Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: хөөсөн & өвсөн & хөрсөн
QGRAM: <REL-NOM@VF.IND.PRF-NOM>49 & <REL-NOM@VF.IND.PRF-NOM>39 & <REL-NOM@VF.IND.PRF-NOM>16
QLEX: <[хөөс(өн)]@[хөөх]>49 & <[өвс(өн)]@[өвөх]>39 & <[хөрс(өн)]@[хөрөх]>16
QFLEX: ø;с{U+ø4E9}н & ø;с{U+ø4E9}н & ø;с{U+ø4E9}н
REVWORD: н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{св}9E40+U{ & н}9E40+U{ср}9E40+U{х
FREQ: 104
FREQALL: 149
RANG: 230
QWORDF: <хөөсөн>49 & <өвсөн>39 & <хөрсөн>16
GRAMFORM: REL-NOM@VF.IND.PRF-NOM
LEXEMA: [хөөс(өн)]@[хөөх] & [өвс(өн)]@[өвөх] & [хөрс(өн)]@[хөрөх]
WORDFORM: хэдэн & гурван & нулимс & модон & юун & мянган & зургаан & анчин & есөн & албан & гучин & гуайн & мөсөн & бүсгүйн & амин & дөчин & тэмээн & нуруун & дуун & хөдөлгөөн & үүлэн & алган & уяан & хүрээн & зүрхэн & нүүрэн & нүхэн & савхин & ёсон & адуун & наян & шувуун & даавуун & сүүн & тэргэн & тариан & тэмээчин & ангуучин & яргачин & хүзүүн & хуруун & даалимбан & нүүдэлчин & цонхон & шаварчин & талбайн & уулан & яриан & дөрөөн & дэрэн & хэрмэн & дөнөн & гөрөөчин & үнээн & хөдсөн & хянган & шүрэн & довжоон & зулзаган & салчин & ерэн & намхайн & талбиун & царайн & архичин & гэдсэн & мөргөлчин & тамирчин & хошуун & баадайн & тэрмэн & чонон & бүжигчин & галуун & гүүн & мазаалайн & оньсон & туяан & тэнхлүүн & хөгжимчин & бөмбөгөн & гунжин & жасрайн & онгоцон & холбоочин & гэсгүйн & өвөлжөөн & луйварчин & минжин & мичин & навчин & намсрайн & тогоон & харваачин & алуурчин & аяган & бадарчин & бороон & гургалдайн & дээсэн & жасаан & овоон & суварган & сэрвээн & тасалгаан & туйпуун & хүнсэн & эрүүн & болохгүйн & винайн & горхин & дэлүүн & дэрсэн & үгүйн & зээрэн & моторчин & сэмжин & тархин & төмөрчин & тууварчин & хавцгайн & хадын
QGRAM: <REL-NOM>1872 & <REL-NOM>1073 & <REL-NOM>340 & <REL-NOM>261 & <REL-NOM>252 & <REL-NOM>250 & <REL-NOM>216 & <REL-NOM>142 & <REL-NOM>142 & <REL-NOM>132 & <REL-NOM>131 & <REL-NOM>110 & <REL-NOM>87 & <REL-NOM>81 & <REL-NOM>79 & <REL-NOM>73 & <REL-NOM>66 & <REL-NOM>55 & <REL-NOM>53 & <REL-NOM>53 & <REL-NOM>48 & <REL-NOM>45 & <REL-NOM>43 & <REL-NOM>39 & <REL-NOM>37 & <REL-NOM>35 & <REL-NOM>30 & <REL-NOM>29 & <REL-NOM>28 & <REL-NOM>27 & <REL-NOM>27 & <REL-NOM>27 & <REL-NOM>25 & <REL-NOM>24 & <REL-NOM>24 & <REL-NOM>23 & <REL-NOM>23 & <REL-NOM>22 & <REL-NOM>22 & <REL-NOM>21 & <REL-NOM>20 & <REL-NOM>19 & <REL-NOM>19 & <REL-NOM>19 & <REL-NOM>19 & <REL-NOM>18 & <REL-NOM>18 & <REL-NOM>18 & <REL-NOM>17 & <REL-NOM>17 & <REL-NOM>17 & <REL-NOM>16 & <REL-NOM>14 & <REL-NOM>14 & <REL-NOM>14 & <REL-NOM>14 & <REL-NOM>14 & <REL-NOM>13 & <REL-NOM>13 & <REL-NOM>13 & <REL-NOM>12 & <REL-NOM>12 & <REL-NOM>12 & <REL-NOM>12 & <REL-NOM>11 & <REL-NOM>11 & <REL-NOM>11 & <REL-NOM>11 & <REL-NOM>11 & <REL-NOM>10 & <REL-NOM>10 & <REL-NOM>10 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>9 & <REL-NOM>8 & <REL-NOM>8 & <REL-NOM>8 & <REL-NOM>8 & <REL-NOM>8 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>7 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>6 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5 & <REL-NOM>5
QLEX: <[хэд(эн)]>1872 & <[гурав]>1073 & <[нулимс(ан)]>340 & <[мод(он)]>261 & <[юу(н)]>252 & <[мянга(н)]>250 & <[зургаа(н)]>216 & <[анч(ин)]>142 & <[ес(өн)]>142 & <[алба(н)]>132 & <[гуч(ин)]>131 & <[гуай]>110 & <[мөс(өн)]>87 & <[бүсгүй]>81 & <[амь(амин)]>79 & <[дөч(ин)]>73 & <[тэмээ(н)]>66 & <[нуруу(н)]>55 & <[дуу(н)]>53 & <[хөдөлгөө(н)]>53 & <[үүл(эн)]>48 & <[**алга(н)]>45 & <[уяа(н)]>43 & <[хүрээ(н)]>39 & <[зүрх(эн)]>37 & <[**нүүр(эн)]>35 & <[нүх(эн)]>30 & <[савхи(н)]>29 & <[ёс(он)]>28 & <[адуу(н)]>27 & <[ная(н)]>27 & <[шувуу(н)]>27 & <[даавуу(н)]>25 & <[сүү(н)]>24 & <[тэрэг (тэргэн)]>24 & <[тариа(н)]>23 & <[тэмээч(ин)]>23 & <[ангууч(ин)]>22 & <[яргач(ин)]>22 & <[хүзүү(н)]>21 & <[хуруу(н)]>20 & <[даалимба(н)]>19 & <[нүүдэлч(ин)]>19 & <[цонх(он)]>19 & <[шаварч(ин)]>19 & <[талбай]>18 & <[уул(ан)]>18 & <[яриа(н)]>18 & <[дөрөө(н)]>17 & <[дэр(эн)]>17 & <[хэрэм (хэрмэн)]>17 & <[дөнө(н)]>16 & <[гөрөөч(ин)]>14 & <[үнээ(н)]>14 & <[хөдөс (хөдсөн)]>14 & <[хянга(н)]>14 & <[шүр(эн)]>14 & <[довжоо(н)]>13 & <[зулзага(н)]>13 & <[салч(ин)]>13 & <[ер(эн)]>12 & <[намхай]>12 & <[талбиу(н)]>12 & <[царай]>12 & <[архич(ин)]>11 & <[гэдэс (гэдсэн)]>11 & <[мөргөлч(ин)]>11 & <[тамирч(ин)]>11 & <[хошуу(н)]>11 & <[баадай]>10 & <[тэрмэ(н)]>10 & <[чоно(н)]>10 & <[бүжигч(ин)]>9 & <[галуу(н)]>9 & <[гүү(н)]>9 & <[мазаалай]>9 & <[оньс(он)]>9 & <[туяа(н)]>9 & <[тэнхлүү(н)]>9 & <[хөгжимч(ин)]>9 & <[бөмбөг(өн)]>8 & <[гунж(ин)]>8 & <[жасрай]>8 & <[онгоц(он)]>8 & <[холбооч(ин)]>8 & <[гэсгүй]>7 & <[өвөлжөө(н)]@[өвөлжих]>7 & <[луйварч(ин)]>7 & <[минж(ин)]>7 & <[мич(ин)]>7 & <[навч(ин)]>7 & <[намсрай]>7 & <[тогоо(н)]>7 & <[харваач(ин)]>7 & <[алуурч(ин)]>6 & <[аяга(н)]>6 & <[бадарч(ин)]>6 & <[бороо(н)]>6 & <[гургалдай]>6 & <[дээс(эн)]>6 & <[жасаа(н)]>6 & <[овоо(н)]>6 & <[суварга(н)]>6 & <[сэрвээ(н)]>6 & <[тасалгаа(н)]>6 & <[туйпуу(н)]>6 & <[хүнс(эн)]>6 & <[эрүү(н)]>6 & <[болохгүй]>5 & <[винай]>5 & <[горхи(н)]>5 & <[дэлүү(н)]>5 & <[дэрс(эн)]>5 & <[үгүй]>5 & <[зээр(эн)]>5 & <[моторч(ин)]>5 & <[сэмж(ин)]>5 & <[тархи(н)]>5 & <[төмөрч(ин)]>5 & <[тууварч(ин)]>5 & <[хавцгай]>5 & <[?хад(ан)]>5
QFLEX: эн & # & # & он & ø & н & н & ин & {U+ø4E9}н & н & ин & н & {U+ø4E9}н & н & н & ин & н & н & ø & н & эн & ø & ø & # & эн & # & эн & н & ø & н & н & ø & н & ø & н & ø & ин & ин & ин & н & ø & н & ин & он & ин & н & ø & н & н & эн & н & н & ин & н & н & н & эн & н & н & ин & эн & н & н & н & ин & н & ин & ин & н & н & н & н & ин & н & н & н & он & н & н & ин & {U+ø4E9}н & ин & н & он & ин & н & # & ин & ин & ин & ин & н & н & ин & ин & ø & ин & ø & н & эн & н & ø & н & н & н & н & эн & н & н & н & н & н & эн & н & эн & ин & ин & ø & ин & ин & н & н
REVWORD: нэдэх & навруг & смилун & нодом & ную & нагням & наагруз & нична & н}9E40+U{се & набла & ничуг & нйауг & н}9E40+U{с}9E40+U{м & нй}FA40+U{гс}FA40+U{б & нима & нич}9E40+U{д & нээмэт & нуурун & нууд & н}9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & нэл}FA40+U{}FA40+U{ & нагла & наяу & нээр}FA40+U{х & нэхр}FA40+U{з & нэр}FA40+U{}FA40+U{н & нэх}FA40+U{н & нихвас & нос}1540+U{ & нууда & няан & нуувуш & нууваад & н}FA40+U{}FA40+U{с & нэгрэт & наират & ничээмэт & ничуугна & ничагря & н}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & нуурух & набмилаад & ничлэд}FA40+U{}FA40+U{н & нохноц & ничраваш & нйаблат & налуу & наиря & н}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{д & нэрэд & нэмрэх & н}9E40+U{н}9E40+U{д & нич}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & нээн}FA40+U{ & н}9E40+U{сд}9E40+U{х & нагнях & нэр}FA40+U{ш & ноожвод & нагазлуз & ничлас & нэре & нйахман & нуиблат & нйарац & ничихра & нэсдэг & ничл}9E40+U{гр}9E40+U{м & ничримат & нуушох & нйадааб & нэмрэт & ноноч & ничгиж}FA40+U{б & нуулаг & н}FA40+U{}FA40+U{г & нйалаазам & носьно & наяут & н}FA40+U{}FA40+U{лхнэт & ничмижг}9E40+U{х & н}9E40+U{г}9E40+U{бм}9E40+U{б & нижнуг & нйарсаж & ноцогно & ничооблох & нй}FA40+U{гсэг & н}9E40+U{}9E40+U{жл}9E40+U{в}9E40+U{ & ничравйул & нижним & ничим & ничван & нйарсман & ноогот & ничааврах & ничруула & нагяа & ничрадаб & ноороб & нйадлагруг & нэсээд & наасаж & ноово & награвус & нээврэс & наагласат & нуупйут & нэсн}FA40+U{х & н}FA40+U{}FA40+U{рэ & нй}FA40+U{гхолоб & нйанив & нихрог & н}FA40+U{}FA40+U{лэд & нэсрэд & нй}FA40+U{г}FA40+U{ & нэрээз & ничротом & нижмэс & нихрат & ничр}9E40+U{м}9E40+U{т & ничравуут & нйагцвах & ныдах
FREQ: 6855
FREQALL: 10544
RANG: 24
QWORDF: <хэдэн>1872 & <гурван>1073 & <нулимс>340 & <модон>261 & <юун>252 & <мянган>250 & <зургаан>216 & <анчин>142 & <есөн>142 & <албан>132 & <гучин>131 & <гуайн>110 & <мөсөн>87 & <бүсгүйн>81 & <амин>79 & <дөчин>73 & <тэмээн>66 & <нуруун>55 & <дуун>53 & <хөдөлгөөн>53 & <үүлэн>48 & <алган>45 & <уяан>43 & <хүрээн>39 & <зүрхэн>37 & <нүүрэн>35 & <нүхэн>30 & <савхин>29 & <ёсон>28 & <адуун>27 & <наян>27 & <шувуун>27 & <даавуун>25 & <сүүн>24 & <тэргэн>24 & <тариан>23 & <тэмээчин>23 & <ангуучин>22 & <яргачин>22 & <хүзүүн>21 & <хуруун>20 & <даалимбан>19 & <нүүдэлчин>19 & <цонхон>19 & <шаварчин>19 & <талбайн>18 & <уулан>18 & <яриан>18 & <дөрөөн>17 & <дэрэн>17 & <хэрмэн>17 & <дөнөн>16 & <гөрөөчин>14 & <үнээн>14 & <хөдсөн>14 & <хянган>14 & <шүрэн>14 & <довжоон>13 & <зулзаган>13 & <салчин>13 & <ерэн>12 & <намхайн>12 & <талбиун>12 & <царайн>12 & <архичин>11 & <гэдсэн>11 & <мөргөлчин>11 & <тамирчин>11 & <хошуун>11 & <баадайн>10 & <тэрмэн>10 & <чонон>10 & <бүжигчин>9 & <галуун>9 & <гүүн>9 & <мазаалайн>9 & <оньсон>9 & <туяан>9 & <тэнхлүүн>9 & <хөгжимчин>9 & <бөмбөгөн>8 & <гунжин>8 & <жасрайн>8 & <онгоцон>8 & <холбоочин>8 & <гэсгүйн>7 & <өвөлжөөн>7 & <луйварчин>7 & <минжин>7 & <мичин>7 & <навчин>7 & <намсрайн>7 & <тогоон>7 & <харваачин>7 & <алуурчин>6 & <аяган>6 & <бадарчин>6 & <бороон>6 & <гургалдайн>6 & <дээсэн>6 & <жасаан>6 & <овоон>6 & <суварган>6 & <сэрвээн>6 & <тасалгаан>6 & <туйпуун>6 & <хүнсэн>6 & <эрүүн>6 & <болохгүйн>5 & <винайн>5 & <горхин>5 & <дэлүүн>5 & <дэрсэн>5 & <үгүйн>5 & <зээрэн>5 & <моторчин>5 & <сэмжин>5 & <тархин>5 & <төмөрчин>5 & <тууварчин>5 & <хавцгайн>5 & <хадын>5
GRAMFORM: REL-NOM
LEXEMA: [хэд(эн)] & [гурав] & [нулимс(ан)] & [мод(он)] & [юу(н)] & [мянга(н)] & [зургаа(н)] & [анч(ин)] & [ес(өн)] & [алба(н)] & [гуч(ин)] & [гуай] & [мөс(өн)] & [бүсгүй] & [амь(амин)] & [дөч(ин)] & [тэмээ(н)] & [нуруу(н)] & [дуу(н)] & [хөдөлгөө(н)] & [үүл(эн)] & [**алга(н)] & [уяа(н)] & [хүрээ(н)] & [зүрх(эн)] & [**нүүр(эн)] & [нүх(эн)] & [савхи(н)] & [ёс(он)] & [адуу(н)] & [ная(н)] & [шувуу(н)] & [даавуу(н)] & [сүү(н)] & [тэрэг (тэргэн)] & [тариа(н)] & [тэмээч(ин)] & [ангууч(ин)] & [яргач(ин)] & [хүзүү(н)] & [хуруу(н)] & [даалимба(н)] & [нүүдэлч(ин)] & [цонх(он)] & [шаварч(ин)] & [талбай] & [уул(ан)] & [яриа(н)] & [дөрөө(н)] & [дэр(эн)] & [хэрэм (хэрмэн)] & [дөнө(н)] & [гөрөөч(ин)] & [үнээ(н)] & [хөдөс (хөдсөн)] & [хянга(н)] & [шүр(эн)] & [довжоо(н)] & [зулзага(н)] & [салч(ин)] & [ер(эн)] & [намхай] & [талбиу(н)] & [царай] & [архич(ин)] & [гэдэс (гэдсэн)] & [мөргөлч(ин)] & [тамирч(ин)] & [хошуу(н)] & [баадай] & [тэрмэ(н)] & [чоно(н)] & [бүжигч(ин)] & [галуу(н)] & [гүү(н)] & [мазаалай] & [оньс(он)] & [туяа(н)] & [тэнхлүү(н)] & [хөгжимч(ин)] & [бөмбөг(өн)] & [гунж(ин)] & [жасрай] & [онгоц(он)] & [холбооч(ин)] & [гэсгүй] & [өвөлжөө(н)]@[өвөлжих] & [луйварч(ин)] & [минж(ин)] & [мич(ин)] & [навч(ин)] & [намсрай] & [тогоо(н)] & [харваач(ин)] & [алуурч(ин)] & [аяга(н)] & [бадарч(ин)] & [бороо(н)] & [гургалдай] & [дээс(эн)] & [жасаа(н)] & [овоо(н)] & [суварга(н)] & [сэрвээ(н)] & [тасалгаа(н)] & [туйпуу(н)] & [хүнс(эн)] & [эрүү(н)] & [болохгүй] & [винай] & [горхи(н)] & [дэлүү(н)] & [дэрс(эн)] & [үгүй] & [зээр(эн)] & [моторч(ин)] & [сэмж(ин)] & [тархи(н)] & [төмөрч(ин)] & [тууварч(ин)] & [хавцгай] & [?хад(ан)]
WORDFORM: галттайн
QGRAM: <CAR-NOM-REL-NOM>9
QLEX: <[галт]>9
QFLEX: тайн
REVWORD: нйаттлаг
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 444
QWORDF: <галттайн>9
GRAMFORM: CAR-NOM-REL-NOM
LEXEMA: [галт]
WORDFORM: омогтон & ханзан & бөгсөн & буман & иван & цэцгэн & шунхан & тайзан & ботгон & зөндөөн & заяатан & нойрон & тамган & тэнзэн & долоохон & зоригтон & хунан & цацлан & цохион & алиман & үзүүрсгэн & лангуун & төлгөн & тэрэн & ачтан & давалгаан & уутан & хэлтэн & биен & гуян & сэтгэлтэн & хамбан & хаяан & хоёулан & гуйвлан & жадан & зосон & танзан & тоглоомон & тойгон & толгойтон & ууцан & хадган & шургааган
QGRAM: <?REL-NOM>29 & <?REL-NOM>18 & <?REL-NOM>17 & <?REL-NOM>15 & <?REL-NOM>15 & <?REL-NOM>15 & <?REL-NOM>15 & <?REL-NOM>14 & <?REL-NOM>13 & <?REL-NOM>12 & <?REL-NOM>11 & <?REL-NOM>11 & <?REL-NOM>11 & <?REL-NOM>11 & <?REL-NOM>10 & <?REL-NOM>10 & <?REL-NOM>9 & <?REL-NOM>9 & <?REL-NOM>9 & <?REL-NOM>8 & <?REL-NOM>8 & <?REL-NOM>8 & <?REL-NOM>8 & <?REL-NOM>8 & <?REL-NOM>7 & <?REL-NOM>7 & <?REL-NOM>7 & <?REL-NOM>7 & <?REL-NOM>6 & <?REL-NOM>6 & <?REL-NOM>6 & <?REL-NOM>6 & <?REL-NOM>6 & <?REL-NOM>6 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5 & <?REL-NOM>5
QLEX: <[?омогт]>29 & <[?ханз]>18 & <[?бөгс]>17 & <[?бум]>15 & <[?ив]>15 & <[?цэцэг]>15 & <[?шунх]>15 & <[?тайз]>14 & <[?ботго]>13 & <[?зөндөө]>12 & <[?заяат]>11 & <[?нойр]>11 & <[?тамга]>11 & <[?тэнз]>11 & <[?долоох]>10 & <[?зоригт]>10 & <[?хун]>9 & <[?цацал]>9 & <[?цохио]>9 & <[?алим]>8 & <[?үзүүрсэг]>8 & <[?лангуу]>8 & <[?төлгө]>8 & <[?тэр]>8 & <[?ачит]>7 & <[?давалгаа]>7 & <[?уут]>7 & <[?хэлт]>7 & <[?бие]>6 & <[?гуя]>6 & <[?сэтгэлт]>6 & <[?хамба]>6 & <[?хаяа]>6 & <[?хоёул]>6 & <[?гуйвал]>5 & <[?жад]>5 & <[?зос]>5 & <[?танз]>5 & <[?тоглоом]>5 & <[?тойг]>5 & <[?толгойт]>5 & <[?ууц]>5 & <[?хадаг]>5 & <[?шургааг]>5
QFLEX: # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & #
REVWORD: нотгомо & назнах & н}9E40+U{сг}9E40+U{б & намуб & нави & нэгцэц & нахнуш & назйат & ногтоб & н}9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{з & натаяаз & норйон & нагмат & нэзнэт & нохоолод & нотгироз & нанух & налцац & ноихоц & намила & нэгср}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & нуугнал & н}9E40+U{гл}9E40+U{т & нэрэт & натча & нааглавад & натуу & нэтлэх & неиб & няуг & нэтлэгтэс & набмах & наяах & налу}1540+U{ох & налвйуг & надаж & носоз & назнат & номоолгот & ногйот & нотйоглот & нацуу & нагдах & нагаагруш
FREQ: 408
FREQALL: 549
RANG: 136
QWORDF: <омогтон>29 & <ханзан>18 & <бөгсөн>17 & <буман>15 & <иван>15 & <цэцгэн>15 & <шунхан>15 & <тайзан>14 & <ботгон>13 & <зөндөөн>12 & <заяатан>11 & <нойрон>11 & <тамган>11 & <тэнзэн>11 & <долоохон>10 & <зоригтон>10 & <хунан>9 & <цацлан>9 & <цохион>9 & <алиман>8 & <үзүүрсгэн>8 & <лангуун>8 & <төлгөн>8 & <тэрэн>8 & <ачтан>7 & <давалгаан>7 & <уутан>7 & <хэлтэн>7 & <биен>6 & <гуян>6 & <сэтгэлтэн>6 & <хамбан>6 & <хаяан>6 & <хоёулан>6 & <гуйвлан>5 & <жадан>5 & <зосон>5 & <танзан>5 & <тоглоомон>5 & <тойгон>5 & <толгойтон>5 & <ууцан>5 & <хадган>5 & <шургааган>5
GRAMFORM: ?REL-NOM
LEXEMA: [?омогт] & [?ханз] & [?бөгс] & [?бум] & [?ив] & [?цэцэг] & [?шунх] & [?тайз] & [?ботго] & [?зөндөө] & [?заяат] & [?нойр] & [?тамга] & [?тэнз] & [?долоох] & [?зоригт] & [?хун] & [?цацал] & [?цохио] & [?алим] & [?үзүүрсэг] & [?лангуу] & [?төлгө] & [?тэр] & [?ачит] & [?давалгаа] & [?уут] & [?хэлт] & [?бие] & [?гуя] & [?сэтгэлт] & [?хамба] & [?хаяа] & [?хоёул] & [?гуйвал] & [?жад] & [?зос] & [?танз] & [?тоглоом] & [?тойг] & [?толгойт] & [?ууц] & [?хадаг] & [?шургааг]
WORDFORM: бидэн
QGRAM: <CVB.MOD@REL-NOM>45
QLEX: <[бидэх]@[**бид(эн)]>45
QFLEX: н;эн
REVWORD: нэдиб
FREQ: 45
FREQALL: 51
RANG: 296
QWORDF: <бидэн>45
GRAMFORM: CVB.MOD@REL-NOM
LEXEMA: [бидэх]@[**бид(эн)]
WORDFORM: нэгэн & цагаан & дөрвөн & арван & ухаан & чулуун & ногоон & мөнгөн & наран & гэгээн & морин & найман & усан & мөрөн & тарган & түрүүн & бараан & оюун & суман & хүчин & жаран & салхин & үндсэн & эхэн & зэвүүн & хонин & гэзэг & дүнзэн & үнэгэн & халиун & шороон & манхан & ордон & ширмэн & өөхөн & азарган & түүхэн & дээрэмчин & нударган & гунан & нарсан & ямаан & долгион & илгэн & цэгээн & ноосон & соронзон & тугалган & гөлгөн & цэмбэн & долон & савхан & эдэн
QGRAM: <NOM@REL-NOM>1829 & <NOM@REL-NOM>1560 & <NOM@REL-NOM>627 & <NOM@REL-NOM>625 & <NOM@REL-NOM>608 & <NOM@REL-NOM>442 & <NOM@REL-NOM>338 & <NOM@REL-NOM>283 & <NOM@REL-NOM>209 & <NOM@REL-NOM>190 & <NOM@REL-NOM>189 & <NOM@REL-NOM>175 & <NOM@REL-NOM>161 & <NOM@REL-NOM>159 & <NOM@REL-NOM>151 & <NOM@REL-NOM>124 & <NOM@REL-NOM>102 & <NOM@REL-NOM>87 & <NOM@REL-NOM>83 & <NOM@REL-NOM>78 & <NOM@REL-NOM>67 & <NOM@REL-NOM>54 & <NOM@REL-NOM>53 & <NOM@REL-NOM>51 & <NOM@REL-NOM>49 & <NOM@REL-NOM>45 & <NOM@REL-NOM>42 & <NOM@REL-NOM>29 & <NOM@REL-NOM>28 & <NOM@REL-NOM>28 & <NOM@REL-NOM>28 & <NOM@REL-NOM>27 & <NOM@REL-NOM>27 & <NOM@REL-NOM>27 & <NOM@REL-NOM>25 & <NOM@REL-NOM>24 & <NOM@REL-NOM>22 & <NOM@REL-NOM>21 & <NOM@REL-NOM>21 & <NOM@REL-NOM>19 & <NOM@REL-NOM>17 & <NOM@REL-NOM>17 & <NOM@REL-NOM>14 & <NOM@REL-NOM>14 & <NOM@REL-NOM>14 & <NOM@REL-NOM>11 & <NOM@REL-NOM>10 & <NOM@REL-NOM>7 & <NOM@REL-NOM>6 & <NOM@REL-NOM>6 & <NOM@REL-NOM>5 & <NOM@REL-NOM>5 & <NOM@REL-NOM>5
QLEX: <[нэгэн]@[нэг(эн)]>1829 & <[цагаан]@[цагаа(н)]>1560 & <[дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)]>627 & <[арван]@[арав (арван)]>625 & <[ухаан]@[ухаа(н)]>608 & <[чулуун]@[чулуу(н)]>442 & <[ногоон]@[ногоо(н)]>338 & <[мөнгөн]@[мөнгө(н)]>283 & <[наран]@[нар(ан)]>209 & <[гэгээн]@[гэгээ(н)]>190 & <[морин]@[морь (морин)]>189 & <[найман]@[найм(ан)]>175 & <[усан]@[ус(ан)]>161 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>159 & <[тарган]@[тарга(н)]>151 & <[түрүүн]@[түрүү(н)]>124 & <[бараан]@[бараа(н)]>102 & <[оюун]@[оюу(н)]>87 & <[суман]@[сум(ан)]>83 & <[хүчин]@[хүч(ин)]>78 & <[жаран]@[жар(ан)]>67 & <[салхин]@[салхи(н)]>54 & <[үндсэн]@[үндэс (үндсэн)]>53 & <[эхэн]@[эх(эн)]>51 & <[зэвүүн]@[зэвүү(н)]>49 & <[хонин]@[хонь (хонин)]>45 & <[гэзэг]@[**гэзгэ(н)]>42 & <[дүнзэн]@[дүнз(эн)]>29 & <[үнэгэн]@[үнэг(эн)]>28 & <[халиун]@[халиу(н)]>28 & <[шороон]@[шороо(н)]>28 & <[манхан]@[манх(ан)]>27 & <[ордон]@[орд(он)]>27 & <[ширмэн]@[ширэм (ширмэн)]>27 & <[өөхөн]@[өөх(өн)]>25 & <[азарган]@[азарга(н)]>24 & <[түүхэн]@[түүх(эн)]>22 & <[дээрэмчин]@[дээрэмч(ин)]>21 & <[нударган]@[нударга(н)]>21 & <[гунан]@[гуна(н)]>19 & <[нарсан]@[нарс(ан)]>17 & <[ямаан]@[ямаа(н)]>17 & <[долгион]@[долгио(н)]>14 & <[илгэн]@[илэг (илгэн)]>14 & <[цэгээн]@[цэгээ(н)]>14 & <[ноосон]@[ноос(он)]>11 & <[соронзон]@[соронз(он)]>10 & <[тугалган]@[тугалга(н)]>7 & <[гөлгөн]@[гөлөг(н)]>6 & <[цэмбэн]@[цэмбэ(н)]>6 & <[долон]@[дол(он)]>5 & <[савхан]@[савх(н)]>5 & <[эдэн]@[эд]>5
QFLEX: ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;{U+ø4E9}н & ø;ø & ø;ø & ø;ан & ø;эн
REVWORD: нэгэн & наагац & н}9E40+U{вр}9E40+U{д & навра & нааху & нуулуч & ноогон & н}9E40+U{гн}9E40+U{м & наран & нээгэг & ниром & намйан & насу & н}9E40+U{р}9E40+U{м & награт & н}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & наараб & нуюо & намус & нич}FA40+U{х & нараж & нихлас & нэсдн}FA40+U{ & нэхэ & н}FA40+U{}FA40+U{вэз & нинох & гэзэг & нэзн}FA40+U{д & нэгэн}FA40+U{ & нуилах & ноорош & нахнам & нодро & нэмриш & н}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{ & награза & нэх}FA40+U{}FA40+U{т & ничмэрээд & наградун & нануг & насран & наамя & ноиглод & нэгли & нээгэц & носоон & нознорос & наглагут & н}9E40+U{гл}9E40+U{г & нэбмэц & нолод & нахвас & нэдэ
FREQ: 8838
FREQALL: 10027
RANG: 20
QWORDF: <нэгэн>1829 & <цагаан>1560 & <дөрвөн>627 & <арван>625 & <ухаан>608 & <чулуун>442 & <ногоон>338 & <мөнгөн>283 & <наран>209 & <гэгээн>190 & <морин>189 & <найман>175 & <усан>161 & <мөрөн>159 & <тарган>151 & <түрүүн>124 & <бараан>102 & <оюун>87 & <суман>83 & <хүчин>78 & <жаран>67 & <салхин>54 & <үндсэн>53 & <эхэн>51 & <зэвүүн>49 & <хонин>45 & <гэзэг>42 & <дүнзэн>29 & <үнэгэн>28 & <халиун>28 & <шороон>28 & <манхан>27 & <ордон>27 & <ширмэн>27 & <өөхөн>25 & <азарган>24 & <түүхэн>22 & <дээрэмчин>21 & <нударган>21 & <гунан>19 & <нарсан>17 & <ямаан>17 & <долгион>14 & <илгэн>14 & <цэгээн>14 & <ноосон>11 & <соронзон>10 & <тугалган>7 & <гөлгөн>6 & <цэмбэн>6 & <долон>5 & <савхан>5 & <эдэн>5
GRAMFORM: NOM@REL-NOM
LEXEMA: [нэгэн]@[нэг(эн)] & [цагаан]@[цагаа(н)] & [дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)] & [арван]@[арав (арван)] & [ухаан]@[ухаа(н)] & [чулуун]@[чулуу(н)] & [ногоон]@[ногоо(н)] & [мөнгөн]@[мөнгө(н)] & [наран]@[нар(ан)] & [гэгээн]@[гэгээ(н)] & [морин]@[морь (морин)] & [найман]@[найм(ан)] & [усан]@[ус(ан)] & [мөрөн]@[мөр(өн)] & [тарган]@[тарга(н)] & [түрүүн]@[түрүү(н)] & [бараан]@[бараа(н)] & [оюун]@[оюу(н)] & [суман]@[сум(ан)] & [хүчин]@[хүч(ин)] & [жаран]@[жар(ан)] & [салхин]@[салхи(н)] & [үндсэн]@[үндэс (үндсэн)] & [эхэн]@[эх(эн)] & [зэвүүн]@[зэвүү(н)] & [хонин]@[хонь (хонин)] & [гэзэг]@[**гэзгэ(н)] & [дүнзэн]@[дүнз(эн)] & [үнэгэн]@[үнэг(эн)] & [халиун]@[халиу(н)] & [шороон]@[шороо(н)] & [манхан]@[манх(ан)] & [ордон]@[орд(он)] & [ширмэн]@[ширэм (ширмэн)] & [өөхөн]@[өөх(өн)] & [азарган]@[азарга(н)] & [түүхэн]@[түүх(эн)] & [дээрэмчин]@[дээрэмч(ин)] & [нударган]@[нударга(н)] & [гунан]@[гуна(н)] & [нарсан]@[нарс(ан)] & [ямаан]@[ямаа(н)] & [долгион]@[долгио(н)] & [илгэн]@[илэг (илгэн)] & [цэгээн]@[цэгээ(н)] & [ноосон]@[ноос(он)] & [соронзон]@[соронз(он)] & [тугалган]@[тугалга(н)] & [гөлгөн]@[гөлөг(н)] & [цэмбэн]@[цэмбэ(н)] & [долон]@[дол(он)] & [савхан]@[савх(н)] & [эдэн]@[эд]
WORDFORM: хувцастай & хүүхэдтэй & чамтай & буутай & хүүтэй & хүмүүстэй & бидэнтэй & хувинтай & харцтай & тэдэнтэй & хүүхэнтэй & илүүтэй & малтай & сонирхолтой & охинтой & байртай & тавагтай & өөртэй & оройтой & тэрэгтэй & хэртэй & малгайтай & өлгийтэй & бусадтай & тохитой & амьтантай & байшинтай & бүхэнтэй & захтай & эцэгтэй & машинтай & сүхбаатартай & даргатай & өвгөнтэй & хуйтай & гаминтай & хөмсөгтэй & аавтай & адуутай & үүнтэй & үүрэгтэй & залуутай & итгэлттэй & оростой & төртэй & давуутай & долгортой & дулмаатай & соруултай & тэмээтэй & хоньтой & шуудайтай & бүсгүйтэй & улстай & хураалттай & амрагтай & гуайтай & дэлтэй & махчинтай & түмэнтэй & хүүдийтэй & цамцтай & шороотой & дараахантай & хочтой & хултай & ээжтэй & авдартай & авьяастай & баатартай & багштай & бөрттэй & данхтай & ламтай & нэгэнтэй & сурагтай & тугалтай & уруултай & хацартай & хонгортой & эдэнтэй & дамбатай & өмдтэй & содномтой & сэлээдийтэй & тоногтой & ханцуйтай & цайтай & цонхтой & дайзтай & дүүтэй & өндөртэй & оронтой & сормуустай & түвэгтэй & урдтай & эмжээртэй & ангитай & бүлтэй & гүйдэлтэй & гуутай & доржтой & намтай & ноёнтой & хоттой & хутгатай & эмэгтэйтэй & японтой & аялгуутай & баавгайтай & баадантай & баруунтай & бүтээлтэй & бүтээлэгтэй & борцтой & гилбэртэй & үнээтэй & навчтай & ойлголттой & сайхантай & татаартай & хөхүүртэй & хундагатай & цагаантантай & цөгцтэй & шаардлагтай & шанаатай & эрүүтэй & алчууртай & багачуудтай & базаалтай & галсантай & гэгчтэй & домботой & өсгийтэй & залуустай & заримтай & зүүлттэй & зүүнтэй & зовиуртай & магадлалтай & магнайтай & нумтай & сүхтэй & соёотой & торхтой & урьдтай & хадагтай & хөөрөөтэй & цагтай & цэнэтэй & чонотой & эгчтэй & ардтай & борвитой & бороохойтой & бурамтай & гүнгэрваатай & данжаадтай & дундтай & үнстэй & заналтай & ирмэгтэй & лаазтай & майхантай & манайхантай & нөмрөгтэй & сүрэнтэй & судастай & тагштай & түшмэлтэй & томтой & тэргүүнтэй & тэрлэгтэй & уламжлалтай & хавхтай & хөвүүнтэй & хөгшинтэй & хөөрхийлөлтэй & хөнгөнтэй & хиазтай & хумстай & цаастай & шигтгээтэй & шуургатай & шуутай & эгшигтэй & янчаантай
QGRAM: <COM-NOM>86 & <COM-NOM>84 & <COM-NOM>82 & <COM-NOM>59 & <COM-NOM>56 & <COM-NOM>48 & <COM-NOM>43 & <COM-NOM>42 & <COM-NOM>41 & <COM-NOM>38 & <COM-NOM>37 & <COM-NOM>35 & <COM-NOM>35 & <COM-NOM>33 & <COM-NOM>32 & <COM-NOM>30 & <COM-NOM>30 & <COM-NOM>26 & <COM-NOM>26 & <COM-NOM>26 & <COM-NOM>25 & <COM-NOM>24 & <COM-NOM>23 & <COM-NOM>22 & <COM-NOM>21 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>19 & <COM-NOM>19 & <COM-NOM>18 & <COM-NOM>18 & <COM-NOM>18 & <COM-NOM>17 & <COM-NOM>17 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>14 & <COM-NOM>14 & <COM-NOM>14 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5
QLEX: <[хувцас(ан)]>86 & <[хүүхэд]>84 & <[чам]>82 & <[буу]>59 & <[хүү]>56 & <[хүмүүс]>48 & <[**бидэн]>43 & <[хувин]>42 & <[харц]>41 & <[тэдэн]>38 & <[хүүхэн]>37 & <[илүү]>35 & <[мал]>35 & <[сонирхол]>33 & <[охин]>32 & <[байр]>30 & <[таваг]>30 & <[өөр]>26 & <[орой]>26 & <[тэрэг (тэргэн)]>26 & <[хэр]>25 & <[малгай]>24 & <[өлгий]>23 & <[бусад]>22 & <[тохи]>21 & <[амьтан]>20 & <[байшин(г)]>20 & <[бүхэн]>20 & <[зах]>20 & <[эцэг]>20 & <[машин]>19 & <[*Сүхбаатар]>19 & <[дарга]>18 & <[өвгөн]>18 & <[хуй]>18 & <[гамин]@[**гамин(г)]>17 & <[хөмсөг]>17 & <[аав]>16 & <[адуу(н)]>16 & <[үүн]>16 & <[үүрэг]>16 & <[залуу]>16 & <[итгэлт]>16 & <[орос]>16 & <[төр]>16 & <[давуу]>15 & <[долгор]>15 & <[дулмаа]>15 & <[соруул]>15 & <[тэмээ(н)]>15 & <[хонь (хонин)]>15 & <[шуудай]>15 & <[бүсгүй]>14 & <[улс(ан)]>14 & <[хураалт]>14 & <[амраг]>13 & <[гуай]>13 & <[дэл]>13 & <[махчин]>13 & <[түмэн]>13 & <[хүүдий]>13 & <[цамц]>13 & <[шороо(н)]>13 & <[дараахан]>12 & <[хоч]>12 & <[хул]>12 & <[ээж]>12 & <[авдар]>11 & <[**авьяас]>11 & <[баатар]>11 & <[багш]>11 & <[бөрт]>11 & <[данх(ан)]>11 & <[лам]>11 & <[нэгэн]>11 & <[сураг]>11 & <[тугал]>11 & <[уруул]>11 & <[хацар]>11 & <[хонгор]>11 & <[эдэн]>11 & <[дамба]>10 & <[өмд(өн)]>10 & <[содном]>10 & <[сэлээдий]>10 & <[тоног]>10 & <[ханцуй]>10 & <[цай]>10 & <[цонх(он)]>10 & <[дайз]>9 & <[дүү]>9 & <[өндөр]>9 & <[орон]>9 & <[сормуус]>9 & <[түвэг]>9 & <[урд]>9 & <[эмжээр]>9 & <[анги]>8 & <[бүл]>8 & <[гүйдэл]>8 & <[гуу]>8 & <[дорж]>8 & <[нам]>8 & <[ноён]>8 & <[хот]>8 & <[хутга(н)]>8 & <[эмэгтэй]>8 & <[япон]>8 & <[аялгуу(н)]>7 & <[баавгай]>7 & <[баадан]>7 & <[баруун]>7 & <[бүтээл]>7 & <[бүтээлэг]>7 & <[борц]>7 & <[гилбэр]>7 & <[үнээ(н)]>7 & <[навч(ин)]>7 & <[ойлголт]>7 & <[сайхан]>7 & <[татаар]>7 & <[хөхүүр]>7 & <[хундага]>7 & <[цагаантан]>7 & <[цөгц]>7 & <[?шаардлага]>7 & <[шанаа]>7 & <[эрүү(н)]>7 & <[алчуур]>6 & <[багачууд]>6 & <[базаал]>6 & <[галсан]>6 & <[гэгч]>6 & <[домбо(н)]>6 & <[өсгий]>6 & <[залуус]>6 & <[зарим]>6 & <[зүүлт]>6 & <[зүүн]>6 & <[зовиур]>6 & <[магадлал]>6 & <[магнай]>6 & <[нум]>6 & <[сүх]>6 & <[соёо]>6 & <[торх]>6 & <[урьд]>6 & <[хадаг]>6 & <[хөөрөө]@[хөөрөх]>6 & <[цаг]>6 & <[?цэн]>6 & <[чоно(н)]>6 & <[эгч]>6 & <[ард]>5 & <[борви]>5 & <[бороохой]>5 & <[бурам]>5 & <[гүнгэрваа]>5 & <[данжаад]>5 & <[дунд]>5 & <[үнс]>5 & <[занал]>5 & <[ирмэг]>5 & <[лааз]>5 & <[майхан]>5 & <[манайхан]>5 & <[нөмрөг]>5 & <[сүрэн]>5 & <[судас]>5 & <[тагш]>5 & <[түшмэл]>5 & <[том]>5 & <[тэргүүн]>5 & <[тэрлэг]>5 & <[уламжлал]>5 & <[хавх(ан)]>5 & <[хөвүүн]>5 & <[хөгшин]>5 & <[хөөрхийлөлтэй]@[хөөрхийлөл]>5 & <[хөнгөн]>5 & <[хиаз]>5 & <[хумс(ан)]>5 & <[цаас(ан)]>5 & <[шигтгээ]>5 & <[шуурга(н)]>5 & <[шуу]>5 & <[эгшиг]>5 & <[янчаан]>5
QFLEX: тай & тэй & тай & тай & тэй & тэй & энтэй & тай & тай & тэй & тэй & тэй & тай & той & той & тай & тай & тэй & той & тэй & тэй & тай & тэй & тай & той & тай & тай & тэй & тай & тэй & тай & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тэй & тай & тэй & той & тэй & тай & той & тай & тай & тэй & той & тай & тэй & тай & тай & тай & тай & тэй & тай & тэй & тэй & тай & той & тай & той & тай & тэй & тай & # & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тай & тай & тай & тай & той & тэй & тай & тэй & той & тэй & той & тай & тай & той & тай & тэй & тэй & той & тай & тэй & тай & тэй & тай & тэй & тэй & тай & той & тай & той & той & тай & тэй & той & тай & тай & тай & тай & тэй & тэй & той & тэй & тэй & тай & той & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & # & тай & тэй & тай & тай & тай & тай & тэй & той & тэй & тай & тай & тэй & тэй & тай & тай & тай & тай & хтэй & той & той & тай & # & # & тай & # & той & тэй & тай & той & той & тай & тай & тай & тай & тэй & тай & тэй & тай & тай & тай & тэй & тэй & тай & тай & тэй & той & тэй & тэй & тай & тай & тэй & тэй & # & тэй & тай & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тай
REVWORD: йатсацвух & йэтдэх}FA40+U{}FA40+U{х & йатмач & йатууб & йэт}FA40+U{}FA40+U{х & йэтс}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & йэтнэдиб & йатнивух & йатцрах & йэтнэдэт & йэтнэх}FA40+U{}FA40+U{х & йэт}FA40+U{}FA40+U{ли & йатлам & йотлохринос & йотнихо & йатрйаб & йатгават & йэтр}9E40+U{}9E40+U{ & йотйоро & йэтгэрэт & йэтрэх & йатйаглам & йэтйигл}9E40+U{ & йатдасуб & йотихот & йатнатьма & йатнишйаб & йэтнэх}FA40+U{б & йатхаз & йэтгэцэ & йатнишам & йатратаабх}FA40+U{с & йатаград & йэтн}9E40+U{гв}9E40+U{ & йатйух & йатнимаг & йэтг}9E40+U{см}9E40+U{х & йатваа & йатууда & йэтн}FA40+U{}FA40+U{ & йэтгэр}FA40+U{}FA40+U{ & йатуулаз & йэттлэгти & йотсоро & йэтр}9E40+U{т & йатуувад & йотроглод & йатаамлуд & йатлуурос & йэтээмэт & йотьнох & йатйадууш & йэтй}FA40+U{гс}FA40+U{б & йатслу & йаттлаарух & йатгарма & йатйауг & йэтлэд & йатничхам & йэтнэм}FA40+U{т & йэтйид}FA40+U{}FA40+U{х & йатцмац & йотоорош & йатнахаарад & йотчох & йатлух & йэтжээ & йатрадва & йатсаяьва & йатратааб & йатшгаб & йэттр}9E40+U{б & йатхнад & йатмал & йэтнэгэн & йатгарус & йатлагут & йатлууру & йатрацах & йотрогнох & йэтнэдэ & йатабмад & йэтдм}9E40+U{ & йотмондос & йэтйидээлэс & йотгонот & йатйуцнах & йатйац & йотхноц & йатзйад & йэт}FA40+U{}FA40+U{д & йэтр}9E40+U{дн}9E40+U{ & йотноро & йатсуумрос & йэтгэв}FA40+U{т & йатдру & йэтрээжмэ & йатигна & йэтл}FA40+U{б & йэтлэдй}FA40+U{г & йатууг & йотжрод & йатман & йотн}1540+U{он & йоттох & йатагтух & йэтйэтгэмэ & йотнопя & йатуугляа & йатйагвааб & йатнадааб & йатнуураб & йэтлээт}FA40+U{б & йэтгэлээт}FA40+U{б & йотцроб & йэтрэблиг & йэтээн}FA40+U{ & йатчван & йоттлоглйо & йатнахйас & йатраатат & йэтр}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & йатагаднух & йатнатнаагац & йэтцг}9E40+U{ц & йатгалдрааш & йатаанаш & йэт}FA40+U{}FA40+U{рэ & йатруучла & йатдуучагаб & йатлаазаб & йатнаслаг & йэтчгэг & йотобмод & йэтйигс}9E40+U{ & йатсуулаз & йатмираз & йэттл}FA40+U{}FA40+U{з & йэтн}FA40+U{}FA40+U{з & йатруивоз & йатлалдагам & йатйангам & йатмун & йэтх}FA40+U{с & йото}1540+U{ос & йотхрот & йатдьру & йатгадах & йэт}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & йатгац & йэтэнэц & йотоноч & йэтчгэ & йатдра & йотивроб & йотйохоороб & йатмаруб & йатааврэгн}FA40+U{г & йатдаажнад & йатднуд & йэтсн}FA40+U{ & йатланаз & йэтгэмри & йатзаал & йатнахйам & йатнахйанам & йэтг}9E40+U{рм}9E40+U{н & йэтнэр}FA40+U{с & йатсадус & йатшгат & йэтлэмш}FA40+U{т & йотмот & йэтн}FA40+U{}FA40+U{грэт & йэтгэлрэт & йатлалжмалу & йатхвах & йэтн}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & йэтнишг}9E40+U{х & йэтл}9E40+U{лйихр}9E40+U{}9E40+U{х & йэтн}9E40+U{гн}9E40+U{х & йатзаих & йатсмух & йатсаац & йэтээгтгиш & йатагрууш & йатууш & йэтгишгэ & йатнаачня
FREQ: 2516
FREQALL: 3649
RANG: 54
QWORDF: <хувцастай>86 & <хүүхэдтэй>84 & <чамтай>82 & <буутай>59 & <хүүтэй>56 & <хүмүүстэй>48 & <бидэнтэй>43 & <хувинтай>42 & <харцтай>41 & <тэдэнтэй>38 & <хүүхэнтэй>37 & <илүүтэй>35 & <малтай>35 & <сонирхолтой>33 & <охинтой>32 & <байртай>30 & <тавагтай>30 & <өөртэй>26 & <оройтой>26 & <тэрэгтэй>26 & <хэртэй>25 & <малгайтай>24 & <өлгийтэй>23 & <бусадтай>22 & <тохитой>21 & <амьтантай>20 & <байшинтай>20 & <бүхэнтэй>20 & <захтай>20 & <эцэгтэй>20 & <машинтай>19 & <сүхбаатартай>19 & <даргатай>18 & <өвгөнтэй>18 & <хуйтай>18 & <гаминтай>17 & <хөмсөгтэй>17 & <аавтай>16 & <адуутай>16 & <үүнтэй>16 & <үүрэгтэй>16 & <залуутай>16 & <итгэлттэй>16 & <оростой>16 & <төртэй>16 & <давуутай>15 & <долгортой>15 & <дулмаатай>15 & <соруултай>15 & <тэмээтэй>15 & <хоньтой>15 & <шуудайтай>15 & <бүсгүйтэй>14 & <улстай>14 & <хураалттай>14 & <амрагтай>13 & <гуайтай>13 & <дэлтэй>13 & <махчинтай>13 & <түмэнтэй>13 & <хүүдийтэй>13 & <цамцтай>13 & <шороотой>13 & <дараахантай>12 & <хочтой>12 & <хултай>12 & <ээжтэй>12 & <авдартай>11 & <авьяастай>11 & <баатартай>11 & <багштай>11 & <бөрттэй>11 & <данхтай>11 & <ламтай>11 & <нэгэнтэй>11 & <сурагтай>11 & <тугалтай>11 & <уруултай>11 & <хацартай>11 & <хонгортой>11 & <эдэнтэй>11 & <дамбатай>10 & <өмдтэй>10 & <содномтой>10 & <сэлээдийтэй>10 & <тоногтой>10 & <ханцуйтай>10 & <цайтай>10 & <цонхтой>10 & <дайзтай>9 & <дүүтэй>9 & <өндөртэй>9 & <оронтой>9 & <сормуустай>9 & <түвэгтэй>9 & <урдтай>9 & <эмжээртэй>9 & <ангитай>8 & <бүлтэй>8 & <гүйдэлтэй>8 & <гуутай>8 & <доржтой>8 & <намтай>8 & <ноёнтой>8 & <хоттой>8 & <хутгатай>8 & <эмэгтэйтэй>8 & <японтой>8 & <аялгуутай>7 & <баавгайтай>7 & <баадантай>7 & <баруунтай>7 & <бүтээлтэй>7 & <бүтээлэгтэй>7 & <борцтой>7 & <гилбэртэй>7 & <үнээтэй>7 & <навчтай>7 & <ойлголттой>7 & <сайхантай>7 & <татаартай>7 & <хөхүүртэй>7 & <хундагатай>7 & <цагаантантай>7 & <цөгцтэй>7 & <шаардлагтай>7 & <шанаатай>7 & <эрүүтэй>7 & <алчууртай>6 & <багачуудтай>6 & <базаалтай>6 & <галсантай>6 & <гэгчтэй>6 & <домботой>6 & <өсгийтэй>6 & <залуустай>6 & <заримтай>6 & <зүүлттэй>6 & <зүүнтэй>6 & <зовиуртай>6 & <магадлалтай>6 & <магнайтай>6 & <нумтай>6 & <сүхтэй>6 & <соёотой>6 & <торхтой>6 & <урьдтай>6 & <хадагтай>6 & <хөөрөөтэй>6 & <цагтай>6 & <цэнэтэй>6 & <чонотой>6 & <эгчтэй>6 & <ардтай>5 & <борвитой>5 & <бороохойтой>5 & <бурамтай>5 & <гүнгэрваатай>5 & <данжаадтай>5 & <дундтай>5 & <үнстэй>5 & <заналтай>5 & <ирмэгтэй>5 & <лаазтай>5 & <майхантай>5 & <манайхантай>5 & <нөмрөгтэй>5 & <сүрэнтэй>5 & <судастай>5 & <тагштай>5 & <түшмэлтэй>5 & <томтой>5 & <тэргүүнтэй>5 & <тэрлэгтэй>5 & <уламжлалтай>5 & <хавхтай>5 & <хөвүүнтэй>5 & <хөгшинтэй>5 & <хөөрхийлөлтэй>5 & <хөнгөнтэй>5 & <хиазтай>5 & <хумстай>5 & <цаастай>5 & <шигтгээтэй>5 & <шуургатай>5 & <шуутай>5 & <эгшигтэй>5 & <янчаантай>5
GRAMFORM: COM-NOM
LEXEMA: [хувцас(ан)] & [хүүхэд] & [чам] & [буу] & [хүү] & [хүмүүс] & [**бидэн] & [хувин] & [харц] & [тэдэн] & [хүүхэн] & [илүү] & [мал] & [сонирхол] & [охин] & [байр] & [таваг] & [өөр] & [орой] & [тэрэг (тэргэн)] & [хэр] & [малгай] & [өлгий] & [бусад] & [тохи] & [амьтан] & [байшин(г)] & [бүхэн] & [зах] & [эцэг] & [машин] & [*Сүхбаатар] & [дарга] & [өвгөн] & [хуй] & [гамин]@[**гамин(г)] & [хөмсөг] & [аав] & [адуу(н)] & [үүн] & [үүрэг] & [залуу] & [итгэлт] & [орос] & [төр] & [давуу] & [долгор] & [дулмаа] & [соруул] & [тэмээ(н)] & [хонь (хонин)] & [шуудай] & [бүсгүй] & [улс(ан)] & [хураалт] & [амраг] & [гуай] & [дэл] & [махчин] & [түмэн] & [хүүдий] & [цамц] & [шороо(н)] & [дараахан] & [хоч] & [хул] & [ээж] & [авдар] & [**авьяас] & [баатар] & [багш] & [бөрт] & [данх(ан)] & [лам] & [нэгэн] & [сураг] & [тугал] & [уруул] & [хацар] & [хонгор] & [эдэн] & [дамба] & [өмд(өн)] & [содном] & [сэлээдий] & [тоног] & [ханцуй] & [цай] & [цонх(он)] & [дайз] & [дүү] & [өндөр] & [орон] & [сормуус] & [түвэг] & [урд] & [эмжээр] & [анги] & [бүл] & [гүйдэл] & [гуу] & [дорж] & [нам] & [ноён] & [хот] & [хутга(н)] & [эмэгтэй] & [япон] & [аялгуу(н)] & [баавгай] & [баадан] & [баруун] & [бүтээл] & [бүтээлэг] & [борц] & [гилбэр] & [үнээ(н)] & [навч(ин)] & [ойлголт] & [сайхан] & [татаар] & [хөхүүр] & [хундага] & [цагаантан] & [цөгц] & [?шаардлага] & [шанаа] & [эрүү(н)] & [алчуур] & [багачууд] & [базаал] & [галсан] & [гэгч] & [домбо(н)] & [өсгий] & [залуус] & [зарим] & [зүүлт] & [зүүн] & [зовиур] & [магадлал] & [магнай] & [нум] & [сүх] & [соёо] & [торх] & [урьд] & [хадаг] & [хөөрөө]@[хөөрөх] & [цаг] & [?цэн] & [чоно(н)] & [эгч] & [ард] & [борви] & [бороохой] & [бурам] & [гүнгэрваа] & [данжаад] & [дунд] & [үнс] & [занал] & [ирмэг] & [лааз] & [майхан] & [манайхан] & [нөмрөг] & [сүрэн] & [судас] & [тагш] & [түшмэл] & [том] & [тэргүүн] & [тэрлэг] & [уламжлал] & [хавх(ан)] & [хөвүүн] & [хөгшин] & [хөөрхийлөлтэй]@[хөөрхийлөл] & [хөнгөн] & [хиаз] & [хумс(ан)] & [цаас(ан)] & [шигтгээ] & [шуурга(н)] & [шуу] & [эгшиг] & [янчаан]
WORDFORM: гамингуудтай
QGRAM: <N.PL4A-COM-NOM>8
QLEX: <[**гамин(г)]>8
QFLEX: гуудтай
REVWORD: йатдуугнимаг
FREQ: 8
FREQALL: 56
RANG: 457
QWORDF: <гамингуудтай>8
GRAMFORM: N.PL4A-COM-NOM
LEXEMA: [**гамин(г)]
WORDFORM: бодохтой & гэхтэй
QGRAM: <PC.INF-COM-NOM>7 & <PC.INF-COM-NOM>5
QLEX: <[бодох]>7 & <[гэх]>5
QFLEX: хтой & хтэй
REVWORD: йотходоб & йэтхэг
FREQ: 12
FREQALL: 0
RANG: 423
QWORDF: <бодохтой>7 & <гэхтэй>5
GRAMFORM: PC.INF-COM-NOM
LEXEMA: [бодох] & [гэх]
WORDFORM: байсантай
QGRAM: <PC.PRF-COM-NOM>5
QLEX: <[байх]>5
QFLEX: сантай
REVWORD: йатнасйаб
FREQ: 5
FREQALL: 42
RANG: 523
QWORDF: <байсантай>5
GRAMFORM: PC.PRF-COM-NOM
LEXEMA: [байх]
WORDFORM: дайсантай
QGRAM: <NOM@COM-NOM@PC.PRF-COM-NOM>34
QLEX: <[дайсантай]@[дайсан]@[дайх]>34
QFLEX: ø;тай;сантай
REVWORD: йатнасйад
FREQ: 34
FREQALL: 35
RANG: 321
QWORDF: <дайсантай>34
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@PC.PRF-COM-NOM
LEXEMA: [дайсантай]@[дайсан]@[дайх]
WORDFORM: ерэнтэй & наянтай & есөнтэй
QGRAM: <REL-COM-NOM>23 & <REL-COM-NOM>23 & <REL-COM-NOM>5
QLEX: <[ер(эн)]>23 & <[ная(н)]>23 & <[ес(өн)]>5
QFLEX: энтэй & нтай & {U+ø4E9}нтэй
REVWORD: йэтнэре & йатняан & йэтн}9E40+U{се
FREQ: 51
FREQALL: 15
RANG: 284
QWORDF: <ерэнтэй>23 & <наянтай>23 & <есөнтэй>5
GRAMFORM: REL-COM-NOM
LEXEMA: [ер(эн)] & [ная(н)] & [ес(өн)]
WORDFORM: байхтай & авахтай
QGRAM: <PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM>5
QLEX: <[байх]>6 & <[авах]>5
QFLEX: хтай & хтай
REVWORD: йатхйаб & йатхава
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 432
QWORDF: <байхтай>6 & <авахтай>5
GRAMFORM: PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM
LEXEMA: [байх] & [авах]
WORDFORM: удаатай & тушаатай & дараатай & алхаатай & байгаатай & манаатай & оноотой
QGRAM: <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>17 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>9 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>8 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>8 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>7 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5
QLEX: <[удаа]@[удах]>17 & <[тушаа]@[туших]>10 & <[дараа]@[дарах]>9 & <[алхаа]@[алхах]>8 & <[байгаа]@[байх]>8 & <[манаа]@[манах]>7 & <[оноо]@[онох]>5
QFLEX: тай;атай & тай;аатай & тай;атай & тай;атай & тай;гаатай & тай;атай & той;отой
REVWORD: йатааду & йатаашут & йатаарад & йатаахла & йатаагйаб & йатаанам & йотооно
FREQ: 64
FREQALL: 107
RANG: 268
QWORDF: <удаатай>17 & <тушаатай>10 & <дараатай>9 & <алхаатай>8 & <байгаатай>8 & <манаатай>7 & <оноотой>5
GRAMFORM: COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM
LEXEMA: [удаа]@[удах] & [тушаа]@[туших] & [дараа]@[дарах] & [алхаа]@[алхах] & [байгаа]@[байх] & [манаа]@[манах] & [оноо]@[онох]
WORDFORM: санаатай & томоотой & ачаатай & хамаатай & далбаатай & тэнхээтэй & хүлээстэй & бараатай & будаатай & аргамжаатай & бололцоотой & хэмжээтэй & төсөөтэй & жишээтэй & унаатай & хүлээтэй & хугацаатай & өшөөтэй & чимээтэй & хүрээтэй & даваатай & оролцоотой & утаатай & хэлхээтэй & бартаатай & мэдээтэй & нөлөөтэй
QGRAM: <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>181 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>41 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>27 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>24 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>19 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>19 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>19 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>15 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>14 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>11 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>9 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>9 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>7 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5
QLEX: <[санаатай]@[санаа(н)]@[санах]>181 & <[томоотой]@[томоо]@[томох]>41 & <[ачаатай]@[ачаа]@[ачих]>27 & <[хамаатай]@[хамаа]@[хамах]>24 & <[далбаатай]@[далбаа]@[далбах]>19 & <[тэнхээтэй]@[тэнхээ]@[тэнхэх]>19 & <[хүлээстэй]@[хүлээс]@[хүлэх]>19 & <[бараатай]@[бараа]@[барах]>15 & <[будаатай]@[будаа(н)]@[будах]>14 & <[аргамжаатай]@[аргамжаа(н)]@[аргамжих]>12 & <[бололцоотой]@[бололцоо]@[бололцох]>12 & <[хэмжээтэй]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>12 & <[төсөөтэй]@[төсөө]@[төсөх]>11 & <[жишээтэй]@[жишээ]@[жиших]>10 & <[унаатай]@[унаа]@[унах]>10 & <[хүлээтэй]@[хүлээ]@[хүлэх]>10 & <[хугацаатай]@[хугацаа(н)]@[хугацах]>10 & <[өшөөтэй]@[өшөө(н)]@[өших]>9 & <[чимээтэй]@[чимээ(н)]@[чимэх]>9 & <[хүрээтэй]@[хүрээ]@[хүрэх]>7 & <[даваатай]@[даваа]@[давах]>6 & <[оролцоотой]@[оролцоо]@[оролцох]>6 & <[утаатай]@[утаа(н)]@[утах]>6 & <[хэлхээтэй]@[хэлхээ]@[хэлхэх]>6 & <[бартаатай]@[бартаа]@[бартах]>5 & <[мэдээтэй]@[мэдээ]@[мэдэх]>5 & <[нөлөөтэй]@[нөлөө(н)]@[нөлөх]>5
QFLEX: ø;тай;атай & ø;той;отой & ø;тай;аатай & ø;тай;атай & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тэй;эстэй & ø;тай;атай & ø;тай;атай & ø;тай;аатай & ø;той;отой & ø;тэй;ээтэй & ø;тэй;{U+ø4E9}тэй & ø;тэй;ээтэй & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тай;атай & ø;тэй;{U+ø4E9}{U+ø4E9}тэй & ø;тэй;этэй & ø;тэй;этэй & ø;тай;атай & ø;той;отой & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тэй;{U+ø4E9}тэй
REVWORD: йатаанас & йотоомот & йатаача & йатаамах & йатааблад & йэтээхнэт & йэтсээл}FA40+U{х & йатаараб & йатаадуб & йатаажмагра & йотооцлолоб & йэтээжмэх & йэт}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & йэтээшиж & йатаану & йэтээл}FA40+U{х & йатаацагух & йэт}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{ & йэтээмич & йэтээр}FA40+U{х & йатаавад & йотооцлоро & йатаату & йэтээхлэх & йатаатраб & йэтээдэм & йэт}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н
FREQ: 510
FREQALL: 250
RANG: 121
QWORDF: <санаатай>181 & <томоотой>41 & <ачаатай>27 & <хамаатай>24 & <далбаатай>19 & <тэнхээтэй>19 & <хүлээстэй>19 & <бараатай>15 & <будаатай>14 & <аргамжаатай>12 & <бололцоотой>12 & <хэмжээтэй>12 & <төсөөтэй>11 & <жишээтэй>10 & <унаатай>10 & <хүлээтэй>10 & <хугацаатай>10 & <өшөөтэй>9 & <чимээтэй>9 & <хүрээтэй>7 & <даваатай>6 & <оролцоотой>6 & <утаатай>6 & <хэлхээтэй>6 & <бартаатай>5 & <мэдээтэй>5 & <нөлөөтэй>5
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM
LEXEMA: [санаатай]@[санаа(н)]@[санах] & [томоотой]@[томоо]@[томох] & [ачаатай]@[ачаа]@[ачих] & [хамаатай]@[хамаа]@[хамах] & [далбаатай]@[далбаа]@[далбах] & [тэнхээтэй]@[тэнхээ]@[тэнхэх] & [хүлээстэй]@[хүлээс]@[хүлэх] & [бараатай]@[бараа]@[барах] & [будаатай]@[будаа(н)]@[будах] & [аргамжаатай]@[аргамжаа(н)]@[аргамжих] & [бололцоотой]@[бололцоо]@[бололцох] & [хэмжээтэй]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих] & [төсөөтэй]@[төсөө]@[төсөх] & [жишээтэй]@[жишээ]@[жиших] & [унаатай]@[унаа]@[унах] & [хүлээтэй]@[хүлээ]@[хүлэх] & [хугацаатай]@[хугацаа(н)]@[хугацах] & [өшөөтэй]@[өшөө(н)]@[өших] & [чимээтэй]@[чимээ(н)]@[чимэх] & [хүрээтэй]@[хүрээ]@[хүрэх] & [даваатай]@[даваа]@[давах] & [оролцоотой]@[оролцоо]@[оролцох] & [утаатай]@[утаа(н)]@[утах] & [хэлхээтэй]@[хэлхээ]@[хэлхэх] & [бартаатай]@[бартаа]@[бартах] & [мэдээтэй]@[мэдээ]@[мэдэх] & [нөлөөтэй]@[нөлөө(н)]@[нөлөх]
WORDFORM: холбоотой
QGRAM: <NOM@COM-NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>77
QLEX: <[холбоотой]@[холбоо]@[холбоо(н)]@[холбох]>77
QFLEX: ø;той;той;отой
REVWORD: йотооблох
FREQ: 77
FREQALL: 0
RANG: 249
QWORDF: <холбоотой>77
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM
LEXEMA: [холбоотой]@[холбоо]@[холбоо(н)]@[холбох]
WORDFORM: гэдэгтэй & савдагтай
QGRAM: <COM-NOM@PC.US-COM-NOM>13 & <COM-NOM@PC.US-COM-NOM>5
QLEX: <[гэдэг]@[гэх]>13 & <[савдаг]@[савах]>5
QFLEX: тэй;дэгтэй & тай;дагтай
REVWORD: йэтгэдэг & йатгадвас
FREQ: 18
FREQALL: 7
RANG: 384
QWORDF: <гэдэгтэй>13 & <савдагтай>5
GRAMFORM: COM-NOM@PC.US-COM-NOM
LEXEMA: [гэдэг]@[гэх] & [савдаг]@[савах]
WORDFORM: хадгалаастай
QGRAM: <PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[хадгалах]>5
QFLEX: аастай
REVWORD: йатсаалагдах
FREQ: 5
FREQALL: 69
RANG: 525
QWORDF: <хадгалаастай>5
GRAMFORM: PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [хадгалах]
WORDFORM: өрөөстэй & асаастай
QGRAM: <NOM@PC.RESULT-COM-NOM>8 & <NOM@PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[өрөөстэй]@[өрөх]>8 & <[асаастай]@[асах]>5
QFLEX: ø;{U+ø4E9}стэй & ø;астай
REVWORD: йэтс}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & йатсааса
FREQ: 13
FREQALL: 25
RANG: 417
QWORDF: <өрөөстэй>8 & <асаастай>5
GRAMFORM: NOM@PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [өрөөстэй]@[өрөх] & [асаастай]@[асах]
WORDFORM: бичээстэй & бүрээстэй
QGRAM: <COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>6 & <COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[бичээс]@[бичих]>6 & <[бүрээс(эн)]@[бүрэх]>5
QFLEX: тэй;ээстэй & тэй;эстэй
REVWORD: йэтсээчиб & йэтсээр}FA40+U{б
FREQ: 11
FREQALL: 25
RANG: 424
QWORDF: <бичээстэй>6 & <бүрээстэй>5
GRAMFORM: COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [бичээс]@[бичих] & [бүрээс(эн)]@[бүрэх]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
216101174
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov