Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: бичсэн & бичиж & бичжээ & бичих & бичээд & бичдэг & бичнэ & бичихэд & бичсэнийг & бичихдээ & бичье & бичихгүй & бичсэний & бичив & бичсэнээр & бичээгүй & бичсэнээ & бичихийн & бичихээс & бичсэнээс & бичихээ & бичсээр & бичээрэй & бичдэггүй & бичихийг & бичихээр & бичсэнгүй & бичвэл & бичүүштэй & бичмээр & бичсүгэй & бичсэнтэй & бичсэнээсээ
QGRAM: <PC.PRF-NOM 204 & CVB.CNGR 133 & VF.IND.PRF-EMPH 71 & PC.INF-NOM 63 & CVB.ANT 38 & PC.US-NOM 28 & VF.IND.PRS 24 & PC.INF-DAT 16 & PC.PRF-ACC 14 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 12 & VF.VOL 9 & PC.INF-CAR-NOM 8 & PC.PRF-GEN 8 & VF.IND.AOR 7 & PC.PRF-INSTR 7 & PC.DUR-NOM 6 & PC.PRF-POSS.REFL 5 & PC.INF-GEN 4 & PC.INF-ABL 4 & PC.PRF-ABL 4 & PC.INF-POSS.REFL 3 & CVB.PERSEV 3 & VF.RECOM 3 & PC.US-CAR-NOM 2 & PC.INF-ACC 2 & PC.INF-INSTR 2 & PC.PRF-CAR-NOM 2 & CVB.COND 1 & PC.APT-COM-NOM 1 & PC.INTENT 1 & VF.CMD 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 1 > 688
LEXEM: [бичих]
QLEX: [бичих] 688
QFLEX: сэн 204 & ж 133 & жээ 71 & х 63 & ээд 38 & дэг 28 & нэ 24 & хэд 16 & сэнийг 14 & хдээ 12 & ье 9 & хгүй 8 & сэний 8 & в 7 & сэнээр 7 & ээгүй 6 & сэнээ 5 & хийн 4 & хээс 4 & сэнээс 4 & хээ 3 & сээр 3 & ээрэй 3 & дэггүй 2 & хийг 2 & хээр 2 & сэнгүй 2 & вэл 1 & үүштэй 1 & мээр 1 & сүгэй 1 & сэнтэй 1 & сэнээсээ 1
REVWORD: нэсчиб & жичиб & ээжчиб & хичиб & дээчиб & гэдчиб & энчиб & дэхичиб & гйинэсчиб & ээдхичиб & еьчиб & й}FA40+U{гхичиб & йинэсчиб & вичиб & рээнэсчиб & й}FA40+U{гээчиб & ээнэсчиб & нйихичиб & сээхичиб & сээнэсчиб & ээхичиб & рээсчиб & йэрээчиб & й}FA40+U{ггэдчиб & гйихичиб & рээхичиб & й}FA40+U{гнэсчиб & лэвчиб & йэтш}FA40+U{}FA40+U{чиб & рээмчиб & йэг}FA40+U{счиб & йэтнэсчиб & ээсээнэсчиб
FREQ: 688
RANG: 241
QWORDF: <бичсэн 204 & бичиж 133 & бичжээ 71 & бичих 63 & бичээд 38 & бичдэг 28 & бичнэ 24 & бичихэд 16 & бичсэнийг 14 & бичихдээ 12 & бичье 9 & бичихгүй 8 & бичсэний 8 & бичив 7 & бичсэнээр 7 & бичээгүй 6 & бичсэнээ 5 & бичихийн 4 & бичихээс 4 & бичсэнээс 4 & бичихээ 3 & бичсээр 3 & бичээрэй 3 & бичдэггүй 2 & бичихийг 2 & бичихээр 2 & бичсэнгүй 2 & бичвэл 1 & бичүүштэй 1 & бичмээр 1 & бичсүгэй 1 & бичсэнтэй 1 & бичсэнээсээ 1 > 688
GRAMFORM: PC.PRF-NOM & CVB.CNGR & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-NOM & CVB.ANT & PC.US-NOM & VF.IND.PRS & PC.INF-DAT & PC.PRF-ACC & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.VOL & PC.INF-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & VF.IND.AOR & PC.PRF-INSTR & PC.DUR-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-GEN & PC.INF-ABL & PC.PRF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & CVB.PERSEV & VF.RECOM & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-ACC & PC.INF-INSTR & PC.PRF-CAR-NOM & CVB.COND & PC.APT-COM-NOM & PC.INTENT & VF.CMD & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-ABL-POSS.REFL
WORDFORM: дэргэд
QGRAM: <NOM@VF.IMP 683 > 683
LEXEM: [дэргэд]@[дэргэдэх]
QLEX: [дэргэд]@[дэргэдэх] 683
QFLEX: ø;ø 683
REVWORD: дэгрэд
FREQ: 683
RANG: 242
QWORDF: <дэргэд 683 > 683
GRAMFORM: NOM@VF.IMP
WORDFORM: аж
QGRAM: <NOM 677 > 677
LEXEM: [аж]
QLEX: [аж] 677
QFLEX: ø 677
REVWORD: жа
FREQ: 677
RANG: 243
QWORDF: <аж 677 > 677
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: мал & малаа & малыг & малд & малтай & малаар & малдаа & малаас & малаасаа & малгүй & малтайгаа & малаараа
QGRAM: <NOM 404 & POSS.REFL 96 & ACC 70 & DAT 35 & COM-NOM 35 & INSTR 9 & DAT-POSS.REFL 8 & ABL 5 & ABL-POSS.REFL 5 & CAR-NOM 5 & COM-POSS.REFL 3 & INSTR-POSS.REFL 1 > 676
LEXEM: [мал]
QLEX: [мал] 676
QFLEX: ø 404 & аа 96 & ыг 70 & д 35 & тай 35 & аар 9 & даа 8 & аас 5 & аасаа 5 & гүй 5 & тайгаа 3 & аараа 1
REVWORD: лам & аалам & гылам & длам & йатлам & раалам & аадлам & саалам & аасаалам & й}FA40+U{глам & аагйатлам & аараалам
FREQ: 676
RANG: 244
QWORDF: <мал 404 & малаа 96 & малыг 70 & малд 35 & малтай 35 & малаар 9 & малдаа 8 & малаас 5 & малаасаа 5 & малгүй 5 & малтайгаа 3 & малаараа 1 > 676
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & DAT & COM-NOM & INSTR & DAT-POSS.REFL & ABL & ABL-POSS.REFL & CAR-NOM & COM-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: бололтой & бололтойг
QGRAM: <NOM@COM-NOM 671 & ACC@COM-ACC 1 > 672
LEXEM: [бололтой]@[болол]
QLEX: [бололтой]@[болол] 672
QFLEX: ø;той 671 & г;тойг 1
REVWORD: йотлолоб & гйотлолоб
FREQ: 672
RANG: 245
QWORDF: <бололтой 671 & бололтойг 1 > 672
GRAMFORM: NOM@COM-NOM & ACC@COM-ACC
WORDFORM: орой & оройтой & оройг & оройгоор & оройгоос & оройгоо & оройгүй & оройгоосоо
QGRAM: <NOM 596 & COM-NOM 26 & ACC 17 & INSTR 13 & ABL 13 & POSS.REFL 4 & CAR-NOM 1 & ABL-POSS.REFL 1 > 671
LEXEM: [орой]
QLEX: [орой] 671
QFLEX: ø 596 & той 26 & г 17 & гоор 13 & гоос 13 & гоо 4 & гүй 1 & гоосоо 1
REVWORD: йоро & йотйоро & гйоро & роогйоро & соогйоро & оогйоро & й}FA40+U{гйоро & оосоогйоро
FREQ: 671
RANG: 246
QWORDF: <орой 596 & оройтой 26 & оройг 17 & оройгоор 13 & оройгоос 13 & оройгоо 4 & оройгүй 1 & оройгоосоо 1 > 671
GRAMFORM: NOM & COM-NOM & ACC & INSTR & ABL & POSS.REFL & CAR-NOM & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: хот & хотод & хотоос & хотыг & хотоо & хотоор & хоттой & хотдоо & хотоороо & хотгүй & хоты
QGRAM: <NOM 347 & DAT 150 & ABL 61 & ACC 57 & POSS.REFL 19 & INSTR 11 & COM-NOM 8 & DAT-POSS.REFL 5 & INSTR-POSS.REFL 5 & CAR-NOM 2 & GEN 1 > 666
LEXEM: [хот]
QLEX: [хот] 666
QFLEX: ø 347 & од 150 & оос 61 & ыг 57 & оо 19 & оор 11 & той 8 & доо 5 & оороо 5 & гүй 2 & ы 1
REVWORD: тох & дотох & соотох & гытох & оотох & роотох & йоттох & оодтох & оороотох & й}FA40+U{гтох & ытох
FREQ: 666
RANG: 247
QWORDF: <хот 347 & хотод 150 & хотоос 61 & хотыг 57 & хотоо 19 & хотоор 11 & хоттой 8 & хотдоо 5 & хотоороо 5 & хотгүй 2 & хоты 1 > 666
GRAMFORM: NOM & DAT & ABL & ACC & POSS.REFL & INSTR & COM-NOM & DAT-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & CAR-NOM & GEN
WORDFORM: хэрэгтэй & хэрэгтэйг & хэрэгтэйгээ & хэрэгтэйгээс
QGRAM: <NOM@COM-NOM 657 & ACC@COM-ACC 4 & POSS.REFL@COM-POSS.REFL 2 & ABL@COM-ABL 2 > 665
LEXEM: [хэрэгтэй]@[хэрэг]
QLEX: [хэрэгтэй]@[хэрэг] 665
QFLEX: ø;тэй 657 & г;тэйг 4 & гээ;тэйгээ 2 & гээс;тэйгээс 2
REVWORD: йэтгэрэх & гйэтгэрэх & ээгйэтгэрэх & сээгйэтгэрэх
FREQ: 665
RANG: 248
QWORDF: <хэрэгтэй 657 & хэрэгтэйг 4 & хэрэгтэйгээ 2 & хэрэгтэйгээс 2 > 665
GRAMFORM: NOM@COM-NOM & ACC@COM-ACC & POSS.REFL@COM-POSS.REFL & ABL@COM-ABL
WORDFORM: нэр & нэрийг & нэрд & нэрдээ & нэрээс
QGRAM: <NOM 482 & ACC 154 & DAT 22 & DAT-POSS.REFL 1 & ABL 1 > 660
LEXEM: [нэр]
QLEX: [нэр] 660
QFLEX: ø 482 & ийг 154 & д 22 & дээ 1 & ээс 1
REVWORD: рэн & гйирэн & дрэн & ээдрэн & сээрэн
FREQ: 660
RANG: 249
QWORDF: <нэр 482 & нэрийг 154 & нэрд 22 & нэрдээ 1 & нэрээс 1 > 660
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & DAT-POSS.REFL & ABL
WORDFORM: рүү & рүүгээ & рүүгаа
QGRAM: <NOM 512 & POSS.REFL 142 & POSS.REFL 1 > 655
LEXEM: [рүү]
QLEX: [рүү] 655
QFLEX: ø 512 & гээ 142 & гаа 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{р & ээг}FA40+U{}FA40+U{р & ааг}FA40+U{}FA40+U{р
FREQ: 655
RANG: 250
QWORDF: <рү{U+04AF} 512 & рүүгээ 142 & рүүгаа 1 > 655
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & POSS.REFL
WORDFORM: хэл & хэлээр & хэлнээ & хэлийг & хэлээрээ & хэлд & хэлийн
QGRAM: <NOM 489 & INSTR 73 & POSS.REFL 32 & ACC 26 & INSTR-POSS.REFL 19 & DAT 8 & GEN 2 > 649
LEXEM: [хэл(эн)]
QLEX: [хэл(эн)] 649
QFLEX: # 489 & ээр 73 & нээ 32 & ийг 26 & ээрээ 19 & д 8 & ийн 2
REVWORD: лэх & рээлэх & ээнлэх & гйилэх & ээрээлэх & длэх & нйилэх
FREQ: 649
RANG: 251
QWORDF: <хэл 489 & хэлээр 73 & хэлнээ 32 & хэлийг 26 & хэлээрээ 19 & хэлд 8 & хэлийн 2 > 649
GRAMFORM: NOM & INSTR & POSS.REFL & ACC & INSTR-POSS.REFL & DAT & GEN
WORDFORM: бусад & бусдыг & бусдад & бусдаас & бусадтай & бусдыгаа & бусаддаа & бусдаар & бусдаасаа & бусадтайгаа & бусды & бусдаа & бусдадаа & бусдийгаа
QGRAM: <DAT 370 & ACC 94 & DAT 71 & ABL 48 & COM-NOM 22 & ACC-POSS.REFL 8 & DAT-POSS.REFL 6 & INSTR 6 & ABL-POSS.REFL 6 & COM-POSS.REFL 5 & GEN/ACC 5 & POSS.REFL 3 & DAT-POSS.REFL 2 & ACC-POSS.REFL 1 > 647
LEXEM: [бусад]
QLEX: [бусад] 647
QFLEX: ø 370 & дыг 94 & дад 71 & # 48 & тай 22 & дыгаа 8 & даа 6 & даар 6 & # 6 & тайгаа 5 & ды 5 & даа 3 & дадаа 2 & дийгаа 1
REVWORD: дасуб & гыдсуб & дадсуб & саадсуб & йатдасуб & аагыдсуб & ааддасуб & раадсуб & аасаадсуб & аагйатдасуб & ыдсуб & аадсуб & аададсуб & аагйидсуб
FREQ: 647
RANG: 252
QWORDF: <бусад 370 & бусдыг 94 & бусдад 71 & бусдаас 48 & бусадтай 22 & бусдыгаа 8 & бусаддаа 6 & бусдаар 6 & бусдаасаа 6 & бусадтайгаа 5 & бусды 5 & бусдаа 3 & бусдадаа 2 & бусдийгаа 1 > 647
GRAMFORM: DAT & ACC & DAT & ABL & COM-NOM & ACC-POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & INSTR & ABL-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & GEN/ACC & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL
WORDFORM: урт
QGRAM: <NOM@VF.IMP@DAT 647 > 647
LEXEM: [урт]@[уртах]@[ур]
QLEX: [урт]@[уртах]@[ур] 647
QFLEX: ø;ø;т 647
REVWORD: тру
FREQ: 647
RANG: 253
QWORDF: <урт 647 > 647
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@DAT
WORDFORM: хэд & хэдэд & хэдээсээ
QGRAM: <NOM 643 & DAT 3 & ABL-POSS.REFL 1 > 647
LEXEM: [хэд]
QLEX: [хэд] 647
QFLEX: ø 643 & эд 3 & ээсээ 1
REVWORD: дэх & дэдэх & ээсээдэх
FREQ: 647
RANG: 254
QWORDF: <хэд 643 & хэдэд 3 & хэдээсээ 1 > 647
GRAMFORM: NOM & DAT & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: эхнэр & эхнэрээ & эхнэртээ & эхнэрийг & эхнэрт & эхнэрээс & эхнэрээсээ & эхнэрээр & эхнэрээрээ
QGRAM: <NOM 490 & POSS.REFL 67 & DAT-POSS.REFL 36 & ACC 27 & DAT 10 & ABL 7 & ABL-POSS.REFL 5 & INSTR 2 & INSTR-POSS.REFL 1 > 645
LEXEM: [эхнэр]
QLEX: [эхнэр] 645
QFLEX: ø 490 & ээ 67 & тээ 36 & ийг 27 & т 10 & ээс 7 & ээсээ 5 & ээр 2 & ээрээ 1
REVWORD: рэнхэ & ээрэнхэ & ээтрэнхэ & гйирэнхэ & трэнхэ & сээрэнхэ & ээсээрэнхэ & рээрэнхэ & ээрээрэнхэ
FREQ: 645
RANG: 255
QWORDF: <эхнэр 490 & эхнэрээ 67 & эхнэртээ 36 & эхнэрийг 27 & эхнэрт 10 & эхнэрээс 7 & эхнэрээсээ 5 & эхнэрээр 2 & эхнэрээрээ 1 > 645
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & ACC & DAT & ABL & ABL-POSS.REFL & INSTR & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: ирлээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH 643 > 643
LEXEM: [ирлэх]@[ирэх]
QLEX: [ирлэх]@[ирэх] 643
QFLEX: э;лээ 643
REVWORD: ээлри
FREQ: 643
RANG: 256
QWORDF: <ирлээ 643 > 643
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH
WORDFORM: мэдэхгүй & мэдэхгүйдээ & мэдэхгүйн & мэдэхгүйгээс & мэдэхгүйд & мэдэхгүйг & мэдэхгүйгээр & мэдэхгʌй & мэдэхгүйгээ & мэдэхгүйгээрээ & мэдэхгуй
QGRAM: <NOM@PC.INF-CAR-NOM 614 & DAT-POSS.REFL@PC.INF-CAR-NOM- 10 & REL-NOM@PC.INF-CAR-NOM 4 & ABL@PC.INF-CAR-ABL 3 & DAT@PC.INF-CAR-DAT 3 & ACC@PC.INF-CAR-ACC 2 & INSTR@PC.INF-CAR-INSTR 2 & NOM@PC.INF-CAR-NOM 2 & POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL 1 & INSTR-POSS.REFL@PC.INF-CAR-INSTR-POSS.REFL 1 & NOM@PC.INF-CAR-NOM 1 > 643
LEXEM: [мэдэхгүй]@[мэдэх]
QLEX: [мэдэхгүй]@[мэдэх] 643
QFLEX: ø;гүй 614 & дээ 10 & н 4 & гээс;гүйгээс 3 & д 3 & г;гүйг 2 & гээр;гүйгээр 2 & # 2 & гээ;гүйгээ 1 & гээрээ;гүйгээрээ 1 & # 1
REVWORD: й}FA40+U{гхэдэм & ээдй}FA40+U{гхэдэм & нй}FA40+U{гхэдэм & сээгй}FA40+U{гхэдэм & дй}FA40+U{гхэдэм & гй}FA40+U{гхэдэм & рээгй}FA40+U{гхэдэм & йʌгхэдэм & ээгй}FA40+U{гхэдэм & ээрээгй}FA40+U{гхэдэм & йугхэдэм
FREQ: 643
RANG: 257
QWORDF: <мэдэхгүй 614 & мэдэхгүйдээ 10 & мэдэхгүйн 4 & мэдэхгүйгээс 3 & мэдэхгүйд 3 & мэдэхгүйг 2 & мэдэхгүйгээр 2 & мэдэхгʌй 2 & мэдэхгүйгээ 1 & мэдэхгүйгээрээ 1 & мэдэхгуй 1 > 643
GRAMFORM: NOM@PC.INF-CAR-NOM & DAT-POSS.REFL@PC.INF-CAR-NOM- & REL-NOM@PC.INF-CAR-NOM & ABL@PC.INF-CAR-ABL & DAT@PC.INF-CAR-DAT & ACC@PC.INF-CAR-ACC & INSTR@PC.INF-CAR-INSTR & NOM@PC.INF-CAR-NOM & POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL@PC.INF-CAR-INSTR-POSS.REFL & NOM@PC.INF-CAR-NOM
WORDFORM: ээж & ээжээ
QGRAM: <NOM@CVB.CNGR 569 & POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH 71 > 640
LEXEM: [ээж]@[ээх]
QLEX: [ээж]@[ээх] 640
QFLEX: ø;ж 569 & ээ;жээ 71
REVWORD: жээ & ээжээ
FREQ: 640
RANG: 258
QWORDF: <ээж 569 & ээжээ 71 > 640
GRAMFORM: NOM@CVB.CNGR & POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH
WORDFORM: байхгүй & байхгүйг & байхгүйн & байхгүйгээ & байхгүйгээр & байхгүйтэй & байхгʌй & байхгүйгээрээ & байхгүйсэн & байхгуй
QGRAM: <NOM@PC.INF-CAR-NOM 614 & ACC@PC.INF-CAR-ACC 10 & GEN@PC.INF-CAR-GEN 3 & POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL 2 & INSTR@PC.INF-CAR-INSTR 2 & COM-NOM@PC.INF-CAR-COM-NOM 2 & NOM@PC.INF-CAR-NOM 2 & INSTR-POSS.REFL@PC.INF-CAR-INSTR-POSS.REFL 1 & COP.IMPLIC@PC.INF-CAR-COP.IMPLIC 1 & NOM@PC.INF-CAR-NOM 1 > 638
LEXEM: [байхгүй]@[байх]
QLEX: [байхгүй]@[байх] 638
QFLEX: ø;гүй 614 & г;гүйг 10 & н 3 & гээ;гүйгээ 2 & гээр;гүйгээр 2 & тэй 2 & # 2 & гээрээ;гүйгээрээ 1 & # 1 & # 1
REVWORD: й}FA40+U{гхйаб & гй}FA40+U{гхйаб & нй}FA40+U{гхйаб & ээгй}FA40+U{гхйаб & рээгй}FA40+U{гхйаб & йэтй}FA40+U{гхйаб & йʌгхйаб & ээрээгй}FA40+U{гхйаб & нэсй}FA40+U{гхйаб & йугхйаб
FREQ: 638
RANG: 259
QWORDF: <байхгүй 614 & байхгүйг 10 & байхгүйн 3 & байхгүйгээ 2 & байхгүйгээр 2 & байхгүйтэй 2 & байхгʌй 2 & байхгүйгээрээ 1 & байхгүйсэн 1 & байхгуй 1 > 638
GRAMFORM: NOM@PC.INF-CAR-NOM & ACC@PC.INF-CAR-ACC & GEN@PC.INF-CAR-GEN & POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL & INSTR@PC.INF-CAR-INSTR & COM-NOM@PC.INF-CAR-COM-NOM & NOM@PC.INF-CAR-NOM & INSTR-POSS.REFL@PC.INF-CAR-INSTR-POSS.REFL & COP.IMPLIC@PC.INF-CAR-COP.IMPLIC & NOM@PC.INF-CAR-NOM
WORDFORM: үнэн & үнэнийг & үнэнээ & үнэнд & үнэнээсээ & үнэнээс & үнэнгүй & үнэндаа
QGRAM: <NOM 498 & ACC 72 & POSS.REFL 47 & DAT 6 & ABL-POSS.REFL 6 & ABL 2 & CAR-NOM 1 & DAT-POSS.REFL 1 > 633
LEXEM: [үнэн]
QLEX: [үнэн] 633
QFLEX: ø 498 & ийг 72 & ээ 47 & д 6 & ээсээ 6 & ээс 2 & гүй 1 & даа 1
REVWORD: нэн}FA40+U{ & гйинэн}FA40+U{ & ээнэн}FA40+U{ & днэн}FA40+U{ & ээсээнэн}FA40+U{ & сээнэн}FA40+U{ & й}FA40+U{гнэн}FA40+U{ & ааднэн}FA40+U{
FREQ: 633
RANG: 260
QWORDF: <үнэн 498 & үнэнийг 72 & үнэнээ 47 & үнэнд 6 & үнэнээсээ 6 & үнэнээс 2 & үнэнгүй 1 & үнэндаа 1 > 633
GRAMFORM: NOM & ACC & POSS.REFL & DAT & ABL-POSS.REFL & ABL & CAR-NOM & DAT-POSS.REFL
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
455024195
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov