Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: дорж & доржийн & доржийг & доржтой & доржийнд & доржийндоо & доржоо & доржоос & доржоосоо
QGRAM: <NOM 367 & GEN 91 & ACC 25 & COM-NOM 8 & GEN-DAT 4 & GEN-DAT-POSS.REFL 1 & POSS.REFL 1 & ABL 1 & ABL-POSS.REFL 1 > 499
LEXEM: [дорж]
QLEX: [дорж] 499
QFLEX: ø 367 & ийн 91 & ийг 25 & той 8 & ийнд 4 & ийндоо 1 & оо 1 & оос 1 & оосоо 1
REVWORD: жрод & нйижрод & гйижрод & йотжрод & днйижрод & ооднйижрод & оожрод & соожрод & оосоожрод
FREQ: 499
RANG: 341
QWORDF: <дорж 367 & доржийн 91 & доржийг 25 & доржтой 8 & доржийнд 4 & доржийндоо 1 & доржоо 1 & доржоос 1 & доржоосоо 1 > 499
GRAMFORM: NOM & GEN & ACC & COM-NOM & GEN-DAT & GEN-DAT-POSS.REFL & POSS.REFL & ABL & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: таних & таньдаг & таньж & танин & танина & таньсан & таниад & танив & таньсангүй & таньдаггүй & танимагц & таньжээ & танихаар & танихаас & танихаа & таниж & таниснаараа & танихдаа & танихын & таньдгаар & таньсны & таниарай & таниг & танимагцаа & танингуут & танихад & таньдгийн & таньснаас & таньснаасаа
QGRAM: <PC.INF-NOM 160 & PC.US-NOM 62 & CVB.CNGR 62 & CVB.MOD 45 & VF.IND.PRS 37 & PC.PRF-NOM 26 & CVB.ANT 25 & VF.IND.AOR 18 & PC.PRF-CAR-NOM 14 & PC.US-CAR-NOM 8 & CVB.CONFEST 5 & VF.IND.PRF-EMPH 5 & PC.INF-INSTR 4 & PC.INF-ABL 4 & PC.INF-POSS.REFL 3 & CVB.CNGR 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.INF-GEN 2 & PC.US-INSTR 2 & PC.PRF-GEN 2 & VF.RECOM 1 & VF.JUSS 1 & CVB.CONFEST-EMPH 1 & CVB.TRANSCURS1 1 & PC.INF-DAT 1 & PC.US-GEN 1 & PC.PRF-ABL 1 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 1 > 498
LEXEM: [таних]
QLEX: [таних] 498
QFLEX: х 160 & ьдаг 62 & ьж 62 & н 45 & на 37 & ьсан 26 & иад 25 & в 18 & ьсангүй 14 & ьдаггүй 8 & # 5 & ьжээ 5 & хаар 4 & хаас 4 & хаа 3 & ж 2 & снаараа 2 & хдаа 2 & хын 2 & ьдгаар 2 & ьсны 2 & иарай 1 & г 1 & # 1 & нгуут 1 & хад 1 & ьдгийн 1 & ьснаас 1 & ьснаасаа 1
REVWORD: хинат & гадьнат & жьнат & нинат & анинат & насьнат & даинат & винат & й}FA40+U{гнасьнат & й}FA40+U{ггадьнат & цгаминат & ээжьнат & раахинат & саахинат & аахинат & жинат & аараансинат & аадхинат & ныхинат & раагдьнат & ынсьнат & йараинат & гинат & аацгаминат & туугнинат & дахинат & нйигдьнат & саансьнат & аасаансьнат
FREQ: 498
RANG: 342
QWORDF: <таних 160 & таньдаг 62 & таньж 62 & танин 45 & танина 37 & таньсан 26 & таниад 25 & танив 18 & таньсангүй 14 & таньдаггүй 8 & танимагц 5 & таньжээ 5 & танихаар 4 & танихаас 4 & танихаа 3 & таниж 2 & таниснаараа 2 & танихдаа 2 & танихын 2 & таньдгаар 2 & таньсны 2 & таниарай 1 & таниг 1 & танимагцаа 1 & танингуут 1 & танихад 1 & таньдгийн 1 & таньснаас 1 & таньснаасаа 1 > 498
GRAMFORM: PC.INF-NOM & PC.US-NOM & CVB.CNGR & CVB.MOD & VF.IND.PRS & PC.PRF-NOM & CVB.ANT & VF.IND.AOR & PC.PRF-CAR-NOM & PC.US-CAR-NOM & CVB.CONFEST & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-INSTR & PC.INF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & CVB.CNGR & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-GEN & PC.US-INSTR & PC.PRF-GEN & VF.RECOM & VF.JUSS & CVB.CONFEST-EMPH & CVB.TRANSCURS1 & PC.INF-DAT & PC.US-GEN & PC.PRF-ABL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL
WORDFORM: эцэг
QGRAM: <NOM@VF.JUSS 497 > 497
LEXEM: [эцэг]@[эцэх]
QLEX: [эцэг]@[эцэх] 497
QFLEX: ø;г 497
REVWORD: гэцэ
FREQ: 497
RANG: 343
QWORDF: <эцэг 497 > 497
GRAMFORM: NOM@VF.JUSS
WORDFORM: гүйж & гүйх & гүйгээд & гүйв & г{U+04AF}йлээ & гүйнэ & гүйсэн & гүйсээр & гүйхэд & гүйхээрээ & гүйхийн & гүйснээ & гүйхдээ & гүйхийг & гүйгээрэй & гүйвэл & гүймээр & гүйтэл & гүйхээ & гүйгээсэй & гүйснийхээ & гүйсэндээ & гүйхтэйгээ & гүйхээр
QGRAM: <CVB.CNGR 228 & PC.INF-NOM 45 & CVB.ANT 44 & VF.IND.AOR 37 & VF.IND.PROF-EMPH 28 & VF.IND.PRS 19 & PC.PRF-NOM 19 & CVB.PERSEV 18 & PC.INF-DAT 10 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 9 & PC.INF-GEN 6 & PC.PRF-POSS.REFL 5 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 4 & PC.INF-ACC 4 & VF.RECOM 3 & CVB.COND 2 & PC.INTENT 2 & CVB.TERM 2 & PC.INF-POSS.REFL 2 & VF.SPER 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-INSTR 1 > 492
LEXEM: [гүйх]
QLEX: [гүйх] 492
QFLEX: ж 228 & х 45 & гээд 44 & в 37 & # 28 & нэ 19 & сэн 19 & сээр 18 & хэд 10 & хээрээ 9 & хийн 6 & снээ 5 & хдээ 4 & хийг 4 & гээрэй 3 & вэл 2 & мээр 2 & тэл 2 & хээ 2 & гээсэй 1 & снийхээ 1 & сэндээ 1 & хтэйгээ 1 & хээр 1
REVWORD: жй}FA40+U{г & хй}FA40+U{г & дээгй}FA40+U{г & вй}FA40+U{г & ээлй}FA40+U{г & энй}FA40+U{г & нэсй}FA40+U{г & рээсй}FA40+U{г & дэхй}FA40+U{г & ээрээхй}FA40+U{г & нйихй}FA40+U{г & ээнсй}FA40+U{г & ээдхй}FA40+U{г & гйихй}FA40+U{г & йэрээгй}FA40+U{г & лэвй}FA40+U{г & рээмй}FA40+U{г & лэтй}FA40+U{г & ээхй}FA40+U{г & йэсээгй}FA40+U{г & ээхйинсй}FA40+U{г & ээднэсй}FA40+U{г & ээгйэтхй}FA40+U{г & рээхй}FA40+U{г
FREQ: 492
RANG: 344
QWORDF: <гүйж 228 & гүйх 45 & гүйгээд 44 & гүйв 37 & гүйлээ 28 & гүйнэ 19 & гүйсэн 19 & гүйсээр 18 & гүйхэд 10 & гүйхээрээ 9 & гүйхийн 6 & гүйснээ 5 & гүйхдээ 4 & гүйхийг 4 & гүйгээрэй 3 & гүйвэл 2 & гүймээр 2 & гүйтэл 2 & гүйхээ 2 & гүйгээсэй 1 & гүйснийхээ 1 & гүйсэндээ 1 & гүйхтэйгээ 1 & гүйхээр 1 > 492
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & CVB.ANT & VF.IND.AOR & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.PRS & PC.PRF-NOM & CVB.PERSEV & PC.INF-DAT & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-GEN & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ACC & VF.RECOM & CVB.COND & PC.INTENT & CVB.TERM & PC.INF-POSS.REFL & VF.SPER & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-INSTR
WORDFORM: чиний
QGRAM: <NOM@GEN@GEN 490 > 490
LEXEM: [чиний]@[чин]@[чи]
QLEX: [чиний]@[чин]@[чи] 490
QFLEX: ø;ий;ний 490
REVWORD: йинич
FREQ: 490
RANG: 345
QWORDF: <чиний 490 > 490
GRAMFORM: NOM@GEN@GEN
WORDFORM: яг & ягтаа
QGRAM: <NOM 488 & DAT-POSS.REFL 2 > 490
LEXEM: [яг]
QLEX: [яг] 490
QFLEX: ø 488 & таа 2
REVWORD: гя & аатгя
FREQ: 490
RANG: 346
QWORDF: <яг 488 & ягтаа 2 > 490
GRAMFORM: NOM & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: яагаад
QGRAM: <NOM@DAT@CVB.ANT 489 > 489
LEXEM: [яагаад]@[яагаа]@[яах]
QLEX: [яагаад]@[яагаа]@[яах] 489
QFLEX: ø;д;гаад 489
REVWORD: даагая
FREQ: 489
RANG: 347
QWORDF: <яагаад 489 > 489
GRAMFORM: NOM@DAT@CVB.ANT
WORDFORM: ба
QGRAM: <NOM 488 > 488
LEXEM: [ба]
QLEX: [ба] 488
QFLEX: ø 488
REVWORD: аб
FREQ: 488
RANG: 348
QWORDF: <ба 488 > 488
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: нулимс & нулимсаа & нулимсыг & нулимсгүй & нулимсын
QGRAM: <REL-NOM 340 & POSS.REFL 103 & ACC 40 & CAR-NOM 4 & GEN 1 > 488
LEXEM: [нулимс(ан)]
QLEX: [нулимс(ан)] 488
QFLEX: # 340 & аа 103 & ыг 40 & гүй 4 & ын 1
REVWORD: смилун & аасмилун & гысмилун & й}FA40+U{гсмилун & нысмилун
FREQ: 488
RANG: 349
QWORDF: <нулимс 340 & нулимсаа 103 & нулимсыг 40 & нулимсгүй 4 & нулимсын 1 > 488
GRAMFORM: REL-NOM & POSS.REFL & ACC & CAR-NOM & GEN
WORDFORM: хэзээ
QGRAM: <NOM 488 > 488
LEXEM: [хэзээ]
QLEX: [хэзээ] 488
QFLEX: ø 488
REVWORD: ээзэх
FREQ: 488
RANG: 350
QWORDF: <хэзээ 488 > 488
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: арга
QGRAM: <NOM 487 > 487
LEXEM: [арга]
QLEX: [арга] 487
QFLEX: ø 487
REVWORD: агра
FREQ: 487
RANG: 351
QWORDF: <арга 487 > 487
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: илүү & илүүтэй & илүүг & илүүгээр & илүүтэйгээр & илүүгүй & илүүд & илүүгүйг & илүүгээ & илүүтэйгээс
QGRAM: <NOM 428 & COM-NOM 35 & ACC 7 & INSTR 4 & COM-INSTR 3 & CAR-NOM 2 & DAT 2 & CAR-ACC 1 & POSS.REFL 1 & COM-ABL 1 > 484
LEXEM: [илүү]
QLEX: [илүү] 484
QFLEX: ø 428 & тэй 35 & г 7 & гээр 4 & тэйгээр 3 & гүй 2 & д 2 & гүйг 1 & гээ 1 & тэйгээс 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{ли & йэт}FA40+U{}FA40+U{ли & г}FA40+U{}FA40+U{ли & рээг}FA40+U{}FA40+U{ли & рээгйэт}FA40+U{}FA40+U{ли & й}FA40+U{г}FA40+U{}FA40+U{ли & д}FA40+U{}FA40+U{ли & гй}FA40+U{г}FA40+U{}FA40+U{ли & ээг}FA40+U{}FA40+U{ли & сээгйэт}FA40+U{}FA40+U{ли
FREQ: 484
RANG: 352
QWORDF: <илүү 428 & илүүтэй 35 & илүүг 7 & илүүгээр 4 & илүүтэйгээр 3 & илүүгүй 2 & илүүд 2 & илүүгүйг 1 & илүүгээ 1 & илүүтэйгээс 1 > 484
GRAMFORM: NOM & COM-NOM & ACC & INSTR & COM-INSTR & CAR-NOM & DAT & CAR-ACC & POSS.REFL & COM-ABL
WORDFORM: өгсөн
QGRAM: <CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM 479 > 479
LEXEM: [өгсөх]@[өгөх]
QLEX: [өгсөх]@[өгөх] 479
QFLEX: н;сөн 479
REVWORD: н}9E40+U{сг}9E40+U{
FREQ: 479
RANG: 353
QWORDF: <өгсөн 479 > 479
GRAMFORM: CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM
WORDFORM: арай & арайн & арайтай
QGRAM: <NOM 473 & REL-NOM 3 & COM-NOM 1 > 477
LEXEM: [арай]
QLEX: [арай] 477
QFLEX: ø 473 & н 3 & тай 1
REVWORD: йара & нйара & йатйара
FREQ: 477
RANG: 354
QWORDF: <арай 473 & арайн 3 & арайтай 1 > 477
GRAMFORM: NOM & REL-NOM & COM-NOM
WORDFORM: мод & модыг & модгүй & моды
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 415 & ACC@ACC 51 & CAR-NOM@CAR-NOM 9 & GEN/ACC@ACC(+POSS) 2 > 477
LEXEM: [мод]@[мод(он)]
QLEX: [мод]@[мод(он)] 477
QFLEX: ø;ø 415 & ыг;ыг 51 & гүй;гүй 9 & ы;ы 2
REVWORD: дом & гыдом & й}FA40+U{гдом & ыдом
FREQ: 477
RANG: 355
QWORDF: <мод 415 & модыг 51 & модгүй 9 & моды 2 > 477
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & ACC@ACC & CAR-NOM@CAR-NOM & GEN/ACC@ACC(+POSS)
WORDFORM: харанхуй & харанхуйд & харанхуйн & харанхуйг & харанхуйгаас & харанхуйтай
QGRAM: <NOM 340 & DAT 68 & GEN 40 & ACC 21 & ABL 6 & COM-NOM 1 > 476
LEXEM: [харанхуй]
QLEX: [харанхуй] 476
QFLEX: ø 340 & д 68 & н 40 & г 21 & гаас 6 & тай 1
REVWORD: йухнарах & дйухнарах & нйухнарах & гйухнарах & саагйухнарах & йатйухнарах
FREQ: 476
RANG: 356
QWORDF: <харанхуй 340 & харанхуйд 68 & харанхуйн 40 & харанхуйг 21 & харанхуйгаас 6 & харанхуйтай 1 > 476
GRAMFORM: NOM & DAT & GEN & ACC & ABL & COM-NOM
WORDFORM: хонь & хонио & хонийг & хоньд & хоньтой & хониор & хоньдоо & хоньтойгоо & хоний
QGRAM: <NOM 306 & POSS.REFL 100 & ACC 27 & DAT 17 & COM-NOM 15 & INSTR 6 & DAT-POSS.REFL 2 & COM-POSS.REFL 2 & GEN-ACC 1 > 476
LEXEM: [хонь (хонин)]
QLEX: [хонь (хонин)] 476
QFLEX: ø 306 & о 100 & йг 27 & д 17 & той 15 & ор 6 & доо 2 & тойгоо 2 & й 1
REVWORD: ьнох & оинох & гйинох & дьнох & йотьнох & роинох & оодьнох & оогйотьнох & йинох
FREQ: 476
RANG: 357
QWORDF: <хонь 306 & хонио 100 & хонийг 27 & хоньд 17 & хоньтой 15 & хониор 6 & хоньдоо 2 & хоньтойгоо 2 & хоний 1 > 476
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & DAT & COM-NOM & INSTR & DAT-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & GEN-ACC
WORDFORM: мордож & мордоод & мордон & мордов & мордох & мордоход & мордсон & мордлоо & морджээ & мордохдоо & мордъё & мордохоор & мордоно & мордвол & мордохоос & морддог & мордоорой & мордохын & мордсоноос & мордмогц & мордооч & мордохыг & мордуут & мордмоор & мордогтун & мордоё & мордоогүй & мордохоосоо & мордохы & мордохынхоо & мордсонд & мордсоныг & мордсоор & мордтол
QGRAM: <CVB.CNGR 99 & CVB.ANT 74 & CVB.MOD 44 & VF.IND.AOR 43 & PC.INF-NOM 42 & PC.INF-DAT 27 & PC.PRF-NOM 26 & VF.IND.PROF-EMPH 22 & VF.IND.PRF-EMPH 16 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 16 & VF.VOL 15 & PC.INF-INSTR 6 & VF.IND.PRS 5 & CVB.COND 4 & PC.INF-ABL 4 & PC.US-NOM 3 & VF.RECOM 3 & PC.INF-GEN 3 & PC.PRF-ABL 3 & CVB.CONFEST 2 & VF.FEST 2 & PC.INF-ACC 2 & CVB.TRANSCURS2 2 & PC.INTENT 1 & VF.INVOC 1 & VF.VOL 1 & PC.DUR-CAR-NOM 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN/ACC 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-DAT 1 & PC.PRF-ACC 1 & CVB.PERSEV 1 & CVB.TERM 1 > 474
LEXEM: [мордох]
QLEX: [мордох] 474
QFLEX: ж 99 & оод 74 & н 44 & в 43 & х 42 & ход 27 & сон 26 & лоо 22 & жээ 16 & хдоо 16 & ъё 15 & хоор 6 & но 5 & вол 4 & хоос 4 & дог 3 & оорой 3 & хын 3 & соноос 3 & # 2 & ооч 2 & хыг 2 & уут 2 & моор 1 & гтун 1 & ё 1 & оогүй 1 & хоосоо 1 & хы 1 & хынхоо 1 & сонд 1 & соныг 1 & соор 1 & тол 1
REVWORD: жодром & доодром & нодром & водром & ходром & доходром & носдром & оолдром & ээждром & оодходром & }1540+U{ъдром & рооходром & онодром & ловдром & сооходром & годдром & йороодром & ныходром & сооносдром & цгомдром & чоодром & гыходром & туудром & роомдром & нутгодром & }1540+U{одром & й}FA40+U{гоодром & оосооходром & ыходром & оохныходром & дносдром & гыносдром & роосдром & лотдром
FREQ: 474
RANG: 358
QWORDF: <мордож 99 & мордоод 74 & мордон 44 & мордов 43 & мордох 42 & мордоход 27 & мордсон 26 & мордлоо 22 & морджээ 16 & мордохдоо 16 & мордъё 15 & мордохоор 6 & мордоно 5 & мордвол 4 & мордохоос 4 & морддог 3 & мордоорой 3 & мордохын 3 & мордсоноос 3 & мордмогц 2 & мордооч 2 & мордохыг 2 & мордуут 2 & мордмоор 1 & мордогтун 1 & мордоё 1 & мордоогүй 1 & мордохоосоо 1 & мордохы 1 & мордохынхоо 1 & мордсонд 1 & мордсоныг 1 & мордсоор 1 & мордтол 1 > 474
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.ANT & CVB.MOD & VF.IND.AOR & PC.INF-NOM & PC.INF-DAT & PC.PRF-NOM & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.VOL & PC.INF-INSTR & VF.IND.PRS & CVB.COND & PC.INF-ABL & PC.US-NOM & VF.RECOM & PC.INF-GEN & PC.PRF-ABL & CVB.CONFEST & VF.FEST & PC.INF-ACC & CVB.TRANSCURS2 & PC.INTENT & VF.INVOC & VF.VOL & PC.DUR-CAR-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-GEN/ACC & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.PRF-ACC & CVB.PERSEV & CVB.TERM
WORDFORM: газрын
QGRAM: <NOM@GEN 473 > 473
LEXEM: [газрын]@[газар]
QLEX: [газрын]@[газар] 473
QFLEX: ø;рын 473
REVWORD: нырзаг
FREQ: 473
RANG: 359
QWORDF: <газрын 473 > 473
GRAMFORM: NOM@GEN
WORDFORM: дарж & даран & дарах & дарав & дарна & дарахад & даржээ & дарахаар & дарвал & дарахын & дарахгүй & дарахдаа & дармагц & дараг & дарахыг & дартал & дараарай & дарахаас & дардагийг & дарснаа
QGRAM: <CVB.CNGR 184 & CVB.MOD 129 & PC.INF-NOM 45 & VF.IND.AOR 30 & VF.IND.PRS 22 & PC.INF-DAT 17 & VF.IND.PRF-EMPH 9 & PC.INF-INSTR 6 & CVB.COND 6 & PC.INF-GEN 5 & PC.INF-CAR-NOM 4 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 3 & CVB.CONFEST 3 & VF.JUSS 2 & PC.INF-ACC 2 & CVB.TERM 2 & VF.RECOM 1 & PC.INF-ABL 1 & PC.US-ACC 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 > 473
LEXEM: [дарах]
QLEX: [дарах] 473
QFLEX: ж 184 & н 129 & х 45 & в 30 & на 22 & хад 17 & жээ 9 & хаар 6 & вал 6 & хын 5 & хгүй 4 & хдаа 3 & # 3 & г 2 & хыг 2 & тал 2 & аарай 1 & хаас 1 & дагийг 1 & снаа 1
REVWORD: жрад & нарад & харад & варад & анрад & дахарад & ээжрад & раахарад & лаврад & ныхарад & й}FA40+U{гхарад & аадхарад & цгамрад & гарад & гыхарад & латрад & йараарад & саахарад & гйигадрад & аансрад
FREQ: 473
RANG: 360
QWORDF: <дарж 184 & даран 129 & дарах 45 & дарав 30 & дарна 22 & дарахад 17 & даржээ 9 & дарахаар 6 & дарвал 6 & дарахын 5 & дарахгүй 4 & дарахдаа 3 & дармагц 3 & дараг 2 & дарахыг 2 & дартал 2 & дараарай 1 & дарахаас 1 & дардагийг 1 & дарснаа 1 > 473
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.MOD & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & VF.IND.PRS & PC.INF-DAT & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-INSTR & CVB.COND & PC.INF-GEN & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & CVB.CONFEST & VF.JUSS & PC.INF-ACC & CVB.TERM & VF.RECOM & PC.INF-ABL & PC.US-ACC & PC.PRF-POSS.REFL
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
87887034
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov