Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: мориныхоо & хониныхоо
QGRAM: <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL>111 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL>22
QLEX: <[морины]@[морин]@[морь (морин)]>111 & <[хонины]@[хонин]@[хонь (хонин)]>22
QFLEX: хоо;ыхоо;ыхоо & хоо;ыхоо;ыхоо
REVWORD: оохыниром & оохынинох
FREQ: 133
FREQALL: 0
RANG: 213
QWORDF: <мориныхоо>111 & <хониныхоо>22
GRAMFORM: SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [морины]@[морин]@[морь (морин)] & [хонины]@[хонин]@[хонь (хонин)]
WORDFORM: яваагийнхаа
QGRAM: <PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[явах]>5
QFLEX: аагийнхаа
REVWORD: аахнйигаавя
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 519
QWORDF: <яваагийнхаа>5
GRAMFORM: PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: өвөөгийнхөө & байгаагийнхаа
QGRAM: <GEN-SUBST-POSS.REFL@PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <GEN-SUBST-POSS.REFL@PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[өвөө]@[өвөх]>9 & <[байгаа]@[байх]>5
QFLEX: гийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}гийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & гийнхаа
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хнйиг}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & аахнйигаагйаб
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 404
QWORDF: <өвөөгийнхөө>9 & <байгаагийнхаа>5
GRAMFORM: GEN-SUBST-POSS.REFL@PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [өвөө]@[өвөх] & [байгаа]@[байх]
WORDFORM: гэрийнхээ & нүднийхээ & нөхрийнхөө & нутгийнхаа & эцгийнхээ & эхийнхээ & эхнэрийнхээ & гарынхаа & дээлийнхээ & насныхаа & эзнийхээ & багшийнхаа & сэтгэлийнхээ & түмнийхээ & хоёрынхоо & охиныхоо & өөрсдийнхөө & хөлийнхөө & биеийнхээ & түрүүчийнхээ & тэрэгнийхээ & бууныхаа & өдрийнхөө & анхныхаа & гутлынхаа & хажуугийнхаа & хүүхдийнхээ & хурууныхаа & цагийнхаа & амьдралынхаа & байшингийнхаа & олныхоо & төрийнхөө & улсынхаа & ширээнийхээ & өмднийхөө & зуухныхаа & сүргийнхээ & уулынхаа & гаансныхаа & галынхаа & малынхаа & намынхаа & тамхиныхаа & хамрынхаа & айлынхаа & заяаныхаа & сургуулийнхаа & уруулынхаа & ажлынхаа & үеийнхээ & үрийнхээ & өглөөнийхөө & зүрхнийхээ & сумынхаа & тусынхаа & урьдынхаа & бэрийнхээ & үнээнийхээ & өчигдрийнхөө & хөгжмийнхөө & өвгөнийхөө & залуугийнхаа & сүүлчийнхээ & хотынхоо & шавийнхаа & адууныхаа & зуныхаа & авгайнхаа & аймгийнхаа & амныхаа & бүтээлийнхээ & бичгийнхээ & голынхоо & үүднийхээ & шүднийхээ & эмээлийнхээ & авдрынхаа & архиныхаа & аяганыхаа & дүүгийнхээ & дээдсийнхээ & тарианыхаа & тогооныхоо & тугалынхаа & тэмээнийхээ & тэнгэрийнхээ & хаалганыхаа & цэргийнхээ & чихнийхээ & эмчийнхээ & энгэрийнхээ
QGRAM: <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>104 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>62 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>61 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>60 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>56 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>53 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>46 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>42 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>28 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>27 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>27 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>25 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>25 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>25 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>24 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>23 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>21 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>21 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>20 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>20 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>19 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>17 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>17 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>16 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>16 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>16 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>16 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>16 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>16 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>15 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>15 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>13 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>13 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>13 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>13 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>11 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>11 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>11 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>11 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>7 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>7 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэрийн]@[гэр]>104 & <[нүдний]@[нүд(эн)]>62 & <[нөхрийн]@[нөхөр]>61 & <[нутгийн]@[нутаг]>60 & <[эцгийн]@[эцэг]>56 & <[эхийн]@[эх]>53 & <[эхнэрийн]@[эхнэр]>46 & <[гарын]@[гар]>42 & <[дээлийн]@[дээл]>28 & <[насны]@[нас(ан)]>27 & <[эзний]@[эзэн]>27 & <[багшийн]@[багш]>25 & <[сэтгэлийн]@[сэтгэл]>25 & <[түмний]@[түмэн]>25 & <[хоёрын]@[хоёр]>24 & <[охины]@[охин]>23 & <[өөрсдийн]@[өөрсөд]>21 & <[хөлийн]@[хөл]>21 & <[биеийн]@[бие]>20 & <[түрүүчийн]@[түрүүч]>20 & <[тэрэгний]@[тэрэг (тэргэн)]>19 & <[бууны]@[буу(н)]>17 & <[өдрийн]@[өдөр]>17 & <[анхны]@[анх(ан)]>16 & <[гутлын]@[гутал]>16 & <[хажуугийн]@[хажуу]>16 & <[хүүхдийн]@[хүүхэд]>16 & <[хурууны]@[хуруу(н)]>16 & <[цагийн]@[цаг]>16 & <[амьдралын]@[амьдрал]>15 & <[байшингийн]@[байшин(г)]>15 & <[олны]@[олон]>14 & <[төрийн]@[төр]>14 & <[улсын]@[улс]>14 & <[ширээний]@[ширээ(н)]>14 & <[өмдний]@[өмд(өн)]>13 & <[зуухны]@[зуухан]>13 & <[сүргийн]@[сүрэг]>13 & <[уулын]@[уул]>13 & <[гаансны]@[гаанс(ан)]>12 & <[галын]@[гал]>12 & <[малын]@[мал]>12 & <[намын]@[нам]>12 & <[тамхины]@[тамхи(н)]>12 & <[хамрын]@[хамар]>12 & <[айлын]@[айл]>11 & <[заяаны]@[заяа(н)]>11 & <[сургуулийн]@[сургууль]>11 & <[уруулын]@[уруул]>11 & <[ажлын]@[ажил]>10 & <[үеийн]@[үе]>10 & <[үрийн]@[үр]>10 & <[өглөөний]@[өглөө(н)]>10 & <[зүрхний]@[зүрх(эн)]>10 & <[сумын]@[сум]>10 & <[тусын]@[тус]>10 & <[урьдын]@[урьд]>10 & <[бэрийн]@[бэр]>9 & <[үнээний]@[үнээ(н)]>9 & <[өчигдрийн]@[өчигдөр]>9 & <[хөгжмийн]@[хөгжим]>9 & <[өвгөний]@[өвгөн]>8 & <[залуугийн]@[залуу]>8 & <[сүүлчийн]@[сүүлч]>8 & <[хотын]@[хот]>8 & <[шавийн]@[шавь]>8 & <[адууны]@[адуу(н)]>7 & <[зуны]@[зун]>7 & <[авгайн]@[авгай]>6 & <[аймгийн]@[аймаг]>6 & <[амны]@[ам(ан)]>6 & <[бүтээлийн]@[бүтээл]>6 & <[бичгийн]@[бичиг]>6 & <[голын]@[гол]>6 & <[үүдний]@[үүд(эн)]>6 & <[шүдний]@[шүд(эн)]>6 & <[эмээлийн]@[эмээл]>6 & <[авдрын]@[авдар]>5 & <[архины]@[архи(н)]>5 & <[аяганы]@[аяга(н)]>5 & <[дүүгийн]@[дүү]>5 & <[дээдсийн]@[дээдэс]>5 & <[тарианы]@[тариа(н)]>5 & <[тогооны]@[тогоо(н)]>5 & <[тугалын]@[тугал]>5 & <[тэмээний]@[тэмээ(н)]>5 & <[тэнгэрийн]@[тэнгэр]>5 & <[хаалганы]@[хаалга(н)]>5 & <[цэргийн]@[цэрэг]>5 & <[чихний]@[чих(эн)]>5 & <[эмчийн]@[эмч]>5 & <[энгэрийн]@[энгэр]>5
QFLEX: хээ;ийнхээ & хээ;нийхээ & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};йнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа;гийнхаа & хээ;гийнхээ & хээ;ийнхээ & хээ;ийнхээ & хаа;ынхаа & хээ;ийнхээ & хаа;ныхаа & хээ;нийхээ & хаа;ийнхаа & хээ;ийнхээ & хээ;нийхээ & хоо;ынхоо & хоо;ыхоо & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хээ;ийнхээ & хээ;ийнхээ & хээ;нийхээ & хаа;ыхаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};йнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа;ныхаа;хныхаа & хаа;лынхаа & хаа;гийнхаа & хээ;дийнхээ & хаа;ыхаа & хаа;ийнхаа & хаа;ынхаа & хаа;ийнхаа & хоо;ныхоо & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа;ынхаа & хээ;ийхээ & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};нийх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа;ныхаа & хээ;гийнхээ & хаа;ынхаа & хаа;ныхаа & хаа;ынхаа & хаа;ынхаа & хаа;ынхаа & хаа;ыхаа & хаа;рынхаа & хаа;ынхаа & хаа;ыхаа & хаа;ийнхаа & хаа;ынхаа & хаа;лынхаа & хээ;ийнхээ & хээ;ийнхээ & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хээ;нийхээ & хаа;ынхаа & хаа;ынхаа & хаа;ынхаа & хээ;ийнхээ & хээ;ийхээ & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};йнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};мийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа;гийнхаа & хээ;ийнхээ & хоо;ынхоо & хаа;ийнхаа & хаа;ыхаа & хаа;ыхаа & хаа;нхаа & хаа;гийнхаа & хаа;ныхаа & хээ;ийнхээ & хээ;гийнхээ & хоо;ынхоо & хээ;нийхээ & хээ;нийхээ & хээ;ийнхээ & хаа;рынхаа & хаа;ыхаа & хаа;ыхаа & хээ;гийнхээ & хээ;сийнхээ & хаа;ыхаа & хоо;ыхоо & хаа;ынхаа & хээ;ийхээ & хээ;ийнхээ & хаа;ыхаа & хээ;гийнхээ & хээ;нийхээ & хээ;ийнхээ & хээ;ийнхээ
REVWORD: ээхнйирэг & ээхйинд}FA40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{хнйирх}9E40+U{н & аахнйигтун & ээхнйигцэ & ээхнйихэ & ээхнйирэнхэ & аахныраг & ээхнйилээд & аахынсан & ээхйинзэ & аахнйишгаб & ээхнйилэгтэс & ээхйинм}FA40+U{т & оохныр}1540+U{ох & оохынихо & }9E40+U{}9E40+U{хнйидср}9E40+U{}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хнйил}9E40+U{х & ээхнйиеиб & ээхнйич}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & ээхйингэрэт & аахынууб & }9E40+U{}9E40+U{хнйирд}9E40+U{ & аахынхна & аахнылтуг & аахнйигуужах & ээхнйидх}FA40+U{}FA40+U{х & аахынуурух & аахнйигац & аахнылардьма & аахнйигнишйаб & оохынло & }9E40+U{}9E40+U{хнйир}9E40+U{т & аахныслу & ээхйинээриш & }9E40+U{}9E40+U{хйиндм}9E40+U{ & аахынхууз & ээхнйигр}FA40+U{с & аахнылуу & аахынснааг & аахнылаг & аахнылам & аахныман & аахынихмат & аахнырмах & аахнылйа & аахынаяаз & аахнйилуугрус & аахнылууру & аахнылжа & ээхнйие}FA40+U{ & ээхнйир}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хйин}9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{ & ээхйинхр}FA40+U{з & аахнымус & аахнысут & аахныдьру & ээхнйирэб & ээхйинээн}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хнйирдгич}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{хнйимжг}9E40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{хйин}9E40+U{гв}9E40+U{ & аахнйигуулаз & ээхнйичл}FA40+U{}FA40+U{с & оохнытох & аахнйиваш & аахынууда & аахынуз & аахнйагва & аахнйигмйа & аахынма & ээхнйилээт}FA40+U{б & ээхнйигчиб & оохнылог & ээхйинд}FA40+U{}FA40+U{ & ээхйинд}FA40+U{ш & ээхнйилээмэ & аахнырдва & аахынихра & аахынагяа & ээхнйиг}FA40+U{}FA40+U{д & ээхнйисдээд & аахынаират & оохыноогот & аахнылагут & ээхйинээмэт & ээхнйирэгнэт & аахынаглаах & ээхнйигрэц & ээхйинхич & ээхнйичмэ & ээхнйирэгнэ
FREQ: 1472
FREQALL: 390
RANG: 73
QWORDF: <гэрийнхээ>104 & <нүднийхээ>62 & <нөхрийнхөө>61 & <нутгийнхаа>60 & <эцгийнхээ>56 & <эхийнхээ>53 & <эхнэрийнхээ>46 & <гарынхаа>42 & <дээлийнхээ>28 & <насныхаа>27 & <эзнийхээ>27 & <багшийнхаа>25 & <сэтгэлийнхээ>25 & <түмнийхээ>25 & <хоёрынхоо>24 & <охиныхоо>23 & <өөрсдийнхөө>21 & <хөлийнхөө>21 & <биеийнхээ>20 & <түрүүчийнхээ>20 & <тэрэгнийхээ>19 & <бууныхаа>17 & <өдрийнхөө>17 & <анхныхаа>16 & <гутлынхаа>16 & <хажуугийнхаа>16 & <хүүхдийнхээ>16 & <хурууныхаа>16 & <цагийнхаа>16 & <амьдралынхаа>15 & <байшингийнхаа>15 & <олныхоо>14 & <төрийнхөө>14 & <улсынхаа>14 & <ширээнийхээ>14 & <өмднийхөө>13 & <зуухныхаа>13 & <сүргийнхээ>13 & <уулынхаа>13 & <гаансныхаа>12 & <галынхаа>12 & <малынхаа>12 & <намынхаа>12 & <тамхиныхаа>12 & <хамрынхаа>12 & <айлынхаа>11 & <заяаныхаа>11 & <сургуулийнхаа>11 & <уруулынхаа>11 & <ажлынхаа>10 & <үеийнхээ>10 & <үрийнхээ>10 & <өгл{U+04E9}өнийхөө>10 & <зүрхнийхээ>10 & <сумынхаа>10 & <тусынхаа>10 & <урьдынхаа>10 & <бэрийнхээ>9 & <үнээнийхээ>9 & <өчигдрийнхөө>9 & <хөгжмийнхөө>9 & <өвгөнийхөө>8 & <залуугийнхаа>8 & <сүүлчийнхээ>8 & <хотынхоо>8 & <шавийнхаа>8 & <адууныхаа>7 & <зуныхаа>7 & <авгайнхаа>6 & <аймгийнхаа>6 & <амныхаа>6 & <бүтээлийнхээ>6 & <бичгийнхээ>6 & <голынхоо>6 & <үүднийхээ>6 & <шүднийхээ>6 & <эмээлийнхээ>6 & <авдрынхаа>5 & <архиныхаа>5 & <аяганыхаа>5 & <дүүгийнхээ>5 & <дээдсийнхээ>5 & <тарианыхаа>5 & <тогооныхоо>5 & <тугалынхаа>5 & <тэмээнийхээ>5 & <тэнгэрийнхээ>5 & <хаалганыхаа>5 & <цэргийнхээ>5 & <чихнийхээ>5 & <эмчийнхээ>5 & <энгэрийнхээ>5
GRAMFORM: SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [гэрийн]@[гэр] & [нүдний]@[нүд(эн)] & [нөхрийн]@[нөхөр] & [нутгийн]@[нутаг] & [эцгийн]@[эцэг] & [эхийн]@[эх] & [эхнэрийн]@[эхнэр] & [гарын]@[гар] & [дээлийн]@[дээл] & [насны]@[нас(ан)] & [эзний]@[эзэн] & [багшийн]@[багш] & [сэтгэлийн]@[сэтгэл] & [түмний]@[түмэн] & [хоёрын]@[хоёр] & [охины]@[охин] & [өөрсдийн]@[өөрсөд] & [хөлийн]@[хөл] & [биеийн]@[бие] & [түрүүчийн]@[түрүүч] & [тэрэгний]@[тэрэг (тэргэн)] & [бууны]@[буу(н)] & [өдрийн]@[өдөр] & [анхны]@[анх(ан)] & [гутлын]@[гутал] & [хажуугийн]@[хажуу] & [хүүхдийн]@[хүүхэд] & [хурууны]@[хуруу(н)] & [цагийн]@[цаг] & [амьдралын]@[амьдрал] & [байшингийн]@[байшин(г)] & [олны]@[олон] & [төрийн]@[төр] & [улсын]@[улс] & [ширээний]@[ширээ(н)] & [өмдний]@[өмд(өн)] & [зуухны]@[зуухан] & [сүргийн]@[сүрэг] & [уулын]@[уул] & [гаансны]@[гаанс(ан)] & [галын]@[гал] & [малын]@[мал] & [намын]@[нам] & [тамхины]@[тамхи(н)] & [хамрын]@[хамар] & [айлын]@[айл] & [заяаны]@[заяа(н)] & [сургуулийн]@[сургууль] & [уруулын]@[уруул] & [ажлын]@[ажил] & [үеийн]@[үе] & [үрийн]@[үр] & [өглөөний]@[өглөө(н)] & [зүрхний]@[зүрх(эн)] & [сумын]@[сум] & [тусын]@[тус] & [урьдын]@[урьд] & [бэрийн]@[бэр] & [үнээний]@[үнээ(н)] & [өчигдрийн]@[өчигдөр] & [хөгжмийн]@[хөгжим] & [өвгөний]@[өвгөн] & [залуугийн]@[залуу] & [сүүлчийн]@[сүүлч] & [хотын]@[хот] & [шавийн]@[шавь] & [адууны]@[адуу(н)] & [зуны]@[зун] & [авгайн]@[авгай] & [аймгийн]@[аймаг] & [амны]@[ам(ан)] & [бүтээлийн]@[бүтээл] & [бичгийн]@[бичиг] & [голын]@[гол] & [үүдний]@[үүд(эн)] & [шүдний]@[шүд(эн)] & [эмээлийн]@[эмээл] & [авдрын]@[авдар] & [архины]@[архи(н)] & [аяганы]@[аяга(н)] & [дүүгийн]@[дүү] & [дээдсийн]@[дээдэс] & [тарианы]@[тариа(н)] & [тогооны]@[тогоо(н)] & [тугалын]@[тугал] & [тэмээний]@[тэмээ(н)] & [тэнгэрийн]@[тэнгэр] & [хаалганы]@[хаалга(н)] & [цэргийн]@[цэрэг] & [чихний]@[чих(эн)] & [эмчийн]@[эмч] & [энгэрийн]@[энгэр]
WORDFORM: үүнийхээ
QGRAM: <POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6
QLEX: <[үүнийх]@[үүн]@[үү(н)]>6
QFLEX: ээ;ийхээ;ийхээ
REVWORD: ээхйин}FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 6
FREQALL: 6
RANG: 502
QWORDF: <үүнийхээ>6
GRAMFORM: POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [үүнийх]@[үүн]@[үү(н)]
WORDFORM: орныхоо & ангийнхаа & нэгнийхээ & чулууныхаа & хэлнийхээ & усныхаа & эхнийхээ
QGRAM: <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>88 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>17 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[орны]@[орон]@[ор(он)]>88 & <[ангийн]@[анга]@[ан(г)]>17 & <[нэгний]@[нэгэн]@[нэг(эн)]>14 & <[чулууны]@[чулуун]@[чулуу(н)]>12 & <[хэлний]@[хэлэн]@[хэл(эн)]>6 & <[усны]@[усан]@[ус(ан)]>5 & <[эхний]@[эхэн]@[эх(эн)]>5
QFLEX: хоо;ныхоо;ныхоо & хаа;ийнхаа;ийнхаа & хээ;нийхээ;нийхээ & хаа;ыхаа;ыхаа & хээ;нийхээ;нийхээ & хаа;ныхаа;ныхаа & хээ;нийхээ;нийхээ
REVWORD: оохынро & аахнйигна & ээхйингэн & аахынуулуч & ээхйинлэх & аахынсу & ээхйинхэ
FREQ: 147
FREQALL: 109
RANG: 203
QWORDF: <орныхоо>88 & <ангийнхаа>17 & <нэгнийхээ>14 & <чулууныхаа>12 & <хэлнийхээ>6 & <усныхаа>5 & <эхнийхээ>5
GRAMFORM: SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [орны]@[орон]@[ор(он)] & [ангийн]@[анга]@[ан(г)] & [нэгний]@[нэгэн]@[нэг(эн)] & [чулууны]@[чулуун]@[чулуу(н)] & [хэлний]@[хэлэн]@[хэл(эн)] & [усны]@[усан]@[ус(ан)] & [эхний]@[эхэн]@[эх(эн)]
WORDFORM: чинийхээ & тэднийхээ
QGRAM: <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>33 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8
QLEX: <[чинийх]@[чиний]@[чин]@[чи]>33 & <[тэднийх]@[тэдний]@[тэд]@[тэдэн]>8
QFLEX: ээ;хээ;ийхээ;нийхээ & ээ;хээ;нийхээ;нийхээ
REVWORD: ээхйинич & ээхйиндэт
FREQ: 41
FREQALL: 53
RANG: 304
QWORDF: <чинийхээ>33 & <тэднийхээ>8
GRAMFORM: POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [чинийх]@[чиний]@[чин]@[чи] & [тэднийх]@[тэдний]@[тэд]@[тэдэн]
WORDFORM: аавынхаа & түүнийхээ & хүнийхээ & ахынхаа & ардынхаа & газрынхаа & хувийнхаа & талынхаа & жилийнхээ & таныхаа & хэнийхээ & говийнхоо
QGRAM: <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>59 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>41 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>28 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>25 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>12 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[аавынх]@[аавын]@[аав]>59 & <[түүнийх]@[түүний]@[түүн]>41 & <[хүнийх]@[хүний]@[хүн]>28 & <[ахынх]@[ахын]@[ах]>25 & <[ардынх]@[ардын]@[ард]>14 & <[газрынх]@[газрын]@[газар]>12 & <[хувийнх]@[хувийн]@[хувь]>12 & <[талынх]@[талын]@[тал]>10 & <[жилийнх]@[жилийн]@[жил]>8 & <[таных]@[таны]@[тана]>7 & <[хэнийх]@[хэний]@[хэн]>7 & <[говийнх]@[говийн]@[говь]>5
QFLEX: аа;хаа;ынхаа & ээ;хээ;ийхээ & ээ;хээ;ийхээ & аа;хаа;ынхаа & аа;хаа;ынхаа & аа;хаа;рынхаа & аа;хаа;ийнхаа & аа;хаа;ынхаа & ээ;хээ;ийнхээ & аа;хаа;ыхаа & ээ;хээ;ийхээ & оо;хоо;ийнхоо
REVWORD: аахнываа & ээхйин}FA40+U{}FA40+U{т & ээхйин}FA40+U{х & аахныха & аахныдра & аахнырзаг & аахнйивух & аахнылат & ээхнйилиж & аахынат & ээхйинэх & оохнйивог
FREQ: 228
FREQALL: 105
RANG: 176
QWORDF: <аавынхаа>59 & <түүнийхээ>41 & <хүнийхээ>28 & <ахынхаа>25 & <ардынхаа>14 & <газрынхаа>12 & <хувийнхаа>12 & <талынхаа>10 & <жилийнхээ>8 & <таныхаа>7 & <хэнийхээ>7 & <говийнхоо>5
GRAMFORM: POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [аавынх]@[аавын]@[аав] & [түүнийх]@[түүний]@[түүн] & [хүнийх]@[хүний]@[хүн] & [ахынх]@[ахын]@[ах] & [ардынх]@[ардын]@[ард] & [газрынх]@[газрын]@[газар] & [хувийнх]@[хувийн]@[хувь] & [талынх]@[талын]@[тал] & [жилийнх]@[жилийн]@[жил] & [таных]@[таны]@[тана] & [хэнийх]@[хэний]@[хэн] & [говийнх]@[говийн]@[говь]
WORDFORM: өөрийнхөө
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>228
QLEX: <[өөрийнхөө]@[өөрийнх]@[өөрийн]@[өөр]>228
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хнйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 228
FREQALL: 0
RANG: 175
QWORDF: <өөрийнхөө>228
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [өөрийнхөө]@[өөрийнх]@[өөрийн]@[өөр]
WORDFORM: дуугаар & юмаа & буугаа & хүчээ & ганаа & хуруугаа & нараа & сумаа & усаа & мөрөө & бүсээ & улсаа & махаа & уургаа & юугаараа & үүнээ & ясаа & сараа & аягаа & арьсаа & дэрээ & ерөө & тархиа & зуугаар & гүүгээ & дүрсээ & түүхээ & шанаагаа & далаа & залуугаараа & эрүүгээ & соёогоо & таргаа & шанагаа & уяагаа & бугаа & зоогоо & түрүүгээ & унага-аа & хажуугаараа
QGRAM: <POSS.REFL@POSS.REFL>409 & <POSS.REFL@POSS.REFL>357 & <POSS.REFL@POSS.REFL>139 & <POSS.REFL@POSS.REFL>81 & <POSS.REFL@POSS.REFL>77 & <POSS.REFL@POSS.REFL>73 & <POSS.REFL@POSS.REFL>61 & <POSS.REFL@POSS.REFL>57 & <POSS.REFL@POSS.REFL>57 & <POSS.REFL@POSS.REFL>48 & <POSS.REFL@POSS.REFL>43 & <POSS.REFL@POSS.REFL>28 & <POSS.REFL@POSS.REFL>25 & <POSS.REFL@POSS.REFL>24 & <POSS.REFL@POSS.REFL>24 & <POSS.REFL@POSS.REFL>22 & <POSS.REFL@POSS.REFL>19 & <POSS.REFL@POSS.REFL>18 & <POSS.REFL@POSS.REFL>15 & <POSS.REFL@POSS.REFL>14 & <POSS.REFL@POSS.REFL>12 & <POSS.REFL@POSS.REFL>12 & <POSS.REFL@POSS.REFL>11 & <POSS.REFL@POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@POSS.REFL>8 & <POSS.REFL@POSS.REFL>8 & <POSS.REFL@POSS.REFL>8 & <POSS.REFL@POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@POSS.REFL>6 & <POSS.REFL@POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@POSS.REFL>5
QLEX: <[дуу]@[дуу(н)]>409 & <[юм]@[юм(ан)]>357 & <[буу]@[буу(н)]>139 & <[хүч]@[хүч(ин)]>81 & <[ган]@[ган(г)]>77 & <[хуруу]@[хуруу(н)]>73 & <[нар]@[нар(ан)]>61 & <[сум]@[сум(ан)]>57 & <[ус]@[ус(ан)]>57 & <[мөр]@[мөр(өн)]>48 & <[бүс]@[бүс(эн)]>43 & <[улс]@[улс(ан)]>28 & <[мах]@[мах(ан)]>25 & <[уурга]@[уураг(н)]>24 & <[юугаар]@[юу]>24 & <[үүн]@[үү(н)]>22 & <[яс]@[яс(ан)]>19 & <[сар]@[сар(ан)]>18 & <[аяг]@[ая]>15 & <[арьс]@[арьс(ан)]>14 & <[дэр]@[дэр(эн)]>12 & <[ер]@[ер(эн)]>12 & <[тархи]@[тархи(н)]>11 & <[зуу]@[зуу(н)]>10 & <[гүүг]@[гүү(н)]>9 & <[дүрс]@[дүрс(эн)]>9 & <[түүх]@[түүх(эн)]>9 & <[шанаа]@[шанаа(н)]>9 & <[дал]@[дал(ан)]>8 & <[залуугаар]@[залуу]>8 & <[эрүү]@[эрүү(н)]>8 & <[соёо]@[соёо(н)]>7 & <[тарга(н)]@[тараг]>7 & <[шанага(н)]@[шанаг]>7 & <[уяа]@[уяа(н)]>6 & <[буга]@[буг]>5 & <[зоог]@[зоо]>5 & <[түрүү]@[түрүү(н)]>5 & <[унагах]@[унага(н)]>5 & <[хажуугаар]@[хажуу]>5
QFLEX: гаар;гаар & аа;аа & гаа;гаа & ээ;ээ & аа;аа & гаа;гаа & аа;аа & аа;аа & аа;аа & {U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ээ;ээ & аа;аа & аа;аа & а;гаа & аа;гаараа & ээ;ээ & аа;аа & аа;аа & аа;гаа & аа;аа & ээ;ээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;а & гаар;гаар & ээ;гээ & ээ;ээ & ээ;ээ & гаа;гаа & аа;аа & аа;гаараа & гээ;гээ & гоо;гоо & а;гаа & а;аа & гаа;гаа & а;аа & оо;гоо & гээ;гээ & -аа;-аа & аа;гаараа
REVWORD: раагууд & аамю & аагууб & ээч}FA40+U{х & аанаг & аагуурух & ааран & аамус & аасу & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & ээс}FA40+U{б & ааслу & аахам & аагруу & аараагую & ээн}FA40+U{}FA40+U{ & аася & аарас & аагяа & аасьра & ээрэд & }9E40+U{}9E40+U{ре & аихрат & раагууз & ээг}FA40+U{}FA40+U{г & ээср}FA40+U{д & ээх}FA40+U{}FA40+U{т & аагаанаш & аалад & аараагуулаз & ээг}FA40+U{}FA40+U{рэ & оого}1540+U{ос & ааграт & ааганаш & аагаяу & аагуб & оогооз & ээг}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & аа-агану & аараагуужах
FREQ: 1748
FREQALL: 1615
RANG: 68
QWORDF: <дуугаар>409 & <юмаа>357 & <буугаа>139 & <хүчээ>81 & <ганаа>77 & <хуруугаа>73 & <нараа>61 & <сумаа>57 & <усаа>57 & <мөрөө>48 & <бүсээ>43 & <улсаа>28 & <махаа>25 & <уургаа>24 & <юугаараа>24 & <үүнээ>22 & <ясаа>19 & <сараа>18 & <аягаа>15 & <арьсаа>14 & <дэрээ>12 & <ерөө>12 & <тархиа>11 & <зуугаар>10 & <гүүгээ>9 & <дүрсээ>9 & <түүхээ>9 & <шанаагаа>9 & <далаа>8 & <залуугаараа>8 & <эрүүгээ>8 & <соёогоо>7 & <таргаа>7 & <шанагаа>7 & <уяагаа>6 & <бугаа>5 & <зоогоо>5 & <түрүүгээ>5 & <унага-аа>5 & <хажуугаараа>5
GRAMFORM: POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [дуу]@[дуу(н)] & [юм]@[юм(ан)] & [буу]@[буу(н)] & [хүч]@[хүч(ин)] & [ган]@[ган(г)] & [хуруу]@[хуруу(н)] & [нар]@[нар(ан)] & [сум]@[сум(ан)] & [ус]@[ус(ан)] & [мөр]@[мөр(өн)] & [бүс]@[бүс(эн)] & [улс]@[улс(ан)] & [мах]@[мах(ан)] & [уурга]@[уураг(н)] & [юугаар]@[юу] & [үүн]@[үү(н)] & [яс]@[яс(ан)] & [сар]@[сар(ан)] & [аяг]@[ая] & [арьс]@[арьс(ан)] & [дэр]@[дэр(эн)] & [ер]@[ер(эн)] & [тархи]@[тархи(н)] & [зуу]@[зуу(н)] & [гүүг]@[гүү(н)] & [дүрс]@[дүрс(эн)] & [түүх]@[түүх(эн)] & [шанаа]@[шанаа(н)] & [дал]@[дал(ан)] & [залуугаар]@[залуу] & [эрүү]@[эрүү(н)] & [соёо]@[соёо(н)] & [тарга(н)]@[тараг] & [шанага(н)]@[шанаг] & [уяа]@[уяа(н)] & [буга]@[буг] & [зоог]@[зоо] & [түрүү]@[түрүү(н)] & [унагах]@[унага(н)] & [хажуугаар]@[хажуу]
WORDFORM: агтаа
QGRAM: <POSS.REFL@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@POSS.REFL>8
QLEX: <[агт]@[агт(ан)]@[аг]@[агат]>8
QFLEX: аа;аа;таа;таа
REVWORD: аатга
FREQ: 8
FREQALL: 0
RANG: 463
QWORDF: <агтаа>8
GRAMFORM: POSS.REFL@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [агт]@[агт(ан)]@[аг]@[агат]
WORDFORM: алиа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>37
QLEX: <[алиа]@[али]@[аль]>37
QFLEX: ø;а;иа
REVWORD: аила
FREQ: 37
FREQALL: 38
RANG: 312
QWORDF: <алиа>37
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [алиа]@[али]@[аль]
WORDFORM: хутгаа & сүүгээ & зүсээ & шилээ & лаагаа & тороо & сураа
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>40 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>23 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>20 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>18 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>5
QLEX: <[хутгах]@[хутга(н)]@[хутаг]>40 & <[сүүгэх]@[сүү]@[сүү(н)]>23 & <[зүсэх]@[зүс]@[зүс(эн)]>20 & <[шилэх]@[шил]@[шил(эн)]>18 & <[лаагах]@[лаа]@[лаа(н)]>10 & <[торох]@[тор]@[тор(он)]>6 & <[сурах]@[сур]@[сур(ан)]>5
QFLEX: а;а;гаа & э;гээ;гээ & э;ээ;ээ & э;ээ;ээ & а;гаа;гаа & о;оо;оо & а;аа;аа
REVWORD: аагтух & ээг}FA40+U{}FA40+U{с & ээс}FA40+U{з & ээлиш & аагаал & оорот & аарус
FREQ: 122
FREQALL: 104
RANG: 218
QWORDF: <хутгаа>40 & <сүүгээ>23 & <зүсээ>20 & <шилээ>18 & <лаагаа>10 & <тороо>6 & <сураа>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [хутгах]@[хутга(н)]@[хутаг] & [сүүгэх]@[сүү]@[сүү(н)] & [зүсэх]@[зүс]@[зүс(эн)] & [шилэх]@[шил]@[шил(эн)] & [лаагах]@[лаа]@[лаа(н)] & [торох]@[тор]@[тор(он)] & [сурах]@[сур]@[сур(ан)]
WORDFORM: амаа & агаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>148 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>9
QLEX: <[амаа]@[амах]@[ам]@[ам(ан)]>148 & <[агаа]@[агах]@[аг]@[а]>9
QFLEX: ø;а;аа;аа & ø;а;аа;гаа
REVWORD: аама & аага
FREQ: 157
FREQALL: 0
RANG: 198
QWORDF: <амаа>148 & <агаа>9
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [амаа]@[амах]@[ам]@[ам(ан)] & [агаа]@[агах]@[аг]@[а]
WORDFORM: өөрөө & дотроо & дулмаа & суугаа & хаашаа & амиа & дороо & доошоо & наашаа & эмээ & аливаа & өөдөө & дээшээ & тусмаа & хэдийнээ & согоо & зөндөө & нэгэнтээ & лугаа & бүрнээ & замаа & жороо & хажуугаас & улаа & атаа & цовоо & нэгтээ & олноо & уруугаа & жамбаа & гүнээ & багаа & зөнгөөрөө & гадагшаа & хиа & дотогшоо & лүгээ & золио & намаа & садаа & бумбаа & хэнээ & толио & бариа & завсраа & уртаашаа & амиараа & завсарлагаа & ховоо
QGRAM: <NOM@POSS.REFL>834 & <NOM@POSS.REFL>370 & <NOM@POSS.REFL>249 & <NOM@POSS.REFL>156 & <NOM@POSS.REFL>150 & <NOM@POSS.REFL>113 & <NOM@POSS.REFL>108 & <NOM@POSS.REFL>90 & <NOM@POSS.REFL>90 & <NOM@POSS.REFL>84 & <NOM@POSS.REFL>74 & <NOM@POSS.REFL>73 & <NOM@POSS.REFL>72 & <NOM@POSS.REFL>70 & <NOM@POSS.REFL>65 & <NOM@POSS.REFL>64 & <NOM@POSS.REFL>62 & <NOM@POSS.REFL>57 & <NOM@POSS.REFL>54 & <NOM@POSS.REFL>50 & <NOM@POSS.REFL>50 & <NOM@POSS.REFL>43 & <NOM@POSS.REFL>41 & <NOM@POSS.REFL>35 & <NOM@POSS.REFL>34 & <NOM@POSS.REFL>33 & <NOM@POSS.REFL>30 & <NOM@POSS.REFL>30 & <NOM@POSS.REFL>28 & <NOM@POSS.REFL>27 & <NOM@POSS.REFL>25 & <NOM@POSS.REFL>19 & <NOM@POSS.REFL>18 & <NOM@POSS.REFL>17 & <NOM@POSS.REFL>17 & <NOM@POSS.REFL>16 & <NOM@POSS.REFL>16 & <NOM@POSS.REFL>12 & <NOM@POSS.REFL>9 & <NOM@POSS.REFL>9 & <NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@POSS.REFL>7 & <NOM@POSS.REFL>6 & <NOM@POSS.REFL>6 & <NOM@POSS.REFL>6 & <NOM@POSS.REFL>5 & <NOM@POSS.REFL>5 & <NOM@POSS.REFL>5
QLEX: <[өөрөө]@[өөр]>834 & <[дотроо]@[дотор]>370 & <[дулмаа]@[дулам]>249 & <[суугаа]@[суу]>156 & <[хаашаа]@[хааш]>150 & <[амиа]@[амь(амин)]>113 & <[дороо]@[дор]>108 & <[доошоо]@[доош]>90 & <[наашаа]@[нааш]>90 & <[эмээ]@[эм]>84 & <[аливаа]@[алив]>74 & <[өөдөө]@[өөд]>73 & <[дээшээ]@[дээш]>72 & <[тусмаа]@[тусам]>70 & <[хэдийнээ]@[хэдийн]>65 & <[согоо]@[сог]>64 & <[зөндөө]@[зөнд]>62 & <[нэгэнтээ]@[нэгэнт]>57 & <[лугаа]@[луг]>54 & <[бүрнээ]@[бүрэн]>50 & <[замаа]@[зам]>50 & <[жороо]@[жор]>43 & <[хажуугаас]@[хажуу]>41 & <[улаа]@[ул(ан)]>35 & <[атаа]@[ат(ан)]>34 & <[цовоо]@[цов]>33 & <[нэгтээ]@[нэгт]>30 & <[олноо]@[олон]>30 & <[уруугаа]@[уруу]>28 & <[жамбаа]@[жамба]>27 & <[гүнээ]@[гүн]>25 & <[багаа]@[баг]>19 & <[зөнгөөрөө]@[зөнгөөр]>18 & <[гадагшаа]@[гадагш]>17 & <[хиа]@[хи]>17 & <[дотогшоо]@[дотогш]>16 & <[лүгээ]@[лүг]>16 & <[золио]@[золь]>12 & <[намаа]@[нам]>9 & <[садаа]@[сад]>9 & <[бумбаа]@[бумба]>8 & <[хэнээ]@[хэн]>8 & <[толио]@[толь (толин)]>7 & <[бариа]@[барь]>6 & <[завсраа]@[завсар]>6 & <[уртаашаа]@[уртааш]>6 & <[амиараа]@[амиар]>5 & <[завсарлагаа]@[завсарлага]>5 & <[ховоо]@[хов]>5
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;роо & ø;маа & ø;гаа & ø;аа & ø;а & ø;оо & ø;оо & ø;аа & ø;ээ & ø;аа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;ээ & ø;маа & ø;ээ & ø;оо & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;ээ & ø;аа & ø;нээ & ø;аа & ø;оо & ø;гаас & ø;аа & ø;аа & ø;оо & ø;ээ & ø;ноо & ø;гаа & ø;а & ø;ээ & ø;аа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;аа & ø;а & ø;оо & ø;ээ & ø;ио & ø;аа & ø;аа & ø;а & ø;ээ & ø;о & ø;иа & ø;раа & ø;аа & ø;аа & ø;а & ø;оо
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & оортод & аамлуд & аагуус & аашаах & аима & оород & оошоод & аашаан & ээмэ & аавила & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & ээшээд & аамсут & ээнйидэх & оогос & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{з & ээтнэгэн & аагул & ээнр}FA40+U{б & аамаз & оорож & саагуужах & аалу & аата & оовоц & ээтгэн & оонло & аагууру & аабмаж & ээн}FA40+U{г & аагаб & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{з & аашгадаг & аих & оошготод & ээг}FA40+U{л & оилоз & ааман & аадас & аабмуб & ээнэх & оилот & аираб & аарсваз & аашаатру & аараима & аагалрасваз & оовох
FREQ: 3450
FREQALL: 2125
RANG: 42
QWORDF: <өөрөө>834 & <дотроо>370 & <дулмаа>249 & <суугаа>156 & <хаашаа>150 & <амиа>113 & <дороо>108 & <доошоо>90 & <наашаа>90 & <эмээ>84 & <аливаа>74 & <өөдөө>73 & <дээшээ>72 & <тусмаа>70 & <хэдийнээ>65 & <согоо>64 & <зөндөө>62 & <нэгэнтээ>57 & <лугаа>54 & <бүрнээ>50 & <замаа>50 & <жороо>43 & <хажуугаас>41 & <улаа>35 & <атаа>34 & <цовоо>33 & <нэгтээ>30 & <олноо>30 & <уруугаа>28 & <жамбаа>27 & <гүнээ>25 & <багаа>19 & <зөнгөөрөө>18 & <гадагшаа>17 & <хиа>17 & <дотогшоо>16 & <лүгээ>16 & <золио>12 & <намаа>9 & <садаа>9 & <бумбаа>8 & <хэнээ>8 & <толио>7 & <бариа>6 & <завсраа>6 & <уртаашаа>6 & <амиараа>5 & <завсарлагаа>5 & <ховоо>5
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [өөрөө]@[өөр] & [дотроо]@[дотор] & [дулмаа]@[дулам] & [суугаа]@[суу] & [хаашаа]@[хааш] & [амиа]@[амь(амин)] & [дороо]@[дор] & [доошоо]@[доош] & [наашаа]@[нааш] & [эмээ]@[эм] & [аливаа]@[алив] & [өөдөө]@[өөд] & [дээшээ]@[дээш] & [тусмаа]@[тусам] & [хэдийнээ]@[хэдийн] & [согоо]@[сог] & [зөндөө]@[зөнд] & [нэгэнтээ]@[нэгэнт] & [лугаа]@[луг] & [бүрнээ]@[бүрэн] & [замаа]@[зам] & [жороо]@[жор] & [хажуугаас]@[хажуу] & [улаа]@[ул(ан)] & [атаа]@[ат(ан)] & [цовоо]@[цов] & [нэгтээ]@[нэгт] & [олноо]@[олон] & [уруугаа]@[уруу] & [жамбаа]@[жамба] & [гүнээ]@[гүн] & [багаа]@[баг] & [зөнгөөрөө]@[зөнгөөр] & [гадагшаа]@[гадагш] & [хиа]@[хи] & [дотогшоо]@[дотогш] & [лүгээ]@[лүг] & [золио]@[золь] & [намаа]@[нам] & [садаа]@[сад] & [бумбаа]@[бумба] & [хэнээ]@[хэн] & [толио]@[толь (толин)] & [бариа]@[барь] & [завсраа]@[завсар] & [уртаашаа]@[уртааш] & [амиараа]@[амиар] & [завсарлагаа]@[завсарлага] & [ховоо]@[хов]
WORDFORM: нүдээ & хүүгээ & үгээ & хөлөө & зуураа & шигээ & худлаа & үсээ & болоо & уруулаа & хаалгаа & хамраа & хэлээ & чихээ & гэрлээ & хөлсөө & нэрээ & ирээ & сахлаа & сүүлээ & дүүгээ & үүдээ & өврөө & ташуураа & хайраа & заяагаа & олуулаа & духаа & үүрээ & залуураа & зулаа & голоо & тугалаа & хуураа & дэвтрээ & эврээ & буураа & гүйцээ & нүглээ & төрөө & шархаа & эрхээ & алдраа & голомтоо & унагаа & бүлээ & найраа & нуураа & тосоо & тэгээ & уураа & хаанаа & таараа & талаа & тусаа & хургаа & бусгаа & гунигаа & жаалаа & үрсээ & ингээ & ханаа & чихрээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>534 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>247 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>180 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>167 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>166 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>137 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>105 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>86 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>84 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>75 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>74 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>63 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>51 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>51 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>50 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>50 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>47 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>43 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>36 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>34 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>32 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>27 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>27 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>26 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>22 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>21 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>21 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>12 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>12 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5
QLEX: <[нүдэх]@[нүд(эн)]>534 & <[хүүгэх]@[хүү]>247 & <[үгэх]@[үг(эн)]>180 & <[хөлөх]@[хөл]>167 & <[зуурах]@[зуур]>166 & <[шигэх]@[шиг]>137 & <[худлах]@[худал]>105 & <[үсэх (үсүх)]@[үс(эн)]>86 & <[болох]@[бол]>84 & <[уруулах]@[уруул]>75 & <[хаалгах]@[хаалга(н)]>74 & <[хамрах]@[хамар]>63 & <[хэлэх]@[хэл(эн)]>51 & <[чихэх]@[чих(эн)]>51 & <[гэрлэх]@[гэрэл]>50 & <[хөлсөх]@[хөлс(өн)]>50 & <[нэрэх]@[нэр]>47 & <[ирэх]@[ир]>43 & <[сахлах]@[сахал]>36 & <[сүүлэх]@[сүүл]>34 & <[дүүгэх]@[дүү]>32 & <[үүдэх]@[үүд(эн)]>27 & <[өврөх]@[өвөр]>27 & <[ташуурах]@[ташуур]>26 & <[хайрах]@[хайр]>22 & <[заяах]@[заяа(н)]>21 & <[олуулах]@[олуул(ан)]>21 & <[духах]@[дух]>15 & <[үүрэх]@[үүр]>15 & <[залуурах]@[залуур]>15 & <[зулах]@[зул]>15 & <[голох]@[гол]>13 & <[тугалах]@[тугал]>13 & <[хуурах]@[хуур]>13 & <[дэвтрэх]@[дэвтэр]>12 & <[эврэх]@[эвэр]>12 & <[буурах]@[буур]>11 & <[гүйцэх]@[гүйц]>11 & <[нүглэх]@[нүгэл]>11 & <[төрөх]@[төр]>10 & <[шархах]@[шарх]>10 & <[эрхэх]@[эрх]>10 & <[алдрах]@[алдар]>9 & <[голомтох]@[голомт]>8 & <[унагах]@[унага(н)]>8 & <[бүлэх]@[бүл]>7 & <[найрах]@[найр]>7 & <[нуурах]@[нуур]>7 & <[тосох]@[тос(он)]>7 & <[тэгэх]@[тэг]>7 & <[уурах]@[уур]>7 & <[хаанах]@[хаан]>7 & <[таарах]@[таар]>6 & <[талах]@[тал]>6 & <[тусах]@[тус]>6 & <[хургах]@[хурга(н)]>6 & <[бусгах]@[бусаг]>5 & <[гунигах]@[гуниг]>5 & <[жаалах]@[жаал]>5 & <[үрсэх]@[үрс]>5 & <[ингэх]@[ин(г)]>5 & <[ханах]@[хан]>5 & <[чихрэх]@[чихэр]>5
QFLEX: э;ээ & э;гээ & э;ээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;аа & э;ээ & а;лаа & э;ээ & о;оо & а;аа & а;а & а;раа & э;ээ & э;ээ & э;лээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & э;ээ & э;ээ & а;лаа & э;ээ & э;гээ & э;ээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;аа & а;аа & гаа;гаа & а;аа & а;аа & э;ээ & а;аа & а;аа & о;оо & а;аа & а;аа & э;рээ & э;рээ & а;аа & э;ээ & э;лээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;аа & э;ээ & а;раа & о;оо & а;а & э;ээ & а;аа & а;аа & о;оо & э;ээ & а;аа & а;аа & а;аа & а;аа & а;аа & а;а & а;гаа & а;аа & а;аа & э;ээ & э;ээ & а;аа & э;рээ
REVWORD: ээд}FA40+U{н & ээг}FA40+U{}FA40+U{х & ээг}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & аарууз & ээгиш & аалдух & ээс}FA40+U{ & оолоб & аалууру & ааглаах & аармах & ээлэх & ээхич & ээлрэг & }9E40+U{}9E40+U{сл}9E40+U{х & ээрэн & ээри & аалхас & ээл}FA40+U{}FA40+U{с & ээг}FA40+U{}FA40+U{д & ээд}FA40+U{}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{рв}9E40+U{ & ааруушат & аарйах & аагаяаз & аалууло & аахуд & ээр}FA40+U{}FA40+U{ & ааруулаз & аалуз & оолог & аалагут & ааруух & ээртвэд & ээрвэ & аарууб & ээцй}FA40+U{г & ээлг}FA40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & аахраш & ээхрэ & аардла & оотмолог & аагану & ээл}FA40+U{б & аарйан & ааруун & оосот & ээгэт & ааруу & аанаах & аараат & аалат & аасут & аагрух & аагсуб & аагинуг & аалааж & ээср}FA40+U{ & ээгни & аанах & ээрхич
FREQ: 2775
FREQALL: 2613
RANG: 52
QWORDF: <нүдээ>534 & <хүүгээ>247 & <үгээ>180 & <хөлөө>167 & <зуураа>166 & <шигээ>137 & <худлаа>105 & <үсээ>86 & <болоо>84 & <уруулаа>75 & <хаалгаа>74 & <хамраа>63 & <хэлээ>51 & <чихээ>51 & <гэрлээ>50 & <хөлсөө>50 & <нэрээ>47 & <ирээ>43 & <сахлаа>36 & <сүүлээ>34 & <дүүгээ>32 & <үүдээ>27 & <өврөө>27 & <ташуураа>26 & <хайраа>22 & <заяагаа>21 & <олуулаа>21 & <духаа>15 & <үүрээ>15 & <залуураа>15 & <зулаа>15 & <голоо>13 & <тугалаа>13 & <хуураа>13 & <дэвтрээ>12 & <эврээ>12 & <буураа>11 & <гүйцээ>11 & <нүглээ>11 & <төрөө>10 & <шархаа>10 & <эрхээ>10 & <алдраа>9 & <голомтоо>8 & <унагаа>8 & <бүлээ>7 & <найраа>7 & <нуураа>7 & <тосоо>7 & <тэгээ>7 & <уураа>7 & <хаанаа>7 & <таараа>6 & <талаа>6 & <тусаа>6 & <хургаа>6 & <бусгаа>5 & <гунигаа>5 & <жаалаа>5 & <үрсээ>5 & <ингээ>5 & <ханаа>5 & <чихрээ>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [нүдэх]@[нүд(эн)] & [хүүгэх]@[хүү] & [үгэх]@[үг(эн)] & [хөлөх]@[хөл] & [зуурах]@[зуур] & [шигэх]@[шиг] & [худлах]@[худал] & [үсэх (үсүх)]@[үс(эн)] & [болох]@[бол] & [уруулах]@[уруул] & [хаалгах]@[хаалга(н)] & [хамрах]@[хамар] & [хэлэх]@[хэл(эн)] & [чихэх]@[чих(эн)] & [гэрлэх]@[гэрэл] & [хөлсөх]@[хөлс(өн)] & [нэрэх]@[нэр] & [ирэх]@[ир] & [сахлах]@[сахал] & [сүүлэх]@[сүүл] & [дүүгэх]@[дүү] & [үүдэх]@[үүд(эн)] & [өврөх]@[өвөр] & [ташуурах]@[ташуур] & [хайрах]@[хайр] & [заяах]@[заяа(н)] & [олуулах]@[олуул(ан)] & [духах]@[дух] & [үүрэх]@[үүр] & [залуурах]@[залуур] & [зулах]@[зул] & [голох]@[гол] & [тугалах]@[тугал] & [хуурах]@[хуур] & [дэвтрэх]@[дэвтэр] & [эврэх]@[эвэр] & [буурах]@[буур] & [гүйцэх]@[гүйц] & [нүглэх]@[нүгэл] & [төрөх]@[төр] & [шархах]@[шарх] & [эрхэх]@[эрх] & [алдрах]@[алдар] & [голомтох]@[голомт] & [унагах]@[унага(н)] & [бүлэх]@[бүл] & [найрах]@[найр] & [нуурах]@[нуур] & [тосох]@[тос(он)] & [тэгэх]@[тэг] & [уурах]@[уур] & [хаанах]@[хаан] & [таарах]@[таар] & [талах]@[тал] & [тусах]@[тус] & [хургах]@[хурга(н)] & [бусгах]@[бусаг] & [гунигах]@[гуниг] & [жаалах]@[жаал] & [үрсэх]@[үрс] & [ингэх]@[ин(г)] & [ханах]@[хан] & [чихрэх]@[чихэр]
WORDFORM: өрхөө
QGRAM: <POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>14
QLEX: <[өрх]@[өрөх]@[өрх(өн)]>14
QFLEX: {U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хр}9E40+U{
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 410
QWORDF: <өрхөө>14
GRAMFORM: POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [өрх]@[өрөх]@[өрх(өн)]
WORDFORM: аргаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>47
QLEX: <[аргаа]@[арга]@[аргах]@[араг]>47
QFLEX: ø;а;а;гаа
REVWORD: аагра
FREQ: 47
FREQALL: 0
RANG: 293
QWORDF: <аргаа>47
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [аргаа]@[арга]@[аргах]@[араг]
WORDFORM: товчоо
QGRAM: <NOM@ABS-NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15
QLEX: <[товчоо]@[товчоо(н)]@[товч]@[товчих]@[товч(ин)]>15
QFLEX: ø;ø;оо;оо;оо
REVWORD: оочвот
FREQ: 15
FREQALL: 26
RANG: 400
QWORDF: <товчоо>15
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [товчоо]@[товчоо(н)]@[товч]@[товчих]@[товч(ин)]
WORDFORM: дараа & удаа & төлөө & гараа & өвөө & учраа & үрээ & дэргэдээ & хамаа & саваа & ургаа & алхаа & гөрөө & хүлээ & эрээ & гүвээ & дэгээ & элээ & танаа & хөвөө & барьцаа & аваа & шараа & засаа & цангаа & дугараа & хөөрөө & байцаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>896 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>716 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>435 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>394 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>96 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>87 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>66 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>62 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>45 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>40 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>35 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>29 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>26 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>24 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>24 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>23 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>22 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>21 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>16 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>14 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>9 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6
QLEX: <[дараа]@[дарах]@[дар]>896 & <[удаа]@[удах]@[уд]>716 & <[төлөө]@[төлөх]@[төл]>435 & <[гараа]@[гарах]@[гар]>394 & <[өвөө]@[өвөх]@[өв]>96 & <[учраа]@[учрах]@[учир]>87 & <[үрээ]@[үрэх]@[үр]>66 & <[дэргэдээ]@[дэргэдэх]@[дэргэд]>62 & <[хамаа]@[хамах]@[хам]>45 & <[саваа]@[савах]@[сав]>40 & <[ургаа]@[ургах]@[ураг]>35 & <[алхаа]@[алхах]@[алх(ан)]>29 & <[гөрөө]@[гөрөх]@[гөр]>26 & <[хүлээ]@[хүлэх]@[хүл]>24 & <[эрээ]@[эрэх]@[эр]>24 & <[гүвээ]@[гүвэх]@[гүв]>23 & <[дэгээ]@[дэгэх]@[дэг]>22 & <[элээ]@[элэх]@[эл]>21 & <[танаа]@[танах]@[тан]>16 & <[хөвөө]@[хөвөх]@[хөв]>14 & <[барьцаа]@[барьцах]@[барьц]>11 & <[аваа]@[авах]@[ав]>10 & <[шараа]@[шарах]@[шар]>9 & <[засаа]@[засах]@[зас]>8 & <[цангаа]@[цангах]@[цан(г)]>8 & <[дугараа]@[дугарах]@[дугар]>7 & <[хөөрөө]@[хөөрөх]@[хөөр]>7 & <[байцаа]@[байцах]@[байц]>6
QFLEX: ø;а;аа & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;раа & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;гаа & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;аа
REVWORD: аарад & ааду & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & аараг & }9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & аарчу & ээр}FA40+U{ & ээдэгрэд & аамах & аавас & аагру & аахла & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & ээл}FA40+U{х & ээрэ & ээв}FA40+U{г & ээгэд & ээлэ & аанат & }9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{х & аацьраб & аава & аараш & аасаз & аагнац & аарагуд & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & аацйаб
FREQ: 3137
FREQALL: 1871
RANG: 46
QWORDF: <дараа>896 & <удаа>716 & <төлөө>435 & <гараа>394 & <өвөө>96 & <учраа>87 & <үрээ>66 & <дэргэдээ>62 & <хамаа>45 & <саваа>40 & <ургаа>35 & <алхаа>29 & <гөрөө>26 & <хүлээ>24 & <эрээ>24 & <гүвээ>23 & <дэгээ>22 & <элээ>21 & <танаа>16 & <хөвөө>14 & <барьцаа>11 & <аваа>10 & <шараа>9 & <засаа>8 & <цангаа>8 & <дугараа>7 & <хөөрөө>7 & <байцаа>6
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [дараа]@[дарах]@[дар] & [удаа]@[удах]@[уд] & [төлөө]@[төлөх]@[төл] & [гараа]@[гарах]@[гар] & [өвөө]@[өвөх]@[өв] & [учраа]@[учрах]@[учир] & [үрээ]@[үрэх]@[үр] & [дэргэдээ]@[дэргэдэх]@[дэргэд] & [хамаа]@[хамах]@[хам] & [саваа]@[савах]@[сав] & [ургаа]@[ургах]@[ураг] & [алхаа]@[алхах]@[алх(ан)] & [гөрөө]@[гөрөх]@[гөр] & [хүлээ]@[хүлэх]@[хүл] & [эрээ]@[эрэх]@[эр] & [гүвээ]@[гүвэх]@[гүв] & [дэгээ]@[дэгэх]@[дэг] & [элээ]@[элэх]@[эл] & [танаа]@[танах]@[тан] & [хөвөө]@[хөвөх]@[хөв] & [барьцаа]@[барьцах]@[барьц] & [аваа]@[авах]@[ав] & [шараа]@[шарах]@[шар] & [засаа]@[засах]@[зас] & [цангаа]@[цангах]@[цан(г)] & [дугараа]@[дугарах]@[дугар] & [хөөрөө]@[хөөрөх]@[хөөр] & [байцаа]@[байцах]@[байц]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
910149958
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov