Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: аягыг
QGRAM: <ACC@ACC@ACC>28
QLEX: <[аяг]@[аяга]@[аяга(н)]>28
QFLEX: ыг;ыг;ыг
REVWORD: гыгяа
FREQ: 28
FREQALL: 1
RANG: 340
QWORDF: <аягыг>28
GRAMFORM: ACC@ACC@ACC
LEXEMA: [аяг]@[аяга]@[аяга(н)]
WORDFORM: таныг
QGRAM: <ACC@ACC@ACC@ACC>156
QLEX: <[тан]@[тана]@[тана(н)]@[та]>156
QFLEX: ыг;ыг;ыг;ныг
REVWORD: гынат
FREQ: 156
FREQALL: 169
RANG: 200
QWORDF: <таныг>156
GRAMFORM: ACC@ACC@ACC@ACC
LEXEMA: [тан]@[тана]@[тана(н)]@[та]
WORDFORM: гааг
QGRAM: <NOM@ACC@ACC>7
QLEX: <[гааг]@[гаа]@[гаа(н)]>7
QFLEX: ø;г;г
REVWORD: гааг
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 474
QWORDF: <гааг>7
GRAMFORM: NOM@ACC@ACC
LEXEMA: [гааг]@[гаа]@[гаа(н)]
WORDFORM: өнгийг & бөхийг & үнсийг & тахийг & дэрийг
QGRAM: <VF.JUSS@ACC@ACC>19 & <VF.JUSS@ACC@ACC>17 & <VF.JUSS@ACC@ACC>15 & <VF.JUSS@ACC@ACC>11 & <VF.JUSS@ACC@ACC>6
QLEX: <[өнгийх]@[өн(г)]@[өнгө]>19 & <[бөхийх]@[бөх]@[бөх(өн)]>17 & <[үнсийх]@[үнс]@[үнс(эн)]>15 & <[тахийх]@[тах]@[тахь]>11 & <[дэрийх]@[дэр]@[дэр(эн)]>6
QFLEX: г;ийг;ийг & г;ийг;ийг & г;ийг;ийг & г;ийг;ийг & г;ийг;ийг
REVWORD: гйигн}9E40+U{ & гйих}9E40+U{б & гйисн}FA40+U{ & гйихат & гйирэд
FREQ: 68
FREQALL: 0
RANG: 265
QWORDF: <өнгийг>19 & <бөхийг>17 & <үнсийг>15 & <тахийг>11 & <дэрийг>6
GRAMFORM: VF.JUSS@ACC@ACC
LEXEMA: [өнгийх]@[өн(г)]@[өнгө] & [бөхийх]@[бөх]@[бөх(өн)] & [үнсийх]@[үнс]@[үнс(эн)] & [тахийх]@[тах]@[тахь] & [дэрийх]@[дэр]@[дэр(эн)]
WORDFORM: намайг & баг & ааг & маяг & олбог & сэг & доог & маг & хээг & шалбааг & жиг & гантиг & аг & гүүг & сархиаг & гарчиг & тавиланг
QGRAM: <NOM@ACC>1301 & <NOM@ACC>51 & <NOM@ACC>27 & <NOM@ACC>23 & <NOM@ACC>23 & <NOM@ACC>22 & <NOM@ACC>21 & <NOM@ACC>17 & <NOM@ACC>17 & <NOM@ACC>13 & <NOM@ACC>12 & <NOM@ACC>11 & <NOM@ACC>7 & <NOM@ACC>7 & <NOM@ACC>6 & <NOM@ACC>5 & <NOM@ACC>5
QLEX: <[намайг]@[би]>1301 & <[баг]@[ба]>51 & <[ааг]@[аа]>27 & <[маяг]@[маяа]>23 & <[олбог]@[олбо]>23 & <[сэг]@[сэ]>22 & <[доог]@[доо]>21 & <[маг]@[ма]>17 & <[хээг]@[хээ]>17 & <[шалбааг]@[шалбаа]>13 & <[жиг]@[жи]>12 & <[гантиг]@[ганти]>11 & <[аг]@[а]>7 & <[гүүг]@[гүү(н)]>7 & <[сархиаг]@[сархиа]>6 & <[гарчиг]@[гарчи]>5 & <[тавилан(г)]@[тавилан]>5
QFLEX: ø;намайг & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г
REVWORD: гйаман & габ & гаа & гяам & гобло & гэс & гоод & гам & гээх & гааблаш & гиж & гитнаг & га & г}FA40+U{}FA40+U{г & гаихрас & гичраг & гналиват
FREQ: 1568
FREQALL: 2697
RANG: 72
QWORDF: <намайг>1301 & <баг>51 & <ааг>27 & <маяг>23 & <олбог>23 & <сэг>22 & <доог>21 & <маг>17 & <хээг>17 & <шалбааг>13 & <жиг>12 & <гантиг>11 & <аг>7 & <гүүг>7 & <сархиаг>6 & <гарчиг>5 & <тавиланг>5
GRAMFORM: NOM@ACC
LEXEMA: [намайг]@[би] & [баг]@[ба] & [ааг]@[аа] & [маяг]@[маяа] & [олбог]@[олбо] & [сэг]@[сэ] & [доог]@[доо] & [маг]@[ма] & [хээг]@[хээ] & [шалбааг]@[шалбаа] & [жиг]@[жи] & [гантиг]@[ганти] & [аг]@[а] & [гүүг]@[гүү(н)] & [сархиаг]@[сархиа] & [гарчиг]@[гарчи] & [тавилан(г)]@[тавилан]
WORDFORM: үнэг
QGRAM: <ABS-NOM@ACC>35
QLEX: <[үнэг(эн)]@[үнэ]>35
QFLEX: ø;г
REVWORD: гэн}FA40+U{
FREQ: 35
FREQALL: 0
RANG: 318
QWORDF: <үнэг>35
GRAMFORM: ABS-NOM@ACC
LEXEMA: [үнэг(эн)]@[үнэ]
WORDFORM: сүүг & дүүг
QGRAM: <VF.IMP@ACC>19 & <VF.IMP@ACC>7
QLEX: <[сүүгэх]@[сүү]>19 & <[дүүгэх]@[дүү]>7
QFLEX: ø;г & ø;г
REVWORD: г}FA40+U{}FA40+U{с & г}FA40+U{}FA40+U{д
FREQ: 26
FREQALL: 0
RANG: 345
QWORDF: <сүүг>19 & <дүүг>7
GRAMFORM: VF.IMP@ACC
LEXEMA: [сүүгэх]@[сүү] & [дүүгэх]@[дүү]
WORDFORM: бүрийг & тэрийг & мэтийг & заяаг & жилийг & хувийг & тоог & сэлтийг & манийг & хөхийг & зүүдийг & лууг & эмсийг & төвийг & цүнхийг
QGRAM: <VF.JUSS@ACC>101 & <VF.JUSS@ACC>81 & <VF.JUSS@ACC>56 & <VF.JUSS@ACC>38 & <VF.JUSS@ACC>27 & <VF.JUSS@ACC>23 & <VF.JUSS@ACC>21 & <VF.JUSS@ACC>20 & <VF.JUSS@ACC>18 & <VF.JUSS@ACC>12 & <VF.JUSS@ACC>11 & <VF.JUSS@ACC>7 & <VF.JUSS@ACC>7 & <VF.JUSS@ACC>6 & <VF.JUSS@ACC>5
QLEX: <[бүрийх]@[бүр]>101 & <[тэрийх]@[тэр]>81 & <[мэтийх]@[мэт]>56 & <[заяах]@[заяа(н)]>38 & <[жилийх]@[жил]>27 & <[хувийх]@[хувь]>23 & <[тоох]@[тоо(н)]>21 & <[сэлтийх]@[сэлт]>20 & <[манийх]@[мань]>18 & <[хөхийх]@[хөх]>12 & <[зүүдийх]@[зүүд(эн)]>11 & <[луух]@[луу(н)]>7 & <[эмсийх]@[эмс]>7 & <[төвийх]@[төв]>6 & <[цүнхийх]@[цүнх]>5
QFLEX: г;ийг & г;ийг & г;ийг & г;г & г;ийг & г;ийг & г;г & г;ийг & г;ийг & г;ийг & г;ийг & г;г & г;ийг & г;ийг & г;ийг
REVWORD: гйир}FA40+U{б & гйирэт & гйитэм & гаяаз & гйилиж & гйивух & гоот & гйитлэс & гйинам & гйих}9E40+U{х & гйид}FA40+U{}FA40+U{з & гуул & гйисмэ & гйив}9E40+U{т & гйихн}FA40+U{ц
FREQ: 433
FREQALL: 0
RANG: 133
QWORDF: <бүрийг>101 & <тэрийг>81 & <мэтийг>56 & <заяаг>38 & <жилийг>27 & <хувийг>23 & <тоог>21 & <сэлтийг>20 & <манийг>18 & <хөхийг>12 & <зүүдийг>11 & <лууг>7 & <эмсийг>7 & <төвийг>6 & <цүнхийг>5
GRAMFORM: VF.JUSS@ACC
LEXEMA: [бүрийх]@[бүр] & [тэрийх]@[тэр] & [мэтийх]@[мэт] & [заяах]@[заяа(н)] & [жилийх]@[жил] & [хувийх]@[хувь] & [тоох]@[тоо(н)] & [сэлтийх]@[сэлт] & [манийх]@[мань] & [хөхийх]@[хөх] & [зүүдийх]@[зүүд(эн)] & [луух]@[луу(н)] & [эмсийх]@[эмс] & [төвийх]@[төв] & [цүнхийх]@[цүнх]
WORDFORM: зоог
QGRAM: <NOM@ACC@VF.JUSS@ACC>11
QLEX: <[зоог]@[зоо]@[зоох]@[зоо(н)]>11
QFLEX: ø;г;г;г
REVWORD: гооз
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 428
QWORDF: <зоог>11
GRAMFORM: NOM@ACC@VF.JUSS@ACC
LEXEMA: [зоог]@[зоо]@[зоох]@[зоо(н)]
WORDFORM: ингэхлээр & тэгэхлээр & гэхлээр & ирэхлээр & болохлоор
QGRAM: <CVB.CONSEC>48 & <CVB.CONSEC>39 & <CVB.CONSEC>9 & <CVB.CONSEC>8 & <CVB.CONSEC>6
QLEX: <[ингэх]>48 & <[тэгэх]>39 & <[гэх]>9 & <[ирэх]>8 & <[болох]>6
QFLEX: хлээр & хлээр & хлээр & хлээр & хлоор
REVWORD: рээлхэгни & рээлхэгэт & рээлхэг & рээлхэри & роолхолоб
FREQ: 110
FREQALL: 140
RANG: 223
QWORDF: <ингэхлээр>48 & <тэгэхлээр>39 & <гэхлээр>9 & <ирэхлээр>8 & <болохлоор>6
GRAMFORM: CVB.CONSEC
LEXEMA: [ингэх] & [тэгэх] & [гэх] & [ирэх] & [болох]
WORDFORM: юмсан
QGRAM: <COP.IMPLIC>289
QLEX: <[юм]>289
QFLEX: #
REVWORD: насмю
FREQ: 289
FREQALL: 0
RANG: 161
QWORDF: <юмсан>289
GRAMFORM: COP.IMPLIC
LEXEMA: [юм]
WORDFORM: байхсан & анихсан
QGRAM: <PC.INF-COP.IMPLIC>13 & <PC.INF-COP.IMPLIC>5
QLEX: <[байх]>13 & <[аних]>5
QFLEX: # & #
REVWORD: насхйаб & насхина
FREQ: 18
FREQALL: 0
RANG: 386
QWORDF: <байхсан>13 & <анихсан>5
GRAMFORM: PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [байх] & [аних]
WORDFORM: дуусчихсан
QGRAM: <PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>5
QLEX: <[дуусчихах]@[дуусах]>5
QFLEX: сан
REVWORD: насхичсууд
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 524
QWORDF: <дуусчихсан>5
GRAMFORM: PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [дуусчихах]@[дуусах]
WORDFORM: суучихсан & тавьчихсан & мартчихсан & гарчихсан & сурчихсан & уначихсан & хаячихсан & унтчихсан & залгичихсан & харчихсан
QGRAM: <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>21 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>18 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>13 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>12 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>12 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>10 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>9 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>6 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>5 & <V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>5
QLEX: <[суучихах]>21 & <[тавьчихах]>18 & <[мартчихах]>13 & <[гарах]>12 & <[сурчихах]>12 & <[уначихах]>10 & <[хаячихах]>9 & <[унтчихах]>6 & <[залгичихах]>5 & <[харчихах]>5
QFLEX: сан & сан & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сан
REVWORD: насхичуус & насхичьват & насхичтрам & насхичраг & насхичрус & насхичану & насхичяах & насхичтну & насхичиглаз & насхичрах
FREQ: 111
FREQALL: 0
RANG: 222
QWORDF: <суучихсан>21 & <тавьчихсан>18 & <мартчихсан>13 & <гарчихсан>12 & <сурчихсан>12 & <уначихсан>10 & <хаячихсан>9 & <унтчихсан>6 & <залгичихсан>5 & <харчихсан>5
GRAMFORM: V.SEMEL-PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [суучихах] & [тавьчихах] & [мартчихах] & [гарах] & [сурчихах] & [уначихах] & [хаячихах] & [унтчихах] & [залгичихах] & [харчихах]
WORDFORM: авчихсан
QGRAM: <PC.PRF-NOM@PC.INF-COP.IMPLIC>22
QLEX: <[авчихах]@[авчих]>22
QFLEX: сан;сан
REVWORD: насхичва
FREQ: 22
FREQALL: 0
RANG: 367
QWORDF: <авчихсан>22
GRAMFORM: PC.PRF-NOM@PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [авчихах]@[авчих]
WORDFORM: байгаасан
QGRAM: <COP.IMPLIC@PC.DUR-COP.IMPLIC>6
QLEX: <[байгаа]@[байх]>6
QFLEX: #
REVWORD: насаагйаб
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 486
QWORDF: <байгаасан>6
GRAMFORM: COP.IMPLIC@PC.DUR-COP.IMPLIC
LEXEMA: [байгаа]@[байх]
WORDFORM: бодовч & санагдавч & тэгэвч & үхэвч & баярлавч & мэдэвч & оролдовч & бодогдовч & оровч & харагдавч & гаравч & сонсовч & хүсэвч & явавч & гомдовч & баривч & өнгөрөвч & суувч & тохиолдовч & уйлавч & хүрэвч & хэлэвч & эрэвч
QGRAM: <CVB.CONC>34 & <CVB.CONC>29 & <CVB.CONC>26 & <CVB.CONC>11 & <CVB.CONC>10 & <CVB.CONC>9 & <CVB.CONC>9 & <CVB.CONC>8 & <CVB.CONC>8 & <CVB.CONC>8 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>6 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5
QLEX: <[бодох]>34 & <[санагдах]>29 & <[тэгэх]>26 & <[үхэх]>11 & <[баярлах]>10 & <[мэдэх]>9 & <[оролдох]>9 & <[бодогдох]>8 & <[орох]>8 & <[харагдах]>8 & <[гарах]>7 & <[сонсох]>7 & <[хүсэх]>7 & <[явах]>7 & <[гомдох]>6 & <[барих]>5 & <[өнгөрөх]>5 & <[суух]>5 & <[тохиолдох]>5 & <[уйлах]>5 & <[хүрэх]>5 & <[хэлэх]>5 & <[эрэх]>5
QFLEX: вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч
REVWORD: чводоб & чвадганас & чвэгэт & чвэх}FA40+U{ & чвалряаб & чвэдэм & чводлоро & чводгодоб & чворо & чвадгарах & чвараг & чвоснос & чвэс}FA40+U{х & чвавя & чводмог & чвираб & чв}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & чвуус & чводлоихот & чвалйу & чвэр}FA40+U{х & чвэлэх & чвэрэ
FREQ: 226
FREQALL: 239
RANG: 177
QWORDF: <бодовч>34 & <санагдавч>29 & <тэгэвч>26 & <үхэвч>11 & <баярлавч>10 & <мэдэвч>9 & <оролдовч>9 & <бодогдовч>8 & <оровч>8 & <харагдавч>8 & <гаравч>7 & <сонсовч>7 & <хүсэвч>7 & <явавч>7 & <гомдовч>6 & <баривч>5 & <өнгөрөвч>5 & <суувч>5 & <тохиолдовч>5 & <уйлавч>5 & <хүрэвч>5 & <хэлэвч>5 & <эрэвч>5
GRAMFORM: CVB.CONC
LEXEMA: [бодох] & [санагдах] & [тэгэх] & [үхэх] & [баярлах] & [мэдэх] & [оролдох] & [бодогдох] & [орох] & [харагдах] & [гарах] & [сонсох] & [хүсэх] & [явах] & [гомдох] & [барих] & [өнгөрөх] & [суух] & [тохиолдох] & [уйлах] & [хүрэх] & [хэлэх] & [эрэх]
WORDFORM: боловч & гэвч & хэрхэвч & өрөвч & чихэвч
QGRAM: <NOM@CVB.CONC>1611 & <NOM@CVB.CONC>1267 & <NOM@CVB.CONC>40 & <NOM@CVB.CONC>6 & <NOM@CVB.CONC>5
QLEX: <[боловч]@[болох]>1611 & <[гэвч]@[гэх]>1267 & <[хэрхэвч]@[хэрхэх]>40 & <[өрөвч]@[өрөх]>6 & <[чихэвч]@[чихэх]>5
QFLEX: ø;вч & ø;вч & ø;вч & ø;вч & ø;вч
REVWORD: чволоб & чвэг & чвэхрэх & чв}9E40+U{р}9E40+U{ & чвэхич
FREQ: 2929
FREQALL: 2956
RANG: 49
QWORDF: <боловч>1611 & <гэвч>1267 & <хэрхэвч>40 & <өрөвч>6 & <чихэвч>5
GRAMFORM: NOM@CVB.CONC
LEXEMA: [боловч]@[болох] & [гэвч]@[гэх] & [хэрхэвч]@[хэрхэх] & [өрөвч]@[өрөх] & [чихэвч]@[чихэх]
WORDFORM: цочоон
QGRAM: <CVB.MOD@N.PROC>7
QLEX: <[цочоох]@[цочих]>7
QFLEX: н;оон
REVWORD: ноочоц
FREQ: 7
FREQALL: 11
RANG: 469
QWORDF: <цочоон>7
GRAMFORM: CVB.MOD@N.PROC
LEXEMA: [цочоох]@[цочих]
WORDFORM: байгтун & явагтун
QGRAM: <VF.INVOC>8 & <VF.INVOC>6
QLEX: <[байх]>8 & <[явах]>6
QFLEX: гтун & гтун
REVWORD: нутгйаб & нутгавя
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 413
QWORDF: <байгтун>8 & <явагтун>6
GRAMFORM: VF.INVOC
LEXEMA: [байх] & [явах]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
336069381
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov