Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: байснаас & болсноос & явснаас & гэснээс & ирснээс & санаснаас & бодсоноос & гарснаас & үзсэнээс & сууснаас & орсноос & барснаас & хийснээс & ярьснаас & мэдсэнээс & халааснаас & алдсанаас & бууснаас & сонссоноос & эхэлснээс & тэгснээс & учирснаас & хэвтсэнээс & хэлснээс & айснаас & мартсанаас
QGRAM: <PC.PRF-ABL>70 & <PC.PRF-ABL>51 & <PC.PRF-ABL>45 & <PC.PRF-ABL>35 & <PC.PRF-ABL>27 & <PC.PRF-ABL>19 & <PC.PRF-ABL>18 & <PC.PRF-ABL>17 & <PC.PRF-ABL>14 & <PC.PRF-ABL>14 & <PC.PRF-ABL>13 & <PC.PRF-ABL>12 & <PC.PRF-ABL>10 & <PC.PRF-ABL>10 & <PC.PRF-ABL>9 & <PC.PRF-ABL>9 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>7 & <PC.PRF-ABL>6 & <PC.PRF-ABL>6 & <PC.PRF-ABL>6 & <PC.PRF-ABL>5 & <PC.PRF-ABL>5
QLEX: <[байх]>70 & <[болох]>51 & <[явах]>45 & <[гэх]>35 & <[ирэх]>27 & <[санах]>19 & <[бодох]>18 & <[гарах]>17 & <[үзэх]>14 & <[суух]>14 & <[орох]>13 & <[барах]>12 & <[хийх]>10 & <[ярих]>10 & <[мэдэх]>9 & <[халаах]>9 & <[алдах]>8 & <[буух]>8 & <[сонсох]>8 & <[эхлэх]>8 & <[тэгэх]>7 & <[учрах]>6 & <[хэвтэх]>6 & <[хэлэх]>6 & <[айх]>5 & <[мартах]>5
QFLEX: снаас & сноос & снаас & снээс & снээс & снаас & соноос & снаас & сэнээс & снаас & сноос & снаас & снээс & ьснаас & сэнээс & снаас & санаас & снаас & соноос & # & снээс & # & сэнээс & снээс & снаас & санаас
REVWORD: саансйаб & соонслоб & саансвя & сээнсэг & сээнсри & саансанас & сооносдоб & саансраг & сээнэсз}FA40+U{ & саансуус & соонсро & саансраб & сээнсйих & саансьря & сээнэсдэм & саансаалах & саанасдла & саансууб & сооносснос & сээнслэхэ & сээнсгэт & саансричу & сээнэствэх & сээнслэх & саансйа & саанастрам
FREQ: 440
FREQALL: 628
RANG: 130
QWORDF: <байснаас>70 & <болсноос>51 & <явснаас>45 & <гэснээс>35 & <ирснээс>27 & <санаснаас>19 & <бодсоноос>18 & <гарснаас>17 & <үзсэнээс>14 & <сууснаас>14 & <орсноос>13 & <барснаас>12 & <хийснээс>10 & <ярьснаас>10 & <мэдсэнээс>9 & <халааснаас>9 & <алдсанаас>8 & <бууснаас>8 & <сонссоноос>8 & <эхэлснээс>8 & <тэгснээс>7 & <учирснаас>6 & <хэвтсэнээс>6 & <хэлснээс>6 & <айснаас>5 & <мартсанаас>5
GRAMFORM: PC.PRF-ABL
LEXEMA: [байх] & [болох] & [явах] & [гэх] & [ирэх] & [санах] & [бодох] & [гарах] & [үзэх] & [суух] & [орох] & [барах] & [хийх] & [ярих] & [мэдэх] & [халаах] & [алдах] & [буух] & [сонсох] & [эхлэх] & [тэгэх] & [учрах] & [хэвтэх] & [хэлэх] & [айх] & [мартах]
WORDFORM: дайснаас & авснаас & бургаснаас & үхсэнээс & өвснөөс & үлдсэнээс & харснаас & олсноос
QGRAM: <ABL@PC.PRF-ABL>33 & <ABL@PC.PRF-ABL>12 & <ABL@PC.PRF-ABL>9 & <ABL@PC.PRF-ABL>9 & <ABL@PC.PRF-ABL>9 & <ABL@PC.PRF-ABL>7 & <ABL@PC.PRF-ABL>7 & <ABL@PC.PRF-ABL>5
QLEX: <[дайсан]@[дайх]>33 & <[авс(ан)]@[авах]>12 & <[бургас(ан)]@[бургах]>9 & <[үхсэн]@[үхэх]>9 & <[өвс(өн)]@[өвөх]>9 & <[үлдсэн]@[үлдэх]>7 & <[харсан]@[харах]>7 & <[олс(он)]@[олох]>5
QFLEX: наас;снаас & наас;снаас & наас;снаас & ээс;сэнээс & н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с;сн{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & ээс;сэнээс & наас;снаас & ноос;сноос
REVWORD: саансйад & саансва & саансагруб & сээнэсх}FA40+U{ & с}9E40+U{}9E40+U{нсв}9E40+U{ & сээнэсдл}FA40+U{ & саансрах & соонсло
FREQ: 91
FREQALL: 65
RANG: 238
QWORDF: <дайснаас>33 & <авснаас>12 & <бургаснаас>9 & <үхсэнээс>9 & <өвснөөс>9 & <үлдсэнээс>7 & <харснаас>7 & <олсноос>5
GRAMFORM: ABL@PC.PRF-ABL
LEXEMA: [дайсан]@[дайх] & [авс(ан)]@[авах] & [бургас(ан)]@[бургах] & [үхсэн]@[үхэх] & [өвс(өн)]@[өвөх] & [үлдсэн]@[үлдэх] & [харсан]@[харах] & [олс(он)]@[олох]
WORDFORM: элснээс
QGRAM: <ABL@ABL@PC.PRF-ABL>6
QLEX: <[элсэн]@[элс(эн)]@[элэх]>6
QFLEX: нээс;нээс;снээс
REVWORD: сээнслэ
FREQ: 6
FREQALL: 8
RANG: 484
QWORDF: <элснээс>6
GRAMFORM: ABL@ABL@PC.PRF-ABL
LEXEMA: [элсэн]@[элс(эн)]@[элэх]
WORDFORM: өглөөнөөс & биднээс & үгнээс & олноос & наснаас & тэднээс & ярианаас & амьтнаас & архинаас & майхнаас & тэрэгнээс & хошуунаас & өвчнөөс & адуунаас & хүзүүнээс & үснээс & зүрхнээс & нарнаас & онгоцноос & хоолноос & чихнээс & хаалганаас & нуруунаас & хаднаас & гудамжнаас & сайхнаас & алтнаас & түмнээс & захиргаанаас & ойрхноос & хүүхнээс & эднээс & эзнээс & горхиноос & ёсноос & зүүднээс & тогооноос & хувцаснаас & өлөгчнөөс & тамхинаас & хөгшнөөс
QGRAM: <REL-ABL>38 & <REL-ABL>37 & <REL-ABL>36 & <REL-ABL>33 & <REL-ABL>31 & <REL-ABL>29 & <REL-ABL>28 & <REL-ABL>25 & <REL-ABL>23 & <REL-ABL>20 & <REL-ABL>19 & <REL-ABL>18 & <REL-ABL>16 & <REL-ABL>14 & <REL-ABL>14 & <REL-ABL>13 & <REL-ABL>13 & <REL-ABL>13 & <REL-ABL>13 & <REL-ABL>13 & <REL-ABL>13 & <REL-ABL>12 & <REL-ABL>11 & <REL-ABL>11 & <REL-ABL>9 & <REL-ABL>9 & <REL-ABL>8 & <REL-ABL>8 & <REL-ABL>7 & <REL-ABL>7 & <REL-ABL>7 & <REL-ABL>7 & <REL-ABL>7 & <REL-ABL>6 & <REL-ABL>6 & <REL-ABL>6 & <REL-ABL>6 & <REL-ABL>6 & <REL-ABL>5 & <REL-ABL>5 & <REL-ABL>5
QLEX: <[өглөө(н)]>38 & <[**бид(эн)]>37 & <[үг(эн)]>36 & <[олон]>33 & <[нас(ан)]>31 & <[тэдэн]>29 & <[яриа(н)]>28 & <[амьтан]>25 & <[архи(н)]>23 & <[майхан]>20 & <[тэрэг (тэргэн)]>19 & <[хошуу(н)]>18 & <[өвчин]>16 & <[адуу(н)]>14 & <[хүзүү(н)]>14 & <[үс(эн)]>13 & <[зүрх(эн)]>13 & <[наран]>13 & <[онгоц(он)]>13 & <[хоол(он)]>13 & <[чих(эн)]>13 & <[хаалга(н)]>12 & <[нуруу(н)]>11 & <[хад(ан)]>11 & <[гудамж(ин)]>9 & <[сайхан]>9 & <[алт(ан)]>8 & <[түмэн]>8 & <[захиргаа(н)]>7 & <[ойрхон]>7 & <[хүүхэн]>7 & <[эдэн]>7 & <[эзэн]>7 & <[горхи(н)]>6 & <[ёс(он)]>6 & <[зүүд(эн)]>6 & <[тогоо(н)]>6 & <[хувцас(ан)]>6 & <[өлөгчин]>5 & <[тамхи(н)]>5 & <[хөгшин]>5
QFLEX: н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & нээс & нээс & ноос & наас & нээс & наас & наас & наас & наас & нээс & наас & н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & наас & нээс & нээс & нээс & наас & ноос & ноос & нээс & наас & наас & наас & наас & наас & наас & нээс & наас & ноос & нээс & нээс & нээс & ноос & ноос & нээс & ноос & наас & н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & наас & н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с
REVWORD: с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{ & сээндиб & сээнг}FA40+U{ & соонло & саансан & сээндэт & саанаиря & саантьма & саанихра & саанхйам & сээнгэрэт & саануушох & с}9E40+U{}9E40+U{нчв}9E40+U{ & саанууда & сээн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & сээнс}FA40+U{ & сээнхр}FA40+U{з & саанран & соонцогно & соонлоох & сээнхич & саанаглаах & саануурун & саандах & саанжмадуг & саанхйас & саантла & сээнм}FA40+U{т & саанаагрихаз & соонхрйо & сээнх}FA40+U{}FA40+U{х & сээндэ & сээнзэ & соонихрог & соонс}1540+U{ & сээнд}FA40+U{}FA40+U{з & сооноогот & саансацвух & с}9E40+U{}9E40+U{нчг}9E40+U{л}9E40+U{ & саанихмат & с}9E40+U{}9E40+U{ншг}9E40+U{х
FREQ: 607
FREQALL: 395
RANG: 113
QWORDF: <өглөөнөөс>38 & <биднээс>37 & <үгнээс>36 & <олноос>33 & <наснаас>31 & <тэднээс>29 & <ярианаас>28 & <амьтнаас>25 & <архинаас>23 & <майхнаас>20 & <тэрэгнээс>19 & <хошуунаас>18 & <өвчнөөс>16 & <адуунаас>14 & <хүзүүнээс>14 & <үснээс>13 & <зүрхнээс>13 & <нарнаас>13 & <онгоцноос>13 & <хоолноос>13 & <чихнээс>13 & <хаалганаас>12 & <нуруунаас>11 & <хаднаас>11 & <гудамжнаас>9 & <сайхнаас>9 & <алтнаас>8 & <түмнээс>8 & <захиргаанаас>7 & <ойрхноос>7 & <хүүхнээс>7 & <эднээс>7 & <эзнээс>7 & <горхиноос>6 & <ёсноос>6 & <зүүднээс>6 & <тогооноос>6 & <хувцаснаас>6 & <өлөгчнөөс>5 & <тамхинаас>5 & <хөгшнөөс>5
GRAMFORM: REL-ABL
LEXEMA: [өглөө(н)] & [**бид(эн)] & [үг(эн)] & [олон] & [нас(ан)] & [тэдэн] & [яриа(н)] & [амьтан] & [архи(н)] & [майхан] & [тэрэг (тэргэн)] & [хошуу(н)] & [өвчин] & [адуу(н)] & [хүзүү(н)] & [үс(эн)] & [зүрх(эн)] & [наран] & [онгоц(он)] & [хоол(он)] & [чих(эн)] & [хаалга(н)] & [нуруу(н)] & [хад(ан)] & [гудамж(ин)] & [сайхан] & [алт(ан)] & [түмэн] & [захиргаа(н)] & [ойрхон] & [хүүхэн] & [эдэн] & [эзэн] & [горхи(н)] & [ёс(он)] & [зүүд(эн)] & [тогоо(н)] & [хувцас(ан)] & [өлөгчин] & [тамхи(н)] & [хөгшин]
WORDFORM: хаяанаас & цайнаас & хажуунаас & харцнаас & маргаашнаас & ханцуйнаас & савнаас & хуйнаас & хяруунаас & хатавчнаас & хундаганаас
QGRAM: <?REL-ABL>25 & <?REL-ABL>23 & <?REL-ABL>21 & <?REL-ABL>17 & <?REL-ABL>10 & <?REL-ABL>8 & <?REL-ABL>7 & <?REL-ABL>6 & <?REL-ABL>6 & <?REL-ABL>5 & <?REL-ABL>5
QLEX: <[?хаяа]>25 & <[?цай]>23 & <[?хажуу]>21 & <[?харц]>17 & <[?маргааш]>10 & <[?ханцуй]>8 & <[?сав]@[?саван(г)]>7 & <[?хуй]>6 & <[?хяруу]>6 & <[?хатавч]>5 & <[?хундага]>5
QFLEX: # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & #
REVWORD: саанаяах & саанйац & саануужах & саанцрах & сааншааграм & саанйуцнах & саанвас & саанйух & саануурях & саанчватах & саанагаднух
FREQ: 133
FREQALL: 75
RANG: 212
QWORDF: <хаяанаас>25 & <цайнаас>23 & <хажуунаас>21 & <харцнаас>17 & <маргаашнаас>10 & <ханцуйнаас>8 & <савнаас>7 & <хуйнаас>6 & <хяруунаас>6 & <хатавчнаас>5 & <хундаганаас>5
GRAMFORM: ?REL-ABL
LEXEMA: [?хаяа] & [?цай] & [?хажуу] & [?харц] & [?маргааш] & [?ханцуй] & [?сав]@[?саван(г)] & [?хуй] & [?хяруу] & [?хатавч] & [?хундага]
WORDFORM: хүүхдээс
QGRAM: <PL-ABL>14
QLEX: <[х{U+04AF}үхэд]>14
QFLEX: дээс
REVWORD: сээдх}FA40+U{}FA40+U{х
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 408
QWORDF: <хүүхдээс>14
GRAMFORM: PL-ABL
LEXEMA: [хүүхэд]
WORDFORM: нэгтэйгээс & эмэгтэйгээс
QGRAM: <ABL@COM-ABL>15 & <ABL@COM-ABL>7
QLEX: <[нэгтэй]@[нэг(эн)]>15 & <[эмэгтэй]@[эмэг]>7
QFLEX: гээс;тэйгээс & гээс;тэйгээс
REVWORD: сээгйэтгэн & сээгйэтгэмэ
FREQ: 22
FREQALL: 12
RANG: 359
QWORDF: <нэгтэйгээс>15 & <эмэгтэйгээс>7
GRAMFORM: ABL@COM-ABL
LEXEMA: [нэгтэй]@[нэг(эн)] & [эмэгтэй]@[эмэг]
WORDFORM: хадаас
QGRAM: <NOM@ABS-NOM@DIR-ABL>22
QLEX: <[хадаас]@[хадаас(ан)]@[хад(ан)]>22
QFLEX: ø;ø;аас
REVWORD: саадах
FREQ: 22
FREQALL: 28
RANG: 364
QWORDF: <хадаас>22
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM@DIR-ABL
LEXEMA: [хадаас]@[хадаас(ан)]@[хад(ан)]
WORDFORM: яваагаас
QGRAM: <PC.DUR-ABL>6
QLEX: <[явах]>6
QFLEX: #
REVWORD: саагаавя
FREQ: 6
FREQALL: 7
RANG: 495
QWORDF: <яваагаас>6
GRAMFORM: PC.DUR-ABL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: байгаагаас
QGRAM: <ABL@PC.DUR-ABL>50
QLEX: <[байгаа]@[байх]>50
QFLEX: гаас;гаагаас
REVWORD: саагаагйаб
FREQ: 50
FREQALL: 55
RANG: 285
QWORDF: <байгаагаас>50
GRAMFORM: ABL@PC.DUR-ABL
LEXEMA: [байгаа]@[байх]
WORDFORM: одоогоос
QGRAM: <NOM@ABL@PC.DUR-ABL>14
QLEX: <[одоогоос]@[одоо]@[одох]>14
QFLEX: ø;гоос;огоос
REVWORD: соогоодо
FREQ: 14
FREQALL: 15
RANG: 405
QWORDF: <одоогоос>14
GRAMFORM: NOM@ABL@PC.DUR-ABL
LEXEMA: [одоогоос]@[одоо]@[одох]
WORDFORM: байдгаас
QGRAM: <PC.US-ABL>7
QLEX: <[байх]>7
QFLEX: дгаас
REVWORD: саагдйаб
FREQ: 7
FREQALL: 34
RANG: 480
QWORDF: <байдгаас>7
GRAMFORM: PC.US-ABL
LEXEMA: [байх]
WORDFORM: гэдгээс
QGRAM: <ABL@PC.US-ABL>12
QLEX: <[гэдэг]@[гэх]>12
QFLEX: гээс;дгээс
REVWORD: сээгдэг
FREQ: 12
FREQALL: 14
RANG: 421
QWORDF: <гэдгээс>12
GRAMFORM: ABL@PC.US-ABL
LEXEMA: [гэдэг]@[гэх]
WORDFORM: үүнээс & уснаас & махнаас & чулуунаас & багаас & хэлнээс & мөрнөөс & эхнээс & сангаас & шорооноос & мөнгөнөөс & гишүүнээс & салхинаас & сумнаас & тооноос
QGRAM: <ABL@ABL>194 & <ABL@ABL>67 & <ABL@ABL>38 & <ABL@ABL>23 & <ABL@ABL>19 & <ABL@ABL>16 & <ABL@ABL>13 & <ABL@ABL>13 & <ABL@ABL>10 & <ABL@ABL>10 & <ABL@ABL>9 & <ABL@ABL>7 & <ABL@ABL>6 & <ABL@ABL>6 & <ABL@ABL>6
QLEX: <[үүн]@[үү(н)]>194 & <[усан]@[ус(ан)]>67 & <[махн]@[мах(ан)]>38 & <[чулуун]@[чулуу(н)]>23 & <[бага]@[баг]>19 & <[хэлэн]@[хэл(эн)]>16 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>13 & <[эхэн]@[эх(эн)]>13 & <[санга]@[сан(г)]>10 & <[шороон]@[шороо(н)]>10 & <[мөнгөн]@[мөнгө(н)]>9 & <[гишүүнэ]@[гишүүн]>7 & <[салхин]@[салхи(н)]>6 & <[суман]@[сум(ан)]>6 & <[тооно]@[тоо(н)]>6
QFLEX: ээс;ээс & наас;наас & аас;наас & аас;аас & ас;аас & нээс;нээс & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с;н{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & нээс;нээс & ас;аас & оос;оос & {U+ø4E9}{U+ø4E9}с;{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & эс;ээс & аас;аас & наас;наас & ос;оос
REVWORD: сээн}FA40+U{}FA40+U{ & саансу & саанхам & саануулуч & саагаб & сээнлэх & с}9E40+U{}9E40+U{нр}9E40+U{м & сээнхэ & саагнас & сооноорош & с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гн}9E40+U{м & сээн}FA40+U{}FA40+U{шиг & саанихлас & саанмус & сооноот
FREQ: 437
FREQALL: 254
RANG: 131
QWORDF: <үүнээс>194 & <уснаас>67 & <махнаас>38 & <чулуунаас>23 & <багаас>19 & <хэлнээс>16 & <мөрнөөс>13 & <эхнээс>13 & <сангаас>10 & <шорооноос>10 & <мөнгөнөөс>9 & <гишүүнээс>7 & <салхинаас>6 & <сумнаас>6 & <тооноос>6
GRAMFORM: ABL@ABL
LEXEMA: [үүн]@[үү(н)] & [усан]@[ус(ан)] & [махн]@[мах(ан)] & [чулуун]@[чулуу(н)] & [бага]@[баг] & [хэлэн]@[хэл(эн)] & [мөрөн]@[мөр(өн)] & [эхэн]@[эх(эн)] & [санга]@[сан(г)] & [шороон]@[шороо(н)] & [мөнгөн]@[мөнгө(н)] & [гишүүнэ]@[гишүүн] & [салхин]@[салхи(н)] & [суман]@[сум(ан)] & [тооно]@[тоо(н)]
WORDFORM: төрснөөс
QGRAM: <PC.PRF-ABL@ABL>7
QLEX: <[төрөх]@[төрсөн]>7
QFLEX: сн{U+ø4E9}{U+ø4E9}с;сн{U+ø4E9}{U+ø4E9}с
REVWORD: с}9E40+U{}9E40+U{нср}9E40+U{т
FREQ: 7
FREQALL: 7
RANG: 479
QWORDF: <төрснөөс>7
GRAMFORM: PC.PRF-ABL@ABL
LEXEMA: [төрөх]@[төрсөн]
WORDFORM: түүнээс & хаанаас & надаас & өмнөөс & танаас & орноос
QGRAM: <NOM@ABL@ABL>335 & <NOM@ABL@ABL>211 & <NOM@ABL@ABL>176 & <NOM@ABL@ABL>132 & <NOM@ABL@ABL>35 & <NOM@ABL@ABL>21
QLEX: <[түүнээс]@[түүн]@[тэр]>335 & <[хаанаас]@[хаана]@[хаан]>211 & <[надаас]@[над]@[би]>176 & <[өмнөөс]@[өмнө]@[өмөн]>132 & <[танаас]@[тана]@[тан]>35 & <[орноос]@[орон]@[ор(он)]>21
QFLEX: ø;ээс;{U+ø4AF}{U+ø4AF}нээс & ø;ас;аас & ø;аас;надаас & ø;{U+ø4E9}с;{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & ø;ас;аас & ø;ноос;ноос
REVWORD: сээн}FA40+U{}FA40+U{т & саанаах & саадан & с}9E40+U{}9E40+U{нм}9E40+U{ & саанат & соонро
FREQ: 910
FREQALL: 470
RANG: 91
QWORDF: <түүнээс>335 & <хаанаас>211 & <надаас>176 & <өмнөөс>132 & <танаас>35 & <орноос>21
GRAMFORM: NOM@ABL@ABL
LEXEMA: [түүнээс]@[түүн]@[тэр] & [хаанаас]@[хаана]@[хаан] & [надаас]@[над]@[би] & [өмнөөс]@[өмнө]@[өмөн] & [танаас]@[тана]@[тан] & [орноос]@[орон]@[ор(он)]
WORDFORM: хойноос & дээрээс & учраас & араас & тэндээс & гэрээс & газраас & дотроос & дундаас & өөдөөс & эндээс & гаднаас & холоос & дороос & үүднээс & цаанаас & ерөөс & хэнээс & аваас & угаас & тиймээс & урдаас & урьдаас & алсаас & доороос & эртнээс & улмаас & уулаас & дэргэдээс & хэдийнээс & хэрээс & ойроос & хүлээс & томоос & туйлаас & хавиас & дорноос & гагнаас & давхраас & далдаас & зүүнээс & эрээс
QGRAM: <NOM@ABL>466 & <NOM@ABL>329 & <NOM@ABL>220 & <NOM@ABL>212 & <NOM@ABL>211 & <NOM@ABL>206 & <NOM@ABL>198 & <NOM@ABL>188 & <NOM@ABL>175 & <NOM@ABL>161 & <NOM@ABL>157 & <NOM@ABL>116 & <NOM@ABL>97 & <NOM@ABL>87 & <NOM@ABL>66 & <NOM@ABL>55 & <NOM@ABL>45 & <NOM@ABL>43 & <NOM@ABL>42 & <NOM@ABL>40 & <NOM@ABL>39 & <NOM@ABL>38 & <NOM@ABL>36 & <NOM@ABL>32 & <NOM@ABL>27 & <NOM@ABL>24 & <NOM@ABL>22 & <NOM@ABL>19 & <NOM@ABL>17 & <NOM@ABL>16 & <NOM@ABL>16 & <NOM@ABL>12 & <NOM@ABL>10 & <NOM@ABL>8 & <NOM@ABL>8 & <NOM@ABL>7 & <NOM@ABL>6 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5
QLEX: <[хойноос]@[хойно]>466 & <[дээрээс]@[дээр]>329 & <[учраас]@[учир]>220 & <[араас]@[ар]>212 & <[тэндээс]@[тэнд]>211 & <[гэрээс]@[гэр]>206 & <[газраас]@[газар]>198 & <[дотроос]@[дотор]>188 & <[дундаас]@[дунд]>175 & <[өөдөөс]@[өөд]>161 & <[эндээс]@[энд]>157 & <[гаднаас]@[гадна]>116 & <[холоос]@[хол]>97 & <[дороос]@[дор]>87 & <[үүднээс]@[үүд(эн)]>66 & <[цаанаас]@[цаана]>55 & <[ерөөс]@[ер]>45 & <[хэнээс]@[хэн]>43 & <[аваас]@[ав]>42 & <[угаас]@[уг]>40 & <[тиймээс]@[тийм]>39 & <[урдаас]@[урд]>38 & <[урьдаас]@[урьд]>36 & <[алсаас]@[алс]>32 & <[доороос]@[доор]>27 & <[эртнээс]@[эрт(эн)]>24 & <[улмаас]@[улам]>22 & <[уулаас]@[уул]>19 & <[дэргэдээс]@[дэргэд]>17 & <[хэдийнээс]@[хэдийн]>16 & <[хэрээс]@[хэр]>16 & <[ойроос]@[ойр]>12 & <[хүлээс]@[хүл]>10 & <[томоос]@[том]>8 & <[туйлаас]@[туйл]>8 & <[хавиас]@[хавь]>7 & <[дорноос]@[дорно]>6 & <[гагнаас]@[гаган]>5 & <[давхраас]@[давхар]>5 & <[далдаас]@[далд]>5 & <[зүүнээс]@[зүүн]>5 & <[эрээс]@[эр]>5
QFLEX: ø;ос & ø;ээс & ø;раас & ø;аас & ø;ээс & ø;ээс & ø;раас & ø;роос & ø;аас & # & ø;ээс & ø;ас & ø;оос & ø;оос & ø;нээс & ø;ас & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & ø;ээс & ø;аас & ø;аас & ø;ээс & ø;аас & ø;аас & ø;аас & ø;оос & ø;нээс & ø;маас & ø;аас & ø;ээс & ø;ээс & ø;ээс & ø;оос & ø;ээс & ø;оос & ø;аас & ø;иас & ø;ос & ø;наас & ø;раас & ø;аас & ø;ээс & ø;ээс
REVWORD: соонйох & сээрээд & саарчу & саара & сээднэт & сээрэг & саарзаг & соортод & сааднуд & с}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & сээднэ & саандаг & соолох & соород & сээнд}FA40+U{}FA40+U{ & саанаац & с}9E40+U{}9E40+U{ре & сээнэх & саава & саагу & сээмйит & саадру & саадьру & саасла & соороод & сээнтрэ & саамлу & саалуу & сээдэгрэд & сээнйидэх & сээрэх & соорйо & сээл}FA40+U{х & соомот & саалйут & саивах & соонрод & саангаг & саархвад & саадлад & сээн}FA40+U{}FA40+U{з & сээрэ
FREQ: 3476
FREQALL: 2110
RANG: 41
QWORDF: <хойноос>466 & <дээрээс>329 & <учраас>220 & <араас>212 & <тэндээс>211 & <гэрээс>206 & <газраас>198 & <дотроос>188 & <дундаас>175 & <өөдөөс>161 & <эндээс>157 & <гаднаас>116 & <холоос>97 & <дороос>87 & <үүднээс>66 & <цаанаас>55 & <ерөөс>45 & <хэнээс>43 & <аваас>42 & <угаас>40 & <тиймээс>39 & <урдаас>38 & <урьдаас>36 & <алсаас>32 & <доороос>27 & <эртнээс>24 & <улмаас>22 & <уулаас>19 & <дэргэдээс>17 & <хэдийнээс>16 & <хэрээс>16 & <ойроос>12 & <хүлээс>10 & <томоос>8 & <туйлаас>8 & <хавиас>7 & <дорноос>6 & <гагнаас>5 & <давхраас>5 & <далдаас>5 & <зүүнээс>5 & <эрээс>5
GRAMFORM: NOM@ABL
LEXEMA: [хойноос]@[хойно] & [дээрээс]@[дээр] & [учраас]@[учир] & [араас]@[ар] & [тэндээс]@[тэнд] & [гэрээс]@[гэр] & [газраас]@[газар] & [дотроос]@[дотор] & [дундаас]@[дунд] & [өөдөөс]@[өөд] & [эндээс]@[энд] & [гаднаас]@[гадна] & [холоос]@[хол] & [дороос]@[дор] & [үүднээс]@[үүд(эн)] & [цаанаас]@[цаана] & [ерөөс]@[ер] & [хэнээс]@[хэн] & [аваас]@[ав] & [угаас]@[уг] & [тиймээс]@[тийм] & [урдаас]@[урд] & [урьдаас]@[урьд] & [алсаас]@[алс] & [доороос]@[доор] & [эртнээс]@[эрт(эн)] & [улмаас]@[улам] & [уулаас]@[уул] & [дэргэдээс]@[дэргэд] & [хэдийнээс]@[хэдийн] & [хэрээс]@[хэр] & [ойроос]@[ойр] & [хүлээс]@[хүл] & [томоос]@[том] & [туйлаас]@[туйл] & [хавиас]@[хавь] & [дорноос]@[дорно] & [гагнаас]@[гаган] & [давхраас]@[давхар] & [далдаас]@[далд] & [зүүнээс]@[зүүн] & [эрээс]@[эр]
WORDFORM: гөрөөс & бүрээс & үдээс & шээс & эргээс
QGRAM: <ABS-NOM@ABL>110 & <ABS-NOM@ABL>62 & <ABS-NOM@ABL>31 & <ABS-NOM@ABL>17 & <ABS-NOM@ABL>15
QLEX: <[гөрөөс(өн)]@[гөр]>110 & <[бүрээс(эн)]@[бүр]>62 & <[үдээс(эн)]@[үд]>31 & <[шээс(эн)]@[шэ]>17 & <[эргээс(эн)]@[эрэг]>15
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & ø;ээс & ø;ээс & ø;эс & ø;гээс
REVWORD: с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & сээр}FA40+U{б & сээд}FA40+U{ & сээш & сээгрэ
FREQ: 235
FREQALL: 244
RANG: 172
QWORDF: <гөрөөс>110 & <бүрээс>62 & <үдээс>31 & <шээс>17 & <эргээс>15
GRAMFORM: ABS-NOM@ABL
LEXEMA: [гөрөөс(өн)]@[гөр] & [бүрээс(эн)]@[бүр] & [үдээс(эн)]@[үд] & [шээс(эн)]@[шэ] & [эргээс(эн)]@[эрэг]
WORDFORM: ордноос
QGRAM: <INSTR@ABL>7
QLEX: <[ордон]@[орд(он)]>7
QFLEX: ноос;ноос
REVWORD: соондро
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 472
QWORDF: <ордноос>7
GRAMFORM: INSTR@ABL
LEXEMA: [ордон]@[орд(он)]
WORDFORM: биеэ & морио & толгойгоо & руугаа & нүүрээ & газраа & рүүгээ & байнаа & юугаа & тамхиа & орноо & нулимсаа & тиймээ & нөхрөө & хонио & хойноо & малаа & шүдээ & морьдоо & цайгаа & нямаа & хүнээ & хоёроо & хувцсаа & түүнээ & үедээ & дуугаа & нутгаа & дээлээ & охиноо & хоолоо & эзнээ & чамайгаа & эхнэрээ & бүлгээ & бүхнээ & хоолойгоо & насаа & алгаа & цээжээ & намайгаа & адуугаа & биеэрээ & халиунаа & эхээ & мөнгөө & номоо & гурвуулаа & цэргээ & үнэнээ & тэмээгээ & галаа & зүрхээ & тухайгаа & хотноо & тэргээ & нуруугаа & хацраа & ухаанаа & шүлсээ & бизээ & гэзгээ & дээгүүрээ & малгайгаа & царайгаа & ааваа & хүзүүгээ & бишээ & нохойгоо & биенээ & машинаа & баруунаа & жадаа & тэргүүнээ & хэлнээ & хэргээ & өдрөө & нүднээ & гохоо & гэдсээ & тэрээ & элгээ & үнээгээ & хормойгоо & цусаа & модоо & хошуугаа & байраа & булгамаа & оюунаа & сургуулиа & яриагаа & архиа & жолоогоо & сайхнаа & цулбуураа & цэвгээ & гаансаа & гэмээ & зовлонгоо & нусаа & онгоцоо & хөгжмөө & бурмаа & догоо & үеэ & үзмээ & сүргээ & авдраа & борцоо & хөвүүнээ & хунараа & цамцаа & амрагаа & ханцуйгаа & хүмүүсээ & чулуугаа & бичгээ & үүргээ & ийшээ & энээ & алчуураа & аяараа & буруугаа & гэдрэгээ & жимээ & үхрээ & харцаа & хотоо & цэцгээ & бөгсөө & завиа & түүгээрээ & бөгжөө & далавчаа & хариугаа & хувиа & майхнаа & муугаа & нойроо & нумаа & тойрноо & дурангаа & лүүгээ & тариагаа & утсаа & дахиа & ижлээ & түлхүүрээ & урнаа & алимаа & дөрвүүлээ & доогуураа & өвгөнөө & зоригоо & салхинаа & уснаа & хүүхнээ & хөдсөө & янчаанаа & авгайгаа & богцоо & бороохойгоо & дандгаа & даргаа & найзаа & сүмбээ & сэлмээ & тааваараа & хадгаа & цалингаа & дэвсгэрээ & захаа & зовхио & иргэнээ & монголоо & нударгаа & сүүдрээ & түмнээ & умаа & хайнагаа & хүнсээ & хэдийнэ & цадталаа & цүнхээ & шүхрээ & бийрээ & гудамжнаа & инээдээ & ирээдүйгээ & лхагваа & магнайгаа & нөгөөгөө & нууцаа & сайнаа & төлөвлөгөөгөө & тугаа & тэрлэгээ & хаяагаа & хөгшнөө & хичээ & хоёулхнаа & холоо & хумсаа & азаа & амралтаа & амьтнаа & бутаа & гурилаа & зүгээ & сахиусаа & сүнсээ & түрийвчээ & тогоогоо & хоёулханаа & хоймроо & хувиараа & чихнээ & шавиа & ядмаа & ямаагаа & янжуураа & баатраа & биднээ & буйгаа & бурхнаа & даалгавраа & жадамбаа & өвсөө & өнгөө & загасаа & калибраа & мөнхөө & наадмаа & навчаа & сэлүүрээ & хазаараа & хүрзээ & хүрмээ & хумаа & цоморлигоо & цонхоо & чөлөөгөө & шаахайгаа & юмсаа & авсаа & айргаа & анчнаа & буянаа & бэлгээ & винтовоо & даавуугаа & дундуураа & жинсээ & үндсээ & өгнөө & ёсоо & засгаа & зүүнээ & луугаа & нөмрөгөө & ойгоо & оймсоо & олзоо & сормуусаа & тавуулаа & тавхайгаа & тангарагаа & таягаа & төгрөгөө & төмөрөө & тохмоо & удмаа & хангинуураа & хөсгөө & хувцасаа & хэнхдэгээ & цолоо & чигээ & агшнаа & алгуурхнаа & баяраа & бямбаа & гамбаа & дахаа & үүргэвчээ & зэмсгээ & зэргээ & мастераа & мухлагаа & наймаагаа & нурмаа & олмоо & орхимжоо & сууриа & туяагаа & харахнаа & хаяандаа & хүлгээ & хөвүүдээ & ходоодоо & хожмоо & хуйваа & хэвтрээ & чанараа & чемоданаа & чүдэнзээ & шилбүүрээ & шороогоо & эдээ & ажиллагаагаа & ангиа & байгалиа & батаа & бишдээ & бэлтрэгээ & гөлмөө & гинжээ & даяараа & дөрөөгөө & долоовроо & дугуйгаа & дураа & дэнгээ & жигүүрээ & жилээ & өдөржингөө & идэцгээ & инженерээ & лутаа & орцгоо & охидоо & салхиа & сониноо & түмпэнгээ & тогосгоо & тэнцүүрээ & тэргүүтнээ & уриагаа & хатнаа & хөгөө & хийморио & хуягаа & хэдүүлээ & цаасаа & цуснаа & шийдвэрээ & шилмүүсээ
QGRAM: <POSS.REFL>449 & <POSS.REFL>307 & <POSS.REFL>279 & <POSS.REFL>180 & <POSS.REFL>150 & <POSS.REFL>149 & <POSS.REFL>142 & <POSS.REFL>123 & <POSS.REFL>123 & <POSS.REFL>107 & <POSS.REFL>104 & <POSS.REFL>103 & <POSS.REFL>102 & <POSS.REFL>100 & <POSS.REFL>100 & <POSS.REFL>98 & <POSS.REFL>96 & <POSS.REFL>96 & <POSS.REFL>95 & <POSS.REFL>93 & <POSS.REFL>91 & <POSS.REFL>89 & <POSS.REFL>88 & <POSS.REFL>86 & <POSS.REFL>85 & <POSS.REFL>84 & <POSS.REFL>81 & <POSS.REFL>79 & <POSS.REFL>78 & <POSS.REFL>78 & <POSS.REFL>77 & <POSS.REFL>77 & <POSS.REFL>68 & <POSS.REFL>67 & <POSS.REFL>66 & <POSS.REFL>66 & <POSS.REFL>64 & <POSS.REFL>63 & <POSS.REFL>61 & <POSS.REFL>58 & <POSS.REFL>55 & <POSS.REFL>52 & <POSS.REFL>52 & <POSS.REFL>52 & <POSS.REFL>52 & <POSS.REFL>51 & <POSS.REFL>50 & <POSS.REFL>48 & <POSS.REFL>48 & <POSS.REFL>47 & <POSS.REFL>46 & <POSS.REFL>45 & <POSS.REFL>43 & <POSS.REFL>43 & <POSS.REFL>42 & <POSS.REFL>41 & <POSS.REFL>40 & <POSS.REFL>40 & <POSS.REFL>39 & <POSS.REFL>39 & <POSS.REFL>38 & <POSS.REFL>38 & <POSS.REFL>38 & <POSS.REFL>37 & <POSS.REFL>37 & <POSS.REFL>36 & <POSS.REFL>36 & <POSS.REFL>35 & <POSS.REFL>35 & <POSS.REFL>34 & <POSS.REFL>34 & <POSS.REFL>33 & <POSS.REFL>32 & <POSS.REFL>32 & <POSS.REFL>32 & <POSS.REFL>32 & <POSS.REFL>31 & <POSS.REFL>31 & <POSS.REFL>30 & <POSS.REFL>29 & <POSS.REFL>29 & <POSS.REFL>29 & <POSS.REFL>28 & <POSS.REFL>28 & <POSS.REFL>28 & <POSS.REFL>27 & <POSS.REFL>27 & <POSS.REFL>26 & <POSS.REFL>26 & <POSS.REFL>26 & <POSS.REFL>26 & <POSS.REFL>26 & <POSS.REFL>25 & <POSS.REFL>25 & <POSS.REFL>25 & <POSS.REFL>25 & <POSS.REFL>25 & <POSS.REFL>24 & <POSS.REFL>24 & <POSS.REFL>24 & <POSS.REFL>24 & <POSS.REFL>24 & <POSS.REFL>24 & <POSS.REFL>23 & <POSS.REFL>23 & <POSS.REFL>23 & <POSS.REFL>23 & <POSS.REFL>23 & <POSS.REFL>22 & <POSS.REFL>22 & <POSS.REFL>22 & <POSS.REFL>22 & <POSS.REFL>22 & <POSS.REFL>21 & <POSS.REFL>21 & <POSS.REFL>21 & <POSS.REFL>21 & <POSS.REFL>20 & <POSS.REFL>20 & <POSS.REFL>20 & <POSS.REFL>20 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>19 & <POSS.REFL>18 & <POSS.REFL>18 & <POSS.REFL>18 & <POSS.REFL>17 & <POSS.REFL>17 & <POSS.REFL>17 & <POSS.REFL>17 & <POSS.REFL>16 & <POSS.REFL>16 & <POSS.REFL>16 & <POSS.REFL>16 & <POSS.REFL>16 & <POSS.REFL>15 & <POSS.REFL>15 & <POSS.REFL>15 & <POSS.REFL>15 & <POSS.REFL>14 & <POSS.REFL>14 & <POSS.REFL>14 & <POSS.REFL>14 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>13 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>12 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>11 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>10 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>9 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>8 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>7 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>6 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5 & <POSS.REFL>5
QLEX: <[бие]>449 & <[морь (морин)]>307 & <[толгой]>279 & <[руу]>180 & <[нүүр]@[**нүүр(эн)]>150 & <[газар]>149 & <[рүү]>142 & <[байн]>123 & <[юу(н)]>123 & <[тамхи(н)]>107 & <[орон]>104 & <[нулимс(ан)]>103 & <[тийм]>102 & <[нөхөр]>100 & <[хонь (хонин)]>100 & <[хойно]>98 & <[мал]>96 & <[шүд(эн)]>96 & <[морьд]>95 & <[цай]>93 & <[ням]>91 & <[хүн]>89 & <[хоёр]>88 & <[хувцас(ан)]>86 & <[түүн]>85 & <[үед]>84 & <[дуу]>81 & <[нутаг]>79 & <[дээл]>78 & <[охин]>78 & <[хоол(он)]>77 & <[эзэн]>77 & <[чи]>68 & <[эхнэр]>67 & <[бүлэг]>66 & <[бүхэн]>66 & <[хоолой]>64 & <[нас(ан)]>63 & <[алга]@[**алга(н)]>61 & <[цээж]>58 & <[намайг]>55 & <[адуу(н)]>52 & <[биеэр]>52 & <[халиун]>52 & <[эх(эн)]>52 & <[мөн]>51 & <[ном]>50 & <[гурвуул(ан)]>48 & <[цэр]>48 & <[үнэн]>47 & <[тэмээ(н)]>46 & <[гал]>45 & <[зүрх(эн)]>43 & <[тухай]>43 & <[хотон]>42 & <[тэр]>41 & <[нуруу(н)]>40 & <[хацар]>40 & <[ухаан]>39 & <[шүлс(эн)]>39 & <[биз]>38 & <[гэзэг]>38 & <[дээгүүр]>38 & <[малгай]>37 & <[царай]>37 & <[аав]>36 & <[хүзүү(н)]>36 & <[биш]>35 & <[нохой]>35 & <[*биен]>34 & <[машин]>34 & <[баруун]>33 & <[жад]>32 & <[тэргүүн]>32 & <[хэл(эн)]>32 & <[хэрэг]>32 & <[өдөр]>31 & <[нүд(эн)]>31 & <[гох(он)]>30 & <[гэдэс (гэдсэн)]>29 & <[тэр]>29 & <[эл]>29 & <[үнээ(н)]>28 & <[хормой]>28 & <[цус(ан)]>28 & <[мод(он)]>27 & <[хошуу(н)]>27 & <[байр]>26 & <[булгам]>26 & <[оюун]>26 & <[сургууль]>26 & <[яриа(н)]>26 & <[архи(н)]>25 & <[жолоо]>25 & <[сайхан]>25 & <[цулбуур]>25 & <[цэв]>25 & <[гаанс(ан)]>24 & <[гэм]>24 & <[зовлон(г)]>24 & <[нус(ан)]>24 & <[онгоц(он)]>24 & <[хөгжим]>24 & <[бурам]>23 & <[дог]>23 & <[үе]>23 & <[үзэм]>23 & <[сүр]>23 & <[авдар]>22 & <[борц]>22 & <[хөвүүн]>22 & <[хунар]>22 & <[цамц]>22 & <[амраг]>21 & <[ханцуй]>21 & <[хүмүүс]>21 & <[чулуу(н)]>21 & <[бич(ин)]>20 & <[үүр]>20 & <[ийш]>20 & <[эн]>20 & <[алчуур]>19 & <[аяар]>19 & <[буруу]>19 & <[гэдрэг]>19 & <[жим]>19 & <[үхэр]>19 & <[харц]>19 & <[хот]>19 & <[цэц]>19 & <[бөгс]>18 & <[завь]>18 & <[түүгээр]>18 & <[бөгж]>17 & <[далавч]>17 & <[хариу]>17 & <[хувь]>17 & <[майхан]>16 & <[муу]>16 & <[нойр]>16 & <[нум(ан)]>16 & <[тойрон]>16 & <[дуран(г)]>15 & <[лүү]>15 & <[тариа]>15 & <[утас (утсан)]>15 & <[дахь]>14 & <[ижил]>14 & <[түлхүүр]>14 & <[уран]>14 & <[алим]>13 & <[дөрвүүл(эн)]>13 & <[доогуур]>13 & <[өвгөн]>13 & <[зориг]>13 & <[салхин]>13 & <[усан]>13 & <[хүүхэн]>13 & <[хөдөс (хөдсөн)]>13 & <[янчаан]>13 & <[авгай]>12 & <[богц]>12 & <[бороохой]>12 & <[дандга]>12 & <[дарга]>12 & <[найз]>12 & <[сүмбэ]>12 & <[сэлэм (сэлмэн)]>12 & <[тааваар]>12 & <[хадаг]>12 & <[цалин(г)]>12 & <[дэвсгэр]>11 & <[зах]>11 & <[зовхи]>11 & <[иргэн]>11 & <[монгол]>11 & <[нударга]>11 & <[сүүдэр]>11 & <[түмэн]>11 & <[ум]>11 & <[хайнаг]>11 & <[хүнс(эн)]>11 & <[хэдийн]>11 & <[цадтал]>11 & <[цүнх]>11 & <[шүхэр]>11 & <[бийр]>10 & <[гудамж(ин)]>10 & <[инээд(эн)]>10 & <[ирээдүй]>10 & <[лхагва]>10 & <[магнай]>10 & <[нөгөө]>10 & <[нууц]>10 & <[сайн]>10 & <[төлөвлөгөө(н)]>10 & <[туг]>10 & <[тэрлэг]>10 & <[хаяа]>10 & <[хөгшин]>10 & <[хич]>10 & <[хоёулхан]>10 & <[хол]>10 & <[хумс(ан)]>10 & <[аз]>9 & <[амралт]>9 & <[амьтан]>9 & <[бут]>9 & <[гурил]>9 & <[зүг]>9 & <[сахиус]>9 & <[сүнс(эн)]>9 & <[түрийвч]>9 & <[тогоо(н)]>9 & <[хоёулхан]>9 & <[хоймор]>9 & <[хувиар]>9 & <[чих(эн)]>9 & <[шавь]>9 & <[ядам]>9 & <[ямаа(н)]>9 & <[янжуур]>9 & <[баатар]>8 & <[**бидэн]>8 & <[буй]>8 & <[бурхан]>8 & <[даалгавар]>8 & <[жадамба]>8 & <[өвс(өн)]>8 & <[өн(г)]>8 & <[загас(ан)]>8 & <[калибр]>8 & <[мөнх]>8 & <[наадам]>8 & <[навч(ин)]>8 & <[сэлүүр]>8 & <[хазаар]>8 & <[хүрз(эн)]>8 & <[хүрэм]>8 & <[хум]>8 & <[цоморлиг]>8 & <[цонх(он)]>8 & <[чөлө{U+04E9}(н)]>8 & <[шаахай]>8 & <[юмс]>8 & <[авс(ан)]>7 & <[айраг]>7 & <[анч(ин)]>7 & <[буян]>7 & <[бэл]>7 & <[винтов]>7 & <[даавуу(н)]>7 & <[дундуур]>7 & <[жинс]>7 & <[үндэс]>7 & <[өгнөх]>7 & <[ёс(он)]>7 & <[засаг]>7 & <[зүүн]>7 & <[луу(н)]>7 & <[нөмрөг]>7 & <[ой]>7 & <[оймс(он)]>7 & <[олз(он)]>7 & <[сормуус]>7 & <[тавуул(ан)]>7 & <[тавхай]>7 & <[тангараг]>7 & <[таяг]>7 & <[төгрөг]>7 & <[төмөр]>7 & <[тохом]>7 & <[удам]>7 & <[хангинуур]>7 & <[хөс]>7 & <[хувцас(ан)]>7 & <[хэнхдэг]>7 & <[цол]>7 & <[чиг]>7 & <[агшин]>6 & <[алгуурхан]>6 & <[баяр]>6 & <[бямба]>6 & <[гамба]>6 & <[дах]>6 & <[үүргэвч]>6 & <[зэмс]>6 & <[зэр]>6 & <[мастер]>6 & <[мухлаг]>6 & <[наймаа(н)]>6 & <[нурам]>6 & <[олом]>6 & <[орхимж]>6 & <[суурь]>6 & <[туяа(н)]>6 & <[хархан]>6 & <[хаяанд]>6 & <[хүл]>6 & <[хөвүүд]>6 & <[ходоод(он)]>6 & <[хожим]>6 & <[хуйв]>6 & <[хэвтэр]>6 & <[чанар]>6 & <[чемодан]>6 & <[чүдэнз]>6 & <[шилбүүр]>6 & <[шороо(н)]>6 & <[эд]>6 & <[ажиллагаа(н)]>5 & <[анги]>5 & <[байгаль]>5 & <[бат]>5 & <[бишид]>5 & <[бэлтрэг]>5 & <[гөлөм(н)]>5 & <[гинж(ин)]>5 & <[даяар]>5 & <[дөрөө(н)]>5 & <[долоовор]>5 & <[дугуй]>5 & <[дур]>5 & <[дэн(г)]>5 & <[жигүүр]>5 & <[жил]>5 & <[өдөржин]>5 & <[идэц]>5 & <[инженер]>5 & <[лут]>5 & <[орц]>5 & <[охид]>5 & <[салхи(н)]>5 & <[сонин]>5 & <[түмпэн]>5 & <[тогос]>5 & <[тэнцүүр]>5 & <[тэргүүтэн]>5 & <[уриа(н)]>5 & <[хатан]>5 & <[хөг]>5 & <[хийморь]>5 & <[хуяг]>5 & <[хэдүүл]>5 & <[цаас(ан)]>5 & <[цус(ан)]>5 & <[шийдвэр]>5 & <[шилмүүс(эн)]>5
QFLEX: э & о & гоо & гаа & ээ & раа & гээ & аа & гаа & а & ноо & аа & ээ & # & о & о & аа & ээ & оо & гаа & аа & ээ & оо & а & ээ & ээ & # & гаа & ээ & оо & оо & нээ & гаа & ээ & ээ & нээ & гоо & аа & а & ээ & аа & гаа & ээ & аа & ээ & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & оо & аа & гээ & ээ & гээ & аа & ээ & гаа & ноо & гээ & гаа & раа & аа & ээ & ээ & ээ & ээ & гаа & гаа & аа & гээ & ээ & гоо & # & аа & аа & аа & ээ & нээ & гээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & нээ & оо & э & ээ & гээ & гээ & гоо & аа & оо & гаа & аа & аа & аа & иа & гаа & а & гоо & наа & аа & гээ & аа & ээ & гоо & аа & оо & м{U+ø4E9}{U+ø4E9} & маа & оо & э & мээ & гээ & раа & оо & ээ & аа & аа & аа & гаа & ээ & гаа & гээ & гээ & ээ & ээ & аа & аа & гаа & ээ & ээ & рээ & аа & оо & гээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & иа & ээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа & гаа & иа & наа & гаа & оо & аа & ноо & гаа & гээ & гаа & а & иа & # & ээ & наа & аа & ээ & аа & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & оо & аа & наа & нээ & {U+ø4E9} & аа & гаа & оо & гоо & а & а & аа & э & э & аа & гаа & гаа & ээ & аа & о & ээ & оо & а & рээ & нээ & аа & аа & ээ & э & аа & ээ & рээ & ээ & наа & ээ & гээ & а & гаа & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа & аа & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа & ээ & гаа & н{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ээ & наа & оо & аа & аа & аа & наа & аа & аа & ээ & аа & ээ & ээ & гоо & аа & роо & аа & нээ & иа & маа & гаа & аа & раа & нээ & гаа & наа & раа & а & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа & аа & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & маа & аа & ээ & аа & ээ & мээ & аа & оо & оо & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & гаа & аа & аа & гаа & наа & аа & гээ & оо & гаа & аа & ээ & сээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & оо & гаа & ээ & гаа & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & гоо & оо & оо & аа & аа & гаа & аа & аа & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & моо & маа & аа & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аа & ээ & оо & ээ & наа & наа & аа & а & а & аа & ээ & гээ & гээ & аа & аа & гаа & маа & моо & оо & иа & гаа & хнаа & аа & гээ & ээ & оо & моо & аа & рээ & аа & аа & ээ & ээ & гоо & # & гаа & а & иа & аа & дээ & ээ & {U+ø4E9} & ээ & аа & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & роо & гаа & аа & ээ & ээ & ээ & г{U+ø4E9}{U+ø4E9} & гээ & ээ & аа & гоо & оо & а & оо & гээ & гоо & ээ & нээ & гаа & наа & {U+ø4E9}{U+ø4E9} & ио & аа & ээ & аа & наа & ээ & ээ
REVWORD: эеиб & оиром & оогйоглот & аагуур & ээр}FA40+U{}FA40+U{н & аарзаг & ээг}FA40+U{}FA40+U{р & аанйаб & аагую & аихмат & оонро & аасмилун & ээмйит & }9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{н & оинох & оонйох & аалам & ээд}FA40+U{ш & оодьром & аагйац & аамян & ээн}FA40+U{х & оор}1540+U{ох & аасцвух & ээн}FA40+U{}FA40+U{т & ээде}FA40+U{ & аагууд & аагтун & ээлээд & оонихо & оолоох & ээнзэ & аагйамач & ээрэнхэ & ээгл}FA40+U{б & ээнх}FA40+U{б & оогйолоох & аасан & аагла & ээжээц & аагйаман & аагууда & ээрэеиб & аануилах & ээхэ & }9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{м & оомон & аалуувруг & ээгрэц & ээнэн}FA40+U{ & ээгээмэт & аалаг & ээхр}FA40+U{з & аагйахут & оонтох & ээгрэт & аагуурун & аарцах & аанааху & ээсл}FA40+U{ш & ээзиб & ээгзэг & ээр}FA40+U{}FA40+U{гээд & аагйаглам & аагйарац & ааваа & ээг}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээшиб & оогйохон & ээнеиб & аанишам & аануураб & аадаж & ээн}FA40+U{}FA40+U{грэт & ээнлэх & ээгрэх & }9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{ & ээнд}FA40+U{н & оохог & ээсдэг & ээрэт & ээглэ & ээгээн}FA40+U{ & оогйомрох & аасуц & оодом & аагуушох & аарйаб & аамаглуб & аануюо & аилуугрус & аагаиря & аихра & оогоолож & аанхйас & ааруублуц & ээгвэц & ааснааг & ээмэг & оогнолвоз & аасун & ооцогно & }9E40+U{}9E40+U{мжг}9E40+U{х & аамруб & оогод & эе}FA40+U{ & ээмз}FA40+U{ & ээгр}FA40+U{с & аардва & ооцроб & ээн}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & ааранух & аацмац & аагарма & аагйуцнах & ээс}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & аагуулуч & ээгчиб & ээгр}FA40+U{}FA40+U{ & ээшйи & ээнэ & ааруучла & аараяа & аагууруб & ээгэрдэг & ээмиж & ээрх}FA40+U{ & аацрах & оотох & ээгцэц & }9E40+U{}9E40+U{сг}9E40+U{б & аиваз & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{т & }9E40+U{}9E40+U{жг}9E40+U{б & аачвалад & аагуирах & аивух & аанхйам & аагуум & оорйон & аамун & оонрйот & аагнаруд & ээг}FA40+U{}FA40+U{л & аагаират & аасту & аихад & ээлжи & ээр}FA40+U{}FA40+U{хл}FA40+U{т & аанру & аамила & ээл}FA40+U{}FA40+U{вр}9E40+U{д & ааруугоод & }9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гв}9E40+U{ & оогироз & аанихлас & аансу & ээнх}FA40+U{}FA40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{сд}9E40+U{х & аанаачня & аагйагва & ооцгоб & оогйохоороб & аагднад & ааград & аазйан & ээбм}FA40+U{с & ээмлэс & аарааваат & аагдах & аагнилац & ээрэгсвэд & аахаз & оихвоз & ээнэгри & оологном & ааградун & ээрд}FA40+U{}FA40+U{с & ээнм}FA40+U{т & ааму & ааганйах & ээсн}FA40+U{х & энйидэх & аалатдац & ээхн}FA40+U{ц & ээрх}FA40+U{ш & ээрйиб & аанжмадуг & ээдээни & ээгй}FA40+U{дээри & аавгахл & аагйангам & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & аацуун & аанйас & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{лв}9E40+U{л}9E40+U{т & аагут & ээгэлрэт & аагаяах & }9E40+U{}9E40+U{ншг}9E40+U{х & ээчих & аанхлу}1540+U{ох & оолох & аасмух & ааза & аатларма & аантьма & аатуб & аалируг & ээг}FA40+U{з & аасуихас & ээсн}FA40+U{с & ээчвйир}FA40+U{т & оогоогот & аанахлу}1540+U{ох & оормйох & аараивух & ээнхич & аиваш & аамдя & аагаамя & ааруужня & аартааб & ээндиб & аагйуб & аанхруб & аарваглаад & аабмадаж & }9E40+U{}9E40+U{св}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{ & аасагаз & аарбилак & }9E40+U{}9E40+U{хн}9E40+U{м & аамдаан & аачван & ээр}FA40+U{}FA40+U{лэс & аараазах & ээзр}FA40+U{х & ээмр}FA40+U{х & аамух & оогилромоц & оохноц & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & аагйахааш & аасмю & аасва & аагрйа & аанчна & ааняуб & ээглэб & оовотнив & аагууваад & аарууднуд & ээсниж & ээсдн}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{нг}9E40+U{ & оос}1540+U{ & аагсаз & ээн}FA40+U{}FA40+U{з & аагуул & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{рм}9E40+U{н & оогйо & оосмйо & оозло & аасуумрос & аалууват & аагйахват & аагарагнат & аагяат & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{рг}9E40+U{т & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м}9E40+U{т & оомхот & аамду & ааруунигнах & }9E40+U{}9E40+U{гс}9E40+U{х & аасацвух & ээгэдхнэх & оолоц & ээгич & ааншга & аанхруугла & ааряаб & аабмяб & аабмаг & аахад & ээчвэгр}FA40+U{}FA40+U{ & ээгсмэз & ээгрэз & ааретсам & аагалхум & аагаамйан & аамрун & оомло & оожмихро & аируус & аагаяут & аанхарах & ааднаяах & ээгл}FA40+U{х & ээд}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & оодоодох & оомжох & аавйух & ээртвэх & ааранач & аанадомеч & ээзнэд}FA40+U{ч & ээр}FA40+U{}FA40+U{блиш & оогоорош & ээдэ & аагаагаллижа & аигна & аилагйаб & аатаб & ээдшиб & ээгэртлэб & }9E40+U{}9E40+U{мл}9E40+U{г & ээжниг & аараяад & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{д & оорвоолод & аагйугуд & ааруд & ээгнэд & ээр}FA40+U{}FA40+U{гиж & ээлиж & }9E40+U{}9E40+U{гнижр}9E40+U{д}9E40+U{ & ээгцэди & ээренежни & аатул & оогцро & оодихо & аихлас & оонинос & ээгнэпм}FA40+U{т & оогсогот & ээр}FA40+U{}FA40+U{цнэт & ээнт}FA40+U{}FA40+U{грэт & аагаиру & аантах & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{х & оиромйих & аагяух & ээл}FA40+U{}FA40+U{дэх & аасаац & аансуц & ээрэвдйиш & ээс}FA40+U{}FA40+U{млиш
FREQ: 9147
FREQALL: 12025
RANG: 19
QWORDF: <биеэ>449 & <морио>307 & <толгойгоо>279 & <руугаа>180 & <нүүрээ>150 & <газраа>149 & <рүүгээ>142 & <байнаа>123 & <юугаа>123 & <тамхиа>107 & <орноо>104 & <нулимсаа>103 & <тиймээ>102 & <нөхрөө>100 & <хонио>100 & <хойноо>98 & <малаа>96 & <шүдээ>96 & <морьдоо>95 & <цайгаа>93 & <нямаа>91 & <хүнээ>89 & <хоёроо>88 & <хувцсаа>86 & <түүнээ>85 & <үедээ>84 & <дуугаа>81 & <нутгаа>79 & <дээлээ>78 & <охиноо>78 & <хоолоо>77 & <эзнээ>77 & <чамайгаа>68 & <эхнэрээ>67 & <бүлгээ>66 & <бүхнээ>66 & <хоолойгоо>64 & <насаа>63 & <алгаа>61 & <цээжээ>58 & <намайгаа>55 & <адуугаа>52 & <биеэрээ>52 & <халиунаа>52 & <эхээ>52 & <мөнгөө>51 & <номоо>50 & <гурвуулаа>48 & <цэргээ>48 & <үнэнээ>47 & <тэмээгээ>46 & <галаа>45 & <зүрхээ>43 & <тухайгаа>43 & <хотноо>42 & <тэргээ>41 & <нуруугаа>40 & <хацраа>40 & <ухаанаа>39 & <шүлсээ>39 & <бизээ>38 & <гэзгээ>38 & <дээгүүрээ>38 & <малгайгаа>37 & <царайгаа>37 & <ааваа>36 & <хүзүүгээ>36 & <бишээ>35 & <нохойгоо>35 & <биенээ>34 & <машинаа>34 & <баруунаа>33 & <жадаа>32 & <тэргүүнээ>32 & <хэлнээ>32 & <хэргээ>32 & <өдрөө>31 & <нүднээ>31 & <гохоо>30 & <гэдсээ>29 & <тэрээ>29 & <элгээ>29 & <үнээгээ>28 & <хормойгоо>28 & <цусаа>28 & <модоо>27 & <хошуугаа>27 & <байраа>26 & <булгамаа>26 & <оюунаа>26 & <сургуулиа>26 & <яриагаа>26 & <архиа>25 & <жолоогоо>25 & <сайхнаа>25 & <цулбуураа>25 & <цэвгээ>25 & <гаансаа>24 & <гэмээ>24 & <зовлонгоо>24 & <нусаа>24 & <онгоцоо>24 & <хөгжмөө>24 & <бурмаа>23 & <догоо>23 & <үеэ>23 & <үзмээ>23 & <сүргээ>23 & <авдраа>22 & <борцоо>22 & <хөвүүнээ>22 & <хунараа>22 & <цамцаа>22 & <амрагаа>21 & <ханцуйгаа>21 & <хүмүүсээ>21 & <чулуугаа>21 & <бичгээ>20 & <үүргээ>20 & <ийшээ>20 & <энээ>20 & <алчуураа>19 & <аяараа>19 & <буруугаа>19 & <гэдрэгээ>19 & <жимээ>19 & <үхрээ>19 & <харцаа>19 & <хотоо>19 & <цэцгээ>19 & <бөгсөө>18 & <завиа>18 & <түүгээрээ>18 & <бөгжөө>17 & <далавчаа>17 & <хариугаа>17 & <хувиа>17 & <майхнаа>16 & <муугаа>16 & <нойроо>16 & <нумаа>16 & <тойрноо>16 & <дурангаа>15 & <лүүгээ>15 & <тариагаа>15 & <утсаа>15 & <дахиа>14 & <ижлээ>14 & <түлхүүрээ>14 & <урнаа>14 & <алимаа>13 & <дөрвүүлээ>13 & <доогуураа>13 & <өвгөнөө>13 & <зоригоо>13 & <салхинаа>13 & <уснаа>13 & <хүүхнээ>13 & <хөдсөө>13 & <янчаанаа>13 & <авгайгаа>12 & <богцоо>12 & <бороохойгоо>12 & <дандгаа>12 & <даргаа>12 & <найзаа>12 & <сүмбээ>12 & <сэлмээ>12 & <тааваараа>12 & <хадгаа>12 & <цалингаа>12 & <дэвсгэрээ>11 & <захаа>11 & <зовхио>11 & <иргэнээ>11 & <монголоо>11 & <нударгаа>11 & <сүүдрээ>11 & <түмнээ>11 & <умаа>11 & <хайнагаа>11 & <х{U+04AF}нсээ>11 & <хэдийнэ>11 & <цадталаа>11 & <цүнхээ>11 & <шүхрээ>11 & <бийрээ>10 & <гудамжнаа>10 & <инээдээ>10 & <ирээдүйгээ>10 & <лхагваа>10 & <магнайгаа>10 & <нөгөөгөө>10 & <нууцаа>10 & <сайнаа>10 & <төлөвлөгөөгөө>10 & <тугаа>10 & <тэрлэгээ>10 & <хаяагаа>10 & <хөгшнөө>10 & <хичээ>10 & <хоёулхнаа>10 & <холоо>10 & <хумсаа>10 & <азаа>9 & <амралтаа>9 & <амьтнаа>9 & <бутаа>9 & <гурилаа>9 & <зүгээ>9 & <сахиусаа>9 & <сүнсээ>9 & <түрийвчээ>9 & <тогоогоо>9 & <хоёулханаа>9 & <хоймроо>9 & <хувиараа>9 & <чихнээ>9 & <шавиа>9 & <ядмаа>9 & <ямаагаа>9 & <янжуураа>9 & <баатраа>8 & <биднээ>8 & <буйгаа>8 & <бурхнаа>8 & <даалгавраа>8 & <жадамбаа>8 & <өвсөө>8 & <өнгөө>8 & <загасаа>8 & <калибраа>8 & <мөнхөө>8 & <наадмаа>8 & <навчаа>8 & <сэлүүрээ>8 & <хазаараа>8 & <хүрзээ>8 & <хүрмээ>8 & <хумаа>8 & <цоморлигоо>8 & <цонхоо>8 & <чөлөөгөө>8 & <шаахайгаа>8 & <юмсаа>8 & <авсаа>7 & <айргаа>7 & <анчнаа>7 & <буянаа>7 & <бэлгээ>7 & <винтовоо>7 & <даавуугаа>7 & <дундуураа>7 & <жинсээ>7 & <үндсээ>7 & <өгнөө>7 & <ёсоо>7 & <засгаа>7 & <зүүнээ>7 & <луугаа>7 & <нөмрөгөө>7 & <ойгоо>7 & <оймсоо>7 & <олзоо>7 & <сормуусаа>7 & <тавуулаа>7 & <тавхайгаа>7 & <тангарагаа>7 & <таягаа>7 & <төгрөгөө>7 & <төмөрөө>7 & <тохмоо>7 & <удмаа>7 & <хангинуураа>7 & <хөсгөө>7 & <хувцасаа>7 & <хэнхдэгээ>7 & <цолоо>7 & <чигээ>7 & <агшнаа>6 & <алгуурхнаа>6 & <баяраа>6 & <бямбаа>6 & <гамбаа>6 & <дахаа>6 & <үүргэвчээ>6 & <зэмсгээ>6 & <зэргээ>6 & <мастераа>6 & <мухлагаа>6 & <наймаагаа>6 & <нурмаа>6 & <олмоо>6 & <орхимжоо>6 & <сууриа>6 & <туяагаа>6 & <харахнаа>6 & <хаяандаа>6 & <хүлгээ>6 & <хөвүүдээ>6 & <ходоодоо>6 & <хожмоо>6 & <хуйваа>6 & <хэвтрээ>6 & <чанараа>6 & <чемоданаа>6 & <чүдэнзээ>6 & <шилбүүрээ>6 & <шороогоо>6 & <эдээ>6 & <ажиллагаагаа>5 & <ангиа>5 & <байгалиа>5 & <батаа>5 & <бишдээ>5 & <бэлтрэгээ>5 & <гөлмөө>5 & <гинжээ>5 & <даяараа>5 & <дөрөөгөө>5 & <долоовроо>5 & <дугуйгаа>5 & <дураа>5 & <дэнгээ>5 & <жигүүрээ>5 & <жилээ>5 & <өдөржингөө>5 & <идэцгээ>5 & <инженерээ>5 & <лутаа>5 & <орцгоо>5 & <охидоо>5 & <салхиа>5 & <сониноо>5 & <түмпэнгээ>5 & <тогосгоо>5 & <тэнцүүрээ>5 & <тэргүүтнээ>5 & <уриагаа>5 & <хатнаа>5 & <хөгөө>5 & <хийморио>5 & <хуягаа>5 & <хэдүүлээ>5 & <цаасаа>5 & <цуснаа>5 & <шийдвэрээ>5 & <шилмүүсээ>5
GRAMFORM: POSS.REFL
LEXEMA: [бие] & [морь (морин)] & [толгой] & [руу] & [нүүр]@[**нүүр(эн)] & [газар] & [рүү] & [байн] & [юу(н)] & [тамхи(н)] & [орон] & [нулимс(ан)] & [тийм] & [нөхөр] & [хонь (хонин)] & [хойно] & [мал] & [шүд(эн)] & [морьд] & [цай] & [ням] & [хүн] & [хоёр] & [хувцас(ан)] & [түүн] & [үед] & [дуу] & [нутаг] & [дээл] & [охин] & [хоол(он)] & [эзэн] & [чи] & [эхнэр] & [бүлэг] & [бүхэн] & [хоолой] & [нас(ан)] & [алга]@[**алга(н)] & [цээж] & [намайг] & [адуу(н)] & [биеэр] & [халиун] & [эх(эн)] & [мөн] & [ном] & [гурвуул(ан)] & [цэр] & [үнэн] & [тэмээ(н)] & [гал] & [зүрх(эн)] & [тухай] & [хотон] & [тэр] & [нуруу(н)] & [хацар] & [ухаан] & [шүлс(эн)] & [биз] & [гэзэг] & [дээгүүр] & [малгай] & [царай] & [аав] & [хүзүү(н)] & [биш] & [нохой] & [*биен] & [машин] & [баруун] & [жад] & [тэргүүн] & [хэл(эн)] & [хэрэг] & [өдөр] & [нүд(эн)] & [гох(он)] & [гэдэс (гэдсэн)] & [тэр] & [эл] & [үнээ(н)] & [хормой] & [цус(ан)] & [мод(он)] & [хошуу(н)] & [байр] & [булгам] & [оюун] & [сургууль] & [яриа(н)] & [архи(н)] & [жолоо] & [сайхан] & [цулбуур] & [цэв] & [гаанс(ан)] & [гэм] & [зовлон(г)] & [нус(ан)] & [онгоц(он)] & [хөгжим] & [бурам] & [дог] & [үе] & [үзэм] & [сүр] & [авдар] & [борц] & [хөвүүн] & [хунар] & [цамц] & [амраг] & [ханцуй] & [хүмүүс] & [чулуу(н)] & [бич(ин)] & [үүр] & [ийш] & [эн] & [алчуур] & [аяар] & [буруу] & [гэдрэг] & [жим] & [үхэр] & [харц] & [хот] & [цэц] & [бөгс] & [завь] & [түүгээр] & [бөгж] & [далавч] & [хариу] & [хувь] & [майхан] & [муу] & [нойр] & [нум(ан)] & [тойрон] & [дуран(г)] & [лүү] & [тариа] & [утас (утсан)] & [дахь] & [ижил] & [түлхүүр] & [уран] & [алим] & [дөрвүүл(эн)] & [доогуур] & [өвгөн] & [зориг] & [салхин] & [усан] & [хүүхэн] & [хөдөс (хөдсөн)] & [янчаан] & [авгай] & [богц] & [бороохой] & [дандга] & [дарга] & [найз] & [сүмбэ] & [сэлэм (сэлмэн)] & [тааваар] & [хадаг] & [цалин(г)] & [дэвсгэр] & [зах] & [зовхи] & [иргэн] & [монгол] & [нударга] & [сүүдэр] & [түмэн] & [ум] & [хайнаг] & [хүнс(эн)] & [хэдийн] & [цадтал] & [цүнх] & [шүхэр] & [бийр] & [гудамж(ин)] & [инээд(эн)] & [ирээдүй] & [лхагва] & [магнай] & [нөгөө] & [нууц] & [сайн] & [төлөвлөгөө(н)] & [туг] & [тэрлэг] & [хаяа] & [хөгшин] & [хич] & [хоёулхан] & [хол] & [хумс(ан)] & [аз] & [амралт] & [амьтан] & [бут] & [гурил] & [зүг] & [сахиус] & [сүнс(эн)] & [түрийвч] & [тогоо(н)] & [хоёулхан] & [хоймор] & [хувиар] & [чих(эн)] & [шавь] & [ядам] & [ямаа(н)] & [янжуур] & [баатар] & [**бидэн] & [буй] & [бурхан] & [даалгавар] & [жадамба] & [өвс(өн)] & [өн(г)] & [загас(ан)] & [калибр] & [мөнх] & [наадам] & [навч(ин)] & [сэлүүр] & [хазаар] & [хүрз(эн)] & [хүрэм] & [хум] & [цоморлиг] & [цонх(он)] & [чөлөө(н)] & [шаахай] & [юмс] & [авс(ан)] & [айраг] & [анч(ин)] & [буян] & [бэл] & [винтов] & [даавуу(н)] & [дундуур] & [жинс] & [үндэс] & [өгнөх] & [ёс(он)] & [засаг] & [зүүн] & [луу(н)] & [нөмрөг] & [ой] & [оймс(он)] & [олз(он)] & [сормуус] & [тавуул(ан)] & [тавхай] & [тангараг] & [таяг] & [төгрөг] & [төмөр] & [тохом] & [удам] & [хангинуур] & [хөс] & [хувцас(ан)] & [хэнхдэг] & [цол] & [чиг] & [агшин] & [алгуурхан] & [баяр] & [бямба] & [гамба] & [дах] & [үүргэвч] & [зэмс] & [зэр] & [мастер] & [мухлаг] & [наймаа(н)] & [нурам] & [олом] & [орхимж] & [суурь] & [туяа(н)] & [хархан] & [хаяанд] & [хүл] & [хөвүүд] & [ходоод(он)] & [хожим] & [хуйв] & [хэвтэр] & [чанар] & [чемодан] & [чүдэнз] & [шилбүүр] & [шороо(н)] & [эд] & [ажиллагаа(н)] & [анги] & [байгаль] & [бат] & [бишид] & [бэлтрэг] & [гөлөм(н)] & [гинж(ин)] & [даяар] & [дөрөө(н)] & [долоовор] & [дугуй] & [дур] & [дэн(г)] & [жигүүр] & [жил] & [өдөржин] & [идэц] & [инженер] & [лут] & [орц] & [охид] & [салхи(н)] & [сонин] & [түмпэн] & [тогос] & [тэнцүүр] & [тэргүүтэн] & [уриа(н)] & [хатан] & [хөг] & [хийморь] & [хуяг] & [хэдүүл] & [цаас(ан)] & [цус(ан)] & [шийдвэр] & [шилмүүс(эн)]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
317669237
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov