Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Rank dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20 50 100 200 500
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1
WORDFORM: нь
QGRAM: <0 28276 > 28276
LEXEM: [нь]
QLEX: [нь] 28276
QFLEX: ø 28276
REVWORD: ьн
FREQ: 28276
RANG: 1
QWORDF: <нь 28276 > 28276
GRAMFORM: 0
WORDFORM: байна & байсан & байх & байлаа & байдаг & байж & байв & байхад & байжээ & байснаа & байхдаа & байхыг & байсангүй & байсныг & байдаггүй & байхаа & байдгийг & байгаарай & байя & байснаас & байсны & байхаар & байсаар & байхын & байхаас & байдгаараа & байсанд & байсандаа & байдгийн & байхсан & байдгаа & байснаараа & байсныхаа & байснаар & байгтун & байдагт & байдгаас & байхы & байснаасаа & байхаасаа & байхтай & байхынхаа & байгаач & байдгаар & байсантай & байдаггүйг & байсных & байхлаар & байгаан & байдаггүйсэн & байхааргүй & байдагаа & байдгаасаа & байл & байсныгаа & байгаануудад & байдаггүйгээс & байдаггүйд & байдаггүйтэй & байдаггуй & байсантайгаа & байсаны & байхаараа & байхийн
QGRAM: <VF.IND.PRS 5606 & PC.PRF-NOM 3371 & PC.INF-NOM 2674 & VF.IND.PROF-EMPH 2532 & PC.US-NOM 1615 & CVB.CNGR 1557 & VF.IND.AOR 1429 & PC.INF-DAT 904 & VF.IND.PRF-EMPH 746 & PC.PRF-POSS.REFL 420 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 295 & PC.INF-ACC 249 & PC.PRF-CAR-NOM 201 & PC.PRF-ACC 194 & PC.US-CAR-NOM 135 & PC.INF-POSS.REFL 130 & PC.US-ACC 114 & VF.RECOM 101 & VF.VOL 86 & PC.PRF-ABL 70 & PC.PRF-GEN 61 & PC.INF-INSTR 54 & CVB.PERSEV 50 & PC.INF-GEN 43 & PC.INF-ABL 37 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 36 & PC.PRF-DAT 30 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 16 & PC.US-GEN 15 & PC.INF-COP.IMPLIC 13 & PC.US-POSS.REFL 12 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 10 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 10 & PC.PRF-INSTR 9 & VF.INVOC 8 & PC.US-DAT 8 & PC.US-ABL 7 & PC.INF-GEN/ACC 7 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 6 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 6 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 6 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 6 & VF.FEST 5 & PC.US-INSTR 5 & PC.PRF-COM-NOM 5 & PC.US-CAR-ACC 4 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 4 & CVB.CONSEC 4 & N.PROC-NOM 3 & PC.US-CAR-COP.IMPLIC 3 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 3 & PC.US-POSS.REFL 2 & PC.US-ABL-POSS.REFL 2 & VF.IND.PROF-EMPH 2 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 2 & N.PROC-N.PL4A-DAT@PC.DUR-N.PL4B-DAT 1 & PC.US-CAR-ABL 1 & PC.US-CAR-DAT 1 & PC.US-CAR-COM-NOM 1 & PC.US-CAR-NOM 1 & PC.PRF-COM-POSS.REFL 1 & PC.PRF-GEN 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN 1 > 22932
LEXEM: [байх]
QLEX: [байх] 22932
QFLEX: на 5606 & сан 3371 & х 2674 & лаа 2532 & даг 1615 & ж 1557 & в 1429 & хад 904 & жээ 746 & снаа 420 & хдаа 295 & хыг 249 & сангүй 201 & сныг 194 & даггүй 135 & хаа 130 & дгийг 114 & гаарай 101 & я 86 & снаас 70 & сны 61 & хаар 54 & саар 50 & хын 43 & хаас 37 & дгаараа 36 & санд 30 & сандаа 16 & дгийн 15 & # 13 & дгаа 12 & снаараа 10 & сныхаа 10 & снаар 9 & гтун 8 & дагт 8 & дгаас 7 & хы 7 & снаасаа 6 & хаасаа 6 & хтай 6 & хынхаа 6 & # 5 & дгаар 5 & сантай 5 & даггүйг 4 & сных 4 & хлаар 4 & гаан 3 & # 3 & хааргүй 3 & дагаа 2 & дгаасаа 2 & л 2 & сныгаа 2 & # 1 & даггүйгээс 1 & # 1 & # 1 & # 1 & сантайгаа 1 & саны 1 & хаараа 1 & хийн 1
REVWORD: анйаб & насйаб & хйаб & аалйаб & гадйаб & жйаб & вйаб & дахйаб & ээжйаб & аансйаб & аадхйаб & гыхйаб & й}FA40+U{гнасйаб & гынсйаб & й}FA40+U{ггадйаб & аахйаб & гйигдйаб & йараагйаб & яйаб & саансйаб & ынсйаб & раахйаб & раасйаб & ныхйаб & саахйаб & аараагдйаб & днасйаб & ааднасйаб & нйигдйаб & насхйаб & аагдйаб & аараансйаб & аахынсйаб & раансйаб & нутгйаб & тгадйаб & саагдйаб & ыхйаб & аасаансйаб & аасаахйаб & йатхйаб & аахныхйаб & чаагйаб & раагдйаб & йатнасйаб & гй}FA40+U{ггадйаб & хынсйаб & раалхйаб & наагйаб & нэсй}FA40+U{ггадйаб & й}FA40+U{граахйаб & аагадйаб & аасаагдйаб & лйаб & аагынсйаб & дадуунаагйаб & сээгй}FA40+U{ггадйаб & дй}FA40+U{ггадйаб & йэтй}FA40+U{ггадйаб & йуггадйаб & аагйатнасйаб & ынасйаб & аараахйаб & нйихйаб
FREQ: 22932
RANG: 2
QWORDF: <байна 5606 & байсан 3371 & байх 2674 & байлаа 2532 & байдаг 1615 & байж 1557 & байв 1429 & байхад 904 & байжээ 746 & байснаа 420 & байхдаа 295 & байхыг 249 & байсангүй 201 & байсныг 194 & байдаггүй 135 & байхаа 130 & байдгийг 114 & байгаарай 101 & байя 86 & байснаас 70 & байсны 61 & байхаар 54 & байсаар 50 & байхын 43 & байхаас 37 & байдгаараа 36 & байсанд 30 & байсандаа 16 & байдгийн 15 & байхсан 13 & байдгаа 12 & байснаараа 10 & байсныхаа 10 & байснаар 9 & байгтун 8 & байдагт 8 & байдгаас 7 & байхы 7 & байснаасаа 6 & байхаасаа 6 & байхтай 6 & байхынхаа 6 & байгаач 5 & байдгаар 5 & байсантай 5 & байдаггүйг 4 & байсных 4 & байхлаар 4 & байгаан 3 & байдаггүйсэн 3 & байхааргүй 3 & байдагаа 2 & байдгаасаа 2 & байл 2 & байсныгаа 2 & байгаануудад 1 & байдаггүйгээс 1 & байдаггүйд 1 & байдаггүйтэй 1 & байдаггуй 1 & байсантайгаа 1 & байсаны 1 & байхаараа 1 & байхийн 1 > 22932
GRAMFORM: VF.IND.PRS & PC.PRF-NOM & PC.INF-NOM & VF.IND.PROF-EMPH & PC.US-NOM & CVB.CNGR & VF.IND.AOR & PC.INF-DAT & VF.IND.PRF-EMPH & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.PRF-CAR-NOM & PC.PRF-ACC & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-POSS.REFL & PC.US-ACC & VF.RECOM & VF.VOL & PC.PRF-ABL & PC.PRF-GEN & PC.INF-INSTR & CVB.PERSEV & PC.INF-GEN & PC.INF-ABL & PC.US-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.US-GEN & PC.INF-COP.IMPLIC & PC.US-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR & VF.INVOC & PC.US-DAT & PC.US-ABL & PC.INF-GEN/ACC & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.FEST & PC.US-INSTR & PC.PRF-COM-NOM & PC.US-CAR-ACC & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & CVB.CONSEC & N.PROC-NOM & PC.US-CAR-COP.IMPLIC & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.US-POSS.REFL & PC.US-ABL-POSS.REFL & VF.IND.PROF-EMPH & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & N.PROC-N.PL4A-DAT@PC.DUR-N.PL4B-DAT & PC.US-CAR-ABL & PC.US-CAR-DAT & PC.US-CAR-COM-NOM & PC.US-CAR-NOM & PC.PRF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-GEN & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-GEN
WORDFORM: гэж & гэждээ
QGRAM: <0 16048 & DAT-POSS.REFL 2 > 16050
LEXEM: [гэж]
QLEX: [гэж] 16050
QFLEX: ø 16048 & дээ 2
REVWORD: жэг & ээджэг
FREQ: 16050
RANG: 3
QWORDF: <гэж 16048 & гэждээ 2 > 16050
GRAMFORM: 0 & DAT-POSS.REFL
WORDFORM: юм & юмаа & юмыг
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 11619 & POSS.REFL@POSS.REFL 357 & ACC@ACC 353 > 12329
LEXEM: [юм]@[юм(ан)]
QLEX: [юм]@[юм(ан)] 12329
QFLEX: ø;ø 11619 & аа;аа 357 & ыг;ыг 353
REVWORD: мю & аамю & гымю
FREQ: 12329
RANG: 4
QWORDF: <юм 11619 & юмаа 357 & юмыг 353 > 12329
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & POSS.REFL@POSS.REFL & ACC@ACC
WORDFORM: ч
QGRAM: <0 11423 > 11423
LEXEM: [ч]
QLEX: [ч] 11423
QFLEX: ø 11423
REVWORD: ч
FREQ: 11423
RANG: 5
QWORDF: <ч 11423 > 11423
GRAMFORM: 0
WORDFORM: болж & болсон & болов & болох & болохоор & болжээ & боллоо & болохыг & болоход & болсныг & болсноо & болсонд & болохоос & болсны & болсонгүй & болъё & болсоор & болохын & болсноос & болохоороо & болохоо & болог & болсондоо & болмогц & болдгийг & болсноор & болноо & болохдоо & болоорой & болохы & болооч & болсноороо & болсныхоо & болчихгүй & болохлоор & болчихоор & болвол & болохынхоо & болсугай & болдгийн & болдгоороо & болохноо & болхоор & болсных & болчоо & болоё & болохоосоо & болсноосоо & болсоны & болууштай & болчив & болчоод & болв & болдгоо & болоочийг & болохооргүй & болохыгоо & болсныгоо & болсоноо & болсоныг & болхноо & болхоороо & болхоос & болхыг & болчдог & болчижээ & болчингуут & болчиход & болчихтой & болчлоо & болчоов & болчоогүй & болчсон & болъе
QGRAM: <CVB.CNGR 2334 & PC.PRF-NOM 1966 & VF.IND.AOR 1523 & PC.INF-NOM 1257 & PC.INF-INSTR 818 & VF.IND.PRF-EMPH 746 & VF.IND.PROF-EMPH 621 & PC.INF-ACC 316 & PC.INF-DAT 260 & PC.PRF-ACC 148 & PC.PRF-POSS.REFL 124 & PC.PRF-DAT 100 & PC.INF-ABL 97 & PC.PRF-GEN 79 & PC.PRF-CAR-NOM 76 & VF.VOL 69 & CVB.PERSEV 65 & PC.INF-GEN 52 & PC.PRF-ABL 51 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 49 & PC.INF-POSS.REFL 47 & VF.JUSS 44 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 44 & CVB.CONFEST 31 & PC.US-ACC 22 & PC.PRF-INSTR 22 & VF.IND.PRS-EMPH 19 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 19 & VF.RECOM 15 & PC.INF-GEN/ACC 12 & VF.FEST 10 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 9 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 9 & V.INTENS1-PC.INF-CAR-NOM 7 & CVB.CONSEC 6 & V.INTENS1-PC.INF-INSTR 6 & CVB.COND 5 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 5 & VF.CMD 5 & PC.US-GEN 4 & PC.US-ABL 4 & PC.DMIN-POSS.REFL 4 & PC.INF-INSTR 4 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 3 & V.INTENS1-PC.IMPFV-NOM 3 & VF.VOL 2 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.PRF-GEN 2 & PC.APT-COM-NOM 2 & V.INTENS1-VF.IND.AOR 2 & V.INTENS1-CVB.ANT 2 & VF.IND.AOR 1 & PC.US-POSS.REFL 1 & ACC 1 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 1 & PC.INF-ACC-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.PRF-ACC 1 & PC.DMIN-POSS.REFL 1 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.INF-ABL 1 & PC.INF-ACC 1 & V.INTENS1-PC.US-NOM 1 & V.INTENS1-VF.IND.PRF-EMPH 1 & V.INTENS1-CVB.TRANSCURS1 1 & V.INTENS1-PC.INF-DAT 1 & V.INTENS1-PC.INF-COM-NOM 1 & V.INTENS1-VF.IND.PROF-EMPH 1 & V.INTENS1-V.CAUS1-VF.IND.AOR 1 & V.INTENS1-PC.DUR-CAR-NOM 1 & V.INTENS1-PC.PRF 1 & VF.VOL 1 > 11146
LEXEM: [болох]
QLEX: [болох] 11146
QFLEX: ж 2334 & сон 1966 & в 1523 & х 1257 & хоор 818 & жээ 746 & # 621 & хыг 316 & ход 260 & сныг 148 & сноо 124 & сонд 100 & хоос 97 & сны 79 & сонгүй 76 & ъё 69 & соор 65 & хын 52 & сноос 51 & хоороо 49 & хоо 47 & г 44 & сондоо 44 & # 31 & дгийг 22 & сноор 22 & # 19 & хдоо 19 & оорой 15 & хы 12 & ооч 10 & сноороо 9 & сныхоо 9 & чихгүй 7 & хлоор 6 & чихоор 6 & вол 5 & хынхоо 5 & сугай 5 & дгийн 4 & дгоороо 4 & хноо 4 & хоор 4 & сных 3 & чоо 3 & ё 2 & хоосоо 2 & сноосоо 2 & соны 2 & ууштай 2 & чив 2 & чоод 2 & в 1 & дгоо 1 & оочийг 1 & хооргүй 1 & хыгоо 1 & сныгоо 1 & соноо 1 & соныг 1 & хноо 1 & хоороо 1 & хоос 1 & хыг 1 & чдог 1 & чижээ 1 & нгуут 1 & чиход 1 & чихтой 1 & члоо 1 & чоов 1 & чоогүй 1 & чсон 1 & ъе 1
REVWORD: жлоб & нослоб & волоб & холоб & роохолоб & ээжлоб & ооллоб & гыхолоб & дохолоб & гынслоб & оонслоб & днослоб & соохолоб & ынслоб & й}FA40+U{гнослоб & }1540+U{ълоб & роослоб & ныхолоб & соонслоб & оороохолоб & оохолоб & голоб & ооднослоб & цгомлоб & гйигдлоб & роонслоб & оонлоб & оодхолоб & йороолоб & ыхолоб & чоолоб & оороонслоб & оохынслоб & й}FA40+U{гхичлоб & роолхолоб & роохичлоб & ловлоб & оохныхолоб & йагуслоб & нйигдлоб & оороогдлоб & оонхолоб & роохлоб & хынслоб & оочлоб & }1540+U{олоб & оосоохолоб & оосоонслоб & ынослоб & йатшуулоб & вичлоб & доочлоб & влоб & оогдлоб & гйичоолоб & й}FA40+U{гроохолоб & оогыхолоб & оогынслоб & оонослоб & гынослоб & оонхлоб & оороохлоб & соохлоб & гыхлоб & годчлоб & ээжичлоб & туугничлоб & дохичлоб & йотхичлоб & оолчлоб & воочлоб & й}FA40+U{гоочлоб & носчлоб & еълоб
FREQ: 11146
RANG: 6
QWORDF: <болж 2334 & болсон 1966 & болов 1523 & болох 1257 & болохоор 818 & болжээ 746 & боллоо 621 & болохыг 316 & болоход 260 & болсныг 148 & болсноо 124 & болсонд 100 & болохоос 97 & болсны 79 & болсонгүй 76 & болъё 69 & болсоор 65 & болохын 52 & болсноос 51 & болохоороо 49 & болохоо 47 & болог 44 & болсондоо 44 & болмогц 31 & болдгийг 22 & болсноор 22 & болноо 19 & болохдоо 19 & болоорой 15 & болохы 12 & болооч 10 & болсноороо 9 & болсныхоо 9 & болчихгүй 7 & болохлоор 6 & болчихоор 6 & болвол 5 & болохынхоо 5 & болсугай 5 & болдгийн 4 & болдгоороо 4 & болохноо 4 & болхоор 4 & болсных 3 & болчоо 3 & болоё 2 & болохоосоо 2 & болсноосоо 2 & болсоны 2 & болууштай 2 & болчив 2 & болчоод 2 & болв 1 & болдгоо 1 & болоочийг 1 & болохооргүй 1 & болохыгоо 1 & болсныгоо 1 & болсоноо 1 & болсоныг 1 & болхноо 1 & болхоороо 1 & болхоос 1 & болхыг 1 & болчдог 1 & болчижээ 1 & болчингуут 1 & болчиход 1 & болчихтой 1 & болчлоо 1 & болчоов 1 & болчоогүй 1 & болчсон 1 & болъе 1 > 11146
GRAMFORM: CVB.CNGR & PC.PRF-NOM & VF.IND.AOR & PC.INF-NOM & PC.INF-INSTR & VF.IND.PRF-EMPH & VF.IND.PROF-EMPH & PC.INF-ACC & PC.INF-DAT & PC.PRF-ACC & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-DAT & PC.INF-ABL & PC.PRF-GEN & PC.PRF-CAR-NOM & VF.VOL & CVB.PERSEV & PC.INF-GEN & PC.PRF-ABL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-POSS.REFL & VF.JUSS & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & CVB.CONFEST & PC.US-ACC & PC.PRF-INSTR & VF.IND.PRS-EMPH & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.RECOM & PC.INF-GEN/ACC & VF.FEST & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & V.INTENS1-PC.INF-CAR-NOM & CVB.CONSEC & V.INTENS1-PC.INF-INSTR & CVB.COND & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & VF.CMD & PC.US-GEN & PC.US-ABL & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & V.INTENS1-PC.IMPFV-NOM & VF.VOL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.PRF-GEN & PC.APT-COM-NOM & V.INTENS1-VF.IND.AOR & V.INTENS1-CVB.ANT & VF.IND.AOR & PC.US-POSS.REFL & ACC & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.INF-ACC-POSS.REFL & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-ACC & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.INF-ACC & V.INTENS1-PC.US-NOM & V.INTENS1-VF.IND.PRF-EMPH & V.INTENS1-CVB.TRANSCURS1 & V.INTENS1-PC.INF-DAT & V.INTENS1-PC.INF-COM-NOM & V.INTENS1-VF.IND.PROF-EMPH & V.INTENS1-V.CAUS1-VF.IND.AOR & V.INTENS1-PC.DUR-CAR-NOM & V.INTENS1-PC.PRF & VF.VOL
WORDFORM: явсан & яваа & явж & явах & явна & явлаа & яваад & явдаг & явсаар & явахдаа & явав & явжээ & явтал & явъя & явбал & явснаа & явахыг & яваарай & явахгүй & явааг & явсны & яваагүй & явахын & явахаар & явснаас & явсныг & яваагаа & явахаа & явахаас & явсангүй & яван & явтугай & яваагийн & явнаа & яваадаа & явдаггүй & явдгийг & явагч & яваасай & яваач & явмаар & явавч & явсаны & яваагаас & явагтун & явдгаа & явмагц & явсандаа & явсныхаа & яваагаар & яваагийнхаа & явахаараа & явахы & явууштай & явсанд & явсных & яваагаараа & явахаасаа & явахтай & явахынхаа & явдгийн & яваатай & явмааргүй & явсангүйг & явсантай & явсантайгаа & явснаараа & явснаасаа & явсугай & яваагүйг & яваагүйгээ & яваагүйгээс & яваагийнх & явахлаар & явахнаа & явахыгаа & явахынх & явдагын & явдгаар & явдгаараа & явдгаас & явсанаа & явсангүйгээ & явсангүйн & явснаар & явсныгаа & явхад
QGRAM: <PC.PRF-NOM 1044 & PC.DUR-NOM 959 & CVB.CNGR 954 & PC.INF-NOM 794 & VF.IND.PRS 576 & VF.IND.PROF-EMPH 547 & CVB.ANT 415 & PC.US-NOM 401 & CVB.PERSEV 328 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 211 & VF.IND.AOR 209 & VF.IND.PRF-EMPH 174 & CVB.TERM 157 & VF.VOL 148 & CVB.COND 125 & PC.PRF-POSS.REFL 122 & PC.INF-ACC 105 & VF.RECOM 82 & PC.INF-CAR-NOM 81 & PC.DUR-ACC 76 & PC.PRF-GEN 67 & PC.DUR-CAR-NOM 56 & PC.INF-GEN 56 & PC.INF-INSTR 47 & PC.PRF-ABL 45 & PC.PRF-ACC 45 & PC.DUR-POSS.REFL 34 & PC.INF-POSS.REFL 32 & PC.INF-ABL 28 & PC.PRF-CAR-NOM 28 & CVB.MOD 27 & VF.SALUT 26 & PC.DUR-GEN 16 & VF.IND.PRS-EMPH 16 & PC.DUR-DAT-POSS.REFL 15 & PC.US-CAR-NOM 11 & PC.US-ACC 10 & PC.ACT 9 & VF.SPER 8 & VF.FEST 8 & PC.INTENT 8 & CVB.CONC 7 & PC.PRF-GEN 7 & PC.DUR-ABL 6 & VF.INVOC 6 & PC.US-POSS.REFL 6 & CVB.CONFEST 6 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 6 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 6 & PC.DUR-INSTR 5 & PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL 5 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 5 & PC.INF-GEN/ACC 5 & PC.APT-COM-NOM 5 & PC.PRF-DAT 4 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 4 & PC.DUR-INSTR-POSS.REFL 3 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 3 & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM 3 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 3 & PC.US-GEN 3 & PC.DUR-COM-NOM 2 & PC.INTENT-CAR-NOM 2 & PC.PRF-CAR-ACC 2 & PC.PRF-COM-NOM 2 & PC.PRF-COM-POSS.REFL 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 2 & VF.CMD 2 & PC.DUR-CAR-ACC 1 & PC.DUR-CAR-POSS.REFL 1 & PC.DUR-CAR-ABL 1 & PC.DUR-GEN-SUBST-NOM 1 & CVB.CONSEC 1 & PC.DMIN-POSS.REFL 1 & PC.INF-ACC-POSS.REFL 1 & PC.INF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.US-GEN 1 & PC.US-INSTR 1 & PC.US-INSTR-POSS.REFL 1 & PC.US-ABL 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & PC.PRF-CAR-POSS.REFL 1 & PC.PRF-CAR-GEN 1 & PC.PRF-INSTR 1 & PC.PRF-ACC-POSS.REFL 1 & PC.INF-DAT 1 > 8232
LEXEM: [явах]
QLEX: [явах] 8232
QFLEX: сан 1044 & # 959 & ж 954 & х 794 & на 576 & лаа 547 & аад 415 & даг 401 & саар 328 & хдаа 211 & в 209 & жээ 174 & тал 157 & ъя 148 & бал 125 & снаа 122 & хыг 105 & аарай 82 & хгүй 81 & # 76 & сны 67 & аагүй 56 & хын 56 & хаар 47 & снаас 45 & сныг 45 & # 34 & хаа 32 & хаас 28 & сангүй 28 & н 27 & тугай 26 & аагийн 16 & # 16 & аадаа 15 & даггүй 11 & дгийг 10 & гч 9 & аасай 8 & аач 8 & маар 8 & вч 7 & саны 7 & # 6 & гтун 6 & дгаа 6 & # 6 & сандаа 6 & сныхаа 6 & # 5 & аагийнхаа 5 & хаараа 5 & хы 5 & ууштай 5 & санд 4 & сных 4 & # 3 & хаасаа 3 & хтай 3 & хынхаа 3 & дгийн 3 & аатай 2 & мааргүй 2 & сангүйг 2 & сантай 2 & сантайгаа 2 & снаараа 2 & снаасаа 2 & сугай 2 & аагүйг 1 & аагүйгээ 1 & аагүйгээс 1 & аагийнх 1 & хлаар 1 & хнаа 1 & хыгаа 1 & хынх 1 & дагын 1 & дгаар 1 & дгаараа 1 & дгаас 1 & санаа 1 & сангүйгээ 1 & # 1 & снаар 1 & сныгаа 1 & хад 1
REVWORD: насвя & аавя & жвя & хавя & анвя & аалвя & даавя & гадвя & раасвя & аадхавя & вавя & ээжвя & латвя & яъвя & лабвя & аансвя & гыхавя & йараавя & й}FA40+U{гхавя & гаавя & ынсвя & й}FA40+U{гаавя & ныхавя & раахавя & саансвя & гынсвя & аагаавя & аахавя & саахавя & й}FA40+U{гнасвя & навя & йагутвя & нйигаавя & аанвя & аадаавя & й}FA40+U{ггадвя & гйигдвя & чгавя & йасаавя & чаавя & раамвя & чвавя & ынасвя & саагаавя & нутгавя & аагдвя & цгамвя & ааднасвя & аахынсвя & раагаавя & аахнйигаавя & аараахавя & ыхавя & йатшуувя & днасвя & хынсвя & аараагаавя & аасаахавя & йатхавя & аахныхавя & нйигдвя & йатаавя & й}FA40+U{граамвя & гй}FA40+U{гнасвя & йатнасвя & аагйатнасвя & аараансвя & аасаансвя & йагусвя & гй}FA40+U{гаавя & ээгй}FA40+U{гаавя & сээгй}FA40+U{гаавя & хнйигаавя & раалхавя & аанхавя & аагыхавя & хныхавя & ныгадвя & раагдвя & аараагдвя & саагдвя & аанасвя & ээгй}FA40+U{гнасвя & нй}FA40+U{гнасвя & раансвя & аагынсвя & дахвя
FREQ: 8232
RANG: 7
QWORDF: <явсан 1044 & яваа 959 & явж 954 & явах 794 & явна 576 & явлаа 547 & яваад 415 & явдаг 401 & явсаар 328 & явахдаа 211 & явав 209 & явжээ 174 & явтал 157 & явъя 148 & явбал 125 & явснаа 122 & явахыг 105 & яваарай 82 & явахгүй 81 & явааг 76 & явсны 67 & яваагүй 56 & явахын 56 & явахаар 47 & явснаас 45 & явсныг 45 & яваагаа 34 & явахаа 32 & явахаас 28 & явсангүй 28 & яван 27 & явтугай 26 & яваагийн 16 & явнаа 16 & яваадаа 15 & явдаггүй 11 & явдгийг 10 & явагч 9 & яваасай 8 & яваач 8 & явмаар 8 & явавч 7 & явсаны 7 & яваагаас 6 & явагтун 6 & явдгаа 6 & явмагц 6 & явсандаа 6 & явсныхаа 6 & яваагаар 5 & яваагийнхаа 5 & явахаараа 5 & явахы 5 & явууштай 5 & явсанд 4 & явсных 4 & яваагаараа 3 & явахаасаа 3 & явахтай 3 & явахынхаа 3 & явдгийн 3 & яваатай 2 & явмааргүй 2 & явсангүйг 2 & явсантай 2 & явсантайгаа 2 & явснаараа 2 & явснаасаа 2 & явсугай 2 & яваагүйг 1 & яваагүйгээ 1 & яваагүйгээс 1 & яваагийнх 1 & явахлаар 1 & явахнаа 1 & явахыгаа 1 & явахынх 1 & явдагын 1 & явдгаар 1 & явдгаараа 1 & явдгаас 1 & явсанаа 1 & явсангүйгээ 1 & явсангүйн 1 & явснаар 1 & явсныгаа 1 & явхад 1 > 8232
GRAMFORM: PC.PRF-NOM & PC.DUR-NOM & CVB.CNGR & PC.INF-NOM & VF.IND.PRS & VF.IND.PROF-EMPH & CVB.ANT & PC.US-NOM & CVB.PERSEV & PC.INF-DAT-POSS.REFL & VF.IND.AOR & VF.IND.PRF-EMPH & CVB.TERM & VF.VOL & CVB.COND & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-ACC & VF.RECOM & PC.INF-CAR-NOM & PC.DUR-ACC & PC.PRF-GEN & PC.DUR-CAR-NOM & PC.INF-GEN & PC.INF-INSTR & PC.PRF-ABL & PC.PRF-ACC & PC.DUR-POSS.REFL & PC.INF-POSS.REFL & PC.INF-ABL & PC.PRF-CAR-NOM & CVB.MOD & VF.SALUT & PC.DUR-GEN & VF.IND.PRS-EMPH & PC.DUR-DAT-POSS.REFL & PC.US-CAR-NOM & PC.US-ACC & PC.ACT & VF.SPER & VF.FEST & PC.INTENT & CVB.CONC & PC.PRF-GEN & PC.DUR-ABL & VF.INVOC & PC.US-POSS.REFL & CVB.CONFEST & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.DUR-INSTR & PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-GEN/ACC & PC.APT-COM-NOM & PC.PRF-DAT & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.DUR-INSTR-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.US-GEN & PC.DUR-COM-NOM & PC.INTENT-CAR-NOM & PC.PRF-CAR-ACC & PC.PRF-COM-NOM & PC.PRF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & VF.CMD & PC.DUR-CAR-ACC & PC.DUR-CAR-POSS.REFL & PC.DUR-CAR-ABL & PC.DUR-GEN-SUBST-NOM & CVB.CONSEC & PC.DMIN-POSS.REFL & PC.INF-ACC-POSS.REFL & PC.INF-GEN-SUBST-NOM & PC.US-GEN & PC.US-INSTR & PC.US-INSTR-POSS.REFL & PC.US-ABL & PC.PRF-POSS.REFL & PC.PRF-CAR-POSS.REFL & PC.PRF-CAR-GEN & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-ACC-POSS.REFL & PC.INF-DAT
WORDFORM: л
QGRAM: <0 7858 > 7858
LEXEM: [л]
QLEX: [л] 7858
QFLEX: ø 7858
REVWORD: л
FREQ: 7858
RANG: 8
QWORDF: <л 7858 > 7858
GRAMFORM: 0
WORDFORM: энэ & энэгүй & энэтэйд
QGRAM: <NOM 7665 & CAR-NOM 1 & COM-DAT 1 > 7667
LEXEM: [энэ]
QLEX: [энэ] 7667
QFLEX: ø 7665 & гүй 1 & тэйд 1
REVWORD: энэ & й}FA40+U{гэнэ & дйэтэнэ
FREQ: 7667
RANG: 9
QWORDF: <энэ 7665 & энэгүй 1 & энэтэйд 1 > 7667
GRAMFORM: NOM & CAR-NOM & COM-DAT
WORDFORM: хүн & хүнийг & хүнээс & хүнээ & хүнээр & хүнээсээ
QGRAM: <NOM 6079 & ACC 563 & ABL 158 & POSS.REFL 89 & INSTR 60 & ABL-POSS.REFL 12 > 6961
LEXEM: [хүн]
QLEX: [хүн] 6961
QFLEX: ø 6079 & ийг 563 & ээс 158 & ээ 89 & ээр 60 & ээсээ 12
REVWORD: н}FA40+U{х & гйин}FA40+U{х & сээн}FA40+U{х & ээн}FA40+U{х & рээн}FA40+U{х & ээсээн}FA40+U{х
FREQ: 6961
RANG: 10
QWORDF: <хүн 6079 & хүнийг 563 & хүнээс 158 & хүнээ 89 & хүнээр 60 & хүнээсээ 12 > 6961
GRAMFORM: NOM & ACC & ABL & POSS.REFL & INSTR & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: тэр & тэрээр & тэргээ & тэргүй & тэрээ & тэрийгээ & туүнийг & тэрийнхээ & тэрээс
QGRAM: <NOM 6706 & INSTR 99 & POSS.REFL 41 & CAR-NOM 33 & POSS.REFL 29 & ACC-POSS.REFL 6 & ACC 2 & GEN-SUBST-POSS.REFL 1 & ABL 1 > 6918
LEXEM: [тэр]
QLEX: [тэр] 6918
QFLEX: ø 6706 & ээр 99 & гээ 41 & гүй 33 & ээ 29 & ийгээ 6 & # 2 & ийнхээ 1 & ээс 1
REVWORD: рэт & рээрэт & ээгрэт & й}FA40+U{грэт & ээрэт & ээгйирэт & гйин}FA40+U{ут & ээхнйирэт & сээрэт
FREQ: 6918
RANG: 11
QWORDF: <тэр 6706 & тэрээр 99 & тэргээ 41 & тэргүй 33 & тэрээ 29 & тэрийгээ 6 & туүнийг 2 & тэрийнхээ 1 & тэрээс 1 > 6918
GRAMFORM: NOM & INSTR & POSS.REFL & CAR-NOM & POSS.REFL & ACC-POSS.REFL & ACC & GEN-SUBST-POSS.REFL & ABL
WORDFORM: нэг & нэгийг & нэгээр & нэггүй & нэгийгээ & нэгээс & нэгийн & нэгээрээ & нэгээ & нэгийнхээ & нэгээсээ
QGRAM: <NOM 6540 & ACC 155 & INSTR 43 & CAR-NOM 22 & ACC-POSS.REFL 22 & ABL 15 & GEN 8 & INSTR-POSS.REFL 8 & POSS.REFL 4 & GEN-SUBST-POSS.REFL 3 & ABL-POSS.REFL 1 > 6821
LEXEM: [нэг(эн)]
QLEX: [нэг(эн)] 6821
QFLEX: ø 6540 & ийг 155 & ээр 43 & гүй 22 & ийгээ 22 & ээс 15 & ийн 8 & ээрээ 8 & ээ 4 & ийнхээ 3 & ээсээ 1
REVWORD: гэн & гйигэн & рээгэн & й}FA40+U{ггэн & ээгйигэн & сээгэн & нйигэн & ээрээгэн & ээгэн & ээхнйигэн & ээсээгэн
FREQ: 6821
RANG: 12
QWORDF: <нэг 6540 & нэгийг 155 & нэгээр 43 & нэггүй 22 & нэгийгээ 22 & нэгээс 15 & нэгийн 8 & нэгээрээ 8 & нэгээ 4 & нэгийнхээ 3 & нэгээсээ 1 > 6821
GRAMFORM: NOM & ACC & INSTR & CAR-NOM & ACC-POSS.REFL & ABL & GEN & INSTR-POSS.REFL & POSS.REFL & GEN-SUBST-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL
WORDFORM: ирсэн & ирж & ирээд & ирэв & ирэх & ирэхэд & ирнэ & ирвэл & ирэн & ирдэг & ирэхгүй & ирэхийг & ирэхдээ & ирснийг & ирснээ & ирээгүй & ирэхээр & ирсэнд & ирсэнгүй & ирье & ирэхийн & ирсний & ирснээс & ирээсэй & ирсээр & ирдэггүй & ирээрэй & ирээч & иртүгэй & ирэхээс & ирдгийг & ирмээр & ирнээ & ирснийхээ & ирсэндээ & ирэхлээр & ирэхтэйгээ & ирэхээрээ & ирснийх & ирэхээ & ирдгээрээ & ирснээсээ & ирэхтэй & ирдгээс & ирснээр & ирснээрээ & ирсэнийг & ирхэд & ирэхгүйгээр & ирэхийнхээ & ирэхээсээ & ирдэгийн & ирдэгтэй & ирсэний & ирхийг & ирхийн & ирэвч & ирэвээ & ирэхгүйг & ирэхийнх & ирээгүйг
QGRAM: <PC.PRF-NOM 1052 & CVB.CNGR 1038 & CVB.ANT 916 & VF.IND.AOR 614 & PC.INF-NOM 579 & PC.INF-DAT 440 & VF.IND.PRS 271 & CVB.COND 139 & CVB.MOD 136 & PC.US-NOM 135 & PC.INF-CAR-NOM 111 & PC.INF-ACC 101 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 82 & PC.PRF-ACC 77 & PC.PRF-POSS.REFL 76 & PC.DUR-NOM 62 & PC.INF-INSTR 57 & PC.PRF-DAT 50 & PC.PRF-CAR-NOM 47 & VF.VOL 47 & PC.INF-GEN 32 & PC.PRF-GEN 31 & PC.PRF-ABL 27 & VF.SPER 21 & CVB.PERSEV 18 & PC.US-CAR-NOM 17 & VF.RECOM 17 & VF.FEST 12 & VF.SALUT 10 & PC.INF-ABL 9 & PC.US-ACC 8 & PC.INTENT 8 & VF.IND.PRS-EMPH 8 & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL 8 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 8 & CVB.CONSEC 8 & PC.INF-COM-POSS.REFL 7 & PC.INF-INSTR-POSS.REFL 7 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 6 & PC.INF-POSS.REFL 5 & PC.US-ABL 4 & PC.PRF-ABL-POSS.REFL 4 & PC.INF-COM-NOM 3 & PC.US-ABL 2 & PC.PRF-INSTR 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-ACC 2 & PC.INF-DAT 2 & PC.INF-CAR-INSTR 2 & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 2 & PC.US-GEN 1 & PC.US-COM-NOM 1 & PC.PRF-GEN 1 & PC.INF-ACC 1 & PC.INF-GEN 1 & CVB.CONC 1 & VF.IND.AOR-EMPH 1 & PC.INF-CAR-ACC 1 & PC.INF-GEN-SUBST-NOM 1 & PC.DUR-CAR-ACC 1 > 6334
LEXEM: [ирэх]
QLEX: [ирэх] 6334
QFLEX: сэн 1052 & ж 1038 & ээд 916 & в 614 & х 579 & хэд 440 & нэ 271 & вэл 139 & н 136 & дэг 135 & хгүй 111 & хийг 101 & хдээ 82 & снийг 77 & снээ 76 & ээгүй 62 & хээр 57 & сэнд 50 & сэнгүй 47 & ье 47 & хийн 32 & сний 31 & снээс 27 & ээсэй 21 & сээр 18 & дэггүй 17 & ээрэй 17 & ээч 12 & түгэй 10 & хээс 9 & дгийг 8 & мээр 8 & # 8 & снийхээ 8 & сэндээ 8 & хлээр 8 & хтэйгээ 7 & хээрээ 7 & снийх 6 & хээ 5 & дгээрээ 4 & снээсээ 4 & хтэй 3 & дгээс 2 & снээр 2 & снээрээ 2 & сэнийг 2 & хэд 2 & хгүйгээр 2 & хийнхээ 2 & хээсээ 2 & дэгийн 1 & дэгтэй 1 & сэний 1 & хийг 1 & хийн 1 & вч 1 & вээ 1 & хгүйг 1 & хийнх 1 & ээгүйг 1
REVWORD: нэсри & жри & дээри & вэри & хэри & дэхэри & энри & лэври & нэри & гэдри & й}FA40+U{гхэри & гйихэри & ээдхэри & гйинсри & ээнсри & й}FA40+U{гээри & рээхэри & днэсри & й}FA40+U{гнэсри & еьри & нйихэри & йинсри & сээнсри & йэсээри & рээсри & й}FA40+U{ггэдри & йэрээри & чээри & йэг}FA40+U{три & сээхэри & гйигдри & рээмри & ээнри & ээхйинсри & ээднэсри & рээлхэри & ээгйэтхэри & ээрээхэри & хйинсри & ээхэри & ээрээгдри & ээсээнсри & йэтхэри & сээгдри & рээнсри & ээрээнсри & гйинэсри & дэхри & рээгй}FA40+U{гхэри & ээхнйихэри & ээсээхэри & нйигэдри & йэтгэдри & йинэсри & гйихри & нйихри & чвэри & ээвэри & гй}FA40+U{гхэри & хнйихэри & гй}FA40+U{гээри
FREQ: 6334
RANG: 13
QWORDF: <ирсэн 1052 & ирж 1038 & ирээд 916 & ирэв 614 & ирэх 579 & ирэхэд 440 & ирнэ 271 & ирвэл 139 & ирэн 136 & ирдэг 135 & ирэхгүй 111 & ирэхийг 101 & ирэхдээ 82 & ирснийг 77 & ирснээ 76 & ирээгүй 62 & ирэхээр 57 & ирсэнд 50 & ирсэнгүй 47 & ирье 47 & ирэхийн 32 & ирсний 31 & ирснээс 27 & ирээсэй 21 & ирсээр 18 & ирдэггүй 17 & ирээрэй 17 & ирээч 12 & иртүгэй 10 & ирэхээс 9 & ирдгийг 8 & ирмээр 8 & ирнээ 8 & ирснийхээ 8 & ирсэндээ 8 & ирэхлээр 8 & ирэхтэйгээ 7 & ирэхээрээ 7 & ирснийх 6 & ирэхээ 5 & ирдгээрээ 4 & ирснээсээ 4 & ирэхтэй 3 & ирдгээс 2 & ирснээр 2 & ирснээрээ 2 & ирсэнийг 2 & ирхэд 2 & ирэхгүйгээр 2 & ирэхийнхээ 2 & ирэхээсээ 2 & ирдэгийн 1 & ирдэгтэй 1 & ирсэний 1 & ирхийг 1 & ирхийн 1 & ирэвч 1 & ирэвээ 1 & ирэхгүйг 1 & ирэхийнх 1 & ирээгүйг 1 > 6334
GRAMFORM: PC.PRF-NOM & CVB.CNGR & CVB.ANT & VF.IND.AOR & PC.INF-NOM & PC.INF-DAT & VF.IND.PRS & CVB.COND & CVB.MOD & PC.US-NOM & PC.INF-CAR-NOM & PC.INF-ACC & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.PRF-ACC & PC.PRF-POSS.REFL & PC.DUR-NOM & PC.INF-INSTR & PC.PRF-DAT & PC.PRF-CAR-NOM & VF.VOL & PC.INF-GEN & PC.PRF-GEN & PC.PRF-ABL & VF.SPER & CVB.PERSEV & PC.US-CAR-NOM & VF.RECOM & VF.FEST & VF.SALUT & PC.INF-ABL & PC.US-ACC & PC.INTENT & VF.IND.PRS-EMPH & PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & CVB.CONSEC & PC.INF-COM-POSS.REFL & PC.INF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.INF-POSS.REFL & PC.US-ABL & PC.PRF-ABL-POSS.REFL & PC.INF-COM-NOM & PC.US-ABL & PC.PRF-INSTR & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-ACC & PC.INF-DAT & PC.INF-CAR-INSTR & PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.US-GEN & PC.US-COM-NOM & PC.PRF-GEN & PC.INF-ACC & PC.INF-GEN & CVB.CONC & VF.IND.AOR-EMPH & PC.INF-CAR-ACC & PC.INF-GEN-SUBST-NOM & PC.DUR-CAR-ACC
WORDFORM: би & био
QGRAM: <NOM 6276 & POSS.REFL 2 > 6278
LEXEM: [би]
QLEX: [би] 6278
QFLEX: ø 6276 & о 2
REVWORD: иб & оиб
FREQ: 6278
RANG: 14
QWORDF: <би 6276 & био 2 > 6278
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL
WORDFORM: хоёр & хоёрыг & хоёроо & хоёроос & хоёроор & хоёрыгоо & хоёроосоо & хоёроороо & хоёры & хоёрд & хоёртай
QGRAM: <NOM 5307 & ACC 450 & POSS.REFL 88 & ABL 74 & INSTR 46 & ACC-POSS.REFL 12 & ABL-POSS.REFL 11 & INSTR-POSS.REFL 9 & GEN 3 & DAT 1 & COM-NOM 1 > 6002
LEXEM: [хоёр]
QLEX: [хоёр] 6002
QFLEX: ø 5307 & ыг 450 & оо 88 & оос 74 & оор 46 & ыгоо 12 & оосоо 11 & оороо 9 & ы 3 & д 1 & тай 1
REVWORD: р}1540+U{ох & гыр}1540+U{ох & оор}1540+U{ох & соор}1540+U{ох & роор}1540+U{ох & оогыр}1540+U{ох & оосоор}1540+U{ох & оороор}1540+U{ох & ыр}1540+U{ох & др}1540+U{ох & йатр}1540+U{ох
FREQ: 6002
RANG: 15
QWORDF: <хоёр 5307 & хоёрыг 450 & хоёроо 88 & хоёроос 74 & хоёроор 46 & хоёрыгоо 12 & хоёроосоо 11 & хоёроороо 9 & хоёры 3 & хоёрд 1 & хоёртай 1 > 6002
GRAMFORM: NOM & ACC & POSS.REFL & ABL & INSTR & ACC-POSS.REFL & ABL-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL & GEN & DAT & COM-NOM
WORDFORM: шиг
QGRAM: <0@VF.IMP 5339 > 5339
LEXEM: [шиг]@[шигэх]
QLEX: [шиг]@[шигэх] 5339
QFLEX: ø;ø 5339
REVWORD: гиш
FREQ: 5339
RANG: 16
QWORDF: <шиг 5339 > 5339
GRAMFORM: 0@VF.IMP
WORDFORM: минь
QGRAM: <0 4810 > 4810
LEXEM: [минь]
QLEX: [минь] 4810
QFLEX: ø 4810
REVWORD: ьним
FREQ: 4810
RANG: 17
QWORDF: <минь 4810 > 4810
GRAMFORM: 0
WORDFORM: дээр & дээрээ
QGRAM: <NOM 3860 & NOM 739 > 4599
LEXEM: [дээр]
QLEX: [дээр] 4599
QFLEX: ø 3860 & # 739
REVWORD: рээд & ээрээд
FREQ: 4599
RANG: 18
QWORDF: <дээр 3860 & дээрээ 739 > 4599
GRAMFORM: NOM & NOM
WORDFORM: хэлэв & хэлж & хэлээд & хэлэх & хэлэхэд & хэлсэн & хэлдэг & хэлнэ & хэлжээ & хэлбэл & хэлсэнгүй & хэлэхгүй & хэлье & хэлснийг & хэлээгүй & хэлсэнд & хэлээрэй & хэлснээ & хэлэхдээ & хэлэхийг & хэлснээр & хэлтэл & хэлэхийн & хэлэхээ & хэлдгээр & хэлсэндээ & хэлэхээр & хэлсний & хэлдэггүй & хэлэхээс & хэлсээр & хэлээч & хэлснээс & хэлэвч & хэлэхээсээ & хэлдгээ & хэлдэгээр & хэлтүгэй & хэлдгийн & хэлдгээс & хэлснийх & хэлснээрээ & хэлсэнтэй & хэлэгч & хэлэмз & хэлэхгүйг & хэлэхтэй & хэлэхээргүй & хэлдгийг & хэлдэггүйг & хэлмэгц & хэлсэнтэйгээ & хэлсэнээ & хэлэг & хэлэе & хэлэхлээр
QGRAM: <VF.IND.AOR 681 & CVB.CNGR 569 & CVB.ANT 492 & PC.INF-NOM 469 & PC.INF-DAT 458 & PC.PRF-NOM 417 & PC.US-NOM 140 & VF.IND.PRS 120 & VF.IND.PRF-EMPH 107 & CVB.COND 100 & PC.PRF-CAR-NOM 72 & PC.INF-CAR-NOM 58 & VF.VOL 55 & PC.PRF-ACC 51 & PC.DUR-NOM 49 & PC.PRF-DAT 43 & VF.RECOM 41 & PC.PRF-POSS.REFL 38 & PC.INF-DAT-POSS.REFL 31 & PC.INF-ACC 31 & PC.PRF-INSTR 29 & CVB.TERM 25 & PC.INF-GEN 25 & PC.INF-POSS.REFL 20 & PC.US-INSTR 16 & PC.PRF-DAT-POSS.REFL 14 & PC.INF-INSTR 14 & PC.PRF-GEN 13 & PC.US-CAR-NOM 12 & PC.INF-ABL 11 & CVB.PERSEV 9 & VF.FEST 8 & PC.PRF-ABL 6 & CVB.CONC 5 & PC.INF-ABL-POSS.REFL 5 & PC.US-POSS.REFL 3 & PC.US-INSTR 3 & VF.SALUT 3 & PC.US-GEN 2 & PC.US-ABL 2 & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM 2 & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL 2 & PC.PRF-COM-NOM 2 & PC.ACT 2 & VF.POT 2 & PC.INF-CAR-ACC 2 & PC.INF-COM-NOM 2 & PC.INF-INSTR-CAR-NOM 2 & PC.US-ACC 1 & PC.US-CAR-ACC 1 & CVB.CONFEST 1 & PC.PRF-COM-POSS.REFL 1 & PC.PRF-POSS.REFL 1 & VF.JUSS 1 & VF.VOL 1 & CVB.CONSEC 1 > 4271
LEXEM: [хэлэх]
QLEX: [хэлэх] 4271
QFLEX: в 681 & ж 569 & ээд 492 & х 469 & хэд 458 & сэн 417 & дэг 140 & нэ 120 & жээ 107 & бэл 100 & сэнгүй 72 & хгүй 58 & ье 55 & снийг 51 & ээгүй 49 & сэнд 43 & ээрэй 41 & снээ 38 & хдээ 31 & хийг 31 & снээр 29 & тэл 25 & хийн 25 & хээ 20 & дгээр 16 & сэндээ 14 & хээр 14 & сний 13 & дэггүй 12 & хээс 11 & сээр 9 & ээч 8 & снээс 6 & вч 5 & хээсээ 5 & дгээ 3 & дэгээр 3 & түгэй 3 & дгийн 2 & дгээс 2 & снийх 2 & снээрээ 2 & сэнтэй 2 & гч 2 & мз 2 & хгүйг 2 & хтэй 2 & хээргүй 2 & дгийг 1 & дэггүйг 1 & # 1 & сэнтэйгээ 1 & сэнээ 1 & г 1 & е 1 & хлээр 1
REVWORD: вэлэх & жлэх & дээлэх & хэлэх & дэхэлэх & нэслэх & гэдлэх & энлэх & ээжлэх & лэблэх & й}FA40+U{гнэслэх & й}FA40+U{гхэлэх & еьлэх & гйинслэх & й}FA40+U{гээлэх & днэслэх & йэрээлэх & ээнслэх & ээдхэлэх & гйихэлэх & рээнслэх & лэтлэх & нйихэлэх & ээхэлэх & рээгдлэх & ээднэслэх & рээхэлэх & йинслэх & й}FA40+U{ггэдлэх & сээхэлэх & рээслэх & чээлэх & сээнслэх & чвэлэх & ээсээхэлэх & ээгдлэх & рээгэдлэх & йэг}FA40+U{тлэх & нйигдлэх & сээгдлэх & хйинслэх & ээрээнслэх & йэтнэслэх & чгэлэх & змэлэх & гй}FA40+U{гхэлэх & йэтхэлэх & й}FA40+U{грээхэлэх & гйигдлэх & гй}FA40+U{ггэдлэх & цгэмлэх & ээгйэтнэслэх & ээнэслэх & гэлэх & еэлэх & рээлхэлэх
FREQ: 4271
RANG: 19
QWORDF: <хэлэв 681 & хэлж 569 & хэлээд 492 & хэлэх 469 & хэлэхэд 458 & хэлсэн 417 & хэлдэг 140 & хэлнэ 120 & хэлжээ 107 & хэлбэл 100 & хэлсэнгүй 72 & хэлэхгүй 58 & хэлье 55 & хэлснийг 51 & хэлээгүй 49 & хэлсэнд 43 & хэлээрэй 41 & хэлснээ 38 & хэлэхдээ 31 & хэлэхийг 31 & хэлснээр 29 & хэлтэл 25 & хэлэхийн 25 & хэлэхээ 20 & хэлдгээр 16 & хэлсэндээ 14 & хэлэхээр 14 & хэлсний 13 & хэлдэггүй 12 & хэлэхээс 11 & хэлсээр 9 & хэлээч 8 & хэлснээс 6 & хэлэвч 5 & хэлэхээсээ 5 & хэлдгээ 3 & хэлдэгээр 3 & хэлтүгэй 3 & хэлдгийн 2 & хэлдгээс 2 & хэлснийх 2 & хэлснээрээ 2 & хэлсэнтэй 2 & хэлэгч 2 & хэлэмз 2 & хэлэхгүйг 2 & хэлэхтэй 2 & хэлэхээргүй 2 & хэлдгийг 1 & хэлдэггүйг 1 & хэлмэгц 1 & хэлсэнтэйгээ 1 & хэлсэнээ 1 & хэлэг 1 & хэлэе 1 & хэлэхлээр 1 > 4271
GRAMFORM: VF.IND.AOR & CVB.CNGR & CVB.ANT & PC.INF-NOM & PC.INF-DAT & PC.PRF-NOM & PC.US-NOM & VF.IND.PRS & VF.IND.PRF-EMPH & CVB.COND & PC.PRF-CAR-NOM & PC.INF-CAR-NOM & VF.VOL & PC.PRF-ACC & PC.DUR-NOM & PC.PRF-DAT & VF.RECOM & PC.PRF-POSS.REFL & PC.INF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-ACC & PC.PRF-INSTR & CVB.TERM & PC.INF-GEN & PC.INF-POSS.REFL & PC.US-INSTR & PC.PRF-DAT-POSS.REFL & PC.INF-INSTR & PC.PRF-GEN & PC.US-CAR-NOM & PC.INF-ABL & CVB.PERSEV & VF.FEST & PC.PRF-ABL & CVB.CONC & PC.INF-ABL-POSS.REFL & PC.US-POSS.REFL & PC.US-INSTR & VF.SALUT & PC.US-GEN & PC.US-ABL & PC.PRF-GEN-SUBST-NOM & PC.PRF-INSTR-POSS.REFL & PC.PRF-COM-NOM & PC.ACT & VF.POT & PC.INF-CAR-ACC & PC.INF-COM-NOM & PC.INF-INSTR-CAR-NOM & PC.US-ACC & PC.US-CAR-ACC & CVB.CONFEST & PC.PRF-COM-POSS.REFL & PC.PRF-POSS.REFL & VF.JUSS & VF.VOL & CVB.CONSEC
WORDFORM: байгаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@POSS.REFL@PC.DUR-NOM 4238 > 4238
LEXEM: [байгаа]@[байг]@[бай]@[байх]
QLEX: [байгаа]@[байг]@[бай]@[байх] 4238
QFLEX: ø;аа;гаа;гаа 4238
REVWORD: аагйаб
FREQ: 4238
RANG: 20
QWORDF: <байгаа 4238 > 4238
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@POSS.REFL@PC.DUR-NOM
mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,mwf02f1-qgram,mwf02f1-lexem,mwf02f1-qlex,mwf02f1-qflex,mwf02f1-revword,mwf02f1-freq,mwf02f1-rang,mwf02f1-qwordf,mwf02f1-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20 50 100 200 500

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1204552319
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov