Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: гэрээсээ & өөрөөсөө & дээрээсээ & тэндээсээ & түүнээсээ & дотроосоо & газраасаа & араасаа & дороосоо & доороосоо & зүүнээсээ & халаасаа
QGRAM: <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>63 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>54 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>37 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>26 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>19 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>16 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>14 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>9 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>6 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэрээс]@[гэр]>63 & <[өөрөөс]@[өөр]>54 & <[дээрээс]@[дээр]>37 & <[тэндээс]@[тэнд]>26 & <[түүнээс]@[түүн]>19 & <[дотроос]@[дотор]>16 & <[газраас]@[газар]>14 & <[араас]@[ар]>9 & <[дороос]@[дор]>7 & <[доороос]@[доор]>6 & <[зүүнээс]@[зүүн]>5 & <[халаас]@[хал]>5
QFLEX: ээ;ээсээ & # & ээ;ээсээ & ээ;ээсээ & ээ;ээсээ & оо;роосоо & аа;раасаа & аа;аасаа & оо;оосоо & оо;оосоо & ээ;ээсээ & аа;аасаа
REVWORD: ээсээрэг & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & ээсээрээд & ээсээднэт & ээсээн}FA40+U{}FA40+U{т & оосоортод & аасаарзаг & аасаара & оосоород & оосоороод & ээсээн}FA40+U{}FA40+U{з & аасаалах
FREQ: 261
FREQALL: 83
RANG: 167
QWORDF: <гэрээсээ>63 & <өөрөөсөө>54 & <дээрээсээ>37 & <тэндээсээ>26 & <түүнээсээ>19 & <дотроосоо>16 & <газраасаа>14 & <араасаа>9 & <дороосоо>7 & <доороосоо>6 & <зүүнээсээ>5 & <халаасаа>5
GRAMFORM: POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [гэрээс]@[гэр] & [өөрөөс]@[өөр] & [дээрээс]@[дээр] & [тэндээс]@[тэнд] & [түүнээс]@[түүн] & [дотроос]@[дотор] & [газраас]@[газар] & [араас]@[ар] & [дороос]@[дор] & [доороос]@[доор] & [зүүнээс]@[зүүн] & [халаас]@[хал]
WORDFORM: мориноосоо & мөрнөөсөө
QGRAM: <ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>80 & <ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>7
QLEX: <[морин]@[морь (морин)]>80 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>7
QFLEX: оосоо;оосоо & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с{U+ø4E9}{U+ø4E9};н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: оосоониром & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{нр}9E40+U{м
FREQ: 87
FREQALL: 18
RANG: 242
QWORDF: <мориноосоо>80 & <мөрнөөсөө>7
GRAMFORM: ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [морин]@[морь (морин)] & [мөрөн]@[мөр(өн)]
WORDFORM: орноосоо
QGRAM: <POSS.REFL@ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>14
QLEX: <[орноос]@[орон]@[ор(он)]>14
QFLEX: оо;ноосоо;ноосоо
REVWORD: оосоонро
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 409
QWORDF: <орноосоо>14
GRAMFORM: POSS.REFL@ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [орноос]@[орон]@[ор(он)]
WORDFORM: багаасаа
QGRAM: <NOM@ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>44
QLEX: <[багаасаа]@[бага]@[баг]>44
QFLEX: ø;асаа;аасаа
REVWORD: аасаагаб
FREQ: 44
FREQALL: 0
RANG: 297
QWORDF: <багаасаа>44
GRAMFORM: NOM@ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [багаасаа]@[бага]@[баг]
WORDFORM: ерөөсөө & хойноосоо & угаасаа & гаднаасаа & цаанаасаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>48 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>21 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>14 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>7 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>7
QLEX: <[ерөөсөө]@[ерөөс]@[ер]>48 & <[хойноосоо]@[хойноос]@[хойно]>21 & <[угаасаа]@[угаас]@[уг]>14 & <[гаднаасаа]@[гаднаас]@[гадна]>7 & <[цаанаасаа]@[цаанаас]@[цаана]>7
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9}с{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;оо;осоо & ø;аа;аасаа & ø;аа;асаа & ø;аа;асаа
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{ре & оосоонйох & аасаагу & аасаандаг & аасаанаац
FREQ: 97
FREQALL: 0
RANG: 235
QWORDF: <ерөөсөө>48 & <хойноосоо>21 & <угаасаа>14 & <гаднаасаа>7 & <цаанаасаа>7
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [ерөөсөө]@[ерөөс]@[ер] & [хойноосоо]@[хойноос]@[хойно] & [угаасаа]@[угаас]@[уг] & [гаднаасаа]@[гаднаас]@[гадна] & [цаанаасаа]@[цаанаас]@[цаана]
WORDFORM: үүднээ
QGRAM: <?REL-POSS.REFL>7
QLEX: <[?үүд(эн)]>7
QFLEX: нээ
REVWORD: ээнд}FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 7
FREQALL: 181
RANG: 465
QWORDF: <үүднээ>7
GRAMFORM: ?REL-POSS.REFL
LEXEMA: [?үүд(эн)]
WORDFORM: хүүтэйгээ & чамтайгаа & ээжтэйгээ & найзтайгаа & аавтайгаа & өөртэйгөө & эцэгтэйгээ & өөртэйгээ & хүүхэдтэйгээ & хувцастайгаа & дүүтэйгээ & өлөгчинтэйгээ & охинтойгоо & бусадтайгаа & намтайгаа
QGRAM: <COM-POSS.REFL>36 & <COM-POSS.REFL>22 & <COM-POSS.REFL>18 & <COM-POSS.REFL>13 & <COM-POSS.REFL>12 & <COM-POSS.REFL>11 & <COM-POSS.REFL>11 & <COM-POSS.REFL>9 & <COM-POSS.REFL>9 & <COM-POSS.REFL>9 & <COM-POSS.REFL>7 & <COM-POSS.REFL>6 & <COM-POSS.REFL>6 & <COM-POSS.REFL>5 & <COM-POSS.REFL>5
QLEX: <[хүү]>36 & <[чам]>22 & <[ээж]>18 & <[найз]>13 & <[аав]>12 & <[өөр]>11 & <[эцэг]>11 & <[өөр]>9 & <[хүүхэд]>9 & <[хувцас(ан)]>9 & <[дүү]>7 & <[өлөгчин]>6 & <[охин]>6 & <[бусад]>5 & <[нам]>5
QFLEX: тэйгээ & тайгаа & тэйгээ & тайгаа & тайгаа & тэйг{U+ø4E9}{U+ø4E9} & тэйгээ & тэйгээ & тэйгээ & тайгаа & тэйгээ & тэйгээ & тойгоо & тайгаа & тайгаа
REVWORD: ээгйэт}FA40+U{}FA40+U{х & аагйатмач & ээгйэтжээ & аагйатзйан & аагйатваа & }9E40+U{}9E40+U{гйэтр}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйэтгэцэ & ээгйэтр}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйэтдэх}FA40+U{}FA40+U{х & аагйатсацвух & ээгйэт}FA40+U{}FA40+U{д & ээгйэтничг}9E40+U{л}9E40+U{ & оогйотнихо & аагйатдасуб & аагйатман
FREQ: 179
FREQALL: 55
RANG: 188
QWORDF: <хүүтэйгээ>36 & <чамтайгаа>22 & <ээжтэйгээ>18 & <найзтайгаа>13 & <аавтайгаа>12 & <өөртэйгөө>11 & <эцэгтэйгээ>11 & <өөртэйгээ>9 & <хүүхэдтэйгээ>9 & <хувцастайгаа>9 & <дүүтэйгээ>7 & <өлөгчинтэйгээ>6 & <охинтойгоо>6 & <бусадтайгаа>5 & <намтайгаа>5
GRAMFORM: COM-POSS.REFL
LEXEMA: [хүү] & [чам] & [ээж] & [найз] & [аав] & [өөр] & [эцэг] & [өөр] & [хүүхэд] & [хувцас(ан)] & [дүү] & [өлөгчин] & [охин] & [бусад] & [нам]
WORDFORM: харахтайгаа & мэдэхтэйгээ & ирэхтэйгээ & гарахтайгаа
QGRAM: <PC.INF-COM-POSS.REFL>14 & <PC.INF-COM-POSS.REFL>8 & <PC.INF-COM-POSS.REFL>7 & <PC.INF-COM-POSS.REFL>5
QLEX: <[харах]>14 & <[мэдэх]>8 & <[ирэх]>7 & <[гарах]>5
QFLEX: хтайгаа & хтэйгээ & хтэйгээ & хтайгаа
REVWORD: аагйатхарах & ээгйэтхэдэм & ээгйэтхэри & аагйатхараг
FREQ: 34
FREQALL: 0
RANG: 324
QWORDF: <харахтайгаа>14 & <мэдэхтэйгээ>8 & <ирэхтэйгээ>7 & <гарахтайгаа>5
GRAMFORM: PC.INF-COM-POSS.REFL
LEXEMA: [харах] & [мэдэх] & [ирэх] & [гарах]
WORDFORM: хүнтэйгээ & нартайгаа & нөхөдтэйгээ & дуртайгаа & хоёртойгоо & нөхөртэйгээ & ахтайгаа & морьтойгоо & эхтэйгээ & нөхөдтэйгөө & нөхөртэйгөө & тү{U+04AF}нтэйгээ & хэнтэйгээ & эхнэртэйгээ & ёстойгоо & олонтойгоо & аягатайгаа & биетэйгээ & дээлтэйгээ
QGRAM: <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>28 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>25 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>19 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>15 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>15 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>14 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>13 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>13 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>12 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>6 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>5 & <POSS.REFL@COM-POSS.REFL>5
QLEX: <[хүнтэй]@[хүн]>28 & <[нартай]@[нар]>25 & <[нөхөдтэй]@[нөхөд]>19 & <[дуртай]@[дур]>15 & <[хоёртой]@[хоёр]>15 & <[нөхөртэй]@[нөхөр]>14 & <[ахтай]@[ах]>13 & <[морьтой]@[морь (морин)]>13 & <[эхтэй]@[эх(эн)]>12 & <[нөхөдтэй]@[нөхөд]>10 & <[нөхөртэй]@[нөхөр]>10 & <[түүнтэй]@[түүн]>10 & <[хэнтэй]@[хэн]>10 & <[эхнэртэй]@[эхнэр]>10 & <[ёстой]@[ёс(он)]>7 & <[олонтой]@[олон]>6 & <[аягатай]@[аяга]>5 & <[биетэй]@[бие]>5 & <[дээлтэй]@[дээл]>5
QFLEX: гээ;тэйгээ & гаа;тайгаа & гээ;тэйгээ & гаа;тайгаа & гоо;тойгоо & гээ;тэйгээ & гаа;тайгаа & гоо;тойгоо & гээ;тэйгээ & г{U+ø4E9}{U+ø4E9};тэйг{U+ø4E9}{U+ø4E9} & г{U+ø4E9}{U+ø4E9};тэйг{U+ø4E9}{U+ø4E9} & гээ;тэйгээ & гээ;тэйгээ & гээ;тэйгээ & гоо;тойгоо & гоо;тойгоо & гаа;тайгаа & гээ;тэйгээ & гээ;тэйгээ
REVWORD: ээгйэтн}FA40+U{х & аагйатран & ээгйэтд}9E40+U{х}9E40+U{н & аагйатруд & оогйотр}1540+U{ох & ээгйэтр}9E40+U{х}9E40+U{н & аагйатха & оогйотьром & ээгйэтхэ & }9E40+U{}9E40+U{гйэтд}9E40+U{х}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{гйэтр}9E40+U{х}9E40+U{н & ээгйэтн}FA40+U{}FA40+U{т & ээгйэтнэх & ээгйэтрэнхэ & оогйотс}1540+U{ & оогйотноло & аагйатагяа & ээгйэтеиб & ээгйэтлээд
FREQ: 232
FREQALL: 72
RANG: 173
QWORDF: <хүнтэйгээ>28 & <нартайгаа>25 & <нөхөдтэйгээ>19 & <дуртайгаа>15 & <хоёртойгоо>15 & <нөхөртэйгээ>14 & <ахтайгаа>13 & <морьтойгоо>13 & <эхтэйгээ>12 & <нөхөдтэйгөө>10 & <нөхөртэйгөө>10 & <түүнтэйгээ>10 & <хэнтэйгээ>10 & <эхнэртэйгээ>10 & <ёстойгоо>7 & <олонтойгоо>6 & <аягатайгаа>5 & <биетэйгээ>5 & <дээлтэйгээ>5
GRAMFORM: POSS.REFL@COM-POSS.REFL
LEXEMA: [хүнтэй]@[хүн] & [нартай]@[нар] & [нөхөдтэй]@[нөхөд] & [дуртай]@[дур] & [хоёртой]@[хоёр] & [нөхөртэй]@[нөхөр] & [ахтай]@[ах] & [морьтой]@[морь (морин)] & [эхтэй]@[эх(эн)] & [нөхөдтэй]@[нөхөд] & [нөхөртэй]@[нөхөр] & [түүнтэй]@[түүн] & [хэнтэй]@[хэн] & [эхнэртэй]@[эхнэр] & [ёстой]@[ёс(он)] & [олонтой]@[олон] & [аягатай]@[аяга] & [биетэй]@[бие] & [дээлтэй]@[дээл]
WORDFORM: биднийгээ & нэгнийгээ & тэднийгээ
QGRAM: <GEN-POSS.REFL>16 & <GEN-POSS.REFL>13 & <GEN-POSS.REFL>8
QLEX: <[**бид(эн)]>16 & <[нэгэн]>13 & <[тэдэн]>8
QFLEX: нийгээ & нийгээ & нийгээ
REVWORD: ээгйиндиб & ээгйингэн & ээгйиндэт
FREQ: 37
FREQALL: 9
RANG: 311
QWORDF: <биднийгээ>16 & <нэгнийгээ>13 & <тэднийгээ>8
GRAMFORM: GEN-POSS.REFL
LEXEMA: [**бид(эн)] & [нэгэн] & [тэдэн]
WORDFORM: мэдэхнээ & гэхнээ & орохноо
QGRAM: <PC.DMIN-POSS.REFL>31 & <PC.DMIN-POSS.REFL>10 & <PC.DMIN-POSS.REFL>6
QLEX: <[мэдэх]>31 & <[гэх]>10 & <[орох]>6
QFLEX: хнээ & хнээ & хноо
REVWORD: ээнхэдэм & ээнхэг & оонхоро
FREQ: 47
FREQALL: 75
RANG: 294
QWORDF: <мэдэхнээ>31 & <гэхнээ>10 & <орохноо>6
GRAMFORM: PC.DMIN-POSS.REFL
LEXEMA: [мэдэх] & [гэх] & [орох]
WORDFORM: чадахгүйгээ
QGRAM: <POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL>16
QLEX: <[чадахгүй]@[чадах]>16
QFLEX: гээ;г{U+ø4AF}йгээ
REVWORD: ээгй}FA40+U{гхадач
FREQ: 16
FREQALL: 0
RANG: 392
QWORDF: <чадахгүйгээ>16
GRAMFORM: POSS.REFL@PC.INF-CAR-POSS.REFL
LEXEMA: [чадахгүй]@[чадах]
WORDFORM: бүсгүйгээ
QGRAM: <POSS.REFL@CAR-POSS.REFL>5
QLEX: <[бүсгүй]@[бүс]>5
QFLEX: гээ;г{U+ø4AF}йгээ
REVWORD: ээгй}FA40+U{гс}FA40+U{б
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 526
QWORDF: <бүсгүйгээ>5
GRAMFORM: POSS.REFL@CAR-POSS.REFL
LEXEMA: [бүсгүй]@[бүс]
WORDFORM: ороо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DIR-POSS.REFL>56
QLEX: <[ороо]@[орох]@[ор]@[ор(он)]>56
QFLEX: ø;о;оо;оо
REVWORD: ооро
FREQ: 56
FREQALL: 62
RANG: 275
QWORDF: <ороо>56
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DIR-POSS.REFL
LEXEMA: [ороо]@[орох]@[ор]@[ор(он)]
WORDFORM: гараараа & нүдээрээ & хөлөөрөө & хуруугаараа & бүхнээрээ & чадлаараа & ханцуйгаараа & алгаараа & сэтгэлээрээ & хамраараа & хэлээрээ & толгойгоороо & эрчээрээ & бүхлээрээ & гэрээрээ & харцаараа & шүдээрээ & зүрхээрээ & гурваараа & нүүрээрээ & дуугаараа & замаараа & заншлаараа & хүүхдээрээ & хоёроороо & хормойгоороо & бүтээлээрээ & гутлаараа & нуруугаараа & нэгээрээ & эврээрээ & байдлаараа & бүрээрээ & бөгсөөрөө & уруулаараа & хошуугаараа & амралтаараа & духаараа & сүүгээрээ & чихээрээ & авьяасаараа & бороохойгоороо & завьжаараа & махаараа & түмээрээ & хайраараа & хөдөлмөрөөрөө & хотоороо & хуучнаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL>154 & <INSTR-POSS.REFL>98 & <INSTR-POSS.REFL>48 & <INSTR-POSS.REFL>41 & <INSTR-POSS.REFL>36 & <INSTR-POSS.REFL>35 & <INSTR-POSS.REFL>30 & <INSTR-POSS.REFL>29 & <INSTR-POSS.REFL>22 & <INSTR-POSS.REFL>20 & <INSTR-POSS.REFL>19 & <INSTR-POSS.REFL>17 & <INSTR-POSS.REFL>16 & <INSTR-POSS.REFL>15 & <INSTR-POSS.REFL>15 & <INSTR-POSS.REFL>14 & <INSTR-POSS.REFL>14 & <INSTR-POSS.REFL>12 & <INSTR-POSS.REFL>11 & <INSTR-POSS.REFL>11 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>9 & <INSTR-POSS.REFL>9 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[гар]>154 & <[нүд]>98 & <[хөл]>48 & <[хуруу]>41 & <[бүхэн]>36 & <[чадал]>35 & <[ханцуй]>30 & <[алга]@[**алга(н)]>29 & <[сэтгэл]>22 & <[хамар]>20 & <[хэл(эн)]>19 & <[толгой]>17 & <[эрч]>16 & <[бүхэл]>15 & <[гэр]>15 & <[харц]>14 & <[шүд(эн)]>14 & <[зүрх(эн)]>12 & <[гурав]>11 & <[нүүр]@[**нүүр(эн)]>11 & <[дуу]>10 & <[зам]>10 & <[заншил]>10 & <[хүүхэд]>10 & <[хоёр]>9 & <[хормой]>9 & <[бүтээл]>8 & <[гутал]>8 & <[нуруу(н)]>8 & <[нэг(эн)]>8 & <[эвэр]>8 & <[байдал]>7 & <[бүр]>7 & <[бөгс]>7 & <[уруул]>7 & <[хошуу(н)]>7 & <[амралт]>6 & <[дух]>6 & <[сүү]>6 & <[чих(эн)]>6 & <[**авьяас]>5 & <[бороохой]>5 & <[завьж]>5 & <[мах]>5 & <[түм]>5 & <[хайр]>5 & <[хөдөлмөр]>5 & <[хот]>5 & <[хуучин]>5
QFLEX: аараа & ээрээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & гаараа & нээрээ & лаараа & гаараа & араа & ээрээ & раараа & ээрээ & гоороо & ээрээ & лээрээ & ээрээ & аараа & ээрээ & ээрээ & ваараа & ээрээ & # & аараа & лаараа & дээрээ & оороо & гоороо & ээрээ & лаараа & гаараа & ээрээ & рээрээ & лаараа & ээрээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аараа & гаараа & аараа & аараа & гээрээ & ээрээ & # & гоороо & аараа & аараа & ээрээ & аараа & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & оороо & наараа
REVWORD: аараараг & ээрээд}FA40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & аараагуурух & ээрээнх}FA40+U{б & аараалдач & аараагйуцнах & аараагла & ээрээлэгтэс & аараармах & ээрээлэх & оороогйоглот & ээрээчрэ & ээрээлх}FA40+U{б & ээрээрэг & аараацрах & ээрээд}FA40+U{ш & ээрээхр}FA40+U{з & аараавруг & ээрээр}FA40+U{}FA40+U{н & аараагууд & аараамаз & аараалшназ & ээрээдх}FA40+U{}FA40+U{х & оороор}1540+U{ох & оороогйомрох & ээрээлээт}FA40+U{б & аараалтуг & аараагуурун & ээрээгэн & ээрээрвэ & аараалдйаб & ээрээр}FA40+U{б & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{сг}9E40+U{б & аараалууру & аараагуушох & аараатларма & аараахуд & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{с & ээрээхич & аараасаяьва & оороогйохоороб & аараажьваз & аараахам & ээрээм}FA40+U{т & аараарйах & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & оороотох & аараанчуух
FREQ: 859
FREQALL: 101
RANG: 94
QWORDF: <гараараа>154 & <нүдээрээ>98 & <хөлөөрөө>48 & <хуруугаараа>41 & <бүхнээрээ>36 & <чадлаараа>35 & <ханцуйгаараа>30 & <алгаараа>29 & <сэтгэлээрээ>22 & <хамраараа>20 & <хэлээрээ>19 & <толгойгоороо>17 & <эрчээрээ>16 & <бүхлээрээ>15 & <гэрээрээ>15 & <харцаараа>14 & <шүдээрээ>14 & <зүрхээрээ>12 & <гурваараа>11 & <нүүрээрээ>11 & <дуугаараа>10 & <замаараа>10 & <заншлаараа>10 & <хүүхдээрээ>10 & <хоёроороо>9 & <хормойгоороо>9 & <бүтээлээрээ>8 & <гутлаараа>8 & <нуруугаараа>8 & <нэгээрээ>8 & <эврээрээ>8 & <байдлаараа>7 & <бүрээрээ>7 & <бөгсөөрөө>7 & <уруулаараа>7 & <хошуугаараа>7 & <амралтаараа>6 & <духаараа>6 & <сүүгээрээ>6 & <чихээрээ>6 & <авьяасаараа>5 & <бороохойгоороо>5 & <завьжаараа>5 & <махаараа>5 & <түмээрээ>5 & <хайраараа>5 & <хөдөлмөрөөрөө>5 & <хотоороо>5 & <хуучнаараа>5
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [гар] & [нүд] & [хөл] & [хуруу] & [бүхэн] & [чадал] & [ханцуй] & [алга]@[**алга(н)] & [сэтгэл] & [хамар] & [хэл(эн)] & [толгой] & [эрч] & [бүхэл] & [гэр] & [харц] & [шүд(эн)] & [зүрх(эн)] & [гурав] & [нүүр]@[**нү{U+04AF}р(эн)] & [дуу] & [зам] & [заншил] & [хүүхэд] & [хоёр] & [хормой] & [бүтээл] & [гутал] & [нуруу(н)] & [нэг(эн)] & [эвэр] & [байдал] & [бүр] & [бөгс] & [уруул] & [хошуу(н)] & [амралт] & [дух] & [сүү] & [чих(эн)] & [**авьяас] & [бороохой] & [завьж] & [мах] & [түм] & [хайр] & [хөдөлмөр] & [хот] & [хуучин]
WORDFORM: ухаанаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@REL-INSTR-POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL>10
QLEX: <[ухаан]@[ухаа(н)]@[ухах]>10
QFLEX: аараа;аараа;анаараа
REVWORD: аараанааху
FREQ: 10
FREQALL: 0
RANG: 439
QWORDF: <ухаанаараа>10
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@REL-INSTR-POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [ухаан]@[ухаа(н)]@[ухах]
WORDFORM: санаагаараа & дараагаараа
QGRAM: <POSS.REFL@POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL>8 & <POSS.REFL@POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL>6
QLEX: <[санаагаар]@[санаа(н)]@[санах]>8 & <[дараагаар]@[дараа]@[дарах]>6
QFLEX: аа;гаараа;агаараа & аа;гаараа;агаараа
REVWORD: аараагаанас & аараагаарад
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 411
QWORDF: <санаагаараа>8 & <дараагаараа>6
GRAMFORM: POSS.REFL@POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [санаагаар]@[санаа(н)]@[санах] & [дараагаар]@[дараа]@[дарах]
WORDFORM: болохоороо & яахаараа & сүхээрээ & гүйхээрээ & харахаараа & ядахаараа & ирэхээрээ & явахаараа
QGRAM: <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>49 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>23 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>22 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>9 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>8 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>8 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>7 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[болох]>49 & <[яах]>23 & <[сүх]>22 & <[гүйх]>9 & <[харах]>8 & <[ядах]>8 & <[ирэх]>7 & <[явах]>5
QFLEX: хоороо & хаараа & хээрээ & хээрээ & хаараа & хаараа & хээрээ & хаараа
REVWORD: оороохолоб & аараахая & ээрээх}FA40+U{с & ээрээхй}FA40+U{г & аараахарах & аараахадя & ээрээхэри & аараахавя
FREQ: 131
FREQALL: 0
RANG: 215
QWORDF: <болохоороо>49 & <яахаараа>23 & <сүхээрээ>22 & <гүйхээрээ>9 & <харахаараа>8 & <ядахаараа>8 & <ирэхээрээ>7 & <явахаараа>5
GRAMFORM: PC.INF-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [болох] & [яах] & [сүх] & [гүйх] & [харах] & [ядах] & [ирэх] & [явах]
WORDFORM: цонхоороо
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@PC.INF-INSTR-POSS.REFL>6
QLEX: <[цонх(он)]@[цонох]>6
QFLEX: оороо;хоороо
REVWORD: оороохноц
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 490
QWORDF: <цонхоороо>6
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@PC.INF-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [цонх(он)]@[цонох]
WORDFORM: ингэснээрээ & байснаараа & болсноороо & гэснээрээ
QGRAM: <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[ингэх]>14 & <[байх]>10 & <[болох]>9 & <[гэх]>5
QFLEX: снээрээ & снаараа & сноороо & снээрээ
REVWORD: ээрээнсэгни & аараансйаб & оороонслоб & ээрээнсэг
FREQ: 38
FREQALL: 20
RANG: 308
QWORDF: <ингэснээрээ>14 & <байснаараа>10 & <болсноороо>9 & <гэснээрээ>5
GRAMFORM: PC.PRF-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [ингэх] & [байх] & [болох] & [гэх]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
7277189337
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov