Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: охин & охиноо & охиныг & охинтой & охинд & охиндоо & охиноос & охиноосоо & охинтойгоо & охиноор & охиноороо
QGRAM: <NOM 593 & POSS.REFL 78 & ACC 49 & COM-NOM 32 & DAT 25 & DAT-POSS.REFL 19 & ABL 10 & ABL-POSS.REFL 6 & COM-POSS.REFL 6 & INSTR 1 & INSTR-POSS.REFL 1 > 820
LEXEM: [охин]
QLEX: [охин] 820
QFLEX: ø 593 & оо 78 & ыг 49 & той 32 & д 25 & доо 19 & оос 10 & оосоо 6 & тойгоо 6 & оор 1 & оороо 1
REVWORD: нихо & оонихо & гынихо & йотнихо & днихо & ооднихо & соонихо & оосоонихо & оогйотнихо & роонихо & оороонихо
FREQ: 820
RANG: 201
QWORDF: <охин 593 & охиноо 78 & охиныг 49 & охинтой 32 & охинд 25 & охиндоо 19 & охиноос 10 & охиноосоо 6 & охинтойгоо 6 & охиноор 1 & охиноороо 1 > 820
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & COM-NOM & DAT & DAT-POSS.REFL & ABL & ABL-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & INSTR & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: гэлээ
QGRAM: <NOM@VF.IND.PROF-EMPH 810 > 810
LEXEM: [гэлээ]@[гэх]
QLEX: [гэлээ]@[гэх] 810
QFLEX: ø;лээ 810
REVWORD: ээлэг
FREQ: 810
RANG: 202
QWORDF: <гэлээ 810 > 810
GRAMFORM: NOM@VF.IND.PROF-EMPH
WORDFORM: бүх & бүхийг
QGRAM: <PC.INF-NOM 806 & PC.INF-ACC 2 > 808
LEXEM: [бүх]
QLEX: [бүх] 808
QFLEX: х 806 & хийг 2
REVWORD: х}FA40+U{б & гйих}FA40+U{б
FREQ: 808
RANG: 203
QWORDF: <бүх 806 & бүхийг 2 > 808
GRAMFORM: PC.INF-NOM & PC.INF-ACC
WORDFORM: гуай & гуайн & гуайг & гуайд & гуайтай & гуайгаас & гуайнх & гуайнд & гуайгаар & гуайгаа & гуайнхаа & гуайтайгаа
QGRAM: <NOM 586 & REL-NOM 110 & ACC 37 & DAT 23 & COM-NOM 13 & ABL 12 & GEN-SUBST-NOM 10 & REL-DAT 7 & INSTR 5 & POSS.REFL 2 & GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & COM-POSS.REFL 1 > 808
LEXEM: [гуай]
QLEX: [гуай] 808
QFLEX: ø 586 & н 110 & г 37 & д 23 & тай 13 & гаас 12 & нх 10 & нд 7 & гаар 5 & гаа 2 & нхаа 2 & тайгаа 1
REVWORD: йауг & нйауг & гйауг & дйауг & йатйауг & саагйауг & хнйауг & днйауг & раагйауг & аагйауг & аахнйауг & аагйатйауг
FREQ: 808
RANG: 204
QWORDF: <гуай 586 & гуайн 110 & гуайг 37 & гуайд 23 & гуайтай 13 & гуайгаас 12 & гуайнх 10 & гуайнд 7 & гуайгаар 5 & гуайгаа 2 & гуайнхаа 2 & гуайтайгаа 1 > 808
GRAMFORM: NOM & REL-NOM & ACC & DAT & COM-NOM & ABL & GEN-SUBST-NOM & REL-DAT & INSTR & POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL & COM-POSS.REFL
WORDFORM: тэнгэр & тэнгэрт & тэнгэрийг & тэнгэрээс & тэнгэртээ & тэнгэрээр & тэнгэрээсээ
QGRAM: <NOM 510 & DAT 201 & ACC 42 & ABL 34 & DAT-POSS.REFL 11 & INSTR 9 & ABL-POSS.REFL 1 > 808
LEXEM: [тэнгэр]
QLEX: [тэнгэр] 808
QFLEX: ø 510 & т 201 & ийг 42 & ээс 34 & тээ 11 & ээр 9 & ээсээ 1
REVWORD: рэгнэт & трэгнэт & гйирэгнэт & сээрэгнэт & ээтрэгнэт & рээрэгнэт & ээсээрэгнэт
FREQ: 808
RANG: 205
QWORDF: <тэнгэр 510 & тэнгэрт 201 & тэнгэрийг 42 & тэнгэрээс 34 & тэнгэртээ 11 & тэнгэрээр 9 & тэнгэрээсээ 1 > 808
GRAMFORM: NOM & DAT & ACC & ABL & DAT-POSS.REFL & INSTR & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: болоод
QGRAM: <NOM@CVB.ANT 804 > 804
LEXEM: [болоод]@[болох]
QLEX: [болоод]@[болох] 804
QFLEX: ø;од 804
REVWORD: доолоб
FREQ: 804
RANG: 206
QWORDF: <болоод 804 > 804
GRAMFORM: NOM@CVB.ANT
WORDFORM: царай & царайг & царайд & царайгаа & царайгаар & царайн & царайнд & царайндаа & царайгаараа & царайдаа
QGRAM: <NOM 582 & ACC 78 & DAT 44 & POSS.REFL 37 & INSTR 31 & REL-NOM 12 & REL-DAT 10 & REL-DAT-POSS.REFL 5 & INSTR-POSS.REFL 4 & DAT-POSS.REFL 1 > 804
LEXEM: [царай]
QLEX: [царай] 804
QFLEX: ø 582 & г 78 & д 44 & гаа 37 & гаар 31 & н 12 & нд 10 & ндаа 5 & гаараа 4 & даа 1
REVWORD: йарац & гйарац & дйарац & аагйарац & раагйарац & нйарац & днйарац & ааднйарац & аараагйарац & аадйарац
FREQ: 804
RANG: 207
QWORDF: <царай 582 & царайг 78 & царайд 44 & царайгаа 37 & царайгаар 31 & царайн 12 & царайнд 10 & царайндаа 5 & царайгаараа 4 & царайдаа 1 > 804
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & POSS.REFL & INSTR & REL-NOM & REL-DAT & REL-DAT-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: алтан & алт & алтаар & алтыг & алтнаас & алтанд & алтаа & алтын & алтанийн & алтанийнх & алтаны
QGRAM: <REL.NOM 656 & NOM 93 & INSTR 20 & ACC 9 & REL-ABL 8 & REL-DAT 5 & POSS.REFL 4 & GEN 2 & GEN 1 & REL-GEN-SUBST-NOM 1 & REL-GEN 1 > 800
LEXEM: [алт(ан)]
QLEX: [алт(ан)] 800
QFLEX: ан 656 & 0 93 & аар 20 & ыг 9 & наас 8 & анд 5 & аа 4 & ын 2 & анийн 1 & анийнх 1 & аны 1
REVWORD: натла & тла & раатла & гытла & саантла & днатла & аатла & нытла & нйинатла & хнйинатла & ынатла
FREQ: 800
RANG: 208
QWORDF: <алтан 656 & алт 93 & алтаар 20 & алтыг 9 & алтнаас 8 & алтанд 5 & алтаа 4 & алтын 2 & алтанийн 1 & алтанийнх 1 & алтаны 1 > 800
GRAMFORM: REL.NOM & NOM & INSTR & ACC & REL-ABL & REL-DAT & POSS.REFL & GEN & GEN & REL-GEN-SUBST-NOM & REL-GEN
WORDFORM: эргэж & эргэх & эргэв & эргэнэ & эргэхэд & эргэдэг & эргэхээр & эргэхдээ & эргэжээ & эргэ & эргэсээр & эргэвэл & эргэе & эргэхгүй & эргэхээс & эргэхийг & эргээрэй & эргэдгээсээ & эргэмэгц & эргэхээ & эргээч & эрэгсээр
QGRAM: <CVB.CNGR 568 & PC.INF-NOM 85 & VF.IND.AOR 39 & VF.IND.PRS 24 & PC.INF-DAT 17 & PC.US-NOM 12 & PC.INF-INSTR 9 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 7 & VF.IND.PRF-EMPH 5 & VF.IMP 4 & CVB.PERSEV 4 & CVB.COND 3 & VF.VOL 3 & PC.INF-CAR-NOM 3 & PC.INF-ABL 3 & PC.INF-ACC 2 & VF.RECOM 2 & PC.US-ABL-POSS.REFL 1 & CVB.CONFEST 1 & PC.INF-POSS.REFL 1 & VF.FEST 1 & CVB.PERSEV 1 > 795
LEXEM: [эргэх]
QLEX: [эргэх] 795
QFLEX: ж 568 & х 85 & в 39 & нэ 24 & хэд 17 & дэг 12 & хээр 9 & хдээ 7 & жээ 5 & 0 4 & сээр 4 & вэл 3 & е 3 & хгүй 3 & хээс 3 & хийг 2 & ээрэй 2 & дгээсээ 1 & # 1 & хээ 1 & ээч 1 & # 1
REVWORD: жэгрэ & хэгрэ & вэгрэ & энэгрэ & дэхэгрэ & гэдэгрэ & рээхэгрэ & ээдхэгрэ & ээжэгрэ & эгрэ & рээсэгрэ & лэвэгрэ & еэгрэ & й}FA40+U{гхэгрэ & сээхэгрэ & гйихэгрэ & йэрээгрэ & ээсээгдэгрэ & цгэмэгрэ & ээхэгрэ & чээгрэ & рээсгэрэ
FREQ: 795
RANG: 209
QWORDF: <эргэж 568 & эргэх 85 & эргэв 39 & эргэнэ 24 & эргэхэд 17 & эргэдэг 12 & эргэхээр 9 & эргэхдээ 7 & эргэжээ 5 & эргэ 4 & эргэсээр 4 & эргэвэл 3 & эргэе 3 & эргэхгүй 3 & эргэхээс 3 & эргэхийг 2 & эргээрэй 2 & эргэдгээсээ 1 & эргэмэгц 1 & эргэхээ 1 & эргээч 1 & эрэгсээр 1 > 795
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & VF.IND.PRS & PC.INF-DAT & PC.US-NOM & PC.INF-INSTR & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.IND.PRF-EMPH & VF.IMP & CVB.PERSEV & CVB.COND & VF.VOL & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-ABL & PC.INF-ACC & VF.RECOM & PC.US-ABL-POSS.REFL & CVB.CONFEST & PC.INF-POSS.REFL & VF.FEST & CVB.PERSEV
WORDFORM: ухаан & ухааны & ухаанд
QGRAM: <NOM@REL-NOM 608 & GEN@GEN 128 & DAT@DAT 57 > 793
LEXEM: [ухаан]@[ухаа(н)]
QLEX: [ухаан]@[ухаа(н)] 793
QFLEX: ø;ø 608 & ы;ы 128 & д;д 57
REVWORD: нааху & ынааху & днааху
FREQ: 793
RANG: 210
QWORDF: <ухаан 608 & ухааны 128 & ухаанд 57 > 793
GRAMFORM: NOM@REL-NOM & GEN@GEN & DAT@DAT
WORDFORM: бодол & бодлыг & бодлын & бодолд & бодлоор & бодлоос & бодолдоо & бодлоосоо & бодлоороо & бодлынхоо & бодлынх
QGRAM: <NOM 505 & ACC 74 & GEN 66 & DAT 64 & INSTR 40 & ABL 15 & DAT-POSS.REFL 12 & ABL-POSS.REFL 8 & INSTR-POSS.REFL 2 & GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & GEN-SUBST-NOM 1 > 789
LEXEM: [бодол]
QLEX: [бодол] 789
QFLEX: ø 505 & лыг 74 & лын 66 & д 64 & лоор 40 & лоос 15 & доо 12 & лоосоо 8 & лоороо 2 & лынхоо 2 & лынх 1
REVWORD: лодоб & гылдоб & нылдоб & длодоб & роолдоб & соолдоб & оодлодоб & оосоолдоб & оороолдоб & оохнылдоб & хнылдоб
FREQ: 789
RANG: 211
QWORDF: <бодол 505 & бодлыг 74 & бодлын 66 & бодолд 64 & бодлоор 40 & бодлоос 15 & бодолдоо 12 & бодлоосоо 8 & бодлоороо 2 & бодлынхоо 2 & бодлынх 1 > 789
GRAMFORM: NOM & ACC & GEN & DAT & INSTR & ABL & DAT-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL & GEN-SUBST-NOM
WORDFORM: хөл & хөлд & хөлөөрөө & хөлийг & хөлөөр & хөлөөс & хөлөөсөө
QGRAM: <NOM 543 & DAT 105 & INSTR-POSS.REFL 48 & ACC 37 & INSTR 26 & ABL 21 & ABL-POSS.REFL 1 > 781
LEXEM: [хөл]
QLEX: [хөл] 781
QFLEX: ø 543 & д 105 & өөрөө 48 & ийг 37 & өөр 26 & өөс 21 & өөсөө 1
REVWORD: л}9E40+U{х & дл}9E40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & гйил}9E40+U{х & р}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & с}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х
FREQ: 781
RANG: 212
QWORDF: <хөл 543 & хөлд 105 & хөлөөрөө 48 & хөлийг 37 & хөлөөр 26 & хөлөөс 21 & хөлөөсөө 1 > 781
GRAMFORM: NOM & DAT & INSTR-POSS.REFL & ACC & INSTR & ABL & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: баруун & баруунаа & баруунаас & баруунтай & барууныг & баруунаар & баруунтайгаас & баруунаасаа & баруунд & баруунтайх
QGRAM: <NOM 711 & POSS.REFL 33 & ABL 10 & COM-NOM 7 & ACC 7 & INSTR 3 & COM-ABL 2 & ABL-POSS.REFL 1 & DAT 1 & COM-NOM-SUBST-NOM 1 > 776
LEXEM: [баруун]
QLEX: [баруун] 776
QFLEX: ø 711 & аа 33 & аас 10 & тай 7 & ыг 7 & аар 3 & тайгаас 2 & аасаа 1 & д 1 & тайх 1
REVWORD: нуураб & аануураб & саануураб & йатнуураб & гынуураб & раануураб & саагйатнуураб & аасаануураб & днуураб & хйатнуураб
FREQ: 776
RANG: 213
QWORDF: <баруун 711 & баруунаа 33 & баруунаас 10 & баруунтай 7 & барууныг 7 & баруунаар 3 & баруунтайгаас 2 & баруунаасаа 1 & баруунд 1 & баруунтайх 1 > 776
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ABL & COM-NOM & ACC & INSTR & COM-ABL & ABL-POSS.REFL & DAT & COM-NOM-SUBST-NOM
WORDFORM: гэрийн & гэрийнхээ & гэрийнх
QGRAM: <NOM@GEN 659 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 104 & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM 6 > 769
LEXEM: [гэрийн]@[гэр]
QLEX: [гэрийн]@[гэр] 769
QFLEX: ø;ийн 659 & хээ;ийнхээ 104 & х;ийнх 6
REVWORD: нйирэг & ээхнйирэг & хнйирэг
FREQ: 769
RANG: 214
QWORDF: <гэрийн 659 & гэрийнхээ 104 & гэрийнх 6 > 769
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
WORDFORM: ширтэн & ширтэж & ширтэв & ширтэнэ & ширтэх & ширтээд & ширтсэнээ & ширтсээр & ширтсэн & ширтэхэд & ширтлээ & ширтжээ & ширтдэг & ширтэвч & ширтвэл & ширтсэний & ширттэл & ширтэхийг & ширтэхээс & ширтсэнд & ширтэдгээрээ & ширтэснээ & ширтэхгүй & ширтэхийнхээ & ширтээстэй & ширтээч
QGRAM: <CVB.MOD 242 & CVB.CNGR 128 & VF.IND.AOR 89 & VF.IND.PRS 81 & PC.INF-NOM 49 & CVB.ANT 40 & PC.PRF-POSS.REFL 27 & CVB.PERSEV 25 & PC.PRF-NOM 23 & PC.INF-DAT 18 & VF.IND.PROF-EMPH 15 & VF.IND.PRF-EMPH 6 & PC.US-NOM 4 & CVB.CONC 4 & CVB.COND 3 & PC.PRF-GEN 2 & CVB.TERM 2 & PC.INF-ACC 2 & PC.INF-ABL 2 & PC.PRF-DAT 1 & PC.US-ABL 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.INF-CAR-NOM 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.RESULT-COM-NOM 1 & VF.FEST 1 > 769
LEXEM: [ширтэх]
QLEX: [ширтэх] 769
QFLEX: н 242 & ж 128 & в 89 & нэ 81 & х 49 & ээд 40 & сэнээ 27 & сээр 25 & сэн 23 & хэд 18 & # 15 & жээ 6 & дэг 4 & вч 4 & вэл 3 & сэний 2 & тэл 2 & хийг 2 & хээс 2 & сэнд 1 & дгээрээ 1 & снээ 1 & хгүй 1 & хийнхээ 1 & ээстэй 1 & ээч 1
REVWORD: нэтриш & жэтриш & вэтриш & энэтриш & хэтриш & дээтриш & ээнэстриш & рээстриш & нэстриш & дэхэтриш & ээлтриш & ээжтриш & гэдтриш & чвэтриш & лэвтриш & йинэстриш & лэттриш & гйихэтриш & сээхэтриш & днэстриш & ээрээгдэтриш & ээнсэтриш & й}FA40+U{гхэтриш & ээхнйихэтриш & йэтсээтриш & чээтриш
FREQ: 769
RANG: 215
QWORDF: <ширтэн 242 & ширтэж 128 & ширтэв 89 & ширтэнэ 81 & ширтэх 49 & ширтээд 40 & ширтсэнээ 27 & ширтсээр 25 & ширтсэн 23 & ширтэхэд 18 & ширтлээ 15 & ширтжээ 6 & ширтдэг 4 & ширтэвч 4 & ширтвэл 3 & ширтсэний 2 & ширттэл 2 & ширтэхийг 2 & ширтэхээс 2 & ширтсэнд 1 & ширтэдгээрээ 1 & ширтэснээ 1 & ширтэхгүй 1 & ширтэхийнхээ 1 & ширтээстэй 1 & ширтээч 1 > 769
GRAMFORM: CVB.MOD & CVB.CNGR & VF.IND.AOR & VF.IND.PRS & PC.INF-NOM & CVB.ANT & PC.PRF-POSS.REFL & CVB.PERSEV & PC.PRF-NOM & PC.INF-DAT & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.PRF-EMPH & PC.US-NOM & CVB.CONC & CVB.COND & PC.PRF-GEN & CVB.TERM & PC.INF-ACC & PC.INF-ABL & PC.PRF-DAT & PC.US-ABL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.RESULT-COM-NOM & VF.FEST
WORDFORM: хэсэг
QGRAM: <NOM@VF.JUSS 767 > 767
LEXEM: [хэсэг]@[хэсэх]
QLEX: [хэсэг]@[хэсэх] 767
QFLEX: ø;г 767
REVWORD: гэсэх
FREQ: 767
RANG: 216
QWORDF: <хэсэг 767 > 767
GRAMFORM: NOM@VF.JUSS
WORDFORM: надад
QGRAM: <NOM@DAT@DAT 764 > 764
LEXEM: [надад]@[над]@[би]
QLEX: [надад]@[над]@[би] 764
QFLEX: ø;ад;надад 764
REVWORD: дадан
FREQ: 764
RANG: 217
QWORDF: <надад 764 > 764
GRAMFORM: NOM@DAT@DAT
WORDFORM: хойш
QGRAM: <NOM 761 > 761
LEXEM: [хойш]
QLEX: [хойш] 761
QFLEX: ø 761
REVWORD: шйох
FREQ: 761
RANG: 218
QWORDF: <хойш 761 > 761
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: үед
QGRAM: <NOM@DAT 758 > 758
LEXEM: [үед]@[үе]
QLEX: [үед]@[үе] 758
QFLEX: ø;д 758
REVWORD: де}FA40+U{
FREQ: 758
RANG: 219
QWORDF: <үед 758 > 758
GRAMFORM: NOM@DAT
WORDFORM: шинэ
QGRAM: <NOM 755 > 755
LEXEM: [шинэ]
QLEX: [шинэ] 755
QFLEX: ø 755
REVWORD: эниш
FREQ: 755
RANG: 220
QWORDF: <шинэ 755 > 755
GRAMFORM: NOM
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
350413610
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov