Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: бэ
QGRAM: <0 1029 > 1029
LEXEM: [бэ]
QLEX: [бэ] 1029
QFLEX: ø 1029
REVWORD: эб
FREQ: 1029
RANG: 141
QWORDF: <бэ 1029 > 1029
GRAMFORM: 0
WORDFORM: босож & босон & босч & босох & босов & боссон & босоход & бослоо & босдог & бостол & босоорой & босохдоо & босно & босооч & боссоноо & босвол & босъё & босдоггүй & босжээ & босмогц & босохгүй & босохоос & босохыг & босохын & босовч & босохоор & боссонгүй & босохтой & босс & боссондоо & боссоны & босчээ & босдогийг & босог & босоё & босонгуут & босоостой & босохоосоо & босохтойгоо & боссонд & боссоныхоо & боссоор & боссугай
QGRAM: <CVB.CNGR 373 & CVB.MOD 158 & CVB.CNGR 90 & PC.INF-NOM 72 & VF.IND.AOR 61 & PC.PRF-NOM 52 & PC.INF-DAT 41 & VF.IND.PROF-EMPH 36 & PC.US-NOM 16 & CVB.TERM 14 & VF.RECOM 9 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 8 & VF.IND.PRS 6 & VF.FEST 6 & PC.PRF-POSS.REFL 6 & CVB.COND 5 & VF.VOL 5 & PC.US-CAR-NOM 4 & VF.IND.PRF-EMPH 4 & CVB.CONFEST 4 & PC.INF-CAR-NOM 4 & PC.INF-ABL 4 & PC.INF-ACC 4 & PC.INF-GEN 4 & CVB.CONC 3 & PC.INF-INSTR 3 & PC.PRF-CAR-NOM 3 & PC.INF-COM-NOM 2 & N.PL1 2 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.PRF-GEN 2 & VF.IND.PRF-EMPH 2 & PC.US-CAR-ACC 1 & VF.JUSS 1 & VF.VOL 1 & CVB.TRANSCURS1 1 & PC.RESULT-COM-NOM 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 & PC.INF-COM-POSS.REFL 1 & PC.PRF-DAT 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & CVB.PERSEV 1 & VF.CMD 1 > 1016
LEXEM: [босох]
QLEX: [босох] 1016
QFLEX: ж 373 & н 158 & ч 90 & х 72 & в 61 & сон 52 & ход 41 & лоо 36 & дог 16 & тол 14 & оорой 9 & хдоо 8 & но 6 & ооч 6 & соноо 6 & вол 5 & ъё 5 & доггүй 4 & жээ 4 & # 4 & хгүй 4 & хоос 4 & хыг 4 & хын 4 & вч 3 & хоор 3 & сонгүй 3 & хтой 2 & с 2 & сондоо 2 & соны 2 & чээ 2 & догийг 1 & г 1 & ё 1 & нгуут 1 & оостой 1 & хоосоо 1 & хтойгоо 1 & сонд 1 & соныхоо 1 & соор 1 & сугай 1
REVWORD: жособ & нособ & чсоб & хособ & вособ & носсоб & дохособ & оолсоб & годсоб & лотсоб & йороособ & оодхособ & онсоб & чоособ & ооноссоб & ловсоб & }1540+U{ъсоб & й}FA40+U{ггодсоб & ээжсоб & цгомсоб & й}FA40+U{гхособ & соохособ & гыхособ & ныхособ & чвособ & роохособ & й}FA40+U{гноссоб & йотхособ & ссоб & оодноссоб & ыноссоб & ээчсоб & гйигодсоб & гособ & }1540+U{особ & туугнособ & йотсоособ & оосоохособ & оогйотхособ & дноссоб & оохыноссоб & рооссоб & йагуссоб
FREQ: 1016
RANG: 142
QWORDF: <босож 373 & босон 158 & босч 90 & босох 72 & босов 61 & боссон 52 & босоход 41 & бослоо 36 & босдог 16 & бостол 14 & босоорой 9 & босохдоо 8 & босно 6 & босооч 6 & боссоноо 6 & босвол 5 & босъё 5 & босдоггүй 4 & босжээ 4 & босмогц 4 & босохгүй 4 & босохоос 4 & босохыг 4 & босохын 4 & босовч 3 & босохоор 3 & боссонгүй 3 & босохтой 2 & босс 2 & боссондоо 2 & боссоны 2 & босчээ 2 & босдогийг 1 & босог 1 & босоё 1 & босонгуут 1 & босоостой 1 & босохоосоо 1 & босохтойгоо 1 & боссонд 1 & боссоныхоо 1 & боссоор 1 & боссугай 1 > 1016
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.MOD & CVB.CNGR & PC.INF-NOM & VF.IND.AOR & PC.PRF-NOM & PC.INF-DAT & VF.IND.PROF-EMPH & PC.US-NOM & CVB.TERM & VF.RECOM & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.IND.PRS & VF.FEST & PC.PRF-POSS.REFL & CVB.COND & VF.VOL & PC.US-CAR-NOM & VF.IND.PRF-EMPH & CVB.CONFEST & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-ABL & PC.INF-ACC & PC.INF-GEN & CVB.CONC & PC.INF-INSTR & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-COM-NOM & N.PL1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-GEN & VF.IND.PRF-EMPH & PC.US-CAR-ACC & VF.JUSS & VF.VOL & CVB.TRANSCURS1 & PC.RESULT-COM-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & CVB.PERSEV & VF.CMD
WORDFORM: чадсангүй & чадах & чадна & чадаагүй & чаддаг & чадсан & чадахаа & чадаж & чадав & чадсандаа & чадахаар & чадаад & чаддагаараа & чадахыг & чаджээ & чадмаар & чадсанд & чадсаны & чадсанаа & чадахааргүй & чадахаасаа & чадахад & чадъя & чадахаас & чадахдаа & чадсанаар & чадсанаас & чадсаныг & чадаагүйг & чадаагүйгээ & чадаагүйгээс & чадавч & чадахн & чадахтай & чадахын & чаддагаа & чаддагийг & чаддагийн & чаддагт & чаднаа & чадсаар & чадсангүйг & чадсангүйгээ & чадсантай
QGRAM: <PC.PRF-CAR-NOM 232 & PC.INF-NOM 221 & VF.IND.PRS 163 & PC.DUR-CAR-NOM 111 & PC.US-NOM 85 & PC.PRF-NOM 45 & PC.INF-POSS.REFL 34 & CVB.CNGR 16 & VF.IND.AOR 10 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 9 & PC.INF-INSTR 8 & CVB.ANT 6 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 6 & PC.INF-ACC 5 & VF.IND.PRF-EMPH 5 & PC.INTENT 5 & PC.PRF-DAT 5 & PC.PRF-GEN 5 & PC.PRF-POSS.REFL 4 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 3 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 3 & PC.INF-DAT 3 & VF.VOL 3 & PC.INF-ABL 2 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 2 & PC.PRF-INSTR 2 & PC.PRF-ABL 2 & PC.PRF-ACC 2 & PC.DUR-CAR-ACC 1 & PC.DUR-CAR-POSS.REFL 1 & PC.DUR-CAR-ABL 1 & CVB.CONC 1 & PC.DMIN-NOM 1 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 1 & PC.INF-GEN 1 & PC.US-POSS.REFL 1 & PC.US-ACC 1 & PC.US-GEN 1 & PC.US-DAT 1 & VF.IND.PRS-EMPH 1 & CVB.PERSEV 1 & PC.PRF-CAR-ACC 1 & PC.PRF-CAR-POSS.REFL 1 & PC.PRF-COM-NOM 1 > 1013
LEXEM: [чадах]
QLEX: [чадах] 1013
QFLEX: сангүй 232 & х 221 & на 163 & аагүй 111 & даг 85 & сан 45 & хаа 34 & ж 16 & в 10 & сандаа 9 & хаар 8 & аад 6 & дагаараа 6 & хыг 5 & жээ 5 & маар 5 & санд 5 & саны 5 & санаа 4 & хааргүй 3 & хаасаа 3 & хад 3 & ъя 3 & хаас 2 & хдаа 2 & санаар 2 & санаас 2 & саныг 2 & аагүйг 1 & аагүйгээ 1 & аагүйгээс 1 & вч 1 & хн 1 & хтай 1 & хын 1 & дагаа 1 & дагийг 1 & дагийн 1 & дагт 1 & # 1 & саар 1 & сангүйг 1 & сангүйгээ 1 & сантай 1
REVWORD: й}FA40+U{гнасдач & хадач & андач & й}FA40+U{гаадач & гаддач & насдач & аахадач & жадач & вадач & ааднасдач & раахадач & даадач & аараагаддач & гыхадач & ээждач & раамдач & днасдач & ынасдач & аанасдач & й}FA40+U{граахадач & аасаахадач & дахадач & яъдач & саахадач & аадхадач & раанасдач & саанасдач & гынасдач & гй}FA40+U{гаадач & ээгй}FA40+U{гаадач & сээгй}FA40+U{гаадач & чвадач & нхадач & йатхадач & ныхадач & аагаддач & гйигаддач & нйигаддач & тгаддач & аандач & раасдач & гй}FA40+U{гнасдач & ээгй}FA40+U{гнасдач & йатнасдач
FREQ: 1013
RANG: 143
QWORDF: <чадсангүй 232 & чадах 221 & чадна 163 & чадаагүй 111 & чаддаг 85 & чадсан 45 & чадахаа 34 & чадаж 16 & чадав 10 & чадсандаа 9 & чадахаар 8 & чадаад 6 & чаддагаараа 6 & чадахыг 5 & чаджээ 5 & чадмаар 5 & чадсанд 5 & чадсаны 5 & чадсанаа 4 & чадахааргүй 3 & чадахаасаа 3 & чадахад 3 & чадъя 3 & чадахаас 2 & чадахдаа 2 & чадсанаар 2 & чадсанаас 2 & чадсаныг 2 & чадаагүйг 1 & чадаагүйгээ 1 & чадаагүйгээс 1 & чадавч 1 & чадахн 1 & чадахтай 1 & чадахын 1 & чаддагаа 1 & чаддагийг 1 & чаддагийн 1 & чаддагт 1 & чаднаа 1 & чадсаар 1 & чадсангүйг 1 & чадсангүйгээ 1 & чадсантай 1 > 1013
GRAMFORM: PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & PC.DUR-CAR-NOM & PC.US-NOM & PC.PRF-NOM & PC.INF-POSS.REFL & CVB.CNGR & VF.IND.AOR & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & CVB.ANT & PC.US-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-ACC & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INTENT & PC.PRF-DAT & PC.PRF-GEN & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-DAT & VF.VOL & PC.INF-ABL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-ABL & PC.PRF-ACC & PC.DUR-CAR-ACC & PC.DUR-CAR-POSS.REFL & PC.DUR-CAR-ABL & CVB.CONC & PC.DMIN-NOM & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & PC.INF-GEN & PC.US-POSS.REFL & PC.US-ACC & PC.US-GEN & PC.US-DAT & VF.IND.PRS-EMPH & CVB.PERSEV & PC.PRF-CAR-ACC & PC.PRF-CAR-POSS.REFL & PC.PRF-COM-NOM
WORDFORM: аль & алийг
QGRAM: <NOM 976 & ACC 35 > 1011
LEXEM: [аль]
QLEX: [аль] 1011
QFLEX: ø 976 & ийг 35
REVWORD: ьла & гйила
FREQ: 1011
RANG: 144
QWORDF: <аль 976 & алийг 35 > 1011
GRAMFORM: NOM & ACC
WORDFORM: нөгөө & нөгөөд & нөгөөгөө & нөгөөдөө & нөгөөгөөр & нөгөөгөөсөө & нөгөөгийн & нөгөөгийнхөө & нөгөөгөөрөө & нөгөөгүйгээр & нөгөөгөөс
QGRAM: <NOM 962 & DAT 18 & POSS.REFL 10 & DAT-POSS.REFL 7 & INSTR 4 & ABL-POSS.REFL 3 & GEN 2 & GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & INSTR-POSS.REFL 1 & CAR-INSTR 1 & ABL 1 > 1011
LEXEM: [нөгөө]
QLEX: [нөгөө] 1011
QFLEX: ø 962 & д 18 & гөө 10 & дөө 7 & гөөр 4 & гөөсөө 3 & гийн 2 & гийнхөө 2 & гөөрөө 1 & гүйгээр 1 & гөөс 1
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & р}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & нйиг}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{хнйиг}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & рээгй}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & с}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н
FREQ: 1011
RANG: 145
QWORDF: <нөгөө 962 & нөгөөд 18 & нөгөөгөө 10 & нөгөөдөө 7 & нөгөөгөөр 4 & нөгөөгөөсөө 3 & нөгөөгийн 2 & нөгөөгийнхөө 2 & нөгөөгөөрөө 1 & нөгөөгүйгээр 1 & нөгөөгөөс 1 > 1011
GRAMFORM: NOM & DAT & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL & INSTR & ABL-POSS.REFL & GEN & GEN-SUBST-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & CAR-INSTR & ABL
WORDFORM: нас & насандаа & насан & насанд & насаа & насыг & наснаас & наснаасаа & насы & насаас & наснаа
QGRAM: <NOM 481 & REL-DAT-POSS.REFL 135 & REL.NOM 111 & REL-DAT 95 & POSS.REFL 63 & ACC 63 & REL-ABL 31 & REL-ABL-POSS.REFL 20 & GEN 3 & ABL 1 & POSS.REFL 1 > 1004
LEXEM: [нас(ан)]
QLEX: [нас(ан)] 1004
QFLEX: ø 481 & андаа 135 & ан 111 & анд 95 & аа 63 & ыг 63 & наас 31 & наасаа 20 & ы 3 & аас 1 & наа 1
REVWORD: сан & ааднасан & насан & днасан & аасан & гысан & саансан & аасаансан & ысан & саасан & аансан
FREQ: 1004
RANG: 146
QWORDF: <нас 481 & насандаа 135 & насан 111 & насанд 95 & насаа 63 & насыг 63 & наснаас 31 & наснаасаа 20 & насы 3 & насаас 1 & наснаа 1 > 1004
GRAMFORM: NOM & REL-DAT-POSS.REFL & REL.NOM & REL-DAT & POSS.REFL & ACC & REL-ABL & REL-ABL-POSS.REFL & GEN & ABL & POSS.REFL
WORDFORM: улс & улсад & улсаас & улсдаа & улсы & улсаасаа
QGRAM: <NOM 861 & DAT 71 & ABL 36 & DAT-POSS.REFL 13 & GEN/ACC 13 & ABL-POSS.REFL 2 > 996
LEXEM: [улс]
QLEX: [улс] 996
QFLEX: ø 861 & # 71 & # 36 & # 13 & # 13 & # 2
REVWORD: слу & даслу & сааслу & аадслу & ыслу & аасааслу
FREQ: 996
RANG: 147
QWORDF: <улс 861 & улсад 71 & улсаас 36 & улсдаа 13 & улсы 13 & улсаасаа 2 > 996
GRAMFORM: NOM & DAT & ABL & DAT-POSS.REFL & GEN/ACC & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: зэрэг & зэргээр & зэргийг & зэргийн & зэрэгт & зэргээс & зэргийнх & зэрэгийн & зэргийгээ & зэргээрээ
QGRAM: <NOM 747 & INSTR 75 & ACC 64 & GEN 63 & DAT 29 & ABL 9 & GEN-SUBST-NOM 3 & GEN 3 & ACC-POSS.REFL 1 & INSTR-POSS.REFL 1 > 995
LEXEM: [зэрэг]
QLEX: [зэрэг] 995
QFLEX: ø 747 & гээр 75 & гийг 64 & гийн 63 & т 29 & гээс 9 & гийнх 3 & ийн 3 & гийгээ 1 & гээрээ 1
REVWORD: гэрэз & рээгрэз & гйигрэз & нйигрэз & тгэрэз & сээгрэз & хнйигрэз & нйигэрэз & ээгйигрэз & ээрээгрэз
FREQ: 995
RANG: 148
QWORDF: <зэрэг 747 & зэргээр 75 & зэргийг 64 & зэргийн 63 & зэрэгт 29 & зэргээс 9 & зэргийнх 3 & зэрэгийн 3 & зэргийгээ 1 & зэргээрээ 1 > 995
GRAMFORM: NOM & INSTR & ACC & GEN & DAT & ABL & GEN-SUBST-NOM & GEN & ACC-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: биз & бизээ & биздээ
QGRAM: <0 945 & POSS.REFL 38 & DAT-POSS.REFL 8 > 991
LEXEM: [биз]
QLEX: [биз] 991
QFLEX: ø 945 & ээ 38 & дээ 8
REVWORD: зиб & ээзиб & ээдзиб
FREQ: 991
RANG: 149
QWORDF: <биз 945 & бизээ 38 & биздээ 8 > 991
GRAMFORM: 0 & POSS.REFL & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: эрдэнэ
QGRAM: <NOM@VF.IND.PRS 988 > 988
LEXEM: [эрдэнэ]@[эрдэх]
QLEX: [эрдэнэ]@[эрдэх] 988
QFLEX: ø;нэ 988
REVWORD: энэдрэ
FREQ: 988
RANG: 150
QWORDF: <эрдэнэ 988 > 988
GRAMFORM: NOM@VF.IND.PRS
WORDFORM: түүнийг
QGRAM: <ACC@ACC 973 > 973
LEXEM: [түүн]@[тэр]
QLEX: [түүн]@[тэр] 973
QFLEX: ийг;үүнийг 973
REVWORD: гйин}FA40+U{}FA40+U{т
FREQ: 973
RANG: 151
QWORDF: <түүнийг 973 > 973
GRAMFORM: ACC@ACC
WORDFORM: орхиод & орхисон & орхиж & орхив & орхин & орхих & орхино & орхиё & орхи & орхивол & орхижээ & орхихгүй & орхиорой & орхисноо & орхисонд & орхиход & орхисныг & орхитол & орхимоор & орхисондоо & орхихоос & орхихыг & орхиоч & орхисноос & орхисонгүй & орхисны & орхихдоо & орхиг & орхисныгоо & орхитугай & орхихоо & орхихы
QGRAM: <CVB.ANT 184 & PC.PRF-NOM 144 & CVB.CNGR 113 & VF.IND.AOR 109 & CVB.MOD 58 & PC.INF-NOM 56 & VF.IND.PRS 54 & VF.VOL 50 & VF.IMP 43 & CVB.COND 31 & VF.IND.PRF-EMPH 26 & PC.INF-CAR-NOM 21 & VF.RECOM 7 & PC.PRF-POSS.REFL 7 & PC.PRF-DAT 7 & PC.INF-DAT 7 & PC.PRF-ACC 6 & CVB.TERM 6 & PC.INTENT 5 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 5 & PC.INF-ABL 5 & PC.INF-ACC 5 & VF.FEST 4 & PC.PRF-ABL 3 & PC.PRF-CAR-NOM 3 & PC.PRF-GEN 2 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 2 & VF.JUSS 1 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 1 & VF.SALUT 1 & PC.INF-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN/ACC 1 > 968
LEXEM: [орхих]
QLEX: [орхих] 968
QFLEX: иод 184 & сон 144 & ж 113 & в 109 & н 58 & х 56 & но 54 & иё 50 & 0 43 & вол 31 & жээ 26 & хгүй 21 & иорой 7 & сноо 7 & сонд 7 & ход 7 & сныг 6 & тол 6 & моор 5 & сондоо 5 & хоос 5 & хыг 5 & иоч 4 & сноос 3 & сонгүй 3 & сны 2 & хдоо 2 & г 1 & сныгоо 1 & тугай 1 & хоо 1 & хы 1
REVWORD: доихро & носихро & жихро & вихро & нихро & хихро & онихро & }1540+U{ихро & ихро & ловихро & ээжихро & й}FA40+U{гхихро & йороихро & оонсихро & дносихро & дохихро & гынсихро & лотихро & роомихро & оодносихро & соохихро & гыхихро & чоихро & соонсихро & й}FA40+U{гносихро & ынсихро & оодхихро & гихро & оогынсихро & йагутихро & оохихро & ыхихро
FREQ: 968
RANG: 152
QWORDF: <орхиод 184 & орхисон 144 & орхиж 113 & орхив 109 & орхин 58 & орхих 56 & орхино 54 & орхиё 50 & орхи 43 & орхивол 31 & орхижээ 26 & орхихгүй 21 & орхиорой 7 & орхисноо 7 & орхисонд 7 & орхиход 7 & орхисныг 6 & орхитол 6 & орхимоор 5 & орхисондоо 5 & орхихоос 5 & орхихыг 5 & орхиоч 4 & орхисноос 3 & орхисонгүй 3 & орхисны 2 & орхихдоо 2 & орхиг 1 & орхисныгоо 1 & орхитугай 1 & орхихоо 1 & орхихы 1 > 968
GRAMFORM: CVB.ANT & PC.PRF-NOM & CVB.CNGR & VF.IND.AOR & CVB.MOD & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & VF.VOL & VF.IMP & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-CAR-NOM & VF.RECOM & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.INF-DAT & PC.PRF-ACC & CVB.TERM & PC.INTENT & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.INF-ACC & VF.FEST & PC.PRF-ABL & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-GEN & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.JUSS & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & VF.SALUT & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-GEN/ACC
WORDFORM: идэж & идэх & идээд & идсэн & иддэг & иднэ & идэхгүй & идэн & идэхийг & идлээ & идэхээр & идье & идвэл & идэв & идэхдээ & идэхэд & иддэггүй & идсээр & идэхээ & идэхийн & идэг & идсэний & идэхээрээ & идэхээс & идмээр & идсэнгүй & идсэнээ & идсэнээс & идэвч & идээрэй & иддэгээ & иджээ & иднээ & идсэнийг & иддэгийг & идмэгц & идмээргүй & идсэнээрээ & идтэл & идэгч & идэхтэй & идэхээсээ
QGRAM: <CVB.CNGR 283 & PC.INF-NOM 223 & CVB.ANT 71 & PC.PRF-NOM 60 & PC.US-NOM 42 & VF.IND.PRS 40 & PC.INF-CAR-NOM 24 & CVB.MOD 22 & PC.INF-ACC 18 & VF.IND.PROF-EMPH 17 & PC.INF-INSTR 16 & VF.VOL 15 & CVB.COND 14 & VF.IND.AOR 12 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 12 & PC.INF-DAT 12 & PC.US-CAR-NOM 10 & CVB.PERSEV 9 & PC.INF-POSS.REFL 8 & PC.INF-GEN 7 & VF.JUSS 6 & PC.PRF-GEN 4 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 4 & PC.INF-ABL 4 & PC.INTENT 3 & PC.PRF-CAR-NOM 3 & PC.PRF-POSS.REFL 3 & PC.PRF-ABL 3 & CVB.CONC 3 & VF.RECOM 3 & PC.US-POSS.REFL 2 & VF.IND.PRF-EMPH 2 & VF.IND.PRS-EMPH 2 & PC.PRF-ACC 2 & PC.US-ACC 1 & CVB.CONFEST 1 & PC.INTENT-CAR-NOM 1 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 1 & CVB.TERM 1 & PC.ACT 1 & PC.INF-COM-NOM 1 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 1 > 967
LEXEM: [идэх]
QLEX: [идэх] 967
QFLEX: ж 283 & х 223 & эд 71 & сэн 60 & дэг 42 & нэ 40 & хгүй 24 & н 22 & хийг 18 & # 17 & хээр 16 & ье 15 & вэл 14 & в 12 & хдээ 12 & хэд 12 & дэггүй 10 & сээр 9 & хээ 8 & хийн 7 & г 6 & сэний 4 & хээрээ 4 & хээс 4 & мээр 3 & сэнгүй 3 & сэнээ 3 & сэнээс 3 & вч 3 & ээрэй 3 & дэгээ 2 & жээ 2 & нээ 2 & сэнийг 2 & дэгийг 1 & # 1 & мээргүй 1 & сэнээрээ 1 & тэл 1 & гч 1 & хтэй 1 & хээсээ 1
REVWORD: жэди & хэди & дээди & нэсди & гэдди & энди & й}FA40+U{гхэди & нэди & гйихэди & ээлди & рээхэди & еьди & лэвди & вэди & ээдхэди & дэхэди & й}FA40+U{ггэдди & рээсди & ээхэди & нйихэди & гэди & йинэсди & ээрээхэди & сээхэди & рээмди & й}FA40+U{гнэсди & ээнэсди & сээнэсди & чвэди & йэрээди & ээгэдди & ээжди & ээнди & гйинэсди & гйигэдди & цгэмди & й}FA40+U{грээмди & ээрээнэсди & лэтди & чгэди & йэтхэди & ээсээхэди
FREQ: 967
RANG: 153
QWORDF: <идэж 283 & идэх 223 & идээд 71 & идсэн 60 & иддэг 42 & иднэ 40 & идэхгүй 24 & идэн 22 & идэхийг 18 & идлээ 17 & идэхээр 16 & идье 15 & идвэл 14 & идэв 12 & идэхдээ 12 & идэхэд 12 & иддэггүй 10 & идсээр 9 & идэхээ 8 & идэхийн 7 & идэг 6 & идсэний 4 & идэхээрээ 4 & идэхээс 4 & идмээр 3 & идсэнгүй 3 & идсэнээ 3 & идсэнээс 3 & идэвч 3 & идээрэй 3 & иддэгээ 2 & иджээ 2 & иднээ 2 & идсэнийг 2 & иддэгийг 1 & идмэгц 1 & идмээргүй 1 & идсэнээрээ 1 & идтэл 1 & идэгч 1 & идэхтэй 1 & идэхээсээ 1 > 967
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.INF-NOM & CVB.ANT & PC.PRF-NOM & PC.US-NOM & VF.IND.PRS & PC.INF-CAR-NOM & CVB.MOD & PC.INF-ACC & VF.IND.PROF-EMPH & PC.INF-INSTR & VF.VOL & CVB.COND & VF.IND.AOR & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-DAT & PC.US-CAR-NOM & CVB.PERSEV & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-GEN & VF.JUSS & PC.PRF-GEN & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.INTENT & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-ABL & CVB.CONC & VF.RECOM & PC.US-POSS.REFL & VF.IND.PRF-EMPH & VF.IND.PRS-EMPH & PC.PRF-ACC & PC.US-ACC & CVB.CONFEST & PC.INTENT-CAR-NOM & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & CVB.TERM & PC.ACT & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-ABL-POSS.REFL
WORDFORM: маань & мааниа
QGRAM: <0 963 & POSS.REFL 4 > 967
LEXEM: [маань]
QLEX: [маань] 967
QFLEX: ø 963 & иа 4
REVWORD: ьнаам & аинаам
FREQ: 967
RANG: 154
QWORDF: <маань 963 & мааниа 4 > 967
GRAMFORM: 0 & POSS.REFL
WORDFORM: жил & жилд & жилдээ & жилээс & жилээ
QGRAM: <NOM 833 & DAT 85 & DAT-POSS.REFL 26 & ABL 14 & POSS.REFL 5 > 963
LEXEM: [жил]
QLEX: [жил] 963
QFLEX: ø 833 & д 85 & дээ 26 & ээс 14 & ээ 5
REVWORD: лиж & длиж & ээдлиж & сээлиж & ээлиж
FREQ: 963
RANG: 155
QWORDF: <жил 833 & жилд 85 & жилдээ 26 & жилээс 14 & жилээ 5 > 963
GRAMFORM: NOM & DAT & DAT-POSS.REFL & ABL & POSS.REFL
WORDFORM: гэнэ
QGRAM: <NOM@VF.IND.PRS 962 > 962
LEXEM: [гэнэ]@[гэх]
QLEX: [гэнэ]@[гэх] 962
QFLEX: ø;нэ 962
REVWORD: энэг
FREQ: 962
RANG: 156
QWORDF: <гэнэ 962 > 962
GRAMFORM: NOM@VF.IND.PRS
WORDFORM: дахин
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 959 > 959
LEXEM: [дахин]@[дахих]
QLEX: [дахин]@[дахих] 959
QFLEX: ø;н 959
REVWORD: нихад
FREQ: 959
RANG: 157
QWORDF: <дахин 959 > 959
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: хэмээн
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 957 > 957
LEXEM: [хэмээн]@[хэмээх]
QLEX: [хэмээн]@[хэмээх] 957
QFLEX: ø;н 957
REVWORD: нээмэх
FREQ: 957
RANG: 158
QWORDF: <хэмээн 957 > 957
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: орон
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD 956 > 956
LEXEM: [орон]@[ор(он)]@[орох]
QLEX: [орон]@[ор(он)]@[орох] 956
QFLEX: ø;ø;н 956
REVWORD: норо
FREQ: 956
RANG: 159
QWORDF: <орон 956 > 956
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD
WORDFORM: санагдана & санагдаж & санагдав & санагдаад & санагддаг & санагдах & санагдсан & санагдан & санагдлаа & санагджээ & санагдавч & санагдахад & санагдсанд & санагдвал & санагдахаар & санагдахгүй & санагдахын & санагдмагц & санагдсангүй & санагдахыг & санагддаггүй & санагдсаар & санагдсанаас & санагдаа & санагдаагүй & санагдангуут & санагддагаас & санагддагийг & санагдсанаар & санагдсандаа & санагдсаныг
QGRAM: <VF.IND.PRS 245 & CVB.CNGR 122 & VF.IND.AOR 104 & CVB.ANT 71 & PC.US-NOM 64 & PC.INF-NOM 63 & PC.PRF-NOM 60 & CVB.MOD 49 & VF.IND.PROF-EMPH 49 & VF.IND.PRF-EMPH 36 & CVB.CONC 29 & PC.INF-DAT 13 & PC.PRF-DAT 9 & CVB.COND 6 & PC.INF-INSTR 5 & PC.INF-CAR-NOM 5 & PC.INF-GEN 3 & CVB.CONFEST 3 & PC.PRF-CAR-NOM 3 & PC.INF-ACC 2 & PC.US-CAR-NOM 2 & CVB.PERSEV 2 & PC.PRF-ABL 2 & PC.DUR-NOM 1 & PC.DUR-CAR-NOM 1 & CVB.TRANSCURS1 1 & PC.US-ABL 1 & PC.US-ACC 1 & PC.PRF-INSTR 1 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ACC 1 > 955
LEXEM: [санагдах]
QLEX: [санагдах] 955
QFLEX: на 245 & ж 122 & в 104 & аад 71 & даг 64 & х 63 & сан 60 & н 49 & лаа 49 & жээ 36 & вч 29 & хад 13 & санд 9 & вал 6 & хаар 5 & хгүй 5 & хын 3 & # 3 & сангүй 3 & хыг 2 & даггүй 2 & саар 2 & санаас 2 & аа 1 & аагүй 1 & нгуут 1 & дагаас 1 & дагийг 1 & санаар 1 & сандаа 1 & саныг 1
REVWORD: анадганас & жадганас & вадганас & даадганас & гаддганас & хадганас & насдганас & надганас & аалдганас & ээждганас & чвадганас & дахадганас & днасдганас & лавдганас & раахадганас & й}FA40+U{гхадганас & ныхадганас & цгамдганас & й}FA40+U{гнасдганас & гыхадганас & й}FA40+U{ггаддганас & раасдганас & саанасдганас & аадганас & й}FA40+U{гаадганас & туугнадганас & саагаддганас & гйигаддганас & раанасдганас & ааднасдганас & гынасдганас
FREQ: 955
RANG: 160
QWORDF: <санагдана 245 & санагдаж 122 & санагдав 104 & санагдаад 71 & санагддаг 64 & санагдах 63 & санагдсан 60 & санагдан 49 & санагдлаа 49 & санагджээ 36 & санагдавч 29 & санагдахад 13 & санагдсанд 9 & санагдвал 6 & санагдахаар 5 & санагдахгүй 5 & санагдахын 3 & санагдмагц 3 & санагдсангүй 3 & санагдахыг 2 & санагддаггүй 2 & санагдсаар 2 & санагдсанаас 2 & санагдаа 1 & санагдаагүй 1 & санагдангуут 1 & санагддагаас 1 & санагддагийг 1 & санагдсанаар 1 & санагдсандаа 1 & санагдсаныг 1 > 955
GRAMFORM: VF.IND.PRS & CVB.CNGR & VF.IND.AOR & CVB.ANT & PC.US-NOM & PC.INF-NOM & PC.PRF-NOM & CVB.MOD & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.PRF-EMPH & CVB.CONC & PC.INF-DAT & PC.PRF-DAT & CVB.COND & PC.INF-INSTR & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-GEN & CVB.CONFEST & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-ACC & PC.US-CAR-NOM & CVB.PERSEV & PC.PRF-ABL & PC.DUR-NOM & PC.DUR-CAR-NOM & CVB.TRANSCURS1 & PC.US-ABL & PC.US-ACC & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-ACC
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
695149835
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov