Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: бодовч & санагдавч & тэгэвч & үхэвч & баярлавч & мэдэвч & оролдовч & бодогдовч & оровч & харагдавч & гаравч & сонсовч & хүсэвч & явавч & гомдовч & баривч & өнгөрөвч & суувч & тохиолдовч & уйлавч & хүрэвч & хэлэвч & эрэвч
QGRAM: <CVB.CONC>34 & <CVB.CONC>29 & <CVB.CONC>26 & <CVB.CONC>11 & <CVB.CONC>10 & <CVB.CONC>9 & <CVB.CONC>9 & <CVB.CONC>8 & <CVB.CONC>8 & <CVB.CONC>8 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>7 & <CVB.CONC>6 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5 & <CVB.CONC>5
QLEX: <[бодох]>34 & <[санагдах]>29 & <[тэгэх]>26 & <[үхэх]>11 & <[баярлах]>10 & <[мэдэх]>9 & <[оролдох]>9 & <[бодогдох]>8 & <[орох]>8 & <[харагдах]>8 & <[гарах]>7 & <[сонсох]>7 & <[хүсэх]>7 & <[явах]>7 & <[гомдох]>6 & <[барих]>5 & <[өнгөрөх]>5 & <[суух]>5 & <[тохиолдох]>5 & <[уйлах]>5 & <[хүрэх]>5 & <[хэлэх]>5 & <[эрэх]>5
QFLEX: вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч & вч
REVWORD: чводоб & чвадганас & чвэгэт & чвэх}FA40+U{ & чвалряаб & чвэдэм & чводлоро & чводгодоб & чворо & чвадгарах & чвараг & чвоснос & чвэс}FA40+U{х & чвавя & чводмог & чвираб & чв}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & чвуус & чводлоихот & чвалйу & чвэр}FA40+U{х & чвэлэх & чвэрэ
FREQ: 226
FREQALL: 239
RANG: 177
QWORDF: <бодовч>34 & <санагдавч>29 & <тэгэвч>26 & <үхэвч>11 & <баярлавч>10 & <мэдэвч>9 & <оролдовч>9 & <бодогдовч>8 & <оровч>8 & <харагдавч>8 & <гаравч>7 & <сонсовч>7 & <хүсэвч>7 & <явавч>7 & <гомдовч>6 & <баривч>5 & <өнгөрөвч>5 & <суувч>5 & <тохиолдовч>5 & <уйлавч>5 & <хүрэвч>5 & <хэлэвч>5 & <эрэвч>5
GRAMFORM: CVB.CONC
LEXEMA: [бодох] & [санагдах] & [тэгэх] & [үхэх] & [баярлах] & [мэдэх] & [оролдох] & [бодогдох] & [орох] & [харагдах] & [гарах] & [сонсох] & [хүсэх] & [явах] & [гомдох] & [барих] & [өнгөрөх] & [суух] & [тохиолдох] & [уйлах] & [хүрэх] & [хэлэх] & [эрэх]
WORDFORM: ирвэл & явбал & хэлбэл & гарвал & очвол & орвол & өгвөл & хүрвэл & асуувал & ажиглавал & хийвэл & авбал & сонсвол & тухайлбал & ажвал & орхивол & чагнавал & мэдвэл & яривал & алдвал & албал & болчихвол & илгээвэл & сэрвэл & уулзвал & идвэл & хүсвэл & баривал & өнгөрвөл & санавал & гаргавал & дайралдвал & үхвэл & соёрхвол & татвал & хөдөлбөл & хоновол & дуулбал & нээвэл & олбол & одвол & суувал & баригдвал & дуугарвал & тааралдвал & тохиолдвол & унавал & хандвал & хичээвэл & дагавал & үлдвэл & өгүүлбэл & тоолбол & халдвал & буувал & буцвал & өндийвөл & ойчвол & олдвол & оруулбал & уувал & хэвтвэл & цаашилбал & явуулбал & алхвал & байлдвал & болговол & дайрвал & дарвал & үзүүлбэл & зүтгэвэл & мэдэгдвэл & нийлбэл & санагдвал & таарвал & төрвөл & уншвал & харагдвал & хүргэвэл & чингэвэл & болвол & босвол & дурдвал & өчвөл & зүйрлэвэл & зөрчвөл & ингэвэл & нэрлэвэл & ойртвол & оролдвол & учирвал & хийчихвэл & эрвэл & эхэлбэл
QGRAM: <CVB.COND>139 & <CVB.COND>125 & <CVB.COND>100 & <CVB.COND>89 & <CVB.COND>86 & <CVB.COND>76 & <CVB.COND>75 & <CVB.COND>67 & <CVB.COND>58 & <CVB.COND>40 & <CVB.COND>38 & <CVB.COND>36 & <CVB.COND>36 & <CVB.COND>35 & <CVB.COND>33 & <CVB.COND>31 & <CVB.COND>27 & <CVB.COND>24 & <CVB.COND>23 & <CVB.COND>21 & <CVB.COND>18 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>15 & <CVB.COND>14 & <CVB.COND>14 & <CVB.COND>13 & <CVB.COND>13 & <CVB.COND>13 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>12 & <CVB.COND>11 & <CVB.COND>11 & <CVB.COND>11 & <CVB.COND>10 & <CVB.COND>10 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>9 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>8 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>7 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>6 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5 & <CVB.COND>5
QLEX: <[ирэх]>139 & <[явах]>125 & <[хэлэх]>100 & <[гарах]>89 & <[очих]>86 & <[орох]>76 & <[өгөх]>75 & <[хүрэх]>67 & <[асуух]>58 & <[ажиглах]>40 & <[хийх]>38 & <[авах]>36 & <[сонсох]>36 & <[тухайлах]>35 & <[ажих]>33 & <[орхих]>31 & <[чагнах]>27 & <[мэдэх]>24 & <[ярих]>23 & <[алдах]>21 & <[алах]>18 & <[болчихох]>15 & <[илгээх]>15 & <[сэрэх]>15 & <[уулзах]>15 & <[идэх]>14 & <[хүсэх]>14 & <[барих]>13 & <[өнгөрөх]>13 & <[санах]>13 & <[гаргах]>12 & <[дайралдах]>12 & <[үхэх]>12 & <[соёрхох]>12 & <[татах]>12 & <[хөдлөх]>12 & <[хонох]>12 & <[дуулах]>11 & <[нээх]>11 & <[олох]>11 & <[одох]>10 & <[суух]>10 & <[баригдах]>9 & <[дуугарах]>9 & <[тааралдах]>9 & <[тохиолдох]>9 & <[унах]>9 & <[хандах]>9 & <[хичээх]>9 & <[дагах]>8 & <[үлдэх]>8 & <[өгүүлэх]>8 & <[тоолох]>8 & <[халдах]>8 & <[буух]>7 & <[буцах]>7 & <[өндийх]>7 & <[ойчих]>7 & <[олдох]>7 & <[оруулах]>7 & <[уух]>7 & <[хэвтэх]>7 & <[цаашлах]>7 & <[явуулах]>7 & <[алхах]>6 & <[байлдах]>6 & <[болгох]>6 & <[дайрах]>6 & <[дарах]>6 & <[үзүүлэх]>6 & <[зүтгэх]>6 & <[мэдэгдэх]>6 & <[нийлэх]>6 & <[санагдах]>6 & <[таарах]>6 & <[төр{U+04E9}х]>6 & <[унших]>6 & <[харагдах]>6 & <[хүргэх]>6 & <[чингэх]>6 & <[болох]>5 & <[босох]>5 & <[дурдах]>5 & <[өчих]>5 & <[зүйрлэх]>5 & <[зөрчих]>5 & <[ингэх]>5 & <[нэрлэх]>5 & <[ойртох]>5 & <[оролдох]>5 & <[учрах]>5 & <[хийчихэх]>5 & <[эрэх]>5 & <[эхлэх]>5
QFLEX: вэл & бал & бэл & вал & вол & вол & в{U+ø4E9}л & вэл & вал & вал & вэл & бал & вол & бал & вал & вол & вал & вэл & вал & вал & бал & вол & вэл & вэл & вал & вэл & вэл & вал & в{U+ø4E9}л & вал & вал & вал & вэл & вол & вал & # & вол & бал & вэл & бол & вол & вал & вал & вал & вал & вол & вал & вал & вэл & вал & вэл & бэл & бол & вал & вал & вал & в{U+ø4E9}л & вол & вол & бал & вал & вэл & # & бал & вал & вал & вол & вал & вал & бэл & вэл & вэл & бэл & вал & вал & в{U+ø4E9}л & вал & вал & вэл & вэл & вол & вол & вал & в{U+ø4E9}л & вэл & в{U+ø4E9}л & вэл & вэл & вол & вол & # & вэл & вэл & #
REVWORD: лэври & лабвя & лэблэх & лавраг & ловчо & ловро & л}9E40+U{вг}9E40+U{ & лэвр}FA40+U{х & лавууса & лавалгижа & лэвйих & лабва & ловснос & лаблйахут & лавжа & ловихро & лавангач & лэвдэм & лавиря & лавдла & лабла & ловхичлоб & лэвээгли & лэврэс & лавзлуу & лэвди & лэвс}FA40+U{х & лавираб & л}9E40+U{вр}9E40+U{гн}9E40+U{ & лаванас & лаваграг & лавдларйад & лэвх}FA40+U{ & ловхр}1540+U{ос & лавтат & л}9E40+U{бл}9E40+U{д}9E40+U{х & ловонох & лаблууд & лэвээн & лобло & ловдо & лавуус & лавдгираб & лаврагууд & лавдлараат & ловдлоихот & лавану & лавднах & лэвээчих & лавагад & лэвдл}FA40+U{ & лэбл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & лоблоот & лавдлах & лавууб & лавцуб & л}9E40+U{вйидн}9E40+U{ & ловчйо & ловдло & лаблууро & лавуу & лэвтвэх & лаблишаац & лаблуувя & лавхла & лавдлйаб & ловоглоб & лаврйад & лаврад & лэбл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & лэвэгт}FA40+U{з & лэвдгэдэм & лэблйин & лавдганас & лавраат & л}9E40+U{вр}9E40+U{т & лавшну & лавдгарах & лэвэгр}FA40+U{х & лэвэгнич & ловлоб & ловсоб & лавдруд & л}9E40+U{вч}9E40+U{ & лэвэлрй}FA40+U{з & л}9E40+U{вчр}9E40+U{з & лэвэгни & лэвэлрэн & ловтрйо & ловдлоро & лавричу & лэвхичйих & лэврэ & лэблэхэ
FREQ: 1780
FREQALL: 0
RANG: 66
QWORDF: <ирвэл>139 & <явбал>125 & <хэлбэл>100 & <гарвал>89 & <очвол>86 & <орвол>76 & <өгвөл>75 & <хүрвэл>67 & <асуувал>58 & <ажиглавал>40 & <хийвэл>38 & <авбал>36 & <сонсвол>36 & <тухайлбал>35 & <ажвал>33 & <орхивол>31 & <чагнавал>27 & <мэдвэл>24 & <яривал>23 & <алдвал>21 & <албал>18 & <болчихвол>15 & <илгээвэл>15 & <сэрвэл>15 & <уулзвал>15 & <идвэл>14 & <хүсвэл>14 & <баривал>13 & <өнгөрвөл>13 & <санавал>13 & <гаргавал>12 & <дайралдвал>12 & <үхвэл>12 & <соёрхвол>12 & <татвал>12 & <хөдөлбөл>12 & <хоновол>12 & <дуулбал>11 & <нээвэл>11 & <олбол>11 & <одвол>10 & <суувал>10 & <баригдвал>9 & <дуугарвал>9 & <тааралдвал>9 & <тохиолдвол>9 & <унавал>9 & <хандвал>9 & <хичээвэл>9 & <дагавал>8 & <үлдвэл>8 & <өгүүлбэл>8 & <тоолбол>8 & <халдвал>8 & <буувал>7 & <буцвал>7 & <өндийвөл>7 & <ойчвол>7 & <олдвол>7 & <оруулбал>7 & <уувал>7 & <хэвтвэл>7 & <цаашилбал>7 & <явуулбал>7 & <алхвал>6 & <байлдвал>6 & <болговол>6 & <дайрвал>6 & <дарвал>6 & <үзүүлбэл>6 & <зүтгэвэл>6 & <мэдэгдвэл>6 & <нийлбэл>6 & <санагдвал>6 & <таарвал>6 & <төрвөл>6 & <уншвал>6 & <харагдвал>6 & <хүргэвэл>6 & <чингэвэл>6 & <болвол>5 & <босвол>5 & <дурдвал>5 & <өчвөл>5 & <зүйрлэвэл>5 & <зөрчвөл>5 & <ингэвэл>5 & <нэрлэвэл>5 & <ойртвол>5 & <оролдвол>5 & <учирвал>5 & <хийчихвэл>5 & <эрвэл>5 & <эхэлбэл>5
GRAMFORM: CVB.COND
LEXEMA: [ирэх] & [явах] & [хэлэх] & [гарах] & [очих] & [орох] & [өгөх] & [хүрэх] & [асуух] & [ажиглах] & [хийх] & [авах] & [сонсох] & [тухайлах] & [ажих] & [орхих] & [чагнах] & [мэдэх] & [ярих] & [алдах] & [алах] & [болчихох] & [илгээх] & [сэрэх] & [уулзах] & [идэх] & [хүсэх] & [барих] & [өнгөрөх] & [санах] & [гаргах] & [дайралдах] & [үхэх] & [соёрхох] & [татах] & [хөдлөх] & [хонох] & [дуулах] & [нээх] & [олох] & [одох] & [суух] & [баригдах] & [дуугарах] & [тааралдах] & [тохиолдох] & [унах] & [хандах] & [хичээх] & [дагах] & [үлдэх] & [өгүүлэх] & [тоолох] & [халдах] & [буух] & [буцах] & [өндийх] & [ойчих] & [олдох] & [оруулах] & [уух] & [хэвтэх] & [цаашлах] & [явуулах] & [алхах] & [байлдах] & [болгох] & [дайрах] & [дарах] & [үзүүлэх] & [зүтгэх] & [мэдэгдэх] & [нийлэх] & [санагдах] & [таарах] & [төрөх] & [унших] & [харагдах] & [хүргэх] & [чингэх] & [болох] & [босох] & [дурдах] & [өчих] & [зүйрлэх] & [зөрчих] & [ингэх] & [нэрлэх] & [ойртох] & [оролдох] & [учрах] & [хийчихэх] & [эрэх] & [эхлэх]
WORDFORM: хармагц & гармагц & ирмэгц & болмогц & сонсмогц & дуусмагц & ормогц & авмагц & очмогц & хүрмэгц & үзмэгц & тусмагц & буумагц & тавимагц & тармагц & эхэлмэгц & мэдмэгц & явмагц & өгмөгц & ойртмогц & суумагц & танимагц & хаагдмагц
QGRAM: <CVB.CONFEST>42 & <CVB.CONFEST>32 & <CVB.CONFEST>32 & <CVB.CONFEST>31 & <CVB.CONFEST>26 & <CVB.CONFEST>20 & <CVB.CONFEST>17 & <CVB.CONFEST>15 & <CVB.CONFEST>13 & <CVB.CONFEST>12 & <CVB.CONFEST>9 & <CVB.CONFEST>9 & <CVB.CONFEST>7 & <CVB.CONFEST>7 & <CVB.CONFEST>7 & <CVB.CONFEST>7 & <CVB.CONFEST>6 & <CVB.CONFEST>6 & <CVB.CONFEST>5 & <CVB.CONFEST>5 & <CVB.CONFEST>5 & <CVB.CONFEST>5 & <CVB.CONFEST>5
QLEX: <[харах]>42 & <[гарах]>32 & <[ирмэх]>32 & <[болох]>31 & <[сонсох]>26 & <[дуусах]>20 & <[орох]>17 & <[авах]>15 & <[очих]>13 & <[хүрэх]>12 & <[үзэх]>9 & <[тусах]>9 & <[буух]>7 & <[тавих]>7 & <[тарах]>7 & <[эхлэх]>7 & <[мэдэх]>6 & <[явах]>6 & <[өгөх]>5 & <[ойртох]>5 & <[суух]>5 & <[таних]>5 & <[хаагдах]>5
QFLEX: # & # & # & # & # & # & # & # & могц & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & # & магц & # & #
REVWORD: цгамрах & цгамраг & цгэмри & цгомлоб & цгомснос & цгамсууд & цгомро & цгамва & цгомчо & цгэмр}FA40+U{х & цгэмз}FA40+U{ & цгамсут & цгамууб & цгамиват & цгамрат & цгэмлэхэ & цгэмдэм & цгамвя & цг}9E40+U{мг}9E40+U{ & цгомтрйо & цгамуус & цгаминат & цгамдгаах
FREQ: 323
FREQALL: 518
RANG: 152
QWORDF: <хармагц>42 & <гармагц>32 & <ирмэгц>32 & <болмогц>31 & <сонсмогц>26 & <дуусмагц>20 & <ормогц>17 & <авмагц>15 & <очмогц>13 & <хүрмэгц>12 & <үзмэгц>9 & <тусмагц>9 & <буумагц>7 & <тавимагц>7 & <тармагц>7 & <эхэлмэгц>7 & <мэдмэгц>6 & <явмагц>6 & <өгмөгц>5 & <ойртмогц>5 & <суумагц>5 & <танимагц>5 & <хаагдмагц>5
GRAMFORM: CVB.CONFEST
LEXEMA: [харах] & [гарах] & [ирмэх] & [болох] & [сонсох] & [дуусах] & [орох] & [авах] & [очих] & [хүрэх] & [үзэх] & [тусах] & [буух] & [тавих] & [тарах] & [эхлэх] & [мэдэх] & [явах] & [өгөх] & [ойртох] & [суух] & [таних] & [хаагдах]
WORDFORM: ингэхлээр & тэгэхлээр & гэхлээр & ирэхлээр & болохлоор
QGRAM: <CVB.CONSEC>48 & <CVB.CONSEC>39 & <CVB.CONSEC>9 & <CVB.CONSEC>8 & <CVB.CONSEC>6
QLEX: <[ингэх]>48 & <[тэгэх]>39 & <[гэх]>9 & <[ирэх]>8 & <[болох]>6
QFLEX: хлээр & хлээр & хлээр & хлээр & хлоор
REVWORD: рээлхэгни & рээлхэгэт & рээлхэг & рээлхэри & роолхолоб
FREQ: 110
FREQALL: 140
RANG: 223
QWORDF: <ингэхлээр>48 & <тэгэхлээр>39 & <гэхлээр>9 & <ирэхлээр>8 & <болохлоор>6
GRAMFORM: CVB.CONSEC
LEXEMA: [ингэх] & [тэгэх] & [гэх] & [ирэх] & [болох]
WORDFORM: алдан & татан & гарган & харан & ядан & гайхан & ширтэн & хүлээн & дагуулан & баярлан & инээмсэглэн & босон & санан & тэврэн & үсрэн & сонирхон & ирэн & цочин & угтан & даран & хашгиран & зэрэгцэн & ажиглан & үзэн & шүүрэн & ойртон & мэдэн & дайран & чиглэн & хөтлөн & давхин & суун & дуудан & гялалзан & уйлан & түшин & оруулан & сунган & буулган & ээлжлэн & дарагдан & хөдлөн & инээн & тулан & гөлрөн & эргэцүүлэн & бахдан & таслан & нэмэн & хайрлан & орхин & шивнэн & нээн & зохион & дурсан & зогсон & түрүүлэн & хөөн & сөхрөн & дохин & өгүүлэн & зангидан & уруудан & даван & тасран & цохин & баясан & хөдөлгөн & шуугилдан & анин & зайлан & санагдан & татуулан & үүрэн & нисэн & харван & эргэлдэн & унан & амьсгаадан & чагнан & бодогдон & сонсон & танин & хүрэлцэн & хөөрөн & худалдан & шахан & эрэн & мордон & сэгсрэн & тодрон & чичрэн & атган & завилан & магтан & авчран & аялан & өндийн & тоолон & тэмцэн & ярилцан & босгон & жигшин & сугалан & тойруулан & харлан & холбон & эзлэн & бахархан & итгэн & ороон & шуугин & аваачин & гялалзуулан & хамтран & өгөн & нэхэн & бухимдан & довтлон & дуугаран & тусан & харайн & шивэгнэн & амтархан & буруулан & цавчлан & дэлгэн & задлан & холдон & бараадан & үглэн & жирэлзэн & аргадан & түлхэн & уулзан & хэлэлцэн & ширэн & эмээн & асуун & залган & зөрүүлэн & зорин & зугтан & эгцлэн & бэлтгэн & догдлон & нэвтрэн & хавчин & энхрийлэн & эсэргүүцэн & буцан & зүтгэн & зориулан & уралдан & харуулан & холилдон & шавхан & шурган & алмайран & баригдан & үжин & үзэгдэн & өрөвдөн & залбиран & зүлгэн & зэрэгцүүлэн & найган & тэмүүлэн & тэмтрэн & хавиран & хандан & хашгиралдан & хаялан & эргэлдүүлэн & яван & бачимдан & гэрэлтэн & даллан & дүүлэн & дөхөн & нөмрөн & огтлон & олзуурхан & түрэн & халин & хөхрөн & цувран & аягалан & бишрэн & морилон & ойлгон & төрөн & унжуулан & уяран & дуулан & дэгдэн & үүсгэн & өнгөрөн & зовнин & мөлхөн & оршин & тогтон & цохигдон & цохилон & цугларан & шохоорхон & эрхлэн & булаалдан & духан & дэрлэн & өхөөрдөн & зандран & оргон & сэргэн & сэргээн & тархан & харамсан & харанхуйлан & хоргодон & шоолон & авиран & анхааран & байлдан & гялсхийн & гялтганан & үлдэн & зангиран & зэмлэн & идэн & суулган & урган & хамгаалан & хариулан & хатируулан & хуваан & хуйлран & хэвтэн & цайран & чирэн & шигдэн & автагдан & автан & горьдон & дагжин & дайчлан & зууран & инээлдэн & манаран & мөрөөдөн & мултлан & оролдон & тоглон & тэргүүлэн & халдан & харуулдан & хуулан & хялайн & чичрүүлэн & ялган & бадруулан & гүйлдэн & гэлцэн & давшин & далимдуулан & мэдэгдэн & намируулан & оргилон & сөгдөн & таглан & урхиран & хийлгэн & цуглуулан & шимэн & ялан & яралзуулан & алдлан & анивчин & бүрхэн & бутран & гуйн & гунин & дүрслэн & жийн & үнэрлэн & өөрчлөгдөн & зориглон & мэдрэн & наалдан & оргин & сахин & сөрөн & сонгон & хирдхийн & цавчин & эрхэмлэн & эрчлэн & айлган & айлтган & ангайн & асгаран & ахан & багтан & буудан & гашуудан & дүрэлзэн & өөрчлөн & өмсөн & мөргөн & мултран & нэрэн & таалан & талархан & татагдан & түшүүлэн & тухлан & хагацан & хөгжилдөн & хумин & хэрэн & баясган & бөөгнөрөн & бодолхийлэн & дайралдан & дээрэмдэн & өнжин & өршөөн & ёслон & замхран & захиран & илбэн & наан & нандигнан & нуугдан & сарвайн & сүүмэлзэн & сугадан & тавлан & хаман & харагдан & цацан & цухалдан & шаналан & шийдэн & ярин & бархиран & батлан & бувтнан & гатлан & гишгэлэн & гишгэн & доромжлон & нээгдэн & сандайлан & сөхөн & сугаран & сулран & тайлбарлан & ташуурдан & тусган & хослуулан & хувиран & хуран & царайлан & цацран & цутган & энэрэн & явуулан & барагдан & буцлан & давуулан & дамжлан & дамнан & үргэн & өнөржин & завдан & налан & нүргэлэн & саатан & сайшаан & салганан & сүлжин & сунан & сэжиглэн & тасхийн & тонгойн & тэврэлдэн & улайран & ундран & ухааран & ухран & учран & хонон & хэвтүүлэн & шагшин & шажигнан & шалган & шулганан & айлчлан & алгадан & балмагдан & бүслэн & гомдон & гэмшин & гэтэн & дүүргэн & үдэн & өндийлгөн & өнхрөн & завхан & зуран & имрэн & наадан & ойртуулан & судлан & сэнгэнэн & танилцан & тачигнан & тачигнуулан & уянгалан & хажуулдан & хүнгэнэн & хөөгдөн & хөтлөгдөн & хяламхийн & цомцойн & цохиулан & цухуйлган & цэнхэрлэн & шүтэн & эгдүүцэн & эгүүлэн & эгнэн & эргэлзэн & алдран & базан & бариулан & бөмбөрөн & гийгүүлэн & дуслуулан & үрэн & залгин & зогтусан & мяралзан & оцойн & сүндэрлэн & сурган & төсөөлөн & тулгаран & туугдан & туяаран & уншин & уулгалан & хатган & хөхрөлдөн & хошууран & хэсэн & хялалзан & царайчлан & цойлон & шилжүүлэн & ширвэн & шувтран & шулуудан & шургуулан & бадран & бараалхан & барилан & бөхөлзөн & бодлогошрон & болин & бужигнан & гавшгайлан & гулсан & гуядан & гэлдрэн & давхилдан & үхэн & өвөртлөн & өрсөлдөн & өшин & заалган & заналхийлэн & зарсхийн & зууралдан & исгэрэн & манарган & муужран & нүүдэллэн & нүүн & ногоорон & нэгжин & нэмэгдэн & оролцон & савируулан & сүсэглэн & тайвшран & тасдан & тэмтчин & угаан & угзран & улин & умартан & уцаарлан & халхлан & хүндлэн & хөөцөлдөн & хувирган & хэрэглэн & цувуулан & чөдөрлөн & шаламгайлан & шүүмжлэн & эвдрэн & эвдэн & эрээлжлэн & ялгаран & яралзан & ярзайлган & алаглан & алслан & алхлан & амьдран & амьсгалан & барилцан & бүлтийлгэн & бүртгэн & жартайлган & үгүйлэн & үймэн & задран & зүхэн & зөвшөөрөн & зурсхийн & ирмэн & найрлан & онийлгон & орилон & сүрдэн & солилцон & сочин & суунаглан & таашаан & талбин & тэгшлэн & урван & уухилан & халшран & харшуулан & хөгжин & хөөсрөн & хөхөн & хийсгэн & хилэгнэн & хориглон & цухуйн & цэвэрлэн & шингээн & шиншлэн & шуухитнуулан & эвлүүлэн & ярвайн & авалцан & авчруулан & алгасан & амилан & анзааран & байгуулан & бахардан & гайхуулан & ганцаардан & голлон & давхцан & далдлан & дөлөн & жагсан & жадлан & өлгөн & өмгөөлөн & өшиглөн & ёолон & зөвлөн & ичингүйрэн & мандан & манхайн & мушгин & найруулан & нөхөн & нухлан & нэвтлэн & саравчлан & сүрдүүлэн & сорон & султан & сураглан & сууцгаан & сэлбэн & тооцон & тунаран & тунгаан & тэмдэглэн & униартан & хавчигдан & хадгалан & хазлан & хангинуулан & ханхлан & хүүрнэн & хүзүүдэн & хөврөн & хөнгөрөн & хөшин & цоргин & цувралдан & цувруулан & чавхдан & чирэгдэн & шажигнуулан & шархиран & шилжин & шогшин & ээрэн & явгалан & янгинан & аахилан & аминчлан & амран & амтлан & ачин & бараантан & буруушаан & бэлэглэн & ганхан & гиншин & гэрэлтүүлэн & давхцуулан & дуугарган & дэвхцэн & дэвшүүлэн & жингэнэн & жуумалзан & үелзэн & үерхэн & зэллэн & ижилдэн & манаруулан & мансууран & мөргөлдөн & наалдуулан & намиран & ноцолдон & нэгдэн & онилон & палхийн & сандан & сархийн & солонгорон & сонжин & сэлгүүлэн & сэрвэлзэн & сэрэн & тааруулан & татганан & ташин & түгээн & тодруулан & тольдон & тохойлдон & тулгамдан & туун & тээглэн & угтуулан & ухан & хардан & хачирхан & хүнгэнүүлэн & холин & холхин & хорлон & хувцаслан & хугаран & хэсүүчлэн & цорвойлгон & цэнгэн & чандлан & чармайн & шаагин & шамлан & шарлан & шудран & шуухитнан & элэгдэн & эрүүдэн & эрэнцэн & ээлжлүүлэн & ангайлган & архиран & ахиулан & ачаалан & багшран & баран & бүлтэлзүүлэн & бусган & гөлөлзөн & гөлийн & дайлан & дарлан & даруулан & дүрвэн & үүрэглэн & үрчийлгэн & үсэргэн & өмөөрөн & зүүдлэн & зовон & зурайн & зэвүүцэн & илэрхийлэн & малтан & мөрөвчлөн & мөшгөн & мишээн & мэдүүлэн & мэлтэлзэн & нумлан & нутаглан & нямбайлан & олзлон & орчуулан & савсуулан & самардан & санаачлан & санаашран & санагдуулан & сарталзуулан & сэтгэн & тамлан & татвалзан & түгдрэн & торолзон & тэвдэн & тэвчин & тэнийлгэн & улалзан & унгалдан & урсган & учирлан & халиуран & ханилан & харжигнуулан & харьцуулан & хатгалдан & хүржигнүүлэн & хүрхрэн & хөндөлдөн & холдуулан & хувилан & хучин & хяхтнан & хяхтнуулан & чарлан & чимэглэн & чичирхийлэн & шавхуурдан & шаргалтан & шившин & шидэгдэн & шидэн & шимтэн & шинжлэн & шоволзон & эгнүүлэн & эгэн & эзэгнэн & ялгуун & яраглан & ятган & арилан & ариутган & асгаруулан & асран & атиран & балартан & балбан & бишүүрхэн & боловсруулан & боон & бялхан & ганганан & гилжийлгэн & гозойлгон & гоморхон & гулдайн & гунихран & гутран & гялбалзан & дааварлан & дайтан & дайчлагдан & дүрсхийн & дугтран & дуудагдан & дэвхрэн & дэлбэрэн & дэмжин & жарган & жигнэн & өвдөн & өвөрлөн & зайлуулан & занган & захин & зоригжуулан & зэрэглэн & идээшлэн & мөрлөн & мэлтийн & мэндлэн & мэхэсхийн & нэвсийн & олгойдон & онгойн & отон & поодойн & сажлан & самнан & согтууран & сонсогдон & суралцан & сэжлэн & сэржигнэн & тааран & тавигдан & таталдан & тахин & төрүүлэн & тодорхойлон & тоомсорлон & тулалдан & тэлэн & тээнэгэлзэн & уйтгарлан & улайлган & урагдан & устган & уухайлан & хавчуулан & хазан & хайхран & халаглан & ханьсан & хариуцан & хатиран & хүүрнэлдэн & хөвчлөн & хөлөглөн & хормойлон & хулжин & хуцан & хэмхчин & цовхрон & цовхчин & цугларуулан & цэцэглэн & чимхэн & чимчигнэн & шивнэлдэн & шигтгэн & шидлэн & шилгээн & шимшрэн & ширгэн & ширхэгчлэн & шургалан & эвхрэн & яран & алалдан & алдагдан & алжаан & алиалан & алцайн & анхилан & архиралдан & аюун & базлан & барайлган & барзайн & бүдгэрэн & бүдчин & богтлон & булаацалдан & бэлдэн & бэлчин & бясалган & гадарлан & гүйцэтгэн & гийнан & гудайн & дааран & давчдан & дүүжлэн & дийлдэн & довтолгон & дугуйран & дулаацан & дургүйцэн & дурлан & дэвслэн & ерөөн & жирвэлзэн & жишээлэн & үгтээн & үхэлдэн & өмөлзүүлэн & өндөлзөн & өнхрүүлэн & өртөн & зангируулан & зарагдан & захирагдан & зүрхлэн & зугаацан & зулгаан & зэвүүрхэн & илтгэн & маажлан & марсайн & минчийн & мурилзан & мэлрэн & мэхэлзэн & намилзан & нотлон & нэвчин & огоорон & огшин & ойшоон & салгалан & сарвалзан & сүйтгэн & сүрэглэн & сугадалцан & суллан & сунжруулан & тайтгаруулан & түгэн & төлөөлөн & томилогдон & томилон & туслан & тэмцэлдэн & тэсэн & унтан & ургуулан & уриалан & урьтан & халууран & харамлан & хаягдан & хөхүүлэн & ховдоглон & хоржигнон & хорчийн & хуваалцан & цаашлан & цахилан & цацруулан & цөлмөн & цочисхийн & цэнхэртэн & цээрлэн & чангаруулан & чацуулан & чиглүүлэн & чихцэлдэн & чичин & чулуудан & шаардан & шавилан & шагшран & шалтгаалан & шамдан & шархдан & шахалдан & шүлэглэн & шижигнэн & шийтгэн & ширүүсэн & шорлон & шулганалдан & элдэн & элэглэн & эмзэглэн & эцэн & ээн & ядран & янзлан & янцаглан & ярзайн & аашлан & авран & агнан & адган & ажиллан & амраглан & ангилан & арчигдан & аядан & аялдан & багтран & бардамнан & баривчлан & бартан & бүгшин & бүүвэйлэгдэн & бөглөн & бөмбөрүүлэн & бөхийлгөн & болгоон & боогдон & бузарлан & булгилан & бургилан & бурзайн & буудаллан & буцалган & бэлчээрлэн & бэхлэн & гансран & гаргуулан & годройтон & годхийн & гонсойн & гудайлган & гулган & гуниглан & гээн & даатган & давслан & дагалцан & дайрагдан & дайруулан & дайсагнан & дүнгэнэн & долгилон & доргин & дотносон & дотночлон & дурандан & дуртган & дуулалдан & үүрүүлэн & үзүүрлэн & үзэлцэн & үйлдэн & үнэмшин & өөдлөн & өргөжин & зайлсхийн & залран & занан & зүглэн & зүдрэн & зөгнөн & зөрөн & зочлон & ижилсэн & илгээн & илрүүлэн & майлалдан & мартагдан & мацан & мөөрөн & мишилзэн & мурилзуулан & мухардан & мушгиран & мэдэлцэн & мэлтэлзүүлэн & навсайн & нүүлгэн & нойрмоглон & нойрсон & нудран & нэрлэн & овойн & огтчин & ойчин & омогшин & онгойлгон & оргуулан & паржигнуулан & сайрхан & сарвалзуулан & сарнин & сартайлган & сүвэгчлэн & сүлжилдэн & сүслэн & сөргүүлэн & сийрүүлэн & соён & солбин & солигдон & солин & сонсдон & сувилан & сумлан & сэвэлзэн & сэгэн & сэлэн & сэргийлэн & тайвшруулан & танилцуулан & таниулан & тарчилган & тасалдан & тасалдуулан & татгалзан & татлан & татран & таширлан & түүртэн & түлхэлцэн & түрхэн & төгсгөн & төөнөн & толгойлон & тонгорцоглон & туурвин & тэгнэн & тэнүүчлэн & тэнхрүүлэн & тэсвэрлэн & тэтгэн & углан & улангасан & унтран & урамдан & урамшин & уугиулан & уужран & ууцгаан & ухуулан & хажуулан & хамран & хамтатган & хамхин & ханаран & хасан & хатуужин & хүлэн & хүлээлгэн & хүндрэн & хүсэмжлэн & хөллөн & хөлслөн & хөндийрөн & хөрвөн & хөтлүүлэн & хорсгон & хорхойтон & хуваагдан & хуралдуулан & хэвтэцгээн & хэрэлдэн & цагааран & цогцлон & цурхиран & цэлэлзэн & чангаан & чийхран & чилийн & чинэрэн & шамдгайлан & шахагдан & шинэтгэн & ширүүлэн & шогшрон & шумбан & шунан & шуун & эвшээн & эзгүйрэн & элбэн & эмээллэн & энэн & эрмэлзэн & эрээлэн & ягааран & яйран & ярагдан
QGRAM: <CVB.MOD>315 & <CVB.MOD>298 & <CVB.MOD>286 & <CVB.MOD>284 & <CVB.MOD>254 & <CVB.MOD>252 & <CVB.MOD>242 & <CVB.MOD>188 & <CVB.MOD>177 & <CVB.MOD>175 & <CVB.MOD>174 & <CVB.MOD>158 & <CVB.MOD>154 & <CVB.MOD>151 & <CVB.MOD>142 & <CVB.MOD>138 & <CVB.MOD>136 & <CVB.MOD>136 & <CVB.MOD>130 & <CVB.MOD>129 & <CVB.MOD>127 & <CVB.MOD>126 & <CVB.MOD>124 & <CVB.MOD>122 & <CVB.MOD>120 & <CVB.MOD>117 & <CVB.MOD>109 & <CVB.MOD>107 & <CVB.MOD>95 & <CVB.MOD>92 & <CVB.MOD>89 & <CVB.MOD>85 & <CVB.MOD>79 & <CVB.MOD>77 & <CVB.MOD>77 & <CVB.MOD>75 & <CVB.MOD>73 & <CVB.MOD>73 & <CVB.MOD>72 & <CVB.MOD>71 & <CVB.MOD>70 & <CVB.MOD>70 & <CVB.MOD>69 & <CVB.MOD>69 & <CVB.MOD>68 & <CVB.MOD>66 & <CVB.MOD>62 & <CVB.MOD>62 & <CVB.MOD>59 & <CVB.MOD>59 & <CVB.MOD>58 & <CVB.MOD>58 & <CVB.MOD>57 & <CVB.MOD>56 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>55 & <CVB.MOD>54 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>53 & <CVB.MOD>52 & <CVB.MOD>52 & <CVB.MOD>52 & <CVB.MOD>51 & <CVB.MOD>51 & <CVB.MOD>51 & <CVB.MOD>50 & <CVB.MOD>50 & <CVB.MOD>49 & <CVB.MOD>49 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>48 & <CVB.MOD>47 & <CVB.MOD>46 & <CVB.MOD>46 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>45 & <CVB.MOD>44 & <CVB.MOD>44 & <CVB.MOD>44 & <CVB.MOD>43 & <CVB.MOD>42 & <CVB.MOD>42 & <CVB.MOD>42 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>41 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>40 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>39 & <CVB.MOD>38 & <CVB.MOD>38 & <CVB.MOD>38 & <CVB.MOD>37 & <CVB.MOD>37 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>36 & <CVB.MOD>35 & <CVB.MOD>35 & <CVB.MOD>35 & <CVB.MOD>34 & <CVB.MOD>34 & <CVB.MOD>34 & <CVB.MOD>33 & <CVB.MOD>33 & <CVB.MOD>32 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>31 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>30 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>29 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>28 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>27 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>26 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>25 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>24 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>23 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>22 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>21 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>20 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>19 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>18 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>17 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>16 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>15 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>14 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>13 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>12 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>11 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>10 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>9 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>8 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>7 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>6 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5 & <CVB.MOD>5
QLEX: <[алдах]>315 & <[татах]>298 & <[гаргах]>286 & <[харах]>284 & <[ядах]>254 & <[гайхах]>252 & <[ширтэх]>242 & <[хүлээх]>188 & <[дагуулах]>177 & <[баярлах]>175 & <[инээмсэглэх]>174 & <[босох]>158 & <[санах]>154 & <[тэврэх]>151 & <[үсрэх]>142 & <[сонирхох]>138 & <[ирэх]>136 & <[цочих]>136 & <[угтах]>130 & <[дарах]>129 & <[**хашгирах]>127 & <[зэрэгцэх]>126 & <[ажиглах]>124 & <[үзэх]>122 & <[шүүрэх]>120 & <[ойртох]>117 & <[мэдэх]>109 & <[дайрах]>107 & <[чиглэх]>95 & <[хөтлөх]>92 & <[давхих]>89 & <[суух]>85 & <[дуудах]>79 & <[гялалзах]>77 & <[уйлах]>77 & <[түших]>75 & <[оруулах]>73 & <[сунгах]>73 & <[буулгах]>72 & <[ээлжлэх]>71 & <[дарагдах]>70 & <[хөдлөх]>70 & <[инээх]>69 & <[тулах]>69 & <[гөлрөх]>68 & <[эргэцүүлэх]>66 & <[бахдах]>62 & <[таслах]>62 & <[нэмэх]>59 & <[хайрлах]>59 & <[орхих]>58 & <[шивнэх]>58 & <[нээх]>57 & <[зохиох]>56 & <[дурсах]>55 & <[зогсох]>55 & <[түрүүлэх]>55 & <[хөөх]>55 & <[сөхрөх]>54 & <[дохих]>53 & <[өгүүлэх]>53 & <[зангидах]>53 & <[уруудах]>53 & <[давах]>52 & <[тасрах]>52 & <[цохих]>52 & <[баясах]>51 & <[хөдөлгөх]>51 & <[шуугилдах]>51 & <[аних]>50 & <[зайлах]>50 & <[санагдах]>49 & <[татуулах]>49 & <[үүрэх]>48 & <[нисэх]>48 & <[харвах]>48 & <[эргэлдэх]>48 & <[унах]>47 & <[амьсгаадах]>46 & <[чагнах]>46 & <[бодогдох]>45 & <[сонсох]>45 & <[таних]>45 & <[хүрэлцэх]>45 & <[хөөрөх]>45 & <[худалдах]>45 & <[шахах]>45 & <[эрэх]>45 & <[мордох]>44 & <[сэгсрэх]>44 & <[тодрох]>44 & <[чичрэх]>43 & <[атгах]>42 & <[завилах]>42 & <[магтах]>42 & <[авчрах]>41 & <[аялах]>41 & <[өндийх]>41 & <[тоолох]>41 & <[тэмцэх]>41 & <[ярилцах]>41 & <[босгох]>40 & <[жигших]>40 & <[сугалах]>40 & <[тойруулах]>40 & <[харлах]>40 & <[холбох]>40 & <[эзлэх]>40 & <[бахархах]>39 & <[итгэх]>39 & <[ороох]>39 & <[шуугих]>39 & <[аваачих]>38 & <[гялалзуулах]>38 & <[хамтрах]>38 & <[өгөх]>37 & <[нэхэх]>37 & <[бухимдах]>36 & <[довтлох]>36 & <[дуугарах]>36 & <[тусах]>36 & <[харайх]>36 & <[шивэгнэх]>36 & <[амтархах]>35 & <[буруулах]>35 & <[цавчлах]>35 & <[дэлгэх]>34 & <[задлах]>34 & <[холдох]>34 & <[бараадах]>33 & <[үглэх]>33 & <[жирэлзэх]>32 & <[аргадах]>31 & <[түлхэх]>31 & <[уулзах]>31 & <[хэлэлцэх]>31 & <[ширэх]>31 & <[эмээх]>31 & <[асуух]>30 & <[залгах]>30 & <[зөрүүлэх]>30 & <[зорих]>30 & <[зугтах]>30 & <[эгцлэх]>30 & <[бэлтгэх]>29 & <[догдлох]>29 & <[нэвтрэх]>29 & <[хавчих]>29 & <[энхрийлэх]>29 & <[эсэргүүцэх]>29 & <[буцах]>28 & <[зүтгэх]>28 & <[зориулах]>28 & <[уралдах]>28 & <[харуулах]>28 & <[холилдох]>28 & <[шавхах]>28 & <[шургах]>28 & <[алмайрах]>27 & <[баригдах]>27 & <[үжих]>27 & <[үзэгдэх]>27 & <[өрөвдөх]>27 & <[залбирах]>27 & <[зүлгэх]>27 & <[зэрэгцүүлэх]>27 & <[найгах]>27 & <[тэмүүлэх]>27 & <[тэмтрэх]>27 & <[хавирах]>27 & <[хандах]>27 & <[хашгиралдах]>27 & <[хаялах]>27 & <[эргэлдүүлэх]>27 & <[явах]>27 & <[бачимдах]>26 & <[гэрэлтэх]>26 & <[даллах]>26 & <[дүүлэх]>26 & <[дөхөх]>26 & <[нөмрөх]>26 & <[огтлох]>26 & <[олзуурхах]>26 & <[түрэх]>26 & <[халих]>26 & <[хөхрөх]>26 & <[цуврах]>26 & <[аягалах]>25 & <[бишрэх]>25 & <[морилох]>25 & <[ойлгох]>25 & <[төрөх]>25 & <[унжуулах]>25 & <[уярах]>25 & <[дуулах]>24 & <[дэгдэх]>24 & <[үүсгэх]>24 & <[өнгөрөх]>24 & <[зовних]>24 & <[мөлхөх]>24 & <[орших]>24 & <[тогтох]>24 & <[цохигдох]>24 & <[цохилох]>24 & <[цугларах]>24 & <[шохоорхох]>24 & <[эрхлэх]>24 & <[булаалдах]>23 & <[духах]>23 & <[дэрлэх]>23 & <[өхөөрдөх]>23 & <[зандрах]>23 & <[оргох]>23 & <[сэргэх]>23 & <[сэргээх]>23 & <[тархах]>23 & <[харамсах]>23 & <[харанхуйлах]>23 & <[хоргодох]>23 & <[шоолох]>23 & <[авирах]>22 & <[анхаарах]>22 & <[байлдах]>22 & <[гялсхийх]>22 & <[гялтганах]>22 & <[үлдэх]>22 & <[зангирах]>22 & <[зэмлэх]>22 & <[идэх]>22 & <[суулгах]>22 & <[ургах]>22 & <[хамгаалах]>22 & <[хариулах]>22 & <[хатируулах]>22 & <[хуваах]>22 & <[хуйлрах]>22 & <[хэвтэх]>22 & <[цайрах]>22 & <[чирэх]>22 & <[шигдэх]>22 & <[автагдах]>21 & <[автах]>21 & <[горьдох]>21 & <[дагжих]>21 & <[дайчлах]>21 & <[зуурах]>21 & <[инээлдэх]>21 & <[манарах]>21 & <[мөрөөдөх]>21 & <[мултлах]>21 & <[оролдох]>21 & <[тоглох]>21 & <[тэргүүлэх]>21 & <[халдах]>21 & <[харуулдах]>21 & <[хуулах]>21 & <[хялайх]>21 & <[чичрүүлэх]>21 & <[ялгах]>21 & <[бадруулах]>20 & <[гүйлдэх]>20 & <[гэлцэх]>20 & <[давших]>20 & <[далимдуулах]>20 & <[мэдэгдэх]>20 & <[намируулах]>20 & <[оргилох]>20 & <[сөгдөх]>20 & <[таглах]>20 & <[урхирах]>20 & <[хийлгэх]>20 & <[цуглуулах]>20 & <[шимэх]>20 & <[ялах]>20 & <[яралзуулах]>20 & <[алдлах]>19 & <[анивчих]>19 & <[бүрхэх]>19 & <[бутрах]>19 & <[гуйх]>19 & <[гуних]>19 & <[дүрслэх]>19 & <[жийх]>19 & <[үнэрлэх]>19 & <[өөрчлөгдөх]>19 & <[зориглох]>19 & <[мэдрэх]>19 & <[наалдах]>19 & <[оргих]>19 & <[сахих]>19 & <[сөрөх]>19 & <[сонгох]>19 & <[хирдхийх]>19 & <[цавчих]>19 & <[эрхэмлэх]>19 & <[эрчлэх]>19 & <[айлгах]>18 & <[айлтгах]>18 & <[ангайх]>18 & <[асгарах]>18 & <[ахах]>18 & <[багтах]>18 & <[буудах]>18 & <[гашуудах]>18 & <[дүрэлзэх]>18 & <[өөрчлөх]>18 & <[өмсөх]>18 & <[мөргөх]>18 & <[мултрах]>18 & <[нэрэх]>18 & <[таалах]>18 & <[талархах]>18 & <[татагдах]>18 & <[түшүүлэх]>18 & <[тухлах]>18 & <[хагацах]>18 & <[хөгжилдөх]>18 & <[хумих]>18 & <[хэрэх]>18 & <[баясгах]>17 & <[бөөгнөрөх]>17 & <[бодолхийлэх]>17 & <[дайралдах]>17 & <[дээрэмдэх]>17 & <[өнжих]>17 & <[өршөөх]>17 & <[ёслох]>17 & <[замхрах]>17 & <[захирах]>17 & <[илбэх]>17 & <[наах]>17 & <[нандигнах]>17 & <[нуугдах]>17 & <[сарвайх]>17 & <[сүүмэлзэх]>17 & <[сугадах]>17 & <[тавлах]>17 & <[хамах]>17 & <[харагдах]>17 & <[цацах]>17 & <[цухалдах]>17 & <[шаналах]>17 & <[шийдэх]>17 & <[ярих]>17 & <[бархирах]>16 & <[батлах]>16 & <[бувтнах]>16 & <[гатлах]>16 & <[гишгэлэх]>16 & <[гишгэх]>16 & <[доромжлох]>16 & <[нээгдэх]>16 & <[сандайлах]>16 & <[сөхөх]>16 & <[сугарах]>16 & <[сулрах]>16 & <[тайлбарлах]>16 & <[ташуурдах]>16 & <[тусгах]>16 & <[хослуулах]>16 & <[хувирах]>16 & <[хурах]>16 & <[царайлах]>16 & <[цацрах]>16 & <[цутгах]>16 & <[энэрэх]>16 & <[явуулах]>16 & <[барагдах]>15 & <[буцлах]>15 & <[давуулах]>15 & <[дамжлах]>15 & <[дамнах]>15 & <[үргэх]>15 & <[өнөржих]>15 & <[завдах]>15 & <[налах]>15 & <[нүргэлэх]>15 & <[саатах]>15 & <[сайшаах]>15 & <[салганах]>15 & <[сүлжих]>15 & <[сунах]>15 & <[сэжиглэх]>15 & <[тасхийх]>15 & <[тонгойх]>15 & <[тэврэлдэх]>15 & <[улайрах]>15 & <[ундрах]>15 & <[ухаарах]>15 & <[ухрах]>15 & <[учрах]>15 & <[хонох]>15 & <[хэвтүүлэх]>15 & <[шагших]>15 & <[шажигнах]>15 & <[шалгах]>15 & <[шулганах]>15 & <[айлчлах]>14 & <[алгадах]>14 & <[балмагдах]>14 & <[бүслэх]>14 & <[гомдох]>14 & <[гэмших]>14 & <[гэтэх]>14 & <[дүүргэх]>14 & <[үдэх]>14 & <[өндийлгөх]>14 & <[өнхрөх]>14 & <[завхах]>14 & <[зурах]>14 & <[имрэх]>14 & <[наадах]>14 & <[ойртуулах]>14 & <[судлах]>14 & <[сэнгэнэх]>14 & <[танилцах]>14 & <[тачигнах]>14 & <[тачигнуулах]>14 & <[уянгалах]>14 & <[хажуулдах]>14 & <[хүнгэнэх]>14 & <[хөөгдөх]>14 & <[хөтлөгдөх]>14 & <[хяламхийх]>14 & <[цомцойх]>14 & <[цохиулах]>14 & <[цухуйлгах]>14 & <[цэнхэрлэх]>14 & <[шүтэх]>14 & <[эгдүүцэх]>14 & <[эгүүлэх]>14 & <[эгнэх]>14 & <[эргэлзэх]>14 & <[алдрах]>13 & <[базах]>13 & <[бариулах]>13 & <[бөмбөрөх]>13 & <[гийгүүлэх]>13 & <[дуслуулах]>13 & <[үрэх]>13 & <[залгих]>13 & <[зогтусах]>13 & <[мяралзах]>13 & <[оцойх]>13 & <[сүндэрлэх]>13 & <[сургах]>13 & <[төсөөлөх]>13 & <[тулгарах]>13 & <[туугдах]>13 & <[туяарах]>13 & <[унших]>13 & <[уулгалах]>13 & <[хатгах]>13 & <[хөхрөлдөх]>13 & <[хошуурах]>13 & <[хэсэх]>13 & <[хялалзах]>13 & <[царайчлах]>13 & <[цойлох]>13 & <[шилжүүлэх]>13 & <[ширвэх]>13 & <[шувтрах]>13 & <[шулуудах]>13 & <[шургуулах]>13 & <[бадрах]>12 & <[бараалхах]>12 & <[барилах]>12 & <[бөхөлзөх]>12 & <[бодлогошрох]>12 & <[болих]>12 & <[бужигнах]>12 & <[гавшгайлах]>12 & <[гулсах]>12 & <[гуядах]>12 & <[гэлдрэх]>12 & <[давхилдах]>12 & <[үхэх]>12 & <[өвөртлөх]>12 & <[өрсөлдөх]>12 & <[өших]>12 & <[заалгах]>12 & <[заналхийлэх]>12 & <[зарсхийх]>12 & <[зууралдах]>12 & <[исгэрэх]>12 & <[манаргах]>12 & <[муужрах]>12 & <[нүүдэллэх]>12 & <[нүүх]>12 & <[ногоорох]>12 & <[нэгжих]>12 & <[нэмэгдэх]>12 & <[оролцох]>12 & <[савируулах]>12 & <[сүсэглэх]>12 & <[тайвшрах]>12 & <[тасдах]>12 & <[тэмтчих]>12 & <[угаах]>12 & <[угзрах]>12 & <[улих]>12 & <[умартах]>12 & <[уцаарлах]>12 & <[халхлах]>12 & <[хүндлэх]>12 & <[хөөцөлдөх]>12 & <[хувиргах]>12 & <[хэрэглэх]>12 & <[цувуулах]>12 & <[чөдөрлөх]>12 & <[шаламгайлах]>12 & <[шүүмжлэх]>12 & <[эвдрэх]>12 & <[эвдэх]>12 & <[эрээлжлэх]>12 & <[ялгарах]>12 & <[яралзах]>12 & <[ярзайлгах]>12 & <[алаглах]>11 & <[алслах]>11 & <[алхлах]>11 & <[амьдрах]>11 & <[амьсгалах]>11 & <[барилцах]>11 & <[бүлтийлгэх]>11 & <[бүртгэх]>11 & <[жартайлгах]>11 & <[үгүйлэх]>11 & <[үймэх]>11 & <[задрах]>11 & <[зүхэх]>11 & <[зөвшөөрөх]>11 & <[зурсхийх]>11 & <[ирмэх]>11 & <[найрлах]>11 & <[онийлгох]>11 & <[орилох]>11 & <[сүрдэх]>11 & <[солилцох]>11 & <[сочих]>11 & <[суунаглах]>11 & <[таашаах]>11 & <[талбих]>11 & <[тэгшлэх]>11 & <[урвах]>11 & <[уухилах]>11 & <[халшрах]>11 & <[харшуулах]>11 & <[хөгжих]>11 & <[хөөсрөх]>11 & <[хөхөх]>11 & <[хийсгэх]>11 & <[хилэгнэх]>11 & <[хориглох]>11 & <[цухуйх]>11 & <[цэвэрлэх]>11 & <[шингээх]>11 & <[шиншлэх]>11 & <[шуухитнуулах]>11 & <[эвлүүлэх]>11 & <[ярвайх]>11 & <[авалцах]>10 & <[авчруулах]>10 & <[алгасах]>10 & <[амилах]>10 & <[анзаарах]>10 & <[байгуулах]>10 & <[бахардах]>10 & <[гайхуулах]>10 & <[ганцаардах]>10 & <[голлох]>10 & <[давхцах]>10 & <[далдлах]>10 & <[дөлөх]>10 & <[жагсах]>10 & <[жадлах]>10 & <[өлгөх]>10 & <[өмгөөлөх]>10 & <[өшиглөх]>10 & <[ёолох]>10 & <[зөвлөх]>10 & <[ичингүйрэх]>10 & <[мандах]>10 & <[манхайх]>10 & <[мушгих]>10 & <[найруулах]>10 & <[нөхөх]>10 & <[нухлах]>10 & <[нэвтлэх]>10 & <[саравчлах]>10 & <[сүрдүүлэх]>10 & <[сорох]>10 & <[султах]>10 & <[сураглах]>10 & <[сууцгаах]>10 & <[сэлбэх]>10 & <[тооцох]>10 & <[тунарах]>10 & <[тунгаах]>10 & <[тэмдэглэх]>10 & <[униартах]>10 & <[хавчигдах]>10 & <[хадгалах]>10 & <[хазлах]>10 & <[хангинуулах]>10 & <[ханхлах]>10 & <[хүүрнэх]>10 & <[хүзүүдэх]>10 & <[хөврөх]>10 & <[хөнгөрөх]>10 & <[хөших]>10 & <[цоргих]>10 & <[цувралдах]>10 & <[цувруулах]>10 & <[чавхдах]>10 & <[чирэгдэх]>10 & <[шажигнуулах]>10 & <[шархирах]>10 & <[шилжих]>10 & <[шогших]>10 & <[ээрэх]>10 & <[явгалах]>10 & <[янгинах]>10 & <[аахилах]>9 & <[аминчлах]>9 & <[амрах]>9 & <[амтлах]>9 & <[ачих]>9 & <[бараантах]>9 & <[буруушаах]>9 & <[бэлэглэх]>9 & <[ганхах]>9 & <[гинших]>9 & <[гэрэлтүүлэх]>9 & <[давхцуулах]>9 & <[дуугаргах]>9 & <[дэвхцэх]>9 & <[дэвшүүлэх]>9 & <[жингэнэх]>9 & <[жуумалзах]>9 & <[үелзэх]>9 & <[үерхэх]>9 & <[зэллэх]>9 & <[ижилдэх]>9 & <[манаруулах]>9 & <[мансуурах]>9 & <[мөргөлдөх]>9 & <[наалдуулах]>9 & <[намирах]>9 & <[ноцолдох]>9 & <[нэгдэх]>9 & <[онилох]>9 & <[палхийх]>9 & <[сандах]>9 & <[сархийх]>9 & <[солонгорох]>9 & <[сонжих]>9 & <[сэлгүүлэх]>9 & <[сэрвэлзэх]>9 & <[сэрэх]>9 & <[тааруулах]>9 & <[татганах]>9 & <[таших]>9 & <[түгээх]>9 & <[тодруулах]>9 & <[тольдох]>9 & <[тохойлдох]>9 & <[тулгамдах]>9 & <[туух]>9 & <[тээглэх]>9 & <[угтуулах]>9 & <[ухах]>9 & <[хардах]>9 & <[хачирхах]>9 & <[хүнгэнүүлэх]>9 & <[холих]>9 & <[холхих]>9 & <[хорлох]>9 & <[хувцаслах]>9 & <[хугарах]>9 & <[хэсүүчлэх]>9 & <[цорвойлгох]>9 & <[цэнгэх]>9 & <[чандлах]>9 & <[чармайх]>9 & <[шаагих]>9 & <[шамлах]>9 & <[шарлах]>9 & <[шудрах]>9 & <[шуухитнах]>9 & <[элэгдэх]>9 & <[эрүүдэх]>9 & <[эрэнцэх]>9 & <[ээлжлүүлэх]>9 & <[ангайлгах]>8 & <[архирах]>8 & <[ахиулах]>8 & <[ачаалах]>8 & <[багшрах]>8 & <[барах]>8 & <[бүлтэлзүүлэх]>8 & <[бусгах]>8 & <[гөлөлзөх]>8 & <[гөлийх]>8 & <[дайлах]>8 & <[дарлах]>8 & <[даруулах]>8 & <[дүрвэх]>8 & <[үүрэглэх]>8 & <[үрчийлгэх]>8 & <[үсэргэх]>8 & <[өмөөрөх]>8 & <[зүүдлэх]>8 & <[зовох]>8 & <[зурайх]>8 & <[зэвүүцэх]>8 & <[илэрхийлэх]>8 & <[малтах]>8 & <[мөрөвчлөх]>8 & <[мөшгөх]>8 & <[мишээх]>8 & <[мэдүүлэх]>8 & <[мэлтэлзэх]>8 & <[нумлах]>8 & <[нутаглах]>8 & <[нямбайлах]>8 & <[олзлох]>8 & <[орчуулах]>8 & <[савсуулах]>8 & <[самардах]>8 & <[санаачлах]>8 & <[санаашрах]>8 & <[санагдуулах]>8 & <[сарталзуулах]>8 & <[сэтгэх]>8 & <[тамлах]>8 & <[татвалзах]>8 & <[түгдрэх]>8 & <[торолзох]>8 & <[тэвдэх]>8 & <[тэвчих]>8 & <[тэнийлгэх]>8 & <[улалзах]>8 & <[унгалдах]>8 & <[урсгах]>8 & <[учирлах]>8 & <[халиурах]>8 & <[ханилах]>8 & <[харжигнуулах]>8 & <[харьцуулах]>8 & <[хатгалдах]>8 & <[хүржигнүүлэх]>8 & <[хүрхрэх]>8 & <[хөндөлдөх]>8 & <[холдуулах]>8 & <[хувилах]>8 & <[хучих]>8 & <[хяхтнах]>8 & <[хяхтнуулах]>8 & <[чарлах]>8 & <[чимэглэх]>8 & <[чичирхийлэх]>8 & <[шавхуурдах]>8 & <[шаргалтах]>8 & <[шивших]>8 & <[шидэгдэх]>8 & <[шидэх]>8 & <[шимтэх]>8 & <[шинжлэх]>8 & <[шоволзох]>8 & <[эгнүүлэх]>8 & <[эгэх]>8 & <[эзэгнэх]>8 & <[ялгуух]>8 & <[яраглах]>8 & <[ятгах]>8 & <[арилах]>7 & <[ариутгах]>7 & <[асгаруулах]>7 & <[асрах]>7 & <[атирах]>7 & <[балартах]>7 & <[балбах]>7 & <[бишүүрхэх]>7 & <[боловсруулах]>7 & <[боох]>7 & <[бялхах]>7 & <[ганганах]>7 & <[гилжийлгэх]>7 & <[гозойлгох]>7 & <[гоморхох]>7 & <[гулдайх]>7 & <[гунихрах]>7 & <[гутрах]>7 & <[гялбалзах]>7 & <[дааварлах]>7 & <[дайтах]>7 & <[дайчлагдах]>7 & <[дүрсхийх]>7 & <[дугтрах]>7 & <[дуудагдах]>7 & <[дэвхрэх]>7 & <[дэлбэрэх]>7 & <[дэмжих]>7 & <[жаргах]>7 & <[жигнэх]>7 & <[өвдөх]>7 & <[өвөрлөх]>7 & <[зайлуулах]>7 & <[зангах]>7 & <[захих]>7 & <[зоригжуулах]>7 & <[зэрэглэх]>7 & <[идээшлэх]>7 & <[мөрлөх]>7 & <[мэлтийх]>7 & <[мэндлэх]>7 & <[мэхэсхийх]>7 & <[нэвсийх]>7 & <[олгойдох]>7 & <[онгойх]>7 & <[отох]>7 & <[поодойх]>7 & <[сажлах]>7 & <[самнах]>7 & <[согтуурах]>7 & <[сонсогдох]>7 & <[суралцах]>7 & <[сэжлэх]>7 & <[сэржигнэх]>7 & <[таарах]>7 & <[тавигдах]>7 & <[таталдах]>7 & <[тахих]>7 & <[төрүүлэх]>7 & <[тодорхойлох]>7 & <[тоомсорлох]>7 & <[тулалдах]>7 & <[тэлэх]>7 & <[тээнэгэлзэх]>7 & <[уйтгарлах]>7 & <[улайлгах]>7 & <[урагдах]>7 & <[устгах]>7 & <[уухайлах]>7 & <[хавчуулах]>7 & <[хазах]>7 & <[хайхрах]>7 & <[халаглах]>7 & <[ханьсах]>7 & <[хариуцах]>7 & <[хатирах]>7 & <[хүүрнэлдэх]>7 & <[хөвчлөх]>7 & <[хөлөглөх]>7 & <[хормойлох]>7 & <[хулжих]>7 & <[хуцах]>7 & <[хэмхчих]>7 & <[цовхрох]>7 & <[цовхчих]>7 & <[цугларуулах]>7 & <[цэцэглэх]>7 & <[чимхэх]>7 & <[чимчигнэх]>7 & <[шивнэлдэх]>7 & <[шигтгэх]>7 & <[шидлэх]>7 & <[шилгээх]>7 & <[шимшрэх]>7 & <[ширгэх]>7 & <[ширхэгчлэх]>7 & <[шургалах]>7 & <[эвхрэх]>7 & <[ярах]>7 & <[алалдах]>6 & <[алдагдах]>6 & <[алжаах]>6 & <[алиалах]>6 & <[алцайх]>6 & <[анхилах]>6 & <[архиралдах]>6 & <[аюух]>6 & <[базлах]>6 & <[барайлгах]>6 & <[барзайх]>6 & <[бүдгэрэх]>6 & <[бүдчих]>6 & <[богтлох]>6 & <[булаацалдах]>6 & <[бэлдэх]>6 & <[бэлчих]>6 & <[бясалгах]>6 & <[гадарлах]>6 & <[гүйцэтгэх]>6 & <[гийнах]>6 & <[гудайх]>6 & <[даарах]>6 & <[давчдах]>6 & <[дүүжлэх]>6 & <[дийлдэх]>6 & <[довтолгох]>6 & <[дугуйрах]>6 & <[дулаацах]>6 & <[дургүйцэх]>6 & <[дурлах]>6 & <[дэвслэх]>6 & <[ерөөх]>6 & <[жирвэлзэх]>6 & <[жишээлэх]>6 & <[үгтээх]>6 & <[үхэлдэх]>6 & <[өмөлзүүлэх]>6 & <[өндөлзөх]>6 & <[өнхрүүлэх]>6 & <[өртөх]>6 & <[зангируулах]>6 & <[зарагдах]>6 & <[захирагдах]>6 & <[зүрхлэх]>6 & <[зугаацах]>6 & <[зулгаах]>6 & <[зэвүүрхэх]>6 & <[илтгэх]>6 & <[маажлах]>6 & <[марсайх]>6 & <[минчийх]>6 & <[мурилзах]>6 & <[мэлрэх]>6 & <[мэхэлзэх]>6 & <[намилзах]>6 & <[нотлох]>6 & <[нэвчих]>6 & <[огоорох]>6 & <[огших]>6 & <[ойшоох]>6 & <[салгалах]>6 & <[сарвалзах]>6 & <[сүйтгэх]>6 & <[сүрэглэх]>6 & <[сугадалцах]>6 & <[суллах]>6 & <[сунжруулах]>6 & <[тайтгаруулах]>6 & <[түгэх]>6 & <[төлөөлөх]>6 & <[томилогдох]>6 & <[томилох]>6 & <[туслах]>6 & <[тэмцэлдэх]>6 & <[тэсэх]>6 & <[унтах]>6 & <[ургуулах]>6 & <[уриалах]>6 & <[урьтах]>6 & <[халуурах]>6 & <[харамлах]>6 & <[хаягдах]>6 & <[хөхүүлэх]>6 & <[ховдоглох]>6 & <[хоржигнох]>6 & <[хорчийх]>6 & <[хуваалцах]>6 & <[цаашлах]>6 & <[цахилах]>6 & <[цацруулах]>6 & <[цөлмөх]>6 & <[цочисхийх]>6 & <[цэнхэртэх]>6 & <[цээрлэх]>6 & <[чангаруулах]>6 & <[чацуулах]>6 & <[чиглүүлэх]>6 & <[чихцэлдэх]>6 & <[чичих]>6 & <[чулуудах]>6 & <[шаардах]>6 & <[шавилах]>6 & <[шагшрах]>6 & <[шалтгаалах]>6 & <[шамдах]>6 & <[шархдах]>6 & <[шахалдах]>6 & <[шүлэглэх]>6 & <[шижигнэх]>6 & <[шийтгэх]>6 & <[ширүүсэх]>6 & <[шорлох]>6 & <[шулганалдах]>6 & <[элдэх]>6 & <[элэглэх]>6 & <[эмзэглэх]>6 & <[эцэх]>6 & <[ээх]>6 & <[ядрах]>6 & <[янзлах]>6 & <[янцаглах]>6 & <[ярзайх]>6 & <[аашлах]>5 & <[аврах]>5 & <[агнах]>5 & <[адгах]>5 & <[ажиллах]>5 & <[амраглах]>5 & <[ангилах]>5 & <[арчигдах]>5 & <[аядах]>5 & <[аялдах]>5 & <[багтрах]>5 & <[бардамнах]>5 & <[баривчлах]>5 & <[бартах]>5 & <[бүгших]>5 & <[бүүвэйлэгдэх]>5 & <[бөглөх]>5 & <[бөмбөрүүлэх]>5 & <[бөхийлгөх]>5 & <[болгоох]>5 & <[боогдох]>5 & <[бузарлах]>5 & <[булгилах]>5 & <[бургилах]>5 & <[бурзайх]>5 & <[буудаллах]>5 & <[буцалгах]>5 & <[бэлчээрлэх]>5 & <[бэхлэх]>5 & <[гансрах]>5 & <[гаргуулах]>5 & <[годройтох]>5 & <[годхийх]>5 & <[гонсойх]>5 & <[гудайлгах]>5 & <[гулгах]>5 & <[гуниглах]>5 & <[гээх]>5 & <[даатгах]>5 & <[давслах]>5 & <[дагалцах]>5 & <[дайрагдах]>5 & <[дайруулах]>5 & <[дайсагнах]>5 & <[дүнгэнэх]>5 & <[долгилох]>5 & <[доргих]>5 & <[дотносох]>5 & <[дотночлох]>5 & <[дурандах]>5 & <[дуртгах]>5 & <[дуулалдах]>5 & <[үүрүүлэх]>5 & <[үзүүрлэх]>5 & <[үзэлцэх]>5 & <[үйлдэх]>5 & <[үнэмших]>5 & <[өөдлөх]>5 & <[өргөжих]>5 & <[зайлсхийх]>5 & <[залрах]>5 & <[занах]>5 & <[зүглэх]>5 & <[зүдрэх]>5 & <[зөгнөх]>5 & <[зөрөх]>5 & <[зочлох]>5 & <[ижилсэх]>5 & <[илгээх]>5 & <[илрүүлэх]>5 & <[майлалдах]>5 & <[мартагдах]>5 & <[мацах]>5 & <[мөөрөх]>5 & <[мишилзэх]>5 & <[мурилзуулах]>5 & <[мухардах]>5 & <[мушгирах]>5 & <[мэдэлцэх]>5 & <[мэлтэлзүүлэх]>5 & <[навсайх]>5 & <[нүүлгэх]>5 & <[нойрмоглох]>5 & <[нойрсох]>5 & <[нудрах]>5 & <[нэрлэх]>5 & <[овойх]>5 & <[огтчих]>5 & <[ойчих]>5 & <[омогших]>5 & <[онгойлгох]>5 & <[оргуулах]>5 & <[паржигнуулах]>5 & <[сайрхах]>5 & <[сарвалзуулах]>5 & <[сарних]>5 & <[сартайлгах]>5 & <[сүвэгчлэх]>5 & <[сүлжилдэх]>5 & <[сүслэх]>5 & <[сөргүүлэх]>5 & <[сийрүүлэх]>5 & <[соёх]>5 & <[солбих]>5 & <[солигдох]>5 & <[солих]>5 & <[сонсдох]>5 & <[сувилах]>5 & <[сумлах]>5 & <[сэвэлзэх]>5 & <[сэгэх]>5 & <[сэлэх]>5 & <[сэргийлэх]>5 & <[тайвшруулах]>5 & <[танилцуулах]>5 & <[таниулах]>5 & <[тарчилгах]>5 & <[тасалдах]>5 & <[тасалдуулах]>5 & <[татгалзах]>5 & <[татлах]>5 & <[татрах]>5 & <[таширлах]>5 & <[түүртэх]>5 & <[түлхэлцэх]>5 & <[түрхэх]>5 & <[төгсгөх]>5 & <[төөнөх]>5 & <[толгойлох]>5 & <[тонгорцоглох]>5 & <[туурвих]>5 & <[тэгнэх]>5 & <[тэнүүчлэх]>5 & <[тэнхрүүлэх]>5 & <[тэсвэрлэх]>5 & <[тэтгэх]>5 & <[углах]>5 & <[улангасах]>5 & <[унтрах]>5 & <[урамдах]>5 & <[урамших]>5 & <[уугиулах]>5 & <[уужрах]>5 & <[ууцгаах]>5 & <[ухуулах]>5 & <[хажуулах]>5 & <[хамрах]>5 & <[хамтатгах]>5 & <[хамхих]>5 & <[ханарах]>5 & <[хасах]>5 & <[хатуужих]>5 & <[хүлэх]>5 & <[хүлээлгэх]>5 & <[хүндрэх]>5 & <[хүсэмжлэх]>5 & <[хөллөх]>5 & <[хөлслөх]>5 & <[хөндийрөх]>5 & <[хөрвөх]>5 & <[хөтлүүлэх]>5 & <[хорсгох]>5 & <[хорхойтох]>5 & <[хуваагдах]>5 & <[хуралдуулах]>5 & <[хэвтэцгээх]>5 & <[хэрэлдэх]>5 & <[цагаарах]>5 & <[цогцлох]>5 & <[цурхирах]>5 & <[цэлэлзэх]>5 & <[чангаах]>5 & <[чийхрах]>5 & <[чилийх]>5 & <[чинэрэх]>5 & <[шамдгайлах]>5 & <[шахагдах]>5 & <[шинэтгэх]>5 & <[ширүүлэх]>5 & <[шогшрох]>5 & <[шумбах]>5 & <[шунах]>5 & <[шуух]>5 & <[эвшээх]>5 & <[эзгүйрэх]>5 & <[элбэх]>5 & <[эмээллэх]>5 & <[энэх]>5 & <[эрмэлзэх]>5 & <[эрээлэх]>5 & <[ягаарах]>5 & <[яйрах]>5 & <[ярагдах]>5
QFLEX: н & н & н & н & н & н & н & # & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & # & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н & н
REVWORD: надла & натат & награг & нарах & надя & нахйаг & нэтриш & нээл}FA40+U{х & налуугад & налряаб & нэлгэсмээни & нособ & нанас & нэрвэт & нэрс}FA40+U{ & нохринос & нэри & ничоц & натгу & нарад & наригшах & нэцгэрэз & налгижа & нэз}FA40+U{ & нэр}FA40+U{}FA40+U{ш & нотрйо & нэдэм & нарйад & нэлгич & н}9E40+U{лт}9E40+U{х & нихвад & нуус & надууд & назлаляг & налйу & ниш}FA40+U{т & налууро & нагнус & наглууб & нэлжлээ & надгарад & н}9E40+U{лд}9E40+U{х & нээни & налут & н}9E40+U{рл}9E40+U{г & нэл}FA40+U{}FA40+U{цэгрэ & надхаб & налсат & нэмэн & налрйах & нихро & нэнвиш & нээн & ноихоз & насруд & носгоз & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & н}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{рх}9E40+U{с & ниход & нэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & надигназ & надууру & навад & нарсат & нихоц & насяаб & н}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & надлигууш & нина & налйаз & надганас & налуутат & нэр}FA40+U{}FA40+U{ & нэсин & наврах & нэдлэгрэ & нану & надаагсьма & нангач & нодгодоб & носнос & нинат & нэцлэр}FA40+U{х & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & надладух & нахаш & нэрэ & нодром & нэрсгэс & нордот & нэрчич & нагта & наливаз & натгам & нарчва & наляа & нйидн}9E40+U{ & нолоот & нэцмэт & нацлиря & ногсоб & нишгиж & налагус & налуурйот & налрах & ноблох & нэлзэ & нахрахаб & нэгти & нооро & нигууш & ничаава & налуузлаляг & нартмах & н}9E40+U{г}9E40+U{ & нэхэн & надмихуб & нолтвод & нарагууд & насут & нйарах & нэнгэвиш & нахратма & налууруб & налчвац & нэглэд & налдаз & нодлох & надаараб & нэлг}FA40+U{ & нэзлэриж & надагра & нэхл}FA40+U{т & назлуу & нэцлэлэх & нэриш & нээмэ & нууса & наглаз & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{з & нироз & натгуз & нэлцгэ & нэгтлэб & нолдгод & нэртвэн & ничвах & нэлйирхнэ & нэц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & нацуб & нэгт}FA40+U{з & налуироз & надлару & налуурах & нодлилох & нахваш & нагруш & нарйамла & надгираб & ниж}FA40+U{ & нэдгэз}FA40+U{ & н}9E40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{ & нариблаз & нэгл}FA40+U{з & нэл}FA40+U{}FA40+U{цгэрэз & нагйан & нэл}FA40+U{}FA40+U{мэт & нэртмэт & наривах & наднах & надларигшах & наляах & нэл}FA40+U{}FA40+U{длэгрэ & навя & надмичаб & нэтлэрэг & наллад & нэл}FA40+U{}FA40+U{д & н}9E40+U{х}9E40+U{д & н}9E40+U{рм}9E40+U{н & нолтго & нахруузло & нэр}FA40+U{т & нилах & н}9E40+U{рх}9E40+U{х & нарвуц & налагяа & нэршиб & нолиром & ноглйо & н}9E40+U{р}9E40+U{т & налуужну & наряу & налууд & нэдгэд & нэгс}FA40+U{}FA40+U{ & н}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & нинвоз & н}9E40+U{хл}9E40+U{м & нишро & нотгот & нодгихоц & нолихоц & наралгуц & нохроохош & нэлхрэ & надлаалуб & нахуд & нэлрэд & н}9E40+U{др}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{ & нардназ & ногро & нэгрэс & нээгрэс & нахрат & насмарах & налйухнарах & нодогрох & нолоош & нарива & нараахна & надлйаб & нйихсляг & нанагтляг & нэдл}FA40+U{ & наригназ & нэлмэз & нэди & наглуус & нагру & налаагмах & налуирах & налууритах & наавух & нарлйух & нэтвэх & нарйац & нэрич & нэдгиш & надгатва & натва & нодьрог & нижгад & налчйад & нарууз & нэдлээни & наранам & н}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & налтлум & нодлоро & нолгот & нэл}FA40+U{}FA40+U{грэт & надлах & надлуурах & налуух & нйалях & нэл}FA40+U{}FA40+U{рчич & нагля & налуурдаб & нэдлй}FA40+U{г & нэцлэг & нишвад & налуудмилад & нэдгэдэм & налууриман & нолигро & н}9E40+U{дг}9E40+U{с & налгат & нарихру & нэглйих & налуулгуц & нэмиш & наля & налуузларя & налдла & ничвина & нэхр}FA40+U{б & нартуб & нйуг & нинуг & нэлср}FA40+U{д & нйиж & нэлрэн}FA40+U{ & н}9E40+U{дг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & нолгироз & нэрдэм & надлаан & нигро & нихас & н}9E40+U{р}9E40+U{с & ногнос & нйихдрих & ничвац & нэлмэхрэ & нэлчрэ & наглйа & нагтлйа & нйагна & нарагса & наха & натгаб & надууб & надуушаг & нэзлэр}FA40+U{д & н}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & н}9E40+U{см}9E40+U{ & н}9E40+U{гр}9E40+U{м & нартлум & нэрэн & налаат & нахралат & надгатат & нэл}FA40+U{}FA40+U{ш}FA40+U{т & налхут & нацагах & н}9E40+U{длижг}9E40+U{х & нимух & нэрэх & нагсяаб & н}9E40+U{р}9E40+U{нг}9E40+U{}9E40+U{б & нэлйихлодоб & надларйад & нэдмэрээд & нижн}9E40+U{ & н}9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & нолс}1540+U{ & нархмаз & нарихаз & нэбли & наан & нангиднан & надгуун & нйаврас & нэзлэм}FA40+U{}FA40+U{с & надагус & налват & намах & надгарах & нацац & надлахуц & наланаш & нэдйиш & ниря & нарихраб & налтаб & нантвуб & налтаг & нэлэгшиг & нэгшиг & нолжмород & нэдгээн & налйаднас & н}9E40+U{х}9E40+U{с & нарагус & нарлус & налраблйат & надруушат & нагсут & налуулсох & наривух & нарух & налйарац & нарцац & нагтуц & нэрэнэ & налуувя & надгараб & налцуб & налуувад & налжмад & нанмад & нэгр}FA40+U{ & нижр}9E40+U{н}9E40+U{ & надваз & налан & нэлэгр}FA40+U{н & натаас & наашйас & нанаглас & нижл}FA40+U{с & нанус & нэлгижэс & нйихсат & нйогнот & нэдлэрвэт & нарйалу & нардну & нарааху & нарху & нарчу & нонох & нэл}FA40+U{}FA40+U{твэх & нишгаш & нангижаш & наглаш & нанаглуш & налчлйа & надагла & надгамлаб & нэлс}FA40+U{б & нодмог & нишмэг & нэтэг & нэгр}FA40+U{}FA40+U{д & нэд}FA40+U{ & н}9E40+U{глйидн}9E40+U{ & н}9E40+U{рхн}9E40+U{ & нахваз & наруз & нэрми & надаан & налуутрйо & налдус & нэнэгнэс & нацлинат & нангичат & налуунгичат & налагняу & надлуужах & нэнэгн}FA40+U{х & н}9E40+U{дг}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{дг}9E40+U{лт}9E40+U{х & нйихмалях & нйоцмоц & налуихоц & наглйухуц & нэлрэхнэц & нэт}FA40+U{ш & нэц}FA40+U{}FA40+U{дгэ & нэл}FA40+U{}FA40+U{гэ & нэнгэ & нэзлэгрэ & нардла & назаб & налуираб & н}9E40+U{р}9E40+U{бм}9E40+U{б & нэл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & налуулсуд & нэр}FA40+U{ & ниглаз & насутгоз & назларям & нйоцо & нэлрэдн}FA40+U{с & нагрус & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & нараглут & надгуут & нараяут & нишну & налаглуу & нагтах & н}9E40+U{дл}9E40+U{рх}9E40+U{х & наруушох & нэсэх & назлалях & налчйарац & нолйоц & нэл}FA40+U{}FA40+U{жлиш & нэвриш & нартвуш & надуулуш & налуугруш & нардаб & нахлаараб & налираб & н}9E40+U{зл}9E40+U{х}9E40+U{б & норшоголдоб & нилоб & нангижуб & налйагшваг & наслуг & надяуг & нэрдлэг & надлихвад & нэх}FA40+U{ & н}9E40+U{лтр}9E40+U{в}9E40+U{ & н}9E40+U{дл}9E40+U{ср}9E40+U{ & ниш}9E40+U{ & наглааз & нэлйихланаз & нйихсраз & надларууз & нэрэгси & награнам & наржуум & нэллэд}FA40+U{}FA40+U{н & н}FA40+U{}FA40+U{н & нороогон & нижгэн & нэдгэмэн & ноцлоро & налууривас & нэлгэс}FA40+U{с & наршвйат & надсат & ничтмэт & наагу & нарзгу & нилу & натраму & налраацу & налхлах & нэлдн}FA40+U{х & н}9E40+U{дл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & нагривух & нэлгэрэх & налуувуц & н}9E40+U{лр}9E40+U{д}9E40+U{ч & налйагмалаш & нэлжм}FA40+U{}FA40+U{ш & нэрдвэ & нэдвэ & нэлжлээрэ & нарагля & назларя & наглйазря & налгала & налсла & налхла & нардьма & налагсьма & нацлираб & нэглйитл}FA40+U{б & нэгтр}FA40+U{б & наглйатраж & нэлй}FA40+U{г}FA40+U{ & нэмй}FA40+U{ & нардаз & нэх}FA40+U{з & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & нйихсруз & нэмри & налрйан & ноглйино & нолиро & нэдр}FA40+U{с & ноцлилос & ничос & налгануус & наашаат & ниблат & нэлшгэт & навру & налихуу & наршлах & налуушрах & нижг}9E40+U{х & н}9E40+U{рс}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{х}9E40+U{х & нэгсйих & нэнгэлих & нолгирох & нйухуц & нэлрэвэц & нээгниш & нэлшниш & налуунтихууш & нэл}FA40+U{}FA40+U{лвэ & нйавря & нацлава & налуурчва & насагла & налима & нараазна & налуугйаб & надрахаб & налуухйаг & надраацнаг & ноллог & нацхвад & налдлад & н}9E40+U{л}9E40+U{д & насгаж & налдаж & н}9E40+U{гл}9E40+U{ & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{гм}9E40+U{ & н}9E40+U{лгиш}9E40+U{ & ноло}1540+U{ & н}9E40+U{лв}9E40+U{з & нэрй}FA40+U{гничи & наднам & нйахнам & нигшум & налуурйан & н}9E40+U{х}9E40+U{н & налхун & нэлтвэн & налчварас & нэл}FA40+U{}FA40+U{др}FA40+U{с & норос & натлус & налгарус & наагцуус & нэблэс & ноцоот & наранут & наагнут & нэлгэдмэт & натраину & надгичвах & налагдах & налзах & налуунигнах & налхнах & нэнр}FA40+U{}FA40+U{х & нэд}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & н}9E40+U{рв}9E40+U{х & н}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{х & ниш}9E40+U{х & нигроц & надларвуц & налуурвуц & надхвач & нэдгэрич & налуунгижаш & нарихраш & нижлиш & нишгош & нэрээ & налагвя & нанигня & налихаа & налчнима & нарма & налтма & нича & натнаараб & наашууруб & нэлгэлэб & нахнаг & нишниг & нэл}FA40+U{}FA40+U{тлэрэг & налууцхвад & награгууд & нэцхвэд & нэл}FA40+U{}FA40+U{швэд & нэнэгниж & назламууж & нэзле}FA40+U{ & нэхре}FA40+U{ & нэллэз & нэдлижи & налууранам & нарууснам & н}9E40+U{дл}9E40+U{гр}9E40+U{м & налуудлаан & нариман & нодлоцон & нэдгэн & нолино & нйихлап & наднас & нйихрас & норогнолос & нижнос & нэл}FA40+U{}FA40+U{глэс & нэзлэврэс & нэрэс & налуураат & нанагтат & нишат & нээг}FA40+U{т & налуурдот & нодьлот & нодлйохот & надмаглут & нуут & нэлгээт & налуутгу & наху & надрах & нахричах & нэл}FA40+U{}FA40+U{нэгн}FA40+U{х & нилох & нихлох & нолрох & налсацвух & нарагух & нэлч}FA40+U{}FA40+U{сэх & ноглйовроц & нэгнэц & налднач & нйамрач & нигааш & налмаш & налраш & нардуш & нантихууш & нэдгэлэ & нэд}FA40+U{}FA40+U{рэ & нэцнэрэ & нэл}FA40+U{}FA40+U{лжлээ & наглйагна & нарихра & налуиха & налаача & наршгаб & нараб & нэл}FA40+U{}FA40+U{злэтл}FA40+U{б & нагсуб & н}9E40+U{зл}9E40+U{л}9E40+U{г & нйил}9E40+U{г & налйад & налрад & налуурад & нэвр}FA40+U{д & нэлгэр}FA40+U{}FA40+U{ & нэглйичр}FA40+U{ & нэгрэс}FA40+U{ & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ & нэлд}FA40+U{}FA40+U{з & новоз & нйаруз & нэц}FA40+U{}FA40+U{вэз & нэлйихрэли & натлам & н}9E40+U{лчв}9E40+U{р}9E40+U{м & н}9E40+U{гш}9E40+U{м & нээшим & нэл}FA40+U{}FA40+U{дэм & нэзлэтлэм & налмун & налгатун & налйабмян & нолзло & налуучро & налуусвас & надрамас & налчаанас & наршаанас & налуудганас & налуузлатрас & нэгтэс & налмат & назлавтат & нэрдг}FA40+U{т & нозлорот & нэдвэт & ничвэт & нэглйинэт & назлалу & надлагну & нагсру & налричу & наруилах & налинах & налуунгижрах & налууцьрах & надлагтах & нэл}FA40+U{}FA40+U{нгижр}FA40+U{х & нэрхр}FA40+U{х & н}9E40+U{дл}9E40+U{дн}9E40+U{х & налуудлох & наливух & ничух & нантхях & налуунтхях & налрач & нэлгэмич & нэлйихричич & надруухваш & натлаграш & нишвиш & нэдгэдиш & нэдиш & нэтмиш & нэлжниш & нозловош & нэл}FA40+U{}FA40+U{нгэ & нэгэ & нэнгэзэ & нуугля & налгаря & нагтя & налира & нагтуира & налуурагса & нарса & нарита & натралаб & наблаб & нэхр}FA40+U{}FA40+U{шиб & налуурсволоб & нооб & нахляб & нанагнаг & нэглйижлиг & ноглйозог & нохромог & нйадлуг & нархинуг & нартуг & назлабляг & налраваад & натйад & надгалчйад & нйихср}FA40+U{д & нартгуд & надгадууд & нэрхвэд & нэрэблэд & нижмэд & награж & нэнгиж & н}9E40+U{дв}9E40+U{ & н}9E40+U{лр}9E40+U{в}9E40+U{ & налуулйаз & нагназ & нихаз & налуужгироз & нэлгэрэз & нэлшээди & н}9E40+U{лр}9E40+U{м & нйитлэм & нэлднэм & нйихсэхэм & нйисвэн & нодйогло & нйогно & ното & нйодооп & налжас & нанмас & наруутгос & нодгоснос & нацларус & нэлжэс & нэнгижрэс & нараат & надгиват & надлатат & нихат & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & нолйохродот & нолросмоот & надлалут & нэлэт & нэзлэгэнээт & налрагтйу & наглйалу & надгару & нагтсу & налйахуу & налуучвах & назах & нархйах & налгалах & насьнах & нацуирах & наритах & нэдлэнр}FA40+U{}FA40+U{х & н}9E40+U{лчв}9E40+U{х & н}9E40+U{лг}9E40+U{л}9E40+U{х & нолйомрох & нижлух & нацух & ничхмэх & норхвоц & ничхвоц & налууралгуц & нэлгэцэц & нэхмич & нэнгичмич & нэдлэнвиш & нэгтгиш & нэлдиш & нээглиш & нэршмиш & нэгриш & нэлчгэхриш & налагруш & нэрхвэ & наря & надлала & надгадла & наажла & налаила & нйацла & налихна & надларихра & нуюа & налзаб & наглйараб & нйазраб & нэрэгд}FA40+U{б & ничд}FA40+U{б & нолтгоб & надлацаалуб & нэдлэб & ничлэб & нагласяб & налрадаг & нэгтэцй}FA40+U{г & нанйиг & нйадуг & нараад & надчвад & нэлж}FA40+U{}FA40+U{д & нэдлйид & ноглотвод & нарйугуд & нацаалуд & нэцй}FA40+U{груд & налруд & нэлсвэд & н}9E40+U{}9E40+U{ре & нэзлэвриж & нэлээшиж & нээтг}FA40+U{ & нэдлэх}FA40+U{ & нэл}FA40+U{}FA40+U{зл}9E40+U{м}9E40+U{ & н}9E40+U{зл}9E40+U{дн}9E40+U{ & нэл}FA40+U{}FA40+U{рхн}9E40+U{ & н}9E40+U{тр}9E40+U{ & налууригназ & надгараз & надгарихаз & нэлхр}FA40+U{з & нацаагуз & нааглуз & нэхр}FA40+U{}FA40+U{вэз & нэгтли & налжаам & нйасрам & нйичним & назлирум & нэрлэм & нэзлэхэм & назлиман & нолтон & ничвэн & нороого & нишго & ноошйо & налаглас & назлаврас & нэгтй}FA40+U{с & нэлгэр}FA40+U{с & нацладагус & наллус & налууржнус & налуурагтйат & нэг}FA40+U{т & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & нодголимот & нолимот & налсут & нэдлэцмэт & нэсэт & натну & налуугру & налаиру & натьру & наруулах & налмарах & надгяах & нэл}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & нолгодвох & нонгижрох & нйичрох & нацлаавух & налшаац & налихац & налуурцац & н}9E40+U{мл}9E40+U{ц & нйихсичоц & нэтрэхнэц & нэлрээц & налуурагнач & налууцач & нэл}FA40+U{}FA40+U{лгич & нэдлэцхич & ничич & надуулуч & надрааш & наливаш & наршгаш & налаагтлаш & надмаш & надхраш & надлахаш & нэлгэл}FA40+U{ш & нэнгижиш & нэгтйиш & нэс}FA40+U{}FA40+U{риш & нолрош & надланаглуш & нэдлэ & нэлгэлэ & нэлгэзмэ & нэцэ & нээ & нардя & налзня & налгацня & нйазря & налшаа & нарва & нанга & нагда & наллижа & налгарма & налигна & надгичра & надяа & надляа & нартгаб & нанмадраб & налчвираб & натраб & нишг}FA40+U{б & нэдгэлйэв}FA40+U{}FA40+U{б & н}9E40+U{лг}9E40+U{б & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{бм}9E40+U{б & н}9E40+U{глйих}9E40+U{б & нооглоб & нодгооб & налразуб & налиглуб & налигруб & нйазруб & налладууб & наглацуб & нэлрээчлэб & нэлхэб & нарснаг & налууграг & нотйордог & нйихдог & нйосног & наглйадуг & наглуг & налгинуг & нээг & нагтаад & налсвад & нацлагад & надгарйад & налуурйад & нангасйад & нэнэгн}FA40+U{д & нолиглод & нигрод & носонтод & нолчонтод & наднаруд & нагтруд & надлалууд & нэл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{}FA40+U{ & нэлр}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & нэцлэз}FA40+U{ & нэдлй}FA40+U{ & нишмэн}FA40+U{ & н}9E40+U{лд}9E40+U{}9E40+U{ & ниж}9E40+U{гр}9E40+U{ & нйихслйаз & нарлаз & наназ & нэлг}FA40+U{з & нэрд}FA40+U{з & н}9E40+U{нг}9E40+U{з & н}9E40+U{р}9E40+U{з & нолчоз & нэслижи & нээгли & нэл}FA40+U{}FA40+U{рли & надлалйам & надгатрам & нацам & н}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м & нэзлишим & налуузлирум & надрахум & наригшум & нэцлэдэм & нэл}FA40+U{}FA40+U{злэтлэм & нйасван & нэгл}FA40+U{}FA40+U{н & нолгомрйон & носрйон & нардун & нэлрэн & нйово & ничтго & ничйо & нишгомо & ноглйогно & налуугро & налуунгижрап & нахрйас & налуузлаврас & нинрас & наглйатрас & нэлчгэв}FA40+U{с & нэдлижл}FA40+U{с & нэлс}FA40+U{с & нэл}FA40+U{}FA40+U{гр}9E40+U{с & нэл}FA40+U{}FA40+U{рйис & н}1540+U{ос & ниблос & нодгилос & нилос & нодснос & наливус & налмус & нэзлэвэс & нэгэс & нэлэс & нэлйигрэс & налууршвйат & налууцлинат & налуинат & нагличрат & надласат & налуудласат & назлагтат & налтат & нартат & налришат & нэтр}FA40+U{}FA40+U{т & нэцлэхл}FA40+U{т & нэхр}FA40+U{т & н}9E40+U{гсг}9E40+U{т & н}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{т & нолйоглот & нолгоцрогнот & нивруут & нэнгэт & нэлч}FA40+U{}FA40+U{нэт & нэл}FA40+U{}FA40+U{рхнэт & нэлрэвсэт & нэгтэт & налгу & насагналу & нартну & надмару & нишмару & налуигуу & наржуу & наагцуу & налууху & налуужах & нармах & нагтатмах & нихмах & наранах & насах & нижуутах & нэл}FA40+U{х & нэглээл}FA40+U{х & нэрдн}FA40+U{х & нэлжмэс}FA40+U{х & н}9E40+U{лл}9E40+U{х & н}9E40+U{лсл}9E40+U{х & н}9E40+U{рйидн}9E40+U{х & н}9E40+U{вр}9E40+U{х & нэл}FA40+U{}FA40+U{лт}9E40+U{х & ногсрох & нотйохрох & надгаавух & налуудларух & нээгцэтвэх & нэдлэрэх & нараагац & нолцгоц & нарихруц & нэзлэлэц & наагнач & нархйич & нйилич & нэрэнич & налйагдмаш & надгахаш & нэгтэниш & нэл}FA40+U{}FA40+U{риш & норшгош & набмуш & нануш & нууш & нээшвэ & нэрй}FA40+U{гзэ & нэблэ & нэллээмэ & нэнэ & нэзлэмрэ & нэлээрэ & нараагя & нарйя & надгаря
FREQ: 21963
FREQALL: 27533
RANG: 8
QWORDF: <алдан>315 & <татан>298 & <гарган>286 & <харан>284 & <ядан>254 & <гайхан>252 & <ширтэн>242 & <хүлээн>188 & <дагуулан>177 & <баярлан>175 & <инээмсэглэн>174 & <босон>158 & <санан>154 & <тэврэн>151 & <үсрэн>142 & <сонирхон>138 & <ирэн>136 & <цочин>136 & <угтан>130 & <даран>129 & <хашгиран>127 & <зэрэгцэн>126 & <ажиглан>124 & <үзэн>122 & <шүүрэн>120 & <ойртон>117 & <мэдэн>109 & <дайран>107 & <чиглэн>95 & <хөтлөн>92 & <давхин>89 & <суун>85 & <дуудан>79 & <гялалзан>77 & <уйлан>77 & <түшин>75 & <оруулан>73 & <сунган>73 & <буулган>72 & <ээлжлэн>71 & <дарагдан>70 & <хөдлөн>70 & <инээн>69 & <тулан>69 & <гөлрөн>68 & <эргэцүүлэн>66 & <бахдан>62 & <таслан>62 & <нэмэн>59 & <хайрлан>59 & <орхин>58 & <шивнэн>58 & <нээн>57 & <зохион>56 & <дурсан>55 & <зогсон>55 & <түрүүлэн>55 & <хөөн>55 & <сөхрөн>54 & <дохин>53 & <өгүүлэн>53 & <зангидан>53 & <уруудан>53 & <даван>52 & <тасран>52 & <цохин>52 & <баясан>51 & <хөдөлгөн>51 & <шуугилдан>51 & <анин>50 & <зайлан>50 & <санагдан>49 & <татуулан>49 & <үүрэн>48 & <нисэн>48 & <харван>48 & <эргэлдэн>48 & <унан>47 & <амьсгаадан>46 & <чагнан>46 & <бодогдон>45 & <сонсон>45 & <танин>45 & <хүрэлцэн>45 & <хөөрөн>45 & <худалдан>45 & <шахан>45 & <эрэн>45 & <мордон>44 & <сэгсрэн>44 & <тодрон>44 & <чичрэн>43 & <атган>42 & <завилан>42 & <магтан>42 & <авчран>41 & <аялан>41 & <өндийн>41 & <тоолон>41 & <тэмцэн>41 & <ярилцан>41 & <босгон>40 & <жигшин>40 & <сугалан>40 & <тойруулан>40 & <харлан>40 & <холбон>40 & <эзлэн>40 & <бахархан>39 & <итгэн>39 & <ороон>39 & <шуугин>39 & <аваачин>38 & <гялалзуулан>38 & <хамтран>38 & <өгөн>37 & <нэхэн>37 & <бухимдан>36 & <довтлон>36 & <дуугаран>36 & <тусан>36 & <харайн>36 & <шивэгнэн>36 & <амтархан>35 & <буруулан>35 & <цавчлан>35 & <дэлгэн>34 & <задлан>34 & <холдон>34 & <бараадан>33 & <үглэн>33 & <жирэлзэн>32 & <аргадан>31 & <түлхэн>31 & <уулзан>31 & <хэлэлцэн>31 & <ширэн>31 & <эмээн>31 & <асуун>30 & <залган>30 & <зөрүүлэн>30 & <зорин>30 & <зугтан>30 & <эгцлэн>30 & <бэлтгэн>29 & <догдлон>29 & <нэвтрэн>29 & <хавчин>29 & <энхрийлэн>29 & <эсэргүүцэн>29 & <буцан>28 & <зүтгэн>28 & <зориулан>28 & <уралдан>28 & <харуулан>28 & <холилдон>28 & <шавхан>28 & <шурган>28 & <алмайран>27 & <баригдан>27 & <үжин>27 & <үзэгдэн>27 & <өрөвдөн>27 & <залбиран>27 & <зүлгэн>27 & <зэрэгцүүлэн>27 & <найган>27 & <тэмүүлэн>27 & <тэмтрэн>27 & <хавиран>27 & <хандан>27 & <хашгиралдан>27 & <хаялан>27 & <эргэлдүүлэн>27 & <яван>27 & <бачимдан>26 & <гэрэлтэн>26 & <даллан>26 & <дүүлэн>26 & <дөхөн>26 & <нөмрөн>26 & <огтлон>26 & <олзуурхан>26 & <түрэн>26 & <халин>26 & <хөхрөн>26 & <цувран>26 & <аягалан>25 & <бишрэн>25 & <морилон>25 & <ойлгон>25 & <төрөн>25 & <унжуулан>25 & <уяран>25 & <дуулан>24 & <дэгдэн>24 & <үүсгэн>24 & <өнгөрөн>24 & <зовнин>24 & <мөлхөн>24 & <оршин>24 & <тогтон>24 & <цохигдон>24 & <цохилон>24 & <цугларан>24 & <шохоорхон>24 & <эрхлэн>24 & <булаалдан>23 & <духан>23 & <дэрлэн>23 & <өхөөрдөн>23 & <зандран>23 & <оргон>23 & <сэргэн>23 & <сэргээн>23 & <тархан>23 & <харамсан>23 & <харанхуйлан>23 & <хоргодон>23 & <шоолон>23 & <авиран>22 & <анхааран>22 & <байлдан>22 & <гялсхийн>22 & <гялтганан>22 & <үлдэн>22 & <зангиран>22 & <зэмлэн>22 & <идэн>22 & <суулган>22 & <урган>22 & <хамгаалан>22 & <хариулан>22 & <хатируулан>22 & <хуваан>22 & <хуйлран>22 & <хэвтэн>22 & <цайран>22 & <чирэн>22 & <шигдэн>22 & <автагдан>21 & <автан>21 & <горьдон>21 & <дагжин>21 & <дайчлан>21 & <зууран>21 & <инээлдэн>21 & <манаран>21 & <мөрөөдөн>21 & <мултлан>21 & <оролдон>21 & <тоглон>21 & <тэргүүлэн>21 & <халдан>21 & <харуулдан>21 & <хуулан>21 & <хялайн>21 & <чичрүүлэн>21 & <ялган>21 & <бадруулан>20 & <гүйлдэн>20 & <гэлцэн>20 & <давшин>20 & <далимдуулан>20 & <мэдэгдэн>20 & <намируулан>20 & <оргилон>20 & <сөгдөн>20 & <таглан>20 & <урхиран>20 & <хийлгэн>20 & <цуглуулан>20 & <шимэн>20 & <ялан>20 & <яралзуулан>20 & <алдлан>19 & <анивчин>19 & <бүрхэн>19 & <бутран>19 & <гуйн>19 & <гунин>19 & <дүрслэн>19 & <жийн>19 & <үнэрлэн>19 & <өөрчлөгдөн>19 & <зориглон>19 & <мэдрэн>19 & <наалдан>19 & <оргин>19 & <сахин>19 & <сөрөн>19 & <сонгон>19 & <хирдхийн>19 & <цавчин>19 & <эрхэмлэн>19 & <эрчлэн>19 & <айлган>18 & <айлтган>18 & <ангайн>18 & <асгаран>18 & <ахан>18 & <багтан>18 & <буудан>18 & <гашуудан>18 & <дүрэлзэн>18 & <өөрчлөн>18 & <өмсөн>18 & <мөргөн>18 & <мултран>18 & <нэрэн>18 & <таалан>18 & <талархан>18 & <татагдан>18 & <түшүүлэн>18 & <тухлан>18 & <хагацан>18 & <хөгжилдөн>18 & <хумин>18 & <хэрэн>18 & <баясган>17 & <бөөгнөрөн>17 & <бодолхийлэн>17 & <дайралдан>17 & <дээрэмдэн>17 & <өнжин>17 & <өршөөн>17 & <ёслон>17 & <замхран>17 & <захиран>17 & <илбэн>17 & <наан>17 & <нандигнан>17 & <нуугдан>17 & <сарвайн>17 & <сүүмэлзэн>17 & <сугадан>17 & <тавлан>17 & <хаман>17 & <харагдан>17 & <цацан>17 & <цухалдан>17 & <шаналан>17 & <шийдэн>17 & <ярин>17 & <бархиран>16 & <батлан>16 & <бувтнан>16 & <гатлан>16 & <гишгэлэн>16 & <гишгэн>16 & <доромжлон>16 & <нээгдэн>16 & <сандайлан>16 & <сөхөн>16 & <сугаран>16 & <сулран>16 & <тайлбарлан>16 & <ташуурдан>16 & <тусган>16 & <хослуулан>16 & <хувиран>16 & <хуран>16 & <царайлан>16 & <цацран>16 & <цутган>16 & <энэрэн>16 & <явуулан>16 & <барагдан>15 & <буцлан>15 & <давуулан>15 & <дамжлан>15 & <дамнан>15 & <үргэн>15 & <өнөржин>15 & <завдан>15 & <налан>15 & <нүргэлэн>15 & <саатан>15 & <сайшаан>15 & <салганан>15 & <сүлжин>15 & <сунан>15 & <сэжиглэн>15 & <тасхийн>15 & <тонгойн>15 & <тэврэлдэн>15 & <улайран>15 & <ундран>15 & <ухааран>15 & <ухран>15 & <учран>15 & <хонон>15 & <хэвтүүлэн>15 & <шагшин>15 & <шажигнан>15 & <шалган>15 & <шулганан>15 & <айлчлан>14 & <алгадан>14 & <балмагдан>14 & <бүслэн>14 & <гомдон>14 & <гэмшин>14 & <гэтэн>14 & <дүүргэн>14 & <үдэн>14 & <өндийлгөн>14 & <өнхрөн>14 & <завхан>14 & <зуран>14 & <имрэн>14 & <наадан>14 & <ойртуулан>14 & <судлан>14 & <сэнгэнэн>14 & <танилцан>14 & <тачигнан>14 & <тачигнуулан>14 & <уянгалан>14 & <хажуулдан>14 & <хүнгэнэн>14 & <хөөгдөн>14 & <хөтлөгдөн>14 & <хяламхийн>14 & <цомцойн>14 & <цохиулан>14 & <цухуйлган>14 & <цэнхэрлэн>14 & <шүтэн>14 & <эгдүүцэн>14 & <эгүүлэн>14 & <эгнэн>14 & <эргэлзэн>14 & <алдран>13 & <базан>13 & <бариулан>13 & <бөмбөрөн>13 & <гийгүүлэн>13 & <дуслуулан>13 & <үрэн>13 & <залгин>13 & <зогтусан>13 & <мяралзан>13 & <оцойн>13 & <сүндэрлэн>13 & <сурган>13 & <төсөөлөн>13 & <тулгаран>13 & <туугдан>13 & <туяаран>13 & <уншин>13 & <уулгалан>13 & <хатган>13 & <хөхрөлдөн>13 & <хошууран>13 & <хэсэн>13 & <хялалзан>13 & <царайчлан>13 & <цойлон>13 & <шилжүүлэн>13 & <ширвэн>13 & <шувтран>13 & <шулуудан>13 & <шургуулан>13 & <бадран>12 & <бараалхан>12 & <барилан>12 & <бөхөлзөн>12 & <бодлогошрон>12 & <болин>12 & <бужигнан>12 & <гавшгайлан>12 & <гулсан>12 & <гуядан>12 & <гэлдрэн>12 & <давхилдан>12 & <үхэн>12 & <өвөртлөн>12 & <өрсөлдөн>12 & <өшин>12 & <заалган>12 & <заналхийлэн>12 & <зарсхийн>12 & <зууралдан>12 & <исгэрэн>12 & <манарган>12 & <муужран>12 & <нүүдэллэн>12 & <нүүн>12 & <ногоорон>12 & <нэгжин>12 & <нэмэгдэн>12 & <оролцон>12 & <савируулан>12 & <сүсэглэн>12 & <тайвшран>12 & <тасдан>12 & <тэмтчин>12 & <угаан>12 & <угзран>12 & <улин>12 & <умартан>12 & <уцаарлан>12 & <халхлан>12 & <хүндлэн>12 & <хөөцөлдөн>12 & <хувирган>12 & <хэрэглэн>12 & <цувуулан>12 & <чөдөрлөн>12 & <шаламгайлан>12 & <шүүмжлэн>12 & <эвдрэн>12 & <эвдэн>12 & <эрээлжлэн>12 & <ялгаран>12 & <яралзан>12 & <ярзайлган>12 & <алаглан>11 & <алслан>11 & <алхлан>11 & <амьдран>11 & <амьсгалан>11 & <барилцан>11 & <бүлтийлгэн>11 & <бүртгэн>11 & <жартайлган>11 & <үгүйлэн>11 & <үймэн>11 & <задран>11 & <зүхэн>11 & <зөвшөөрөн>11 & <зурсхийн>11 & <ирмэн>11 & <найрлан>11 & <онийлгон>11 & <орилон>11 & <сүрдэн>11 & <солилцон>11 & <сочин>11 & <суунаглан>11 & <таашаан>11 & <талбин>11 & <тэгшлэн>11 & <урван>11 & <уухилан>11 & <халшран>11 & <харшуулан>11 & <хөгжин>11 & <хөөсрөн>11 & <хөхөн>11 & <хийсгэн>11 & <хилэгнэн>11 & <хориглон>11 & <цухуйн>11 & <цэвэрлэн>11 & <шингээн>11 & <шиншлэн>11 & <шуухитнуулан>11 & <эвлүүлэн>11 & <ярвайн>11 & <авалцан>10 & <авчруулан>10 & <алгасан>10 & <амилан>10 & <анзааран>10 & <байгуулан>10 & <бахардан>10 & <гайхуулан>10 & <ганцаардан>10 & <голлон>10 & <давхцан>10 & <далдлан>10 & <дөлөн>10 & <жагсан>10 & <жадлан>10 & <өлгөн>10 & <өмгөөлөн>10 & <өшиглөн>10 & <ёолон>10 & <зөвлөн>10 & <ичингүйрэн>10 & <мандан>10 & <манхайн>10 & <мушгин>10 & <найруулан>10 & <нөхөн>10 & <нухлан>10 & <нэвтлэн>10 & <саравчлан>10 & <сүрдүүлэн>10 & <сорон>10 & <султан>10 & <сураглан>10 & <сууцгаан>10 & <сэлбэн>10 & <тооцон>10 & <тунаран>10 & <тунгаан>10 & <тэмдэглэн>10 & <униартан>10 & <хавчигдан>10 & <хадгалан>10 & <хазлан>10 & <хангинуулан>10 & <ханхлан>10 & <хүүрнэн>10 & <хүзүүдэн>10 & <хөврөн>10 & <хөнгөрөн>10 & <хөшин>10 & <цоргин>10 & <цувралдан>10 & <цувруулан>10 & <чавхдан>10 & <чирэгдэн>10 & <шажигнуулан>10 & <шархиран>10 & <шилжин>10 & <шогшин>10 & <ээрэн>10 & <явгалан>10 & <янгинан>10 & <аахилан>9 & <аминчлан>9 & <амран>9 & <амтлан>9 & <ачин>9 & <бараантан>9 & <буруушаан>9 & <бэлэглэн>9 & <ганхан>9 & <гиншин>9 & <гэрэлтүүлэн>9 & <давхцуулан>9 & <дуугарган>9 & <дэвхцэн>9 & <дэвшүүлэн>9 & <жингэнэн>9 & <жуумалзан>9 & <үелзэн>9 & <үерхэн>9 & <зэллэн>9 & <ижилдэн>9 & <манаруулан>9 & <мансууран>9 & <мөргөлдөн>9 & <наалдуулан>9 & <намиран>9 & <ноцолдон>9 & <нэгдэн>9 & <онилон>9 & <палхийн>9 & <сандан>9 & <сархийн>9 & <солонгорон>9 & <сонжин>9 & <сэлгүүлэн>9 & <сэрвэлзэн>9 & <сэрэн>9 & <тааруулан>9 & <татганан>9 & <ташин>9 & <түгээн>9 & <тодруулан>9 & <тольдон>9 & <тохойлдон>9 & <тулгамдан>9 & <туун>9 & <тээглэн>9 & <угтуулан>9 & <ухан>9 & <хардан>9 & <хачирхан>9 & <хүнгэнүүлэн>9 & <холин>9 & <холхин>9 & <хорлон>9 & <хувцаслан>9 & <хугаран>9 & <хэсүүчлэн>9 & <цорвойлгон>9 & <цэнгэн>9 & <чандлан>9 & <чармайн>9 & <шаагин>9 & <шамлан>9 & <шарлан>9 & <шудран>9 & <шуухитнан>9 & <элэгдэн>9 & <эрүүдэн>9 & <эрэнцэн>9 & <ээлжлүүлэн>9 & <ангайлган>8 & <архиран>8 & <ахиулан>8 & <ачаалан>8 & <багшран>8 & <баран>8 & <бүлтэлзүүлэн>8 & <бусган>8 & <гөлөлзөн>8 & <гөлийн>8 & <дайлан>8 & <дарлан>8 & <даруулан>8 & <дүрвэн>8 & <үүрэглэн>8 & <үрчийлгэн>8 & <үсэргэн>8 & <өмөөрөн>8 & <зүүдлэн>8 & <зовон>8 & <зурайн>8 & <зэвүүцэн>8 & <илэрхийлэн>8 & <малтан>8 & <мөрөвчлөн>8 & <мөшгөн>8 & <мишээн>8 & <мэдүүлэн>8 & <мэлтэлзэн>8 & <нумлан>8 & <нутаглан>8 & <нямбайлан>8 & <олзлон>8 & <орчуулан>8 & <савсуулан>8 & <самардан>8 & <санаачлан>8 & <санаашран>8 & <санагдуулан>8 & <сарталзуулан>8 & <сэтгэн>8 & <тамлан>8 & <татвалзан>8 & <түгдрэн>8 & <торолзон>8 & <тэвдэн>8 & <тэвчин>8 & <тэнийлгэн>8 & <улалзан>8 & <унгалдан>8 & <урсган>8 & <учирлан>8 & <халиуран>8 & <ханилан>8 & <харжигнуулан>8 & <харьцуулан>8 & <хатгалдан>8 & <хүржигнүүлэн>8 & <хүрхрэн>8 & <хөндөлдөн>8 & <холдуулан>8 & <хувилан>8 & <хучин>8 & <хяхтнан>8 & <хяхтнуулан>8 & <чарлан>8 & <чимэглэн>8 & <чичирхийлэн>8 & <шавхуурдан>8 & <шаргалтан>8 & <шившин>8 & <шидэгдэн>8 & <шидэн>8 & <шимтэн>8 & <шинжлэн>8 & <шоволзон>8 & <эгнүүлэн>8 & <эгэн>8 & <эзэгнэн>8 & <ялгуун>8 & <яраглан>8 & <ятган>8 & <арилан>7 & <ариутган>7 & <асгаруулан>7 & <асран>7 & <атиран>7 & <балартан>7 & <балбан>7 & <бишүүрхэн>7 & <боловсруулан>7 & <боон>7 & <бялхан>7 & <ганганан>7 & <гилжийлгэн>7 & <гозойлгон>7 & <гоморхон>7 & <гулдайн>7 & <гунихран>7 & <гутран>7 & <гялбалзан>7 & <дааварлан>7 & <дайтан>7 & <дайчлагдан>7 & <дүрсхийн>7 & <дугтран>7 & <дуудагдан>7 & <дэвхрэн>7 & <дэлбэрэн>7 & <дэмжин>7 & <жарган>7 & <жигнэн>7 & <өвдөн>7 & <өвөрлөн>7 & <зайлуулан>7 & <занган>7 & <захин>7 & <зоригжуулан>7 & <зэрэглэн>7 & <идээшлэн>7 & <мөрлөн>7 & <мэлтийн>7 & <мэндлэн>7 & <мэхэсхийн>7 & <нэвсийн>7 & <олгойдон>7 & <онгойн>7 & <отон>7 & <поодойн>7 & <сажлан>7 & <самнан>7 & <согтууран>7 & <сонсогдон>7 & <суралцан>7 & <сэжлэн>7 & <сэржигнэн>7 & <тааран>7 & <тавигдан>7 & <таталдан>7 & <тахин>7 & <төрүүлэн>7 & <тодорхойлон>7 & <тоомсорлон>7 & <тулалдан>7 & <тэлэн>7 & <тээнэгэлзэн>7 & <уйтгарлан>7 & <улайлган>7 & <урагдан>7 & <устган>7 & <уухайлан>7 & <хавчуулан>7 & <хазан>7 & <хайхран>7 & <халаглан>7 & <ханьсан>7 & <хариуцан>7 & <хатиран>7 & <хүүрнэлдэн>7 & <хөвчлөн>7 & <хөлөглөн>7 & <хормойлон>7 & <хулжин>7 & <хуцан>7 & <хэмхчин>7 & <цовхрон>7 & <цовхчин>7 & <цугларуулан>7 & <цэцэглэн>7 & <чимхэн>7 & <чимчигнэн>7 & <шивнэлдэн>7 & <шигтгэн>7 & <шидлэн>7 & <шилгээн>7 & <шимшрэн>7 & <ширгэн>7 & <ширхэгчлэн>7 & <шургалан>7 & <эвхрэн>7 & <яран>7 & <алалдан>6 & <алдагдан>6 & <алжаан>6 & <алиалан>6 & <алцайн>6 & <анхилан>6 & <архиралдан>6 & <аюун>6 & <базлан>6 & <барайлган>6 & <барзайн>6 & <бүдгэрэн>6 & <бүдчин>6 & <богтлон>6 & <булаацалдан>6 & <бэлдэн>6 & <бэлчин>6 & <бясалган>6 & <гадарлан>6 & <гүйцэтгэн>6 & <гийнан>6 & <гудайн>6 & <дааран>6 & <давчдан>6 & <дүүжлэн>6 & <дийлдэн>6 & <довтолгон>6 & <дугуйран>6 & <дулаацан>6 & <дургүйцэн>6 & <дурлан>6 & <дэвслэн>6 & <ерөөн>6 & <жирвэлзэн>6 & <жишээлэн>6 & <үгтээн>6 & <үхэлдэн>6 & <өмөлзүүлэн>6 & <өндөлзөн>6 & <өнхрүүлэн>6 & <өртөн>6 & <зангируулан>6 & <зарагдан>6 & <захирагдан>6 & <зүрхлэн>6 & <зугаацан>6 & <зулгаан>6 & <зэвүүрхэн>6 & <илтгэн>6 & <маажлан>6 & <марсайн>6 & <минчийн>6 & <мурилзан>6 & <мэлрэн>6 & <мэхэлзэн>6 & <намилзан>6 & <нотлон>6 & <нэвчин>6 & <огоорон>6 & <огшин>6 & <ойшоон>6 & <салгалан>6 & <сарвалзан>6 & <сүйтгэн>6 & <сүрэглэн>6 & <сугадалцан>6 & <суллан>6 & <сунжруулан>6 & <тайтгаруулан>6 & <түгэн>6 & <төлөөлөн>6 & <томилогдон>6 & <томилон>6 & <туслан>6 & <тэмцэлдэн>6 & <тэсэн>6 & <унтан>6 & <ургуулан>6 & <уриалан>6 & <урьтан>6 & <халууран>6 & <харамлан>6 & <хаягдан>6 & <хөхүүлэн>6 & <ховдоглон>6 & <хоржигнон>6 & <хорчийн>6 & <хуваалцан>6 & <цаашлан>6 & <цахилан>6 & <цацруулан>6 & <цөлмөн>6 & <цочисхийн>6 & <цэнхэртэн>6 & <цээрлэн>6 & <чангаруулан>6 & <чацуулан>6 & <чиглүүлэн>6 & <чихцэлдэн>6 & <чичин>6 & <чулуудан>6 & <шаардан>6 & <шавилан>6 & <шагшран>6 & <шалтгаалан>6 & <шамдан>6 & <шархдан>6 & <шахалдан>6 & <шүлэглэн>6 & <шижигнэн>6 & <шийтгэн>6 & <ширүүсэн>6 & <шорлон>6 & <шулганалдан>6 & <элдэн>6 & <элэглэн>6 & <эмзэглэн>6 & <эцэн>6 & <ээн>6 & <ядран>6 & <янзлан>6 & <янцаглан>6 & <ярзайн>6 & <аашлан>5 & <авран>5 & <агнан>5 & <адган>5 & <ажиллан>5 & <амраглан>5 & <ангилан>5 & <арчигдан>5 & <аядан>5 & <аялдан>5 & <багтран>5 & <бардамнан>5 & <баривчлан>5 & <бартан>5 & <бүгшин>5 & <бүүвэйлэгдэн>5 & <бөглөн>5 & <бөмбөрүүлэн>5 & <бөхийлгөн>5 & <болгоон>5 & <боогдон>5 & <бузарлан>5 & <булгилан>5 & <бургилан>5 & <бурзайн>5 & <буудаллан>5 & <буцалган>5 & <бэлчээрлэн>5 & <бэхлэн>5 & <гансран>5 & <гаргуулан>5 & <годройтон>5 & <годхийн>5 & <гонсойн>5 & <гудайлган>5 & <гулган>5 & <гуниглан>5 & <гээн>5 & <даатган>5 & <давслан>5 & <дагалцан>5 & <дайрагдан>5 & <дайруулан>5 & <дайсагнан>5 & <дүнгэнэн>5 & <долгилон>5 & <доргин>5 & <дотносон>5 & <дотночлон>5 & <дурандан>5 & <дуртган>5 & <дуулалдан>5 & <үүрүүлэн>5 & <үзүүрлэн>5 & <үзэлцэн>5 & <үйлдэн>5 & <үнэмшин>5 & <өөдлөн>5 & <өргөжин>5 & <зайлсхийн>5 & <залран>5 & <занан>5 & <зүглэн>5 & <зүдрэн>5 & <зөгнөн>5 & <зөрөн>5 & <зочлон>5 & <ижилсэн>5 & <илгээн>5 & <илрүүлэн>5 & <майлалдан>5 & <мартагдан>5 & <мацан>5 & <мөөрөн>5 & <мишилзэн>5 & <мурилзуулан>5 & <мухардан>5 & <мушгиран>5 & <мэдэлцэн>5 & <мэлтэлзүүлэн>5 & <навсайн>5 & <нүүлгэн>5 & <нойрмоглон>5 & <нойрсон>5 & <нудран>5 & <нэрлэн>5 & <овойн>5 & <огтчин>5 & <ойчин>5 & <омогшин>5 & <онгойлгон>5 & <оргуулан>5 & <паржигнуулан>5 & <сайрхан>5 & <сарвалзуулан>5 & <сарнин>5 & <сартайлган>5 & <сүвэгчлэн>5 & <сүлжилдэн>5 & <сүслэн>5 & <сөргүүлэн>5 & <сийрүүлэн>5 & <соён>5 & <солбин>5 & <солигдон>5 & <солин>5 & <сонсдон>5 & <сувилан>5 & <сумлан>5 & <сэвэлзэн>5 & <сэгэн>5 & <сэлэн>5 & <сэргийлэн>5 & <тайвшруулан>5 & <танилцуулан>5 & <таниулан>5 & <тарчилган>5 & <тасалдан>5 & <тасалдуулан>5 & <татгалзан>5 & <татлан>5 & <татран>5 & <таширлан>5 & <түүртэн>5 & <түлхэлцэн>5 & <түрхэн>5 & <төгсгөн>5 & <төөнөн>5 & <толгойлон>5 & <тонгорцоглон>5 & <туурвин>5 & <тэгнэн>5 & <тэнүүчлэн>5 & <тэнхрүүлэн>5 & <тэсвэрлэн>5 & <тэтгэн>5 & <углан>5 & <улангасан>5 & <унтран>5 & <урамдан>5 & <урамшин>5 & <уугиулан>5 & <уужран>5 & <ууцгаан>5 & <ухуулан>5 & <хажуулан>5 & <хамран>5 & <хамтатган>5 & <хамхин>5 & <ханаран>5 & <хасан>5 & <хатуужин>5 & <хүлэн>5 & <хүлээлгэн>5 & <хүндрэн>5 & <хүсэмжлэн>5 & <хөллөн>5 & <хөлслөн>5 & <хөндийрөн>5 & <хөрвөн>5 & <хөтлүүлэн>5 & <хорсгон>5 & <хорхойтон>5 & <хуваагдан>5 & <хуралдуулан>5 & <хэвтэцгээн>5 & <хэрэлдэн>5 & <цагааран>5 & <цогцлон>5 & <цурхиран>5 & <цэлэлзэн>5 & <чангаан>5 & <чийхран>5 & <чилийн>5 & <чинэрэн>5 & <шамдгайлан>5 & <шахагдан>5 & <шинэтгэн>5 & <ширүүлэн>5 & <шогшрон>5 & <шумбан>5 & <шунан>5 & <шуун>5 & <эвшээн>5 & <эзгүйрэн>5 & <элбэн>5 & <эмээллэн>5 & <энэн>5 & <эрмэлзэн>5 & <эрээлэн>5 & <ягааран>5 & <яйран>5 & <ярагдан>5
GRAMFORM: CVB.MOD
LEXEMA: [алдах] & [татах] & [гаргах] & [харах] & [ядах] & [гайхах] & [ширтэх] & [хүлээх] & [дагуулах] & [баярлах] & [инээмсэглэх] & [босох] & [санах] & [тэврэх] & [үсрэх] & [сонирхох] & [ирэх] & [цочих] & [угтах] & [дарах] & [**хашгирах] & [зэрэгцэх] & [ажиглах] & [үзэх] & [шүүрэх] & [ойртох] & [мэдэх] & [дайрах] & [чиглэх] & [хөтлөх] & [давхих] & [суух] & [дуудах] & [гялалзах] & [уйлах] & [түших] & [оруулах] & [сунгах] & [буулгах] & [ээлжлэх] & [дарагдах] & [хөдлөх] & [инээх] & [тулах] & [гөлрөх] & [эргэцүүлэх] & [бахдах] & [таслах] & [нэмэх] & [хайрлах] & [орхих] & [шивнэх] & [нээх] & [зохиох] & [дурсах] & [зогсох] & [түрүүлэх] & [хөөх] & [сөхрөх] & [дохих] & [өгүүлэх] & [зангидах] & [уруудах] & [давах] & [тасрах] & [цохих] & [баясах] & [хөдөлгөх] & [шуугилдах] & [аних] & [зайлах] & [санагдах] & [татуулах] & [үүрэх] & [нисэх] & [харвах] & [эргэлдэх] & [унах] & [амьсгаадах] & [чагнах] & [бодогдох] & [сонсох] & [таних] & [хүрэлцэх] & [хөөрөх] & [худалдах] & [шахах] & [эрэх] & [мордох] & [сэгсрэх] & [тодрох] & [чичрэх] & [атгах] & [завилах] & [магтах] & [авчрах] & [аялах] & [өндийх] & [тоолох] & [тэмцэх] & [ярилцах] & [босгох] & [жигших] & [сугалах] & [тойруулах] & [харлах] & [холбох] & [эзлэх] & [бахархах] & [итгэх] & [ороох] & [шуугих] & [аваачих] & [гялалзуулах] & [хамтрах] & [өгөх] & [нэхэх] & [бухимдах] & [довтлох] & [дуугарах] & [тусах] & [харайх] & [шивэгнэх] & [амтархах] & [буруулах] & [цавчлах] & [дэлгэх] & [задлах] & [холдох] & [бараадах] & [үглэх] & [жирэлзэх] & [аргадах] & [түлхэх] & [уулзах] & [хэлэлцэх] & [ширэх] & [эмээх] & [асуух] & [залгах] & [зөрүүлэх] & [зорих] & [зугтах] & [эгцлэх] & [бэлтгэх] & [догдлох] & [нэвтрэх] & [хавчих] & [энхрийлэх] & [эсэргүүцэх] & [буцах] & [зүтгэх] & [зориулах] & [уралдах] & [харуулах] & [холилдох] & [шавхах] & [шургах] & [алмайрах] & [баригдах] & [үжих] & [үзэгдэх] & [өрөвдөх] & [залбирах] & [зүлгэх] & [зэрэгцүүлэх] & [найгах] & [тэмүүлэх] & [тэмтрэх] & [хавирах] & [хандах] & [хашгиралдах] & [хаялах] & [эргэлдүүлэх] & [явах] & [бачимдах] & [гэрэлтэх] & [даллах] & [дүүлэх] & [дөхөх] & [нөмрөх] & [огтлох] & [олзуурхах] & [түрэх] & [халих] & [хөхрөх] & [цуврах] & [аягалах] & [бишрэх] & [морилох] & [ойлгох] & [төрөх] & [унжуулах] & [уярах] & [дуулах] & [дэгдэх] & [үүсгэх] & [өнгөрөх] & [зовних] & [мөлхөх] & [орших] & [тогтох] & [цохигдох] & [цохилох] & [цугларах] & [шохоорхох] & [эрхлэх] & [булаалдах] & [духах] & [дэрлэх] & [өхөөрдөх] & [зандрах] & [оргох] & [сэргэх] & [сэргээх] & [тархах] & [харамсах] & [харанхуйлах] & [хоргодох] & [шоолох] & [авирах] & [анхаарах] & [байлдах] & [гялсхийх] & [гялтганах] & [үлдэх] & [зангирах] & [зэмлэх] & [идэх] & [суулгах] & [ургах] & [хамгаалах] & [хариулах] & [хатируулах] & [хуваах] & [хуйлрах] & [хэвтэх] & [цайрах] & [чирэх] & [шигдэх] & [автагдах] & [автах] & [горьдох] & [дагжих] & [дайчлах] & [зуурах] & [инээлдэх] & [манарах] & [мөрөөдөх] & [мултлах] & [оролдох] & [тоглох] & [тэргүүлэх] & [халдах] & [харуулдах] & [хуулах] & [хялайх] & [чичрүүлэх] & [ялгах] & [бадруулах] & [гүйлдэх] & [гэлцэх] & [давших] & [далимдуулах] & [мэдэгдэх] & [намируулах] & [оргилох] & [сөгдөх] & [таглах] & [урхирах] & [хийлгэх] & [цуглуулах] & [шимэх] & [ялах] & [яралзуулах] & [алдлах] & [анивчих] & [бүрхэх] & [бутрах] & [гуйх] & [гуних] & [дүрслэх] & [жийх] & [үнэрлэх] & [өөрчлөгдөх] & [зориглох] & [мэдрэх] & [наалдах] & [оргих] & [сахих] & [сөрөх] & [сонгох] & [хирдхийх] & [цавчих] & [эрхэмлэх] & [эрчлэх] & [айлгах] & [айлтгах] & [ангайх] & [асгарах] & [ахах] & [багтах] & [буудах] & [гашуудах] & [дүрэлзэх] & [өөрчлөх] & [өмсөх] & [мөргөх] & [мултрах] & [нэрэх] & [таалах] & [талархах] & [татагдах] & [түшүүлэх] & [тухлах] & [хагацах] & [хөгжилдөх] & [хумих] & [хэрэх] & [баясгах] & [бөөгнөрөх] & [бодолхийлэх] & [дайралдах] & [дээрэмдэх] & [өнжих] & [өршөөх] & [ёслох] & [замхрах] & [захирах] & [илбэх] & [наах] & [нандигнах] & [нуугдах] & [сарвайх] & [сүүмэлзэх] & [сугадах] & [тавлах] & [хамах] & [харагдах] & [цацах] & [цухалдах] & [шаналах] & [шийдэх] & [ярих] & [бархирах] & [батлах] & [бувтнах] & [гатлах] & [гишгэлэх] & [гишгэх] & [доромжлох] & [нээгдэх] & [сандайлах] & [сөхөх] & [сугарах] & [сулрах] & [тайлбарлах] & [ташуурдах] & [тусгах] & [хослуулах] & [хувирах] & [хурах] & [царайлах] & [цацрах] & [цутгах] & [энэрэх] & [явуулах] & [барагдах] & [буцлах] & [давуулах] & [дамжлах] & [дамнах] & [үргэх] & [өнөржих] & [завдах] & [налах] & [нүргэлэх] & [саатах] & [сайшаах] & [салганах] & [сүлжих] & [сунах] & [сэжиглэх] & [тасхийх] & [тонгойх] & [тэврэлдэх] & [улайрах] & [ундрах] & [ухаарах] & [ухрах] & [учрах] & [хонох] & [хэвтүүлэх] & [шагших] & [шажигнах] & [шалгах] & [шулганах] & [айлчлах] & [алгадах] & [балмагдах] & [бүслэх] & [гомдох] & [гэмших] & [гэтэх] & [дүүргэх] & [үдэх] & [өндийлгөх] & [өнхрөх] & [завхах] & [зурах] & [имрэх] & [наадах] & [ойртуулах] & [судлах] & [сэнгэнэх] & [танилцах] & [тачигнах] & [тачигнуулах] & [уянгалах] & [хажуулдах] & [хүнгэнэх] & [хөөгдөх] & [хөтлөгдөх] & [хяламхийх] & [цомцойх] & [цохиулах] & [цухуйлгах] & [цэнхэрлэх] & [шүтэх] & [эгдүүцэх] & [эгүүлэх] & [эгнэх] & [эргэлзэх] & [алдрах] & [базах] & [бариулах] & [бөмбөрөх] & [гийгүүлэх] & [дуслуулах] & [үрэх] & [залгих] & [зогтусах] & [мяралзах] & [оцойх] & [сүндэрлэх] & [сургах] & [төсөөлөх] & [тулгарах] & [туугдах] & [туяарах] & [унших] & [уулгалах] & [хатгах] & [хөхрөлдөх] & [хошуурах] & [хэсэх] & [хялалзах] & [царайчлах] & [цойлох] & [шилжүүлэх] & [ширвэх] & [шувтрах] & [шулуудах] & [шургуулах] & [бадрах] & [бараалхах] & [барилах] & [бөхөлзөх] & [бодлогошрох] & [болих] & [бужигнах] & [гавшгайлах] & [гулсах] & [гуядах] & [гэлдрэх] & [давхилдах] & [үхэх] & [өвөртлөх] & [өрсөлдөх] & [өших] & [заалгах] & [заналхийлэх] & [зарсхийх] & [зууралдах] & [исгэрэх] & [манаргах] & [муужрах] & [нүүдэллэх] & [нүүх] & [ногоорох] & [нэгжих] & [нэмэгдэх] & [оролцох] & [савируулах] & [сүсэглэх] & [тайвшрах] & [тасдах] & [тэмтчих] & [угаах] & [угзрах] & [улих] & [умартах] & [уцаарлах] & [халхлах] & [хүндлэх] & [хөөцөлдөх] & [хувиргах] & [хэрэглэх] & [цувуулах] & [чөдөрлөх] & [шаламгайлах] & [шүүмжлэх] & [эвдрэх] & [эвдэх] & [эрээлжлэх] & [ялгарах] & [яралзах] & [ярзайлгах] & [алаглах] & [алслах] & [алхлах] & [амьдрах] & [амьсгалах] & [барилцах] & [бүлтийлгэх] & [бүртгэх] & [жартайлгах] & [үгүйлэх] & [үймэх] & [задрах] & [зүхэх] & [зөвшөөрөх] & [зурсхийх] & [ирмэх] & [найрлах] & [онийлгох] & [орилох] & [сүрдэх] & [солилцох] & [сочих] & [суунаглах] & [таашаах] & [талбих] & [тэгшлэх] & [урвах] & [уухилах] & [халшрах] & [харшуулах] & [хөгжих] & [хөөсрөх] & [хөхөх] & [хийсгэх] & [хилэгнэх] & [хориглох] & [цухуйх] & [цэвэрлэх] & [шингээх] & [шиншлэх] & [шуухитнуулах] & [эвлүүлэх] & [ярвайх] & [авалцах] & [авчруулах] & [алгасах] & [амилах] & [анзаарах] & [байгуулах] & [бахардах] & [гайхуулах] & [ганцаардах] & [голлох] & [давхцах] & [далдлах] & [дөлөх] & [жагсах] & [жадлах] & [өлгөх] & [өмгөөлөх] & [өшиглөх] & [ёолох] & [зөвлөх] & [ичингүйрэх] & [мандах] & [манхайх] & [мушгих] & [найруулах] & [нөхөх] & [нухлах] & [нэвтлэх] & [саравчлах] & [сүрдүүлэх] & [сорох] & [султах] & [сураглах] & [сууцгаах] & [сэлбэх] & [тооцох] & [тунарах] & [тунгаах] & [тэмдэглэх] & [униартах] & [хавчигдах] & [хадгалах] & [хазлах] & [хангинуулах] & [ханхлах] & [хүүрнэх] & [хүзүүдэх] & [хөврөх] & [хөнгөрөх] & [хөших] & [цоргих] & [цувралдах] & [цувруулах] & [чавхдах] & [чирэгдэх] & [шажигнуулах] & [шархирах] & [шилжих] & [шогших] & [ээрэх] & [явгалах] & [янгинах] & [аахилах] & [аминчлах] & [амрах] & [амтлах] & [ачих] & [бараантах] & [буруушаах] & [бэлэглэх] & [ганхах] & [гинших] & [гэрэлтүүлэх] & [давхцуулах] & [дуугаргах] & [дэвхцэх] & [дэвшүүлэх] & [жингэнэх] & [жуумалзах] & [үелзэх] & [үерхэх] & [зэллэх] & [ижилдэх] & [манаруулах] & [мансуурах] & [мөргөлдөх] & [наалдуулах] & [намирах] & [ноцолдох] & [нэгдэх] & [онилох] & [палхийх] & [сандах] & [сархийх] & [солонгорох] & [сонжих] & [сэлгүүлэх] & [сэрвэлзэх] & [сэрэх] & [тааруулах] & [татганах] & [таших] & [түгээх] & [тодруулах] & [тольдох] & [тохойлдох] & [тулгамдах] & [туух] & [тээглэх] & [угтуулах] & [ухах] & [хардах] & [хачирхах] & [хүнгэнүүлэх] & [холих] & [холхих] & [хорлох] & [хувцаслах] & [хугарах] & [хэсүүчлэх] & [цорвойлгох] & [цэнгэх] & [чандлах] & [чармайх] & [шаагих] & [шамлах] & [шарлах] & [шудрах] & [шуухитнах] & [элэгдэх] & [эрүүдэх] & [эрэнцэх] & [ээлжлүүлэх] & [ангайлгах] & [архирах] & [ахиулах] & [ачаалах] & [багшрах] & [барах] & [бүлтэлзүүлэх] & [бусгах] & [гөлөлзөх] & [гөлийх] & [дайлах] & [дарлах] & [даруулах] & [дүрвэх] & [үүрэглэх] & [үрчийлгэх] & [үсэргэх] & [өмөөрөх] & [зүүдлэх] & [зовох] & [зурайх] & [зэвүүцэх] & [илэрхийлэх] & [малтах] & [мөрөвчлөх] & [мөшгөх] & [мишээх] & [мэдүүлэх] & [мэлтэлзэх] & [нумлах] & [нутаглах] & [нямбайлах] & [олзлох] & [орчуулах] & [савсуулах] & [самардах] & [санаачлах] & [санаашрах] & [санагдуулах] & [сарталзуулах] & [сэтгэх] & [тамлах] & [татвалзах] & [түгдрэх] & [торолзох] & [тэвдэх] & [тэвчих] & [тэнийлгэх] & [улалзах] & [унгалдах] & [урсгах] & [учирлах] & [халиурах] & [ханилах] & [харжигнуулах] & [харьцуулах] & [хатгалдах] & [хүржигнүүлэх] & [хүрхрэх] & [хөндөлдөх] & [холдуулах] & [хувилах] & [хучих] & [хяхтнах] & [хяхтнуулах] & [чарлах] & [чимэглэх] & [чичирхийлэх] & [шавхуурдах] & [шаргалтах] & [шивших] & [шидэгдэх] & [шидэх] & [шимтэх] & [шинжлэх] & [шоволзох] & [эгнүүлэх] & [эгэх] & [эзэгнэх] & [ялгуух] & [яраглах] & [ятгах] & [арилах] & [ариутгах] & [асгаруулах] & [асрах] & [атирах] & [балартах] & [балбах] & [бишүүрхэх] & [боловсруулах] & [боох] & [бялхах] & [ганганах] & [гилжийлгэх] & [гозойлгох] & [гоморхох] & [гулдайх] & [гунихрах] & [гутрах] & [гялбалзах] & [дааварлах] & [дайтах] & [дайчлагдах] & [дүрсхийх] & [дугтрах] & [дуудагдах] & [дэвхрэх] & [дэлбэрэх] & [дэмжих] & [жаргах] & [жигнэх] & [өвдөх] & [өвөрлөх] & [зайлуулах] & [зангах] & [захих] & [зоригжуулах] & [зэрэглэх] & [идээшлэх] & [мөрлөх] & [мэлтийх] & [мэндлэх] & [мэхэсхийх] & [нэвсийх] & [олгойдох] & [онгойх] & [отох] & [поодойх] & [сажлах] & [самнах] & [согтуурах] & [сонсогдох] & [суралцах] & [сэжлэх] & [сэржигнэх] & [таарах] & [тавигдах] & [таталдах] & [тахих] & [төрүүлэх] & [тодорхойлох] & [тоомсорлох] & [тулалдах] & [тэлэх] & [тээнэгэлзэх] & [уйтгарлах] & [улайлгах] & [урагдах] & [устгах] & [уухайлах] & [хавчуулах] & [хазах] & [хайхрах] & [халаглах] & [ханьсах] & [хариуцах] & [хатирах] & [хүүрнэлдэх] & [хөвчлөх] & [хөлөглөх] & [хормойлох] & [хулжих] & [хуцах] & [хэмхчих] & [цовхрох] & [цовхчих] & [цугларуулах] & [цэцэглэх] & [чимхэх] & [чимчигнэх] & [шивнэлдэх] & [шигтгэх] & [шидлэх] & [шилгээх] & [шимшрэх] & [ширгэх] & [ширхэгчлэх] & [шургалах] & [эвхрэх] & [ярах] & [алалдах] & [алдагдах] & [алжаах] & [алиалах] & [алцайх] & [анхилах] & [архиралдах] & [аюух] & [базлах] & [барайлгах] & [барзайх] & [бүдгэрэх] & [бүдчих] & [богтлох] & [булаацалдах] & [бэлдэх] & [бэлчих] & [бясалгах] & [гадарлах] & [гүйцэтгэх] & [гийнах] & [гудайх] & [даарах] & [давчдах] & [дүүжлэх] & [дийлдэх] & [довтолгох] & [дугуйрах] & [дулаацах] & [дургүйцэх] & [дурлах] & [дэвслэх] & [ерөөх] & [жирвэлзэх] & [жишээлэх] & [үгтээх] & [үхэлдэх] & [өмөлзүүлэх] & [өндөлзөх] & [өнхрүүлэх] & [өртөх] & [зангируулах] & [зарагдах] & [захирагдах] & [зүрхлэх] & [зугаацах] & [зулгаах] & [зэвүүрхэх] & [илтгэх] & [маажлах] & [марсайх] & [минчийх] & [мурилзах] & [мэлрэх] & [мэхэлзэх] & [намилзах] & [нотлох] & [нэвчих] & [огоорох] & [огших] & [ойшоох] & [салгалах] & [сарвалзах] & [сүйтгэх] & [сүрэглэх] & [сугадалцах] & [суллах] & [сунжруулах] & [тайтгаруулах] & [түгэх] & [төлөөлөх] & [томилогдох] & [томилох] & [туслах] & [тэмцэлдэх] & [тэсэх] & [унтах] & [ургуулах] & [уриалах] & [урьтах] & [халуурах] & [харамлах] & [хаягдах] & [хөхүүлэх] & [ховдоглох] & [хоржигнох] & [хорчийх] & [хуваалцах] & [цаашлах] & [цахилах] & [цацруулах] & [цөлмөх] & [цочисхийх] & [цэнхэртэх] & [цээрлэх] & [чангаруулах] & [чацуулах] & [чиглүүлэх] & [чихцэлдэх] & [чичих] & [чулуудах] & [шаардах] & [шавилах] & [шагшрах] & [шалтгаалах] & [шамдах] & [шархдах] & [шахалдах] & [шүлэглэх] & [шижигнэх] & [шийтгэх] & [ширүүсэх] & [шорлох] & [шулганалдах] & [элдэх] & [элэглэх] & [эмзэглэх] & [эцэх] & [ээх] & [ядрах] & [янзлах] & [янцаглах] & [ярзайх] & [аашлах] & [аврах] & [агнах] & [адгах] & [ажиллах] & [амраглах] & [ангилах] & [арчигдах] & [аядах] & [аялдах] & [багтрах] & [бардамнах] & [баривчлах] & [бартах] & [бүгших] & [бүүвэйлэгдэх] & [бөглөх] & [бөмбөрүүлэх] & [бөхийлгөх] & [болгоох] & [боогдох] & [бузарлах] & [булгилах] & [бургилах] & [бурзайх] & [буудаллах] & [буцалгах] & [бэлчээрлэх] & [бэхлэх] & [гансрах] & [гаргуулах] & [годройтох] & [годхийх] & [гонсойх] & [гудайлгах] & [гулгах] & [гуниглах] & [гээх] & [даатгах] & [давслах] & [дагалцах] & [дайрагдах] & [дайруулах] & [дайсагнах] & [дүнгэнэх] & [долгилох] & [доргих] & [дотносох] & [дотночлох] & [дурандах] & [дуртгах] & [дуулалдах] & [үүрүүлэх] & [үзүүрлэх] & [үзэлцэх] & [үйлдэх] & [үнэмших] & [өөдлөх] & [өргөжих] & [зайлсхийх] & [залрах] & [занах] & [зүглэх] & [зүдрэх] & [зөгнөх] & [зөрөх] & [зочлох] & [ижилсэх] & [илгээх] & [илрүүлэх] & [майлалдах] & [мартагдах] & [мацах] & [мөөрөх] & [мишилзэх] & [мурилзуулах] & [мухардах] & [мушгирах] & [мэдэлцэх] & [мэлтэлзүүлэх] & [навсайх] & [нүүлгэх] & [нойрмоглох] & [нойрсох] & [нудрах] & [нэрлэх] & [овойх] & [огтчих] & [ойчих] & [омогших] & [онгойлгох] & [оргуулах] & [паржигнуулах] & [сайрхах] & [сарвалзуулах] & [сарних] & [сартайлгах] & [сүвэгчлэх] & [сүлжилдэх] & [сүслэх] & [сөргүүлэх] & [сийрүүлэх] & [со{U+0451}х] & [солбих] & [солигдох] & [солих] & [сонсдох] & [сувилах] & [сумлах] & [сэвэлзэх] & [сэгэх] & [сэлэх] & [сэргийлэх] & [тайвшруулах] & [танилцуулах] & [таниулах] & [тарчилгах] & [тасалдах] & [тасалдуулах] & [татгалзах] & [татлах] & [татрах] & [таширлах] & [түүртэх] & [түлхэлцэх] & [түрхэх] & [төгсгөх] & [төөнөх] & [толгойлох] & [тонгорцоглох] & [туурвих] & [тэгнэх] & [тэнүүчлэх] & [тэнхрүүлэх] & [тэсвэрлэх] & [тэтгэх] & [углах] & [улангасах] & [унтрах] & [урамдах] & [урамших] & [уугиулах] & [уужрах] & [ууцгаах] & [ухуулах] & [хажуулах] & [хамрах] & [хамтатгах] & [хамхих] & [ханарах] & [хасах] & [хатуужих] & [хүлэх] & [хүлээлгэх] & [хүндрэх] & [хүсэмжлэх] & [хөллөх] & [хөлслөх] & [хөндийрөх] & [хөрвөх] & [хөтлүүлэх] & [хорсгох] & [хорхойтох] & [хуваагдах] & [хуралдуулах] & [хэвтэцгээх] & [хэрэлдэх] & [цагаарах] & [цогцлох] & [цурхирах] & [цэлэлзэх] & [чангаах] & [чийхрах] & [чилийх] & [чинэрэх] & [шамдгайлах] & [шахагдах] & [шинэтгэх] & [ширүүлэх] & [шогшрох] & [шумбах] & [шунах] & [шуух] & [эвшээх] & [эзгүйрэх] & [элбэх] & [эмээллэх] & [энэх] & [эрмэлзэх] & [эрээлэх] & [ягаарах] & [яйрах] & [ярагдах]
WORDFORM: өсөн
QGRAM: <CVB.MOD.>11
QLEX: <[өсөх]>11
QFLEX: #
REVWORD: н}9E40+U{с}9E40+U{
FREQ: 11
FREQALL: 11
RANG: 425
QWORDF: <өсөн>11
GRAMFORM: CVB.MOD.
LEXEMA: [өсөх]
WORDFORM: бултайн
QGRAM: <CVB.MOD@COM-GEN>7
QLEX: <[бултайх]@[бул]>7
QFLEX: н;тайн
REVWORD: нйатлуб
FREQ: 7
FREQALL: 7
RANG: 468
QWORDF: <бултайн>7
GRAMFORM: CVB.MOD@COM-GEN
LEXEMA: [бултайх]@[бул]
WORDFORM: бүрийн & бөхийн & мэтийн & эмсийн & өлийн & дэнжийн & сэлбийн & тэрийн & цэлийн & мэхийн & тэнийн & цэндийн & сэлтийн & хөхийн
QGRAM: <CVB.MOD@GEN>199 & <CVB.MOD@GEN>89 & <CVB.MOD@GEN>86 & <CVB.MOD@GEN>67 & <CVB.MOD@GEN>20 & <CVB.MOD@GEN>16 & <CVB.MOD@GEN>15 & <CVB.MOD@GEN>15 & <CVB.MOD@GEN>14 & <CVB.MOD@GEN>13 & <CVB.MOD@GEN>11 & <CVB.MOD@GEN>11 & <CVB.MOD@GEN>8 & <CVB.MOD@GEN>5
QLEX: <[бүрийх]@[бүр]>199 & <[бөхийх]@[бөх]>89 & <[мэтийх]@[мэт]>86 & <[эмсийх]@[эмс]>67 & <[өлийх]@[өл]>20 & <[дэнжийх]@[дэнж]>16 & <[сэлбийх]@[сэлбэ]>15 & <[тэрийх]@[тэр]>15 & <[цэлийх]@[цэл]>14 & <[мэхийх]@[мэх]>13 & <[тэнийх]@[тэнь]>11 & <[цэндийх]@[цэнд]>11 & <[сэлтийх]@[сэлт]>8 & <[хөхийх]@[хөх]>5
QFLEX: н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн & н;ийн
REVWORD: нйир}FA40+U{б & нйих}9E40+U{б & нйитэм & нйисмэ & нйил}9E40+U{ & нйижнэд & нйиблэс & нйирэт & нйилэц & нйихэм & нйинэт & нйиднэц & нйитлэс & нйих}9E40+U{х
FREQ: 569
FREQALL: 636
RANG: 117
QWORDF: <бүрийн>199 & <бөхийн>89 & <мэтийн>86 & <эмсийн>67 & <өлийн>20 & <дэнжийн>16 & <сэлбийн>15 & <тэрийн>15 & <цэлийн>14 & <мэхийн>13 & <тэнийн>11 & <цэндийн>11 & <сэлтийн>8 & <хөхийн>5
GRAMFORM: CVB.MOD@GEN
LEXEMA: [бүрийх]@[бүр] & [бөхийх]@[бөх] & [мэтийх]@[мэт] & [эмсийх]@[эмс] & [өлийх]@[өл] & [дэнжийх]@[дэнж] & [сэлбийх]@[сэлбэ] & [тэрийх]@[тэр] & [цэлийх]@[цэл] & [мэхийх]@[мэх] & [тэнийх]@[тэнь] & [цэндийх]@[цэнд] & [сэлтийх]@[сэлт] & [хөхийх]@[хөх]
WORDFORM: тахийн
QGRAM: <CVB.MOD@GEN@GEN>25
QLEX: <[тахийх]@[тах]@[тахь]>25
QFLEX: н;ийн;ийн
REVWORD: нйихат
FREQ: 25
FREQALL: 26
RANG: 347
QWORDF: <тахийн>25
GRAMFORM: CVB.MOD@GEN@GEN
LEXEMA: [тахийх]@[тах]@[тахь]
WORDFORM: сэрхийн & сэвхийн
QGRAM: <CVB.MOD@GEN@PC.INF-GEN>8 & <CVB.MOD@GEN@PC.INF-GEN>7
QLEX: <[сэрхийх]@[сэрх]@[сэрэх]>8 & <[сэвхийх]@[сэвх]@[сэвэх]>7
QFLEX: н;ийн;хийн & н;ийн;хийн
REVWORD: нйихрэс & нйихвэс
FREQ: 15
FREQALL: 0
RANG: 398
QWORDF: <сэрхийн>8 & <сэвхийн>7
GRAMFORM: CVB.MOD@GEN@PC.INF-GEN
LEXEMA: [сэрхийх]@[сэрх]@[сэрэх] & [сэвхийх]@[сэвх]@[сэвэх]
WORDFORM: цочоон
QGRAM: <CVB.MOD@N.PROC>7
QLEX: <[цочоох]@[цочих]>7
QFLEX: н;оон
REVWORD: ноочоц
FREQ: 7
FREQALL: 11
RANG: 469
QWORDF: <цочоон>7
GRAMFORM: CVB.MOD@N.PROC
LEXEMA: [цочоох]@[цочих]
WORDFORM: хураан & булаан & буцаан & хадаан & өдөөн & байцаан & багтаан & дутаан & зугтаан & тараан & унжаан & базаан & амраан & хөхөөн
QGRAM: <CVB.MOD@N.PROC-NOM>64 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>41 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>33 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>26 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>11 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>10 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>9 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>9 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>8 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>7 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>7 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>6 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>5 & <CVB.MOD@N.PROC-NOM>5
QLEX: <[хураах]@[хурах]>64 & <[булаах]@[булах]>41 & <[буцаах]@[буцах]>33 & <[хадаах]@[хадах]>26 & <[өдөөх]@[өдөх]>11 & <[байцаах]@[байцах]>10 & <[багтаах]@[багтах]>9 & <[дутаах]@[дутах]>9 & <[зугтаах]@[зугтах]>8 & <[тараах]@[тарах]>7 & <[унжаах]@[унжих]>7 & <[базаах]@[базах]>6 & <[амраах]@[амрах]>5 & <[хөхөөх]@[хөхөх]>5
QFLEX: н;ан & н;ан & н;ан & н;ан & н;{U+ø4E9}н & н;ан & н;ан & н;ан & н;ан & н;ан & н;аан & н;ан & н;ан & н;{U+ø4E9}н
REVWORD: наарух & наалуб & наацуб & наадах & н}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{ & наацйаб & наатгаб & наатуд & наатгуз & наарат & наажну & наазаб & наарма & н}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{х
FREQ: 241
FREQALL: 450
RANG: 171
QWORDF: <хураан>64 & <булаан>41 & <буцаан>33 & <хадаан>26 & <өдөөн>11 & <байцаан>10 & <багтаан>9 & <дутаан>9 & <зугтаан>8 & <тараан>7 & <унжаан>7 & <базаан>6 & <амраан>5 & <хөхөөн>5
GRAMFORM: CVB.MOD@N.PROC-NOM
LEXEMA: [хураах]@[хурах] & [булаах]@[булах] & [буцаах]@[буцах] & [хадаах]@[хадах] & [өдөөх]@[өдөх] & [байцаах]@[байцах] & [багтаах]@[багтах] & [дутаах]@[дутах] & [зугтаах]@[зугтах] & [тараах]@[тарах] & [унжаах]@[унжих] & [базаах]@[базах] & [амраах]@[амрах] & [хөхөөх]@[хөхөх]
WORDFORM: үлээн & бүтээн & ивээн & гүйцээн & үлдээн
QGRAM: <CVB.MOD@N.PROC.NOM>28 & <CVB.MOD@N.PROC.NOM>14 & <CVB.MOD@N.PROC.NOM>8 & <CVB.MOD@N.PROC.NOM>6 & <CVB.MOD@N.PROC.NOM>6
QLEX: <[үлээх]@[үлэх]>28 & <[бүтээх]@[бүтэх]>14 & <[ивээх]@[ивэх]>8 & <[гүйцээх]@[гүйцэх]>6 & <[үлдээх]@[үлдэх]>6
QFLEX: н;эн & н;эн & н;эн & н;эн & н;эн
REVWORD: нээл}FA40+U{ & нээт}FA40+U{б & нээви & нээцй}FA40+U{г & нээдл}FA40+U{
FREQ: 62
FREQALL: 99
RANG: 269
QWORDF: <үлээн>28 & <бүтээн>14 & <ивээн>8 & <гүйцээн>6 & <үлдээн>6
GRAMFORM: CVB.MOD@N.PROC.NOM
LEXEMA: [үлээх]@[үлэх] & [бүтээх]@[бүтэх] & [ивээх]@[ивэх] & [гүйцээх]@[гүйцэх] & [үлдээх]@[үлдэх]
WORDFORM: тогтоон & зогсоон & тохоон
QGRAM: <CVB.MOD@PC.DUR>23 & <CVB.MOD@PC.DUR>11 & <CVB.MOD@PC.DUR>5
QLEX: <[тогтоох]@[тогтох]>23 & <[зогсоох]@[зогсох]>11 & <[тохоох]@[тохох]>5
QFLEX: н;он & н;он & н;он
REVWORD: ноотгот & ноосгоз & ноохот
FREQ: 39
FREQALL: 64
RANG: 306
QWORDF: <тогтоон>23 & <зогсоон>11 & <тохоон>5
GRAMFORM: CVB.MOD@PC.DUR
LEXEMA: [тогтоох]@[тогтох] & [зогсоох]@[зогсох] & [тохоох]@[тохох]
WORDFORM: давхийн
QGRAM: <CVB.MOD@PC.INF-GEN>14
QLEX: <[давхийх]@[давах]>14
QFLEX: н;хийн
REVWORD: нйихвад
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 403
QWORDF: <давхийн>14
GRAMFORM: CVB.MOD@PC.INF-GEN
LEXEMA: [давхийх]@[давах]
WORDFORM: гэсэн & хийсэн & айсан & уусан & алсан & уясан & үүрсэн & боосон & урсан & халсан & хорсон & эрсэн & улайсан & уурсан & савсан & урьсан & цайсан & амсан
QGRAM: <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>2417 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>424 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>67 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>57 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>50 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>50 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>38 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>33 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>33 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>24 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>24 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>24 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>15 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>15 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>11 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>11 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>9 & <CVB.MOD@PC.PRF-NOM>6
QLEX: <[гэсэх]@[гэх]>2417 & <[хийсэх]@[хийх]>424 & <[айсах]@[айх]>67 & <[уусах]@[уух]>57 & <[алсах]@[алах]>50 & <[уясах]@[уях]>50 & <[үүрсэх]@[үүрэх]>38 & <[боосох]@[боох]>33 & <[урсах]@[урах]>33 & <[халсах]@[халах]>24 & <[хорсох]@[хорох]>24 & <[эрсэх]@[эрэх]>24 & <[улайсах]@[улайх]>15 & <[уурсах]@[уурах]>15 & <[савсах]@[савах]>11 & <[урьсах]@[урих]>11 & <[цайсах]@[цайх]>9 & <[амсах]@[амах]>6
QFLEX: н;сэн & н;сэн & н;сан & н;сан & н;сан & н;сан & н;сэн & н;сон & н;сан & н;сан & н;сон & н;сэн & н;сан & н;сан & н;сан & н;ьсан & н;сан & н;сан
REVWORD: нэсэг & нэсйих & насйа & насуу & насла & насяу & нэср}FA40+U{}FA40+U{ & носооб & насру & наслах & носрох & нэсрэ & насйалу & насруу & насвас & насьру & насйац & насма
FREQ: 3308
FREQALL: 3412
RANG: 44
QWORDF: <гэсэн>2417 & <хийсэн>424 & <айсан>67 & <уусан>57 & <алсан>50 & <уясан>50 & <үүрсэн>38 & <боосон>33 & <урсан>33 & <халсан>24 & <хорсон>24 & <эрсэн>24 & <улайсан>15 & <уурсан>15 & <савсан>11 & <урьсан>11 & <цайсан>9 & <амсан>6
GRAMFORM: CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [гэсэх]@[гэх] & [хийсэх]@[хийх] & [айсах]@[айх] & [уусах]@[уух] & [алсах]@[алах] & [уясах]@[уях] & [үүрсэх]@[үүрэх] & [боосох]@[боох] & [урсах]@[урах] & [халсах]@[халах] & [хорсох]@[хорох] & [эрсэх]@[эрэх] & [улайсах]@[улайх] & [уурсах]@[уурах] & [савсах]@[савах] & [урьсах]@[урих] & [цайсах]@[цайх] & [амсах]@[амах]
WORDFORM: бидэн
QGRAM: <CVB.MOD@REL-NOM>45
QLEX: <[бидэх]@[**бид(эн)]>45
QFLEX: н;эн
REVWORD: нэдиб
FREQ: 45
FREQALL: 51
RANG: 296
QWORDF: <бидэн>45
GRAMFORM: CVB.MOD@REL-NOM
LEXEMA: [бидэх]@[**бид(эн)]
WORDFORM: өгсөн & өрсөн
QGRAM: <CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM>479 & <CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM>20
QLEX: <[өгсөх]@[өгөх]>479 & <[өрсөх]@[өрөх]>20
QFLEX: н;с{U+ø4E9}н & н;с{U+ø4E9}н
REVWORD: н}9E40+U{сг}9E40+U{ & н}9E40+U{ср}9E40+U{
FREQ: 499
FREQALL: 509
RANG: 122
QWORDF: <өгсөн>479 & <өрсөн>20
GRAMFORM: CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM
LEXEMA: [өгсөх]@[өгөх] & [өрсөх]@[өрөх]
WORDFORM: явсаар & гэсээр & болсоор & байсаар & суусаар & давхисаар & ярьсаар & барьсаар & ширтсээр & ярилцсаар & хэвтсээр & алхсаар & зүтгэсээр & хийсээр & алхалсаар & гүйсээр & ирсээр & тэгсээр & инээсээр & дагасаар & зогссоор & ойртсоор & орсоор & урссаар & үзсээр & үглэсээр & холдсоор & тавьсаар & уйлсаар & эргэлдсээр & идсээр & санасаар & хэлсээр & чирсээр & шогшсоор & гаргасаар & дуулсаар & оролдсоор & татсаар & хурдалсаар & дамжсаар & үргэлжилсээр & нэмэгдсээр & чагнасаар & байлдсаар & бүдгэрсээр & довтолгосоор & дуугарсаар & дуудсаар & мацсаар & нүүсээр & сонссоор & тэвэрсээр & хатируулсаар & хаясаар & хүрсээр & амьдарсаар & ахисаар & гайхсаар & дагуулсаар & довтолсоор & зүтгүүлсээр & оршсоор & сажилсаар & сонсогдсоор & татуулсаар & тэмүүлсээр & уянгалсаар & хадгалсаар
QGRAM: <CVB.PERSEV>328 & <CVB.PERSEV>97 & <CVB.PERSEV>65 & <CVB.PERSEV>50 & <CVB.PERSEV>39 & <CVB.PERSEV>36 & <CVB.PERSEV>31 & <CVB.PERSEV>29 & <CVB.PERSEV>25 & <CVB.PERSEV>22 & <CVB.PERSEV>21 & <CVB.PERSEV>20 & <CVB.PERSEV>20 & <CVB.PERSEV>19 & <CVB.PERSEV>18 & <CVB.PERSEV>18 & <CVB.PERSEV>18 & <CVB.PERSEV>18 & <CVB.PERSEV>15 & <CVB.PERSEV>14 & <CVB.PERSEV>14 & <CVB.PERSEV>14 & <CVB.PERSEV>14 & <CVB.PERSEV>14 & <CVB.PERSEV>13 & <CVB.PERSEV>12 & <CVB.PERSEV>12 & <CVB.PERSEV>10 & <CVB.PERSEV>10 & <CVB.PERSEV>10 & <CVB.PERSEV>9 & <CVB.PERSEV>9 & <CVB.PERSEV>9 & <CVB.PERSEV>9 & <CVB.PERSEV>9 & <CVB.PERSEV>8 & <CVB.PERSEV>8 & <CVB.PERSEV>8 & <CVB.PERSEV>8 & <CVB.PERSEV>8 & <CVB.PERSEV>7 & <CVB.PERSEV>7 & <CVB.PERSEV>7 & <CVB.PERSEV>7 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>6 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5 & <CVB.PERSEV>5
QLEX: <[явах]>328 & <[гэх]>97 & <[болох]>65 & <[байх]>50 & <[суух]>39 & <[давхих]>36 & <[ярих]>31 & <[барих]>29 & <[ширтэх]>25 & <[ярилцах]>22 & <[хэвтэх]>21 & <[алхах]>20 & <[зүтгэх]>20 & <[хийх]>19 & <[алхлах]>18 & <[гүйх]>18 & <[ирэх]>18 & <[тэгэх]>18 & <[инээх]>15 & <[дагах]>14 & <[зогсох]>14 & <[ойртох]>14 & <[орох]>14 & <[урсах]>14 & <[үзэх]>13 & <[үглэх]>12 & <[холдох]>12 & <[тавих]>10 & <[уйлах]>10 & <[эргэлдэх]>10 & <[идэх]>9 & <[санах]>9 & <[хэлэх]>9 & <[чирэх]>9 & <[шогших]>9 & <[гаргах]>8 & <[дуулах]>8 & <[оролдох]>8 & <[татах]>8 & <[хурдлах]>8 & <[дамжих]>7 & <[үргэлжлэх]>7 & <[нэмэгдэх]>7 & <[чагнах]>7 & <[байлдах]>6 & <[бүдгэрэх]>6 & <[довтолгох]>6 & <[дуугарах]>6 & <[дуудах]>6 & <[мацах]>6 & <[нүүх]>6 & <[сонсох]>6 & <[тэврэх]>6 & <[хатируулах]>6 & <[хаях]>6 & <[хүрэх]>6 & <[амьдрах]>5 & <[ахих]>5 & <[гайхах]>5 & <[дагуулах]>5 & <[довтлох]>5 & <[зүтгүүлэх]>5 & <[орших]>5 & <[сажлах]>5 & <[сонсогдох]>5 & <[татуулах]>5 & <[тэмүүлэх]>5 & <[уянгалах]>5 & <[хадгалах]>5
QFLEX: саар & сээр & соор & саар & саар & саар & ьсаар & ьсаар & сээр & саар & сээр & саар & сээр & сээр & # & сээр & сээр & сээр & сээр & саар & соор & соор & соор & саар & сээр & сээр & соор & ьсаар & саар & сээр & сээр & саар & сээр & сээр & соор & саар & саар & соор & саар & # & саар & # & сээр & саар & саар & сээр & соор & саар & саар & саар & сээр & соор & # & саар & саар & сээр & # & саар & саар & саар & # & сээр & соор & # & соор & саар & сээр & саар & саар
REVWORD: раасвя & рээсэг & роослоб & раасйаб & раасуус & раасихвад & раасьря & раасьраб & рээстриш & раасцлиря & рээствэх & раасхла & рээсэгт}FA40+U{з & рээсйих & рааслахла & рээсй}FA40+U{г & рээсри & рээсгэт & рээсээни & раасагад & рооссгоз & роострйо & роосро & раассру & рээсз}FA40+U{ & рээсэлг}FA40+U{ & роосдлох & раасьват & рааслйу & рээсдлэгрэ & рээсди & раасанас & рээслэх & рээсрич & роосшгош & раасаграг & рааслууд & роосдлоро & раастат & раасладрух & раасжмад & рээслижлэгр}FA40+U{ & рээсдгэмэн & раасангач & раасдлйаб & рээсрэгд}FA40+U{б & роосоглотвод & раасрагууд & раасдууд & раасцам & рээс}FA40+U{}FA40+U{н & роосснос & рээсрэвэт & рааслууритах & раасяах & рээср}FA40+U{х & раасрадьма & раасиха & раасхйаг & рааслуугад & роослотвод & рээсл}FA40+U{}FA40+U{гт}FA40+U{з & роосшро & рааслижас & роосдгоснос & рааслуутат & рээсл}FA40+U{}FA40+U{мэт & рааслагняу & рааслагдах
FREQ: 1276
FREQALL: 2312
RANG: 79
QWORDF: <явсаар>328 & <гэсээр>97 & <болсоор>65 & <байсаар>50 & <суусаар>39 & <давхисаар>36 & <ярьсаар>31 & <барьсаар>29 & <ширтсээр>25 & <ярилцсаар>22 & <хэвтсээр>21 & <алхсаар>20 & <зүтгэсээр>20 & <хийсээр>19 & <алхалсаар>18 & <гүйсээр>18 & <ирсээр>18 & <тэгсээр>18 & <инээсээр>15 & <дагасаар>14 & <зогссоор>14 & <ойртсоор>14 & <орсоор>14 & <урссаар>14 & <үзсээр>13 & <үглэсээр>12 & <холдсоор>12 & <тавьсаар>10 & <уйлсаар>10 & <эргэлдсээр>10 & <идсээр>9 & <санасаар>9 & <хэлсээр>9 & <чирсээр>9 & <шогшсоор>9 & <гаргасаар>8 & <дуулсаар>8 & <оролдсоор>8 & <татсаар>8 & <хурдалсаар>8 & <дамжсаар>7 & <үргэлжилсээр>7 & <нэмэгдсээр>7 & <чагнасаар>7 & <байлдсаар>6 & <бүдгэрсээр>6 & <довтолгосоор>6 & <дуугарсаар>6 & <дуудсаар>6 & <мацсаар>6 & <нүүсээр>6 & <сонссоор>6 & <тэвэрсээр>6 & <хатируулсаар>6 & <хаясаар>6 & <хүрсээр>6 & <амьдарсаар>5 & <ахисаар>5 & <гайхсаар>5 & <дагуулсаар>5 & <довтолсоор>5 & <зүтгүүлсээр>5 & <оршсоор>5 & <сажилсаар>5 & <сонсогдсоор>5 & <татуулсаар>5 & <тэмүүлсээр>5 & <уянгалсаар>5 & <хадгалсаар>5
GRAMFORM: CVB.PERSEV
LEXEMA: [явах] & [гэх] & [болох] & [байх] & [суух] & [давхих] & [ярих] & [барих] & [ширтэх] & [ярилцах] & [хэвтэх] & [алхах] & [зүтгэх] & [хийх] & [алхлах] & [гүйх] & [ирэх] & [тэгэх] & [инээх] & [дагах] & [зогсох] & [ойртох] & [орох] & [урсах] & [үзэх] & [үглэх] & [холдох] & [тавих] & [уйлах] & [эргэлдэх] & [идэх] & [санах] & [хэлэх] & [чирэх] & [шогших] & [гаргах] & [дуулах] & [оролдох] & [татах] & [хурдлах] & [дамжих] & [үргэлжлэх] & [нэмэгдэх] & [чагнах] & [байлдах] & [бүдгэрэх] & [довтолгох] & [дуугарах] & [дуудах] & [мацах] & [нүүх] & [сонсох] & [тэврэх] & [хатируулах] & [хаях] & [хүрэх] & [амьдрах] & [ахих] & [гайхах] & [дагуулах] & [довтлох] & [зүтгүүлэх] & [орших] & [сажлах] & [сонсогдох] & [татуулах] & [тэмүүлэх] & [уянгалах] & [хадгалах]
WORDFORM: тэгтэл & явтал & хийтэл & суутал & гартал & хартал & ортол & чингэтэл & бодтол & очтол & хэлтэл & хэвттэл & тасартал & алхтал & автал & алдтал & бостол & зогстол & гялалзтал & тачигнатал & эхэлтэл & енгэнэтэл & завдтал & хөштөл & шингэтэл & өнгөртөл & хагартал & тасхийтэл & унатал & буутал & ингэтэл & янгинатал & яралзтал & асуутал & бүлтэртэл & цангинатал & цэлийтэл & доргитол & өндийтөл & орхитол & палхийтэл & цуурайттал & ядтал & бүлтийтэл & өгүүлтэл & зайлтал & маасайтал & ойрттол & онгойтол & сэвэлзтэл & тэнийтэл & цалгитал
QGRAM: <CVB.TERM>230 & <CVB.TERM>157 & <CVB.TERM>67 & <CVB.TERM>65 & <CVB.TERM>48 & <CVB.TERM>41 & <CVB.TERM>37 & <CVB.TERM>36 & <CVB.TERM>35 & <CVB.TERM>27 & <CVB.TERM>25 & <CVB.TERM>19 & <CVB.TERM>18 & <CVB.TERM>17 & <CVB.TERM>15 & <CVB.TERM>14 & <CVB.TERM>14 & <CVB.TERM>14 & <CVB.TERM>13 & <CVB.TERM>13 & <CVB.TERM>12 & <CVB.TERM>11 & <CVB.TERM>11 & <CVB.TERM>11 & <CVB.TERM>11 & <CVB.TERM>10 & <CVB.TERM>10 & <CVB.TERM>9 & <CVB.TERM>9 & <CVB.TERM>8 & <CVB.TERM>8 & <CVB.TERM>8 & <CVB.TERM>8 & <CVB.TERM>7 & <CVB.TERM>7 & <CVB.TERM>7 & <CVB.TERM>7 & <CVB.TERM>6 & <CVB.TERM>6 & <CVB.TERM>6 & <CVB.TERM>6 & <CVB.TERM>6 & <CVB.TERM>6 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5 & <CVB.TERM>5
QLEX: <[тэгэх]>230 & <[явах]>157 & <[хийх]>67 & <[суух]>65 & <[гарах]>48 & <[харах]>41 & <[орох]>37 & <[чингэх]>36 & <[бодох]>35 & <[очих]>27 & <[хэлэх]>25 & <[хэвтэх]>19 & <[тасрах]>18 & <[алхах]>17 & <[авах]>15 & <[алдах]>14 & <[босох]>14 & <[зогсох]>14 & <[гялалзах]>13 & <[тачигнах]>13 & <[эхлэх]>12 & <[енгэнэх]>11 & <[завдах]>11 & <[хөших]>11 & <[шингэх]>11 & <[өнгөрөх]>10 & <[хагарах]>10 & <[тасхийх]>9 & <[унах]>9 & <[буух]>8 & <[ингэх]>8 & <[янгинах]>8 & <[яралзах]>8 & <[асуух]>7 & <[бүлтрэх]>7 & <[цангинах]>7 & <[цэлийх]>7 & <[доргих]>6 & <[өндийх]>6 & <[орхих]>6 & <[палхийх]>6 & <[цуурайтах]>6 & <[ядах]>6 & <[бүлтийх]>5 & <[өгүүлэх]>5 & <[зайлах]>5 & <[маасайх]>5 & <[ойртох]>5 & <[онгойх]>5 & <[сэвэлзэх]>5 & <[тэнийх]>5 & <[цалгих]>5
QFLEX: тэл & тал & тэл & тал & тал & тал & тол & тэл & тол & тол & тэл & тэл & # & тал & тал & тал & тол & тол & тал & тал & # & тэл & тал & т{U+ø4E9}л & тэл & т{U+ø4E9}л & тал & тэл & тал & тал & тэл & тал & тал & тал & # & тал & тэл & тол & т{U+ø4E9}л & тол & тэл & тал & тал & тэл & тэл & тал & тал & тол & тол & тэл & тэл & тал
REVWORD: лэтгэт & латвя & лэтйих & латуус & латраг & латрах & лотро & лэтэгнич & лотдоб & лотчо & лэтлэх & лэттвэх & латрасат & латхла & латва & латдла & лотсоб & лотсгоз & латзлаляг & латангичат & лэтлэхэ & лэтэнэгне & латдваз & л}9E40+U{тш}9E40+U{х & лэтэгниш & л}9E40+U{тр}9E40+U{гн}9E40+U{ & латрагах & лэтйихсат & латану & латууб & лэтэгни & латанигня & латзларя & латууса & лэтрэтл}FA40+U{б & латанигнац & лэтйилэц & лотигрод & л}9E40+U{тйидн}9E40+U{ & лотихро & лэтйихлап & латтйарууц & латдя & лэтйитл}FA40+U{б & лэтл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & латлйаз & латйасаам & лоттрйо & лотйогно & лэтзлэвэс & лэтйинэт & латиглац
FREQ: 1140
FREQALL: 1712
RANG: 84
QWORDF: <тэгтэл>230 & <явтал>157 & <хийтэл>67 & <суутал>65 & <гартал>48 & <хартал>41 & <ортол>37 & <чингэтэл>36 & <бодтол>35 & <очтол>27 & <хэлтэл>25 & <хэвттэл>19 & <тасартал>18 & <алхтал>17 & <автал>15 & <алдтал>14 & <бостол>14 & <зогстол>14 & <гялалзтал>13 & <тачигнатал>13 & <эхэлтэл>12 & <енгэнэтэл>11 & <завдтал>11 & <хөштөл>11 & <шингэтэл>11 & <өнгөртөл>10 & <хагартал>10 & <тасхийтэл>9 & <унатал>9 & <буутал>8 & <ингэтэл>8 & <янгинатал>8 & <яралзтал>8 & <асуутал>7 & <бүлтэртэл>7 & <цангинатал>7 & <цэлийтэл>7 & <доргитол>6 & <өндийтөл>6 & <орхитол>6 & <палхийтэл>6 & <цуурайттал>6 & <ядтал>6 & <бүлтийтэл>5 & <өгүүлтэл>5 & <зайлтал>5 & <маасайтал>5 & <ойрттол>5 & <онгойтол>5 & <сэвэлзтэл>5 & <тэнийтэл>5 & <цалгитал>5
GRAMFORM: CVB.TERM
LEXEMA: [тэгэх] & [явах] & [хийх] & [суух] & [гарах] & [харах] & [орох] & [чингэх] & [бодох] & [очих] & [хэлэх] & [хэвтэх] & [тасрах] & [алхах] & [авах] & [алдах] & [босох] & [зогсох] & [гялалзах] & [тачигнах] & [эхлэх] & [енгэнэх] & [завдах] & [хөших] & [шингэх] & [өнгөрөх] & [хагарах] & [тасхийх] & [унах] & [буух] & [ингэх] & [янгинах] & [яралзах] & [асуух] & [бүлтрэх] & [цангинах] & [цэлийх] & [доргих] & [өндийх] & [орхих] & [палхийх] & [цуурайтах] & [ядах] & [бүлтийх] & [өгүүлэх] & [зайлах] & [маасайх] & [ойртох] & [онгойх] & [сэвэлзэх] & [тэнийх] & [цалгих]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
8760100387
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov