Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: итгэлт & итгэлтийн & итгэлтэд & итгэлтийг & итгэлтээс & итгэлтийнд & итгэлттэй & итгэлтийнх & итгэлтээ & итгэлтээр
QGRAM: <NOM 560 & GEN 186 & DAT 42 & ACC 37 & ABL 23 & GEN-DAT 17 & COM-NOM 16 & GEN-SUBST-NOM 3 & POSS.REFL 3 & INSTR 2 > 889
LEXEM: [итгэлт]
QLEX: [итгэлт] 889
QFLEX: ø 560 & ийн 186 & эд 42 & ийг 37 & ээс 23 & ийнд 17 & тэй 16 & ийнх 3 & ээ 3 & ээр 2
REVWORD: тлэгти & нйитлэгти & дэтлэгти & гйитлэгти & сээтлэгти & днйитлэгти & йэттлэгти & хнйитлэгти & ээтлэгти & рээтлэгти
FREQ: 889
RANG: 181
QWORDF: <итгэлт 560 & итгэлтийн 186 & итгэлтэд 42 & итгэлтийг 37 & итгэлтээс 23 & итгэлтийнд 17 & итгэлттэй 16 & итгэлтийнх 3 & итгэлтээ 3 & итгэлтээр 2 > 889
GRAMFORM: NOM & GEN & DAT & ACC & ABL & GEN-DAT & COM-NOM & GEN-SUBST-NOM & POSS.REFL & INSTR
WORDFORM: аав & аавыгаа & ааваа & аавыг & аавд & аавдаа & аавтай & аавтайгаа & ааваасаа & ааваас & ааваар & ааваараа & аавгүй & аавы
QGRAM: <NOM 659 & ACC-POSS.REFL 41 & POSS.REFL 36 & ACC 33 & DAT 30 & DAT-POSS.REFL 25 & COM-NOM 16 & COM-POSS.REFL 12 & ABL-POSS.REFL 8 & ABL 6 & INSTR 3 & INSTR-POSS.REFL 3 & CAR-NOM 2 & GEN 2 > 876
LEXEM: [аав]
QLEX: [аав] 876
QFLEX: ø 659 & ыгаа 41 & аа 36 & ыг 33 & д 30 & даа 25 & тай 16 & тайгаа 12 & аасаа 8 & аас 6 & аар 3 & аараа 3 & гүй 2 & ы 2
REVWORD: ваа & аагываа & ааваа & гываа & дваа & аадваа & йатваа & аагйатваа & аасааваа & сааваа & рааваа & аарааваа & й}FA40+U{гваа & ываа
FREQ: 876
RANG: 182
QWORDF: <аав 659 & аавыгаа 41 & ааваа 36 & аавыг 33 & аавд 30 & аавдаа 25 & аавтай 16 & аавтайгаа 12 & ааваасаа 8 & ааваас 6 & ааваар 3 & ааваараа 3 & аавгүй 2 & аавы 2 > 876
GRAMFORM: NOM & ACC-POSS.REFL & POSS.REFL & ACC & DAT & DAT-POSS.REFL & COM-NOM & COM-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & ABL & INSTR & INSTR-POSS.REFL & CAR-NOM & GEN
WORDFORM: хүүхэн & хүүхний & хүүхнийг & хүүхэнд & хүүхэнтэй & хүүхнээ & хүүхнээс & хүүхнээр & хүүхнийх & хүүхнээсээ & хүүхнийхээ & хүүхэнтэйгээ & хүүхэндээ
QGRAM: <NOM 560 & GEN 128 & ACC 73 & DAT 39 & COM-NOM 37 & POSS.REFL 13 & REL-ABL 7 & INSTR 5 & GEN-SUBST-NOM 3 & REL-ABL-POSS.REFL 3 & GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & COM-POSS.REFL 2 & DAT-POSS.REFL 1 > 873
LEXEM: [хүүхэн]
QLEX: [хүүхэн] 873
QFLEX: ø 560 & ний 128 & нийг 73 & д 39 & тэй 37 & нээ 13 & нээс 7 & нээр 5 & нийх 3 & нээсээ 3 & нийхээ 2 & тэйгээ 2 & дээ 1
REVWORD: нэх}FA40+U{}FA40+U{х & йинх}FA40+U{}FA40+U{х & гйинх}FA40+U{}FA40+U{х & днэх}FA40+U{}FA40+U{х & йэтнэх}FA40+U{}FA40+U{х & ээнх}FA40+U{}FA40+U{х & сээнх}FA40+U{}FA40+U{х & рээнх}FA40+U{}FA40+U{х & хйинх}FA40+U{}FA40+U{х & ээсээнх}FA40+U{}FA40+U{х & ээхйинх}FA40+U{}FA40+U{х & ээгйэтнэх}FA40+U{}FA40+U{х & ээднэх}FA40+U{}FA40+U{х
FREQ: 873
RANG: 183
QWORDF: <хүүхэн 560 & хүүхний 128 & хүүхнийг 73 & хүүхэнд 39 & хүүхэнтэй 37 & хүүхнээ 13 & хүүхнээс 7 & хүүхнээр 5 & хүүхнийх 3 & хүүхнээсээ 3 & хүүхнийхээ 2 & хүүхэнтэйгээ 2 & хүүхэндээ 1 > 873
GRAMFORM: NOM & GEN & ACC & DAT & COM-NOM & POSS.REFL & REL-ABL & INSTR & GEN-SUBST-NOM & REL-ABL-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: хамт
QGRAM: <NOM 873 > 873
LEXEM: [хамт]
QLEX: [хамт] 873
QFLEX: ø 873
REVWORD: тмах
FREQ: 873
RANG: 184
QWORDF: <хамт 873 > 873
GRAMFORM: NOM
WORDFORM: бий & бийгээр & бийгээс
QGRAM: <0 868 & INSTR 2 & ABL 1 > 871
LEXEM: [бий]
QLEX: [бий] 871
QFLEX: ø 868 & гээр 2 & гээс 1
REVWORD: йиб & рээгйиб & сээгйиб
FREQ: 871
RANG: 185
QWORDF: <бий 868 & бийгээр 2 & бийгээс 1 > 871
GRAMFORM: 0 & INSTR & ABL
WORDFORM: явдал & явдлыг & явдалд & явдлаа & явдлын & явдлаас & явдлаар & явдалдаа & явдлы & явдлаасаа & явдлынхаа
QGRAM: <NOM 477 & ACC 202 & DAT 62 & VF.IND.PROF-EMPH 42 & GEN 38 & ABL 31 & INSTR 11 & DAT-POSS.REFL 4 & GEN/ACC 2 & ABL-POSS.REFL 1 & GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 871
LEXEM: [явдал]
QLEX: [явдал] 871
QFLEX: ø 477 & лыг 202 & д 62 & лаа 42 & лын 38 & лаас 31 & лаар 11 & даа 4 & лы 2 & лаасаа 1 & лынхаа 1
REVWORD: ладвя & гылдвя & дладвя & аалдвя & нылдвя & саалдвя & раалдвя & аадладвя & ылдвя & аасаалдвя & аахнылдвя
FREQ: 871
RANG: 186
QWORDF: <явдал 477 & явдлыг 202 & явдалд 62 & явдлаа 42 & явдлын 38 & явдлаас 31 & явдлаар 11 & явдалдаа 4 & явдлы 2 & явдлаасаа 1 & явдлынхаа 1 > 871
GRAMFORM: NOM & ACC & DAT & VF.IND.PROF-EMPH & GEN & ABL & INSTR & DAT-POSS.REFL & GEN/ACC & ABL-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: шөнө & шөнөгүй & шөнийг & шөнөөс & шөнөд & шөнөөсөө & шөнөтэй & шөнийх & шөнийхөө
QGRAM: <NOM 779 & CAR-NOM 42 & ACC 33 & ABL 4 & DAT 3 & ABL-POSS.REFL 2 & COM-NOM 1 & GEN-SUBST-NOM 1 & # 1 > 866
LEXEM: [шөнө]
QLEX: [шөнө] 866
QFLEX: ø 779 & гүй 42 & # 33 & өс 4 & д 3 & өсөө 2 & тэй 1 & # 1 & # 1
REVWORD: }9E40+U{н}9E40+U{ш & й}FA40+U{г}9E40+U{н}9E40+U{ш & гйин}9E40+U{ш & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ш & д}9E40+U{н}9E40+U{ш & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ш & йэт}9E40+U{н}9E40+U{ш & хйин}9E40+U{ш & }9E40+U{}9E40+U{хйин}9E40+U{ш
FREQ: 866
RANG: 187
QWORDF: <шөнө 779 & шөнөгүй 42 & шөнийг 33 & шөнөөс 4 & шөнөд 3 & шөнөөсөө 2 & шөнөтэй 1 & шөнийх 1 & шөнийхөө 1 > 866
GRAMFORM: NOM & CAR-NOM & ACC & ABL & DAT & ABL-POSS.REFL & COM-NOM & GEN-SUBST-NOM & #
WORDFORM: өөрийн & өөрийнд & өөрийнхээ
QGRAM: <NOM@GEN 861 & DAT@GEN-DAT 2 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 1 > 864
LEXEM: [өөрийн]@[өөр]
QLEX: [өөрийн]@[өөр] 864
QFLEX: ø;ийн 861 & д;ийнд 2 & хээ;ийнхээ 1
REVWORD: нйир}9E40+U{}9E40+U{ & днйир}9E40+U{}9E40+U{ & ээхнйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 864
RANG: 188
QWORDF: <өөрийн 861 & өөрийнд 2 & өөрийнхээ 1 > 864
GRAMFORM: NOM@GEN & DAT@GEN-DAT & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: хүлээж & хүлээн & хүлээсэн & хүлээх & хүлээнэ & хүлээв & хүлээгээд & хүлээлээ & хүлээгээрэй & хүлээдэг & хүлээе & хүлээжээ & хүлээхээс & хүлээгч & хүлээхийн & хүлээвэл & хүлээснээс & хүлээтэл & хүлээхэд & хүлээхээр & хүлээгээгүй & хүлээдэггүй & хүлээсний & хүлээснийг & хүлээснээ & хүлээсэндээ & хүлээдгээ & хүлээснийх & хүлээснээрээ & хүлээсэнгүй & хүлээсэнд & хүлээхтэйгээ & хүлээхээ
QGRAM: <CVB.CNGR 313 & CVB.MOD 188 & PC.PRF-NOM 85 & PC.INF-NOM 60 & VF.IND.PRS 49 & VF.IND.AOR 32 & CVB.ANT 21 & VF.IND.PROF-EMPH 18 & VF.RECOM 16 & PC.US-NOM 11 & VF.VOL 9 & VF.IND.PRF-EMPH 8 & PC.INF-ABL 7 & PC.ACT 6 & PC.INF-GEN 6 & CVB.COND 4 & PC.PRF-ABL 3 & CVB.TERM 3 & PC.INF-DAT 3 & PC.INF-INSTR 3 & PC.DUR-CAR-NOM 2 & PC.US-CAR-NOM 2 & PC.PRF-GEN 2 & PC.PRF-ACC 2 & PC.DUR-NOM 2 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.US-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.PRF-CAR-NOM 1 & PC.PRF-DAT 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.INF-POSS.REFL 1 > 864
LEXEM: [хүлээх]
QLEX: [хүлээх] 864
QFLEX: ж 313 & # 188 & сэн 85 & х 60 & нэ 49 & в 32 & гээд 21 & # 18 & гээрэй 16 & дэг 11 & е 9 & жээ 8 & хээс 7 & гч 6 & хийн 6 & вэл 4 & снээс 3 & тэл 3 & хэд 3 & хээр 3 & гээгүй 2 & дэггүй 2 & сний 2 & снийг 2 & снээ 2 & сэндээ 2 & дгээ 1 & снийх 1 & снээрээ 1 & сэнгүй 1 & сэнд 1 & хтэйгээ 1 & хээ 1
REVWORD: жээл}FA40+U{х & нээл}FA40+U{х & нэсээл}FA40+U{х & хээл}FA40+U{х & энээл}FA40+U{х & вээл}FA40+U{х & дээгээл}FA40+U{х & ээлээл}FA40+U{х & йэрээгээл}FA40+U{х & гэдээл}FA40+U{х & еээл}FA40+U{х & ээжээл}FA40+U{х & сээхээл}FA40+U{х & чгээл}FA40+U{х & нйихээл}FA40+U{х & лэвээл}FA40+U{х & сээнсээл}FA40+U{х & лэтээл}FA40+U{х & дэхээл}FA40+U{х & рээхээл}FA40+U{х & й}FA40+U{гээгээл}FA40+U{х & й}FA40+U{ггэдээл}FA40+U{х & йинсээл}FA40+U{х & гйинсээл}FA40+U{х & ээнсээл}FA40+U{х & ээднэсээл}FA40+U{х & ээгдээл}FA40+U{х & хйинсээл}FA40+U{х & ээрээнсээл}FA40+U{х & й}FA40+U{гнэсээл}FA40+U{х & днэсээл}FA40+U{х & ээгйэтхээл}FA40+U{х & ээхээл}FA40+U{х
FREQ: 864
RANG: 189
QWORDF: <хүлээж 313 & хүлээн 188 & хүлээсэн 85 & хүлээх 60 & хүлээнэ 49 & хүлээв 32 & хүлээгээд 21 & хүлээлээ 18 & хүлээгээрэй 16 & хүлээдэг 11 & хүлээе 9 & хүлээжээ 8 & хүлээхээс 7 & хүлээгч 6 & хүлээхийн 6 & хүлээвэл 4 & хүлээснээс 3 & хүлээтэл 3 & хүлээхэд 3 & хүлээхээр 3 & хүлээгээгүй 2 & хүлээдэггүй 2 & хүлээсний 2 & хүлээснийг 2 & хүлээснээ 2 & хүлээсэндээ 2 & хүлээдгээ 1 & хүлээснийх 1 & хүлээснээрээ 1 & хүлээсэнгүй 1 & хүлээсэнд 1 & хүлээхтэйгээ 1 & хүлээхээ 1 > 864
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.MOD & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & VF.IND.AOR & CVB.ANT & VF.IND.PROF-EMPH & VF.RECOM & PC.US-NOM & VF.VOL & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-ABL & PC.ACT & PC.INF-GEN & CVB.COND & PC.PRF-ABL & CVB.TERM & PC.INF-DAT & PC.INF-INSTR & PC.DUR-CAR-NOM & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & PC.PRF-ACC & PC.DUR-NOM & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.US-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-DAT & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-POSS.REFL
WORDFORM: зүйл & зүйлийг & зүйлийн & зүйлгүй & зүйлд & зүйлээр & зүйлээс & зүйлийнхээ & зүйлдээ & зүйлээрээ & зүйлээсээ & зүйлгүйгээр
QGRAM: <NOM 455 & ACC 162 & GEN 101 & CAR-NOM 55 & DAT 41 & INSTR 17 & ABL 16 & GEN-SUBST-POSS.REFL 6 & DAT-POSS.REFL 4 & INSTR-POSS.REFL 2 & ABL-POSS.REFL 2 & CAR-INSTR 1 > 862
LEXEM: [зүйл]
QLEX: [зүйл] 862
QFLEX: ø 455 & ийг 162 & ийн 101 & гүй 55 & д 41 & ээр 17 & ээс 16 & ийнхээ 6 & дээ 4 & ээрээ 2 & ээсээ 2 & гүйгээр 1
REVWORD: лй}FA40+U{з & гйилй}FA40+U{з & нйилй}FA40+U{з & й}FA40+U{глй}FA40+U{з & длй}FA40+U{з & рээлй}FA40+U{з & сээлй}FA40+U{з & ээхнйилй}FA40+U{з & ээдлй}FA40+U{з & ээрээлй}FA40+U{з & ээсээлй}FA40+U{з & рээгй}FA40+U{глй}FA40+U{з
FREQ: 862
RANG: 190
QWORDF: <зүйл 455 & зүйлийг 162 & зүйлийн 101 & зүйлгүй 55 & зүйлд 41 & зүйлээр 17 & зүйлээс 16 & зүйлийнхээ 6 & зүйлдээ 4 & зүйлээрээ 2 & зүйлээсээ 2 & зүйлгүйгээр 1 > 862
GRAMFORM: NOM & ACC & GEN & CAR-NOM & DAT & INSTR & ABL & GEN-SUBST-POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & CAR-INSTR
WORDFORM: үл & үлийн
QGRAM: <NOM 859 & GEN 1 > 860
LEXEM: [үл]
QLEX: [үл] 860
QFLEX: ø 859 & ийн 1
REVWORD: л}FA40+U{ & нйил}FA40+U{
FREQ: 860
RANG: 191
QWORDF: <үл 859 & үлийн 1 > 860
GRAMFORM: NOM & GEN
WORDFORM: дарга & даргын & даргаар & даргыг & даргад & даргатай & даргаас & даргаа & даргадаа & даргынхаа & даргатайгаа & даргаасаа & даргыгаа & даргынх & даргы
QGRAM: <NOM 601 & GEN 102 & INSTR 33 & ACC 29 & DAT 19 & COM-NOM 18 & ABL 13 & POSS.REFL 12 & DAT-POSS.REFL 9 & GEN-SUBST-POSS.REFL 8 & COM-POSS.REFL 4 & ABL-POSS.REFL 3 & ACC-POSS.REFL 3 & GEN-SUBST-NOM 3 & GEN 1 > 858
LEXEM: [дарга]
QLEX: [дарга] 858
QFLEX: ø 601 & ын 102 & ар 33 & ыг 29 & д 19 & тай 18 & ас 13 & а 12 & даа 9 & ынхаа 8 & тайгаа 4 & асаа 3 & ыгаа 3 & ынх 3 & ы 1
REVWORD: аград & ныград & рааград & гыград & даград & йатаград & сааград & ааград & аадаград & аахныград & аагйатаград & аасааград & аагыград & хныград & ыград
FREQ: 858
RANG: 192
QWORDF: <дарга 601 & даргын 102 & даргаар 33 & даргыг 29 & даргад 19 & даргатай 18 & даргаас 13 & даргаа 12 & даргадаа 9 & даргынхаа 8 & даргатайгаа 4 & даргаасаа 3 & даргыгаа 3 & даргынх 3 & даргы 1 > 858
GRAMFORM: NOM & GEN & INSTR & ACC & DAT & COM-NOM & ABL & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & ACC-POSS.REFL & GEN-SUBST-NOM & GEN
WORDFORM: үе & үеэр & үеэс & үеийг & үеэ & үеэсээ & үеээрээ & үеээс
QGRAM: <NOM 634 & INSTR 96 & ABL 55 & ACC 34 & POSS.REFL 23 & ABL-POSS.REFL 2 & INSTR-POSS.REFL 1 & ABL 1 > 846
LEXEM: [үе]
QLEX: [үе] 846
QFLEX: ø 634 & эр 96 & ээс 55 & ийг 34 & э 23 & эсээ 2 & ээрээ 1 & ээс 1
REVWORD: е}FA40+U{ & рэе}FA40+U{ & сэе}FA40+U{ & гйие}FA40+U{ & эе}FA40+U{ & ээсэе}FA40+U{ & ээрээе}FA40+U{ & сээе}FA40+U{
FREQ: 846
RANG: 193
QWORDF: <үе 634 & үеэр 96 & үеэс 55 & үеийг 34 & үеэ 23 & үеэсээ 2 & үеээрээ 1 & үеээс 1 > 846
GRAMFORM: NOM & INSTR & ABL & ACC & POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & ABL
WORDFORM: хэвтэж & хэвтсэн & хэвтэх & хэвтэв & хэвтэнэ & хэвтлээ & хэвтэхэд & хэвтэн & хэвтсээр & хэвттэл & хэвтсэнээ & хэвтжээ & хэвтдэг & хэвтэхдээ & хэвтвэл & хэвтсэнээс & хэвтэхийг & хэвтсэнийг & хэвтэхээр & хэвтэхгүй & хэвтэхийн & хэвтсэний & хэвтэхээ & хэвтэхээс & хэвтдэгээрээ & хэвтмэгц & хэвтмээр & хэвтснээс & хэвтсэндээ & хэвтсэнийнх & хэвтсэнийхээ & хэвтсэнээр & хэвтсэнээрээ & хэвтье & хэвтэвч & хэвтэгч & хэвтэснээ & хэвтэхийнхээ & хэвтэхээсээ
QGRAM: <CVB.CNGR 316 & PC.PRF-NOM 91 & PC.INF-NOM 69 & VF.IND.AOR 67 & VF.IND.PRS 57 & VF.IND.PROF-EMPH 45 & PC.INF-DAT 33 & CVB.MOD 22 & CVB.PERSEV 21 & CVB.TERM 19 & PC.PRF-POSS.REFL 14 & VF.IND.PRF-EMPH 13 & PC.US-NOM 11 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 10 & CVB.COND 7 & PC.PRF-ABL 6 & PC.INF-ACC 6 & PC.PRF-ACC 4 & PC.INF-INSTR 4 & PC.INF-CAR-NOM 3 & PC.INF-GEN 3 & PC.PRF-GEN 2 & PC.INF-POSS.REFL 2 & PC.INF-ABL 2 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 1 & CVB.CONFEST 1 & PC.INTENT 1 & PC.PRF-ABL 1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-INSTR 1 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 1 & VF.VOL 1 & CVB.CONC 1 & PC.ACT 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 > 842
LEXEM: [хэвтэх]
QLEX: [хэвтэх] 842
QFLEX: ж 316 & сэн 91 & х 69 & в 67 & нэ 57 & # 45 & хэд 33 & н 22 & сээр 21 & тэл 19 & сэнээ 14 & жээ 13 & дэг 11 & хдээ 10 & вэл 7 & сэнээс 6 & хийг 6 & сэнийг 4 & хээр 4 & хгүй 3 & хийн 3 & сэний 2 & хээ 2 & хээс 2 & дэгээрээ 1 & # 1 & мээр 1 & снээс 1 & сэндээ 1 & сэнийнх 1 & сэнийхээ 1 & сэнээр 1 & сэнээрээ 1 & ье 1 & вч 1 & гч 1 & снээ 1 & хийнхээ 1 & хээсээ 1
REVWORD: жэтвэх & нэствэх & хэтвэх & вэтвэх & энэтвэх & ээлтвэх & дэхэтвэх & нэтвэх & рээствэх & лэттвэх & ээнэствэх & ээжтвэх & гэдтвэх & ээдхэтвэх & лэвтвэх & сээнэствэх & гйихэтвэх & гйинэствэх & рээхэтвэх & й}FA40+U{гхэтвэх & нйихэтвэх & йинэствэх & ээхэтвэх & сээхэтвэх & ээрээгэдтвэх & цгэмтвэх & рээмтвэх & сээнствэх & ээднэствэх & хнйинэствэх & ээхйинэствэх & рээнэствэх & ээрээнэствэх & еьтвэх & чвэтвэх & чгэтвэх & ээнсэтвэх & ээхнйихэтвэх & ээсээхэтвэх
FREQ: 842
RANG: 194
QWORDF: <хэвтэж 316 & хэвтсэн 91 & хэвтэх 69 & хэвтэв 67 & хэвтэнэ 57 & хэвтлээ 45 & хэвтэхэд 33 & хэвтэн 22 & хэвтсээр 21 & хэвттэл 19 & хэвтсэнээ 14 & хэвтжээ 13 & хэвтдэг 11 & хэвтэхдээ 10 & хэвтвэл 7 & хэвтсэнээс 6 & хэвтэхийг 6 & хэвтсэнийг 4 & хэвтэхээр 4 & хэвтэхгүй 3 & хэвтэхийн 3 & хэвтсэний 2 & хэвтэхээ 2 & хэвтэхээс 2 & хэвтдэгээрээ 1 & хэвтмэгц 1 & хэвтмээр 1 & хэвтснээс 1 & хэвтсэндээ 1 & хэвтсэнийнх 1 & хэвтсэнийхээ 1 & хэвтсэнээр 1 & хэвтсэнээрээ 1 & хэвтье 1 & хэвтэвч 1 & хэвтэгч 1 & хэвтэснээ 1 & хэвтэхийнхээ 1 & хэвтэхээсээ 1 > 842
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & VF.IND.PRS & VF.IND.PROF-EMPH & PC.INF-DAT & CVB.MOD & CVB.PERSEV & CVB.TERM & PC.PRF-POSS.REFL & VF.IND.PRF-EMPH & PC.US-NOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & CVB.COND & PC.PRF-ABL & PC.INF-ACC & PC.PRF-ACC & PC.INF-INSTR & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-GEN & PC.PRF-GEN & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.US-INSTR-POSS.REFL & CVB.CONFEST & PC.INTENT & PC.PRF-ABL & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & VF.VOL & CVB.CONC & PC.ACT & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL
WORDFORM: өөрөө
QGRAM: <NOM@POSS.REFL 834 > 834
LEXEM: [өөрөө]@[өөр]
QLEX: [өөрөө]@[өөр] 834
QFLEX: ø;өө 834
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 834
RANG: 195
QWORDF: <өөрөө 834 > 834
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL
WORDFORM: байдал & байдлыг & байдлаар & байдалд & байдлын & байдлаас & байдлаа & байдлаараа & байдлы & байдалдаа & байдалгүй & байдлаасаа & байдалийг & байдалыг
QGRAM: <NOM 336 & ACC 217 & INSTR 129 & DAT 57 & GEN 25 & ABL 22 & VF.IND.PROF-EMPH 19 & INSTR-POSS.REFL 7 & GEN/ACC 7 & DAT-POSS.REFL 6 & CAR-NOM 3 & ABL-POSS.REFL 3 & ACC 1 & ACC 1 > 833
LEXEM: [байдал]
QLEX: [байдал] 833
QFLEX: ø 336 & лыг 217 & лаар 129 & д 57 & лын 25 & лаас 22 & лаа 19 & лаараа 7 & лы 7 & даа 6 & гүй 3 & лаасаа 3 & ийг 1 & ыг 1
REVWORD: ладйаб & гылдйаб & раалдйаб & дладйаб & нылдйаб & саалдйаб & аалдйаб & аараалдйаб & ылдйаб & аадладйаб & й}FA40+U{гладйаб & аасаалдйаб & гйиладйаб & гыладйаб
FREQ: 833
RANG: 196
QWORDF: <байдал 336 & байдлыг 217 & байдлаар 129 & байдалд 57 & байдлын 25 & байдлаас 22 & байдлаа 19 & байдлаараа 7 & байдлы 7 & байдалдаа 6 & байдалгүй 3 & байдлаасаа 3 & байдалийг 1 & байдалыг 1 > 833
GRAMFORM: NOM & ACC & INSTR & DAT & GEN & ABL & VF.IND.PROF-EMPH & INSTR-POSS.REFL & GEN/ACC & DAT-POSS.REFL & CAR-NOM & ABL-POSS.REFL & ACC & ACC
WORDFORM: зүрх & зүрхийг & зүрхэнд & зүрхээ & зүрхэн & зүрхэндээ & зүрхнээс & зүрхээрээ & зүрхээр & зүрхнээсээ & зүрхнээ & зүрхэний
QGRAM: <NOM 498 & ACC 116 & REL-DAT 78 & POSS.REFL 43 & REL-NOM 37 & REL-DAT-POSS.REFL 18 & REL-ABL 13 & INSTR-POSS.REFL 12 & INSTR 8 & REL-ABL-POSS.REFL 5 & POSS.REFL 2 & REL-GEN/ACC 1 > 831
LEXEM: [зүрх(эн)]
QLEX: [зүрх(эн)] 831
QFLEX: ø 498 & ийг 116 & энд 78 & ээ 43 & эн 37 & эндээ 18 & нээс 13 & ээрээ 12 & ээр 8 & нээсээ 5 & нээ 2 & эний 1
REVWORD: хр}FA40+U{з & гйихр}FA40+U{з & днэхр}FA40+U{з & ээхр}FA40+U{з & нэхр}FA40+U{з & ээднэхр}FA40+U{з & сээнхр}FA40+U{з & ээрээхр}FA40+U{з & рээхр}FA40+U{з & ээсээнхр}FA40+U{з & ээнхр}FA40+U{з & йинэхр}FA40+U{з
FREQ: 831
RANG: 197
QWORDF: <зүрх 498 & зүрхийг 116 & зүрхэнд 78 & зүрхээ 43 & зүрхэн 37 & зүрхэндээ 18 & зүрхнээс 13 & зүрхээрээ 12 & зүрхээр 8 & зүрхнээсээ 5 & зүрхнээ 2 & зүрхэний 1 > 831
GRAMFORM: NOM & ACC & REL-DAT & POSS.REFL & REL-NOM & REL-DAT-POSS.REFL & REL-ABL & INSTR-POSS.REFL & INSTR & REL-ABL-POSS.REFL & POSS.REFL & REL-GEN/ACC
WORDFORM: гэв
QGRAM: <NOM@VF.IND.AOR 825 > 825
LEXEM: [гэв]@[гэх]
QLEX: [гэв]@[гэх] 825
QFLEX: ø;в 825
REVWORD: вэг
FREQ: 825
RANG: 198
QWORDF: <гэв 825 > 825
GRAMFORM: NOM@VF.IND.AOR
WORDFORM: санаа
QGRAM: <ABS-NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL 823 > 823
LEXEM: [санаа(н)]@[санах]@[сан]
QLEX: [санаа(н)]@[санах]@[сан] 823
QFLEX: ø;а;аа 823
REVWORD: аанас
FREQ: 823
RANG: 199
QWORDF: <санаа 823 > 823
GRAMFORM: ABS-NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
WORDFORM: яаж
QGRAM: <NOM@CVB.CNGR 822 > 822
LEXEM: [яаж]@[яах]
QLEX: [яаж]@[яах] 822
QFLEX: ø;ж 822
REVWORD: жая
FREQ: 822
RANG: 200
QWORDF: <яаж 822 > 822
GRAMFORM: NOM@CVB.CNGR
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
63028749
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov