & г 2 & хаар 2 & хаасаа 2 & дгаа 1 & дгийг 1 & дгийн 1 & лдаа 1 & н 1
REVWORD: хая & аная & гадая & яая & аалая & ааная & ныхая & аараахая & аахая & гыхая & саахая & аансая & аагыхая & гая & раахая & аасаахая & аагдая & гйигдая & нйигдая & аадлая & ная
FREQ: 1465
RANG: 92
QWORDF: <яах 802 & яана 192 & яадаг 132 & яая 104 & яалаа 82 & яанаа 38 & яахын 24 & яахаараа 23 & яахаа 22 & яахыг 16 & яахаас 9 & яаснаа 6 & яахыгаа 4 & яаг 2 & яахаар 2 & яахаасаа 2 & яадгаа 1 & яадгийг 1 & яадгийн 1 & яалдаа 1 & яан 1 > 1465
GRAMFORM: PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & PC.US-NOM & VF.VOL & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.PRS-EMPH & PC.INF-GEN & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.INF-ABL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ACC-POSS.REFL & VF.JUSS & PC.INF-INSTR & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.US-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.US-GEN & VF.PREC & CVB.MOD
WORDFORM: за & за-аа & затай
QGRAM: <0 1459 & POSS.REFL 1 & COM-NOM 1 > 1461
LEXEM: [за]
QLEX: [за] 1461
QFLEX: ø 1459 & -аа 1 & тай 1
REVWORD: аз & аа-аз & йатаз
FREQ: 1461
RANG: 93
QWORDF: <за 1459 & за-аа 1 & затай 1 > 1461
GRAMFORM: 0 & POSS.REFL & COM-NOM
WORDFORM: өвгөн & өвгөнийг & өвгөнд & өвгөнтэй & өвгөнөө & өвгөнөөс & өвгөндөө & өвгөнөөсөө & өвгөнийгөө & өвгөнг & өвгөнөөр & өвгөнтэйгээ & өвгөнтэйгөө
QGRAM: <NOM 1239 & ACC 112 & DAT 43 & COM-NOM 18 & POSS.REFL 13 & ABL 13 & DAT-POSS.REFL 6 & ABL-POSS.REFL 3 & ACC-POSS.REFL 3 & ACC 2 & INSTR 2 & COM-POSS.REFL 2 & COM-POSS.REFL 1 > 1457
LEXEM: [өвгөн]
QLEX: [өвгөн] 1457
QFLEX: ø 1239 & ийг 112 & д 43 & тэй 18 & өө 13 & өөс 13 & дөө 6 & өөсөө 3 & ийгөө 3 & г 2 & өөр 2 & тэйгээ 2 & тэйгөө 1
REVWORD: н}9E40+U{гв}9E40+U{ & гйин}9E40+U{гв}9E40+U{ & дн}9E40+U{гв}9E40+U{ & йэтн}9E40+U{гв}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гв}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гв}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{гв}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гв}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{гйин}9E40+U{гв}9E40+U{ & гн}9E40+U{гв}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гв}9E40+U{ & ээгйэтн}9E40+U{гв}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{гйэтн}9E40+U{гв}9E40+U{
FREQ: 1457
RANG: 94
QWORDF: <өвгөн 1239 & өвгөнийг 112 & өвгөнд 43 & өвгөнтэй 18 & өвгөнөө 13 & өвгөнөөс 13 & өвгөндөө 6 & өвгөнөөсөө 3 & өвгөнийгөө 3 & өвгөнг 2 & өвгөнөөр 2 & өвгөнтэйгээ 2 & өвгөнтэйгөө 1 > 1457
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & COM-NOM & POSS.REFL & ABL & DAT-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL & ACC & INSTR & COM-POSS.REFL & COM-POSS.REFL
WORDFORM: том & томоор & томтой & томыг & томгүй & томд & томоороо & томыгоо & томынхоо
QGRAM: <NOM 1415 & INSTR 15 & COM-NOM 5 & ACC 5 & CAR-NOM 1 & DAT 1 & INSTR-POSS.REFL 1 & ACC-POSS.REFL 1 & GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 1445
LEXEM: [том]
QLEX: [том] 1445
QFLEX: ø 1415 & оор 15 & той 5 & ыг 5 & гүй 1 & д 1 & оороо 1 & ыгоо 1 & ынхоо 1
REVWORD: мот & роомот & йотмот & гымот & й}FA40+U{гмот & дмот & оороомот & оогымот & оохнымот
FREQ: 1445
RANG: 95
QWORDF: <том 1415 & томоор 15 & томтой 5 & томыг 5 & томгүй 1 & томд 1 & томоороо 1 & томыгоо 1 & томынхоо 1 > 1445
GRAMFORM: NOM & INSTR & COM-NOM & ACC & CAR-NOM & DAT & INSTR-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: үү
QGRAM: <NOM@VF.IMP 1441 > 1441
LEXEM: [үү]@[үүх]
QLEX: [үү]@[үүх] 1441
QFLEX: ø;ø 1441
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 1441
RANG: 96
QWORDF: <үү 1441 > 1441
GRAMFORM: NOM@VF.IMP
WORDFORM: авах & авна & авав & авдаг & авахгүй & авъя & авахад & авахаар & авахыг & авбал & аваарай & авахын & авсангүй & авснаа & авахдаа & авахаас & авмагц & автал & авахаа & аваач & авдаггүй & автугай & авууштай & аваг & авахтай & авангуут & авснаар & авахгүйгээр & авсугай & аваасай & авагтун & авахааргүй & авахаасаа & авахсан & авахтайгаа & авдгаа & авдгийг & авдгийн & авнаа & авуут & авааны & ававч & авамз & авахаараа & авахынхаа & авая & авдаггүйг & авдаггүйгээс & авж & авмагцаа & авуузай
QGRAM: <PC.INF-NOM 434 & VF.IND.PRS 169 & VF.IND.AOR 125 & PC.US-NOM 91 & PC.INF-CAR-NOM 79 & VF.VOL 74 & PC.INF-DAT 70 & PC.INF-INSTR 55 & PC.INF-ACC 37 & CVB.COND 36 & VF.RECOM 30 & PC.INF-GEN 23 & PC.PRF-CAR-NOM 22 & PC.PRF-POSS.REFL 21 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 20 & PC.INF-ABL 16 & CVB.CONFEST 15 & CVB.TERM 15 & PC.INF-POSS.REFL 14 & VF.FEST 12 & PC.US-CAR-NOM 10 & VF.SALUT 9 & PC.APT-COM-NOM 7 & VF.JUSS 5 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 5 & CVB.TRANSCURS1 4 & PC.PRF-INSTR 4 & PC.INF-CAR-INSTR 3 & VF.CMD 3 & VF.SPER 2 & VF.INVOC 2 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 2 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.INF-COP.IMPLIC 2 & PC.INF-COM-POSS.REFL 2 & PC.US-POSS.REFL 2 & PC.US-ACC 2 & PC.US-GEN 2 & VF.IND.PRS-EMPH 2 & CVB.TRANSCURS2 2 & N.PROC-GEN 1 & CVB.CONC 1 & VF.POT 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & VF.VOL 1 & PC.US-CAR-ACC 1 & PC.US-CAR-ABL 1 & CVB.CNGR 1 & CVB.CONFEST-EMPH 1 & VF.PREV 1 > 1441
LEXEM: [авах]
QLEX: [авах] 1441
QFLEX: х 434 & на 169 & в 125 & даг 91 & хгүй 79 & ъя 74 & хад 70 & хаар 55 & хыг 37 & бал 36 & аарай 30 & хын 23 & сангүй 22 & снаа 21 & хдаа 20 & хаас 16 & # 15 & тал 15 & хаа 14 & аач 12 & даггүй 10 & тугай 9 & ууштай 7 & г 5 & хтай 5 & нгуут 4 & снаар 4 & хгүйгээр 3 & сугай 3 & аасай 2 & гтун 2 & хааргүй 2 & хаасаа 2 & # 2 & хтайгаа 2 & дгаа 2 & дгийг 2 & дгийн 2 & # 2 & уут 2 & аны 1 & вч 1 & мз 1 & хаараа 1 & хынхаа 1 & я 1 & даггүйг 1 & даггүйгээс 1 & ж 1 & # 1 & уузай 1
REVWORD: хава & анва & вава & гадва & й}FA40+U{гхава & яъва & дахава & раахава & гыхава & лабва & йараава & ныхава & й}FA40+U{гнасва & аансва & аадхава & саахава & цгамва & латва & аахава & чаава & й}FA40+U{ггадва & йагутва & йатшуува & гава & йатхава & туугнава & раансва & рээгй}FA40+U{гхава & йагусва & йасаава & нутгава & й}FA40+U{граахава & аасаахава & насхава & аагйатхава & аагдва & гйигдва & нйигдва & аанва & туува & ынаава & чвава & змава & аараахава & аахныхава & яава & гй}FA40+U{ггадва & сээгй}FA40+U{ггадва & жва & аацгамва & йазуува
FREQ: 1441
RANG: 97
QWORDF: <авах 434 & авна 169 & авав 125 & авдаг 91 & авахгүй 79 & авъя 74 & авахад 70 & авахаар 55 & авахыг 37 & авбал 36 & аваарай 30 & авахын 23 & авсангүй 22 & авснаа 21 & авахдаа 20 & авахаас 16 & авмагц 15 & автал 15 & авахаа 14 & аваач 12 & авдаггүй 10 & автугай 9 & авууштай 7 & аваг 5 & авахтай 5 & авангуут 4 & авснаар 4 & авахгүйгээр 3 & авсугай 3 & аваасай 2 & авагтун 2 & авахааргүй 2 & авахаасаа 2 & авахсан 2 & авахтайгаа 2 & авдгаа 2 & авдгийг 2 & авдгийн 2 & авнаа 2 & авуут 2 & авааны 1 & ававч 1 & авамз 1 & авахаараа 1 & авахынхаа 1 & авая 1 & авдаггүйг 1 & авдаггүйгээс 1 & авж 1 & авмагцаа 1 & авуузай 1 > 1441
GRAMFORM: PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & VF.IND.AOR & PC.US-NOM & PC.INF-CAR-NOM & VF.VOL & PC.INF-DAT & PC.INF-INSTR & PC.INF-ACC & CVB.COND & VF.RECOM & PC.INF-GEN & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ABL & CVB.CONFEST & CVB.TERM & PC.INF-POSS.REFL & VF.FEST & PC.US-CAR-NOM & VF.SALUT & PC.APT-COM-NOM & VF.JUSS & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & CVB.TRANSCURS1 & PC.PRF-INSTR & PC.INF-CAR-INSTR & VF.CMD & VF.SPER & VF.INVOC & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-COP.IMPLIC & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.US-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.US-GEN & VF.IND.PRS-EMPH & CVB.TRANSCURS2 & N.PROC-GEN & CVB.CONC & VF.POT & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.VOL & PC.US-CAR-ACC & PC.US-CAR-ABL & CVB.CNGR & CVB.CONFEST-EMPH & VF.PREV
WORDFORM: хэн & хэнийг & хэнийгээ & хэнгүй & хэнийнх & хэнх
QGRAM: <NOM 1357 & ACC 66 & ACC-POSS.REFL 8 & CAR-NOM 1 & GEN-SUBST-NOM 1 & # 1 > 1434
LEXEM: [хэн]
QLEX: [хэн] 1434
QFLEX: ø 1357 & ийг 66 & ийгээ 8 & гүй 1 & ийнх 1 & х 1
REVWORD: нэх & гйинэх & ээгйинэх & й}FA40+U{гнэх & хнйинэх & хнэх
FREQ: 1434
RANG: 98
QWORDF: <хэн 1357 & хэнийг 66 & хэнийгээ 8 & хэнгүй 1 & хэнийнх 1 & хэнх 1 > 1434
GRAMFORM: NOM & ACC & ACC-POSS.REFL & CAR-NOM & GEN-SUBST-NOM & #
WORDFORM: толгой & толгойгоо & толгойг & толгойд & толгойдоо & толгойгоороо & толгойгоор & толгойгоос & толгойоо
QGRAM: <NOM 824 & POSS.REFL 279 & ACC 162 & DAT 106 & DAT-POSS.REFL 21 & INSTR-POSS.REFL 17 & INSTR 16 & ABL 3 & POSS.REFL 1 > 1429
LEXEM: [толгой]
QLEX: [толгой] 1429
QFLEX: ø 824 & гоо 279 & г 162 & д 106 & доо 21 & гоороо 17 & гоор 16 & гоос 3 & оо 1
REVWORD: йоглот & оогйоглот & гйоглот & дйоглот & оодйоглот & оороогйоглот & роогйоглот & соогйоглот & оойоглот
FREQ: 1429
RANG: 99
QWORDF: <толгой 824 & толгойгоо 279 & толгойг 162 & толгойд 106 & толгойдоо 21 & толгойгоороо 17 & толгойгоор 16 & толгойгоос 3 & толгойоо 1 > 1429
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & DAT & DAT-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & INSTR & ABL & POSS.REFL
WORDFORM: ээ
QGRAM: <NOM@VF.IMP 1416 > 1416
LEXEM: [ээ]@[ээх]
QLEX: [ээ]@[ээх] 1416
QFLEX: ø;ø 1416
REVWORD: ээ
FREQ: 1416
RANG: 100
QWORDF: <ээ 1416 > 1416
GRAMFORM: NOM@VF.IMP
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
7284474
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov