Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: хэмжээндээ
QGRAM: <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[хэмжээнд]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>5
QFLEX: ээ;дээ;ээндээ
REVWORD: ээднээжмэх
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 527
QWORDF: <хэмжээндээ>5
GRAMFORM: POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [хэмжээнд]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]
WORDFORM: санаандаа
QGRAM: <NOM@DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL>14
QLEX: <[санаанд(аа)]@[санаа(н)]@[санах]>14
QFLEX: ø;даа;андаа
REVWORD: ааднаанас
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 407
QWORDF: <санаандаа>14
GRAMFORM: NOM@DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [санаанд(аа)]@[санаа(н)]@[санах]
WORDFORM: яваандаа
QGRAM: <NOM@N.PROC-DAT-POSS.REFL>28
QLEX: <[яваандаа]@[явах]>28
QFLEX: ø;андаа
REVWORD: ааднаавя
FREQ: 28
FREQALL: 28
RANG: 341
QWORDF: <яваандаа>28
GRAMFORM: NOM@N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [яваандаа]@[явах]
WORDFORM: гэхдээ & байхдаа & явахдаа & тэгэхдээ & ирэхдээ & гарахдаа & суухдаа & бодохдоо & орохдоо & өгөхдөө & хэлэхдээ & ярихдаа & хийхдээ & буцахдаа & харахдаа & авахдаа & болохдоо & барахдаа & гайхахдаа & зогсохдоо & мордохдоо & унахдаа & үзэхдээ & айхдаа & бичихдээ & өнгөрөхдөө & идэхдээ & сандрахдаа & уулзахдаа & чингэхдээ & баярлахдаа & өгүүлэхдээ & барихдаа & хэвтэхдээ & ингэхдээ & очихдоо & төрөхдөө & хүрэхдээ & босохдоо & буухдаа & үхэхдээ & ойчихдоо & явуулахдаа & алхахдаа & гаргахдаа & дурсахдаа & салахдаа & хүсэхдээ & хөдлөхдөө & эргэхдээ & ажихдаа & хичээхдээ & эхлэхдээ & барагдахдаа & наслахдаа & одохдоо & санахдаа & тавихдаа & унтахдаа
QGRAM: <PC.INF-DAT-POSS.REFL>392 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>295 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>211 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>138 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>82 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>52 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>47 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>36 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>32 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>31 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>31 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>24 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>23 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>22 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>22 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>20 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>19 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>18 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>17 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>13 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>11 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>11 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>10 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>10 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэх]>392 & <[байх]>295 & <[явах]>211 & <[тэгэх]>138 & <[ирэх]>82 & <[гарах]>52 & <[суух]>47 & <[бодох]>36 & <[орох]>32 & <[өгөх]>31 & <[хэлэх]>31 & <[ярих]>24 & <[хийх]>23 & <[буцах]>22 & <[харах]>22 & <[авах]>20 & <[болох]>19 & <[барах]>18 & <[гайхах]>17 & <[зогсох]>16 & <[мордох]>16 & <[унах]>16 & <[үзэх]>13 & <[айх]>12 & <[бичих]>12 & <[өнгөрөх]>12 & <[идэх]>12 & <[сандрах]>12 & <[уулзах]>12 & <[чингэх]>12 & <[баярлах]>11 & <[өгүүлэх]>11 & <[барих]>10 & <[хэвтэх]>10 & <[ингэх]>9 & <[очих]>9 & <[төрөх]>9 & <[хүрэх]>9 & <[босох]>8 & <[буух]>8 & <[үхэх]>8 & <[ойчих]>8 & <[явуулах]>8 & <[алхах]>7 & <[гаргах]>7 & <[дурсах]>7 & <[салах]>7 & <[хүсэх]>7 & <[хөдлөх]>7 & <[эргэх]>7 & <[ажих]>6 & <[хичээх]>6 & <[эхлэх]>6 & <[барагдах]>5 & <[наслах]>5 & <[одох]>5 & <[санах]>5 & <[тавих]>5 & <[унтах]>5
QFLEX: хдээ & хдаа & хдаа & хдээ & хдээ & хдаа & хдаа & хдоо & хдоо & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдаа & хдээ & хдаа & хдаа & хдаа & хдоо & хдаа & хдаа & хдоо & хдоо & хдаа & хдээ & хдаа & хдээ & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдаа & хдаа & хдээ & хдаа & хдээ & хдаа & хдээ & хдээ & хдоо & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдоо & хдаа & хдээ & хдоо & хдаа & хдаа & хдаа & хдаа & хдаа & хдээ & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдаа & хдээ & хдээ & хдаа & хдаа & хдоо & хдаа & хдаа & хдаа
REVWORD: ээдхэг & аадхйаб & аадхавя & ээдхэгэт & ээдхэри & аадхараг & аадхуус & оодходоб & оодхоро & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{г}9E40+U{ & ээдхэлэх & аадхиря & ээдхйих & аадхацуб & аадхарах & аадхава & оодхолоб & аадхараб & аадхахйаг & оодхосгоз & оодходром & аадхану & ээдхэз}FA40+U{ & аадхйа & ээдхичиб & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & ээдхэди & аадхарднас & аадхазлуу & ээдхэгнич & аадхалряаб & ээдхэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & аадхираб & ээдхэтвэх & ээдхэгни & оодхичо & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{р}9E40+U{т & ээдхэр}FA40+U{х & оодхособ & аадхууб & ээдхэх}FA40+U{ & оодхичйо & аадхалуувя & аадхахла & аадхаграг & аадхасруд & аадхалас & ээдхэс}FA40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{лд}9E40+U{х & ээдхэгрэ & аадхижа & ээдхээчих & ээдхэлхэ & аадхадгараб & аадхалсан & оодходо & аадханас & аадхиват & аадхатну
FREQ: 1872
FREQALL: 0
RANG: 62
QWORDF: <гэхдээ>392 & <байхдаа>295 & <явахдаа>211 & <тэгэхдээ>138 & <ирэхдээ>82 & <гарахдаа>52 & <суухдаа>47 & <бодохдоо>36 & <орохдоо>32 & <өгөхдөө>31 & <хэлэхдээ>31 & <ярихдаа>24 & <хийхдээ>23 & <буцахдаа>22 & <харахдаа>22 & <авахдаа>20 & <болохдоо>19 & <барахдаа>18 & <гайхахдаа>17 & <зогсохдоо>16 & <мордохдоо>16 & <унахдаа>16 & <үзэхдээ>13 & <айхдаа>12 & <бичихдээ>12 & <өнгөрөхдөө>12 & <идэхдээ>12 & <сандрахдаа>12 & <уулзахдаа>12 & <чингэхдээ>12 & <баярлахдаа>11 & <өгүүлэхдээ>11 & <барихдаа>10 & <хэвтэхдээ>10 & <ингэхдээ>9 & <очихдоо>9 & <төрөхдөө>9 & <хүрэхдээ>9 & <босохдоо>8 & <буухдаа>8 & <үхэхдээ>8 & <ойчихдоо>8 & <явуулахдаа>8 & <алхахдаа>7 & <гаргахдаа>7 & <дурсахдаа>7 & <салахдаа>7 & <хүсэхдээ>7 & <хөдлөхдө{U+04E9}>7 & <эргэхдээ>7 & <ажихдаа>6 & <хичээхдээ>6 & <эхлэхдээ>6 & <барагдахдаа>5 & <наслахдаа>5 & <одохдоо>5 & <санахдаа>5 & <тавихдаа>5 & <унтахдаа>5
GRAMFORM: PC.INF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гэх] & [байх] & [явах] & [тэгэх] & [ирэх] & [гарах] & [суух] & [бодох] & [орох] & [өгөх] & [хэлэх] & [ярих] & [хийх] & [буцах] & [харах] & [авах] & [болох] & [барах] & [гайхах] & [зогсох] & [мордох] & [унах] & [үзэх] & [айх] & [бичих] & [өнгөрөх] & [идэх] & [сандрах] & [уулзах] & [чингэх] & [баярлах] & [өгүүлэх] & [барих] & [хэвтэх] & [ингэх] & [очих] & [төрөх] & [хүрэх] & [босох] & [буух] & [үхэх] & [ойчих] & [явуулах] & [алхах] & [гаргах] & [дурсах] & [салах] & [хүсэх] & [хөдлөх] & [эргэх] & [ажих] & [хичээх] & [эхлэх] & [барагдах] & [наслах] & [одох] & [санах] & [тавих] & [унтах]
WORDFORM: ядахдаа & яарахдаа
QGRAM: <NOM@PC.INF-DAT-POSS.REFL>66 & <NOM@PC.INF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ядахдаа]@[ядах]>66 & <[яарахдаа]@[яарах]>5
QFLEX: ø;даа & ø;даа
REVWORD: аадхадя & аадхарая
FREQ: 71
FREQALL: 0
RANG: 259
QWORDF: <ядахдаа>66 & <яарахдаа>5
GRAMFORM: NOM@PC.INF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ядахдаа]@[ядах] & [яарахдаа]@[яарах]
WORDFORM: гэсэндээ & болсондоо & айсандаа & байсандаа & баярласандаа & хэлсэндээ & санасандаа & бодсондоо & халаасандаа & чадсандаа & ирсэндээ & уулзсандаа & цочсондоо & зорьсондоо & тэвдсэндээ & явсандаа & өрөвдсөндөө & орхисондоо
QGRAM: <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>61 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>44 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>18 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>15 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэх]>61 & <[болох]>44 & <[айх]>18 & <[байх]>16 & <[баярлах]>15 & <[хэлэх]>14 & <[санах]>12 & <[бодох]>10 & <[халаах]>9 & <[чадах]>9 & <[ирэх]>8 & <[уулзах]>8 & <[цочих]>7 & <[зорих]>6 & <[тэвдэх]>6 & <[явах]>6 & <[өрөвдөх]>5 & <[орхих]>5
QFLEX: сэндээ & сондоо & сандаа & сандаа & сандаа & сэндээ & сандаа & сондоо & сандаа & сандаа & сэндээ & сандаа & сондоо & ьсондоо & сэндээ & сандаа & с{U+ø4E9}нд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & сондоо
REVWORD: ээднэсэг & ооднослоб & ааднасйа & ааднасйаб & ааднасалряаб & ээднэслэх & ааднасанас & оодносдоб & ааднасаалах & ааднасдач & ээднэсри & ааднасзлуу & оодносчоц & оодносьроз & ээднэсдвэт & ааднасвя & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{сдв}9E40+U{р}9E40+U{ & оодносихро
FREQ: 259
FREQALL: 193
RANG: 169
QWORDF: <гэсэндээ>61 & <болсондоо>44 & <айсандаа>18 & <байсандаа>16 & <баярласандаа>15 & <хэлсэндээ>14 & <санасандаа>12 & <бодсондоо>10 & <халаасандаа>9 & <чадсандаа>9 & <ирсэндээ>8 & <уулзсандаа>8 & <цочсондоо>7 & <зорьсондоо>6 & <тэвдсэндээ>6 & <явсандаа>6 & <өрөвдсөндөө>5 & <орхисондоо>5
GRAMFORM: PC.PRF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гэх] & [болох] & [айх] & [байх] & [баярлах] & [хэлэх] & [санах] & [бодох] & [халаах] & [чадах] & [ирэх] & [уулзах] & [цочих] & [зорих] & [тэвдэх] & [явах] & [өрөвдөх] & [орхих]
WORDFORM: нулимсандаа & авсандаа & сандарсандаа & олсондоо
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[нулимс(ан)]@[нулимах]>8 & <[авс(ан)]@[авах]>6 & <[сандарсан]@[сандрах]>6 & <[олс(он)]@[олох]>5
QFLEX: даа;сандаа & даа;сандаа & даа;арсандаа & доо;сондоо
REVWORD: ааднасмилун & ааднасва & ааднасраднас & оодносло
FREQ: 25
FREQALL: 4
RANG: 348
QWORDF: <нулимсандаа>8 & <авсандаа>6 & <сандарсандаа>6 & <олсондоо>5
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [нулимс(ан)]@[нулимах] & [авс(ан)]@[авах] & [сандарсан]@[сандрах] & [олс(он)]@[олох]
WORDFORM: төрсөндөө
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@VF.IND.PRF-DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[төрсөн]@[төрөх]>7
QFLEX: д{U+ø4E9}{U+ø4E9};с{U+ø4E9}нд{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{ср}9E40+U{т
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 470
QWORDF: <төрсөндөө>7
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@VF.IND.PRF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [төрсөн]@[төрөх]
WORDFORM: амандаа & насандаа & нүдэндээ & зүүдэндээ & чихэндээ & үгэндээ & бүсэндээ & бидэндээ & зүрхэндээ & хүзүүндээ & тэргэндээ & яриандаа & нуруундаа & ууландаа & ёсондоо & гэдсэндээ & хаалгандаа & адуундаа & үсэндээ & тогоондоо & тэмээндээ & юмандаа & гаансандаа & нүхэндээ & тасалгаандаа & царайндаа & цусандаа
QGRAM: <REL-DAT-POSS.REFL>161 & <REL-DAT-POSS.REFL>135 & <REL-DAT-POSS.REFL>67 & <REL-DAT-POSS.REFL>25 & <REL-DAT-POSS.REFL>25 & <REL-DAT-POSS.REFL>24 & <REL-DAT-POSS.REFL>22 & <REL-DAT-POSS.REFL>19 & <REL-DAT-POSS.REFL>18 & <REL-DAT-POSS.REFL>16 & <REL-DAT-POSS.REFL>13 & <REL-DAT-POSS.REFL>12 & <REL-DAT-POSS.REFL>11 & <REL-DAT-POSS.REFL>11 & <REL-DAT-POSS.REFL>10 & <REL-DAT-POSS.REFL>9 & <REL-DAT-POSS.REFL>7 & <REL-DAT-POSS.REFL>6 & <REL-DAT-POSS.REFL>6 & <REL-DAT-POSS.REFL>6 & <REL-DAT-POSS.REFL>6 & <REL-DAT-POSS.REFL>6 & <REL-DAT-POSS.REFL>5 & <REL-DAT-POSS.REFL>5 & <REL-DAT-POSS.REFL>5 & <REL-DAT-POSS.REFL>5 & <REL-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ам(ан)]>161 & <[нас(ан)]>135 & <[нүд(эн)]>67 & <[зүүд(эн)]>25 & <[чих(эн)]>25 & <[үг(эн)]>24 & <[бүс(эн)]>22 & <[**бид(эн)]>19 & <[зүрх(эн)]>18 & <[хүзүү(н)]>16 & <[тэрэг (тэргэн)]>13 & <[яриа(н)]>12 & <[нуруу(н)]>11 & <[уул(ан)]>11 & <[ёс(он)]>10 & <[гэдэс (гэдсэн)]>9 & <[хаалга(н)]>7 & <[адуу(н)]>6 & <[үс(эн)]>6 & <[тогоо(н)]>6 & <[тэмээ(н)]>6 & <[юм(ан)]>6 & <[гаанс(ан)]>5 & <[нүх(эн)]>5 & <[тасалгаа(н)]>5 & <[царай]>5 & <[цус(ан)]>5
QFLEX: андаа & андаа & эндээ & эндээ & эндээ & эндээ & эндээ & эндээ & эндээ & ндээ & ндээ & ндаа & ндаа & андаа & ондоо & ндээ & ндаа & ндаа & эндээ & ндоо & ндээ & андаа & андаа & эндээ & ндаа & ндаа & андаа
REVWORD: ааднама & ааднасан & ээднэд}FA40+U{н & ээднэд}FA40+U{}FA40+U{з & ээднэхич & ээднэг}FA40+U{ & ээднэс}FA40+U{б & ээднэдиб & ээднэхр}FA40+U{з & ээдн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээднэгрэт & ааднаиря & ааднуурун & аадналуу & ооднос}1540+U{ & ээднэсдэг & ааднаглаах & ааднууда & ээднэс}FA40+U{ & оодноогот & ээднээмэт & ааднамю & ааднаснааг & ээднэх}FA40+U{н & ааднаагласат & ааднйарац & ааднасуц
FREQ: 640
FREQALL: 81
RANG: 112
QWORDF: <амандаа>161 & <насандаа>135 & <нүдэндээ>67 & <зүүдэндээ>25 & <чихэндээ>25 & <үгэндээ>24 & <бүсэндээ>22 & <бидэндээ>19 & <зүрхэндээ>18 & <хүзүүндээ>16 & <тэргэндээ>13 & <яриандаа>12 & <нуруундаа>11 & <ууландаа>11 & <ёсондоо>10 & <гэдсэндээ>9 & <хаалгандаа>7 & <адуундаа>6 & <үсэндээ>6 & <тогоондоо>6 & <тэмээндээ>6 & <юмандаа>6 & <гаансандаа>5 & <нүхэндээ>5 & <тасалгаандаа>5 & <царайндаа>5 & <цусандаа>5
GRAMFORM: REL-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ам(ан)] & [нас(ан)] & [нүд(эн)] & [зүүд(эн)] & [чих(эн)] & [үг(эн)] & [бүс(эн)] & [**бид(эн)] & [зүрх(эн)] & [хүзүү(н)] & [тэрэг (тэргэн)] & [яриа(н)] & [нуруу(н)] & [уул(ан)] & [ёс(он)] & [гэдэс (гэдсэн)] & [хаалга(н)] & [адуу(н)] & [үс(эн)] & [тогоо(н)] & [тэмээ(н)] & [юм(ан)] & [гаанс(ан)] & [нүх(эн)] & [тасалгаа(н)] & [царай] & [цус(ан)]
WORDFORM: духандаа & завандаа & нуурандаа
QGRAM: <?REL-DAT-POSS.REFL>6 & <?REL-DAT-POSS.REFL>6 & <?REL-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[?дух]>6 & <[?зав]>6 & <[?нуур]>5
QFLEX: # & # & #
REVWORD: ааднахуд & ааднаваз & ааднаруун
FREQ: 17
FREQALL: 23
RANG: 387
QWORDF: <духандаа>6 & <завандаа>6 & <нуурандаа>5
GRAMFORM: ?REL-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [?дух] & [?зав] & [?нуур]
WORDFORM: хүүгийндээ
QGRAM: <GEN-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[хүү]>5
QFLEX: гийндээ
REVWORD: ээднйиг}FA40+U{}FA40+U{х
FREQ: 5
FREQALL: 1
RANG: 510
QWORDF: <хүүгийндээ>5
GRAMFORM: GEN-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [хүү]
WORDFORM: ахындаа
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@GEN-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ахын]@[ах]>5
QFLEX: даа;ындаа
REVWORD: аадныха
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 508
QWORDF: <ахындаа>5
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@GEN-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ахын]@[ах]
WORDFORM: яваадаа
QGRAM: <PC.DUR-DAT-POSS.REFL>15
QLEX: <[явах]>15
QFLEX: аадаа
REVWORD: аадаавя
FREQ: 15
FREQALL: 1
RANG: 401
QWORDF: <яваадаа>15
GRAMFORM: PC.DUR-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: байгаадаа & одоодоо
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@PC.DUR-DAT-POSS.REFL>37 & <DAT-POSS.REFL@PC.DUR-DAT-POSS.REFL>10
QLEX: <[байгаа]@[байх]>37 & <[одоо]@[одох]>10
QFLEX: даа & доо;одоо
REVWORD: аадаагйаб & оодоодо
FREQ: 47
FREQALL: 0
RANG: 291
QWORDF: <байгаадаа>37 & <одоодоо>10
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@PC.DUR-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [байгаа]@[байх] & [одоо]@[одох]
WORDFORM: хүүдээ & хүндээ & нартаа & чанартаа & юундаа & тусдаа & өмдөө & даруйдаа & ирээдүйдээ & болдоо & тулдаа & зүүдээ & хавьдаа & хурдаа & сувдаа & хэрдээ & айдаа & засагтаа
QGRAM: <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>81 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>44 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>39 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>26 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>25 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>24 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>20 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>19 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>14 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>12 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>8 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6 & <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6
QLEX: <[хүүд]@[хүү]>81 & <[хүнд]@[хүн]>44 & <[нарт]@[нар]>39 & <[чанарт]@[чанар]>26 & <[юунд]@[юу(н)]>25 & <[тусд]@[тус]>24 & <[өмд(өн)]@[өм]>20 & <[даруйд]@[даруй]>19 & <[ирээдүйд]@[ирээдүй]>14 & <[болд]@[бол]>12 & <[тулд]@[тул]>10 & <[зүүд(эн)]@[зүү]>9 & <[хавьд]@[хавь]>9 & <[хурд]@[хур]>8 & <[сувд(ан)]@[сув]>7 & <[хэрд]@[хэр]>7 & <[айд]@[ай]>6 & <[засагт]@[засаг]>6
QFLEX: ээ;дээ & ээ;дээ & аа;таа & аа;таа & аа;даа & аа;даа & {U+ø4E9}{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа;даа & ээ;дээ & оо;доо & аа;даа & ээ;дээ & аа;даа & аа;даа & аа;даа & ээ;дээ & аа;даа & аа;таа
REVWORD: ээд}FA40+U{}FA40+U{х & ээдн}FA40+U{х & аатран & аатранач & аадную & аадсут & }9E40+U{}9E40+U{дм}9E40+U{ & аадйурад & ээдй}FA40+U{дээри & оодлоб & аадлут & ээд}FA40+U{}FA40+U{з & аадьвах & аадрух & аадвус & ээдрэх & аадйа & аатгасаз
FREQ: 366
FREQALL: 222
RANG: 146
QWORDF: <хүүдээ>81 & <хүндээ>44 & <нартаа>39 & <чанартаа>26 & <юундаа>25 & <тусдаа>24 & <өмдөө>20 & <даруйдаа>19 & <ирээдүйдээ>14 & <болдоо>12 & <тулдаа>10 & <зүүдээ>9 & <хавьдаа>9 & <хурдаа>8 & <сувдаа>7 & <хэрдээ>7 & <айдаа>6 & <засагтаа>6
GRAMFORM: POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [хүүд]@[хүү] & [хүнд]@[хүн] & [нарт]@[нар] & [чанарт]@[чанар] & [юунд]@[юу(н)] & [тусд]@[тус] & [өмд(өн)]@[өм] & [даруйд]@[даруй] & [ирээдүйд]@[ирээдүй] & [болд]@[бол] & [тулд]@[тул] & [зүүд(эн)]@[зүү] & [хавьд]@[хавь] & [хурд]@[хур] & [сувд(ан)]@[сув] & [хэрд]@[хэр] & [айд]@[ай] & [засагт]@[засаг]
WORDFORM: ордоо
QGRAM: <POSS.REFL@DIR-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6
QLEX: <[орд]@[орд(он)]@[ор]>6
QFLEX: оо;оо;доо
REVWORD: оодро
FREQ: 6
FREQALL: 6
RANG: 501
QWORDF: <ордоо>6
GRAMFORM: POSS.REFL@DIR-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [орд]@[орд(он)]@[ор]
WORDFORM: мориндоо & үүндээ & мөрөндөө & эхэндээ & хониндоо
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>89 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>24 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>17 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[морин]@[морь (морин)]>89 & <[үүн]@[үү(н)]>24 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>17 & <[эхэн]@[эх(эн)]>8 & <[хонин]@[хонь (хонин)]>7
QFLEX: доо;доо & дээ;дээ & д{U+ø4E9}{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & дээ;дээ & доо;доо
REVWORD: оодниром & ээдн}FA40+U{}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{р}9E40+U{м & ээднэхэ & ооднинох
FREQ: 145
FREQALL: 36
RANG: 205
QWORDF: <мориндоо>89 & <үүндээ>24 & <мөрөндөө>17 & <эхэндээ>8 & <хониндоо>7
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [морин]@[морь (морин)] & [үүн]@[үү(н)] & [мөрөн]@[мөр(өн)] & [эхэн]@[эх(эн)] & [хонин]@[хонь (хонин)]
WORDFORM: орондоо
QGRAM: <POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>96
QLEX: <[оронд]@[орон]@[ор(он)]>96
QFLEX: оо;доо;доо
REVWORD: оодноро
FREQ: 96
FREQALL: 0
RANG: 236
QWORDF: <орондоо>96
GRAMFORM: POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [оронд]@[орон]@[ор(он)]
WORDFORM: тандаа
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>8
QLEX: <[тандах]@[танд]@[тан(г)]@[та]>8
QFLEX: а;аа;даа;ндаа
REVWORD: ааднат
FREQ: 8
FREQALL: 0
RANG: 460
QWORDF: <тандаа>8
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [тандах]@[танд]@[тан(г)]@[та]
WORDFORM: нэгэндээ & ухаандаа
QGRAM: <NOM@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>16 & <NOM@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>16
QLEX: <[нэгэндээ]@[нэгэн]@[нэг(эн)]>16 & <[ухаандаа]@[ухаан]@[ухаа(н)]>16
QFLEX: ø;дээ;дээ & ø;даа;даа
REVWORD: ээднэгэн & ааднааху
FREQ: 32
FREQALL: 0
RANG: 331
QWORDF: <нэгэндээ>16 & <ухаандаа>16
GRAMFORM: NOM@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [нэгэндээ]@[нэгэн]@[нэг(эн)] & [ухаандаа]@[ухаан]@[ухаа(н)]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2458149101
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov