Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Back: 1 20 50
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: надаас
QGRAM: <NOM@ABL@ABL 176 > 176
LEXEM: [надаас]@[над]@[би]
QLEX: [надаас]@[над]@[би] 176
QFLEX: ø;аас;надаас 176
REVWORD: саадан
FREQ: 176
RANG: 1001
QWORDF: <надаас 176 > 176
GRAMFORM: NOM@ABL@ABL
WORDFORM: нарт & нартаа
QGRAM: <NOM@DAT 137 & POSS.REFL@DAT-POSS.REFL 39 > 176
LEXEM: [нарт]@[нар]
QLEX: [нарт]@[нар] 176
QFLEX: ø;т 137 & аа;таа 39
REVWORD: тран & аатран
FREQ: 176
RANG: 1002
QWORDF: <нарт 137 & нартаа 39 > 176
GRAMFORM: NOM@DAT & POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
WORDFORM: оройн & оройноос & оройнхоо & оройны & оройнх & оройных & оройноосоо
QGRAM: <NOM 155 & ABL 6 & SUBST-POSS.REFL 5 & GEN 5 & SUBST-NOM 2 & GEN-SUBST 2 & ABL-POSS.REFL 1 > 176
LEXEM: [оройн]
QLEX: [оройн] 176
QFLEX: ø 155 & оос 6 & хоо 5 & ы 5 & х 2 & ых 2 & оосоо 1
REVWORD: нйоро & соонйоро & оохнйоро & ынйоро & хнйоро & хынйоро & оосоонйоро
FREQ: 176
RANG: 1003
QWORDF: <оройн 155 & оройноос 6 & оройнхоо 5 & оройны 5 & оройнх 2 & оройных 2 & оройноосоо 1 > 176
GRAMFORM: NOM & ABL & SUBST-POSS.REFL & GEN & SUBST-NOM & GEN-SUBST & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: сургуулийн & сургуулийнхаа
QGRAM: <NOM@GEN 165 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 11 > 176
LEXEM: [сургуулийн]@[сургууль]
QLEX: [сургуулийн]@[сургууль] 176
QFLEX: ø;ийн 165 & хаа;ийнхаа 11
REVWORD: нйилуугрус & аахнйилуугрус
FREQ: 176
RANG: 1004
QWORDF: <сургуулийн 165 & сургуулийнхаа 11 > 176
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: сэргэж & сэргэн & сэргэнэ & сэргээд & сэргэв & сэргэх & сэргэсэн & сэргэдэг & сэргэвэл & сэргэжээ & сэргэлээ & сэргэтэл & сэргэхэд & сэргэмээр & сэргэсний & сэргэснийхээ & сэргэснээс & сэргэхгүй & сэргэхгүйг & сэргэхийн & сэргээгээ
QGRAM: <CVB.CNGR 59 & CVB.MOD 23 & VF.IND.PRS 17 & CVB.ANT 16 & VF.IND.AOR 15 & PC.INF-NOM 14 & PC.PRF-NOM 9 & PC.US-NOM 5 & CVB.COND 2 & VF.IND.PRF-EMPH 2 & VF.IND.PROF-EMPH 2 & CVB.TERM 2 & PC.INF-DAT 2 & PC.INTENT 1 & PC.PRF-GEN 1 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ABL 1 & PC.INF-CAR-NOM 1 & PC.INF-CAR-ACC 1 & PC.INF-GEN 1 & PC.DUR-POSS.REFL 1 > 176
LEXEM: [сэргэх]
QLEX: [сэргэх] 176
QFLEX: ж 59 & н 23 & нэ 17 & ээд 16 & в 15 & х 14 & сэн 9 & дэг 5 & вэл 2 & жээ 2 & # 2 & тэл 2 & хэд 2 & мээр 1 & сний 1 & снийхээ 1 & снээс 1 & хгүй 1 & хгүйг 1 & хийн 1 & ээгээ 1
REVWORD: жэгрэс & нэгрэс & энэгрэс & дээгрэс & вэгрэс & хэгрэс & нэсэгрэс & гэдэгрэс & лэвэгрэс & ээжэгрэс & ээлэгрэс & лэтэгрэс & дэхэгрэс & рээмэгрэс & йинсэгрэс & ээхйинсэгрэс & сээнсэгрэс & й}FA40+U{гхэгрэс & гй}FA40+U{гхэгрэс & нйихэгрэс & ээгээгрэс
FREQ: 176
RANG: 1005
QWORDF: <сэргэж 59 & сэргэн 23 & сэргэнэ 17 & сэргээд 16 & сэргэв 15 & сэргэх 14 & сэргэсэн 9 & сэргэдэг 5 & сэргэвэл 2 & сэргэжээ 2 & сэргэлээ 2 & сэргэтэл 2 & сэргэхэд 2 & сэргэмээр 1 & сэргэсний 1 & сэргэснийхээ 1 & сэргэснээс 1 & сэргэхгүй 1 & сэргэхгүйг 1 & сэргэхийн 1 & сэргээгээ 1 > 176
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.MOD & VF.IND.PRS & CVB.ANT & VF.IND.AOR & PC.INF-NOM & PC.PRF-NOM & PC.US-NOM & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & VF.IND.PROF-EMPH & CVB.TERM & PC.INF-DAT & PC.INTENT & PC.PRF-GEN & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-ABL & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-CAR-ACC & PC.INF-GEN & PC.DUR-POSS.REFL
WORDFORM: тав & тавыг & таваа
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 156 & ACC@ACC 18 & POSS.REFL@POSS.REFL 2 > 176
LEXEM: [тав]@[тав(ан)]
QLEX: [тав]@[тав(ан)] 176
QFLEX: ø;ø 156 & ыг;ыг 18 & аа;аа 2
REVWORD: ват & гыват & аават
FREQ: 176
RANG: 1006
QWORDF: <тав 156 & тавыг 18 & таваа 2 > 176
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & ACC@ACC & POSS.REFL@POSS.REFL
WORDFORM: учиртай & учиртайг & учиртайгаар & учиртайд
QGRAM: <NOM@COM-NOM 171 & ACC@COM-ACC 3 & INSTR@COM-INSTR 1 & DAT@COM-DAT 1 > 176
LEXEM: [учиртай]@[учир]
QLEX: [учиртай]@[учир] 176
QFLEX: ø;тай 171 & г;тайг 3 & гаар;тайгаар 1 & д;тайд 1
REVWORD: йатричу & гйатричу & раагйатричу & дйатричу
FREQ: 176
RANG: 1007
QWORDF: <учиртай 171 & учиртайг 3 & учиртайгаар 1 & учиртайд 1 > 176
GRAMFORM: NOM@COM-NOM & ACC@COM-ACC & INSTR@COM-INSTR & DAT@COM-DAT
WORDFORM: хормой & хормойг & хормойгоо & хормойгоор & хормойгоороо & хормойн & хормойгүй & хормойгоос
QGRAM: <NOM 79 & ACC 36 & POSS.REFL 28 & INSTR 13 & INSTR-POSS.REFL 9 & GEN 8 & CAR-NOM 2 & ABL 1 > 176
LEXEM: [хормой]
QLEX: [хормой] 176
QFLEX: ø 79 & г 36 & гоо 28 & гоор 13 & гоороо 9 & н 8 & гүй 2 & гоос 1
REVWORD: йомрох & гйомрох & оогйомрох & роогйомрох & оороогйомрох & нйомрох & й}FA40+U{гйомрох & соогйомрох
FREQ: 176
RANG: 1008
QWORDF: <хормой 79 & хормойг 36 & хормойгоо 28 & хормойгоор 13 & хормойгоороо 9 & хормойн 8 & хормойгүй 2 & хормойгоос 1 > 176
GRAMFORM: NOM & ACC & POSS.REFL & INSTR & INSTR-POSS.REFL & GEN & CAR-NOM & ABL
WORDFORM: эдэлж & эдэлсэн & эдлэх & эдэлнэ & эдэлдэг & эдлээд & эдлэхийг & эдлэхийн & эдлэхээ & эдэллээ & эдлэв & эдлэгч & эдлэж & эдлэхэд & эдэлбэл & эдэлжээ & эдэлснийг & эдлэг & эдлэнэ & эдлэхнээ & эдлэхээс & эдлээгүй & эдлээгүйгээс & эдлээч & эдэлдгээ & эдэлсний & эдэлснээ & эдэлье
QGRAM: <CVB.CNGR 49 & PC.PRF-NOM 30 & PC.INF-NOM 24 & VF.IND.PRS 10 & PC.US-NOM 8 & CVB.ANT 7 & PC.INF-ACC 6 & PC.INF-GEN 5 & PC.INF-POSS.REFL 5 & VF.IND.PROF-EMPH 4 & VF.IND.AOR 3 & PC.ACT 3 & CVB.CNGR 3 & PC.INF-DAT 2 & CVB.COND 2 & VF.IND.PRF-EMPH 2 & PC.PRF-ACC 2 & VF.JUSS 1 & VF.IND.PRS 1 & PC.DMIN-POSS.REFL 1 & PC.INF-ABL 1 & PC.DUR-NOM 1 & PC.DUR-CAR-ABL 1 & VF.FEST 1 & # 1 & PC.PRF-GEN 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & VF.VOL 1 > 176
LEXEM: [эдлэх]
QLEX: [эдлэх] 176
QFLEX: # 49 & # 30 & х 24 & # 10 & # 8 & ээд 7 & хийг 6 & хийн 5 & хээ 5 & # 4 & в 3 & гч 3 & ж 3 & хэд 2 & # 2 & # 2 & # 2 & г 1 & нэ 1 & хнээ 1 & хээс 1 & ээгүй 1 & ээгүйгээс 1 & ээч 1 & # 1 & # 1 & # 1 & # 1
REVWORD: жлэдэ & нэслэдэ & хэлдэ & энлэдэ & гэдлэдэ & дээлдэ & гйихэлдэ & нйихэлдэ & ээхэлдэ & ээллэдэ & вэлдэ & чгэлдэ & жэлдэ & дэхэлдэ & лэблэдэ & ээжлэдэ & гйинслэдэ & гэлдэ & энэлдэ & ээнхэлдэ & сээхэлдэ & й}FA40+U{гээлдэ & сээгй}FA40+U{гээлдэ & чээлдэ & ээгдлэдэ & йинслэдэ & ээнслэдэ & еьлэдэ
FREQ: 176
RANG: 1009
QWORDF: <эдэлж 49 & эдэлсэн 30 & эдлэх 24 & эдэлнэ 10 & эдэлдэг 8 & эдлээд 7 & эдлэхийг 6 & эдлэхийн 5 & эдлэхээ 5 & эдэллээ 4 & эдлэв 3 & эдлэгч 3 & эдлэж 3 & эдлэхэд 2 & эдэлбэл 2 & эдэлжээ 2 & эдэлснийг 2 & эдлэг 1 & эдлэнэ 1 & эдлэхнээ 1 & эдлэхээс 1 & эдлээгүй 1 & эдлээгүйгээс 1 & эдлээч 1 & эдэлдгээ 1 & эдэлсний 1 & эдэлснээ 1 & эдэлье 1 > 176
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & PC.US-NOM & CVB.ANT & PC.INF-ACC & PC.INF-GEN & PC.INF-POSS.REFL & VF.IND.PROF-EMPH & VF.IND.AOR & PC.ACT & CVB.CNGR & PC.INF-DAT & CVB.COND & VF.IND.PRF-EMPH & PC.PRF-ACC & VF.JUSS & VF.IND.PRS & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.DUR-NOM & PC.DUR-CAR-ABL & VF.FEST & # & PC.PRF-GEN & PC.PRF-POSS.REFL & VF.VOL
WORDFORM: юмгүй & юмгүйгээ
QGRAM: <NOM@CAR-NOM 175 & POSS.REFL@CAR-POSS.REFL 1 > 176
LEXEM: [юмгүй]@[юм]
QLEX: [юмгүй]@[юм] 176
QFLEX: ø;гүй 175 & гээ;гүйгээ 1
REVWORD: й}FA40+U{гмю & ээгй}FA40+U{гмю
FREQ: 176
RANG: 1010
QWORDF: <юмгүй 175 & юмгүйгээ 1 > 176
GRAMFORM: NOM@CAR-NOM & POSS.REFL@CAR-POSS.REFL
WORDFORM: гекүү & гекүүгийн & гекүүг & гекүүд & гекүүгээс & гекүүтэй & гекүүдээ & гекүүтэйгээ & геккүүгийн
QGRAM: <NOM 141 & GEN 19 & ACC 5 & N.PL4A-NOM 3 & ABL 2 & COM-NOM 2 & DAT-POSS.REFL 1 & COM-POSS.REFL 1 & GEN 1 > 175
LEXEM: [*Гекүү]
QLEX: [*Гекүү] 175
QFLEX: ø 141 & гийн 19 & г 5 & д 3 & гээс 2 & тэй 2 & дээ 1 & тэйгээ 1 & гийн 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{кег & нйиг}FA40+U{}FA40+U{кег & г}FA40+U{}FA40+U{кег & д}FA40+U{}FA40+U{кег & сээг}FA40+U{}FA40+U{кег & йэт}FA40+U{}FA40+U{кег & ээд}FA40+U{}FA40+U{кег & ээгйэт}FA40+U{}FA40+U{кег & нйиг}FA40+U{}FA40+U{ккег
FREQ: 175
RANG: 1011
QWORDF: <гекүү 141 & гекүүгийн 19 & гекүүг 5 & гекүүд 3 & гекүүгээс 2 & гекүүтэй 2 & гекүүдээ 1 & гекүүтэйгээ 1 & геккүүгийн 1 > 175
GRAMFORM: NOM & GEN & ACC & N.PL4A-NOM & ABL & COM-NOM & DAT-POSS.REFL & COM-POSS.REFL & GEN
WORDFORM: бүгдээрээ & бүгдээр
QGRAM: <POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL 127 & NOM@INSTR 48 > 175
LEXEM: [бүгдээр]@[бүгд]
QLEX: [бүгдээр]@[бүгд] 175
QFLEX: ээ;ээрээ 127 & 0;ээр 48
REVWORD: ээрээдг}FA40+U{б & рээдг}FA40+U{б
FREQ: 175
RANG: 1012
QWORDF: <бүгдээрээ 127 & бүгдээр 48 > 175
GRAMFORM: POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL & NOM@INSTR
WORDFORM: болдоггүй & болдоггүйг & болдоггүйгээс
QGRAM: <NOM@CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM 171 & ACC@CAR-ACC@PC.US-CAR-ACC 2 & ABL@CAR-ABL@PC.US-CAR-ABL 2 > 175
LEXEM: [болдоггүй]@[болдог]@[болох]
QLEX: [болдоггүй]@[болдог]@[болох] 175
QFLEX: ø;гүй;доггүй 171 & г;гүйг;доггүйг 2 & гээс;гүйгээс;доггүйгээс 2
REVWORD: й}FA40+U{ггодлоб & гй}FA40+U{ггодлоб & сээгй}FA40+U{ггодлоб
FREQ: 175
RANG: 1013
QWORDF: <болдоггүй 171 & болдоггүйг 2 & болдоггүйгээс 2 > 175
GRAMFORM: NOM@CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM & ACC@CAR-ACC@PC.US-CAR-ACC & ABL@CAR-ABL@PC.US-CAR-ABL
WORDFORM: заан
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 175 > 175
LEXEM: [заан]@[заах]
QLEX: [заан]@[заах] 175
QFLEX: ø;н 175
REVWORD: нааз
FREQ: 175
RANG: 1014
QWORDF: <заан 175 > 175
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: нойр & нойроо & нойрыг & нойроос & нойрын & нойры
QGRAM: <NOM 140 & POSS.REFL 16 & ACC 8 & ABL 5 & GEN 5 & GEN 1 > 175
LEXEM: [нойр]
QLEX: [нойр] 175
QFLEX: ø 140 & оо 16 & ыг 8 & оос 5 & ын 5 & ы 1
REVWORD: рйон & оорйон & гырйон & соорйон & нырйон & ырйон
FREQ: 175
RANG: 1015
QWORDF: <нойр 140 & нойроо 16 & нойрыг 8 & нойроос 5 & нойрын 5 & нойры 1 > 175
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & ACC & ABL & GEN & GEN
WORDFORM: даган
QGRAM: <NOM@CVB.MOD 174 > 174
LEXEM: [даган]@[дагах]
QLEX: [даган]@[дагах] 174
QFLEX: ø;н 174
REVWORD: нагад
FREQ: 174
RANG: 1016
QWORDF: <даган 174 > 174
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
WORDFORM: од
QGRAM: <NOM@VF.IMP@ABS-NOM 174 > 174
LEXEM: [од]@[одох]@[од(он)]
QLEX: [од]@[одох]@[од(он)] 174
QFLEX: ø;ø;0 174
REVWORD: до
FREQ: 174
RANG: 1017
QWORDF: <од 174 > 174
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@ABS-NOM
WORDFORM: хаврын
QGRAM: <NOM@GEN 174 > 174
LEXEM: [хаврын]@[хавар]
QLEX: [хаврын]@[хавар] 174
QFLEX: ø;рын 174
REVWORD: нырвах
FREQ: 174
RANG: 1018
QWORDF: <хаврын 174 > 174
GRAMFORM: NOM@GEN
WORDFORM: чичирч & чичрэн & чичирсэн & чичирнэ & чичрээд & чичрэв & чичрэх & чичрэхийг & чичрэхээс & чичирлээ & чичиртэл & чичирчээ & чичрэхгүй & чичирдэг & чичирмээр & чичирсээр & чичрэвч & чичрэхэд & чичрээ
QGRAM: <CVB.CNGR 80 & CVB.MOD 43 & PC.PRF-NOM 9 & VF.IND.PRS 7 & CVB.ANT 7 & VF.IND.AOR 4 & PC.INF-NOM 4 & PC.INF-ACC 3 & PC.INF-ABL 3 & VF.IND.PROF-EMPH 2 & CVB.TERM 2 & VF.IND.PRF-EMPH 2 & PC.INF-CAR-NOM 2 & PC.US-NOM 1 & PC.INTENT 1 & CVB.PERSEV 1 & CVB.CONC 1 & PC.INF-DAT 1 & PC.DUR-NOM 1 > 174
LEXEM: [чичрэх]
QLEX: [чичрэх] 174
QFLEX: # 80 & н 43 & # 9 & # 7 & ээд 7 & в 4 & х 4 & хийг 3 & хээс 3 & # 2 & # 2 & # 2 & хгүй 2 & # 1 & # 1 & # 1 & вч 1 & хэд 1 & ээ 1
REVWORD: чричич & нэрчич & нэсричич & энричич & дээрчич & вэрчич & хэрчич & гйихэрчич & сээхэрчич & ээлричич & лэтричич & ээчричич & й}FA40+U{гхэрчич & гэдричич & рээмричич & рээсричич & чвэрчич & дэхэрчич & ээрчич
FREQ: 174
RANG: 1019
QWORDF: <чичирч 80 & чичрэн 43 & чичирсэн 9 & чичирнэ 7 & чичрээд 7 & чичрэв 4 & чичрэх 4 & чичрэхийг 3 & чичрэхээс 3 & чичирлээ 2 & чичиртэл 2 & чичирчээ 2 & чичрэхгүй 2 & чичирдэг 1 & чичирмээр 1 & чичирсээр 1 & чичрэвч 1 & чичрэхэд 1 & чичрээ 1 > 174
GRAMFORM: CVB.CNGR & CVB.MOD & PC.PRF-NOM & VF.IND.PRS & CVB.ANT & VF.IND.AOR & PC.INF-NOM & PC.INF-ACC & PC.INF-ABL & VF.IND.PROF-EMPH & CVB.TERM & VF.IND.PRF-EMPH & PC.INF-CAR-NOM & PC.US-NOM & PC.INTENT & CVB.PERSEV & CVB.CONC & PC.INF-DAT & PC.DUR-NOM
WORDFORM: өөдөөс & өөдөөсөө & өөдөөс & өөдөөсөө
QGRAM: <NOM@ABL 161 & # 12 & NOM@ABL 0 & POSS.REFL@ABL-POSS.REFL 0 > 173
LEXEM: [өөдөөс]@[өөд]
QLEX: [өөдөөс]@[өөд] 173
QFLEX: # 161 & # 12 & 0;өөс 0 & өө;өөсөө 0
REVWORD: с}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 173
RANG: 1020
QWORDF: <өөдөөс 161 & өөдөөсөө 12 & өөдөөс 0 & өөдөөсөө 0 > 173
GRAMFORM: NOM@ABL & # & NOM@ABL & POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Back: 1 20 50
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
8300100030
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov