Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: нөхдийнхөө
QGRAM: <N.PL3-GEN-N.COLL1-POSS.REFL>21
QLEX: <нөхөр>21
QFLEX: дийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хнйидх}9E40+U{н
FREQ: 21
FREQALL: 0
RANG: 369
QWORDF: <нөхдийнхөө>21
GRAMFORM: N.PL3-GEN-N.COLL1-POSS.REFL
LEXEMA: нөхөр
WORDFORM: монголынхоо
QGRAM: <N.COLL1-POSS.REFL@GEN-N.COLL1-POSS.REFL>9
QLEX: <[монголын]@[монгол]>9
QFLEX: хоо;ынхоо
REVWORD: оохнылогном
FREQ: 9
FREQALL: 11
RANG: 448
QWORDF: <монголынхоо>9
GRAMFORM: N.COLL1-POSS.REFL@GEN-N.COLL1-POSS.REFL
LEXEMA: [монголын]@[монгол]
WORDFORM: нөхдөө
QGRAM: <N.PL3-POSS.REFL>53
QLEX: <нөхөр>53
QFLEX: д{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{н
FREQ: 53
FREQALL: 5
RANG: 282
QWORDF: <нөхдөө>53
GRAMFORM: N.PL3-POSS.REFL
LEXEMA: нөхөр
WORDFORM: түүнийгээ & ээжийгээ & аавыгаа & нэгийгээ & өөрсдийгөө & үүнийгээ & эцгийгээ & ахыгаа & хоёрыгоо & нөхрийгөө & ижийгээ & бусдыгаа & хэнийгээ & энийгээ & бээлийгээ & манийгаа & тэрийгээ & багшийгаа & эсгийгээ
QGRAM: <ACC-POSS.REFL>69 & <ACC-POSS.REFL>49 & <ACC-POSS.REFL>41 & <ACC-POSS.REFL>22 & <ACC-POSS.REFL>21 & <ACC-POSS.REFL>20 & <ACC-POSS.REFL>17 & <ACC-POSS.REFL>15 & <ACC-POSS.REFL>12 & <ACC-POSS.REFL>11 & <ACC-POSS.REFL>10 & <ACC-POSS.REFL>8 & <ACC-POSS.REFL>8 & <ACC-POSS.REFL>7 & <ACC-POSS.REFL>6 & <ACC-POSS.REFL>6 & <ACC-POSS.REFL>6 & <ACC-POSS.REFL>5 & <ACC-POSS.REFL>5
QLEX: <[түүн]>69 & <[ээж]>49 & <[аав]>41 & <[нэг(эн)]>22 & <[өөрсөд]>21 & <[үүн]>20 & <[эцэг]>17 & <[ах]>15 & <[хоёр]>12 & <[нөхөр]>11 & <[иж]>10 & <[бусад]>8 & <[хэн]>8 & <[эн]>7 & <[бээл]>6 & <[мань]>6 & <[тэр]>6 & <[багш]>5 & <[эсэг]>5
QFLEX: ийгээ & ийгээ & ыгаа & ийгээ & # & ийгээ & гийгээ & ыгаа & ыгоо & # & ийгээ & дыгаа & ийгээ & ийгээ & ийгээ & ийгаа & ийгээ & ийгаа & гийгээ
REVWORD: ээгйин}FA40+U{}FA40+U{т & ээгйижээ & аагываа & ээгйигэн & }9E40+U{}9E40+U{гйидср}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйин}FA40+U{}FA40+U{ & ээгйигцэ & аагыха & оогыр}1540+U{ох & }9E40+U{}9E40+U{гйирх}9E40+U{н & ээгйижи & аагыдсуб & ээгйинэх & ээгйинэ & ээгйилээб & аагйинам & ээгйирэт & аагйишгаб & ээгйигсэ
FREQ: 338
FREQALL: 45
RANG: 150
QWORDF: <түүнийгээ>69 & <ээжийгээ>49 & <аавыгаа>41 & <нэгийгээ>22 & <өөрсдийгөө>21 & <үүнийгээ>20 & <эцгийгээ>17 & <ахыгаа>15 & <хоёрыгоо>12 & <нөхрийгөө>11 & <ижийгээ>10 & <бусдыгаа>8 & <хэнийгээ>8 & <энийгээ>7 & <бээлийгээ>6 & <манийгаа>6 & <тэрийгээ>6 & <багшийгаа>5 & <эсгийгээ>5
GRAMFORM: ACC-POSS.REFL
LEXEMA: [түүн] & [ээж] & [аав] & [нэг(эн)] & [өөрсөд] & [үүн] & [эцэг] & [ах] & [хоёр] & [нөхөр] & [иж] & [бусад] & [хэн] & [эн] & [бээл] & [мань] & [тэр] & [багш] & [эсэг]
WORDFORM: өөрийнхийгөө
QGRAM: <PC.INF-ACC-POSS.REFL>5
QLEX: <[өөрийнх]>5
QFLEX: хийг{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{гйихнйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 521
QWORDF: <өөрийнхийгөө>5
GRAMFORM: PC.INF-ACC-POSS.REFL
LEXEMA: [өөрийнх]
WORDFORM: эхийгээ & таныгаа & хэдийгээ & нарыгаа & эрхийгээ
QGRAM: <ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL>23 & <ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL>13 & <ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL>8 & <ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL>6 & <ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL>6
QLEX: <[эх]@[эх(эн)]>23 & <[тан]@[тана]>13 & <[хэд]@[хэд(эн)]>8 & <[нар]@[нар(ан)]>6 & <[эрх]@[эрэх]>6
QFLEX: ийгээ;ийгээ & ыгаа;ыгаа & ийгээ;ийгээ & ыгаа;ыгаа & ийгээ;хийгээ
REVWORD: ээгйихэ & аагынат & ээгйидэх & аагыран & ээгйихрэ
FREQ: 56
FREQALL: 0
RANG: 273
QWORDF: <эхийгээ>23 & <таныгаа>13 & <хэдийгээ>8 & <нарыгаа>6 & <эрхийгээ>6
GRAMFORM: ACC-POSS.REFL@ACC-POSS.REFL
LEXEMA: [эх]@[эх(эн)] & [тан]@[тана] & [хэд]@[хэд(эн)] & [нар]@[нар(ан)] & [эрх]@[эрэх]
WORDFORM: өөрийгөө
QGRAM: <NOM@ACC-POSS.REFL>277
QLEX: <[өөрийгөө]@[өөр]>277
QFLEX: ø;ийг{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{гйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 277
FREQALL: 0
RANG: 162
QWORDF: <өөрийгөө>277
GRAMFORM: NOM@ACC-POSS.REFL
LEXEMA: [өөрийгөө]@[өөр]
WORDFORM: ширээнээ & хүрээнээ
QGRAM: <N.PROC-POSS.REFL>12 & <N.PROC-POSS.REFL>11
QLEX: <[ширэх]>12 & <[хүрэх]>11
QFLEX: энээ & энээ
REVWORD: ээнээриш & ээнээр}FA40+U{х
FREQ: 23
FREQALL: 84
RANG: 356
QWORDF: <ширээнээ>12 & <хүрээнээ>11
GRAMFORM: N.PROC-POSS.REFL
LEXEMA: [ширэх] & [хүрэх]
WORDFORM: байхаа & сүхээ & болохоо & чадахаа & явахаа & яахаа & хийхээ & хэлэхээ & ярихаа & өгөхөө & гарахаа & авахаа & наадахаа & мэдэхээ & салахаа & суухаа & олохоо & тоохоо & бодохоо & эсэхээ & үзэхээ & идэхээ & харагдахаа & яачихаа & багтахаа & харахаа & хөдлөхөө & наадхаа & уулзахаа & дуугарахаа & үзэгдэхээ & ирэхээ & мэдэгдэхээ & хэрхэхээ & эдлэхээ
QGRAM: <PC.INF-POSS.REFL>130 & <PC.INF-POSS.REFL>104 & <PC.INF-POSS.REFL>47 & <PC.INF-POSS.REFL>34 & <PC.INF-POSS.REFL>32 & <PC.INF-POSS.REFL>22 & <PC.INF-POSS.REFL>20 & <PC.INF-POSS.REFL>20 & <PC.INF-POSS.REFL>19 & <PC.INF-POSS.REFL>16 & <PC.INF-POSS.REFL>15 & <PC.INF-POSS.REFL>14 & <PC.INF-POSS.REFL>14 & <PC.INF-POSS.REFL>13 & <PC.INF-POSS.REFL>13 & <PC.INF-POSS.REFL>13 & <PC.INF-POSS.REFL>12 & <PC.INF-POSS.REFL>10 & <PC.INF-POSS.REFL>9 & <PC.INF-POSS.REFL>9 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>7 & <PC.INF-POSS.REFL>7 & <PC.INF-POSS.REFL>7 & <PC.INF-POSS.REFL>6 & <PC.INF-POSS.REFL>6 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>130 & <[сүх]>104 & <[болох]>47 & <[чадах]>34 & <[явах]>32 & <[яах]>22 & <[хийх]>20 & <[хэлэх]>20 & <[ярих]>19 & <[өгөх]>16 & <[гарах]>15 & <[авах]>14 & <[наадах]>14 & <[мэдэх]>13 & <[салах]>13 & <[суух]>13 & <[олох]>12 & <[тоох]>10 & <[бодох]>9 & <[эсэх]>9 & <[үзэх]>8 & <[идэх]>8 & <[харагдах]>8 & <[яачих]>8 & <[багтах]>7 & <[харах]>7 & <[хөдлөх]>7 & <[наадах]>6 & <[уулзах]>6 & <[дуугарах]>5 & <[үзэгдэх]>5 & <[ирэх]>5 & <[мэдэгдэх]>5 & <[хэрхэх]>5 & <[эдлэх]>5
QFLEX: хаа & хээ & хоо & хаа & хаа & хаа & хээ & хээ & хаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа & хаа & хаа & хээ & хаа & хаа & хоо & хоо & хоо & хээ & хээ & хээ & хаа & хаа & хаа & хаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа & хаа & хаа & хээ & хээ & хээ & хээ & хээ
REVWORD: аахйаб & ээх}FA40+U{с & оохолоб & аахадач & аахавя & аахая & ээхйих & ээхэлэх & аахиря & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & аахараг & аахава & аахадаан & ээхэдэм & аахалас & аахуус & оохоло & оохоот & ооходоб & ээхэсэ & ээхэз}FA40+U{ & ээхэди & аахадгарах & аахичая & аахатгаб & аахарах & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{лд}9E40+U{х & аахдаан & аахазлуу & аахарагууд & ээхэдгэз}FA40+U{ & ээхэри & ээхэдгэдэм & ээхэхрэх & ээхэлдэ
FREQ: 661
FREQALL: 0
RANG: 108
QWORDF: <байхаа>130 & <сүхээ>104 & <болохоо>47 & <чадахаа>34 & <явахаа>32 & <яахаа>22 & <хийхээ>20 & <хэлэхээ>20 & <ярихаа>19 & <өгөхөө>16 & <гарахаа>15 & <авахаа>14 & <наадахаа>14 & <мэдэхээ>13 & <салахаа>13 & <суухаа>13 & <олохоо>12 & <тоохоо>10 & <бодохоо>9 & <эсэхээ>9 & <үзэхээ>8 & <идэхээ>8 & <харагдахаа>8 & <яачихаа>8 & <багтахаа>7 & <харахаа>7 & <хөдлөхөө>7 & <наадхаа>6 & <уулзахаа>6 & <дуугарахаа>5 & <үзэгдэхээ>5 & <ирэхээ>5 & <мэдэгдэхээ>5 & <хэрхэхээ>5 & <эдлэхээ>5
GRAMFORM: PC.INF-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [сүх] & [болох] & [чадах] & [явах] & [яах] & [хийх] & [хэлэх] & [ярих] & [өгөх] & [гарах] & [авах] & [наадах] & [мэдэх] & [салах] & [суух] & [олох] & [тоох] & [бодох] & [эсэх] & [үзэх] & [идэх] & [харагдах] & [яачих] & [багтах] & [харах] & [хөдлөх] & [наадах] & [уулзах] & [дуугарах] & [үзэгдэх] & [ирэх] & [мэдэгдэх] & [хэрхэх] & [эдлэх]
WORDFORM: төрхөө
QGRAM: <POSS.REFL@PC.INF-POSS.REFL>6
QLEX: <[төрх]@[төрөх]>6
QFLEX: {U+ø4E9}{U+ø4E9};х{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хр}9E40+U{т
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 503
QWORDF: <төрхөө>6
GRAMFORM: POSS.REFL@PC.INF-POSS.REFL
LEXEMA: [төрх]@[төрөх]
WORDFORM: гэхээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@PC.INF-POSS.REFL>6
QLEX: <[гэхэх]@[гэх]>6
QFLEX: э;хээ
REVWORD: ээхэг
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 496
QWORDF: <гэхээ>6
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@PC.INF-POSS.REFL
LEXEMA: [гэхэх]@[гэх]
WORDFORM: байснаа & гэснээ & харснаа & болсноо & явснаа & сууснаа & бодсоноо & тэгснээ & ирснээ & зогссоноо & инээмсэглэснээ & алдсанаа & хэлснээ & үзсэнээ & хийснээ & ширтсэнээ & инээснээ & гарснаа & авснаа & очсоноо & санаснаа & ажсанаа & орсноо & дуулснаа & сонссоноо & алхсанаа & өгснөө & хэвтсэнээ & өгүүлснээ & гаргаснаа & хүрснээ & ажигласнаа & барьснаа & бодолхийлснээ & илснээ & баярласнаа & дуугарснаа & олсноо & татсанаа & түгдэрснээ & ухасхийснээ & ярьснаа & азнаснаа & амарсанаа & үнссэнээ & залгиснаа & мэдсэнээ & орхисноо & суниаснаа & чагнаснаа & амласнаа & аядсанаа & боссоноо & тэвэрснээ & унтсанаа & хөдөлгөснөө & шагайснаа & эхэлснээ & яаснаа & асууснаа & бичсэнээ & гүйснээ & зассанаа & уулзсанаа & ууснаа & харайснаа & хариулснаа & цочсоноо
QGRAM: <PC.PRF-POSS.REFL>420 & <PC.PRF-POSS.REFL>228 & <PC.PRF-POSS.REFL>221 & <PC.PRF-POSS.REFL>124 & <PC.PRF-POSS.REFL>122 & <PC.PRF-POSS.REFL>102 & <PC.PRF-POSS.REFL>85 & <PC.PRF-POSS.REFL>79 & <PC.PRF-POSS.REFL>76 & <PC.PRF-POSS.REFL>61 & <PC.PRF-POSS.REFL>56 & <PC.PRF-POSS.REFL>43 & <PC.PRF-POSS.REFL>38 & <PC.PRF-POSS.REFL>36 & <PC.PRF-POSS.REFL>27 & <PC.PRF-POSS.REFL>27 & <PC.PRF-POSS.REFL>26 & <PC.PRF-POSS.REFL>24 & <PC.PRF-POSS.REFL>21 & <PC.PRF-POSS.REFL>18 & <PC.PRF-POSS.REFL>18 & <PC.PRF-POSS.REFL>17 & <PC.PRF-POSS.REFL>17 & <PC.PRF-POSS.REFL>16 & <PC.PRF-POSS.REFL>15 & <PC.PRF-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-POSS.REFL>13 & <PC.PRF-POSS.REFL>12 & <PC.PRF-POSS.REFL>12 & <PC.PRF-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>420 & <[гэх]>228 & <[харах]>221 & <[болох]>124 & <[явах]>122 & <[суух]>102 & <[бодох]>85 & <[тэгэх]>79 & <[ирэх]>76 & <[зогсох]>61 & <[инээмсэглэх]>56 & <[алдах]>43 & <[хэлэх]>38 & <[үзэх]>36 & <[хийх]>27 & <[ширтэх]>27 & <[инээх]>26 & <[гарах]>24 & <[авах]>21 & <[очих]>18 & <[санах]>18 & <[ажих]>17 & <[орох]>17 & <[дуулах]>16 & <[сонсох]>15 & <[алхах]>14 & <[өгөх]>14 & <[хэвтэх]>14 & <[өгүүлэх]>13 & <[гаргах]>12 & <[хүрэх]>12 & <[ажиглах]>10 & <[барих]>9 & <[бодолхийлэх]>9 & <[илэх]>9 & <[баярлах]>8 & <[дуугарах]>8 & <[олох]>8 & <[татах]>8 & <[түгдрэх]>8 & <[ухасхийх]>8 & <[ярих]>8 & <[азнах]>7 & <[амрах]>7 & <[үнсэх]>7 & <[залгих]>7 & <[мэдэх]>7 & <[орхих]>7 & <[суниах]>7 & <[чагнах]>7 & <[амлах]>6 & <[аядах]>6 & <[босох]>6 & <[тэврэх]>6 & <[унтах]>6 & <[хөдөлгөх]>6 & <[шагайх]>6 & <[эхлэх]>6 & <[яах]>6 & <[асуух]>5 & <[бичих]>5 & <[гүйх]>5 & <[засах]>5 & <[уулзах]>5 & <[уух]>5 & <[харайх]>5 & <[хариулах]>5 & <[цочих]>5
QFLEX: снаа & снээ & снаа & сноо & снаа & снаа & соноо & снээ & снээ & соноо & снээ & санаа & снээ & сэнээ & снээ & сэнээ & снээ & снаа & снаа & соноо & снаа & санаа & сноо & снаа & соноо & санаа & сн{U+ø4E9}{U+ø4E9} & сэнээ & снээ & снаа & снээ & снаа & ьснаа & снээ & снээ & снаа & снаа & сноо & санаа & # & снээ & ьснаа & снаа & # & сэнээ & снаа & сэнээ & сноо & снаа & снаа & снаа & санаа & соноо & # & санаа & сн{U+ø4E9}{U+ø4E9} & снаа & # & снаа & снаа & сэнээ & снээ & санаа & санаа & снаа & снаа & снаа & соноо
REVWORD: аансйаб & ээнсэг & аансрах & оонслоб & аансвя & аансуус & ооносдоб & ээнсгэт & ээнсри & ооноссгоз & ээнсэлгэсмээни & аанасдла & ээнслэх & ээнэсз}FA40+U{ & ээнсйих & ээнэстриш & ээнсээни & аансраг & аансва & ооносчо & аансанас & аанасжа & оонсро & аанслууд & ооносснос & аанасхла & }9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & ээнэствэх & ээнсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & аансаграг & ээнср}FA40+U{х & аансалгижа & аансьраб & ээнслйихлодоб & ээнсли & аансалряаб & аансрагууд & оонсло & аанастат & ээнсрэдг}FA40+U{т & ээнсйихсаху & аансьря & аансанза & аанасрама & ээнэссн}FA40+U{ & аансиглаз & ээнэсдэм & оонсихро & аансаинус & аансангач & аансалма & аанасдяа & ооноссоб & ээнсрэвэт & аанастну & }9E40+U{}9E40+U{нс}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & аансйагаш & ээнслэхэ & аансая & аансууса & ээнэсчиб & ээнсй}FA40+U{г & аанассаз & аанасзлуу & аансуу & аансйарах & аанслуирах & ооносчоц
FREQ: 2244
FREQALL: 2701
RANG: 57
QWORDF: <байснаа>420 & <гэснээ>228 & <харснаа>221 & <болсноо>124 & <явснаа>122 & <сууснаа>102 & <бодсоноо>85 & <тэгснээ>79 & <ирснээ>76 & <зогссоноо>61 & <инээмсэглэснээ>56 & <алдсанаа>43 & <хэлснээ>38 & <үзсэнээ>36 & <хийснээ>27 & <ширтсэнээ>27 & <инээснээ>26 & <гарснаа>24 & <авснаа>21 & <очсоноо>18 & <санаснаа>18 & <ажсанаа>17 & <орсноо>17 & <дуулснаа>16 & <сонссоноо>15 & <алхсанаа>14 & <өгснөө>14 & <хэвтсэнээ>14 & <өгүүлснээ>13 & <гаргаснаа>12 & <хүрснээ>12 & <ажигласнаа>10 & <барьснаа>9 & <бодолхийлснээ>9 & <илснээ>9 & <баярласнаа>8 & <дуугарснаа>8 & <олсноо>8 & <татсанаа>8 & <түгдэрснээ>8 & <ухасхийснээ>8 & <ярьснаа>8 & <азнаснаа>7 & <амарсанаа>7 & <үнссэнээ>7 & <залгиснаа>7 & <мэдсэнээ>7 & <орхисноо>7 & <суниаснаа>7 & <чагнаснаа>7 & <амласнаа>6 & <аядсанаа>6 & <боссоноо>6 & <тэвэрснээ>6 & <унтсанаа>6 & <хөдөлгөснөө>6 & <шагайснаа>6 & <эхэлснээ>6 & <яаснаа>6 & <асууснаа>5 & <бичсэнээ>5 & <гүйснээ>5 & <зассанаа>5 & <уулзсанаа>5 & <ууснаа>5 & <харайснаа>5 & <хариулснаа>5 & <цочсоноо>5
GRAMFORM: PC.PRF-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [гэх] & [харах] & [болох] & [явах] & [суух] & [бодох] & [тэгэх] & [ирэх] & [зогсох] & [инээмсэглэх] & [алдах] & [хэлэх] & [үзэх] & [хийх] & [ширтэх] & [инээх] & [гарах] & [авах] & [очих] & [санах] & [ажих] & [орох] & [дуулах] & [сонсох] & [алхах] & [өгөх] & [хэвтэх] & [өгүүлэх] & [гаргах] & [хүрэх] & [ажиглах] & [барих] & [бодолхийлэх] & [илэх] & [баярлах] & [дуугарах] & [олох] & [татах] & [түгдрэх] & [ухасхийх] & [ярих] & [азнах] & [амрах] & [үнсэх] & [залгих] & [мэдэх] & [орхих] & [суниах] & [чагнах] & [амлах] & [аядах] & [босох] & [тэврэх] & [унтах] & [хөдөлгөх] & [шагайх] & [эхлэх] & [яах] & [асуух] & [бичих] & [гүйх] & [засах] & [уулзах] & [уух] & [харайх] & [хариулах] & [цочих]
WORDFORM: дайснаа & гайхсанаа & өнгөрснөө & арчсанаа
QGRAM: <POSS.REFL@PC.PRF-POSS.REFL>30 & <POSS.REFL@PC.PRF-POSS.REFL>10 & <POSS.REFL@PC.PRF-POSS.REFL>7 & <POSS.REFL@PC.PRF-POSS.REFL>6
QLEX: <[дайсан]@[дайх]>30 & <[гайхсан]@[гайхах]>10 & <[өнгөрсөн]@[өнгөрөх]>7 & <[арчсан]@[арчих]>6
QFLEX: наа;снаа & аа;санаа & {U+ø4E9}{U+ø4E9};сн{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа;санаа
REVWORD: аансйад & аанасхйаг & }9E40+U{}9E40+U{нср}9E40+U{гн}9E40+U{ & аанасчра
FREQ: 53
FREQALL: 90
RANG: 283
QWORDF: <дайснаа>30 & <гайхсанаа>10 & <өнгөрснөө>7 & <арчсанаа>6
GRAMFORM: POSS.REFL@PC.PRF-POSS.REFL
LEXEMA: [дайсан]@[дайх] & [гайхсан]@[гайхах] & [өнгөрсөн]@[өнгөрөх] & [арчсан]@[арчих]
WORDFORM: өврөөсөө & сэтгэлээсээ & талаасаа & нутгаасаа & нүднээсээ & амнаасаа & биеэсээ & голоосоо & бүснээсээ & ажлаасаа & цагаасаа & хүнээсээ & архинаасаа & биенээсээ & хоёроосоо & гараасаа & замаасаа & захаасаа & эндээсээ & эцгээсээ & ааваасаа & авдраасаа & байрнаасаа & бодлоосоо & эхээсээ & ээжээсээ & суудлаасаа & хичээлээсээ & чамаасаа & юмнаасаа & багшаасаа & борооноос & бусдаасаа & үнэнээсээ & охиноосоо & сургуулиасаа & малаасаа & машинаасаа & нараасаа & олноосоо & сүргээсээ & эхнэрээсээ
QGRAM: <ABL-POSS.REFL>56 & <ABL-POSS.REFL>55 & <ABL-POSS.REFL>30 & <ABL-POSS.REFL>28 & <ABL-POSS.REFL>26 & <ABL-POSS.REFL>20 & <ABL-POSS.REFL>19 & <ABL-POSS.REFL>18 & <ABL-POSS.REFL>16 & <ABL-POSS.REFL>14 & <ABL-POSS.REFL>14 & <ABL-POSS.REFL>12 & <ABL-POSS.REFL>11 & <ABL-POSS.REFL>11 & <ABL-POSS.REFL>11 & <ABL-POSS.REFL>10 & <ABL-POSS.REFL>9 & <ABL-POSS.REFL>9 & <ABL-POSS.REFL>9 & <ABL-POSS.REFL>9 & <ABL-POSS.REFL>8 & <ABL-POSS.REFL>8 & <ABL-POSS.REFL>8 & <ABL-POSS.REFL>8 & <ABL-POSS.REFL>8 & <ABL-POSS.REFL>8 & <ABL-POSS.REFL>7 & <ABL-POSS.REFL>7 & <ABL-POSS.REFL>7 & <ABL-POSS.REFL>7 & <ABL-POSS.REFL>6 & <ABL-POSS.REFL>6 & <ABL-POSS.REFL>6 & <ABL-POSS.REFL>6 & <ABL-POSS.REFL>6 & <ABL-POSS.REFL>6 & <ABL-POSS.REFL>5 & <ABL-POSS.REFL>5 & <ABL-POSS.REFL>5 & <ABL-POSS.REFL>5 & <ABL-POSS.REFL>5 & <ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[өвөр]>56 & <[сэтгэл]>55 & <[тал]>30 & <[нутаг]>28 & <[нүд(эн)]>26 & <[ам(ан)]>20 & <[бие]>19 & <[гол]>18 & <[бүс(эн)]>16 & <[ажил]>14 & <[цаг]>14 & <[хүн]>12 & <[архи(н)]>11 & <[?бие]>11 & <[хоёр]>11 & <[гар]>10 & <[зам]>9 & <[зах]>9 & <[энд]>9 & <[эцэг]>9 & <[аав]>8 & <[авдар]>8 & <[байран]>8 & <[бодол]>8 & <[эх]>8 & <[ээж]>8 & <[суудал]>7 & <[хичээл]>7 & <[чам]>7 & <[юм(ан)]>7 & <[багш]>6 & <[бороо(н)]>6 & <[бусад]>6 & <[үнэн]>6 & <[охин]>6 & <[сургууль]>6 & <[мал]>5 & <[машин]>5 & <[нар]>5 & <[олон]>5 & <[сүрэг]>5 & <[эхнэр]>5
QFLEX: # & ээсээ & аасаа & гаасаа & нээсээ & наасаа & эсээ & оосоо & нээсээ & лаасаа & аасаа & ээсээ & наасаа & # & оосоо & аасаа & аасаа & аасаа & # & гээсээ & аасаа & раасаа & наасаа & лоосоо & ээсээ & ээсээ & лаасаа & ээсээ & аасаа & наасаа & аасаа & оос & # & ээсээ & оосоо & иасаа & аасаа & аасаа & аасаа & ноосоо & гээсээ & ээсээ
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{рв}9E40+U{ & ээсээлэгтэс & аасаалат & аасаагтун & ээсээнд}FA40+U{н & аасаанма & ээсэеиб & оосоолог & ээсээнс}FA40+U{б & аасаалжа & аасаагац & ээсээн}FA40+U{х & аасаанихра & ээсээнеиб & оосоор}1540+U{ох & аасаараг & аасаамаз & аасаахаз & ээсээднэ & ээсээгцэ & аасааваа & аасаардва & аасаанрйаб & оосоолдоб & ээсээхэ & ээсээжээ & аасаалдуус & ээсээлээчих & аасаамач & аасаанмю & аасаашгаб & сооноороб & аасаадсуб & ээсээнэн}FA40+U{ & оосоонихо & аасаилуугрус & аасаалам & аасаанишам & аасааран & оосоонло & ээсээгр}FA40+U{с & ээсээрэнхэ
FREQ: 529
FREQALL: 54
RANG: 120
QWORDF: <өврөөсөө>56 & <сэтгэлээсээ>55 & <талаасаа>30 & <нутгаасаа>28 & <нүднээсээ>26 & <амнаасаа>20 & <биеэсээ>19 & <голоосоо>18 & <бүснээсээ>16 & <ажлаасаа>14 & <цагаасаа>14 & <хүнээсээ>12 & <архинаасаа>11 & <биенээсээ>11 & <хоёроосоо>11 & <гараасаа>10 & <замаасаа>9 & <захаасаа>9 & <эндээсээ>9 & <эцгээсээ>9 & <ааваасаа>8 & <авдраасаа>8 & <байрнаасаа>8 & <бодлоосоо>8 & <эхээсээ>8 & <ээжээсээ>8 & <суудлаасаа>7 & <хичээлээсээ>7 & <чамаасаа>7 & <юмнаасаа>7 & <багшаасаа>6 & <борооноос>6 & <бусдаасаа>6 & <үнэнээсээ>6 & <охиноосоо>6 & <сургуулиасаа>6 & <малаасаа>5 & <машинаасаа>5 & <нараасаа>5 & <олноосоо>5 & <сүргээсээ>5 & <эхнэрээсээ>5
GRAMFORM: ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [өвөр] & [сэтгэл] & [тал] & [нутаг] & [нүд(эн)] & [ам(ан)] & [бие] & [гол] & [бүс(эн)] & [ажил] & [цаг] & [хүн] & [архи(н)] & [?бие] & [хоёр] & [гар] & [зам] & [зах] & [энд] & [эцэг] & [аав] & [авдар] & [байран] & [бодол] & [эх] & [ээж] & [суудал] & [хичээл] & [чам] & [юм(ан)] & [багш] & [бороо(н)] & [бусад] & [үнэн] & [охин] & [сургууль] & [мал] & [машин] & [нар] & [олон] & [сүрэг] & [эхнэр]
WORDFORM: гэхээсээ & байхаасаа & өсөхөөсөө & орохоосоо & хэлэхээсээ
QGRAM: <PC.INF-ABL-POSS.REFL>8 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>6 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>5 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>5 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэх]>8 & <[байх]>6 & <[өсөх]>5 & <[орох]>5 & <[хэлэх]>5
QFLEX: хээсээ & хаасаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}с{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хоосоо & хээсээ
REVWORD: ээсээхэг & аасаахйаб & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{с}9E40+U{ & оосоохоро & ээсээхэлэх
FREQ: 29
FREQALL: 0
RANG: 338
QWORDF: <гэхээсээ>8 & <байхаасаа>6 & <өсөхөөсөө>5 & <орохоосоо>5 & <хэлэхээсээ>5
GRAMFORM: PC.INF-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [гэх] & [байх] & [өсөх] & [орох] & [хэлэх]
WORDFORM: нялхаасаа
QGRAM: <NOM@PC.INF-ABL-POSS.REFL>9
QLEX: <[нялхаасаа]@[нялх]>9
QFLEX: ø;аасаа
REVWORD: аасаахлян
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 450
QWORDF: <нялхаасаа>9
GRAMFORM: NOM@PC.INF-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [нялхаасаа]@[нялх]
WORDFORM: халааснаасаа & байснаасаа
QGRAM: <PC.PRF-ABL-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-ABL-POSS.REFL>6
QLEX: <[халаах]>10 & <[байх]>6
QFLEX: снаасаа & снаасаа
REVWORD: аасаансаалах & аасаансйаб
FREQ: 16
FREQALL: 6
RANG: 391
QWORDF: <халааснаасаа>10 & <байснаасаа>6
GRAMFORM: PC.PRF-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [халаах] & [байх]
WORDFORM: наснаасаа & тэрэгнээсээ & үгнээсээ & зүрхнээсээ & майхнаасаа & хүзүүнээсээ
QGRAM: <REL-ABL-POSS.REFL>20 & <REL-ABL-POSS.REFL>10 & <REL-ABL-POSS.REFL>5 & <REL-ABL-POSS.REFL>5 & <REL-ABL-POSS.REFL>5 & <REL-ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[нас(ан)]>20 & <[тэрэг (тэргэн)]>10 & <[үг(эн)]>5 & <[зүрх(эн)]>5 & <[майхан]>5 & <[хүзүү(н)]>5
QFLEX: наасаа & нээсээ & нээсээ & нээсээ & наасаа & нээсээ
REVWORD: аасаансан & ээсээнгэрэт & ээсээнг}FA40+U{ & ээсээнхр}FA40+U{з & аасаанхйам & ээсээн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х
FREQ: 50
FREQALL: 5
RANG: 286
QWORDF: <наснаасаа>20 & <тэрэгнээсээ>10 & <үгнээсээ>5 & <зүрхнээсээ>5 & <майхнаасаа>5 & <хүзүүнээсээ>5
GRAMFORM: REL-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [нас(ан)] & [тэрэг (тэргэн)] & [үг(эн)] & [зүрх(эн)] & [майхан] & [хүзүү(н)]
WORDFORM: хүүхдээсээ
QGRAM: <PL-ABL-POSS.REFL>6
QLEX: <[хүүхэд]>6
QFLEX: дээсээ
REVWORD: ээсээдх}FA40+U{}FA40+U{х
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 500
QWORDF: <хүүхдээсээ>6
GRAMFORM: PL-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [хүүхэд]
WORDFORM: цүнхнээсээ
QGRAM: <PC.DMIN-ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[цүнх]>5
QFLEX: хнээсээ
REVWORD: ээсээнхн}FA40+U{ц
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 518
QWORDF: <цүнхнээсээ>5
GRAMFORM: PC.DMIN-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [цүнх]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
8179189978
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov