Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: ардын
QGRAM: <NOM@GEN 593 > 593
LEXEM: [ардын]@[ард]
QLEX: [ардын]@[ард] 593
QFLEX: ø;ын 593
REVWORD: ныдра
FREQ: 593
RANG: 281
QWORDF: <ардын 593 > 593
GRAMFORM: NOM@GEN
WORDFORM: зүгээр
QGRAM: <NOM@INSTR 587 > 587
LEXEM: [зүгээр]@[зүг]
QLEX: [зүгээр]@[зүг] 587
QFLEX: ø;ээр 587
REVWORD: рээг}FA40+U{з
FREQ: 587
RANG: 282
QWORDF: <зүгээр 587 > 587
GRAMFORM: NOM@INSTR
WORDFORM: инээмсэглэн & инээмсэглэв & инээмсэглэж & инээмсэглэснээ & инээмсэглээд & инээмсэглэх & инээмсэглэхэд & инээмсэглэнэ & инээмсэглэсэн & инээмсэглэдэг & инээмсэглэсээр & инээмсэглэжээ & инээмсэглэсний & инээмсэглэхийг & инээмсэглэхээс & инээмсэглдэгийн & инээмсэглэмээр & инээмсэглэснийг & инээмсэглэсэнд & инээмсэглэтэл & инээмсэглэхийн & инээмсэглэхийнхээ & инээмсэглээ
QGRAM: <CVB.MOD 174 & VF.IND.AOR 119 & CVB.CNGR 85 & PC.PRF-POSS.REFL 56 & CVB.ANT 43 & PC.INF-NOM 40 & PC.INF-DAT 19 & VF.IND.PRS 15 & PC.PRF-NOM 9 & PC.US-NOM 4 & CVB.PERSEV 4 & VF.IND.PRF-EMPH 2 & PC.PRF-GEN 2 & PC.INF-ACC 2 & PC.INF-ABL 2 & PC.US-GEN 1 & PC.INTENT 1 & PC.PRF-ACC 1 & PC.PRF-DAT 1 & CVB.TERM 1 & PC.INF-GEN 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.DUR-NOM 1 > 584
LEXEM: [инээмсэглэх]
QLEX: [инээмсэглэх] 584
QFLEX: н 174 & в 119 & ж 85 & снээ 56 & ээд 43 & х 40 & хэд 19 & нэ 15 & сэн 9 & дэг 4 & сээр 4 & жээ 2 & сний 2 & хийг 2 & хээс 2 & дэгийн 1 & мээр 1 & снийг 1 & сэнд 1 & тэл 1 & хийн 1 & хийнхээ 1 & ээ 1
REVWORD: нэлгэсмээни & вэлгэсмээни & жэлгэсмээни & ээнсэлгэсмээни & дээлгэсмээни & хэлгэсмээни & дэхэлгэсмээни & энэлгэсмээни & нэсэлгэсмээни & гэдэлгэсмээни & рээсэлгэсмээни & ээжэлгэсмээни & йинсэлгэсмээни & гйихэлгэсмээни & сээхэлгэсмээни & нйигэдлгэсмээни & рээмэлгэсмээни & гйинсэлгэсмээни & днэсэлгэсмээни & лэтэлгэсмээни & нйихэлгэсмээни & ээхнйихэлгэсмээни & ээлгэсмээни
FREQ: 584
RANG: 283
QWORDF: <инээмсэглэн 174 & инээмсэглэв 119 & инээмсэглэж 85 & инээмсэглэснээ 56 & инээмсэглээд 43 & инээмсэглэх 40 & инээмсэглэхэд 19 & инээмсэглэнэ 15 & инээмсэглэсэн 9 & инээмсэглэдэг 4 & инээмсэглэсээр 4 & инээмсэглэжээ 2 & инээмсэглэсний 2 & инээмсэглэхийг 2 & инээмсэглэхээс 2 & инээмсэглдэгийн 1 & инээмсэглэмээр 1 & инээмсэглэснийг 1 & инээмсэглэсэнд 1 & инээмсэглэтэл 1 & инээмсэглэхийн 1 & инээмсэглэхийнхээ 1 & инээмсэглээ 1 > 584
GRAMFORM: CVB.MOD & VF.IND.AOR & CVB.CNGR & PC.PRF-POSS.REFL & CVB.ANT & PC.INF-NOM & PC.INF-DAT & VF.IND.PRS & PC.PRF-NOM & PC.US-NOM & CVB.PERSEV & VF.IND.PRF-EMPH & PC.PRF-GEN & PC.INF-ACC & PC.INF-ABL & PC.US-GEN & PC.INTENT & PC.PRF-ACC & PC.PRF-DAT & CVB.TERM & PC.INF-GEN & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.DUR-NOM
WORDFORM: оронд & орондоо
QGRAM: <NOM@DAT@DAT 487 & POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL 96 > 583
LEXEM: [оронд]@[орон]@[ор(он)]
QLEX: [оронд]@[орон]@[ор(он)] 583
QFLEX: ø;д;д 487 & оо;доо;доо 96
REVWORD: дноро & оодноро
FREQ: 583
RANG: 284
QWORDF: <оронд 487 & орондоо 96 > 583
GRAMFORM: NOM@DAT@DAT & POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
WORDFORM: амьдрал & амьдралд & амьдралыг & амьдралаас & амьдралаар & амьдралаасаа & амьдралы
QGRAM: <NOM 341 & DAT 129 & ACC 78 & ABL 23 & INSTR 5 & ABL-POSS.REFL 2 & GEN 2 > 580
LEXEM: [амьдрал]
QLEX: [амьдрал] 580
QFLEX: ø 341 & д 129 & ыг 78 & аас 23 & аар 5 & аасаа 2 & ы 2
REVWORD: лардьма & длардьма & гылардьма & саалардьма & раалардьма & аасаалардьма & ылардьма
FREQ: 580
RANG: 285
QWORDF: <амьдрал 341 & амьдралд 129 & амьдралыг 78 & амьдралаас 23 & амьдралаар 5 & амьдралаасаа 2 & амьдралы 2 > 580
GRAMFORM: NOM & DAT & ACC & ABL & INSTR & ABL-POSS.REFL & GEN
WORDFORM: төрж & т{U+04E9}ржээ & төрөх & төрөв & төрөөд & төрдөг & төрнө & төрөн & төрөхийн & төрөөгүй & төрөхгүй & төрөхөд & төрөхдөө & төрвөл & төрдөггүй & төрөхийг & төрөвч & төрмөгц & төрч & төрөөгүйгээ & төрөхөөсөө & төрөхөөр & төрөхөөс & төрдгөөс & төрөөрэй & төрөөсэй & төрөхөө & төртөл & төрөөгүйгээ
QGRAM: <CVB.CNGR 130 & VF.IND.PRF-EMPH 115 & PC.INF-NOM 72 & VF.IND.AOR 43 & CVB.ANT 35 & PC.US-NOM 33 & VF.IND.PRS 31 & CVB.MOD 25 & PC.INF-GEN 14 & PC.DUR-CAR-NOM 12 & PC.INF-CAR-NOM 10 & PC.INF-DAT 10 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 9 & CVB.COND 6 & PC.US-CAR-NOM 6 & PC.INF-ACC 4 & CVB.CONC 3 & CVB.CONFEST 3 & CVB.CNGR 3 & PC.DUR-CAR-POSS.REFL 2 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.INF-INSTR 2 & PC.INF-ABL 2 & PC.US-ABL 1 & VF.RECOM 1 & VF.SPER 1 & PC.INF-POSS.REFL 1 & CVB.TERM 1 & PC.DUR-CAR-POSS.REFL 0 > 577
LEXEM: [төрөх]
QLEX: [төрөх] 577
QFLEX: ж 130 & жээ 115 & х 72 & в 43 & өд 35 & дөг 33 & нө 31 & н 25 & хийн 14 & өгүй 12 & хгүй 10 & хөд 10 & хдөө 9 & вөл 6 & дөггүй 6 & хийг 4 & вч 3 & # 3 & ч 3 & өгүйгээ 2 & хөөсөө 2 & хөөр 2 & хөөс 2 & дгөөс 1 & өрэй 1 & өсэй 1 & хөө 1 & төл 1 & өгүйгээ 0
REVWORD: жр}9E40+U{т & ээжр}9E40+U{т & х}9E40+U{р}9E40+U{т & в}9E40+U{р}9E40+U{т & д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & г}9E40+U{др}9E40+U{т & }9E40+U{нр}9E40+U{т & н}9E40+U{р}9E40+U{т & нйих}9E40+U{р}9E40+U{т & й}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & й}FA40+U{гх}9E40+U{р}9E40+U{т & д}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{т & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{р}9E40+U{т & л}9E40+U{вр}9E40+U{т & й}FA40+U{гг}9E40+U{др}9E40+U{т & гйих}9E40+U{р}9E40+U{т & чв}9E40+U{р}9E40+U{т & цг}9E40+U{мр}9E40+U{т & чр}9E40+U{т & ээгй}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{т & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{т & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{т & с}9E40+U{}9E40+U{гдр}9E40+U{т & йэр}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & йэс}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{т & л}9E40+U{тр}9E40+U{т
FREQ: 577
RANG: 286
QWORDF: <төрж 130 & төржээ 115 & төрөх 72 & төрөв 43 & төрөөд 35 & төрдөг 33 & төрнө 31 & төрөн 25 & төрөхийн 14 & төрөөгүй 12 & төрөхгүй 10 & төрөхөд 10 & төрөхдөө 9 & төрвөл 6 & төрдөггүй 6 & төрөхийг 4 & төрөвч 3 & төрмөгц 3 & төрч 3 & төрөөгүйгээ 2 & төрөхөөсөө 2 & төрөхөөр 2 & төрөхөөс 2 & төрдгөөс 1 & төрөөрэй 1 & төрөөсэй 1 & төрөхөө 1 & төртөл 1 & төрөөгүйгээ 0 > 577
GRAMFORM: CVB.CNGR & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & CVB.ANT & PC.US-NOM & VF.IND.PRS & CVB.MOD & PC.INF-GEN & PC.DUR-CAR-NOM & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-DAT & PC.INF-DAT-POSS.REFL & CVB.COND & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-ACC & CVB.CONC & CVB.CONFEST & CVB.CNGR & PC.DUR-CAR-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.INF-ABL & PC.US-ABL & VF.RECOM & VF.SPER & PC.INF-POSS.REFL & CVB.TERM & PC.DUR-CAR-POSS.REFL
WORDFORM: хойно & хойноо & хойнын & хойныг
QGRAM: <NOM 474 & POSS.REFL 98 & GEN 4 & ACC 1 > 577
LEXEM: [хойно]
QLEX: [хойно] 577
QFLEX: ø 474 & о 98 & ын 4 & ыг 1
REVWORD: онйох & оонйох & нынйох & гынйох
FREQ: 577
RANG: 287
QWORDF: <хойно 474 & хойноо 98 & хойнын 4 & хойныг 1 > 577
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & GEN & ACC
WORDFORM: үзэгдэнэ & үзэгдэх & үзэгдэж & үзэгдэв & үзэгдсэн & үзэгдэн & үзэгдээд & үзэгдэхэд & үзэгддэг & үзэгдсэнгүй & үзэгдсэнд & үзэгдэхийг & үзэгдэхээс & үзэгдэхээ & үзэгдсэнээ & үзэгдвэл & үзэгджээ & үзэгдэхийн & үзэгдэхтэй & үзэгдмээр & үзэгдсэнийг & үзэгдсээр & үзэгдэгч & үзэгдэхээр & үзэгдээсэй & үзэгддэггүй & үзэгдсэний & үзэгдэвч
QGRAM: <VF.IND.PRS 164 & PC.INF-NOM 115 & CVB.CNGR 65 & VF.IND.AOR 61 & PC.PRF-NOM 27 & CVB.MOD 27 & CVB.ANT 20 & PC.INF-DAT 18 & PC.US-NOM 10 & PC.PRF-CAR-NOM 10 & PC.PRF-DAT 7 & PC.INF-ACC 7 & PC.INF-ABL 7 & PC.INF-POSS.REFL 5 & PC.PRF-POSS.REFL 4 & CVB.COND 3 & VF.IND.PRF-EMPH 3 & PC.INF-GEN 3 & PC.INF-COM-NOM 3 & PC.INTENT 2 & PC.PRF-ACC 2 & CVB.PERSEV 2 & PC.ACT 2 & PC.INF-INSTR 2 & VF.SPER 2 & PC.US-CAR-NOM 1 & PC.PRF-GEN 1 & CVB.CONC 1 > 574
LEXEM: [үзэгдэх]
QLEX: [үзэгдэх] 574
QFLEX: нэ 164 & х 115 & ж 65 & в 61 & сэн 27 & н 27 & ээд 20 & хэд 18 & дэг 10 & сэнгүй 10 & сэнд 7 & хийг 7 & хээс 7 & хээ 5 & сэнээ 4 & вэл 3 & жээ 3 & хийн 3 & хтэй 3 & мээр 2 & сэнийг 2 & сээр 2 & гч 2 & хээр 2 & ээсэй 2 & дэггүй 1 & сэний 1 & вч 1
REVWORD: энэдгэз}FA40+U{ & хэдгэз}FA40+U{ & жэдгэз}FA40+U{ & вэдгэз}FA40+U{ & нэсдгэз}FA40+U{ & нэдгэз}FA40+U{ & дээдгэз}FA40+U{ & дэхэдгэз}FA40+U{ & гэддгэз}FA40+U{ & й}FA40+U{гнэсдгэз}FA40+U{ & днэсдгэз}FA40+U{ & гйихэдгэз}FA40+U{ & сээхэдгэз}FA40+U{ & ээхэдгэз}FA40+U{ & ээнэсдгэз}FA40+U{ & лэвдгэз}FA40+U{ & ээждгэз}FA40+U{ & нйихэдгэз}FA40+U{ & йэтхэдгэз}FA40+U{ & рээмдгэз}FA40+U{ & гйинэсдгэз}FA40+U{ & рээсдгэз}FA40+U{ & чгэдгэз}FA40+U{ & рээхэдгэз}FA40+U{ & йэсээдгэз}FA40+U{ & й}FA40+U{ггэддгэз}FA40+U{ & йинэсдгэз}FA40+U{ & чвэдгэз}FA40+U{
FREQ: 574
RANG: 288
QWORDF: <үзэгдэнэ 164 & үзэгдэх 115 & үзэгдэж 65 & үзэгдэв 61 & үзэгдсэн 27 & үзэгдэн 27 & үзэгдээд 20 & үзэгдэхэд 18 & үзэгддэг 10 & үзэгдсэнгүй 10 & үзэгдсэнд 7 & үзэгдэхийг 7 & үзэгдэхээс 7 & үзэгдэхээ 5 & үзэгдсэнээ 4 & үзэгдвэл 3 & үзэгджээ 3 & үзэгдэхийн 3 & үзэгдэхтэй 3 & үзэгдмээр 2 & үзэгдсэнийг 2 & үзэгдсээр 2 & үзэгдэгч 2 & үзэгдэхээр 2 & үзэгдээсэй 2 & үзэгддэггүй 1 & үзэгдсэний 1 & үзэгдэвч 1 > 574
GRAMFORM: VF.IND.PRS & PC.INF-NOM & CVB.CNGR & VF.IND.AOR & PC.PRF-NOM & CVB.MOD & CVB.ANT & PC.INF-DAT & PC.US-NOM & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-DAT & PC.INF-ACC & PC.INF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & PC.PRF-POSS.REFL & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-GEN & PC.INF-COM-NOM & PC.INTENT & PC.PRF-ACC & CVB.PERSEV & PC.ACT & PC.INF-INSTR & VF.SPER & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & CVB.CONC
WORDFORM: чулуу & чулууг & чулуугаар & чулуугаа & чулууд & чулуугүй
QGRAM: <NOM 408 & ACC 84 & INSTR 57 & POSS.REFL 21 & N.PL4A-NOM 2 & CAR-NOM 1 > 573
LEXEM: [чулуу(н)]
QLEX: [чулуу(н)] 573
QFLEX: ø 408 & г 84 & гаар 57 & гаа 21 & д 2 & гүй 1
REVWORD: уулуч & гуулуч & раагуулуч & аагуулуч & дуулуч & й}FA40+U{гуулуч
FREQ: 573
RANG: 289
QWORDF: <чулуу 408 & чулууг 84 & чулуугаар 57 & чулуугаа 21 & чулууд 2 & чулуугүй 1 > 573
GRAMFORM: NOM & ACC & INSTR & POSS.REFL & N.PL4A-NOM & CAR-NOM
WORDFORM: жаргал & жаргалыг & жаргалд & жаргалаар & жаргалаас & жаргалаараа & жаргалаасаа
QGRAM: <NOM 432 & ACC 87 & DAT 31 & INSTR 14 & ABL 5 & INSTR-POSS.REFL 1 & ABL-POSS.REFL 1 > 571
LEXEM: [жаргал]
QLEX: [жаргал] 571
QFLEX: ø 432 & ыг 87 & д 31 & аар 14 & аас 5 & аараа 1 & аасаа 1
REVWORD: лаграж & гылаграж & длаграж & раалаграж & саалаграж & аараалаграж & аасаалаграж
FREQ: 571
RANG: 290
QWORDF: <жаргал 432 & жаргалыг 87 & жаргалд 31 & жаргалаар 14 & жаргалаас 5 & жаргалаараа 1 & жаргалаасаа 1 > 571
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & INSTR & ABL & INSTR-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: зүүн
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD 570 > 570
LEXEM: [зүүн]@[зүү(н)]@[зүүх]
QLEX: [зүүн]@[зүү(н)]@[зүүх] 570
QFLEX: ø;ø;н 570
REVWORD: н}FA40+U{}FA40+U{з
FREQ: 570
RANG: 291
QWORDF: <зүүн 570 > 570
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD
WORDFORM: тун
QGRAM: <NOM@VF.IMP 570 > 570
LEXEM: [тун]@[тунах]
QLEX: [тун]@[тунах] 570
QFLEX: ø;ø 570
REVWORD: нут
FREQ: 570
RANG: 292
QWORDF: <тун 570 > 570
GRAMFORM: NOM@VF.IMP
WORDFORM: аргагүй
QGRAM: <NOM@CAR-NOM 569 > 569
LEXEM: [аргагүй]@[арга]
QLEX: [аргагүй]@[арга] 569
QFLEX: ø;гүй 569
REVWORD: й}FA40+U{гагра
FREQ: 569
RANG: 293
QWORDF: <аргагүй 569 > 569
GRAMFORM: NOM@CAR-NOM
WORDFORM: зарим & заримыг & заримд & заримтай & заримы & заримын & заримаас & заримынх
QGRAM: <NOM 524 & ACC 20 & DAT 6 & COM-NOM 6 & GEN 5 & GEN 4 & ABL 3 & GEN-SUBST-NOM 1 > 569
LEXEM: [зарим]
QLEX: [зарим] 569
QFLEX: ø 524 & ыг 20 & д 6 & тай 6 & ы 5 & ын 4 & аас 3 & ынх 1
REVWORD: мираз & гымираз & дмираз & йатмираз & ымираз & нымираз & саамираз & хнымираз
FREQ: 569
RANG: 294
QWORDF: <зарим 524 & заримыг 20 & заримд 6 & заримтай 6 & заримы 5 & заримын 4 & заримаас 3 & заримынх 1 > 569
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & COM-NOM & GEN & GEN & ABL & GEN-SUBST-NOM
WORDFORM: үр & үрийг & үрээс & үрээсээ & үрийгээ
QGRAM: <NOM 517 & ACC 38 & ABL 7 & ABL-POSS.REFL 4 & ACC-POSS.REFL 1 > 567
LEXEM: [үр]
QLEX: [үр] 567
QFLEX: ø 517 & ийг 38 & ээс 7 & ээсээ 4 & ийгээ 1
REVWORD: р}FA40+U{ & гйир}FA40+U{ & сээр}FA40+U{ & ээсээр}FA40+U{ & ээгйир}FA40+U{
FREQ: 567
RANG: 295
QWORDF: <үр 517 & үрийг 38 & үрээс 7 & үрээсээ 4 & үрийгээ 1 > 567
GRAMFORM: NOM & ACC & ABL & ABL-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL
WORDFORM: чадахгүй & чадахгүйгээ & чадахгүйг & чадахгүйгээс
QGRAM: <NOM@PC.INF-CAR-NOM 532 & POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL 16 & ACC@PC.INF-CAR-ACC 7 & ABL@PC.INF-CAR-ABL 2 > 557
LEXEM: [чадахгүй]@[чадах]
QLEX: [чадахгүй]@[чадах] 557
QFLEX: ø;гүй 532 & гээ;гүйгээ 16 & г;гүйг 7 & гээс;гүйгээс 2
REVWORD: й}FA40+U{гхадач & ээгй}FA40+U{гхадач & гй}FA40+U{гхадач & сээгй}FA40+U{гхадач
FREQ: 557
RANG: 296
QWORDF: <чадахгүй 532 & чадахгүйгээ 16 & чадахгүйг 7 & чадахгүйгээс 2 > 557
GRAMFORM: NOM@PC.INF-CAR-NOM & POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL & ACC@PC.INF-CAR-ACC & ABL@PC.INF-CAR-ABL
WORDFORM: хараад & хараагийн & хараагаас
QGRAM: <DAT@CVB.ANT 547 & GEN@PC.DUR-GEN 8 & ABL@PC.DUR-ABL 1 > 556
LEXEM: [хараа]@[харах]
QLEX: [хараа]@[харах] 556
QFLEX: д;ад 547 & гийн;агийн 8 & гаас;агаас 1
REVWORD: даарах & нйигаарах & саагаарах
FREQ: 556
RANG: 297
QWORDF: <хараад 547 & хараагийн 8 & хараагаас 1 > 556
GRAMFORM: DAT@CVB.ANT & GEN@PC.DUR-GEN & ABL@PC.DUR-ABL
WORDFORM: эзэн & эзнээ & эзэндээ & эзэнд & эзнээс & эзнээр & эзнээсээ
QGRAM: <NOM 426 & POSS.REFL 77 & DAT-POSS.REFL 24 & DAT 20 & REL-ABL 7 & INSTR 1 & REL-ABL-POSS.REFL 1 > 556
LEXEM: [эзэн]
QLEX: [эзэн] 556
QFLEX: ø 426 & нээ 77 & дээ 24 & д 20 & нээс 7 & нээр 1 & нээсээ 1
REVWORD: нэзэ & ээнзэ & ээднэзэ & днэзэ & сээнзэ & рээнзэ & ээсээнзэ
FREQ: 556
RANG: 298
QWORDF: <эзэн 426 & эзнээ 77 & эзэндээ 24 & эзэнд 20 & эзнээс 7 & эзнээр 1 & эзнээсээ 1 > 556
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & DAT & REL-ABL & INSTR & REL-ABL-POSS.REFL
WORDFORM: түүнд & түүнээ & түүнийгээ & түүндээ & түүнгүйгээр & түүнгүй
QGRAM: <DAT 331 & POSS.REFL 85 & ACC-POSS.REFL 69 & DAT-POSS.REFL 66 & CAR-INSTR 2 & CAR-NOM 1 > 554
LEXEM: [түүн]
QLEX: [түүн] 554
QFLEX: д 331 & ээ 85 & ийгээ 69 & дээ 66 & гүйгээр 2 & гүй 1
REVWORD: дн}FA40+U{}FA40+U{т & ээн}FA40+U{}FA40+U{т & ээгйин}FA40+U{}FA40+U{т & ээдн}FA40+U{}FA40+U{т & рээгй}FA40+U{гн}FA40+U{}FA40+U{т & й}FA40+U{гн}FA40+U{}FA40+U{т
FREQ: 554
RANG: 299
QWORDF: <түүнд 331 & түүнээ 85 & түүнийгээ 69 & түүндээ 66 & түүнгүйгээр 2 & түүнгүй 1 > 554
GRAMFORM: DAT & POSS.REFL & ACC-POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & CAR-INSTR & CAR-NOM
WORDFORM: байтал
QGRAM: <NOM@CVB.TERM 553 > 553
LEXEM: [байтал]@[байх]
QLEX: [байтал]@[байх] 553
QFLEX: ø;тал 553
REVWORD: латйаб
FREQ: 553
RANG: 300
QWORDF: <байтал 553 > 553
GRAMFORM: NOM@CVB.TERM
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
8167189969
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov