Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: мэдэгдэхгүйг
QGRAM: <PC.INF-CAR-ACC>11
QLEX: <[мэдэгдэх]>11
QFLEX: хг{U+ø4AF}йг
REVWORD: гй}FA40+U{гхэдгэдэм
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 431
QWORDF: <мэдэгдэхгүйг>11
GRAMFORM: PC.INF-CAR-ACC
LEXEMA: [мэдэгдэх]
WORDFORM: байхгүйг & болохгүйг & чадахгүйг
QGRAM: <ACC@PC.INF-CAR-ACC>10 & <ACC@PC.INF-CAR-ACC>8 & <ACC@PC.INF-CAR-ACC>7
QLEX: <[байхгүй]@[байх]>10 & <[болохгүй]@[болох]>8 & <[чадахгүй]@[чадах]>7
QFLEX: г;г{U+ø4AF}йг & г;г{U+ø4AF}йг & г;г{U+ø4AF}йг
REVWORD: гй}FA40+U{гхйаб & гй}FA40+U{гхолоб & гй}FA40+U{гхадач
FREQ: 25
FREQALL: 0
RANG: 346
QWORDF: <байхгүйг>10 & <болохгүйг>8 & <чадахгүйг>7
GRAMFORM: ACC@PC.INF-CAR-ACC
LEXEMA: [байхгүй]@[байх] & [болохгүй]@[болох] & [чадахгүй]@[чадах]
WORDFORM: бүсгүйг & дургүйг
QGRAM: <ACC@CAR-ACC>39 & <ACC@CAR-ACC>7
QLEX: <[бүсгүй]@[бүс]>39 & <[дургүй]@[дур]>7
QFLEX: г;г{U+ø4AF}йг & г;г{U+ø4AF}йг
REVWORD: гй}FA40+U{гс}FA40+U{б & гй}FA40+U{груд
FREQ: 46
FREQALL: 3
RANG: 295
QWORDF: <бүсгүйг>39 & <дургүйг>7
GRAMFORM: ACC@CAR-ACC
LEXEMA: [бүсгүй]@[бүс] & [дургүй]@[дур]
WORDFORM: явааг
QGRAM: <PC.DUR-ACC>76
QLEX: <[явах]>76
QFLEX: #
REVWORD: гаавя
FREQ: 76
FREQALL: 140
RANG: 250
QWORDF: <явааг>76
GRAMFORM: PC.DUR-ACC
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: ганааг & нямааг
QGRAM: <?ACC@?PC.DUR-ACC>9 & <?ACC@?PC.DUR-ACC>6
QLEX: <[ган]>9 & <[ням]>6
QFLEX: ааг & ааг
REVWORD: гаанаг & гаамян
FREQ: 15
FREQALL: 0
RANG: 397
QWORDF: <ганааг>9 & <нямааг>6
GRAMFORM: ?ACC@?PC.DUR-ACC
LEXEMA: [ган] & [ням]
WORDFORM: байгааг & санааг & чимээг & ачааг & будааг & хэмжээг & идээг & далбааг & өвөөг & хорлоог & хашааг & хугацааг & бүрээг & алдааг & жишээг & цувааг & бөглөөг & гүвээг & гэгээг & дэгээг & тооцоог & харьцааг
QGRAM: <ACC@PC.DUR-ACC>524 & <ACC@PC.DUR-ACC>59 & <ACC@PC.DUR-ACC>30 & <ACC@PC.DUR-ACC>18 & <ACC@PC.DUR-ACC>13 & <ACC@PC.DUR-ACC>12 & <ACC@PC.DUR-ACC>11 & <ACC@PC.DUR-ACC>10 & <ACC@PC.DUR-ACC>10 & <ACC@PC.DUR-ACC>10 & <ACC@PC.DUR-ACC>9 & <ACC@PC.DUR-ACC>9 & <ACC@PC.DUR-ACC>8 & <ACC@PC.DUR-ACC>7 & <ACC@PC.DUR-ACC>7 & <ACC@PC.DUR-ACC>7 & <ACC@PC.DUR-ACC>6 & <ACC@PC.DUR-ACC>5 & <ACC@PC.DUR-ACC>5 & <ACC@PC.DUR-ACC>5 & <ACC@PC.DUR-ACC>5 & <ACC@PC.DUR-ACC>5
QLEX: <[байгаа]@[байх]>524 & <[санаа(н)]@[санах]>59 & <[чимээ(н)]@[чимэх]>30 & <[ачаа]@[ачих]>18 & <[будаа(н)]@[будах]>13 & <[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>12 & <[идээ(н)]@[идэх]>11 & <[далбаа]@[далбах]>10 & <[өвөө]@[өвөх]>10 & <[хорлоо]@[хорлох]>10 & <[хашаа(н)]@[хаших]>9 & <[хугацаа(н)]@[хугацах]>9 & <[бүрээ]@[бүрэх]>8 & <[алдаа]@[алдах]>7 & <[жишээ]@[жиших]>7 & <[цуваа(н)]@[цувах]>7 & <[бөглөө(н)]@[бөглөх]>6 & <[гүвээ]@[гүвэх]>5 & <[гэгээ(н)]@[гэгэх]>5 & <[дэгээ]@[дэгэх]>5 & <[тооцоо(н)]@[тооцох]>5 & <[харьцаа(н)]@[харьцах]>5
QFLEX: г;гааг & г;аг & г;эг & г;ааг & г;аг & г;ээг & г;эг & г;аг & г;{U+ø4E9}г & г;ог & г;ааг & г;аг & г;эг & г;аг & г;ээг & г;аг & г;{U+ø4E9}г & г;эг & г;эг & г;эг & г;ог & г;аг
REVWORD: гаагйаб & гаанас & гээмич & гаача & гаадуб & гээжмэх & гээди & гааблад & г}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & гоолрох & гаашах & гаацагух & гээр}FA40+U{б & гаадла & гээшиж & гаавуц & г}9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{б & гээв}FA40+U{г & гээгэг & гээгэд & гооцоот & гаацьрах
FREQ: 775
FREQALL: 103
RANG: 101
QWORDF: <байгааг>524 & <санааг>59 & <чимээг>30 & <ачааг>18 & <будааг>13 & <хэмжээг>12 & <идээг>11 & <далбааг>10 & <өвөөг>10 & <хорлоог>10 & <хашааг>9 & <хугацааг>9 & <бүрээг>8 & <алдааг>7 & <жишээг>7 & <цувааг>7 & <бөглөөг>6 & <гүвээг>5 & <гэгээг>5 & <дэгээг>5 & <тооцоог>5 & <харьцааг>5
GRAMFORM: ACC@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [байгаа]@[байх] & [санаа(н)]@[санах] & [чимээ(н)]@[чимэх] & [ачаа]@[ачих] & [будаа(н)]@[будах] & [хэмжээ(н)]@[хэмжих] & [идээ(н)]@[идэх] & [далбаа]@[далбах] & [өвөө]@[өвөх] & [хорлоо]@[хорлох] & [хашаа(н)]@[хаших] & [хугацаа(н)]@[хугацах] & [бүрээ]@[бүрэх] & [алдаа]@[алдах] & [жишээ]@[жиших] & [цуваа(н)]@[цувах] & [бөглөө(н)]@[бөглөх] & [гүвээ]@[гүвэх] & [гэгээ(н)]@[гэгэх] & [дэгээ]@[дэгэх] & [тооцоо(н)]@[тооцох] & [харьцаа(н)]@[харьцах]
WORDFORM: барааг & хүрээг & давааг & мэдээг & холбоог & зэрэглээг & ухааг
QGRAM: <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>78 & <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>30 & <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>26 & <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>26 & <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>9 & <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>6 & <ACC@ACC@PC.DUR-ACC>5
QLEX: <[бараа]@[бараа(н)]@[барах]>78 & <[хүрээ]@[хүрээ(н)]@[хүрэх]>30 & <[даваа]@[даваа(н)]@[давах]>26 & <[мэдээ]@[мэдээ(н)]@[мэдэх]>26 & <[холбоо]@[холбоо(н)]@[холбох]>9 & <[зэрэглээ]@[зэрэглээ(н)]@[зэрэглэх]>6 & <[ухаа]@[ухаа(н)]@[ухах]>5
QFLEX: г;г;аг & г;г;эг & г;г;аг & г;г;эг & г;г;ог & г;г;эг & г;г;аг
REVWORD: гаараб & гээр}FA40+U{х & гаавад & гээдэм & гооблох & гээлгэрэз & гааху
FREQ: 180
FREQALL: 105
RANG: 187
QWORDF: <барааг>78 & <хүрээг>30 & <давааг>26 & <мэдээг>26 & <холбоог>9 & <зэрэглээг>6 & <ухааг>5
GRAMFORM: ACC@ACC@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [бараа]@[бараа(н)]@[барах] & [хүрээ]@[хүрээ(н)]@[хүрэх] & [даваа]@[даваа(н)]@[давах] & [мэдээ]@[мэдээ(н)]@[мэдэх] & [холбоо]@[холбоо(н)]@[холбох] & [зэрэглээ]@[зэрэглээ(н)]@[зэрэглэх] & [ухаа]@[ухаа(н)]@[ухах]
WORDFORM: шургааг
QGRAM: <NOM@ACC@PC.DUR-ACC>6
QLEX: <[шургааг]@[шургаа]@[шургах]>6
QFLEX: ø;г;аг
REVWORD: гаагруш
FREQ: 6
FREQALL: 11
RANG: 491
QWORDF: <шургааг>6
GRAMFORM: NOM@ACC@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [шургааг]@[шургаа]@[шургах]
WORDFORM: хясааг & өшөөг & утааг & хороог
QGRAM: <VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>25 & <VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>24 & <VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>13 & <VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>7
QLEX: <[хясаах]@[хясаа(н)]@[хясах]>25 & <[өшөөх]@[өшөө(н)]@[өших]>24 & <[утаах]@[утаа(н)]@[утах]>13 & <[хороох]@[хороо(н)]@[хорох]>7
QFLEX: г;г;аг & г;г;{U+ø4E9}{U+ø4E9}г & г;г;аг & г;г;ог
REVWORD: гаасях & г}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{ & гаату & гоорох
FREQ: 69
FREQALL: 0
RANG: 263
QWORDF: <хясааг>25 & <өшөөг>24 & <утааг>13 & <хороог>7
GRAMFORM: VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [хясаах]@[хясаа(н)]@[хясах] & [өшөөх]@[өшөө(н)]@[өших] & [утаах]@[утаа(н)]@[утах] & [хороох]@[хороо(н)]@[хорох]
WORDFORM: ширээг & товчоог & хөшөөг
QGRAM: <ACC@VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>14 & <ACC@VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>11 & <ACC@VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC>7
QLEX: <[ширээ]@[ширээх]@[ширээ(н)]@[ширэх]>14 & <[товчоо]@[товчоох]@[товчоо(н)]@[товчих]>11 & <[хөшөө]@[хөшөөх]@[хөшөө(н)]@[хөших]>7
QFLEX: г;г;г;эг & г;г;г;оог & г;г;г;{U+ø4E9}{U+ø4E9}г
REVWORD: гээриш & гоочвот & г}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{х
FREQ: 32
FREQALL: 0
RANG: 330
QWORDF: <ширээг>14 & <товчоог>11 & <хөшөөг>7
GRAMFORM: ACC@VF.JUSS@ACC@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [ширээ]@[ширээх]@[ширээ(н)]@[ширэх] & [товчоо]@[товчоох]@[товчоо(н)]@[товчих] & [хөшөө]@[хөшөөх]@[хөшөө(н)]@[хөших]
WORDFORM: сургааг
QGRAM: <NOM@PC.DUR-ACC>7
QLEX: <[сургааг]@[сургах]>7
QFLEX: ø;аг
REVWORD: гаагрус
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 475
QWORDF: <сургааг>7
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [сургааг]@[сургах]
WORDFORM: харааг & чилээг
QGRAM: <ACC@VF.JUSS@PC.DUR-ACC>6 & <ACC@VF.JUSS@PC.DUR-ACC>6
QLEX: <[хараа]@[хараах]@[харах]>6 & <[чилээ]@[чилээх]@[чилэх]>6
QFLEX: г;г;аг & г;г;эг
REVWORD: гаарах & гээлич
FREQ: 12
FREQALL: 0
RANG: 422
QWORDF: <харааг>6 & <чилээг>6
GRAMFORM: ACC@VF.JUSS@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [хараа]@[хараах]@[харах] & [чилээ]@[чилээх]@[чилэх]
WORDFORM: байдгийг & болдгийг & хийдгийг & явдгийг & ирдгийг & өвдгийг
QGRAM: <PC.US-ACC>114 & <PC.US-ACC>22 & <PC.US-ACC>12 & <PC.US-ACC>10 & <PC.US-ACC>8 & <PC.US-ACC>5
QLEX: <[байх]>114 & <[болох]>22 & <[хийх]>12 & <[явах]>10 & <[ирэх]>8 & <[өвөх]>5
QFLEX: дгийг & дгийг & дгийг & дгийг & дгийг & дгийг
REVWORD: гйигдйаб & гйигдлоб & гйигдйих & гйигдвя & гйигдри & гйигдв}9E40+U{
FREQ: 171
FREQALL: 126
RANG: 194
QWORDF: <байдгийг>114 & <болдгийг>22 & <хийдгийг>12 & <явдгийг>10 & <ирдгийг>8 & <өвдгийг>5
GRAMFORM: PC.US-ACC
LEXEMA: [байх] & [болох] & [хийх] & [явах] & [ирэх] & [өвөх]
WORDFORM: гэдгийг & сандагийг
QGRAM: <ACC@PC.US-ACC>348 & <ACC@PC.US-ACC>10
QLEX: <[гэдэг]@[гэх]>348 & <[сандаг]@[санах]>10
QFLEX: гийг;дгийг & ийг;дагийг
REVWORD: гйигдэг & гйигаднас
FREQ: 358
FREQALL: 21
RANG: 148
QWORDF: <гэдгийг>348 & <сандагийг>10
GRAMFORM: ACC@PC.US-ACC
LEXEMA: [гэдэг]@[гэх] & [сандаг]@[санах]
WORDFORM: сарьдгийн
QGRAM: <GEN@PC.US-ACC>6
QLEX: <[сарьдаг]@[сарих]>6
QFLEX: гийн;ьдгийн
REVWORD: нйигдьрас
FREQ: 6
FREQALL: 6
RANG: 489
QWORDF: <сарьдгийн>6
GRAMFORM: GEN@PC.US-ACC
LEXEMA: [сарьдаг]@[сарих]
WORDFORM: учры & улсы & хацры & байдлы & дотры & хамры & арьсы & бусды
QGRAM: <GEN/ACC>20 & <GEN/ACC>13 & <GEN/ACC>8 & <GEN/ACC>7 & <GEN/ACC>7 & <GEN/ACC>7 & <GEN/ACC>5 & <GEN/ACC>5
QLEX: <[учир]>20 & <[улс]>13 & <[хацар]>8 & <[байдал]>7 & <[дотор]>7 & <[хамар]>7 & <[арьс]>5 & <[бусад]>5
QFLEX: ры & # & ры & лы & ры & ры & ы & ды
REVWORD: ырчу & ыслу & ырцах & ылдйаб & ыртод & ырмах & ысьра & ыдсуб
FREQ: 72
FREQALL: 7508
RANG: 256
QWORDF: <учры>20 & <улсы>13 & <хацры>8 & <байдлы>7 & <дотры>7 & <хамры>7 & <арьсы>5 & <бусды>5
GRAMFORM: GEN/ACC
LEXEMA: [учир] & [улс] & [хацар] & [байдал] & [дотор] & [хамар] & [арьс] & [бусад]
WORDFORM: болохы & байхы & явахы
QGRAM: <PC.INF-GEN/ACC>12 & <PC.INF-GEN/ACC>7 & <PC.INF-GEN/ACC>5
QLEX: <[болох]>12 & <[байх]>7 & <[явах]>5
QFLEX: хы & хы & хы
REVWORD: ыхолоб & ыхйаб & ыхавя
FREQ: 24
FREQALL: 0
RANG: 354
QWORDF: <болохы>12 & <байхы>7 & <явахы>5
GRAMFORM: PC.INF-GEN/ACC
LEXEMA: [болох] & [байх] & [явах]
WORDFORM: аргы
QGRAM: <GEN/ACC@GEN/ACC>5
QLEX: <[арга]@[араг]>5
QFLEX: ы;гы
REVWORD: ыгра
FREQ: 5
FREQALL: 97
RANG: 513
QWORDF: <аргы>5
GRAMFORM: GEN/ACC@GEN/ACC
LEXEMA: [арга]@[араг]
WORDFORM: түүнийг & юмыг & нарыг & тэднийг & улсыг & мөрийг & усыг & уулыг & модыг & хааныг & жолоог & хүчийг & махыг & хэсгийг & эхийг & аргыг & үүдийг & ханыг & хэдийг & сарыг & товчийг & арьсыг & ангийг & шилийг & сумыг & цасыг & ясыг & тавыг & тоосыг & хариуг & дарсыг & орыг & тариаг & шинийг & гэдсийг & үндсийг & одыг & чоныг & дүрсийг & нүхийг & хутгыг & багийг & мөсийг & улааныг & шувууг & агтыг & самыг & солонгыг & ордыг & сахлыг & шилбийг & боовыг & дахийг & хадаасыг & хүрдийг & хонхыг & маныг & овоог & улыг & хүрэнг
QGRAM: <ACC@ACC>973 & <ACC@ACC>353 & <ACC@ACC>241 & <ACC@ACC>204 & <ACC@ACC>101 & <ACC@ACC>82 & <ACC@ACC>80 & <ACC@ACC>53 & <ACC@ACC>51 & <ACC@ACC>47 & <ACC@ACC>46 & <ACC@ACC>44 & <ACC@ACC>39 & <ACC@ACC>39 & <ACC@ACC>39 & <ACC@ACC>38 & <ACC@ACC>38 & <ACC@ACC>37 & <ACC@ACC>37 & <ACC@ACC>34 & <ACC@ACC>30 & <ACC@ACC>25 & <ACC@ACC>24 & <ACC@ACC>23 & <ACC@ACC>21 & <ACC@ACC>19 & <ACC@ACC>19 & <ACC@ACC>18 & <ACC@ACC>18 & <ACC@ACC>17 & <ACC@ACC>16 & <ACC@ACC>15 & <ACC@ACC>15 & <ACC@ACC>15 & <ACC@ACC>14 & <ACC@ACC>12 & <ACC@ACC>12 & <ACC@ACC>12 & <ACC@ACC>11 & <ACC@ACC>11 & <ACC@ACC>10 & <ACC@ACC>9 & <ACC@ACC>9 & <ACC@ACC>9 & <ACC@ACC>9 & <ACC@ACC>8 & <ACC@ACC>8 & <ACC@ACC>8 & <ACC@ACC>7 & <ACC@ACC>7 & <ACC@ACC>7 & <ACC@ACC>6 & <ACC@ACC>6 & <ACC@ACC>6 & <ACC@ACC>6 & <ACC@ACC>6 & <ACC@ACC>5 & <ACC@ACC>5 & <ACC@ACC>5 & <ACC@ACC>5
QLEX: <[түүн]@[тэр]>973 & <[юм]@[юм(ан)]>353 & <[нар]@[нар(ан)]>241 & <[тэдэн]@[тэр]>204 & <[улс]@[улс(ан)]>101 & <[мөр]@[мөр(өн)]>82 & <[ус]@[ус(ан)]>80 & <[уул]@[уул(ан)]>53 & <[мод]@[мод(он)]>51 & <[хаан]@[хаана]>47 & <[жолоо]@[жолоо(н)]>46 & <[хүч]@[хүч(ин)]>44 & <[мах]@[мах(ан)]>39 & <[хэсгэ]@[хэсэг]>39 & <[эх]@[эх(эн)]>39 & <[арга]@[араг]>38 & <[үүд]@[үүд(эн)]>38 & <[хан]@[хана(н)]>37 & <[хэд]@[хэд(эн)]>37 & <[сар]@[сар(ан)]>34 & <[товч]@[товч(ин)]>30 & <[арьс]@[арьс(ан)]>25 & <[анга]@[ан(г)]>24 & <[шил]@[шил(эн)]>23 & <[сум]@[сум(ан)]>21 & <[цас]@[цас(ан)]>19 & <[яс]@[яс(ан)]>19 & <[тав]@[тав(ан)]>18 & <[тоос]@[тоос(он)]>18 & <[хариу]@[хариу(н)]>17 & <[дарс]@[дарс(ан)]>16 & <[ор]@[ор(он)]>15 & <[тариа]@[тариа(н)]>15 & <[шин]@[шинэ]>15 & <[гэдэс (гэдсэн)]@[гэдэс]>14 & <[үндэс (үндсэн)]@[үндэс]>12 & <[од]@[од(он)]>12 & <[чон]@[чоно(н)]>12 & <[дүрс]@[дүрс(эн)]>11 & <[нүх]@[нүх(эн)]>11 & <[хутга(н)]@[хутаг]>10 & <[баг]@[бага]>9 & <[мөс]@[мөс(өн)]>9 & <[улаан]@[улаана]>9 & <[шувуу]@[шувуу(н)]>9 & <[агт]@[агт(ан)]>8 & <[сам]@[сам(ан)]>8 & <[солонго]@[солонго(н)]>8 & <[орд]@[орд(он)]>7 & <[сахлах]@[сахал]>7 & <[шилбэ]@[шилбэ(н)]>7 & <[боов]@[боов(он)]>6 & <[дах]@[дахь]>6 & <[хадаас]@[хадаас(ан)]>6 & <[хүрд]@[хүрд(эн)]>6 & <[хонх]@[хонх(он)]>6 & <[ман]@[мана(н)]>5 & <[овоо]@[овоо(н)]>5 & <[ул]@[ул(ан)]>5 & <[хүрэн]@[хүрэнэ]>5
QFLEX: ийг;{U+ø4AF}{U+ø4AF}нийг & ыг;ыг & ыг;ыг & нийг;днийг & ыг;ыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & г;г & ийг;ийг & ыг;ыг & ийг;гийг & ийг;ийг & ыг;гыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ийг;ийг & ийг;ийг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & г;г & ыг;ыг & ыг;ыг & г;г & ийг;ийг & ийг;сийг & ийг;сийг & ыг;ыг & ыг;ыг & ийг;ийг & ийг;ийг & ыг;гыг & ийг;ийг & ийг;ийг & ыг;ыг & г;г & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;ыг & ыг;лыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ийг;ийг & ыг;ыг & ыг;ыг & г;г & ыг;ыг & г;г
REVWORD: гйин}FA40+U{}FA40+U{т & гымю & гыран & гйиндэт & гыслу & гйир}9E40+U{м & гысу & гылуу & гыдом & гынаах & гоолож & гйич}FA40+U{х & гыхам & гйигсэх & гйихэ & гыгра & гйид}FA40+U{}FA40+U{ & гынах & гйидэх & гырас & гйичвот & гысьра & гйигна & гйилиш & гымус & гысац & гыся & гыват & гысоот & гуирах & гысрад & гыро & гаират & гйиниш & гйисдэг & гйисдн}FA40+U{ & гыдо & гыноч & гйиср}FA40+U{д & гйих}FA40+U{н & гыгтух & гйигаб & гйис}9E40+U{м & гынаалу & гуувуш & гытга & гымас & гыгнолос & гыдро & гылхас & гйиблиш & гывооб & гйихад & гысаадах & гйидр}FA40+U{х & гыхнох & гынам & гоово & гылу & гнэр}FA40+U{х
FREQ: 3064
FREQALL: 1908
RANG: 47
QWORDF: <түүнийг>973 & <юмыг>353 & <нарыг>241 & <тэднийг>204 & <улсыг>101 & <мөрийг>82 & <усыг>80 & <уулыг>53 & <модыг>51 & <хааныг>47 & <жолоог>46 & <хүчийг>44 & <махыг>39 & <хэсгийг>39 & <эхийг>39 & <аргыг>38 & <үүдийг>38 & <ханыг>37 & <хэдийг>37 & <сарыг>34 & <товчийг>30 & <арьсыг>25 & <ангийг>24 & <шилийг>23 & <сумыг>21 & <цасыг>19 & <ясыг>19 & <тавыг>18 & <тоосыг>18 & <хариуг>17 & <дарсыг>16 & <орыг>15 & <тариаг>15 & <шинийг>15 & <гэдсийг>14 & <үндсийг>12 & <одыг>12 & <чоныг>12 & <дүрсийг>11 & <нүхийг>11 & <хутгыг>10 & <багийг>9 & <мөсийг>9 & <улааныг>9 & <шувууг>9 & <агтыг>8 & <самыг>8 & <солонгыг>8 & <ордыг>7 & <сахлыг>7 & <шилбийг>7 & <боовыг>6 & <дахийг>6 & <хадаасыг>6 & <хүрдийг>6 & <хонхыг>6 & <маныг>5 & <овоог>5 & <улыг>5 & <хүрэнг>5
GRAMFORM: ACC@ACC
LEXEMA: [түүн]@[тэр] & [юм]@[юм(ан)] & [нар]@[нар(ан)] & [тэдэн]@[тэр] & [улс]@[улс(ан)] & [мөр]@[мөр(өн)] & [ус]@[ус(ан)] & [уул]@[уул(ан)] & [мод]@[мод(он)] & [хаан]@[хаана] & [жолоо]@[жолоо(н)] & [хүч]@[хүч(ин)] & [мах]@[мах(ан)] & [хэсгэ]@[хэсэг] & [эх]@[эх(эн)] & [арга]@[араг] & [үүд]@[үүд(эн)] & [хан]@[хана(н)] & [хэд]@[хэд(эн)] & [сар]@[сар(ан)] & [товч]@[товч(ин)] & [арьс]@[арьс(ан)] & [анга]@[ан(г)] & [шил]@[шил(эн)] & [сум]@[сум(ан)] & [цас]@[цас(ан)] & [яс]@[яс(ан)] & [тав]@[тав(ан)] & [тоос]@[тоос(он)] & [хариу]@[хариу(н)] & [дарс]@[дарс(ан)] & [ор]@[ор(он)] & [тариа]@[тариа(н)] & [шин]@[шинэ] & [гэдэс (гэдсэн)]@[гэдэс] & [үндэс (үндсэн)]@[үндэс] & [од]@[од(он)] & [чон]@[чоно(н)] & [дүрс]@[дүрс(эн)] & [нүх]@[нүх(эн)] & [хутга(н)]@[хутаг] & [баг]@[бага] & [мөс]@[мөс(өн)] & [улаан]@[улаана] & [шувуу]@[шувуу(н)] & [агт]@[агт(ан)] & [сам]@[сам(ан)] & [солонго]@[солонго(н)] & [орд]@[орд(он)] & [сахлах]@[сахал] & [шилбэ]@[шилбэ(н)] & [боов]@[боов(он)] & [дах]@[дахь] & [хадаас]@[хадаас(ан)] & [хүрд]@[хүрд(эн)] & [хонх]@[хонх(он)] & [ман]@[мана(н)] & [овоо]@[овоо(н)] & [ул]@[ул(ан)] & [хүрэн]@[хүрэнэ]
WORDFORM: түүхийг
QGRAM: <PC.INF-ACC@ACC>39
QLEX: <[түүх]@[түүх(эн)]>39
QFLEX: ийг;ийг
REVWORD: гйих}FA40+U{}FA40+U{т
FREQ: 39
FREQALL: 0
RANG: 307
QWORDF: <түүхийг>39
GRAMFORM: PC.INF-ACC@ACC
LEXEMA: [түүх]@[түүх(эн)]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
86096868
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov