Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: болсугай
QGRAM: <VF.CMD>5
QLEX: <[болох]>5
QFLEX: сугай
REVWORD: йагуслоб
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 535
QWORDF: <болсугай>5
GRAMFORM: VF.CMD
LEXEMA: [болох]
WORDFORM: ирвэл & явбал & хэлбэл & гарвал & очвол & орвол & өгвөл & хүрвэл & асуувал & ажиглавал & хийвэл & авбал & сонсвол & тухайлбал & ажвал & орхивол & чагнавал & мэдвэл & яривал & алдвал & албал & болчихвол & илгээвэл & сэрвэл & уулзвал & идвэл & хүсвэл & баривал & өнгөрвөл & санавал & гаргавал & дайралдвал & үхвэл & соёрхвол & татвал & хөдөлбөл & хоновол & дуулбал & нээвэл & олбол & одвол & суувал & баригдвал & дуугарвал & тааралдвал & тохиолдвол & унавал & хандвал & хичээвэл & дагавал & үлдвэл & өгүүлбэл & тоолбол & халдвал & буувал & буцвал & өндийвөл & ойчвол & олдвол & оруулбал & уувал & хэвтвэл & цаашилбал & явуулбал & алхвал & байлдвал & болговол & дайрвал & дарвал & үзүүлбэл & зүтгэвэл & мэдэгдвэл & нийлбэл & санагдвал & таарвал & төрвөл & уншвал & харагдвал & хүргэвэл & чингэвэл & болвол & босвол & дурдвал & өчвөл & зүйрлэвэл & зөрчвөл & ингэвэл & нэрлэвэл & ойртвол & оролдвол & учирвал & хийчихвэл & эрвэл & эхэлбэл
QGRAM: <CVB.COND>139 & <CVB.COND>125 & <CVB.COND>100 & <CVB.COND>89 & <CVB.COND>86 & <CVB.COND>76 & <CVB.COND>75 & <CVB.COND>67 & <CVB.COND>58 & <CVB.COND>40 & <CVB.COND>38 & <CVB.COND>36 & <CVB.COND>36 & <CVB.COND>35 & <CVB.COND>33 & <CVB.COND>31 & <CVB.COND>27 & <CVB.COND>24 & <CVB.COND>23 & <CVB.COND>21 & <CVB.COND>18 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>14 & <CVB.COND>14 & <CVB.COND>13 & <CVB.COND>13 & <CVB.COND>13 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>11 & <CVB.COND>11 & <CVB.COND>11 & <CVB.COND>10 & <CVB.COND>10 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5
QLEX: <[ирэх]>139 & <[явах]>125 & <[хэлэх]>100 & <[гарах]>89 & <[очих]>86 & <[орох]>76 & <[өгөх]>75 & <[хүрэх]>67 & <[асуух]>58 & <[ажиглах]>40 & <[хийх]>38 & <[авах]>36 & <[сонсох]>36 & <[тухайлах]>35 & <[ажих]>33 & <[орхих]>31 & <[чагнах]>27 & <[мэдэх]>24 & <[ярих]>23 & <[алдах]>21 & <[алах]>18 & <[болчихох]>15 & <[илгээх]>15 & <[сэрэх]>15 & <[уулзах]>15 & <[идэх]>14 & <[хүсэх]>14 & <[барих]>13 & <[өнгөрөх]>13 & <[санах]>13 & <[гаргах]>12 & <[дайралдах]>12 & <[үхэх]>12 & <[соёрхох]>12 & <[татах]>12 & <[хөдлөх]>12 & <[хонох]>12 & <[дуулах]>11 & <[нээх]>11 & <[олох]>11 & <[одох]>10 & <[суух]>10 & <[баригдах]>9 & <[дуугарах]>9 & <[тааралдах]>9 & <[тохиолдох]>9 & <[унах]>9 & <[хандах]>9 & <[хичээх]>9 & <[дагах]>8 & <[үлдэх]>8 & <[өгүүлэх]>8 & <[тоолох]>8 & <[халдах]>8 & <[буух]>7 & <[буцах]>7 & <[өндийх]>7 & <[ойчих]>7 & <[олдох]>7 & <[оруулах]>7 & <[уух]>7 & <[хэвтэх]>7 & <[цаашлах]>7 & <[явуулах]>7 & <[алхах]>6 & <[байлдах]>6 & <[болгох]>6 & <[дайрах]>6 & <[дарах]>6 & <[үзүүлэх]>6 & <[зүтгэх]>6 & <[мэдэгдэх]>6 & <[нийлэх]>6 & <[санагдах]>6 & <[таарах]>6 & <[төрөх]>6 & <[унших]>6 & <[харагдах]>6 & <[хүргэх]>6 & <[чингэх]>6 & <[болох]>5 & <[босох]>5 & <[дурдах]>5 & <[өчих]>5 & <[зүйрлэх]>5 & <[зөрчих]>5 & <[ингэх]>5 & <[нэрлэх]>5 & <[ойртох]>5 & <[оролдох]>5 & <[учрах]>5 & <[хийчихэх]>5 & <[эрэх]>5 & <[эхлэх]>5
QFLEX: вэл & бал & бэл & вал & вол & вол & в{U+ø4E9}л & вэл & вал & вал & вэл & бал & вол & бал & вал & вол & вал & вэл & вал & вал & бал & вол & вэл & вэл & вал & вэл & вэл & вал & в{U+ø4E9}л & вал & вал & вал & вэл & вол & вал & # & вол & бал & вэл & бол & вол & вал & вал & вал & вал & вол & вал & вал & вэл & вал & вэл & бэл & бол & вал & вал & вал & в{U+ø4E9}л & вол & вол & бал & вал & вэл & # & бал & вал & вал & вол & вал & вал & бэл & вэл & вэл & бэл & вал & вал & в{U+ø4E9}л & вал & вал & вэл & вэл & вол & вол & вал & в{U+ø4E9}л & вэл & в{U+ø4E9}л & вэл & вэл & вол & вол & # & вэл & вэл & #
REVWORD: лэври & лабвя & лэблэх & лавраг & ловчо & ловро & л}9E40+U{вг}9E40+U{ & лэвр}FA40+U{х & лавууса & лавалгижа & лэвйих & лабва & ловснос & лаблйахут & лавжа & ловихро & лавангач & лэвдэм & лавиря & лавдла & лабла & ловхичлоб & лэвээгли & лэврэс & лавзлуу & лэвди & лэвс}FA40+U{х & лавираб & л}9E40+U{вр}9E40+U{гн}9E40+U{ & лаванас & лаваграг & лавдларйад & лэвх}FA40+U{ & ловхр}1540+U{ос & лавтат & л}9E40+U{бл}9E40+U{д}9E40+U{х & ловонох & лаблууд & лэвээн & лобло & ловдо & лавуус & лавдгираб & лаврагууд & лавдлараат & ловдлоихот & лавану & лавднах & лэвээчих & лавагад & лэвдл}FA40+U{ & лэбл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & лоблоот & лавдлах & лавууб & лавцуб & л}9E40+U{вйидн}9E40+U{ & ловчйо & ловдло & лаблууро & лавуу & лэвтвэх & лаблишаац & лаблуувя & лавхла & лавдлйаб & ловоглоб & лаврйад & лаврад & лэбл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & лэвэгт}FA40+U{з & лэвдгэдэм & лэблйин & лавдганас & лавраат & л}9E40+U{вр}9E40+U{т & лавшну & лавдгарах & лэвэгр}FA40+U{х & лэвэгнич & ловлоб & ловсоб & лавдруд & л}9E40+U{вч}9E40+U{ & лэвэлрй}FA40+U{з & л}9E40+U{вчр}9E40+U{з & лэвэгни & лэвэлрэн & ловтрйо & ловдлоро & лавричу & лэвхичйих & лэврэ & лэблэхэ
FREQ: 1780
FREQALL: 0
RANG: 66
QWORDF: <ирвэл>139 & <явбал>125 & <хэлбэл>100 & <гарвал>89 & <очвол>86 & <орвол>76 & <өгвөл>75 & <хүрвэл>67 & <асуувал>58 & <ажиглавал>40 & <хийвэл>38 & <авбал>36 & <сонсвол>36 & <тухайлбал>35 & <ажвал>33 & <орхивол>31 & <чагнавал>27 & <мэдвэл>24 & <яривал>23 & <алдвал>21 & <албал>18 & <болчихвол>15 & <илгээвэл>15 & <сэрвэл>15 & <уулзвал>15 & <идвэл>14 & <хүсвэл>14 & <баривал>13 & <өнгөрвөл>13 & <санавал>13 & <гаргавал>12 & <дайралдвал>12 & <үхвэл>12 & <соёрхвол>12 & <татвал>12 & <хөдөлбөл>12 & <хоновол>12 & <дуулбал>11 & <нээвэл>11 & <олбол>11 & <одвол>10 & <суувал>10 & <баригдвал>9 & <дуугарвал>9 & <тааралдвал>9 & <тохиолдвол>9 & <унавал>9 & <хандвал>9 & <хичээвэл>9 & <дагавал>8 & <үлдвэл>8 & <өгүүлбэл>8 & <тоолбол>8 & <халдвал>8 & <буувал>7 & <буцвал>7 & <өндийвөл>7 & <ойчвол>7 & <олдвол>7 & <оруулбал>7 & <уувал>7 & <хэвтвэл>7 & <цаашилбал>7 & <явуулбал>7 & <алхвал>6 & <байлдвал>6 & <болговол>6 & <дайрвал>6 & <дарвал>6 & <үзүүлбэл>6 & <зүтгэвэл>6 & <мэдэгдвэл>6 & <нийлбэл>6 & <санагдвал>6 & <таарвал>6 & <төрвөл>6 & <уншвал>6 & <харагдвал>6 & <хүргэвэл>6 & <чингэвэл>6 & <болвол>5 & <босвол>5 & <дурдвал>5 & <өчвөл>5 & <зүйрлэвэл>5 & <зөрчвөл>5 & <ингэвэл>5 & <нэрлэвэл>5 & <ойртвол>5 & <оролдвол>5 & <учирвал>5 & <хийчихвэл>5 & <эрвэл>5 & <эхэлбэл>5
GRAMFORM: CVB.COND
LEXEMA: [ирэх] & [явах] & [хэлэх] & [гарах] & [очих] & [орох] & [өгөх] & [хүрэх] & [асуух] & [ажиглах] & [хийх] & [авах] & [сонсох] & [тухайлах] & [ажих] & [орхих] & [чагнах] & [мэдэх] & [ярих] & [алдах] & [алах] & [болчихох] & [илгээх] & [сэрэх] & [уулзах] & [идэх] & [хүсэх] & [барих] & [өнгөрөх] & [санах] & [гаргах] & [дайралдах] & [үхэх] & [соёрхох] & [татах] & [хөдлөх] & [хонох] & [дуулах] & [нээх] & [олох] & [одох] & [суух] & [баригдах] & [дуугарах] & [тааралдах] & [тохиолдох] & [унах] & [хандах] & [хичээх] & [дагах] & [үлдэх] & [өгүүлэх] & [тоолох] & [халдах] & [буух] & [буцах] & [өндийх] & [ойчих] & [олдох] & [оруулах] & [уух] & [хэвтэх] & [цаашлах] & [явуулах] & [алхах] & [байлдах] & [болгох] & [дайрах] & [дарах] & [үзүүлэх] & [зүтгэх] & [мэдэгдэх] & [нийлэх] & [санагдах] & [таарах] & [төрөх] & [унших] & [харагдах] & [хүргэх] & [чингэх] & [болох] & [босох] & [дурдах] & [өчих] & [зүйрлэх] & [зөрчих] & [ингэх] & [нэрлэх] & [ойртох] & [оролдох] & [учрах] & [хийчихэх] & [эрэх] & [эхлэх]
WORDFORM: гэвэл & тэгвэл & байвал & харвал & эсвэл & үзвэл & заавал & бодвол & болбол & чадвал & яавал & жишээлбэл & удвал & гуйвал & барагцаалбал
QGRAM: <NOM@CVB.COND>731 & <NOM@CVB.COND>356 & <NOM@CVB.COND>337 & <NOM@CVB.COND>273 & <NOM@CVB.COND>238 & <NOM@CVB.COND>210 & <NOM@CVB.COND>203 & <NOM@CVB.COND>158 & <NOM@CVB.COND>90 & <NOM@CVB.COND>53 & <NOM@CVB.COND>30 & <NOM@CVB.COND>19 & <NOM@CVB.COND>10 & <NOM@CVB.COND>8 & <NOM@CVB.COND>5
QLEX: <[гэвэл]@[гэх]>731 & <[тэгвэл]@[тэгэх]>356 & <[байвал]@[байх]>337 & <[харвал]@[харах]>273 & <[эсвэл]@[эсэх]>238 & <[үзвэл]@[үзэх]>210 & <[заавал]@[заах]>203 & <[бодвол]@[бодох]>158 & <[болбол]@[болох]>90 & <[чадвал]@[чадах]>53 & <[яавал]@[яах]>30 & <[жишээлбэл]@[жишээлэх]>19 & <[удвал]@[удах]>10 & <[гуйвал]@[гуйх]>8 & <[барагцаалбал]@[барагцаалах]>5
QFLEX: ø;вэл & ø;вэл & ø;вал & ø;вал & ø;вэл & ø;вэл & ø;вал & ø;вол & ø;бол & ø;вал & ø;вал & ø;бэл & ø;вал & ø;вал & ø;бал
REVWORD: лэвэг & лэвгэт & лавйаб & лаврах & лэвсэ & лэвз}FA40+U{ & лавааз & ловдоб & лоблоб & лавдач & лавая & лэблээшиж & лавду & лавйуг & лаблаацгараб
FREQ: 2721
FREQALL: 0
RANG: 53
QWORDF: <гэвэл>731 & <тэгвэл>356 & <байвал>337 & <харвал>273 & <эсвэл>238 & <үзвэл>210 & <заавал>203 & <бодвол>158 & <болбол>90 & <чадвал>53 & <яавал>30 & <жишээлбэл>19 & <удвал>10 & <гуйвал>8 & <барагцаалбал>5
GRAMFORM: NOM@CVB.COND
LEXEMA: [гэвэл]@[гэх] & [тэгвэл]@[тэгэх] & [байвал]@[байх] & [харвал]@[харах] & [эсвэл]@[эсэх] & [үзвэл]@[үзэх] & [заавал]@[заах] & [бодвол]@[бодох] & [болбол]@[болох] & [чадвал]@[чадах] & [яавал]@[яах] & [жишээлбэл]@[жишээлэх] & [удвал]@[удах] & [гуйвал]@[гуйх] & [барагцаалбал]@[барагцаалах]
WORDFORM: алдан & татан & гарган & харан & ядан & гайхан & ширтэн & хүлээн & дагуулан & баярлан & инээмсэглэн & босон & санан & тэврэн & үсрэн & сонирхон & ирэн & цочин & угтан & даран & хашгиран & зэрэгцэн & ажиглан & үзэн & шүүрэн & ойртон & мэдэн & дайран & чиглэн & хөтлөн & давхин & суун & дуудан & гялалзан & уйлан & түшин & оруулан & сунган & буулган & ээлжлэн & дарагдан & хөдлөн & инээн & тулан & гөлрөн & эргэцүүлэн & бахдан & таслан & нэмэн & хайрлан & орхин & шивнэн & нээн & зохион & дурсан & зогсон & түрүүлэн & хөөн & сөхрөн & дохин & өгүүлэн & зангидан & уруудан & даван & тасран & цохин & баясан & хөдөлгөн & шуугилдан & анин & зайлан & санагдан & татуулан & үүрэн & нисэн & харван & эргэлдэн & унан & амьсгаадан & чагнан & бодогдон & сонсон & танин & хүрэлцэн & хөөрөн & худалдан & шахан & эрэн & мордон & сэгсрэн & тодрон & чичрэн & атган & завилан & магтан & авчран & аялан & өндийн & тоолон & тэмцэн & ярилцан & босгон & жигшин & сугалан & тойруулан & харлан & холбон & эзлэн & бахархан & итгэн & ороон & шуугин & аваачин & гялалзуулан & хамтран & өгөн & нэхэн & бухимдан & довтлон & дуугаран & тусан & харайн & шивэгнэн & амтархан & буруулан & цавчлан & дэлгэн & задлан & холдон & бараадан & үглэн & жирэлзэн & аргадан & түлхэн & уулзан & хэлэлцэн & ширэн & эмээн & асуун & залган & зөрүүлэн & зорин & зугтан & эгцлэн & бэлтгэн & догдлон & нэвтрэн & хавчин & энхрийлэн & эсэргүүцэн & буцан & зүтгэн & зориулан & уралдан & харуулан & холилдон & шавхан & шурган & алмайран & баригдан & үжин & үзэгдэн & өрөвдөн & залбиран & зүлгэн & зэрэгцүүлэн & найган & тэмүүлэн & тэмтрэн & хавиран & хандан & хашгиралдан & хаялан & эргэлдүүлэн & яван & бачимдан & гэрэлтэн & даллан & дүүлэн & дөхөн & нөмрөн & огтлон & олзуурхан & түрэн & халин & хөхрөн & цувран & аягалан & бишрэн & морилон & ойлгон & төрөн & унжуулан & уяран & дуулан & дэгдэн & үүсгэн & өнгөрөн & зовнин & мөлхөн & оршин & тогтон & цохигдон & цохилон & цугларан & шохоорхон & эрхлэн & булаалдан & духан & дэрлэн & өхөөрдөн & зандран & оргон & сэргэн & сэргээн & тархан & харамсан & харанхуйлан & хоргодон & шоолон & авиран & анхааран & байлдан & гялсхийн & гялтганан & үлдэн & зангиран & зэмлэн & идэн & суулган & урган & хамгаалан & хариулан & хатируулан & хуваан & хуйлран & хэвтэн & цайран & чирэн & шигдэн & автагдан & автан & горьдон & дагжин & дайчлан & зууран & инээлдэн & манаран & мөрөөдөн & мултлан & оролдон & тоглон & тэргүүлэн & халдан & харуулдан & хуулан & хялайн & чичрүүлэн & ялган & бадруулан & гүйлдэн & гэлцэн & давшин & далимдуулан & мэдэгдэн & намируулан & оргилон & сөгдөн & таглан & урхиран & хийлгэн & цуглуулан & шимэн & ялан & яралзуулан & алдлан & анивчин & бүрхэн & бутран & гуйн & гунин & дүрслэн & жийн & үнэрлэн & өөрчлөгдөн & зориглон & мэдрэн & наалдан & оргин & сахин & сөрөн & сонгон & хирдхийн & цавчин & эрхэмлэн & эрчлэн & айлган & айлтган & ангайн & асгаран & ахан & багтан & буудан & гашуудан & дүрэлзэн & өөрчлөн & өмсөн & мөргөн & мултран & нэрэн & таалан & талархан & татагдан & түшүүлэн & тухлан & хагацан & хөгжилдөн & хумин & хэрэн & баясган & бөөгнөрөн & бодолхийлэн & дайралдан & дээрэмдэн & өнжин & өршөөн & ёслон & замхран & захиран & илбэн & наан & нандигнан & нуугдан & сарвайн & сүүмэлзэн & сугадан & тавлан & хаман & харагдан & цацан & цухалдан & шаналан & шийдэн & ярин & бархиран & батлан & бувтнан & гатлан & гишгэлэн & гишгэн & доромжлон & нээгдэн & сандайлан & сөхөн & сугаран & сулран & тайлбарлан & ташуурдан & тусган & хослуулан & хувиран & хуран & царайлан & цацран & цутган & энэрэн & явуулан & барагдан & буцлан & давуулан & дамжлан & дамнан & үргэн & өнөржин & завдан & налан & нүргэлэн & саатан & сайшаан & салганан & сүлжин & сунан & сэжиглэн & тасхийн & тонгойн & тэврэлдэн & улайран & ундран & ухааран & ухран & учран & хонон & хэвтүүлэн & шагшин & шажигнан & шалган & шулганан & айлчлан & алгадан & балмагдан & бүслэн & гомдон & гэмшин & гэтэн & дүүргэн & үдэн & өндийлгөн & өнхрөн & завхан & зуран & имрэн & наадан & ойртуулан & судлан & сэнгэнэн & танилцан & тачигнан & тачигнуулан & уянгалан & хажуулдан & хүнгэнэн & хөөгдөн & хөтлөгдөн & хяламхийн & цомцойн & цохиулан & цухуйлган & цэнхэрлэн & шүтэн & эгдүүцэн & эгүүлэн & эгнэн & эргэлзэн & алдран & базан & бариулан & бөмбөрөн & гийгүүлэн & дуслуулан & үрэн & залгин & зогтусан & мяралзан & оцойн & сүндэрлэн & сурган & төсөөлөн & тулгаран & туугдан & туяаран & уншин & уулгалан & хатган & хөхрөлдөн & хошууран & хэсэн & хялалзан & царайчлан & цойлон & шилжүүлэн & ширвэн & шувтран & шулуудан & шургуулан & бадран & бараалхан & барилан & бөхөлзөн & бодлогошрон & болин & бужигнан & гавшгайлан & гулсан & гуядан & гэлдрэн & давхилдан & үхэн & өвөртлөн & өрсөлдөн & өшин & заалган & заналхийлэн & зарсхийн & зууралдан & исгэрэн & манарган & муужран & нүүдэллэн & нүүн & ногоорон & нэгжин & нэмэгдэн & оролцон & савируулан & сүсэглэн & тайвшран & тасдан & тэмтчин & угаан & угзран & улин & умартан & уцаарлан & халхлан & хүндлэн & хөөцөлдөн & хувирган & хэрэглэн & цувуулан & чөдөрлөн & шаламгайлан & шүүмжлэн & эвдрэн & эвдэн & эрээлжлэн & ялгаран & яралзан & ярзайлган & алаглан & алслан & алхлан & амьдран & амьсгалан & барилцан & бүлтийлгэн & бүртгэн & жартайлган & үгүйлэн & үймэн & задран & зүхэн & зөвшөөрөн & зурсхийн & ирмэн & найрлан & онийлгон & орилон & сүрдэн & солилцон & сочин & суунаглан & таашаан & талбин & тэгшлэн & урван & уухилан & халшран & харшуулан & хөгжин & хөөсрөн & хөхөн & хийсгэн & хилэгнэн & хориглон & цухуйн & цэвэрлэн & шингээн & шиншлэн & шуухитнуулан & эвлүүлэн & ярвайн & авалцан & авчруулан & алгасан & амилан & анзааран & байгуулан & бахардан & гайхуулан & ганцаардан & голлон & давхцан & далдлан & дөлөн & жагсан & жадлан & өлгөн & өмгөөлөн & өшиглөн & ёолон & зөвлөн & ичингүйрэн & мандан & манхайн & мушгин & найруулан & нөхөн & нухлан & нэвтлэн & саравчлан & сүрдүүлэн & сорон & султан & сураглан & сууцгаан & сэлбэн & тооцон & тунаран & тунгаан & тэмдэглэн & униартан & хавчигдан & хадгалан & хазлан & хангинуулан & ханхлан & хүүрнэн & хүзүүдэн & хөврөн & хөнгөрөн & хөшин & цоргин & цувралдан & цувруулан & чавхдан & чирэгдэн & шажигнуулан & шархиран & шилжин & шогшин & ээрэн & явгалан & янгинан & аахилан & аминчлан & амран & амтлан & ачин & бараантан & буруушаан & бэлэглэн & ганхан & гиншин & гэрэлтүүлэн & давхцуулан & дуугарган & дэвхцэн & дэвшүүлэн & жингэнэн & жуумалзан & үелзэн & үерхэн & зэллэн & ижилдэн & манаруулан & мансууран & мөргөлдөн & наалдуулан & намиран & ноцолдон & нэгдэн & онилон & палхийн & сандан & сархийн & солонгорон & сонжин & сэлгүүлэн & сэрвэлзэн & сэрэн & тааруулан & татганан & ташин & түгээн & тодруулан & тольдон & тохойлдон & тулгамдан & туун & тээглэн & угтуулан & ухан & хардан & хачирхан & хүнгэнүүлэн & холин & холхин & хорлон & хувцаслан & хугаран & хэсүүчлэн & цорвойлгон & цэнгэн & чандлан & чармайн & шаагин & шамлан & шарлан & шудран & шуухитнан & элэгдэн & эрүүдэн & эрэнцэн & ээлжлүүлэн & ангайлган & архиран & ахиулан & ачаалан & багшран & баран & бүлтэлзүүлэн & бусган & гөлөлзөн & г{U+04E9}лийн & дайлан & дарлан & даруулан & дүрвэн & үүрэглэн & үрчийлгэн & үсэргэн & өмөөрөн & зүүдлэн & зовон & зурайн & зэвүүцэн & илэрхийлэн & малтан & мөрөвчлөн & мөшгөн & мишээн & мэдүүлэн & мэлтэлзэн & нумлан & нутаглан & нямбайлан & олзлон & орчуулан & савсуулан & самардан & санаачлан & санаашран & санагдуулан & сарталзуулан & сэтгэн & тамлан & татвалзан & түгдрэн & торолзон & тэвдэн & тэвчин & тэнийлгэн & улалзан & унгалдан & урсган & учирлан & халиуран & ханилан & харжигнуулан & харьцуулан & хатгалдан & хүржигнүүлэн & хүрхрэн & хөндөлдөн & холдуулан & хувилан & хучин & хяхтнан & хяхтнуулан & чарлан & чимэглэн & чичирхийлэн & шавхуурдан & шаргалтан & шившин & шидэгдэн & шидэн & шимтэн & шинжлэн & шоволзон & эгнүүлэн & эгэн & эзэгнэн & ялгуун & яраглан & ятган & арилан & ариутган & асгаруулан & асран & атиран & балартан & балбан & бишүүрхэн & боловсруулан & боон & бялхан & ганганан & гилжийлгэн & гозойлгон & гоморхон & гулдайн & гунихран & гутран & гялбалзан & дааварлан & дайтан & дайчлагдан & дүрсхийн & дугтран & дуудагдан & дэвхрэн & дэлбэрэн & дэмжин & жарган & жигнэн & өвдөн & өвөрлөн & зайлуулан & занган & захин & зоригжуулан & зэрэглэн & идээшлэн & мөрлөн & мэлтийн & мэндлэн & мэхэсхийн & нэвсийн & олгойдон & онгойн & отон & поодойн & сажлан & самнан & согтууран & сонсогдон & суралцан & сэжлэн & сэржигнэн & тааран & тавигдан & таталдан & тахин & төрүүлэн & тодорхойлон & тоомсорлон & тулалдан & тэлэн & тээнэгэлзэн & уйтгарлан & улайлган & урагдан & устган & уухайлан & хавчуулан & хазан & хайхран & халаглан & ханьсан & хариуцан & хатиран & хүүрнэлдэн & хөвчлөн & хөлөглөн & хормойлон & хулжин & хуцан & хэмхчин & цовхрон & цовхчин & цугларуулан & цэцэглэн & чимхэн & чимчигнэн & шивнэлдэн & шигтгэн & шидлэн & шилгээн & шимшрэн & ширгэн & ширхэгчлэн & шургалан & эвхрэн & яран & алалдан & алдагдан & алжаан & алиалан & алцайн & анхилан & архиралдан & аюун & базлан & барайлган & барзайн & бүдгэрэн & бүдчин & богтлон & булаацалдан & бэлдэн & бэлчин & бясалган & гадарлан & гүйцэтгэн & гийнан & гудайн & дааран & давчдан & дүүжлэн & дийлдэн & довтолгон & дугуйран & дулаацан & дургүйцэн & дурлан & дэвслэн & ерөөн & жирвэлзэн & жишээлэн & үгтээн & үхэлдэн & өмөлзүүлэн & өндөлзөн & өнхрүүлэн & өртөн & зангируулан & зарагдан & захирагдан & зүрхлэн & зугаацан & зулгаан & зэвүүрхэн & илтгэн & маажлан & марсайн & минчийн & мурилзан & мэлрэн & мэхэлзэн & намилзан & нотлон & нэвчин & огоорон & огшин & ойшоон & салгалан & сарвалзан & сүйтгэн & сүрэглэн & сугадалцан & суллан & сунжруулан & тайтгаруулан & түгэн & төлөөлөн & томилогдон & томилон & туслан & тэмцэлдэн & тэсэн & унтан & ургуулан & уриалан & урьтан & халууран & харамлан & хаягдан & хөхүүлэн & ховдоглон & хоржигнон & хорчийн & хуваалцан & цаашлан & цахилан & цацруулан & цөлмөн & цочисхийн & цэнхэртэн & цээрлэн & чангаруулан & чацуулан & чиглүүлэн & чихцэлдэн & чичин & чулуудан & шаардан & шавилан & шагшран & шалтгаалан & шамдан & шархдан & шахалдан & шүлэглэн & шижигнэн & шийтгэн & ширүүсэн & шорлон & шулганалдан & элдэн & элэглэн & эмзэглэн & эцэн & ээн & ядран & янзлан & янцаглан & ярзайн & аашлан & авран & агнан & адган & ажиллан & амраглан & ангилан & арчигдан & аядан & аялдан & багтран & бардамнан & баривчлан & бартан & бүгшин & бүүвэйлэгдэн & бөглөн & бөмбөрүүлэн & бөхийлгөн & болгоон & боогдон & бузарлан & булгилан & бургилан & бурзайн & буудаллан & буцалган & бэлчээрлэн & бэхлэн & гансран & гаргуулан & годройтон & годхийн & гонсойн & гудайлган & гулган & гуниглан & гээн & даатган & давслан & дагалцан & дайрагдан & дайруулан & дайсагнан & дүнгэнэн & долгилон & доргин & дотносон & дотночлон & дурандан & дуртган & дуулалдан & үүрүүлэн & үзүүрлэн & үзэлцэн & үйлдэн & үнэмшин & өөдлөн & өргөжин & зайлсхийн & залран & занан & зүглэн & зүдрэн & зөгнөн & зөрөн & зочлон & ижилсэн & илгээн & илрүүлэн & майлалдан & мартагдан & мацан & мөөрөн & мишилзэн & мурилзуулан & мухардан & мушгиран & мэдэлцэн & мэлтэлзүүлэн & навсайн & нүүлгэн & нойрмоглон & нойрсон & нудран & нэрлэн & овойн & огтчин & ойчин & омогшин & онгойлгон & оргуулан & паржигнуулан & сайрхан & сарвалзуулан & сарнин & сартайлган & сүвэгчлэн & сүлжилдэн & сүслэн & сөргүүлэн & сийрүүлэн & соён & солбин & солигдон & солин & сонсдон & сувилан & сумлан & сэвэлзэн & сэгэн & сэлэн & сэргийлэн & тайвшруулан & танилцуулан & таниулан & тарчилган & тасалдан & тасалдуулан & татгалзан & татлан & татран & таширлан & түүртэн & түлхэлцэн & түрхэн & төгсгөн & төөнөн & толгойлон & тонгорцоглон & туурвин & тэгнэн & тэнүүчлэн & тэнхрүүлэн & тэсвэрлэн & тэтгэн & углан & улангасан & унтран & урамдан & урамшин & уугиулан & уужран & ууцгаан & ухуулан & хажуулан & хамран & хамтатган & хамхин & ханаран & хасан & хатуужин & хүлэн & хүлээлгэн & хүндрэн & хүсэмжлэн & хөллөн & хөлслөн & хөндийрөн & хөрвөн & хөтлүүлэн & хорсгон & хорхойтон & хуваагдан & хуралдуулан & хэвтэцгээн & хэрэлдэн & цагааран & цогцлон & цурхиран & цэлэлзэн & чангаан & чийхран & чилийн & чинэрэн & шамдгайлан & шахагдан & шинэтгэн & ширүүлэн & шогшрон & шумбан & шунан & шуун & эвшээн & эзгүйрэн & элбэн & эмээллэн & энэн & эрмэлзэн & эрээлэн & ягааран & яйран & ярагдан
QGRAM: <CVB.MOD>315 & <CVB.MOD>298 & <CVB.MOD>286 & <CVB.MOD>284 & <CVB.MOD>254 & <CVB.MOD>252 & <CVB.MOD>242 & <CVB.MOD>188 & <CVB.MOD>177 & <CVB.MOD>175 & <CVB.MOD>174 & <CVB.MOD>158 & <CVB.MOD>154 & <CVB.MOD>151 & <CVB.MOD>142 & <CVB.MOD>138 & <CVB.MOD>136 & <CVB.MOD>136 & <CVB.MOD>130 & <CVB.MOD>129 & <CVB.MOD>127 & <CVB.MOD>126 & <CVB.MOD>124 & <CVB.MOD>122 & <CVB.MOD>120 & <CVB.MOD>117 & <CVB.MOD>109 & <CVB.MOD>107 & <CVB.MOD>95 & <CVB.MOD>92 & <CVB.MOD>89 & <CVB.MOD>85 & <CVB.MOD>79 & <CVB.MOD>77 & <CVB.MOD>77 & <CVB.MOD>75 & <CVB.MOD>73 & <CVB.MOD>73 & <CVB.MOD>72 & <CVB.MOD>71 & <CVB.MOD>70 & <CVB.MOD>70 & <CVB.MOD>69 & <CVB.MOD>69 & <CVB.MOD>68 & <CVB.MOD>66 & <CVB.MOD>62 & <CVB.MOD>62 & <CVB.MOD>59 & <CVB.MOD>59 & <CVB.MOD>58 & <CVB.MOD>58 & <CVB.MOD>57 & <CVB.MOD>56 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>54 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>52 & <CVB.MOD>52 & <CVB.MOD>52 & <CVB.MOD>51 & <CVB.MOD>51 & <CVB.MOD>51 & <CVB.MOD>50 & <CVB.MOD>50 & <CVB.MOD>49 & <CVB.MOD>49 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>47 & <CVB.MOD>46 & <CVB.MOD>46 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>44 & <CVB.MOD>44 & <CVB.MOD>44 & <CVB.MOD>43 & <CVB.MOD>42 & <CVB.MOD>42 & <CVB.MOD>42 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>38 & <CVB.MOD>38 & <CVB.MOD>38 & <CVB.MOD>37 & <CVB.MOD>37 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>35 & <CVB.MOD>35 & <CVB.MOD>35 & <CVB.MOD>34 & <CVB.MOD>34 & <CVB.MOD>34 & <CVB.MOD>33 & <CVB.MOD>33 & <CVB.MOD>32 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5
QLEX: <[алдах]>315 & <[татах]>298 & <[гаргах]>286 & <[харах]>284 & <[ядах]>254 & <[гайхах]>252 & <[ширтэх]>242 & <[хүлээх]>188 & <[дагуулах]>177 & <[баярлах]>175 & <[инээмсэглэх]>174 & <[босох]>158 & <[санах]>154 & <[тэврэх]>151 & <[үсрэх]>142 & <[сонирхох]>138 & <[ирэх]>136 & <[цочих]>136 & <[угтах]>130 & <[дарах]>129 & <[**хашгирах]>127 & <[зэрэгцэх]>126 & <[ажиглах]>124 & <[үзэх]>122 & <[шүүрэх]>120 & <[ойртох]>117 & <[мэдэх]>109 & <[дайрах]>107 & <[чиглэх]>95 & <[хөтлөх]>92 & <[давхих]>89 & <[суух]>85 & <[дуудах]>79 & <[гялалзах]>77 & <[уйлах]>77 & <[түших]>75 & <[оруулах]>73 & <[сунгах]>73 & <[буулгах]>72 & <[ээлжлэх]>71 & <[дарагдах]>70 & <[хөдлөх]>70 & <[инээх]>69 & <[тулах]>69 & <[гөлрөх]>68 & <[эргэцүүлэх]>66 & <[бахдах]>62 & <[таслах]>62 & <[нэмэх]>59 & <[хайрлах]>59 & <[орхих]>58 & <[шивнэх]>58 & <[нээх]>57 & <[зохиох]>56 & <[дурсах]>55 & <[зогсох]>55 & <[түрүүлэх]>55 & <[хөөх]>55 & <[сөхрөх]>54 & <[дохих]>53 & <[өгүүлэх]>53 & <[зангидах]>53 & <[уруудах]>53 & <[давах]>52 & <[тасрах]>52 & <[цохих]>52 & <[баясах]>51 & <[хөдөлгөх]>51 & <[шуугилдах]>51 & <[аних]>50 & <[зайлах]>50 & <[санагдах]>49 & <[татуулах]>49 & <[үүрэх]>48 & <[нисэх]>48 & <[харвах]>48 & <[эргэлдэх]>48 & <[унах]>47 & <[амьсгаадах]>46 & <[чагнах]>46 & <[бодогдох]>45 & <[сонсох]>45 & <[таних]>45 & <[хүрэлцэх]>45 & <[хөөрөх]>45 & <[худалдах]>45 & <[шахах]>45 & <[эрэх]>45 & <[мордох]>44 & <[сэгсрэх]>44 & <[тодрох]>44 & <[чичрэх]>43 & <[атгах]>42 & <[завилах]>42 & <[магтах]>42 & <[авчрах]>41 & <[аялах]>41 & <[өндийх]>41 & <[тоолох]>41 & <[тэмцэх]>41 & <[ярилцах]>41 & <[босгох]>40 & <[жигших]>40 & <[сугалах]>40 & <[тойруулах]>40 & <[харлах]>40 & <[холбох]>40 & <[эзлэх]>40 & <[бахархах]>39 & <[итгэх]>39 & <[ороох]>39 & <[шуугих]>39 & <[аваачих]>38 & <[гялалзуулах]>38 & <[хамтрах]>38 & <[өгөх]>37 & <[нэхэх]>37 & <[бухимдах]>36 & <[довтлох]>36 & <[дуугарах]>36 & <[тусах]>36 & <[харайх]>36 & <[шивэгнэх]>36 & <[амтархах]>35 & <[буруулах]>35 & <[цавчлах]>35 & <[дэлгэх]>34 & <[задлах]>34 & <[холдох]>34 & <[бараадах]>33 & <[үглэх]>33 & <[жирэлзэх]>32 & <[аргадах]>31 & <[түлхэх]>31 & <[уулзах]>31 & <[хэлэлцэх]>31 & <[ширэх]>31 & <[эмээх]>31 & <[асуух]>30 & <[залгах]>30 & <[зөрүүлэх]>30 & <[зорих]>30 & <[зугтах]>30 & <[эгцлэх]>30 & <[бэлтгэх]>29 & <[догдлох]>29 & <[нэвтрэх]>29 & <[хавчих]>29 & <[энхрийлэх]>29 & <[эсэргүүцэх]>29 & <[буцах]>28 & <[зүтгэх]>28 & <[зориулах]>28 & <[уралдах]>28 & <[харуулах]>28 & <[холилдох]>28 & <[шавхах]>28 & <[шургах]>28 & <[алмайрах]>27 & <[баригдах]>27 & <[үжих]>27 & <[үзэгдэх]>27 & <[өрөвдөх]>27 & <[залбирах]>27 & <[зүлгэх]>27 & <[зэрэгцүүлэх]>27 & <[найгах]>27 & <[тэмүүлэх]>27 & <[тэмтрэх]>27 & <[хавирах]>27 & <[хандах]>27 & <[хашгиралдах]>27 & <[хаялах]>27 & <[эргэлдүүлэх]>27 & <[явах]>27 & <[бачимдах]>26 & <[гэрэлтэх]>26 & <[даллах]>26 & <[дүүлэх]>26 & <[дөхөх]>26 & <[нөмрөх]>26 & <[огтлох]>26 & <[олзуурхах]>26 & <[түрэх]>26 & <[халих]>26 & <[хөхрөх]>26 & <[цуврах]>26 & <[аягалах]>25 & <[бишрэх]>25 & <[морилох]>25 & <[ойлгох]>25 & <[төрөх]>25 & <[унжуулах]>25 & <[уярах]>25 & <[дуулах]>24 & <[дэгдэх]>24 & <[үүсгэх]>24 & <[өнгөрөх]>24 & <[зовних]>24 & <[мөлхөх]>24 & <[орших]>24 & <[тогтох]>24 & <[цохигдох]>24 & <[цохилох]>24 & <[цугларах]>24 & <[шохоорхох]>24 & <[эрхлэх]>24 & <[булаалдах]>23 & <[духах]>23 & <[дэрлэх]>23 & <[өхөөрдөх]>23 & <[зандрах]>23 & <[оргох]>23 & <[сэргэх]>23 & <[сэргээх]>23 & <[тархах]>23 & <[харамсах]>23 & <[харанхуйлах]>23 & <[хоргодох]>23 & <[шоолох]>23 & <[авирах]>22 & <[анхаарах]>22 & <[байлдах]>22 & <[гялсхийх]>22 & <[гялтганах]>22 & <[үлдэх]>22 & <[зангирах]>22 & <[зэмлэх]>22 & <[идэх]>22 & <[суулгах]>22 & <[ургах]>22 & <[хамгаалах]>22 & <[хариулах]>22 & <[хатируулах]>22 & <[хуваах]>22 & <[хуйлрах]>22 & <[хэвтэх]>22 & <[цайрах]>22 & <[чирэх]>22 & <[шигдэх]>22 & <[автагдах]>21 & <[автах]>21 & <[горьдох]>21 & <[дагжих]>21 & <[дайчлах]>21 & <[зуурах]>21 & <[инээлдэх]>21 & <[манарах]>21 & <[мөрөөдөх]>21 & <[мултлах]>21 & <[оролдох]>21 & <[тоглох]>21 & <[тэргүүлэх]>21 & <[халдах]>21 & <[харуулдах]>21 & <[хуулах]>21 & <[хялайх]>21 & <[чичрүүлэх]>21 & <[ялгах]>21 & <[бадруулах]>20 & <[гүйлдэх]>20 & <[гэлцэх]>20 & <[давших]>20 & <[далимдуулах]>20 & <[мэдэгдэх]>20 & <[намируулах]>20 & <[оргилох]>20 & <[сөгдөх]>20 & <[таглах]>20 & <[урхирах]>20 & <[хийлгэх]>20 & <[цуглуулах]>20 & <[шимэх]>20 & <[ялах]>20 & <[яралзуулах]>20 & <[алдлах]>19 & <[анивчих]>19 & <[бүрхэх]>19 & <[бутрах]>19 & <[гуйх]>19 & <[гуних]>19 & <[дүрслэх]>19 & <[жийх]>19 & <[үнэрлэх]>19 & <[өөрчлөгдөх]>19 & <[зориглох]>19 & <[мэдрэх]>19 & <[наалдах]>19 & <[оргих]>19 & <[сахих]>19 & <[сөрөх]>19 & <[сонгох]>19 & <[хирдхийх]>19 & <[цавчих]>19 & <[эрхэмлэх]>19 & <[эрчлэх]>19 & <[айлгах]>18 & <[айлтгах]>18 & <[ангайх]>18 & <[асгарах]>18 & <[ахах]>18 & <[багтах]>18 & <[буудах]>18 & <[гашуудах]>18 & <[дүрэлзэх]>18 & <[өөрчлөх]>18 & <[өмсөх]>18 & <[мөргөх]>18 & <[мултрах]>18 & <[нэрэх]>18 & <[таалах]>18 & <[талархах]>18 & <[татагдах]>18 & <[түшүүлэх]>18 & <[тухлах]>18 & <[хагацах]>18 & <[хөгжилдөх]>18 & <[хумих]>18 & <[хэрэх]>18 & <[баясгах]>17 & <[бөөгнөрөх]>17 & <[бодолхийлэх]>17 & <[дайралдах]>17 & <[дээрэмдэх]>17 & <[өнжих]>17 & <[өршөөх]>17 & <[ёслох]>17 & <[замхрах]>17 & <[захирах]>17 & <[илбэх]>17 & <[наах]>17 & <[нандигнах]>17 & <[нуугдах]>17 & <[сарвайх]>17 & <[сүүмэлзэх]>17 & <[сугадах]>17 & <[тавлах]>17 & <[хамах]>17 & <[харагдах]>17 & <[цацах]>17 & <[цухалдах]>17 & <[шаналах]>17 & <[шийдэх]>17 & <[ярих]>17 & <[бархирах]>16 & <[батлах]>16 & <[бувтнах]>16 & <[гатлах]>16 & <[гишгэлэх]>16 & <[гишгэх]>16 & <[доромжлох]>16 & <[нээгдэх]>16 & <[сандайлах]>16 & <[сөхөх]>16 & <[сугарах]>16 & <[сулрах]>16 & <[тайлбарлах]>16 & <[ташуурдах]>16 & <[тусгах]>16 & <[хослуулах]>16 & <[хувирах]>16 & <[хурах]>16 & <[царайлах]>16 & <[цацрах]>16 & <[цутгах]>16 & <[энэрэх]>16 & <[явуулах]>16 & <[барагдах]>15 & <[буцлах]>15 & <[давуулах]>15 & <[дамжлах]>15 & <[дамнах]>15 & <[үргэх]>15 & <[өнөржих]>15 & <[завдах]>15 & <[налах]>15 & <[нүргэлэх]>15 & <[саатах]>15 & <[сайшаах]>15 & <[салганах]>15 & <[сүлжих]>15 & <[сунах]>15 & <[сэжиглэх]>15 & <[тасхийх]>15 & <[тонгойх]>15 & <[тэврэлдэх]>15 & <[улайрах]>15 & <[ундрах]>15 & <[ухаарах]>15 & <[ухрах]>15 & <[учрах]>15 & <[хонох]>15 & <[хэвтүүлэх]>15 & <[шагших]>15 & <[шажигнах]>15 & <[шалгах]>15 & <[шулганах]>15 & <[айлчлах]>14 & <[алгадах]>14 & <[балмагдах]>14 & <[бүслэх]>14 & <[гомдох]>14 & <[гэмших]>14 & <[гэтэх]>14 & <[дүүргэх]>14 & <[үдэх]>14 & <[өндийлгөх]>14 & <[өнхрөх]>14 & <[завхах]>14 & <[зурах]>14 & <[имрэх]>14 & <[наадах]>14 & <[ойртуулах]>14 & <[судлах]>14 & <[сэнгэнэх]>14 & <[танилцах]>14 & <[тачигнах]>14 & <[тачигнуулах]>14 & <[уянгалах]>14 & <[хажуулдах]>14 & <[хүнгэнэх]>14 & <[хөөгдөх]>14 & <[хөтлөгдөх]>14 & <[хяламхийх]>14 & <[цомцойх]>14 & <[цохиулах]>14 & <[цухуйлгах]>14 & <[цэнхэрлэх]>14 & <[шүтэх]>14 & <[эгдүүцэх]>14 & <[эгүүлэх]>14 & <[эгнэх]>14 & <[эргэлзэх]>14 & <[алдрах]>13 & <[базах]>13 & <[бариулах]>13 & <[бөмбөрөх]>13 & <[гийгүүлэх]>13 & <[дуслуулах]>13 & <[үрэх]>13 & <[залгих]>13 & <[зогтусах]>13 & <[мяралзах]>13 & <[оцойх]>13 & <[сүндэрлэх]>13 & <[сургах]>13 & <[төсөөлөх]>13 & <[тулгарах]>13 & <[туугдах]>13 & <[туяарах]>13 & <[унших]>13 & <[уулгалах]>13 & <[хатгах]>13 & <[хөхрөлдөх]>13 & <[хошуурах]>13 & <[хэсэх]>13 & <[хялалзах]>13 & <[царайчлах]>13 & <[цойлох]>13 & <[шилжүүлэх]>13 & <[ширвэх]>13 & <[шувтрах]>13 & <[шулуудах]>13 & <[шургуулах]>13 & <[бадрах]>12 & <[бараалхах]>12 & <[барилах]>12 & <[бөхөлзөх]>12 & <[бодлогошрох]>12 & <[болих]>12 & <[бужигнах]>12 & <[гавшгайлах]>12 & <[гулсах]>12 & <[гуядах]>12 & <[гэлдрэх]>12 & <[давхилдах]>12 & <[үхэх]>12 & <[өвөртлөх]>12 & <[өрсөлдөх]>12 & <[өших]>12 & <[заалгах]>12 & <[заналхийлэх]>12 & <[зарсхийх]>12 & <[зууралдах]>12 & <[исгэрэх]>12 & <[манаргах]>12 & <[муужрах]>12 & <[нүүдэллэх]>12 & <[нүүх]>12 & <[ногоорох]>12 & <[нэгжих]>12 & <[нэмэгдэх]>12 & <[оролцох]>12 & <[савируулах]>12 & <[сүсэглэх]>12 & <[тайвшрах]>12 & <[тасдах]>12 & <[тэмтчих]>12 & <[угаах]>12 & <[угзрах]>12 & <[улих]>12 & <[умартах]>12 & <[уцаарлах]>12 & <[халхлах]>12 & <[хүндлэх]>12 & <[хөөцөлдөх]>12 & <[хувиргах]>12 & <[хэрэглэх]>12 & <[цувуулах]>12 & <[чөдөрлөх]>12 & <[шаламгайлах]>12 & <[шүүмжлэх]>12 & <[эвдрэх]>12 & <[эвдэх]>12 & <[эрээлжлэх]>12 & <[ялгарах]>12 & <[яралзах]>12 & <[ярзайлгах]>12 & <[алаглах]>11 & <[алслах]>11 & <[алхлах]>11 & <[амьдрах]>11 & <[амьсгалах]>11 & <[барилцах]>11 & <[бүлтийлгэх]>11 & <[бүртгэх]>11 & <[жартайлгах]>11 & <[үгүйлэх]>11 & <[үймэх]>11 & <[задрах]>11 & <[зүхэх]>11 & <[зөвшөөрөх]>11 & <[зурсхийх]>11 & <[ирмэх]>11 & <[найрлах]>11 & <[онийлгох]>11 & <[орилох]>11 & <[сүрдэх]>11 & <[солилцох]>11 & <[сочих]>11 & <[суунаглах]>11 & <[таашаах]>11 & <[талбих]>11 & <[тэгшлэх]>11 & <[урвах]>11 & <[уухилах]>11 & <[халшрах]>11 & <[харшуулах]>11 & <[хөгжих]>11 & <[хөөсрөх]>11 & <[хөхөх]>11 & <[хийсгэх]>11 & <[хилэгнэх]>11 & <[хориглох]>11 & <[цухуйх]>11 & <[цэвэрлэх]>11 & <[шингээх]>11 & <[шиншлэх]>11 & <[шуухитнуулах]>11 & <[эвлүүлэх]>11 & <[ярвайх]>11 & <[авалцах]>10 & <[авчруулах]>10 & <[алгасах]>10 & <[амилах]>10 & <[анзаарах]>10 & <[байгуулах]>10 & <[бахардах]>10 & <[гайхуулах]>10 & <[ганцаардах]>10 & <[голлох]>10 & <[давхцах]>10 & <[далдлах]>10 & <[дөлөх]>10 & <[жагсах]>10 & <[жадлах]>10 & <[өлгөх]>10 & <[өмгөөлөх]>10 & <[өшиглөх]>10 & <[ёолох]>10 & <[зөвлөх]>10 & <[ичингүйрэх]>10 & <[мандах]>10 & <[манхайх]>10 & <[мушгих]>10 & <[найруулах]>10 & <[нөхөх]>10 & <[нухлах]>10 & <[нэвтлэх]>10 & <[саравчлах]>10 & <[сүрдүүлэх]>10 & <[сорох]>10 & <[султах]>10 & <[сураглах]>10 & <[сууцгаах]>10 & <[сэлбэх]>10 & <[тооцох]>10 & <[тунарах]>10 & <[тунгаах]>10 & <[тэмдэглэх]>10 & <[униартах]>10 & <[хавчигдах]>10 & <[хадгалах]>10 & <[хазлах]>10 & <[хангинуулах]>10 & <[ханхлах]>10 & <[хүүрнэх]>10 & <[хүзүүдэх]>10 & <[хөврөх]>10 & <[хөнгөрөх]>10 & <[хөших]>10 & <[цоргих]>10 & <[цувралдах]>10 & <[цувруулах]>10 & <[чавхдах]>10 & <[чирэгдэх]>10 & <[шажигнуулах]>10 & <[шархирах]>10 & <[шилжих]>10 & <[шогших]>10 & <[ээрэх]>10 & <[явгалах]>10 & <[янгинах]>10 & <[аахилах]>9 & <[аминчлах]>9 & <[амрах]>9 & <[амтлах]>9 & <[ачих]>9 & <[бараантах]>9 & <[буруушаах]>9 & <[бэлэглэх]>9 & <[ганхах]>9 & <[гинших]>9 & <[гэрэлтүүлэх]>9 & <[давхцуулах]>9 & <[дуугаргах]>9 & <[дэвхцэх]>9 & <[дэвшүүлэх]>9 & <[жингэнэх]>9 & <[жуумалзах]>9 & <[үелзэх]>9 & <[үерхэх]>9 & <[зэллэх]>9 & <[ижилдэх]>9 & <[манаруулах]>9 & <[мансуурах]>9 & <[мөргөлдөх]>9 & <[наалдуулах]>9 & <[намирах]>9 & <[ноцолдох]>9 & <[нэгдэх]>9 & <[онилох]>9 & <[палхийх]>9 & <[сандах]>9 & <[сархийх]>9 & <[солонгорох]>9 & <[сонжих]>9 & <[сэлгүүлэх]>9 & <[сэрвэлзэх]>9 & <[сэрэх]>9 & <[тааруулах]>9 & <[татганах]>9 & <[таших]>9 & <[түгээх]>9 & <[тодруулах]>9 & <[тольдох]>9 & <[тохойлдох]>9 & <[тулгамдах]>9 & <[туух]>9 & <[тээглэх]>9 & <[угтуулах]>9 & <[ухах]>9 & <[хардах]>9 & <[хачирхах]>9 & <[хүнгэнүүлэх]>9 & <[холих]>9 & <[холхих]>9 & <[хорлох]>9 & <[хувцаслах]>9 & <[хугарах]>9 & <[хэсүүчлэх]>9 & <[цорвойлгох]>9 & <[цэнгэх]>9 & <[чандлах]>9 & <[чармайх]>9 & <[шаагих]>9 & <[шамлах]>9 & <[шарлах]>9 & <[шудрах]>9 & <[шуухитнах]>9 & <[элэгдэх]>9 & <[эрүүдэх]>9 & <[эрэнцэх]>9 & <[ээлжлүүлэх]>9 & <[ангайлгах]>8 & <[архирах]>8 & <[ахиулах]>8 & <[ачаалах]>8 & <[багшрах]>8 & <[барах]>8 & <[бүлтэлзүүлэх]>8 & <[бусгах]>8 & <[гөлөлзөх]>8 & <[гөлийх]>8 & <[дайлах]>8 & <[дарлах]>8 & <[даруулах]>8 & <[дүрвэх]>8 & <[үүрэглэх]>8 & <[үрчийлгэх]>8 & <[үсэргэх]>8 & <[өмөөрөх]>8 & <[зүүдлэх]>8 & <[зовох]>8 & <[зурайх]>8 & <[зэвүүцэх]>8 & <[илэрхийлэх]>8 & <[малтах]>8 & <[мөрөвчлөх]>8 & <[мөшгөх]>8 & <[мишээх]>8 & <[мэдүүлэх]>8 & <[мэлтэлзэх]>8 & <[нумлах]>8 & <[нутаглах]>8 & <[нямбайлах]>8 & <[олзлох]>8 & <[орчуулах]>8 & <[савсуулах]>8 & <[самардах]>8 & <[санаачлах]>8 & <[санаашрах]>8 & <[санагдуулах]>8 & <[сарталзуулах]>8 & <[сэтгэх]>8 & <[тамлах]>8 & <[татвалзах]>8 & <[түгдрэх]>8 & <[торолзох]>8 & <[тэвдэх]>8 & <[тэвчих]>8 & <[тэнийлгэх]>8 & <[улалзах]>8 & <[унгалдах]>8 & <[урсгах]>8 & <[учирлах]>8 & <[халиурах]>8 & <[ханилах]>8 & <[харжигнуулах]>8 & <[харьцуулах]>8 & <[хатгалдах]>8 & <[хүржигнүүлэх]>8 & <[хүрхрэх]>8 & <[хөндөлдөх]>8 & <[холдуулах]>8 & <[хувилах]>8 & <[хучих]>8 & <[хяхтнах]>8 & <[хяхтнуулах]>8 & <[чарлах]>8 & <[чимэглэх]>8 & <[чичирхийлэх]>8 & <[шавхуурдах]>8 & <[шаргалтах]>8 & <[шивших]>8 & <[шидэгдэх]>8 & <[шидэх]>8 & <[шимтэх]>8 & <[шинжлэх]>8 & <[шоволзох]>8 & <[эгнүүлэх]>8 & <[эгэх]>8 & <[эзэгнэх]>8 & <[ялгуух]>8 & <[яраглах]>8 & <[ятгах]>8 & <[арилах]>7 & <[ариутгах]>7 & <[асгаруулах]>7 & <[асрах]>7 & <[атирах]>7 & <[балартах]>7 & <[балбах]>7 & <[бишүүрхэх]>7 & <[боловсруулах]>7 & <[боох]>7 & <[бялхах]>7 & <[ганганах]>7 & <[гилжийлгэх]>7 & <[гозойлгох]>7 & <[гоморхох]>7 & <[гулдайх]>7 & <[гунихрах]>7 & <[гутрах]>7 & <[гялбалзах]>7 & <[дааварлах]>7 & <[дайтах]>7 & <[дайчлагдах]>7 & <[дүрсхийх]>7 & <[дугтрах]>7 & <[дуудагдах]>7 & <[дэвхрэх]>7 & <[дэлбэрэх]>7 & <[дэмжих]>7 & <[жаргах]>7 & <[жигнэх]>7 & <[өвдөх]>7 & <[өвөрлөх]>7 & <[зайлуулах]>7 & <[зангах]>7 & <[захих]>7 & <[зоригжуулах]>7 & <[зэрэглэх]>7 & <[идээшлэх]>7 & <[мөрлөх]>7 & <[мэлтийх]>7 & <[мэндлэх]>7 & <[мэхэсхийх]>7 & <[нэвсийх]>7 & <[олгойдох]>7 & <[онгойх]>7 & <[отох]>7 & <[поодойх]>7 & <[сажлах]>7 & <[самнах]>7 & <[согтуурах]>7 & <[сонсогдох]>7 & <[суралцах]>7 & <[сэжлэх]>7 & <[сэржигнэх]>7 & <[таарах]>7 & <[тавигдах]>7 & <[таталдах]>7 & <[тахих]>7 & <[төрүүлэх]>7 & <[тодорхойлох]>7 & <[тоомсорлох]>7 & <[тулалдах]>7 & <[тэлэх]>7 & <[тээнэгэлзэх]>7 & <[уйтгарлах]>7 & <[улайлгах]>7 & <[урагдах]>7 & <[устгах]>7 & <[уухайлах]>7 & <[хавчуулах]>7 & <[хазах]>7 & <[хайхрах]>7 & <[халаглах]>7 & <[ханьсах]>7 & <[хариуцах]>7 & <[хатирах]>7 & <[хүүрнэлдэх]>7 & <[хөвчлөх]>7 & <[хөлөглөх]>7 & <[хормойлох]>7 & <[хулжих]>7 & <[хуцах]>7 & <[хэмхчих]>7 & <[цовхрох]>7 & <[цовхчих]>7 & <[цугларуулах]>7 & <[цэцэглэх]>7 & <[чимхэх]>7 & <[чимчигнэх]>7 & <[шивнэлдэх]>7 & <[шигтгэх]>7 & <[шидлэх]>7 & <[шилгээх]>7 & <[шимшрэх]>7 & <[ширгэх]>7 & <[ширхэгчлэх]>7 & <[шургалах]>7 & <[эвхрэх]>7 & <[ярах]>7 & <[алалдах]>6 & <[алдагдах]>6 & <[алжаах]>6 & <[алиалах]>6 & <[алцайх]>6 & <[анхилах]>6 & <[архиралдах]>6 & <[аюух]>6 & <[базлах]>6 & <[барайлгах]>6 & <[барзайх]>6 & <[бүдгэрэх]>6 & <[бүдчих]>6 & <[богтлох]>6 & <[булаацалдах]>6 & <[бэлдэх]>6 & <[бэлчих]>6 & <[бясалгах]>6 & <[гадарлах]>6 & <[гүйцэтгэх]>6 & <[гийнах]>6 & <[гудайх]>6 & <[даарах]>6 & <[давчдах]>6 & <[дүүжлэх]>6 & <[дийлдэх]>6 & <[довтолгох]>6 & <[дугуйрах]>6 & <[дулаацах]>6 & <[дургүйцэх]>6 & <[дурлах]>6 & <[дэвслэх]>6 & <[ерөөх]>6 & <[жирвэлзэх]>6 & <[жишээлэх]>6 & <[үгтээх]>6 & <[үхэлдэх]>6 & <[өмөлзүүлэх]>6 & <[өндөлзөх]>6 & <[өнхрүүлэх]>6 & <[өртөх]>6 & <[зангируулах]>6 & <[зарагдах]>6 & <[захирагдах]>6 & <[зүрхлэх]>6 & <[зугаацах]>6 & <[зулгаах]>6 & <[зэвүүрхэх]>6 & <[илтгэх]>6 & <[маажлах]>6 & <[марсайх]>6 & <[минчийх]>6 & <[мурилзах]>6 & <[мэлрэх]>6 & <[мэхэлзэх]>6 & <[намилзах]>6 & <[нотлох]>6 & <[нэвчих]>6 & <[огоорох]>6 & <[огших]>6 & <[ойшоох]>6 & <[салгалах]>6 & <[сарвалзах]>6 & <[сүйтгэх]>6 & <[сүрэглэх]>6 & <[сугадалцах]>6 & <[суллах]>6 & <[сунжруулах]>6 & <[тайтгаруулах]>6 & <[түгэх]>6 & <[төлөөлөх]>6 & <[томилогдох]>6 & <[томилох]>6 & <[туслах]>6 & <[тэмцэлдэх]>6 & <[тэсэх]>6 & <[унтах]>6 & <[ургуулах]>6 & <[уриалах]>6 & <[урьтах]>6 & <[халуурах]>6 & <[харамлах]>6 & <[хаягдах]>6 & <[хөхүүлэх]>6 & <[ховдоглох]>6 & <[хоржигнох]>6 & <[хорчийх]>6 & <[хуваалцах]>6 & <[цаашлах]>6 & <[цахилах]>6 & <[цацруулах]>6 & <[цөлмөх]>6 & <[цочисхийх]>6 & <[цэнхэртэх]>6 & <[цээрлэх]>6 & <[чангаруулах]>6 & <[чацуулах]>6 & <[чиглүүлэх]>6 & <[чихцэлдэх]>6 & <[чичих]>6 & <[чулуудах]>6 & <[шаардах]>6 & <[шавилах]>6 & <[шагшрах]>6 & <[шалтгаалах]>6 & <[шамдах]>6 & <[шархдах]>6 & <[шахалдах]>6 & <[шүлэглэх]>6 & <[шижигнэх]>6 & <[шийтгэх]>6 & <[ширүүсэх]>6 & <[шорлох]>6 & <[шулганалдах]>6 & <[элдэх]>6 & <[элэглэх]>6 & <[эмзэглэх]>6 & <[эцэх]>6 & <[ээх]>6 & <[ядрах]>6 & <[янзлах]>6 & <[янцаглах]>6 & <[ярзайх]>6 & <[аашлах]>5 & <[аврах]>5 & <[агнах]>5 & <[адгах]>5 & <[ажиллах]>5 & <[амраглах]>5 & <[ангилах]>5 & <[арчигдах]>5 & <[аядах]>5 & <[аялдах]>5 & <[багтрах]>5 & <[бардамнах]>5 & <[баривчлах]>5 & <[бартах]>5 & <[бүгших]>5 & <[бүүвэйлэгдэх]>5 & <[бөглөх]>5 & <[бөмбөрүүлэх]>5 & <[бөхийлгөх]>5 & <[болгоох]>5 & <[боогдох]>5 & <[бузарлах]>5 & <[булгилах]>5 & <[бургилах]>5 & <[бурзайх]>5 & <[буудаллах]>5 & <[буцалгах]>5 & <[бэлчээрлэх]>5 & <[бэхлэх]>5 & <[гансрах]>5 & <[гаргуулах]>5 & <[годройтох]>5 & <[годхийх]>5 & <[гонсойх]>5 & <[гудайлгах]>5 & <[гулгах]>5 & <[гуниглах]>5 & <[гээх]>5 & <[даатгах]>5 & <[давслах]>5 & <[дагалцах]>5 & <[дайрагдах]>5 & <[дайруулах]>5 & <[дайсагнах]>5 & <[дүнгэнэх]>5 & <[долгилох]>5 & <[доргих]>5 & <[дотносох]>5 & <[дотночлох]>5 & <[дурандах]>5 & <[дуртгах]>5 & <[дуулалдах]>5 & <[үүрүүлэх]>5 & <[үзүүрлэх]>5 & <[үзэлцэх]>5 & <[үйлдэх]>5 & <[үнэмших]>5 & <[өөдлөх]>5 & <[өргөжих]>5 & <[зайлсхийх]>5 & <[залрах]>5 & <[занах]>5 & <[зүглэх]>5 & <[зүдрэх]>5 & <[зөгнөх]>5 & <[зөрөх]>5 & <[зочлох]>5 & <[ижилсэх]>5 & <[илгээх]>5 & <[илрүүлэх]>5 & <[майлалдах]>5 & <[мартагдах]>5 & <[мацах]>5 & <[мөөрөх]>5 & <[мишилзэх]>5 & <[мурилзуулах]>5 & <[мухардах]>5 & <[мушгирах]>5 & <[мэдэлцэх]>5 & <[мэлтэлзүүлэх]>5 & <[навсайх]>5 & <[нүүлгэх]>5 & <[нойрмоглох]>5 & <[нойрсох]>5 & <[нудрах]>5 & <[нэрлэх]>5 & <[овойх]>5 & <[огтчих]>5 & <[ойчих]>5 & <[омогших]>5 & <[онгойлгох]>5 & <[оргуулах]>5 & <[паржигнуулах]>5 & <[сайрхах]>5 & <[сарвалзуулах]>5 & <[сарних]>5 & <[сартайлгах]>5 & <[сүвэгчлэх]>5 & <[сүлжилдэх]>5 & <[сүслэх]>5 & <[сөргүүлэх]>5 & <[сийрүүлэх]>5 & <[соёх]>5 & <[солбих]>5 & <[солигдох]>5 & <[солих]>5 & <[сонсдох]>5 & <[сувилах]>5 & <[сумлах]>5 & <[сэвэлзэх]>5 & <[сэгэх]>5 & <[сэлэх]>5 & <[сэргийлэх]>5 & <[тайвшруулах]>5 & <[танилцуулах]>5 & <[таниулах]>5 & <[тарчилгах]>5 & <[тасалдах]>5 & <[тасалдуулах]>5 & <[татгалзах]>5 & <[татлах]>5 & <[татрах]>5 & <[таширлах]>5 & <[түүртэх]>5 & <[түлхэлцэх]>5 & <[түрхэх]>5 & <[төгсгөх]>5 & <[төөнөх]>5 & <[толгойлох]>5 & <[тонгорцоглох]>5 & <[туурвих]>5 & <[тэгнэх]>5 & <[тэнүүчлэх]>5 & <[тэнхрүүлэх]>5 & <[тэсвэрлэх]>5 & <[тэтгэх]>5 & <[углах]>5 & <[улангасах]>5 & <[унтрах]>5 & <[урамдах]>5 & <[урамших]>5 & <[уугиулах]>5 & <[уужрах]>5 & <[ууцгаах]>5 & <[ухуулах]>5 & <[хажуулах]>5 & <[хамрах]>5 & <[хамтатгах]>5 & <[хамхих]>5 & <[ханарах]>5 & <[хасах]>5 & <[хатуужих]>5 & <[хүлэх]>5 & <[хүлээлгэх]>5 & <[хүндрэх]>5 & <[хүсэмжлэх]>5 & <[хөллөх]>5 & <[хөлслөх]>5 & <[хөндийрөх]>5 & <[хөрвөх]>5 & <[хөтлүүлэх]>5 & <[хорсгох]>5 & <[хорхойтох]>5 & <[хуваагдах]>5 & <[хуралдуулах]>5 & <[хэвтэцгээх]>5 & <[хэрэлдэх]>5 & <[цагаарах]>5 & <[цогцлох]>5 & <[цурхирах]>5 & <[цэлэлзэх]>5 & <[чангаах]>5 & <[чийхрах]>5 & <[чилийх]>5 & <[чинэрэх]>5 & <[шамдгайлах]>5 & <[шахагдах]>5 & <[шинэтгэх]>5 & <[ширүүлэх]>5 & <[шогшрох]>5 & <[шумбах]>5 & <[шунах]>5 & <[шуух]>5 & <[эвшээх]>5 & <[эзгүйрэх]>5 & <[элбэх]>5 & <[эмээллэх]>5 & <[энэх]>5 & <[эрмэлзэх]>5 & <[эрээлэх]>5 & <[ягаарах]>5 & <[яйрах]>5 & <[ярагдах]>5
QFLEX: н & н & н & н & н & н & н & # & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & # & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н
REVWORD: надла & натат & награг & нарах & надя & нахйаг & нэтриш & нээл}FA40+U{х & налуугад & налряаб & нэлгэсмээни & нособ & нанас & нэрвэт & нэрс}FA40+U{ & нохринос & нэри & ничоц & натгу & нарад & наригшах & нэцгэрэз & налгижа & нэз}FA40+U{ & нэр}FA40+U{}FA40+U{ш & нотрйо & нэдэм & нарйад & нэлгич & н}9E40+U{лт}9E40+U{х & нихвад & нуус & надууд & назлаляг & налйу & ниш}FA40+U{т & налууро & нагнус & наглууб & нэлжлээ & надгарад & н}9E40+U{лд}9E40+U{х & нээни & налут & н}9E40+U{рл}9E40+U{г & нэл}FA40+U{}FA40+U{цэгрэ & надхаб & налсат & нэмэн & налрйах & нихро & нэнвиш & нээн & ноихоз & насруд & носгоз & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & н}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{рх}9E40+U{с & ниход & нэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & надигназ & надууру & навад & нарсат & нихоц & насяаб & н}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & надлигууш & нина & налйаз & надганас & налуутат & нэр}FA40+U{}FA40+U{ & нэсин & наврах & нэдлэгрэ & нану & надаагсьма & нангач & нодгодоб & носнос & нинат & нэцлэр}FA40+U{х & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & надладух & нахаш & нэрэ & нодром & нэрсгэс & нордот & нэрчич & нагта & наливаз & натгам & нарчва & наляа & нйидн}9E40+U{ & нолоот & нэцмэт & нацлиря & ногсоб & нишгиж & налагус & налуурйот & налрах & ноблох & нэлзэ & нахрахаб & нэгти & нооро & нигууш & ничаава & налуузлаляг & нартмах & н}9E40+U{г}9E40+U{ & нэхэн & надмихуб & нолтвод & нарагууд & насут & нйарах & нэнгэвиш & нахратма & налууруб & налчвац & нэглэд & налдаз & нодлох & надаараб & нэлг}FA40+U{ & нэзлэриж & надагра & нэхл}FA40+U{т & назлуу & нэцлэлэх & нэриш & нээмэ & нууса & наглаз & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{з & нироз & натгуз & нэлцгэ & нэгтлэб & нолдгод & нэртвэн & ничвах & нэлйирхнэ & нэц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & нацуб & нэгт}FA40+U{з & налуироз & надлару & налуурах & нодлилох & нахваш & нагруш & нарйамла & надгираб & ниж}FA40+U{ & нэдгэз}FA40+U{ & н}9E40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{ & нариблаз & нэгл}FA40+U{з & нэл}FA40+U{}FA40+U{цгэрэз & нагйан & нэл}FA40+U{}FA40+U{мэт & нэртмэт & наривах & наднах & надларигшах & наляах & нэл}FA40+U{}FA40+U{длэгрэ & навя & надмичаб & нэтлэрэг & наллад & нэл}FA40+U{}FA40+U{д & н}9E40+U{х}9E40+U{д & н}9E40+U{рм}9E40+U{н & нолтго & нахруузло & нэр}FA40+U{т & нилах & н}9E40+U{рх}9E40+U{х & нарвуц & налагяа & нэршиб & нолиром & ноглйо & н}9E40+U{р}9E40+U{т & налуужну & наряу & налууд & нэдгэд & нэгс}FA40+U{}FA40+U{ & н}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & нинвоз & н}9E40+U{хл}9E40+U{м & нишро & нотгот & нодгихоц & нолихоц & наралгуц & нохроохош & нэлхрэ & надлаалуб & нахуд & нэлрэд & н}9E40+U{др}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{ & нардназ & ногро & нэгрэс & нээгрэс & нахрат & насмарах & налйухнарах & нодогрох & нолоош & нарива & нараахна & надлйаб & нйихсляг & нанагтляг & нэдл}FA40+U{ & наригназ & нэлмэз & нэди & наглуус & нагру & налаагмах & налуирах & налууритах & наавух & нарлйух & нэтвэх & нарйац & нэрич & нэдгиш & надгатва & натва & нодьрог & нижгад & налчйад & нарууз & нэдлээни & наранам & н}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & налтлум & нодлоро & нолгот & нэл}FA40+U{}FA40+U{грэт & надлах & надлуурах & налуух & нйалях & нэл}FA40+U{}FA40+U{рчич & нагля & налуурдаб & нэдлй}FA40+U{г & нэцлэг & нишвад & налуудмилад & нэдгэдэм & налууриман & нолигро & н}9E40+U{дг}9E40+U{с & налгат & нарихру & нэглйих & налуулгуц & нэмиш & наля & налуузларя & налдла & ничвина & нэхр}FA40+U{б & нартуб & нйуг & нинуг & нэлср}FA40+U{д & нйиж & нэлрэн}FA40+U{ & н}9E40+U{дг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & нолгироз & нэрдэм & надлаан & нигро & нихас & н}9E40+U{р}9E40+U{с & ногнос & нйихдрих & ничвац & нэлмэхрэ & нэлчрэ & наглйа & нагтлйа & нйагна & нарагса & наха & натгаб & надууб & надуушаг & нэзлэр}FA40+U{д & н}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & н}9E40+U{см}9E40+U{ & н}9E40+U{гр}9E40+U{м & нартлум & нэрэн & налаат & нахралат & надгатат & нэл}FA40+U{}FA40+U{ш}FA40+U{т & налхут & нацагах & н}9E40+U{длижг}9E40+U{х & нимух & нэрэх & нагсяаб & н}9E40+U{р}9E40+U{нг}9E40+U{}9E40+U{б & нэлйихлодоб & надларйад & нэдмэрээд & нижн}9E40+U{ & н}9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & нолс}1540+U{ & нархмаз & нарихаз & нэбли & наан & нангиднан & надгуун & нйаврас & нэзлэм}FA40+U{}FA40+U{с & надагус & налват & намах & надгарах & нацац & надлахуц & наланаш & нэдйиш & ниря & нарихраб & налтаб & нантвуб & налтаг & нэлэгшиг & нэгшиг & нолжмород & нэдгээн & налйаднас & н}9E40+U{х}9E40+U{с & нарагус & нарлус & налраблйат & надруушат & нагсут & налуулсох & наривух & нарух & налйарац & нарцац & нагтуц & нэрэнэ & налуувя & надгараб & налцуб & налуувад & налжмад & нанмад & нэгр}FA40+U{ & нижр}9E40+U{н}9E40+U{ & надваз & налан & нэлэгр}FA40+U{н & натаас & наашйас & нанаглас & нижл}FA40+U{с & нанус & нэлгижэс & нйихсат & нйогнот & нэдлэрвэт & нарйалу & нардну & нарааху & нарху & нарчу & нонох & нэл}FA40+U{}FA40+U{твэх & нишгаш & нангижаш & наглаш & нанаглуш & налчлйа & надагла & надгамлаб & нэлс}FA40+U{б & нодмог & нишмэг & нэтэг & нэгр}FA40+U{}FA40+U{д & нэд}FA40+U{ & н}9E40+U{глйидн}9E40+U{ & н}9E40+U{рхн}9E40+U{ & нахваз & наруз & нэрми & надаан & налуутрйо & налдус & нэнэгнэс & нацлинат & нангичат & налуунгичат & налагняу & надлуужах & нэнэгн}FA40+U{х & н}9E40+U{дг}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{дг}9E40+U{лт}9E40+U{х & нйихмалях & нйоцмоц & налуихоц & наглйухуц & нэлрэхнэц & нэт}FA40+U{ш & нэц}FA40+U{}FA40+U{дгэ & нэл}FA40+U{}FA40+U{гэ & нэнгэ & нэзлэгрэ & нардла & назаб & налуираб & н}9E40+U{р}9E40+U{бм}9E40+U{б & нэл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & налуулсуд & нэр}FA40+U{ & ниглаз & насутгоз & назларям & нйоцо & нэлрэдн}FA40+U{с & нагрус & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & нараглут & надгуут & нараяут & нишну & налаглуу & нагтах & н}9E40+U{дл}9E40+U{рх}9E40+U{х & наруушох & нэсэх & назлалях & налчйарац & нолйоц & нэл}FA40+U{}FA40+U{жлиш & нэвриш & нартвуш & надуулуш & налуугруш & нардаб & нахлаараб & налираб & н}9E40+U{зл}9E40+U{х}9E40+U{б & норшоголдоб & нилоб & нангижуб & налйагшваг & наслуг & надяуг & нэрдлэг & надлихвад & нэх}FA40+U{ & н}9E40+U{лтр}9E40+U{в}9E40+U{ & н}9E40+U{дл}9E40+U{ср}9E40+U{ & ниш}9E40+U{ & наглааз & нэлйихланаз & нйихсраз & надларууз & нэрэгси & награнам & наржуум & нэллэд}FA40+U{}FA40+U{н & н}FA40+U{}FA40+U{н & нороогон & нижгэн & нэдгэмэн & ноцлоро & налууривас & нэлгэс}FA40+U{с & наршвйат & надсат & ничтмэт & наагу & нарзгу & нилу & натраму & налраацу & налхлах & нэлдн}FA40+U{х & н}9E40+U{дл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & нагривух & нэлгэрэх & налуувуц & н}9E40+U{лр}9E40+U{д}9E40+U{ч & налйагмалаш & нэлжм}FA40+U{}FA40+U{ш & нэрдвэ & нэдвэ & нэлжлээрэ & нарагля & назларя & наглйазря & налгала & налсла & налхла & нардьма & налагсьма & нацлираб & нэглйитл}FA40+U{б & нэгтр}FA40+U{б & наглйатраж & нэлй}FA40+U{г}FA40+U{ & нэмй}FA40+U{ & нардаз & нэх}FA40+U{з & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & нйихсруз & нэмри & налрйан & ноглйино & нолиро & нэдр}FA40+U{с & ноцлилос & ничос & налгануус & наашаат & ниблат & нэлшгэт & навру & налихуу & наршлах & налуушрах & нижг}9E40+U{х & н}9E40+U{рс}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{х}9E40+U{х & нэгсйих & нэнгэлих & нолгирох & нйухуц & нэлрэвэц & нээгниш & нэлшниш & налуунтихууш & нэл}FA40+U{}FA40+U{лвэ & нйавря & нацлава & налуурчва & насагла & налима & нараазна & налуугйаб & надрахаб & налуухйаг & надраацнаг & ноллог & нацхвад & налдлад & н}9E40+U{л}9E40+U{д & насгаж & налдаж & н}9E40+U{гл}9E40+U{ & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{гм}9E40+U{ & н}9E40+U{лгиш}9E40+U{ & ноло}1540+U{ & н}9E40+U{лв}9E40+U{з & нэрй}FA40+U{гничи & наднам & нйахнам & нигшум & налуурйан & н}9E40+U{х}9E40+U{н & налхун & нэлтвэн & налчварас & нэл}FA40+U{}FA40+U{др}FA40+U{с & норос & натлус & налгарус & наагцуус & нэблэс & ноцоот & наранут & наагнут & нэлгэдмэт & натраину & надгичвах & налагдах & налзах & налуунигнах & налхнах & нэнр}FA40+U{}FA40+U{х & нэд}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & н}9E40+U{рв}9E40+U{х & н}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{х & ниш}9E40+U{х & нигроц & надларвуц & налуурвуц & надхвач & нэдгэрич & налуунгижаш & нарихраш & нижлиш & нишгош & нэрээ & налагвя & нанигня & налихаа & налчнима & нарма & налтма & нича & натнаараб & наашууруб & нэлгэлэб & нахнаг & нишниг & нэл}FA40+U{}FA40+U{тлэрэг & налууцхвад & награгууд & нэцхвэд & нэл}FA40+U{}FA40+U{швэд & нэнэгниж & назламууж & нэзле}FA40+U{ & нэхре}FA40+U{ & нэллэз & нэдлижи & налууранам & нарууснам & н}9E40+U{дл}9E40+U{гр}9E40+U{м & налуудлаан & нариман & нодлоцон & нэдгэн & нолино & нйихлап & наднас & нйихрас & норогнолос & нижнос & нэл}FA40+U{}FA40+U{глэс & нэзлэврэс & нэрэс & налуураат & нанагтат & нишат & нээг}FA40+U{т & налуурдот & нодьлот & нодлйохот & надмаглут & нуут & нэлгээт & налуутгу & наху & надрах & нахричах & нэл}FA40+U{}FA40+U{нэгн}FA40+U{х & нилох & нихлох & нолрох & налсацвух & нарагух & нэлч}FA40+U{}FA40+U{сэх & ноглйовроц & нэгнэц & налднач & нйамрач & нигааш & налмаш & налраш & нардуш & нантихууш & нэдгэлэ & нэд}FA40+U{}FA40+U{рэ & нэцнэрэ & нэл}FA40+U{}FA40+U{лжлээ & наглйагна & нарихра & налуиха & налаача & наршгаб & нараб & нэл}FA40+U{}FA40+U{злэтл}FA40+U{б & нагсуб & н}9E40+U{зл}9E40+U{л}9E40+U{г & нйил}9E40+U{г & налйад & налрад & налуурад & нэвр}FA40+U{д & нэлгэр}FA40+U{}FA40+U{ & нэглйичр}FA40+U{ & нэгрэс}FA40+U{ & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ & нэлд}FA40+U{}FA40+U{з & новоз & нйаруз & нэц}FA40+U{}FA40+U{вэз & нэлйихрэли & натлам & н}9E40+U{лчв}9E40+U{р}9E40+U{м & н}9E40+U{гш}9E40+U{м & нээшим & нэл}FA40+U{}FA40+U{дэм & нэзлэтлэм & налмун & налгатун & налйабмян & нолзло & налуучро & налуусвас & надрамас & налчаанас & наршаанас & налуудганас & налуузлатрас & нэгтэс & налмат & назлавтат & нэрдг}FA40+U{т & нозлорот & нэдвэт & ничвэт & нэглйинэт & назлалу & надлагну & нагсру & налричу & наруилах & налинах & налуунгижрах & налууцьрах & надлагтах & нэл}FA40+U{}FA40+U{нгижр}FA40+U{х & нэрхр}FA40+U{х & н}9E40+U{дл}9E40+U{дн}9E40+U{х & налуудлох & наливух & ничух & нантхях & налуунтхях & налрач & нэлгэмич & нэлйихричич & надруухваш & натлаграш & нишвиш & нэдгэдиш & нэдиш & нэтмиш & нэлжниш & нозловош & нэл}FA40+U{}FA40+U{нгэ & нэгэ & нэнгэзэ & нуугля & налгаря & нагтя & налира & нагтуира & налуурагса & нарса & нарита & натралаб & наблаб & нэхр}FA40+U{}FA40+U{шиб & налуурсволоб & нооб & нахляб & нанагнаг & нэглйижлиг & ноглйозог & нохромог & нйадлуг & нархинуг & нартуг & назлабляг & налраваад & натйад & надгалчйад & нйихср}FA40+U{д & нартгуд & надгадууд & нэрхвэд & нэрэблэд & нижмэд & награж & нэнгиж & н}9E40+U{дв}9E40+U{ & н}9E40+U{лр}9E40+U{в}9E40+U{ & налуулйаз & нагназ & нихаз & налуужгироз & нэлгэрэз & нэлшээди & н}9E40+U{лр}9E40+U{м & нйитлэм & нэлднэм & нйихсэхэм & нйисвэн & нодйогло & нйогно & ното & нйодооп & налжас & нанмас & наруутгос & нодгоснос & нацларус & нэлжэс & нэнгижрэс & нараат & надгиват & надлатат & нихат & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & нолйохродот & нолросмоот & надлалут & нэлэт & нэзлэгэнээт & налрагтйу & наглйалу & надгару & нагтсу & налйахуу & налуучвах & назах & нархйах & налгалах & насьнах & нацуирах & наритах & нэдлэнр}FA40+U{}FA40+U{х & н}9E40+U{лчв}9E40+U{х & н}9E40+U{лг}9E40+U{л}9E40+U{х & нолйомрох & нижлух & нацух & ничхмэх & норхвоц & ничхвоц & налууралгуц & нэлгэцэц & нэхмич & нэнгичмич & нэдлэнвиш & нэгтгиш & нэлдиш & нээглиш & нэршмиш & нэгриш & нэлчгэхриш & налагруш & нэрхвэ & наря & надлала & надгадла & наажла & налаила & нйацла & налихна & надларихра & нуюа & налзаб & наглйараб & нйазраб & нэрэгд}FA40+U{б & ничд}FA40+U{б & нолтгоб & надлацаалуб & нэдлэб & ничлэб & нагласяб & налрадаг & нэгтэцй}FA40+U{г & нанйиг & нйадуг & нараад & надчвад & нэлж}FA40+U{}FA40+U{д & нэдлйид & ноглотвод & нарйугуд & нацаалуд & нэцй}FA40+U{груд & налруд & нэлсвэд & н}9E40+U{}9E40+U{ре & нэзлэвриж & нэлээшиж & нээтг}FA40+U{ & нэдлэх}FA40+U{ & нэл}FA40+U{}FA40+U{зл}9E40+U{м}9E40+U{ & н}9E40+U{зл}9E40+U{дн}9E40+U{ & нэл}FA40+U{}FA40+U{рхн}9E40+U{ & н}9E40+U{тр}9E40+U{ & налууригназ & надгараз & надгарихаз & нэлхр}FA40+U{з & нацаагуз & нааглуз & нэхр}FA40+U{}FA40+U{вэз & нэгтли & налжаам & нйасрам & нйичним & назлирум & нэрлэм & нэзлэхэм & назлиман & нолтон & ничвэн & нороого & нишго & ноошйо & налаглас & назлаврас & нэгтй}FA40+U{с & нэлгэр}FA40+U{с & нацладагус & наллус & налууржнус & налуурагтйат & нэг}FA40+U{т & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & нодголимот & нолимот & налсут & нэдлэцмэт & нэсэт & натну & налуугру & налаиру & натьру & наруулах & налмарах & надгяах & нэл}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & нолгодвох & нонгижрох & нйичрох & нацлаавух & налшаац & налихац & налуурцац & н}9E40+U{мл}9E40+U{ц & нйихсичоц & нэтрэхнэц & нэлрээц & налуурагнач & налууцач & нэл}FA40+U{}FA40+U{лгич & нэдлэцхич & ничич & надуулуч & надрааш & наливаш & наршгаш & налаагтлаш & надмаш & надхраш & надлахаш & нэлгэл}FA40+U{ш & нэнгижиш & нэгтйиш & нэс}FA40+U{}FA40+U{риш & нолрош & надланаглуш & нэдлэ & нэлгэлэ & нэлгэзмэ & нэцэ & нээ & нардя & налзня & налгацня & нйазря & налшаа & нарва & нанга & нагда & наллижа & налгарма & налигна & надгичра & надяа & надляа & нартгаб & нанмадраб & налчвираб & натраб & нишг}FA40+U{б & нэдгэлйэв}FA40+U{}FA40+U{б & н}9E40+U{лг}9E40+U{б & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{бм}9E40+U{б & н}9E40+U{глйих}9E40+U{б & нооглоб & нодгооб & налразуб & налиглуб & налигруб & нйазруб & налладууб & наглацуб & нэлрээчлэб & нэлхэб & нарснаг & налууграг & нотйордог & нйихдог & нйосног & наглйадуг & наглуг & налгинуг & нээг & нагтаад & налсвад & нацлагад & надгарйад & налуурйад & нангасйад & нэнэгн}FA40+U{д & нолиглод & нигрод & носонтод & нолчонтод & наднаруд & нагтруд & надлалууд & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{}FA40+U{ & нэлр}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & нэцлэз}FA40+U{ & нэдлй}FA40+U{ & нишмэн}FA40+U{ & н}9E40+U{лд}9E40+U{}9E40+U{ & ниж}9E40+U{гр}9E40+U{ & нйихслйаз & нарлаз & наназ & нэлг}FA40+U{з & нэрд}FA40+U{з & н}9E40+U{нг}9E40+U{з & н}9E40+U{р}9E40+U{з & нолчоз & нэслижи & нээгли & нэл}FA40+U{}FA40+U{рли & надлалйам & надгатрам & нацам & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м & нэзлишим & налуузлирум & надрахум & наригшум & нэцлэдэм & нэл}FA40+U{}FA40+U{злэтлэм & нйасван & нэгл}FA40+U{}FA40+U{н & нолгомрйон & носрйон & нардун & нэлрэн & нйово & ничтго & ничйо & нишгомо & ноглйогно & налуугро & налуунгижрап & нахрйас & налуузлаврас & нинрас & наглйатрас & нэлчгэв}FA40+U{с & нэдлижл}FA40+U{с & нэлс}FA40+U{с & нэл}FA40+U{}FA40+U{гр}9E40+U{с & нэл}FA40+U{}FA40+U{рйис & н}1540+U{ос & ниблос & нодгилос & нилос & нодснос & наливус & налмус & нэзлэвэс & нэгэс & нэлэс & нэлйигрэс & налууршвйат & налууцлинат & налуинат & нагличрат & надласат & налуудласат & назлагтат & налтат & нартат & налришат & нэтр}FA40+U{}FA40+U{т & нэцлэхл}FA40+U{т & нэхр}FA40+U{т & н}9E40+U{гсг}9E40+U{т & н}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{т & нолйоглот & нолгоцрогнот & нивруут & нэнгэт & нэлч}FA40+U{}FA40+U{нэт & нэл}FA40+U{}FA40+U{рхнэт & нэлрэвсэт & нэгтэт & налгу & насагналу & нартну & надмару & нишмару & налуигуу & наржуу & наагцуу & налууху & налуужах & нармах & нагтатмах & нихмах & наранах & насах & нижуутах & нэл}FA40+U{х & нэглээл}FA40+U{х & нэрдн}FA40+U{х & нэлжмэс}FA40+U{х & н}9E40+U{лл}9E40+U{х & н}9E40+U{лсл}9E40+U{х & н}9E40+U{рйидн}9E40+U{х & н}9E40+U{вр}9E40+U{х & нэл}FA40+U{}FA40+U{лт}9E40+U{х & ногсрох & нотйохрох & надгаавух & налуудларух & нээгцэтвэх & нэдлэрэх & нараагац & нолцгоц & нарихруц & нэзлэлэц & наагнач & нархйич & нйилич & нэрэнич & налйагдмаш & надгахаш & нэгтэниш & нэл}FA40+U{}FA40+U{риш & норшгош & набмуш & нануш & нууш & нээшвэ & нэрй}FA40+U{гзэ & нэблэ & нэллээмэ & нэнэ & нэзлэмрэ & нэлээрэ & нараагя & нарйя & надгаря
FREQ: 21963
FREQALL: 27533
RANG: 8
QWORDF: <алдан>315 & <татан>298 & <гарган>286 & <харан>284 & <ядан>254 & <гайхан>252 & <ширтэн>242 & <хүлээн>188 & <дагуулан>177 & <баярлан>175 & <инээмсэглэн>174 & <босон>158 & <санан>154 & <тэврэн>151 & <үсрэн>142 & <сонирхон>138 & <ирэн>136 & <цочин>136 & <угтан>130 & <даран>129 & <хашгиран>127 & <зэрэгцэн>126 & <ажиглан>124 & <үзэн>122 & <шүүрэн>120 & <ойртон>117 & <мэдэн>109 & <дайран>107 & <чиглэн>95 & <хөтлөн>92 & <давхин>89 & <суун>85 & <дуудан>79 & <гялалзан>77 & <уйлан>77 & <түшин>75 & <оруулан>73 & <сунган>73 & <буулган>72 & <ээлжлэн>71 & <дарагдан>70 & <хөдлөн>70 & <инээн>69 & <тулан>69 & <гөлрөн>68 & <эргэцүүлэн>66 & <бахдан>62 & <таслан>62 & <нэмэн>59 & <хайрлан>59 & <орхин>58 & <шивнэн>58 & <нээн>57 & <зохион>56 & <дурсан>55 & <зогсон>55 & <түрүүлэн>55 & <хөөн>55 & <сөхрөн>54 & <дохин>53 & <өгүүлэн>53 & <зангидан>53 & <уруудан>53 & <даван>52 & <тасран>52 & <цохин>52 & <баясан>51 & <хөдөлгөн>51 & <шуугилдан>51 & <анин>50 & <зайлан>50 & <санагдан>49 & <татуулан>49 & <үүрэн>48 & <нисэн>48 & <харван>48 & <эргэлдэн>48 & <унан>47 & <амьсгаадан>46 & <чагнан>46 & <бодогдон>45 & <сонсон>45 & <танин>45 & <хүрэлцэн>45 & <хөөрөн>45 & <худалдан>45 & <шахан>45 & <эрэн>45 & <мордон>44 & <сэгсрэн>44 & <тодрон>44 & <чичрэн>43 & <атган>42 & <завилан>42 & <магтан>42 & <авчран>41 & <аялан>41 & <өндийн>41 & <тоолон>41 & <тэмцэн>41 & <ярилцан>41 & <босгон>40 & <жигшин>40 & <сугалан>40 & <тойруулан>40 & <харлан>40 & <холбон>40 & <эзлэн>40 & <бахархан>39 & <итгэн>39 & <ороон>39 & <шуугин>39 & <аваачин>38 & <гялалзуулан>38 & <хамтран>38 & <өгөн>37 & <нэхэн>37 & <бухимдан>36 & <довтлон>36 & <дуугаран>36 & <тусан>36 & <харайн>36 & <шивэгнэн>36 & <амтархан>35 & <буруулан>35 & <цавчлан>35 & <дэлгэн>34 & <задлан>34 & <холдон>34 & <бараадан>33 & <үглэн>33 & <жирэлзэн>32 & <аргадан>31 & <түлхэн>31 & <уулзан>31 & <хэлэлцэн>31 & <ширэн>31 & <эмээн>31 & <асуун>30 & <залган>30 & <зөрүүлэн>30 & <зорин>30 & <зугтан>30 & <эгцлэн>30 & <бэлтгэн>29 & <догдлон>29 & <нэвтрэн>29 & <хавчин>29 & <энхрийлэн>29 & <эсэргүүцэн>29 & <буцан>28 & <зүтгэн>28 & <зориулан>28 & <уралдан>28 & <харуулан>28 & <холилдон>28 & <шавхан>28 & <шурган>28 & <алмайран>27 & <баригдан>27 & <үжин>27 & <үзэгдэн>27 & <өрөвдөн>27 & <залбиран>27 & <зүлгэн>27 & <зэрэгцүүлэн>27 & <найган>27 & <тэмүүлэн>27 & <тэмтрэн>27 & <хавиран>27 & <хандан>27 & <хашгиралдан>27 & <хаялан>27 & <эргэлдүүлэн>27 & <яван>27 & <бачимдан>26 & <гэрэлтэн>26 & <даллан>26 & <дүүлэн>26 & <дөхөн>26 & <нөмрөн>26 & <огтлон>26 & <олзуурхан>26 & <түрэн>26 & <халин>26 & <хөхрөн>26 & <цувран>26 & <аягалан>25 & <бишрэн>25 & <морилон>25 & <ойлгон>25 & <төрөн>25 & <унжуулан>25 & <уяран>25 & <дуулан>24 & <дэгдэн>24 & <үүсгэн>24 & <өнгөрөн>24 & <зовнин>24 & <мөлхөн>24 & <оршин>24 & <тогтон>24 & <цохигдон>24 & <цохилон>24 & <цугларан>24 & <шохоорхон>24 & <эрхлэн>24 & <булаалдан>23 & <духан>23 & <дэрлэн>23 & <өхөөрдөн>23 & <зандран>23 & <оргон>23 & <сэргэн>23 & <сэргээн>23 & <тархан>23 & <харамсан>23 & <харанхуйлан>23 & <хоргодон>23 & <шоолон>23 & <авиран>22 & <анхааран>22 & <байлдан>22 & <гялсхийн>22 & <гялтганан>22 & <үлдэн>22 & <зангиран>22 & <зэмлэн>22 & <идэн>22 & <суулган>22 & <урган>22 & <хамгаалан>22 & <хариулан>22 & <хатируулан>22 & <хуваан>22 & <хуйлран>22 & <хэвтэн>22 & <цайран>22 & <чирэн>22 & <шигдэн>22 & <автагдан>21 & <автан>21 & <горьдон>21 & <дагжин>21 & <дайчлан>21 & <зууран>21 & <инээлдэн>21 & <манаран>21 & <мөрөөдөн>21 & <мултлан>21 & <оролдон>21 & <тоглон>21 & <тэргүүлэн>21 & <халдан>21 & <харуулдан>21 & <хуулан>21 & <хялайн>21 & <чичрүүлэн>21 & <ялган>21 & <бадруулан>20 & <гүйлдэн>20 & <гэлцэн>20 & <давшин>20 & <далимдуулан>20 & <мэдэгдэн>20 & <намируулан>20 & <оргилон>20 & <сөгдөн>20 & <таглан>20 & <урхиран>20 & <хийлгэн>20 & <цуглуулан>20 & <шимэн>20 & <ялан>20 & <яралзуулан>20 & <алдлан>19 & <анивчин>19 & <бүрхэн>19 & <бутран>19 & <гуйн>19 & <гунин>19 & <дүрслэн>19 & <жийн>19 & <үнэрлэн>19 & <өөрчлөгдөн>19 & <зориглон>19 & <мэдрэн>19 & <наалдан>19 & <оргин>19 & <сахин>19 & <сөрөн>19 & <сонгон>19 & <хирдхийн>19 & <цавчин>19 & <эрхэмлэн>19 & <эрчлэн>19 & <айлган>18 & <айлтган>18 & <ангайн>18 & <асгаран>18 & <ахан>18 & <багтан>18 & <буудан>18 & <гашуудан>18 & <дүрэлзэн>18 & <өөрчлөн>18 & <өмсөн>18 & <мөргөн>18 & <мултран>18 & <нэрэн>18 & <таалан>18 & <талархан>18 & <татагдан>18 & <түшүүлэн>18 & <тухлан>18 & <хагацан>18 & <х{U+04E9}гжилдөн>18 & <хумин>18 & <хэрэн>18 & <баясган>17 & <бөөгнөрөн>17 & <бодолхийлэн>17 & <дайралдан>17 & <дээрэмдэн>17 & <өнжин>17 & <өршөөн>17 & <ёслон>17 & <замхран>17 & <захиран>17 & <илбэн>17 & <наан>17 & <нандигнан>17 & <нуугдан>17 & <сарвайн>17 & <сүүмэлзэн>17 & <сугадан>17 & <тавлан>17 & <хаман>17 & <харагдан>17 & <цацан>17 & <цухалдан>17 & <шаналан>17 & <шийдэн>17 & <ярин>17 & <бархиран>16 & <батлан>16 & <бувтнан>16 & <гатлан>16 & <гишгэлэн>16 & <гишгэн>16 & <доромжлон>16 & <нээгдэн>16 & <сандайлан>16 & <сөхөн>16 & <сугаран>16 & <сулран>16 & <тайлбарлан>16 & <ташуурдан>16 & <тусган>16 & <хослуулан>16 & <хувиран>16 & <хуран>16 & <царайлан>16 & <цацран>16 & <цутган>16 & <энэрэн>16 & <явуулан>16 & <барагдан>15 & <буцлан>15 & <давуулан>15 & <дамжлан>15 & <дамнан>15 & <үргэн>15 & <өнөржин>15 & <завдан>15 & <налан>15 & <нүргэлэн>15 & <саатан>15 & <сайшаан>15 & <салганан>15 & <сүлжин>15 & <сунан>15 & <сэжиглэн>15 & <тасхийн>15 & <тонгойн>15 & <тэврэлдэн>15 & <улайран>15 & <ундран>15 & <ухааран>15 & <ухран>15 & <учран>15 & <хонон>15 & <хэвтүүлэн>15 & <шагшин>15 & <шажигнан>15 & <шалган>15 & <шулганан>15 & <айлчлан>14 & <алгадан>14 & <балмагдан>14 & <бүслэн>14 & <гомдон>14 & <гэмшин>14 & <гэтэн>14 & <дүүргэн>14 & <үдэн>14 & <өндийлгөн>14 & <өнхрөн>14 & <завхан>14 & <зуран>14 & <имрэн>14 & <наадан>14 & <ойртуулан>14 & <судлан>14 & <сэнгэнэн>14 & <танилцан>14 & <тачигнан>14 & <тачигнуулан>14 & <уянгалан>14 & <хажуулдан>14 & <хүнгэнэн>14 & <хөөгдөн>14 & <хөтлөгдөн>14 & <хяламхийн>14 & <цомцойн>14 & <цохиулан>14 & <цухуйлган>14 & <цэнхэрлэн>14 & <шүтэн>14 & <эгдүүцэн>14 & <эгүүлэн>14 & <эгнэн>14 & <эргэлзэн>14 & <алдран>13 & <базан>13 & <бариулан>13 & <бөмбөрөн>13 & <гийгүүлэн>13 & <дуслуулан>13 & <үрэн>13 & <залгин>13 & <зогтусан>13 & <мяралзан>13 & <оцойн>13 & <сүндэрлэн>13 & <сурган>13 & <төсөөлөн>13 & <тулгаран>13 & <туугдан>13 & <туяаран>13 & <уншин>13 & <уулгалан>13 & <хатган>13 & <хөхрөлдөн>13 & <хошууран>13 & <хэсэн>13 & <хялалзан>13 & <царайчлан>13 & <цойлон>13 & <шилжүүлэн>13 & <ширвэн>13 & <шувтран>13 & <шулуудан>13 & <шургуулан>13 & <бадран>12 & <бараалхан>12 & <барилан>12 & <бөхөлзөн>12 & <бодлогошрон>12 & <болин>12 & <бужигнан>12 & <гавшгайлан>12 & <гулсан>12 & <гуядан>12 & <гэлдрэн>12 & <давхилдан>12 & <үхэн>12 & <өвөртлөн>12 & <өрсөлдөн>12 & <өшин>12 & <заалган>12 & <заналхийлэн>12 & <зарсхийн>12 & <зууралдан>12 & <исгэрэн>12 & <манарган>12 & <муужран>12 & <нү{U+04AF}дэллэн>12 & <нүүн>12 & <ногоорон>12 & <нэгжин>12 & <нэмэгдэн>12 & <оролцон>12 & <савируулан>12 & <сүсэглэн>12 & <тайвшран>12 & <тасдан>12 & <тэмтчин>12 & <угаан>12 & <угзран>12 & <улин>12 & <умартан>12 & <уцаарлан>12 & <халхлан>12 & <хүндлэн>12 & <хөөцөлдөн>12 & <хувирган>12 & <хэрэглэн>12 & <цувуулан>12 & <чөдөрлөн>12 & <шаламгайлан>12 & <шүүмжлэн>12 & <эвдрэн>12 & <эвдэн>12 & <эрээлжлэн>12 & <ялгаран>12 & <яралзан>12 & <ярзайлган>12 & <алаглан>11 & <алслан>11 & <алхлан>11 & <амьдран>11 & <амьсгалан>11 & <барилцан>11 & <бүлтийлгэн>11 & <бүртгэн>11 & <жартайлган>11 & <үгүйлэн>11 & <үймэн>11 & <задран>11 & <зүхэн>11 & <зөвшөөрөн>11 & <зурсхийн>11 & <ирмэн>11 & <найрлан>11 & <онийлгон>11 & <орилон>11 & <сүрдэн>11 & <солилцон>11 & <сочин>11 & <суунаглан>11 & <таашаан>11 & <талбин>11 & <тэгшлэн>11 & <урван>11 & <уухилан>11 & <халшран>11 & <харшуулан>11 & <хөгжин>11 & <хөөсрөн>11 & <хөхөн>11 & <хийсгэн>11 & <хилэгнэн>11 & <хориглон>11 & <цухуйн>11 & <цэвэрлэн>11 & <шингээн>11 & <шиншлэн>11 & <шуухитнуулан>11 & <эвлүүлэн>11 & <ярвайн>11 & <авалцан>10 & <авчруулан>10 & <алгасан>10 & <амилан>10 & <анзааран>10 & <байгуулан>10 & <бахардан>10 & <гайхуулан>10 & <ганцаардан>10 & <голлон>10 & <давхцан>10 & <далдлан>10 & <дөлөн>10 & <жагсан>10 & <жадлан>10 & <өлгөн>10 & <өмгөөлөн>10 & <өшиглөн>10 & <ёолон>10 & <зөвлөн>10 & <ичингүйрэн>10 & <мандан>10 & <манхайн>10 & <мушгин>10 & <найруулан>10 & <нөхөн>10 & <нухлан>10 & <нэвтлэн>10 & <саравчлан>10 & <сүрдүүлэн>10 & <сорон>10 & <султан>10 & <сураглан>10 & <сууцгаан>10 & <сэлбэн>10 & <тооцон>10 & <тунаран>10 & <тунгаан>10 & <тэмдэглэн>10 & <униартан>10 & <хавчигдан>10 & <хадгалан>10 & <хазлан>10 & <хангинуулан>10 & <ханхлан>10 & <хүүрнэн>10 & <хүзүүдэн>10 & <хөврөн>10 & <хөнгөрөн>10 & <хөшин>10 & <цоргин>10 & <цувралдан>10 & <цувруулан>10 & <чавхдан>10 & <чирэгдэн>10 & <шажигнуулан>10 & <шархиран>10 & <шилжин>10 & <шогшин>10 & <ээрэн>10 & <явгалан>10 & <янгинан>10 & <аахилан>9 & <аминчлан>9 & <амран>9 & <амтлан>9 & <ачин>9 & <бараантан>9 & <буруушаан>9 & <бэлэглэн>9 & <ганхан>9 & <гиншин>9 & <гэрэлтүүлэн>9 & <давхцуулан>9 & <дуугарган>9 & <дэвхцэн>9 & <дэвшүүлэн>9 & <жингэнэн>9 & <жуумалзан>9 & <үелзэн>9 & <үерхэн>9 & <зэллэн>9 & <ижилдэн>9 & <манаруулан>9 & <мансууран>9 & <мөргөлдөн>9 & <наалдуулан>9 & <намиран>9 & <ноцолдон>9 & <нэгдэн>9 & <онилон>9 & <палхийн>9 & <сандан>9 & <сархийн>9 & <солонгорон>9 & <сонжин>9 & <сэлгү{U+04AF}лэн>9 & <сэрвэлзэн>9 & <сэрэн>9 & <тааруулан>9 & <татганан>9 & <ташин>9 & <түгээн>9 & <тодруулан>9 & <тольдон>9 & <тохойлдон>9 & <тулгамдан>9 & <туун>9 & <тээглэн>9 & <угтуулан>9 & <ухан>9 & <хардан>9 & <хачирхан>9 & <хүнгэнүүлэн>9 & <холин>9 & <холхин>9 & <хорлон>9 & <хувцаслан>9 & <хугаран>9 & <хэсүүчлэн>9 & <цорвойлгон>9 & <цэнгэн>9 & <чандлан>9 & <чармайн>9 & <шаагин>9 & <шамлан>9 & <шарлан>9 & <шудран>9 & <шуухитнан>9 & <элэгдэн>9 & <эрүүдэн>9 & <эрэнцэн>9 & <ээлжлүүлэн>9 & <ангайлган>8 & <архиран>8 & <ахиулан>8 & <ачаалан>8 & <багшран>8 & <баран>8 & <бүлтэлзүүлэн>8 & <бусган>8 & <гөлөлзөн>8 & <гөлийн>8 & <дайлан>8 & <дарлан>8 & <даруулан>8 & <дүрвэн>8 & <үүрэглэн>8 & <үрчийлгэн>8 & <үсэргэн>8 & <өмөөрөн>8 & <зүүдлэн>8 & <зовон>8 & <зурайн>8 & <зэвүүцэн>8 & <илэрхийлэн>8 & <малтан>8 & <мөрөвчлөн>8 & <мөшгөн>8 & <мишээн>8 & <мэдүүлэн>8 & <мэлтэлзэн>8 & <нумлан>8 & <нутаглан>8 & <нямбайлан>8 & <олзлон>8 & <орчуулан>8 & <савсуулан>8 & <самардан>8 & <санаачлан>8 & <санаашран>8 & <санагдуулан>8 & <сарталзуулан>8 & <сэтгэн>8 & <тамлан>8 & <татвалзан>8 & <түгдрэн>8 & <торолзон>8 & <тэвдэн>8 & <тэвчин>8 & <тэнийлгэн>8 & <улалзан>8 & <унгалдан>8 & <урсган>8 & <учирлан>8 & <халиуран>8 & <ханилан>8 & <харжигнуулан>8 & <харьцуулан>8 & <хатгалдан>8 & <хүржигнүүлэн>8 & <хүрхрэн>8 & <хөндөлдөн>8 & <холдуулан>8 & <хувилан>8 & <хучин>8 & <хяхтнан>8 & <хяхтнуулан>8 & <чарлан>8 & <чимэглэн>8 & <чичирхийлэн>8 & <шавхуурдан>8 & <шаргалтан>8 & <шившин>8 & <шидэгдэн>8 & <шидэн>8 & <шимтэн>8 & <шинжлэн>8 & <шоволзон>8 & <эгнүүлэн>8 & <эгэн>8 & <эзэгнэн>8 & <ялгуун>8 & <яраглан>8 & <ятган>8 & <арилан>7 & <ариутган>7 & <асгаруулан>7 & <асран>7 & <атиран>7 & <балартан>7 & <балбан>7 & <бишүүрхэн>7 & <боловсруулан>7 & <боон>7 & <бялхан>7 & <ганганан>7 & <гилжийлгэн>7 & <гозойлгон>7 & <гоморхон>7 & <гулдайн>7 & <гунихран>7 & <гутран>7 & <гялбалзан>7 & <дааварлан>7 & <дайтан>7 & <дайчлагдан>7 & <дүрсхийн>7 & <дугтран>7 & <дуудагдан>7 & <дэвхрэн>7 & <дэлбэрэн>7 & <дэмжин>7 & <жарган>7 & <жигнэн>7 & <өвдөн>7 & <өвөрлөн>7 & <зайлуулан>7 & <занган>7 & <захин>7 & <зоригжуулан>7 & <зэрэглэн>7 & <идээшлэн>7 & <мөрлөн>7 & <мэлтийн>7 & <мэндлэн>7 & <мэхэсхийн>7 & <нэвсийн>7 & <олгойдон>7 & <онгойн>7 & <отон>7 & <поодойн>7 & <сажлан>7 & <самнан>7 & <согтууран>7 & <сонсогдон>7 & <суралцан>7 & <сэжлэн>7 & <сэржигнэн>7 & <тааран>7 & <тавигдан>7 & <таталдан>7 & <тахин>7 & <төрүүлэн>7 & <тодорхойлон>7 & <тоомсорлон>7 & <тулалдан>7 & <тэлэн>7 & <тээнэгэлзэн>7 & <уйтгарлан>7 & <улайлган>7 & <урагдан>7 & <устган>7 & <уухайлан>7 & <хавчуулан>7 & <хазан>7 & <хайхран>7 & <халаглан>7 & <ханьсан>7 & <хариуцан>7 & <хатиран>7 & <хүүрнэлдэн>7 & <хөвчлөн>7 & <хөлөглөн>7 & <хормойлон>7 & <хулжин>7 & <хуцан>7 & <хэмхчин>7 & <цовхрон>7 & <цовхчин>7 & <цугларуулан>7 & <цэцэглэн>7 & <чимхэн>7 & <чимчигнэн>7 & <шивнэлдэн>7 & <шигтгэн>7 & <шидлэн>7 & <шилгээн>7 & <шимшрэн>7 & <ширгэн>7 & <ширхэгчлэн>7 & <шургалан>7 & <эвхрэн>7 & <яран>7 & <алалдан>6 & <алдагдан>6 & <алжаан>6 & <алиалан>6 & <алцайн>6 & <анхилан>6 & <архиралдан>6 & <аюун>6 & <базлан>6 & <барайлган>6 & <барзайн>6 & <бүдгэрэн>6 & <бүдчин>6 & <богтлон>6 & <булаацалдан>6 & <бэлдэн>6 & <бэлчин>6 & <бясалган>6 & <гадарлан>6 & <гүйцэтгэн>6 & <гийнан>6 & <гудайн>6 & <дааран>6 & <давчдан>6 & <дүүжлэн>6 & <дийлдэн>6 & <довтолгон>6 & <дугуйран>6 & <дулаацан>6 & <дургүйцэн>6 & <дурлан>6 & <дэвслэн>6 & <ерөөн>6 & <жирвэлзэн>6 & <жишээлэн>6 & <үгтээн>6 & <үхэлдэн>6 & <өмөлзүүлэн>6 & <өндөлзөн>6 & <өнхрүүлэн>6 & <өртөн>6 & <зангируулан>6 & <зарагдан>6 & <захирагдан>6 & <зүрхлэн>6 & <зугаацан>6 & <зулгаан>6 & <зэвүүрхэн>6 & <илтгэн>6 & <маажлан>6 & <марсайн>6 & <минчийн>6 & <мурилзан>6 & <мэлрэн>6 & <мэхэлзэн>6 & <намилзан>6 & <нотлон>6 & <нэвчин>6 & <огоорон>6 & <огшин>6 & <ойшоон>6 & <салгалан>6 & <сарвалзан>6 & <сүйтгэн>6 & <сүрэглэн>6 & <сугадалцан>6 & <суллан>6 & <сунжруулан>6 & <тайтгаруулан>6 & <түгэн>6 & <төлөөлөн>6 & <томилогдон>6 & <томилон>6 & <туслан>6 & <тэмцэлдэн>6 & <тэсэн>6 & <унтан>6 & <ургуулан>6 & <уриалан>6 & <урьтан>6 & <халууран>6 & <харамлан>6 & <хаягдан>6 & <хөхүүлэн>6 & <ховдоглон>6 & <хоржигнон>6 & <хорчийн>6 & <хуваалцан>6 & <цаашлан>6 & <цахилан>6 & <цацруулан>6 & <цөлмөн>6 & <цочисхийн>6 & <цэнхэртэн>6 & <цээрлэн>6 & <чангаруулан>6 & <чацуулан>6 & <чиглүүлэн>6 & <чихцэлдэн>6 & <чичин>6 & <чулуудан>6 & <шаардан>6 & <шавилан>6 & <шагшран>6 & <шалтгаалан>6 & <шамдан>6 & <шархдан>6 & <шахалдан>6 & <шүлэглэн>6 & <шижигнэн>6 & <шийтгэн>6 & <ширүүсэн>6 & <шорлон>6 & <шулганалдан>6 & <элдэн>6 & <элэглэн>6 & <эмзэглэн>6 & <эцэн>6 & <ээн>6 & <ядран>6 & <янзлан>6 & <янцаглан>6 & <ярзайн>6 & <аашлан>5 & <авран>5 & <агнан>5 & <адган>5 & <ажиллан>5 & <амраглан>5 & <ангилан>5 & <арчигдан>5 & <аядан>5 & <аялдан>5 & <багтран>5 & <бардамнан>5 & <баривчлан>5 & <бартан>5 & <бүгшин>5 & <бүүвэйлэгдэн>5 & <бөглөн>5 & <бөмбөрүүлэн>5 & <бөхийлгөн>5 & <болгоон>5 & <боогдон>5 & <бузарлан>5 & <булгилан>5 & <бургилан>5 & <бурзайн>5 & <буудаллан>5 & <буцалган>5 & <бэлчээрлэн>5 & <бэхлэн>5 & <гансран>5 & <гаргуулан>5 & <годройтон>5 & <годхийн>5 & <гонсойн>5 & <гудайлган>5 & <гулган>5 & <гуниглан>5 & <гээн>5 & <даатган>5 & <давслан>5 & <дагалцан>5 & <дайрагдан>5 & <дайруулан>5 & <дайсагнан>5 & <дүнгэнэн>5 & <долгилон>5 & <доргин>5 & <дотносон>5 & <дотночлон>5 & <дурандан>5 & <дуртган>5 & <дуулалдан>5 & <үүрүүлэн>5 & <үзүүрлэн>5 & <үзэлцэн>5 & <үйлдэн>5 & <үнэмшин>5 & <өөдлөн>5 & <өргөжин>5 & <зайлсхийн>5 & <залран>5 & <занан>5 & <зүглэн>5 & <зүдрэн>5 & <зөгнөн>5 & <зөрөн>5 & <зочлон>5 & <ижилсэн>5 & <илгээн>5 & <илрүүлэн>5 & <майлалдан>5 & <мартагдан>5 & <мацан>5 & <мөөрөн>5 & <мишилзэн>5 & <мурилзуулан>5 & <мухардан>5 & <мушгиран>5 & <мэдэлцэн>5 & <мэлтэлзүүлэн>5 & <навсайн>5 & <нүүлгэн>5 & <нойрмоглон>5 & <нойрсон>5 & <нудран>5 & <нэрлэн>5 & <овойн>5 & <огтчин>5 & <ойчин>5 & <омогшин>5 & <онгойлгон>5 & <оргуулан>5 & <паржигнуулан>5 & <сайрхан>5 & <сарвалзуулан>5 & <сарнин>5 & <сартайлган>5 & <сүвэгчлэн>5 & <сүлжилдэн>5 & <сүслэн>5 & <сөргүүлэн>5 & <сийрүүлэн>5 & <соён>5 & <солбин>5 & <солигдон>5 & <солин>5 & <сонсдон>5 & <сувилан>5 & <сумлан>5 & <сэвэлзэн>5 & <сэгэн>5 & <сэлэн>5 & <сэргийлэн>5 & <тайвшруулан>5 & <танилцуулан>5 & <таниулан>5 & <тарчилган>5 & <тасалдан>5 & <тасалдуулан>5 & <татгалзан>5 & <татлан>5 & <татран>5 & <таширлан>5 & <түүртэн>5 & <түлхэлцэн>5 & <түрхэн>5 & <төгсгөн>5 & <төөнөн>5 & <толгойлон>5 & <тонгорцоглон>5 & <туурвин>5 & <тэгнэн>5 & <тэнүүчлэн>5 & <тэнхрүүлэн>5 & <тэсвэрлэн>5 & <тэтгэн>5 & <углан>5 & <улангасан>5 & <унтран>5 & <урамдан>5 & <урамшин>5 & <уугиулан>5 & <уужран>5 & <ууцгаан>5 & <ухуулан>5 & <хажуулан>5 & <хамран>5 & <хамтатган>5 & <хамхин>5 & <ханаран>5 & <хасан>5 & <хатуужин>5 & <хүлэн>5 & <хүлээлгэн>5 & <хүндрэн>5 & <хүсэмжлэн>5 & <хөллөн>5 & <хөлслөн>5 & <хөндийрөн>5 & <хөрвөн>5 & <хөтлүүлэн>5 & <хорсгон>5 & <хорхойтон>5 & <хуваагдан>5 & <хуралдуулан>5 & <хэвтэцгээн>5 & <хэрэлдэн>5 & <цагааран>5 & <цогцлон>5 & <цурхиран>5 & <цэлэлзэн>5 & <чангаан>5 & <чийхран>5 & <чилийн>5 & <чинэрэн>5 & <шамдгайлан>5 & <шахагдан>5 & <шинэтгэн>5 & <ширүүлэн>5 & <шогшрон>5 & <шумбан>5 & <шунан>5 & <шуун>5 & <эвшээн>5 & <эзгүйрэн>5 & <элбэн>5 & <эмээллэн>5 & <энэн>5 & <эрмэлзэн>5 & <эрээлэн>5 & <ягааран>5 & <яйран>5 & <ярагдан>5
GRAMFORM: CVB.MOD
LEXEMA: [алдах] & [татах] & [гаргах] & [харах] & [ядах] & [гайхах] & [ширтэх] & [хүлээх] & [дагуулах] & [баярлах] & [инээмсэглэх] & [босох] & [санах] & [тэврэх] & [үсрэх] & [сонирхох] & [ирэх] & [цочих] & [угтах] & [дарах] & [**хашгирах] & [зэрэгцэх] & [ажиглах] & [үзэх] & [шүүрэх] & [ойртох] & [мэдэх] & [дайрах] & [чиглэх] & [хөтлөх] & [давхих] & [суух] & [дуудах] & [гялалзах] & [уйлах] & [түших] & [оруулах] & [сунгах] & [буулгах] & [ээлжлэх] & [дарагдах] & [хөдлөх] & [инээх] & [тулах] & [гөлрөх] & [эргэцүүлэх] & [бахдах] & [таслах] & [нэмэх] & [хайрлах] & [орхих] & [шивнэх] & [нээх] & [зохиох] & [дурсах] & [зогсох] & [түрүүлэх] & [хөөх] & [сөхрөх] & [дохих] & [өгүүлэх] & [зангидах] & [уруудах] & [давах] & [тасрах] & [цохих] & [баясах] & [хөдөлгөх] & [шуугилдах] & [аних] & [зайлах] & [санагдах] & [татуулах] & [үүрэх] & [нисэх] & [харвах] & [эргэлдэх] & [унах] & [амьсгаадах] & [чагнах] & [бодогдох] & [сонсох] & [таних] & [хүрэлцэх] & [хөөрөх] & [худалдах] & [шахах] & [эрэх] & [мордох] & [сэгсрэх] & [тодрох] & [чичрэх] & [атгах] & [завилах] & [магтах] & [авчрах] & [аялах] & [өндийх] & [тоолох] & [тэмцэх] & [ярилцах] & [босгох] & [жигших] & [сугалах] & [тойруулах] & [харлах] & [холбох] & [эзлэх] & [бахархах] & [итгэх] & [ороох] & [шуугих] & [аваачих] & [гялалзуулах] & [хамтрах] & [өгөх] & [нэхэх] & [бухимдах] & [довтлох] & [дуугарах] & [тусах] & [харайх] & [шивэгнэх] & [амтархах] & [буруулах] & [цавчлах] & [дэлгэх] & [задлах] & [холдох] & [бараадах] & [үглэх] & [жирэлзэх] & [аргадах] & [түлхэх] & [уулзах] & [хэлэлцэх] & [ширэх] & [эмээх] & [асуух] & [залгах] & [зөрүүлэх] & [зорих] & [зугтах] & [эгцлэх] & [бэлтгэх] & [догдлох] & [нэвтрэх] & [хавчих] & [энхрийлэх] & [эсэргүүцэх] & [буцах] & [зүтгэх] & [зориулах] & [уралдах] & [харуулах] & [холилдох] & [шавхах] & [шургах] & [алмайрах] & [баригдах] & [үжих] & [үзэгдэх] & [өрөвдөх] & [залбирах] & [зүлгэх] & [зэрэгцүүлэх] & [найгах] & [тэмүүлэх] & [тэмтрэх] & [хавирах] & [хандах] & [хашгиралдах] & [хаялах] & [эргэлдүүлэх] & [явах] & [бачимдах] & [гэрэлтэх] & [даллах] & [дүүлэх] & [дөхөх] & [нөмрөх] & [огтлох] & [олзуурхах] & [түрэх] & [халих] & [хөхрөх] & [цуврах] & [аягалах] & [бишрэх] & [морилох] & [ойлгох] & [төрөх] & [унжуулах] & [уярах] & [дуулах] & [дэгдэх] & [үүсгэх] & [өнгөрөх] & [зовних] & [мөлхөх] & [орших] & [тогтох] & [цохигдох] & [цохилох] & [цугларах] & [шохоорхох] & [эрхлэх] & [булаалдах] & [духах] & [дэрлэх] & [өхөөрдөх] & [зандрах] & [оргох] & [сэргэх] & [сэргээх] & [тархах] & [харамсах] & [харанхуйлах] & [хоргодох] & [шоолох] & [авирах] & [анхаарах] & [байлдах] & [гялсхийх] & [гялтганах] & [үлдэх] & [зангирах] & [зэмлэх] & [идэх] & [суулгах] & [ургах] & [хамгаалах] & [хариулах] & [хатируулах] & [хуваах] & [хуйлрах] & [хэвтэх] & [цайрах] & [чирэх] & [шигдэх] & [автагдах] & [автах] & [горьдох] & [дагжих] & [дайчлах] & [зуурах] & [инээлдэх] & [манарах] & [мөрөөдөх] & [мултлах] & [оролдох] & [тоглох] & [тэргүүлэх] & [халдах] & [харуулдах] & [хуулах] & [хялайх] & [чичрүүлэх] & [ялгах] & [бадруулах] & [гүйлдэх] & [гэлцэх] & [давших] & [далимдуулах] & [мэдэгдэх] & [намируулах] & [оргилох] & [сөгдөх] & [таглах] & [урхирах] & [хийлгэх] & [цуглуулах] & [шимэх] & [ялах] & [яралзуулах] & [алдлах] & [анивчих] & [бүрхэх] & [бутрах] & [гуйх] & [гуних] & [дүрслэх] & [жийх] & [үнэрлэх] & [өөрчлөгдөх] & [зориглох] & [мэдрэх] & [наалдах] & [оргих] & [сахих] & [сөрөх] & [сонгох] & [хирдхийх] & [цавчих] & [эрхэмлэх] & [эрчлэх] & [айлгах] & [айлтгах] & [ангайх] & [асгарах] & [ахах] & [багтах] & [буудах] & [гашуудах] & [дүрэлзэх] & [өөрчлөх] & [өмсөх] & [мөргөх] & [мултрах] & [нэрэх] & [таалах] & [талархах] & [татагдах] & [түшүүлэх] & [тухлах] & [хагацах] & [хөгжилдөх] & [хумих] & [хэрэх] & [баясгах] & [бөөгнөрөх] & [бодолхийлэх] & [дайралдах] & [дээрэмдэх] & [өнжих] & [өршөөх] & [ёслох] & [замхрах] & [захирах] & [илбэх] & [наах] & [нандигнах] & [нуугдах] & [сарвайх] & [сүүмэлзэх] & [сугадах] & [тавлах] & [хамах] & [харагдах] & [цацах] & [цухалдах] & [шаналах] & [шийдэх] & [ярих] & [бархирах] & [батлах] & [бувтнах] & [гатлах] & [гишгэлэх] & [гишгэх] & [доромжлох] & [нээгдэх] & [сандайлах] & [сөхөх] & [сугарах] & [сулрах] & [тайлбарлах] & [ташуурдах] & [тусгах] & [хослуулах] & [хувирах] & [хурах] & [царайлах] & [цацрах] & [цутгах] & [энэрэх] & [явуулах] & [барагдах] & [буцлах] & [давуулах] & [дамжлах] & [дамнах] & [үргэх] & [өнөржих] & [завдах] & [налах] & [нүргэлэх] & [саатах] & [сайшаах] & [салганах] & [сүлжих] & [сунах] & [сэжиглэх] & [тасхийх] & [тонгойх] & [тэврэлдэх] & [улайрах] & [ундрах] & [ухаарах] & [ухрах] & [учрах] & [хонох] & [хэвтүүлэх] & [шагших] & [шажигнах] & [шалгах] & [шулганах] & [айлчлах] & [алгадах] & [балмагдах] & [бүслэх] & [гомдох] & [гэмших] & [гэтэх] & [дүүргэх] & [үдэх] & [өндийлгөх] & [өнхрөх] & [завхах] & [зурах] & [имрэх] & [наадах] & [ойртуулах] & [судлах] & [сэнгэнэх] & [танилцах] & [тачигнах] & [тачигнуулах] & [уянгалах] & [хажуулдах] & [хүнгэнэх] & [хөөгдөх] & [хөтлөгдөх] & [хяламхийх] & [цомцойх] & [цохиулах] & [цухуйлгах] & [цэнхэрлэх] & [шүтэх] & [эгдүүцэх] & [эгүүлэх] & [эгнэх] & [эргэлзэх] & [алдрах] & [базах] & [бариулах] & [бөмбөрөх] & [гийгүүлэх] & [дуслуулах] & [үрэх] & [залгих] & [зогтусах] & [мяралзах] & [оцойх] & [сүндэрлэх] & [сургах] & [төсөөлөх] & [тулгарах] & [туугдах] & [туяарах] & [унших] & [уулгалах] & [хатгах] & [хөхрөлдөх] & [хошуурах] & [хэсэх] & [хялалзах] & [царайчлах] & [цойлох] & [шилжүүлэх] & [ширвэх] & [шувтрах] & [шулуудах] & [шургуулах] & [бадрах] & [бараалхах] & [барилах] & [бөхөлзөх] & [бодлогошрох] & [болих] & [бужигнах] & [гавшгайлах] & [гулсах] & [гуядах] & [гэлдрэх] & [давхилдах] & [үхэх] & [өвөртлөх] & [өрсөлдөх] & [өших] & [заалгах] & [заналхийлэх] & [зарсхийх] & [зууралдах] & [исгэрэх] & [манаргах] & [муужрах] & [нүүдэллэх] & [нүүх] & [ногоорох] & [нэгжих] & [нэмэгдэх] & [оролцох] & [савируулах] & [сүсэглэх] & [тайвшрах] & [тасдах] & [тэмтчих] & [угаах] & [угзрах] & [улих] & [умартах] & [уцаарлах] & [халхлах] & [хүндлэх] & [хөөцөлдөх] & [хувиргах] & [хэрэглэх] & [цувуулах] & [чөдөрлөх] & [шаламгайлах] & [шүүмжлэх] & [эвдрэх] & [эвдэх] & [эрээлжлэх] & [ялгарах] & [яралзах] & [ярзайлгах] & [алаглах] & [алслах] & [алхлах] & [амьдрах] & [амьсгалах] & [барилцах] & [бүлтийлгэх] & [бүртгэх] & [жартайлгах] & [үгүйлэх] & [үймэх] & [задрах] & [зүхэх] & [зөвшөөрөх] & [зурсхийх] & [ирмэх] & [найрлах] & [онийлгох] & [орилох] & [сүрдэх] & [солилцох] & [сочих] & [суунаглах] & [таашаах] & [талбих] & [тэгшлэх] & [урвах] & [уухилах] & [халшрах] & [харшуулах] & [хөгжих] & [хөөсрөх] & [хөхөх] & [хийсгэх] & [хилэгнэх] & [хориглох] & [цухуйх] & [цэвэрлэх] & [шингээх] & [шиншлэх] & [шуухитнуулах] & [эвлүүлэх] & [ярвайх] & [авалцах] & [авчруулах] & [алгасах] & [амилах] & [анзаарах] & [байгуулах] & [бахардах] & [гайхуулах] & [ганцаардах] & [голлох] & [давхцах] & [далдлах] & [дөлөх] & [жагсах] & [жадлах] & [өлгөх] & [өмгөөлөх] & [өшиглөх] & [ёолох] & [зөвлөх] & [ичингүйрэх] & [мандах] & [манхайх] & [мушгих] & [найруулах] & [нөхөх] & [нухлах] & [нэвтлэх] & [саравчлах] & [сүрдүүлэх] & [сорох] & [султах] & [сураглах] & [сууцгаах] & [сэлбэх] & [тооцох] & [тунарах] & [тунгаах] & [тэмдэглэх] & [униартах] & [хавчигдах] & [хадгалах] & [хазлах] & [хангинуулах] & [ханхлах] & [хүүрнэх] & [хүзүүдэх] & [хөврөх] & [хөнгөрөх] & [хөших] & [цоргих] & [цувралдах] & [цувруулах] & [чавхдах] & [чирэгдэх] & [шажигнуулах] & [шархирах] & [шилжих] & [шогших] & [ээрэх] & [явгалах] & [янгинах] & [аахилах] & [аминчлах] & [амрах] & [амтлах] & [ачих] & [бараантах] & [буруушаах] & [бэлэглэх] & [ганхах] & [гинших] & [гэрэлтүүлэх] & [давхцуулах] & [дуугаргах] & [дэвхцэх] & [дэвшүүлэх] & [жингэнэх] & [жуумалзах] & [үелзэх] & [үерхэх] & [зэллэх] & [ижилдэх] & [манаруулах] & [мансуурах] & [мөргөлдөх] & [наалдуулах] & [намирах] & [ноцолдох] & [нэгдэх] & [онилох] & [палхийх] & [сандах] & [сархийх] & [солонгорох] & [сонжих] & [сэлгүүлэх] & [сэрвэлзэх] & [сэрэх] & [тааруулах] & [татганах] & [таших] & [түгээх] & [тодруулах] & [тольдох] & [тохойлдох] & [тулгамдах] & [туух] & [тээглэх] & [угтуулах] & [ухах] & [хардах] & [хачирхах] & [хүнгэнүүлэх] & [холих] & [холхих] & [хорлох] & [хувцаслах] & [хугарах] & [хэсүүчлэх] & [цорвойлгох] & [цэнгэх] & [чандлах] & [чармайх] & [шаагих] & [шамлах] & [шарлах] & [шудрах] & [шуухитнах] & [элэгдэх] & [эрүүдэх] & [эрэнцэх] & [ээлжлүүлэх] & [ангайлгах] & [архирах] & [ахиулах] & [ачаалах] & [багшрах] & [барах] & [бүлтэлзүүлэх] & [бусгах] & [гөлөлзөх] & [гөлийх] & [дайлах] & [дарлах] & [даруулах] & [дүрвэх] & [үүрэглэх] & [үрчийлгэх] & [үсэргэх] & [өмөөрөх] & [зүүдлэх] & [зовох] & [зурайх] & [зэвүүцэх] & [илэрхийлэх] & [малтах] & [мөрөвчлөх] & [мөшгөх] & [мишээх] & [мэдүүлэх] & [мэлтэлзэх] & [нумлах] & [нутаглах] & [нямбайлах] & [олзлох] & [орчуулах] & [савсуулах] & [самардах] & [санаачлах] & [санаашрах] & [санагдуулах] & [сарталзуулах] & [сэтгэх] & [тамлах] & [татвалзах] & [түгдрэх] & [торолзох] & [тэвдэх] & [тэвчих] & [тэнийлгэх] & [улалзах] & [унгалдах] & [урсгах] & [учирлах] & [халиурах] & [ханилах] & [харжигнуулах] & [харьцуулах] & [хатгалдах] & [хүржигнүүлэх] & [хүрхрэх] & [хөндөлдөх] & [холдуулах] & [хувилах] & [хучих] & [хяхтнах] & [хяхтнуулах] & [чарлах] & [чимэглэх] & [чичирхийлэх] & [шавхуурдах] & [шаргалтах] & [шивших] & [шидэгдэх] & [шидэх] & [шимтэх] & [шинжлэх] & [шоволзох] & [эгнүүлэх] & [эгэх] & [эзэгнэх] & [ялгуух] & [яраглах] & [ятгах] & [арилах] & [ариутгах] & [асгаруулах] & [асрах] & [атирах] & [балартах] & [балбах] & [бишүүрхэх] & [боловсруулах] & [боох] & [бялхах] & [ганганах] & [гилжийлгэх] & [гозойлгох] & [гоморхох] & [гулдайх] & [гунихрах] & [гутрах] & [гялбалзах] & [дааварлах] & [дайтах] & [дайчлагдах] & [дүрсхийх] & [дугтрах] & [дуудагдах] & [дэвхрэх] & [дэлбэрэх] & [дэмжих] & [жаргах] & [жигнэх] & [өвдөх] & [өвөрлөх] & [зайлуулах] & [зангах] & [захих] & [зоригжуулах] & [зэрэглэх] & [идээшлэх] & [мөрлөх] & [мэлтийх] & [мэндлэх] & [мэхэсхийх] & [нэвсийх] & [олгойдох] & [онгойх] & [отох] & [поодойх] & [сажлах] & [самнах] & [согтуурах] & [сонсогдох] & [суралцах] & [сэжлэх] & [сэржигнэх] & [таарах] & [тавигдах] & [таталдах] & [тахих] & [төрүүлэх] & [тодорхойлох] & [тоомсорлох] & [тулалдах] & [тэлэх] & [тээнэгэлзэх] & [уйтгарлах] & [улайлгах] & [урагдах] & [устгах] & [уухайлах] & [хавчуулах] & [хазах] & [хайхрах] & [халаглах] & [ханьсах] & [хариуцах] & [хатирах] & [хүүрнэлдэх] & [хөвчлөх] & [хөлөглөх] & [хормойлох] & [хулжих] & [хуцах] & [хэмхчих] & [цовхрох] & [цовхчих] & [цугларуулах] & [цэцэглэх] & [чимхэх] & [чимчигнэх] & [шивнэлдэх] & [шигтгэх] & [шидлэх] & [шилгээх] & [шимшрэх] & [ширгэх] & [ширхэгчлэх] & [шургалах] & [эвхрэх] & [ярах] & [алалдах] & [алдагдах] & [алжаах] & [алиалах] & [алцайх] & [анхилах] & [архиралдах] & [аюух] & [базлах] & [барайлгах] & [барзайх] & [бүдгэрэх] & [бүдчих] & [богтлох] & [булаацалдах] & [бэлдэх] & [бэлчих] & [бясалгах] & [гадарлах] & [гүйцэтгэх] & [гийнах] & [гудайх] & [даарах] & [давчдах] & [дүүжлэх] & [дийлдэх] & [довтолгох] & [дугуйрах] & [дулаацах] & [дургүйцэх] & [дурлах] & [дэвслэх] & [ерөөх] & [жирвэлзэх] & [жишээлэх] & [үгтээх] & [үхэлдэх] & [өмөлзүүлэх] & [өндөлзөх] & [өнхрүүлэх] & [өртөх] & [зангируулах] & [зарагдах] & [захирагдах] & [зүрхлэх] & [зугаацах] & [зулгаах] & [зэвүүрхэх] & [илтгэх] & [маажлах] & [марсайх] & [минчийх] & [мурилзах] & [мэлрэх] & [мэхэлзэх] & [намилзах] & [нотлох] & [нэвчих] & [огоорох] & [огших] & [ойшоох] & [салгалах] & [сарвалзах] & [сүйтгэх] & [сүрэглэх] & [сугадалцах] & [суллах] & [сунжруулах] & [тайтгаруулах] & [түгэх] & [төлөөлөх] & [томилогдох] & [томилох] & [туслах] & [тэмцэлдэх] & [тэсэх] & [унтах] & [ургуулах] & [уриалах] & [урьтах] & [халуурах] & [харамлах] & [хаягдах] & [хөхүүлэх] & [ховдоглох] & [хоржигнох] & [хорчийх] & [хуваалцах] & [цаашлах] & [цахилах] & [цацруулах] & [цөлмөх] & [цочисхийх] & [цэнхэртэх] & [цээрлэх] & [чангаруулах] & [чацуулах] & [чиглүүлэх] & [чихцэлдэх] & [чичих] & [чулуудах] & [шаардах] & [шавилах] & [шагшрах] & [шалтгаалах] & [шамдах] & [шархдах] & [шахалдах] & [шүлэглэх] & [шижигнэх] & [шийтгэх] & [ширүүсэх] & [шорлох] & [шулганалдах] & [элдэх] & [элэглэх] & [эмзэглэх] & [эцэх] & [ээх] & [ядрах] & [янзлах] & [янцаглах] & [ярзайх] & [аашлах] & [аврах] & [агнах] & [адгах] & [ажиллах] & [амраглах] & [ангилах] & [арчигдах] & [аядах] & [аялдах] & [багтрах] & [бардамнах] & [баривчлах] & [бартах] & [бүгших] & [бүүвэйлэгдэх] & [бөглөх] & [бөмбөрүүлэх] & [бөхийлгөх] & [болгоох] & [боогдох] & [бузарлах] & [булгилах] & [бургилах] & [бурзайх] & [буудаллах] & [буцалгах] & [бэлчээрлэх] & [бэхлэх] & [гансрах] & [гаргуулах] & [годройтох] & [годхийх] & [гонсойх] & [гудайлгах] & [гулгах] & [гуниглах] & [гээх] & [даатгах] & [давслах] & [дагалцах] & [дайрагдах] & [дайруулах] & [дайсагнах] & [дүнгэнэх] & [долгилох] & [доргих] & [дотносох] & [дотночлох] & [дурандах] & [дуртгах] & [дуулалдах] & [үүрүүлэх] & [үзүүрлэх] & [үзэлцэх] & [үйлдэх] & [үнэмших] & [өөдлөх] & [өргөжих] & [зайлсхийх] & [залрах] & [занах] & [зүглэх] & [зүдрэх] & [зөгнөх] & [зөрөх] & [зочлох] & [ижилсэх] & [илгээх] & [илрүүлэх] & [майлалдах] & [мартагдах] & [мацах] & [мөөрөх] & [мишилзэх] & [мурилзуулах] & [мухардах] & [мушгирах] & [мэдэлцэх] & [мэлтэлзүүлэх] & [навсайх] & [нүүлгэх] & [нойрмоглох] & [нойрсох] & [нудрах] & [нэрлэх] & [овойх] & [огтчих] & [ойчих] & [омогших] & [онгойлгох] & [оргуулах] & [паржигнуулах] & [сайрхах] & [сарвалзуулах] & [сарних] & [сартайлгах] & [сүвэгчлэх] & [сүлжилдэх] & [сүслэх] & [сөргүүлэх] & [сийрүүлэх] & [соёх] & [солбих] & [солигдох] & [солих] & [сонсдох] & [сувилах] & [сумлах] & [сэвэлзэх] & [сэгэх] & [сэлэх] & [сэргийлэх] & [тайвшруулах] & [танилцуулах] & [таниулах] & [тарчилгах] & [тасалдах] & [тасалдуулах] & [татгалзах] & [татлах] & [татрах] & [таширлах] & [түүртэх] & [түлхэлцэх] & [түрхэх] & [төгсгөх] & [төөнөх] & [толгойлох] & [тонгорцоглох] & [туурвих] & [тэгнэх] & [тэнүүчлэх] & [тэнхрүүлэх] & [тэсвэрлэх] & [тэтгэх] & [углах] & [улангасах] & [унтрах] & [урамдах] & [урамших] & [уугиулах] & [уужрах] & [ууцгаах] & [ухуулах] & [хажуулах] & [хамрах] & [хамтатгах] & [хамхих] & [ханарах] & [хасах] & [хатуужих] & [хүлэх] & [хүлээлгэх] & [хүндрэх] & [хүсэмжлэх] & [хөллөх] & [хөлслөх] & [хөндийрөх] & [хөрвөх] & [хөтлүүлэх] & [хорсгох] & [хорхойтох] & [хуваагдах] & [хуралдуулах] & [хэвтэцгээх] & [хэрэлдэх] & [цагаарах] & [цогцлох] & [цурхирах] & [цэлэлзэх] & [чангаах] & [чийхрах] & [чилийх] & [чинэрэх] & [шамдгайлах] & [шахагдах] & [шинэтгэх] & [ширүүлэх] & [шогшрох] & [шумбах] & [шунах] & [шуух] & [эвшээх] & [эзгүйрэх] & [элбэх] & [эмээллэх] & [энэх] & [эрмэлзэх] & [эрээлэх] & [ягаарах] & [яйрах] & [ярагдах]
WORDFORM: олон & харин & дахин & хэмээн & хаан & болон & байн & хүрэн & өргөн & хуучин & эргэн & хачин & ойн & бодон & барин & яаран & тавин & дүүрэн & болгон & тайван & бүрэн & хэрхэн & тойрон & бүтэн & дэлхийн & эхлэн & удаан & заан & даган & аван & өвчин & хатан & хөнгөн & сандран & ийн & орчин & араатан & гаран & түүн & ухасхийн & гэнэн & ахин & дамжин & шингэн & сүрэн & хайран & иргэн & нийлэн & хүргэн & даан & дараалан & үргэлжлэн & яахин & агшин & дурдан & хичээн & харилцан & эргүүлэн & асан & галдан & ажин & хаян & хүсэн & давтан & үзүүлэн & засан & урин & өлөн & онгон & хавсран & хичээнгүйлэн & нийлүүлэн & ламтан & хүндэтгэн & зандан & онон & тайлан & илэн & арчин & эсэн & дагалдан & дэгжин & хашин & хүчлэн & дамжуулан & нарийвчлан & уурлан & уян & эгшин & үргэлжлүүлэн & будан & хайлан & лавлан & шалан & мартан & хослон & болгоомжлон & салан & түгшин & гандан & гардан & гүйцэн & оволзон & уудлан & нугалан & хурдлан & эртлэн & уун & онцлон & саван & салган & урьдчилан & гүйлгэн & нягтлан & түвдэн & хөвөн & тарлан & нуун & уралдаан & цуван & шалдан & ихэвчлэн & чийдэн & дэлдэн & цайлган & хорон & тааварлан & таран & ашиглан & тосгон & тусгайлан & уламжлан & цэлмэн & баримтлан & давхарлан & дардан & хангинан & эрин & гэндэн & өсгөн & овоолон & эдлэн & ангалзан & атаархан & дууриан & залан & тонн & хуралдан & хянан & яаравчлан & албадан & бүжин & доголон & тохируулан & урлан & уянгалуулан & хууран & чангалан & шүдлэн & гуйван & дэвэн & ичин & мөрдөн & ороолон & удирдан & хайн & хутгалдан & чадан & борлон & гэмтэн & дайвалзан & зулбан & нэгтгэн & тариалан & товчлон & туулан & улиран & умбан & шодон & эгшиглэн & дуусан & үелэн & үнэртэн & идэрхэн & сэлгэн & угсран & харгалзан & шүргэн & бантан & буруутан & гийн & дэлэн & мяраан & нүргээн & уйлагнан & хүйлэн & шархтан & элдэвлэн & биечлэн & голон & гялбан & үсчин & зайдан & зөөн & маажин & манжин & онгиргон & тийрэн & урагшлан & халан & хамаатан & шарван & шуудан & алан & анхлан & үргээн & мэндэн & нууцлан & овооролдон & тэрчлэн & унжин & хаван & балган & бултан & бэргэн & дөнгөн & залгамжлан & залгилан & шандан & энхжин & арзайн & бардан & басган & дайван & жигдлэн & ёсчлон & зарлан & лагшин & найдан & толийн & угсруулан & шаан & шавдан
QGRAM: <NOM@CVB.MOD>1913 & <NOM@CVB.MOD>1680 & <NOM@CVB.MOD>959 & <NOM@CVB.MOD>957 & <NOM@CVB.MOD>628 & <NOM@CVB.MOD>619 & <NOM@CVB.MOD>472 & <NOM@CVB.MOD>457 & <NOM@CVB.MOD>442 & <NOM@CVB.MOD>416 & <NOM@CVB.MOD>411 & <NOM@CVB.MOD>372 & <NOM@CVB.MOD>350 & <NOM@CVB.MOD>339 & <NOM@CVB.MOD>336 & <NOM@CVB.MOD>336 & <NOM@CVB.MOD>310 & <NOM@CVB.MOD>308 & <NOM@CVB.MOD>307 & <NOM@CVB.MOD>272 & <NOM@CVB.MOD>261 & <NOM@CVB.MOD>249 & <NOM@CVB.MOD>212 & <NOM@CVB.MOD>210 & <NOM@CVB.MOD>202 & <NOM@CVB.MOD>200 & <NOM@CVB.MOD>197 & <NOM@CVB.MOD>175 & <NOM@CVB.MOD>174 & <NOM@CVB.MOD>167 & <NOM@CVB.MOD>166 & <NOM@CVB.MOD>163 & <NOM@CVB.MOD>151 & <NOM@CVB.MOD>137 & <NOM@CVB.MOD>129 & <NOM@CVB.MOD>116 & <NOM@CVB.MOD>109 & <NOM@CVB.MOD>104 & <NOM@CVB.MOD>99 & <NOM@CVB.MOD>97 & <NOM@CVB.MOD>89 & <NOM@CVB.MOD>88 & <NOM@CVB.MOD>88 & <NOM@CVB.MOD>88 & <NOM@CVB.MOD>84 & <NOM@CVB.MOD>81 & <NOM@CVB.MOD>80 & <NOM@CVB.MOD>79 & <NOM@CVB.MOD>76 & <NOM@CVB.MOD>75 & <NOM@CVB.MOD>75 & <NOM@CVB.MOD>74 & <NOM@CVB.MOD>74 & <NOM@CVB.MOD>73 & <NOM@CVB.MOD>72 & <NOM@CVB.MOD>71 & <NOM@CVB.MOD>70 & <NOM@CVB.MOD>70 & <NOM@CVB.MOD>69 & <NOM@CVB.MOD>69 & <NOM@CVB.MOD>65 & <NOM@CVB.MOD>63 & <NOM@CVB.MOD>62 & <NOM@CVB.MOD>60 & <NOM@CVB.MOD>60 & <NOM@CVB.MOD>57 & <NOM@CVB.MOD>57 & <NOM@CVB.MOD>56 & <NOM@CVB.MOD>55 & <NOM@CVB.MOD>54 & <NOM@CVB.MOD>52 & <NOM@CVB.MOD>51 & <NOM@CVB.MOD>50 & <NOM@CVB.MOD>50 & <NOM@CVB.MOD>49 & <NOM@CVB.MOD>49 & <NOM@CVB.MOD>47 & <NOM@CVB.MOD>46 & <NOM@CVB.MOD>44 & <NOM@CVB.MOD>44 & <NOM@CVB.MOD>43 & <NOM@CVB.MOD>43 & <NOM@CVB.MOD>42 & <NOM@CVB.MOD>42 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>38 & <NOM@CVB.MOD>37 & <NOM@CVB.MOD>36 & <NOM@CVB.MOD>36 & <NOM@CVB.MOD>35 & <NOM@CVB.MOD>35 & <NOM@CVB.MOD>34 & <NOM@CVB.MOD>34 & <NOM@CVB.MOD>32 & <NOM@CVB.MOD>32 & <NOM@CVB.MOD>32 & <NOM@CVB.MOD>30 & <NOM@CVB.MOD>30 & <NOM@CVB.MOD>29 & <NOM@CVB.MOD>29 & <NOM@CVB.MOD>29 & <NOM@CVB.MOD>28 & <NOM@CVB.MOD>28 & <NOM@CVB.MOD>28 & <NOM@CVB.MOD>27 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>24 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>22 & <NOM@CVB.MOD>22 & <NOM@CVB.MOD>21 & <NOM@CVB.MOD>21 & <NOM@CVB.MOD>20 & <NOM@CVB.MOD>19 & <NOM@CVB.MOD>19 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5
QLEX: <[олон]@[олох]>1913 & <[харин]@[харих]>1680 & <[дахин]@[дахих]>959 & <[хэмээн]@[хэмээх]>957 & <[хаан]@[хаах]>628 & <[болон]@[болох]>619 & <[байн]@[байх]>472 & <[хүрэн]@[хүрэх]>457 & <[өргөн]@[өргөх]>442 & <[хуучин]@[хуучих]>416 & <[эргэн]@[эргэх]>411 & <[хачин]@[хачих]>372 & <[ойн]@[ойх]>350 & <[бодон(г)]@[бодох]>339 & <[барин]@[барих]>336 & <[яаран]@[яарах]>336 & <[тавин]@[тавих]>310 & <[дүүрэн(г)]@[дүүрэх]>308 & <[болгон]@[болгох]>307 & <[тайван]@[тайвах]>272 & <[бүрэн]@[бүрэх]>261 & <[хэрхэн]@[хэрхэх]>249 & <[тойрон]@[тойрох]>212 & <[бүтэн]@[бүтэх]>210 & <[дэлхийн]@[дэлхийх]>202 & <[эхлэн]@[эхлэх]>200 & <[удаан]@[удаах]>197 & <[заан]@[заах]>175 & <[даган]@[дагах]>174 & <[аван]@[авах]>167 & <[өвчин]@[өвчих]>166 & <[хатан]@[хатах]>163 & <[хөнгөн]@[хөнгөх]>151 & <[сандран]@[сандрах]>137 & <[ийн]@[ийх]>129 & <[орчин]@[орчих]>116 & <[араатан]@[араатах]>109 & <[гаран]@[гарах]>104 & <[түүн]@[түүх]>99 & <[ухасхийн]@[ухасхийх]>97 & <[гэнэн]@[гэнэх]>89 & <[ахин]@[ахих]>88 & <[дамжин]@[дамжих]>88 & <[шингэн]@[шингэх]>88 & <[сүрэн]@[сүрэх]>84 & <[хайран]@[хайрах]>81 & <[иргэн]@[иргэх]>80 & <[нийлэн]@[нийлэх]>79 & <[хүргэн]@[хүргэх]>76 & <[даан]@[даах]>75 & <[дараалан]@[дараалах]>75 & <[үргэлжлэн]@[үргэлжлэх]>74 & <[яахин]@[яахих]>74 & <[агшин]@[агших]>73 & <[дурдан(г)]@[дурдах]>72 & <[хичээн]@[хичээх]>71 & <[харилцан]@[харилцах]>70 & <[эргүүлэн]@[эргүүлэх]>70 & <[асан]@[асах]>69 & <[галдан]@[галдах]>69 & <[ажин]@[ажих]>65 & <[хаян]@[хаях]>63 & <[хүсэн]@[хүсэх]>62 & <[давтан]@[давтах]>60 & <[үзүүлэн]@[үзүүлэх]>60 & <[засан]@[засах]>57 & <[урин]@[урих]>57 & <[өлөн]@[өлөх]>56 & <[онгон]@[онгох]>55 & <[хавсран]@[хавсрах]>54 & <[хичээнгүйлэн]@[хичээнгүйлэх]>52 & <[нийлүүлэн]@[нийлүүлэх]>51 & <[ламтан]@[ламтах]>50 & <[хүндэтгэн]@[хүндэтгэх]>50 & <[зандан]@[зандах]>49 & <[онон]@[онох]>49 & <[тайлан]@[тайлах]>47 & <[илэн]@[илэх]>46 & <[арчин]@[арчих]>44 & <[эсэн]@[эсэх]>44 & <[дагалдан]@[дагалдах]>43 & <[дэгжин]@[дэгжих]>43 & <[хашин]@[хаших]>42 & <[хүчлэн]@[хүчлэх]>42 & <[дамжуулан]@[дамжуулах]>39 & <[нарийвчлан]@[нарийвчлах]>39 & <[уурлан]@[уурлах]>39 & <[уян]@[уях]>39 & <[эгшин]@[эгших]>38 & <[үргэлжлүүлэн]@[үргэлжлүүлэх]>37 & <[будан(г)]@[будах]>36 & <[хайлан]@[хайлах]>36 & <[лавлан]@[лавлах]>35 & <[шалан(г)]@[шалах]>35 & <[мартан]@[мартах]>34 & <[хослон]@[хослох]>34 & <[болгоомжлон]@[болгоомжлох]>32 & <[салан]@[салах]>32 & <[түгшин]@[түгших]>32 & <[гандан]@[гандах]>30 & <[гардан]@[гардах]>30 & <[гүйцэн]@[гүйцэх]>29 & <[оволзон]@[оволзох]>29 & <[уудлан]@[уудлах]>29 & <[нугалан]@[нугалах]>28 & <[хурдлан]@[хурдлах]>28 & <[эртлэн]@[эртлэх]>28 & <[уун]@[уух]>27 & <[онцлон]@[онцлох]>26 & <[саван(г)]@[савах]>26 & <[салган]@[салгах]>26 & <[урьдчилан]@[урьдчилах]>26 & <[гүйлгэн]@[гүйлгэх]>25 & <[нягтлан]@[нягтлах]>25 & <[түвдэн]@[түвдэх]>25 & <[хөвөн(г)]@[хөвөх]>25 & <[тарлан]@[тарлах]>24 & <[нуун]@[нуух]>23 & <[уралдаан]@[уралдаах]>23 & <[цуван]@[цувах]>23 & <[шалдан(г)]@[шалдах]>23 & <[ихэвчлэн]@[ихэвчлэх]>22 & <[чийдэн]@[чийдэх]>22 & <[дэлдэн(г)]@[дэлдэх]>21 & <[цайлган]@[цайлгах]>21 & <[хорон]@[хорох]>20 & <[тааварлан]@[тааварлах]>19 & <[таран]@[тарах]>19 & <[ашиглан]@[ашиглах]>18 & <[тосгон]@[тосгох]>18 & <[тусгайлан]@[тусгайлах]>18 & <[уламжлан]@[уламжлах]>18 & <[цэлмэн]@[цэлмэх]>18 & <[баримтлан]@[баримтлах]>16 & <[давхарлан]@[давхарлах]>16 & <[дардан]@[дардах]>16 & <[хангинан]@[хангинах]>16 & <[эрин]@[эрих]>16 & <[гэндэн]@[гэндэх]>15 & <[өсгөн]@[өсгөх]>15 & <[овоолон]@[овоолох]>15 & <[эдлэн]@[эдлэх]>15 & <[ангалзан]@[ангалзах]>14 & <[атаархан]@[атаархах]>14 & <[дууриан]@[дууриах]>14 & <[залан]@[залах]>14 & <[тонн]@[тонох]>14 & <[хуралдан]@[хуралдах]>14 & <[хянан]@[хянах]>14 & <[яаравчлан]@[яаравчлах]>14 & <[албадан]@[албадах]>13 & <[бүжин]@[бүжих]>13 & <[доголон(г)]@[доголох]>13 & <[тохируулан]@[тохируулах]>13 & <[урлан]@[урлах]>13 & <[уянгалуулан]@[уянгалуулах]>13 & <[хууран]@[хуурах]>13 & <[чангалан]@[чангалах]>13 & <[шүдлэн]@[шүдлэх]>13 & <[гуйван]@[гуйвах]>12 & <[дэвэн]@[дэвэх]>12 & <[ичин]@[ичих]>12 & <[мөрдөн]@[мөрдөх]>12 & <[ороолон(г)]@[ороолох]>12 & <[удирдан]@[удирдах]>12 & <[хайн]@[хайх]>12 & <[хутгалдан]@[хутгалдах]>12 & <[чадан]@[чадах]>12 & <[борлон]@[борлох]>11 & <[гэмтэн]@[гэмтэх]>11 & <[дайвалзан]@[дайвалзах]>11 & <[зулбан]@[зулбах]>11 & <[нэгтгэн]@[нэгтгэх]>11 & <[тариалан(г)]@[тариалах]>11 & <[товчлон]@[товчлох]>11 & <[туулан]@[туулах]>11 & <[улиран]@[улирах]>11 & <[умбан]@[умбах]>11 & <[шодон]@[шодох]>11 & <[эгшиглэн]@[эгшиглэх]>11 & <[дуусан]@[дуусах]>10 & <[үелэн]@[үелэх]>10 & <[үнэртэн]@[үнэртэх]>10 & <[идэрхэн]@[идэрхэх]>10 & <[сэлгэн]@[сэлгэх]>10 & <[угсран]@[угсрах]>10 & <[харгалзан]@[харгалзах]>10 & <[шүргэн]@[шүргэх]>10 & <[бантан]@[бантах]>9 & <[буруутан]@[буруутах]>9 & <[гийн]@[гийх]>9 & <[дэлэн(г)]@[дэлэх]>9 & <[мяраан]@[мяраах]>9 & <[нүргээн]@[нүргээх]>9 & <[уйлагнан]@[уйлагнах]>9 & <[хүйлэн]@[хүйлэх]>9 & <[шархтан]@[шархтах]>9 & <[элдэвлэн]@[элдэвлэх]>9 & <[биечлэн]@[биечлэх]>8 & <[голон]@[голох]>8 & <[гялбан]@[гялбах]>8 & <[үсчин]@[үсчих]>8 & <[зайдан(г)]@[зайдах]>8 & <[зөөн]@[зөөх]>8 & <[маажин(г)]@[маажих]>8 & <[манжин]@[манжих]>8 & <[онгиргон]@[онгиргох]>8 & <[тийрэн]@[тийрэх]>8 & <[урагшлан]@[урагшлах]>8 & <[халан]@[халах]>8 & <[хамаатан]@[хамаатах]>8 & <[шарван]@[шарвах]>8 & <[шуудан(г)]@[шуудах]>8 & <[алан]@[алах]>7 & <[анхлан]@[анхлах]>7 & <[үргээн]@[үргээх]>7 & <[мэндэн]@[мэндэх]>7 & <[нууцлан]@[нууцлах]>7 & <[овооролдон]@[овооролдох]>7 & <[тэрчлэн]@[тэрчлэх]>7 & <[унжин]@[унжих]>7 & <[хаван(г)]@[хавах]>7 & <[балган]@[балгах]>6 & <[бултан]@[бултах]>6 & <[бэргэн]@[бэргэх]>6 & <[дөнгөн]@[дөнгөх]>6 & <[залгамжлан]@[залгамжлах]>6 & <[залгилан]@[залгилах]>6 & <[шандан]@[шандах]>6 & <[энхжин(г)]@[энхжих]>6 & <[арзайн]@[арзайх]>5 & <[бардан]@[бардах]>5 & <[басган]@[басгах]>5 & <[дайван]@[дайвах]>5 & <[жигдлэн]@[жигдлэх]>5 & <[ёсчлон]@[ёсчлох]>5 & <[зарлан]@[зарлах]>5 & <[лагшин]@[лагших]>5 & <[найдан]@[найдах]>5 & <[толийн]@[толийх]>5 & <[угсруулан]@[угсруулах]>5 & <[шаан]@[шаах]>5 & <[шавдан]@[шавдах]>5
QFLEX: ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н
REVWORD: ноло & нирах & нихад & нээмэх & наах & нолоб & нйаб & нэр}FA40+U{х & н}9E40+U{гр}9E40+U{ & ничуух & нэгрэ & ничах & нйо & нодоб & нираб & нарая & ниват & нэр}FA40+U{}FA40+U{д & ноглоб & навйат & нэр}FA40+U{б & нэхрэх & норйот & нэт}FA40+U{б & нйихлэд & нэлхэ & нааду & нааз & нагад & нава & ничв}9E40+U{ & натах & н}9E40+U{гн}9E40+U{х & нарднас & нйи & ничро & натаара & нараг & н}FA40+U{}FA40+U{т & нйихсаху & нэнэг & ниха & нижмад & нэгниш & нэр}FA40+U{с & нарйах & нэгри & нэлйин & нэгр}FA40+U{х & наад & налаарад & нэлжлэгр}FA40+U{ & нихая & нишга & надруд & нээчих & нацлирах & нэл}FA40+U{}FA40+U{грэ & наса & надлаг & нижа & няах & нэс}FA40+U{х & натвад & нэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & насаз & ниру & н}9E40+U{л}9E40+U{ & ногно & нарсвах & нэлй}FA40+U{гнээчих & нэл}FA40+U{}FA40+U{лйин & натмал & нэгтэдн}FA40+U{х & надназ & ноно & налйат & нэли & ничра & нэсэ & надлагад & нижгэд & нишах & нэлч}FA40+U{х & налуужмад & налчвйиран & налруу & няу & нишгэ & нэл}FA40+U{}FA40+U{лжлэгр}FA40+U{ & надуб & налйах & налвал & налаш & натрам & нолсох & нолжмооглоб & налас & нишг}FA40+U{т & наднаг & надраг & нэцй}FA40+U{г & нозлово & налдуу & налагун & налдрух & нэлтрэ & нуу & нолцно & навас & наглас & наличдьру & нэглй}FA40+U{г & налтгян & нэдв}FA40+U{т & н}9E40+U{в}9E40+U{х & налрат & нуун & наадлару & навуц & надлаш & нэлчвэхи & нэдйич & нэдлэд & наглйац & норох & налраваат & нарат & налгиша & ногсот & налйагсут & налжмалу & нэмлэц & налтмираб & налрахвад & надрад & нанигнах & нирэ & нэднэг & н}9E40+U{гс}9E40+U{ & нолоово & нэлдэ & назлагна & нахраата & наирууд & налаз & ннот & надларух & нанях & налчварая & надабла & ниж}FA40+U{б & нологод & налуурихот & налру & налуулагняу & наруух & налагнач & нэлд}FA40+U{ш & навйуг & нэвэд & ничи & н}9E40+U{др}9E40+U{м & нолооро & надриду & нйах & надлагтух & надач & нолроб & нэтмэг & назлавйад & наблуз & нэгтгэн & налаират & нолчвот & налуут & нарилу & набму & нодош & нэлгишгэ & насууд & нэле}FA40+U{ & нэтрэн}FA40+U{ & нэхрэди & нэглэс & нарсгу & назлаграх & нэгр}FA40+U{ш & натнаб & натууруб & нйиг & нэлэд & наарям & нээгр}FA40+U{н & нангалйу & нэлй}FA40+U{х & натхраш & нэлвэдлэ & нэлчеиб & нолог & набляг & ничс}FA40+U{ & надйаз & н}9E40+U{}9E40+U{з & нижаам & нижнам & ногригно & нэрйит & налшгару & налах & натаамах & навраш & надууш & нала & налхна & нээгр}FA40+U{ & нэднэм & налцуун & нодлороово & нэлчрэт & нижну & навах & наглаб & натлуб & нэгрэб & н}9E40+U{гн}9E40+U{д & налжмаглаз & налиглаз & наднаш & нижхнэ & нйазра & надраб & нагсаб & навйад & нэлдгиж & нолчс}1540+U{ & налраз & нишгал & надйан & нйилот & налуурсгу & нааш & надваш
FREQ: 20412
FREQALL: 27483
RANG: 9
QWORDF: <олон>1913 & <харин>1680 & <дахин>959 & <хэмээн>957 & <хаан>628 & <болон>619 & <байн>472 & <хүрэн>457 & <өргөн>442 & <хуучин>416 & <эргэн>411 & <хачин>372 & <ойн>350 & <бодон>339 & <барин>336 & <яаран>336 & <тавин>310 & <дүүрэн>308 & <болгон>307 & <тайван>272 & <бүрэн>261 & <хэрхэн>249 & <тойрон>212 & <бүтэн>210 & <дэлхийн>202 & <эхлэн>200 & <удаан>197 & <заан>175 & <даган>174 & <аван>167 & <өвчин>166 & <хатан>163 & <хөнгөн>151 & <сандран>137 & <ийн>129 & <орчин>116 & <араатан>109 & <гаран>104 & <түүн>99 & <ухасхийн>97 & <гэнэн>89 & <ахин>88 & <дамжин>88 & <шингэн>88 & <сүрэн>84 & <хайран>81 & <иргэн>80 & <нийлэн>79 & <хүргэн>76 & <даан>75 & <дараалан>75 & <үргэлжлэн>74 & <яахин>74 & <агшин>73 & <дурдан>72 & <хичээн>71 & <харилцан>70 & <эргүүлэн>70 & <асан>69 & <галдан>69 & <ажин>65 & <хаян>63 & <хүсэн>62 & <давтан>60 & <үзүүлэн>60 & <засан>57 & <урин>57 & <өлөн>56 & <онгон>55 & <хавсран>54 & <хичээнгүйлэн>52 & <нийлүүлэн>51 & <ламтан>50 & <хүндэтгэн>50 & <зандан>49 & <онон>49 & <тайлан>47 & <илэн>46 & <арчин>44 & <эсэн>44 & <дагалдан>43 & <дэгжин>43 & <хашин>42 & <хүчлэн>42 & <дамжуулан>39 & <нарийвчлан>39 & <уурлан>39 & <уян>39 & <эгшин>38 & <үргэлжлүүлэн>37 & <будан>36 & <хайлан>36 & <лавлан>35 & <шалан>35 & <мартан>34 & <хослон>34 & <болгоомжлон>32 & <салан>32 & <түгшин>32 & <гандан>30 & <гардан>30 & <гүйцэн>29 & <оволзон>29 & <уудлан>29 & <нугалан>28 & <хурдлан>28 & <эртлэн>28 & <уун>27 & <онцлон>26 & <саван>26 & <салган>26 & <урьдчилан>26 & <гүйлгэн>25 & <нягтлан>25 & <түвдэн>25 & <хөвөн>25 & <тарлан>24 & <нуун>23 & <уралдаан>23 & <цуван>23 & <шалдан>23 & <ихэвчлэн>22 & <чийдэн>22 & <дэлдэн>21 & <цайлган>21 & <хорон>20 & <тааварлан>19 & <таран>19 & <ашиглан>18 & <тосгон>18 & <тусгайлан>18 & <уламжлан>18 & <цэлмэн>18 & <баримтлан>16 & <давхарлан>16 & <дардан>16 & <хангинан>16 & <эрин>16 & <гэндэн>15 & <өсгөн>15 & <овоолон>15 & <эдлэн>15 & <ангалзан>14 & <атаархан>14 & <дууриан>14 & <залан>14 & <тонн>14 & <хуралдан>14 & <хянан>14 & <яаравчлан>14 & <албадан>13 & <бүжин>13 & <доголон>13 & <тохируулан>13 & <урлан>13 & <уянгалуулан>13 & <хууран>13 & <чангалан>13 & <шүдлэн>13 & <гуйван>12 & <дэвэн>12 & <ичин>12 & <мөрдөн>12 & <ороолон>12 & <удирдан>12 & <хайн>12 & <хутгалдан>12 & <чадан>12 & <борлон>11 & <гэмтэн>11 & <дайвалзан>11 & <зулбан>11 & <нэгтгэн>11 & <тариалан>11 & <товчлон>11 & <туулан>11 & <улиран>11 & <умбан>11 & <шодон>11 & <эгшиглэн>11 & <дуусан>10 & <үелэн>10 & <үнэртэн>10 & <идэрхэн>10 & <сэлгэн>10 & <угсран>10 & <харгалзан>10 & <шүргэн>10 & <бантан>9 & <буруутан>9 & <гийн>9 & <дэлэн>9 & <мяраан>9 & <нүргээн>9 & <уйлагнан>9 & <хүйлэн>9 & <шархтан>9 & <элдэвлэн>9 & <биечлэн>8 & <голон>8 & <гялбан>8 & <үсчин>8 & <зайдан>8 & <зөөн>8 & <маажин>8 & <манжин>8 & <онгиргон>8 & <тийрэн>8 & <урагшлан>8 & <халан>8 & <хамаатан>8 & <шарван>8 & <шуудан>8 & <алан>7 & <анхлан>7 & <үргээн>7 & <мэндэн>7 & <нууцлан>7 & <овооролдон>7 & <тэрчлэн>7 & <унжин>7 & <хаван>7 & <балган>6 & <бултан>6 & <бэргэн>6 & <дөнгөн>6 & <залгамжлан>6 & <залгилан>6 & <шандан>6 & <энхжин>6 & <арзайн>5 & <бардан>5 & <басган>5 & <дайван>5 & <жигдлэн>5 & <ёсчлон>5 & <зарлан>5 & <лагшин>5 & <найдан>5 & <толийн>5 & <угсруулан>5 & <шаан>5 & <шавдан>5
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [олон]@[олох] & [харин]@[харих] & [дахин]@[дахих] & [хэмээн]@[хэмээх] & [хаан]@[хаах] & [болон]@[болох] & [байн]@[байх] & [хүрэн]@[хүрэх] & [өргөн]@[өргөх] & [хуучин]@[хуучих] & [эргэн]@[эргэх] & [хачин]@[хачих] & [ойн]@[ойх] & [бодон(г)]@[бодох] & [барин]@[барих] & [яаран]@[яарах] & [тавин]@[тавих] & [дүүрэн(г)]@[дүүрэх] & [болгон]@[болгох] & [тайван]@[тайвах] & [бүрэн]@[бүрэх] & [хэрхэн]@[хэрхэх] & [тойрон]@[тойрох] & [бүтэн]@[бүтэх] & [дэлхийн]@[дэлхийх] & [эхлэн]@[эхлэх] & [удаан]@[удаах] & [заан]@[заах] & [даган]@[дагах] & [аван]@[авах] & [өвчин]@[өвчих] & [хатан]@[хатах] & [хөнгөн]@[хөнгөх] & [сандран]@[сандрах] & [ийн]@[ийх] & [орчин]@[орчих] & [араатан]@[араатах] & [гаран]@[гарах] & [түүн]@[түүх] & [ухасхийн]@[ухасхийх] & [гэнэн]@[гэнэх] & [ахин]@[ахих] & [дамжин]@[дамжих] & [шингэн]@[шингэх] & [сүрэн]@[сүрэх] & [хайран]@[хайрах] & [иргэн]@[иргэх] & [нийлэн]@[нийлэх] & [хүргэн]@[хүргэх] & [даан]@[даах] & [дараалан]@[дараалах] & [үргэлжлэн]@[үргэлжлэх] & [яахин]@[яахих] & [агшин]@[агших] & [дурдан(г)]@[дурдах] & [хичээн]@[хичээх] & [харилцан]@[харилцах] & [эргүүлэн]@[эргүүлэх] & [асан]@[асах] & [галдан]@[галдах] & [ажин]@[ажих] & [хаян]@[хаях] & [хүсэн]@[хүсэх] & [давтан]@[давтах] & [үзүүлэн]@[үзүүлэх] & [засан]@[засах] & [урин]@[урих] & [өлөн]@[өлөх] & [онгон]@[онгох] & [хавсран]@[хавсрах] & [хичээнгүйлэн]@[хичээнгүйлэх] & [нийлүүлэн]@[нийлүүлэх] & [ламтан]@[ламтах] & [хүндэтгэн]@[хүндэтгэх] & [зандан]@[зандах] & [онон]@[онох] & [тайлан]@[тайлах] & [илэн]@[илэх] & [арчин]@[арчих] & [эсэн]@[эсэх] & [дагалдан]@[дагалдах] & [дэгжин]@[дэгжих] & [хашин]@[хаших] & [хүчлэн]@[хүчлэх] & [дамжуулан]@[дамжуулах] & [нарийвчлан]@[нарийвчлах] & [уурлан]@[уурлах] & [уян]@[уях] & [эгшин]@[эгших] & [үргэлжлүүлэн]@[үргэлжлүүлэх] & [будан(г)]@[будах] & [хайлан]@[хайлах] & [лавлан]@[лавлах] & [шалан(г)]@[шалах] & [мартан]@[мартах] & [хослон]@[хослох] & [болгоомжлон]@[болгоомжлох] & [салан]@[салах] & [түгшин]@[түгших] & [гандан]@[гандах] & [гардан]@[гардах] & [гүйцэн]@[гүйцэх] & [оволзон]@[оволзох] & [уудлан]@[уудлах] & [нугалан]@[нугалах] & [хурдлан]@[хурдлах] & [эртлэн]@[эртлэх] & [уун]@[уух] & [онцлон]@[онцлох] & [саван(г)]@[савах] & [салган]@[салгах] & [урьдчилан]@[урьдчилах] & [гүйлгэн]@[гүйлгэх] & [нягтлан]@[нягтлах] & [түвдэн]@[түвдэх] & [хөвөн(г)]@[хөвөх] & [тарлан]@[тарлах] & [нуун]@[нуух] & [уралдаан]@[уралдаах] & [цуван]@[цувах] & [шалдан(г)]@[шалдах] & [ихэвчлэн]@[ихэвчлэх] & [чийдэн]@[чийдэх] & [дэлдэн(г)]@[дэлдэх] & [цайлган]@[цайлгах] & [хорон]@[хорох] & [тааварлан]@[тааварлах] & [таран]@[тарах] & [ашиглан]@[ашиглах] & [тосгон]@[тосгох] & [тусгайлан]@[тусгайлах] & [уламжлан]@[уламжлах] & [цэлмэн]@[цэлмэх] & [баримтлан]@[баримтлах] & [давхарлан]@[давхарлах] & [дардан]@[дардах] & [хангинан]@[хангинах] & [эрин]@[эрих] & [гэндэн]@[гэндэх] & [өсгөн]@[өсгөх] & [овоолон]@[овоолох] & [эдлэн]@[эдлэх] & [ангалзан]@[ангалзах] & [атаархан]@[атаархах] & [дууриан]@[дууриах] & [залан]@[залах] & [тонн]@[тонох] & [хуралдан]@[хуралдах] & [хянан]@[хянах] & [яаравчлан]@[яаравчлах] & [албадан]@[албадах] & [бүжин]@[бүжих] & [доголон(г)]@[доголох] & [тохируулан]@[тохируулах] & [урлан]@[урлах] & [уянгалуулан]@[уянгалуулах] & [хууран]@[хуурах] & [чангалан]@[чангалах] & [шүдлэн]@[шүдлэх] & [гуйван]@[гуйвах] & [дэвэн]@[дэвэх] & [ичин]@[ичих] & [мөрдөн]@[мөрдөх] & [ороолон(г)]@[ороолох] & [удирдан]@[удирдах] & [хайн]@[хайх] & [хутгалдан]@[хутгалдах] & [чадан]@[чадах] & [борлон]@[борлох] & [гэмтэн]@[гэмтэх] & [дайвалзан]@[дайвалзах] & [зулбан]@[зулбах] & [нэгтгэн]@[нэгтгэх] & [тариалан(г)]@[тариалах] & [товчлон]@[товчлох] & [туулан]@[туулах] & [улиран]@[улирах] & [умбан]@[умбах] & [шодон]@[шодох] & [эгшиглэн]@[эгшиглэх] & [дуусан]@[дуусах] & [үелэн]@[үелэх] & [үнэртэн]@[үнэртэх] & [идэрхэн]@[идэрхэх] & [сэлгэн]@[сэлгэх] & [угсран]@[угсрах] & [харгалзан]@[харгалзах] & [шүргэн]@[шүргэх] & [бантан]@[бантах] & [буруутан]@[буруутах] & [гийн]@[гийх] & [дэлэн(г)]@[дэлэх] & [мяраан]@[мяраах] & [нүргээн]@[нүргээх] & [уйлагнан]@[уйлагнах] & [хүйлэн]@[х{U+04AF}йлэх] & [шархтан]@[шархтах] & [элдэвлэн]@[элдэвлэх] & [биечлэн]@[биечлэх] & [голон]@[голох] & [гялбан]@[гялбах] & [үсчин]@[үсчих] & [зайдан(г)]@[зайдах] & [зөөн]@[зөөх] & [маажин(г)]@[маажих] & [манжин]@[манжих] & [онгиргон]@[онгиргох] & [тийрэн]@[тийрэх] & [урагшлан]@[урагшлах] & [халан]@[халах] & [хамаатан]@[хамаатах] & [шарван]@[шарвах] & [шуудан(г)]@[шуудах] & [алан]@[алах] & [анхлан]@[анхлах] & [үргээн]@[үргээх] & [мэндэн]@[мэндэх] & [нууцлан]@[нууцлах] & [овооролдон]@[овооролдох] & [тэрчлэн]@[тэрчлэх] & [унжин]@[унжих] & [хаван(г)]@[хавах] & [балган]@[балгах] & [бултан]@[бултах] & [бэргэн]@[бэргэх] & [дөнгөн]@[дөнгөх] & [залгамжлан]@[залгамжлах] & [залгилан]@[залгилах] & [шандан]@[шандах] & [энхжин(г)]@[энхжих] & [арзайн]@[арзайх] & [бардан]@[бардах] & [басган]@[басгах] & [дайван]@[дайвах] & [жигдлэн]@[жигдлэх] & [ёсчлон]@[ёсчлох] & [зарлан]@[зарлах] & [лагшин]@[лагших] & [найдан]@[найдах] & [толийн]@[толийх] & [угсруулан]@[угсруулах] & [шаан]@[шаах] & [шавдан]@[шавдах]
WORDFORM: хорин & долоон & хийн & буун & аман & хадан & ширээн & үүдэн & нүдэн & очин & үнсэн & хурган & ханан & хаалган & хутган & асаан & тоочин & зүсэн & чинээн & алхан & чихэн & хараан & хусан & үсэн & асган & бичин & толин & зоон & хавирган & ингэн & дуурайн & өрөн & тоон
QGRAM: <REL-NOM@CVB.MOD>257 & <REL-NOM@CVB.MOD>196 & <REL-NOM@CVB.MOD>124 & <REL-NOM@CVB.MOD>119 & <REL-NOM@CVB.MOD>116 & <REL-NOM@CVB.MOD>115 & <REL-NOM@CVB.MOD>88 & <REL-NOM@CVB.MOD>69 & <REL-NOM@CVB.MOD>69 & <REL-NOM@CVB.MOD>67 & <REL-NOM@CVB.MOD>62 & <REL-NOM@CVB.MOD>50 & <REL-NOM@CVB.MOD>39 & <REL-NOM@CVB.MOD>38 & <REL-NOM@CVB.MOD>37 & <REL-NOM@CVB.MOD>36 & <REL-NOM@CVB.MOD>33 & <REL-NOM@CVB.MOD>29 & <REL-NOM@CVB.MOD>27 & <REL-NOM@CVB.MOD>26 & <REL-NOM@CVB.MOD>21 & <REL-NOM@CVB.MOD>19 & <REL-NOM@CVB.MOD>18 & <REL-NOM@CVB.MOD>12 & <REL-NOM@CVB.MOD>11 & <REL-NOM@CVB.MOD>11 & <REL-NOM@CVB.MOD>11 & <REL-NOM@CVB.MOD>10 & <REL-NOM@CVB.MOD>9 & <REL-NOM@CVB.MOD>8 & <REL-NOM@CVB.MOD>7 & <REL-NOM@CVB.MOD>7 & <REL-NOM@CVB.MOD>6
QLEX: <[хорь (хорин)]@[хорих]>257 & <[долоо(н)]@[долоох]>196 & <[хий(н)]@[хийх]>124 & <[буу(н)]@[буух]>119 & <[ам(ан)]@[амах]>116 & <[хад(ан)]@[хадах]>115 & <[ширээ(н)]@[ширээх]>88 & <[үүд(эн)]@[үүдэх]>69 & <[нүд(эн)]@[нүдэх]>69 & <[оч(ин)]@[очих]>67 & <[үнс(эн)]@[үнсэх]>62 & <[хурга(н)]@[хургах]>50 & <[хана(н)]@[ханах]>39 & <[хаалга(н)]@[хаалгах]>38 & <[хутга(н)]@[хутгах]>37 & <[асаа(н)]@[асаах]>36 & <[тооч(ин)]@[тоочих]>33 & <[зүс(эн)]@[зүсэх]>29 & <[чинээ(н)]@[чинээх]>27 & <[алх(ан)]@[алхах]>26 & <[чих(эн)]@[чихэх]>21 & <[хараа(н)]@[хараах]>19 & <[хус(ан)]@[хусах]>18 & <[үс(эн)]@[үсэх (үсүх)]>12 & <[асга(н)]@[асгах]>11 & <[бич(ин)]@[бичих]>11 & <[толь (толин)]@[толих]>11 & <[зоо(н)]@[зоох]>10 & <[хавирга(н)]@[хавиргах]>9 & <[ингэ(н)]@[ингэх]>8 & <[дуурай(н)]@[дуурайх]>7 & <[өр(өн)]@[өрөх]>7 & <[тоо(н)]@[тоох]>6
QFLEX: ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н
REVWORD: нирох & ноолод & нйих & нууб & нама & надах & нээриш & нэд}FA40+U{}FA40+U{ & нэд}FA40+U{н & ничо & нэсн}FA40+U{ & нагрух & нанах & наглаах & нагтух & нааса & ничоот & нэс}FA40+U{з & нээнич & нахла & нэхич & наарах & насух & нэс}FA40+U{ & нагса & ничиб & нилот & нооз & нагривах & нэгни & нйарууд & н}9E40+U{р}9E40+U{ & ноот
FREQ: 1747
FREQALL: 2762
RANG: 69
QWORDF: <хорин>257 & <долоон>196 & <хийн>124 & <буун>119 & <аман>116 & <хадан>115 & <ширээн>88 & <үүдэн>69 & <нүдэн>69 & <очин>67 & <үнсэн>62 & <хурган>50 & <ханан>39 & <хаалган>38 & <хутган>37 & <асаан>36 & <тоочин>33 & <зүсэн>29 & <чинээн>27 & <алхан>26 & <чихэн>21 & <хараан>19 & <хусан>18 & <үсэн>12 & <асган>11 & <бичин>11 & <толин>11 & <зоон>10 & <хавирган>9 & <ингэн>8 & <дуурайн>7 & <өрөн>7 & <тоон>6
GRAMFORM: REL-NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [хорь (хорин)]@[хорих] & [долоо(н)]@[долоох] & [хий(н)]@[хийх] & [буу(н)]@[буух] & [ам(ан)]@[амах] & [хад(ан)]@[хадах] & [ширээ(н)]@[ширээх] & [үүд(эн)]@[үүдэх] & [нүд(эн)]@[нүдэх] & [оч(ин)]@[очих] & [үнс(эн)]@[үнсэх] & [хурга(н)]@[хургах] & [хана(н)]@[ханах] & [хаалга(н)]@[хаалгах] & [хутга(н)]@[хутгах] & [асаа(н)]@[асаах] & [тооч(ин)]@[тоочих] & [зүс(эн)]@[зүсэх] & [чинээ(н)]@[чинээх] & [алх(ан)]@[алхах] & [чих(эн)]@[чихэх] & [хараа(н)]@[хараах] & [хус(ан)]@[хусах] & [үс(эн)]@[үсэх (үсүх)] & [асга(н)]@[асгах] & [бич(ин)]@[бичих] & [толь (толин)]@[толих] & [зоо(н)]@[зоох] & [хавирга(н)]@[хавиргах] & [ингэ(н)]@[ингэх] & [дуурай(н)]@[дуурайх] & [өр(өн)]@[өрөх] & [тоо(н)]@[тоох]
WORDFORM: орон & зүүн & уран & зуун & торгон & манан & шилэн & тосон & булган & унаган & хэлэн & тулган & суран & өдөн & үүн & шатан & танан & утаан & торон
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>956 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>570 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>437 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>426 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>199 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>97 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>83 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>82 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>65 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>53 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>52 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>43 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>37 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>21 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>17 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>17 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>7
QLEX: <[орон]@[ор(он)]@[орох]>956 & <[зүүн]@[зүү(н)]@[зүүх]>570 & <[уран]@[ур(ан)]@[урах]>437 & <[зуун]@[зуу(н)]@[зуух]>426 & <[торгон]@[торго(н)]@[торгох]>199 & <[манан]@[мана(н)]@[манах]>97 & <[шилэн]@[шил(эн)]@[шилэх]>83 & <[тосон]@[тос(он)]@[тосох]>82 & <[булган]@[булга(н)]@[булгах]>65 & <[унаган]@[унага(н)]@[унагах]>53 & <[хэлэн]@[хэл(эн)]@[хэлэх]>52 & <[тулган]@[тулга(н)]@[тулгах]>43 & <[суран]@[сур(ан)]@[сурах]>37 & <[өдөн]@[өд(өн)]@[өдөх]>21 & <[үүн]@[үү(н)]@[үүх]>17 & <[шатан]@[шат(ан)]@[шатах]>17 & <[танан]@[тана(н)]@[танах]>16 & <[утаан]@[утаа(н)]@[утаах]>14 & <[торон]@[тор(он)]@[торох]>7
QFLEX: ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н
REVWORD: норо & н}FA40+U{}FA40+U{з & нару & нууз & ногрот & нанам & нэлиш & носот & наглуб & нагану & нэлэх & наглут & нарус & н}9E40+U{д}9E40+U{ & н}FA40+U{}FA40+U{ & наташ & нанат & наату & норот
FREQ: 3192
FREQALL: 3262
RANG: 45
QWORDF: <орон>956 & <зүүн>570 & <уран>437 & <зуун>426 & <торгон>199 & <манан>97 & <шилэн>83 & <тосон>82 & <булган>65 & <унаган>53 & <хэлэн>52 & <тулган>43 & <суран>37 & <өдөн>21 & <үүн>17 & <шатан>17 & <танан>16 & <утаан>14 & <торон>7
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [орон]@[ор(он)]@[орох] & [зүүн]@[зүү(н)]@[зүүх] & [уран]@[ур(ан)]@[урах] & [зуун]@[зуу(н)]@[зуух] & [торгон]@[торго(н)]@[торгох] & [манан]@[мана(н)]@[манах] & [шилэн]@[шил(эн)]@[шилэх] & [тосон]@[тос(он)]@[тосох] & [булган]@[булга(н)]@[булгах] & [унаган]@[унага(н)]@[унагах] & [хэлэн]@[хэл(эн)]@[хэлэх] & [тулган]@[тулга(н)]@[тулгах] & [суран]@[сур(ан)]@[сурах] & [өдөн]@[өд(өн)]@[өдөх] & [үүн]@[үү(н)]@[үүх] & [шатан]@[шат(ан)]@[шатах] & [танан]@[тана(н)]@[танах] & [утаан]@[утаа(н)]@[утаах] & [торон]@[тор(он)]@[торох]
WORDFORM: булан & гаслан & яндан & хүрээлэн
QGRAM: <NOM@NOM@CVB.MOD>68 & <NOM@NOM@CVB.MOD>44 & <NOM@NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@NOM@CVB.MOD>15
QLEX: <[булан]@[булан(г)]@[булах]>68 & <[гаслан]@[гаслан(г)]@[гаслах]>44 & <[яндан]@[яндан(г)]@[яндах]>23 & <[хүрээлэн]@[хүрээлэн(г)]@[хүрээлэх]>15
QFLEX: ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н
REVWORD: налуб & налсаг & надня & нэлээр}FA40+U{х
FREQ: 150
FREQALL: 325
RANG: 202
QWORDF: <булан>68 & <гаслан>44 & <яндан>23 & <хүрээлэн>15
GRAMFORM: NOM@NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [булан]@[булан(г)]@[булах] & [гаслан]@[гаслан(г)]@[гаслах] & [яндан]@[яндан(г)]@[яндах] & [хүрээлэн]@[хүрээлэн(г)]@[хүрээлэх]
WORDFORM: одон
QGRAM: <REL-NOM@NOM@CVB.MOD>34
QLEX: <[од(он)]@[одон(г)]@[одох]>34
QFLEX: ø;ø;н
REVWORD: нодо
FREQ: 34
FREQALL: 43
RANG: 326
QWORDF: <одон>34
GRAMFORM: REL-NOM@NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [од(он)]@[одон(г)]@[одох]
WORDFORM: айн & зүйн & шагайн & хорхойн & налайн & цайн & барайн & зайн & торойн
QGRAM: <GEN@CVB.MOD>142 & <GEN@CVB.MOD>38 & <GEN@CVB.MOD>35 & <GEN@CVB.MOD>15 & <GEN@CVB.MOD>12 & <GEN@CVB.MOD>9 & <GEN@CVB.MOD>8 & <GEN@CVB.MOD>5 & <GEN@CVB.MOD>5
QLEX: <[ай]@[айх]>142 & <[зүй]@[зүйх]>38 & <[шагай]@[шагайх]>35 & <[хорхой]@[хорхойх]>15 & <[налай]@[налайх]>12 & <[цай]@[цайх]>9 & <[барай]@[барайх]>8 & <[зай]@[зайх]>5 & <[торой]@[торойх]>5
QFLEX: н;н & н;н & н;н & н;н & н;н & н;н & н;н & н;н & н;н
REVWORD: нйа & нй}FA40+U{з & нйагаш & нйохрох & нйалан & нйац & нйараб & нйаз & нйорот
FREQ: 269
FREQALL: 323
RANG: 164
QWORDF: <айн>142 & <зүйн>38 & <шагайн>35 & <хорхойн>15 & <налайн>12 & <цайн>9 & <барайн>8 & <зайн>5 & <торойн>5
GRAMFORM: GEN@CVB.MOD
LEXEMA: [ай]@[айх] & [зүй]@[зүйх] & [шагай]@[шагайх] & [хорхой]@[хорхойх] & [налай]@[налайх] & [цай]@[цайх] & [барай]@[барайх] & [зай]@[зайх] & [торой]@[торойх]
WORDFORM: гүйн & дайн & далайн & улайн & арвайн
QGRAM: <NOM@GEN@CVB.MOD>159 & <NOM@GEN@CVB.MOD>143 & <NOM@GEN@CVB.MOD>131 & <NOM@GEN@CVB.MOD>15 & <NOM@GEN@CVB.MOD>9
QLEX: <[гүйн]@[гүй]@[гүйх]>159 & <[дайн]@[дай]@[дайх]>143 & <[далайн]@[далай]@[далайх]>131 & <[улайн]@[улай]@[улайх]>15 & <[арвайн]@[арвай]@[арвайх]>9
QFLEX: ø;н;н & ø;н;н & ø;н;н & ø;н;н & ø;н;н
REVWORD: нй}FA40+U{г & нйад & нйалад & нйалу & нйавра
FREQ: 457
FREQALL: 466
RANG: 129
QWORDF: <гүйн>159 & <дайн>143 & <далайн>131 & <улайн>15 & <арвайн>9
GRAMFORM: NOM@GEN@CVB.MOD
LEXEMA: [гүйн]@[гүй]@[гүйх] & [дайн]@[дай]@[дайх] & [далайн]@[далай]@[далайх] & [улайн]@[улай]@[улайх] & [арвайн]@[арвай]@[арвайх]
WORDFORM: хувин
QGRAM: <NOM@VF.IMP@CVB.MOD>55
QLEX: <[хувин]@[хувинах]@[хувих]>55
QFLEX: ø;ø;н
REVWORD: нивух
FREQ: 55
FREQALL: 0
RANG: 276
QWORDF: <хувин>55
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@CVB.MOD
LEXEMA: [хувин]@[хувинах]@[хувих]
WORDFORM: эрэх
QGRAM: <PC.INF>24
QLEX: <[эрэх]>24
QFLEX: ø
REVWORD: хэрэ
FREQ: 24
FREQALL: 0
RANG: 353
QWORDF: <эрэх>24
GRAMFORM: PC.INF
LEXEMA: [эрэх]
WORDFORM: байлаа & боллоо & явлаа & түгжил & суулаа & эхэллээ & яалаа & атлаа & очлоо & ярилаа & туул & санагдлаа & болтлоо & өнгөрлөө & хэвтлээ & явдлаа & харагдлаа & шийдлээ & зүүдэллээ & бослоо & давхилаа & зайл & гүйлээ & гүйцлээ & болчихлоо & ойлголоо & мордлоо & тэглээ & хөдөллөө & дууслаа & хонолоо & байдлаа & хашгирлаа & хүлээлээ & гуйлаа & үхтлээ & идлээ & инээлээ & оллоо & гэл & дөхлөө & дуулдлаа & нээлээ & суудлаа & тасарлаа & ширтлээ & хөнжлөө & сонсогдлоо & ханатлаа & унтлаа & шахлаа & асаалаа & болголоо & дайрлаа & ойчлоо & явчлаа & авчирлаа & гэнэлээ & зөвшөөрөл & орууллаа & танилцлаа & дагалаа & өндийлөө & алхаллаа & бодогдлоо & дайралдлаа & гялайлаа & өөрчлөгдлөө & золголоо & орчихлоо & сандарлаа & тодорлоо & уулзлаа & амарлаа & гэлдэрлээ & дүүрлээ & үхчихлээ & захилаа & ирцгээлээ & маяглал & тавьчихлаа & туллаа & хурдаллаа & явцгаалаа & ярилцлаа & дутлаа & дуугарлаа & өслөө & оролдлоо & тайвширлаа & тоглолоо & уужирлаа & ухасхийлээ & хөхөрлөө & хийчихлээ & хулжлаа & явууллаа
QGRAM: <VF.IND.PROF-EMPH>2532 & <VF.IND.PROF-EMPH>621 & <VF.IND.PROF-EMPH>547 & <VF.IND.PROF-EMPH>151 & <VF.IND.PROF-EMPH>126 & <VF.IND.PROF-EMPH>102 & <VF.IND.PROF-EMPH>82 & <VF.IND.PROF-EMPH>75 & <VF.IND.PROF-EMPH>71 & <VF.IND.PROF-EMPH>62 & <VF.IND.PROF-EMPH>51 & <VF.IND.PROF-EMPH>49 & <VF.IND.PROF-EMPH>47 & <VF.IND.PROF-EMPH>46 & <VF.IND.PROF-EMPH>45 & <VF.IND.PROF-EMPH>42 & <VF.IND.PROF-EMPH>40 & <VF.IND.PROF-EMPH>39 & <VF.IND.PROF-EMPH>38 & <VF.IND.PROF-EMPH>36 & <VF.IND.PROF-EMPH>35 & <VF.IND.PROF-EMPH>29 & <VF.IND.PROF-EMPH>28 & <VF.IND.PROF-EMPH>27 & <VF.IND.PROF-EMPH>25 & <VF.IND.PROF-EMPH>24 & <VF.IND.PROF-EMPH>22 & <VF.IND.PROF-EMPH>22 & <VF.IND.PROF-EMPH>21 & <VF.IND.PROF-EMPH>20 & <VF.IND.PROF-EMPH>20 & <VF.IND.PROF-EMPH>19 & <VF.IND.PROF-EMPH>19 & <VF.IND.PROF-EMPH>18 & <VF.IND.PROF-EMPH>17 & <VF.IND.PROF-EMPH>17 & <VF.IND.PROF-EMPH>17 & <VF.IND.PROF-EMPH>17 & <VF.IND.PROF-EMPH>16 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>15 & <VF.IND.PROF-EMPH>14 & <VF.IND.PROF-EMPH>13 & <VF.IND.PROF-EMPH>13 & <VF.IND.PROF-EMPH>12 & <VF.IND.PROF-EMPH>12 & <VF.IND.PROF-EMPH>11 & <VF.IND.PROF-EMPH>11 & <VF.IND.PROF-EMPH>11 & <VF.IND.PROF-EMPH>11 & <VF.IND.PROF-EMPH>11 & <VF.IND.PROF-EMPH>10 & <VF.IND.PROF-EMPH>10 & <VF.IND.PROF-EMPH>10 & <VF.IND.PROF-EMPH>10 & <VF.IND.PROF-EMPH>10 & <VF.IND.PROF-EMPH>9 & <VF.IND.PROF-EMPH>9 & <VF.IND.PROF-EMPH>8 & <VF.IND.PROF-EMPH>8 & <VF.IND.PROF-EMPH>8 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>7 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>6 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5 & <VF.IND.PROF-EMPH>5
QLEX: <[байх]>2532 & <[болох]>621 & <[явах]>547 & <[түгжих]>151 & <[суух]>126 & <[эхлэх]>102 & <[яах]>82 & <[атал]>75 & <[очих]>71 & <[ярих]>62 & <[туух]>51 & <[санагдах]>49 & <[болтол]>47 & <[өнгөрөх]>46 & <[хэвтэх]>45 & <[явдал]>42 & <[харагдах]>40 & <[шийдэх]>39 & <[зүүдлэх]>38 & <[босох]>36 & <[давхих]>35 & <[зайх]>29 & <[гүйх]>28 & <[гүйцэх]>27 & <[болчихох]>25 & <[ойлгох]>24 & <[мордох]>22 & <[тэгэх]>22 & <[хөдлөх]>21 & <[дуусах]>20 & <[хонох]>20 & <[байдал]>19 & <[**хашгирах]>19 & <[хүлээх]>18 & <[гуйх]>17 & <[үхтэл]>17 & <[идэх]>17 & <[инээх]>17 & <[олох]>16 & <[гэх]>15 & <[дөхөх]>15 & <[дуулдах]>15 & <[нээх]>15 & <[суудал]>15 & <[тасрах]>15 & <[ширтэх]>15 & <[хөнжил]>14 & <[сонсогдох]>13 & <[ханатал]>13 & <[унтах]>12 & <[шахах]>12 & <[асаах]>11 & <[болгох]>11 & <[дайрах]>11 & <[ойчих]>11 & <[явчих]>11 & <[авчрах]>10 & <[гэнэх]>10 & <[зөвшөөрөх]>10 & <[оруулах]>10 & <[танилцах]>10 & <[дагах]>9 & <[өндийх]>9 & <[алхлах]>8 & <[бодогдох]>8 & <[дайралдах]>8 & <[гялайх]>7 & <[өөрчлөгдөх]>7 & <[золгох]>7 & <[орчихох]>7 & <[сандрах]>7 & <[тодрох]>7 & <[уулзах]>7 & <[амрах]>6 & <[гэлдрэх]>6 & <[дүүрэх]>6 & <[үхчихэх]>6 & <[захих]>6 & <[ирцгээх]>6 & <[маяглах]>6 & <[тавьчихах]>6 & <[тулах]>6 & <[хурдлах]>6 & <[явцгаах]>6 & <[ярилцах]>6 & <[дутах]>5 & <[дуугарах]>5 & <[өсөх]>5 & <[оролдох]>5 & <[тайвшрах]>5 & <[тоглох]>5 & <[уужрах]>5 & <[ухасхийх]>5 & <[хөхрөх]>5 & <[хийчихэх]>5 & <[хулжих]>5 & <[явуулах]>5
QFLEX: лаа & # & лаа & л & лаа & # & лаа & лаа & лоо & лаа & л & лаа & лоо & л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & # & лаа & лаа & # & # & лоо & лаа & л & # & # & лоо & лоо & лоо & # & # & лаа & лоо & лаа & # & # & лаа & # & # & # & лоо & л & л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & лаа & # & лаа & # & # & л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & лоо & лаа & лаа & лаа & лаа & лоо & лаа & лоо & лаа & # & # & л & лаа & лаа & лаа & л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & # & лоо & лаа & лаа & л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & лоо & лоо & # & # & лаа & # & # & # & # & лаа & # & л & лаа & лаа & # & лаа & лаа & лаа & лаа & л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & лоо & # & лоо & # & # & # & # & лаа & лаа
REVWORD: аалйаб & ооллоб & аалвя & лижг}FA40+U{т & аалуус & ээллэхэ & аалая & аалта & оолчо & аалиря & луут & аалдганас & оолтлоб & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{гн}9E40+U{ & ээлтвэх & аалдвя & аалдгарах & ээлдйиш & ээллэд}FA40+U{}FA40+U{з & оолсоб & аалихвад & лйаз & ээлй}FA40+U{г & ээлцй}FA40+U{г & оолхичлоб & оологлйо & оолдром & ээлгэт & }9E40+U{}9E40+U{лл}9E40+U{д}9E40+U{х & аалсууд & оолонох & аалдйаб & аалригшах & ээлээл}FA40+U{х & аалйуг & ээлтх}FA40+U{ & ээлди & ээлээни & оолло & лэг & }9E40+U{}9E40+U{лх}9E40+U{д & аалдлууд & ээлээн & аалдуус & аалрасат & ээлтриш & }9E40+U{}9E40+U{лжн}9E40+U{х & оолдгоснос & аалтанах & аалтну & аалхаш & аалааса & оологлоб & аалрйад & оолчйо & аалчвя & аалричва & ээлэнэг & л}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & ааллууро & аалцлинат & аалагад & }9E40+U{}9E40+U{лйидн}9E40+U{ & ааллахла & оолдгодоб & аалдларйад & аалйаляг & }9E40+U{}9E40+U{лдг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & оологлоз & оолхичро & аалраднас & оолродот & аалзлуу & аалрама & ээлрэдлэг & ээлр}FA40+U{}FA40+U{д & ээлхичх}FA40+U{ & аалихаз & ээлээгцри & лалгяам & аалхичьват & ааллут & аалладрух & аалаагцвя & аалцлиря & аалтуд & аалрагууд & }9E40+U{}9E40+U{лс}9E40+U{ & оолдлоро & аалришвйат & оололгот & аалрижуу & ээлйихсаху & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{х & ээлхичйих & аалжлух & ааллуувя
FREQ: 5712
FREQALL: 3824
RANG: 26
QWORDF: <байлаа>2532 & <боллоо>621 & <явлаа>547 & <түгжил>151 & <суулаа>126 & <эхэллээ>102 & <яалаа>82 & <атлаа>75 & <очлоо>71 & <ярилаа>62 & <туул>51 & <санагдлаа>49 & <болтлоо>47 & <өнгөрлөө>46 & <хэвтлээ>45 & <явдлаа>42 & <харагдлаа>40 & <шийдлээ>39 & <зүүдэллээ>38 & <бослоо>36 & <давхилаа>35 & <зайл>29 & <гүйлээ>28 & <гүйцлээ>27 & <болчихлоо>25 & <ойлголоо>24 & <мордлоо>22 & <тэглээ>22 & <хөдөллөө>21 & <дууслаа>20 & <хонолоо>20 & <байдлаа>19 & <хашгирлаа>19 & <хүлээлээ>18 & <гуйлаа>17 & <үхтлээ>17 & <идлээ>17 & <инээлээ>17 & <оллоо>16 & <гэл>15 & <дөхлөө>15 & <дуулдлаа>15 & <нээлээ>15 & <суудлаа>15 & <тасарлаа>15 & <ширтлээ>15 & <хөнжлөө>14 & <сонсогдлоо>13 & <ханатлаа>13 & <унтлаа>12 & <шахлаа>12 & <асаалаа>11 & <болголоо>11 & <дайрлаа>11 & <ойчлоо>11 & <явчлаа>11 & <авчирлаа>10 & <гэнэлээ>10 & <зөвшөөрөл>10 & <орууллаа>10 & <танилцлаа>10 & <дагалаа>9 & <өндийлөө>9 & <алхаллаа>8 & <бодогдлоо>8 & <дайралдлаа>8 & <гялайлаа>7 & <өөрчлөгдлөө>7 & <золголоо>7 & <орчихлоо>7 & <сандарлаа>7 & <тодорлоо>7 & <уулзлаа>7 & <амарлаа>6 & <гэлдэрлээ>6 & <дүүрлээ>6 & <үхчихлээ>6 & <захилаа>6 & <ирцгээлээ>6 & <маяглал>6 & <тавьчихлаа>6 & <туллаа>6 & <хурдаллаа>6 & <явцгаалаа>6 & <ярилцлаа>6 & <дутлаа>5 & <дуугарлаа>5 & <өслөө>5 & <оролдлоо>5 & <тайвширлаа>5 & <тоглолоо>5 & <уужирлаа>5 & <ухасхийлээ>5 & <хөхөрлөө>5 & <хийчихлээ>5 & <хулжлаа>5 & <явууллаа>5
GRAMFORM: VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [байх] & [болох] & [явах] & [түгжих] & [суух] & [эхлэх] & [яах] & [атал] & [очих] & [ярих] & [туух] & [санагдах] & [болтол] & [өнгөрөх] & [хэвтэх] & [явдал] & [харагдах] & [шийдэх] & [зүүдлэх] & [босох] & [давхих] & [зайх] & [гүйх] & [гүйцэх] & [болчихох] & [ойлгох] & [мордох] & [тэгэх] & [хөдлөх] & [дуусах] & [хонох] & [байдал] & [**хашгирах] & [хүлээх] & [гуйх] & [үхтэл] & [идэх] & [инээх] & [олох] & [гэх] & [дөхөх] & [дуулдах] & [нээх] & [суудал] & [тасрах] & [ширтэх] & [хөнжил] & [сонсогдох] & [ханатал] & [унтах] & [шахах] & [асаах] & [болгох] & [дайрах] & [ойчих] & [явчих] & [авчрах] & [гэнэх] & [зөвшөөрөх] & [оруулах] & [танилцах] & [дагах] & [өндийх] & [алхлах] & [бодогдох] & [дайралдах] & [гялайх] & [өөрчлөгдөх] & [золгох] & [орчихох] & [сандрах] & [тодрох] & [уулзах] & [амрах] & [гэлдрэх] & [дүүрэх] & [үхчихэх] & [захих] & [ирцгээх] & [маяглах] & [тавьчихах] & [тулах] & [хурдлах] & [явцгаах] & [ярилцах] & [дутах] & [дуугарах] & [өсөх] & [оролдох] & [тайвшрах] & [тоглох] & [уужрах] & [ухасхийх] & [хөхрөх] & [хийчихэх] & [хулжих] & [явуулах]
WORDFORM: сэтгэлээ & мэдлээ & ажлаа & үзлээ & амьдралаа & хүрлээ & тавилаа & бүтээлээ & зогслоо & саналаа & гутлаа & чадлаа & үхлээ & уналаа & гаргалаа & гайхлаа & эмээлээ & бичлээ & хичээлээ & үзэгдлээ & үлдлээ & дуудлаа & жаргалаа & сонслоо & угтлаа & анхаарлаа & амжлаа & дууллаа & ойртлоо & мөрөөдлөө & тушаалаа & хариуллаа & хүслээ & зүтгэлээ & танилаа & эргэлээ & зохиолоо & гомдлоо & нэмлээ & ухаарлаа & хогшлоо & баригдлаа & буудлаа & зугтлаа & уншлаа & шагналаа & айлаа & итгэлээ & сэрлээ & удлаа & өргөлөө & өрөвдлөө & хувирлаа & шивнэлээ & бухимдлаа & үзүүллээ & залбирлаа & мэдэгдлээ & тайллаа & тэмцлээ & хагацлаа & шаардлаа & ажиглалаа & даслаа & дурлалаа & мэдрэлээ & мэргэжлээ & нийллээ & нуулаа & хөгжлөө
QGRAM: <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>201 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>110 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>106 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>94 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>71 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>69 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>53 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>51 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>51 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>47 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>42 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>41 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>32 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>32 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>29 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>27 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>27 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>24 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>23 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>22 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>22 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>18 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>18 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>18 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>18 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>13 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>13 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>13 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>13 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>12 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>12 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>12 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>11 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>10 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>10 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>10 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>10 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>5
QLEX: <[сэтгэл]@[сэтгэх]>201 & <[мэдэл]@[мэдэх]>110 & <[ажил]@[ажих]>106 & <[үзэл]@[үзэх]>94 & <[амьдрал]@[амьдрах]>71 & <[хүрэл]@[хүрэх]>69 & <[тавил]@[тавих]>53 & <[бүтээл]@[бүтээх]>51 & <[зогсол]@[зогсох]>51 & <[санал]@[санах]>47 & <[гутал]@[гутах]>42 & <[чадал]@[чадах]>41 & <[үхэл]@[үхэх]>32 & <[унал]@[унах]>32 & <[гаргал]@[гаргах]>29 & <[гайхал]@[гайхах]>27 & <[эмээл]@[эмээх]>27 & <[бичил]@[бичих]>24 & <[хичээл]@[хичээх]>23 & <[үзэгдэл]@[үзэгдэх]>22 & <[үлдэл]@[үлдэх]>22 & <[дуудал]@[дуудах]>18 & <[жаргал]@[жаргах]>18 & <[сонсол]@[сонсох]>18 & <[угтал]@[угтах]>18 & <[анхаарал]@[анхаарах]>15 & <[амжил]@[амжих]>14 & <[дуулал]@[дуулах]>14 & <[ойртол]@[ойртох]>14 & <[мөрөөдөл]@[мөрөөдөх]>13 & <[тушаал]@[тушаах]>13 & <[хариулал]@[хариулах]>13 & <[хүсэл]@[хүсэх]>13 & <[зүтгэл]@[зүтгэх]>12 & <[танил]@[таних]>12 & <[эргэл]@[эргэх]>12 & <[зохиол]@[зохиох]>11 & <[гомдол]@[гомдох]>10 & <[нэмэл]@[нэмэх]>10 & <[ухаарал]@[ухаарах]>10 & <[хогшил]@[хогших]>10 & <[баригдал]@[баригдах]>9 & <[буудал]@[буудах]>9 & <[зугтал]@[зугтах]>9 & <[уншил]@[унших]>9 & <[шагнал]@[шагнах]>9 & <[айл]@[айх]>8 & <[итгэл]@[итгэх]>8 & <[сэрэл]@[сэрэх]>8 & <[удал]@[удах]>8 & <[өргөл]@[өргөх]>7 & <[өрөвдөл]@[өрөвдөх]>7 & <[хувирал]@[хувирах]>7 & <[шивнэл]@[шивнэх]>7 & <[бухимдал]@[бухимдах]>6 & <[үзүүлэл]@[үзүүлэх]>6 & <[залбирал]@[залбирах]>6 & <[мэдэгдэл]@[мэдэгдэх]>6 & <[тайлал]@[тайлах]>6 & <[тэмцэл]@[тэмцэх]>6 & <[хагацал]@[хагацах]>6 & <[шаардал]@[шаардах]>6 & <[ажиглал]@[ажиглах]>5 & <[дасал]@[дасах]>5 & <[дурлал]@[дурлах]>5 & <[мэдрэл]@[мэдрэх]>5 & <[мэргэжил]@[мэргэжих]>5 & <[нийлэл]@[нийлэх]>5 & <[нуул]@[нуух]>5 & <[хөгжил]@[хөгжих]>5
QFLEX: ээ;лээ & лээ;лээ & лаа;лаа & лээ;лээ & аа;лаа & лээ;лээ & аа;лаа & ээ;лээ & лоо;лоо & аа;лаа & лаа;лаа & лаа;лаа & лээ;лээ & аа;лаа & аа;лаа & лаа;лаа & ээ;лээ & лээ;лээ & ээ;лээ & лээ;лээ & лээ;лээ & лаа;лаа & аа;лаа & лоо;лоо & лаа;лаа & лаа;лаа & лаа;лаа & лаа;лаа & лоо;лоо & {U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа;лаа & лаа;лаа & лээ;лээ & ээ;лээ & аа;лаа & ээ;лээ & оо;лоо & лоо;лоо & лээ;лээ & лаа;лаа & лоо;лоо & лаа;лаа & лаа;лаа & лаа;лаа & лаа;лаа & аа;лаа & аа;лаа & ээ;лээ & лээ;лээ & лаа;лаа & {U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & {U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & лаа;лаа & ээ;лээ & лаа;лаа & лээ;лээ & лаа;лаа & лээ;лээ & лаа;лаа & лээ;лээ & лаа;лаа & лаа;лаа & аа;лаа & лаа;лаа & аа;лаа & ээ;лээ & лээ;лээ & лээ;лээ & аа;лаа & л{U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: ээлэгтэс & ээлдэм & аалжа & ээлз}FA40+U{ & аалардьма & ээлр}FA40+U{х & ааливат & ээлээт}FA40+U{б & оолсгоз & ааланас & аалтуг & аалдач & ээлх}FA40+U{ & аалану & аалаграг & аалхйаг & ээлээмэ & ээлчиб & ээлээчих & ээлдгэз}FA40+U{ & ээлдл}FA40+U{ & аалдууд & аалаграж & оолснос & аалтгу & аалраахна & аалжма & ааллууд & оолтрйо & }9E40+U{}9E40+U{лд}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & аалаашут & ааллуирах & ээлс}FA40+U{х & ээлэгт}FA40+U{з & аалинат & ээлэгрэ & оолоихоз & оолдмог & ээлмэн & аалрааху & оолшгох & аалдгираб & аалдууб & аалтгуз & аалшну & аалангаш & аалйа & ээлэгти & ээлрэс & аалду & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{гр}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{лдв}9E40+U{р}9E40+U{ & аалривух & ээлэнвиш & аалдмихуб & ээлл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & аалриблаз & ээлдгэдэм & ааллйат & ээлцмэт & аалцагах & аалдрааш & аалалгижа & аалсад & аалалруд & ээлэрдэм & ээлжэгрэм & ээллйин & аалуун & }9E40+U{}9E40+U{лжг}9E40+U{х
FREQ: 1635
FREQALL: 2327
RANG: 70
QWORDF: <сэтгэлээ>201 & <мэдлээ>110 & <ажлаа>106 & <үзлээ>94 & <амьдралаа>71 & <хүрлээ>69 & <тавилаа>53 & <бүтээлээ>51 & <зогслоо>51 & <саналаа>47 & <гутлаа>42 & <чадлаа>41 & <үхлээ>32 & <уналаа>32 & <гаргалаа>29 & <гайхлаа>27 & <эмээлээ>27 & <бичлээ>24 & <хичээлээ>23 & <үзэгдлээ>22 & <үлдлээ>22 & <дуудлаа>18 & <жаргалаа>18 & <сонслоо>18 & <угтлаа>18 & <анхаарлаа>15 & <амжлаа>14 & <дууллаа>14 & <ойртлоо>14 & <мөрөөдлөө>13 & <тушаалаа>13 & <хариуллаа>13 & <хүслээ>13 & <зүтгэлээ>12 & <танилаа>12 & <эргэлээ>12 & <зохиолоо>11 & <гомдлоо>10 & <нэмлээ>10 & <ухаарлаа>10 & <хогшлоо>10 & <баригдлаа>9 & <буудлаа>9 & <зугтлаа>9 & <уншлаа>9 & <шагналаа>9 & <айлаа>8 & <итгэлээ>8 & <сэрлээ>8 & <удлаа>8 & <өргөлөө>7 & <өрөвдлөө>7 & <хувирлаа>7 & <шивнэлээ>7 & <бухимдлаа>6 & <үзүүллээ>6 & <залбирлаа>6 & <мэдэгдлээ>6 & <тайллаа>6 & <тэмцлээ>6 & <хагацлаа>6 & <шаардлаа>6 & <ажиглалаа>5 & <даслаа>5 & <дурлалаа>5 & <мэдрэлээ>5 & <мэргэжлээ>5 & <нийллээ>5 & <нуулаа>5 & <хөгжлөө>5
GRAMFORM: POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [сэтгэл]@[сэтгэх] & [мэдэл]@[мэдэх] & [ажил]@[ажих] & [үзэл]@[үзэх] & [амьдрал]@[амьдрах] & [хүрэл]@[хүрэх] & [тавил]@[тавих] & [бүтээл]@[бүтээх] & [зогсол]@[зогсох] & [санал]@[санах] & [гутал]@[гутах] & [чадал]@[чадах] & [үхэл]@[үхэх] & [унал]@[унах] & [гаргал]@[гаргах] & [гайхал]@[гайхах] & [эмээл]@[эмээх] & [бичил]@[бичих] & [хичээл]@[хичээх] & [үзэгдэл]@[үзэгдэх] & [үлдэл]@[үлдэх] & [дуудал]@[дуудах] & [жаргал]@[жаргах] & [сонсол]@[сонсох] & [угтал]@[угтах] & [анхаарал]@[анхаарах] & [амжил]@[амжих] & [дуулал]@[дуулах] & [ойртол]@[ойртох] & [мөрөөдөл]@[мөрөөдөх] & [тушаал]@[тушаах] & [хариулал]@[хариулах] & [хүсэл]@[хүсэх] & [зүтгэл]@[зүтгэх] & [танил]@[таних] & [эргэл]@[эргэх] & [зохиол]@[зохиох] & [гомдол]@[гомдох] & [нэмэл]@[нэмэх] & [ухаарал]@[ухаарах] & [хогшил]@[хогших] & [баригдал]@[баригдах] & [буудал]@[буудах] & [зугтал]@[зугтах] & [уншил]@[унших] & [шагнал]@[шагнах] & [айл]@[айх] & [итгэл]@[итгэх] & [сэрэл]@[сэрэх] & [удал]@[удах] & [өргөл]@[өргөх] & [өрөвдөл]@[өрөвдөх] & [хувирал]@[хувирах] & [шивнэл]@[шивнэх] & [бухимдал]@[бухимдах] & [үзүүлэл]@[үзүүлэх] & [залбирал]@[залбирах] & [мэдэгдэл]@[мэдэгдэх] & [тайлал]@[тайлах] & [тэмцэл]@[тэмцэх] & [хагацал]@[хагацах] & [шаардал]@[шаардах] & [ажиглал]@[ажиглах] & [дасал]@[дасах] & [дурлал]@[дурлах] & [мэдрэл]@[мэдрэх] & [мэргэжил]@[мэргэжих] & [нийлэл]@[нийлэх] & [нуул]@[нуух] & [хөгжил]@[хөгжих]
WORDFORM: уулаа
QGRAM: <POSS.REFL@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>21
QLEX: <[уул]@[уул(ан)]@[уух]>21
QFLEX: аа;аа;лаа
REVWORD: аалуу
FREQ: 21
FREQALL: 22
RANG: 374
QWORDF: <уулаа>21
GRAMFORM: POSS.REFL@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [уул]@[уул(ан)]@[уух]
WORDFORM: баярлалаа & байтлаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>58 & <NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>45
QLEX: <[баярлалаа]@[баярлал]@[баярлах]>58 & <[байтлаа]@[байтал]@[байтах]>45
QFLEX: ø;аа;лаа & ø;лаа;лаа
REVWORD: аалалряаб & аалтйаб
FREQ: 103
FREQALL: 46
RANG: 231
QWORDF: <баярлалаа>58 & <байтлаа>45
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [баярлалаа]@[баярлал]@[баярлах] & [байтлаа]@[байтал]@[байтах]
WORDFORM: гарлаа & авлаа & хийлээ & зүйлээ & барилаа & алдлаа & төрлөө & хүртлээ & үйлээ & амьсгалаа & хаялаа & алхлаа & туслаа & харилаа & заслаа & сурлаа & барлаа & харайлаа & хүргэлээ & эрлээ & давшлаа & сандлаа & харвалаа & хатгалаа & хөөрлөө
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>303 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>233 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>51 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>43 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>37 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>32 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>27 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>25 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>20 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>18 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6
QLEX: <[гарлах]@[гарал]@[гарах]>303 & <[авлах]@[авал]@[авах]>233 & <[хийлэх]@[хийл]@[хийх]>51 & <[зүйлэх]@[зүйл]@[зүйх]>43 & <[барилах]@[барил]@[барих]>37 & <[алдлах]@[алдал]@[алдах]>32 & <[төрлөх]@[төрөл]@[төрөх]>27 & <[хүртлэх]@[хүртэл]@[хүртэх]>25 & <[үйлэх]@[үйл]@[үйх]>20 & <[амьсгалах]@[амьсгал]@[амьсгах]>18 & <[хаялах]@[хаял]@[хаях]>15 & <[алхлах]@[алхал]@[алхах]>14 & <[туслах]@[тусал]@[тусах]>11 & <[харилах]@[харил]@[харих]>11 & <[заслах]@[засал]@[засах]>9 & <[сурлах]@[сурал]@[сурах]>9 & <[барлах]@[барал]@[барах]>7 & <[харайлах]@[харайл]@[харайх]>7 & <[хүргэлэх]@[хүргэл]@[хүргэх]>7 & <[эрлэх]@[эрэл]@[эрэх]>7 & <[давшлах]@[давшил]@[давших]>6 & <[сандлах]@[сандал]@[сандах]>6 & <[харвалах]@[харвал]@[харвах]>6 & <[хатгалах]@[хатгал]@[хатгах]>6 & <[хөөрлөх]@[хөөрөл]@[хөөрөх]>6
QFLEX: а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & э;ээ;лээ & э;ээ;лээ & а;аа;лаа & а;лаа;лаа & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & э;лээ;лээ & э;ээ;лээ & а;аа;лаа & а;аа;лаа & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;аа;лаа & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;аа;лаа & э;ээ;лээ & э;лээ;лээ & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;аа;лаа & а;аа;лаа & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: аалраг & аалва & ээлйих & ээлй}FA40+U{з & аалираб & аалдла & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{т & ээлтр}FA40+U{х & ээлй}FA40+U{ & аалагсьма & ааляах & аалхла & аалсут & аалирах & аалсаз & аалрус & аалраб & аалйарах & ээлэгр}FA40+U{х & ээлрэ & аалшвад & аалднас & аалаврах & аалагтах & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{}9E40+U{х
FREQ: 916
FREQALL: 744
RANG: 90
QWORDF: <гарлаа>303 & <авлаа>233 & <хийлээ>51 & <зүйлээ>43 & <барилаа>37 & <алдлаа>32 & <төрлөө>27 & <хүртлээ>25 & <үйлээ>20 & <амьсгалаа>18 & <хаялаа>15 & <алхлаа>14 & <туслаа>11 & <харилаа>11 & <заслаа>9 & <сурлаа>9 & <барлаа>7 & <харайлаа>7 & <хүргэлээ>7 & <эрлээ>7 & <давшлаа>6 & <сандлаа>6 & <харвалаа>6 & <хатгалаа>6 & <хөөрлөө>6
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [гарлах]@[гарал]@[гарах] & [авлах]@[авал]@[авах] & [хийлэх]@[хийл]@[хийх] & [зүйлэх]@[зүйл]@[зүйх] & [барилах]@[барил]@[барих] & [алдлах]@[алдал]@[алдах] & [төрлөх]@[төрөл]@[төрөх] & [хүртлэх]@[хүртэл]@[хүртэх] & [үйлэх]@[үйл]@[үйх] & [амьсгалах]@[амьсгал]@[амьсгах] & [хаялах]@[хаял]@[хаях] & [алхлах]@[алхал]@[алхах] & [туслах]@[тусал]@[тусах] & [харилах]@[харил]@[харих] & [заслах]@[засал]@[засах] & [сурлах]@[сурал]@[сурах] & [барлах]@[барал]@[барах] & [харайлах]@[харайл]@[харайх] & [хүргэлэх]@[хүргэл]@[хүргэх] & [эрлэх]@[эрэл]@[эрэх] & [давшлах]@[давшил]@[давших] & [сандлах]@[сандал]@[сандах] & [харвалах]@[харвал]@[харвах] & [хатгалах]@[хатгал]@[хатгах] & [хөөрлөх]@[хөөрөл]@[хөөрөх]
WORDFORM: татлаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>56
QLEX: <[татлаа]@[татлах]@[татал]@[татах]>56
QFLEX: ø;а;лаа;лаа
REVWORD: аалтат
FREQ: 56
FREQALL: 59
RANG: 274
QWORDF: <татлаа>56
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [татлаа]@[татлах]@[татал]@[татах]
WORDFORM: орлоо & бодлоо & болилоо & гоёлоо & тогтлоо
QGRAM: <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>171 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>166 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8
QLEX: <[орлох]@[орол]@[орох]>171 & <[бодлох]@[бодол]@[бодох]>166 & <[болилох]@[болил]@[болих]>14 & <[гоёлох]@[гоёл]@[гоёх]>8 & <[тогтлох]@[тогтол]@[тогтох]>8
QFLEX: о;лоо;лоо & о;лоо;лоо & о;оо;лоо & о;оо;лоо & о;лоо;лоо
REVWORD: оолро & оолдоб & оолилоб & оол}1540+U{ог & оолтгот
FREQ: 367
FREQALL: 375
RANG: 145
QWORDF: <орлоо>171 & <бодлоо>166 & <болилоо>14 & <гоёлоо>8 & <тогтлоо>8
GRAMFORM: PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [орлох]@[орол]@[орох] & [бодлох]@[бодол]@[бодох] & [болилох]@[болил]@[болих] & [гоёлох]@[гоёл]@[гоёх] & [тогтлох]@[тогтол]@[тогтох]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
326369305
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov