Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: хорлоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>32
QLEX: <[хорлоо]@[хорлох]@[хорол]@[хорох]>32
QFLEX: ø;о;лоо;лоо
REVWORD: оолрох
FREQ: 32
FREQALL: 54
RANG: 333
QWORDF: <хорлоо>32
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [хорлоо]@[хорлох]@[хорол]@[хорох]
WORDFORM: гэлээ
QGRAM: <NOM@VF.IND.PROF-EMPH>810
QLEX: <[гэлээ]@[гэх]>810
QFLEX: ø;лээ
REVWORD: ээлэг
FREQ: 810
FREQALL: 810
RANG: 96
QWORDF: <гэлээ>810
GRAMFORM: NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [гэлээ]@[гэх]
WORDFORM: ирлээ & харлаа & хэллээ & асуулаа & буулаа & дарлаа & буцлаа & таарлаа & уйллаа & заалаа & саллаа & шидлээ & үнслээ & зурлаа & туулаа & хөөлөө
QGRAM: <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>643 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>178 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>119 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>63 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>35 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>23 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>21 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5
QLEX: <[ирлэх]@[ирэх]>643 & <[харлах]@[харах]>178 & <[хэллэх]@[хэлэх]>119 & <[асуулах]@[асуух]>63 & <[буулах]@[буух]>35 & <[дарлах]@[дарах]>23 & <[буцлах]@[буцах]>21 & <[таарлах]@[таарах]>15 & <[уйллах]@[уйлах]>15 & <[заалах]@[заах]>9 & <[саллах]@[салах]>9 & <[шидлэх]@[шидэх]>6 & <[үнслэх]@[үнсэх]>5 & <[зурлах]@[зурах]>5 & <[туулах]@[туух]>5 & <[хөөлөх]@[хөөх]>5
QFLEX: э;лээ & а;лаа & э;лээ & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & э;лээ & э;лээ & а;лаа & а;лаа & {U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: ээлри & аалрах & ээллэх & аалууса & аалууб & аалрад & аалцуб & аалраат & ааллйу & аалааз & ааллас & ээлдиш & ээлсн}FA40+U{ & аалруз & аалуут & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{х
FREQ: 1156
FREQALL: 1117
RANG: 83
QWORDF: <ирлээ>643 & <харлаа>178 & <хэллээ>119 & <асуулаа>63 & <буулаа>35 & <дарлаа>23 & <буцлаа>21 & <таарлаа>15 & <уйллаа>15 & <заалаа>9 & <саллаа>9 & <шидлээ>6 & <үнслээ>5 & <зурлаа>5 & <туулаа>5 & <хөөлөө>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [ирлэх]@[ирэх] & [харлах]@[харах] & [хэллэх]@[хэлэх] & [асуулах]@[асуух] & [буулах]@[буух] & [дарлах]@[дарах] & [буцлах]@[буцах] & [таарлах]@[таарах] & [уйллах]@[уйлах] & [заалах]@[заах] & [саллах]@[салах] & [шидлэх]@[шидэх] & [үнслэх]@[үнсэх] & [зурлах]@[зурах] & [туулах]@[туух] & [хөөлөх]@[хөөх]
WORDFORM: үглээ
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5
QLEX: <[үглээ]@[үглэх]@[үгэх]>5
QFLEX: ø;э;лээ
REVWORD: ээлг}FA40+U{
FREQ: 5
FREQALL: 30
RANG: 516
QWORDF: <үглээ>5
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [үглээ]@[үглэх]@[үгэх]
WORDFORM: өглөө
QGRAM: <ABS-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>743
QLEX: <[өглөө(н)]@[өгөх]>743
QFLEX: ø;л{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{
FREQ: 743
FREQALL: 760
RANG: 102
QWORDF: <өглөө>743
GRAMFORM: ABS-NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [өглөө(н)]@[өгөх]
WORDFORM: орхилоо & одлоо & цохилоо
QGRAM: <PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH>80 & <PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH>50 & <PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH>10
QLEX: <[орхилох]@[орхих]>80 & <[одлох]@[одох]>50 & <[цохилох]@[цохих]>10
QFLEX: о;лоо & о;лоо & о;лоо
REVWORD: оолихро & оолдо & оолихоц
FREQ: 140
FREQALL: 162
RANG: 210
QWORDF: <орхилоо>80 & <одлоо>50 & <цохилоо>10
GRAMFORM: PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [орхилох]@[орхих] & [одлох]@[одох] & [цохилох]@[цохих]
WORDFORM: байжээ & болжээ & явжээ & төржээ & хэлжээ & бичжээ & гарчээ & оржээ & боджээ & өгчээ & суужээ & үлджээ & өнгөрчээ & хүрчээ & төгсжээ & санагджээ & тавьжээ & хэвлүүлжээ & алджээ & барьжээ & болгожээ & хүртжээ & гаргажээ & орхижээ & оджээ & унтжээ & харжээ & шийджээ & эхэлжээ & үзжээ & очжээ & хийжээ & буужээ & олжээ & больжээ & мартжээ & мэджээ & унажээ & явуулжээ & ярьжээ & асуужээ & болчихжээ & морджээ & хариулжээ & бүтээжээ & буцжээ & төгсчээ & өгүүлжээ & хэвтжээ & харагджээ & хэвлэгджээ & авчирчээ & зогсжээ & татжээ & тулжээ & алжээ & илгээжээ & ургажээ & хамгаалжээ & цугларчээ & даржээ & ойлгожээ & уджээ & хөдөлжээ & баярлажээ & бүсэлжээ & бодогджээ & гүйцжээ & гуйжээ & өөрчлөгджээ & сонсжээ & төрүүлжээ & хүлээжээ & хүргэжээ & баржээ & баригджээ & дарагджээ & дуудуулжээ & үзүүлжээ & үлдээжээ & тогтоожээ & тусжээ & хаяжээ & хөөжээ & цохижээ & амжжээ & арилжээ & бүрхжээ & давхижээ & дууджээ & дуусчээ & үсэрчээ & өмсчээ & өргөжээ & зүүжээ & зөвшөөрчээ & золгожээ & итгэжээ & нэмэгджээ & нэрлэжээ & санажээ & туурвижээ & ханджээ & хоножээ & хэмээжээ & хэрэглэжээ & ширтжээ & эзэлжээ & алдаршжээ & буулгажээ & буцаажээ & дүүрчээ & өмсжээ & замхарчээ & захижээ & зогсчээ & мартагджээ & оногджээ & оруулжээ & сонсогджээ & таарчээ & таньжээ & тэмдэглэжээ & угтжээ & ухаарчээ & хатгажээ & хаягджээ & хожимджээ & хувирчээ & хэлүүлжээ & чаджээ & шингэжээ & эргэжээ
QGRAM: <VF.IND.PRF-EMPH>746 & <VF.IND.PRF-EMPH>746 & <VF.IND.PRF-EMPH>174 & <VF.IND.PRF-EMPH>115 & <VF.IND.PRF-EMPH>107 & <VF.IND.PRF-EMPH>71 & <VF.IND.PRF-EMPH>70 & <VF.IND.PRF-EMPH>65 & <VF.IND.PRF-EMPH>56 & <VF.IND.PRF-EMPH>54 & <VF.IND.PRF-EMPH>51 & <VF.IND.PRF-EMPH>47 & <VF.IND.PRF-EMPH>45 & <VF.IND.PRF-EMPH>45 & <VF.IND.PRF-EMPH>39 & <VF.IND.PRF-EMPH>36 & <VF.IND.PRF-EMPH>36 & <VF.IND.PRF-EMPH>34 & <VF.IND.PRF-EMPH>31 & <VF.IND.PRF-EMPH>28 & <VF.IND.PRF-EMPH>28 & <VF.IND.PRF-EMPH>27 & <VF.IND.PRF-EMPH>26 & <VF.IND.PRF-EMPH>26 & <VF.IND.PRF-EMPH>25 & <VF.IND.PRF-EMPH>25 & <VF.IND.PRF-EMPH>24 & <VF.IND.PRF-EMPH>24 & <VF.IND.PRF-EMPH>24 & <VF.IND.PRF-EMPH>22 & <VF.IND.PRF-EMPH>22 & <VF.IND.PRF-EMPH>22 & <VF.IND.PRF-EMPH>20 & <VF.IND.PRF-EMPH>20 & <VF.IND.PRF-EMPH>19 & <VF.IND.PRF-EMPH>19 & <VF.IND.PRF-EMPH>18 & <VF.IND.PRF-EMPH>18 & <VF.IND.PRF-EMPH>18 & <VF.IND.PRF-EMPH>17 & <VF.IND.PRF-EMPH>16 & <VF.IND.PRF-EMPH>16 & <VF.IND.PRF-EMPH>16 & <VF.IND.PRF-EMPH>16 & <VF.IND.PRF-EMPH>15 & <VF.IND.PRF-EMPH>15 & <VF.IND.PRF-EMPH>14 & <VF.IND.PRF-EMPH>13 & <VF.IND.PRF-EMPH>13 & <VF.IND.PRF-EMPH>12 & <VF.IND.PRF-EMPH>12 & <VF.IND.PRF-EMPH>11 & <VF.IND.PRF-EMPH>11 & <VF.IND.PRF-EMPH>11 & <VF.IND.PRF-EMPH>11 & <VF.IND.PRF-EMPH>10 & <VF.IND.PRF-EMPH>10 & <VF.IND.PRF-EMPH>10 & <VF.IND.PRF-EMPH>10 & <VF.IND.PRF-EMPH>10 & <VF.IND.PRF-EMPH>9 & <VF.IND.PRF-EMPH>9 & <VF.IND.PRF-EMPH>9 & <VF.IND.PRF-EMPH>9 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>8 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>7 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>6 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5 & <VF.IND.PRF-EMPH>5
QLEX: <[байх]>746 & <[болох]>746 & <[явах]>174 & <[төрөх]>115 & <[хэлэх]>107 & <[бичих]>71 & <[гарах]>70 & <[орох]>65 & <[бодох]>56 & <[өгөх]>54 & <[суух]>51 & <[үлдэх]>47 & <[өнгөрөх]>45 & <[хүрэх]>45 & <[төгсөх]>39 & <[санагдах]>36 & <[тавих]>36 & <[хэвлүүлэх]>34 & <[алдах]>31 & <[барих]>28 & <[болгох]>28 & <[хүртэх]>27 & <[гаргах]>26 & <[орхих]>26 & <[одох]>25 & <[унтах]>25 & <[харах]>24 & <[шийдэх]>24 & <[эхлэх]>24 & <[үзэх]>22 & <[очих]>22 & <[хийх]>22 & <[буух]>20 & <[олох]>20 & <[болих]>19 & <[мартах]>19 & <[мэдэх]>18 & <[унах]>18 & <[явуулах]>18 & <[ярих]>17 & <[асуух]>16 & <[болчихох]>16 & <[мордох]>16 & <[хариулах]>16 & <[бүтээх]>15 & <[буцах]>15 & <[төгсөх]>14 & <[өгүүлэх]>13 & <[хэвтэх]>13 & <[харагдах]>12 & <[хэвлэгдэх]>12 & <[авчрах]>11 & <[зогсох]>11 & <[татах]>11 & <[тулах]>11 & <[алах]>10 & <[илгээх]>10 & <[ургах]>10 & <[хамгаалах]>10 & <[цугларах]>10 & <[дарах]>9 & <[ойлгох]>9 & <[удах]>9 & <[хөдлөх]>9 & <[баярлах]>8 & <[бүслэх]>8 & <[бодогдох]>8 & <[гүйцэх]>8 & <[гуйх]>8 & <[өөрчлөгдөх]>8 & <[сонсох]>8 & <[төрүүлэх]>8 & <[хүлээх]>8 & <[хүргэх]>8 & <[барах]>7 & <[баригдах]>7 & <[дарагдах]>7 & <[дуудуулах]>7 & <[үзүүлэх]>7 & <[үлдээх]>7 & <[тогтоох]>7 & <[тусах]>7 & <[хаях]>7 & <[хөөх]>7 & <[цохих]>7 & <[амжих]>6 & <[арилах]>6 & <[бүрхэх]>6 & <[давхих]>6 & <[дуудах]>6 & <[дуусах]>6 & <[үсрэх]>6 & <[өмсөх]>6 & <[өргөх]>6 & <[зүүх]>6 & <[зөвшөөрөх]>6 & <[золгох]>6 & <[итгэх]>6 & <[нэмэгдэх]>6 & <[нэрлэх]>6 & <[санах]>6 & <[туурвих]>6 & <[хандах]>6 & <[хонох]>6 & <[хэмээх]>6 & <[хэрэглэх]>6 & <[ширтэх]>6 & <[эзлэх]>6 & <[алдарших]>5 & <[буулгах]>5 & <[буцаах]>5 & <[дүүрэх]>5 & <[өмсөх]>5 & <[замхрах]>5 & <[захих]>5 & <[зогсох]>5 & <[мартагдах]>5 & <[оногдох]>5 & <[оруулах]>5 & <[сонсогдох]>5 & <[таарах]>5 & <[таних]>5 & <[тэмдэглэх]>5 & <[угтах]>5 & <[ухаарах]>5 & <[хатгах]>5 & <[хаягдах]>5 & <[хожимдох]>5 & <[хувирах]>5 & <[хэлүүлэх]>5 & <[чадах]>5 & <[шингэх]>5 & <[эргэх]>5
QFLEX: жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & # & жээ & жээ & чээ & чээ & жээ & жээ & ьжээ & жээ & жээ & ьжээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & # & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & ьжээ & жээ & жээ & жээ & жээ & ьжээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & # & жээ & # & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & чээ & # & чээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & жээ & # & жээ & жээ & жээ & чээ & жээ & # & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & жээ & чээ & ьжээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & чээ & жээ & жээ & жээ & жээ
REVWORD: ээжйаб & ээжлоб & ээжвя & ээжр}9E40+U{т & ээжлэх & ээжчиб & ээчраг & ээжро & ээждоб & ээчг}9E40+U{ & ээжуус & ээждл}FA40+U{ & ээчр}9E40+U{гн}9E40+U{ & ээчр}FA40+U{х & ээжсг}9E40+U{т & ээждганас & ээжьват & ээжл}FA40+U{}FA40+U{лвэх & ээждла & ээжьраб & ээжоглоб & ээжтр}FA40+U{х & ээжаграг & ээжихро & ээждо & ээжтну & ээжрах & ээждйиш & ээжлэхэ & ээжз}FA40+U{ & ээжчо & ээжйих & ээжууб & ээжло & ээжьлоб & ээжтрам & ээждэм & ээжану & ээжлуувя & ээжьря & ээжууса & ээжхичлоб & ээждром & ээжлуирах & ээжээт}FA40+U{б & ээжцуб & ээчсг}9E40+U{т & ээжл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & ээжтвэх & ээждгарах & ээждгэлвэх & ээчричва & ээжсгоз & ээжтат & ээжлут & ээжла & ээжээгли & ээжагру & ээжлаагмах & ээчралгуц & ээжрад & ээжоглйо & ээжду & ээжл}9E40+U{д}9E40+U{х & ээжалряаб & ээжлэс}FA40+U{б & ээждгодоб & ээжцй}FA40+U{г & ээжйуг & ээждг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & ээжснос & ээжл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & ээжээл}FA40+U{х & ээжэгр}FA40+U{х & ээжраб & ээждгираб & ээждгарад & ээжлуудууд & ээжл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & ээжээдл}FA40+U{ & ээжоотгот & ээжсут & ээжяах & ээж}9E40+U{}9E40+U{х & ээжихоц & ээжжма & ээжлира & ээжхр}FA40+U{б & ээжихвад & ээждууд & ээчсууд & ээчрэс}FA40+U{ & ээчсм}9E40+U{ & ээж}9E40+U{гр}9E40+U{ & ээж}FA40+U{}FA40+U{з & ээчр}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & ээжоглоз & ээжэгти & ээждгэмэн & ээжэлрэн & ээжанас & ээживруут & ээжднах & ээжонох & ээжээмэх & ээжэлгэрэх & ээжтриш & ээжлэзэ & ээжшрадла & ээжаглууб & ээжаацуб & ээчр}FA40+U{}FA40+U{д & ээжсм}9E40+U{ & ээчрахмаз & ээжихаз & ээчсгоз & ээждгатрам & ээждгоно & ээжлууро & ээждгоснос & ээчраат & ээжьнат & ээжэлгэдмэт & ээжтгу & ээчрааху & ээжагтах & ээждгяах & ээждмижох & ээчривух & ээжл}FA40+U{}FA40+U{лэх & ээждач & ээжэгниш & ээжэгрэ
FREQ: 3748
FREQALL: 3342
RANG: 38
QWORDF: <байжээ>746 & <болжээ>746 & <явжээ>174 & <төржээ>115 & <хэлжээ>107 & <бичжээ>71 & <гарчээ>70 & <оржээ>65 & <боджээ>56 & <өгчээ>54 & <суужээ>51 & <үлджээ>47 & <өнгөрчээ>45 & <хүрчээ>45 & <төгсжээ>39 & <санагджээ>36 & <тавьжээ>36 & <хэвлүүлжээ>34 & <алджээ>31 & <барьжээ>28 & <болгожээ>28 & <хүртжээ>27 & <гаргажээ>26 & <орхижээ>26 & <оджээ>25 & <унтжээ>25 & <харжээ>24 & <шийджээ>24 & <эхэлжээ>24 & <үзжээ>22 & <очжээ>22 & <хийжээ>22 & <буужээ>20 & <олжээ>20 & <больжээ>19 & <мартжээ>19 & <мэджээ>18 & <унажээ>18 & <явуулжээ>18 & <ярьжээ>17 & <асуужээ>16 & <болчихжээ>16 & <морджээ>16 & <хариулжээ>16 & <бүтээжээ>15 & <буцжээ>15 & <төгсчээ>14 & <өгүүлжээ>13 & <хэвтжээ>13 & <харагджээ>12 & <хэвлэгджээ>12 & <авчирчээ>11 & <зогсжээ>11 & <татжээ>11 & <тулжээ>11 & <алжээ>10 & <илгээжээ>10 & <ургажээ>10 & <хамгаалжээ>10 & <цугларчээ>10 & <даржээ>9 & <ойлгожээ>9 & <уджээ>9 & <хөдөлжээ>9 & <баярлажээ>8 & <бүсэлжээ>8 & <бодогджээ>8 & <гүйцжээ>8 & <гуйжээ>8 & <өөрчлөгджээ>8 & <сонсжээ>8 & <төрүүлжээ>8 & <хүлээжээ>8 & <хүргэжээ>8 & <баржээ>7 & <баригджээ>7 & <дарагджээ>7 & <дуудуулжээ>7 & <үзүүлжээ>7 & <үлдээжээ>7 & <тогтоожээ>7 & <тусжээ>7 & <хаяжээ>7 & <хөөжээ>7 & <цохижээ>7 & <амжжээ>6 & <арилжээ>6 & <бүрхжээ>6 & <давхижээ>6 & <дууджээ>6 & <дуусчээ>6 & <үсэрчээ>6 & <өмсчээ>6 & <өргөжээ>6 & <зүүжээ>6 & <зөвшөөрчээ>6 & <золгожээ>6 & <итгэжээ>6 & <нэмэгджээ>6 & <нэрлэжээ>6 & <санажээ>6 & <туурвижээ>6 & <ханджээ>6 & <хоножээ>6 & <хэмээжээ>6 & <хэрэглэжээ>6 & <ширтжээ>6 & <эзэлжээ>6 & <алдаршжээ>5 & <буулгажээ>5 & <буцаажээ>5 & <дүүрчээ>5 & <өмсжээ>5 & <замхарчээ>5 & <захижээ>5 & <зогсчээ>5 & <мартагджээ>5 & <оногджээ>5 & <оруулжээ>5 & <сонсогджээ>5 & <таарчээ>5 & <таньжээ>5 & <тэмдэглэжээ>5 & <угтжээ>5 & <ухаарчээ>5 & <хатгажээ>5 & <хаягджээ>5 & <хожимджээ>5 & <хувирчээ>5 & <хэлүүлжээ>5 & <чаджээ>5 & <шингэжээ>5 & <эргэжээ>5
GRAMFORM: VF.IND.PRF-EMPH
LEXEMA: [байх] & [болох] & [явах] & [төрөх] & [хэлэх] & [бичих] & [гарах] & [орох] & [бодох] & [өгөх] & [суух] & [үлдэх] & [өнгөрөх] & [хүрэх] & [төгсөх] & [санагдах] & [тавих] & [хэвлүүлэх] & [алдах] & [барих] & [болгох] & [хүртэх] & [гаргах] & [орхих] & [одох] & [унтах] & [харах] & [шийдэх] & [эхлэх] & [үзэх] & [очих] & [хийх] & [буух] & [олох] & [болих] & [мартах] & [мэдэх] & [унах] & [явуулах] & [ярих] & [асуух] & [болчихох] & [мордох] & [хариулах] & [бүтээх] & [буцах] & [төгсөх] & [өгүүлэх] & [хэвтэх] & [харагдах] & [хэвлэгдэх] & [авчрах] & [зогсох] & [татах] & [тулах] & [алах] & [илгээх] & [ургах] & [хамгаалах] & [цугларах] & [дарах] & [ойлгох] & [удах] & [хөдлөх] & [баярлах] & [бүслэх] & [бодогдох] & [гүйцэх] & [гуйх] & [өөрчлөгдөх] & [сонсох] & [төрүүлэх] & [хүлээх] & [хүргэх] & [барах] & [баригдах] & [дарагдах] & [дуудуулах] & [үзүүлэх] & [үлдээх] & [тогтоох] & [тусах] & [хаях] & [хөөх] & [цохих] & [амжих] & [арилах] & [бүрхэх] & [давхих] & [дуудах] & [дуусах] & [үсрэх] & [өмсөх] & [өргөх] & [зүүх] & [зөвшөөрөх] & [золгох] & [итгэх] & [нэмэгдэх] & [нэрлэх] & [санах] & [туурвих] & [хандах] & [хонох] & [хэмээх] & [хэрэглэх] & [ширтэх] & [эзлэх] & [алдарших] & [буулгах] & [буцаах] & [дүүрэх] & [өмсөх] & [замхрах] & [захих] & [зогсох] & [мартагдах] & [оногдох] & [оруулах] & [сонсогдох] & [таарах] & [таних] & [тэмдэглэх] & [угтах] & [ухаарах] & [хатгах] & [хаягдах] & [хожимдох] & [хувирах] & [хэлүүлэх] & [чадах] & [шингэх] & [эргэх]
WORDFORM: гэжээ & ээжээ & эгчээ & санжээ & дүрсэлжээ & тусчээ & ээлжээ & сурчээ
QGRAM: <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>168 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>71 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>25 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>23 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>8 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>7 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>7 & <POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH>6
QLEX: <[гэж]@[гэх]>168 & <[ээж]@[ээх]>71 & <[эгч]@[эгэх]>25 & <[санж]@[санах]>23 & <[дүрсэлж]@[дүрслэх]>8 & <[тусч]@[тусах]>7 & <[ээлж]@[ээлэх]>7 & <[сурч(ин)]@[сурах]>6
QFLEX: ээ;жээ & ээ;жээ & ээ;чээ & ээ;жээ & ээ;жээ & ээ;чээ & ээ;жээ & ээ;чээ
REVWORD: ээжэг & ээжээ & ээчгэ & ээжнас & ээжлэср}FA40+U{д & ээчсут & ээжлээ & ээчрус
FREQ: 315
FREQALL: 451
RANG: 155
QWORDF: <гэжээ>168 & <ээжээ>71 & <эгчээ>25 & <санжээ>23 & <дүрсэлжээ>8 & <тусчээ>7 & <ээлжээ>7 & <сурчээ>6
GRAMFORM: POSS.REFL@VF.IND.PRF-EMPH
LEXEMA: [гэж]@[гэх] & [ээж]@[ээх] & [эгч]@[эгэх] & [санж]@[санах] & [дүрсэлж]@[дүрслэх] & [тусч]@[тусах] & [ээлж]@[ээлэх] & [сурч(ин)]@[сурах]
WORDFORM: иржээ & үхжээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH>148 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH>9
QLEX: <[иржих]@[ирэх]>148 & <[үхжих]@[үхэх]>9
QFLEX: ээ;жээ & ээ;жээ
REVWORD: ээжри & ээжх}FA40+U{
FREQ: 157
FREQALL: 160
RANG: 199
QWORDF: <иржээ>148 & <үхжээ>9
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH
LEXEMA: [иржих]@[ирэх] & [үхжих]@[үхэх]
WORDFORM: авчээ
QGRAM: <POSS.REFL@PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH>55
QLEX: <[авч]@[авчих]@[авах]>55
QFLEX: ээ;ээ;чээ
REVWORD: ээчва
FREQ: 55
FREQALL: 76
RANG: 277
QWORDF: <авчээ>55
GRAMFORM: POSS.REFL@PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH
LEXEMA: [авч]@[авчих]@[авах]
WORDFORM: гуяа
QGRAM: <VF-VOL-EMPH>16
QLEX: <[?гуя]>16
QFLEX: #
REVWORD: аяуг
FREQ: 16
FREQALL: 0
RANG: 395
QWORDF: <гуяа>16
GRAMFORM: VF-VOL-EMPH
LEXEMA: [?гуя]
WORDFORM: хэрнээ & яанаа & болноо & явнаа & ирнээ & хаяанаа & аснаа & суунаа
QGRAM: <VF.IND.PRS-EMPH>76 & <VF.IND.PRS-EMPH>38 & <VF.IND.PRS-EMPH>19 & <VF.IND.PRS-EMPH>16 & <VF.IND.PRS-EMPH>8 & <VF.IND.PRS-EMPH>7 & <VF.IND.PRS-EMPH>5 & <VF.IND.PRS-EMPH>5
QLEX: <[хэрэх]>76 & <[яах]>38 & <[болох]>19 & <[явах]>16 & <[ирэх]>8 & <[хаях]>7 & <[асах]>5 & <[суух]>5
QFLEX: # & # & # & # & # & # & # & #
REVWORD: ээнрэх & ааная & оонлоб & аанвя & ээнри & аанаяах & аанса & аануус
FREQ: 174
FREQALL: 0
RANG: 190
QWORDF: <хэрнээ>76 & <яанаа>38 & <болноо>19 & <явнаа>16 & <ирнээ>8 & <хаяанаа>7 & <аснаа>5 & <суунаа>5
GRAMFORM: VF.IND.PRS-EMPH
LEXEMA: [хэрэх] & [яах] & [болох] & [явах] & [ирэх] & [хаях] & [асах] & [суух]
WORDFORM: эгнээ
QGRAM: <ABS-NOM@PC.DUR-NOM@VF.IND.PRS-EMPH>18
QLEX: <[эгнээ(н)]@[эгнэх]@[эгэх]>18
QFLEX: ø;э;нээ
REVWORD: ээнгэ
FREQ: 18
FREQALL: 0
RANG: 383
QWORDF: <эгнээ>18
GRAMFORM: ABS-NOM@PC.DUR-NOM@VF.IND.PRS-EMPH
LEXEMA: [эгнээ(н)]@[эгнэх]@[эгэх]
WORDFORM: талаас & хүнээс & гараас & оноос & цагаас & нүднээс & чамаас & амнаас & зүгээс & хоёроос & бүхнээс & юмнаас & юунаас & хотоос & мориноос & нараас & үеэс & эхээс & сэтгэлээс & бусдаас & нутгаас & ажлаас & өдрөөс & өөрөөс & уулнаас & замаас & захаас & улсаас & модноос & тэнгэрээс & цэргээс & төвөөс & аймгаас & явдлаас & иймээс & айлаас & сургуулиас & үзүүрээс & биеэс & хамгаас & хүмүүсээс & амьдралаас & итгэлтээс & байдлаас & гүнээс & машинаас & хөлөөс & шоронгоос & эцгээс & байшингаас & өрөөнөөс & эрдэнээс & толгойноос & хөндлөнгөөс & нойрноос & тэрнээс & хүүгээс & гэвээс & зүйлээс & зовлонгоос & сүргээс & хамраас & хормойноос & бодлоос & дэлхийгээс & жамухаас & үхлээс & монголоос & нэгээс & түрүүнээс & тэртээгээс & хэргээс & дэлгүүрээс & жилээс & өврөөс & хорвоогоос & ээжээс & аюулаас & булангаас & голоос & даргаас & өвгөнөөс & нүхнээс & огтоос & оройгоос & сараас & төмөрөөс & цээжнээс & ангиас & аяганаас & байгалиас & гуайгаас & ертөнцөөс & ёроолоос & сүүлнээс & хичээлээс & хониноос & араатнаас & өндрөөс & өнөөдрөөс & хөдөөнөөс & баруунаас & дуунаас & зохиолоос & морьдоос & намраас & нүүрнээс & нохойноос & орчлонгоос & охиноос & уяанаас & хөрөнгөнөөс & шавраас & энэнээс & ахаас & биенээс & галаас & далайгаас & дөрвөөс & зэргээс & маргаашаас & нөгөөдрөөс & сумаас & тэднийхээс & чанадаас & батаас & богдоос & буудлаас & засгаас & намаас & ноёдоос & төлөөнөөс & хоногоос & хошуудаас & цэцгээс & шонгоос & арьснаас & бурхнаас & гурваас & гэрлээс & дайнаас & дамбаас & үрээс & залуугаас & иргэнээс & манжаас & мөчрөөс & мутраас & муугаас & нөхрө{U+04E9}с & нялхаас & оросоос & ослоос & таваас & тодоос & тохойноос & умраас & халуунаас & хонгороос & цулбуураас & цэцэрлэгээс & шархнаас & этгээдээс & эхнэрээс & яамнаас & ааваас & авгайгаас & багшаас & болгоноос & буунаас & гамингаас & гарваас & долгороос & үнэрээс & өвгөдөөс & зунаас & ишнээс & мөчөөс & мухраас & одноос & оройноос & саяхнаас & сүүдрээс & харанхуйгаас & хүрэлээс & хөлнөөс & хурлаас & хэвтүүлээс & цамбаас & цэцэгнээс & эдгээрээс & эмчээс & ардаас & бүгдээс & бүтээлээс & дурлалаас & дээжээс & жаргалаас & үгээс & үхрээс & зэлнээс & ирмэгээс & малаас & ноёноос & нойроос & нэгдлээс & нэгтээгээс & ойрноос & сайнаас & тамаас & татвараас & түрүүчээс & тосгоноос & тутмаас & уулсаас & хүнийхээс & хөндийгөөс & хиагтаас & хувьсгалаас & хуягаас & хятадаас & чоноос & эмээс & энгэрээс
QGRAM: <ABL>175 & <ABL>158 & <ABL>134 & <ABL>128 & <ABL>95 & <ABL>94 & <ABL>89 & <ABL>85 & <ABL>84 & <ABL>74 & <ABL>72 & <ABL>70 & <ABL>68 & <ABL>61 & <ABL>59 & <ABL>57 & <ABL>55 & <ABL>53 & <ABL>49 & <ABL>48 & <ABL>48 & <ABL>44 & <ABL>38 & <ABL>38 & <ABL>38 & <ABL>37 & <ABL>36 & <ABL>36 & <ABL>34 & <ABL>34 & <ABL>33 & <ABL>32 & <ABL>31 & <ABL>31 & <ABL>30 & <ABL>29 & <ABL>29 & <ABL>26 & <ABL>24 & <ABL>24 & <ABL>24 & <ABL>23 & <ABL>23 & <ABL>22 & <ABL>22 & <ABL>21 & <ABL>21 & <ABL>21 & <ABL>21 & <ABL>20 & <ABL>20 & <ABL>20 & <ABL>19 & <ABL>18 & <ABL>17 & <ABL>17 & <ABL>17 & <ABL>16 & <ABL>16 & <ABL>16 & <ABL>16 & <ABL>16 & <ABL>16 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>15 & <ABL>14 & <ABL>14 & <ABL>14 & <ABL>14 & <ABL>14 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>13 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>12 & <ABL>11 & <ABL>11 & <ABL>11 & <ABL>11 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>10 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>9 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>8 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>7 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>6 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5 & <ABL>5
QLEX: <[тал]>175 & <[хүн]>158 & <[гар]>134 & <[он]>128 & <[цаг]>95 & <[нүд(эн)]>94 & <[чам]>89 & <[ам(ан)]>85 & <[зүг]>84 & <[хоёр]>74 & <[бүхэн]>72 & <[юм(ан)]>70 & <[юу(н)]>68 & <[хот]>61 & <[морин]>59 & <[нар]>57 & <[үе]>55 & <[эх]>53 & <[сэтгэл]>49 & <[бусад]>48 & <[нутаг]>48 & <[ажил]>44 & <[өдөр]>38 & <[өөр]>38 & <[уул(ан)]>38 & <[зам]>37 & <[зах]>36 & <[улс]>36 & <[мод(он)]>34 & <[тэнгэр]>34 & <[цэрэг]>33 & <[төв]>32 & <[аймаг]>31 & <[явдал]>31 & <[ийм]>30 & <[айл]>29 & <[сургууль]>29 & <[үзүүр]>26 & <[бие]>24 & <[хамаг]>24 & <[хүмүүс]>24 & <[амьдрал]>23 & <[итгэлт]>23 & <[байдал]>22 & <[гүн]>22 & <[машин]>21 & <[хөл]>21 & <[шорон(г)]>21 & <[эцэг]>21 & <[байшин(г)]>20 & <[өрөө(н)]@[өрх]@[өрөх]>20 & <[эрдэнэ]>20 & <[толгойн]>19 & <[хөндлөнгөөс]@[хөндлөн(г)]>18 & <[**нойр(он)]>17 & <[?тэр]>17 & <[хүү]>17 & <[гэв]>16 & <[зүйл]>16 & <[зовлон(г)]>16 & <[сүрэг]>16 & <[хамар]>16 & <[?хормой]>16 & <[бодол]>15 & <[дэлхий]>15 & <[*Жамуха]>15 & <[үхэл]>15 & <[монгол]>15 & <[нэг(эн)]>15 & <[түрүүн]>15 & <[тэртээ]>15 & <[хэрэг]>15 & <[дэлгүүр]>14 & <[жил]>14 & <[өвөр]>14 & <[хорвоо]>14 & <[ээж]>14 & <[аюул]>13 & <[булан(г)]>13 & <[гол]>13 & <[дарга]>13 & <[өвгөн]>13 & <[нүх(эн)]>13 & <[огт]>13 & <[орой]>13 & <[сар]>13 & <[төмөр]>13 & <[?цээж]>13 & <[анги]>12 & <[аяга(н)]>12 & <[байгаль]>12 & <[гуай]>12 & <[ертөнц]>12 & <[ёроол]>12 & <[?сүүл]>12 & <[хичээл]>12 & <[хонин]>12 & <[араатан]>11 & <[өндөр]>11 & <[өнөөдөр]>11 & <[хөдөө(н)]>11 & <[баруун]>10 & <[дуу(н)]>10 & <[зохиол]>10 & <[морьд]>10 & <[намар]>10 & <[?нүүр]>10 & <[нохойн]>10 & <[орчлон(г)]>10 & <[охин]>10 & <[уяа(н)]>10 & <[?хөрөнгө]>10 & <[шавар]>10 & <[?энэ]>10 & <[ах]>9 & <[?бие]>9 & <[гал]>9 & <[далай]>9 & <[дөрөв (дөрвөн)]>9 & <[зэрэг]>9 & <[маргааш]>9 & <[нөгөөдөр]>9 & <[сум]>9 & <[тэднийх]>9 & <[чанад]>9 & <[бат]>8 & <[богд]>8 & <[буудал]>8 & <[засаг]>8 & <[нам]>8 & <[ноёд]>8 & <[төлөөнөөс]@[төлөө]@[төлөх]>8 & <[хоног]>8 & <[хошууд]>8 & <[цэцэг]>8 & <[шон(г)]>8 & <[арьс(ан)]>7 & <[бурхан]>7 & <[гурав]>7 & <[гэрэл]>7 & <[дайн]>7 & <[дамба]>7 & <[үр]>7 & <[залуу]>7 & <[иргэн]>7 & <[манж]>7 & <[мөчир]>7 & <[мутар]>7 & <[муу]>7 & <[нөхөр]>7 & <[нялх]>7 & <[орос]>7 & <[осол]>7 & <[тав]>7 & <[тод]>7 & <[?тохой]>7 & <[умар]>7 & <[халуун]>7 & <[хонгор]>7 & <[цулбуур]>7 & <[цэцэрлэг]>7 & <[шархан]>7 & <[этгээд]>7 & <[эхнэр]>7 & <[яам(ан)]>7 & <[аав]>6 & <[авгай]>6 & <[багш]>6 & <[болгон]>6 & <[буу(н)]>6 & <[**гамин(г)]>6 & <[гарав]>6 & <[долгор]>6 & <[үнэр]>6 & <[өвгөд]>6 & <[зун]>6 & <[?иш]>6 & <[мөч]>6 & <[мухар]>6 & <[од(он)]>6 & <[оройн]>6 & <[саяхан]>6 & <[сүүдэр]>6 & <[харанхуй]>6 & <[хүрэл]>6 & <[?хөл]>6 & <[хурал]>6 & <[хэвтүүл]>6 & <[цамба]>6 & <[?цэцэг]>6 & <[эдгээр]>6 & <[эмч]>6 & <[ард]>5 & <[бүгд]>5 & <[бүтээл]>5 & <[дурлал]>5 & <[дээж]>5 & <[жаргал]>5 & <[үг(эн)]>5 & <[үхэр]>5 & <[зэлэн]>5 & <[ирмэг]>5 & <[мал]>5 & <[ноён]>5 & <[нойр]>5 & <[нэгдэл]>5 & <[нэгтээ]>5 & <[?ойр]>5 & <[сайн]>5 & <[там]>5 & <[татвар]>5 & <[түрүүч]>5 & <[тосгон]>5 & <[тутам]>5 & <[уулс]>5 & <[хүнийх]>5 & <[хөндий]>5 & <[хиагт]>5 & <[хувьсгал]>5 & <[хуяг]>5 & <[хятад]>5 & <[чон]>5 & <[эм]>5 & <[энгэр]>5
QFLEX: аас & ээс & аас & # & аас & нээс & аас & наас & ээс & оос & нээс & наас & аас & оос & оос & аас & ээс & ээс & ээс & # & гаас & лаас & # & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & наас & аас & аас & # & ноос & ээс & гээс & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & гаас & лаас & ээс & аас & иас & ээс & эс & гаас & ээс & аас & ээс & лаас & ээс & аас & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & оос & гээс & гаас & # & эс & оос & # & # & # & гээс & ээс & ээс & гоос & гээс & раас & # & лоос & гээс & ас & лээс & оос & ээс & ээс & гээс & гээс & ээс & ээс & # & гоос & ээс & аас & гаас & оос & ас & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & нээс & # & гоос & аас & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & # & ас & аас & иас & гаас & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & оос & # & ээс & оос & наас & # & # & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & аас & аас & оос & оос & раас & # & оос & гоос & оос & аас & # & раас & # & аас & # & аас & гаас & {U+ø4E9}с & гээс & аас & # & # & ээс & аас & аас & оос & лаас & гаас & аас & оос & # & оос & аас & гээс & гоос & наас & наас & ваас & лээс & аас & ас & ээс & гаас & ээс & аас & р{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & раас & гаас & # & # & оос & лоос & аас & оос & # & раас & аас & оос & аас & ээс & наас & ээс & ээс & наас & аас & гаас & аас & оос & аас & гаас & ваас & оос & ээс & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & аас & # & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с & раас & ноос & оос & наас & рээс & гаас & ээс & # & лаас & ээс & ас & # & ээс & ээс & аас & ээс & ээс & аас & ээс & аас & ээс & рээс & нээс & ээс & аас & оос & оос & лээс & гээс & # & аас & аас & аас & ээс & оос & маас & аас & ээс & г{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & аас & аас & аас & аас & оос & ээс & ээс
REVWORD: саалат & сээн}FA40+U{х & саараг & сооно & саагац & сээнд}FA40+U{н & саамач & саанма & сээг}FA40+U{з & соор}1540+U{ох & сээнх}FA40+U{б & саанмю & сааную & соотох & соониром & сааран & сэе}FA40+U{ & сээхэ & сээлэгтэс & саадсуб & саагтун & саалжа & с}9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & саанлуу & саамаз & саахаз & сааслу & соондом & сээрэгнэт & сээгрэц & с}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{т & саагмйа & саалдвя & сээмйи & саалйа & саилуугрус & сээр}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & сэеиб & саагмах & сээс}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & саалардьма & сээтлэгти & саалдйаб & сээн}FA40+U{г & саанишам & с}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & соогнорош & сээгцэ & саагнишйаб & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & сээнэдрэ & соонйоглот & с}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{лдн}9E40+U{х & соонрйон & сээнрэт & сээг}FA40+U{}FA40+U{х & сээвэг & сээлй}FA40+U{з & соогнолвоз & сээгр}FA40+U{с & саармах & соонйомрох & соолдоб & сээгйихлэд & саахумаж & сээлх}FA40+U{ & соологном & сээгэн & сээн}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & сээгээтрэт & сээгрэх & сээр}FA40+U{}FA40+U{глэд & сээлиж & с}9E40+U{}9E40+U{рв}9E40+U{ & соогооврох & сээжээ & саалуюа & саагналуб & соолог & сааград & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гв}9E40+U{ & сээнх}FA40+U{н & соотго & соогйоро & саарас & с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м}9E40+U{т & сээнжээц & саигна & саанагяа & саилагйаб & саагйауг & с}9E40+U{}9E40+U{цн}9E40+U{тре & соолоор}1540+U{ & сээнл}FA40+U{}FA40+U{с & сээлээчих & соонинох & саантаара & с}9E40+U{}9E40+U{рдн}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{х & саануураб & саанууд & соолоихоз & соодьром & саарман & сээнр}FA40+U{}FA40+U{н & соонйохон & соогнолчро & соонихо & саанаяу & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гн}9E40+U{р}9E40+U{х & саарваш & сээнэнэ & сааха & сээнеиб & саалаг & саагйалад & с}9E40+U{}9E40+U{вр}9E40+U{д & сээгрэз & саашааграм & с}9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & саамус & сээхйиндэт & сааданач & саатаб & соодгоб & саалдууб & саагсаз & сааман & соод}1540+U{он & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & соогонох & саадуушох & сээгцэц & соогнош & саансьра & саанхруб & саавруг & сээлрэг & саанйад & саабмад & сээр}FA40+U{ & саагуулаз & сээнэгри & саажнам & с}9E40+U{}9E40+U{рч}9E40+U{м & саартум & саагуум & с}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & саахлян & соосоро & соолсо & саават & соодот & соонйохот & саарму & саануулах & соорогнох & сааруублуц & сээгэлрэцэц & саанхраш & сээдээгтэ & сээрэнхэ & саанмая & сааваа & саагйагва & саашгаб & сооноглоб & саанууб & саагнимаг & саавраг & соороглод & сээрэн}FA40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{гв}9E40+U{ & саануз & сээнши & с}9E40+U{}9E40+U{ч}9E40+U{м & саархум & соондо & соонйоро & саанхяас & сээрд}FA40+U{}FA40+U{с & саагйухнарах & сээлэр}FA40+U{х & с}9E40+U{}9E40+U{нл}9E40+U{х & саалрух & сээл}FA40+U{}FA40+U{твэх & саабмац & сээнгэцэц & сээрээгдэ & сээчмэ & саадра & сээдг}FA40+U{б & сээлээт}FA40+U{б & саалалруд & сээжээд & саалаграж & сээг}FA40+U{ & сээрх}FA40+U{ & сээнлэз & сээгэмри & саалам & соон}1540+U{он & соорйон & сээлдгэн & сээгээтгэн & соонрйо & саанйас & саамат & сааравтат & сээч}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & сооногсот & саамтут & сааслуу & сээхйин}FA40+U{х & с}9E40+U{}9E40+U{гйидн}9E40+U{х & саатгаих & саалагсьвух & саагяух & саадатях & сооноч & сээмэ & сээрэгнэ
FREQ: 4164
FREQALL: 5486
RANG: 32
QWORDF: <талаас>175 & <хүнээс>158 & <гараас>134 & <оноос>128 & <цагаас>95 & <нүднээс>94 & <чамаас>89 & <амнаас>85 & <зүгээс>84 & <хоёроос>74 & <бүхнээс>72 & <юмнаас>70 & <юунаас>68 & <хотоос>61 & <мориноос>59 & <нараас>57 & <үеэс>55 & <эхээс>53 & <сэтгэлээс>49 & <бусдаас>48 & <нутгаас>48 & <ажлаас>44 & <өдрөөс>38 & <өөрөөс>38 & <уулнаас>38 & <замаас>37 & <захаас>36 & <улсаас>36 & <модноос>34 & <тэнгэрээс>34 & <цэргээс>33 & <төвөөс>32 & <аймгаас>31 & <явдлаас>31 & <иймээс>30 & <айлаас>29 & <сургуулиас>29 & <үзүүрээс>26 & <биеэс>24 & <хамгаас>24 & <хүмүүсээс>24 & <амьдралаас>23 & <итгэлтээс>23 & <байдлаас>22 & <гүнээс>22 & <машинаас>21 & <хөлөөс>21 & <шоронгоос>21 & <эцгээс>21 & <байшингаас>20 & <өрөөнөөс>20 & <эрдэнээс>20 & <толгойноос>19 & <хөндлөнгөөс>18 & <нойрноос>17 & <тэрнээс>17 & <хүүгээс>17 & <гэвээс>16 & <зүйлээс>16 & <зовлонгоос>16 & <сүргээс>16 & <хамраас>16 & <хормойноос>16 & <бодлоос>15 & <дэлхийгээс>15 & <жамухаас>15 & <үхлээс>15 & <монголоос>15 & <нэгээс>15 & <түрүүнээс>15 & <тэртээгээс>15 & <хэргээс>15 & <дэлгүүрээс>14 & <жилээс>14 & <өврөөс>14 & <хорвоогоос>14 & <ээжээс>14 & <аюулаас>13 & <булангаас>13 & <голоос>13 & <даргаас>13 & <өвгөнөөс>13 & <нүхнээс>13 & <огтоос>13 & <оройгоос>13 & <сараас>13 & <төмөрөөс>13 & <цээжнээс>13 & <ангиас>12 & <аяганаас>12 & <байгалиас>12 & <гуайгаас>12 & <ертөнцөөс>12 & <ёроолоос>12 & <сүүлнээс>12 & <хичээлээс>12 & <хониноос>12 & <араатнаас>11 & <өндрөөс>11 & <өнөөдрөөс>11 & <хөдөөнөөс>11 & <баруунаас>10 & <дуунаас>10 & <зохиолоос>10 & <морьдоос>10 & <намраас>10 & <нүүрнээс>10 & <нохойноос>10 & <орчлонгоос>10 & <охиноос>10 & <уяанаас>10 & <хөрөнгөнөөс>10 & <шавраас>10 & <энэнээс>10 & <ахаас>9 & <биенээс>9 & <галаас>9 & <далайгаас>9 & <дөрвөөс>9 & <зэргээс>9 & <маргаашаас>9 & <нөгөөдрөөс>9 & <сумаас>9 & <тэднийхээс>9 & <чанадаас>9 & <батаас>8 & <богдоос>8 & <буудлаас>8 & <засгаас>8 & <намаас>8 & <ноёдоос>8 & <төлөөнөөс>8 & <хоногоос>8 & <хошуудаас>8 & <цэцгээс>8 & <шонгоос>8 & <арьснаас>7 & <бурхнаас>7 & <гурваас>7 & <гэрлээс>7 & <дайнаас>7 & <дамбаас>7 & <үрээс>7 & <залуугаас>7 & <иргэнээс>7 & <манжаас>7 & <мөчрөөс>7 & <мутраас>7 & <муугаас>7 & <нөхрөөс>7 & <нялхаас>7 & <оросоос>7 & <ослоос>7 & <таваас>7 & <тодоос>7 & <тохойноос>7 & <умраас>7 & <халуунаас>7 & <хонгороос>7 & <цулбуураас>7 & <цэцэрлэгээс>7 & <шархнаас>7 & <этгээдээс>7 & <эхнэрээс>7 & <яамнаас>7 & <ааваас>6 & <авгайгаас>6 & <багшаас>6 & <болгоноос>6 & <буунаас>6 & <гамингаас>6 & <гарваас>6 & <долгороос>6 & <үнэрээс>6 & <өвгөдөөс>6 & <зунаас>6 & <ишнээс>6 & <мөчөөс>6 & <мухраас>6 & <одноос>6 & <оройноос>6 & <саяхнаас>6 & <сүүдрээс>6 & <харанхуйгаас>6 & <хүрэлээс>6 & <хөлнөөс>6 & <хурлаас>6 & <хэвтүүлээс>6 & <цамбаас>6 & <цэцэгнээс>6 & <эдгээрээс>6 & <эмчээс>6 & <ардаас>5 & <бүгдээс>5 & <бүтээлээс>5 & <дурлалаас>5 & <дээжээс>5 & <жаргалаас>5 & <үгээс>5 & <үхрээс>5 & <зэлнээс>5 & <ирмэгээс>5 & <малаас>5 & <ноёноос>5 & <нойроос>5 & <нэгдлээс>5 & <нэгтээгээс>5 & <ойрноос>5 & <сайнаас>5 & <тамаас>5 & <татвараас>5 & <түрүүчээс>5 & <тосгоноос>5 & <тутмаас>5 & <уулсаас>5 & <хүнийхээс>5 & <хөндийгөөс>5 & <хиагтаас>5 & <хувьсгалаас>5 & <хуягаас>5 & <хятадаас>5 & <чоноос>5 & <эмээс>5 & <энгэрээс>5
GRAMFORM: ABL
LEXEMA: [тал] & [хүн] & [гар] & [он] & [цаг] & [нүд(эн)] & [чам] & [ам(ан)] & [зүг] & [хоёр] & [бүхэн] & [юм(ан)] & [юу(н)] & [хот] & [морин] & [нар] & [үе] & [эх] & [сэтгэл] & [бусад] & [нутаг] & [ажил] & [өдөр] & [өөр] & [уул(ан)] & [зам] & [зах] & [улс] & [мод(он)] & [тэнгэр] & [цэрэг] & [төв] & [аймаг] & [явдал] & [ийм] & [айл] & [сургууль] & [үзүүр] & [бие] & [хамаг] & [хүмүүс] & [амьдрал] & [итгэлт] & [байдал] & [гүн] & [машин] & [хөл] & [шорон(г)] & [эцэг] & [байшин(г)] & [өрөө(н)]@[өрх]@[өрөх] & [эрдэнэ] & [толгойн] & [хөндлөнгөөс]@[хөндлөн(г)] & [**нойр(он)] & [?тэр] & [хүү] & [гэв] & [зүйл] & [зовлон(г)] & [сүрэг] & [хамар] & [?хормой] & [бодол] & [дэлхий] & [*Жамуха] & [үхэл] & [монгол] & [нэг(эн)] & [түрүүн] & [тэртээ] & [хэрэг] & [дэлгүүр] & [жил] & [өвөр] & [хорвоо] & [ээж] & [аюул] & [булан(г)] & [гол] & [дарга] & [өвгөн] & [нүх(эн)] & [огт] & [орой] & [сар] & [төмөр] & [?цээж] & [анги] & [аяга(н)] & [байгаль] & [гуай] & [ертөнц] & [ёроол] & [?сүүл] & [хичээл] & [хонин] & [араатан] & [өндөр] & [өнөөдөр] & [хөдөө(н)] & [баруун] & [дуу(н)] & [зохиол] & [морьд] & [намар] & [?нүүр] & [нохойн] & [орчлон(г)] & [охин] & [уяа(н)] & [?хөрөнгө] & [шавар] & [?энэ] & [ах] & [?бие] & [гал] & [далай] & [дөрөв (дөрвөн)] & [зэрэг] & [маргааш] & [нөгөөдөр] & [сум] & [тэднийх] & [чанад] & [бат] & [богд] & [буудал] & [засаг] & [нам] & [ноёд] & [төлөөнөөс]@[төлөө]@[төлөх] & [хоног] & [хошууд] & [цэцэг] & [шон(г)] & [арьс(ан)] & [бурхан] & [гурав] & [гэрэл] & [дайн] & [дамба] & [үр] & [залуу] & [иргэн] & [манж] & [мөчир] & [мутар] & [муу] & [нөхөр] & [нялх] & [орос] & [осол] & [тав] & [тод] & [?тохой] & [умар] & [халуун] & [хонгор] & [цулбуур] & [цэцэрлэг] & [шархан] & [этгээд] & [эхнэр] & [яам(ан)] & [аав] & [авгай] & [багш] & [болгон] & [буу(н)] & [**гамин(г)] & [гарав] & [долгор] & [үнэр] & [өвгөд] & [зун] & [?иш] & [мөч] & [мухар] & [од(он)] & [оройн] & [саяхан] & [сүүдэр] & [харанхуй] & [хүрэл] & [?хөл] & [хурал] & [хэвтүүл] & [цамба] & [?цэцэг] & [эдгээр] & [эмч] & [ард] & [бүгд] & [бүтээл] & [дурлал] & [дээж] & [жаргал] & [үг(эн)] & [үхэр] & [зэлэн] & [ирмэг] & [мал] & [ноён] & [нойр] & [нэгдэл] & [нэгтээ] & [?ойр] & [сайн] & [там] & [татвар] & [түрүүч] & [тосгон] & [тутам] & [уулс] & [хүнийх] & [хөндий] & [хиагт] & [хувьсгал] & [хуяг] & [хятад] & [чон] & [эм] & [энгэр]
WORDFORM: гадаадаас
QGRAM: <ABL@N.PL3-ABL>7
QLEX: <[гадаад]@[гадаа(н)]>7
QFLEX: аас;даас
REVWORD: саадаадаг
FREQ: 7
FREQALL: 1
RANG: 467
QWORDF: <гадаадаас>7
GRAMFORM: ABL@N.PL3-ABL
LEXEMA: [гадаад]@[гадаа(н)]
WORDFORM: одооноос & түлээнээс
QGRAM: <N.PROC-ABL>6 & <N.PROC-ABL>5
QLEX: <[одох]>6 & <[түлэх]>5
QFLEX: оноос & энээс
REVWORD: сооноодо & сээнээл}FA40+U{т
FREQ: 11
FREQALL: 29
RANG: 427
QWORDF: <одооноос>6 & <түлээнээс>5
GRAMFORM: N.PROC-ABL
LEXEMA: [одох] & [түлэх]
WORDFORM: хүрээнээс & хашаанаас & санаанаас & чимээнээс & ширээнээс & хэмжээнээс & хорооноос & хоршооноос & шүүгээнээс & даваанаас & үймээнээс & өртөөнөөс
QGRAM: <ABL@N.PROC-ABL>40 & <ABL@N.PROC-ABL>21 & <ABL@N.PROC-ABL>16 & <ABL@N.PROC-ABL>12 & <ABL@N.PROC-ABL>11 & <ABL@N.PROC-ABL>10 & <ABL@N.PROC-ABL>9 & <ABL@N.PROC-ABL>6 & <ABL@N.PROC-ABL>6 & <ABL@N.PROC-ABL>5 & <ABL@N.PROC-ABL>5 & <ABL@N.PROC-ABL>5
QLEX: <[хүрээ(н)]@[хүрэх]>40 & <[хашаа(н)]@[хаших]>21 & <[санаа(н)]@[санах]>16 & <[чимээ(н)]@[чимэх]>12 & <[ширээ(н)]@[ширэх]>11 & <[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>10 & <[хороо(н)]@[хорох]>9 & <[хоршоо(н)]@[хорших]>6 & <[шүүгээ(н)]@[шүүх]>6 & <[даваа(н)]@[давах]>5 & <[үймээн]@[үймэх]>5 & <[өртөө(н)]@[өртөх]>5
QFLEX: ээс;энээс & аас;аанаас & аас;анаас & ээс;энээс & ээс;энээс & ээс;ээнээс & оос;оноос & оос;ооноос & ээс;гээнээс & аас;анаас & ээс;энээс & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с;{U+ø4E9}н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с
REVWORD: сээнээр}FA40+U{х & саанаашах & саанаанас & сээнээмич & сээнээриш & сээнээжмэх & сооноорох & сооноошрох & сээнээг}FA40+U{}FA40+U{ш & саанаавад & сээнээмй}FA40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{
FREQ: 146
FREQALL: 97
RANG: 204
QWORDF: <хүрээнээс>40 & <хашаанаас>21 & <санаанаас>16 & <чимээнээс>12 & <ширээнээс>11 & <хэмжээнээс>10 & <хорооноос>9 & <хоршооноос>6 & <шүүгээнээс>6 & <даваанаас>5 & <үймээнээс>5 & <өртөөнөөс>5
GRAMFORM: ABL@N.PROC-ABL
LEXEMA: [хүрээ(н)]@[хүрэх] & [хашаа(н)]@[хаших] & [санаа(н)]@[санах] & [чимээ(н)]@[чимэх] & [ширээ(н)]@[ширэх] & [хэмжээ(н)]@[хэмжих] & [хороо(н)]@[хорох] & [хоршоо(н)]@[хорших] & [шүүгээ(н)]@[шүүх] & [даваа(н)]@[давах] & [үймээн]@[үймэх] & [өртөө(н)]@[өртөх]
WORDFORM: ухаанаас
QGRAM: <ABL@ABL@N.PROC-ABL>7
QLEX: <[ухаан]@[ухаа(н)]@[ухах]>7
QFLEX: аас;аас;анаас
REVWORD: саанааху
FREQ: 7
FREQALL: 7
RANG: 466
QWORDF: <ухаанаас>7
GRAMFORM: ABL@ABL@N.PROC-ABL
LEXEMA: [ухаан]@[ухаа(н)]@[ухах]
WORDFORM: санаанаасаа
QGRAM: <ABL-POSS.REFL@N.PROC-ABL>6
QLEX: <[санаа(н)]@[санах]>6
QFLEX: аасаа;анаасаа
REVWORD: аасаанаанас
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 483
QWORDF: <санаанаасаа>6
GRAMFORM: ABL-POSS.REFL@N.PROC-ABL
LEXEMA: [санаа(н)]@[санах]
WORDFORM: гэхээс & болохоос & бодохоос & байхаас & явахаас & үхэхээс & харахаас & хийхээс & гарахаас & санахаас & авахаас & манайхаас & орохоос & өгөхөөс & мэдэхээс & үзэхээс & хүрэхээс & хэлэхээс & тэгэхээс & ирэхээс & яахаас & суухаас & гаргахаас & үзэгдэхээс & хүлээхээс & тавихаас & унахаас & харагдахаас & шингэхээс & алахаас & буцахаас & дуугарахаас & өсөхөөс & орхихоос & очихоос & сонсохоос & уухаас & цайхаас
QGRAM: <PC.INF-ABL>202 & <PC.INF-ABL>97 & <PC.INF-ABL>89 & <PC.INF-ABL>37 & <PC.INF-ABL>28 & <PC.INF-ABL>25 & <PC.INF-ABL>22 & <PC.INF-ABL>22 & <PC.INF-ABL>18 & <PC.INF-ABL>18 & <PC.INF-ABL>16 & <PC.INF-ABL>16 & <PC.INF-ABL>16 & <PC.INF-ABL>15 & <PC.INF-ABL>12 & <PC.INF-ABL>11 & <PC.INF-ABL>11 & <PC.INF-ABL>11 & <PC.INF-ABL>10 & <PC.INF-ABL>9 & <PC.INF-ABL>9 & <PC.INF-ABL>8 & <PC.INF-ABL>7 & <PC.INF-ABL>7 & <PC.INF-ABL>7 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5
QLEX: <[гэх]>202 & <[болох]>97 & <[бодох]>89 & <[байх]>37 & <[явах]>28 & <[үхэх]>25 & <[харах]>22 & <[хийх]>22 & <[гарах]>18 & <[санах]>18 & <[авах]>16 & <[манайх]>16 & <[орох]>16 & <[өгөх]>15 & <[мэдэх]>12 & <[үзэх]>11 & <[хүрэх]>11 & <[хэлэх]>11 & <[тэгэх]>10 & <[ирэх]>9 & <[яах]>9 & <[суух]>8 & <[гаргах]>7 & <[үзэгдэх]>7 & <[хүлээх]>7 & <[тавих]>6 & <[унах]>6 & <[харагдах]>6 & <[шингэх]>6 & <[алах]>5 & <[буцах]>5 & <[дуугарах]>5 & <[өсөх]>5 & <[орхих]>5 & <[очих]>5 & <[сонсох]>5 & <[уух]>5 & <[цайх]>5
QFLEX: хээс & хоос & хоос & хаас & хаас & хээс & хаас & хээс & хаас & хаас & хаас & хаас & хоос & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & хээс & хээс & хээс & хээс & хээс & хээс & хаас & хаас & хаас & хээс & хээс & хаас & хаас & хаас & хээс & хаас & хаас & хаас & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & хоос & хоос & хоос & хаас & хаас
REVWORD: сээхэг & соохолоб & сооходоб & саахйаб & саахавя & сээхэх}FA40+U{ & саахарах & сээхйих & саахараг & сааханас & саахава & саахйанам & соохоро & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & сээхэдэм & сээхэз}FA40+U{ & сээхэр}FA40+U{х & сээхэлэх & сээхэгэт & сээхэри & саахая & саахуус & саахаграг & сээхэдгэз}FA40+U{ & сээхээл}FA40+U{х & саахиват & саахану & саахадгарах & сээхэгниш & саахала & саахацуб & саахарагууд & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{с}9E40+U{ & соохихро & соохичо & соохоснос & саахуу & саахйац
FREQ: 792
FREQALL: 0
RANG: 99
QWORDF: <гэхээс>202 & <болохоос>97 & <бодохоос>89 & <байхаас>37 & <явахаас>28 & <үхэхээс>25 & <харахаас>22 & <хийхээс>22 & <гарахаас>18 & <санахаас>18 & <авахаас>16 & <манайхаас>16 & <орохоос>16 & <өгөхөөс>15 & <мэдэхээс>12 & <үзэхээс>11 & <хүрэхээс>11 & <хэлэхээс>11 & <тэгэхээс>10 & <ирэхээс>9 & <яахаас>9 & <суухаас>8 & <гаргахаас>7 & <үзэгдэхээс>7 & <хүлээхээс>7 & <тавихаас>6 & <унахаас>6 & <харагдахаас>6 & <шингэхээс>6 & <алахаас>5 & <буцахаас>5 & <дуугарахаас>5 & <өсөхөөс>5 & <орхихоос>5 & <очихоос>5 & <сонсохоос>5 & <уухаас>5 & <цайхаас>5
GRAMFORM: PC.INF-ABL
LEXEMA: [гэх] & [болох] & [бодох] & [байх] & [явах] & [үхэх] & [харах] & [хийх] & [гарах] & [санах] & [авах] & [манайх] & [орох] & [өгөх] & [мэдэх] & [үзэх] & [хүрэх] & [хэлэх] & [тэгэх] & [ирэх] & [яах] & [суух] & [гаргах] & [үзэгдэх] & [хүлээх] & [тавих] & [унах] & [харагдах] & [шингэх] & [алах] & [буцах] & [дуугарах] & [өсөх] & [орхих] & [очих] & [сонсох] & [уух] & [цайх]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
158785530
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov