Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: өгч & өгөх & өгнө & өгөв & өгье & өгөхгүй & өгдөг & өг & өгөхөд & өгөөч & өгвөл & өгөхийг & өгчээ & өгсөнгүй & өгөөрэй & өгөн & өгсөнд & өгөхдөө & өгөхөөр & өгснийг & өгдөггүй & өгсний & өгөхөө & өгөхөөс & өгснөө & өгөхийн & өгмөөр & өгснөөр & өгмөгц & өгтүгэй & өгөмз & өгөхгүйг & өгснөөс & өгдөгсөн & өгөвч & өгөхөөсөө & өгтөл & өгдгийг & өгдөгийг & өгдөгт & өгөг & өгөөсэй & өгсөндөө & өгдөггүйсэн & өгдөггїй & өгдөгий & өгжээ & өгөе & өгөхгүйгээ & өгөхгүйгээс & өгөхийнхөө & өгсөнгүйг & өгсөнөө & өгсөний & өгсөнийг & өгснөөсөө & өгснийхөө
QGRAM: <CVB.CNGR 374 & PC.INF-NOM 298 & VF.IND.PRS 262 & VF.IND.AOR 230 & VF.VOL 192 & PC.INF-CAR-NOM 141 & PC.US-NOM 110 & VF.IMP 96 & PC.INF-DAT 94 & VF.FEST 79 & CVB.COND 75 & PC.INF-ACC 55 & VF.IND.PRF-EMPH 54 & PC.PRF-CAR-NOM 53 & VF.RECOM 45 & CVB.MOD 37 & PC.PRF-DAT 36 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 31 & PC.INF-INSTR 31 & PC.PRF-ACC 23 & PC.US-CAR-NOM 21 & PC.PRF-GEN 19 & PC.INF-POSS.REFL 16 & PC.INF-ABL 15 & PC.PRF-POSS.REFL 14 & PC.INF-GEN 12 & PC.INTENT 7 & PC.PRF-INSTR 6 & CVB.CONFEST 5 & VF.SALUT 5 & VF.POT 4 & PC.INF-CAR-ACC 4 & PC.PRF-ABL 4 & PC.US-COP.IMPLIC 3 & CVB.CONC 3 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 3 & CVB.TERM 3 & PC.US-ACC 2 & PC.US-ACC 2 & PC.US-DAT 2 & VF.JUSS 2 & VF.SPER 2 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.US-CAR-COP.IMPLIC 1 & PC.US-CAR-NOM 1 & PC.US-GEN/ACC 1 & VF.IND.PRF-EMPH 1 & VF.VOL 1 & PC.INF-CAR-POSS.REFL 1 & PC.INF-CAR-ABL 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-CAR-ACC 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN 1 & PC.PRF-ACC 1 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 2486
LEXEM: [өгөх]
QLEX: [өгөх] 2486
QFLEX: ч 374 & х 298 & # 262 & в 230 & # 192 & хгүй 141 & # 110 & # 96 & хөд 94 & өөч 79 & вөл 75 & хийг 55 & # 54 & сөнгүй 53 & өөрэй 45 & н 37 & сөнд 36 & хдөө 31 & хөөр 31 & снийг 23 & дөггүй 21 & сний 19 & хөө 16 & хөөс 15 & снөө 14 & хийн 12 & мөөр 7 & снөөр 6 & # 5 & түгэй 5 & мз 4 & хгүйг 4 & снөөс 4 & # 3 & вч 3 & хөөсөө 3 & төл 3 & дгийг 2 & # 2 & дөгт 2 & г 2 & өөсэй 2 & сөндөө 2 & # 1 & # 1 & # 1 & жээ 1 & е 1 & хгүйгээ 1 & хгүйгээс 1 & хийнхөө 1 & сөнгүйг 1 & сөнөө 1 & сөний 1 & сөнийг 1 & снөөсөө 1 & снийхөө 1
REVWORD: чг}9E40+U{ & х}9E40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{нг}9E40+U{ & в}9E40+U{г}9E40+U{ & еьг}9E40+U{ & й}FA40+U{гх}9E40+U{г}9E40+U{ & г}9E40+U{дг}9E40+U{ & г}9E40+U{ & д}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & ч}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{ & л}9E40+U{вг}9E40+U{ & гйих}9E40+U{г}9E40+U{ & ээчг}9E40+U{ & й}FA40+U{гн}9E40+U{сг}9E40+U{ & йэр}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{ & н}9E40+U{г}9E40+U{ & дн}9E40+U{сг}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{г}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & гйинсг}9E40+U{ & й}FA40+U{гг}9E40+U{дг}9E40+U{ & йинсг}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & нйих}9E40+U{г}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{мг}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & цг}9E40+U{мг}9E40+U{ & йэг}FA40+U{тг}9E40+U{ & зм}9E40+U{г}9E40+U{ & гй}FA40+U{гх}9E40+U{г}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & н}9E40+U{сг}9E40+U{дг}9E40+U{ & чв}9E40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & л}9E40+U{тг}9E40+U{ & гйигдг}9E40+U{ & гйиг}9E40+U{дг}9E40+U{ & тг}9E40+U{дг}9E40+U{ & г}9E40+U{г}9E40+U{ & йэс}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{сг}9E40+U{ & нэсй}FA40+U{гг}9E40+U{дг}9E40+U{ & й}7540+U{гг}9E40+U{дг}9E40+U{ & йиг}9E40+U{дг}9E40+U{ & ээжг}9E40+U{ & е}9E40+U{г}9E40+U{ & ээгй}FA40+U{гх}9E40+U{г}9E40+U{ & сээгй}FA40+U{гх}9E40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хнйих}9E40+U{г}9E40+U{ & гй}FA40+U{гн}9E40+U{сг}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{сг}9E40+U{ & йин}9E40+U{сг}9E40+U{ & гйин}9E40+U{сг}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хйинсг}9E40+U{
FREQ: 2486
RANG: 41
QWORDF: <өгч 374 & өгөх 298 & өгнө 262 & өгөв 230 & өгье 192 & өгөхгүй 141 & өгдөг 110 & өг 96 & өгөхөд 94 & өгөөч 79 & өгвөл 75 & өгөхийг 55 & өгчээ 54 & өгсөнгүй 53 & өгөөрэй 45 & өгөн 37 & өгсөнд 36 & өгөхдөө 31 & өгөхөөр 31 & өгснийг 23 & өгдөггүй 21 & өгсний 19 & өгөхөө 16 & өгөхөөс 15 & өгснөө 14 & өгөхийн 12 & өгмөөр 7 & өгснөөр 6 & өгмөгц 5 & өгтүгэй 5 & өгөмз 4 & өгөхгүйг 4 & өгснөөс 4 & өгдөгсөн 3 & өгөвч 3 & өгөхөөсөө 3 & өгтөл 3 & өгдгийг 2 & өгдөгийг 2 & өгдөгт 2 & өгөг 2 & өгөөсэй 2 & өгсөндөө 2 & өгдөггүйсэн 1 & өгдөггїй 1 & өгдөгий 1 & өгжээ 1 & өгөе 1 & өгөхгүйгээ 1 & өгөхгүйгээс 1 & өгөхийнхөө 1 & өгсөнгүйг 1 & өгсөнөө 1 & өгсөний 1 & өгсөнийг 1 & өгснөөсөө 1 & өгснийхөө 1 > 2486
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & VF.IND.AOR & VF.VOL & PC.INF-CAR-NOM & PC.US-NOM & VF.IMP & PC.INF-DAT & VF.FEST & CVB.COND & PC.INF-ACC & VF.IND.PRF-EMPH & PC.PRF-CAR-NOM & VF.RECOM & CVB.MOD & PC.PRF-DAT & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.PRF-ACC & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-GEN & PC.INTENT & PC.PRF-INSTR & CVB.CONFEST & VF.SALUT & VF.POT & PC.INF-CAR-ACC & PC.PRF-ABL & PC.US-COP.IMPLIC & CVB.CONC & PC.INF-ABL-POSS.REFL & CVB.TERM & PC.US-ACC & PC.US-ACC & PC.US-DAT & VF.JUSS & VF.SPER & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.US-CAR-COP.IMPLIC & PC.US-CAR-NOM & PC.US-GEN/ACC & VF.IND.PRF-EMPH & VF.VOL & PC.INF-CAR-POSS.REFL & PC.INF-CAR-ABL & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-CAR-ACC & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-GEN & PC.PRF-ACC & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: сууж & суусан & суув & суух & сууна & суулаа & сууснаа & суухад & суун & суутал & суужээ & суухдаа & суусаар & суухыг & суухгүй & сууя & суухын & сууснаас & суухаа & суухаар & суусны & суувал & суусныг & суухаас & суугаарай & суувч & суумагц & суунаа & суумаар & суусандаа & суугаасай & суусангүй & суусанд & сууснаасаа & суутугай & суухнаа & суухтай & суунгуут & суусантай & суусантайгаа & суухаасаа & суухлаар & суухы & суухынхаа
QGRAM: <CVB.CNGR 750 & PC.PRF-NOM 291 & VF.IND.AOR 207 & PC.INF-NOM 193 & VF.IND.PRS 178 & VF.IND.PROF-EMPH 126 & PC.PRF-POSS.REFL 102 & PC.INF-DAT 88 & CVB.MOD 85 & CVB.TERM 65 & VF.IND.PRF-EMPH 51 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 47 & CVB.PERSEV 39 & PC.INF-ACC 30 & PC.INF-CAR-NOM 20 & VF.VOL 19 & PC.INF-GEN 17 & PC.PRF-ABL 14 & PC.INF-POSS.REFL 13 & PC.INF-INSTR 13 & PC.PRF-GEN 12 & CVB.COND 10 & PC.PRF-ACC 9 & PC.INF-ABL 8 & VF.RECOM 7 & CVB.CONC 5 & CVB.CONFEST 5 & VF.IND.PRS-EMPH 5 & PC.INTENT 3 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 3 & VF.SPER 2 & PC.PRF-CAR-NOM 2 & PC.PRF-DAT 2 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 2 & VF.SALUT 2 & PC.DMIN-POSS.REFL 2 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 2 & CVB.TRANSCURS1 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 & PC.PRF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 & CVB.CONSEC 1 & PC.INF-GEN/ACC 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 2436
LEXEM: [суух]
QLEX: [суух] 2436
QFLEX: ж 750 & сан 291 & в 207 & х 193 & на 178 & лаа 126 & снаа 102 & хад 88 & н 85 & тал 65 & жээ 51 & хдаа 47 & саар 39 & хыг 30 & хгүй 20 & я 19 & хын 17 & снаас 14 & хаа 13 & хаар 13 & сны 12 & вал 10 & сныг 9 & хаас 8 & гаарай 7 & вч 5 & магц 5 & # 5 & маар 3 & сандаа 3 & гаасай 2 & сангүй 2 & санд 2 & снаасаа 2 & тугай 2 & хнаа 2 & хтай 2 & нгуут 1 & сантай 1 & сантайгаа 1 & хаасаа 1 & хлаар 1 & хы 1 & хынхаа 1
REVWORD: жуус & насуус & вуус & хуус & ануус & аалуус & аансуус & дахуус & нуус & латуус & ээжуус & аадхуус & раасуус & гыхуус & й}FA40+U{гхуус & яуус & ныхуус & саансуус & аахуус & раахуус & ынсуус & лавуус & гынсуус & саахуус & йараагуус & чвуус & цгамуус & аануус & раамуус & ааднасуус & йасаагуус & й}FA40+U{гнасуус & днасуус & аасаансуус & йагутуус & аанхуус & йатхуус & туугнуус & йатнасуус & аагйатнасуус & аасаахуус & раалхуус & ыхуус & аахныхуус
FREQ: 2436
RANG: 42
QWORDF: <сууж 750 & суусан 291 & суув 207 & суух 193 & сууна 178 & суулаа 126 & сууснаа 102 & суухад 88 & суун 85 & суутал 65 & суужээ 51 & суухдаа 47 & суусаар 39 & суухыг 30 & суухгүй 20 & сууя 19 & суухын 17 & сууснаас 14 & суухаа 13 & суухаар 13 & суусны 12 & суувал 10 & суусныг 9 & суухаас 8 & суугаарай 7 & суувч 5 & суумагц 5 & суунаа 5 & суумаар 3 & суусандаа 3 & суугаасай 2 & суусангүй 2 & суусанд 2 & сууснаасаа 2 & суутугай 2 & суухнаа 2 & суухтай 2 & суунгуут 1 & суусантай 1 & суусантайгаа 1 & суухаасаа 1 & суухлаар 1 & суухы 1 & суухынхаа 1 > 2436
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & VF.IND.AOR & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & VF.IND.PROF-EMPH & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-DAT & CVB.MOD & CVB.TERM & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-DAT-POSS.REFL & CVB.PERSEV & PC.INF-ACC & PC.INF-CAR-NOM & VF.VOL & PC.INF-GEN & PC.PRF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.PRF-GEN & CVB.COND & PC.PRF-ACC & PC.INF-ABL & VF.RECOM & CVB.CONC & CVB.CONFEST & VF.IND.PRS-EMPH & PC.INTENT & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & VF.SPER & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-DAT & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & VF.SALUT & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & CVB.TRANSCURS1 & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-COM-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & CVB.CONSEC & PC.INF-GEN/ACC & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: гэсэн
QGRAM: <CVB.MOD@PC.PRF-NOM 2417 > 2417
LEXEM: [гэсэх]@[гэх]
QLEX: [гэсэх]@[гэх] 2417
QFLEX: н;сэн 2417
REVWORD: нэсэг
FREQ: 2417
RANG: 43
QWORDF: <гэсэн 2417 > 2417
GRAMFORM: CVB.MOD@PC.PRF-NOM
WORDFORM: вэ & вээр
QGRAM: <0 2369 & INSTR 16 > 2385
LEXEM: [вэ]
QLEX: [вэ] 2385
QFLEX: ø 2369 & эр 16
REVWORD: эв & рээв
FREQ: 2385
RANG: 44
QWORDF: <вэ 2369 & вээр 16 > 2385
GRAMFORM: 0 & INSTR
WORDFORM: газар & газраа & газрыг & газарынх & газры
QGRAM: <NOM 2095 & POSS.REFL 149 & ACC 132 & GEN-SUBST-NOM 1 & GEN/ACC 1 > 2378
LEXEM: [газар]
QLEX: [газар] 2378
QFLEX: ø 2095 & раа 149 & рыг 132 & ынх 1 & ры 1
REVWORD: разаг & аарзаг & гырзаг & хныразаг & ырзаг
FREQ: 2378
RANG: 45
QWORDF: <газар 2095 & газраа 149 & газрыг 132 & газарынх 1 & газры 1 > 2378
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & GEN-SUBST-NOM & GEN/ACC
WORDFORM: биш & бишээ & бишийн & бишээр & бишээрээ & бишийг
QGRAM: <0 2272 & POSS.REFL 35 & GEN 6 & INSTR 4 & INSTR-POSS.REFL 2 & ACC 1 > 2320
LEXEM: [биш]
QLEX: [биш] 2320
QFLEX: ø 2272 & ээ 35 & ийн 6 & ээр 4 & ээрээ 2 & ийг 1
REVWORD: шиб & ээшиб & нйишиб & рээшиб & ээрээшиб & гйишиб
FREQ: 2320
RANG: 46
QWORDF: <биш 2272 & бишээ 35 & бишийн 6 & бишээр 4 & бишээрээ 2 & бишийг 1 > 2320
GRAMFORM: 0 & POSS.REFL & GEN & INSTR & INSTR-POSS.REFL & ACC
WORDFORM: та & ты
QGRAM: <NOM 2272 & GEN 3 > 2275
LEXEM: [та]
QLEX: [та] 2275
QFLEX: ø 2272 & ы 3
REVWORD: ат & ыт
FREQ: 2275
RANG: 47
QWORDF: <та 2272 & ты 3 > 2275
GRAMFORM: NOM & GEN
WORDFORM: үг & үгийг & үгэнд & үгнээс & үгний & үгэндээ & үгнээсээ & үгээс & үгнийхээ & үгнээ
QGRAM: <NOM 1528 & ACC 470 & REL-DAT 154 & REL-ABL 36 & GEN 29 & REL-DAT-POSS.REFL 24 & REL-ABL-POSS.REFL 5 & ABL 5 & GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & POSS.REFL 1 > 2254
LEXEM: [үг(эн)]
QLEX: [үг(эн)] 2254
QFLEX: ø 1528 & ийг 470 & энд 154 & нээс 36 & ний 29 & эндээ 24 & нээсээ 5 & ээс 5 & нийхээ 2 & нээ 1
REVWORD: г}FA40+U{ & гйиг}FA40+U{ & днэг}FA40+U{ & сээнг}FA40+U{ & йинг}FA40+U{ & ээднэг}FA40+U{ & ээсээнг}FA40+U{ & сээг}FA40+U{ & ээхйинг}FA40+U{ & ээнг}FA40+U{
FREQ: 2254
RANG: 48
QWORDF: <үг 1528 & үгийг 470 & үгэнд 154 & үгнээс 36 & үгний 29 & үгэндээ 24 & үгнээсээ 5 & үгээс 5 & үгнийхээ 2 & үгнээ 1 > 2254
GRAMFORM: NOM & ACC & REL-DAT & REL-ABL & GEN & REL-DAT-POSS.REFL & REL-ABL-POSS.REFL & ABL & GEN-SUBST-POSS.REFL & POSS.REFL
WORDFORM: хүү & хүүгийн & хүүг & хүүгийнхээ & хүүтэй & хүүтэйгээ & хүүгээс & хүүгийнх & хүүгийндээ & хүүгээр & хүүгээрээ & хүүгээсээ
QGRAM: <NOM 1703 & GEN 223 & ACC 105 & GEN-SUBST-POSS.REFL 68 & COM-NOM 56 & COM-POSS.REFL 36 & ABL 17 & GEN-SUBST-NOM 8 & GEN-DAT-POSS.REFL 5 & INSTR 4 & INSTR-POSS.REFL 4 & ABL-POSS.REFL 3 > 2232
LEXEM: [хүү]
QLEX: [хүү] 2232
QFLEX: ø 1703 & гийн 223 & г 105 & гийнхээ 68 & тэй 56 & тэйгээ 36 & гээс 17 & гийнх 8 & гийндээ 5 & гээр 4 & гээрээ 4 & гээсээ 3
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{х & нйиг}FA40+U{}FA40+U{х & г}FA40+U{}FA40+U{х & ээхнйиг}FA40+U{}FA40+U{х & йэт}FA40+U{}FA40+U{х & ээгйэт}FA40+U{}FA40+U{х & сээг}FA40+U{}FA40+U{х & хнйиг}FA40+U{}FA40+U{х & ээднйиг}FA40+U{}FA40+U{х & рээг}FA40+U{}FA40+U{х & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{х & ээсээг}FA40+U{}FA40+U{х
FREQ: 2232
RANG: 49
QWORDF: <хүү 1703 & хүүгийн 223 & хүүг 105 & хүүгийнхээ 68 & хүүтэй 56 & хүүтэйгээ 36 & хүүгээс 17 & хүүгийнх 8 & хүүгийндээ 5 & хүүгээр 4 & хүүгээрээ 4 & хүүгээсээ 3 > 2232
GRAMFORM: NOM & GEN & ACC & GEN-SUBST-POSS.REFL & COM-NOM & COM-POSS.REFL & ABL & GEN-SUBST-NOM & GEN-DAT-POSS.REFL & INSTR & INSTR-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: үзэж & үзсэн & үзээд & үзэх & үз & үзэн & үзнэ & үзье & үзэв & үздэг & үзэхгүй & үзсэнээ & үзээрэй & үзсэнгүй & үзэхээр & үзжээ & үзэхийн & үзсэнээс & үзсээр & үзэхдээ & үздэггүй & үзсэний & үзэхээс & үзэхийг & үзээч & үзмэгц & үзэхээ & үзээ & үздэгээрээ & үзсэнийг & үзсэнээр & үзэвч & үздэгээ & үздэгээр & үзсүгэй & үзсэнд & үзсэндээ & үзсэнтэй & үзсэнээрээ & үздэггүйгээрээ & үздэгийг & үздэгийн & үздэгээс & үзмэгцээ & үзснээ & үзсэнийгээ & үзсэнийнх & үзсэнийхээ & үзсэнтэйгээ & үзсэнээсээ & үзтүгэй & үзэвээ & үзэхтэйгээ & үзэхээрээ & үзэхээсээ & үзээсэй
QGRAM: <CVB.CNGR 388 & PC.PRF-NOM 278 & CVB.ANT 273 & PC.INF-NOM 234 & VF.IMP 141 & CVB.MOD 122 & VF.IND.PRS 101 & VF.VOL 95 & VF.IND.AOR 94 & PC.US-NOM 89 & PC.INF-CAR-NOM 43 & PC.PRF-POSS.REFL 36 & VF.RECOM 33 & PC.PRF-CAR-NOM 30 & PC.INF-INSTR 30 & VF.IND.PRF-EMPH 22 & PC.INF-GEN 20 & PC.PRF-ABL 14 & CVB.PERSEV 13 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 13 & PC.US-CAR-NOM 12 & PC.PRF-GEN 11 & PC.INF-ABL 11 & PC.INF-ACC 10 & VF.FEST 10 & CVB.CONFEST 9 & PC.INF-POSS.REFL 8 & PC.DUR-NOM 6 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 4 & PC.PRF-ACC 4 & PC.PRF-INSTR 4 & CVB.CONC 4 & PC.US-POSS.REFL 3 & PC.US-INSTR 2 & VF.CMD 2 & PC.PRF-DAT 2 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.PRF-COM-NOM 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.US-CAR-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.US-ACC 1 & PC.US-GEN 1 & PC.US-ABL 1 & CVB.CONFEST-EMPH 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-COM-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 1 & VF.SALUT 1 & VF.IND.AOR-EMPH 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 & VF.SPER 1 > 2194
LEXEM: [үзэх]
QLEX: [үзэх] 2194
QFLEX: ж 388 & сэн 278 & ээд 273 & х 234 & # 141 & н 122 & нэ 101 & ье 95 & в 94 & дэг 89 & хгүй 43 & сэнээ 36 & ээрэй 33 & сэнгүй 30 & хээр 30 & жээ 22 & хийн 20 & сэнээс 14 & сээр 13 & хдээ 13 & дэггүй 12 & сэний 11 & хээс 11 & хийг 10 & ээч 10 & # 9 & хээ 8 & ээ 6 & дэгээрээ 4 & сэнийг 4 & сэнээр 4 & вч 4 & дэгээ 3 & дэгээр 2 & сүгэй 2 & сэнд 2 & сэндээ 2 & сэнтэй 2 & сэнээрээ 2 & дэггүйгээрээ 1 & дэгийг 1 & дэгийн 1 & дэгээс 1 & # 1 & снээ 1 & сэнийгээ 1 & сэнийнх 1 & сэнийхээ 1 & сэнтэйгээ 1 & сэнээсээ 1 & түгэй 1 & вээ 1 & хтэйгээ 1 & хээрээ 1 & хээсээ 1 & ээсэй 1
REVWORD: жэз}FA40+U{ & нэсз}FA40+U{ & дээз}FA40+U{ & хэз}FA40+U{ & з}FA40+U{ & нэз}FA40+U{ & энз}FA40+U{ & еьз}FA40+U{ & вэз}FA40+U{ & гэдз}FA40+U{ & й}FA40+U{гхэз}FA40+U{ & ээнэсз}FA40+U{ & йэрээз}FA40+U{ & й}FA40+U{гнэсз}FA40+U{ & рээхэз}FA40+U{ & ээжз}FA40+U{ & нйихэз}FA40+U{ & сээнэсз}FA40+U{ & рээсз}FA40+U{ & ээдхэз}FA40+U{ & й}FA40+U{ггэдз}FA40+U{ & йинэсз}FA40+U{ & сээхэз}FA40+U{ & гйихэз}FA40+U{ & чээз}FA40+U{ & цгэмз}FA40+U{ & ээхэз}FA40+U{ & ээз}FA40+U{ & ээрээгэдз}FA40+U{ & гйинэсз}FA40+U{ & рээнэсз}FA40+U{ & чвэз}FA40+U{ & ээгэдз}FA40+U{ & рээгэдз}FA40+U{ & йэг}FA40+U{сз}FA40+U{ & днэсз}FA40+U{ & ээднэсз}FA40+U{ & йэтнэсз}FA40+U{ & ээрээнэсз}FA40+U{ & ээрээгй}FA40+U{ггэдз}FA40+U{ & гйигэдз}FA40+U{ & нйигэдз}FA40+U{ & сээгэдз}FA40+U{ & ээцгэмз}FA40+U{ & ээнсз}FA40+U{ & ээгйинэсз}FA40+U{ & хнйинэсз}FA40+U{ & ээхйинэсз}FA40+U{ & ээгйэтнэсз}FA40+U{ & ээсээнэсз}FA40+U{ & йэг}FA40+U{тз}FA40+U{ & ээвэз}FA40+U{ & ээгйэтхэз}FA40+U{ & ээрээхэз}FA40+U{ & ээсээхэз}FA40+U{ & йэсээз}FA40+U{
FREQ: 2194
RANG: 50
QWORDF: <үзэж 388 & үзсэн 278 & үзээд 273 & үзэх 234 & үз 141 & үзэн 122 & үзнэ 101 & үзье 95 & үзэв 94 & үздэг 89 & үзэхгүй 43 & үзсэнээ 36 & үзээрэй 33 & үзсэнгүй 30 & үзэхээр 30 & үзжээ 22 & үзэхийн 20 & үзсэнээс 14 & үзсээр 13 & үзэхдээ 13 & үздэггүй 12 & үзсэний 11 & үзэхээс 11 & үзэхийг 10 & үзээч 10 & үзмэгц 9 & үзэхээ 8 & үзээ 6 & үздэгээрээ 4 & үзсэнийг 4 & үзсэнээр 4 & үзэвч 4 & үздэгээ 3 & үздэгээр 2 & үзсүгэй 2 & үзсэнд 2 & үзсэндээ 2 & үзсэнтэй 2 & үзсэнээрээ 2 & үздэггүйгээрээ 1 & үздэгийг 1 & үздэгийн 1 & үздэгээс 1 & үзмэгцээ 1 & үзснээ 1 & үзсэнийгээ 1 & үзсэнийнх 1 & үзсэнийхээ 1 & үзсэнтэйгээ 1 & үзсэнээсээ 1 & үзтүгэй 1 & үзэвээ 1 & үзэхтэйгээ 1 & үзэхээрээ 1 & үзэхээсээ 1 & үзээсэй 1 > 2194
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & CVB.ANT & PC.INF-NOM & VF.IMP & CVB.MOD & VF.IND.PRS & VF.VOL & VF.IND.AOR & PC.US-NOM & PC.INF-CAR-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & VF.RECOM & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-INSTR & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-GEN & PC.PRF-ABL & CVB.PERSEV & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & PC.INF-ABL & PC.INF-ACC & VF.FEST & CVB.CONFEST & PC.INF-POSS.REFL & PC.DUR-NOM & PC.US-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-ACC & PC.PRF-INSTR & CVB.CONC & PC.US-POSS.REFL & PC.US-INSTR & VF.CMD & PC.PRF-DAT & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.US-CAR-INSTR-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.US-GEN & PC.US-ABL & CVB.CONFEST-EMPH & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & VF.SALUT & VF.IND.AOR-EMPH & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & VF.SPER
WORDFORM: одоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL 2178 > 2178
LEXEM: [одоо]@[одох]@[од]
QLEX: [одоо]@[одох]@[од] 2178
QFLEX: ø;о;оо 2178
REVWORD: оодо
FREQ: 2178
RANG: 51
QWORDF: <одоо 2178 > 2178
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL
WORDFORM: миний
QGRAM: <NOM@GEN 2169 > 2169
LEXEM: [миний]@[минь]
QLEX: [миний]@[минь] 2169
QFLEX: ø;ий 2169
REVWORD: йиним
FREQ: 2169
RANG: 52
QWORDF: <миний 2169 > 2169
GRAMFORM: NOM@GEN
WORDFORM: хар & харын & харыг & хараар & хараас & харыгаа & харынхаа
QGRAM: <NOM 2100 & GEN 13 & ACC 12 & INSTR 7 & ABL 1 & ACC-POSS.REFL 1 & GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 2135
LEXEM: [хар]
QLEX: [хар] 2135
QFLEX: ø 2100 & ын 13 & ыг 12 & аар 7 & аас 1 & ыгаа 1 & ынхаа 1
REVWORD: рах & нырах & гырах & раарах & саарах & аагырах & аахнырах
FREQ: 2135
RANG: 53
QWORDF: <хар 2100 & харын 13 & харыг 12 & хараар 7 & хараас 1 & харыгаа 1 & харынхаа 1 > 2135
GRAMFORM: NOM & GEN & ACC & INSTR & ABL & ACC-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: хийж & хийх & хийнэ & хийтэл & хийхэд & хийв & хийвэл & хийхгүй & хийгээгүй & хийхээр & хийснээ & хийхийг & хийхдээ & хийжээ & хийхээс & хийхээ & хийсээр & хийснийг & хийдгийг & хийсний & хийсэнгүй & хийснээс & хийгээрэй & хийдэггүй & хийг & хийсэнд & хиймээр & хийхийн & хийсэндээ & хийгээгүйг & хийдгээ & хийснийхээ & хийхийнхээ & хийснээр & хийтүгэй & хийгээгүйгээс & хийгээсэй & хийдгийгээ & хийдгээрээ & хиймэгц & хиймээргүй & хийснийх & хийсэнтэй & хийхгүйг & хийхгүйгээр & хийхтэй & хийхтэйгээ & хийхээрээ & хийхээсээ
QGRAM: <CVB.CNGR 994 & PC.INF-NOM 397 & VF.IND.PRS 123 & CVB.TERM 67 & PC.INF-DAT 62 & VF.IND.AOR 54 & CVB.COND 38 & PC.INF-CAR-NOM 35 & PC.DUR-CAR-NOM 30 & PC.INF-INSTR 28 & PC.PRF-POSS.REFL 27 & PC.INF-ACC 25 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 23 & VF.IND.PRF-EMPH 22 & PC.INF-ABL 22 & PC.INF-POSS.REFL 20 & CVB.PERSEV 19 & PC.PRF-ACC 16 & PC.US-ACC 12 & PC.PRF-GEN 11 & PC.PRF-CAR-NOM 11 & PC.PRF-ABL 10 & VF.RECOM 9 & PC.US-CAR-NOM 9 & VF.JUSS 8 & PC.PRF-DAT 7 & PC.INTENT 6 & PC.INF-GEN 6 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 4 & PC.DUR-CAR-ACC 3 & PC.US-POSS.REFL 3 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 3 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 3 & PC.PRF-INSTR 2 & VF.SALUT 2 & PC.DUR-CAR-ABL 1 & VF.SPER 1 & PC.US-ACC-POSS.REFL 1 & PC.US-ABL 1 & CVB.CONFEST 1 & PC.INTENT-CAR-NOM 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 & PC.INF-CAR-ACC 1 & PC.INF-CAR-INSTR 1 & PC.INF-COM-NOM 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 > 2125
LEXEM: [хийх]
QLEX: [хийх] 2125
QFLEX: ж 994 & х 397 & нэ 123 & тэл 67 & хэд 62 & в 54 & вэл 38 & хгүй 35 & гээгүй 30 & хээр 28 & снээ 27 & хийг 25 & хдээ 23 & жээ 22 & хээс 22 & хээ 20 & сээр 19 & снийг 16 & дгийг 12 & сний 11 & сэнгүй 11 & снээс 10 & гээрэй 9 & дэггүй 9 & г 8 & сэнд 7 & мээр 6 & хийн 6 & сэндээ 4 & гээгүйг 3 & дгээ 3 & снийхээ 3 & хийнхээ 3 & снээр 2 & түгэй 2 & гээгүйгээс 1 & гээсэй 1 & дгийгээ 1 & дгээрээ 1 & # 1 & мээргүй 1 & снийх 1 & сэнтэй 1 & хгүйг 1 & хгүйгээр 1 & хтэй 1 & хтэйгээ 1 & хээрээ 1 & хээсээ 1
REVWORD: жйих & хйих & энйих & лэтйих & дэхйих & вйих & лэвйих & й}FA40+U{гхйих & й}FA40+U{гээгйих & рээхйих & ээнсйих & гйихйих & ээдхйих & ээжйих & сээхйих & ээхйих & рээсйих & гйинсйих & гйигдйих & йинсйих & й}FA40+U{гнэсйих & сээнсйих & йэрээгйих & й}FA40+U{ггэдйих & гйих & днэсйих & рээмйих & нйихйих & ээднэсйих & гй}FA40+U{гээгйих & ээгдйих & ээхйинсйих & ээхнйихйих & рээнсйих & йэг}FA40+U{тйих & сээгй}FA40+U{гээгйих & йэсээгйих & ээгйигдйих & ээрээгдйих & цгэмйих & й}FA40+U{грээмйих & хйинсйих & йэтнэсйих & гй}FA40+U{гхйих & рээгй}FA40+U{гхйих & йэтхйих & ээгйэтхйих & ээрээхйих & ээсээхйих
FREQ: 2125
RANG: 54
QWORDF: <хийж 994 & хийх 397 & хийнэ 123 & хийтэл 67 & хийхэд 62 & хийв 54 & хийвэл 38 & хийхгүй 35 & хийгээгүй 30 & хийхээр 28 & хийснээ 27 & хийхийг 25 & хийхдээ 23 & хийжээ 22 & хийхээс 22 & хийхээ 20 & хийсээр 19 & хийснийг 16 & хийдгийг 12 & хийсний 11 & хийсэнгүй 11 & хийснээс 10 & хийгээрэй 9 & хийдэггүй 9 & хийг 8 & хийсэнд 7 & хиймээр 6 & хийхийн 6 & хийсэндээ 4 & хийгээгүйг 3 & хийдгээ 3 & хийснийхээ 3 & хийхийнхээ 3 & хийснээр 2 & хийтүгэй 2 & хийгээгүйгээс 1 & хийгээсэй 1 & хийдгийгээ 1 & хийдгээрээ 1 & хиймэгц 1 & хиймээргүй 1 & хийснийх 1 & хийсэнтэй 1 & хийхгүйг 1 & хийхгүйгээр 1 & хийхтэй 1 & хийхтэйгээ 1 & хийхээрээ 1 & хийхээсээ 1 > 2125
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & CVB.TERM & PC.INF-DAT & VF.IND.AOR & CVB.COND & PC.INF-CAR-NOM & PC.DUR-CAR-NOM & PC.INF-INSTR & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & CVB.PERSEV & PC.PRF-ACC & PC.US-ACC & PC.PRF-GEN & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-ABL & VF.RECOM & PC.US-CAR-NOM & VF.JUSS & PC.PRF-DAT & PC.INTENT & PC.INF-GEN & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.DUR-CAR-ACC & PC.US-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & VF.SALUT & PC.DUR-CAR-ABL & VF.SPER & PC.US-ACC-POSS.REFL & PC.US-ABL & CVB.CONFEST & PC.INTENT-CAR-NOM & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-COM-NOM & PC.INF-CAR-ACC & PC.INF-CAR-INSTR & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL
WORDFORM: үгүй & үгүйг & үгүйн & үгүйгээ & үгүйгээр & үгүйгээс
QGRAM: <0 2075 & ACC 12 & REL-NOM 5 & POSS.REFL 4 & INSTR 4 & ABL 2 > 2102
LEXEM: [үгүй]
QLEX: [үгүй] 2102
QFLEX: ø 2075 & г 12 & н 5 & гээ 4 & гээр 4 & гээс 2
REVWORD: й}FA40+U{г}FA40+U{ & гй}FA40+U{г}FA40+U{ & нй}FA40+U{г}FA40+U{ & ээгй}FA40+U{г}FA40+U{ & рээгй}FA40+U{г}FA40+U{ & сээгй}FA40+U{г}FA40+U{
FREQ: 2102
RANG: 55
QWORDF: <үгүй 2075 & үгүйг 12 & үгүйн 5 & үгүйгээ 4 & үгүйгээр 4 & үгүйгээс 2 > 2102
GRAMFORM: 0 & ACC & REL-NOM & POSS.REFL & INSTR & ABL
WORDFORM: очиж & очоод & очих & очив & очсон & очиход & очвол & очлоо & очно & очъё & очдог & очихоор & очтол & очжээ & очоорой & очихгүй & очсоноо & очьё & очмогц & очихыг & очоогүй & очихдоо & очмоор & очсонгүй & очсоныг & очсоны & очихоос & очдоггүй & очихын & очсоор & очино & очихоосоо & очсоноос & очуут & очихоо & очихоороо & очсонд & очдогийг & очивч & очисон & очихтойгоо & очихынхоо & очоогүйгээ & очооч & очсондоо & очсоноор & очсонтой
QGRAM: <CVB.CNGR 656 & CVB.ANT 302 & PC.INF-NOM 158 & VF.IND.AOR 135 & PC.PRF-NOM 131 & PC.INF-DAT 118 & CVB.COND 86 & VF.IND.PROF-EMPH 71 & VF.IND.PRS 62 & VF.VOL 39 & PC.US-NOM 36 & PC.INF-INSTR 27 & CVB.TERM 27 & VF.IND.PRF-EMPH 22 & VF.RECOM 22 & PC.INF-CAR-NOM 18 & PC.PRF-POSS.REFL 18 & VF.VOL 14 & CVB.CONFEST 13 & PC.INF-ACC 12 & PC.DUR-CAR-NOM 10 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 9 & PC.INTENT 8 & PC.PRF-CAR-NOM 8 & PC.PRF-ACC 8 & PC.PRF-GEN 7 & PC.INF-ABL 5 & PC.US-CAR-NOM 4 & PC.INF-GEN 4 & CVB.PERSEV 4 & VF.IND.PRS 3 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 3 & PC.PRF-ABL 3 & CVB.TRANSCURS2 3 & PC.INF-POSS.REFL 2 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-DAT 2 & PC.US-CAR-ACC 1 & CVB.CONC 1 & PC.PRF-NOM 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.DUR-CAR-POSS.REFL 1 & VF.FEST 1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 1 & PC.PRF-INSTR 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 > 2062
LEXEM: [очих]
QLEX: [очих] 2062
QFLEX: ж 656 & оод 302 & х 158 & в 135 & сон 131 & ход 118 & вол 86 & лоо 71 & но 62 & ъё 39 & дог 36 & хоор 27 & тол 27 & жээ 22 & оорой 22 & хгүй 18 & соноо 18 & ьё 14 & могц 13 & хыг 12 & оогүй 10 & хдоо 9 & моор 8 & сонгүй 8 & соныг 8 & соны 7 & хоос 5 & доггүй 4 & хын 4 & соор 4 & но 3 & хоосоо 3 & соноос 3 & уут 3 & хоо 2 & хоороо 2 & сонд 2 & догийг 1 & вч 1 & сон 1 & хтойгоо 1 & хынхоо 1 & оогүйгээ 1 & ооч 1 & сондоо 1 & соноор 1 & сонтой 1
REVWORD: жичо & доочо & хичо & вичо & носчо & дохичо & ловчо & оолчо & ончо & }1540+U{ъчо & годчо & роохичо & лотчо & ээжчо & йороочо & й}FA40+U{гхичо & ооносчо & }1540+U{ьчо & цгомчо & гыхичо & й}FA40+U{гоочо & оодхичо & роомчо & й}FA40+U{гносчо & гыносчо & ыносчо & соохичо & й}FA40+U{ггодчо & ныхичо & роосчо & оничо & оосоохичо & сооносчо & туучо & оохичо & оороохичо & дносчо & гйигодчо & чвичо & носичо & оогйотхичо & оохныхичо & ээгй}FA40+U{гоочо & чоочо & оодносчо & рооносчо & йотносчо
FREQ: 2062
RANG: 56
QWORDF: <очиж 656 & очоод 302 & очих 158 & очив 135 & очсон 131 & очиход 118 & очвол 86 & очлоо 71 & очно 62 & очъё 39 & очдог 36 & очихоор 27 & очтол 27 & очжээ 22 & очоорой 22 & очихгүй 18 & очсоноо 18 & очьё 14 & очмогц 13 & очихыг 12 & очоогүй 10 & очихдоо 9 & очмоор 8 & очсонгүй 8 & очсоныг 8 & очсоны 7 & очихоос 5 & очдоггүй 4 & очихын 4 & очсоор 4 & очино 3 & очихоосоо 3 & очсоноос 3 & очуут 3 & очихоо 2 & очихоороо 2 & очсонд 2 & очдогийг 1 & очивч 1 & очисон 1 & очихтойгоо 1 & очихынхоо 1 & очоогүйгээ 1 & очооч 1 & очсондоо 1 & очсоноор 1 & очсонтой 1 > 2062
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.ANT & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & PC.PRF-NOM & PC.INF-DAT & CVB.COND & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.PRS & VF.VOL & PC.US-NOM & PC.INF-INSTR & CVB.TERM & VF.IND.PRF-EMPH & VF.RECOM & PC.INF-CAR-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & VF.VOL & CVB.CONFEST & PC.INF-ACC & PC.DUR-CAR-NOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INTENT & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-ACC & PC.PRF-GEN & PC.INF-ABL & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-GEN & CVB.PERSEV & VF.IND.PRS & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-ABL & CVB.TRANSCURS2 & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.US-CAR-ACC & CVB.CONC & PC.PRF-NOM & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.DUR-CAR-POSS.REFL & VF.FEST & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-COM-NOM
WORDFORM: нар & нарыг & нараа & нараар & нарыгаа & нараараа
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 1712 & ACC@ACC 241 & POSS.REFL@POSS.REFL 61 & INSTR@INSTR 19 & ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL 6 & INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL 1 > 2040
LEXEM: [нар]@[нар(ан)]
QLEX: [нар]@[нар(ан)] 2040
QFLEX: ø;ø 1712 & ыг;ыг 241 & аа;аа 61 & аар;аар 19 & ыгаа;ыгаа 6 & аараа;аараа 1
REVWORD: ран & гыран & ааран & рааран & аагыран & аарааран
FREQ: 2040
RANG: 57
QWORDF: <нар 1712 & нарыг 241 & нараа 61 & нараар 19 & нарыгаа 6 & нараараа 1 > 2040
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & ACC@ACC & POSS.REFL@POSS.REFL & INSTR@INSTR & ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: хүний
QGRAM: <NOM@GEN 2035 > 2035
LEXEM: [хүний]@[хүн]
QLEX: [хүний]@[хүн] 2035
QFLEX: ø;ий 2035
REVWORD: йин}FA40+U{х
FREQ: 2035
RANG: 58
QWORDF: <хүний 2035 > 2035
GRAMFORM: NOM@GEN
WORDFORM: бие & биеэ & биеийг & биед & биеэс & биеэсээ
QGRAM: <NOM 1299 & POSS.REFL 449 & ACC 153 & DAT 76 & ABL 24 & ABL-POSS.REFL 19 > 2020
LEXEM: [бие]
QLEX: [бие] 2020
QFLEX: ø 1299 & э 449 & ийг 153 & # 76 & эс 24 & эсээ 19
REVWORD: еиб & эеиб & гйиеиб & деиб & сэеиб & ээсэеиб
FREQ: 2020
RANG: 59
QWORDF: <бие 1299 & биеэ 449 & биеийг 153 & биед 76 & биеэс 24 & биеэсээ 19 > 2020
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & DAT & ABL & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: даа & даагыг & даагаар
QGRAM: <0 1935 & ACC 11 & INSTR 1 > 1947
LEXEM: [даа]
QLEX: [даа] 1947
QFLEX: ø 1935 & гыг 11 & гаар 1
REVWORD: аад & гыгаад & раагаад
FREQ: 1947
RANG: 60
QWORDF: <даа 1935 & даагыг 11 & даагаар 1 > 1947
GRAMFORM: 0 & ACC & INSTR
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2605149219
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov