Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: нүүр & нүүрийг & нүүртээ & нүүрт
QGRAM: <NOM 402 & ACC 54 & DAT-POSS.REFL 11 & DAT 6 > 473
LEXEM: [нүүр]
QLEX: [нүүр] 473
QFLEX: ø 402 & ийг 54 & тээ 11 & т 6
REVWORD: р}FA40+U{}FA40+U{н & гйир}FA40+U{}FA40+U{н & ээтр}FA40+U{}FA40+U{н & тр}FA40+U{}FA40+U{н
FREQ: 473
RANG: 361
QWORDF: <нүүр 402 & нүүрийг 54 & нүүртээ 11 & нүүрт 6 > 473
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT-POSS.REFL & DAT
WORDFORM: байн
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 472 > 472
LEXEM: [байн]@[байх]
QLEX: [байн]@[байх] 472
QFLEX: ø;н 472
REVWORD: нйаб
FREQ: 472
RANG: 362
QWORDF: <байн 472 > 472
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: гэрт
QGRAM: <NOM@DAT 472 > 472
LEXEM: [гэрт]@[гэр]
QLEX: [гэрт]@[гэр] 472
QFLEX: ø;т 472
REVWORD: трэг
FREQ: 472
RANG: 363
QWORDF: <гэрт 472 > 472
GRAMFORM: NOM@DAT
WORDFORM: сар & сард & сараас & сардаа
QGRAM: <NOM 401 & DAT 53 & ABL 13 & DAT-POSS.REFL 5 > 472
LEXEM: [сар]
QLEX: [сар] 472
QFLEX: ø 401 & д 53 & аас 13 & даа 5
REVWORD: рас & драс & саарас & аадрас
FREQ: 472
RANG: 364
QWORDF: <сар 401 & сард 53 & сараас 13 & сардаа 5 > 472
GRAMFORM: NOM & DAT & ABL & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: тэрэг & тэргэнд & тэргээр & тэргийг & тэрэгтэй & тэргэн & тэрэгнээс & тэргэндээ & тэрэгнээсээ & тэргээрээ & тэрэгнээ & тэрэгтэйгээ & тэргэний & тэрэггүй
QGRAM: <NOM 243 & REL-DAT 71 & INSTR 30 & ACC 27 & COM-NOM 26 & REL-NOM 24 & REL-ABL 19 & REL-DAT-POSS.REFL 13 & REL-ABL-POSS.REFL 10 & INSTR-POSS.REFL 2 & POSS.REFL 2 & COM-POSS.REFL 2 & GEN 1 & CAR-NOM 1 > 471
LEXEM: [тэрэг (тэргэн)]
QLEX: [тэрэг (тэргэн)] 471
QFLEX: ø 243 & нд 71 & эр 30 & йг 27 & тэй 26 & н 24 & нээс 19 & ндээ 13 & нээсээ 10 & эрээ 2 & нээ 2 & тэйгээ 2 & ний 1 & гүй 1
REVWORD: гэрэт & днэгрэт & рээгрэт & гйигрэт & йэтгэрэт & нэгрэт & сээнгэрэт & ээднэгрэт & ээсээнгэрэт & ээрээгрэт & ээнгэрэт & ээгйэтгэрэт & йинэгрэт & й}FA40+U{ггэрэт
FREQ: 471
RANG: 365
QWORDF: <тэрэг 243 & тэргэнд 71 & тэргээр 30 & тэргийг 27 & тэрэгтэй 26 & тэргэн 24 & тэрэгнээс 19 & тэргэндээ 13 & тэрэгнээсээ 10 & тэргээрээ 2 & тэрэгнээ 2 & тэрэгтэйгээ 2 & тэргэний 1 & тэрэггүй 1 > 471
GRAMFORM: NOM & REL-DAT & INSTR & ACC & COM-NOM & REL-NOM & REL-ABL & REL-DAT-POSS.REFL & REL-ABL-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & POSS.REFL & COM-POSS.REFL & GEN & CAR-NOM
WORDFORM: цөм & цөмийг & цөмөөр & цөмд & цөмөөс
QGRAM: <NOM 398 & ACC 56 & INSTR 11 & DAT 4 & ABL 2 > 471
LEXEM: [цөм]
QLEX: [цөм] 471
QFLEX: ø 398 & ийг 56 & өөр 11 & д 4 & өөс 2
REVWORD: м}9E40+U{ц & гйим}9E40+U{ц & р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ц & дм}9E40+U{ц & с}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ц
FREQ: 471
RANG: 366
QWORDF: <цөм 398 & цөмийг 56 & цөмөөр 11 & цөмд 4 & цөмөөс 2 > 471
GRAMFORM: NOM & ACC & INSTR & DAT & ABL
WORDFORM: ном & номоо & номыг & номд & номоор & номоороо & номоос & номы & номдоо
QGRAM: <NOM 345 & POSS.REFL 50 & ACC 39 & DAT 18 & INSTR 7 & INSTR-POSS.REFL 4 & ABL 4 & GEN 2 & DAT-POSS.REFL 1 > 470
LEXEM: [ном]
QLEX: [ном] 470
QFLEX: ø 345 & оо 50 & ыг 39 & д 18 & оор 7 & оороо 4 & оос 4 & ы 2 & доо 1
REVWORD: мон & оомон & гымон & дмон & роомон & оороомон & соомон & ымон & оодмон
FREQ: 470
RANG: 367
QWORDF: <ном 345 & номоо 50 & номыг 39 & номд 18 & номоор 7 & номоороо 4 & номоос 4 & номы 2 & номдоо 1 > 470
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & DAT & INSTR & INSTR-POSS.REFL & ABL & GEN & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: богд & богдын & богдод & богдыг & богдоос & богдтой & богдынхоо & богдоор & богдоосоо & богдгүй & богды & богдыгоо
QGRAM: <NOM 218 & GEN 165 & DAT 44 & ACC 21 & ABL 8 & COM-NOM 3 & GEN-SUBST-POSS.REFL 3 & INSTR 2 & ABL-POSS.REFL 2 & CAR-NOM 1 & GEN 1 & ACC-POSS.REFL 1 > 469
LEXEM: [богд]
QLEX: [богд] 469
QFLEX: ø;д 218 & ын 165 & од 44 & ыг 21 & оос 8 & той 3 & ынхоо 3 & оор 2 & оосоо 2 & гүй 1 & ы 1 & ыгоо 1
REVWORD: дгоб & ныдгоб & додгоб & гыдгоб & соодгоб & йотдгоб & оохныдгоб & роодгоб & оосоодгоб & й}FA40+U{гдгоб & ыдгоб & оогыдгоб
FREQ: 469
RANG: 368
QWORDF: <богд 218 & богдын 165 & богдод 44 & богдыг 21 & богдоос 8 & богдтой 3 & богдынхоо 3 & богдоор 2 & богдоосоо 2 & богдгүй 1 & богды 1 & богдыгоо 1 > 469
GRAMFORM: NOM & GEN & DAT & ACC & ABL & COM-NOM & GEN-SUBST-POSS.REFL & INSTR & ABL-POSS.REFL & CAR-NOM & GEN & ACC-POSS.REFL
WORDFORM: хайрлаж & хайрла & хайрлах & хайрлан & хайрласан & хайрлахгүй & хайрлана & хайрладаг & хайрлахыг & хайрлав & хайрлагч & хайрлаад & хайрлаач & хайрлаарай & хайрлажээ & хайрлахдаа & хайрлахын & хайрлая & хайрлагтун & хайрласнаас & хайрлахаа & хайрлаагүй & хайрладаггүй & хайрлалаа & хайрласангүй & хайрлахаас & хайрлахад & хайрлавч & хайрладгийн & хайрлахаар & хайрлахаараа
QGRAM: <CVB.CNGR 81 & VF.IMP 68 & PC.INF-NOM 67 & CVB.MOD 59 & PC.PRF-NOM 52 & PC.INF-CAR-NOM 22 & VF.IND.PRS 21 & PC.US-NOM 18 & PC.INF-ACC 10 & VF.IND.AOR 8 & PC.ACT 7 & CVB.ANT 6 & VF.FEST 5 & VF.RECOM 4 & VF.IND.PRF-EMPH 4 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 4 & PC.INF-GEN 4 & VF.VOL 4 & VF.INVOC 3 & PC.PRF-ABL 3 & PC.INF-POSS.REFL 3 & PC.DUR-CAR-NOM 2 & PC.US-CAR-NOM 2 & VF.IND.PROF-EMPH 2 & PC.PRF-CAR-NOM 2 & PC.INF-ABL 2 & PC.INF-DAT 2 & CVB.CONC 1 & PC.US-GEN 1 & PC.INF-INSTR 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 > 469
LEXEM: [хайрлах]
QLEX: [хайрлах] 469
QFLEX: ж 81 & 0 68 & х 67 & н 59 & сан 52 & хгүй 22 & на 21 & даг 18 & хыг 10 & в 8 & гч 7 & аад 6 & аач 5 & аарай 4 & жээ 4 & хдаа 4 & хын 4 & я 4 & гтун 3 & снаас 3 & хаа 3 & аагүй 2 & даггүй 2 & лаа 2 & сангүй 2 & хаас 2 & хад 2 & вч 1 & дгийн 1 & хаар 1 & хаараа 1
REVWORD: жалрйах & алрйах & халрйах & налрйах & насалрйах & й}FA40+U{гхалрйах & аналрйах & гадалрйах & гыхалрйах & валрйах & чгалрйах & даалрйах & чаалрйах & йараалрйах & ээжалрйах & аадхалрйах & ныхалрйах & яалрйах & нутгалрйах & саансалрйах & аахалрйах & й}FA40+U{гаалрйах & й}FA40+U{ггадалрйах & аалалрйах & й}FA40+U{гнасалрйах & саахалрйах & дахалрйах & чвалрйах & нйигдалрйах & раахалрйах & аараахалрйах
FREQ: 469
RANG: 369
QWORDF: <хайрлаж 81 & хайрла 68 & хайрлах 67 & хайрлан 59 & хайрласан 52 & хайрлахгүй 22 & хайрлана 21 & хайрладаг 18 & хайрлахыг 10 & хайрлав 8 & хайрлагч 7 & хайрлаад 6 & хайрлаач 5 & хайрлаарай 4 & хайрлажээ 4 & хайрлахдаа 4 & хайрлахын 4 & хайрлая 4 & хайрлагтун 3 & хайрласнаас 3 & хайрлахаа 3 & хайрлаагүй 2 & хайрладаггүй 2 & хайрлалаа 2 & хайрласангүй 2 & хайрлахаас 2 & хайрлахад 2 & хайрлавч 1 & хайрладгийн 1 & хайрлахаар 1 & хайрлахаараа 1 > 469
GRAMFORM: CVB.CNGR & VF.IMP & PC.INF-NOM & CVB.MOD & PC.PRF-NOM & PC.INF-CAR-NOM & VF.IND.PRS & PC.US-NOM & PC.INF-ACC & VF.IND.AOR & PC.ACT & CVB.ANT & VF.FEST & VF.RECOM & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-GEN & VF.VOL & VF.INVOC & PC.PRF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & PC.DUR-CAR-NOM & PC.US-CAR-NOM & VF.IND.PROF-EMPH & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-ABL & PC.INF-DAT & CVB.CONC & PC.US-GEN & PC.INF-INSTR & PC.INF-INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: хашгиран & хашгирав & хашгирч & хашгираад & хашгирахад & хашгирах & хашгирлаа
QGRAM: <CVB.MOD 127 & VF.IND.AOR 105 & CVB.CNGR 71 & CVB.ANT 60 & PC.INF-DAT 46 & PC.INF-NOM 40 & VF.IND.PROF-EMPH 19 > 468
LEXEM: [**хашгирах]
QLEX: [**хашгирах] 468
QFLEX: # 127 & # 105 & # 71 & # 60 & # 46 & # 40 & # 19
REVWORD: наригшах & варигшах & чригшах & дааригшах & дахаригшах & харигшах & аалригшах
FREQ: 468
RANG: 370
QWORDF: <хашгиран 127 & хашгирав 105 & хашгирч 71 & хашгираад 60 & хашгирахад 46 & хашгирах 40 & хашгирлаа 19 > 468
GRAMFORM: CVB.MOD & VF.IND.AOR & CVB.CNGR & CVB.ANT & PC.INF-DAT & PC.INF-NOM & VF.IND.PROF-EMPH
WORDFORM: бус & бусын & бусаар & бусыг & бусгүй
QGRAM: <NOM 276 & GEN 163 & INSTR 21 & ACC 7 & CAR-NOM 1 > 468
LEXEM: [бус]
QLEX: [бус] 468
QFLEX: ø 276 & ын 163 & аар 21 & ыг 7 & гүй 1
REVWORD: суб & нысуб & раасуб & гысуб & й}FA40+U{гсуб
FREQ: 468
RANG: 371
QWORDF: <бус 276 & бусын 163 & бусаар 21 & бусыг 7 & бусгүй 1 > 468
GRAMFORM: NOM & GEN & INSTR & ACC & CAR-NOM
WORDFORM: машин & машины & машинаа & машинаас & машинтай & машиныг & машиныхаа & машинаасаа & машиных
QGRAM: <NOM 250 & GEN 112 & POSS.REFL 34 & ABL 21 & COM-NOM 19 & ACC 17 & GEN-SUBST-POSS.REFL 8 & ABL-POSS.REFL 5 & GEN-SUBST-NOM 2 > 468
LEXEM: [машин]
QLEX: [машин] 468
QFLEX: ø 250 & ы 112 & аа 34 & аас 21 & тай 19 & ыг 17 & ыхаа 8 & аасаа 5 & ых 2
REVWORD: нишам & ынишам & аанишам & саанишам & йатнишам & гынишам & аахынишам & аасаанишам & хынишам
FREQ: 468
RANG: 372
QWORDF: <машин 250 & машины 112 & машинаа 34 & машинаас 21 & машинтай 19 & машиныг 17 & машиныхаа 8 & машинаасаа 5 & машиных 2 > 468
GRAMFORM: NOM & GEN & POSS.REFL & ABL & COM-NOM & ACC & GEN-SUBST-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & GEN-SUBST-NOM
WORDFORM: усанд & усан & уснаас & уснаасаа
QGRAM: <DAT@DAT 238 & NOM@REL-NOM 161 & ABL@ABL 67 & ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL 1 > 467
LEXEM: [усан]@[ус(ан)]
QLEX: [усан]@[ус(ан)] 467
QFLEX: д;д 238 & 0;0 161 & наас;наас 67 & наасаа;наасаа 1
REVWORD: днасу & насу & саансу & аасаансу
FREQ: 467
RANG: 373
QWORDF: <усанд 238 & усан 161 & уснаас 67 & уснаасаа 1 > 467
GRAMFORM: DAT@DAT & NOM@REL-NOM & ABL@ABL & ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
WORDFORM: одов & одсон & одох & одож & одно & оджээ & одоход & одвол & одсоныг & оддог & одооноос & одо & одохдоо & одъё & одохыг & одохын & одсонд & одмогц & одогтун & одооч & одохоор & одохтойгоо & одсоноос & одсоны & одсугай & одаад & оддогийг & одмоор & одогч & одохгүй & одохтой & одсоноор & одтугай
QGRAM: <VF.IND.AOR 139 & PC.PRF-NOM 84 & PC.INF-NOM 51 & CVB.CNGR 33 & VF.IND.PRS 30 & VF.IND.PRF-EMPH 25 & PC.INF-DAT 22 & CVB.COND 10 & PC.PRF-ACC 10 & PC.US-NOM 9 & N.PROC-ABL 6 & VF.IMP 5 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 5 & VF.VOL 4 & PC.INF-ACC 3 & PC.INF-GEN 3 & PC.PRF-DAT 3 & CVB.CONFEST 2 & VF.INVOC 2 & VF.FEST 2 & PC.INF-INSTR 2 & PC.INF-COM-POSS.REFL 2 & PC.PRF-ABL 2 & PC.PRF-GEN 2 & VF.CMD 2 & CVB.ANT 1 & PC.US-CAR-ACC 1 & PC.INTENT 1 & PC.ACT 1 & PC.INF-CAR-NOM 1 & PC.INF-COM-NOM 1 & PC.PRF-INSTR 1 & VF.SALUT 1 > 466
LEXEM: [одох]
QLEX: [одох] 466
QFLEX: в 139 & сон 84 & х 51 & ж 33 & но 30 & жээ 25 & ход 22 & вол 10 & соныг 10 & дог 9 & оноос 6 & 0 5 & хдоо 5 & ъё 4 & хыг 3 & хын 3 & сонд 3 & # 2 & гтун 2 & ооч 2 & хоор 2 & хтойгоо 2 & соноос 2 & соны 2 & сугай 2 & аад 1 & догийг 1 & моор 1 & гч 1 & хгүй 1 & хтой 1 & соноор 1 & тугай 1
REVWORD: водо & носдо & ходо & жодо & ондо & ээждо & доходо & ловдо & гыносдо & годдо & сооноодо & одо & оодходо & }1540+U{ъдо & гыходо & ныходо & дносдо & цгомдо & нутгодо & чоодо & рооходо & оогйотходо & сооносдо & ыносдо & йагусдо & даадо & гйигоддо & роомдо & чгодо & й}FA40+U{гходо & йотходо & рооносдо & йагутдо
FREQ: 466
RANG: 374
QWORDF: <одов 139 & одсон 84 & одох 51 & одож 33 & одно 30 & оджээ 25 & одоход 22 & одвол 10 & одсоныг 10 & оддог 9 & одооноос 6 & одо 5 & одохдоо 5 & одъё 4 & одохыг 3 & одохын 3 & одсонд 3 & одмогц 2 & одогтун 2 & одооч 2 & одохоор 2 & одохтойгоо 2 & одсоноос 2 & одсоны 2 & одсугай 2 & одаад 1 & оддогийг 1 & одмоор 1 & одогч 1 & одохгүй 1 & одохтой 1 & одсоноор 1 & одтугай 1 > 466
GRAMFORM: VF.IND.AOR & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & CVB.CNGR & VF.IND.PRS & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-DAT & CVB.COND & PC.PRF-ACC & PC.US-NOM & N.PROC-ABL & VF.IMP & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.VOL & PC.INF-ACC & PC.INF-GEN & PC.PRF-DAT & CVB.CONFEST & VF.INVOC & VF.FEST & PC.INF-INSTR & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-ABL & PC.PRF-GEN & VF.CMD & CVB.ANT & PC.US-CAR-ACC & PC.INTENT & PC.ACT & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-COM-NOM & PC.PRF-INSTR & VF.SALUT
WORDFORM: хойноос
QGRAM: <NOM@ABL 466 > 466
LEXEM: [хойноос]@[хойно]
QLEX: [хойноос]@[хойно] 466
QFLEX: ø;ос 466
REVWORD: соонйох
FREQ: 466
RANG: 375
QWORDF: <хойноос 466 > 466
GRAMFORM: NOM@ABL
WORDFORM: өгүүлэв & өгүүлэхэд & өгүүлэн & өгүүлэх & өгүүлээд & өгүүлсэн & өгүүлж & өгүүлнэ & өгүүлжээ & өгүүлснээ & өгүүлсэнд & өгүүлэхдээ & өгүүлбэл & өгүүлдэг & өгүүлтэл & өгүүлэхийг & өгүүл & өгүүлье & өгүүлсүгэй & өгүүлмэгц & өгүүлсний & өгүүлснийг & өгүүлсээр & өгүүлэхээр & өгүүлүүштэй & өгүүлтүгэй & өгүүлэг & өгүүлэхийн & өгүүлэхийнхээ & өгүүлээ & өгүүлээрэй
QGRAM: <VF.IND.AOR 83 & PC.INF-DAT 55 & CVB.MOD 53 & PC.INF-NOM 50 & CVB.ANT 42 & PC.PRF-NOM 37 & CVB.CNGR 23 & VF.IND.PRS 22 & VF.IND.PRF-EMPH 13 & PC.PRF-POSS.REFL 13 & PC.PRF-DAT 11 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 11 & CVB.COND 8 & PC.US-NOM 6 & CVB.TERM 5 & PC.INF-ACC 5 & VF.IMP 4 & VF.VOL 4 & VF.CMD 3 & CVB.CONFEST 2 & PC.PRF-GEN 2 & PC.PRF-ACC 2 & CVB.PERSEV 2 & PC.INF-INSTR 2 & PC.APT-COM-NOM 1 & VF.SALUT 1 & VF.JUSS 1 & PC.INF-GEN 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.DUR-NOM 1 & VF.RECOM 1 > 465
LEXEM: [өгүүлэх]
QLEX: [өгүүлэх] 465
QFLEX: в 83 & хэд 55 & н 53 & х 50 & ээд 42 & сэн 37 & ж 23 & нэ 22 & жээ 13 & снээ 13 & сэнд 11 & хдээ 11 & бэл 8 & дэг 6 & тэл 5 & хийг 5 & # 4 & ье 4 & сүгэй 3 & # 2 & сний 2 & снийг 2 & сээр 2 & хээр 2 & {U+04AF}үштэй 1 & түгэй 1 & г 1 & хийн 1 & хийнхээ 1 & ээ 1 & ээрэй 1
REVWORD: вэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дэхэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & нэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дээл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & энл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & ээжл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & ээнсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & днэсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & ээдхэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & лэбл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гэдл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & лэтл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & л}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & еьл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & йэг}FA40+U{сл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & цгэмл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & йинсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гйинсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & рээсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & рээхэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & йэтш}FA40+U{}FA40+U{л}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & йэг}FA40+U{тл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & нйихэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & ээхнйихэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & ээл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & йэрээл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{
FREQ: 465
RANG: 376
QWORDF: <өгүүлэв 83 & өгүүлэхэд 55 & өгүүлэн 53 & өгүүлэх 50 & өгүүлээд 42 & өгүүлсэн 37 & өгүүлж 23 & өгүүлнэ 22 & өгүүлжээ 13 & өгүүлснээ 13 & өгүүлсэнд 11 & өгүүлэхдээ 11 & өгүүлбэл 8 & өгүүлдэг 6 & өгүүлтэл 5 & өгүүлэхийг 5 & өгүүл 4 & өгүүлье 4 & өгүүлсүгэй 3 & өгүүлмэгц 2 & өгүүлсний 2 & өгүүлснийг 2 & өгүүлсээр 2 & өгүүлэхээр 2 & өгүүлүүштэй 1 & өгүүлтүгэй 1 & өгүүлэг 1 & өгүүлэхийн 1 & өгүүлэхийнхээ 1 & өгүүлээ 1 & өгүүлээрэй 1 > 465
GRAMFORM: VF.IND.AOR & PC.INF-DAT & CVB.MOD & PC.INF-NOM & CVB.ANT & PC.PRF-NOM & CVB.CNGR & VF.IND.PRS & VF.IND.PRF-EMPH & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.INF-DAT-POSS.REFL & CVB.COND & PC.US-NOM & CVB.TERM & PC.INF-ACC & VF.IMP & VF.VOL & VF.CMD & CVB.CONFEST & PC.PRF-GEN & PC.PRF-ACC & CVB.PERSEV & PC.INF-INSTR & PC.APT-COM-NOM & VF.SALUT & VF.JUSS & PC.INF-GEN & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.DUR-NOM & VF.RECOM
WORDFORM: чамд
QGRAM: <DAT@DAT 463 > 463
LEXEM: [чам]@[чи]
QLEX: [чам]@[чи] 463
QFLEX: д;амд 463
REVWORD: дмач
FREQ: 463
RANG: 377
QWORDF: <чамд 463 > 463
GRAMFORM: DAT@DAT
WORDFORM: цай & цайг & цайн
QGRAM: <NOM@VF.IMP 412 & ACC@VF.JUSS 41 & GEN@CVB.MOD 9 > 462
LEXEM: [цай]@[цайх]
QLEX: [цай]@[цайх] 462
QFLEX: ø;ø 412 & г;г 41 & н;н 9
REVWORD: йац & гйац & нйац
FREQ: 462
RANG: 378
QWORDF: <цай 412 & цайг 41 & цайн 9 > 462
GRAMFORM: NOM@VF.IMP & ACC@VF.JUSS & GEN@CVB.MOD
WORDFORM: маш
QGRAM: <NOM 461 > 461
LEXEM: [маш]
QLEX: [маш] 461
QFLEX: ø 461
REVWORD: шам
FREQ: 461
RANG: 379
QWORDF: <маш 461 > 461
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: нутгийн & нутгийнхаа & нутгийнх
QGRAM: <NOM@GEN 392 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 60 & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM 5 > 457
LEXEM: [нутгийн]@[нутаг]
QLEX: [нутгийн]@[нутаг] 457
QFLEX: ø;гийн 392 & хаа;гийнхаа 60 & х;гийнх 5
REVWORD: нйигтун & аахнйигтун & хнйигтун
FREQ: 457
RANG: 380
QWORDF: <нутгийн 392 & нутгийнхаа 60 & нутгийнх 5 > 457
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
291101224
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov