Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: өнгөрч & өнгөрөх & өнгөрөв & өнгөрлөө & өнгөрөхөд & өнгөрчээ & өнгөрөөд & өнгөрнө & өнгөрөн & өнгөрдөг & өнгөрвөл & өнгөрөхдөө & өнгөрөхийн & өнгөртөл & өнгөрөхгүй & өнгөрөвч & өнгөрөхөөр & өнгөрөхийг & өнгөрөөгүй & өнгөрөхөөс & өнгөрдөггүй & өнгөрье & өнгөрдгөөрөө & өнгөрдгөөс & өнгөрүүзэй & өнгөрөхөө & өнгөрөхтэйгээ & өнгөрхийн & өнгөрхийнхөө
QGRAM: <CVB.CNGR 144 & PC.INF-NOM 121 & VF.IND.AOR 55 & VF.IND.PROF-EMPH 46 & PC.INF-DAT 45 & VF.IND.PRF-EMPH 45 & CVB.ANT 28 & VF.IND.PRS 26 & CVB.MOD 24 & PC.US-NOM 15 & CVB.COND 13 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 12 & PC.INF-GEN 11 & CVB.TERM 10 & PC.INF-CAR-NOM 6 & CVB.CONC 5 & PC.INF-INSTR 5 & PC.INF-ACC 5 & PC.DUR-CAR-NOM 3 & PC.INF-ABL 3 & PC.US-CAR-NOM 2 & VF.VOL 2 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.US-ABL 1 & VF.PREV 1 & PC.INF-POSS.REFL 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 633
LEXEM: [өнгөрөх]
QLEX: [өнгөрөх] 633
QFLEX: ч 144 & х 121 & в 55 & лөө 46 & хөд 45 & чээ 45 & өөд 28 & нө 26 & н 24 & дөг 15 & вөл 13 & хдөө 12 & хийн 11 & төл 10 & хгүй 6 & вч 5 & хөөр 5 & хийг 5 & өөгүй 3 & хөөс 3 & дөггүй 2 & ье 2 & дгөөрөө 1 & дгөөс 1 & үүзэй 1 & хөө 1 & хтэйгээ 1 & хийн 1 & хийнхөө 1
REVWORD: чр}9E40+U{гн}9E40+U{ & х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & в}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{гн}9E40+U{ & д}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & ээчр}9E40+U{гн}9E40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & }9E40+U{нр}9E40+U{гн}9E40+U{ & н}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & г}9E40+U{др}9E40+U{гн}9E40+U{ & л}9E40+U{вр}9E40+U{гн}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & нйих}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & л}9E40+U{тр}9E40+U{гн}9E40+U{ & й}FA40+U{гх}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & чв}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & гйих}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & й}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & й}FA40+U{гг}9E40+U{др}9E40+U{гн}9E40+U{ & еьр}9E40+U{гн}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{гдр}9E40+U{гн}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{гдр}9E40+U{гн}9E40+U{ & йэз}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & ээгйэтх}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & нйихр}9E40+U{гн}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хнйихр}9E40+U{гн}9E40+U{
FREQ: 633
RANG: 261
QWORDF: <өнгөрч 144 & өнгөрөх 121 & өнгөрөв 55 & өнгөрлөө 46 & өнгөрөхөд 45 & өнгөрчээ 45 & өнгөрөөд 28 & өнгөрнө 26 & өнгөрөн 24 & өнгөрдөг 15 & өнгөрвөл 13 & өнгөрөхдөө 12 & өнгөрөхийн 11 & өнгөртөл 10 & өнгөрөхгүй 6 & өнгөрөвч 5 & өнгөрөхөөр 5 & өнгөрөхийг 5 & өнгөрөөгүй 3 & өнгөрөхөөс 3 & өнгөрдөггүй 2 & өнгөрье 2 & өнгөрдгөөрөө 1 & өнгөрдгөөс 1 & өнгөрүүзэй 1 & өнгөрөхөө 1 & өнгөрөхтэйгээ 1 & өнгөрхийн 1 & өнгөрхийнхөө 1 > 633
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & VF.IND.PROF-EMPH & PC.INF-DAT & VF.IND.PRF-EMPH & CVB.ANT & VF.IND.PRS & CVB.MOD & PC.US-NOM & CVB.COND & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-GEN & CVB.TERM & PC.INF-CAR-NOM & CVB.CONC & PC.INF-INSTR & PC.INF-ACC & PC.DUR-CAR-NOM & PC.INF-ABL & PC.US-CAR-NOM & VF.VOL & PC.US-INSTR-POSS.REFL & PC.US-ABL & VF.PREV & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-GEN & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: дөрвөн & дөрвөнд
QGRAM: <NOM@REL-NOM 627 & DAT@DAT 5 > 632
LEXEM: [дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)]
QLEX: [дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)] 632
QFLEX: ø;ø 627 & д;д 5
REVWORD: н}9E40+U{вр}9E40+U{д & дн}9E40+U{вр}9E40+U{д
FREQ: 632
RANG: 262
QWORDF: <дөрвөн 627 & дөрвөнд 5 > 632
GRAMFORM: NOM@REL-NOM & DAT@DAT
WORDFORM: арван & аравны
QGRAM: <NOM@REL-NOM 625 & GEN@GEN 4 > 629
LEXEM: [арван]@[арав (арван)]
QLEX: [арван]@[арав (арван)] 629
QFLEX: ø;ø 625 & ы;ны 4
REVWORD: навра & ынвара
FREQ: 629
RANG: 263
QWORDF: <арван 625 & аравны 4 > 629
GRAMFORM: NOM@REL-NOM & GEN@GEN
WORDFORM: хаан
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 628 > 628
LEXEM: [хаан]@[хаах]
QLEX: [хаан]@[хаах] 628
QFLEX: ø;н 628
REVWORD: наах
FREQ: 628
RANG: 264
QWORDF: <хаан 628 > 628
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: жилийн
QGRAM: <NOM@CVB.MOD@GEN 627 > 627
LEXEM: [жилийн]@[жилийх]@[жил]
QLEX: [жилийн]@[жилийх]@[жил] 627
QFLEX: ø;н;ийн 627
REVWORD: нйилиж
FREQ: 627
RANG: 265
QWORDF: <жилийн 627 > 627
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD@GEN
WORDFORM: инээв & инээж & инээн & инээх & инээгээд & инээснээ & инээхэд & инээнэ & инээлээ & инээсэн & инээсээр & инээдэг & инээхийн & инээжээ & инээмээр & инээсэнгүй & инээхгүй & инээхдээ & инээсэнд & инээхээс & инээвэл & инээдэггүй & инээхийг & инээхээ & инээгээгүй & инээгээгүйгээс & инээгээрэй & инээснийг & инээснээс & инээтэл & инээхд
QGRAM: <VF.IND.AOR 155 & CVB.CNGR 146 & CVB.MOD 69 & PC.INF-NOM 50 & CVB.ANT 29 & PC.PRF-POSS.REFL 26 & PC.INF-DAT 26 & VF.IND.PRS 21 & VF.IND.PROF-EMPH 17 & PC.PRF-NOM 16 & CVB.PERSEV 15 & PC.US-NOM 10 & PC.INF-GEN 6 & VF.IND.PRF-EMPH 4 & PC.INTENT 4 & PC.PRF-CAR-NOM 4 & PC.INF-CAR-NOM 4 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 4 & PC.PRF-DAT 3 & PC.INF-ABL 3 & CVB.COND 2 & PC.US-CAR-NOM 2 & PC.INF-ACC 2 & PC.INF-POSS.REFL 2 & PC.DUR-CAR-NOM 1 & PC.DUR-CAR-ABL 1 & VF.RECOM 1 & PC.PRF-ACC 1 & PC.PRF-ABL 1 & CVB.TERM 1 & PC.INF-DAT 1 > 627
LEXEM: [инээх]
QLEX: [инээх] 627
QFLEX: в 155 & ж 146 & н 69 & х 50 & гээд 29 & снээ 26 & хэд 26 & нэ 21 & # 17 & сэн 16 & сээр 15 & дэг 10 & хийн 6 & жээ 4 & мээр 4 & сэнгүй 4 & хгүй 4 & хдээ 4 & сэнд 3 & хээс 3 & вэл 2 & дэггүй 2 & хийг 2 & хээ 2 & гээгүй 1 & гээгүйгээс 1 & гээрэй 1 & снийг 1 & снээс 1 & тэл 1 & хд 1
REVWORD: вээни & жээни & нээни & хээни & дээгээни & ээнсээни & дэхээни & энээни & ээлээни & нэсээни & рээсээни & гэдээни & нйихээни & ээжээни & рээмээни & й}FA40+U{гнэсээни & й}FA40+U{гхээни & ээдхээни & днэсээни & сээхээни & лэвээни & й}FA40+U{ггэдээни & гйихээни & ээхээни & й}FA40+U{гээгээни & сээгй}FA40+U{гээгээни & йэрээгээни & гйинсээни & сээнсээни & лэтээни & дхээни
FREQ: 627
RANG: 266
QWORDF: <инээв 155 & инээж 146 & инээн 69 & инээх 50 & инээгээд 29 & инээснээ 26 & инээхэд 26 & инээнэ 21 & инээлээ 17 & инээсэн 16 & инээсээр 15 & инээдэг 10 & инээхийн 6 & инээжээ 4 & инээмээр 4 & инээсэнгүй 4 & инээхгүй 4 & инээхдээ 4 & инээсэнд 3 & инээхээс 3 & инээвэл 2 & инээдэггүй 2 & инээхийг 2 & инээхээ 2 & инээгээгүй 1 & инээгээгүйгээс 1 & инээгээрэй 1 & инээснийг 1 & инээснээс 1 & инээтэл 1 & инээхд 1 > 627
GRAMFORM: VF.IND.AOR & CVB.CNGR & CVB.MOD & PC.INF-NOM & CVB.ANT & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-DAT & VF.IND.PRS & VF.IND.PROF-EMPH & PC.PRF-NOM & CVB.PERSEV & PC.US-NOM & PC.INF-GEN & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INTENT & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.INF-ABL & CVB.COND & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-ACC & PC.INF-POSS.REFL & PC.DUR-CAR-NOM & PC.DUR-CAR-ABL & VF.RECOM & PC.PRF-ACC & PC.PRF-ABL & CVB.TERM & PC.INF-DAT
WORDFORM: нүдэнд & нүднээс & нүдэндээ & нүднээ & нүднээсээ & нүдэнгээ
QGRAM: <REL-DAT 408 & ABL 94 & REL-DAT-POSS.REFL 67 & POSS.REFL 31 & ABL-POSS.REFL 26 & POSS.REFL 1 > 627
LEXEM: [нүд(эн)]
QLEX: [нүд(эн)] 627
QFLEX: энд 408 & нээс 94 & эндээ 67 & нээ 31 & нээсээ 26 & энгээ 1
REVWORD: днэд}FA40+U{н & сээнд}FA40+U{н & ээднэд}FA40+U{н & ээнд}FA40+U{н & ээсээнд}FA40+U{н & ээгнэд}FA40+U{н
FREQ: 627
RANG: 267
QWORDF: <нүдэнд 408 & нүднээс 94 & нүдэндээ 67 & нүднээ 31 & нүднээсээ 26 & нүдэнгээ 1 > 627
GRAMFORM: REL-DAT & ABL & REL-DAT-POSS.REFL & POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & POSS.REFL
WORDFORM: нөхөр & нөхрөө & нөхөртөө & нөхрийг & нөхөрт & нөхрийгөө & нөхрөөсөө & нөхрөөс & нөхөрийнх & нөхрөөр & нөхрөөрөө & нөхрийгээ
QGRAM: <NOM 407 & POSS.REFL 100 & DAT-POSS.REFL 42 & ACC 28 & DAT 17 & ACC-POSS.REFL 11 & # 9 & ABL 7 & GEN-SUBST-NOM 1 & INSTR 1 & # 1 & # 1 > 625
LEXEM: [нөхөр]
QLEX: [нөхөр] 625
QFLEX: ø 407 & # 100 & төө 42 & # 28 & т 17 & # 11 & # 9 & # 7 & ийнх 1 & # 1 & # 1 & # 1
REVWORD: р}9E40+U{х}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{х}9E40+U{н & гйирх}9E40+U{н & тр}9E40+U{х}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{гйирх}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & с}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & хнйир}9E40+U{х}9E40+U{н & р}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & ээгйирх}9E40+U{н
FREQ: 625
RANG: 268
QWORDF: <нөхөр 407 & нөхрөө 100 & нөхөртөө 42 & нөхрийг 28 & нөхөрт 17 & нөхрийгөө 11 & нөхрөөсөө 9 & нөхрөөс 7 & нөхөрийнх 1 & нөхрөөр 1 & нөхрөөрөө 1 & нөхрийгээ 1 > 625
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & ACC & DAT & ACC-POSS.REFL & # & ABL & GEN-SUBST-NOM & INSTR & # & #
WORDFORM: уул & уулыг & уулаар
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 566 & ACC@ACC 53 & INSTR@INSTR 6 > 625
LEXEM: [уул]@[уул(ан)]
QLEX: [уул]@[уул(ан)] 625
QFLEX: ø;ø 566 & ыг;ыг 53 & аар;аар 6
REVWORD: луу & гылуу & раалуу
FREQ: 625
RANG: 269
QWORDF: <уул 566 & уулыг 53 & уулаар 6 > 625
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & ACC@ACC & INSTR@INSTR
WORDFORM: гол & голыг & голоосоо & голоос & голоор & голы & голоороо & голыгоо
QGRAM: <NOM 502 & ACC 70 & ABL-POSS.REFL 18 & ABL 13 & INSTR 12 & GEN 5 & INSTR-POSS.REFL 2 & ACC-POSS.REFL 2 > 624
LEXEM: [гол]
QLEX: [гол] 624
QFLEX: ø 502 & ыг 70 & оосоо 18 & оос 13 & оор 12 & ы 5 & оороо 2 & ыгоо 2
REVWORD: лог & гылог & оосоолог & соолог & роолог & ылог & оороолог & оогылог
FREQ: 624
RANG: 270
QWORDF: <гол 502 & голыг 70 & голоосоо 18 & голоос 13 & голоор 12 & голы 5 & голоороо 2 & голыгоо 2 > 624
GRAMFORM: NOM & ACC & ABL-POSS.REFL & ABL & INSTR & GEN & INSTR-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL
WORDFORM: буй & буйг & буйн & буйгаа & буйгаар & буйгаараа & буйгаас
QGRAM: <NOM 541 & ACC 58 & GEN 10 & POSS.REFL 8 & INSTR 2 & INSTR-POSS.REFL 1 & ABL 1 > 621
LEXEM: [буй]
QLEX: [буй] 621
QFLEX: ø 541 & г 58 & н 10 & гаа 8 & гаар 2 & гаараа 1 & гаас 1
REVWORD: йуб & гйуб & нйуб & аагйуб & раагйуб & аараагйуб & саагйуб
FREQ: 621
RANG: 271
QWORDF: <буй 541 & буйг 58 & буйн 10 & буйгаа 8 & буйгаар 2 & буйгаараа 1 & буйгаас 1 > 621
GRAMFORM: NOM & ACC & GEN & POSS.REFL & INSTR & INSTR-POSS.REFL & ABL
WORDFORM: болон
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 619 > 619
LEXEM: [болон]@[болох]
QLEX: [болон]@[болох] 619
QFLEX: ø;н 619
REVWORD: нолоб
FREQ: 619
RANG: 272
QWORDF: <болон 619 > 619
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: болохгүй & болохгүйг & болохгүйгээс
QGRAM: <NOM@PC.INF-CAR-NOM 606 & ACC@PC.INF-CAR-ACC 8 & ABL@PC.INF-CAR-ABL 1 > 615
LEXEM: [болохгүй]@[болох]
QLEX: [болохгүй]@[болох] 615
QFLEX: ø;гүй 606 & г;гүйг 8 & гээс;гүйгээс 1
REVWORD: й}FA40+U{гхолоб & гй}FA40+U{гхолоб & сээгй}FA40+U{гхолоб
FREQ: 615
RANG: 273
QWORDF: <болохгүй 606 & болохгүйг 8 & болохгүйгээс 1 > 615
GRAMFORM: NOM@PC.INF-CAR-NOM & ACC@PC.INF-CAR-ACC & ABL@PC.INF-CAR-ABL
WORDFORM: данзан & данзанг & данзанд & данзантай & данзантайгаа & данзаны & данзаныг
QGRAM: <NOM 512 & ACC 52 & DAT 38 & COM-NOM 3 & COM-POSS.REFL 1 & GEN 1 & ACC 1 > 608
LEXEM: [данзан]
QLEX: [данзан] 608
QFLEX: ø 512 & г 52 & д 38 & тай 3 & тайгаа 1 & ы 1 & ыг 1
REVWORD: назнад & гназнад & дназнад & йатназнад & аагйатназнад & ыназнад & гыназнад
FREQ: 608
RANG: 274
QWORDF: <данзан 512 & данзанг 52 & данзанд 38 & данзантай 3 & данзантайгаа 1 & данзаны 1 & данзаныг 1 > 608
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & COM-NOM & COM-POSS.REFL & GEN & ACC
WORDFORM: зуур & зуурт & зуургүй & зуураас & зууртаа & зуурыг
QGRAM: <NOM 567 & DAT 24 & CAR-NOM 10 & ABL 2 & DAT-POSS.REFL 2 & ACC 1 > 606
LEXEM: [зуур]
QLEX: [зуур] 606
QFLEX: ø 567 & т 24 & гүй 10 & аас 2 & таа 2 & ыг 1
REVWORD: рууз & трууз & й}FA40+U{грууз & саарууз & аатрууз & гырууз
FREQ: 606
RANG: 275
QWORDF: <зуур 567 & зуурт 24 & зуургүй 10 & зуураас 2 & зууртаа 2 & зуурыг 1 > 606
GRAMFORM: NOM & DAT & CAR-NOM & ABL & DAT-POSS.REFL & ACC
WORDFORM: яриа & яриаг & ярианд & ярианаас & яриагаа & яриан & яриандаа & ярианыг & яриагаар & яриагаараа
QGRAM: <NOM 340 & ACC 108 & REL-DAT 56 & REL-ABL 28 & POSS.REFL 26 & REL-NOM 18 & REL-DAT-POSS.REFL 12 & ACC 8 & INSTR 7 & INSTR-POSS.REFL 2 > 605
LEXEM: [яриа(н)]
QLEX: [яриа(н)] 605
QFLEX: ø 340 & г 108 & нд 56 & наас 28 & гаа 26 & н 18 & ндаа 12 & ныг 8 & гаар 7 & гаараа 2
REVWORD: аиря & гаиря & днаиря & саанаиря & аагаиря & наиря & ааднаиря & гынаиря & раагаиря & аараагаиря
FREQ: 605
RANG: 276
QWORDF: <яриа 340 & яриаг 108 & ярианд 56 & ярианаас 28 & яриагаа 26 & яриан 18 & яриандаа 12 & ярианыг 8 & яриагаар 7 & яриагаараа 2 > 605
GRAMFORM: NOM & ACC & REL-DAT & REL-ABL & POSS.REFL & REL-NOM & REL-DAT-POSS.REFL & ACC & INSTR & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: уулын & уулынхаа & уулынх
QGRAM: <NOM@GEN 590 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 13 & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM 1 > 604
LEXEM: [уулын]@[уул]
QLEX: [уулын]@[уул] 604
QFLEX: ø;ын 590 & хаа;ынхаа 13 & х;ынх 1
REVWORD: нылуу & аахнылуу & хнылуу
FREQ: 604
RANG: 277
QWORDF: <уулын 590 & уулынхаа 13 & уулынх 1 > 604
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
WORDFORM: хоёрын & хоёрынхоо & хоёрынх & хоёрынд
QGRAM: <NOM@GEN 568 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 24 & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM 5 & DAT@GEN-DAT 1 > 598
LEXEM: [хоёрын]@[хоёр]
QLEX: [хоёрын]@[хоёр] 598
QFLEX: ø;ын 568 & хоо;ынхоо 24 & х;ынх 5 & д;ынд 1
REVWORD: ныр}1540+U{ох & оохныр}1540+U{ох & хныр}1540+U{ох & дныр}1540+U{ох
FREQ: 598
RANG: 278
QWORDF: <хоёрын 568 & хоёрынхоо 24 & хоёрынх 5 & хоёрынд 1 > 598
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM & DAT@GEN-DAT
WORDFORM: дуулж & дуулсан & дуулах & дуулаад & дуулав & дуулна & дуулан & дуулахад & дуулснаа & дуулахыг & дуулаа & дуулбал & дуулъя & дуулсаар & дуулахаас & дуулахдаа & дуулахын & дуулжээ & дуулаарай & дуулахаа & дуулахаар & дуулахтайгаа & дуулахы & дуулдаггүй & дуулдгийг & дуулсандаа & дуулсны & дуулаан & дуулаг & дуулахнаа & дуулахтай & дуулдагтай & дуулсанаа & дуулсангүй & дуулсанд & дуулснаас & дуулсныг & дуултал & дуулчихаас
QGRAM: <CVB.CNGR 162 & PC.PRF-NOM 97 & PC.INF-NOM 81 & CVB.ANT 40 & VF.IND.AOR 33 & VF.IND.PRS 26 & CVB.MOD 24 & PC.INF-DAT 16 & PC.PRF-POSS.REFL 16 & PC.INF-ACC 13 & PC.DUR-NOM 12 & CVB.COND 11 & VF.VOL 10 & CVB.PERSEV 8 & PC.INF-ABL 4 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 4 & PC.INF-GEN 4 & VF.IND.PRF-EMPH 4 & VF.RECOM 3 & PC.INF-POSS.REFL 3 & PC.INF-INSTR 2 & PC.INF-COM-POSS.REFL 2 & PC.INF-GEN/ACC 2 & PC.US-CAR-NOM 2 & PC.US-ACC 2 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.PRF-GEN 2 & N.PROC-NOM 1 & VF.JUSS 1 & PC.DMIN-POSS.REFL 1 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 1 & PC.US-COM-NOM 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.PRF-CAR-NOM 1 & PC.PRF-DAT 1 & PC.PRF-ABL 1 & PC.PRF-ACC 1 & CVB.TERM 1 & V.INTENS1-PC.INF-AAS 1 > 597
LEXEM: [дуулах]
QLEX: [дуулах] 597
QFLEX: ж 162 & сан 97 & х 81 & аад 40 & в 33 & на 26 & н 24 & хад 16 & снаа 16 & хыг 13 & аа 12 & бал 11 & ъя 10 & саар 8 & хаас 4 & хдаа 4 & хын 4 & жээ 4 & аарай 3 & хаа 3 & хаар 2 & хтайгаа 2 & хы 2 & даггүй 2 & дгийг 2 & сандаа 2 & сны 2 & аан 1 & г 1 & хнаа 1 & хтай 1 & дагтай 1 & санаа 1 & сангүй 1 & санд 1 & снаас 1 & сныг 1 & тал 1 & # 1
REVWORD: жлууд & наслууд & халууд & даалууд & валууд & анлууд & налууд & дахалууд & аанслууд & гыхалууд & аалууд & лаблууд & яълууд & рааслууд & саахалууд & аадхалууд & ныхалууд & ээжлууд & йараалууд & аахалууд & раахалууд & аагйатхалууд & ыхалууд & й}FA40+U{ггадлууд & гйигдлууд & ааднаслууд & ынслууд & наалууд & галууд & аанхалууд & йатхалууд & йатгадлууд & аанаслууд & й}FA40+U{гнаслууд & днаслууд & саанслууд & гынслууд & латлууд & саахичлууд
FREQ: 597
RANG: 279
QWORDF: <дуулж 162 & дуулсан 97 & дуулах 81 & дуулаад 40 & дуулав 33 & дуулна 26 & дуулан 24 & дуулахад 16 & дуулснаа 16 & дуулахыг 13 & дуулаа 12 & дуулбал 11 & дуулъя 10 & дуулсаар 8 & дуулахаас 4 & дуулахдаа 4 & дуулахын 4 & дуулжээ 4 & дуулаарай 3 & дуулахаа 3 & дуулахаар 2 & дуулахтайгаа 2 & дуулахы 2 & дуулдаггүй 2 & дуулдгийг 2 & дуулсандаа 2 & дуулсны 2 & дуулаан 1 & дуулаг 1 & дуулахнаа 1 & дуулахтай 1 & дуулдагтай 1 & дуулсанаа 1 & дуулсангүй 1 & дуулсанд 1 & дуулснаас 1 & дуулсныг 1 & дуултал 1 & дуулчихаас 1 > 597
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & CVB.ANT & VF.IND.AOR & VF.IND.PRS & CVB.MOD & PC.INF-DAT & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.DUR-NOM & CVB.COND & VF.VOL & CVB.PERSEV & PC.INF-ABL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-GEN & VF.IND.PRF-EMPH & VF.RECOM & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-GEN/ACC & PC.US-CAR-NOM & PC.US-ACC & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-GEN & N.PROC-NOM & VF.JUSS & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & PC.US-COM-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-DAT & PC.PRF-ABL & PC.PRF-ACC & CVB.TERM & V.INTENS1-PC.INF-AAS
WORDFORM: адил & адилд & адилыг
QGRAM: <NOM 592 & DAT 2 & ACC 2 > 596
LEXEM: [адил]
QLEX: [адил] 596
QFLEX: ø 592 & д 2 & ыг 2
REVWORD: лида & длида & гылида
FREQ: 596
RANG: 280
QWORDF: <адил 592 & адилд 2 & адилыг 2 > 596
GRAMFORM: NOM & DAT & ACC
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
180429759
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov