Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: олоон & ташаан & хөвөөн & дандаан & ачаан & шагшаан
QGRAM: <N.PROC-NOM>14 & <N.PROC-NOM>14 & <N.PROC-NOM>10 & <N.PROC-NOM>7 & <N.PROC-NOM>6 & <N.PROC-NOM>6
QLEX: <[олох]>14 & <[таших]>14 & <[хөвөх]>10 & <[дандах]>7 & <[ачих]>6 & <[шагших]>6
QFLEX: оон & аан & {U+ø4E9}н & ан & аан & аан
REVWORD: нооло & наашат & н}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{х & нааднад & наача & наашгаш
FREQ: 57
FREQALL: 118
RANG: 271
QWORDF: <олоон>14 & <ташаан>14 & <хөвөөн>10 & <дандаан>7 & <ачаан>6 & <шагшаан>6
GRAMFORM: N.PROC-NOM
LEXEMA: [олох] & [таших] & [хөвөх] & [дандах] & [ачих] & [шагших]
WORDFORM: хураан & булаан & буцаан & хадаан & өдөөн & байцаан & багтаан & дутаан & зугтаан & тараан & унжаан & базаан & амраан & хөхөөн
QGRAM: <CVB.MOD@N.PROC-NOM>64 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>41 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>33 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>26 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>11 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>10 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>9 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>9 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>8 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>7 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>7 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>6 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>5 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>5
QLEX: <[хураах]@[хурах]>64 & <[булаах]@[булах]>41 & <[буцаах]@[буцах]>33 & <[хадаах]@[хадах]>26 & <[өдөөх]@[өдөх]>11 & <[байцаах]@[байцах]>10 & <[багтаах]@[багтах]>9 & <[дутаах]@[дутах]>9 & <[зугтаах]@[зугтах]>8 & <[тараах]@[тарах]>7 & <[унжаах]@[унжих]>7 & <[базаах]@[базах]>6 & <[амраах]@[амрах]>5 & <[хөхөөх]@[хөхөх]>5
QFLEX: н;ан & н;ан & н;ан & н;ан & н;{U+ø4E9}н & н;ан & н;ан & н;ан & н;ан & н;ан & н;аан & н;ан & н;ан & н;{U+ø4E9}н
REVWORD: наарух & наалуб & наацуб & наадах & н}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{ & наацйаб & наатгаб & наатуд & наатгуз & наарат & наажну & наазаб & наарма & н}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{х
FREQ: 241
FREQALL: 450
RANG: 171
QWORDF: <хураан>64 & <булаан>41 & <буцаан>33 & <хадаан>26 & <өдөөн>11 & <байцаан>10 & <багтаан>9 & <дутаан>9 & <зугтаан>8 & <тараан>7 & <унжаан>7 & <базаан>6 & <амраан>5 & <хөхөөн>5
GRAMFORM: CVB.MOD@N.PROC-NOM
LEXEMA: [хураах]@[хурах] & [булаах]@[булах] & [буцаах]@[буцах] & [хадаах]@[хадах] & [өдөөх]@[өдөх] & [байцаах]@[байцах] & [багтаах]@[багтах] & [дутаах]@[дутах] & [зугтаах]@[зугтах] & [тараах]@[тарах] & [унжаах]@[унжих] & [базаах]@[базах] & [амраах]@[амрах] & [хөхөөх]@[хөхөх]
WORDFORM: хөгжөөн & завшаан
QGRAM: <NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM>36 & <NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM>33
QLEX: <[хөгжөөн]@[хөгжөөх]@[хөгжих]>36 & <[завшаан]@[завшаах]@[завших]>33
QFLEX: ø;н;{U+ø4E9}{U+ø4E9}н & ø;н;аан
REVWORD: н}9E40+U{}9E40+U{жг}9E40+U{х & наашваз
FREQ: 69
FREQALL: 80
RANG: 261
QWORDF: <хөгжөөн>36 & <завшаан>33
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM
LEXEMA: [хөгжөөн]@[хөгжөөх]@[хөгжих] & [завшаан]@[завшаах]@[завших]
WORDFORM: хороон
QGRAM: <REL-NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM>16
QLEX: <[хороо(н)]@[хороох]@[хорох]>16
QFLEX: ø;н;он
REVWORD: ноорох
FREQ: 16
FREQALL: 67
RANG: 393
QWORDF: <хороон>16
GRAMFORM: REL-NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM
LEXEMA: [хороо(н)]@[хороох]@[хорох]
WORDFORM: бүлээн & үймээн & мужаан & тулалдаан & шүтээн & байлдаан & тэмцээн & тулаан & уйлаан & бярдаан & цуглаан & бужигнаан & барилдаан
QGRAM: <NOM@N.PROC-NOM>66 & <NOM@N.PROC-NOM>38 & <NOM@N.PROC-NOM>35 & <NOM@N.PROC-NOM>28 & <NOM@N.PROC-NOM>26 & <NOM@N.PROC-NOM>25 & <NOM@N.PROC-NOM>21 & <NOM@N.PROC-NOM>19 & <NOM@N.PROC-NOM>16 & <NOM@N.PROC-NOM>14 & <NOM@N.PROC-NOM>13 & <NOM@N.PROC-NOM>7 & <NOM@N.PROC-NOM>5
QLEX: <[бүлээн]@[бүлэх]>66 & <[үймээн]@[үймэх]>38 & <[мужаан]@[мужих]>35 & <[тулалдаан]@[тулалдах]>28 & <[шүтээн]@[шүтэх]>26 & <[байлдаан]@[байлдах]>25 & <[тэмцээн]@[тэмцэх]>21 & <[тулаан]@[тулах]>19 & <[уйлаан]@[уйлах]>16 & <[бярдаан]@[бярдах]>14 & <[цуглаан]@[цуглах]>13 & <[бужигнаан]@[бужигнах]>7 & <[барилдаан]@[барилдах]>5
QFLEX: ø;эн & ø;эн & ø;аан & ø;ан & ø;эн & ø;ан & ø;эн & ø;ан & ø;ан & ø;ан & ø;ан & ø;ан & ø;ан
REVWORD: нээл}FA40+U{б & нээмй}FA40+U{ & наажум & наадлалут & нээт}FA40+U{ш & наадлйаб & нээцмэт & наалут & наалйу & наадряб & наалгуц & наангижуб & наадлираб
FREQ: 313
FREQALL: 332
RANG: 156
QWORDF: <бүлээн>66 & <үймээн>38 & <мужаан>35 & <тулалдаан>28 & <шүтээн>26 & <байлдаан>25 & <тэмцээн>21 & <тулаан>19 & <уйлаан>16 & <бярдаан>14 & <цуглаан>13 & <бужигнаан>7 & <барилдаан>5
GRAMFORM: NOM@N.PROC-NOM
LEXEMA: [бүлээн]@[бүлэх] & [үймээн]@[үймэх] & [мужаан]@[мужих] & [тулалдаан]@[тулалдах] & [шүтээн]@[шүтэх] & [байлдаан]@[байлдах] & [тэмцээн]@[тэмцэх] & [тулаан]@[тулах] & [уйлаан]@[уйлах] & [бярдаан]@[бярдах] & [цуглаан]@[цуглах] & [бужигнаан]@[бужигнах] & [барилдаан]@[барилдах]
WORDFORM: даваан & хашаан & өртөөн & шүүгээн
QGRAM: <REL-NOM@N.PROC-NOM>50 & <REL-NOM@N.PROC-NOM>23 & <REL-NOM@N.PROC-NOM>7 & <REL-NOM@N.PROC-NOM>5
QLEX: <[даваа(н)]@[давах]>50 & <[хашаа(н)]@[хаших]>23 & <[өртөө(н)]@[өртөх]>7 & <[шүүгээ(н)]@[шүүх]>5
QFLEX: ø;ан & ø;аан & ø;{U+ø4E9}н & ø;гээн
REVWORD: наавад & наашах & н}9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{ & нээг}FA40+U{}FA40+U{ш
FREQ: 85
FREQALL: 218
RANG: 244
QWORDF: <даваан>50 & <хашаан>23 & <өртөөн>7 & <шүүгээн>5
GRAMFORM: REL-NOM@N.PROC-NOM
LEXEMA: [даваа(н)]@[давах] & [хашаа(н)]@[хаших] & [өртөө(н)]@[өртөх] & [шүүгээ(н)]@[шүүх]
WORDFORM: 2-р & 1-р & 11-р & 12-р & 3-р & 9-р
QGRAM: <NUM.ORD-NOM>22 & <NUM.ORD-NOM>11 & <NUM.ORD-NOM>8 & <NUM.ORD-NOM>6 & <NUM.ORD-NOM>5 & <NUM.ORD-NOM>5
QLEX: <[*2]>22 & <[*1]>11 & <[*11]>8 & <[*12]>6 & <[*3]>5 & <[*9]>5
QFLEX: -р & -р & -р & -р & -р & -р
REVWORD: р-2 & р-1 & р-11 & р-21 & р-3 & р-9
FREQ: 57
FREQALL: 79
RANG: 272
QWORDF: <2-р>22 & <1-р>11 & <11-р>8 & <12-р>6 & <3-р>5 & <9-р>5
GRAMFORM: NUM.ORD-NOM
LEXEMA: [*2] & [*1] & [*11] & [*12] & [*3] & [*9]
WORDFORM: байх & болох & гэх & бүх & яах & явах & ирэх & мэдэх & өнөөх & хэлэх & авах & хийх & гарах & орох & бодох & өгөх & хэмээх & ярих & харах & үзэх & идэх & чадах & суух & хүрэх & үхэх & өмнөх & таних & очих & бөх & барих & хөдлөх & харагдах & олох & мөнөөх & гаргах & өнгөрөх & амьдрах & уулзах & тавих & үзэгдэх & уух & унах & сүх & айх & шинжлэх & буух & болгох & буцах & наадах & санах & татах & цаадах & эргэх & хамгаалах & дуулах & унтах & алдах & манайх & баярлах & сонсох & нисэх & алах & асуух & босох & төрөх & дэргэдэх & засах & хэвтэх & зовох & хайрлах & уйлах & зохих & минийх & туслах & тэгэх & бичих & санагдах & салах & ихэнх & хүсэх & олдох & хүлээх & хэрэглэх & зогсох & урсах & үзүүлэх & орхих & нөгөөх & эхлэх & явуулах & мэдэгдэх & хүргэх & одох & таарах & үлдэх & өгүүлэх & инээх & орших & тусах & цохих & ширтэх & барах & дуугарах & ургах & байгуулах & дуудах & өргөх & ойлгох & оруулах & урдах & гүйх & дарах & өмсөх & гуйх & явчих & гомдох & өршөө & аврах & итгэх & мордох & сурах & ярилцах & ажиллах & алхах & амрах & байлдах & бүтээх & инээмсэглэх & унших & хашгирах & хонох & хэлэлцэх & буудах & тоглох & бүтэх & жаргах & зүтгэх & мартах & тэртээх & хариулах & хөөх & шингэх & тэмцэх & байлгах & дайрах & ойртох & мандах & гайхах & нийлэх & ичих & тасрах & тулах & холдох & өрөвдөх & хаачих & ядах & гишгэх & мөргөх & яарах & авчрах & бодогдох & зуух & урьдах & учрах & хураах & гялалзах & солих & аргадах & гүйцэх & сүүмэлзэх & тайлах & төлөх & давхих & өсөх & зайлах & зугтах & түших & тохиолдох & тэжээх & халдах & харих & эргэлдэх & арчих & гайхуулах & дуусах & залах & ингэх & мэдрэх & оролцох & тогтоох & тулалдах & хүндэтгэх & хэрхэх & эмээх & буулгах & бэлтгэх & загнах & зайлуулах & захирах & найрамдах & нуух & сонирхох & хүртэх & хөдөлгөх & хорих & эдлэх & амьсгалах & баригдах & өвдөх & залгах & онох & судлах & устгах & дуулдах & сонсогдох & тарих & урагшлах & харвах & хаях & багтах & барилдах & болих & босгох & дийлэх & мөрөөдөх & харуулах & хөөрөх & шивнэх & шуугих & энхрийлэх & эргүүлэх & гаслах & давах & дагах & нийлүүлэх & салгах & тэмүүлэх & угтах & удах & удирдах & хатгах & эсэх & үлээх & өнгөрүүлэх & зовоох & нүүх & нэмэх & нэрлэх & торойх & хичээх & цавчих & шүүх & эсэргүүцэх & атаархах & гүйцэтгэх & довтлох & дурсах & заах & занах & заяах & уурлах & харамсах & шүүрэх & шидэх & эдгэрэх & эргэлзэх & аваачих & анагаах & андах & баясах & биелүүлэх & булаах & үсрэх & зүүдлэх & золгох & зэмлэх & оргох & сургах & танилцах & тоолох & хардах & хувирах & шалгах & эвдэх & ядрах & гэлцэх & өөрчлөх & олгох & оролдох & тушаах & халах & хоргодох & хуцах & шийдэх & арилах & асах & ахлах & аялах & гутрах & үлдээх & өлсөх & өндийх & нээх & суулгах & сэргийлэх & сэргээх & сэрэх & түрүүлэх & тогтох & туулах & тэсэх & угаах & ухаарах & хагалах & ханхлах & цочих & чөлөөлөх & эзлэх & ажих & бадрах & боловсруулах & бухимдах & горьдох & даарах & даах & дэлбэрэх & үнэмлэх & өгсөх & өсгөх & өтлөх & сайшаах & сэргэх & төрүүлэх & тодрох & тэнцэх & уруудах & хангинах & хөтлөх & холбогдох & хоорондох & хоцрох & цохилох & цухуйх & ажиглах & асаах & ашиглах & боох & заалгах & залгих & зогсоох & зурах & ирмэх & ойлгогдох & ойлгуулах & ойчих & саах & тойрох & ухрах & хагацах & хангах & хөнгөрөх & хөхрөх & худалдах & хэрэглэгдэх & шалгаруулах & эзэмших & анхаарах & бараалхах & гэгдэх & үзэлцэх & үргэлжлэх & үх & өмгөөлөх & зарах & маргах & мордуулах & нэхэх & сүйх & сонсдох & таслах & татгалзах & тоох & тохирох & тэврэх & улих & унагах & урхирах & услах & хадах & хөвөх & хийлгэх & холбох & хороох & цангах & цацах & цэвэрлэх & чанах & шийдвэрлэх & шуугилдах & эндэх & авлах & баллах & бишрэх & гүйцээх & дайсагнах & долоох & дутах & дэгдэх & дэлгэх & дэмжих & жиргэх & үдэх & үнсэх & зөвлөх & зөвшөөрөх & илтгэх & мэдүүлэх & сайжруулах & сахих & сонгох & тайвшрах & таниулах & удаах & улирах & уралдах & урлах & хаах & хандах & харайх & хөгжих & цайх & шаардах & шоолох & алхлах & архирах & арчлах & асгарах & батлах & болгоомжлох & бэлэглэх & гэрэлтэх & дайралдах & дарагдах & дээрэмдэх & үгүйлэх & өнгөрөөх & залбирах & зандрах & зөөх & зугтаах & илчлэх & магтах & маллах & мултрах & нэгдэх & тайлбарлах & түгших & тодруулах & тулгах & тэтгэх & тээх & унагаах & уянгалах & харлах & хатирах & хөгжүүлэх & хорлох & хэрэлдэх & цаашлах & цуцах & шагайх & эрхлэх & ялгарах & ялгах & янцгаах & аашлах & авирах & авчих & агнах & агуулах & амсах & анзаарах & асрах & баримтлах & бархирах & бахархах & бүртгэх & биелэх & бутрах & гийгүүлэх & гэгээрүүлэх & давтах & дөхөх & дурлах & дээшлүүлэх & жадлах & үүрэх & үүсэх & үрэгдэх & залгамжлах & залгуулах & захих & зохиох & зээлэх & ирүүлэх & мөлхөх & мишээх & мундах & нурах & оршуулах & сүрдэх & сэвэлзэх & таалах & тайвшруулах & тайтгаруулах & түлэх & тунгаах & тэвдэх & уйдах & хагарах & хадгалах & хазах & хайлах & харамлах & хашгиралдах & хожих & хойших & хорсох & хэлүүлэх & цуглах & цээрлэх & шатах & шийтгэх & эмчлэх & ээх & алгадах & амсхийх & асгах & ачих & баярлуулах & булаалдах & булах & буцлах & бэлчих & гадарлах & галзуурах & гүйлгэх & гэрчлэх & гялтганах & доромжлох & дэлгэрэх & үнэмших & задлах & зодолдох & зочлох & зулгаах & илэрхийлэх & манах & мөхөх & мяралзах & наслах & нойрсох & ноцолдох & нутаглах & нэвтрэх & ойртуулах & санагдуулах & сандрах & сарних & сүрдүүлэх & сэлэх & таах & тайлагдах & төгсөх & тургих & тэмдэглэх & тэндэх & унтраах & унтрах & хайрах & ханилах & хатгалдах & хаялах & хөнөөх & хугарах & хурдлах & цадах & цацрах & шүтэх & эвдрэх & эрмэлзэх & ялах & авалцах & алалдах & алалцах & анхилах & баяжих & голох & гоожих & гэмших & дөнгөх & донгодох & дургүйцэх & дурдах & дээшлэх & үдлэх & үүх & үнэртэх & өмөөрөх & замхрах & засрах & зүүрмэглэх & зовних & илгээх & илэх & мартагдах & мэндлэх & нөлөөлөх & нөхөрлөх & ниргэх & ноогдох & нэмэгдэх & нээгдэх & огтлох & онгойх & орилох & орчуулах & саатах & сарвайх & сэхэх & тааралдах & тавигдах & танигдах & тараах & тарах & түшүүлэх & төсөөлөх & тонилгох & тэмтрэх & тээвэрлэх & уужрах & уургалах & хажуудах & ханах & хараах & хариуцах & хүмүүжүүлэх & хүнгэнэх & хүргүүлэх & хүрэлцэх & хийсэх & хооллох & хориглох & хуйх & хэсэх & хядах & чагнах & шаагих & шүүмжлэх & шүргэх & шилжих & шогших & шургах & эвлэрэх & эгшиглэх & эрих & айлдах & алагдах & алаглах & аних & базаах & бараадах & бариулах & бахдах & бүдрэх & бүжиглэх & бишүүрхэх & бузарлах & ганхах & ганцаардах & гашуудах & гүйцэгдэх & гэлдрэх & гялайх & дайлах & дайчлах & даллах & дүүрэх & доргих & дохих & дулаацах & дутаах & дууриах & дуусгах & дэвсэх & үйлдэх & үймүүлэх & өөлөх & зажлах & залгилах & зодох & зорих & зохицох & илрэх & лавлах & мөргөлдөх & мэхлэх & найзархах & нүдлэх & оногдох & сөнөх & согтоох & сурвалжлах & сэжиглэх & сэлбэх & сэнгэнэх & талархах & тахих & түлхэх & төөрөх & төхөөрөх & торох & тохижуулах & туух & тэвчих & ундрах & уудлах & ухасхийх & уях & хавирах & халхлах & харьцах & хөөгдөх & хөөцөлдөх & холхих & хуваах & хуурах & хэлэгдэх & хяргах & царайчлах & цугларах & цэнгэх & цэцэглэх & чулуудах & шаналах & шатаах & ширгэх & шувтрах & эрэлхийлэх & янцаглах & ажиллуулах & айлгах & айлтгах & алдрах & алзах & амаржих & амтагдах & амьсгаадах & аргалах & арилгах & арилжих & аягалах & балрах & баясгах & биелэгдэх & бичүүлэх & боловсрох & бужигнах & буйлах & бултах & буцаах & гөрөөлөх & гомдоох & гуних & дагуулах & дайтах & дүнхийх & дүрэлзэх & дүрэх & доошлох & дэлсэх & жигших & жийх & үглэх & үүрсэх & үнсүүлэх & үргэх & үргээх & үрэх & өөрчлөгдөх & өрсөлдөх & өршөөх & загатнах & зарлах & зүүх & зөвтгөх & зөрөх & зурайх & идэвх & исгэрэх & лугших & мандуулах & мөрдөх & наалдах & найдах & наргих & нүргэлэх & нөхөх & ногоорох & нотлох & нурших & нэгдэлжих & нэрэх & онцлох & оргих & орчих & сануулах & сүйдэх & сүйтгэх & суралцах & сэрвэлзэх & сэржигнэх & сэтгэх & тамлах & таших & төөнөх & тоочих & тосох & турлиах & туслалцах & тэмцэлдэх & урвах & ургуулах & урих & уухайлах & хайрлагдах & хайх & ханиалгах & харилцах & хүндлэх & хүртээх & хөгшрөх & хөлдөх & хөллөх & хөрөөдөх & хивэх & хожигдох & хохирох & хуваалцах & хулжих & хурхирах & хэлбийх & хэрэгжүүлэх & цайлгах & цайрах & цахилах & цоргих & цочоох & цуглуулах & цутгах & цэлийх & цэлмэх & шаах & шавах & шарах & шүлэглэх & шивнэлдэх & шинжих & эзэмдэх & элсэх & эргэлдүүлэх & яачих & ялагдах & ялгагдах
QGRAM: <PC.INF-NOM>2674 & <PC.INF-NOM>1257 & <PC.INF-NOM>825 & <PC.INF-NOM>806 & <PC.INF-NOM>802 & <PC.INF-NOM>794 & <PC.INF-NOM>579 & <PC.INF-NOM>488 & <PC.INF-NOM>487 & <PC.INF-NOM>469 & <PC.INF-NOM>434 & <PC.INF-NOM>397 & <PC.INF-NOM>350 & <PC.INF-NOM>336 & <PC.INF-NOM>304 & <PC.INF-NOM>298 & <PC.INF-NOM>263 & <PC.INF-NOM>260 & <PC.INF-NOM>255 & <PC.INF-NOM>234 & <PC.INF-NOM>223 & <PC.INF-NOM>221 & <PC.INF-NOM>193 & <PC.INF-NOM>188 & <PC.INF-NOM>176 & <PC.INF-NOM>167 & <PC.INF-NOM>160 & <PC.INF-NOM>158 & <PC.INF-NOM>155 & <PC.INF-NOM>153 & <PC.INF-NOM>151 & <PC.INF-NOM>150 & <PC.INF-NOM>133 & <PC.INF-NOM>125 & <PC.INF-NOM>123 & <PC.INF-NOM>121 & <PC.INF-NOM>120 & <PC.INF-NOM>120 & <PC.INF-NOM>117 & <PC.INF-NOM>115 & <PC.INF-NOM>115 & <PC.INF-NOM>107 & <PC.INF-NOM>106 & <PC.INF-NOM>104 & <PC.INF-NOM>104 & <PC.INF-NOM>99 & <PC.INF-NOM>97 & <PC.INF-NOM>97 & <PC.INF-NOM>96 & <PC.INF-NOM>96 & <PC.INF-NOM>93 & <PC.INF-NOM>92 & <PC.INF-NOM>85 & <PC.INF-NOM>82 & <PC.INF-NOM>81 & <PC.INF-NOM>79 & <PC.INF-NOM>78 & <PC.INF-NOM>78 & <PC.INF-NOM>77 & <PC.INF-NOM>76 & <PC.INF-NOM>74 & <PC.INF-NOM>73 & <PC.INF-NOM>72 & <PC.INF-NOM>72 & <PC.INF-NOM>72 & <PC.INF-NOM>70 & <PC.INF-NOM>70 & <PC.INF-NOM>69 & <PC.INF-NOM>67 & <PC.INF-NOM>67 & <PC.INF-NOM>66 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>63 & <PC.INF-NOM>63 & <PC.INF-NOM>62 & <PC.INF-NOM>61 & <PC.INF-NOM>61 & <PC.INF-NOM>60 & <PC.INF-NOM>60 & <PC.INF-NOM>59 & <PC.INF-NOM>57 & <PC.INF-NOM>57 & <PC.INF-NOM>56 & <PC.INF-NOM>56 & <PC.INF-NOM>55 & <PC.INF-NOM>55 & <PC.INF-NOM>55 & <PC.INF-NOM>54 & <PC.INF-NOM>54 & <PC.INF-NOM>51 & <PC.INF-NOM>51 & <PC.INF-NOM>50 & <PC.INF-NOM>50 & <PC.INF-NOM>50 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>48 & <PC.INF-NOM>48 & <PC.INF-NOM>48 & <PC.INF-NOM>47 & <PC.INF-NOM>47 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>45 & <PC.INF-NOM>45 & <PC.INF-NOM>45 & <PC.INF-NOM>44 & <PC.INF-NOM>44 & <PC.INF-NOM>43 & <PC.INF-NOM>43 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>39 & <PC.INF-NOM>39 & <PC.INF-NOM>38 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>36 & <PC.INF-NOM>35 & <PC.INF-NOM>35 & <PC.INF-NOM>35 & <PC.INF-NOM>34 & <PC.INF-NOM>33 & <PC.INF-NOM>33 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>31 & <PC.INF-NOM>31 & <PC.INF-NOM>31 & <PC.INF-NOM>30 & <PC.INF-NOM>30 & <PC.INF-NOM>30 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>28 & <PC.INF-NOM>28 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5
QLEX: <[байх]>2674 & <[болох]>1257 & <[гэх]>825 & <[бүх]>806 & <[яах]>802 & <[явах]>794 & <[ирэх]>579 & <[мэдэх]>488 & <[өнөөх]>487 & <[хэлэх]>469 & <[авах]>434 & <[хийх]>397 & <[гарах]>350 & <[орох]>336 & <[бодох]>304 & <[өгөх]>298 & <[хэмээх]>263 & <[ярих]>260 & <[харах]>255 & <[үзэх]>234 & <[идэх]>223 & <[чадах]>221 & <[суух]>193 & <[хүрэх]>188 & <[үхэх]>176 & <[өмнөх]>167 & <[таних]>160 & <[очих]>158 & <[бөх]>155 & <[барих]>153 & <[хөдлөх]>151 & <[харагдах]>150 & <[олох]>133 & <[мөнөөх]>125 & <[гаргах]>123 & <[өнгөрөх]>121 & <[амьдрах]>120 & <[уулзах]>120 & <[тавих]>117 & <[үзэгдэх]>115 & <[уух]>115 & <[унах]>107 & <[сүх]>106 & <[айх]>104 & <[шинжлэх]>104 & <[буух]>99 & <[болгох]>97 & <[буцах]>97 & <[наадах]>96 & <[санах]>96 & <[татах]>93 & <[цаадах]>92 & <[эргэх]>85 & <[хамгаалах]>82 & <[дуулах]>81 & <[унтах]>79 & <[алдах]>78 & <[манайх]>78 & <[баярлах]>77 & <[сонсох]>76 & <[нисэх]>74 & <[алах]>73 & <[асуух]>72 & <[босох]>72 & <[төрөх]>72 & <[дэргэдэх]>70 & <[засах]>70 & <[хэвтэх]>69 & <[зовох]>67 & <[хайрлах]>67 & <[уйлах]>66 & <[зохих]>65 & <[минийх]>65 & <[туслах]>65 & <[тэгэх]>65 & <[бичих]>63 & <[санагдах]>63 & <[салах]>62 & <[ихэнх]>61 & <[хүсэх]>61 & <[олдох]>60 & <[хүлээх]>60 & <[хэрэглэх]>59 & <[зогсох]>57 & <[урсах]>57 & <[үзүүлэх]>56 & <[орхих]>56 & <[нөгөөх]>55 & <[эхлэх]>55 & <[явуулах]>55 & <[мэдэгдэх]>54 & <[хүргэх]>54 & <[одох]>51 & <[таарах]>51 & <[үлдэх]>50 & <[өгүүлэх]>50 & <[инээх]>50 & <[орших]>49 & <[тусах]>49 & <[цохих]>49 & <[ширтэх]>49 & <[барах]>48 & <[дуугарах]>48 & <[ургах]>48 & <[байгуулах]>47 & <[дуудах]>47 & <[өргөх]>46 & <[ойлгох]>46 & <[оруулах]>46 & <[урдах]>46 & <[гүйх]>45 & <[дарах]>45 & <[өмсөх]>45 & <[гуйх]>44 & <[явчих]>44 & <[гомдох]>43 & <[өршө{U+04E9}х]>43 & <[аврах]>42 & <[итгэх]>42 & <[мордох]>42 & <[сурах]>42 & <[ярилцах]>42 & <[ажиллах]>41 & <[алхах]>41 & <[амрах]>41 & <[байлдах]>41 & <[бүтээх]>41 & <[инээмсэглэх]>40 & <[унших]>40 & <[**хашгирах]>40 & <[хонох]>40 & <[хэлэлцэх]>40 & <[буудах]>39 & <[тоглох]>39 & <[бүтэх]>38 & <[жаргах]>37 & <[зүтгэх]>37 & <[мартах]>37 & <[тэртээх]>37 & <[хариулах]>37 & <[хөөх]>37 & <[шингэх]>37 & <[тэмцэх]>36 & <[байлгах]>35 & <[дайрах]>35 & <[ойртох]>35 & <[мандах]>34 & <[гайхах]>33 & <[нийлэх]>33 & <[ичих]>32 & <[тасрах]>32 & <[тулах]>32 & <[холдох]>32 & <[өрөвдөх]>31 & <[хаачих]>31 & <[ядах]>31 & <[гишгэх]>30 & <[мөргөх]>30 & <[яарах]>30 & <[авчрах]>29 & <[бодогдох]>29 & <[зуух]>29 & <[урьдах]>29 & <[учрах]>29 & <[хураах]>29 & <[гялалзах]>28 & <[солих]>28 & <[аргадах]>27 & <[гүйцэх]>27 & <[сүүмэлзэх]>27 & <[тайлах]>27 & <[төлөх]>27 & <[давхих]>26 & <[өсөх]>26 & <[зайлах]>26 & <[зугтах]>26 & <[түших]>26 & <[тохиолдох]>26 & <[тэжээх]>26 & <[халдах]>26 & <[харих]>26 & <[эргэлдэх]>26 & <[арчих]>25 & <[гайхуулах]>25 & <[дуусах]>25 & <[залах]>25 & <[ингэх]>25 & <[мэдрэх]>25 & <[оролцох]>25 & <[тогтоох]>25 & <[тулалдах]>25 & <[хүндэтгэх]>25 & <[хэрхэх]>25 & <[эмээх]>25 & <[буулгах]>24 & <[бэлтгэх]>24 & <[загнах]>24 & <[зайлуулах]>24 & <[захирах]>24 & <[найрамдах]>24 & <[нуух]>24 & <[сонирхох]>24 & <[хүртэх]>24 & <[хөдөлгөх]>24 & <[хорих]>24 & <[эдлэх]>24 & <[амьсгалах]>23 & <[баригдах]>23 & <[өвдөх]>23 & <[залгах]>23 & <[онох]>23 & <[судлах]>23 & <[устгах]>23 & <[дуулдах]>22 & <[сонсогдох]>22 & <[тарих]>22 & <[урагшлах]>22 & <[харвах]>22 & <[хаях]>22 & <[багтах]>21 & <[барилдах]>21 & <[болих]>21 & <[босгох]>21 & <[дийлэх]>21 & <[мөрөөдөх]>21 & <[харуулах]>21 & <[хөөрөх]>21 & <[шивнэх]>21 & <[шуугих]>21 & <[энхрийлэх]>21 & <[эргүүлэх]>21 & <[гаслах]>20 & <[давах]>20 & <[дагах]>20 & <[нийлүүлэх]>20 & <[салгах]>20 & <[тэмүүлэх]>20 & <[угтах]>20 & <[удах]>20 & <[удирдах]>20 & <[хатгах]>20 & <[эсэх]>20 & <[үлээх]>19 & <[өнгөрүүлэх]>19 & <[зовоох]>19 & <[нүүх]>19 & <[нэмэх]>19 & <[нэрлэх]>19 & <[торойх]>19 & <[хичээх]>19 & <[цавчих]>19 & <[шүүх]>19 & <[эсэргүүцэх]>19 & <[атаархах]>18 & <[гүйцэтгэх]>18 & <[довтлох]>18 & <[дурсах]>18 & <[заах]>18 & <[занах]>18 & <[заяах]>18 & <[уурлах]>18 & <[харамсах]>18 & <[шүүрэх]>18 & <[шидэх]>18 & <[эдгэрэх]>18 & <[эргэлзэх]>18 & <[аваачих]>17 & <[анагаах]>17 & <[андах]>17 & <[баясах]>17 & <[биелүүлэх]>17 & <[булаах]>17 & <[үсрэх]>17 & <[зүүдлэх]>17 & <[золгох]>17 & <[зэмлэх]>17 & <[оргох]>17 & <[сургах]>17 & <[танилцах]>17 & <[тоолох]>17 & <[хардах]>17 & <[хувирах]>17 & <[шалгах]>17 & <[эвдэх]>17 & <[ядрах]>17 & <[гэлцэх]>16 & <[өөрчлөх]>16 & <[олгох]>16 & <[оролдох]>16 & <[тушаах]>16 & <[халах]>16 & <[хоргодох]>16 & <[хуцах]>16 & <[шийдэх]>16 & <[арилах]>15 & <[асах]>15 & <[ахлах]>15 & <[аялах]>15 & <[гутрах]>15 & <[үлдээх]>15 & <[өлсөх]>15 & <[өндийх]>15 & <[нээх]>15 & <[суулгах]>15 & <[сэргийлэх]>15 & <[сэргээх]>15 & <[сэрэх]>15 & <[түрүүлэх]>15 & <[тогтох]>15 & <[туулах]>15 & <[тэсэх]>15 & <[угаах]>15 & <[ухаарах]>15 & <[хагалах]>15 & <[ханхлах]>15 & <[цочих]>15 & <[чөлөөлөх]>15 & <[эзлэх]>15 & <[ажих]>14 & <[бадрах]>14 & <[боловсруулах]>14 & <[бухимдах]>14 & <[горьдох]>14 & <[даарах]>14 & <[даах]>14 & <[дэлбэрэх]>14 & <[үнэмлэх]>14 & <[өгсөх]>14 & <[өсгөх]>14 & <[өтлөх]>14 & <[сайшаах]>14 & <[сэргэх]>14 & <[төрүүлэх]>14 & <[тодрох]>14 & <[тэнцэх]>14 & <[уруудах]>14 & <[хангинах]>14 & <[хөтлөх]>14 & <[холбогдох]>14 & <[хоорондох]>14 & <[хоцрох]>14 & <[цохилох]>14 & <[цухуйх]>14 & <[ажиглах]>13 & <[асаах]>13 & <[ашиглах]>13 & <[боох]>13 & <[заалгах]>13 & <[залгих]>13 & <[зогсоох]>13 & <[зурах]>13 & <[ирмэх]>13 & <[ойлгогдох]>13 & <[ойлгуулах]>13 & <[ойчих]>13 & <[саах]>13 & <[тойрох]>13 & <[ухрах]>13 & <[хагацах]>13 & <[хангах]>13 & <[хөнгөрөх]>13 & <[хөхрөх]>13 & <[худалдах]>13 & <[хэрэглэгдэх]>13 & <[шалгаруулах]>13 & <[эзэмших]>13 & <[анхаарах]>12 & <[бараалхах]>12 & <[гэгдэх]>12 & <[үзэлцэх]>12 & <[үргэлжлэх]>12 & <[үх]>12 & <[өмгөөлөх]>12 & <[зарах]>12 & <[маргах]>12 & <[мордуулах]>12 & <[нэхэх]>12 & <[сүйх]>12 & <[сонсдох]>12 & <[таслах]>12 & <[татгалзах]>12 & <[тоох]>12 & <[тохирох]>12 & <[тэврэх]>12 & <[улих]>12 & <[унагах]>12 & <[урхирах]>12 & <[услах]>12 & <[хадах]>12 & <[хөвөх]>12 & <[хийлгэх]>12 & <[холбох]>12 & <[хороох]>12 & <[цангах]>12 & <[цацах]>12 & <[цэвэрлэх]>12 & <[чанах]>12 & <[шийдвэрлэх]>12 & <[шуугилдах]>12 & <[эндэх]>12 & <[авлах]>11 & <[баллах]>11 & <[бишрэх]>11 & <[гүйцээх]>11 & <[дайсагнах]>11 & <[долоох]>11 & <[дутах]>11 & <[дэгдэх]>11 & <[дэлгэх]>11 & <[дэмжих]>11 & <[жиргэх]>11 & <[үдэх]>11 & <[үнсэх]>11 & <[зөвлөх]>11 & <[зөвшөөрөх]>11 & <[илтгэх]>11 & <[мэдүүлэх]>11 & <[сайжруулах]>11 & <[сахих]>11 & <[сонгох]>11 & <[тайвшрах]>11 & <[таниулах]>11 & <[удаах]>11 & <[улирах]>11 & <[уралдах]>11 & <[урлах]>11 & <[хаах]>11 & <[хандах]>11 & <[харайх]>11 & <[хөгжих]>11 & <[цайх]>11 & <[шаардах]>11 & <[шоолох]>11 & <[алхлах]>10 & <[архирах]>10 & <[арчлах]>10 & <[асгарах]>10 & <[батлах]>10 & <[болгоомжлох]>10 & <[бэлэглэх]>10 & <[гэрэлтэх]>10 & <[дайралдах]>10 & <[дарагдах]>10 & <[дээрэмдэх]>10 & <[үгүйлэх]>10 & <[өнгөрөөх]>10 & <[залбирах]>10 & <[зандрах]>10 & <[зөөх]>10 & <[зугтаах]>10 & <[илчлэх]>10 & <[магтах]>10 & <[маллах]>10 & <[мултрах]>10 & <[нэгдэх]>10 & <[тайлбарлах]>10 & <[түгших]>10 & <[тодруулах]>10 & <[тулгах]>10 & <[тэтгэх]>10 & <[тээх]>10 & <[унагаах]>10 & <[уянгалах]>10 & <[харлах]>10 & <[хатирах]>10 & <[хөгжүүлэх]>10 & <[хорлох]>10 & <[хэрэлдэх]>10 & <[цаашлах]>10 & <[цуцах]>10 & <[шагайх]>10 & <[эрхлэх]>10 & <[ялгарах]>10 & <[ялгах]>10 & <[янцгаах]>10 & <[аашлах]>9 & <[авирах]>9 & <[авчих]>9 & <[агнах]>9 & <[агуулах]>9 & <[амсах]>9 & <[анзаарах]>9 & <[асрах]>9 & <[баримтлах]>9 & <[бархирах]>9 & <[бахархах]>9 & <[бүртгэх]>9 & <[биелэх]>9 & <[бутрах]>9 & <[гийгүүлэх]>9 & <[гэгээрүүлэх]>9 & <[давтах]>9 & <[дөхөх]>9 & <[дурлах]>9 & <[дээшлүүлэх]>9 & <[жадлах]>9 & <[үүрэх]>9 & <[үүсэх]>9 & <[үрэгдэх]>9 & <[залгамжлах]>9 & <[залгуулах]>9 & <[захих]>9 & <[зохиох]>9 & <[зээлэх]>9 & <[ирүүлэх]>9 & <[мөлхөх]>9 & <[мишээх]>9 & <[мундах]>9 & <[нурах]>9 & <[оршуулах]>9 & <[сүрдэх]>9 & <[сэвэлзэх]>9 & <[таалах]>9 & <[тайвшруулах]>9 & <[тайтгаруулах]>9 & <[түлэх]>9 & <[тунгаах]>9 & <[тэвдэх]>9 & <[уйдах]>9 & <[хагарах]>9 & <[хадгалах]>9 & <[хазах]>9 & <[хайлах]>9 & <[харамлах]>9 & <[хашгиралдах]>9 & <[хожих]>9 & <[хойших]>9 & <[хорсох]>9 & <[хэлүүлэх]>9 & <[цуглах]>9 & <[цээрлэх]>9 & <[шатах]>9 & <[шийтгэх]>9 & <[эмчлэх]>9 & <[ээх]>9 & <[алгадах]>8 & <[амсхийх]>8 & <[асгах]>8 & <[ачих]>8 & <[баярлуулах]>8 & <[булаалдах]>8 & <[булах]>8 & <[буцлах]>8 & <[бэлчих]>8 & <[гадарлах]>8 & <[галзуурах]>8 & <[гүйлгэх]>8 & <[гэрчлэх]>8 & <[гялтганах]>8 & <[доромжлох]>8 & <[дэлгэрэх]>8 & <[үнэмших]>8 & <[задлах]>8 & <[зодолдох]>8 & <[зочлох]>8 & <[зулгаах]>8 & <[илэрхийлэх]>8 & <[манах]>8 & <[мөхөх]>8 & <[мяралзах]>8 & <[наслах]>8 & <[нойрсох]>8 & <[ноцолдох]>8 & <[нутаглах]>8 & <[нэвтрэх]>8 & <[ойртуулах]>8 & <[санагдуулах]>8 & <[сандрах]>8 & <[сарних]>8 & <[сүрдүүлэх]>8 & <[сэлэх]>8 & <[таах]>8 & <[тайлагдах]>8 & <[төгсөх]>8 & <[тургих]>8 & <[тэмдэглэх]>8 & <[тэндэх]>8 & <[унтраах]>8 & <[унтрах]>8 & <[хайрах]>8 & <[ханилах]>8 & <[хатгалдах]>8 & <[хаялах]>8 & <[хөнөөх]>8 & <[хугарах]>8 & <[хурдлах]>8 & <[цадах]>8 & <[цацрах]>8 & <[шүтэх]>8 & <[эвдрэх]>8 & <[эрмэлзэх]>8 & <[ялах]>8 & <[авалцах]>7 & <[алалдах]>7 & <[алалцах]>7 & <[анхилах]>7 & <[баяжих]>7 & <[голох]>7 & <[гоожих]>7 & <[гэмших]>7 & <[дөнгөх]>7 & <[донгодох]>7 & <[дургүйцэх]>7 & <[дурдах]>7 & <[дээшлэх]>7 & <[үдлэх]>7 & <[үүх]>7 & <[үнэртэх]>7 & <[өмөөрөх]>7 & <[замхрах]>7 & <[засрах]>7 & <[зүүрмэглэх]>7 & <[зовних]>7 & <[илгээх]>7 & <[илэх]>7 & <[мартагдах]>7 & <[мэндлэх]>7 & <[нөлөөлөх]>7 & <[нөхөрлөх]>7 & <[ниргэх]>7 & <[ноогдох]>7 & <[нэмэгдэх]>7 & <[нээгдэх]>7 & <[огтлох]>7 & <[онгойх]>7 & <[орилох]>7 & <[орчуулах]>7 & <[саатах]>7 & <[сарвайх]>7 & <[сэхэх]>7 & <[тааралдах]>7 & <[тавигдах]>7 & <[танигдах]>7 & <[тараах]>7 & <[тарах]>7 & <[түшүүлэх]>7 & <[төсөөлөх]>7 & <[тонилгох]>7 & <[тэмтрэх]>7 & <[тээвэрлэх]>7 & <[уужрах]>7 & <[уургалах]>7 & <[хажуудах]>7 & <[ханах]>7 & <[хараах]>7 & <[хариуцах]>7 & <[хүмүүжүүлэх]>7 & <[хүнгэнэх]>7 & <[хүргүүлэх]>7 & <[хүрэлцэх]>7 & <[хийсэх]>7 & <[хооллох]>7 & <[хориглох]>7 & <[хуйх]>7 & <[хэсэх]>7 & <[хядах]>7 & <[чагнах]>7 & <[шаагих]>7 & <[шүүмжлэх]>7 & <[шүргэх]>7 & <[шилжих]>7 & <[шогших]>7 & <[шургах]>7 & <[эвлэрэх]>7 & <[эгшиглэх]>7 & <[эрих]>7 & <[айлдах]>6 & <[алагдах]>6 & <[алаглах]>6 & <[аних]>6 & <[базаах]>6 & <[бараадах]>6 & <[бариулах]>6 & <[бахдах]>6 & <[бүдрэх]>6 & <[бүжиглэх]>6 & <[бишүүрхэх]>6 & <[бузарлах]>6 & <[ганхах]>6 & <[ганцаардах]>6 & <[гашуудах]>6 & <[гүйцэгдэх]>6 & <[гэлдрэх]>6 & <[гялайх]>6 & <[дайлах]>6 & <[дайчлах]>6 & <[даллах]>6 & <[дүүрэх]>6 & <[доргих]>6 & <[дохих]>6 & <[дулаацах]>6 & <[дутаах]>6 & <[дууриах]>6 & <[дуусгах]>6 & <[дэвсэх]>6 & <[үйлдэх]>6 & <[үймүүлэх]>6 & <[өөлөх]>6 & <[зажлах]>6 & <[залгилах]>6 & <[зодох]>6 & <[зорих]>6 & <[зохицох]>6 & <[илрэх]>6 & <[лавлах]>6 & <[мөргөлдөх]>6 & <[мэхлэх]>6 & <[найзархах]>6 & <[нүдлэх]>6 & <[оногдох]>6 & <[сөнөх]>6 & <[согтоох]>6 & <[сурвалжлах]>6 & <[сэжиглэх]>6 & <[сэлбэх]>6 & <[сэнгэнэх]>6 & <[талархах]>6 & <[тахих]>6 & <[түлхэх]>6 & <[төөрөх]>6 & <[төхөөрөх]>6 & <[торох]>6 & <[тохижуулах]>6 & <[туух]>6 & <[тэвчих]>6 & <[ундрах]>6 & <[уудлах]>6 & <[ухасхийх]>6 & <[уях]>6 & <[хавирах]>6 & <[халхлах]>6 & <[харьцах]>6 & <[хөөгдөх]>6 & <[хөөцөлдөх]>6 & <[холхих]>6 & <[хуваах]>6 & <[хуурах]>6 & <[хэлэгдэх]>6 & <[хяргах]>6 & <[царайчлах]>6 & <[цугларах]>6 & <[цэнгэх]>6 & <[цэцэглэх]>6 & <[чулуудах]>6 & <[шаналах]>6 & <[шатаах]>6 & <[ширгэх]>6 & <[шувтрах]>6 & <[эрэлхийлэх]>6 & <[янцаглах]>6 & <[ажиллуулах]>5 & <[айлгах]>5 & <[айлтгах]>5 & <[алдрах]>5 & <[алзах]>5 & <[амаржих]>5 & <[амтагдах]>5 & <[амьсгаадах]>5 & <[аргалах]>5 & <[арилгах]>5 & <[арилжих]>5 & <[аягалах]>5 & <[балрах]>5 & <[баясгах]>5 & <[биелэгдэх]>5 & <[бичүүлэх]>5 & <[боловсрох]>5 & <[бужигнах]>5 & <[буйлах]>5 & <[бултах]>5 & <[буцаах]>5 & <[гөрөөлөх]>5 & <[гомдоох]>5 & <[гуних]>5 & <[дагуулах]>5 & <[дайтах]>5 & <[дүнхийх]>5 & <[дүрэлзэх]>5 & <[дүрэх]>5 & <[доошлох]>5 & <[дэлсэх]>5 & <[жигших]>5 & <[жийх]>5 & <[үглэх]>5 & <[үүрсэх]>5 & <[үнсүүлэх]>5 & <[үргэх]>5 & <[үргээх]>5 & <[үрэх]>5 & <[өөрчлөгдөх]>5 & <[өрсөлдөх]>5 & <[өршөөх]>5 & <[загатнах]>5 & <[зарлах]>5 & <[зүүх]>5 & <[зөвтгөх]>5 & <[зөрөх]>5 & <[зурайх]>5 & <[идэвх]>5 & <[исгэрэх]>5 & <[лугших]>5 & <[мандуулах]>5 & <[мөрдөх]>5 & <[наалдах]>5 & <[найдах]>5 & <[наргих]>5 & <[нүргэлэх]>5 & <[нөхөх]>5 & <[ногоорох]>5 & <[нотлох]>5 & <[нурших]>5 & <[нэгдэлжих]>5 & <[нэрэх]>5 & <[онцлох]>5 & <[оргих]>5 & <[орчих]>5 & <[сануулах]>5 & <[сүйдэх]>5 & <[сүйтгэх]>5 & <[суралцах]>5 & <[сэрвэлзэх]>5 & <[сэржигнэх]>5 & <[сэтгэх]>5 & <[тамлах]>5 & <[таших]>5 & <[төөнөх]>5 & <[тоочих]>5 & <[тосох]>5 & <[турлиах]>5 & <[туслалцах]>5 & <[тэмцэлдэх]>5 & <[урвах]>5 & <[ургуулах]>5 & <[урих]>5 & <[уухайлах]>5 & <[хайрлагдах]>5 & <[хайх]>5 & <[ханиалгах]>5 & <[харилцах]>5 & <[хүндлэх]>5 & <[хүртээх]>5 & <[хөгшрөх]>5 & <[хөлдөх]>5 & <[хөллөх]>5 & <[хөрөөдөх]>5 & <[хивэх]>5 & <[хожигдох]>5 & <[хохирох]>5 & <[хуваалцах]>5 & <[хулжих]>5 & <[хурхирах]>5 & <[хэлбийх]>5 & <[хэрэгжүүлэх]>5 & <[цайлгах]>5 & <[цайрах]>5 & <[цахилах]>5 & <[цоргих]>5 & <[цочоох]>5 & <[цуглуулах]>5 & <[цутгах]>5 & <[цэлийх]>5 & <[цэлмэх]>5 & <[шаах]>5 & <[шавах]>5 & <[шарах]>5 & <[шүлэглэх]>5 & <[шивнэлдэх]>5 & <[шинжих]>5 & <[эзэмдэх]>5 & <[элсэх]>5 & <[эргэлдүүлэх]>5 & <[яачих]>5 & <[ялагдах]>5 & <[ялгагдах]>5
QFLEX: х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & ø & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & # & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х
REVWORD: хйаб & холоб & хэг & х}FA40+U{б & хая & хавя & хэри & хэдэм & х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & хэлэх & хава & хйих & хараг & хоро & ходоб & х}9E40+U{г}9E40+U{ & хээмэх & хиря & харах & хэз}FA40+U{ & хэди & хадач & хуус & хэр}FA40+U{х & хэх}FA40+U{ & х}9E40+U{нм}9E40+U{ & хинат & хичо & х}9E40+U{б & хираб & х}9E40+U{лд}9E40+U{х & хадгарах & холо & х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м & хаграг & х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & хардьма & хазлуу & хиват & хэдгэз}FA40+U{ & хуу & хану & х}FA40+U{с & хйа & хэлжниш & хууб & хоглоб & хацуб & хадаан & ханас & хатат & хадаац & хэгрэ & халаагмах & халууд & хатну & хадла & хйанам & халряаб & хоснос & хэсин & хала & хууса & хособ & х}9E40+U{р}9E40+U{т & хэдэгрэд & хасаз & хэтвэх & ховоз & халрйах & халйу & хихоз & хйиним & халсут & хэгэт & хичиб & хадганас & халас & хнэхи & хэс}FA40+U{х & ходло & хээл}FA40+U{х & хэлгэрэх & хосгоз & хасру & хэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & хихро & х}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & хэлхэ & халуувя & хэдгэдэм & хэгр}FA40+U{х & ходо & хараат & хэдл}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & хээни & хишро & хасут & хихоц & хэтриш & хараб & харагууд & хагру & халуугйаб & хадууд & х}9E40+U{гр}9E40+U{ & хоглйо & халууро & хадру & хй}FA40+U{г & харад & х}9E40+U{см}9E40+U{ & хйуг & хичвя & ходмог & }9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & харва & хэгти & ходром & харус & хацлиря & халлижа & хахла & харма & хадлйаб & хээт}FA40+U{б & хэлгэсмээни & хишну & харигшах & хонох & хэцлэлэх & хадууб & холгот & хэт}FA40+U{б & хаграж & хэгт}FA40+U{з & хатрам & хээтрэт & халуирах & х}9E40+U{}9E40+U{х & хэгниш & хэцмэт & хаглйаб & харйад & хотрйо & хаднам & хахйаг & хэлйин & хичи & харсат & халут & ходлох & х}9E40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{ & хичаах & хадя & хэгшиг & х}9E40+U{гр}9E40+U{м & харая & харчва & ходгодоб & хууз & хадьру & харчу & хаарух & хазлаляг & хилос & хадагра & хэцй}FA40+U{г & хэзлэм}FA40+U{}FA40+U{с & халйат & х}9E40+U{л}9E40+U{т & хихвад & х}9E40+U{с}9E40+U{ & халйаз & хатгуз & хиш}FA40+U{т & ходлоихот & хээжэт & хадлах & хирах & хэдлэгрэ & хичра & халуухйаг & хасууд & халаз & хэгни & хэрдэм & хоцлоро & хоотгот & хадлалут & хэгтэдн}FA40+U{х & хэхрэх & хээмэ & хаглууб & хэгтлэб & хангаз & халуулйаз & харихаз & хадмарйан & хуун & хохринос & хэтр}FA40+U{х & х}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & хирох & хэлдэ & халагсьма & хадгираб & х}9E40+U{дв}9E40+U{ & хаглаз & хоно & халдус & хагтсу & хадлууд & ходгоснос & хират & халшгару & хаврах & хяах & хатгаб & хадлираб & хилоб & хогсоб & хэлйид & х}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & халуурах & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & хэнвиш & хигууш & хэлйирхнэ & хэл}FA40+U{}FA40+U{грэ & халсаг & хавад & хагад & хэл}FA40+U{}FA40+U{лйин & хаглас & хэл}FA40+U{}FA40+U{мэт & хатгу & хаду & хадриду & хагтах & хэсэ & хээл}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & хоовоз & х}FA40+U{}FA40+U{н & хэмэн & хэлрэн & хйорот & хээчих & хичвац & х}FA40+U{}FA40+U{ш & хэц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & хахраата & хэгтэцй}FA40+U{г & холтвод & хасруд & хааз & ханаз & хаяаз & халруу & хасмарах & хэр}FA40+U{}FA40+U{ш & хэдиш & хэрэгдэ & хэзлэгрэ & хичаава & хаагана & хадна & хасяаб & хэл}FA40+U{}FA40+U{леиб & хаалуб & хэрс}FA40+U{ & хэлд}FA40+U{}FA40+U{з & хоглоз & хэлмэз & хогро & хагрус & хацлинат & холоот & хадрах & харивух & хаглаш & хэдвэ & хардя & хэцлэг & х}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & хогло & ходлоро & хаашут & халах & ходогрох & хацух & хэдйиш & халира & хаса & халха & халяа & хартуг & хээдл}FA40+U{ & х}9E40+U{сл}9E40+U{ & хйидн}9E40+U{ & хээн & хаглуус & хэлйигрэс & хээгрэс & хэрэс & хэл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & хотгот & халуут & хэсэт & хаагу & харааху & халагах & халхнах & хичоц & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & хэлзэ & хижа & хардаб & халуурсволоб & хадмихуб & ходьрог & хараад & хаад & хэрэблэд & хэлмэн}FA40+U{ & х}9E40+U{сг}9E40+U{ & х}9E40+U{гс}9E40+U{ & х}9E40+U{лт}9E40+U{ & хаашйас & хэгрэс & хэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & хордот & хэцнэт & хадууру & ханигнах & х}9E40+U{лт}9E40+U{х & ходгоблох & ходнороох & хорцох & холихоц & хйухуц & халгижа & хааса & халгиша & хооб & хаглааз & хиглаз & хоосгоз & харуз & хэмри & ходгоглйо & халууглйо & хичйо & хаас & хорйот & харху & хацагах & хагнах & х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{х & х}9E40+U{рх}9E40+U{х & хадладух & хэдгэлгэрэх & халуураглаш & хишмэзэ & хараахна & хахлаараб & хэдгэг & хэцлэз}FA40+U{ & хэлжлэгр}FA40+U{ & х}FA40+U{ & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{гм}9E40+U{ & хараз & хаграм & халуудром & хэхэн & хй}FA40+U{с & ходснос & халсат & хазлагтат & хоот & хорихот & хэрвэт & хилу & хагану & харихру & халсу & хадах & х}9E40+U{в}9E40+U{х & хэглйих & хоблох & хоорох & хагнац & хацац & хэлрэвэц & ханач & хэлрэвдйиш & хадлигууш & хэднэ & халва & халлаб & хэршиб & хээцй}FA40+U{г & хангасйад & хоолод & хатуд & хэдгэд & хэглэд & хижмэд & хэгриж & хэд}FA40+U{ & хэсн}FA40+U{ & х}9E40+U{лв}9E40+U{з & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & хэгтли & хэл}FA40+U{}FA40+U{дэм & халууржйас & хихас & хогнос & харшвйат & халуинат & хааду & харилу & хадлару & халру & хаах & хаднах & хйарах & хижг}9E40+U{х & хйац & хадрааш & холоош & халхла & харихра & халчра & харагса & халтаб & холжмооглоб & хэлгэлэб & хэтлэрэг & хадларйад & хадгарад & хэдмэрээд & хэлй}FA40+U{г}FA40+U{ & х}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & хариблаз & хардназ & х}9E40+U{}9E40+U{з & хаатгуз & хэлчли & хатгам & халлам & хартлум & хэдгэн & халраблйат & хишг}FA40+U{т & халуурдот & хаглут & хэгтэт & хээт & хаагану & халагняу & халрах & харитах & хэл}FA40+U{}FA40+U{жг}9E40+U{х & холрох & хэдлэрэх & халшаац & хацуц & хйагаш & хэлхрэ & харагля & хагля & хаагцня & халшаа & харива & хичва & ханга & халууга & хасма & хараазна & харса & халтмираб & харихраб & хахрахаб & хэгтр}FA40+U{б & хэлеиб & хартуб & хэл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & хэл}FA40+U{}FA40+U{рээгэг & хатвад & х}9E40+U{х}9E40+U{д & халруд & хэл}FA40+U{}FA40+U{лшээд & халдаж & хэр}FA40+U{}FA40+U{ & хэс}FA40+U{}FA40+U{ & хэдгэр}FA40+U{ & халжмаглаз & халууглаз & хихаз & хоихоз & хэлээз & хэл}FA40+U{}FA40+U{ри & х}9E40+U{хл}9E40+U{м & хээшим & хаднум & харун & халуушро & хэдр}FA40+U{с & хэзлэвэс & халаат & халууршвйат & халуурагтйат & хэл}FA40+U{т & хаагнут & хэдвэт & хадйу & харагах & халагдах & хазах & халйах & халмарах & хадларигшах & хижох & хишйох & хосрох & хэл}FA40+U{}FA40+U{лэх & халгуц & хэлрээц & хаташ & хэгтйиш & хэлчмэ & хээ & хадагла & хйихсма & хагса & хича & халуулряаб & хадлаалуб & халуб & халцуб & хичлэб & халрадаг & харуузлаг & хэглй}FA40+U{г & хэлчрэг & ханагтляг & холжмород & хэрэглэд & хишмэн}FA40+U{ & халдаз & ходлодоз & холчоз & хааглуз & хэлйихрэли & ханам & х}9E40+U{х}9E40+U{м & хазларям & халсан & хосрйон & ходлоцон & халгатун & хэртвэн & халуутрйо & халуудганас & харднас & хинрас & хэл}FA40+U{}FA40+U{др}FA40+U{с & хэлэс & хаат & хадгалйат & х}9E40+U{сг}9E40+U{т & хигрут & хэлгэдмэт & хэднэт & хаартну & хартну & харйах & халинах & хадлагтах & халяах & х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{х & харагух & халдрух & хадац & харцац & хэт}FA40+U{ш & хэрдвэ & хэзлэмрэ & халя & хацлава & хадлала & хацлала & халихна & хижяаб & холог & хижоог & хишмэг & х}9E40+U{гн}9E40+U{д & ходогнод & хэцй}FA40+U{груд & хадруд & хэлшээд & хэлд}FA40+U{ & х}FA40+U{}FA40+U{ & хэтрэн}FA40+U{ & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ & хархмаз & харсаз & хэлгэмр}FA40+U{}FA40+U{з & хинвоз & хээгли & хэли & хадгатрам & хэлднэм & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н & х}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{н & хэгрин & ходгоон & хэдгэмэн & хэдгээн & холтго & хйогно & холиро & халуучро & хатаас & хйаврас & хэхэс & хадлараат & хадгиват & хадгинат & хаарат & харат & хэл}FA40+U{}FA40+U{ш}FA40+U{т & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & хоглинот & хэртмэт & хэлрэвээт & харжуу & халагруу & хадуужах & ханах & хаарах & хацуирах & хэл}FA40+U{}FA40+U{ж}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & хэнэгн}FA40+U{х & хэл}FA40+U{}FA40+U{гр}FA40+U{х & хэцлэр}FA40+U{х & хэсйих & холлоох & холгирох & хйух & хэсэх & хадях & хангач & хигааш & хэлжм}FA40+U{}FA40+U{ш & хэгр}FA40+U{ш & хижлиш & хишгош & хагруш & хэрэлвэ & хэлгишгэ & хирэ & хадлйа & хадгала & халгала & хина & хаазаб & хадаараб & халуираб & хадхаб & хэрд}FA40+U{б & хэлгиж}FA40+U{б & хэхр}FA40+U{}FA40+U{шиб & халразуб & хахнаг & хадраацнаг & хадуушаг & хэдгэцй}FA40+U{г & хэрдлэг & хйаляг & халйад & халчйад & халлад & хэр}FA40+U{}FA40+U{д & хигрод & хиход & хацаалуд & хаатуд & хаирууд & хагсууд & хэсвэд & хэдлй}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{мй}FA40+U{ & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{ & халжаз & халиглаз & ходоз & хироз & хоцихоз & хэрли & халвал & х}9E40+U{дл}9E40+U{гр}9E40+U{м & хэлхэм & хахразйан & хэлд}FA40+U{н & ходгоно & х}9E40+U{н}9E40+U{с & хоотгос & халжлаврус & хэлгижэс & хэблэс & хэнэгнэс & хахралат & хихат & хэхл}FA40+U{т & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{т & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{т & хорот & халуужихот & хуут & хичвэт & хардну & халдуу & хйихсаху & хяу & харивах & халхлах & хацьрах & х}9E40+U{дг}9E40+U{}9E40+U{х & х}9E40+U{дл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & хихлох & хаавух & харуух & хэдгэлэх & хагрях & халчйарац & харалгуц & хэгнэц & хэлгэцэц & хадуулуч & халанаш & хааташ & хэгриш & хартвуш & хэлйихлэрэ & халгацня & халууллижа & хаглйа & хагтлйа & хардла & хазла & хижрама & хадгатма & хадаагсьма & халагра & хаглира & хижлира & халагяа & харлаб & хагсяаб & хэдгэлеиб & хэл}FA40+U{}FA40+U{чиб & хорсволоб & хангижуб & халйуб & хатлуб & хаацуб & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & хоодмог & хинуг & халуугад & хатйад & хйихн}FA40+U{д & хэзлэр}FA40+U{д & хэр}FA40+U{д & холшоод & хэслэд & хишгиж & хйиж & хэлг}FA40+U{ & хэср}FA40+U{}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{сн}FA40+U{ & хэгр}FA40+U{ & хээгр}FA40+U{ & хэр}FA40+U{ & х}9E40+U{дг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & х}9E40+U{дл}9E40+U{ср}9E40+U{ & х}9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & хантагаз & халраз & х}FA40+U{}FA40+U{з & х}9E40+U{гтв}9E40+U{з & х}9E40+U{р}9E40+U{з & хйаруз & хвэди & хэрэгси & хишгул & халууднам & х}9E40+U{др}9E40+U{м & хадлаан & хадйан & хигран & хэлэгр}FA40+U{н & х}9E40+U{х}9E40+U{н & хороогон & холтон & хишрун & хижлэдгэн & хэрэн & холцно & хигро & хичро & халуунас & хэдй}FA40+U{с & хэгтй}FA40+U{с & хацларус & хэзлэврэс & хэнгижрэс & хэгтэс & халмат & хишат & х}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{т & хичоот & хосот & хаилрут & хацлалсут & хэдлэцмэт & хавру & халуугру & хиру & халйахуу & хадгалрйах & хйах & хаглаинах & хацлирах & хэлдн}FA40+U{х & хээтр}FA40+U{х & х}9E40+U{ршг}9E40+U{х & х}9E40+U{дл}9E40+U{х & х}9E40+U{лл}9E40+U{х & х}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{х & хэвих & ходгижох & хорихох & хацлаавух & хижлух & харихрух & хйиблэх & хэл}FA40+U{}FA40+U{жгэрэх & хаглйац & харйац & халихац & хигроц & хоочоц & халуулгуц & хагтуц & хйилэц & хэмлэц & хааш & хаваш & хараш & хэлгэл}FA40+U{ш & хэдлэнвиш & хижниш & хэдмэзэ & хэслэ & хэл}FA40+U{}FA40+U{длэгрэ & хичая & хадгаля & хадгагля
FREQ: 29690
FREQALL: 0
RANG: 5
QWORDF: <байх>2674 & <болох>1257 & <гэх>825 & <бүх>806 & <яах>802 & <явах>794 & <ирэх>579 & <мэдэх>488 & <өнөөх>487 & <хэлэх>469 & <авах>434 & <хийх>397 & <гарах>350 & <орох>336 & <бодох>304 & <өгөх>298 & <хэмээх>263 & <ярих>260 & <харах>255 & <үзэх>234 & <идэх>223 & <чадах>221 & <суух>193 & <хүрэх>188 & <үхэх>176 & <өмнөх>167 & <таних>160 & <очих>158 & <бөх>155 & <барих>153 & <хөдлөх>151 & <харагдах>150 & <олох>133 & <мөнөөх>125 & <гаргах>123 & <өнгөрөх>121 & <амьдрах>120 & <уулзах>120 & <тавих>117 & <үзэгдэх>115 & <уух>115 & <унах>107 & <сүх>106 & <айх>104 & <шинжлэх>104 & <буух>99 & <болгох>97 & <буцах>97 & <наадах>96 & <санах>96 & <татах>93 & <цаадах>92 & <эргэх>85 & <хамгаалах>82 & <дуулах>81 & <унтах>79 & <алдах>78 & <манайх>78 & <баярлах>77 & <сонсох>76 & <нисэх>74 & <алах>73 & <асуух>72 & <босох>72 & <төрөх>72 & <дэргэдэх>70 & <засах>70 & <хэвтэх>69 & <зовох>67 & <хайрлах>67 & <уйлах>66 & <зохих>65 & <минийх>65 & <туслах>65 & <тэгэх>65 & <бичих>63 & <санагдах>63 & <салах>62 & <ихэнх>61 & <хүсэх>61 & <олдох>60 & <хүлээх>60 & <хэрэглэх>59 & <зогсох>57 & <урсах>57 & <үзүүлэх>56 & <орхих>56 & <нөгөөх>55 & <эхлэх>55 & <явуулах>55 & <мэдэгдэх>54 & <хүргэх>54 & <одох>51 & <таарах>51 & <үлдэх>50 & <өгүүлэх>50 & <инээх>50 & <орших>49 & <тусах>49 & <цохих>49 & <ширтэх>49 & <барах>48 & <дуугарах>48 & <ургах>48 & <байгуулах>47 & <дуудах>47 & <өргөх>46 & <ойлгох>46 & <оруулах>46 & <урдах>46 & <гүйх>45 & <дарах>45 & <өмсөх>45 & <гуйх>44 & <явчих>44 & <гомдох>43 & <өршөө>43 & <аврах>42 & <итгэх>42 & <мордох>42 & <сурах>42 & <ярилцах>42 & <ажиллах>41 & <алхах>41 & <амрах>41 & <байлдах>41 & <бүтээх>41 & <инээмсэглэх>40 & <унших>40 & <хашгирах>40 & <хонох>40 & <хэлэлцэх>40 & <буудах>39 & <тоглох>39 & <бүтэх>38 & <жаргах>37 & <зүтгэх>37 & <мартах>37 & <тэртээх>37 & <хариулах>37 & <хөөх>37 & <шингэх>37 & <тэмцэх>36 & <байлгах>35 & <дайрах>35 & <ойртох>35 & <мандах>34 & <гайхах>33 & <нийлэх>33 & <ичих>32 & <тасрах>32 & <тулах>32 & <холдох>32 & <өрөвдөх>31 & <хаачих>31 & <ядах>31 & <гишгэх>30 & <мөргөх>30 & <яарах>30 & <авчрах>29 & <бодогдох>29 & <зуух>29 & <урьдах>29 & <учрах>29 & <хураах>29 & <гялалзах>28 & <солих>28 & <аргадах>27 & <гүйцэх>27 & <сүүмэлзэх>27 & <тайлах>27 & <төлөх>27 & <давхих>26 & <өсөх>26 & <зайлах>26 & <зугтах>26 & <түших>26 & <тохиолдох>26 & <тэжээх>26 & <халдах>26 & <харих>26 & <эргэлдэх>26 & <арчих>25 & <гайхуулах>25 & <дуусах>25 & <залах>25 & <ингэх>25 & <мэдрэх>25 & <оролцох>25 & <тогтоох>25 & <тулалдах>25 & <хүндэтгэх>25 & <хэрхэх>25 & <эмээх>25 & <буулгах>24 & <бэлтгэх>24 & <загнах>24 & <зайлуулах>24 & <захирах>24 & <найрамдах>24 & <нуух>24 & <сонирхох>24 & <хүртэх>24 & <хөдөлгөх>24 & <хорих>24 & <эдлэх>24 & <амьсгалах>23 & <баригдах>23 & <өвдөх>23 & <залгах>23 & <онох>23 & <судлах>23 & <устгах>23 & <дуулдах>22 & <сонсогдох>22 & <тарих>22 & <урагшлах>22 & <харвах>22 & <хаях>22 & <багтах>21 & <барилдах>21 & <болих>21 & <босгох>21 & <дийлэх>21 & <мөрөөдөх>21 & <харуулах>21 & <хөөрөх>21 & <шивнэх>21 & <шуугих>21 & <энхрийлэх>21 & <эргүүлэх>21 & <гаслах>20 & <давах>20 & <дагах>20 & <нийлүүлэх>20 & <салгах>20 & <тэмүүлэх>20 & <угтах>20 & <удах>20 & <удирдах>20 & <хатгах>20 & <эсэх>20 & <үлээх>19 & <өнгөрүүлэх>19 & <зовоох>19 & <нүүх>19 & <нэмэх>19 & <нэрлэх>19 & <торойх>19 & <хичээх>19 & <цавчих>19 & <шүүх>19 & <эсэргүүцэх>19 & <атаархах>18 & <гүйцэтгэх>18 & <довтлох>18 & <дурсах>18 & <заах>18 & <занах>18 & <заяах>18 & <уурлах>18 & <харамсах>18 & <шүүрэх>18 & <шидэх>18 & <эдгэрэх>18 & <эргэлзэх>18 & <аваачих>17 & <анагаах>17 & <андах>17 & <баясах>17 & <биелүүлэх>17 & <булаах>17 & <үсрэх>17 & <зүүдлэх>17 & <золгох>17 & <зэмлэх>17 & <оргох>17 & <сургах>17 & <танилцах>17 & <тоолох>17 & <хардах>17 & <хувирах>17 & <шалгах>17 & <эвдэх>17 & <ядрах>17 & <гэлцэх>16 & <өөрчлөх>16 & <олгох>16 & <оролдох>16 & <тушаах>16 & <халах>16 & <хоргодох>16 & <хуцах>16 & <шийдэх>16 & <арилах>15 & <асах>15 & <ахлах>15 & <аялах>15 & <гутрах>15 & <үлдээх>15 & <өлсөх>15 & <өндийх>15 & <нээх>15 & <суулгах>15 & <сэргийлэх>15 & <сэргээх>15 & <сэрэх>15 & <түрүүлэх>15 & <тогтох>15 & <туулах>15 & <тэсэх>15 & <угаах>15 & <ухаарах>15 & <хагалах>15 & <ханхлах>15 & <цочих>15 & <чөлөөлөх>15 & <эзлэх>15 & <ажих>14 & <бадрах>14 & <боловсруулах>14 & <бухимдах>14 & <горьдох>14 & <даарах>14 & <даах>14 & <дэлбэрэх>14 & <үнэмлэх>14 & <өгсөх>14 & <өсгөх>14 & <өтлөх>14 & <сайшаах>14 & <сэргэх>14 & <төрүүлэх>14 & <тодрох>14 & <тэнцэх>14 & <уруудах>14 & <хангинах>14 & <хөтлөх>14 & <холбогдох>14 & <хоорондох>14 & <хоцрох>14 & <цохилох>14 & <цухуйх>14 & <ажиглах>13 & <асаах>13 & <ашиглах>13 & <боох>13 & <заалгах>13 & <залгих>13 & <зогсоох>13 & <зурах>13 & <ирмэх>13 & <ойлгогдох>13 & <ойлгуулах>13 & <ойчих>13 & <саах>13 & <тойрох>13 & <ухрах>13 & <хагацах>13 & <хангах>13 & <хөнгөрөх>13 & <хөхрөх>13 & <худалдах>13 & <хэрэглэгдэх>13 & <шалгаруулах>13 & <эзэмших>13 & <анхаарах>12 & <бараалхах>12 & <гэгдэх>12 & <үзэлцэх>12 & <үргэлжлэх>12 & <үх>12 & <өмгөөлөх>12 & <зарах>12 & <маргах>12 & <мордуулах>12 & <нэхэх>12 & <сүйх>12 & <сонсдох>12 & <таслах>12 & <татгалзах>12 & <тоох>12 & <тохирох>12 & <тэврэх>12 & <улих>12 & <унагах>12 & <урхирах>12 & <услах>12 & <хадах>12 & <хөвөх>12 & <хийлгэх>12 & <холбох>12 & <хороох>12 & <цангах>12 & <цацах>12 & <цэвэрлэх>12 & <чанах>12 & <шийдвэрлэх>12 & <шуугилдах>12 & <эндэх>12 & <авлах>11 & <баллах>11 & <бишрэх>11 & <гүйцээх>11 & <дайсагнах>11 & <долоох>11 & <дутах>11 & <дэгдэх>11 & <дэлгэх>11 & <дэмжих>11 & <жиргэх>11 & <үдэх>11 & <үнсэх>11 & <зөвлөх>11 & <зөвшөөрөх>11 & <илтгэх>11 & <мэдүүлэх>11 & <сайжруулах>11 & <сахих>11 & <сонгох>11 & <тайвшрах>11 & <таниулах>11 & <удаах>11 & <улирах>11 & <уралдах>11 & <урлах>11 & <хаах>11 & <хандах>11 & <харайх>11 & <хөгжих>11 & <цайх>11 & <шаардах>11 & <шоолох>11 & <алхлах>10 & <архирах>10 & <арчлах>10 & <асгарах>10 & <батлах>10 & <болгоомжлох>10 & <бэлэглэх>10 & <гэрэлтэх>10 & <дайралдах>10 & <дарагдах>10 & <дээрэмдэх>10 & <үгүйлэх>10 & <өнгөрөөх>10 & <залбирах>10 & <зандрах>10 & <зөөх>10 & <зугтаах>10 & <илчлэх>10 & <магтах>10 & <маллах>10 & <мултрах>10 & <нэгдэх>10 & <тайлбарлах>10 & <түгших>10 & <тодруулах>10 & <тулгах>10 & <тэтгэх>10 & <тээх>10 & <унагаах>10 & <уянгалах>10 & <харлах>10 & <хатирах>10 & <хөгжүүлэх>10 & <хорлох>10 & <хэрэлдэх>10 & <цаашлах>10 & <цуцах>10 & <шагайх>10 & <эрхлэх>10 & <ялгарах>10 & <ялгах>10 & <янцгаах>10 & <аашлах>9 & <авирах>9 & <авчих>9 & <агнах>9 & <агуулах>9 & <амсах>9 & <анзаарах>9 & <асрах>9 & <баримтлах>9 & <бархирах>9 & <бахархах>9 & <бүртгэх>9 & <биелэх>9 & <бутрах>9 & <гийгүүлэх>9 & <гэгээрүүлэх>9 & <давтах>9 & <дөхөх>9 & <дурлах>9 & <дээшлүүлэх>9 & <жадлах>9 & <үүрэх>9 & <үүсэх>9 & <үрэгдэх>9 & <залгамжлах>9 & <залгуулах>9 & <захих>9 & <зохиох>9 & <зээлэх>9 & <ирүүлэх>9 & <мөлхөх>9 & <мишээх>9 & <мундах>9 & <нурах>9 & <оршуулах>9 & <сүрдэх>9 & <сэвэлзэх>9 & <таалах>9 & <тайвшруулах>9 & <тайтгаруулах>9 & <түлэх>9 & <тунгаах>9 & <тэвдэх>9 & <уйдах>9 & <хагарах>9 & <хадгалах>9 & <хазах>9 & <хайлах>9 & <харамлах>9 & <хашгиралдах>9 & <хожих>9 & <хойших>9 & <хорсох>9 & <хэлүүлэх>9 & <цуглах>9 & <цээрлэх>9 & <шатах>9 & <шийтгэх>9 & <эмчлэх>9 & <ээх>9 & <алгадах>8 & <амсхийх>8 & <асгах>8 & <ачих>8 & <баярлуулах>8 & <булаалдах>8 & <булах>8 & <буцлах>8 & <бэлчих>8 & <гадарлах>8 & <галзуурах>8 & <гүйлгэх>8 & <гэрчлэх>8 & <гялтганах>8 & <доромжлох>8 & <дэлгэрэх>8 & <үнэмших>8 & <задлах>8 & <зодолдох>8 & <зочлох>8 & <зулгаах>8 & <илэрхийлэх>8 & <манах>8 & <мөхөх>8 & <мяралзах>8 & <наслах>8 & <нойрсох>8 & <ноцолдох>8 & <нутаглах>8 & <нэвтрэх>8 & <ойртуулах>8 & <санагдуулах>8 & <сандрах>8 & <сарних>8 & <сүрдүүлэх>8 & <сэлэх>8 & <таах>8 & <тайлагдах>8 & <төгсөх>8 & <тургих>8 & <тэмдэглэх>8 & <тэндэх>8 & <унтраах>8 & <унтрах>8 & <хайрах>8 & <ханилах>8 & <хатгалдах>8 & <хаялах>8 & <хөнөөх>8 & <хугарах>8 & <хурдлах>8 & <цадах>8 & <цацрах>8 & <шүтэх>8 & <эвдрэх>8 & <эрмэлзэх>8 & <ялах>8 & <авалцах>7 & <алалдах>7 & <алалцах>7 & <анхилах>7 & <баяжих>7 & <голох>7 & <гоожих>7 & <гэмших>7 & <дөнгөх>7 & <донгодох>7 & <дургүйцэх>7 & <дурдах>7 & <дээшлэх>7 & <үдлэх>7 & <үүх>7 & <үнэртэх>7 & <өмөөрөх>7 & <замхрах>7 & <засрах>7 & <зүүрмэглэх>7 & <зовних>7 & <илгээх>7 & <илэх>7 & <мартагдах>7 & <мэндлэх>7 & <нөлөөлөх>7 & <нөхөрлөх>7 & <ниргэх>7 & <ноогдох>7 & <нэмэгдэх>7 & <нээгдэх>7 & <огтлох>7 & <онгойх>7 & <орилох>7 & <орчуулах>7 & <саатах>7 & <сарвайх>7 & <сэхэх>7 & <тааралдах>7 & <тавигдах>7 & <танигдах>7 & <тараах>7 & <тарах>7 & <түшүүлэх>7 & <төсөөлөх>7 & <тонилгох>7 & <тэмтрэх>7 & <тээвэрлэх>7 & <уужрах>7 & <уургалах>7 & <хажуудах>7 & <ханах>7 & <хараах>7 & <хариуцах>7 & <хүмүүжүүлэх>7 & <хүнгэнэх>7 & <хүргүүлэх>7 & <хүрэлцэх>7 & <хийсэх>7 & <хооллох>7 & <хориглох>7 & <хуйх>7 & <хэсэх>7 & <хядах>7 & <чагнах>7 & <шаагих>7 & <шүүмжлэх>7 & <шүргэх>7 & <шилжих>7 & <шогших>7 & <шургах>7 & <эвлэрэх>7 & <эгшиглэх>7 & <эрих>7 & <айлдах>6 & <алагдах>6 & <алаглах>6 & <аних>6 & <базаах>6 & <бараадах>6 & <бариулах>6 & <бахдах>6 & <бүдрэх>6 & <бүжиглэх>6 & <бишүүрхэх>6 & <бузарлах>6 & <ганхах>6 & <ганцаардах>6 & <гашуудах>6 & <гүйцэгдэх>6 & <гэлдрэх>6 & <гялайх>6 & <дайлах>6 & <дайчлах>6 & <даллах>6 & <дүүрэх>6 & <доргих>6 & <дохих>6 & <дулаацах>6 & <дутаах>6 & <дууриах>6 & <дуусгах>6 & <дэвсэх>6 & <үйлдэх>6 & <үймүүлэх>6 & <өөлөх>6 & <зажлах>6 & <залгилах>6 & <зодох>6 & <зорих>6 & <зохицох>6 & <илрэх>6 & <лавлах>6 & <мөргөлдөх>6 & <мэхлэх>6 & <найзархах>6 & <нүдлэх>6 & <оногдох>6 & <сөнөх>6 & <согтоох>6 & <сурвалжлах>6 & <сэжиглэх>6 & <сэлбэх>6 & <сэнгэнэх>6 & <талархах>6 & <тахих>6 & <түлхэх>6 & <төөрөх>6 & <төхөөрөх>6 & <торох>6 & <тохижуулах>6 & <туух>6 & <тэвчих>6 & <ундрах>6 & <уудлах>6 & <ухасхийх>6 & <уях>6 & <хавирах>6 & <халхлах>6 & <харьцах>6 & <хөөгдөх>6 & <хөөцөлдөх>6 & <холхих>6 & <хуваах>6 & <хуурах>6 & <хэлэгдэх>6 & <хяргах>6 & <царайчлах>6 & <цугларах>6 & <цэнгэх>6 & <цэцэглэх>6 & <чулуудах>6 & <шаналах>6 & <шатаах>6 & <ширгэх>6 & <шувтрах>6 & <эрэлхийлэх>6 & <янцаглах>6 & <ажиллуулах>5 & <айлгах>5 & <айлтгах>5 & <алдрах>5 & <алзах>5 & <амаржих>5 & <амтагдах>5 & <амьсгаадах>5 & <аргалах>5 & <арилгах>5 & <арилжих>5 & <аягалах>5 & <балрах>5 & <баясгах>5 & <биелэгдэх>5 & <бичүүлэх>5 & <боловсрох>5 & <бужигнах>5 & <буйлах>5 & <бултах>5 & <буцаах>5 & <гөрөөлөх>5 & <гомдоох>5 & <гуних>5 & <дагуулах>5 & <дайтах>5 & <дүнхийх>5 & <дүрэлзэх>5 & <дүрэх>5 & <доошлох>5 & <дэлсэх>5 & <жигших>5 & <жийх>5 & <үглэх>5 & <үүрсэх>5 & <үнсүүлэх>5 & <үргэх>5 & <үргээх>5 & <үрэх>5 & <өөрчлөгдөх>5 & <өрсөлдөх>5 & <өршөөх>5 & <загатнах>5 & <зарлах>5 & <зүүх>5 & <зөвтгөх>5 & <зөрөх>5 & <зурайх>5 & <идэвх>5 & <исгэрэх>5 & <лугших>5 & <мандуулах>5 & <мөрдөх>5 & <наалдах>5 & <найдах>5 & <наргих>5 & <нүргэлэх>5 & <нөхөх>5 & <ногоорох>5 & <нотлох>5 & <нурших>5 & <нэгдэлжих>5 & <нэрэх>5 & <онцлох>5 & <оргих>5 & <орчих>5 & <сануулах>5 & <сүйдэх>5 & <сүйтгэх>5 & <суралцах>5 & <сэрвэлзэх>5 & <сэржигнэх>5 & <сэтгэх>5 & <тамлах>5 & <таших>5 & <төөнөх>5 & <тоочих>5 & <тосох>5 & <турлиах>5 & <туслалцах>5 & <тэмцэлдэх>5 & <урвах>5 & <ургуулах>5 & <урих>5 & <уухайлах>5 & <хайрлагдах>5 & <хайх>5 & <ханиалгах>5 & <харилцах>5 & <хүндлэх>5 & <хүртээх>5 & <хөгшрөх>5 & <хөлдөх>5 & <хөллөх>5 & <хөрөөдөх>5 & <хивэх>5 & <хожигдох>5 & <хохирох>5 & <хуваалцах>5 & <хулжих>5 & <хурхирах>5 & <хэлбийх>5 & <хэрэгжүүлэх>5 & <цайлгах>5 & <цайрах>5 & <цахилах>5 & <цоргих>5 & <цочоох>5 & <цуглуулах>5 & <цутгах>5 & <цэлийх>5 & <цэлмэх>5 & <шаах>5 & <шавах>5 & <шарах>5 & <шүлэглэх>5 & <шивнэлдэх>5 & <шинжих>5 & <эзэмдэх>5 & <элсэх>5 & <эргэлдүүлэх>5 & <яачих>5 & <ялагдах>5 & <ялгагдах>5
GRAMFORM: PC.INF-NOM
LEXEMA: [байх] & [болох] & [гэх] & [бүх] & [яах] & [явах] & [ирэх] & [мэдэх] & [өнөөх] & [хэлэх] & [авах] & [хийх] & [гарах] & [орох] & [бодох] & [өгөх] & [хэмээх] & [ярих] & [харах] & [үзэх] & [идэх] & [чадах] & [суух] & [хүрэх] & [үхэх] & [өмнөх] & [таних] & [очих] & [бөх] & [барих] & [хөдлөх] & [харагдах] & [олох] & [мөнөөх] & [гаргах] & [өнгөрөх] & [амьдрах] & [уулзах] & [тавих] & [үзэгдэх] & [уух] & [унах] & [сүх] & [айх] & [шинжлэх] & [буух] & [болгох] & [буцах] & [наадах] & [санах] & [татах] & [цаадах] & [эргэх] & [хамгаалах] & [дуулах] & [унтах] & [алдах] & [манайх] & [баярлах] & [сонсох] & [нисэх] & [алах] & [асуух] & [босох] & [төрөх] & [дэргэдэх] & [засах] & [хэвтэх] & [зовох] & [хайрлах] & [уйлах] & [зохих] & [минийх] & [туслах] & [тэгэх] & [бичих] & [санагдах] & [салах] & [ихэнх] & [хүсэх] & [олдох] & [хүлээх] & [хэрэглэх] & [зогсох] & [урсах] & [үзүүлэх] & [орхих] & [нөгөөх] & [эхлэх] & [явуулах] & [мэдэгдэх] & [хүргэх] & [одох] & [таарах] & [үлдэх] & [өгүүлэх] & [инээх] & [орших] & [тусах] & [цохих] & [ширтэх] & [барах] & [дуугарах] & [ургах] & [байгуулах] & [дуудах] & [өргөх] & [ойлгох] & [оруулах] & [урдах] & [гүйх] & [дарах] & [өмсөх] & [гуйх] & [явчих] & [гомдох] & [өршөөх] & [аврах] & [итгэх] & [мордох] & [сурах] & [ярилцах] & [ажиллах] & [алхах] & [амрах] & [байлдах] & [бүтээх] & [инээмсэглэх] & [унших] & [**хашгирах] & [хонох] & [хэлэлцэх] & [буудах] & [тоглох] & [бүтэх] & [жаргах] & [зүтгэх] & [мартах] & [тэртээх] & [хариулах] & [хөөх] & [шингэх] & [тэмцэх] & [байлгах] & [дайрах] & [ойртох] & [мандах] & [гайхах] & [нийлэх] & [ичих] & [тасрах] & [тулах] & [холдох] & [өрөвдөх] & [хаачих] & [ядах] & [гишгэх] & [мөргөх] & [яарах] & [авчрах] & [бодогдох] & [зуух] & [урьдах] & [учрах] & [хураах] & [гялалзах] & [солих] & [аргадах] & [гүйцэх] & [сүүмэлзэх] & [тайлах] & [төлөх] & [давхих] & [өсөх] & [зайлах] & [зугтах] & [түших] & [тохиолдох] & [тэжээх] & [халдах] & [харих] & [эргэлдэх] & [арчих] & [гайхуулах] & [дуусах] & [залах] & [ингэх] & [мэдрэх] & [оролцох] & [тогтоох] & [тулалдах] & [хүндэтгэх] & [хэрхэх] & [эмээх] & [буулгах] & [бэлтгэх] & [загнах] & [зайлуулах] & [захирах] & [найрамдах] & [нуух] & [сонирхох] & [хүртэх] & [хөдөлгөх] & [хорих] & [эдлэх] & [амьсгалах] & [баригдах] & [өвдөх] & [залгах] & [онох] & [судлах] & [устгах] & [дуулдах] & [сонсогдох] & [тарих] & [урагшлах] & [харвах] & [хаях] & [багтах] & [барилдах] & [болих] & [босгох] & [дийлэх] & [мөрөөдөх] & [харуулах] & [хөөрөх] & [шивнэх] & [шуугих] & [энхрийлэх] & [эргүүлэх] & [гаслах] & [давах] & [дагах] & [нийлүүлэх] & [салгах] & [тэмүүлэх] & [угтах] & [удах] & [удирдах] & [хатгах] & [эсэх] & [үлээх] & [өнгөрүүлэх] & [зовоох] & [нүүх] & [нэмэх] & [нэрлэх] & [торойх] & [хичээх] & [цавчих] & [шүүх] & [эсэргүүцэх] & [атаархах] & [гүйцэтгэх] & [довтлох] & [дурсах] & [заах] & [занах] & [заяах] & [уурлах] & [харамсах] & [шүүрэх] & [шидэх] & [эдгэрэх] & [эргэлзэх] & [аваачих] & [анагаах] & [андах] & [баясах] & [биелүүлэх] & [булаах] & [үсрэх] & [зүүдлэх] & [золгох] & [зэмлэх] & [оргох] & [сургах] & [танилцах] & [тоолох] & [хардах] & [хувирах] & [шалгах] & [эвдэх] & [ядрах] & [гэлцэх] & [өөрчлөх] & [олгох] & [оролдох] & [тушаах] & [халах] & [хоргодох] & [хуцах] & [шийдэх] & [арилах] & [асах] & [ахлах] & [аялах] & [гутрах] & [үлдээх] & [өлсөх] & [өндийх] & [нээх] & [суулгах] & [сэргийлэх] & [сэргээх] & [сэрэх] & [түрүүлэх] & [тогтох] & [туулах] & [тэсэх] & [угаах] & [ухаарах] & [хагалах] & [ханхлах] & [цочих] & [чөлөөлөх] & [эзлэх] & [ажих] & [бадрах] & [боловсруулах] & [бухимдах] & [горьдох] & [даарах] & [даах] & [дэлбэрэх] & [үнэмлэх] & [өгсөх] & [өсгөх] & [өтлөх] & [сайшаах] & [сэргэх] & [төрүүлэх] & [тодрох] & [тэнцэх] & [уруудах] & [хангинах] & [хөтлөх] & [холбогдох] & [хоорондох] & [хоцрох] & [цохилох] & [цухуйх] & [ажиглах] & [асаах] & [ашиглах] & [боох] & [заалгах] & [залгих] & [зогсоох] & [зурах] & [ирмэх] & [ойлгогдох] & [ойлгуулах] & [ойчих] & [саах] & [тойрох] & [ухрах] & [хагацах] & [хангах] & [хөнгөрөх] & [хөхрөх] & [худалдах] & [хэрэглэгдэх] & [шалгаруулах] & [эзэмших] & [анхаарах] & [бараалхах] & [гэгдэх] & [үзэлцэх] & [үргэлжлэх] & [үх] & [өмгөөлөх] & [зарах] & [маргах] & [мордуулах] & [нэхэх] & [сүйх] & [сонсдох] & [таслах] & [татгалзах] & [тоох] & [тохирох] & [тэврэх] & [улих] & [унагах] & [урхирах] & [услах] & [хадах] & [хөвөх] & [хийлгэх] & [холбох] & [хороох] & [цангах] & [цацах] & [цэвэрлэх] & [чанах] & [шийдвэрлэх] & [шуугилдах] & [эндэх] & [авлах] & [баллах] & [бишрэх] & [гүйцээх] & [дайсагнах] & [долоох] & [дутах] & [дэгдэх] & [дэлгэх] & [дэмжих] & [жиргэх] & [үдэх] & [үнсэх] & [зөвлөх] & [зөвшөөрөх] & [илтгэх] & [мэдүүлэх] & [сайжруулах] & [сахих] & [сонгох] & [тайвшрах] & [таниулах] & [удаах] & [улирах] & [уралдах] & [урлах] & [хаах] & [хандах] & [харайх] & [хөгжих] & [цайх] & [шаардах] & [шоолох] & [алхлах] & [архирах] & [арчлах] & [асгарах] & [батлах] & [болгоомжлох] & [бэлэглэх] & [гэрэлтэх] & [дайралдах] & [дарагдах] & [дээрэмдэх] & [үгүйлэх] & [өнгөрөөх] & [залбирах] & [зандрах] & [зөөх] & [зугтаах] & [илчлэх] & [магтах] & [маллах] & [мултрах] & [нэгдэх] & [тайлбарлах] & [түгших] & [тодруулах] & [тулгах] & [тэтгэх] & [тээх] & [унагаах] & [уянгалах] & [харлах] & [хатирах] & [хөгжүүлэх] & [хорлох] & [хэрэлдэх] & [цаашлах] & [цуцах] & [шагайх] & [эрхлэх] & [ялгарах] & [ялгах] & [янцгаах] & [аашлах] & [авирах] & [авчих] & [агнах] & [агуулах] & [амсах] & [анзаарах] & [асрах] & [баримтлах] & [бархирах] & [бахархах] & [бүртгэх] & [биелэх] & [бутрах] & [гийгүүлэх] & [гэгээрүүлэх] & [давтах] & [дөхөх] & [дурлах] & [дээшлүүлэх] & [жадлах] & [үүрэх] & [үүсэх] & [үрэгдэх] & [залгамжлах] & [залгуулах] & [захих] & [зохиох] & [зээлэх] & [ирүүлэх] & [мөлхөх] & [мишээх] & [мундах] & [нурах] & [оршуулах] & [сүрдэх] & [сэвэлзэх] & [таалах] & [тайвшруулах] & [тайтгаруулах] & [түлэх] & [тунгаах] & [тэвдэх] & [уйдах] & [хагарах] & [хадгалах] & [хазах] & [хайлах] & [харамлах] & [хашгиралдах] & [хожих] & [хойших] & [хорсох] & [хэлүүлэх] & [цуглах] & [цээрлэх] & [шатах] & [шийтгэх] & [эмчлэх] & [ээх] & [алгадах] & [амсхийх] & [асгах] & [ачих] & [баярлуулах] & [булаалдах] & [булах] & [буцлах] & [бэлчих] & [гадарлах] & [галзуурах] & [гүйлгэх] & [гэрчлэх] & [гялтганах] & [доромжлох] & [дэлгэрэх] & [үнэмших] & [задлах] & [зодолдох] & [зочлох] & [зулгаах] & [илэрхийлэх] & [манах] & [мөхөх] & [мяралзах] & [наслах] & [нойрсох] & [ноцолдох] & [нутаглах] & [нэвтрэх] & [ойртуулах] & [санагдуулах] & [сандрах] & [сарних] & [сүрдүүлэх] & [сэлэх] & [таах] & [тайлагдах] & [төгсөх] & [тургих] & [тэмдэглэх] & [тэндэх] & [унтраах] & [унтрах] & [хайрах] & [ханилах] & [хатгалдах] & [хаялах] & [хөнөөх] & [хугарах] & [хурдлах] & [цадах] & [цацрах] & [шүтэх] & [эвдрэх] & [эрмэлзэх] & [ялах] & [авалцах] & [алалдах] & [алалцах] & [анхилах] & [баяжих] & [голох] & [гоожих] & [гэмших] & [дөнгөх] & [донгодох] & [дургүйцэх] & [дурдах] & [дээшлэх] & [үдлэх] & [үүх] & [үнэртэх] & [өмөөрөх] & [замхрах] & [засрах] & [зүүрмэглэх] & [зовних] & [илгээх] & [илэх] & [мартагдах] & [мэндлэх] & [нөлөөлөх] & [нөхөрлөх] & [ниргэх] & [ноогдох] & [нэмэгдэх] & [нээгдэх] & [огтлох] & [онгойх] & [орилох] & [орчуулах] & [саатах] & [сарвайх] & [сэхэх] & [тааралдах] & [тавигдах] & [танигдах] & [тараах] & [тарах] & [түшүүлэх] & [төсөөлөх] & [тонилгох] & [тэмтрэх] & [тээвэрлэх] & [уужрах] & [уургалах] & [хажуудах] & [ханах] & [хараах] & [хариуцах] & [хүмүүжүүлэх] & [хүнгэнэх] & [хүргүүлэх] & [хүрэлцэх] & [хийсэх] & [хооллох] & [хориглох] & [хуйх] & [хэсэх] & [хядах] & [чагнах] & [шаагих] & [шүүмжлэх] & [шүргэх] & [шилжих] & [шогших] & [шургах] & [эвлэрэх] & [эгшиглэх] & [эрих] & [айлдах] & [алагдах] & [алаглах] & [аних] & [базаах] & [бараадах] & [бариулах] & [бахдах] & [бүдрэх] & [бүжиглэх] & [бишүүрхэх] & [бузарлах] & [ганхах] & [ганцаардах] & [гашуудах] & [гүйцэгдэх] & [гэлдрэх] & [гялайх] & [дайлах] & [дайчлах] & [даллах] & [дүүрэх] & [доргих] & [дохих] & [дулаацах] & [дутаах] & [дууриах] & [дуусгах] & [дэвсэх] & [үйлдэх] & [үймүүлэх] & [өөлөх] & [зажлах] & [залгилах] & [зодох] & [зорих] & [зохицох] & [илрэх] & [лавлах] & [мөргөлдөх] & [мэхлэх] & [найзархах] & [нүдлэх] & [оногдох] & [сөнөх] & [согтоох] & [сурвалжлах] & [сэжиглэх] & [сэлбэх] & [сэнгэнэх] & [талархах] & [тахих] & [түлхэх] & [төөрөх] & [төхөөрөх] & [торох] & [тохижуулах] & [туух] & [тэвчих] & [ундрах] & [уудлах] & [ухасхийх] & [уях] & [хавирах] & [халхлах] & [харьцах] & [хөөгдөх] & [хөөцөлдөх] & [холхих] & [хуваах] & [хуурах] & [хэлэгдэх] & [хяргах] & [царайчлах] & [цугларах] & [цэнгэх] & [цэцэглэх] & [чулуудах] & [шаналах] & [шатаах] & [ширгэх] & [шувтрах] & [эрэлхийлэх] & [янцаглах] & [ажиллуулах] & [айлгах] & [айлтгах] & [алдрах] & [алзах] & [амаржих] & [амтагдах] & [амьсгаадах] & [аргалах] & [арилгах] & [арилжих] & [аягалах] & [балрах] & [баясгах] & [биелэгдэх] & [бичүүлэх] & [боловсрох] & [бужигнах] & [буйлах] & [бултах] & [буцаах] & [гөрөөлөх] & [гомдоох] & [гуних] & [дагуулах] & [дайтах] & [дүнхийх] & [дүрэлзэх] & [дүрэх] & [доошлох] & [дэлсэх] & [жигших] & [жийх] & [үглэх] & [үүрсэх] & [үнсүүлэх] & [үргэх] & [үргээх] & [үрэх] & [өөрчлөгдөх] & [өрсөлдөх] & [өршөөх] & [загатнах] & [зарлах] & [зүүх] & [зөвтгөх] & [зөрөх] & [зурайх] & [идэвх] & [исгэрэх] & [лугших] & [мандуулах] & [мөрдөх] & [наалдах] & [найдах] & [наргих] & [нүргэлэх] & [нөхөх] & [ногоорох] & [нотлох] & [нурших] & [нэгдэлжих] & [нэрэх] & [онцлох] & [оргих] & [орчих] & [сануулах] & [сүйдэх] & [сүйтгэх] & [суралцах] & [сэрвэлзэх] & [сэржигнэх] & [сэтгэх] & [тамлах] & [таших] & [төөнөх] & [тоочих] & [тосох] & [турлиах] & [туслалцах] & [тэмцэлдэх] & [урвах] & [ургуулах] & [урих] & [уухайлах] & [хайрлагдах] & [хайх] & [ханиалгах] & [харилцах] & [хүндлэх] & [хүртээх] & [хөгшрөх] & [хөлдөх] & [хөллөх] & [хөрөөдөх] & [хивэх] & [хожигдох] & [хохирох] & [хуваалцах] & [хулжих] & [хурхирах] & [хэлбийх] & [хэрэгжүүлэх] & [цайлгах] & [цайрах] & [цахилах] & [цоргих] & [цочоох] & [цуглуулах] & [цутгах] & [цэлийх] & [цэлмэх] & [шаах] & [шавах] & [шарах] & [шүлэглэх] & [шивнэлдэх] & [шинжих] & [эзэмдэх] & [элсэх] & [эргэлдүүлэх] & [яачих] & [ялагдах] & [ялгагдах]
WORDFORM: гарчих
QGRAM: <V.SEMEL-VF.IMP@V.INTENS1-PC.INF-NOM>11
QLEX: <[гарах]>11
QFLEX: #
REVWORD: хичраг
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 435
QWORDF: <гарчих>11
GRAMFORM: V.SEMEL-VF.IMP@V.INTENS1-PC.INF-NOM
LEXEMA: [гарах]
WORDFORM: балгачих
QGRAM: <V.SEMEL-VF.IMP;PC.INF-NOM>5
QLEX: <[балгах]@[балгачих]>5
QFLEX: х
REVWORD: хичаглаб
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 534
QWORDF: <балгачих>5
GRAMFORM: V.SEMEL-VF.IMP;PC.INF-NOM
LEXEMA: [балгах]@[балгачих]
WORDFORM: байсан & болсон & ирсэн & явсан & гарсан & хэлсэн & орсон & барьсан & суусан & тавьсан & үзсэн & бодсон & унасан & мэдсэн & бичсэн & өмссөн & хүрсэн & алдсан & орхисон & сонссон & очсон & ургасан & татсан & болчихсон & тэгсэн & эхэлсэн & буусан & ярьсан & ядарсан & гаргасан & авчирсан & дуулсан & өссөн & хэвтсэн & сурсан & баярласан & болгосон & хүлээсэн & одсон & зүүсэн & дарагдсан & хаясан & ойлгосон & зогссон & хураасан & тохиолдсон & санасан & туссан & удсан & уулзсан & явуулсан & барсан & больсон & унтсан & идсэн & санагдсан & бүтээсэн & зорьсон & шахсан & заасан & тасарсан & шийдсэн & гуйсан & нийлсэн & тогтсон & байгуулсан & учирсан & хүссэн & ядсан & орчихсон & боссон & хайрласан & төгссөн & хоносон & шингэсэн & босгосон & дайралдсан & төрүүлсэн & тулсан & хөдөлсөн & чадсан & эзэлсэн & таарсан & зовсон & мартсан & туулсан & харагдсан & хүртсэн & гомдсон & өнгөрүүлсэн & гүйцсэн & зассан & ханилсан & цугларсан & ирчихсэн & бүрхсэн & үзүүлсэн & өгүүлсэн & заяасан & зүтгэсэн & хадгалсан & хаягдсан & амжсан & итгэсэн & ороосон & аварсан & буудсан & тарьсан & бэлтгэсэн & зурсан & алдаршсан & зүүдэлсэн & олдсон & согтсон & танилцсан & зохиосон & нээсэн & тохирсон & эдэлсэн & суулгасан & хадсан & хөөгдсөн & цохисон & асуусан & сургасан & буцсан & үзэгдсэн & захисан & мандсан & мордсон & оролдсон & оролцсон & таньсан & шарсан & бадарсан & зугтсан & нүүсэн & сонирхсон & унжсан & хэлүүлсэн & цохиулсан & цочсон & амарсан & асаасан & дагуулсан & дөхсөн & дэвссэн & үүссэн & үйлдсэн & оносон & уншсан & хөтөлсөн & хэлэлцсэн & салсан & тодорсон & унагасан & халдсан & харвасан & холбосон & хосолсон & хэрэглэсэн & ширтсэн & ачсан & байлдсан & бүрдсэн & дайрсан & тоглосон & унжуулсан & урссан & уурласан & хэвлүүлсэн & шидсэн & эсэргүүцсэн & атгасан & дурдсан & дуугарсан & нуусан & тааралдсан & түрүүлсэн & хавчуулсан & ханхалсан & чиглэсэн & ялсан & алагдсан & амласан & булаасан & гэрэлтсэн & нөмөрсөн & тэвэрсэн & тэмцсэн & хандсан & харуулсан & ярилцсан & ажилласан & барагдсан & бүтсэн & буулгасан & бэлэглэсэн & гүйсэн & давхисан & үнэртсэн & зүдэрсэн & зугтаасан & оногдсон & тушаасан & харьсан & хөллөсөн & холдсон & шарласан & айлдсан & арилсан & бутарсан & гишгэсэн & жаргасан & мултарсан & ойртсон & хайлсан & хариулсан & хөөрсөн & хийчихсэн & хурсан & алдчихсан & аньсан & байгуулагдсан & илгээсэн & магтсан & мэдэрсэн & мэндэлсэн & нэрлэсэн & тойрсон & угаасан & урагдсан & хаасан & чичирхийлсэн & элэгдсэн & яарсан & амьдарсан & гийсэн & дүүргэсэн & довтолсон & үсэрсэн & өртсөн & залсан & инээсэн & нэмэгдсэн & оволзсон & оёсон & төөрсөн & тулалдсан & хэвлэгдсэн & цуглуулсан & алдагдсан & гомдоосон & дийлсэн & дурласан & дутсан & зайлсан & зуусан & мөрөөдсөн & ниссэн & орчуулсан & сахисан & судалсан & суурьшсан & түүсэн & хагацсан & халаасан & хучигдсан & шингээсэн & эвдэрсэн & ажсан & бичигдсэн & бодогдсон & буудуулсан & бэлдсэн & өөрчлөгдсөн & өлгөсөн & залгисан & зангирсан & зовоосон & олгосон & хагарсан & хамгаалсан & цадсан & цугласан & шатсан & авахуулсан & алагласан & бүсэлсэн & будсан & гандсан & гүйцэтгэсэн & намирсан & нөхөрлөсөн & нэвтэрсэн & нэрвэгдсэн & сийлсэн & тэмүүлсэн & урласан & ухсан & холилдсон & чимэглэсэн & чирсэн & ширгэсэн & эзэмшсэн & автагдсан & агссан & баларсан & барилдсан & бүрсэн & бололцсон & бухимдсан & горьдсон & гялтганасан & дүрсэлсэн & догдолсон & үхчихсэн & өрөвдсөн & өсгөсөн & зарласан & зэмлэсэн & идэгдсэн & манарсан & мэдүүлсэн & сүлжсэн & тоссон & тулгарсан & умбасан & ухаарсан & хагалсан & хичээсэн & хугарсан & цацсан & шалгарсан & шигтгэсэн & эргэлдсэн & эрхэлсэн & эцсэн & анзаарсан & ассан & бахархсан & баяссан & бүрхэгдсэн & гийгүүлсэн & гутарсан & дааварласан & дамжсан & доройтсон & өвдсөн & өнгөрөөсөн & өтөлсөн & зохиогдсон & зуурсан & мэдэгдсэн & наадсан & нуугдсан & оршсон & сойсон & таргалсан & тарсан & томдсон & тэнэсэн & унтарсан & ургуулсан & хожимдсон & холбогдсон & хувирсан & худалдсан & хуралдсан & цөхөрсөн & шаардсан & шүүмжилсэн & эмжсэн & эмээсэн & яралзсан & аваачсан & ажигласан & алхсан & амилсан & амссан & бууралтсан & гөлөрсөн & далайсан & өгчихсөн & захирсан & ирүүлсэн & ичсэн & муудсан & нэхсэн & тайлсан & тайрсан & татагдсан & татуулсан & түлсэн & толгойлсон & тохиролцсон & тохсон & угтсан & уужирсан & халиурсан & хангинасан & харласан & хүнгэнэсэн & хөлөглөсөн & хөмөрсөн & хорлосон & хороосон & хулгайлсан & хэмээсэн & цутгасан & ялагдсан & атаархсан & барьчихсан & булсан & бэлчсэн & бялхсан & гэмшсэн & гээсэн & дутаасан & үймүүлсэн & зодсон & зохисон & идээшсэн & инээмсэглэсэн & манасан & нурсан & нутаглуулсан & нэмсэн & оргилсон & осолдсон & савссан & сэргэсэн & талархсан & тасалдсан & тогтносон & томилогдсон & тулгасан & тэмдэглэсэн & учруулсан & хөхөрсөн & хийлгэсэн & хэлхсэн & цохигдсон & чансан & чимсэн & чичирсэн & шаналсан & шүлэглэсэн & шигдсэн & элээсэн & автсан & алжаасан & бачимдсан & баярлуулсан & биширсэн & бужигнасан & гэгдсэн & даарсан & дуссан & дуурайсан & дэвшсэн & жагссан & жийсэн & өвөрлөсөн & өөрчилсөн & өшиглөсөн & замхарсан & заяагдсан & зүүдлэсэн & зөөсөн & зохицсон & мөргөсөн & мухардсан & наасан & нийлүүлсэн & огтолсон & ойчсон & онгойсон & сонсогдсон & сэнгэнэсэн & таасан & тараасан & түрхсэн & туйлдсан & тэрсэлсэн & уралдсан & уруудсан & хавдсан & халагдсан & харамссан & хүрээлсэн & хөшсөн & хийсгэсэн & хоноглосон & хоригдсон & хорссон & хорьсон & хэвтүүлсэн & хэлмэгдсэн & хэтэрсэн & цухуйсан & шивнэсэн & шилжсэн & ширэлдсэн & шургасан & элдсэн & элссэн & эргүүлсэн & ярайсан & алдарсан & анхаарсан & асгаруулсан & асгасан & балгасан & бахардсан & булаалдсан & гишгүүлсэн & голсон & дургүйцсэн & дэгдсэн & дэмжсэн & дээрэмдсэн & үүдсэн & үүсгэсэн & өргөгдсөн & задруулсан & залгасан & зарсан & зөрчсөн & зовнисон & зодуулсан & зориулагдсан & зочилсон & зурайсан & зэвүүцсэн & зэвсэглэсэн & идүүлсэн & мандуулсан & ноцолдсон & нэвчсэн & нэрсэн & омголтсон & салхидсан & сүйрсэн & сүйтгэсэн & сүрдсэн & сөнөөсөн & сэвэлзсэн & сэжиглэсэн & сэрээсэн & түшсэн & товлосон & тунасан & тунхагласан & туурвисан & угласан & ульсан & ухасхийсэн & хаачсан & хүмүүжсэн & хөгжсөн & хөдөлгөсөн & хийгдсэн & хожсон & хоргодсон & хориглосон & хутгалдсан & хуурсан & хучсан & хэвийсэн & хэвтчихсэн & хэлчихсэн & цэвэрлэсэн & чихсэн & шагнагдсан & шаргалтсан & шархтсан & шүргэсэн & айлтгасан & анхилсан & аргамжсан & арилгасан & бадруулсан & балмагдсан & бариулсан & биелүүлсэн & будилсан & бумбадуулсан & буудалласан & бэртсэн & ганцаардсан & гялалзуулсан & давхарласан & дайлсан & даруулсан & дархалсан & дүүжлэгдсэн & дийлдсэн & донсолгосон & дуулдсан & үдсэн & үнссэн & өвчилсөн & өмсчихсөн & өндийсөн & өргөмжилсөн & өширхсөн & загнасан & занасан & зарцуулсан & зүссэн & зогсчихсон & зуулгасан & зэхсэн & найруулсан & налайсан & нүргэлсэн & нөхцсөн & нозоорсон & оргисон & оршуулсан & савсуулсан & салбарласан & сунгасан & сэмэрсэн & тайвширсан & тайлагдсан & тасалсан & тахисан & толгойлуулсан & томилсон & тормолзсон & тусгаарласан & тэлсэн & унагаасан & устгасан & уулгасан & уярсан & хавьтсан & хайрсан & халцарсан & хамарсан & харамласан & хасагдсан & хатгуулсан & хүндэтгэсэн & хөөцөлдсөн & хийссэн & хожигдсон & хураагдсан & хэвлэсэн & хярсан & хяхарсан & цавчсан & цангасан & царайлсан & цуварсан & чилсэн & чулуудсан & шийтгэсэн & шулуудсан & эдгэрсэн & ятгасан & агуулсан & айлгасан & амтагдсан & амьсгаадсан & арзайсан & багтарсан & балбасан & бараадсан & барилцсан & батнасан & баяжсан & бүдгэрсэн & бүрэлдсэн & биелсэн & босчихсон & буурсан & буучихсан & бэхэлсэн & гайхуулсан & гэгээрсэн & гялбасан & дайруулсан & дүгнэсэн & дүрвэсэн & донсолсон & дутагдсан & дуулгасан & дуусгасан & дэндсэн & дэрлэсэн & жигдэрсэн & заалгасан & залгамжилсан & залгилсан & зандарсан & заншсан & захиалсан & зүүрмэглэсэн & зөгнөсөн & зогсоосон & зоогдсон & зориглосон & зээлсэн & илэрхийлсэн & мөлжсөн & мэлтийсэн & мэлтэлзсэн & мэргэжсэн & мэрсэн & нөлөөлсөн & нийцсэн & нэршсэн & овооролдсон & оччихсон & саасан & савласан & сайртсан & сануулсан & сольсон & сонгосон & сурагласан & суралцсан & суурилсан & сэрийсэн & таалагдсан & тааруулсан & тавигдсан & тавиулсан & таниулсан & тархсан & ташаарсан & түүртсэн & төвлөрсөн & төлөөлсөн & төлсөн & тоолсон & тохуурхсан & турсан & туяарсан & тэгнэсэн & тэтгэсэн & тээсэн & удирдсан & хазсан & хариуцсан & хүрчихсэн & хөгжимдсөн & хөглөрсөн & хөшчихсөн & хилэгнэсэн & хольсон & хоногшсон & хувиргасан & хуримтлуулсан & цөмөрсөн & цойлсон & цоожилсон & цэцэглэсэн & чагнасан & чинэрсэн & шаасан & шагнасан & шалбарсан & шүглэсэн & шоволзсон & шуурсан & шуусан & эвдсэн & эдлүүлсэн & эзлэгдсэн
QGRAM: <PC.PRF-NOM>3371 & <PC.PRF-NOM>1966 & <PC.PRF-NOM>1052 & <PC.PRF-NOM>1044 & <PC.PRF-NOM>543 & <PC.PRF-NOM>417 & <PC.PRF-NOM>398 & <PC.PRF-NOM>312 & <PC.PRF-NOM>291 & <PC.PRF-NOM>282 & <PC.PRF-NOM>278 & <PC.PRF-NOM>252 & <PC.PRF-NOM>232 & <PC.PRF-NOM>225 & <PC.PRF-NOM>204 & <PC.PRF-NOM>179 & <PC.PRF-NOM>176 & <PC.PRF-NOM>155 & <PC.PRF-NOM>144 & <PC.PRF-NOM>143 & <PC.PRF-NOM>131 & <PC.PRF-NOM>128 & <PC.PRF-NOM>120 & <PC.PRF-NOM>117 & <PC.PRF-NOM>117 & <PC.PRF-NOM>113 & <PC.PRF-NOM>109 & <PC.PRF-NOM>108 & <PC.PRF-NOM>106 & <PC.PRF-NOM>103 & <PC.PRF-NOM>97 & <PC.PRF-NOM>97 & <PC.PRF-NOM>94 & <PC.PRF-NOM>91 & <PC.PRF-NOM>90 & <PC.PRF-NOM>87 & <PC.PRF-NOM>86 & <PC.PRF-NOM>85 & <PC.PRF-NOM>84 & <PC.PRF-NOM>81 & <PC.PRF-NOM>78 & <PC.PRF-NOM>77 & <PC.PRF-NOM>72 & <PC.PRF-NOM>71 & <PC.PRF-NOM>69 & <PC.PRF-NOM>68 & <PC.PRF-NOM>67 & <PC.PRF-NOM>67 & <PC.PRF-NOM>64 & <PC.PRF-NOM>63 & <PC.PRF-NOM>63 & <PC.PRF-NOM>62 & <PC.PRF-NOM>62 & <PC.PRF-NOM>62 & <PC.PRF-NOM>60 & <PC.PRF-NOM>60 & <PC.PRF-NOM>59 & <PC.PRF-NOM>58 & <PC.PRF-NOM>58 & <PC.PRF-NOM>57 & <PC.PRF-NOM>57 & <PC.PRF-NOM>57 & <PC.PRF-NOM>56 & <PC.PRF-NOM>55 & <PC.PRF-NOM>55 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>53 & <PC.PRF-NOM>52 & <PC.PRF-NOM>52 & <PC.PRF-NOM>50 & <PC.PRF-NOM>49 & <PC.PRF-NOM>47 & <PC.PRF-NOM>46 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>44 & <PC.PRF-NOM>43 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>41 & <PC.PRF-NOM>41 & <PC.PRF-NOM>40 & <PC.PRF-NOM>39 & <PC.PRF-NOM>39 & <PC.PRF-NOM>39 & <PC.PRF-NOM>38 & <PC.PRF-NOM>37 & <PC.PRF-NOM>37 & <PC.PRF-NOM>37 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>35 & <PC.PRF-NOM>35 & <PC.PRF-NOM>35 & <PC.PRF-NOM>34 & <PC.PRF-NOM>33 & <PC.PRF-NOM>33 & <PC.PRF-NOM>32 & <PC.PRF-NOM>32 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>28 & <PC.PRF-NOM>28 & <PC.PRF-NOM>27 & <PC.PRF-NOM>27 & <PC.PRF-NOM>27 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5
QLEX: <[байх]>3371 & <[болох]>1966 & <[ирэх]>1052 & <[явах]>1044 & <[гарах]>543 & <[хэлэх]>417 & <[орох]>398 & <[барих]>312 & <[суух]>291 & <[тавих]>282 & <[үзэх]>278 & <[бодох]>252 & <[унах]>232 & <[мэдэх]>225 & <[бичих]>204 & <[өмсөх]>179 & <[хүрэх]>176 & <[алдах]>155 & <[орхих]>144 & <[сонсох]>143 & <[очих]>131 & <[ургах]>128 & <[татах]>120 & <[болчихох]>117 & <[тэгэх]>117 & <[эхлэх]>113 & <[буух]>109 & <[ярих]>108 & <[ядрах]>106 & <[гаргах]>103 & <[авчрах]>97 & <[дуулах]>97 & <[өсөх]>94 & <[хэвтэх]>91 & <[сурах]>90 & <[баярлах]>87 & <[болгох]>86 & <[хүлээх]>85 & <[одох]>84 & <[зүүх]>81 & <[дарагдах]>78 & <[хаях]>77 & <[ойлгох]>72 & <[зогсох]>71 & <[хураах]>69 & <[тохиолдох]>68 & <[санах]>67 & <[тусах]>67 & <[удах]>64 & <[уулзах]>63 & <[явуулах]>63 & <[барах]>62 & <[болих]>62 & <[унтах]>62 & <[идэх]>60 & <[санагдах]>60 & <[бүтээх]>59 & <[зорих]>58 & <[шахах]>58 & <[заах]>57 & <[тасрах]>57 & <[шийдэх]>57 & <[гуйх]>56 & <[нийлэх]>55 & <[тогтох]>55 & <[байгуулах]>54 & <[учрах]>54 & <[хүсэх]>54 & <[ядах]>54 & <[орчихох]>53 & <[босох]>52 & <[хайрлах]>52 & <[төгсөх]>50 & <[хонох]>49 & <[шингэх]>47 & <[босгох]>46 & <[дайралдах]>45 & <[төрүүлэх]>45 & <[тулах]>45 & <[хөдлөх]>45 & <[чадах]>45 & <[эзлэх]>44 & <[таарах]>43 & <[зовох]>42 & <[мартах]>42 & <[туулах]>42 & <[харагдах]>42 & <[хүртэх]>42 & <[гомдох]>41 & <[өнгөрүүлэх]>41 & <[гүйцэх]>40 & <[засах]>39 & <[ханилах]>39 & <[цугларах]>39 & <[ирчихэх]>38 & <[бүрхэх]>37 & <[үзүүлэх]>37 & <[өгүүлэх]>37 & <[заяах]>36 & <[зүтгэх]>36 & <[хадгалах]>36 & <[хаягдах]>36 & <[амжих]>35 & <[итгэх]>35 & <[ороох]>35 & <[аврах]>34 & <[буудах]>33 & <[тарих]>33 & <[бэлтгэх]>32 & <[зурах]>32 & <[алдарших]>31 & <[зүүдлэх]>31 & <[олдох]>31 & <[согтох]>31 & <[танилцах]>31 & <[зохиох]>30 & <[нээх]>30 & <[тохирох]>30 & <[эдлэх]>30 & <[суулгах]>29 & <[хадах]>29 & <[хөөгдөх]>29 & <[цохих]>29 & <[асуух]>28 & <[сургах]>28 & <[буцах]>27 & <[үзэгдэх]>27 & <[захих]>27 & <[мандах]>26 & <[мордох]>26 & <[оролдох]>26 & <[оролцох]>26 & <[таних]>26 & <[шарах]>26 & <[бадрах]>25 & <[зугтах]>25 & <[нүүх]>25 & <[сонирхох]>25 & <[унжих]>25 & <[хэлүүлэх]>25 & <[цохиулах]>25 & <[цочих]>25 & <[амрах]>24 & <[асаах]>24 & <[дагуулах]>24 & <[дөхөх]>24 & <[дэвсэх]>24 & <[үүсэх]>24 & <[үйлдэх]>24 & <[онох]>24 & <[унших]>24 & <[хөтлөх]>24 & <[хэлэлцэх]>24 & <[салах]>23 & <[тодрох]>23 & <[унагах]>23 & <[халдах]>23 & <[харвах]>23 & <[холбох]>23 & <[хослох]>23 & <[хэрэглэх]>23 & <[ширтэх]>23 & <[ачих]>22 & <[байлдах]>22 & <[бүрдэх]>22 & <[дайрах]>22 & <[тоглох]>22 & <[унжуулах]>22 & <[урсах]>22 & <[уурлах]>22 & <[хэвлүүлэх]>22 & <[шидэх]>22 & <[эсэргүүцэх]>22 & <[атгах]>21 & <[дурдах]>21 & <[дуугарах]>21 & <[нуух]>21 & <[тааралдах]>21 & <[түрүүлэх]>21 & <[хавчуулах]>21 & <[ханхлах]>21 & <[чиглэх]>21 & <[ялах]>21 & <[алагдах]>20 & <[амлах]>20 & <[булаах]>20 & <[гэрэлтэх]>20 & <[нөмрөх]>20 & <[тэврэх]>20 & <[тэмцэх]>20 & <[хандах]>20 & <[харуулах]>20 & <[ярилцах]>20 & <[ажиллах]>19 & <[барагдах]>19 & <[бүтэх]>19 & <[буулгах]>19 & <[бэлэглэх]>19 & <[гүйх]>19 & <[давхих]>19 & <[үнэртэх]>19 & <[зүдрэх]>19 & <[зугтаах]>19 & <[оногдох]>19 & <[тушаах]>19 & <[харих]>19 & <[хөллөх]>19 & <[холдох]>19 & <[шарлах]>19 & <[айлдах]>18 & <[арилах]>18 & <[бутрах]>18 & <[гишгэх]>18 & <[жаргах]>18 & <[мултрах]>18 & <[ойртох]>18 & <[хайлах]>18 & <[хариулах]>18 & <[хөөрөх]>18 & <[хийчихэх]>18 & <[хурах]>18 & <[алдчихах]>17 & <[аних]>17 & <[байгуулагдах]>17 & <[илгээх]>17 & <[магтах]>17 & <[мэдрэх]>17 & <[мэндлэх]>17 & <[нэрлэх]>17 & <[тойрох]>17 & <[угаах]>17 & <[урагдах]>17 & <[хаах]>17 & <[чичирхийлэх]>17 & <[элэгдэх]>17 & <[яарах]>17 & <[амьдрах]>16 & <[гийх]>16 & <[дүүргэх]>16 & <[довтлох]>16 & <[үсрэх]>16 & <[өртөх]>16 & <[залах]>16 & <[инээх]>16 & <[нэмэгдэх]>16 & <[оволзох]>16 & <[оёх]>16 & <[төөрөх]>16 & <[тулалдах]>16 & <[хэвлэгдэх]>16 & <[цуглуулах]>16 & <[алдагдах]>15 & <[гомдоох]>15 & <[дийлэх]>15 & <[дурлах]>15 & <[дутах]>15 & <[зайлах]>15 & <[зуух]>15 & <[мөрөөдөх]>15 & <[нисэх]>15 & <[орчуулах]>15 & <[сахих]>15 & <[судлах]>15 & <[суурьших]>15 & <[түүх]>15 & <[хагацах]>15 & <[халаах]>15 & <[хучигдах]>15 & <[шингээх]>15 & <[эвдрэх]>15 & <[ажих]>14 & <[бичигдэх]>14 & <[бодогдох]>14 & <[буудуулах]>14 & <[бэлдэх]>14 & <[өөрчлөгдөх]>14 & <[өлгөх]>14 & <[залгих]>14 & <[зангирах]>14 & <[зовоох]>14 & <[олгох]>14 & <[хагарах]>14 & <[хамгаалах]>14 & <[цадах]>14 & <[цуглах]>14 & <[шатах]>14 & <[авахуулах]>13 & <[алаглах]>13 & <[бүслэх]>13 & <[будах]>13 & <[гандах]>13 & <[гүйцэтгэх]>13 & <[намирах]>13 & <[нөхөрлөх]>13 & <[нэвтрэх]>13 & <[нэрвэгдэх]>13 & <[сийлэх]>13 & <[тэмүүлэх]>13 & <[урлах]>13 & <[ухах]>13 & <[холилдох]>13 & <[чимэглэх]>13 & <[чирэх]>13 & <[ширгэх]>13 & <[эзэмших]>13 & <[автагдах]>12 & <[агсах]>12 & <[балрах]>12 & <[барилдах]>12 & <[бүрэх]>12 & <[бололцох]>12 & <[бухимдах]>12 & <[горьдох]>12 & <[гялтганах]>12 & <[дүрслэх]>12 & <[догдлох]>12 & <[үхчихэх]>12 & <[өрөвдөх]>12 & <[өсгөх]>12 & <[зарлах]>12 & <[зэмлэх]>12 & <[идэгдэх]>12 & <[манарах]>12 & <[мэдүүлэх]>12 & <[сүлжих]>12 & <[тосох]>12 & <[тулгарах]>12 & <[умбах]>12 & <[ухаарах]>12 & <[хагалах]>12 & <[хичээх]>12 & <[хугарах]>12 & <[цацах]>12 & <[шалгарах]>12 & <[шигтгэх]>12 & <[эргэлдэх]>12 & <[эрхлэх]>12 & <[эцэх]>12 & <[анзаарах]>11 & <[асах]>11 & <[бахархах]>11 & <[баясах]>11 & <[бүрхэгдэх]>11 & <[гийгүүлэх]>11 & <[гутрах]>11 & <[дааварлах]>11 & <[дамжих]>11 & <[доройтох]>11 & <[өвдөх]>11 & <[өнгөрөөх]>11 & <[өтлөх]>11 & <[зохиогдох]>11 & <[зуурах]>11 & <[мэдэгдэх]>11 & <[наадах]>11 & <[нуугдах]>11 & <[орших]>11 & <[сойх]>11 & <[таргалах]>11 & <[тарах]>11 & <[томдох]>11 & <[тэнэх]>11 & <[унтрах]>11 & <[ургуулах]>11 & <[хожимдох]>11 & <[холбогдох]>11 & <[хувирах]>11 & <[худалдах]>11 & <[хуралдах]>11 & <[цөхрөх]>11 & <[шаардах]>11 & <[шүүмжлэх]>11 & <[эмжих]>11 & <[эмээх]>11 & <[яралзах]>11 & <[аваачих]>10 & <[ажиглах]>10 & <[алхах]>10 & <[амилах]>10 & <[амсах]>10 & <[бууралтах]>10 & <[гөлрөх]>10 & <[далайх]>10 & <[өгчихөх]>10 & <[захирах]>10 & <[ирүүлэх]>10 & <[ичих]>10 & <[муудах]>10 & <[нэхэх]>10 & <[тайлах]>10 & <[тайрах]>10 & <[татагдах]>10 & <[татуулах]>10 & <[түлэх]>10 & <[толгойлох]>10 & <[тохиролцох]>10 & <[тохох]>10 & <[угтах]>10 & <[уужрах]>10 & <[халиурах]>10 & <[хангинах]>10 & <[харлах]>10 & <[хүнгэнэх]>10 & <[хөлөглөх]>10 & <[хөмрөх]>10 & <[хорлох]>10 & <[хороох]>10 & <[хулгайлах]>10 & <[хэмээх]>10 & <[цутгах]>10 & <[ялагдах]>10 & <[атаархах]>9 & <[барьчихах]>9 & <[булах]>9 & <[бэлчих]>9 & <[бялхах]>9 & <[гэмших]>9 & <[гээх]>9 & <[дутаах]>9 & <[үймүүлэх]>9 & <[зодох]>9 & <[зохих]>9 & <[идээших]>9 & <[инээмсэглэх]>9 & <[манах]>9 & <[нурах]>9 & <[нутаглуулах]>9 & <[нэмэх]>9 & <[оргилох]>9 & <[осолдох]>9 & <[савсах]>9 & <[сэргэх]>9 & <[талархах]>9 & <[тасалдах]>9 & <[тогтнох]>9 & <[томилогдох]>9 & <[тулгах]>9 & <[тэмдэглэх]>9 & <[учруулах]>9 & <[хөхрөх]>9 & <[хийлгэх]>9 & <[хэлхэх]>9 & <[цохигдох]>9 & <[чанах]>9 & <[чимэх]>9 & <[чичрэх]>9 & <[шаналах]>9 & <[шүлэглэх]>9 & <[шигдэх]>9 & <[элээх]>9 & <[автах]>8 & <[алжаах]>8 & <[бачимдах]>8 & <[баярлуулах]>8 & <[бишрэх]>8 & <[бужигнах]>8 & <[гэгдэх]>8 & <[даарах]>8 & <[дусах]>8 & <[дуурайх]>8 & <[дэвших]>8 & <[жагсах]>8 & <[жийх]>8 & <[өвөрлөх]>8 & <[өөрчлөх]>8 & <[өшиглөх]>8 & <[замхрах]>8 & <[заяагдах]>8 & <[зүүдлэх]>8 & <[зөөх]>8 & <[зохицох]>8 & <[мөргөх]>8 & <[мухардах]>8 & <[наах]>8 & <[нийлүүлэх]>8 & <[огтлох]>8 & <[ойчих]>8 & <[онгойх]>8 & <[сонсогдох]>8 & <[сэнгэнэх]>8 & <[таах]>8 & <[тараах]>8 & <[түрхэх]>8 & <[туйлдах]>8 & <[тэрслэх]>8 & <[уралдах]>8 & <[уруудах]>8 & <[хавдах]>8 & <[халагдах]>8 & <[харамсах]>8 & <[хүрээлэх]>8 & <[хөших]>8 & <[хийсгэх]>8 & <[хоноглох]>8 & <[хоригдох]>8 & <[хорсох]>8 & <[хорих]>8 & <[хэвтүүлэх]>8 & <[хэлмэгдэх]>8 & <[хэтрэх]>8 & <[цухуйх]>8 & <[шивнэх]>8 & <[шилжих]>8 & <[ширэлдэх]>8 & <[шургах]>8 & <[элдэх]>8 & <[элсэх]>8 & <[эргүүлэх]>8 & <[ярайх]>8 & <[алдрах]>7 & <[анхаарах]>7 & <[асгаруулах]>7 & <[асгах]>7 & <[балгах]>7 & <[бахардах]>7 & <[булаалдах]>7 & <[гишгүүлэх]>7 & <[голох]>7 & <[дургүйцэх]>7 & <[дэгдэх]>7 & <[дэмжих]>7 & <[дээрэмдэх]>7 & <[үүдэх]>7 & <[үүсгэх]>7 & <[өргөгдөх]>7 & <[задруулах]>7 & <[залгах]>7 & <[зарах]>7 & <[зөрчих]>7 & <[зовних]>7 & <[зодуулах]>7 & <[зориулагдах]>7 & <[зочлох]>7 & <[зурайх]>7 & <[зэвүүцэх]>7 & <[зэвсэглэх]>7 & <[идүүлэх]>7 & <[мандуулах]>7 & <[ноцолдох]>7 & <[нэвчих]>7 & <[нэрэх]>7 & <[омголтох]>7 & <[салхидах]>7 & <[сүйрэх]>7 & <[сүйтгэх]>7 & <[сүрдэх]>7 & <[сөнөөх]>7 & <[сэвэлзэх]>7 & <[сэжиглэх]>7 & <[сэрээх]>7 & <[түших]>7 & <[товлох]>7 & <[тунах]>7 & <[тунхаглах]>7 & <[туурвих]>7 & <[углах]>7 & <[улих]>7 & <[ухасхийх]>7 & <[хаачих]>7 & <[хүмүүжих]>7 & <[хөгжих]>7 & <[хөдөлгөх]>7 & <[хийгдэх]>7 & <[хожих]>7 & <[хоргодох]>7 & <[хориглох]>7 & <[хутгалдах]>7 & <[хуурах]>7 & <[хучих]>7 & <[хэвийх]>7 & <[хэвтчихэх]>7 & <[хэлчихэх]>7 & <[цэвэрлэх]>7 & <[чихэх]>7 & <[шагнагдах]>7 & <[шаргалтах]>7 & <[шархтах]>7 & <[шүргэх]>7 & <[айлтгах]>6 & <[анхилах]>6 & <[аргамжих]>6 & <[арилгах]>6 & <[бадруулах]>6 & <[балмагдах]>6 & <[бариулах]>6 & <[биелүүлэх]>6 & <[**будилах]>6 & <[бумбадуулах]>6 & <[буудаллах]>6 & <[бэртэх]>6 & <[ганцаардах]>6 & <[гялалзуулах]>6 & <[давхарлах]>6 & <[дайлах]>6 & <[даруулах]>6 & <[дархлах]>6 & <[дүүжлэгдэх]>6 & <[дийлдэх]>6 & <[донсолгох]>6 & <[дуулдах]>6 & <[үдэх]>6 & <[үнсэх]>6 & <[өвчлөх]>6 & <[өмсчихөх]>6 & <[өндийх]>6 & <[өргөмжлөх]>6 & <[өширхөх]>6 & <[загнах]>6 & <[занах]>6 & <[зарцуулах]>6 & <[зүсэх]>6 & <[зогсчихох]>6 & <[зуулгах]>6 & <[зэхэх]>6 & <[найруулах]>6 & <[налайх]>6 & <[нүргэлэх]>6 & <[нөхцөх]>6 & <[нозоорох]>6 & <[оргих]>6 & <[оршуулах]>6 & <[савсуулах]>6 & <[салбарлах]>6 & <[сунгах]>6 & <[сэмрэх]>6 & <[тайвшрах]>6 & <[тайлагдах]>6 & <[таслах]>6 & <[тахих]>6 & <[толгойлуулах]>6 & <[томилох]>6 & <[тормолзох]>6 & <[тусгаарлах]>6 & <[тэлэх]>6 & <[унагаах]>6 & <[устгах]>6 & <[уулгах]>6 & <[уярах]>6 & <[хавьтах]>6 & <[хайрах]>6 & <[халцрах]>6 & <[хамрах]>6 & <[харамлах]>6 & <[хасагдах]>6 & <[хатгуулах]>6 & <[хүндэтгэх]>6 & <[хөөцөлдөх]>6 & <[хийсэх]>6 & <[хожигдох]>6 & <[хураагдах]>6 & <[хэвлэх]>6 & <[хярах]>6 & <[хяхрах]>6 & <[цавчих]>6 & <[цангах]>6 & <[царайлах]>6 & <[цуврах]>6 & <[чилэх]>6 & <[чулуудах]>6 & <[шийтгэх]>6 & <[шулуудах]>6 & <[эдгэрэх]>6 & <[ятгах]>6 & <[агуулах]>5 & <[айлгах]>5 & <[амтагдах]>5 & <[амьсгаадах]>5 & <[арзайх]>5 & <[багтрах]>5 & <[балбах]>5 & <[бараадах]>5 & <[барилцах]>5 & <[батнах]>5 & <[баяжих]>5 & <[бүдгэрэх]>5 & <[бүрэлдэх]>5 & <[биелэх]>5 & <[босчихох]>5 & <[буурах]>5 & <[**буучихах]>5 & <[бэхлэх]>5 & <[гайхуулах]>5 & <[гэгээрэх]>5 & <[гялбах]>5 & <[дайруулах]>5 & <[дүгнэх]>5 & <[дүрвэх]>5 & <[донслох]>5 & <[дутагдах]>5 & <[дуулгах]>5 & <[дуусгах]>5 & <[дэндэх]>5 & <[дэрлэх]>5 & <[жигдрэх]>5 & <[заалгах]>5 & <[залгамжлах]>5 & <[залгилах]>5 & <[зандрах]>5 & <[занших]>5 & <[захиалах]>5 & <[зүүрмэглэх]>5 & <[зөгнөх]>5 & <[зогсоох]>5 & <[зоогдох]>5 & <[зориглох]>5 & <[зээлэх]>5 & <[илэрхийлэх]>5 & <[мөлжих]>5 & <[мэлтийх]>5 & <[мэлтэлзэх]>5 & <[мэргэжих]>5 & <[мэрэх]>5 & <[нөлөөлөх]>5 & <[нийцэх]>5 & <[нэрших]>5 & <[овооролдох]>5 & <[оччихох]>5 & <[саах]>5 & <[савлах]>5 & <[сайртах]>5 & <[сануулах]>5 & <[солих]>5 & <[сонгох]>5 & <[сураглах]>5 & <[суралцах]>5 & <[суурилах]>5 & <[сэрийх]>5 & <[таалагдах]>5 & <[тааруулах]>5 & <[тавигдах]>5 & <[тавиулах]>5 & <[таниулах]>5 & <[тархах]>5 & <[ташаарах]>5 & <[түүртэх]>5 & <[төвлөрөх]>5 & <[төлөөлөх]>5 & <[төлөх]>5 & <[тоолох]>5 & <[тохуурхах]>5 & <[турах]>5 & <[туяарах]>5 & <[тэгнэх]>5 & <[тэтгэх]>5 & <[тээх]>5 & <[удирдах]>5 & <[хазах]>5 & <[хариуцах]>5 & <[хүрчихэх]>5 & <[хөгжимдөх]>5 & <[хөглөрөх]>5 & <[хөшчихөх]>5 & <[хилэгнэх]>5 & <[холих]>5 & <[хоногших]>5 & <[хувиргах]>5 & <[хуримтлуулах]>5 & <[цөмрөх]>5 & <[цойлох]>5 & <[цоожлох]>5 & <[цэцэглэх]>5 & <[чагнах]>5 & <[чинэрэх]>5 & <[шаах]>5 & <[шагнах]>5 & <[шалбарах]>5 & <[шүглэх]>5 & <[шоволзох]>5 & <[шуурах]>5 & <[шуух]>5 & <[эвдэх]>5 & <[эдлүүлэх]>5 & <[эзлэгдэх]>5
QFLEX: сан & сон & сэн & сан & сан & сэн & сон & ьсан & сан & ьсан & сэн & сон & сан & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сон & сон & сон & сан & сан & сон & сэн & # & сан & ьсан & # & сан & # & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сан & сон & сэн & сон & сэн & сан & сан & сон & сон & сан & сон & сан & сан & сан & сан & сан & сан & ьсон & сан & сэн & сан & сэн & ьсон & сан & сан & # & сэн & сан & сэн & сон & сан & # & сэн & сан & сон & сон & сан & с{U+ø4E9}н & сон & сэн & сон & сан & сэн & сан & # & сан & # & сан & сон & сан & сан & сан & сэн & сон & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сон & # & сан & ьсан & сэн & сан & сан & # & сон & сон & сан & сон & сэн & сон & # & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сон & сон & сон & ьсан & сан & # & сан & сэн & сон & сан & сэн & сан & сон & # & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сэн & сон & сан & # & сэн & сан & # & сан & сан & сан & сон & # & сэн & сэн & сан & сан & сэн & сан & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & # & сэн & сан & сан & сан & сан & сэн & # & # & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & сэн & сэн & сан & сэн & # & сан & сон & сан & ьсан & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & сан & # & сэн & сан & # & сон & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сан & ьсан & сан & сэн & сан & # & # & сэн & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сан & # & сэн & сэн & # & # & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сэн & сон & сон & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сан & сан & сон & сэн & сан & сан & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сан & # & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & # & сан & сэн & сон & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сон & сон & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & сан & сан & сэн & сан & с{U+ø4E9}н & # & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сон & сэн & сэн & сэн & сэн & сан & сан & # & сан & сэн & сон & сан & сон & сан & # & # & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сэн & сан & сэн & сэн & сон & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сэн & # & сэн & сан & сан & сан & сан & сэн & сэн & # & сан & сан & сон & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & # & сон & сан & сэн & сан & сан & сон & сон & сан & сан & сон & сэн & # & сан & сон & сон & сан & сан & сан & # & сан & # & сэн & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & сан & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сэн & сон & сон & сон & сан & # & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & # & сон & сон & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & сэн & сэн & сан & сэн & сон & сон & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & сон & сон & сан & сэн & сан & сан & сон & сон & сан & сэн & сан & # & сэн & сэн & сон & сан & сэн & # & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сан & # & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & лс{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & # & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сон & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сэн & # & сон & сон & сон & сэн & сан & сан & сэн & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сон & сон & сон & ьсон & сэн & сэн & # & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сэн & сэн & сэн & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сон & сэн & сэн & сэн & сэн & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & # & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сон & сэн & сэн & сон & сан & сэн & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сэн & сэн & сон & сан & сан & сан & сан & ьсан & сэн & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сэн & сон & сон & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & # & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & # & сэн & сэн & сон & сан & сэн & сэн & лс{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & лс{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сан & сэн & сон & сан & сэн & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сон & сон & сан & сан & сан & сан & # & # & сан & сан & сан & сан & сон & сон & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & # & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сон & сан & сэн & сан & # & сан & сан & сан & # & сэн & сан & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сон & сан & # & # & сан & сэн & сан & сан & сэн & сэн & # & сан & сан & сан & сэн & сэн & # & сан & # & сан & # & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сон & сон & сон & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сон & сон & сан & сан & сан & сан & ьсон & сон & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сэн & ьсон & сон & сан & сан & # & сон & # & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сон & сан & сан & сэн & сэн & сэн
REVWORD: насйаб & нослоб & нэсри & насвя & насраг & нэслэх & носро & насьраб & насуус & насьват & нэсз}FA40+U{ & носдоб & насану & нэсдэм & нэсчиб & н}9E40+U{ссм}9E40+U{ & нэср}FA40+U{х & насдла & носихро & носснос & носчо & насагру & настат & носхичлоб & нэсгэт & нэслэхэ & насууб & насьря & насрадя & насаграг & насричва & наслууд & н}9E40+U{сс}9E40+U{ & нэствэх & насрус & насалряаб & носоглоб & нэсээл}FA40+U{х & носдо & нэс}FA40+U{}FA40+U{з & насдгарад & насяах & носоглйо & носсгоз & насаарух & носдлоихот & насанас & нассут & насду & насзлуу & наслуувя & насраб & носьлоб & настну & нэсди & насдганас & нэсээт}FA40+U{б & носьроз & насхаш & насааз & насрасат & нэсдйиш & насйуг & нэслйин & ностгот & наслуугйаб & насричу & нэсс}FA40+U{х & насдя & носхичро & носсоб & насалрйах & н}9E40+U{ссг}9E40+U{т & носонох & нэсэгниш & носогсоб & насдларйад & нэсл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & наслут & н}9E40+U{сл}9E40+U{д}9E40+U{х & насдач & нэслэзэ & насраат & носвоз & настрам & наслуут & насдгарах & нэстр}FA40+U{х & носдмог & нэсл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & нэсцй}FA40+U{г & нассаз & наслинах & насралгуц & нэсхичри & нэсхр}FA40+U{б & нэсл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & насаяаз & нэсэгт}FA40+U{з & наслагдах & насдгяах & насжма & нэсэгти & носооро & насрава & насдууб & насьрат & нэсэгтлэб & насруз & насшрадла & нэслэд}FA40+U{}FA40+U{з & носдло & ностгос & насцлинат & носоихоз & нэсээн & носрихот & нэслэдэ & насаглуус & насдах & н}9E40+U{сдг}9E40+U{}9E40+U{х & носихоц & насууса & насагрус & насцуб & нэсдгэз}FA40+U{ & насихаз & насднам & носдром & носдлоро & носцлоро & насьнат & насраш & насрадаб & настгуз & нэс}FA40+U{}FA40+U{н & носхринос & насжну & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лэх & наслуихоц & носчоц & насрама & насааса & наслуугад & н}9E40+U{сх}9E40+U{д & нэссвэд & нэсс}FA40+U{}FA40+U{ & нэсдлй}FA40+U{ & носоно & насшну & н}9E40+U{сл}9E40+U{т}9E40+U{х & нэсцлэлэх & наслас & носродот & насагану & насдлах & насаврах & нособлох & нослосох & нэсэлгэрэх & нэстриш & насча & насдлйаб & нэсдр}FA40+U{б & насрйад & носолгот & наслуужну & нассру & насалруу & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лвэх & нэсдиш & нэсц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & насагта & насдруд & насрагууд & насуун & насдлараат & нэсл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & наслуучвах & наслахнах & нэсэлгич & насля & насдгала & насалма & насаалуб & нэстлэрэг & н}9E40+U{ср}9E40+U{м}9E40+U{н & нэсрэвэт & нэсцмэт & насднах & наслуурах & насцлиря & насаллижа & насдгараб & нэст}FA40+U{б & насаглууб & нэсэлгэлэб & нэсй}FA40+U{г & насихвад & нэстрэн}FA40+U{ & нэсрэд}FA40+U{з & насаатгуз & носдгоно & насаашут & насьрах & н}9E40+U{с}9E40+U{лл}9E40+U{х & носдлох & насалраш & насдлйа & наслира & насратуб & нэсэгшиг & насаграж & насратлум & нострйо & наслйах & наслуирах & н}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{х & нэсхичйих & насрух & насхичдла & насьна & насдгалуугйаб & нэсээгли & настгам & нэсрэдэм & нэслэднэм & нэсэлрэн & носрйот & насаагу & насдгару & насаах & нэслйихричич & нэсдгэлэ & насрая & насрадьма & нэсйиг & нэсэгр}FA40+U{}FA40+U{д & нослотвод & нэсрэс}FA40+U{ & н}9E40+U{стр}9E40+U{ & наслаз & нэсээни & нэсдгэмэн & носзлово & нос}1540+U{о & н}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{т & насдлалут & нэсдгэлвэх & наслуулгуц & насдгадла & носоодмог & нэслйид & насалруд & настуд & наслйаз & насууз & н}9E40+U{сд}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & нэссин & наслуучро & насихас & насладус & насшьруус & нэс}FA40+U{}FA40+U{т & насцагах & насаалах & насдгичух & нэсээгниш & нэсрэдвэ & насжа & нэсдгичиб & носдгодоб & наслуудууб & нэсдлэб & н}9E40+U{сдг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{гл}9E40+U{ & насиглаз & насригназ & носоовоз & носогло & насрагах & наслаагмах & насдац & насалгуц & насташ & наслуухава & насалгала & нэслэс}FA40+U{б & насдуб & насднаг & нэсэгтэцй}FA40+U{г & насриман & н}9E40+U{с}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{н & нэсрэтвэн & нэсдгэврэн & нэслйис & нэсл}FA40+U{}FA40+U{мэт & насалру & насху & носдлилох & нэсэлгэмич & нэсрич & нэсэгриш & нэсшмэзэ & насдгатва & нассга & насралаб & насдлираб & нэср}FA40+U{б & носцлолоб & насдмихуб & носдьрог & насанагтляг & нэслэср}FA40+U{д & нослодгод & нэсхичх}FA40+U{ & н}9E40+U{сдв}9E40+U{р}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{гс}9E40+U{ & насалраз & нэсэлмэз & нэсдгэди & насранам & нэсл}FA40+U{}FA40+U{дэм & нэсжл}FA40+U{с & носсот & насраглут & насабму & насрааху & наслагах & нэсээчих & насрагух & насцац & насраглаш & нэсэгтгиш & нэсдлэгрэ & нэслэхрэ & нэсцэ & насраазна & насса & насхрахаб & нассяаб & нэсдгэхр}FA40+U{б & нэсл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & насратуг & насалраваад & насжмад & ностйород & н}9E40+U{сдв}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & н}9E40+U{сл}9E40+U{т}9E40+U{ & носдгоихоз & насрууз & нэсдгэдэм & насдаан & насдгуун & носшро & носйос & наслаграт & насрат & носдмот & нэсэнэт & насратну & наслуугру & носдмижох & носдгоблох & насривух & насдладух & насдларух & н}9E40+U{ср}9E40+U{х}9E40+U{ц & насдрааш & нэслижм}FA40+U{}FA40+U{ш & нэсжмэ & нэсээмэ & насзларя & насчаава & насалгижа & насхла & наслима & нассма & настларууб & н}9E40+U{ср}9E40+U{л}9E40+U{г & насйалад & н}9E40+U{схичг}9E40+U{ & насрихаз & нэсл}FA40+U{}FA40+U{ри & нэсчи & насдуум & нэсхэн & наслйат & насрйат & насдгатат & наслуутат & нэсл}FA40+U{т & нослйоглот & носцлорихот & носхот & настгу & насрижуу & насруилах & насанигнах & насалрах & нэсэнэгн}FA40+U{х & н}9E40+U{с}9E40+U{лг}9E40+U{л}9E40+U{х & н}9E40+U{ср}9E40+U{м}9E40+U{х & носолрох & носоорох & наслйаглух & нэсээмэх & насагтуц & насдгаля & насхраата & насхичьраб & наслуб & нэсчлэб & насхляб & нэсшмэг & нэсээг & насаатуд & нэсл}FA40+U{}FA40+U{мй}FA40+U{ & носдоз & носихоз & нэсшээди & нэсэлгэсмээни & насанам & насрун & наслуулгатун & нэсмэн & нослигро & носдлосо & нассвас & нэсэгрэс & насхралат & насдласат & носонтгот & носдголимот & насаглут & нэсэлгэдмэт & наслуурчу & н}9E40+U{ср}9E40+U{х}9E40+U{х & нэсэглйих & нэсхлэх & носдгихоц & наснач & нэсмич & нэсричич & насланаш & нэсэлгэл}FA40+U{ш & нэсдгиш & нэсээлэ & наства & насаажла & насдмичаб & наслуулряаб & нэсришиб & насангижуб & нэсдгэг & насраад & нассуд & насйарууд & нэсшвэд & нассгаж & нэсйиж & н}9E40+U{с}9E40+U{лр}9E40+U{в}9E40+U{ & н}9E40+U{сличр}9E40+U{}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{лгиш}9E40+U{ & насрахмаз & насдгаяаз & нэсэлд}FA40+U{}FA40+U{з & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{з & носцихоз & н}9E40+U{с}9E40+U{гр}9E40+U{м & насдрахум & насаан & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лйин & нослотго & носчйо & носйогно & носдгоснос & нэсэнэгнэс & насаат & насаарат & нэсхр}FA40+U{т & насдлйут & нэслэсрэт & насдлару & насдууру & насдвах & насдгалах & нассмарах & нэслээр}FA40+U{х & н}9E40+U{сш}9E40+U{х & нэсэгсйих & носолгонох & носдгирох & носсрох & носьрох & нэсл}FA40+U{}FA40+U{твэх & нэсдгэмлэх & нэсрэтэх & насйухуц & нэсэнвиш & нэсжлиш & нэсдлэриш & насагруш & нэсдлэ & нэсслэ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{грэ & насйаря & насрадла & насраахна & наслуурагса & насагса & насаглаб & насдрахаб & насдлаалуб & нэсл}FA40+U{}FA40+U{гшиг & нослог & нэсцй}FA40+U{груд & нэсдгэд & нэсжмэд & нэсдмэрээд & нэсд}FA40+U{}FA40+U{ & нэсэгс}FA40+U{}FA40+U{ & н}9E40+U{сдг}9E40+U{гр}9E40+U{ & наслуурдаз & насаглаз & насраз & н}9E40+U{счр}9E40+U{з & носинвоз & наслуудоз & насдгалуироз & носличоз & насйаруз & нэсц}FA40+U{}FA40+U{вэз & нэсэлгэсвэз & нэсл}FA40+U{}FA40+U{ди & наслууднам & носдлоцон & нэсчвэн & нэсрэн & ностлогмо & насдихлас & нэсрй}FA40+U{с & нэсэгтй}FA40+U{с & нэсдр}FA40+U{с & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{с & нэсзлэвэс & нэсэлгижэс & нэсээрэс & нэсш}FA40+U{т & носолвот & насанут & насалгахнут & насивруут & насалгу & насьлу & нэсйихсаху & насчаах & нэсж}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & н}9E40+U{сжг}9E40+U{х & н}9E40+U{с}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & нэсдгйих & носжох & носдогрох & носолгирох & насдлагтух & насруух & насчух & нэсйивэх & нэсхичтвэх & нэсхичлэх & нэсэлрэвэц & нэсхич & насдгангаш & настлаграш & настхраш & нэсэгр}FA40+U{ш & насагтлйа & наслихна & насжмагра & насаглира & наслуурдаб & насдгамлаб & наслуираб & нэсл}FA40+U{}FA40+U{леиб & наслидуб & наслуудабмуб & насалладууб & нэстрэб & насдраацнаг & наслуузлаляг & насалрахвад & наслйад & наслуурад & наслахрад & нэсдгэлж}FA40+U{}FA40+U{д & нэсдлйид & носоглоснод & насдлууд & нэсд}FA40+U{ & нэссн}FA40+U{ & н}9E40+U{сличв}9E40+U{ & н}9E40+U{схичсм}9E40+U{ & н}9E40+U{сйидн}9E40+U{ & н}9E40+U{слижм}9E40+U{гр}9E40+U{ & н}9E40+U{схриш}9E40+U{ & насангаз & насаназ & наслууцраз & нэсс}FA40+U{з & носхичсгоз & насаглууз & нэсхэз & наслуурйан & насйалан & нэслэгр}FA40+U{н & н}9E40+U{сцх}9E40+U{н & носроозон & носигро & наслуушро & наслуусвас & насалраблас & насагнус & нэсрэмэс & насришвйат & насдгалйат & насласат & насихат & наслуулйоглот & нослимот & носзломрот & насалраагсут & нэслэт & насаагану & насагтсу & насаглуу & насряу & настьвах & насрйах & насрацлах & насрамах & насалмарах & насдгасах & наслуугтах & нэсэгтэдн}FA40+U{х & н}9E40+U{сдл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & нэссйих & носдгижох & насдгаарух & нэсэлвэх & насрях & насрахях & насчвац & насагнац & наслйарац & насравуц & нэслич & насдуулуч & нэсэгтйиш & насдуулуш & нэсрэгдэ & насагтя & наслууга & насаглйа & насдгатма & насдаагсьма & насйазра & насратгаб & насаблаб & насдаараб & насцлираб & насантаб & насжяаб & нэсрэгд}FA40+U{б & нэсдлэр}FA40+U{б & нэслеиб & носхичсоб & насрууб & насхичууб & нэслэхэб & наслуухйаг & нэсрээгэг & насабляг & наслуурйад & нэсэнг}FA40+U{д & нэсэвр}FA40+U{д & нослоснод & насдгатуд & насаглууд & насагсууд & нэсднэд & нэсэлрэд & нэсрэдгиж & насаглааз & наслижмаглаз & наслиглаз & насрадназ & насшназ & наслаихаз & нэсэлгэмр}FA40+U{}FA40+U{з & н}9E40+U{с}9E40+U{нг}9E40+U{з & носоосгоз & носдгооз & носолгироз & нэслээз & нэслйихрэли & н}9E40+U{сжл}9E40+U{м & нэсйитлэм & нэсзлэтлэм & нэсжэгрэм & нэсрэм & н}9E40+U{сл}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н & нэсцйин & нэсшрэн & носдлороово & носхиччо & насаас & насалвас & настрйас & наслуунас & носьлос & носогнос & насалгарус & насцларус & наслируус & нэсйирэс & насдгалаат & наслуураат & насдгиват & наслуиват & наслуинат & насхрат & насраашат & нэстр}FA40+U{}FA40+U{т & н}9E40+U{ср}9E40+U{лв}9E40+U{т & н}9E40+U{сл}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & н}9E40+U{сл}9E40+U{т & нослоот & насхруухот & насрут & насраяут & нэсэнгэт & нэсэгтэт & нэсээт & насдриду & насзах & насцуирах & нэсхичр}FA40+U{х & н}9E40+U{сдмижг}9E40+U{х & н}9E40+U{ср}9E40+U{лг}9E40+U{х & н}9E40+U{схичш}9E40+U{х & нэсэнгэлих & носьлох & носшгонох & насагривух & наслуултмирух & н}9E40+U{ср}9E40+U{м}9E40+U{ц & нослйоц & нослижооц & нэсэлгэцэц & насангач & нэсрэнич & насааш & насангаш & насраблаш & нэсэлг}FA40+U{ш & носзловош & насрууш & насууш & нэсдвэ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лдэ & нэсдгэлзэ
FREQ: 24480
FREQALL: 27346
RANG: 7
QWORDF: <байсан>3371 & <болсон>1966 & <ирсэн>1052 & <явсан>1044 & <гарсан>543 & <хэлсэн>417 & <орсон>398 & <барьсан>312 & <суусан>291 & <тавьсан>282 & <үзсэн>278 & <бодсон>252 & <унасан>232 & <мэдсэн>225 & <бичсэн>204 & <өмссөн>179 & <хүрсэн>176 & <алдсан>155 & <орхисон>144 & <сонссон>143 & <очсон>131 & <ургасан>128 & <татсан>120 & <болчихсон>117 & <тэгсэн>117 & <эхэлсэн>113 & <буусан>109 & <ярьсан>108 & <ядарсан>106 & <гаргасан>103 & <авчирсан>97 & <дуулсан>97 & <өссөн>94 & <хэвтсэн>91 & <сурсан>90 & <баярласан>87 & <болгосон>86 & <хүлээсэн>85 & <одсон>84 & <зүүсэн>81 & <дарагдсан>78 & <хаясан>77 & <ойлгосон>72 & <зогссон>71 & <хураасан>69 & <тохиолдсон>68 & <санасан>67 & <туссан>67 & <удсан>64 & <уулзсан>63 & <явуулсан>63 & <барсан>62 & <больсон>62 & <унтсан>62 & <идсэн>60 & <санагдсан>60 & <бүтээсэн>59 & <зорьсон>58 & <шахсан>58 & <заасан>57 & <тасарсан>57 & <шийдсэн>57 & <гуйсан>56 & <нийлсэн>55 & <тогтсон>55 & <байгуулсан>54 & <учирсан>54 & <хүссэн>54 & <ядсан>54 & <орчихсон>53 & <боссон>52 & <хайрласан>52 & <төгссөн>50 & <хоносон>49 & <шингэсэн>47 & <босгосон>46 & <дайралдсан>45 & <төрүүлсэн>45 & <тулсан>45 & <хөдөлсөн>45 & <чадсан>45 & <эзэлсэн>44 & <таарсан>43 & <зовсон>42 & <мартсан>42 & <туулсан>42 & <харагдсан>42 & <хүртсэн>42 & <гомдсон>41 & <өнгөрүүлсэн>41 & <гүйцсэн>40 & <зассан>39 & <ханилсан>39 & <цугларсан>39 & <ирчихсэн>38 & <бүрхсэн>37 & <үзүүлсэн>37 & <өгүүлсэн>37 & <заяасан>36 & <зүтгэсэн>36 & <хадгалсан>36 & <хаягдсан>36 & <амжсан>35 & <итгэсэн>35 & <ороосон>35 & <аварсан>34 & <буудсан>33 & <тарьсан>33 & <бэлтгэсэн>32 & <зурсан>32 & <алдаршсан>31 & <зүүдэлсэн>31 & <олдсон>31 & <согтсон>31 & <танилцсан>31 & <зохиосон>30 & <нээсэн>30 & <тохирсон>30 & <эдэлсэн>30 & <суулгасан>29 & <хадсан>29 & <хөөгдсөн>29 & <цохисон>29 & <асуусан>28 & <сургасан>28 & <буцсан>27 & <үзэгдсэн>27 & <захисан>27 & <мандсан>26 & <мордсон>26 & <оролдсон>26 & <оролцсон>26 & <таньсан>26 & <шарсан>26 & <бадарсан>25 & <зугтсан>25 & <нүүсэн>25 & <сонирхсон>25 & <унжсан>25 & <хэлүүлсэн>25 & <цохиулсан>25 & <цочсон>25 & <амарсан>24 & <асаасан>24 & <дагуулсан>24 & <дөхсөн>24 & <дэвссэн>24 & <үүссэн>24 & <үйлдсэн>24 & <оносон>24 & <уншсан>24 & <хөтөлсөн>24 & <хэлэлцсэн>24 & <салсан>23 & <тодорсон>23 & <унагасан>23 & <халдсан>23 & <харвасан>23 & <холбосон>23 & <хосолсон>23 & <хэрэглэсэн>23 & <ширтсэн>23 & <ачсан>22 & <байлдсан>22 & <бүрдсэн>22 & <дайрсан>22 & <тоглосон>22 & <унжуулсан>22 & <урссан>22 & <уурласан>22 & <хэвлүүлсэн>22 & <шидсэн>22 & <эсэргүүцсэн>22 & <атгасан>21 & <дурдсан>21 & <дуугарсан>21 & <нуусан>21 & <тааралдсан>21 & <түрүүлсэн>21 & <хавчуулсан>21 & <ханхалсан>21 & <чиглэсэн>21 & <ялсан>21 & <алагдсан>20 & <амласан>20 & <булаасан>20 & <гэрэлтсэн>20 & <нөмөрсөн>20 & <тэвэрсэн>20 & <тэмцсэн>20 & <хандсан>20 & <харуулсан>20 & <ярилцсан>20 & <ажилласан>19 & <барагдсан>19 & <бүтсэн>19 & <буулгасан>19 & <бэлэглэсэн>19 & <гүйсэн>19 & <давхисан>19 & <үнэртсэн>19 & <зүдэрсэн>19 & <зугтаасан>19 & <оногдсон>19 & <тушаасан>19 & <харьсан>19 & <хөллөсөн>19 & <холдсон>19 & <шарласан>19 & <айлдсан>18 & <арилсан>18 & <бутарсан>18 & <гишгэсэн>18 & <жаргасан>18 & <мултарсан>18 & <ойртсон>18 & <хайлсан>18 & <хариулсан>18 & <хөөрсөн>18 & <хийчихсэн>18 & <хурсан>18 & <алдчихсан>17 & <аньсан>17 & <байгуулагдсан>17 & <илгээсэн>17 & <магтсан>17 & <мэдэрсэн>17 & <мэндэлсэн>17 & <нэрлэсэн>17 & <тойрсон>17 & <угаасан>17 & <урагдсан>17 & <хаасан>17 & <чичирхийлсэн>17 & <элэгдсэн>17 & <яарсан>17 & <амьдарсан>16 & <гийсэн>16 & <дүүргэсэн>16 & <довтолсон>16 & <үсэрсэн>16 & <өртсөн>16 & <залсан>16 & <инээсэн>16 & <нэмэгдсэн>16 & <оволзсон>16 & <оёсон>16 & <төөрсөн>16 & <тулалдсан>16 & <хэвлэгдсэн>16 & <цуглуулсан>16 & <алдагдсан>15 & <гомдоосон>15 & <дийлсэн>15 & <дурласан>15 & <дутсан>15 & <зайлсан>15 & <зуусан>15 & <мөрөөдсөн>15 & <ниссэн>15 & <орчуулсан>15 & <сахисан>15 & <судалсан>15 & <суурьшсан>15 & <түүсэн>15 & <хагацсан>15 & <халаасан>15 & <хучигдсан>15 & <шингээсэн>15 & <эвдэрсэн>15 & <ажсан>14 & <бичигдсэн>14 & <бодогдсон>14 & <буудуулсан>14 & <бэлдсэн>14 & <өөрчлөгдсөн>14 & <өлгөсөн>14 & <залгисан>14 & <зангирсан>14 & <зовоосон>14 & <олгосон>14 & <хагарсан>14 & <хамгаалсан>14 & <цадсан>14 & <цугласан>14 & <шатсан>14 & <авахуулсан>13 & <алагласан>13 & <бүсэлсэн>13 & <будсан>13 & <гандсан>13 & <гүйцэтгэсэн>13 & <намирсан>13 & <нөхөрлөсөн>13 & <нэвтэрсэн>13 & <нэрвэгдсэн>13 & <сийлсэн>13 & <тэмүүлсэн>13 & <урласан>13 & <ухсан>13 & <холилдсон>13 & <чимэглэсэн>13 & <чирсэн>13 & <ширгэсэн>13 & <эзэмшсэн>13 & <автагдсан>12 & <агссан>12 & <баларсан>12 & <барилдсан>12 & <бүрсэн>12 & <бололцсон>12 & <бухимдсан>12 & <горьдсон>12 & <гялтганасан>12 & <дүрсэлсэн>12 & <догдолсон>12 & <үхчихсэн>12 & <өрөвдсөн>12 & <өсгөсөн>12 & <зарласан>12 & <зэмлэсэн>12 & <идэгдсэн>12 & <манарсан>12 & <мэдүүлсэн>12 & <сүлжсэн>12 & <тоссон>12 & <тулгарсан>12 & <умбасан>12 & <ухаарсан>12 & <хагалсан>12 & <хичээсэн>12 & <хугарсан>12 & <цацсан>12 & <шалгарсан>12 & <шигтгэсэн>12 & <эргэлдсэн>12 & <эрхэлсэн>12 & <эцсэн>12 & <анзаарсан>11 & <ассан>11 & <бахархсан>11 & <баяссан>11 & <бүрхэгдсэн>11 & <гийгүүлсэн>11 & <гутарсан>11 & <дааварласан>11 & <дамжсан>11 & <доройтсон>11 & <өвдсөн>11 & <өнгөрөөсөн>11 & <өтөлсөн>11 & <зохиогдсон>11 & <зуурсан>11 & <мэдэгдсэн>11 & <наадсан>11 & <нуугдсан>11 & <оршсон>11 & <сойсон>11 & <таргалсан>11 & <тарсан>11 & <томдсон>11 & <тэнэсэн>11 & <унтарсан>11 & <ургуулсан>11 & <хожимдсон>11 & <холбогдсон>11 & <хувирсан>11 & <худалдсан>11 & <хуралдсан>11 & <цөхөрсөн>11 & <шаардсан>11 & <шүүмжилсэн>11 & <эмжсэн>11 & <эмээсэн>11 & <яралзсан>11 & <аваачсан>10 & <ажигласан>10 & <алхсан>10 & <амилсан>10 & <амссан>10 & <бууралтсан>10 & <гөлөрсөн>10 & <далайсан>10 & <өгчихсөн>10 & <захирсан>10 & <ирүүлсэн>10 & <ичсэн>10 & <муудсан>10 & <нэхсэн>10 & <тайлсан>10 & <тайрсан>10 & <татагдсан>10 & <татуулсан>10 & <түлсэн>10 & <толгойлсон>10 & <тохиролцсон>10 & <тохсон>10 & <угтсан>10 & <уужирсан>10 & <халиурсан>10 & <хангинасан>10 & <харласан>10 & <хүнгэнэсэн>10 & <хөлөглөсөн>10 & <хөмөрсөн>10 & <хорлосон>10 & <хороосон>10 & <хулгайлсан>10 & <хэмээсэн>10 & <цутгасан>10 & <ялагдсан>10 & <атаархсан>9 & <барьчихсан>9 & <булсан>9 & <бэлчсэн>9 & <бялхсан>9 & <гэмшсэн>9 & <гээсэн>9 & <дутаасан>9 & <үймүүлсэн>9 & <зодсон>9 & <зохисон>9 & <идээшсэн>9 & <инээмсэглэсэн>9 & <манасан>9 & <нурсан>9 & <нутаглуулсан>9 & <нэмсэн>9 & <оргилсон>9 & <осолдсон>9 & <савссан>9 & <сэргэсэн>9 & <талархсан>9 & <тасалдсан>9 & <тогтносон>9 & <томилогдсон>9 & <тулгасан>9 & <тэмдэглэсэн>9 & <учруулсан>9 & <хөхөрсөн>9 & <хийлгэсэн>9 & <хэлхсэн>9 & <цохигдсон>9 & <чансан>9 & <чимсэн>9 & <чичирсэн>9 & <шаналсан>9 & <шүлэглэсэн>9 & <шигдсэн>9 & <элээсэн>9 & <автсан>8 & <алжаасан>8 & <бачимдсан>8 & <баярлуулсан>8 & <биширсэн>8 & <бужигнасан>8 & <гэгдсэн>8 & <даарсан>8 & <дуссан>8 & <дуурайсан>8 & <дэвшсэн>8 & <жагссан>8 & <жийсэн>8 & <өвөрлөсөн>8 & <өөрчилсөн>8 & <өшиглөсөн>8 & <замхарсан>8 & <заяагдсан>8 & <зүүдлэсэн>8 & <зөөсөн>8 & <зохицсон>8 & <мөргөсөн>8 & <мухардсан>8 & <наасан>8 & <нийлүүлсэн>8 & <огтолсон>8 & <ойчсон>8 & <онгойсон>8 & <сонсогдсон>8 & <сэнгэнэсэн>8 & <таасан>8 & <тараасан>8 & <түрхсэн>8 & <туйлдсан>8 & <тэрсэлсэн>8 & <уралдсан>8 & <уруудсан>8 & <хавдсан>8 & <халагдсан>8 & <харамссан>8 & <хүрээлсэн>8 & <хөшсөн>8 & <хийсгэсэн>8 & <хоноглосон>8 & <хоригдсон>8 & <хорссон>8 & <хорьсон>8 & <хэвтүүлсэн>8 & <хэлмэгдсэн>8 & <хэтэрсэн>8 & <цухуйсан>8 & <шивнэсэн>8 & <шилжсэн>8 & <ширэлдсэн>8 & <шургасан>8 & <элдсэн>8 & <элссэн>8 & <эргүүлсэн>8 & <ярайсан>8 & <алдарсан>7 & <анхаарсан>7 & <асгаруулсан>7 & <асгасан>7 & <балгасан>7 & <бахардсан>7 & <булаалдсан>7 & <гишгүүлсэн>7 & <голсон>7 & <дургүйцсэн>7 & <дэгдсэн>7 & <дэмжсэн>7 & <дээрэмдсэн>7 & <үүдсэн>7 & <үүсгэсэн>7 & <өргөгдсөн>7 & <задруулсан>7 & <залгасан>7 & <зарсан>7 & <зөрчсөн>7 & <зовнисон>7 & <зодуулсан>7 & <зориулагдсан>7 & <зочилсон>7 & <зурайсан>7 & <зэвүүцсэн>7 & <зэвсэглэсэн>7 & <идүүлсэн>7 & <мандуулсан>7 & <ноцолдсон>7 & <нэвчсэн>7 & <нэрсэн>7 & <омголтсон>7 & <салхидсан>7 & <сүйрсэн>7 & <сүйтгэсэн>7 & <сүрдсэн>7 & <сөнөөсөн>7 & <сэвэлзсэн>7 & <сэжиглэсэн>7 & <сэрээсэн>7 & <түшсэн>7 & <товлосон>7 & <тунасан>7 & <тунхагласан>7 & <туурвисан>7 & <угласан>7 & <ульсан>7 & <ухасхийсэн>7 & <хаачсан>7 & <хүмүүжсэн>7 & <хөгжсөн>7 & <хөдөлгөсөн>7 & <хийгдсэн>7 & <хожсон>7 & <хоргодсон>7 & <хориглосон>7 & <хутгалдсан>7 & <хуурсан>7 & <хучсан>7 & <хэвийсэн>7 & <хэвтчихсэн>7 & <хэлчихсэн>7 & <цэвэрлэсэн>7 & <чихсэн>7 & <шагнагдсан>7 & <шаргалтсан>7 & <шархтсан>7 & <шүргэсэн>7 & <айлтгасан>6 & <анхилсан>6 & <аргамжсан>6 & <арилгасан>6 & <бадруулсан>6 & <балмагдсан>6 & <бариулсан>6 & <биелүүлсэн>6 & <будилсан>6 & <бумбадуулсан>6 & <буудалласан>6 & <бэртсэн>6 & <ганцаардсан>6 & <гялалзуулсан>6 & <давхарласан>6 & <дайлсан>6 & <даруулсан>6 & <дархалсан>6 & <дүүжлэгдсэн>6 & <дийлдсэн>6 & <донсолгосон>6 & <дуулдсан>6 & <үдсэн>6 & <үнссэн>6 & <өвчилсөн>6 & <өмсчихсөн>6 & <өндийсөн>6 & <өргөмжилсөн>6 & <өширхсөн>6 & <загнасан>6 & <занасан>6 & <зарцуулсан>6 & <зүссэн>6 & <зогсчихсон>6 & <зуулгасан>6 & <зэхсэн>6 & <найруулсан>6 & <налайсан>6 & <нүргэлсэн>6 & <нөхцсөн>6 & <нозоорсон>6 & <оргисон>6 & <оршуулсан>6 & <савсуулсан>6 & <салбарласан>6 & <сунгасан>6 & <сэмэрсэн>6 & <тайвширсан>6 & <тайлагдсан>6 & <тасалсан>6 & <тахисан>6 & <толгойлуулсан>6 & <томилсон>6 & <тормолзсон>6 & <тусгаарласан>6 & <тэлсэн>6 & <унагаасан>6 & <устгасан>6 & <уулгасан>6 & <уярсан>6 & <хавьтсан>6 & <хайрсан>6 & <халцарсан>6 & <хамарсан>6 & <харамласан>6 & <хасагдсан>6 & <хатгуулсан>6 & <хүндэтгэсэн>6 & <хөөцөлдсөн>6 & <хийссэн>6 & <хожигдсон>6 & <хураагдсан>6 & <хэвлэсэн>6 & <хярсан>6 & <хяхарсан>6 & <цавчсан>6 & <цангасан>6 & <царайлсан>6 & <цуварсан>6 & <чилсэн>6 & <чулуудсан>6 & <шийтгэсэн>6 & <шулуудсан>6 & <эдгэрсэн>6 & <ятгасан>6 & <агуулсан>5 & <айлгасан>5 & <амтагдсан>5 & <амьсгаадсан>5 & <арзайсан>5 & <багтарсан>5 & <балбасан>5 & <бараадсан>5 & <барилцсан>5 & <батнасан>5 & <баяжсан>5 & <бүдгэрсэн>5 & <бүрэлдсэн>5 & <биелсэн>5 & <босчихсон>5 & <буурсан>5 & <буучихсан>5 & <бэхэлсэн>5 & <гайхуулсан>5 & <гэгээрсэн>5 & <гялбасан>5 & <дайруулсан>5 & <дүгнэсэн>5 & <дүрвэсэн>5 & <донсолсон>5 & <дутагдсан>5 & <дуулгасан>5 & <дуусгасан>5 & <дэндсэн>5 & <дэрлэсэн>5 & <жигдэрсэн>5 & <заалгасан>5 & <залгамжилсан>5 & <залгилсан>5 & <зандарсан>5 & <заншсан>5 & <захиалсан>5 & <зүүрмэглэсэн>5 & <зөгнөсөн>5 & <зогсоосон>5 & <зоогдсон>5 & <зориглосон>5 & <зээлсэн>5 & <илэрхийлсэн>5 & <мөлжсөн>5 & <мэлтийсэн>5 & <мэлтэлзсэн>5 & <мэргэжсэн>5 & <мэрсэн>5 & <нөлөөлсөн>5 & <нийцсэн>5 & <нэршсэн>5 & <овооролдсон>5 & <оччихсон>5 & <саасан>5 & <савласан>5 & <сайртсан>5 & <сануулсан>5 & <сольсон>5 & <сонгосон>5 & <сурагласан>5 & <суралцсан>5 & <суурилсан>5 & <сэрийсэн>5 & <таалагдсан>5 & <тааруулсан>5 & <тавигдсан>5 & <тавиулсан>5 & <таниулсан>5 & <тархсан>5 & <ташаарсан>5 & <түүртсэн>5 & <төвлөрсөн>5 & <төлөөлсөн>5 & <төлсөн>5 & <тоолсон>5 & <тохуурхсан>5 & <турсан>5 & <туяарсан>5 & <тэгнэсэн>5 & <тэтгэсэн>5 & <тээсэн>5 & <удирдсан>5 & <хазсан>5 & <хариуцсан>5 & <хүрчихсэн>5 & <хөгжимдсөн>5 & <хөглөрсөн>5 & <хөшчихсөн>5 & <хилэгнэсэн>5 & <хольсон>5 & <хоногшсон>5 & <хувиргасан>5 & <хуримтлуулсан>5 & <цөмөрсөн>5 & <цойлсон>5 & <цоожилсон>5 & <цэцэглэсэн>5 & <чагнасан>5 & <чинэрсэн>5 & <шаасан>5 & <шагнасан>5 & <шалбарсан>5 & <шүглэсэн>5 & <шоволзсон>5 & <шуурсан>5 & <шуусан>5 & <эвдсэн>5 & <эдлүүлсэн>5 & <эзлэгдсэн>5
GRAMFORM: PC.PRF-NOM
LEXEMA: [байх] & [болох] & [ирэх] & [явах] & [гарах] & [хэлэх] & [орох] & [барих] & [суух] & [тавих] & [үзэх] & [бодох] & [унах] & [мэдэх] & [бичих] & [өмсөх] & [хүрэх] & [алдах] & [орхих] & [сонсох] & [очих] & [ургах] & [татах] & [болчихох] & [тэгэх] & [эхлэх] & [буух] & [ярих] & [ядрах] & [гаргах] & [авчрах] & [дуулах] & [өсөх] & [хэвтэх] & [сурах] & [баярлах] & [болгох] & [хүлээх] & [одох] & [зүүх] & [дарагдах] & [хаях] & [ойлгох] & [зогсох] & [хураах] & [тохиолдох] & [санах] & [тусах] & [удах] & [уулзах] & [явуулах] & [барах] & [болих] & [унтах] & [идэх] & [санагдах] & [бүтээх] & [зорих] & [шахах] & [заах] & [тасрах] & [шийдэх] & [гуйх] & [нийлэх] & [тогтох] & [байгуулах] & [учрах] & [хүсэх] & [ядах] & [орчихох] & [босох] & [хайрлах] & [төгсөх] & [хонох] & [шингэх] & [босгох] & [дайралдах] & [төрүүлэх] & [тулах] & [хөдлөх] & [чадах] & [эзлэх] & [таарах] & [зовох] & [мартах] & [туулах] & [харагдах] & [хүртэх] & [гомдох] & [өнгөрүүлэх] & [гүйцэх] & [засах] & [ханилах] & [цугларах] & [ирчихэх] & [бүрхэх] & [үзүүлэх] & [өгүүлэх] & [заяах] & [зүтгэх] & [хадгалах] & [хаягдах] & [амжих] & [итгэх] & [ороох] & [аврах] & [буудах] & [тарих] & [бэлтгэх] & [зурах] & [алдарших] & [зүүдлэх] & [олдох] & [согтох] & [танилцах] & [зохиох] & [нээх] & [тохирох] & [эдлэх] & [суулгах] & [хадах] & [хөөгдөх] & [цохих] & [асуух] & [сургах] & [буцах] & [үзэгдэх] & [захих] & [мандах] & [мордох] & [оролдох] & [оролцох] & [таних] & [шарах] & [бадрах] & [зугтах] & [нүүх] & [сонирхох] & [унжих] & [хэлүүлэх] & [цохиулах] & [цочих] & [амрах] & [асаах] & [дагуулах] & [дөхөх] & [дэвсэх] & [үүсэх] & [үйлдэх] & [онох] & [унших] & [хөтлөх] & [хэлэлцэх] & [салах] & [тодрох] & [унагах] & [халдах] & [харвах] & [холбох] & [хослох] & [хэрэглэх] & [ширтэх] & [ачих] & [байлдах] & [бүрдэх] & [дайрах] & [тоглох] & [унжуулах] & [урсах] & [уурлах] & [хэвлүүлэх] & [шидэх] & [эсэргүүцэх] & [атгах] & [дурдах] & [дуугарах] & [нуух] & [тааралдах] & [түрүүлэх] & [хавчуулах] & [ханхлах] & [чиглэх] & [ялах] & [алагдах] & [амлах] & [булаах] & [гэрэлтэх] & [нөмрөх] & [тэврэх] & [тэмцэх] & [хандах] & [харуулах] & [ярилцах] & [ажиллах] & [барагдах] & [бүтэх] & [буулгах] & [бэлэглэх] & [гүйх] & [давхих] & [үнэртэх] & [зүдрэх] & [зугтаах] & [оногдох] & [тушаах] & [харих] & [хөллөх] & [холдох] & [шарлах] & [айлдах] & [арилах] & [бутрах] & [гишгэх] & [жаргах] & [мултрах] & [ойртох] & [хайлах] & [хариулах] & [хөөрөх] & [хийчихэх] & [хурах] & [алдчихах] & [аних] & [байгуулагдах] & [илгээх] & [магтах] & [мэдрэх] & [мэндлэх] & [нэрлэх] & [тойрох] & [угаах] & [урагдах] & [хаах] & [чичирхийлэх] & [элэгдэх] & [яарах] & [амьдрах] & [гийх] & [дүүргэх] & [довтлох] & [үсрэх] & [өртөх] & [залах] & [инээх] & [нэмэгдэх] & [оволзох] & [оёх] & [төөрөх] & [тулалдах] & [хэвлэгдэх] & [цуглуулах] & [алдагдах] & [гомдоох] & [дийлэх] & [дурлах] & [дутах] & [зайлах] & [зуух] & [мөрөөдөх] & [нисэх] & [орчуулах] & [сахих] & [судлах] & [суурьших] & [түүх] & [хагацах] & [халаах] & [хучигдах] & [шингээх] & [эвдрэх] & [ажих] & [бичигдэх] & [бодогдох] & [буудуулах] & [бэлдэх] & [өөрчлөгдөх] & [өлгөх] & [залгих] & [зангирах] & [зовоох] & [олгох] & [хагарах] & [хамгаалах] & [цадах] & [цуглах] & [шатах] & [авахуулах] & [алаглах] & [бүслэх] & [будах] & [гандах] & [гүйцэтгэх] & [намирах] & [нөхөрлөх] & [нэвтрэх] & [нэрвэгдэх] & [сийлэх] & [тэмүүлэх] & [урлах] & [ухах] & [холилдох] & [чимэглэх] & [чирэх] & [ширгэх] & [эзэмших] & [автагдах] & [агсах] & [балрах] & [барилдах] & [бүрэх] & [бололцох] & [бухимдах] & [горьдох] & [гялтганах] & [дүрслэх] & [догдлох] & [үхчихэх] & [өрөвдөх] & [өсгөх] & [зарлах] & [зэмлэх] & [идэгдэх] & [манарах] & [мэдүүлэх] & [сүлжих] & [тосох] & [тулгарах] & [умбах] & [ухаарах] & [хагалах] & [хичээх] & [хугарах] & [цацах] & [шалгарах] & [шигтгэх] & [эргэлдэх] & [эрхлэх] & [эцэх] & [анзаарах] & [асах] & [бахархах] & [баясах] & [бүрхэгдэх] & [гийгүүлэх] & [гутрах] & [дааварлах] & [дамжих] & [доройтох] & [өвдөх] & [өнгөрөөх] & [өтлөх] & [зохиогдох] & [зуурах] & [мэдэгдэх] & [наадах] & [нуугдах] & [орших] & [сойх] & [таргалах] & [тарах] & [томдох] & [тэнэх] & [унтрах] & [ургуулах] & [хожимдох] & [холбогдох] & [хувирах] & [худалдах] & [хуралдах] & [цөхрөх] & [шаардах] & [шүүмжлэх] & [эмжих] & [эмээх] & [яралзах] & [аваачих] & [ажиглах] & [алхах] & [амилах] & [амсах] & [бууралтах] & [гөлрөх] & [далайх] & [өгчихөх] & [захирах] & [ирүүлэх] & [ичих] & [муудах] & [нэхэх] & [тайлах] & [тайрах] & [татагдах] & [татуулах] & [түлэх] & [толгойлох] & [тохиролцох] & [тохох] & [угтах] & [уужрах] & [халиурах] & [хангинах] & [харлах] & [хүнгэнэх] & [хөлөглөх] & [хөмрөх] & [хорлох] & [хороох] & [хулгайлах] & [хэмээх] & [цутгах] & [ялагдах] & [атаархах] & [барьчихах] & [булах] & [бэлчих] & [бялхах] & [гэмших] & [гээх] & [дутаах] & [үймүүлэх] & [зодох] & [зохих] & [идээших] & [инээмсэглэх] & [манах] & [нурах] & [нутаглуулах] & [нэмэх] & [оргилох] & [осолдох] & [савсах] & [сэргэх] & [талархах] & [тасалдах] & [тогтнох] & [томилогдох] & [тулгах] & [тэмдэглэх] & [учруулах] & [хөхрөх] & [хийлгэх] & [хэлхэх] & [цохигдох] & [чанах] & [чимэх] & [чичрэх] & [шаналах] & [шүлэглэх] & [шигдэх] & [элээх] & [автах] & [алжаах] & [бачимдах] & [баярлуулах] & [бишрэх] & [бужигнах] & [гэгдэх] & [даарах] & [дусах] & [дуурайх] & [дэвших] & [жагсах] & [жийх] & [өвөрлөх] & [өөрчлөх] & [өшиглөх] & [замхрах] & [заяагдах] & [зүүдлэх] & [зөөх] & [зохицох] & [мөргөх] & [мухардах] & [наах] & [нийлүүлэх] & [огтлох] & [ойчих] & [онгойх] & [сонсогдох] & [сэнгэнэх] & [таах] & [тараах] & [түрхэх] & [туйлдах] & [тэрслэх] & [уралдах] & [уруудах] & [хавдах] & [халагдах] & [харамсах] & [хүрээлэх] & [хөших] & [хийсгэх] & [хоноглох] & [хоригдох] & [хорсох] & [хорих] & [хэвтүүлэх] & [хэлмэгдэх] & [хэтрэх] & [цухуйх] & [шивнэх] & [шилжих] & [ширэлдэх] & [шургах] & [элдэх] & [элсэх] & [эргүүлэх] & [ярайх] & [алдрах] & [анхаарах] & [асгаруулах] & [асгах] & [балгах] & [бахардах] & [булаалдах] & [гишг{U+04AF}үлэх] & [голох] & [дургүйцэх] & [дэгдэх] & [дэмжих] & [дээрэмдэх] & [үүдэх] & [үүсгэх] & [өргөгдөх] & [задруулах] & [залгах] & [зарах] & [зөрчих] & [зовних] & [зодуулах] & [зориулагдах] & [зочлох] & [зурайх] & [зэвүүцэх] & [зэвсэглэх] & [идүүлэх] & [мандуулах] & [ноцолдох] & [нэвчих] & [нэрэх] & [омголтох] & [салхидах] & [сүйрэх] & [сүйтгэх] & [сүрдэх] & [сөнөөх] & [сэвэлзэх] & [сэжиглэх] & [сэрээх] & [түших] & [товлох] & [тунах] & [тунхаглах] & [туурвих] & [углах] & [улих] & [ухасхийх] & [хаачих] & [хүмүүжих] & [хөгжих] & [хөдөлгөх] & [хийгдэх] & [хожих] & [хоргодох] & [хориглох] & [хутгалдах] & [хуурах] & [хучих] & [хэвийх] & [хэвтчихэх] & [хэлчихэх] & [цэвэрлэх] & [чихэх] & [шагнагдах] & [шаргалтах] & [шархтах] & [шүргэх] & [айлтгах] & [анхилах] & [аргамжих] & [арилгах] & [бадруулах] & [балмагдах] & [бариулах] & [биелүүлэх] & [**будилах] & [бумбадуулах] & [буудаллах] & [бэртэх] & [ганцаардах] & [гялалзуулах] & [давхарлах] & [дайлах] & [даруулах] & [дархлах] & [дүүжлэгдэх] & [дийлдэх] & [донсолгох] & [дуулдах] & [үдэх] & [үнсэх] & [өвчлөх] & [өмсчихөх] & [өндийх] & [өргөмжлөх] & [өширхөх] & [загнах] & [занах] & [зарцуулах] & [зүсэх] & [зогсчихох] & [зуулгах] & [зэхэх] & [найруулах] & [налайх] & [нүргэлэх] & [нөхцөх] & [нозоорох] & [оргих] & [оршуулах] & [савсуулах] & [салбарлах] & [сунгах] & [сэмрэх] & [тайвшрах] & [тайлагдах] & [таслах] & [тахих] & [толгойлуулах] & [томилох] & [тормолзох] & [тусгаарлах] & [тэлэх] & [унагаах] & [устгах] & [уулгах] & [уярах] & [хавьтах] & [хайрах] & [халцрах] & [хамрах] & [харамлах] & [хасагдах] & [хатгуулах] & [хүндэтгэх] & [хөөцөлдөх] & [хийсэх] & [хожигдох] & [хураагдах] & [хэвлэх] & [хярах] & [хяхрах] & [цавчих] & [цангах] & [царайлах] & [цуврах] & [чилэх] & [чулуудах] & [шийтгэх] & [шулуудах] & [эдгэрэх] & [ятгах] & [агуулах] & [айлгах] & [амтагдах] & [амьсгаадах] & [арзайх] & [багтрах] & [балбах] & [бараадах] & [барилцах] & [батнах] & [баяжих] & [бүдгэрэх] & [бүрэлдэх] & [биелэх] & [босчихох] & [буурах] & [**буучихах] & [бэхлэх] & [гайхуулах] & [гэгээрэх] & [гялбах] & [дайруулах] & [дүгнэх] & [дүрвэх] & [донслох] & [дутагдах] & [дуулгах] & [дуусгах] & [дэндэх] & [дэрлэх] & [жигдрэх] & [заалгах] & [залгамжлах] & [залгилах] & [зандрах] & [занших] & [захиалах] & [зүүрмэглэх] & [зөгнөх] & [зогсоох] & [зоогдох] & [зориглох] & [зээлэх] & [илэрхийлэх] & [мөлжих] & [мэлтийх] & [мэлтэлзэх] & [мэргэжих] & [мэрэх] & [нөлөөлөх] & [нийцэх] & [нэрших] & [овооролдох] & [оччихох] & [саах] & [савлах] & [сайртах] & [сануулах] & [солих] & [сонгох] & [сураглах] & [суралцах] & [суурилах] & [сэрийх] & [таалагдах] & [тааруулах] & [тавигдах] & [тавиулах] & [таниулах] & [тархах] & [ташаарах] & [түүртэх] & [төвлөрөх] & [төлөөл{U+04E9}х] & [төлөх] & [тоолох] & [тохуурхах] & [турах] & [туяарах] & [тэгнэх] & [тэтгэх] & [тээх] & [удирдах] & [хазах] & [хариуцах] & [хүрчихэх] & [хөгжимдөх] & [хөглөрөх] & [хөшчихөх] & [хилэгнэх] & [холих] & [хоногших] & [хувиргах] & [хуримтлуулах] & [цөмрөх] & [цойлох] & [цоожлох] & [цэцэглэх] & [чагнах] & [чинэрэх] & [шаах] & [шагнах] & [шалбарах] & [шүглэх] & [шоволзох] & [шуурах] & [шуух] & [эвдэх] & [эдлүүлэх] & [эзлэгдэх]
WORDFORM: гэсэн & хийсэн & айсан & уусан & алсан & уясан & үүрсэн & боосон & урсан & халсан & хорсон & эрсэн & улайсан & уурсан & савсан & урьсан & цайсан & амсан
QGRAM: <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>2417 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>424 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>67 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>57 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>50 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>50 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>38 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>33 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>33 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>24 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>24 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>24 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>15 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>15 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>11 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>11 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>9 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>6
QLEX: <[гэсэх]@[гэх]>2417 & <[хийсэх]@[хийх]>424 & <[айсах]@[айх]>67 & <[уусах]@[уух]>57 & <[алсах]@[алах]>50 & <[уясах]@[уях]>50 & <[үүрсэх]@[үүрэх]>38 & <[боосох]@[боох]>33 & <[урсах]@[урах]>33 & <[халсах]@[халах]>24 & <[хорсох]@[хорох]>24 & <[эрсэх]@[эрэх]>24 & <[улайсах]@[улайх]>15 & <[уурсах]@[уурах]>15 & <[савсах]@[савах]>11 & <[урьсах]@[урих]>11 & <[цайсах]@[цайх]>9 & <[амсах]@[амах]>6
QFLEX: н;сэн & н;сэн & н;сан & н;сан & н;сан & н;сан & н;сэн & н;сон & н;сан & н;сан & н;сон & н;сэн & н;сан & н;сан & н;сан & н;ьсан & н;сан & н;сан
REVWORD: нэсэг & нэсйих & насйа & насуу & насла & насяу & нэср}FA40+U{}FA40+U{ & носооб & насру & наслах & носрох & нэсрэ & насйалу & насруу & насвас & насьру & насйац & насма
FREQ: 3308
FREQALL: 3412
RANG: 44
QWORDF: <гэсэн>2417 & <хийсэн>424 & <айсан>67 & <уусан>57 & <алсан>50 & <уясан>50 & <үүрсэн>38 & <боосон>33 & <урсан>33 & <халсан>24 & <хорсон>24 & <эрсэн>24 & <улайсан>15 & <уурсан>15 & <савсан>11 & <урьсан>11 & <цайсан>9 & <амсан>6
GRAMFORM: CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [гэсэх]@[гэх] & [хийсэх]@[хийх] & [айсах]@[айх] & [уусах]@[уух] & [алсах]@[алах] & [уясах]@[уях] & [үүрсэх]@[үүрэх] & [боосох]@[боох] & [урсах]@[урах] & [халсах]@[халах] & [хорсох]@[хорох] & [эрсэх]@[эрэх] & [улайсах]@[улайх] & [уурсах]@[уурах] & [савсах]@[савах] & [урьсах]@[урих] & [цайсах]@[цайх] & [амсах]@[амах]
WORDFORM: харсан & агсан & түгсэн & үүсэн
QGRAM: <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>326 & <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>36 & <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>14 & <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>9
QLEX: <[харсан]@[харсах]@[харах]>326 & <[агсан]@[агсах]@[агах]>36 & <[түгсэн]@[түгсэх]@[түгэх]>14 & <[үүсэн]@[үүсэх]@[үүх]>9
QFLEX: ø;н;сан & ø;н;сан & ø;н;сэн & ø;н;сэн
REVWORD: насрах & насга & нэсг}FA40+U{т & нэс}FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 385
FREQALL: 393
RANG: 141
QWORDF: <харсан>326 & <агсан>36 & <түгсэн>14 & <үүсэн>9
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [харсан]@[харсах]@[харах] & [агсан]@[агсах]@[агах] & [түгсэн]@[түгсэх]@[түгэх] & [үүсэн]@[үүсэх]@[үүх]
WORDFORM: олсон & дэвсэн
QGRAM: <REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>172 & <REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>25
QLEX: <[олс(он)]@[олсох]@[олох]>172 & <[дэвс(эн)]@[дэвсэх]@[дэвэх]>25
QFLEX: ø;н;сон & ø;н;сэн
REVWORD: носло & нэсвэд
FREQ: 197
FREQALL: 199
RANG: 180
QWORDF: <олсон>172 & <дэвсэн>25
GRAMFORM: REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [олс(он)]@[олсох]@[олох] & [дэвс(эн)]@[дэвсэх]@[дэвэх]
WORDFORM: элсэн
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>85
QLEX: <[элсэн]@[элс(эн)]@[элсэх]@[элэх]>85
QFLEX: ø;ø;н;сэн
REVWORD: нэслэ
FREQ: 85
FREQALL: 103
RANG: 243
QWORDF: <элсэн>85
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [элсэн]@[элс(эн)]@[элсэх]@[элэх]
WORDFORM: төрсөн & яасан & өнгөрсөн & үлдсэн & дайсан & үхсэн & гайхсан & баригдсан & дассан & үргэлжилсэн & гялалзсан & дууссан & үлдээсэн & хүргэсэн & оруулсан & сандарсан & хатсан & чанасан & дүүрсэн & хуучирсан & дагасан & сэрсэн & уйлсан & даасан & нэгдсэн & зангидсан & зориулсан & дуудсан & дэлгэрсэн & дэлгэсэн & өлссөн & тогтоосон & болзсон & наалдсан & үрэгдсэн & тэжээсэн & хатгасан & асгарсан & буцалсан & задарсан & сөнөсөн & ардчилсан & борлосон & дадсан & зөвшөөрсөн & норсон & хөлдсөн & ангайсан & үргэсэн & оргосон & ханасан & уйдсан & хөлөрсөн & урвасан & хайсан & эргэсэн & багтаасан & дарлагдсан & доромжилсон & зайсан & овоолсон & самнасан & сарвайсан & суларсан & багтсан & галзуурсан & доромжлогдсон & үлээсэн & орхигдсон & эрчилсэн & жингэнэсэн & мөхсөн & сульдсан & хатаасан & хоцрогдсон & арчсан & гадарласан & дүрэлзсэн & үндэслэсэн & тэгширсэн & цогцолсон & аргадсан & боловсруулсан & дууриасан & онгосон & улайрсан & улайссан & хохирсон & цуцсан & энхрийлсэн & гологдсон & даалгасан & жимийсэн & үймсэн & ирлэсэн & мартагдсан & төлөвлөсөн & улангассан & хөгширсөн & хэрсэн & шоолсон
QGRAM: <NOM@PC.PRF-NOM>466 & <NOM@PC.PRF-NOM>423 & <NOM@PC.PRF-NOM>340 & <NOM@PC.PRF-NOM>237 & <NOM@PC.PRF-NOM>195 & <NOM@PC.PRF-NOM>193 & <NOM@PC.PRF-NOM>75 & <NOM@PC.PRF-NOM>60 & <NOM@PC.PRF-NOM>59 & <NOM@PC.PRF-NOM>54 & <NOM@PC.PRF-NOM>52 & <NOM@PC.PRF-NOM>50 & <NOM@PC.PRF-NOM>50 & <NOM@PC.PRF-NOM>49 & <NOM@PC.PRF-NOM>46 & <NOM@PC.PRF-NOM>46 & <NOM@PC.PRF-NOM>45 & <NOM@PC.PRF-NOM>45 & <NOM@PC.PRF-NOM>36 & <NOM@PC.PRF-NOM>30 & <NOM@PC.PRF-NOM>29 & <NOM@PC.PRF-NOM>28 & <NOM@PC.PRF-NOM>28 & <NOM@PC.PRF-NOM>27 & <NOM@PC.PRF-NOM>26 & <NOM@PC.PRF-NOM>25 & <NOM@PC.PRF-NOM>25 & <NOM@PC.PRF-NOM>24 & <NOM@PC.PRF-NOM>24 & <NOM@PC.PRF-NOM>22 & <NOM@PC.PRF-NOM>21 & <NOM@PC.PRF-NOM>21 & <NOM@PC.PRF-NOM>20 & <NOM@PC.PRF-NOM>20 & <NOM@PC.PRF-NOM>19 & <NOM@PC.PRF-NOM>17 & <NOM@PC.PRF-NOM>17 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>14 & <NOM@PC.PRF-NOM>14 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>12 & <NOM@PC.PRF-NOM>12 & <NOM@PC.PRF-NOM>11 & <NOM@PC.PRF-NOM>11 & <NOM@PC.PRF-NOM>11 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5
QLEX: <[төрсөн]@[төрөх]>466 & <[яасан]@[яах]>423 & <[өнгөрсөн]@[өнгөрөх]>340 & <[үлдсэн]@[үлдэх]>237 & <[дайсан]@[дайх]>195 & <[үхсэн]@[үхэх]>193 & <[гайхсан]@[гайхах]>75 & <[баригдсан]@[баригдах]>60 & <[дассан]@[дасах]>59 & <[үргэлжилсэн]@[үргэлжлэх]>54 & <[гялалзсан]@[гялалзах]>52 & <[дууссан]@[дуусах]>50 & <[үлдээсэн]@[үлдээх]>50 & <[хүргэсэн]@[хүргэх]>49 & <[оруулсан]@[оруулах]>46 & <[сандарсан]@[сандрах]>46 & <[хатсан]@[хатах]>45 & <[чанасан]@[чанах]>45 & <[дүүрсэн]@[дүүрэх]>36 & <[хуучирсан]@[хуучрах]>30 & <[дагасан]@[дагах]>29 & <[сэрсэн]@[сэрэх]>28 & <[уйлсан]@[уйлах]>28 & <[даасан]@[даах]>27 & <[нэгдсэн]@[нэгдэх]>26 & <[зангидсан]@[зангидах]>25 & <[зориулсан]@[зориулах]>25 & <[дуудсан]@[дуудах]>24 & <[дэлгэрсэн]@[дэлгэрэх]>24 & <[дэлгэсэн]@[дэлгэх]>22 & <[өлссөн]@[өлсөх]>21 & <[тогтоосон]@[тогтоох]>21 & <[болзсон]@[болзох]>20 & <[наалдсан]@[наалдах]>20 & <[үрэгдсэн]@[үрэгдэх]>19 & <[тэжээсэн]@[тэжээх]>17 & <[хатгасан]@[хатгах]>17 & <[асгарсан]@[асгарах]>16 & <[буцалсан]@[буцлах]>16 & <[задарсан]@[задрах]>16 & <[сөнөсөн]@[сөнөх]>16 & <[ардчилсан]@[ардчилах]>15 & <[борлосон]@[борлох]>15 & <[дадсан]@[дадах]>15 & <[зөвшөөрсөн]@[зөвшөөрөх]>15 & <[норсон]@[норох]>14 & <[хөлдсөн]@[хөлдөх]>14 & <[ангайсан]@[ангайх]>13 & <[үргэсэн]@[үргэх]>13 & <[оргосон]@[оргох]>13 & <[ханасан]@[ханах]>13 & <[уйдсан]@[уйдах]>12 & <[хөлөрсөн]@[хөлрөх]>12 & <[урвасан]@[урвах]>11 & <[хайсан]@[хайх]>11 & <[эргэсэн]@[эргэх]>11 & <[багтаасан]@[багтаах]>10 & <[дарлагдсан]@[дарлагдах]>10 & <[доромжилсон]@[доромжлох]>10 & <[зайсан]@[зайх]>10 & <[овоолсон]@[овоолох]>10 & <[самнасан]@[самнах]>10 & <[сарвайсан]@[сарвайх]>10 & <[суларсан]@[сулрах]>10 & <[багтсан]@[багтах]>9 & <[галзуурсан]@[галзуурах]>9 & <[доромжлогдсон]@[доромжлогдох]>9 & <[үлээсэн]@[үлээх]>9 & <[орхигдсон]@[орхигдох]>9 & <[эрчилсэн]@[эрчлэх]>9 & <[жингэнэсэн]@[жингэнэх]>8 & <[мөхсөн]@[мөхөх]>8 & <[сульдсан]@[сульдах]>8 & <[хатаасан]@[хатаах]>8 & <[хоцрогдсон]@[хоцрогдох]>8 & <[арчсан]@[арчих]>7 & <[гадарласан]@[гадарлах]>7 & <[дүрэлзсэн]@[дүрэлзэх]>7 & <[үндэслэсэн]@[үндэслэх]>7 & <[тэгширсэн]@[тэгшрэх]>7 & <[цогцолсон]@[цогцлох]>7 & <[аргадсан]@[аргадах]>6 & <[боловсруулсан]@[боловсруулах]>6 & <[дууриасан]@[дууриах]>6 & <[онгосон]@[онгох]>6 & <[улайрсан]@[улайрах]>6 & <[улайссан]@[улайсах]>6 & <[хохирсон]@[хохирох]>6 & <[цуцсан]@[цуцах]>6 & <[энхрийлсэн]@[энхрийлэх]>6 & <[гологдсон]@[гологдох]>5 & <[даалгасан]@[даалгах]>5 & <[жимийсэн]@[жимийх]>5 & <[үймсэн]@[үймэх]>5 & <[ирлэсэн]@[ирлэх]>5 & <[мартагдсан]@[мартагдах]>5 & <[төлөвлөсөн]@[төлөвлөх]>5 & <[улангассан]@[улангасах]>5 & <[хөгширсөн]@[хөгшрөх]>5 & <[хэрсэн]@[хэрэх]>5 & <[шоолсон]@[шоолох]>5
QFLEX: ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сэн & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сон & ø;сон & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сон & ø;сан & # & ø;сон & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сэн & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сэн & ø;сон & ø;сэн & ø;сэн & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сэн & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сэн & ø;сон & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сэн & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сэн & ø;сон
REVWORD: н}9E40+U{ср}9E40+U{т & насая & н}9E40+U{ср}9E40+U{гн}9E40+U{ & нэсдл}FA40+U{ & насйад & нэсх}FA40+U{ & насхйаг & насдгираб & нассад & нэслижлэгр}FA40+U{ & насзлаляг & нассууд & нэсээдл}FA40+U{ & нэсэгр}FA40+U{х & наслууро & насраднас & настах & насанач & нэср}FA40+U{}FA40+U{д & насричуух & насагад & нэсрэс & наслйу & насаад & нэсдгэн & насдигназ & наслуироз & насдууд & нэсрэглэд & нэсэглэд & н}9E40+U{ссл}9E40+U{ & носоотгот & носзлоб & насдлаан & нэсдгэр}FA40+U{ & нэсээжэт & насагтах & насрагса & наслацуб & насрадаз & н}9E40+U{с}9E40+U{н}9E40+U{с & насличдра & носолроб & насдад & н}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & носрон & н}9E40+U{сдл}9E40+U{х & насйагна & нэсэгр}FA40+U{ & носогро & насанах & насдйу & н}9E40+U{ср}9E40+U{л}9E40+U{х & насавру & насйах & нэсэгрэ & насаатгаб & насдгалрад & нослижмород & насйаз & нослоово & насанмас & насйаврас & насралус & настгаб & насруузлаг & носдголжмород & нэсээл}FA40+U{ & носдгихро & нэсличрэ & нэсэнэгниж & н}9E40+U{сх}9E40+U{м & насдьлус & насаатах & носдгорцох & насчра & насалрадаг & нэсзлэр}FA40+U{д & нэсэлсэдн}FA40+U{ & нэсришгэт & нослоцгоц & насдагра & наслуурсволоб & насаирууд & носогно & насрйалу & нассйалу & носрихох & насцуц & нэслйирхнэ & носдголог & насаглаад & нэсйимиж & нэсмй}FA40+U{ & нэсэлри & насдгатрам & н}9E40+U{с}9E40+U{лв}9E40+U{л}9E40+U{т & нассагналу & н}9E40+U{сришг}9E40+U{х & нэсрэх & нослоош
FREQ: 3530
FREQALL: 3875
RANG: 39
QWORDF: <төрсөн>466 & <яасан>423 & <өнгөрсөн>340 & <үлдсэн>237 & <дайсан>195 & <үхсэн>193 & <гайхсан>75 & <баригдсан>60 & <дассан>59 & <үргэлжилсэн>54 & <гялалзсан>52 & <дууссан>50 & <үлдээсэн>50 & <хүргэсэн>49 & <оруулсан>46 & <сандарсан>46 & <хатсан>45 & <чанасан>45 & <дүүрсэн>36 & <хуучирсан>30 & <дагасан>29 & <сэрсэн>28 & <уйлсан>28 & <даасан>27 & <нэгдсэн>26 & <зангидсан>25 & <зориулсан>25 & <дуудсан>24 & <дэлгэрсэн>24 & <дэлгэсэн>22 & <өлссөн>21 & <тогтоосон>21 & <болзсон>20 & <наалдсан>20 & <үрэгдсэн>19 & <тэжээсэн>17 & <хатгасан>17 & <асгарсан>16 & <буцалсан>16 & <задарсан>16 & <сөнөсөн>16 & <ардчилсан>15 & <борлосон>15 & <дадсан>15 & <зөвшөөрсөн>15 & <норсон>14 & <хөлдсөн>14 & <ангайсан>13 & <үргэсэн>13 & <оргосон>13 & <ханасан>13 & <уйдсан>12 & <хөлөрсөн>12 & <урвасан>11 & <хайсан>11 & <эргэсэн>11 & <багтаасан>10 & <дарлагдсан>10 & <доромжилсон>10 & <зайсан>10 & <овоолсон>10 & <самнасан>10 & <сарвайсан>10 & <суларсан>10 & <багтсан>9 & <галзуурсан>9 & <доромжлогдсон>9 & <үлээсэн>9 & <орхигдсон>9 & <эрчилсэн>9 & <жингэнэсэн>8 & <мөхсөн>8 & <сульдсан>8 & <хатаасан>8 & <хоцрогдсон>8 & <арчсан>7 & <гадарласан>7 & <дүрэлзсэн>7 & <үндэслэсэн>7 & <тэгширсэн>7 & <цогцолсон>7 & <аргадсан>6 & <боловсруулсан>6 & <дууриасан>6 & <онгосон>6 & <улайрсан>6 & <улайссан>6 & <хохирсон>6 & <цуцсан>6 & <энхрийлсэн>6 & <гологдсон>5 & <даалгасан>5 & <жимийсэн>5 & <үймсэн>5 & <ирлэсэн>5 & <мартагдсан>5 & <төлөвлөсөн>5 & <улангассан>5 & <хөгширсөн>5 & <хэрсэн>5 & <шоолсон>5
GRAMFORM: NOM@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [төрсөн]@[төрөх] & [яасан]@[яах] & [өнгөрсөн]@[өнгөрөх] & [үлдсэн]@[үлдэх] & [дайсан]@[дайх] & [үхсэн]@[үхэх] & [гайхсан]@[гайхах] & [баригдсан]@[баригдах] & [дассан]@[дасах] & [үргэлжилсэн]@[үргэлжлэх] & [гялалзсан]@[гялалзах] & [дууссан]@[дуусах] & [үлдээсэн]@[үлдээх] & [хүргэсэн]@[хүргэх] & [оруулсан]@[оруулах] & [сандарсан]@[сандрах] & [хатсан]@[хатах] & [чанасан]@[чанах] & [дүүрсэн]@[дүүрэх] & [хуучирсан]@[хуучрах] & [дагасан]@[дагах] & [сэрсэн]@[сэрэх] & [уйлсан]@[уйлах] & [даасан]@[даах] & [нэгдсэн]@[нэгдэх] & [зангидсан]@[зангидах] & [зориулсан]@[зориулах] & [дуудсан]@[дуудах] & [дэлгэрсэн]@[дэлгэрэх] & [дэлгэсэн]@[дэлгэх] & [өлссөн]@[өлсөх] & [тогтоосон]@[тогтоох] & [болзсон]@[болзох] & [наалдсан]@[наалдах] & [үрэгдсэн]@[үрэгдэх] & [тэжээсэн]@[тэжээх] & [хатгасан]@[хатгах] & [асгарсан]@[асгарах] & [буцалсан]@[буцлах] & [задарсан]@[задрах] & [сөнөсөн]@[сөнөх] & [ардчилсан]@[ардчилах] & [борлосон]@[борлох] & [дадсан]@[дадах] & [зөвшөөрсөн]@[зөвшөөрөх] & [норсон]@[норох] & [хөлдсөн]@[хөлдөх] & [ангайсан]@[ангайх] & [үргэсэн]@[үргэх] & [оргосон]@[оргох] & [ханасан]@[ханах] & [уйдсан]@[уйдах] & [хөлөрсөн]@[хөлрөх] & [урвасан]@[урвах] & [хайсан]@[хайх] & [эргэсэн]@[эргэх] & [багтаасан]@[багтаах] & [дарлагдсан]@[дарлагдах] & [доромжилсон]@[доромжлох] & [зайсан]@[зайх] & [овоолсон]@[овоолох] & [самнасан]@[самнах] & [сарвайсан]@[сарвайх] & [суларсан]@[сулрах] & [багтсан]@[багтах] & [галзуурсан]@[галзуурах] & [доромжлогдсон]@[доромжлогдох] & [үлээсэн]@[үлээх] & [орхигдсон]@[орхигдох] & [эрчилсэн]@[эрчлэх] & [жингэнэсэн]@[жингэнэх] & [мөхсөн]@[мөхөх] & [сульдсан]@[сульдах] & [хатаасан]@[хатаах] & [хоцрогдсон]@[хоцрогдох] & [арчсан]@[арчих] & [гадарласан]@[гадарлах] & [дүрэлзсэн]@[дүрэлзэх] & [үндэслэсэн]@[үндэслэх] & [тэгширсэн]@[тэгшрэх] & [цогцолсон]@[цогцлох] & [аргадсан]@[аргадах] & [боловсруулсан]@[боловсруулах] & [дууриасан]@[дууриах] & [онгосон]@[онгох] & [улайрсан]@[улайрах] & [улайссан]@[улайсах] & [хохирсон]@[хохирох] & [цуцсан]@[цуцах] & [энхрийлсэн]@[энхрийлэх] & [гологдсон]@[гологдох] & [даалгасан]@[даалгах] & [жимийсэн]@[жимийх] & [үймсэн]@[үймэх] & [ирлэсэн]@[ирлэх] & [мартагдсан]@[мартагдах] & [төлөвлөсөн]@[төлөвлөх] & [улангассан]@[улангасах] & [хөгширсөн]@[хөгшрөх] & [хэрсэн]@[хэрэх] & [шоолсон]@[шоолох]
WORDFORM: авсан & дарсан & үйсэн & бургасан & тоосон & сийрсэн & хивсэн & зоосон & дүрсэн & царсан
QGRAM: <REL-NOM@PC.PRF-NOM>478 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>56 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>49 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>30 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>28 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>10 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>9 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>7 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>5 & <REL-NOM@PC.PRF-NOM>5
QLEX: <[авс(ан)]@[авах]>478 & <[дарс(ан)]@[дарах]>56 & <[үйс(эн)]@[үйх]>49 & <[бургас(ан)]@[бургах]>30 & <[тоос(он)]@[тоох]>28 & <[сийрс(эн)]@[сийрэх]>10 & <[хивс(эн)]@[хивэх]>9 & <[зоос(он)]@[зоох]>7 & <[дүрс(эн)]@[дүрэх]>5 & <[царс(ан)]@[царах]>5
QFLEX: ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сон & ø;сэн & ø;сэн & ø;сон & ø;сэн & ø;сан
REVWORD: насва & насрад & нэсй}FA40+U{ & насагруб & носоот & нэсрйис & нэсвих & носооз & нэср}FA40+U{д & насрац
FREQ: 677
FREQALL: 734
RANG: 106
QWORDF: <авсан>478 & <дарсан>56 & <үйсэн>49 & <бургасан>30 & <тоосон>28 & <сийрсэн>10 & <хивсэн>9 & <зоосон>7 & <дүрсэн>5 & <царсан>5
GRAMFORM: REL-NOM@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [авс(ан)]@[авах] & [дарс(ан)]@[дарах] & [үйс(эн)]@[үйх] & [бургас(ан)]@[бургах] & [тоос(он)]@[тоох] & [сийрс(эн)]@[сийрэх] & [хивс(эн)]@[хивэх] & [зоос(он)]@[зоох] & [дүрс(эн)]@[дүрэх] & [царс(ан)]@[царах]
WORDFORM: давсан & утсан & баасан & зэгсэн & сарьсан
QGRAM: <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>22 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>21 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>20 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>8
QLEX: <[давсан]@[давс(ан)]@[давах]>22 & <[утсан]@[утас (утсан)]@[утах]>21 & <[баасан]@[баас(ан)]@[баах]>20 & <[зэгсэн]@[зэгс(эн)]@[зэгэх]>13 & <[сарьсан]@[сарьс(ан)]@[сарих]>8
QFLEX: ø;ø;сан & ø;ø;сан & ø;ø;сан & ø;ø;сэн & ø;ø;ьсан
REVWORD: насвад & насту & насааб & нэсгэз & насьрас
FREQ: 84
FREQALL: 83
RANG: 246
QWORDF: <давсан>22 & <утсан>21 & <баасан>20 & <зэгсэн>13 & <сарьсан>8
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [давсан]@[давс(ан)]@[давах] & [утсан]@[утас (утсан)]@[утах] & [баасан]@[баас(ан)]@[баах] & [зэгсэн]@[зэгс(эн)]@[зэгэх] & [сарьсан]@[сарьс(ан)]@[сарих]
WORDFORM: өгсөн & өрсөн
QGRAM: <CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM>479 & <CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM>20
QLEX: <[өгсөх]@[өгөх]>479 & <[өрсөх]@[өрөх]>20
QFLEX: н;с{U+ø4E9}н & н;с{U+ø4E9}н
REVWORD: н}9E40+U{сг}9E40+U{ & н}9E40+U{ср}9E40+U{
FREQ: 499
FREQALL: 509
RANG: 122
QWORDF: <өгсөн>479 & <өрсөн>20
GRAMFORM: CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM
LEXEMA: [өгсөх]@[өгөх] & [өрсөх]@[өрөх]
WORDFORM: өргөсөн
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM>36
QLEX: <[өргөсөн]@[өргөс(өн)]@[өргөсөх]@[өргөх]>36
QFLEX: ø;ø;н;с{U+ø4E9}н
REVWORD: н}9E40+U{с}9E40+U{гр}9E40+U{
FREQ: 36
FREQALL: 36
RANG: 314
QWORDF: <өргөсөн>36
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM
LEXEMA: [өргөсөн]@[өргөс(өн)]@[өргөсөх]@[өргөх]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2421149070
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov