Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: гэртээ & дундаа & ердөө & ардаа & урдаа & ундаа & хувьдаа & газартаа & аандаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>503 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>114 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>92 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>63 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>55 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>52 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>34 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>23 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[гэртээ]@[гэрт]@[гэр]>503 & <[дундаа]@[дунд]@[дун(г)]>114 & <[ердөө]@[ерд]@[ер]>92 & <[ардаа]@[ард]@[ар]>63 & <[урдаа]@[урд]@[ур]>55 & <[ундаа]@[унд]@[ун]>52 & <[хувьдаа]@[хувьд]@[хувь]>34 & <[газартаа]@[газарт]@[газар]>23 & <[аандаа]@[аанд]@[аан]>7
QFLEX: ø;ээ;тээ & ø;аа;даа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;аа;даа & ø;аа;даа & ø;аа;даа & ø;аа;даа & ø;аа;таа & ø;аа;даа
REVWORD: ээтрэг & ааднуд & }9E40+U{}9E40+U{дре & аадра & аадру & аадну & аадьвух & аатразаг & ааднаа
FREQ: 943
FREQALL: 514
RANG: 89
QWORDF: <гэртээ>503 & <дундаа>114 & <ердөө>92 & <ардаа>63 & <урдаа>55 & <ундаа>52 & <хувьдаа>34 & <газартаа>23 & <аандаа>7
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гэртээ]@[гэрт]@[гэр] & [дундаа]@[дунд]@[дун(г)] & [ердөө]@[ерд]@[ер] & [ардаа]@[ард]@[ар] & [урдаа]@[урд]@[ур] & [ундаа]@[унд]@[ун] & [хувьдаа]@[хувьд]@[хувь] & [газартаа]@[газарт]@[газар] & [аандаа]@[аанд]@[аан]
WORDFORM: гартаа & бүрдээ & эндээ & хажуудаа & хоёртоо & тэндээ & намдаа & ангидаа & мэндээ & айлдаа & тухайдаа & дашрамдаа & хандаа & уртаа & хардаа & үлдээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>121 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>68 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>43 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>40 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>38 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>33 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>30 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>26 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>18 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[гартах]@[гарт]@[гар]>121 & <[бүрдэх]@[бүрд]@[бүр]>68 & <[эндэх]@[энд]@[эн]>43 & <[хажуудах]@[хажууд]@[хажуу]>40 & <[хоёртох]@[хоёрт]@[хоёр]>38 & <[тэндэх]@[тэнд]@[тэн]>33 & <[намдах]@[намд]@[нам]>30 & <[ангидах]@[ангид]@[анги]>26 & <[мэндэх]@[мэнд]@[мэн]>18 & <[айлдах]@[айлд]@[айл]>13 & <[тухайдах]@[тухайд]@[тухай]>11 & <[дашрамдах]@[дашрамд]@[дашрам]>9 & <[хандах]@[ханд]@[хан]>7 & <[уртах]@[урт]@[ур]>6 & <[хардах]@[хард]@[хар]>6 & <[үлдэх]@[үлд]@[үл]>5
QFLEX: а;аа;таа & э;ээ;дээ & э;ээ;дээ & а;аа;даа & о;оо;тоо & э;ээ;дээ & а;аа;даа & а;аа;даа & э;ээ;дээ & а;аа;даа & а;аа;даа & а;аа;даа & а;аа;даа & а;аа;таа & а;аа;даа & э;ээ;дээ
REVWORD: аатраг & ээдр}FA40+U{б & ээднэ & аадуужах & оотр}1540+U{ох & ээднэт & аадман & аадигна & ээднэм & аадлйа & аадйахут & аадмаршад & ааднах & аатру & аадрах & ээдл}FA40+U{
FREQ: 474
FREQALL: 464
RANG: 126
QWORDF: <гартаа>121 & <бүрдээ>68 & <эндээ>43 & <хажуудаа>40 & <хоёртоо>38 & <тэндээ>33 & <намдаа>30 & <ангидаа>26 & <мэндээ>18 & <айлдаа>13 & <тухайдаа>11 & <дашрамдаа>9 & <хандаа>7 & <уртаа>6 & <хардаа>6 & <үлдээ>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гартах]@[гарт]@[гар] & [бүрдэх]@[бүрд]@[бүр] & [эндэх]@[энд]@[эн] & [хажуудах]@[хажууд]@[хажуу] & [хоёртох]@[хоёрт]@[хоёр] & [тэндэх]@[тэнд]@[тэн] & [намдах]@[намд]@[нам] & [ангидах]@[ангид]@[анги] & [мэндэх]@[мэнд]@[мэн] & [айлдах]@[айлд]@[айл] & [тухайдах]@[тухайд]@[тухай] & [дашрамдах]@[дашрамд]@[дашрам] & [хандах]@[ханд]@[хан] & [уртах]@[урт]@[ур] & [хардах]@[хард]@[хар] & [үлдэх]@[үлд]@[үл]
WORDFORM: өөртөө & сүүлдээ & алдаа & багадаа & эцэстээ & хэвтээ & угтаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>206 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>84 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>41 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>41 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>30 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>25 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>10
QLEX: <[өөртөө]@[өөртөх]@[өөрт]@[өөр]>206 & <[сүүлдээ]@[сүүлдэх]@[сүүлд]@[сүүл]>84 & <[алдаа]@[алдах]@[алд]@[ал]>41 & <[багадаа]@[багадах]@[багад]@[бага]>41 & <[эцэстээ]@[эцэстэх]@[эцэст]@[эцэс]>30 & <[хэвтээ]@[хэвтэх]@[хэвт]@[хэв]>25 & <[угтаа]@[угтах]@[угт]@[уг]>10
QFLEX: ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;э;ээ;дээ & ø;а;аа;даа & ø;а;аа;даа & ø;э;ээ;тээ & ø;э;ээ;тээ & ø;а;аа;таа
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{}9E40+U{ & ээдл}FA40+U{}FA40+U{с & аадла & аадагаб & ээтсэцэ & ээтвэх & аатгу
FREQ: 437
FREQALL: 147
RANG: 132
QWORDF: <өөртөө>206 & <сүүлдээ>84 & <алдаа>41 & <багадаа>41 & <эцэстээ>30 & <хэвтээ>25 & <угтаа>10
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [өөртөө]@[өөртөх]@[өөрт]@[өөр] & [сүүлдээ]@[сүүлдэх]@[сүүлд]@[сүүл] & [алдаа]@[алдах]@[алд]@[ал] & [багадаа]@[багадах]@[багад]@[бага] & [эцэстээ]@[эцэстэх]@[эцэст]@[эцэс] & [хэвтээ]@[хэвтэх]@[хэвт]@[хэв] & [угтаа]@[угтах]@[угт]@[уг]
WORDFORM: тагтаа
QGRAM: <ABS-NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>18
QLEX: <[тагтаа(н)]@[тагтах]@[тагт]@[таг]>18
QFLEX: ø;а;аа;таа
REVWORD: аатгат
FREQ: 18
FREQALL: 0
RANG: 382
QWORDF: <тагтаа>18
GRAMFORM: ABS-NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [тагтаа(н)]@[тагтах]@[тагт]@[таг]
WORDFORM: ойрдоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[ойрдоо]@[ойрдох]@[ойрд]@[ойр]>7
QFLEX: ø;о;оо;доо
REVWORD: оодрйо
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 477
QWORDF: <ойрдоо>7
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ойрдоо]@[ойрдох]@[ойрд]@[ойр]
WORDFORM: үнэндээ & заримдаа & мөртөө & аяндаа & өөрсдөө & сэтгэлдээ & цагтаа & ондоо & одоохондоо & анхандаа & сайндаа & аминдаа & өдөртөө & чухамдаа & ихэнхдээ & нэлдээ & заяандаа & мөддөө & нийтдээ & битүүхэндээ & цугтаа
QGRAM: <NOM@DAT-POSS.REFL>213 & <NOM@DAT-POSS.REFL>201 & <NOM@DAT-POSS.REFL>134 & <NOM@DAT-POSS.REFL>126 & <NOM@DAT-POSS.REFL>92 & <NOM@DAT-POSS.REFL>91 & <NOM@DAT-POSS.REFL>90 & <NOM@DAT-POSS.REFL>57 & <NOM@DAT-POSS.REFL>55 & <NOM@DAT-POSS.REFL>51 & <NOM@DAT-POSS.REFL>29 & <NOM@DAT-POSS.REFL>24 & <NOM@DAT-POSS.REFL>22 & <NOM@DAT-POSS.REFL>19 & <NOM@DAT-POSS.REFL>13 & <NOM@DAT-POSS.REFL>11 & <NOM@DAT-POSS.REFL>8 & <NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <NOM@DAT-POSS.REFL>6 & <NOM@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[үнэндээ]@[үнэн]>213 & <[заримдаа]@[зарим]>201 & <[мөртөө]@[мөр]>134 & <[аяндаа]@[аян]>126 & <[өөрсдөө]@[өөрс]>92 & <[сэтгэлдээ]@[сэтгэл]>91 & <[цагтаа]@[цаг]>90 & <[ондоо]@[он]>57 & <[одоохондоо]@[одоохон]>55 & <[анхандаа]@[анх(ан)]>51 & <[сайндаа]@[сайн]>29 & <[аминдаа]@[амь(амин)]>24 & <[өдөртөө]@[өдөр]>22 & <[чухамдаа]@[чухам]>19 & <[ихэнхдээ]@[ихэнх]>13 & <[нэлдээ]@[нэл]>11 & <[заяандаа]@[заяа(н)]>8 & <[мөддөө]@[мөд]>7 & <[нийтдээ]@[нийт]>7 & <[битүүхэндээ]@[битүүхэн]>6 & <[цугтаа]@[цуг]>5
QFLEX: ø;дээ & ø;даа & ø;т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;даа & ø;д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;дээ & ø;таа & ø;доо & ø;доо & ø;даа & ø;даа & ø;ндаа & ø;т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;даа & ø;дээ & ø;дээ & ø;даа & ø;д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;дээ & ø;дээ & ø;таа
REVWORD: ээднэн}FA40+U{ & аадмираз & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{м & аадняа & }9E40+U{}9E40+U{дср}9E40+U{}9E40+U{ & ээдлэгтэс & аатгац & оодно & ооднохоодо & ааднахна & ааднйас & ааднима & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{д}9E40+U{ & аадмахуч & ээдхнэхи & ээдлэн & ааднаяаз & }9E40+U{}9E40+U{дд}9E40+U{м & ээдтйин & ээднэх}FA40+U{}FA40+U{тиб & аатгуц
FREQ: 1261
FREQALL: 308
RANG: 80
QWORDF: <үнэндээ>213 & <заримдаа>201 & <мөртөө>134 & <аяндаа>126 & <өөрсдөө>92 & <сэтгэлдээ>91 & <цагтаа>90 & <ондоо>57 & <одоохондоо>55 & <анхандаа>51 & <сайндаа>29 & <аминдаа>24 & <өдөртөө>22 & <чухамдаа>19 & <ихэнхдээ>13 & <нэлдээ>11 & <заяандаа>8 & <мөддөө>7 & <нийтдээ>7 & <битүүхэндээ>6 & <цугтаа>5
GRAMFORM: NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [үнэндээ]@[үнэн] & [заримдаа]@[зарим] & [мөртөө]@[мөр] & [аяндаа]@[аян] & [өөрсдөө]@[өөрс] & [сэтгэлдээ]@[сэтгэл] & [цагтаа]@[цаг] & [ондоо]@[он] & [одоохондоо]@[одоохон] & [анхандаа]@[анх(ан)] & [сайндаа]@[сайн] & [аминдаа]@[амь(амин)] & [өдөртөө]@[өдөр] & [чухамдаа]@[чухам] & [ихэнхдээ]@[ихэнх] & [нэлдээ]@[нэл] & [заяандаа]@[заяа(н)] & [мөддөө]@[мөд] & [нийтдээ]@[нийт] & [битүүхэндээ]@[битүүхэн] & [цугтаа]@[цуг]
WORDFORM: ажилдаа & залуудаа & хөлдөө & хамтдаа & машиндаа & хэндээ & уруулдаа & ижилдээ & ахдаа & хүчиндээ & магнайдаа & тогтоо & үрдээ & бүхэлдээ & туйлдаа & ээдээ & жаргалдаа & настайдаа
QGRAM: <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>92 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>63 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>20 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>14 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>14 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>12 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>8 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ажилдах]@[ажил]>92 & <[залуудах]@[залуу]>63 & <[хөлдөх]@[хөл]>20 & <[хамтдах]@[хамт]>15 & <[машиндах]@[машин]>14 & <[хэндэх]@[хэн]>14 & <[уруулдах]@[уруул]>12 & <[ижилдэх]@[ижил]>11 & <[ахдах]@[ах]>10 & <[хүчиндэх]@[хүчин]>10 & <[магнайдах]@[магнай]>9 & <[тогтох]@[тог]>9 & <[үрдэх]@[үр]>8 & <[бүхэлдэх]@[бүхэл]>7 & <[туйлдах]@[туйл]>7 & <[ээдэх]@[ээ]>6 & <[жаргалдах]@[жаргал]>5 & <[настайдах]@[настай]>5
QFLEX: а;даа & а;даа & {U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;даа & а;даа & э;дээ & а;даа & э;дээ & а;даа & э;дээ & а;даа & о;тоо & э;дээ & э;дээ & а;даа & э;дээ & а;даа & а;даа
REVWORD: аадлижа & аадуулаз & }9E40+U{}9E40+U{дл}9E40+U{х & аадтмах & ааднишам & ээднэх & аадлууру & ээдлижи & аадха & ээднич}FA40+U{х & аадйангам & оотгот & ээдр}FA40+U{ & ээдлэх}FA40+U{б & аадлйут & ээдээ & аадлаграж & аадйатсан
FREQ: 317
FREQALL: 198
RANG: 154
QWORDF: <ажилдаа>92 & <залуудаа>63 & <хөлдөө>20 & <хамтдаа>15 & <машиндаа>14 & <хэндээ>14 & <уруулдаа>12 & <ижилдээ>11 & <ахдаа>10 & <хүчиндээ>10 & <магнайдаа>9 & <тогтоо>9 & <үрдээ>8 & <бүхэлдээ>7 & <туйлдаа>7 & <ээдээ>6 & <жаргалдаа>5 & <настайдаа>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ажилдах]@[ажил] & [залуудах]@[залуу] & [хөлдөх]@[хөл] & [хамтдах]@[хамт] & [машиндах]@[машин] & [хэндэх]@[хэн] & [уруулдах]@[уруул] & [ижилдэх]@[ижил] & [ахдах]@[ах] & [хүчиндэх]@[хүчин] & [магнайдах]@[магнай] & [тогтох]@[тог] & [үрдэх]@[үр] & [бүхэлдэх]@[бүхэл] & [туйлдах]@[туйл] & [ээдэх]@[ээ] & [жаргалдах]@[жаргал] & [настайдах]@[настай]
WORDFORM: дандаа & цагдаа & цаашдаа & зэргэлдээ & шөнөдөө & галдаа & бартаа & ерөнхийдөө & үгүйдээ & оройдоо & голдоо & алсдаа & бордоо & битүүдээ
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>139 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>68 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>34 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>32 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>28 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>22 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>15 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>14 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>12 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>11 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>10 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>8 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[дандаа]@[дандах]@[дан]>139 & <[цагдаа]@[цагдах]@[цаг]>68 & <[цаашдаа]@[цаашдах]@[цааш]>34 & <[зэргэлдээ]@[зэргэлдэх]@[зэргэл]>32 & <[шөнөдөө]@[шөнөдөх]@[шөнө]>28 & <[галдаа]@[галдах]@[гал]>22 & <[бартаа]@[бартах]@[бар]>15 & <[ерөнхийдөө]@[ерөнхийдөх]@[ерөнхий]>14 & <[үгүйдээ]@[үгүйдэх]@[үгүй]>12 & <[оройд(оо)]@[оройдох]@[орой]>11 & <[голдоо]@[голдох]@[гол]>10 & <[алсдаа]@[алсдах]@[алс]>8 & <[бордоо]@[бордох]@[бор]>7 & <[битүүдээ]@[битүүдэх]@[битүү]>5
QFLEX: ø;а;даа & ø;а;даа & ø;а;даа & ø;э;дээ & ø;{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;даа & ø;а;таа & ø;{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;э;дээ & ø;о;доо & ø;о;доо & ø;а;даа & ø;о;доо & ø;э;дээ
REVWORD: ааднад & аадгац & аадшаац & ээдлэгрэз & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{н}9E40+U{ш & аадлаг & аатраб & }9E40+U{}9E40+U{дйихн}9E40+U{ре & ээдй}FA40+U{г}FA40+U{ & оодйоро & оодлог & аадсла & оодроб & ээд}FA40+U{}FA40+U{тиб
FREQ: 405
FREQALL: 222
RANG: 138
QWORDF: <дандаа>139 & <цагдаа>68 & <цаашдаа>34 & <зэргэлдээ>32 & <шөнөдөө>28 & <галдаа>22 & <бартаа>15 & <ерөнхийдөө>14 & <үгүйдээ>12 & <оройдоо>11 & <голдоо>10 & <алсдаа>8 & <бордоо>7 & <битүүдээ>5
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [дандаа]@[дандах]@[дан] & [цагдаа]@[цагдах]@[цаг] & [цаашдаа]@[цаашдах]@[цааш] & [зэргэлдээ]@[зэргэлдэх]@[зэргэл] & [шөнөдөө]@[шөнөдөх]@[шөнө] & [галдаа]@[галдах]@[гал] & [бартаа]@[бартах]@[бар] & [ерөнхийдөө]@[ерөнхийдөх]@[ерөнхий] & [үгүйдээ]@[үгүйдэх]@[үгүй] & [оройд(оо)]@[оройдох]@[орой] & [голдоо]@[голдох]@[гол] & [алсдаа]@[алсдах]@[алс] & [бордоо]@[бордох]@[бор] & [битүүдээ]@[битүүдэх]@[битүү]
WORDFORM: худалдаа
QGRAM: <ABS-NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>22
QLEX: <[худалдаа(н)]@[худалдах]@[худал]>22
QFLEX: ø;а;даа
REVWORD: аадладух
FREQ: 22
FREQALL: 0
RANG: 360
QWORDF: <худалдаа>22
GRAMFORM: ABS-NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [худалдаа(н)]@[худалдах]@[худал]
WORDFORM: хойшдоо & холдоо
QGRAM: <PC.DUR@DAT-POSS.REFL>30 & <PC.DUR@DAT-POSS.REFL>6
QLEX: <[хойшдох]@[хойш]>30 & <[холдох]@[хол]>6
QFLEX: о;доо & о;доо
REVWORD: оодшйох & оодлох
FREQ: 36
FREQALL: 25
RANG: 315
QWORDF: <хойшдоо>30 & <холдоо>6
GRAMFORM: PC.DUR@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [хойшдох]@[хойш] & [холдох]@[хол]
WORDFORM: иймээрээ & удмаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@PC.INTENT-POSS.REFL>12 & <INSTR-POSS.REFL@PC.INTENT-POSS.REFL>10
QLEX: <[ийм]@[ийх]>12 & <[удам]@[удах]>10
QFLEX: ээрээ;мээрээ & маараа;маараа
REVWORD: ээрээмйи & аараамду
FREQ: 22
FREQALL: 0
RANG: 363
QWORDF: <иймээрээ>12 & <удмаараа>10
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@PC.INTENT-POSS.REFL
LEXEMA: [ийм]@[ийх] & [удам]@[удах]
WORDFORM: омгийнхоо & цамцныхаа & гэзэгнийхээ & толгойнхоо & эцсийнхээ & оройнхоо & шүлгийнхээ
QGRAM: <SUBST-POSS.REFL>12 & <SUBST-POSS.REFL>8 & <SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL>6 & <SUBST-POSS.REFL>5 & <SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[омгийн]>12 & <[цамцны]>8 & <[гэзэгний]>6 & <[толгойн]>6 & <[эцсийн]>6 & <[оройн]>5 & <[шүлгийн]>5
QFLEX: хоо & хаа & хээ & хоо & хээ & хоо & хээ
REVWORD: оохнйигмо & аахынцмац & ээхйингэзэг & оохнйоглот & ээхнйисцэ & оохнйоро & ээхнйигл}FA40+U{ш
FREQ: 48
FREQALL: 21
RANG: 290
QWORDF: <омгийнхоо>12 & <цамцныхаа>8 & <гэзэгнийхээ>6 & <толгойнхоо>6 & <эцсийнхээ>6 & <оройнхоо>5 & <шүлгийнхээ>5
GRAMFORM: SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [омгийн] & [цамцны] & [гэзэгний] & [толгойн] & [эцсийн] & [оройн] & [шүлгийн]
WORDFORM: галттайнхаа
QGRAM: <COM-NOM-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[галт]>5
QFLEX: тайнхаа
REVWORD: аахнйаттлаг
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 507
QWORDF: <галттайнхаа>5
GRAMFORM: COM-NOM-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [галт]
WORDFORM: алтайнхаа
QGRAM: <GEN-SUBST-POSS.REFL@COM-NOM-SUBST-POSS.REFL>6
QLEX: <[алтай]@[ал]>6
QFLEX: нхаа;тайнхаа
REVWORD: аахнйатла
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 488
QWORDF: <алтайнхаа>6
GRAMFORM: GEN-SUBST-POSS.REFL@COM-NOM-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [алтай]@[ал]
WORDFORM: хүүгийнхээ & ээжийнхээ & нарынхаа & найзынхаа & морьдынхоо & юмныхаа & даргынхаа & өвгөдийнхөө & машиныхаа & зүйлийнхээ & отгийнхоо & тойрныхоо & багынхаа & бурхныхаа & үрсийнхээ & нэгдлийнхээ & хайртынхаа & хөгшнийхөө & эмгэнийхээ
QGRAM: <GEN-SUBST-POSS.REFL>68 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>62 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>19 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[хүү]>68 & <[ээж]>62 & <[нар]>19 & <[найз]>14 & <[морьд]>10 & <[юм(ан)]>9 & <[дарга]>8 & <[өвгөд]>8 & <[машин]>8 & <[зүйл]>6 & <[отго]>6 & <[тойрон]>6 & <[бага]>5 & <[бурхан]>5 & <[үрс]>5 & <[нэгдэл]>5 & <[хайрт]>5 & <[хөгшин]>5 & <[эмгэн]>5
QFLEX: гийнхээ & ийнхээ & ынхаа & ынхаа & ынхоо & ныхаа & ынхаа & ийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ыхаа & ийнхээ & ийнхоо & ныхоо & ынхаа & ныхаа & ийнхээ & лийнхээ & ынхаа & нийх{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ийхээ
REVWORD: ээхнйиг}FA40+U{}FA40+U{х & ээхнйижээ & аахныран & аахнызйан & оохныдьром & аахынмю & аахныград & }9E40+U{}9E40+U{хнйид}9E40+U{гв}9E40+U{ & аахынишам & ээхнйилй}FA40+U{з & оохнйигто & оохынрйот & аахныгаб & аахынхруб & ээхнйиср}FA40+U{ & ээхнйилдгэн & аахнытрйах & }9E40+U{}9E40+U{хйиншг}9E40+U{х & ээхйинэгмэ
FREQ: 259
FREQALL: 243
RANG: 168
QWORDF: <хүүгийнхээ>68 & <ээжийнхээ>62 & <нарынхаа>19 & <найзынхаа>14 & <морьдынхоо>10 & <юмныхаа>9 & <даргынхаа>8 & <өвгөдийнхөө>8 & <машиныхаа>8 & <зүйлийнхээ>6 & <отгийнхоо>6 & <тойрныхоо>6 & <багынхаа>5 & <бурхныхаа>5 & <үрсийнхээ>5 & <нэгдлийнхээ>5 & <хайртынхаа>5 & <хөгшнийхөө>5 & <эмгэнийхээ>5
GRAMFORM: GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [хүү] & [ээж] & [нар] & [найз] & [морьд] & [юм(ан)] & [дарга] & [өвгөд] & [машин] & [зүйл] & [отго] & [тойрон] & [бага] & [бурхан] & [үрс] & [нэгдэл] & [хайрт] & [хөгшин] & [эмгэн]
WORDFORM: хашааныхаа & идээнийхээ
QGRAM: <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@N.PROC-GEN-SUBST-POSS.REFL>14 & <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@N.PROC-GEN-SUBST-POSS.REFL>12
QLEX: <[хашааны]@[хашаа(н)]@[хаших]>14 & <[идээний]@[идээ(н)]@[идэх]>12
QFLEX: хаа;ыхаа;ааныхаа & хээ;ийхээ;энийхээ
REVWORD: аахынаашах & ээхйинээди
FREQ: 26
FREQALL: 2
RANG: 344
QWORDF: <хашааныхаа>14 & <идээнийхээ>12
GRAMFORM: SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@N.PROC-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [хашааны]@[хашаа(н)]@[хаших] & [идээний]@[идээ(н)]@[идэх]
WORDFORM: байхынхаа & болохынхоо
QGRAM: <PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>6 & <[болох]>5
QFLEX: хынхаа & хынхоо
REVWORD: аахныхйаб & оохныхолоб
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 433
QWORDF: <байхынхаа>6 & <болохынхоо>5
GRAMFORM: PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [болох]
WORDFORM: байсныхаа & болсныхоо & ирснийхээ & явсныхаа & бодсоныхоо & мэдсэнийхээ & орсныхоо
QGRAM: <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>10 & <[болох]>9 & <[ирэх]>8 & <[явах]>6 & <[бодох]>5 & <[мэдэх]>5 & <[орох]>5
QFLEX: сныхаа & сныхоо & снийхээ & сныхаа & соныхоо & сэнийхээ & сныхоо
REVWORD: аахынсйаб & оохынслоб & ээхйинсри & аахынсвя & оохыносдоб & ээхйинэсдэм & оохынсро
FREQ: 48
FREQALL: 63
RANG: 289
QWORDF: <байсныхаа>10 & <болсныхоо>9 & <ирснийхээ>8 & <явсныхаа>6 & <бодсоныхоо>5 & <мэдсэнийхээ>5 & <орсныхоо>5
GRAMFORM: PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [болох] & [ирэх] & [явах] & [бодох] & [мэдэх] & [орох]
WORDFORM: авсныхаа
QGRAM: <SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[авсны]@[авс(ан)]@[авах]>5
QFLEX: хаа;ныхаа;сныхаа
REVWORD: аахынсва
FREQ: 5
FREQALL: 2
RANG: 533
QWORDF: <авсныхаа>5
GRAMFORM: SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL@PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [авсны]@[авс(ан)]@[авах]
WORDFORM: атныхаа & майхныхаа
QGRAM: <GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[ат(ан)]>5 & <[майхан]>5
QFLEX: ныхаа & ныхаа
REVWORD: аахынта & аахынхйам
FREQ: 10
FREQALL: 2
RANG: 438
QWORDF: <атныхаа>5 & <майхныхаа>5
GRAMFORM: GEN-SUBST-POSS.REFL@REL-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [ат(ан)] & [майхан]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
684423
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov