Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200 500
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: бол & болод
QGRAM: <0 4169 & DAT 2 > 4171
LEXEM: [бол]
QLEX: [бол] 4171
QFLEX: ø 4169 & од 2
REVWORD: лоб & долоб
FREQ: 4171
RANG: 21
QWORDF: <бол 4169 & болод 2 > 4171
GRAMFORM: 0 & DAT
WORDFORM: гарч & гарсан & гараад & гарах & гарахад & гарна & гарвал & гарчээ & гарсангүй & гарахдаа & гарахыг & гартал & гарахын & гармагц & гарахаар & гарснаа & гаръя & гардаггүй & гарахаас & гарснаас & гарахаа & гарсанд & гарсныг & гарангуут & гарсны & гарчихсан & гараарай & гараасай & гарчих & гарчихаад & гаравч & гарахтайгаа & гараанаас & гарааны & гараач & гарахлаар & гарахтай & гардгийг & гарсандаа & гарсныхаа & гарсантай & гарснаасаа & гарсных & гарчихаагүй & гарчихаж & гарчихлаа & гараан & гараанаар & гарахаараа & гарахааргүй & гарахаасаа & гарахсан & гарахы & гарахынхаа & гаргаасай & гардагаас & гардагтай & гардгаас & гарсанаа & гарснаар & гарснаараа & гарсныгаа & гартугай & гаруут & гарууштай & гарх & гарчихаа & гарчихаар & гарчихав & гарчихдагсан & гарчихжээ & гарчихья
QGRAM: <CVB.CNGR 1498 & PC.PRF-NOM 543 & CVB.ANT 376 & PC.INF-NOM 350 & PC.INF-DAT 153 & VF.IND.PRS 115 & CVB.COND 89 & VF.IND.PRF-EMPH 70 & PC.PRF-CAR-NOM 58 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 52 & PC.INF-ACC 49 & CVB.TERM 48 & PC.INF-GEN 44 & CVB.CONFEST 32 & PC.INF-INSTR 24 & PC.PRF-POSS.REFL 24 & VF.VOL 24 & PC.US-CAR-NOM 19 & PC.INF-ABL 18 & PC.PRF-ABL 17 & PC.INF-POSS.REFL 15 & PC.PRF-DAT 15 & PC.PRF-ACC 15 & CVB.TRANSCURS1 13 & PC.PRF-GEN 13 & V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC 12 & VF.RECOM 11 & VF.SPER 11 & V.SEMEL-VF.IMP@V.INTENS1-PC.INF-NOM 11 & V.SEMEL-CVB.ANT 9 & CVB.CONC 7 & PC.INF-COM-POSS.REFL 5 & N.PROC-ABL 4 & N.PROC-GEN 4 & VF.FEST 4 & CVB.CONSEC 4 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 4 & PC.US-ACC 4 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 4 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 3 & PC.PRF-COM-NOM 2 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 2 & V.SEMEL-PC.DUR-CAR-NOM 2 & V.SEMEL-CVB.CNGR 2 & V.SEMEL-VF.IND.PROF-EMPH 2 & N.PROC-NOM 1 & N.PROC-INSTR 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 & PC.INF-COP.IMPLIC 1 & PC.INF-GEN/ACC 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & VF.SPER 1 & PC.US-ABL 1 & PC.US-COM-NOM 1 & PC.US-ABL 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.PRF-INSTR 1 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 1 & VF.SALUT 1 & CVB.TRANSCURS2 1 & PC.APT-COM-NOM 1 & PC.INF-NOM 1 & V.SEMEL-PC.DUR-NOM@V.INTENS1-PC.INF-POSS.REFL 1 & V.INTENS1-PC.INF-INSTR 1 & V.SEMEL-V.SEMEL-VF.IND.AOR 1 & V.SEMEL-PC.PRF-NOM 1 & V.SEMEL-VF.IND.PRF-EMPH 1 & VF.VOL 1 > 3809
LEXEM: [гарах]
QLEX: [гарах] 3809
QFLEX: ч 1498 & сан 543 & # 376 & х 350 & хад 153 & на 115 & вал 89 & чээ 70 & сангүй 58 & хдаа 52 & хыг 49 & тал 48 & хын 44 & # 32 & хаар 24 & снаа 24 & ъя 24 & даггүй 19 & хаас 18 & снаас 17 & хаа 15 & санд 15 & сныг 15 & нгуут 13 & сны 13 & # 12 & аарай 11 & аасай 11 & # 11 & # 9 & вч 7 & хтайгаа 5 & анаас 4 & аны 4 & аач 4 & хлаар 4 & хтай 4 & дгийг 4 & сандаа 4 & сныхаа 3 & сантай 2 & снаасаа 2 & сных 2 & # 2 & # 2 & # 2 & ан 1 & анаар 1 & хаараа 1 & хааргүй 1 & хаасаа 1 & # 1 & хы 1 & хынхаа 1 & гаасай 1 & дагаас 1 & дагтай 1 & дгаас 1 & санаа 1 & снаар 1 & снаараа 1 & сныгаа 1 & тугай 1 & уут 1 & ууштай 1 & х 1 & # 1 & # 1 & # 1 & # 1 & # 1 & # 1
REVWORD: чраг & насраг & даараг & хараг & дахараг & анраг & лавраг & ээчраг & й}FA40+U{гнасраг & аадхараг & гыхараг & латраг & ныхараг & цгамраг & раахараг & аансраг & яъраг & й}FA40+U{ггадраг & саахараг & саансраг & аахараг & днасраг & гынсраг & туугнараг & ынсраг & насхичраг & йараараг & йасаараг & хичраг & даахичраг & чвараг & аагйатхараг & саанаараг & ынаараг & чаараг & раалхараг & йатхараг & гйигдраг & ааднасраг & аахынсраг & йатнасраг & аасаансраг & хынсраг & й}FA40+U{гаахичраг & жахичраг & аалхичраг & наараг & раанаараг & аараахараг & й}FA40+U{граахараг & аасаахараг & насхараг & ыхараг & аахныхараг & йасааграг & саагадраг & йатгадраг & саагдраг & аанасраг & раансраг & аараансраг & аагынсраг & йагутраг & туураг & йатшуураг & храг & аахичраг & раахичраг & вахичраг & насгадхичраг & ээжхичраг & яьхичраг
FREQ: 3809
RANG: 22
QWORDF: <гарч 1498 & гарсан 543 & гараад 376 & гарах 350 & гарахад 153 & гарна 115 & гарвал 89 & гарчээ 70 & гарсангүй 58 & гарахдаа 52 & гарахыг 49 & гартал 48 & гарахын 44 & гармагц 32 & гарахаар 24 & гарснаа 24 & гаръя 24 & гардаггүй 19 & гарахаас 18 & гарснаас 17 & гарахаа 15 & гарсанд 15 & гарсныг 15 & гарангуут 13 & гарсны 13 & гарчихсан 12 & гараарай 11 & гараасай 11 & гарчих 11 & гарчихаад 9 & гаравч 7 & гарахтайгаа 5 & гараанаас 4 & гарааны 4 & гараач 4 & гарахлаар 4 & гарахтай 4 & гардгийг 4 & гарсандаа 4 & гарсныхаа 3 & гарсантай 2 & гарснаасаа 2 & гарсных 2 & гарчихаагүй 2 & гарчихаж 2 & гарчихлаа 2 & гараан 1 & гараанаар 1 & гарахаараа 1 & гарахааргүй 1 & гарахаасаа 1 & гарахсан 1 & гарахы 1 & гарахынхаа 1 & гаргаасай 1 & гардагаас 1 & гардагтай 1 & гардгаас 1 & гарсанаа 1 & гарснаар 1 & гарснаараа 1 & гарсныгаа 1 & гартугай 1 & гаруут 1 & гарууштай 1 & гарх 1 & гарчихаа 1 & гарчихаар 1 & гарчихав 1 & гарчихдагсан 1 & гарчихжээ 1 & гарчихья 1 > 3809
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & CVB.ANT & PC.INF-NOM & PC.INF-DAT & VF.IND.PRS & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ACC & CVB.TERM & PC.INF-GEN & CVB.CONFEST & PC.INF-INSTR & PC.PRF-POSS.REFL & VF.VOL & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-ABL & PC.PRF-ABL & PC.INF-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.PRF-ACC & CVB.TRANSCURS1 & PC.PRF-GEN & V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC & VF.RECOM & VF.SPER & V.SEMEL-VF.IMP@V.INTENS1-PC.INF-NOM & V.SEMEL-CVB.ANT & CVB.CONC & PC.INF-COM-POSS.REFL & N.PROC-ABL & N.PROC-GEN & VF.FEST & CVB.CONSEC & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & PC.US-ACC & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & V.SEMEL-PC.DUR-CAR-NOM & V.SEMEL-CVB.CNGR & V.SEMEL-VF.IND.PROF-EMPH & N.PROC-NOM & N.PROC-INSTR & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-COP.IMPLIC & PC.INF-GEN/ACC & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.SPER & PC.US-ABL & PC.US-COM-NOM & PC.US-ABL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & VF.SALUT & CVB.TRANSCURS2 & PC.APT-COM-NOM & PC.INF-NOM & V.SEMEL-PC.DUR-NOM@V.INTENS1-PC.INF-POSS.REFL & V.INTENS1-PC.INF-INSTR & V.SEMEL-V.SEMEL-VF.IND.AOR & V.SEMEL-PC.PRF-NOM & V.SEMEL-VF.IND.PRF-EMPH & VF.VOL
WORDFORM: гэхэд & гэх & гэхдээ & гэснээ & гэхээс & гэсэнд & гэсээр & гэхээр & гэсэндээ & гэснийг & гэхийн & гэхгүй & гэснээс & гэхийг & гэсний & гэл & гэсэнгүй & гэхнээ & гэхлээр & гэхээсээ & гэснээр & гэснээрээ & гэхтэй & гэхийнхээ & гэе & гэснийх & гэснийгээ & гэхээргүй & гэ & гэснийхээ & гэсэнтэй & гэхтэйгээ & гэхээрээ
QGRAM: <PC.INF-DAT 1405 & PC.INF-NOM 825 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 392 & PC.PRF-POSS.REFL 228 & PC.INF-ABL 202 & PC.PRF-DAT 171 & CVB.PERSEV 97 & PC.INF-INSTR 89 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 61 & PC.PRF-ACC 56 & PC.INF-GEN 37 & PC.INF-CAR-NOM 36 & PC.PRF-ABL 35 & PC.INF-ACC 26 & PC.PRF-GEN 16 & VF.IND.PROF-EMPH 15 & PC.PRF-CAR-NOM 12 & PC.DMIN-POSS.REFL 10 & CVB.CONSEC 9 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 8 & PC.PRF-INSTR 7 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 5 & PC.INF-COM-NOM 5 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 4 & VF.VOL 3 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 3 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 2 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 2 & VF.IMP 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 > 3766
LEXEM: [гэх]
QLEX: [гэх] 3766
QFLEX: хэд 1405 & х 825 & хдээ 392 & снээ 228 & хээс 202 & сэнд 171 & сээр 97 & хээр 89 & сэндээ 61 & снийг 56 & хийн 37 & хгүй 36 & снээс 35 & хийг 26 & сний 16 & л 15 & сэнгүй 12 & хнээ 10 & хлээр 9 & хээсээ 8 & снээр 7 & снээрээ 5 & хтэй 5 & хийнхээ 4 & е 3 & снийх 3 & снийгээ 2 & хээргүй 2 & 0 1 & снийхээ 1 & сэнтэй 1 & хтэйгээ 1 & хээрээ 1
REVWORD: дэхэг & хэг & ээдхэг & ээнсэг & сээхэг & днэсэг & рээсэг & рээхэг & ээднэсэг & гйинсэг & нйихэг & й}FA40+U{гхэг & сээнсэг & гйихэг & йинсэг & лэг & й}FA40+U{гнэсэг & ээнхэг & рээлхэг & ээсээхэг & рээнсэг & ээрээнсэг & йэтхэг & ээхнйихэг & еэг & хйинсэг & ээгйинсэг & й}FA40+U{грээхэг & эг & ээхйинсэг & йэтнэсэг & ээгйэтхэг & ээрээхэг
FREQ: 3766
RANG: 23
QWORDF: <гэхэд 1405 & гэх 825 & гэхдээ 392 & гэснээ 228 & гэхээс 202 & гэсэнд 171 & гэсээр 97 & гэхээр 89 & гэсэндээ 61 & гэснийг 56 & гэхийн 37 & гэхгүй 36 & гэснээс 35 & гэхийг 26 & гэсний 16 & гэл 15 & гэсэнгүй 12 & гэхнээ 10 & гэхлээр 9 & гэхээсээ 8 & гэснээр 7 & гэснээрээ 5 & гэхтэй 5 & гэхийнхээ 4 & гэе 3 & гэснийх 3 & гэснийгээ 2 & гэхээргүй 2 & гэ 1 & гэснийхээ 1 & гэсэнтэй 1 & гэхтэйгээ 1 & гэхээрээ 1 > 3766
GRAMFORM: PC.INF-DAT & PC.INF-NOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.PRF-DAT & CVB.PERSEV & PC.INF-INSTR & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-ACC & PC.INF-GEN & PC.INF-CAR-NOM & PC.PRF-ABL & PC.INF-ACC & PC.PRF-GEN & VF.IND.PROF-EMPH & PC.PRF-CAR-NOM & PC.DMIN-POSS.REFL & CVB.CONSEC & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.VOL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & VF.IMP & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-COM-NOM & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: чи & чамайг & чамайгаа
QGRAM: <NOM 3029 & ACC 556 & POSS.REFL 68 > 3653
LEXEM: [чи]
QLEX: [чи] 3653
QFLEX: ø 3029 & # 556 & гаа 68
REVWORD: ич & гйамач & аагйамач
FREQ: 3653
RANG: 24
QWORDF: <чи 3029 & чамайг 556 & чамайгаа 68 > 3653
GRAMFORM: NOM & ACC & POSS.REFL
WORDFORM: чинь
QGRAM: <0 3594 > 3594
LEXEM: [чинь]
QLEX: [чинь] 3594
QFLEX: ø 3594
REVWORD: ьнич
FREQ: 3594
RANG: 25
QWORDF: <чинь 3594 > 3594
GRAMFORM: 0
WORDFORM: орж & орсон & орох & оров & ороход & орно & орвол & оржээ & ордог & орохыг & орохоор & оръё & орохгүй & ортол & орохдоо & орсонгүй & орсныг & ормогц & орсноо & орохоос & орсоор & орохын & орсноос & орсны & ордоггүй & оруут & оронгуут & оровч & орсонд & орооны & ороорой & орохноо & орохоосоо & орсныхоо & ороосой & орооч & орсноор & орсноосоо & ордгийг & орохоороо & орохтой & орохтойгоо & орсондоо & ортугай & ормооргүй & орож & орохоо & орсноороо & орсонтой & ордгийн & ордогийг & ордогийн & оро & орогтун & орогч & ороондоо & орооноос & орооныхоо & орохгүйг & орохооргүй & орохынхоо & орсугай & орууштай
QGRAM: <CVB.CNGR 1614 & PC.PRF-NOM 398 & PC.INF-NOM 336 & VF.IND.AOR 219 & PC.INF-DAT 154 & VF.IND.PRS 82 & CVB.COND 76 & VF.IND.PRF-EMPH 65 & PC.US-NOM 64 & PC.INF-ACC 43 & PC.INF-INSTR 40 & VF.VOL 40 & PC.INF-CAR-NOM 39 & CVB.TERM 37 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 32 & PC.PRF-CAR-NOM 22 & PC.PRF-ACC 19 & CVB.CONFEST 17 & PC.PRF-POSS.REFL 17 & PC.INF-ABL 16 & CVB.PERSEV 14 & PC.INF-GEN 13 & PC.PRF-ABL 13 & PC.PRF-GEN 13 & PC.US-CAR-NOM 10 & CVB.TRANSCURS2 10 & CVB.TRANSCURS1 9 & CVB.CONC 8 & PC.PRF-DAT 8 & N.PROC-GEN 6 & VF.RECOM 6 & PC.DMIN-POSS.REFL 6 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 5 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 5 & VF.SPER 4 & VF.FEST 4 & PC.PRF-INSTR 4 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 4 & PC.US-ACC 3 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 3 & PC.INF-COM-NOM 3 & PC.INF-COM-POSS.REFL 3 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 3 & VF.SALUT 3 & PC.INTENT-CAR-NOM 2 & CVB.CNGR 2 & PC.INF-POSS.REFL 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-COM-NOM 2 & PC.US-GEN 1 & PC.US-CAR-ACC 1 & PC.US-GEN 1 & VF.IMP 1 & VF.INVOC 1 & PC.ACT 1 & N.PROC-DAT-POSS.REFL 1 & N.PROC-ABL 1 & N.PROC-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.INF-CAR-ACC 1 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & VF.CMD 1 & PC.APT-COM-NOM 1 > 3514
LEXEM: [орох]
QLEX: [орох] 3514
QFLEX: ж 1614 & сон 398 & х 336 & в 219 & ход 154 & но 82 & вол 76 & жээ 65 & дог 64 & хыг 43 & хоор 40 & ъё 40 & хгүй 39 & тол 37 & хдоо 32 & сонгүй 22 & сныг 19 & # 17 & сноо 17 & хоос 16 & соор 14 & хын 13 & сноос 13 & сны 13 & доггүй 10 & уут 10 & нгуут 9 & вч 8 & сонд 8 & оны 6 & оорой 6 & хноо 6 & хоосоо 5 & сныхоо 5 & оосой 4 & оч 4 & сноор 4 & сноосоо 4 & дгийг 3 & хоороо 3 & хтой 3 & хтойгоо 3 & сондоо 3 & тугай 3 & мооргүй 2 & ж 2 & хоо 2 & сноороо 2 & сонтой 2 & дгийн 1 & догийг 1 & догийн 1 & 0 1 & гтун 1 & гч 1 & ондоо 1 & оноос 1 & оныхоо 1 & хгүйг 1 & хооргүй 1 & хынхоо 1 & сугай 1 & ууштай 1
REVWORD: жро & носро & хоро & воро & дохоро & онро & ловро & ээжро & годро & гыхоро & роохоро & }1540+U{ъро & й}FA40+U{гхоро & лотро & оодхоро & й}FA40+U{гносро & гынсро & цгомро & оонсро & соохоро & роосро & ныхоро & соонсро & ынсро & й}FA40+U{ггодро & тууро & туугноро & чворо & дносро & ынооро & йорооро & оонхоро & оосоохоро & оохынсро & йосооро & чооро & роонсро & оосоонсро & гйигдро & оороохоро & йотхоро & оогйотхоро & оодносро & йагутро & й}FA40+U{гроомро & жоро & оохоро & оороонсро & йотносро & нйигдро & гйигодро & нйигодро & оро & нутгоро & чгоро & ооднооро & соонооро & оохынооро & гй}FA40+U{гхоро & й}FA40+U{гроохоро & оохныхоро & йагусро & йатшууро
FREQ: 3514
RANG: 26
QWORDF: <орж 1614 & орсон 398 & орох 336 & оров 219 & ороход 154 & орно 82 & орвол 76 & оржээ 65 & ордог 64 & орохыг 43 & орохоор 40 & оръё 40 & орохгүй 39 & ортол 37 & орохдоо 32 & орсонгүй 22 & орсныг 19 & ормогц 17 & орсноо 17 & орохоос 16 & орсоор 14 & орохын 13 & орсноос 13 & орсны 13 & ордоггүй 10 & оруут 10 & оронгуут 9 & оровч 8 & орсонд 8 & орооны 6 & ороорой 6 & орохноо 6 & орохоосоо 5 & орсныхоо 5 & ороосой 4 & орооч 4 & орсноор 4 & орсноосоо 4 & ордгийг 3 & орохоороо 3 & орохтой 3 & орохтойгоо 3 & орсондоо 3 & ортугай 3 & ормооргүй 2 & орож 2 & орохоо 2 & орсноороо 2 & орсонтой 2 & ордгийн 1 & ордогийг 1 & ордогийн 1 & оро 1 & орогтун 1 & орогч 1 & ороондоо 1 & орооноос 1 & орооныхоо 1 & орохгүйг 1 & орохооргүй 1 & орохынхоо 1 & орсугай 1 & орууштай 1 > 3514
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & PC.INF-DAT & VF.IND.PRS & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.US-NOM & PC.INF-ACC & PC.INF-INSTR & VF.VOL & PC.INF-CAR-NOM & CVB.TERM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-ACC & CVB.CONFEST & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & CVB.PERSEV & PC.INF-GEN & PC.PRF-ABL & PC.PRF-GEN & PC.US-CAR-NOM & CVB.TRANSCURS2 & CVB.TRANSCURS1 & CVB.CONC & PC.PRF-DAT & N.PROC-GEN & VF.RECOM & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.SPER & VF.FEST & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & VF.SALUT & PC.INTENT-CAR-NOM & CVB.CNGR & PC.INF-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-COM-NOM & PC.US-GEN & PC.US-CAR-ACC & PC.US-GEN & VF.IMP & VF.INVOC & PC.ACT & N.PROC-DAT-POSS.REFL & N.PROC-ABL & N.PROC-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.INF-CAR-ACC & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.CMD & PC.APT-COM-NOM
WORDFORM: их & ихийг & ихээ & ихийн & ихаар & ихгүй
QGRAM: <NOM 3361 & ACC 40 & PC.DUR-NOM 6 & GEN 4 & INSTR 1 & CAR-NOM 1 > 3413
LEXEM: [их]
QLEX: [их] 3413
QFLEX: ø 3361 & ийг 40 & ээ 6 & ийн 4 & аар 1 & гүй 1
REVWORD: хи & гйихи & ээхи & нйихи & раахи & й}FA40+U{гхи
FREQ: 3413
RANG: 27
QWORDF: <их 3361 & ихийг 40 & ихээ 6 & ихийн 4 & ихаар 1 & ихгүй 1 > 3413
GRAMFORM: NOM & ACC & PC.DUR-NOM & GEN & INSTR & CAR-NOM
WORDFORM: дээ
QGRAM: <0 3304 > 3304
LEXEM: [дээ]
QLEX: [дээ] 3304
QFLEX: ø 3304
REVWORD: ээд
FREQ: 3304
RANG: 28
QWORDF: <дээ 3304 > 3304
GRAMFORM: 0
WORDFORM: бодож & бодоод & бодох & бодсон & бодоход & бодов & бодно & боддог & бодохоос & бодсоноо & боджээ & бодохгүй & бодъё & бодохдоо & бодтол & бодовч & бодсонгүй & бодохоор & бодоорой & бодохын & боддоггүй & бодсоноос & бодооч & бодсондоо & бодсоныг & бодохоо & бодууштай & бодохтой & бодохыг & бодсоны & бодмоор & бодсоныхоо & бодмогц & бодохлоор & бодохоосоо & бодохтойгоо & бодсоноороо & бодсоных & бодуут & бодохноо & бодохоороо & боддогийг & боддогоор & боддогоороо & бодог & бодонгуут & бодоостой & бодохынхоо & бодсоноор & боддогийн & боддогоо & боддогтой & бодмооргүй & бодогтун & бодоё & бодомз & бодохгүйг & бодсныг & бодуузай & бодход
QGRAM: <CVB.CNGR 802 & CVB.ANT 365 & PC.INF-NOM 304 & PC.PRF-NOM 252 & PC.INF-DAT 237 & VF.IND.AOR 220 & VF.IND.PRS 209 & PC.US-NOM 193 & PC.INF-ABL 89 & PC.PRF-POSS.REFL 85 & VF.IND.PRF-EMPH 56 & PC.INF-CAR-NOM 47 & VF.VOL 41 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 36 & CVB.TERM 35 & CVB.CONC 34 & PC.PRF-CAR-NOM 34 & PC.INF-INSTR 29 & VF.RECOM 26 & PC.INF-GEN 26 & PC.US-CAR-NOM 18 & PC.PRF-ABL 18 & VF.FEST 10 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 10 & PC.PRF-ACC 10 & PC.INF-POSS.REFL 9 & PC.APT-COM-NOM 9 & PC.INF-COM-NOM 7 & PC.INF-ACC 6 & PC.PRF-GEN 6 & PC.INTENT 5 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 5 & CVB.CONFEST 4 & CVB.CONSEC 4 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 4 & PC.INF-COM-POSS.REFL 4 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 4 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 4 & CVB.TRANSCURS2 4 & PC.DMIN-POSS.REFL 3 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 3 & PC.US-CAR-ACC 2 & PC.US-INSTR 2 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 2 & VF.JUSS 2 & CVB.TRANSCURS1 2 & PC.RESULT-COM-NOM 2 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & PC.PRF-INSTR 2 & PC.US-GEN 1 & PC.US-POSS.REFL 1 & PC.US-COM-NOM 1 & PC.INTENT-CAR-NOM 1 & VF.INVOC 1 & VF.VOL 1 & VF.POT 1 & PC.INF-CAR-ACC 1 & PC.PRF-ACC 1 & VF.PREV 1 & PC.INF-DAT 1 > 3294
LEXEM: [бодох]
QLEX: [бодох] 3294
QFLEX: ж 802 & # 365 & х 304 & сон 252 & ход 237 & в 220 & но 209 & дог 193 & хоос 89 & соноо 85 & жээ 56 & хгүй 47 & ъё 41 & хдоо 36 & тол 35 & вч 34 & сонгүй 34 & хоор 29 & оорой 26 & хын 26 & доггүй 18 & соноос 18 & ооч 10 & сондоо 10 & соныг 10 & хоо 9 & ууштай 9 & хтой 7 & хыг 6 & соны 6 & моор 5 & соныхоо 5 & # 4 & хлоор 4 & хоосоо 4 & хтойгоо 4 & соноороо 4 & соных 4 & уут 4 & хноо 3 & хоороо 3 & догийг 2 & догоор 2 & догоороо 2 & г 2 & нгуут 2 & оостой 2 & хынхоо 2 & соноор 2 & догийн 1 & догоо 1 & догтой 1 & мооргүй 1 & гтун 1 & ё 1 & мз 1 & хгүйг 1 & сныг 1 & уузай 1 & ход 1
REVWORD: жодоб & доодоб & ходоб & носдоб & доходоб & водоб & ондоб & годдоб & сооходоб & ооносдоб & ээждоб & й}FA40+U{гходоб & }1540+U{ъдоб & оодходоб & лотдоб & чводоб & й}FA40+U{гносдоб & рооходоб & йороодоб & ныходоб & й}FA40+U{ггоддоб & сооносдоб & чоодоб & оодносдоб & гыносдоб & ооходоб & йатшуудоб & йотходоб & гыходоб & ыносдоб & роомдоб & оохыносдоб & цгомдоб & роолходоб & оосооходоб & оогйотходоб & оорооносдоб & хыносдоб & туудоб & оонходоб & оорооходоб & гйигоддоб & роогоддоб & оороогоддоб & годоб & туугнодоб & йотсоодоб & оохныходоб & рооносдоб & нйигоддоб & оогоддоб & йотгоддоб & й}FA40+U{гроомдоб & нутгодоб & }1540+U{одоб & змодоб & гй}FA40+U{гходоб & гынсдоб & йазуудоб & дохдоб
FREQ: 3294
RANG: 29
QWORDF: <бодож 802 & бодоод 365 & бодох 304 & бодсон 252 & бодоход 237 & бодов 220 & бодно 209 & боддог 193 & бодохоос 89 & бодсоноо 85 & боджээ 56 & бодохгүй 47 & бодъё 41 & бодохдоо 36 & бодтол 35 & бодовч 34 & бодсонгүй 34 & бодохоор 29 & бодоорой 26 & бодохын 26 & боддоггүй 18 & бодсоноос 18 & бодооч 10 & бодсондоо 10 & бодсоныг 10 & бодохоо 9 & бодууштай 9 & бодохтой 7 & бодохыг 6 & бодсоны 6 & бодмоор 5 & бодсоныхоо 5 & бодмогц 4 & бодохлоор 4 & бодохоосоо 4 & бодохтойгоо 4 & бодсоноороо 4 & бодсоных 4 & бодуут 4 & бодохноо 3 & бодохоороо 3 & боддогийг 2 & боддогоор 2 & боддогоороо 2 & бодог 2 & бодонгуут 2 & бодоостой 2 & бодохынхоо 2 & бодсоноор 2 & боддогийн 1 & боддогоо 1 & боддогтой 1 & бодмооргүй 1 & бодогтун 1 & бодоё 1 & бодомз 1 & бодохгүйг 1 & бодсныг 1 & бодуузай 1 & бодход 1 > 3294
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.ANT & PC.INF-NOM & PC.PRF-NOM & PC.INF-DAT & VF.IND.AOR & VF.IND.PRS & PC.US-NOM & PC.INF-ABL & PC.PRF-POSS.REFL & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-CAR-NOM & VF.VOL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & CVB.TERM & CVB.CONC & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-INSTR & VF.RECOM & PC.INF-GEN & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-ABL & VF.FEST & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-ACC & PC.INF-POSS.REFL & PC.APT-COM-NOM & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-ACC & PC.PRF-GEN & PC.INTENT & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & CVB.CONFEST & CVB.CONSEC & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & CVB.TRANSCURS2 & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.US-CAR-ACC & PC.US-INSTR & PC.US-INSTR-POSS.REFL & VF.JUSS & CVB.TRANSCURS1 & PC.RESULT-COM-NOM & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & PC.US-GEN & PC.US-POSS.REFL & PC.US-COM-NOM & PC.INTENT-CAR-NOM & VF.INVOC & VF.VOL & VF.POT & PC.INF-CAR-ACC & PC.PRF-ACC & VF.PREV & PC.INF-DAT
WORDFORM: юу
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 3147 > 3147
LEXEM: [юу]@[юу(н)]
QLEX: [юу]@[юу(н)] 3147
QFLEX: ø;ø 3147
REVWORD: ую
FREQ: 3147
RANG: 30
QWORDF: <юу 3147 > 3147
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM
WORDFORM: гээд
QGRAM: <NOM@DAT@CVB.ANT 3035 > 3035
LEXEM: [гээд]@[гээ]@[гэх]
QLEX: [гээд]@[гээ]@[гэх] 3035
QFLEX: ø;д;эд 3035
REVWORD: дээг
FREQ: 3035
RANG: 31
QWORDF: <гээд 3035 > 3035
GRAMFORM: NOM@DAT@CVB.ANT
WORDFORM: сайхан & сайхныг & сайхны & сайхнаа & сайханд & сайхнаас & сайхантай & сайхандаа & сайхныхаа & сайханаа & сайханг & сайханы
QGRAM: <NOM 2563 & ACC 122 & GEN 67 & POSS.REFL 25 & DAT 23 & REL-ABL 9 & COM-NOM 7 & DAT-POSS.REFL 4 & GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL 4 & POSS.REFL 2 & ACC 1 & GEN 1 > 2828
LEXEM: [сайхан]
QLEX: [сайхан] 2828
QFLEX: ø 2563 & ныг 122 & ны 67 & наа 25 & д 23 & наас 9 & тай 7 & даа 4 & ныхаа 4 & аа 2 & г 1 & ы 1
REVWORD: нахйас & гынхйас & ынхйас & аанхйас & днахйас & саанхйас & йатнахйас & ааднахйас & аахынхйас & аанахйас & гнахйас & ынахйас
FREQ: 2828
RANG: 32
QWORDF: <сайхан 2563 & сайхныг 122 & сайхны 67 & сайхнаа 25 & сайханд 23 & сайхнаас 9 & сайхантай 7 & сайхандаа 4 & сайхныхаа 4 & сайханаа 2 & сайханг 1 & сайханы 1 > 2828
GRAMFORM: NOM & ACC & GEN & POSS.REFL & DAT & REL-ABL & COM-NOM & DAT-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL & POSS.REFL & ACC & GEN
WORDFORM: мэдэх & мэднэ & мэдэж & мэдсэн & мэд & мэдэхэд & мэддэг & мэдэн & мэдэг & мэдэв & мэдсэнгүй & мэддэггүй & мэдэхнээ & мэдээрэй & мэдтүгэй & мэдэхийн & мэдвэл & мэджээ & мэдэхийг & мэдье & мэдэхээ & мэдэхээс & мэдэхээр & мэдүүштэй & мэдсэнээс & мэдэвч & мэдэхтэйгээ & мэдсэнээ & мэдмэгц & мэдмээр & мэдсэнийхээ & мэддэгээрээ & мэдсэний & мэддэгээ & мэддэгийг & мэддэгээр & мэддэгээс & мэдсэнийг & мэдэхийнхээ & мэдээсэй & мэддэггүйгээ & мэдсүгэй & мэдсэнгүйг & мэдсэнтэй & мэдсэнээр & мэдэхдээ & мэдэхийнх & мэдэхтэй & мэдэхээрээ & мэдээнээ
QGRAM: <PC.INF-NOM 488 & VF.IND.PRS 440 & CVB.CNGR 366 & PC.PRF-NOM 225 & VF.IMP 183 & PC.INF-DAT 178 & PC.US-NOM 165 & CVB.MOD 109 & VF.JUSS 107 & VF.IND.AOR 102 & PC.PRF-CAR-NOM 75 & PC.US-CAR-NOM 64 & PC.DMIN-POSS.REFL 31 & VF.RECOM 30 & VF.SALUT 29 & PC.INF-GEN 26 & CVB.COND 24 & VF.IND.PRF-EMPH 18 & PC.INF-ACC 18 & VF.VOL 14 & PC.INF-POSS.REFL 13 & PC.INF-ABL 12 & PC.INF-INSTR 11 & PC.APT-COM-NOM 9 & PC.PRF-ABL 9 & CVB.CONC 9 & PC.INF-COM-POSS.REFL 8 & PC.PRF-POSS.REFL 7 & CVB.CONFEST 6 & PC.INTENT 5 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 5 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 4 & PC.PRF-GEN 4 & PC.US-POSS.REFL 3 & PC.US-ACC 2 & PC.US-INSTR 2 & PC.US-ABL 2 & PC.PRF-ACC 2 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & VF.SPER 2 & PC.US-CAR-ACC-POSS.REFL 1 & VF.CMD 1 & PC.PRF-CAR-ACC 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 & PC.PRF-INSTR 1 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.INF-COM-NOM 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & N.PROC-POSS.REFL 1 > 2819
LEXEM: [мэдэх]
QLEX: [мэдэх] 2819
QFLEX: х 488 & нэ 440 & ж 366 & сэн 225 & 0 183 & хэд 178 & дэг 165 & н 109 & г 107 & в 102 & сэнгүй 75 & дэггүй 64 & хнээ 31 & ээрэй 30 & түгэй 29 & хийн 26 & вэл 24 & жээ 18 & хийг 18 & ье 14 & хээ 13 & хээс 12 & хээр 11 & үүштэй 9 & сэнээс 9 & вч 9 & хтэйгээ 8 & сэнээ 7 & # 6 & мээр 5 & сэнийхээ 5 & дэгээрээ 4 & сэний 4 & дэгээ 3 & дэгийг 2 & дэгээр 2 & дэгээс 2 & сэнийг 2 & хийнхээ 2 & ээсэй 2 & дэггүйгээ 1 & сүгэй 1 & сэнгүйг 1 & сэнтэй 1 & сэнээр 1 & хдээ 1 & хийнх 1 & хтэй 1 & хээрээ 1 & энээ 1
REVWORD: хэдэм & эндэм & жэдэм & нэсдэм & дэм & дэхэдэм & гэддэм & нэдэм & гэдэм & вэдэм & й}FA40+U{гнэсдэм & й}FA40+U{ггэддэм & ээнхэдэм & йэрээдэм & йэг}FA40+U{тдэм & нйихэдэм & лэвдэм & ээждэм & гйихэдэм & еьдэм & ээхэдэм & сээхэдэм & рээхэдэм & йэтш}FA40+U{}FA40+U{дэм & сээнэсдэм & чвэдэм & ээгйэтхэдэм & ээнэсдэм & цгэмдэм & рээмдэм & ээхйинэсдэм & ээрээгэддэм & йинэсдэм & ээгэддэм & гйигэддэм & рээгэддэм & сээгэддэм & гйинэсдэм & ээхнйихэдэм & йэсээдэм & ээгй}FA40+U{ггэддэм & йэг}FA40+U{сдэм & гй}FA40+U{гнэсдэм & йэтнэсдэм & рээнэсдэм & ээдхэдэм & хнйихэдэм & йэтхэдэм & ээрээхэдэм & ээнээдэм
FREQ: 2819
RANG: 33
QWORDF: <мэдэх 488 & мэднэ 440 & мэдэж 366 & мэдсэн 225 & мэд 183 & мэдэхэд 178 & мэддэг 165 & мэдэн 109 & мэдэг 107 & мэдэв 102 & мэдсэнгүй 75 & мэддэггүй 64 & мэдэхнээ 31 & мэдээрэй 30 & мэдтүгэй 29 & мэдэхийн 26 & мэдвэл 24 & мэджээ 18 & мэдэхийг 18 & мэдье 14 & мэдэхээ 13 & мэдэхээс 12 & мэдэхээр 11 & мэдүүштэй 9 & мэдсэнээс 9 & мэдэвч 9 & мэдэхтэйгээ 8 & мэдсэнээ 7 & мэдмэгц 6 & мэдмээр 5 & мэдсэнийхээ 5 & мэддэгээрээ 4 & мэдсэний 4 & мэддэгээ 3 & мэддэгийг 2 & мэддэгээр 2 & мэддэгээс 2 & мэдсэнийг 2 & мэдэхийнхээ 2 & мэдээсэй 2 & мэддэггүйгээ 1 & мэдсүгэй 1 & мэдсэнгүйг 1 & мэдсэнтэй 1 & мэдсэнээр 1 & мэдэхдээ 1 & мэдэхийнх 1 & мэдэхтэй 1 & мэдэхээрээ 1 & мэдээнээ 1 > 2819
GRAMFORM: PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & VF.IMP & PC.INF-DAT & PC.US-NOM & CVB.MOD & VF.JUSS & VF.IND.AOR & PC.PRF-CAR-NOM & PC.US-CAR-NOM & PC.DMIN-POSS.REFL & VF.RECOM & VF.SALUT & PC.INF-GEN & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-ACC & VF.VOL & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.INF-INSTR & PC.APT-COM-NOM & PC.PRF-ABL & CVB.CONC & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-POSS.REFL & CVB.CONFEST & PC.INTENT & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.US-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-GEN & PC.US-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.US-INSTR & PC.US-ABL & PC.PRF-ACC & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.SPER & PC.US-CAR-ACC-POSS.REFL & VF.CMD & PC.PRF-CAR-ACC & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-INSTR & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-GEN-SUBST-NOM & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & N.PROC-POSS.REFL
WORDFORM: сэтгэл & сэтгэлд & сэтгэлийг & сэтгэлээр & сэтгэлээсээ & сэтгэлээс & сэтгэлээрээ
QGRAM: <NOM 1705 & DAT 506 & ACC 392 & INSTR 78 & ABL-POSS.REFL 55 & ABL 49 & INSTR-POSS.REFL 22 > 2807
LEXEM: [сэтгэл]
QLEX: [сэтгэл] 2807
QFLEX: ø 1705 & д 506 & ийг 392 & ээр 78 & ээсээ 55 & ээс 49 & ээрээ 22
REVWORD: лэгтэс & длэгтэс & гйилэгтэс & рээлэгтэс & ээсээлэгтэс & сээлэгтэс & ээрээлэгтэс
FREQ: 2807
RANG: 34
QWORDF: <сэтгэл 1705 & сэтгэлд 506 & сэтгэлийг 392 & сэтгэлээр 78 & сэтгэлээсээ 55 & сэтгэлээс 49 & сэтгэлээрээ 22 > 2807
GRAMFORM: NOM & DAT & ACC & INSTR & ABL-POSS.REFL & ABL & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: уу & ууг
QGRAM: <NOM@VF.IMP 2792 & ACC@VF.JUSS 2 > 2794
LEXEM: [уу]@[уух]
QLEX: [уу]@[уух] 2794
QFLEX: ø;ø 2792 & г;г 2
REVWORD: уу & гуу
FREQ: 2794
RANG: 35
QWORDF: <уу 2792 & ууг 2 > 2794
GRAMFORM: NOM@VF.IMP & ACC@VF.JUSS
WORDFORM: бас
QGRAM: <0 2727 > 2727
LEXEM: [бас]
QLEX: [бас] 2727
QFLEX: ø 2727
REVWORD: саб
FREQ: 2727
RANG: 36
QWORDF: <бас 2727 > 2727
GRAMFORM: 0
WORDFORM: гэдэг & гэдгийг & гэдгээ & гэдгийн & гэдэгтэй & гэдгээс & гэдгээр & гэдэггүй & гэдэгтэйгээ & гэдгийгээ
QGRAM: <NOM@PC.US-NOM 2226 & ACC@PC.US-ACC 348 & POSS.REFL@PC.US-POSS.REFL 82 & GEN@PC.US-GEN 14 & COM-NOM@PC.US-COM-NOM 13 & ABL@PC.US-ABL 12 & INSTR@PC.US-INSTR 11 & CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM 9 & COM-POSS.REFL@PC.US-COM-POSS.REFL 2 & ACC-POSS.REFL@PC.US-ACC-POSS.REFL 1 > 2718
LEXEM: [гэдэг]@[гэх]
QLEX: [гэдэг]@[гэх] 2718
QFLEX: ø;дэг 2226 & гийг;дгийг 348 & гээ;дгээ 82 & гийн;дгийн 14 & тэй;дэгтэй 13 & гээс;дгээс 12 & гээр;дгээр 11 & гүй;дэггүй 9 & тэйгээ;дэгтэйгээ 2 & гийгээ;дгийгээ 1
REVWORD: гэдэг & гйигдэг & ээгдэг & нйигдэг & йэтгэдэг & сээгдэг & рээгдэг & й}FA40+U{ггэдэг & ээгйэтгэдэг & ээгйигдэг
FREQ: 2718
RANG: 37
QWORDF: <гэдэг 2226 & гэдгийг 348 & гэдгээ 82 & гэдгийн 14 & гэдэгтэй 13 & гэдгээс 12 & гэдгээр 11 & гэдэггүй 9 & гэдэгтэйгээ 2 & гэдгийгээ 1 > 2718
GRAMFORM: NOM@PC.US-NOM & ACC@PC.US-ACC & POSS.REFL@PC.US-POSS.REFL & GEN@PC.US-GEN & COM-NOM@PC.US-COM-NOM & ABL@PC.US-ABL & INSTR@PC.US-INSTR & CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM & COM-POSS.REFL@PC.US-COM-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL@PC.US-ACC-POSS.REFL
WORDFORM: билээ
QGRAM: <0 2705 > 2705
LEXEM: [билээ]
QLEX: [билээ] 2705
QFLEX: ø 2705
REVWORD: ээлиб
FREQ: 2705
RANG: 38
QWORDF: <билээ 2705 > 2705
GRAMFORM: 0
WORDFORM: харж & харахад & харан & харах & харснаа & харав & хараач & харна & харахгүй & хармагц & хартал & харжээ & харъя & харахаас & харахдаа & харахаар & харахтайгаа & харахыг & харахын & хараарай & харуут & харангуут & харахаараа & харахаа & хардаггүй & хара & харахлаар & хармааргүй & харахаасаа & хараасай & харахааргүй & харахтай & харавбал & хараг & харал & харахгүйг & харахгүйгээр & харахд & харахы & харнаа
QGRAM: <CVB.CNGR 931 & PC.INF-DAT 287 & CVB.MOD 284 & PC.INF-NOM 255 & PC.PRF-POSS.REFL 221 & VF.IND.AOR 160 & VF.FEST 75 & VF.IND.PRS 70 & PC.INF-CAR-NOM 58 & CVB.CONFEST 42 & CVB.TERM 41 & VF.IND.PRF-EMPH 24 & VF.VOL 23 & PC.INF-ABL 22 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 22 & PC.INF-INSTR 15 & PC.INF-COM-POSS.REFL 14 & PC.INF-ACC 14 & PC.INF-GEN 13 & VF.RECOM 10 & CVB.TRANSCURS2 9 & CVB.TRANSCURS1 8 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 8 & PC.INF-POSS.REFL 7 & PC.US-CAR-NOM 7 & VF.IMP 6 & CVB.CONSEC 4 & PC.INTENT-CAR-NOM 4 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 3 & VF.SPER 2 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 2 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 2 & # 1 & VF.JUSS 1 & VF.IND.PROF-EMPH 1 & PC.INF-CAR-ACC 1 & PC.INF-CAR-INSTR 1 & PC.INF-DAT 1 & PC.INF-GEN/ACC 1 & VF.IND.PRS-EMPH 1 > 2651
LEXEM: [харах]
QLEX: [харах] 2651
QFLEX: ж 931 & хад 287 & н 284 & х 255 & снаа 221 & в 160 & ач 75 & на 70 & хгүй 58 & # 42 & тал 41 & жээ 24 & ъя 23 & хаас 22 & хдаа 22 & хаар 15 & хтайгаа 14 & хыг 14 & хын 13 & аарай 10 & уут 9 & нгуут 8 & хаараа 8 & хаа 7 & даггүй 7 & 0 6 & хлаар 4 & мааргүй 4 & хаасаа 3 & аасай 2 & хааргүй 2 & хтай 2 & вбал 1 & г 1 & л 1 & хгүйг 1 & хгүйгээр 1 & хд 1 & хы 1 & # 1
REVWORD: жрах & дахарах & нарах & харах & аансрах & варах & чаарах & анрах & й}FA40+U{гхарах & цгамрах & латрах & ээжрах & яърах & саахарах & аадхарах & раахарах & аагйатхарах & гыхарах & ныхарах & йараарах & туурах & туугнарах & аараахарах & аахарах & й}FA40+U{ггадрах & арах & раалхарах & й}FA40+U{граамрах & аасаахарах & йасаарах & й}FA40+U{граахарах & йатхарах & лабварах & гарах & ларах & гй}FA40+U{гхарах & рээгй}FA40+U{гхарах & дхарах & ыхарах & аанрах
FREQ: 2651
RANG: 39
QWORDF: <харж 931 & харахад 287 & харан 284 & харах 255 & харснаа 221 & харав 160 & хараач 75 & харна 70 & харахгүй 58 & хармагц 42 & хартал 41 & харжээ 24 & харъя 23 & харахаас 22 & харахдаа 22 & харахаар 15 & харахтайгаа 14 & харахыг 14 & харахын 13 & хараарай 10 & харуут 9 & харангуут 8 & харахаараа 8 & харахаа 7 & хардаггүй 7 & хара 6 & харахлаар 4 & хармааргүй 4 & харахаасаа 3 & хараасай 2 & харахааргүй 2 & харахтай 2 & харавбал 1 & хараг 1 & харал 1 & харахгүйг 1 & харахгүйгээр 1 & харахд 1 & харахы 1 & харнаа 1 > 2651
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-DAT & CVB.MOD & PC.INF-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & VF.IND.AOR & VF.FEST & VF.IND.PRS & PC.INF-CAR-NOM & CVB.CONFEST & CVB.TERM & VF.IND.PRF-EMPH & VF.VOL & PC.INF-ABL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.INF-GEN & VF.RECOM & CVB.TRANSCURS2 & CVB.TRANSCURS1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-POSS.REFL & PC.US-CAR-NOM & VF.IMP & CVB.CONSEC & PC.INTENT-CAR-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL & VF.SPER & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & # & VF.JUSS & VF.IND.PROF-EMPH & PC.INF-CAR-ACC & PC.INF-CAR-INSTR & PC.INF-DAT & PC.INF-GEN/ACC & VF.IND.PRS-EMPH
WORDFORM: шүү
QGRAM: <0@VF.IMP 2531 > 2531
LEXEM: [шүү]@[шүүх]
QLEX: [шүү]@[шүүх] 2531
QFLEX: ø;ø 2531
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{ш
FREQ: 2531
RANG: 40
QWORDF: <шүү 2531 > 2531
GRAMFORM: 0@VF.IMP
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200 500

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
156729560
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov