Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: харааг & чилээг
QGRAM: <ACC@VF.JUSS@PC.DUR-ACC>6 & <ACC@VF.JUSS@PC.DUR-ACC>6
QLEX: <[хараа]@[хараах]@[харах]>6 & <[чилээ]@[чилээх]@[чилэх]>6
QFLEX: г;г;аг & г;г;эг
REVWORD: гаарах & гээлич
FREQ: 12
FREQALL: 0
RANG: 422
QWORDF: <харааг>6 & <чилээг>6
GRAMFORM: ACC@VF.JUSS@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [хараа]@[хараах]@[харах] & [чилээ]@[чилээх]@[чилэх]
WORDFORM: зүйлгүй & юугүй & шөнөгүй & тэндгүй & тэргүй & нэмэргүй & дутуугүй & нэггүй & хумгүй & гээгүй & завдалгүй & цавчилгүй & муугүй & төгсгөлгүй & тэнхэлгүй & айлгүй & нэгэнгүй & оролгүй & оромгүй & амьтангүй & гаралгүй & томшгүй & зуургүй & огтгүй & хувцасгүй & үзэлгүй & маргаашгүй & мэдэгдэлгүй & хүрэмгүй & чамгүй & шуугүй & оронгүй & хайхралгүй & залуугүй & саналгүй & солиогүй & сонсолгүй & сэтлэлгүй & тавилгүй & хийлгүй & юүгүй & бүлгүй & доргүй & оршгүй & таталгүй & ухааралгүй & хаяагүй & малгүй & солгойгүй & тэмдэггүй & эмгүй
QGRAM: <CAR-NOM>55 & <CAR-NOM>45 & <CAR-NOM>42 & <CAR-NOM>40 & <CAR-NOM>33 & <CAR-NOM>30 & <CAR-NOM>29 & <CAR-NOM>22 & <CAR-NOM>21 & <CAR-NOM>19 & <CAR-NOM>19 & <CAR-NOM>19 & <CAR-NOM>17 & <CAR-NOM>15 & <CAR-NOM>15 & <CAR-NOM>13 & <CAR-NOM>13 & <CAR-NOM>13 & <CAR-NOM>13 & <CAR-NOM>11 & <CAR-NOM>11 & <CAR-NOM>11 & <CAR-NOM>10 & <CAR-NOM>10 & <CAR-NOM>10 & <CAR-NOM>9 & <CAR-NOM>9 & <CAR-NOM>9 & <CAR-NOM>9 & <CAR-NOM>9 & <CAR-NOM>9 & <CAR-NOM>8 & <CAR-NOM>8 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>7 & <CAR-NOM>6 & <CAR-NOM>6 & <CAR-NOM>6 & <CAR-NOM>6 & <CAR-NOM>6 & <CAR-NOM>6 & <CAR-NOM>5 & <CAR-NOM>5 & <CAR-NOM>5 & <CAR-NOM>5
QLEX: <[зүйл]>55 & <[юу]>45 & <[шөнө]>42 & <[тэнд]>40 & <[тэр]>33 & <[нэмэр]>30 & <[дутуу]>29 & <[нэг(эн)]>22 & <[хум]>21 & <[гээ]>19 & <[завдал]>19 & <[цавчил]>19 & <[муу]>17 & <[төгсгөл]>15 & <[тэнхэл]>15 & <[айл]>13 & <[нэгэн]>13 & <[орол]>13 & <[ором]>13 & <[амьтан]>11 & <[гарал]>11 & <[томш]>11 & <[зуур]>10 & <[огт]>10 & <[хувцас(ан)]>10 & <[үзэл]>9 & <[маргааш]>9 & <[мэдэгдэл]>9 & <[хүрэм]>9 & <[чам]>9 & <[шуу]>9 & <[орон]>8 & <[хайхрал]>8 & <[залуу]>7 & <[санал]>7 & <[солио]>7 & <[сонсол]>7 & <[сэтлэл]>7 & <[тавил]>7 & <[хийл]>7 & <[юү(н)]>7 & <[бүл]>6 & <[дор]>6 & <[орш]>6 & <[татал]>6 & <[ухаарал]>6 & <[хаяа]>6 & <[мал]>5 & <[солгой]>5 & <[тэмдэг]>5 & <[эм]>5
QFLEX: г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{глй}FA40+U{з & й}FA40+U{гую & й}FA40+U{г}9E40+U{н}9E40+U{ш & й}FA40+U{гднэт & й}FA40+U{грэт & й}FA40+U{грэмэн & й}FA40+U{гуутуд & й}FA40+U{ггэн & й}FA40+U{гмух & й}FA40+U{гээг & й}FA40+U{гладваз & й}FA40+U{гличвац & й}FA40+U{гуум & й}FA40+U{гл}9E40+U{гсг}9E40+U{т & й}FA40+U{глэхнэт & й}FA40+U{глйа & й}FA40+U{гнэгэн & й}FA40+U{глоро & й}FA40+U{гморо & й}FA40+U{гнатьма & й}FA40+U{глараг & й}FA40+U{гшмот & й}FA40+U{грууз & й}FA40+U{гтго & й}FA40+U{гсацвух & й}FA40+U{глэз}FA40+U{ & й}FA40+U{гшааграм & й}FA40+U{глэдгэдэм & й}FA40+U{гмэр}FA40+U{х & й}FA40+U{гмач & й}FA40+U{гууш & й}FA40+U{гноро & й}FA40+U{глархйах & й}FA40+U{гуулаз & й}FA40+U{гланас & й}FA40+U{гоилос & й}FA40+U{глоснос & й}FA40+U{глэлтэс & й}FA40+U{гливат & й}FA40+U{глйих & й}FA40+U{г}FA40+U{ю & й}FA40+U{гл}FA40+U{б & й}FA40+U{грод & й}FA40+U{гшро & й}FA40+U{глатат & й}FA40+U{гларааху & й}FA40+U{гаяах & й}FA40+U{глам & й}FA40+U{гйоглос & й}FA40+U{ггэдмэт & й}FA40+U{гмэ
FREQ: 718
FREQALL: 809
RANG: 104
QWORDF: <зүйлгүй>55 & <юугүй>45 & <шөнөгүй>42 & <тэндгүй>40 & <тэргүй>33 & <нэмэргүй>30 & <дутуугүй>29 & <нэггүй>22 & <хумгүй>21 & <гээгүй>19 & <завдалгүй>19 & <цавчилгүй>19 & <муугүй>17 & <төгсгөлгүй>15 & <тэнхэлгүй>15 & <айлгүй>13 & <нэгэнгүй>13 & <оролгүй>13 & <оромгүй>13 & <амьтангүй>11 & <гаралгүй>11 & <томшгүй>11 & <зуургүй>10 & <огтгүй>10 & <хувцасгүй>10 & <үзэлгүй>9 & <маргаашгүй>9 & <мэдэгдэлгүй>9 & <хүрэмгүй>9 & <чамгүй>9 & <шуугүй>9 & <оронгүй>8 & <хайхралгүй>8 & <залуугүй>7 & <саналгүй>7 & <солиогүй>7 & <сонсолгүй>7 & <сэтлэлгүй>7 & <тавилгүй>7 & <хийлгүй>7 & <юүгүй>7 & <бүлгүй>6 & <доргүй>6 & <оршгүй>6 & <таталгүй>6 & <ухааралгүй>6 & <хаяагүй>6 & <малгүй>5 & <солгойгүй>5 & <тэмдэггүй>5 & <эмгүй>5
GRAMFORM: CAR-NOM
LEXEMA: [зүйл] & [юу] & [шөнө] & [тэнд] & [тэр] & [нэмэр] & [дутуу] & [нэг(эн)] & [хум] & [гээ] & [завдал] & [цавчил] & [муу] & [төгсгөл] & [тэнхэл] & [айл] & [нэгэн] & [орол] & [ором] & [амьтан] & [гарал] & [томш] & [зуур] & [огт] & [хувцас(ан)] & [үзэл] & [маргааш] & [мэдэгдэл] & [хүрэм] & [чам] & [шуу] & [орон] & [хайхрал] & [залуу] & [санал] & [солио] & [сонсол] & [сэтлэл] & [тавил] & [хийл] & [юү(н)] & [бүл] & [дор] & [орш] & [татал] & [ухаарал] & [хаяа] & [мал] & [солгой] & [тэмдэг] & [эм]
WORDFORM: галттайн
QGRAM: <CAR-NOM-REL-NOM>9
QLEX: <[галт]>9
QFLEX: тайн
REVWORD: нйаттлаг
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 444
QWORDF: <галттайн>9
GRAMFORM: CAR-NOM-REL-NOM
LEXEMA: [галт]
WORDFORM: модгүй
QGRAM: <CAR-NOM@CAR-NOM>9
QLEX: <[мод]@[мод(он)]>9
QFLEX: г{U+ø4AF}й;г{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гдом
FREQ: 9
FREQALL: 5
RANG: 445
QWORDF: <модгүй>9
GRAMFORM: CAR-NOM@CAR-NOM
LEXEMA: [мод]@[мод(он)]
WORDFORM: байгаагүй & бодоогүй & гараагүй & хүрээгүй & ороогүй & өгөөгүй & унтаагүй & суугаагүй & идээгүй & хэтрээгүй & салаагүй & төлөөгүй & учраагүй
QGRAM: <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>135 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>54 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>35 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>30 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>28 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>22 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>16 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>12 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>11 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>6 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>5 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>5 & <CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM>5
QLEX: <[байгаа]@[байх]>135 & <[бодоо(н)]@[бодох]>54 & <[гараа]@[гарах]>35 & <[хүрээ]@[хүрэх]>30 & <[ороо]@[орох]>28 & <[өгөө]@[өгөх]>22 & <[унтаа]@[унтах]>16 & <[суугаа]@[суух]>12 & <[идээ(н)]@[идэх]>11 & <[хэтрээ]@[хэтрэх]>6 & <[салаа(н)]@[салах]>5 & <[төлөө]@[төлөх]>5 & <[учраа]@[учрах]>5
QFLEX: г{U+ø4AF}й;гааг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;ог{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;аг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;эг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;ог{U+ø4AF}й & # & г{U+ø4AF}й;аг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;гааг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;эг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;эг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;аг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;{U+ø4E9}г{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;аг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гаагйаб & й}FA40+U{гоодоб & й}FA40+U{гаараг & й}FA40+U{гээр}FA40+U{х & й}FA40+U{гооро & й}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{ & й}FA40+U{гаатну & й}FA40+U{гаагуус & й}FA40+U{гээди & й}FA40+U{гээртэх & й}FA40+U{гаалас & й}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & й}FA40+U{гаарчу
FREQ: 364
FREQALL: 114
RANG: 147
QWORDF: <байгаагүй>135 & <бодоогүй>54 & <гараагүй>35 & <хүрээгүй>30 & <ороогүй>28 & <өгөөгүй>22 & <унтаагүй>16 & <суугаагүй>12 & <идээгүй>11 & <хэтрээгүй>6 & <салаагүй>5 & <төлөөгүй>5 & <учраагүй>5
GRAMFORM: CAR-NOM@PC.DUR-CAR-NOM
LEXEMA: [байгаа]@[байх] & [бодоо(н)]@[бодох] & [гараа]@[гарах] & [хүрээ]@[хүрэх] & [ороо]@[орох] & [өгөө]@[өгөх] & [унтаа]@[унтах] & [суугаа]@[суух] & [идээ(н)]@[идэх] & [хэтрээ]@[хэтрэх] & [салаа(н)]@[салах] & [төлөө]@[төлөх] & [учраа]@[учрах]
WORDFORM: харсангүй & төрсөнгүй & багтсангүй & гайхсангүй & үлдсэнгүй & оруулсангүй & даасангүй & дайсангүй
QGRAM: <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>21 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>11 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>8 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>8 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>8 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>8 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>5 & <CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM>5
QLEX: <[харсан]@[харах]>21 & <[төрсөн]@[төрөх]>11 & <[багтсан]@[багтах]>8 & <[гайхсан]@[гайхах]>8 & <[үлдсэн]@[үлдэх]>8 & <[оруулсан]@[оруулах]>8 & <[даасан]@[даах]>5 & <[дайсан]@[дайх]>5
QFLEX: г{U+ø4AF}й;санг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;с{U+ø4E9}нг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;санг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;санг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;сэнг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;санг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;санг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;санг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гнасрах & й}FA40+U{гн}9E40+U{ср}9E40+U{т & й}FA40+U{гнастгаб & й}FA40+U{гнасхйаг & й}FA40+U{гнэсдл}FA40+U{ & й}FA40+U{гнаслууро & й}FA40+U{гнасаад & й}FA40+U{гнасйад
FREQ: 74
FREQALL: 45
RANG: 254
QWORDF: <харсангүй>21 & <төрсөнгүй>11 & <багтсангүй>8 & <гайхсангүй>8 & <үлдсэнгүй>8 & <оруулсангүй>8 & <даасангүй>5 & <дайсангүй>5
GRAMFORM: CAR-NOM@PC.PRF-CAR-NOM
LEXEMA: [харсан]@[харах] & [төрсөн]@[төрөх] & [багтсан]@[багтах] & [гайхсан]@[гайхах] & [үлдсэн]@[үлдэх] & [оруулсан]@[оруулах] & [даасан]@[даах] & [дайсан]@[дайх]
WORDFORM: салдаггүй & тоодоггүй & гэдэггүй & бардаггүй
QGRAM: <CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM>20 & <CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM>15 & <CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM>9 & <CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM>5
QLEX: <[салдаг]@[салах]>20 & <[тоодог]@[тоох]>15 & <[гэдэг]@[гэх]>9 & <[бардаг]@[барах]>5
QFLEX: г{U+ø4AF}й;дагг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;догг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;дэгг{U+ø4AF}й & г{U+ø4AF}й;дагг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{ггадлас & й}FA40+U{ггодоот & й}FA40+U{ггэдэг & й}FA40+U{ггадраб
FREQ: 49
FREQALL: 5
RANG: 287
QWORDF: <салдаггүй>20 & <тоодоггүй>15 & <гэдэггүй>9 & <бардаггүй>5
GRAMFORM: CAR-NOM@PC.US-CAR-NOM
LEXEMA: [салдаг]@[салах] & [тоодог]@[тоох] & [гэдэг]@[гэх] & [бардаг]@[барах]
WORDFORM: балданцэрэнтэй
QGRAM: <COM>8
QLEX: <[**Балданцэрэн]>8
QFLEX: тэй
REVWORD: йэтнэрэцнадлаб
FREQ: 8
FREQALL: 8
RANG: 454
QWORDF: <балданцэрэнтэй>8
GRAMFORM: COM
LEXEMA: [**Балданцэрэн]
WORDFORM: хувцастай & хүүхэдтэй & чамтай & буутай & хүүтэй & хүмүүстэй & бидэнтэй & хувинтай & харцтай & тэдэнтэй & хүүхэнтэй & илүүтэй & малтай & сонирхолтой & охинтой & байртай & тавагтай & өөртэй & оройтой & тэрэгтэй & хэртэй & малгайтай & өлгийтэй & бусадтай & тохитой & амьтантай & байшинтай & бүхэнтэй & захтай & эцэгтэй & машинтай & сүхбаатартай & даргатай & өвгөнтэй & хуйтай & гаминтай & хөмсөгтэй & аавтай & адуутай & үүнтэй & үүрэгтэй & залуутай & итгэлттэй & оростой & төртэй & давуутай & долгортой & дулмаатай & соруултай & тэмээтэй & хоньтой & шуудайтай & бүсгүйтэй & улстай & хураалттай & амрагтай & гуайтай & дэлтэй & махчинтай & түмэнтэй & хүүдийтэй & цамцтай & шороотой & дараахантай & хочтой & хултай & ээжтэй & авдартай & авьяастай & баатартай & багштай & бөрттэй & данхтай & ламтай & нэгэнтэй & сурагтай & тугалтай & уруултай & хацартай & хонгортой & эдэнтэй & дамбатай & өмдтэй & содномтой & сэлээдийтэй & тоногтой & ханцуйтай & цайтай & цонхтой & дайзтай & дүүтэй & өндөртэй & оронтой & сормуустай & түвэгтэй & урдтай & эмжээртэй & ангитай & бүлтэй & гүйдэлтэй & гуутай & доржтой & намтай & ноёнтой & хоттой & хутгатай & эмэгтэйтэй & японтой & аялгуутай & баавгайтай & баадантай & баруунтай & бүтээлтэй & бүтээлэгтэй & борцтой & гилбэртэй & үнээтэй & навчтай & ойлголттой & сайхантай & татаартай & хөхүүртэй & хундагатай & цагаантантай & цөгцтэй & шаардлагтай & шанаатай & эрүүтэй & алчууртай & багачуудтай & базаалтай & галсантай & гэгчтэй & домботой & өсгийтэй & залуустай & заримтай & з{U+04AF}үлттэй & зүүнтэй & зовиуртай & магадлалтай & магнайтай & нумтай & сүхтэй & соёотой & торхтой & урьдтай & хадагтай & хөөрөөтэй & цагтай & цэнэтэй & чонотой & эгчтэй & ардтай & борвитой & бороохойтой & бурамтай & гүнгэрваатай & данжаадтай & дундтай & үнстэй & заналтай & ирмэгтэй & лаазтай & майхантай & манайхантай & нөмрөгтэй & сүрэнтэй & судастай & тагштай & түшмэлтэй & томтой & тэргүүнтэй & тэрлэгтэй & уламжлалтай & хавхтай & хөвүүнтэй & хөгшинтэй & хөөрхийлөлтэй & хөнгөнтэй & хиазтай & хумстай & цаастай & шигтгээтэй & шуургатай & шуутай & эгшигтэй & янчаантай
QGRAM: <COM-NOM>86 & <COM-NOM>84 & <COM-NOM>82 & <COM-NOM>59 & <COM-NOM>56 & <COM-NOM>48 & <COM-NOM>43 & <COM-NOM>42 & <COM-NOM>41 & <COM-NOM>38 & <COM-NOM>37 & <COM-NOM>35 & <COM-NOM>35 & <COM-NOM>33 & <COM-NOM>32 & <COM-NOM>30 & <COM-NOM>30 & <COM-NOM>26 & <COM-NOM>26 & <COM-NOM>26 & <COM-NOM>25 & <COM-NOM>24 & <COM-NOM>23 & <COM-NOM>22 & <COM-NOM>21 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>20 & <COM-NOM>19 & <COM-NOM>19 & <COM-NOM>18 & <COM-NOM>18 & <COM-NOM>18 & <COM-NOM>17 & <COM-NOM>17 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>16 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>15 & <COM-NOM>14 & <COM-NOM>14 & <COM-NOM>14 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>13 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>12 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>11 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>10 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>9 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>8 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>7 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>6 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5 & <COM-NOM>5
QLEX: <[хувцас(ан)]>86 & <[хүүхэд]>84 & <[чам]>82 & <[буу]>59 & <[хүү]>56 & <[хүмүүс]>48 & <[**бидэн]>43 & <[хувин]>42 & <[харц]>41 & <[тэдэн]>38 & <[хүүхэн]>37 & <[илүү]>35 & <[мал]>35 & <[сонирхол]>33 & <[охин]>32 & <[байр]>30 & <[таваг]>30 & <[өөр]>26 & <[орой]>26 & <[тэрэг (тэргэн)]>26 & <[хэр]>25 & <[малгай]>24 & <[өлгий]>23 & <[бусад]>22 & <[тохи]>21 & <[амьтан]>20 & <[байшин(г)]>20 & <[бүхэн]>20 & <[зах]>20 & <[эцэг]>20 & <[машин]>19 & <[*Сүхбаатар]>19 & <[дарга]>18 & <[өвгөн]>18 & <[хуй]>18 & <[гамин]@[**гамин(г)]>17 & <[хөмсөг]>17 & <[аав]>16 & <[адуу(н)]>16 & <[үүн]>16 & <[үүрэг]>16 & <[залуу]>16 & <[итгэлт]>16 & <[орос]>16 & <[төр]>16 & <[давуу]>15 & <[долгор]>15 & <[дулмаа]>15 & <[соруул]>15 & <[тэмээ(н)]>15 & <[хонь (хонин)]>15 & <[шуудай]>15 & <[бүсгүй]>14 & <[улс(ан)]>14 & <[хураалт]>14 & <[амраг]>13 & <[гуай]>13 & <[дэл]>13 & <[махчин]>13 & <[түмэн]>13 & <[хүүдий]>13 & <[цамц]>13 & <[шороо(н)]>13 & <[дараахан]>12 & <[хоч]>12 & <[хул]>12 & <[ээж]>12 & <[авдар]>11 & <[**авьяас]>11 & <[баатар]>11 & <[багш]>11 & <[бөрт]>11 & <[данх(ан)]>11 & <[лам]>11 & <[нэгэн]>11 & <[сураг]>11 & <[тугал]>11 & <[уруул]>11 & <[хацар]>11 & <[хонгор]>11 & <[эдэн]>11 & <[дамба]>10 & <[өмд(өн)]>10 & <[содном]>10 & <[сэлээдий]>10 & <[тоног]>10 & <[ханцуй]>10 & <[цай]>10 & <[цонх(он)]>10 & <[дайз]>9 & <[дүү]>9 & <[өндөр]>9 & <[орон]>9 & <[сормуус]>9 & <[түвэг]>9 & <[урд]>9 & <[эмжээр]>9 & <[анги]>8 & <[бүл]>8 & <[гүйдэл]>8 & <[гуу]>8 & <[дорж]>8 & <[нам]>8 & <[ноён]>8 & <[хот]>8 & <[хутга(н)]>8 & <[эмэгтэй]>8 & <[япон]>8 & <[аялгуу(н)]>7 & <[баавгай]>7 & <[баадан]>7 & <[баруун]>7 & <[бүтээл]>7 & <[бүтээлэг]>7 & <[борц]>7 & <[гилбэр]>7 & <[үнээ(н)]>7 & <[навч(ин)]>7 & <[ойлголт]>7 & <[сайхан]>7 & <[татаар]>7 & <[хөхүүр]>7 & <[хундага]>7 & <[цагаантан]>7 & <[цөгц]>7 & <[?шаардлага]>7 & <[шанаа]>7 & <[эрүү(н)]>7 & <[алчуур]>6 & <[багачууд]>6 & <[базаал]>6 & <[галсан]>6 & <[гэгч]>6 & <[домбо(н)]>6 & <[өсгий]>6 & <[залуус]>6 & <[зарим]>6 & <[зүүлт]>6 & <[зүүн]>6 & <[зовиур]>6 & <[магадлал]>6 & <[магнай]>6 & <[нум]>6 & <[сүх]>6 & <[соёо]>6 & <[торх]>6 & <[урьд]>6 & <[хадаг]>6 & <[хөөрөө]@[хөөрөх]>6 & <[цаг]>6 & <[?цэн]>6 & <[чоно(н)]>6 & <[эгч]>6 & <[ард]>5 & <[борви]>5 & <[бороохой]>5 & <[бурам]>5 & <[гүнгэрваа]>5 & <[данжаад]>5 & <[дунд]>5 & <[үнс]>5 & <[занал]>5 & <[ирмэг]>5 & <[лааз]>5 & <[майхан]>5 & <[манайхан]>5 & <[нөмрөг]>5 & <[сүрэн]>5 & <[судас]>5 & <[тагш]>5 & <[түшмэл]>5 & <[том]>5 & <[тэргүүн]>5 & <[тэрлэг]>5 & <[уламжлал]>5 & <[хавх(ан)]>5 & <[хөвүүн]>5 & <[хөгшин]>5 & <[хөөрхийлөлтэй]@[хөөрхийлөл]>5 & <[хөнгөн]>5 & <[хиаз]>5 & <[хумс(ан)]>5 & <[цаас(ан)]>5 & <[шигтгээ]>5 & <[шуурга(н)]>5 & <[шуу]>5 & <[эгшиг]>5 & <[янчаан]>5
QFLEX: тай & тэй & тай & тай & тэй & тэй & энтэй & тай & тай & тэй & тэй & тэй & тай & той & той & тай & тай & тэй & той & тэй & тэй & тай & тэй & тай & той & тай & тай & тэй & тай & тэй & тай & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тэй & тай & тэй & той & тэй & тай & той & тай & тай & тэй & той & тай & тэй & тай & тай & тай & тай & тэй & тай & тэй & тэй & тай & той & тай & той & тай & тэй & тай & # & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тай & тай & тай & тай & той & тэй & тай & тэй & той & тэй & той & тай & тай & той & тай & тэй & тэй & той & тай & тэй & тай & тэй & тай & тэй & тэй & тай & той & тай & той & той & тай & тэй & той & тай & тай & тай & тай & тэй & тэй & той & тэй & тэй & тай & той & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & # & тай & тэй & тай & тай & тай & тай & тэй & той & тэй & тай & тай & тэй & тэй & тай & тай & тай & тай & хтэй & той & той & тай & # & # & тай & # & той & тэй & тай & той & той & тай & тай & тай & тай & тэй & тай & тэй & тай & тай & тай & тэй & тэй & тай & тай & тэй & той & тэй & тэй & тай & тай & тэй & тэй & # & тэй & тай & тай & тай & тэй & тай & тай & тэй & тай
REVWORD: йатсацвух & йэтдэх}FA40+U{}FA40+U{х & йатмач & йатууб & йэт}FA40+U{}FA40+U{х & йэтс}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & йэтнэдиб & йатнивух & йатцрах & йэтнэдэт & йэтнэх}FA40+U{}FA40+U{х & йэт}FA40+U{}FA40+U{ли & йатлам & йотлохринос & йотнихо & йатрйаб & йатгават & йэтр}9E40+U{}9E40+U{ & йотйоро & йэтгэрэт & йэтрэх & йатйаглам & йэтйигл}9E40+U{ & йатдасуб & йотихот & йатнатьма & йатнишйаб & йэтнэх}FA40+U{б & йатхаз & йэтгэцэ & йатнишам & йатратаабх}FA40+U{с & йатаград & йэтн}9E40+U{гв}9E40+U{ & йатйух & йатнимаг & йэтг}9E40+U{см}9E40+U{х & йатваа & йатууда & йэтн}FA40+U{}FA40+U{ & йэтгэр}FA40+U{}FA40+U{ & йатуулаз & йэттлэгти & йотсоро & йэтр}9E40+U{т & йатуувад & йотроглод & йатаамлуд & йатлуурос & йэтээмэт & йотьнох & йатйадууш & йэтй}FA40+U{гс}FA40+U{б & йатслу & йаттлаарух & йатгарма & йатйауг & йэтлэд & йатничхам & йэтнэм}FA40+U{т & йэтйид}FA40+U{}FA40+U{х & йатцмац & йотоорош & йатнахаарад & йотчох & йатлух & йэтжээ & йатрадва & йатсаяьва & йатратааб & йатшгаб & йэттр}9E40+U{б & йатхнад & йатмал & йэтнэгэн & йатгарус & йатлагут & йатлууру & йатрацах & йотрогнох & йэтнэдэ & йатабмад & йэтдм}9E40+U{ & йотмондос & йэтйидээлэс & йотгонот & йатйуцнах & йатйац & йотхноц & йатзйад & йэт}FA40+U{}FA40+U{д & йэтр}9E40+U{дн}9E40+U{ & йотноро & йатсуумрос & йэтгэв}FA40+U{т & йатдру & йэтрээжмэ & йатигна & йэтл}FA40+U{б & йэтлэдй}FA40+U{г & йатууг & йотжрод & йатман & йотн}1540+U{он & йоттох & йатагтух & йэтйэтгэмэ & йотнопя & йатуугляа & йатйагвааб & йатнадааб & йатнуураб & йэтлээт}FA40+U{б & йэтгэлээт}FA40+U{б & йотцроб & йэтрэблиг & йэтээн}FA40+U{ & йатчван & йоттлоглйо & йатнахйас & йатраатат & йэтр}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & йатагаднух & йатнатнаагац & йэтцг}9E40+U{ц & йатгалдрааш & йатаанаш & йэт}FA40+U{}FA40+U{рэ & йатруучла & йатдуучагаб & йатлаазаб & йатнаслаг & йэтчгэг & йотобмод & йэтйигс}9E40+U{ & йатсуулаз & йатмираз & йэттл}FA40+U{}FA40+U{з & йэтн}FA40+U{}FA40+U{з & йатруивоз & йатлалдагам & йатйангам & йатмун & йэтх}FA40+U{с & йото}1540+U{ос & йотхрот & йатдьру & йатгадах & йэт}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & йатгац & йэтэнэц & йотоноч & йэтчгэ & йатдра & йотивроб & йотйохоороб & йатмаруб & йатааврэгн}FA40+U{г & йатдаажнад & йатднуд & йэтсн}FA40+U{ & йатланаз & йэтгэмри & йатзаал & йатнахйам & йатнахйанам & йэтг}9E40+U{рм}9E40+U{н & йэтнэр}FA40+U{с & йатсадус & йатшгат & йэтлэмш}FA40+U{т & йотмот & йэтн}FA40+U{}FA40+U{грэт & йэтгэлрэт & йатлалжмалу & йатхвах & йэтн}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & йэтнишг}9E40+U{х & йэтл}9E40+U{лйихр}9E40+U{}9E40+U{х & йэтн}9E40+U{гн}9E40+U{х & йатзаих & йатсмух & йатсаац & йэтээгтгиш & йатагрууш & йатууш & йэтгишгэ & йатнаачня
FREQ: 2516
FREQALL: 3649
RANG: 54
QWORDF: <хувцастай>86 & <хүүхэдтэй>84 & <чамтай>82 & <буутай>59 & <хүүтэй>56 & <хүмүүстэй>48 & <бидэнтэй>43 & <хувинтай>42 & <харцтай>41 & <тэдэнтэй>38 & <хүүхэнтэй>37 & <илүүтэй>35 & <малтай>35 & <сонирхолтой>33 & <охинтой>32 & <байртай>30 & <тавагтай>30 & <өөртэй>26 & <оройтой>26 & <тэрэгтэй>26 & <хэртэй>25 & <малгайтай>24 & <өлгийтэй>23 & <бусадтай>22 & <тохитой>21 & <амьтантай>20 & <байшинтай>20 & <бүхэнтэй>20 & <захтай>20 & <эцэгтэй>20 & <машинтай>19 & <сүхбаатартай>19 & <даргатай>18 & <өвгөнтэй>18 & <хуйтай>18 & <гаминтай>17 & <хөмсөгтэй>17 & <аавтай>16 & <адуутай>16 & <үүнтэй>16 & <үүрэгтэй>16 & <залуутай>16 & <итгэлттэй>16 & <оростой>16 & <төртэй>16 & <давуутай>15 & <долгортой>15 & <дулмаатай>15 & <соруултай>15 & <тэмээтэй>15 & <хоньтой>15 & <шуудайтай>15 & <бүсгүйтэй>14 & <улстай>14 & <хураалттай>14 & <амрагтай>13 & <гуайтай>13 & <дэлтэй>13 & <махчинтай>13 & <түмэнтэй>13 & <хүүдийтэй>13 & <цамцтай>13 & <шороотой>13 & <дараахантай>12 & <хочтой>12 & <хултай>12 & <ээжтэй>12 & <авдартай>11 & <авьяастай>11 & <баатартай>11 & <багштай>11 & <бөрттэй>11 & <данхтай>11 & <ламтай>11 & <нэгэнтэй>11 & <сурагтай>11 & <тугалтай>11 & <уруултай>11 & <хацартай>11 & <хонгортой>11 & <эдэнтэй>11 & <дамбатай>10 & <өмдтэй>10 & <содномтой>10 & <сэлээдийтэй>10 & <тоногтой>10 & <ханцуйтай>10 & <цайтай>10 & <цонхтой>10 & <дайзтай>9 & <дүүтэй>9 & <өндөртэй>9 & <оронтой>9 & <сормуустай>9 & <түвэгтэй>9 & <урдтай>9 & <эмжээртэй>9 & <ангитай>8 & <бүлтэй>8 & <гүйдэлтэй>8 & <гуутай>8 & <доржтой>8 & <намтай>8 & <ноёнтой>8 & <хоттой>8 & <хутгатай>8 & <эмэгтэйтэй>8 & <японтой>8 & <аялгуутай>7 & <баавгайтай>7 & <баадантай>7 & <баруунтай>7 & <бүтээлтэй>7 & <бүтээлэгтэй>7 & <борцтой>7 & <гилбэртэй>7 & <үнээтэй>7 & <навчтай>7 & <ойлголттой>7 & <сайхантай>7 & <татаартай>7 & <хөхүүртэй>7 & <хундагатай>7 & <цагаантантай>7 & <цөгцтэй>7 & <шаардлагтай>7 & <шанаатай>7 & <эрүүтэй>7 & <алчууртай>6 & <багачуудтай>6 & <базаалтай>6 & <галсантай>6 & <гэгчтэй>6 & <домботой>6 & <өсгийтэй>6 & <залуустай>6 & <заримтай>6 & <зүүлттэй>6 & <зүүнтэй>6 & <зовиуртай>6 & <магадлалтай>6 & <магнайтай>6 & <нумтай>6 & <сүхтэй>6 & <соёотой>6 & <торхтой>6 & <урьдтай>6 & <хадагтай>6 & <хөөрөөтэй>6 & <цагтай>6 & <цэнэтэй>6 & <чонотой>6 & <эгчтэй>6 & <ардтай>5 & <борвитой>5 & <бороохойтой>5 & <бурамтай>5 & <гүнгэрваатай>5 & <данжаадтай>5 & <дундтай>5 & <үнстэй>5 & <заналтай>5 & <ирмэгтэй>5 & <лаазтай>5 & <майхантай>5 & <манайхантай>5 & <нөмрөгтэй>5 & <сүрэнтэй>5 & <судастай>5 & <тагштай>5 & <түшмэлтэй>5 & <томтой>5 & <тэргүүнтэй>5 & <тэрлэгтэй>5 & <уламжлалтай>5 & <хавхтай>5 & <хөвүүнтэй>5 & <хөгшинтэй>5 & <хөөрхийлөлтэй>5 & <хөнгөнтэй>5 & <хиазтай>5 & <хумстай>5 & <цаастай>5 & <шигтгээтэй>5 & <шуургатай>5 & <шуутай>5 & <эгшигтэй>5 & <янчаантай>5
GRAMFORM: COM-NOM
LEXEMA: [хувцас(ан)] & [хүүхэд] & [чам] & [буу] & [хүү] & [хүмүүс] & [**бидэн] & [хувин] & [харц] & [тэдэн] & [хүүхэн] & [илүү] & [мал] & [сонирхол] & [охин] & [байр] & [таваг] & [өөр] & [орой] & [тэрэг (тэргэн)] & [хэр] & [малгай] & [өлгий] & [бусад] & [тохи] & [амьтан] & [байшин(г)] & [бүхэн] & [зах] & [эцэг] & [машин] & [*Сүхбаатар] & [дарга] & [өвгөн] & [хуй] & [гамин]@[**гамин(г)] & [хөмсөг] & [аав] & [адуу(н)] & [үүн] & [үүрэг] & [залуу] & [итгэлт] & [орос] & [төр] & [давуу] & [долгор] & [дулмаа] & [соруул] & [тэмээ(н)] & [хонь (хонин)] & [шуудай] & [бүсгүй] & [улс(ан)] & [хураалт] & [амраг] & [гуай] & [дэл] & [махчин] & [түмэн] & [хүүдий] & [цамц] & [шороо(н)] & [дараахан] & [хоч] & [хул] & [ээж] & [авдар] & [**авьяас] & [баатар] & [багш] & [бөрт] & [данх(ан)] & [лам] & [нэгэн] & [сураг] & [тугал] & [уруул] & [хацар] & [хонгор] & [эдэн] & [дамба] & [өмд(өн)] & [содном] & [сэлээдий] & [тоног] & [ханцуй] & [цай] & [цонх(он)] & [дайз] & [дүү] & [өндөр] & [орон] & [сормуус] & [түвэг] & [урд] & [эмжээр] & [анги] & [бүл] & [гүйдэл] & [гуу] & [дорж] & [нам] & [ноён] & [хот] & [хутга(н)] & [эмэгтэй] & [япон] & [аялгуу(н)] & [баавгай] & [баадан] & [баруун] & [бүтээл] & [бүтээлэг] & [борц] & [гилбэр] & [үнээ(н)] & [навч(ин)] & [ойлголт] & [сайхан] & [татаар] & [хөхүүр] & [хундага] & [цагаантан] & [цөгц] & [?шаардлага] & [шанаа] & [эрүү(н)] & [алчуур] & [багачууд] & [базаал] & [галсан] & [гэгч] & [домбо(н)] & [өсгий] & [залуус] & [зарим] & [зүүлт] & [зүүн] & [зовиур] & [магадлал] & [магнай] & [нум] & [сүх] & [соёо] & [торх] & [урьд] & [хадаг] & [хөөрөө]@[хөөрөх] & [цаг] & [?цэн] & [чоно(н)] & [эгч] & [ард] & [борви] & [бороохой] & [бурам] & [гүнгэрваа] & [данжаад] & [дунд] & [үнс] & [занал] & [ирмэг] & [лааз] & [майхан] & [манайхан] & [нөмрөг] & [сүрэн] & [судас] & [тагш] & [түшмэл] & [том] & [тэргүүн] & [тэрлэг] & [уламжлал] & [хавх(ан)] & [хөвүүн] & [хөгшин] & [хөөрхийлөлтэй]@[хөөрхийлөл] & [хөнгөн] & [хиаз] & [хумс(ан)] & [цаас(ан)] & [шигтгээ] & [шуурга(н)] & [шуу] & [эгшиг] & [янчаан]
WORDFORM: галттайнхаа
QGRAM: <COM-NOM-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[галт]>5
QFLEX: тайнхаа
REVWORD: аахнйаттлаг
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 507
QWORDF: <галттайнхаа>5
GRAMFORM: COM-NOM-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [галт]
WORDFORM: далантай & гэдэстэй & хэдтэй & ваартай & гөлөмтэй
QGRAM: <COM-NOM@COM-NOM>23 & <COM-NOM@COM-NOM>14 & <COM-NOM@COM-NOM>11 & <COM-NOM@COM-NOM>9 & <COM-NOM@COM-NOM>7
QLEX: <[далан]@[далан(г)]>23 & <[гэдэс]@[гэдэс (гэдсэн)]>14 & <[хэд]@[хэд(эн)]>11 & <[ваар]@[ваар(ан)]>9 & <[гөлөм]@[гөлөм(н)]>7
QFLEX: тай;тай & тэй;тэй & тэй;тэй & тай;тай & тэй;тэй
REVWORD: йатналад & йэтсэдэг & йэтдэх & йатраав & йэтм}9E40+U{л}9E40+U{г
FREQ: 64
FREQALL: 102
RANG: 267
QWORDF: <далантай>23 & <гэдэстэй>14 & <хэдтэй>11 & <ваартай>9 & <гөлөмтэй>7
GRAMFORM: COM-NOM@COM-NOM
LEXEMA: [далан]@[далан(г)] & [гэдэс]@[гэдэс (гэдсэн)] & [хэд]@[хэд(эн)] & [ваар]@[ваар(ан)] & [гөлөм]@[гөлөм(н)]
WORDFORM: удаатай & тушаатай & дараатай & алхаатай & байгаатай & манаатай & оноотой
QGRAM: <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>17 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>9 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>8 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>8 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>7 & <COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5
QLEX: <[удаа]@[удах]>17 & <[тушаа]@[туших]>10 & <[дараа]@[дарах]>9 & <[алхаа]@[алхах]>8 & <[байгаа]@[байх]>8 & <[манаа]@[манах]>7 & <[оноо]@[онох]>5
QFLEX: тай;атай & тай;аатай & тай;атай & тай;атай & тай;гаатай & тай;атай & той;отой
REVWORD: йатааду & йатаашут & йатаарад & йатаахла & йатаагйаб & йатаанам & йотооно
FREQ: 64
FREQALL: 107
RANG: 268
QWORDF: <удаатай>17 & <тушаатай>10 & <дараатай>9 & <алхаатай>8 & <байгаатай>8 & <манаатай>7 & <оноотой>5
GRAMFORM: COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM
LEXEMA: [удаа]@[удах] & [тушаа]@[туших] & [дараа]@[дарах] & [алхаа]@[алхах] & [байгаа]@[байх] & [манаа]@[манах] & [оноо]@[онох]
WORDFORM: бичээстэй & бүрээстэй
QGRAM: <COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>6 & <COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[бичээс]@[бичих]>6 & <[бүрээс(эн)]@[бүрэх]>5
QFLEX: тэй;ээстэй & тэй;эстэй
REVWORD: йэтсээчиб & йэтсээр}FA40+U{б
FREQ: 11
FREQALL: 25
RANG: 424
QWORDF: <бичээстэй>6 & <бүрээстэй>5
GRAMFORM: COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [бичээс]@[бичих] & [бүрээс(эн)]@[бүрэх]
WORDFORM: гэдэгтэй & савдагтай
QGRAM: <COM-NOM@PC.US-COM-NOM>13 & <COM-NOM@PC.US-COM-NOM>5
QLEX: <[гэдэг]@[гэх]>13 & <[савдаг]@[савах]>5
QFLEX: тэй;дэгтэй & тай;дагтай
REVWORD: йэтгэдэг & йатгадвас
FREQ: 18
FREQALL: 7
RANG: 384
QWORDF: <гэдэгтэй>13 & <савдагтай>5
GRAMFORM: COM-NOM@PC.US-COM-NOM
LEXEMA: [гэдэг]@[гэх] & [савдаг]@[савах]
WORDFORM: хүүтэйгээ & чамтайгаа & ээжтэйгээ & найзтайгаа & аавтайгаа & өөртэйгөө & эцэгтэйгээ & өөртэйгээ & хүүхэдтэйгээ & хувцастайгаа & дүүтэйгээ & өлөгчинтэйгээ & охинтойгоо & бусадтайгаа & намтайгаа
QGRAM: <COM-POSS.REFL>36 & <COM-POSS.REFL>22 & <COM-POSS.REFL>18 & <COM-POSS.REFL>13 & <COM-POSS.REFL>12 & <COM-POSS.REFL>11 & <COM-POSS.REFL>11 & <COM-POSS.REFL>9 & <COM-POSS.REFL>9 & <COM-POSS.REFL>9 & <COM-POSS.REFL>7 & <COM-POSS.REFL>6 & <COM-POSS.REFL>6 & <COM-POSS.REFL>5 & <COM-POSS.REFL>5
QLEX: <[хүү]>36 & <[чам]>22 & <[ээж]>18 & <[найз]>13 & <[аав]>12 & <[өөр]>11 & <[эцэг]>11 & <[өөр]>9 & <[хүүхэд]>9 & <[хувцас(ан)]>9 & <[дүү]>7 & <[өлөгчин]>6 & <[охин]>6 & <[бусад]>5 & <[нам]>5
QFLEX: тэйгээ & тайгаа & тэйгээ & тайгаа & тайгаа & тэйг{U+ø4E9}{U+ø4E9} & тэйгээ & тэйгээ & тэйгээ & тайгаа & тэйгээ & тэйгээ & тойгоо & тайгаа & тайгаа
REVWORD: ээгйэт}FA40+U{}FA40+U{х & аагйатмач & ээгйэтжээ & аагйатзйан & аагйатваа & }9E40+U{}9E40+U{гйэтр}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйэтгэцэ & ээгйэтр}9E40+U{}9E40+U{ & ээгйэтдэх}FA40+U{}FA40+U{х & аагйатсацвух & ээгйэт}FA40+U{}FA40+U{д & ээгйэтничг}9E40+U{л}9E40+U{ & оогйотнихо & аагйатдасуб & аагйатман
FREQ: 179
FREQALL: 55
RANG: 188
QWORDF: <хүүтэйгээ>36 & <чамтайгаа>22 & <ээжтэйгээ>18 & <найзтайгаа>13 & <аавтайгаа>12 & <өөртэйгөө>11 & <эцэгтэйгээ>11 & <өөртэйгээ>9 & <хүүхэдтэйгээ>9 & <хувцастайгаа>9 & <дүүтэйгээ>7 & <өлөгчинтэйгээ>6 & <охинтойгоо>6 & <бусадтайгаа>5 & <намтайгаа>5
GRAMFORM: COM-POSS.REFL
LEXEMA: [хүү] & [чам] & [ээж] & [найз] & [аав] & [өөр] & [эцэг] & [өөр] & [хүүхэд] & [хувцас(ан)] & [дүү] & [өлөгчин] & [охин] & [бусад] & [нам]
WORDFORM: юмсан
QGRAM: <COP.IMPLIC>289
QLEX: <[юм]>289
QFLEX: #
REVWORD: насмю
FREQ: 289
FREQALL: 0
RANG: 161
QWORDF: <юмсан>289
GRAMFORM: COP.IMPLIC
LEXEMA: [юм]
WORDFORM: байгаасан
QGRAM: <COP.IMPLIC@PC.DUR-COP.IMPLIC>6
QLEX: <[байгаа]@[байх]>6
QFLEX: #
REVWORD: насаагйаб
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 486
QWORDF: <байгаасан>6
GRAMFORM: COP.IMPLIC@PC.DUR-COP.IMPLIC
LEXEMA: [байгаа]@[байх]
WORDFORM: ирээд & хэлээд & яваад & гараад & бодоод & очоод & үзээд & эхлээд & сонсоод & орхиод & чингээд & яриад & гаргаад & буугаад & хоноод & олоод & мордоод & идээд & санагдаад & санаад & хашгираад & асуугаад & дуусаад & болгоод & буцаад & аваачаад & өмсөөд & авчраад & гүйгээд & болчихоод & заагаад & инээмсэглээд & өгүүлээд & хүргээд & давхиад & үнсээд & дуулаад & уулзаад & ширтээд & хөөгөөд & алаад & бичээд & болиод & үүрээд & айгаад & төрөөд & тулаад & дагуулаад & үлдээд & мэндлээд & төгсөөд & тэврээд & шийдээд & уншаад & харагдаад & эрээд & дуудаад & оруулаад & явуулаад & ажиглаад & гүйцээд & инээгээд & салаад & өнгөрөөд & хөтлөөд & нийлээд & бодогдоод & дайраад & мартаад & хөдлөөд & шидээд & буудаад & дуугараад & таниад & хариулаад & сураад & туугаад & хариад & асаагаад & ойртоод & тойроод & атгаад & эргүүлээд & өвөртлөөд & мөргөөд & унагаад & хүлээгээд & үзэгдээд & тасраад & угаагаад & баригдаад & боогоод & нүүгээд & ойчоод & суулгаад & хэмээгээд & дохиод & үзүүлээд & тайлаад & хэлчихээд & оргиод & орчихоод & урсаад & шивэгнээд & ядаад & дутаад & үсрээд & өвдөөд & нэмээд & сэргээд & тараад & хураагаад & баярлаад & бүслээд & босгоод & буулгаад & буцаагаад & гайхаад & дуусгаад & өлгөөд & ёслоод & зүүгээд & нисээд & нуугаад & ойлгоод & ороогоод & тусаад & холдоод & ядраад & бүрхээд & үлдээгээд & үхээд & өгчихөөд & залгилаад & зовоод & илээд & наагаад & нөмрөөд & таслаад & тоглоод & харайгаад & чирээд & алгадаад & дөхөөд & өнжөөд & зайлаад & зүүдлээд & зогсоогоод & түүгээд & худалдаад & цацаад & яараад & амсаад & байсхийгээд & зараад & зугтаад & ирчихээд & оргоод & тохоод & ухасхийгээд & хаагаад & шүүрээд & эзлээд & бариулаад & гуйгаад & гэрэлтээд & гялалзаад & дүүргээд & дэрлээд & өшиглөөд & залбираад & идчихээд & нуугдаад & нээгээд & орхичихоод & суниагаад & сэгсрээд & тушаагаад & хүсээд & хийлгээд & хувираад & хэвтүүлээд & бэлтгээд & гатлаад & өндийгөөд & золгоод & зэмлээд & итгээд & ичээд & сандраад & тогтоогоод & тэмцээд & хаячихаад & хөгжөөд & хоцроод & байгуулаад & балгаад & дайралдаад & дарагдаад & загнаад & зовоогоод & мартчихаад & мэдэгдээд & нийлүүлээд & саагаад & суучихаад & таглаад & танилцаад & түрүүлээд & тулгаад & харчихаад & хүртээд & хувцаслаад & хэлэлцээд & эмээллээд & амраагаад & арилаад & багтаад & барилдаад & бүтээгээд & даараад & өдөөд & өсөөд & зарлаад & зугтаагаад & магтаад & сороод & сэжиглээд & тавьчихаад & тамхилаад & тараагаад & тохиолдоод & туйлаад & услаад & уучихаад & ухаараад & хавчуулаад & ханаад & харуулаад & хөөгдөөд & хуваагаад & хучаад & царайлаад & чихээд & эвдээд & авахуулаад & амжаад & бухимдаад & гүйцэтгээд & гүйцээгээд & давтаад & дэвсээд & үнэрлээд & өргөмжлөөд & зодоод & илбээд & ирү{U+04AF}лээд & ирмээд & мэдчихээд & мэдэлцээд & налаад & салгаад & согтоод & сугалаад & тааралдаад & татагдаад & татуулаад & тогтоод & тоолоод & тосоод & уурлаад & хийчихээд & хувилгаад & хутгаад & цуглараад & цуглуулаад & цэвэрлээд & чанаад & чичрээд & чулуудаад & шаагаад & шудраад & шуугаад & эдлээд & эргэлдээд & янзлаад & ажиллаад & алдчихаад & аргамжаад & базаад & булаад & дурсаад & дэлгэрээд & дэндээд & үмхээд & өрөвдөөд & зайлуулаад & зүхээд & зуураад & мултраад & муудаад & нэрлээд & нэрээд & нэхээд & оршуулаад & оччихоод & сөхрөөд & сонсдоод & тайлбарлаад & түрхээд & төгсгөөд & төрүүлээд & тодроод & тооцоод & улайгаад & унтраагаад & уудлаад & уужраад & хавчаад & хагалаад & хайрлаад & хараагаад & хөдөлгөөд & хөнгөрөөд & хичээгээд & хулжаад & хэлүүлээд & цайлаад & цөхөөд & цоожлоод & чадаад & чангалаад & авчихаад & амсхийгээд & амьдраад & баясаад & бүрэлзээд & будаад & гэмшээд & давшаад & дүүжлээд & донгодоод & ерөөгөөд & үймүүлээд & үлээгээд & үнэртээд & өнгөрүүлээд & задлаад & залгиад & зүсээд & мандуулаад & мялаагаад & нудраад & нулимаад & нэгжээд & нэрэлхээд & овоолоод & палхийгээд & сануулаад & суралцаад & томроод & тулгараад & тэмтрээд & унагаагаад & уначихаад & унуулаад & уруудаад & устгаад & уургалаад & уяраад & хадгалаад & халамцаад & хангинаад & ханилаад & ханхлаад & харамлаад & хардаад & хаягдаад & хөгшрөөд & хөхрөөд & хонуулаад & хуралдаад & хядаад & цаашлаад & цадаад & цохиулаад & цэлийгээд & чиглээд & шаардаад & шатаад & шидчихээд & шингээд & шоолоод & шуугиад & ярвайгаад
QGRAM: <CVB.ANT>916 & <CVB.ANT>492 & <CVB.ANT>415 & <CVB.ANT>376 & <CVB.ANT>365 & <CVB.ANT>302 & <CVB.ANT>273 & <CVB.ANT>264 & <CVB.ANT>214 & <CVB.ANT>184 & <CVB.ANT>159 & <CVB.ANT>123 & <CVB.ANT>98 & <CVB.ANT>92 & <CVB.ANT>88 & <CVB.ANT>84 & <CVB.ANT>74 & <CVB.ANT>71 & <CVB.ANT>71 & <CVB.ANT>65 & <CVB.ANT>60 & <CVB.ANT>58 & <CVB.ANT>54 & <CVB.ANT>53 & <CVB.ANT>52 & <CVB.ANT>46 & <CVB.ANT>46 & <CVB.ANT>45 & <CVB.ANT>44 & <CVB.ANT>43 & <CVB.ANT>43 & <CVB.ANT>43 & <CVB.ANT>42 & <CVB.ANT>42 & <CVB.ANT>41 & <CVB.ANT>41 & <CVB.ANT>40 & <CVB.ANT>40 & <CVB.ANT>40 & <CVB.ANT>39 & <CVB.ANT>38 & <CVB.ANT>38 & <CVB.ANT>38 & <CVB.ANT>38 & <CVB.ANT>36 & <CVB.ANT>35 & <CVB.ANT>35 & <CVB.ANT>34 & <CVB.ANT>34 & <CVB.ANT>33 & <CVB.ANT>33 & <CVB.ANT>33 & <CVB.ANT>32 & <CVB.ANT>31 & <CVB.ANT>31 & <CVB.ANT>31 & <CVB.ANT>30 & <CVB.ANT>30 & <CVB.ANT>30 & <CVB.ANT>29 & <CVB.ANT>29 & <CVB.ANT>29 & <CVB.ANT>29 & <CVB.ANT>28 & <CVB.ANT>28 & <CVB.ANT>27 & <CVB.ANT>26 & <CVB.ANT>26 & <CVB.ANT>26 & <CVB.ANT>26 & <CVB.ANT>26 & <CVB.ANT>25 & <CVB.ANT>25 & <CVB.ANT>25 & <CVB.ANT>25 & <CVB.ANT>24 & <CVB.ANT>24 & <CVB.ANT>24 & <CVB.ANT>23 & <CVB.ANT>23 & <CVB.ANT>23 & <CVB.ANT>22 & <CVB.ANT>22 & <CVB.ANT>21 & <CVB.ANT>21 & <CVB.ANT>21 & <CVB.ANT>21 & <CVB.ANT>20 & <CVB.ANT>20 & <CVB.ANT>20 & <CVB.ANT>19 & <CVB.ANT>19 & <CVB.ANT>19 & <CVB.ANT>19 & <CVB.ANT>19 & <CVB.ANT>19 & <CVB.ANT>18 & <CVB.ANT>18 & <CVB.ANT>18 & <CVB.ANT>18 & <CVB.ANT>17 & <CVB.ANT>17 & <CVB.ANT>17 & <CVB.ANT>17 & <CVB.ANT>17 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>16 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>15 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>14 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>13 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>12 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>11 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>10 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>9 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>8 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>7 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>6 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5 & <CVB.ANT>5
QLEX: <[ирэх]>916 & <[хэлэх]>492 & <[явах]>415 & <[гарах]>376 & <[бодох]>365 & <[очих]>302 & <[үзэх]>273 & <[эхлэх]>264 & <[сонсох]>214 & <[орхих]>184 & <[чингэх]>159 & <[ярих]>123 & <[гаргах]>98 & <[буух]>92 & <[хонох]>88 & <[олох]>84 & <[мордох]>74 & <[идэх]>71 & <[санагдах]>71 & <[санах]>65 & <[**хашгирах]>60 & <[асуух]>58 & <[дуусах]>54 & <[болгох]>53 & <[буцах]>52 & <[аваачих]>46 & <[өмсөх]>46 & <[авчрах]>45 & <[гүйх]>44 & <[болчихох]>43 & <[заах]>43 & <[инээмсэглэх]>43 & <[өгүүлэх]>42 & <[хүргэх]>42 & <[давхих]>41 & <[үнсэх]>41 & <[дуулах]>40 & <[уулзах]>40 & <[ширтэх]>40 & <[хөөх]>39 & <[алах]>38 & <[бичих]>38 & <[болих]>38 & <[үүрэх]>38 & <[айх]>36 & <[төрөх]>35 & <[тулах]>35 & <[дагуулах]>34 & <[үлдэх]>34 & <[мэндлэх]>33 & <[төгсөх]>33 & <[тэврэх]>33 & <[шийдэх]>32 & <[унших]>31 & <[харагдах]>31 & <[эрэх]>31 & <[дуудах]>30 & <[оруулах]>30 & <[явуулах]>30 & <[ажиглах]>29 & <[гүйцэх]>29 & <[инээх]>29 & <[салах]>29 & <[өнгөрөх]>28 & <[хөтлөх]>28 & <[нийлэх]>27 & <[бодогдох]>26 & <[дайрах]>26 & <[мартах]>26 & <[хөдлөх]>26 & <[шидэх]>26 & <[буудах]>25 & <[дуугарах]>25 & <[таних]>25 & <[хариулах]>25 & <[сурах]>24 & <[туух]>24 & <[харих]>24 & <[асаах]>23 & <[ойртох]>23 & <[тойрох]>23 & <[атгах]>22 & <[эргүүлэх]>22 & <[өвөртлөх]>21 & <[мөргөх]>21 & <[унагах]>21 & <[хүлээх]>21 & <[үзэгдэх]>20 & <[тасрах]>20 & <[угаах]>20 & <[баригдах]>19 & <[боох]>19 & <[нүүх]>19 & <[ойчих]>19 & <[суулгах]>19 & <[хэмээх]>19 & <[дохих]>18 & <[үзүүлэх]>18 & <[тайлах]>18 & <[хэлчихэх]>18 & <[оргих]>17 & <[орчихох]>17 & <[урсах]>17 & <[шивэгнэх]>17 & <[ядах]>17 & <[дутах]>16 & <[үсрэх]>16 & <[өвдөх]>16 & <[нэмэх]>16 & <[сэргэх]>16 & <[тарах]>16 & <[хураах]>16 & <[баярлах]>15 & <[бүслэх]>15 & <[босгох]>15 & <[буулгах]>15 & <[буцаах]>15 & <[гайхах]>15 & <[дуусгах]>15 & <[өлгөх]>15 & <[ёслох]>15 & <[зүүх]>15 & <[нисэх]>15 & <[нуух]>15 & <[ойлгох]>15 & <[ороох]>15 & <[тусах]>15 & <[холдох]>15 & <[ядрах]>15 & <[бүрхэх]>14 & <[үлдээх]>14 & <[үхэх]>14 & <[өгчихөх]>14 & <[залгилах]>14 & <[зовох]>14 & <[илэх]>14 & <[наах]>14 & <[нөмрөх]>14 & <[таслах]>14 & <[тоглох]>14 & <[харайх]>14 & <[чирэх]>14 & <[алгадах]>13 & <[дөхөх]>13 & <[өнжих]>13 & <[зайлах]>13 & <[зүүдлэх]>13 & <[зогсоох]>13 & <[түүх]>13 & <[худалдах]>13 & <[цацах]>13 & <[яарах]>13 & <[амсах]>12 & <[байсхийх]>12 & <[зарах]>12 & <[зугтах]>12 & <[ирчихэх]>12 & <[оргох]>12 & <[тохох]>12 & <[ухасхийх]>12 & <[хаах]>12 & <[шүүрэх]>12 & <[эзлэх]>12 & <[бариулах]>11 & <[гуйх]>11 & <[гэрэлтэх]>11 & <[гялалзах]>11 & <[дүүргэх]>11 & <[дэрлэх]>11 & <[өшиглөх]>11 & <[залбирах]>11 & <[идчихэх]>11 & <[нуугдах]>11 & <[нээх]>11 & <[орхичихох]>11 & <[суниах]>11 & <[сэгсрэх]>11 & <[тушаах]>11 & <[хүсэх]>11 & <[хийлгэх]>11 & <[хувирах]>11 & <[хэвтүүлэх]>11 & <[бэлтгэх]>10 & <[гатлах]>10 & <[өндийх]>10 & <[золгох]>10 & <[зэмлэх]>10 & <[итгэх]>10 & <[ичих]>10 & <[сандрах]>10 & <[тогтоох]>10 & <[тэмцэх]>10 & <[хаячихах]>10 & <[хөгжих]>10 & <[хоцрох]>10 & <[байгуулах]>9 & <[балгах]>9 & <[дайралдах]>9 & <[дарагдах]>9 & <[загнах]>9 & <[зовоох]>9 & <[мартчихах]>9 & <[мэдэгдэх]>9 & <[нийлүүлэх]>9 & <[саах]>9 & <[суучихах]>9 & <[таглах]>9 & <[танилцах]>9 & <[түрүүлэх]>9 & <[тулгах]>9 & <[харчихах]>9 & <[хүртэх]>9 & <[хувцаслах]>9 & <[хэлэлцэх]>9 & <[эмээллэх]>9 & <[амраах]>8 & <[арилах]>8 & <[багтах]>8 & <[барилдах]>8 & <[бүтээх]>8 & <[даарах]>8 & <[өдөх]>8 & <[өсөх]>8 & <[зарлах]>8 & <[зугтаах]>8 & <[магтах]>8 & <[сорох]>8 & <[сэжиглэх]>8 & <[тавьчихах]>8 & <[тамхилах]>8 & <[тараах]>8 & <[тохиолдох]>8 & <[туйлах]>8 & <[услах]>8 & <[уучихах]>8 & <[ухаарах]>8 & <[хавчуулах]>8 & <[ханах]>8 & <[харуулах]>8 & <[хө{U+04E9}гдөх]>8 & <[хуваах]>8 & <[хучих]>8 & <[царайлах]>8 & <[чихэх]>8 & <[эвдэх]>8 & <[авахуулах]>7 & <[амжих]>7 & <[бухимдах]>7 & <[гүйцэтгэх]>7 & <[гүйцээх]>7 & <[давтах]>7 & <[дэвсэх]>7 & <[үнэрлэх]>7 & <[өргөмжлөх]>7 & <[зодох]>7 & <[илбэх]>7 & <[ирүүлэх]>7 & <[ирмэх]>7 & <[мэдчихэх]>7 & <[мэдэлцэх]>7 & <[налах]>7 & <[салгах]>7 & <[согтох]>7 & <[сугалах]>7 & <[тааралдах]>7 & <[татагдах]>7 & <[татуулах]>7 & <[тогтох]>7 & <[тоолох]>7 & <[тосох]>7 & <[уурлах]>7 & <[хийчихэх]>7 & <[хувилгах]>7 & <[хутгах]>7 & <[цугларах]>7 & <[цуглуулах]>7 & <[цэвэрлэх]>7 & <[чанах]>7 & <[чичрэх]>7 & <[чулуудах]>7 & <[шаах]>7 & <[шудрах]>7 & <[шуух]>7 & <[эдлэх]>7 & <[эргэлдэх]>7 & <[янзлах]>7 & <[ажиллах]>6 & <[алдчихах]>6 & <[аргамжих]>6 & <[базах]>6 & <[булах]>6 & <[дурсах]>6 & <[дэлгэрэх]>6 & <[дэндэх]>6 & <[үмхэх]>6 & <[өрөвдөх]>6 & <[зайлуулах]>6 & <[зүхэх]>6 & <[зуурах]>6 & <[мултрах]>6 & <[муудах]>6 & <[нэрлэх]>6 & <[нэрэх]>6 & <[нэхэх]>6 & <[оршуулах]>6 & <[оччихох]>6 & <[сөхрөх]>6 & <[сонсдох]>6 & <[тайлбарлах]>6 & <[түрхэх]>6 & <[төгсгөх]>6 & <[төрүүлэх]>6 & <[тодрох]>6 & <[тооцох]>6 & <[улайх]>6 & <[унтраах]>6 & <[уудлах]>6 & <[уужрах]>6 & <[хавчих]>6 & <[хагалах]>6 & <[хайрлах]>6 & <[хараах]>6 & <[хөдөлгөх]>6 & <[хөнгөрөх]>6 & <[хичээх]>6 & <[хулжих]>6 & <[хэлүүлэх]>6 & <[цайлах]>6 & <[цөхөх]>6 & <[цоожлох]>6 & <[чадах]>6 & <[чангалах]>6 & <[авчихах]>5 & <[амсхийх]>5 & <[амьдрах]>5 & <[баясах]>5 & <[бүрэлзэх]>5 & <[будах]>5 & <[гэмших]>5 & <[давших]>5 & <[дүүжлэх]>5 & <[донгодох]>5 & <[ерөөх]>5 & <[үймүүлэх]>5 & <[үлээх]>5 & <[үнэртэх]>5 & <[өнгөрүүлэх]>5 & <[задлах]>5 & <[залгих]>5 & <[зүсэх]>5 & <[мандуулах]>5 & <[мялаах]>5 & <[нудрах]>5 & <[нулимах]>5 & <[нэгжих]>5 & <[нэрэлхэх]>5 & <[овоолох]>5 & <[палхийх]>5 & <[сануулах]>5 & <[суралцах]>5 & <[томрох]>5 & <[тулгарах]>5 & <[тэмтрэх]>5 & <[унагаах]>5 & <[уначихах]>5 & <[унуулах]>5 & <[уруудах]>5 & <[устгах]>5 & <[уургалах]>5 & <[уярах]>5 & <[хадгалах]>5 & <[халамцах]>5 & <[хангинах]>5 & <[ханилах]>5 & <[ханхлах]>5 & <[харамлах]>5 & <[хардах]>5 & <[хаягдах]>5 & <[хөгшрөх]>5 & <[хөхрөх]>5 & <[хонуулах]>5 & <[хуралдах]>5 & <[хядах]>5 & <[цаашлах]>5 & <[цадах]>5 & <[цохиулах]>5 & <[цэлийх]>5 & <[чиглэх]>5 & <[шаардах]>5 & <[шатах]>5 & <[шидчихэх]>5 & <[шингэх]>5 & <[шоолох]>5 & <[шуугих]>5 & <[ярвайх]>5
QFLEX: ээд & ээд & аад & # & # & оод & ээд & ээд & оод & иод & ээд & ад & аад & гаад & оод & оод & оод & эд & аад & ад & # & гаад & аад & оод & аад & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & гээд & оод & гаад & ээд & ээд & ээд & ад & ээд & аад & аад & ээд & г{U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & ээд & иод & ээд & гаад & {U+ø4E9}д & аад & аад & ээд & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & ээд & ээд & аад & аад & # & аад & аад & аад & аад & ээд & гээд & ад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & ээд & оод & аад & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & ээд & аад & аад & иад & аад & аад & гаад & иад & гаад & оод & оод & аад & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & гээд & ээд & аад & гаад & аад & гоод & гээд & оод & аад & гээд & од & ээд & аад & ээд & иод & оод & аад & ээд & аад & аад & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & ээд & ээд & # & гаад & аад & ээд & оод & аад & гаад & аад & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & оод & гээд & ээд & гаад & оод & гоод & аад & оод & аад & ээд & гээд & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & оод & ээд & гаад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & оод & гаад & ээд & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & ээд & гоод & гээд & ад & аад & аад & аад & гээд & ад & аад & ээд & оод & оод & гээд & гаад & ээд & ээд & аад & гаад & ээд & аад & ээд & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & ээд & аад & гээд & оод & гаад & ээд & гаад & ээд & ээд & аад & ээд & ээд & аад & г{U+ø4E9}{U+ø4E9}д & оод & ээд & ээд & ээд & аад & гоод & ээд & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & оод & аад & аад & аад & аад & аад & гоод & аад & ээд & ээд & гаад & аад & ад & аад & ээд & аад & аад & ээд & аад & эд & ээд & гаад & аад & аад & аад & гээд & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & гаад & аад & оод & ээд & аад & аад & гаад & оод & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & гаад & аад & аад & ээд & ээд & аад & аад & аад & ээд & гээд & аад & ээд & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & оод & ээд & ээд & ээд & ээд & ээд & аад & аад & оод & ад & аад & аад & аад & оод & оод & оод & аад & ээд & аад & аад & аад & аад & ээд & аад & ээд & аад & гаад & аад & гаад & ээд & ээд & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & ээд & ээд & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & ээд & аад & аад & аад & ээд & ээд & ээд & аад & оод & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & оод & аад & ээд & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & ээд & оод & од & гаад & гаад & аад & аад & аад & аад & аад & гаад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & гээд & аад & ээд & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & оод & аад & аад & аад & гээд & аад & аад & ээд & ад & ээд & аад & ээд & оод & г{U+ø4E9}{U+ø4E9}д & ээд & гээд & ээд & ээд & аад & иад & ээд & аад & гаад & аад & аад & ээд & ээд & оод & гээд & аад & аад & оод & аад & ээд & гаад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & аад & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & {U+ø4E9}{U+ø4E9}д & аад & аад & аад & аад & аад & аад & гээд & ээд & аад & аад & ээд & ээд & оод & иад & гаад
REVWORD: дээри & дээлэх & даавя & даараг & доодоб & доочо & дээз}FA40+U{ & дээлхэ & дооснос & доихро & дээгнич & даиря & дааграг & даагууб & доонох & дооло & доодром & дээди & даадганас & даанас & дааригшах & даагууса & даасууд & дооглоб & даацуб & даачаава & д}9E40+U{}9E40+U{см}9E40+U{ & даарчва & дээгй}FA40+U{г & доохичлоб & даагааз & дээлгэсмээни & дээл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дээгр}FA40+U{х & даихвад & дээсн}FA40+U{ & даалууд & даазлуу & дээтриш & д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{х & даала & дээчиб & доилоб & дээр}FA40+U{}FA40+U{ & даагйа & д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & даалут & даалуугад & дээдл}FA40+U{ & дээлднэм & д}9E40+U{}9E40+U{сг}9E40+U{т & дээрвэт & дээдйиш & даашну & даадгарах & дээрэ & даадууд & даалууро & даалуувя & даалгижа & дээцй}FA40+U{г & дээгээни & даалас & д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{лт}9E40+U{х & дээлйин & доодгодоб & даарйад & даатрам & д}9E40+U{}9E40+U{лд}9E40+U{х & дээдиш & даадууб & даарагууд & даинат & даалуирах & даарус & даагуут & даирах & даагааса & доотрйо & доорйот & даагта & дээл}FA40+U{}FA40+U{грэ & д}9E40+U{}9E40+U{лтр}9E40+U{в}9E40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{гр}9E40+U{м & даагану & дээгээл}FA40+U{х & дээдгэз}FA40+U{ & даарсат & даагаагу & даадгираб & доогооб & дээг}FA40+U{}FA40+U{н & доочйо & дааглуус & дээгээмэх & доиход & дээл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & даалйат & дээхичлэх & доигро & доохичро & даасру & дээнгэвиш & даадя & даатуд & дээрс}FA40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{дв}9E40+U{ & дээмэн & дээгрэс & даарат & даагаарух & даалряаб & дээлс}FA40+U{б & доогсоб & дааглууб & даагаацуб & даахйаг & даагсууд & д}9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{ & доолс}1540+U{ & дээг}FA40+U{}FA40+U{з & дээсин & даагуун & дооглйо & доогооро & даасут & доодлох & даардя & дээхр}FA40+U{б & дээгээдл}FA40+U{ & дээх}FA40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{хичг}9E40+U{ & даалиглаз & доовоз & дээли & даагаан & д}9E40+U{}9E40+U{рм}9E40+U{н & даалсат & доолгот & даагйарах & дээрич & даадагла & д}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{д & д}9E40+U{}9E40+U{жн}9E40+U{ & даалйаз & дээлд}FA40+U{}FA40+U{з & доогоосгоз & дээг}FA40+U{}FA40+U{т & даадладух & даацац & даарая & даасма & дээгйихсйаб & даараз & даатгуз & дээхичри & доогро & доохот & дээгйихсаху & даагаах & дээр}FA40+U{}FA40+U{ш & дээлзэ & даалуираб & даагйуг & дээтлэрэг & даазлаляг & дээгр}FA40+U{}FA40+U{д & дээлрэд & д}9E40+U{}9E40+U{лгиш}9E40+U{ & даариблаз & дээхичди & даадгуун & дээгээн & доохичихро & даагаинус & дээрсгэс & даагаашут & дээс}FA40+U{х & дээглйих & дааривух & дээл}FA40+U{}FA40+U{твэх & дээгтлэб & даалтаг & д}9E40+U{}9E40+U{гйидн}9E40+U{ & дооглоз & дээлмэз & дээгти & дээчи & даарднас & доогоотгот & дээцмэт & даахичяах & д}9E40+U{}9E40+U{жг}9E40+U{х & доорцох & даалуугйаб & дааглаб & даадларйад & даадгарад & даангаз & доогоовоз & даахичтрам & дээдгэдэм & дээл}FA40+U{}FA40+U{лйин & даагаас & даахичуус & даалгат & даацлинат & дээл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & дааглут & даахичрах & дээтр}FA40+U{х & даалсацвух & дээцлэлэх & дээллээмэ & даагаарма & даалира & даатгаб & даадлираб & дээгээт}FA40+U{б & даараад & д}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{ & даалраз & даагаатгуз & даатгам & доорос & дээлгижэс & даахичьват & даалихмат & даагаарат & доодлоихот & даалйут & даалсу & даахичуу & даарааху & даалуучвах & даанах & даалуурах & д}9E40+U{}9E40+U{дг}9E40+U{}9E40+U{х & даагаавух & даачух & даалйарац & дээхич & дээдвэ & даалуухава & даажма & даадмихуб & дээгтэцй}FA40+U{г & дээгээцй}FA40+U{г & даатвад & дээсвэд & дээлрэн}FA40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{лжм}9E40+U{гр}9E40+U{ & доодоз & дээбли & дээл}FA40+U{}FA40+U{ри & дээмри & дээхичдэм & дээцлэдэм & даалан & дааглас & доотгос & даалагус & даадлараат & даадгатат & даалуутат & доотгот & доолоот & доосот & даалруу & дээхичйих & даагливух & даагтух & дааралгуц & даалуулгуц & дээлрэвэц & даанач & дээрчич & даадуулуч & даагааш & даардуш & даагууш & дээлдэ & дээдлэгрэ & даалзня & дааллижа & даахичдла & даажмагра & даазаб & даалуб & даасруд & дээрэглэд & дээднэд & дээхм}FA40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{ & даалуулйаз & дээх}FA40+U{з & даарууз & даартлум & даадуум & дээлрэн & дээрэн & дээхэн & даалуушро & доохиччо & д}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{с & доодснос & даалраблйат & дээхр}FA40+U{т & д}9E40+U{}9E40+U{гсг}9E40+U{т & дээл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & доордот & дооцоот & даагйалу & даагаартну & даалдуу & дааржуу & даачвах & даалагах & даалрйах & даагаарах & д}9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{х & дээгээчих & даажлух & дээл}FA40+U{}FA40+U{лэх & даалйац & д}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{ц & доолжооц & даадач & даалагнач & даахичва & дээгйихсма & даардьма & даасяаб & дээзлэр}FA40+U{б & даадуб & дээшмэг & даашвад & дээлж}FA40+U{}FA40+U{д & доодогнод & д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{ре & дээл}FA40+U{}FA40+U{мй}FA40+U{ & дээгээл}FA40+U{ & дээтрэн}FA40+U{ & дээл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & даалдаз & даиглаз & дээс}FA40+U{з & даалууднам & даагаалям & даардун & даамилун & дээжгэн & дээхлэрэн & доолоово & дээгйихлап & даалуунас & даацларус & доормот & даараглут & дээртмэт & даагаагану & даахичану & даалууну & даадууру & даагтсу & даалагруу & дааряу & даалагдах & даацмалах & даанигнах & даалинах & даалхнах & даалмарах & даадрах & даадгяах & д}9E40+U{}9E40+U{ршг}9E40+U{х & д}9E40+U{}9E40+U{рх}9E40+U{х & даалуунох & даадларух & даадях & даалшаац & даадац & даалуихоц & дээгйилэц & дээлгич & даадрааш & дааташ & дээхичдиш & дээгниш & доолоош & даигууш & даагйавря
FREQ: 9755
FREQALL: 9283
RANG: 18
QWORDF: <ирээд>916 & <хэлээд>492 & <яваад>415 & <гараад>376 & <бодоод>365 & <очоод>302 & <үзээд>273 & <эхлээд>264 & <сонсоод>214 & <орхиод>184 & <чингээд>159 & <яриад>123 & <гаргаад>98 & <буугаад>92 & <хоноод>88 & <олоод>84 & <мордоод>74 & <идээд>71 & <санагдаад>71 & <санаад>65 & <хашгираад>60 & <асуугаад>58 & <дуусаад>54 & <болгоод>53 & <буцаад>52 & <аваачаад>46 & <өмсөөд>46 & <авчраад>45 & <гүйгээд>44 & <болчихоод>43 & <заагаад>43 & <инээмсэглээд>43 & <өгүүлээд>42 & <хүргээд>42 & <давхиад>41 & <үнсээд>41 & <дуулаад>40 & <уулзаад>40 & <ширтээд>40 & <хөөгөөд>39 & <алаад>38 & <бичээд>38 & <болиод>38 & <үүрээд>38 & <айгаад>36 & <төрөөд>35 & <тулаад>35 & <дагуулаад>34 & <үлдээд>34 & <мэндлээд>33 & <төгсөөд>33 & <тэврээд>33 & <шийдээд>32 & <уншаад>31 & <харагдаад>31 & <эрээд>31 & <дуудаад>30 & <оруулаад>30 & <явуулаад>30 & <ажиглаад>29 & <гүйцээд>29 & <инээгээд>29 & <салаад>29 & <өнгөрөөд>28 & <хөтлөөд>28 & <нийлээд>27 & <бодогдоод>26 & <дайраад>26 & <мартаад>26 & <хөдлөөд>26 & <шидээд>26 & <буудаад>25 & <дуугараад>25 & <таниад>25 & <хариулаад>25 & <сураад>24 & <туугаад>24 & <хариад>24 & <асаагаад>23 & <ойртоод>23 & <тойроод>23 & <атгаад>22 & <эргүүлээд>22 & <өвөртлөөд>21 & <мөргөөд>21 & <унагаад>21 & <хүлээгээд>21 & <үзэгдээд>20 & <тасраад>20 & <угаагаад>20 & <баригдаад>19 & <боогоод>19 & <нүүгээд>19 & <ойчоод>19 & <суулгаад>19 & <хэмээгээд>19 & <дохиод>18 & <үзүүлээд>18 & <тайлаад>18 & <хэлчихээд>18 & <оргиод>17 & <орчихоод>17 & <урсаад>17 & <шивэгнээд>17 & <ядаад>17 & <дутаад>16 & <үсрээд>16 & <өвдөөд>16 & <нэмээд>16 & <сэргээд>16 & <тараад>16 & <хураагаад>16 & <баярлаад>15 & <бүслээд>15 & <босгоод>15 & <буулгаад>15 & <буцаагаад>15 & <гайхаад>15 & <дуусгаад>15 & <өлгөөд>15 & <ёслоод>15 & <зүүгээд>15 & <нисээд>15 & <нуугаад>15 & <ойлгоод>15 & <ороогоод>15 & <тусаад>15 & <холдоод>15 & <ядраад>15 & <бүрхээд>14 & <үлдээгээд>14 & <үхээд>14 & <өгчихөөд>14 & <залгилаад>14 & <зовоод>14 & <илээд>14 & <наагаад>14 & <нөмрөөд>14 & <таслаад>14 & <тоглоод>14 & <харайгаад>14 & <чирээд>14 & <алгадаад>13 & <дөхөөд>13 & <өнжөөд>13 & <зайлаад>13 & <зүүдлээд>13 & <зогсоогоод>13 & <түүгээд>13 & <худалдаад>13 & <цацаад>13 & <яараад>13 & <амсаад>12 & <байсхийгээд>12 & <зараад>12 & <зугтаад>12 & <ирчихээд>12 & <оргоод>12 & <тохоод>12 & <ухасхийгээд>12 & <хаагаад>12 & <шүүрээд>12 & <эзлээд>12 & <бариулаад>11 & <гуйгаад>11 & <гэрэлтээд>11 & <гялалзаад>11 & <дүүргээд>11 & <дэрлээд>11 & <өшиглөөд>11 & <залбираад>11 & <идчихээд>11 & <нуугдаад>11 & <нээгээд>11 & <орхичихоод>11 & <суниагаад>11 & <сэгсрээд>11 & <тушаагаад>11 & <хүсээд>11 & <хийлгээд>11 & <хувираад>11 & <хэвтүүлээд>11 & <бэлтгээд>10 & <гатлаад>10 & <өндийгөөд>10 & <золгоод>10 & <зэмлээд>10 & <итгээд>10 & <ичээд>10 & <сандраад>10 & <тогтоогоод>10 & <тэмцээд>10 & <хаячихаад>10 & <хөгжөөд>10 & <хоцроод>10 & <байгуулаад>9 & <балгаад>9 & <дайралдаад>9 & <дарагдаад>9 & <загнаад>9 & <зовоогоод>9 & <мартчихаад>9 & <мэдэгдээд>9 & <нийлүүлээд>9 & <саагаад>9 & <суучихаад>9 & <таглаад>9 & <танилцаад>9 & <түрүүлээд>9 & <тулгаад>9 & <харчихаад>9 & <хүртээд>9 & <хувцаслаад>9 & <хэлэлцээд>9 & <эмээллээд>9 & <амраагаад>8 & <арилаад>8 & <багтаад>8 & <барилдаад>8 & <бүтээгээд>8 & <даараад>8 & <өдөөд>8 & <өсөөд>8 & <зарлаад>8 & <зугтаагаад>8 & <магтаад>8 & <сороод>8 & <сэжиглээд>8 & <тавьчихаад>8 & <тамхилаад>8 & <тараагаад>8 & <тохиолдоод>8 & <туйлаад>8 & <услаад>8 & <уучихаад>8 & <ухаараад>8 & <хавчуулаад>8 & <ханаад>8 & <харуулаад>8 & <хөөгдөөд>8 & <хуваагаад>8 & <хучаад>8 & <царайлаад>8 & <чихээд>8 & <эвдээд>8 & <авахуулаад>7 & <амжаад>7 & <бухимдаад>7 & <гүйцэтгээд>7 & <гүйцээгээд>7 & <давтаад>7 & <дэвсээд>7 & <үнэрлээд>7 & <өргөмжлөөд>7 & <зодоод>7 & <илбээд>7 & <ирүүлээд>7 & <ирмээд>7 & <мэдчихээд>7 & <мэдэлцээд>7 & <налаад>7 & <салгаад>7 & <согтоод>7 & <сугалаад>7 & <тааралдаад>7 & <татагдаад>7 & <татуулаад>7 & <тогтоод>7 & <тоолоод>7 & <тосоод>7 & <уурлаад>7 & <хийчихээд>7 & <хувилгаад>7 & <хутгаад>7 & <цуглараад>7 & <цуглуулаад>7 & <цэвэрлээд>7 & <чанаад>7 & <чичрээд>7 & <чулуудаад>7 & <шаагаад>7 & <шудраад>7 & <шуугаад>7 & <эдлээд>7 & <эргэлдээд>7 & <янзлаад>7 & <ажиллаад>6 & <алдчихаад>6 & <аргамжаад>6 & <базаад>6 & <булаад>6 & <дурсаад>6 & <дэлгэрээд>6 & <дэндээд>6 & <үмхээд>6 & <өрөвдөөд>6 & <зайлуулаад>6 & <зүхээд>6 & <зуураад>6 & <мултраад>6 & <муудаад>6 & <нэрлээд>6 & <нэрээд>6 & <нэхээд>6 & <оршуулаад>6 & <оччихоод>6 & <сөхрөөд>6 & <сонсдоод>6 & <тайлбарлаад>6 & <түрхээд>6 & <төгсгөөд>6 & <төрүүлээд>6 & <тодроод>6 & <тооцоод>6 & <улайгаад>6 & <унтраагаад>6 & <уудлаад>6 & <уужраад>6 & <хавчаад>6 & <хагалаад>6 & <хайрлаад>6 & <хараагаад>6 & <хөдөлгөөд>6 & <хөнгөрөөд>6 & <хичээгээд>6 & <хулжаад>6 & <хэлүүлээд>6 & <цайлаад>6 & <цөхөөд>6 & <цоожлоод>6 & <чадаад>6 & <чангалаад>6 & <авчихаад>5 & <амсхийгээд>5 & <амьдраад>5 & <баясаад>5 & <бүрэлзээд>5 & <будаад>5 & <гэмшээд>5 & <давшаад>5 & <дүүжлээд>5 & <донгодоод>5 & <ерөөгөөд>5 & <үймүүлээд>5 & <үлээгээд>5 & <үнэртээд>5 & <өнгөрүүлээд>5 & <задлаад>5 & <залгиад>5 & <зүсээд>5 & <мандуулаад>5 & <мялаагаад>5 & <нудраад>5 & <нулимаад>5 & <нэгжээд>5 & <нэрэлхээд>5 & <овоолоод>5 & <палхийгээд>5 & <сануулаад>5 & <суралцаад>5 & <томроод>5 & <тулгараад>5 & <тэмтрээд>5 & <унагаагаад>5 & <уначихаад>5 & <унуулаад>5 & <уруудаад>5 & <устгаад>5 & <уургалаад>5 & <уяраад>5 & <хадгалаад>5 & <халамцаад>5 & <хангинаад>5 & <ханилаад>5 & <ханхлаад>5 & <харамлаад>5 & <хардаад>5 & <хаягдаад>5 & <хөгшрөөд>5 & <хөхрөөд>5 & <хонуулаад>5 & <хуралдаад>5 & <хядаад>5 & <цаашлаад>5 & <цадаад>5 & <цохиулаад>5 & <цэлийгээд>5 & <чиглээд>5 & <шаардаад>5 & <шатаад>5 & <шидчихээд>5 & <шингээд>5 & <шоолоод>5 & <шуугиад>5 & <ярвайгаад>5
GRAMFORM: CVB.ANT
LEXEMA: [ирэх] & [хэлэх] & [явах] & [гарах] & [бодох] & [очих] & [үзэх] & [эхлэх] & [сонсох] & [орхих] & [чингэх] & [ярих] & [гаргах] & [буух] & [хонох] & [олох] & [мордох] & [идэх] & [санагдах] & [санах] & [**хашгирах] & [асуух] & [дуусах] & [болгох] & [буцах] & [аваачих] & [өмсөх] & [авчрах] & [гүйх] & [болчихох] & [заах] & [инээмсэглэх] & [өгүүлэх] & [хүргэх] & [давхих] & [үнсэх] & [дуулах] & [уулзах] & [ширтэх] & [хөөх] & [алах] & [бичих] & [болих] & [үүрэх] & [айх] & [төрөх] & [тулах] & [дагуулах] & [үлдэх] & [мэндлэх] & [төгсөх] & [тэврэх] & [шийдэх] & [унших] & [харагдах] & [эрэх] & [дуудах] & [оруулах] & [явуулах] & [ажиглах] & [гүйцэх] & [инээх] & [салах] & [өнгөрөх] & [хөтлөх] & [нийлэх] & [бодогдох] & [дайрах] & [мартах] & [хөдлөх] & [шидэх] & [буудах] & [дуугарах] & [таних] & [хариулах] & [сурах] & [туух] & [харих] & [асаах] & [ойртох] & [тойрох] & [атгах] & [эргүүлэх] & [өвөртлөх] & [мөргөх] & [унагах] & [хүлээх] & [үзэгдэх] & [тасрах] & [угаах] & [баригдах] & [боох] & [нүүх] & [ойчих] & [суулгах] & [хэмээх] & [дохих] & [үзүүлэх] & [тайлах] & [хэлчихэх] & [оргих] & [орчихох] & [урсах] & [шивэгнэх] & [ядах] & [дутах] & [үсрэх] & [өвдөх] & [нэмэх] & [сэргэх] & [тарах] & [хураах] & [баярлах] & [бүслэх] & [босгох] & [буулгах] & [буцаах] & [гайхах] & [дуусгах] & [өлгөх] & [ёслох] & [зүүх] & [нисэх] & [нуух] & [ойлгох] & [ороох] & [тусах] & [холдох] & [ядрах] & [бүрхэх] & [үлдээх] & [үхэх] & [өгчихөх] & [залгилах] & [зовох] & [илэх] & [наах] & [нөмрөх] & [таслах] & [тоглох] & [харайх] & [чирэх] & [алгадах] & [дөхөх] & [өнжих] & [зайлах] & [зүүдлэх] & [зогсоох] & [түүх] & [худалдах] & [цацах] & [яарах] & [амсах] & [байсхийх] & [зарах] & [зугтах] & [ирчихэх] & [оргох] & [тохох] & [ухасхийх] & [хаах] & [шүүрэх] & [эзлэх] & [бариулах] & [гуйх] & [гэрэлтэх] & [гялалзах] & [дүүргэх] & [дэрлэх] & [өшиглөх] & [залбирах] & [идчихэх] & [нуугдах] & [нээх] & [орхичихох] & [суниах] & [сэгсрэх] & [тушаах] & [хүсэх] & [хийлгэх] & [хувирах] & [хэвтүүлэх] & [бэлтгэх] & [гатлах] & [өндийх] & [золгох] & [зэмлэх] & [итгэх] & [ичих] & [сандрах] & [тогтоох] & [тэмцэх] & [хаячихах] & [хөгжих] & [хоцрох] & [байгуулах] & [балгах] & [дайралдах] & [дарагдах] & [загнах] & [зовоох] & [мартчихах] & [мэдэгдэх] & [нийлүүлэх] & [саах] & [суучихах] & [таглах] & [танилцах] & [түрүүлэх] & [тулгах] & [харчихах] & [хүртэх] & [хувцаслах] & [хэлэлцэх] & [эмээллэх] & [амраах] & [арилах] & [багтах] & [барилдах] & [бүтээх] & [даарах] & [өд{U+04E9}х] & [өсөх] & [зарлах] & [зугтаах] & [магтах] & [сорох] & [сэжиглэх] & [тавьчихах] & [тамхилах] & [тараах] & [тохиолдох] & [туйлах] & [услах] & [уучихах] & [ухаарах] & [хавчуулах] & [ханах] & [харуулах] & [хөөгдөх] & [хуваах] & [хучих] & [царайлах] & [чихэх] & [эвдэх] & [авахуулах] & [амжих] & [бухимдах] & [гүйцэтгэх] & [гүйцээх] & [давтах] & [дэвсэх] & [үнэрлэх] & [өргөмжлөх] & [зодох] & [илбэх] & [ирүүлэх] & [ирмэх] & [мэдчихэх] & [мэдэлцэх] & [налах] & [салгах] & [согтох] & [сугалах] & [тааралдах] & [татагдах] & [татуулах] & [тогтох] & [тоолох] & [тосох] & [уурлах] & [хийчихэх] & [хувилгах] & [хутгах] & [цугларах] & [цуглуулах] & [цэвэрлэх] & [чанах] & [чичрэх] & [чулуудах] & [шаах] & [шудрах] & [шуух] & [эдлэх] & [эргэлдэх] & [янзлах] & [ажиллах] & [алдчихах] & [аргамжих] & [базах] & [булах] & [дурсах] & [дэлгэрэх] & [дэндэх] & [үмхэх] & [өрөвдөх] & [зайлуулах] & [зүхэх] & [зуурах] & [мултрах] & [муудах] & [нэрлэх] & [нэрэх] & [нэхэх] & [оршуулах] & [оччихох] & [сөхрөх] & [сонсдох] & [тайлбарлах] & [түрхэх] & [төгсгөх] & [төрүүлэх] & [тодрох] & [тооцох] & [улайх] & [унтраах] & [уудлах] & [уужрах] & [хавчих] & [хагалах] & [хайрлах] & [хараах] & [хөдөлгөх] & [хөнгөрөх] & [хичээх] & [хулжих] & [хэлүүлэх] & [цайлах] & [цөхөх] & [цоожлох] & [чадах] & [чангалах] & [авчихах] & [амсхийх] & [амьдрах] & [баясах] & [бүрэлзэх] & [будах] & [гэмших] & [давших] & [дүүжлэх] & [донгодох] & [ерөөх] & [үймүүлэх] & [үлээх] & [үнэртэх] & [өнгөрүүлэх] & [задлах] & [залгих] & [зүсэх] & [мандуулах] & [мялаах] & [нудрах] & [нулимах] & [нэгжих] & [нэрэлхэх] & [овоолох] & [палхийх] & [сануулах] & [суралцах] & [томрох] & [тулгарах] & [тэмтрэх] & [унагаах] & [уначихах] & [унуулах] & [уруудах] & [устгах] & [уургалах] & [уярах] & [хадгалах] & [халамцах] & [хангинах] & [ханилах] & [ханхлах] & [харамлах] & [хардах] & [хаягдах] & [хөгшрөх] & [хөхрөх] & [хонуулах] & [хуралдах] & [хядах] & [цаашлах] & [цадах] & [цохиулах] & [цэлийх] & [чиглэх] & [шаардах] & [шатах] & [шидчихэх] & [шингэх] & [шоолох] & [шуугих] & [ярвайх]
WORDFORM: жийгээд
QGRAM: <CVB.ANT@CVB.ANT>8
QLEX: <[жийгэх]@[жийх]>8
QFLEX: эд;гээд
REVWORD: дээгйиж
FREQ: 8
FREQALL: 8
RANG: 455
QWORDF: <жийгээд>8
GRAMFORM: CVB.ANT@CVB.ANT
LEXEMA: [жийгэх]@[жийх]
WORDFORM: болж & орж & байж & гарч & ирж & хийж & явж & харж & ингэж & бодож & барьж & сууж & олж & очиж & хүрч & гаргаж & хэлж & эргэж & ярьж & тэгж & үзэж & зогсож & өгч & босож & бууж & мэдэж & тавьж & болгож & татаж & хэвтэж & хүлээж & идэж & буцаж & санаж & дагаж & унаж & гүйж & алдаж & зааж & унтаж & дарж & хөөж & баярлаж & хөдөлж & авчирч & уулзаж & хүргэж & дуулж & давхиж & айж & өргөж & инээж & сонсож & өнгөрч & итгэж & бичиж & тоглож & оруулж & өмсөж & төрж & ажиллаж & асууж & харагдаж & уйлж & ширтэж & ойлгож & санагдаж & амьдарч & засаж & салж & гуйж & орхиж & эргүүлж & цохиж & тайлж & эхэлж & гайхаж & дуудаж & зовж & ойртож & дагуулж & дуугарч & эрж & уншиж & мордож & аваачиж & нийлж & тулж & өндийж & хаяж & нээж & хариулж & босч & давж & хурааж & мартаж & сандарч & харайж & тогтож & ярилцаж & инээмсэглэж & буудаж & нүүж & хайрлаж & үхэж & хандаж & чичирч & жаргаж & салгаж & хамгаалж & ажиглаж & дайрч & боож & үзүүлж & түүж & гүйцэж & оролдож & байлдаж & зүтгэж & үлдэж & буулгаж & хашгирч & тэвэрч & холдож & алж & түшиж & алхаж & ядарч & нисэж & түрүүлж & хөдөлгөж & амарч & үзэгдэж & дөхөж & зайлж & угтаж & шахаж & явуулж & гялалзаж & нэмж & дааж & таньж & уяж & угааж & арчиж & тасарч & хадгалж & хүсэж & больж & сэргэж & хэрэглэж & шийдэж & бодогдож & өсөж & сонирхож & тогтоож & учирч & атгаж & тойрч & хувааж & худалдаж & булааж & хонож & үүрч & мөргөж & мэдэрч & өвдөж & ухаж & хөөрч & оролцож & тасалж & цуглуулж & яарч & зүүж & нэхэж & тусаж & удаж & урсаж & харьж & чагнаж & ажиж & зугтаж & нуугдаж & ургаж & хичээж & дуусаж & чанаж & шүүрч & багтаж & бэлтгэж & харваж & цочиж & чирч & эдэлж & эргэлдэж & асаж & сахиж & уурлаж & шатаж & арилж & буцааж & нууж & ачиж & өлсөж & туулж & ухаарч & шидэж & дэлгэж & захирч & зөөж & мэдэгдэж & түлж & хөтөлж & босгож & үсэрч & залж & мөрөөдөж & ороож & суулгаж & эвдэж & өрөвдөж & зовоож & тоолж & тэнэж & хатаж & бүтээж & дүүрч & хэлэлцэж & эзэлж & асааж & өгсөж & загнаж & тэсэж & гомдож & зөвшөөрч & мандаж & нээгдэж & сольж & тарж & байгуулж & баригдаж & зурж & тодорч & хадаж & шарж & сонсогдож & суралцаж & ялгаж & аварч & магтаж & түлхэж & тээж & унагаж & хийлгэж & цайж & баясаж & дарагдаж & зууж & манаж & наадаж & танилцаж & цухуйж & дайралдаж & довтолж & дэгдэж & үлээж & шагайж & үнсэж & нийлүүлж & таарч & тулалдаж & тэмцэж & хүртэж & зориулж & ичиж & одож & оргож & тэжээж & хөхөрч & шилж & амсаж & барж & дийлж & дутааж & үдэж & залгаж & засч & зогсоож & зорьж & сааж & харуулж & цавчиж & шингэж & эрхэлж & авирч & морилж & тулгаж & тэмтэрч & урьж & хатгаж & холбож & аягалж & залгиж & мөлхөж & нэрж & тохиолдож & хөгжиж & хувирч & цохилж & цэвэрлэж & дэвсэж & зүүдэлж & золгож & огтолж & тарьж & хавирч & халж & шаналж & ашиглаж & гүйцэтгэж & гэрэлтэж & давшиж & дасаж & дохиж & зарж & нэмэгдэж & тэмүүлж & хайж & хөвж & цангаж & шалгаж & аньж & бэлчиж & дурсаж & дэлгэрч & заалгаж & зулгааж & соёрхож & анзаарч & бариулж & бахархаж & бухимдаж & буцалж & дахиж & үргэж & оёж & онгойж & сэргээж & урж & уудалж & ялж & бүрхэж & дамжиж & захиж & наргиж & нөмөрч & хагалж & хайлж & халдаж & харааж & шуугилдаж & эцэж & аргадаж & гишгэж & долоож & дуулдаж & дэмжиж & үлдээж & залбирч & зодож & нутаглаж & онож & согтож & сэтгэж & тоож & тосож & тушааж & тэвдэж & тэвчиж & ухарч & хардаж & хүсч & хоргодож & шоолж & шуугиж & асгаж & үглэж & өгүүлж & зохиож & зэмлэж & нааж & ноцолдож & сэгсэрч & тарчилж & төгсөж & шааж & бөхийж & бужигнаж & ёсолж & нэвтэрч & нэрлэж & сургаж & тарааж & түрж & урьтаж & халааж & ханаж & хөөгдөж & хөөцөлдөж & хугарч & хурдалж & хэсэж & цацаж & аялж & биелүүлж & биширч & булж & даарч & дүүргэж & дүрэлзэж & зайлуулж & зүхэж & зөрж & сугалж & уралдаж & хамж & цугларч & шаардаж & шимж & эвдэрч & эргэлзэж & ахиж & балбаж & бүсэлж & бүтэж & гийгүүлж & дутаж & жийж & өөрчилж & задалж & зангирч & илэрхийлж & сөхөрч & сонсдож & сууцгааж & тааруулж & тэсч & удирдаж & урсгаж & хамтарч & харамлаж & хахаж & хашгиралдаж & хүлж & хөлдөж & хөрөөдөж & шингээж & шогшиж & эмээж & алхалж & амьсгалж & арилгаж & байлгаж & болчихож & гэмшиж & доромжилж & дээрэмдэж & үнэртэж & өрж & заларч & зөвлөж & маргаж & нөхөж & оволзож & сүйтгэж & сөхөж & тайвширч & түгшиж & төлж & уруудаж & хавсарч & ханхалж & харамсаж & харлаж & хөрч & хэвтүүлж & цохиулж & цувж & цуглаж & эсэргүүцэж & алгадаж & амлаж & анхаарч & балгаж & барилдаж & гүйлдэж & гэгдэж & гэтэж & үнэрлэж & үргэлжилж & өдөж & өлгөж & өсгөж & өсч & зусаж & инээлдэж & ирүүлж & нөхөрлөж & нисч & сорж & таалж & тахиж & төөрч & улайж & уужирч & хангаж & хангинаж & ханилж & хольж & хэрэлдэж & цэцэглэж & барагдаж & бэлэглэж & гандаж & дүрвэж & үнэлж & занаж & зуурч & идүүлж & малтаж & мандуулж & ойчиж & оройтож & сүрдүүлж & тайлбарлаж & тачигнаж & төрүүлж & ухасхийж & уярч & хагацаж & хөшиж & хориглож & хорсож & чихэж & эвхэж & айлгаж & амжиж & асарч & бахдаж & билчиж & бэлдэж & гоёж & даллаж & догдолж & дурлаж & дэвж & жагсаж & үрж & задарч & зангидаж & зарагдаж & зүдэрч & зугтааж & илбэж & мишээж & ойртуулж & оршиж & сонгож & судалж & татуулж & ташиж & томилж & унжиж & хазаж & хайрч & хальж & хийсгэж & хорьж & чадаж & шүүж & элэгдэж & айлтгаж & атаархаж & багтааж & базааж & бутарч & бялхаж & ганцаардаж & давтаж & жиргэж & өвчиж & ёолж & зарлаж & мултарч & мунгинаж & нурж & оргиж & орилж & отож & суларч & сураглаж & татагдаж & төхөөрч & тойруулж & тэтгэж & унжуулж & хатааж & хүндэлж & хөнгөрч & хилэгнэж & хооллож & хуулж & хуцаж & хэмжиж & хядаж & шигдэж & эмээллэж & амрааж & барайж & барилцаж & бүгж & гайхуулж & гүйлгэж & гутарч & гэлдэрч & гээж & дүүлж & дуусч & өмөөрч & өнгөрүүлж & өтөлж & өшиглөж & зүсэж & мэндэлж & нойрсож & нухаж & олдож & самнаж & сунаж & сунгаж & сэлбэж & сэлж & тайтгарч & тулгарч & турж & унагааж & харуулдаж & хуваалцаж & хяргаж & цутгаж & чангарч & чиглэж & шүтэж & шинжиж & элдэж & аашилж & агнаж & ангайж & аргалж & бараадаж & буцалгаж & гулгаж & гэтэлж & дайчилж & дамжуулж & даруулж & дөхүүлж & дэрлэж & үерхэж & үйлдэж & үрэгдэж & өвөлжиж & өвөрлөж & өнгөрөөж & өрнөж & зажилж & замхарч & зөрчиж & зодолдож & манарч & найгаж & найдаж & нүүлгэж & олгож & орчуулж & саатаж & сануулж & сойж & сэнгэнэж & сэрээж & төсөөлж & тонгойж & тэмдэглэж & унтрааж & хавчиж & хавчуулж & хашиж & хүндэтгэж & хөглөж & хөрвөөж & хоригдож & цэнгэж & чулуудаж & эгж & янзалж & автаж & асгарч & бараалхаж & бултаж & галлаж & ганхаж & гашуудаж & гүйцээж & гиюүрч & голж & горьдож & дайлж & далайж & дарлаж & дүүжилж & дэвхцэж & дэвшүүлж & үгүйлж & үймж & үймүүлж & өвөртөлж & өөрчлөгдөж & өнхөрч & зөөлөрч & имэрч & лавлаж & мордуулж & найрлаж & нүдэж & ноцож & нэгдэж & нэгжиж & сөнөөж & сөрж & тааралдаж & тавиулж & түгээж & томорч & тохож & углаж & уйдаж & ургуулж & устгаж & хагарч & харанхуйлж & хөндөж & хивж & хожиж & хуралдаж & хучиж & цавчилж & царайлж & цацарч & цэлийж & чангааж & шатааж & шивнэж & шилжиж & шувтарч & шургаж & эмтэрч & энхрийлж & эргэцүүлж & ятгаж & ачаалж & болгоомжилж & будаж & гөлийж & гомдоож & дүрж & донгодож & дуудуулж & дэлдэж & живж & өхөөрдөж & залгилж & зооглож & зэхэж & илгээж & исгэрч & мартагдаж & мохоож & мэдүүлж & мэхэлж & мялааж & налайж & онгойлгож & оргилж & сүлжиж & сүрдэж & сэжиглэж & таглаж & тосч & туршиж & тусгаж & туяарч & унтарч & харайлгаж & хүндэрч & хийсэж & холхиж & хороож & хувцаслаж & хэлбийж & хэлүүлж & цадаж & чилж & чирэгдэж & шууж & эдгэрч & ялгарч & агуулж & адгаж & айсаж & анаж & андуурч & архидаж & барилж & бүлтийж & бүртгэж & боловсруулж & бэлчээж & гөлөрч & гоожиж & гэрэлтүүлж & давуулж & дайтаж & дутагдаж & дуурайж & дууриаж & дэндэж & жадалж & үүрэглэж & үүсэж & үргээж & өмсч & өнгийж & өндийлгөж & өрс{U+04E9}ж & зүлгэж & зөвлөлдөж & зодуулж & зохиж & зурайж & зэрэгцэж & маргалдаж & савсаж & сарвайж & сарвалзаж & сөгдөж & солигдож & сорьж & талархаж & танилцуулж & тоочиж & туйлж & тэмцэлдэж & улирч & умбаж & хүүрнэж & хүртээж & хөгжүүлж & хөхүүлж & хөхөж & хуримлаж & хурхирч & хэвлүүлж & хэтрүүлж & цайлж & чамлаж & чимхэж & шүүмжилж & эвлэрч & эзэмшиж & эмчлүүлж & эндүүрч & ажиллуулж & алдуулж & амьсгаадаж & базаж & байгуулагдаж & байцааж & баярлуулж & бичүүлж & болгоож & боогдож & буудуулж & дагжиж & довтолгож & дургүйцэж & дурдаж & дуугаргаж & дуулгаж & дуусгаж & дэлбэрч & үүсгэж & өрсөлдөж & зөрүүлж & зоож & зугаалж & ивээж & идээшиж & илэрч & маажиж & маллаж & муудаж & налж & нугалж & нэгтгэж & орлож & оршуулж & сэдэж & тааварлаж & тавлаж & тархаж & ташуурдаж & төөнөж & тохирч & тургиж & тэгнэж & тэлж & ульж & урваж & хазайж & халуурч & хатируулж & хөгширч & хөдөлмөрлөж & хөөрүүлж & хөллөж & хөндийрч & хожигдож & холбогдож & хонхойж & хумьж & хэлхэж & хэрж & цуварч & чөдөрлөж & шагнаж & шивэгнэж & шийтгэж & ширвэж & ширгэж & шургуулж & эвлүүлж & эмчилж & эрхлүүлж & эсгэж & юүлж & янцгааж & алжааж & ангаж & аргамжиж & баларч & баясгаж & бүжиглэж & бөглөж & бойжиж & бэхэлж & галзуурч & гаргуулж & гүвж & гиншиж & гуньж & гутаж & гэлцэж & гялтганаж & давхилдаж & давхцаж & дархалж & дүгнэж & дүнхийж & донсолж & доргиож & дурандаж & жигнэж & жигшиж & үхүүлж & өлбөрч & өнжиж & өнчирч & өчиж & завилж & залгуулж & зүүрмэглэж & зүйрлэж & зөвшөөж & зууралдаж & илтгэж & ихсэж & мартчихаж & мацаж & мөрдөж & муулж & мушгиж & наалдаж & намирч & ноолж & нэвтэлж & огоорч & палхийж & сайжирч & сайшааж & сийлж & тасдаж & тунгааж & тэнийж & тэнцэж & тэргүүлж & уншуулж & урагшилж & уургалж & уучилж & уцаарлаж & уянгалж & халагдаж & халууцаж & хамжиж & хатуужиж & хаялж & хүргүүлж & хүрээлж & хөөргөж & хөхрөлдөж & хурж & хусаж & хутгаж & хэтэрч & хянаж & цагаатгаж & цахиж & цовхчиж & цоожилж & цэлмэж & чарлаж & чөлөөлж & шигтгэж & шинжилж & ширүүсэж & шунаж & шуурч & ээрч & ярж & агсаж & алдарч & архирч & баагиж & баглаж & багтарч & багширч & бадруулж & бархирч & басаж & бүрдэж & биелж & булаалдаж & буруулж & буруутгаж & бясалгаж & гардаж & гижигдэж & гийж & гундаж & гутааж & гуядаж & дааварлаж & даатгаж & далдалж & дамжилж & дасч & дүнгэнэж & доргиж & дулаацаж & дэвхэрч & дэлж & дэрвэж & жагсааж & жишиж & үгүйсгэж & үдэлж & үүрсэж & үзэлцэж & үмхэж & өшиж & завдаж & загнуулж & засарч & зорж & зэвүүцэж & ирмэж & маяглаж & мэлтийж & мэрийж & намаржиж & намдаж & ниргэж & ногоорч & ноцоож & нулимж & ойж & савж & сажилж & санагдуулж & сандайлж & солиорч & сульдаж & сэвэлзэж & сэлгүүцэж & сэрвэлзэж & таалагдаж & тайтгаруулж & тайчиж & тамшаалж & татарч & түгжиж & төгсч & тийчилж & толгойлж & тооцож & торгож & тунаж & тэмтчиж & тэнүүчилж & тэнийлгэж & тээглэж & угсарч & уйтгарлаж & ундарч & урлаж & урьдаж & утаж & хазаарлаж & ханхийж & хүлхэж & хөөрөлдөж & хөлөрч & хөрвөж & ховлож & хожимдож & хойшлуулж & хулгайлж & цонхийж & цохигдож & цэгцэлж & цээжилж & чалчиж & чангалж & шамлаж & шүргэж & шилжүүлж & шингэрч & эвлэж & эвшээж & элбэж & элээж & ээдэрч & явагдаж & явалцаж & янгинаж & яриулж & авчруулж & алмайрч & алуулж & анхилж & ахалж & бадайрч & баллаж & бантаж & бүдэрч & бүүвэйлж & бөхөж & бишүүрхэж & борлуулж & бохирч & будилж & бузарлаж & бурзайж & бууралтаж & газарчилж & ганзагалж & гардуулж & гөлөлзөж & гилж & голлож & гэнэдэж & гялбаж & гялсхийж & дайжиж & дөтөлж & дооглож & доошилж & доромжлуулж & дуудагдаж & дуурсаж & дэвшиж & дэгдээж & дэлсэж & жаргааж & жигдэрч & жингэнэж & өмгөөлж & өмхөрч & өрдөж & загатнаж & залхаж & зөгнөж & зогсч & зохицож & зохицуулж & зочилж & зугаацаж & зэрэгцүүлж & идээшилж & илчилж & мансуурч & мөлжиж & мөргүүлж & мөргөлдөж & мөхөж & мохож & мэгдэж & мэлтэлзэж & мярааж & наймаалж & найруулж & норгож & норж & овоолж & онилж & оногдож & орлуулж & орооцолдож & осгож & саатуулж & сүүмэлзэж & сумлаж & таамаглаж & таваргаж & таниулж & тасалдаж & таталдаж & түйвээж & түлэгдэж & төнхөж & тодруулж & тохиож & туучиж & тушиж & удааширч & уйлуулж & уймарч & уулгаж & учруулж & хаацайлж & халширч & хандуулж & харьцаж & хасаж & хүлээлгэж & хөгжилдөж & хөнтөрч & хорлож & хосолж & хувилж & хужирлаж & хэвийж & цалгиж & царайчилж & царцаж & цатгаж & цөөрч & цөхөрч & цэгнэж & чармайж & чиглүүлж & чирж & чичиж & шавхаж & шагнуулж & шарваж & шарлаж & шархтаж & шүлэглэж & шиншилж & шовойж & шохоорхож & шулуудаж & эгшиглэж & эзэмдэж & элсэж & эмтэлж & эргэлдүүлж & ялзарч & ярвайж & авахуулж & автагдаж & авчихаж & агсарч & айлчилж & алагдаж & алдаршиж & амилж & амсхийж & анагааж & ангалзаж & асгаруулж & асч & аяншиж & багшилж & бадрааж & байрлаж & балартаж & бачимдаж & бүдгэрч & бүжиж & бүрэлзэж & бөөгнөрч & булаацалдаж & буудалцаж & бэлтгэгдэж & бэлэгшээж & гагнаж & гадаалж & ганганалдаж & гачигдаж & гишгэлж & гэдийж & гэрлэж & дагалдаж & дайлуулж & дайсагнаж & дарлагдаж & дүүгэж & дүйж & дүлийрч & дийлдэж & догдлуулж & доройтуулж & дугжирч & дулаалж & дулаацуулж & дэвсэлж & дэрвэлзэж & ерөөж & үгүйлэгдэж & үүрүүлж & үнэмшиж & үргэлжлүүлж & үрчийж & өвлөж & өөдөлж & өндөлзөж & зогоож & зэмлүүлж & ивээгдэж & илрүүлж & ихдэж & магтуулж & малилзаж & манхайж & машиндаж & минчийж & муудалцаж & муужирч & мухардаж & мэлмэрч & мэрж & найрамдаж & намнаж & нарлаж & нүцгэлж & нисгэж & нугарч & нударч & нэвтрүүлж & ойлгуулж & ойшоож & орилолдож & орогнож & ороолгож & орчихож & савлаж & сайжруулж & самардаж & сарниж & сүйдэж & сүндэрлэж & сөгнөж & сугарч & суллаж & сурвалжилж & суунаглаж & сэргийлж & тавирч & тайлагдаж & тасхийж & төлөөлж & тольдож & томилогдож & тонгорч & тонилгож & тонож & торж & торниж & тунарч & тусгаарлаж & туугдаж & тэгшилж & угзарч & улалзаж & умартаж & унтуулж & урагдаж & уралдуулж & урамшиж & урамшуулж & устаж & утасдаж & утгаж & уугиж & уулзуулж & уухилж & ууцгааж & ухуулж & халаглаж & халтирч & ханхайж & харлуулж & хаяарч & хаягдаж & хүмүүжиж & хөгжимдөж & хөөрцөглөж & хөлчүүрч & хөмөрч & хөнөөж & хийгдэж & хиртэж & холдуулж & хугалж & хулжиж & хулчийж & хуучилж & хэмхчиж & хяламхийж & хясаж & цайруулж & цахилж & цоолж & цуурайтаж & цуцаж & чинэрч & чичирхийлж & шалгааж & шалгарч & шалтгаалж & шантарч & шархирч & шахагдаж & шүүрдэж & шинэтгэж & шумбаж & шээж & эдлүүлж & эзгүйрч & эмжиж & энэрч & эрдэж & эхлэж & ялагдаж & ярайж
QGRAM: <CVB.CNGR>2334 & <CVB.CNGR>1614 & <CVB.CNGR>1557 & <CVB.CNGR>1498 & <CVB.CNGR>1038 & <CVB.CNGR>994 & <CVB.CNGR>954 & <CVB.CNGR>931 & <CVB.CNGR>919 & <CVB.CNGR>802 & <CVB.CNGR>778 & <CVB.CNGR>750 & <CVB.CNGR>685 & <CVB.CNGR>656 & <CVB.CNGR>644 & <CVB.CNGR>592 & <CVB.CNGR>569 & <CVB.CNGR>568 & <CVB.CNGR>551 & <CVB.CNGR>399 & <CVB.CNGR>388 & <CVB.CNGR>378 & <CVB.CNGR>374 & <CVB.CNGR>373 & <CVB.CNGR>367 & <CVB.CNGR>366 & <CVB.CNGR>331 & <CVB.CNGR>324 & <CVB.CNGR>324 & <CVB.CNGR>316 & <CVB.CNGR>313 & <CVB.CNGR>283 & <CVB.CNGR>269 & <CVB.CNGR>263 & <CVB.CNGR>253 & <CVB.CNGR>231 & <CVB.CNGR>228 & <CVB.CNGR>206 & <CVB.CNGR>190 & <CVB.CNGR>189 & <CVB.CNGR>184 & <CVB.CNGR>179 & <CVB.CNGR>173 & <CVB.CNGR>171 & <CVB.CNGR>170 & <CVB.CNGR>167 & <CVB.CNGR>163 & <CVB.CNGR>162 & <CVB.CNGR>159 & <CVB.CNGR>148 & <CVB.CNGR>146 & <CVB.CNGR>146 & <CVB.CNGR>146 & <CVB.CNGR>144 & <CVB.CNGR>134 & <CVB.CNGR>133 & <CVB.CNGR>133 & <CVB.CNGR>131 & <CVB.CNGR>130 & <CVB.CNGR>130 & <CVB.CNGR>129 & <CVB.CNGR>129 & <CVB.CNGR>129 & <CVB.CNGR>128 & <CVB.CNGR>128 & <CVB.CNGR>127 & <CVB.CNGR>122 & <CVB.CNGR>121 & <CVB.CNGR>121 & <CVB.CNGR>120 & <CVB.CNGR>117 & <CVB.CNGR>113 & <CVB.CNGR>113 & <CVB.CNGR>110 & <CVB.CNGR>109 & <CVB.CNGR>105 & <CVB.CNGR>104 & <CVB.CNGR>102 & <CVB.CNGR>102 & <CVB.CNGR>102 & <CVB.CNGR>101 & <CVB.CNGR>101 & <CVB.CNGR>101 & <CVB.CNGR>100 & <CVB.CNGR>99 & <CVB.CNGR>97 & <CVB.CNGR>97 & <CVB.CNGR>95 & <CVB.CNGR>94 & <CVB.CNGR>94 & <CVB.CNGR>92 & <CVB.CNGR>92 & <CVB.CNGR>90 & <CVB.CNGR>90 & <CVB.CNGR>90 & <CVB.CNGR>88 & <CVB.CNGR>88 & <CVB.CNGR>88 & <CVB.CNGR>86 & <CVB.CNGR>86 & <CVB.CNGR>85 & <CVB.CNGR>81 & <CVB.CNGR>81 & <CVB.CNGR>81 & <CVB.CNGR>80 & <CVB.CNGR>80 & <CVB.CNGR>80 & <CVB.CNGR>78 & <CVB.CNGR>77 & <CVB.CNGR>77 & <CVB.CNGR>76 & <CVB.CNGR>76 & <CVB.CNGR>75 & <CVB.CNGR>75 & <CVB.CNGR>75 & <CVB.CNGR>74 & <CVB.CNGR>74 & <CVB.CNGR>73 & <CVB.CNGR>73 & <CVB.CNGR>72 & <CVB.CNGR>71 & <CVB.CNGR>71 & <CVB.CNGR>70 & <CVB.CNGR>70 & <CVB.CNGR>69 & <CVB.CNGR>69 & <CVB.CNGR>68 & <CVB.CNGR>68 & <CVB.CNGR>67 & <CVB.CNGR>67 & <CVB.CNGR>66 & <CVB.CNGR>65 & <CVB.CNGR>65 & <CVB.CNGR>64 & <CVB.CNGR>64 & <CVB.CNGR>64 & <CVB.CNGR>64 & <CVB.CNGR>64 & <CVB.CNGR>63 & <CVB.CNGR>63 & <CVB.CNGR>62 & <CVB.CNGR>62 & <CVB.CNGR>62 & <CVB.CNGR>61 & <CVB.CNGR>60 & <CVB.CNGR>60 & <CVB.CNGR>60 & <CVB.CNGR>60 & <CVB.CNGR>59 & <CVB.CNGR>59 & <CVB.CNGR>59 & <CVB.CNGR>59 & <CVB.CNGR>58 & <CVB.CNGR>58 & <CVB.CNGR>58 & <CVB.CNGR>58 & <CVB.CNGR>58 & <CVB.CNGR>57 & <CVB.CNGR>57 & <CVB.CNGR>57 & <CVB.CNGR>57 & <CVB.CNGR>56 & <CVB.CNGR>56 & <CVB.CNGR>55 & <CVB.CNGR>55 & <CVB.CNGR>55 & <CVB.CNGR>54 & <CVB.CNGR>54 & <CVB.CNGR>54 & <CVB.CNGR>53 & <CVB.CNGR>53 & <CVB.CNGR>53 & <CVB.CNGR>53 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>52 & <CVB.CNGR>51 & <CVB.CNGR>51 & <CVB.CNGR>51 & <CVB.CNGR>51 & <CVB.CNGR>51 & <CVB.CNGR>50 & <CVB.CNGR>50 & <CVB.CNGR>50 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>49 & <CVB.CNGR>48 & <CVB.CNGR>48 & <CVB.CNGR>48 & <CVB.CNGR>48 & <CVB.CNGR>47 & <CVB.CNGR>47 & <CVB.CNGR>47 & <CVB.CNGR>46 & <CVB.CNGR>46 & <CVB.CNGR>46 & <CVB.CNGR>46 & <CVB.CNGR>46 & <CVB.CNGR>45 & <CVB.CNGR>45 & <CVB.CNGR>45 & <CVB.CNGR>45 & <CVB.CNGR>45 & <CVB.CNGR>45 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>44 & <CVB.CNGR>43 & <CVB.CNGR>43 & <CVB.CNGR>43 & <CVB.CNGR>43 & <CVB.CNGR>43 & <CVB.CNGR>42 & <CVB.CNGR>42 & <CVB.CNGR>42 & <CVB.CNGR>42 & <CVB.CNGR>41 & <CVB.CNGR>41 & <CVB.CNGR>41 & <CVB.CNGR>41 & <CVB.CNGR>40 & <CVB.CNGR>40 & <CVB.CNGR>40 & <CVB.CNGR>40 & <CVB.CNGR>40 & <CVB.CNGR>40 & <CVB.CNGR>39 & <CVB.CNGR>39 & <CVB.CNGR>39 & <CVB.CNGR>39 & <CVB.CNGR>39 & <CVB.CNGR>39 & <CVB.CNGR>38 & <CVB.CNGR>38 & <CVB.CNGR>38 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>37 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>36 & <CVB.CNGR>35 & <CVB.CNGR>35 & <CVB.CNGR>35 & <CVB.CNGR>35 & <CVB.CNGR>35 & <CVB.CNGR>34 & <CVB.CNGR>34 & <CVB.CNGR>34 & <CVB.CNGR>34 & <CVB.CNGR>34 & <CVB.CNGR>34 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>33 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>32 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>31 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>30 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>29 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>28 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>27 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>26 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>25 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>24 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>23 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>22 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>21 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>20 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>19 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>18 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>17 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>16 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>15 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>14 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>13 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>12 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>11 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>10 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>9 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>8 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>7 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>6 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5 & <CVB.CNGR>5
QLEX: <[болох]>2334 & <[орох]>1614 & <[байх]>1557 & <[гарах]>1498 & <[ирэх]>1038 & <[хийх]>994 & <[явах]>954 & <[харах]>931 & <[ингэх]>919 & <[бодох]>802 & <[барих]>778 & <[суух]>750 & <[олох]>685 & <[очих]>656 & <[хүрэх]>644 & <[гаргах]>592 & <[хэлэх]>569 & <[эргэх]>568 & <[ярих]>551 & <[тэгэх]>399 & <[үзэх]>388 & <[зогсох]>378 & <[өгөх]>374 & <[босох]>373 & <[буух]>367 & <[мэдэх]>366 & <[тавих]>331 & <[болгох]>324 & <[татах]>324 & <[хэвтэх]>316 & <[хүлээх]>313 & <[идэх]>283 & <[буцах]>269 & <[санах]>263 & <[дагах]>253 & <[унах]>231 & <[гүйх]>228 & <[алдах]>206 & <[заах]>190 & <[унтах]>189 & <[дарах]>184 & <[хөөх]>179 & <[баярлах]>173 & <[хөдлөх]>171 & <[авчрах]>170 & <[уулзах]>167 & <[хүргэх]>163 & <[дуулах]>162 & <[давхих]>159 & <[айх]>148 & <[өргөх]>146 & <[инээх]>146 & <[сонсох]>146 & <[өнгөрөх]>144 & <[итгэх]>134 & <[бичих]>133 & <[тоглох]>133 & <[оруулах]>131 & <[өмсөх]>130 & <[төрөх]>130 & <[ажиллах]>129 & <[асуух]>129 & <[харагдах]>129 & <[уйлах]>128 & <[ширтэх]>128 & <[ойлгох]>127 & <[санагдах]>122 & <[амьдрах]>121 & <[засах]>121 & <[салах]>120 & <[гуйх]>117 & <[орхих]>113 & <[эргүүлэх]>113 & <[цохих]>110 & <[тайлах]>109 & <[эхлэх]>105 & <[гайхах]>104 & <[дуудах]>102 & <[зовох]>102 & <[ойртох]>102 & <[дагуулах]>101 & <[дуугарах]>101 & <[эрэх]>101 & <[унших]>100 & <[мордох]>99 & <[аваачих]>97 & <[нийлэх]>97 & <[тулах]>95 & <[өндийх]>94 & <[хаях]>94 & <[нээх]>92 & <[хариулах]>92 & <[босох]>90 & <[давах]>90 & <[хураах]>90 & <[мартах]>88 & <[сандрах]>88 & <[харайх]>88 & <[тогтох]>86 & <[ярилцах]>86 & <[инээмсэглэх]>85 & <[буудах]>81 & <[нүүх]>81 & <[хайрлах]>81 & <[үхэх]>80 & <[хандах]>80 & <[чичрэх]>80 & <[жаргах]>78 & <[салгах]>77 & <[хамгаалах]>77 & <[ажиглах]>76 & <[дайрах]>76 & <[боох]>75 & <[үзүүлэх]>75 & <[түүх]>75 & <[гүйцэх]>74 & <[оролдох]>74 & <[байлдах]>73 & <[зүтгэх]>73 & <[үлдэх]>72 & <[буулгах]>71 & <[**хашгирах]>71 & <[тэврэх]>70 & <[холдох]>70 & <[алах]>69 & <[түших]>69 & <[алхах]>68 & <[ядрах]>68 & <[нисэх]>67 & <[түрүүлэх]>67 & <[хөдөлгөх]>66 & <[амрах]>65 & <[үзэгдэх]>65 & <[дөхөх]>64 & <[зайлах]>64 & <[угтах]>64 & <[шахах]>64 & <[явуулах]>64 & <[гялалзах]>63 & <[нэмэх]>63 & <[даах]>62 & <[таних]>62 & <[уях]>62 & <[угаах]>61 & <[арчих]>60 & <[тасрах]>60 & <[хадгалах]>60 & <[хүсэх]>60 & <[болих]>59 & <[сэргэх]>59 & <[хэрэглэх]>59 & <[шийдэх]>59 & <[бодогдох]>58 & <[өсөх]>58 & <[сонирхох]>58 & <[тогтоох]>58 & <[учрах]>58 & <[атгах]>57 & <[тойрох]>57 & <[хуваах]>57 & <[худалдах]>57 & <[булаах]>56 & <[хонох]>56 & <[үүрэх]>55 & <[мөргөх]>55 & <[мэдрэх]>55 & <[өвдөх]>54 & <[ухах]>54 & <[хөөрөх]>54 & <[оролцох]>53 & <[таслах]>53 & <[цуглуулах]>53 & <[яарах]>53 & <[зүүх]>52 & <[нэхэх]>52 & <[тусах]>52 & <[удах]>52 & <[урсах]>52 & <[харих]>52 & <[чагнах]>52 & <[ажих]>51 & <[зугтах]>51 & <[нуугдах]>51 & <[ургах]>51 & <[хичээх]>51 & <[дуусах]>50 & <[чанах]>50 & <[шүүрэх]>50 & <[багтах]>49 & <[бэлтгэх]>49 & <[харвах]>49 & <[цочих]>49 & <[чирэх]>49 & <[эдлэх]>49 & <[эргэлдэх]>49 & <[асах]>48 & <[сахих]>48 & <[уурлах]>48 & <[шатах]>48 & <[арилах]>47 & <[буцаах]>47 & <[нуух]>47 & <[ачих]>46 & <[өлсөх]>46 & <[туулах]>46 & <[ухаарах]>46 & <[шидэх]>46 & <[дэлгэх]>45 & <[захирах]>45 & <[зөөх]>45 & <[мэдэгдэх]>45 & <[түлэх]>45 & <[хөтлөх]>45 & <[босгох]>44 & <[үсрэх]>44 & <[залах]>44 & <[мөрөөдөх]>44 & <[ороох]>44 & <[суулгах]>44 & <[эвдэх]>44 & <[өрөвдөх]>43 & <[зовоох]>43 & <[тоолох]>43 & <[тэнэх]>43 & <[хатах]>43 & <[бүтээх]>42 & <[дүүрэх]>42 & <[хэлэлцэх]>42 & <[эзлэх]>42 & <[асаах]>41 & <[өгсөх]>41 & <[загнах]>41 & <[тэсэх]>41 & <[гомдох]>40 & <[зөвшөөрөх]>40 & <[мандах]>40 & <[нээгдэх]>40 & <[солих]>40 & <[тарах]>40 & <[байгуулах]>39 & <[баригдах]>39 & <[зурах]>39 & <[тодрох]>39 & <[хадах]>39 & <[шарах]>39 & <[сонсогдох]>38 & <[суралцах]>38 & <[ялгах]>38 & <[аврах]>37 & <[магтах]>37 & <[түлхэх]>37 & <[тээх]>37 & <[унагах]>37 & <[хийлгэх]>37 & <[цайх]>37 & <[баясах]>36 & <[дарагдах]>36 & <[зуух]>36 & <[манах]>36 & <[наадах]>36 & <[танилцах]>36 & <[цухуйх]>36 & <[дайралдах]>35 & <[довтлох]>35 & <[дэгдэх]>35 & <[үлээх]>35 & <[шагайх]>35 & <[үнсэх]>34 & <[нийлүүлэх]>34 & <[таарах]>34 & <[тулалдах]>34 & <[тэмцэх]>34 & <[хүртэх]>34 & <[зориулах]>33 & <[ичих]>33 & <[одох]>33 & <[оргох]>33 & <[тэжээх]>33 & <[хөхрөх]>33 & <[шилэх]>33 & <[амсах]>32 & <[барах]>32 & <[дийлэх]>32 & <[дутаах]>32 & <[үдэх]>32 & <[залгах]>32 & <[засах]>32 & <[зогсоох]>32 & <[зорих]>32 & <[саах]>32 & <[харуулах]>32 & <[цавчих]>32 & <[шингэх]>32 & <[эрхлэх]>32 & <[авирах]>31 & <[морилох]>31 & <[тулгах]>31 & <[тэмтрэх]>31 & <[урих]>31 & <[хатгах]>31 & <[холбох]>31 & <[аягалах]>30 & <[залгих]>30 & <[мөлхөх]>30 & <[нэрэх]>30 & <[тохиолдох]>30 & <[хөгжих]>30 & <[хувирах]>30 & <[цохилох]>30 & <[цэвэрлэх]>30 & <[дэвсэх]>29 & <[зүүдлэх]>29 & <[золгох]>29 & <[огтлох]>29 & <[тарих]>29 & <[хавирах]>29 & <[халах]>29 & <[шаналах]>29 & <[ашиглах]>28 & <[гүйцэтгэх]>28 & <[гэрэлтэх]>28 & <[давших]>28 & <[дасах]>28 & <[дохих]>28 & <[зарах]>28 & <[нэмэгдэх]>28 & <[тэмүүлэх]>28 & <[хайх]>28 & <[хөвөх]>28 & <[цангах]>28 & <[шалгах]>28 & <[аних]>27 & <[бэлчих]>27 & <[дурсах]>27 & <[дэлгэрэх]>27 & <[заалгах]>27 & <[зулгаах]>27 & <[соёрхох]>27 & <[анзаарах]>26 & <[бариулах]>26 & <[бахархах]>26 & <[бухимдах]>26 & <[буцлах]>26 & <[дахих]>26 & <[үргэх]>26 & <[оёх]>26 & <[онгойх]>26 & <[сэргээх]>26 & <[урах]>26 & <[уудлах]>26 & <[ялах]>26 & <[бүрхэх]>25 & <[дамжих]>25 & <[захих]>25 & <[наргих]>25 & <[нөмрөх]>25 & <[хагалах]>25 & <[хайлах]>25 & <[халдах]>25 & <[хараах]>25 & <[шуугилдах]>25 & <[эцэх]>25 & <[аргадах]>24 & <[гишгэх]>24 & <[долоох]>24 & <[дуулдах]>24 & <[дэмжих]>24 & <[үлдээх]>24 & <[залбирах]>24 & <[зодох]>24 & <[нутаглах]>24 & <[онох]>24 & <[согтох]>24 & <[сэтгэх]>24 & <[тоох]>24 & <[тосох]>24 & <[тушаах]>24 & <[тэвдэх]>24 & <[тэвчих]>24 & <[ухрах]>24 & <[хардах]>24 & <[хүсэх]>24 & <[хоргодох]>24 & <[шоолох]>24 & <[шуугих]>24 & <[асгах]>23 & <[үглэх]>23 & <[өгүүлэх]>23 & <[зохиох]>23 & <[зэмлэх]>23 & <[наах]>23 & <[ноцолдох]>23 & <[сэгсрэх]>23 & <[тарчлах]>23 & <[төгсөх]>23 & <[шаах]>23 & <[бөхийх]>22 & <[бужигнах]>22 & <[ёслох]>22 & <[нэвтрэх]>22 & <[нэрлэх]>22 & <[сургах]>22 & <[тараах]>22 & <[түрэх]>22 & <[урьтах]>22 & <[халаах]>22 & <[ханах]>22 & <[хөөгдөх]>22 & <[хөөцөлдөх]>22 & <[хугарах]>22 & <[хурдлах]>22 & <[хэсэх]>22 & <[цацах]>22 & <[аялах]>21 & <[биелүүлэх]>21 & <[бишрэх]>21 & <[булах]>21 & <[даарах]>21 & <[дүүргэх]>21 & <[дүрэлзэх]>21 & <[зайлуулах]>21 & <[зүхэх]>21 & <[зөрөх]>21 & <[сугалах]>21 & <[уралдах]>21 & <[хамах]>21 & <[цугларах]>21 & <[шаардах]>21 & <[шимэх]>21 & <[эвдрэх]>21 & <[эргэлзэх]>21 & <[ахих]>20 & <[балбах]>20 & <[бүслэх]>20 & <[бүтэх]>20 & <[гийгүүлэх]>20 & <[дутах]>20 & <[жийх]>20 & <[өөрчлөх]>20 & <[задлах]>20 & <[зангирах]>20 & <[илэрхийлэх]>20 & <[сөхрөх]>20 & <[сонсдох]>20 & <[сууцгаах]>20 & <[тааруулах]>20 & <[тэсэх]>20 & <[удирдах]>20 & <[урсгах]>20 & <[хамтрах]>20 & <[харамлах]>20 & <[хахах]>20 & <[хашгиралдах]>20 & <[хүлэх]>20 & <[хөлдөх]>20 & <[хөрөөдөх]>20 & <[шингээх]>20 & <[шогших]>20 & <[эмээх]>20 & <[алхлах]>19 & <[амьсгалах]>19 & <[арилгах]>19 & <[байлгах]>19 & <[болчихох]>19 & <[гэмших]>19 & <[доромжлох]>19 & <[дээрэмдэх]>19 & <[үнэртэх]>19 & <[өрөх]>19 & <[залрах]>19 & <[зөвлөх]>19 & <[маргах]>19 & <[нөхөх]>19 & <[оволзох]>19 & <[сүйтгэх]>19 & <[сөхөх]>19 & <[тайвшрах]>19 & <[түгших]>19 & <[төлөх]>19 & <[уруудах]>19 & <[хавсрах]>19 & <[ханхлах]>19 & <[харамсах]>19 & <[харлах]>19 & <[хөрөх]>19 & <[хэвтүүлэх]>19 & <[цохиулах]>19 & <[цувах]>19 & <[цуглах]>19 & <[эсэргүүцэх]>19 & <[алгадах]>18 & <[амлах]>18 & <[анхаарах]>18 & <[балгах]>18 & <[барилдах]>18 & <[гүйлдэх]>18 & <[гэгдэх]>18 & <[гэтэх]>18 & <[үнэрлэх]>18 & <[үргэлжлэх]>18 & <[өдөх]>18 & <[өлгөх]>18 & <[өсгөх]>18 & <[өсөх]>18 & <[зусах]>18 & <[инээлдэх]>18 & <[ирүүлэх]>18 & <[нөхөрлөх]>18 & <[нисэх]>18 & <[сорох]>18 & <[таалах]>18 & <[тахих]>18 & <[төөрөх]>18 & <[улайх]>18 & <[уужрах]>18 & <[хангах]>18 & <[хангинах]>18 & <[ханилах]>18 & <[холих]>18 & <[хэрэлдэх]>18 & <[цэцэглэх]>18 & <[барагдах]>17 & <[бэлэглэх]>17 & <[гандах]>17 & <[дүрвэх]>17 & <[үнэлэх]>17 & <[занах]>17 & <[зуурах]>17 & <[идүүлэх]>17 & <[малтах]>17 & <[мандуулах]>17 & <[ойчих]>17 & <[оройтох]>17 & <[сүрдүүлэх]>17 & <[тайлбарлах]>17 & <[тачигнах]>17 & <[төрүүлэх]>17 & <[ухасхийх]>17 & <[уярах]>17 & <[хагацах]>17 & <[хөших]>17 & <[хориглох]>17 & <[хорсох]>17 & <[чихэх]>17 & <[эвхэх]>17 & <[айлгах]>16 & <[амжих]>16 & <[асрах]>16 & <[бахдах]>16 & <[билчих]>16 & <[бэлдэх]>16 & <[гоёх]>16 & <[даллах]>16 & <[догдлох]>16 & <[дурлах]>16 & <[дэвэх]>16 & <[жагсах]>16 & <[үрэх]>16 & <[задрах]>16 & <[зангидах]>16 & <[зарагдах]>16 & <[зүдрэх]>16 & <[зугтаах]>16 & <[илбэх]>16 & <[мишээх]>16 & <[ойртуулах]>16 & <[орших]>16 & <[сонгох]>16 & <[судлах]>16 & <[татуулах]>16 & <[таших]>16 & <[томилох]>16 & <[унжих]>16 & <[хазах]>16 & <[хайрах]>16 & <[халих]>16 & <[хийсгэх]>16 & <[хорих]>16 & <[чадах]>16 & <[шүүх]>16 & <[элэгдэх]>16 & <[айлтгах]>15 & <[атаархах]>15 & <[багтаах]>15 & <[базаах]>15 & <[бутрах]>15 & <[бялхах]>15 & <[ганцаардах]>15 & <[давтах]>15 & <[жиргэх]>15 & <[өвчих]>15 & <[ёолох]>15 & <[зарлах]>15 & <[мултрах]>15 & <[мунгинах]>15 & <[нурах]>15 & <[оргих]>15 & <[орилох]>15 & <[отох]>15 & <[сулрах]>15 & <[сураглах]>15 & <[татагдах]>15 & <[төхөөр{U+04E9}х]>15 & <[тойруулах]>15 & <[тэтгэх]>15 & <[унжуулах]>15 & <[хатаах]>15 & <[хүндлэх]>15 & <[хөнгөрөх]>15 & <[хилэгнэх]>15 & <[хооллох]>15 & <[хуулах]>15 & <[хуцах]>15 & <[хэмжих]>15 & <[хядах]>15 & <[шигдэх]>15 & <[эмээллэх]>15 & <[амраах]>14 & <[барайх]>14 & <[барилцах]>14 & <[бүгэх]>14 & <[гайхуулах]>14 & <[гүйлгэх]>14 & <[гутрах]>14 & <[гэлдрэх]>14 & <[гээх]>14 & <[дүүлэх]>14 & <[дуусах]>14 & <[өмөөрөх]>14 & <[өнгөрүүлэх]>14 & <[өтлөх]>14 & <[өшиглөх]>14 & <[зүсэх]>14 & <[мэндлэх]>14 & <[нойрсох]>14 & <[нухах]>14 & <[олдох]>14 & <[самнах]>14 & <[сунах]>14 & <[сунгах]>14 & <[сэлбэх]>14 & <[сэлэх]>14 & <[тайтгарах]>14 & <[тулгарах]>14 & <[турах]>14 & <[унагаах]>14 & <[харуулдах]>14 & <[хуваалцах]>14 & <[хяргах]>14 & <[цутгах]>14 & <[чангарах]>14 & <[чиглэх]>14 & <[шүтэх]>14 & <[шинжих]>14 & <[элдэх]>14 & <[аашлах]>13 & <[агнах]>13 & <[ангайх]>13 & <[аргалах]>13 & <[бараадах]>13 & <[буцалгах]>13 & <[гулгах]>13 & <[гэтлэх]>13 & <[дайчлах]>13 & <[дамжуулах]>13 & <[даруулах]>13 & <[дөхүүлэх]>13 & <[дэрлэх]>13 & <[үерхэх]>13 & <[үйлдэх]>13 & <[үрэгдэх]>13 & <[өвөлжих]>13 & <[өвөрлөх]>13 & <[өнгөрөөх]>13 & <[өрнөх]>13 & <[зажлах]>13 & <[замхрах]>13 & <[зөрчих]>13 & <[зодолдох]>13 & <[манарах]>13 & <[найгах]>13 & <[найдах]>13 & <[нүүлгэх]>13 & <[олгох]>13 & <[орчуулах]>13 & <[саатах]>13 & <[сануулах]>13 & <[сойх]>13 & <[сэнгэнэх]>13 & <[сэрээх]>13 & <[төсөөлөх]>13 & <[тонгойх]>13 & <[тэмдэглэх]>13 & <[унтраах]>13 & <[хавчих]>13 & <[хавчуулах]>13 & <[хаших]>13 & <[хүндэтгэх]>13 & <[хөглөх]>13 & <[хөрвөөх]>13 & <[хоригдох]>13 & <[цэнгэх]>13 & <[чулуудах]>13 & <[эгэх]>13 & <[янзлах]>13 & <[автах]>12 & <[асгарах]>12 & <[бараалхах]>12 & <[бултах]>12 & <[галлах]>12 & <[ганхах]>12 & <[гашуудах]>12 & <[гүйцээх]>12 & <[гиюүрэх]>12 & <[голох]>12 & <[горьдох]>12 & <[дайлах]>12 & <[далайх]>12 & <[дарлах]>12 & <[дүүжлэх]>12 & <[дэвхцэх]>12 & <[дэвшүүлэх]>12 & <[үгүйлэх]>12 & <[үймэх]>12 & <[үймүүлэх]>12 & <[өвөртлөх]>12 & <[өөрчлөгдөх]>12 & <[өнхрөх]>12 & <[зөөлрөх]>12 & <[имрэх]>12 & <[лавлах]>12 & <[мордуулах]>12 & <[найрлах]>12 & <[нүдэх]>12 & <[ноцох]>12 & <[нэгдэх]>12 & <[нэгжих]>12 & <[сөнөөх]>12 & <[сөрөх]>12 & <[тааралдах]>12 & <[тавиулах]>12 & <[түгээх]>12 & <[томрох]>12 & <[тохох]>12 & <[углах]>12 & <[уйдах]>12 & <[ургуулах]>12 & <[устгах]>12 & <[хагарах]>12 & <[харанхуйлах]>12 & <[хөндөх]>12 & <[хивэх]>12 & <[хожих]>12 & <[хуралдах]>12 & <[хучих]>12 & <[цавчлах]>12 & <[царайлах]>12 & <[цацрах]>12 & <[цэлийх]>12 & <[чангаах]>12 & <[шатаах]>12 & <[шивнэх]>12 & <[шилжих]>12 & <[шувтрах]>12 & <[шургах]>12 & <[эмтрэх]>12 & <[энхрийлэх]>12 & <[эргэцүүлэх]>12 & <[ятгах]>12 & <[ачаалах]>11 & <[болгоомжлох]>11 & <[будах]>11 & <[гөлийх]>11 & <[гомдоох]>11 & <[дүрэх]>11 & <[донгодох]>11 & <[дуудуулах]>11 & <[дэлдэх]>11 & <[живэх]>11 & <[өхөөрдөх]>11 & <[залгилах]>11 & <[зооглох]>11 & <[зэхэх]>11 & <[илгээх]>11 & <[исгэрэх]>11 & <[мартагдах]>11 & <[мохоох]>11 & <[мэдүүлэх]>11 & <[мэхлэх]>11 & <[мялаах]>11 & <[налайх]>11 & <[онгойлгох]>11 & <[оргилох]>11 & <[сүлжих]>11 & <[сүрдэх]>11 & <[сэжиглэх]>11 & <[таглах]>11 & <[тосох]>11 & <[турших]>11 & <[тусгах]>11 & <[туяарах]>11 & <[унтрах]>11 & <[харайлгах]>11 & <[хүндрэх]>11 & <[хийсэх]>11 & <[холхих]>11 & <[хороох]>11 & <[хувцаслах]>11 & <[хэлбийх]>11 & <[хэлүүлэх]>11 & <[цадах]>11 & <[чилэх]>11 & <[чирэгдэх]>11 & <[шуух]>11 & <[эдгэрэх]>11 & <[ялгарах]>11 & <[агуулах]>10 & <[адгах]>10 & <[айсах]>10 & <[анах]>10 & <[андуурах]>10 & <[архидах]>10 & <[барилах]>10 & <[бүлтийх]>10 & <[бүртгэх]>10 & <[боловсруулах]>10 & <[бэлчээх]>10 & <[гөлрөх]>10 & <[гоожих]>10 & <[гэрэлтүүлэх]>10 & <[давуулах]>10 & <[дайтах]>10 & <[дутагдах]>10 & <[дуурайх]>10 & <[дууриах]>10 & <[дэндэх]>10 & <[жадлах]>10 & <[үүрэглэх]>10 & <[үүсэх]>10 & <[үргээх]>10 & <[өмсөх]>10 & <[өнгийх]>10 & <[өндийлгөх]>10 & <[өрсөх]>10 & <[зүлгэх]>10 & <[зөвлөлдөх]>10 & <[зодуулах]>10 & <[зохих]>10 & <[зурайх]>10 & <[зэрэгцэх]>10 & <[маргалдах]>10 & <[савсах]>10 & <[сарвайх]>10 & <[сарвалзах]>10 & <[сөгдөх]>10 & <[солигдох]>10 & <[сорих]>10 & <[талархах]>10 & <[танилцуулах]>10 & <[тоочих]>10 & <[туйлах]>10 & <[тэмцэлдэх]>10 & <[улирах]>10 & <[умбах]>10 & <[хүүрнэх]>10 & <[хүртээх]>10 & <[хөгжүүлэх]>10 & <[хөхүүлэх]>10 & <[хөхөх]>10 & <[хуримлах]>10 & <[хурхирах]>10 & <[хэвлүүлэх]>10 & <[хэтрүүлэх]>10 & <[цайлах]>10 & <[чамлах]>10 & <[чимхэх]>10 & <[шүүмжлэх]>10 & <[эвлэрэх]>10 & <[эзэмших]>10 & <[эмчлүүлэх]>10 & <[эндүүрэх]>10 & <[ажиллуулах]>9 & <[алдуулах]>9 & <[амьсгаадах]>9 & <[базах]>9 & <[байгуулагдах]>9 & <[байцаах]>9 & <[баярлуулах]>9 & <[бичүүлэх]>9 & <[болгоох]>9 & <[боогдох]>9 & <[буудуулах]>9 & <[дагжих]>9 & <[довтолгох]>9 & <[дургүйцэх]>9 & <[дурдах]>9 & <[дуугаргах]>9 & <[дуулгах]>9 & <[дуусгах]>9 & <[дэлбэрэх]>9 & <[үүсгэх]>9 & <[өрсөлдөх]>9 & <[зөрүүлэх]>9 & <[зоох]>9 & <[зугаалах]>9 & <[ивээх]>9 & <[идээших]>9 & <[илрэх]>9 & <[маажих]>9 & <[маллах]>9 & <[муудах]>9 & <[налах]>9 & <[нугалах]>9 & <[нэгтгэх]>9 & <[орлох]>9 & <[оршуулах]>9 & <[сэдэх]>9 & <[тааварлах]>9 & <[тавлах]>9 & <[тархах]>9 & <[ташуурдах]>9 & <[төөнөх]>9 & <[тохирох]>9 & <[тургих]>9 & <[тэгнэх]>9 & <[тэлэх]>9 & <[улих]>9 & <[урвах]>9 & <[хазайх]>9 & <[халуурах]>9 & <[хатируулах]>9 & <[хөгшрөх]>9 & <[хөдөлмөрлөх]>9 & <[хөөрүүлэх]>9 & <[хөллөх]>9 & <[хөндийрөх]>9 & <[хожигдох]>9 & <[холбогдох]>9 & <[хонхойх]>9 & <[хумих]>9 & <[хэлхэх]>9 & <[хэрэх]>9 & <[цуврах]>9 & <[чөдөрлөх]>9 & <[шагнах]>9 & <[шивэгнэх]>9 & <[шийтгэх]>9 & <[ширвэх]>9 & <[ширгэх]>9 & <[шургуулах]>9 & <[эвлүүлэх]>9 & <[эмчлэх]>9 & <[эрхлүүлэх]>9 & <[эсгэх]>9 & <[юүлэх]>9 & <[янцгаах]>9 & <[алжаах]>8 & <[ангах]>8 & <[аргамжих]>8 & <[балрах]>8 & <[баясгах]>8 & <[бүжиглэх]>8 & <[бөглөх]>8 & <[бойжих]>8 & <[бэхлэх]>8 & <[галзуурах]>8 & <[гаргуулах]>8 & <[гүвэх]>8 & <[гинших]>8 & <[гуних]>8 & <[гутах]>8 & <[гэлцэх]>8 & <[гялтганах]>8 & <[давхилдах]>8 & <[давхцах]>8 & <[дархлах]>8 & <[дүгнэх]>8 & <[дүнхийх]>8 & <[донслох]>8 & <[доргиох]>8 & <[дурандах]>8 & <[жигнэх]>8 & <[жигших]>8 & <[үхүүлэх]>8 & <[өлбөрөх]>8 & <[өнжих]>8 & <[өнчрөх]>8 & <[өчих]>8 & <[завилах]>8 & <[залгуулах]>8 & <[зүүрмэглэх]>8 & <[зүйрлэх]>8 & <[зөвшөөх]>8 & <[зууралдах]>8 & <[илтгэх]>8 & <[ихсэх]>8 & <[мартчихах]>8 & <[мацах]>8 & <[мөрдөх]>8 & <[муулах]>8 & <[мушгих]>8 & <[наалдах]>8 & <[намирах]>8 & <[ноолох]>8 & <[нэвтлэх]>8 & <[огоорох]>8 & <[палхийх]>8 & <[сайжрах]>8 & <[сайшаах]>8 & <[сийлэх]>8 & <[тасдах]>8 & <[тунгаах]>8 & <[тэнийх]>8 & <[тэнцэх]>8 & <[тэргүүлэх]>8 & <[уншуулах]>8 & <[урагшлах]>8 & <[уургалах]>8 & <[уучлах]>8 & <[уцаарлах]>8 & <[уянгалах]>8 & <[халагдах]>8 & <[халууцах]>8 & <[хамжих]>8 & <[хатуужих]>8 & <[хаялах]>8 & <[хүргүүлэх]>8 & <[хүрээлэх]>8 & <[хөөргөх]>8 & <[хөхрөлдөх]>8 & <[хурах]>8 & <[хусах]>8 & <[хутгах]>8 & <[хэтрэх]>8 & <[хянах]>8 & <[цагаатгах]>8 & <[цахих]>8 & <[цовхчих]>8 & <[цоожлох]>8 & <[цэлмэх]>8 & <[чарлах]>8 & <[чөлөөлөх]>8 & <[шигтгэх]>8 & <[шинжлэх]>8 & <[ширүүсэх]>8 & <[шунах]>8 & <[шуурах]>8 & <[ээрэх]>8 & <[ярах]>8 & <[агсах]>7 & <[алдрах]>7 & <[архирах]>7 & <[баагих]>7 & <[баглах]>7 & <[багтрах]>7 & <[багшрах]>7 & <[бадруулах]>7 & <[бархирах]>7 & <[басах]>7 & <[бүрдэх]>7 & <[биелэх]>7 & <[булаалдах]>7 & <[буруулах]>7 & <[буруутгах]>7 & <[бясалгах]>7 & <[гардах]>7 & <[гижигдэх]>7 & <[гийх]>7 & <[гундах]>7 & <[гутаах]>7 & <[гуядах]>7 & <[дааварлах]>7 & <[даатгах]>7 & <[далдлах]>7 & <[дамжлах]>7 & <[дасах]>7 & <[дүнгэнэх]>7 & <[доргих]>7 & <[дулаацах]>7 & <[дэвхрэх]>7 & <[дэлэх]>7 & <[дэрвэх]>7 & <[жагсаах]>7 & <[жиших]>7 & <[үгүйсгэх]>7 & <[үдлэх]>7 & <[үүрсэх]>7 & <[үзэлцэх]>7 & <[үмхэх]>7 & <[өших]>7 & <[завдах]>7 & <[загнуулах]>7 & <[засрах]>7 & <[зорох]>7 & <[зэвүүцэх]>7 & <[ирмэх]>7 & <[маяглах]>7 & <[мэлтийх]>7 & <[мэрийх]>7 & <[намаржих]>7 & <[намдах]>7 & <[ниргэх]>7 & <[ногоорох]>7 & <[ноцоох]>7 & <[нулимах]>7 & <[ойх]>7 & <[савах]>7 & <[сажлах]>7 & <[санагдуулах]>7 & <[сандайлах]>7 & <[солиорох]>7 & <[сульдах]>7 & <[сэвэлзэх]>7 & <[сэлгүүцэх]>7 & <[сэрвэлзэх]>7 & <[таалагдах]>7 & <[тайтгаруулах]>7 & <[тайчих]>7 & <[тамшаалах]>7 & <[татрах]>7 & <[түгжих]>7 & <[төгсөх]>7 & <[тийчлэх]>7 & <[толгойлох]>7 & <[тооцох]>7 & <[торгох]>7 & <[тунах]>7 & <[тэмтчих]>7 & <[тэнүүчлэх]>7 & <[тэнийлгэх]>7 & <[тээглэх]>7 & <[угсрах]>7 & <[уйтгарлах]>7 & <[ундрах]>7 & <[урлах]>7 & <[урьдах]>7 & <[утах]>7 & <[хазаарлах]>7 & <[ханхийх]>7 & <[хүлхэх]>7 & <[хөөрөлдөх]>7 & <[хөлрөх]>7 & <[хөрвөх]>7 & <[ховлох]>7 & <[хожимдох]>7 & <[хойшлуулах]>7 & <[хулгайлах]>7 & <[цонхийх]>7 & <[цохигдох]>7 & <[цэгцлэх]>7 & <[цээжлэх]>7 & <[чалчих]>7 & <[чангалах]>7 & <[шамлах]>7 & <[шүргэх]>7 & <[шилжүүлэх]>7 & <[шингэрэх]>7 & <[эвлэх]>7 & <[эвшээх]>7 & <[элбэх]>7 & <[элээх]>7 & <[ээдрэх]>7 & <[явагдах]>7 & <[явалцах]>7 & <[янгинах]>7 & <[яриулах]>7 & <[авчруулах]>6 & <[алмайрах]>6 & <[алуулах]>6 & <[анхилах]>6 & <[ахлах]>6 & <[бадайрах]>6 & <[баллах]>6 & <[бантах]>6 & <[бүдрэх]>6 & <[бүүвэйлэх]>6 & <[бөхөх]>6 & <[бишүүрхэх]>6 & <[борлуулах]>6 & <[бохирох]>6 & <[**будилах]>6 & <[бузарлах]>6 & <[бурзайх]>6 & <[бууралтах]>6 & <[газарчлах]>6 & <[ганзагалах]>6 & <[гардуулах]>6 & <[гөлөлзөх]>6 & <[гилэх]>6 & <[голлох]>6 & <[гэнэдэх]>6 & <[гялбах]>6 & <[гялсхийх]>6 & <[дайжих]>6 & <[дөтлөх]>6 & <[дооглох]>6 & <[доошлох]>6 & <[доромжлуулах]>6 & <[дуудагдах]>6 & <[дуурсах]>6 & <[дэвших]>6 & <[дэгдээх]>6 & <[дэлсэх]>6 & <[жаргаах]>6 & <[жигдрэх]>6 & <[жингэнэх]>6 & <[өмгөөлөх]>6 & <[өмхрөх]>6 & <[өрдөх]>6 & <[загатнах]>6 & <[залхах]>6 & <[зөгнөх]>6 & <[зогсох]>6 & <[зохицох]>6 & <[зохицуулах]>6 & <[зочлох]>6 & <[зугаацах]>6 & <[зэрэгцүүлэх]>6 & <[идээшлэх]>6 & <[илчлэх]>6 & <[мансуурах]>6 & <[мөлжих]>6 & <[мөргүүлэх]>6 & <[мөргөлдөх]>6 & <[мөхөх]>6 & <[мохох]>6 & <[мэгдэх]>6 & <[мэлтэлзэх]>6 & <[мяраах]>6 & <[наймаалах]>6 & <[найруулах]>6 & <[норгох]>6 & <[норох]>6 & <[овоолох]>6 & <[онилох]>6 & <[оногдох]>6 & <[орлуулах]>6 & <[орооцолдох]>6 & <[осгох]>6 & <[саатуулах]>6 & <[сүүмэлзэх]>6 & <[сумлах]>6 & <[таамаглах]>6 & <[таваргах]>6 & <[таниулах]>6 & <[тасалдах]>6 & <[таталдах]>6 & <[түйвээх]>6 & <[түлэгдэх]>6 & <[төнхөх]>6 & <[тодруулах]>6 & <[тохиох]>6 & <[туучих]>6 & <[туших]>6 & <[удаашрах]>6 & <[уйлуулах]>6 & <[уймрах]>6 & <[уулгах]>6 & <[учруулах]>6 & <[хаацайлах]>6 & <[халшрах]>6 & <[хандуулах]>6 & <[харьцах]>6 & <[хасах]>6 & <[хүлээлгэх]>6 & <[хөгжилдөх]>6 & <[хөнтрөх]>6 & <[хорлох]>6 & <[хослох]>6 & <[хувилах]>6 & <[хужирлах]>6 & <[хэвийх]>6 & <[цалгих]>6 & <[царайчлах]>6 & <[царцах]>6 & <[цатгах]>6 & <[цөөрөх]>6 & <[цөхрөх]>6 & <[цэгнэх]>6 & <[чармайх]>6 & <[чиглүүлэх]>6 & <[чирэх]>6 & <[чичих]>6 & <[шавхах]>6 & <[шагнуулах]>6 & <[шарвах]>6 & <[шарлах]>6 & <[шархтах]>6 & <[шүлэглэх]>6 & <[шиншлэх]>6 & <[шовойх]>6 & <[шохоорхох]>6 & <[шулуудах]>6 & <[эгшиглэх]>6 & <[эзэмдэх]>6 & <[элсэх]>6 & <[эмтлэх]>6 & <[эргэлдүүлэх]>6 & <[ялзрах]>6 & <[ярвайх]>6 & <[авахуулах]>5 & <[автагдах]>5 & <[авчихах]>5 & <[агсрах]>5 & <[айлчлах]>5 & <[алагдах]>5 & <[алдарших]>5 & <[амилах]>5 & <[амсхийх]>5 & <[анагаах]>5 & <[ангалзах]>5 & <[асгаруулах]>5 & <[асах]>5 & <[аянших]>5 & <[багшлах]>5 & <[бадраах]>5 & <[байрлах]>5 & <[балартах]>5 & <[бачимдах]>5 & <[бүдгэрэх]>5 & <[бүжих]>5 & <[бүрэлзэх]>5 & <[бөөгнөрөх]>5 & <[булаацалдах]>5 & <[буудалцах]>5 & <[бэлтгэгдэх]>5 & <[бэлэгшээх]>5 & <[гагнах]>5 & <[гадаалах]>5 & <[ганганалдах]>5 & <[гачигдах]>5 & <[гишгэлэх]>5 & <[гэдийх]>5 & <[гэрлэх]>5 & <[дагалдах]>5 & <[дайлуулах]>5 & <[дайсагнах]>5 & <[дарлагдах]>5 & <[дүүгэх]>5 & <[дүйх]>5 & <[дүлийрэх]>5 & <[дийлдэх]>5 & <[догдлуулах]>5 & <[доройтуулах]>5 & <[дугжрах]>5 & <[дулаалах]>5 & <[дулаацуулах]>5 & <[дэвслэх]>5 & <[дэрвэлзэх]>5 & <[ерөөх]>5 & <[үгүйлэгдэх]>5 & <[үүрүүлэх]>5 & <[үнэмших]>5 & <[үргэлжлүүлэх]>5 & <[үрчийх]>5 & <[өвлөх]>5 & <[өөдлөх]>5 & <[өндөлзөх]>5 & <[зогоох]>5 & <[зэмлүүлэх]>5 & <[ивээгдэх]>5 & <[илрүүлэх]>5 & <[ихдэх]>5 & <[магтуулах]>5 & <[малилзах]>5 & <[манхайх]>5 & <[машиндах]>5 & <[минчийх]>5 & <[муудалцах]>5 & <[муужрах]>5 & <[мухардах]>5 & <[мэлмэрэх]>5 & <[мэрэх]>5 & <[найрамдах]>5 & <[намнах]>5 & <[нарлах]>5 & <[нүцгэлэх]>5 & <[нисгэх]>5 & <[нугарах]>5 & <[нудрах]>5 & <[нэвтрүүлэх]>5 & <[ойлгуулах]>5 & <[ойшоох]>5 & <[орилолдох]>5 & <[орогнох]>5 & <[ороолгох]>5 & <[орчихох]>5 & <[савлах]>5 & <[сайжруулах]>5 & <[самардах]>5 & <[сарних]>5 & <[сүйдэх]>5 & <[сүндэрлэх]>5 & <[сөгнөх]>5 & <[сугарах]>5 & <[суллах]>5 & <[сурвалжлах]>5 & <[суунаглах]>5 & <[сэргийлэх]>5 & <[тавирах]>5 & <[тайлагдах]>5 & <[тасхийх]>5 & <[төлөөлөх]>5 & <[тольдох]>5 & <[томилогдох]>5 & <[тонгорох]>5 & <[тонилгох]>5 & <[тонох]>5 & <[торох]>5 & <[торних]>5 & <[тунарах]>5 & <[тусгаарлах]>5 & <[туугдах]>5 & <[тэгшлэх]>5 & <[угзрах]>5 & <[улалзах]>5 & <[умартах]>5 & <[унтуулах]>5 & <[урагдах]>5 & <[уралдуулах]>5 & <[урамших]>5 & <[урамшуулах]>5 & <[устах]>5 & <[утасдах]>5 & <[утгах]>5 & <[уугих]>5 & <[уулзуулах]>5 & <[уухилах]>5 & <[ууцгаах]>5 & <[ухуулах]>5 & <[халаглах]>5 & <[халтирах]>5 & <[ханхайх]>5 & <[харлуулах]>5 & <[хаяарах]>5 & <[хаягдах]>5 & <[хүмүүжих]>5 & <[хөгжимдөх]>5 & <[хөөрцөглөх]>5 & <[хөлчүүрэх]>5 & <[хөмрөх]>5 & <[хөнөөх]>5 & <[хийгдэх]>5 & <[хиртэх]>5 & <[холдуулах]>5 & <[хугалах]>5 & <[хулжих]>5 & <[хулчийх]>5 & <[хуучлах]>5 & <[хэмхчих]>5 & <[хяламхийх]>5 & <[хясах]>5 & <[цайруулах]>5 & <[цахилах]>5 & <[цоолох]>5 & <[цуурайтах]>5 & <[цуцах]>5 & <[чинэрэх]>5 & <[чичирхийлэх]>5 & <[шалгаах]>5 & <[шалгарах]>5 & <[шалтгаалах]>5 & <[шантрах]>5 & <[шархирах]>5 & <[шахагдах]>5 & <[шүүрдэх]>5 & <[шинэтгэх]>5 & <[шумбах]>5 & <[шээх]>5 & <[эдлүүлэх]>5 & <[эзгүйрэх]>5 & <[эмжих]>5 & <[энэрэх]>5 & <[эрдэх]>5 & <[эхлэх]>5 & <[ялагдах]>5 & <[ярайх]>5
QFLEX: ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ч & ж & # & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ч & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ч & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & # & ч & ж & ж & # & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & # & ж & # & ьж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & # & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & лж & # & ч & ж & # & ж & ж & ж & ч & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ч & ж & # & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ьж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & # & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ч & ч & ж & # & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ч & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ч & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & # & ч & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ч & ж & рч & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & ч & ж & ж & ж & ьж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & рч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & # & ч & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ч & ч & ж & ж & # & ч & ж & ж & # & # & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ч & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ч & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & # & ч & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ч & # & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & # & ж & ж & # & # & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ч & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & # & ж & ж & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & # & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & # & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & # & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & # & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ч & ж & ж & ж & ж & ч & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & # & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ж & ч & ж & # & ч & ж & ж & ж & ж & ж & ж & ч & ж & ч & ж & ж & ж & ж
REVWORD: жлоб & жро & жйаб & чраг & жри & жйих & жвя & жрах & жэгни & жодоб & жьраб & жуус & жло & жичо & чр}FA40+U{х & жаграг & жлэх & жэгрэ & жьря & жгэт & жэз}FA40+U{ & жосгоз & чг}9E40+U{ & жособ & жууб & жэдэм & жьват & жоглоб & жатат & жэтвэх & жээл}FA40+U{х & жэди & жацуб & жанас & жагад & жану & жй}FA40+U{г & жадла & жааз & жатну & жрад & ж}9E40+U{}9E40+U{х & жалряаб & жл}9E40+U{д}9E40+U{х & чричва & жазлуу & жэгр}FA40+U{х & жлууд & жихвад & жйа & ж}9E40+U{гр}9E40+U{ & жээни & жоснос & чр}9E40+U{гн}9E40+U{ & жэгти & жичиб & жолгот & жлууро & ж}9E40+U{см}9E40+U{ & жр}9E40+U{т & жаллижа & жууса & жадгарах & жлйу & жэтриш & жоглйо & жадганас & чрадьма & жасаз & жлас & жйуг & жихро & жл}FA40+U{}FA40+U{грэ & жихоц & жлйат & жлэхэ & жахйаг & жадууд & жвоз & жотрйо & жлуугад & чрагууд & жрэ & жишну & жодром & жичаава & жлйин & жлут & жйидн}9E40+U{ & жяах & жээн & жлуирах & чсоб & жвад & жаарух & жатрам & чраднас & жйарах & жотгот & жацлиря & жэлгэсмээни & жадууб & ж}FA40+U{}FA40+U{н & жалрйах & жэх}FA40+U{ & жаднах & чричич & жаграж & жаглас & жлаагмах & жалгижа & чрйад & жооб & жл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & ж}FA40+U{}FA40+U{т & жэцй}FA40+U{г & жодлоро & жадлйаб & жэгт}FA40+U{з & жэдл}FA40+U{ & жаглууб & чригшах & чрэвэт & жодлох & жла & жиш}FA40+U{т & жахла & чрадя & жэсин & жл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & ж}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & чрама & жэдгэз}FA40+U{ & ж}9E40+U{х}9E40+U{д & жлйаз & жатгу & жахаш & жлуувя & жазлаляг & жмэн & жаад & жьнат & жяу & жаагу & жичра & чрасат & жлагдах & жэс}FA40+U{х & жьлоб & жэгрэс & жэлгэрэх & жэдйиш & жодгодоб & ж}9E40+U{с}9E40+U{ & жохринос & жоотгот & чричу & жагта & чрйот & жаавух & жадладух & жаалуб & жонох & чр}FA40+U{}FA40+U{ & ж}9E40+U{гр}9E40+U{м & чрэдэм & ж}9E40+U{дв}9E40+U{ & жаху & чр}9E40+U{}9E40+U{х & жоцлоро & жласат & жлуулгуц & чрая & ж}FA40+U{}FA40+U{з & жэхэн & жасут & жаду & жасру & жьрах & жангач & жижа & жатгуз & жадгуун & жагру & жээчих & жасууд & жанач & чр}FA40+U{}FA40+U{ш & жатгаб & жэгтлэб & жаврах & жичоц & чрич & жлэдэ & жэдлэгрэ & жаса & жихас & жалруу & жаташ & жлира & жаацуб & жуун & жича & ж}9E40+U{сл}9E40+U{ & жлуут & чрааху & жэдиш & жэглэд & чрихаз & ж}9E40+U{}9E40+U{з & жэдгэдэм & жл}FA40+U{т & жл}9E40+U{т}9E40+U{х & жогсоб & чрэс}FA40+U{ & жлаз & ж}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & жооро & жаглуус & жэдвэ & ж}9E40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{ & жоовоз & жлоот & жэнэт & жатах & жээт}FA40+U{б & чр}FA40+U{}FA40+U{д & жэцлэлэх & жлэзэ & жааса & ж}9E40+U{сг}9E40+U{ & жангаз & жэсэт & жодмог & чр}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & жаднам & жэдгээн & жьлос & жрат & жлуугйаб & жадгираб & жруз & чродот & жадах & жраш & жодгоснос & жацларус & жагля & чрава & жатгам & жэхл}FA40+U{т & жээт & жагану & жэглйих & жйац & жасяаб & жадгарад & жууз & жанам & жадаан & жацлинат & жйухуц & жадларйад & жлотвод & жэдгэд & жээл}FA40+U{ & жйагаш & жэсн}FA40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{лйин & чраат & жадлалут & жэцмэт & жэтр}FA40+U{х & жлуироз & жичи & жодо & жогро & жээжэт & чр}9E40+U{х}9E40+U{х & жлиш & жасма & жраб & жлйид & жаатуд & жэд}FA40+U{ & жаглаз & чсаз & жоосгоз & жьроз & жаас & жлуурах & жичвац & жэгниш & жлэхрэ & чрива & жлиром & жаглут & чрэтмэт & жьру & жагтах & жоблох & жлагяа & жиглаз & ж}9E40+U{хл}9E40+U{м & жрэн & жодлоихот & жижг}9E40+U{х & чривух & жлихоц & жэлрэвэц & жэсвэд & жлэд}FA40+U{}FA40+U{з & жоглоз & жлотго & жьрат & чривах & жлах & жланаш & жалгиша & жэгтэцй}FA40+U{г & жэтлэрэг & жишвад & жасад & жиход & жраз & жэдгэмэн & жл}FA40+U{}FA40+U{мэт & жйах & жв}9E40+U{х & жагнац & жаглаш & жьна & жичлэб & жасруд & чрэглэд & жаглааз & жааглуз & жохр}1540+U{ос & чраазна & жлуираб & жахрахаб & жадмихуб & жлацуб & жихад & жэгр}FA40+U{ & ж}1540+U{о & жйогно & жээгрэс & жру & жладуу & жля & жэхр}FA40+U{б & жижмад & жихаз & жигран & чр}9E40+U{м}9E40+U{н & жлагах & жлйах & жадлах & жаарах & жадлигууш & жэцэ & жадагра & жэгшиг & жоолод & жадлууд & жижмэд & жээдл}FA40+U{ & чриблаз & жодоз & жалгатун & жоно & жотгос & жэгтэс & жоот & жосот & жаашут & жэдвэт & жичвэт & чраху & жадрах & чс}FA40+U{х & жодогрох & жлоош & жигууш & жагса & жэлг}FA40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & жоихоз & жэлмэз & жаан & жодлоцон & чрэсгэс & жличрат & ж}9E40+U{сг}9E40+U{т & жааш & жйих}9E40+U{б & жангижуб & жлос}1540+U{ & чрэтвэн & жэлрэн & жагрус & жаарат & жр}FA40+U{т & жатьру & жаалах & жанах & ж}9E40+U{дг}9E40+U{}9E40+U{х & ж}9E40+U{дл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & чрагух & жладрух & жэсэх & жацац & жляа & жл}FA40+U{}FA40+U{леиб & чришиб & жлуб & чраад & жэгр}FA40+U{}FA40+U{д & жэзлэр}FA40+U{д & жлуулйаз & жэх}FA40+U{з & жр}9E40+U{з & жлагус & жадлару & жмах & чралгуц & жадрааш & жмиш & чрэдвэ & жэзлэгрэ & жиха & жаблаб & жлэс}FA40+U{б & жэт}FA40+U{б & жл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & жатуд & жйиж & жличр}9E40+U{}9E40+U{ & жладаз & чригназ & жлйихрэли & чр}9E40+U{х}9E40+U{с & жодснос & жаагцуус & жлуураат & чсэт & жадриду & жагсру & чратмах & жалмарах & жахах & жадларигшах & жл}FA40+U{х & ж}9E40+U{дл}9E40+U{х & ж}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{х & жээгниш & жишгош & жээмэ & жлахла & жлагсьма & жаглира & жаглйаб & жохичлоб & жишмэг & жлижмород & жэдмэрээд & жэтрэн}FA40+U{ & жр}9E40+U{ & чралаз & ж}9E40+U{лв}9E40+U{з & жаграм & ж}9E40+U{х}9E40+U{н & жозлово & жэгтй}FA40+U{с & ж}9E40+U{х}9E40+U{с & чришвйат & жишг}FA40+U{т & жл}9E40+U{т & жадууру & чрасвах & жлахнах & жасмарах & жалрах & чр}9E40+U{х & жл}FA40+U{}FA40+U{твэх & жлуихоц & жвуц & жалгуц & жэц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & жадагла & жалма & чраахна & жаглаб & жадлираб & жэдлй}FA40+U{г & жэдгэг & жэтэг & жэлрэн}FA40+U{ & жлижлэгр}FA40+U{ & ж}9E40+U{д}9E40+U{ & ж}9E40+U{гл}9E40+U{ & ж}9E40+U{гс}9E40+U{ & чс}9E40+U{ & жасуз & жэдлээни & жл}FA40+U{}FA40+U{ри & ж}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{н & чсин & жрос & жлаат & жихат & чр}9E40+U{}9E40+U{т & жйалу & чрижуу & жагнах & жанигнах & жлинах & жьлох & жэдлэрэх & жэлгэцэц & жадгараб & жэлгэлэб & жаднаг & жэвр}FA40+U{д & жлэн}FA40+U{ & жаназ & чрууз & жл}FA40+U{}FA40+U{ди & жатлам & жлууднам & жичйо & жотйоро & жл}FA40+U{}FA40+U{др}FA40+U{с & жалраблйат & жангичат & жл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & жйихсаху & чряу & жацагах & жиш}9E40+U{х & жолгирох & жосрох & жэхич & жэхвэ & жаглйа & жижма & чраса & жадхаб & жичлиб & жэдлэб & ж}1540+U{ог & жаллад & жлодгод & жалруд & жвэд & жасгаж & жр}FA40+U{ & чрадаз & жадигназ & жадгараз & чрэд}FA40+U{з & жаатгуз & жэбли & жээшим & жлуутрйо & жишро & жогнос & жладус & жлуутат & жишат & жлимот & жижну & жазах & чрйах & жьлах & жэгсйих & жьрох & жадач & ж}FA40+U{}FA40+U{ш & жэдгэлэ & жагтлйа & жахраата & жаатгаб & жаазаб & чратуб & жахляб & жадраацнаг & жатвад & жэгриж & жичв}9E40+U{ & жло}1540+U{ & жалраз & чратлум & жанигнум & жрун & жигро & жлиро & жото & чралус & жалгарус & жадгатат & чр}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{т & жлуурйот & жэгтэт & жлуужну & жаатах & жлэдн}FA40+U{х & чр}9E40+U{гн}9E40+U{х & жэнгэлих & жоллоох & жлуух & жацух & жижмэх & жадях & жэдгиш & жэллээмэ & жаарма & жйараб & жацлираб & жг}FA40+U{б & жлуухйаг & жэглй}FA40+U{г & чратуг & чрэдлэг & жээг & жл}FA40+U{}FA40+U{д & чсууд & чр}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & жл}9E40+U{т}9E40+U{ & ж}9E40+U{лгиш}9E40+U{ & жэс}FA40+U{з & жлэднэм & жосрйон & жахун & жодло & жанмас & жанус & жагнус & жэблэс & жлэс & чрагтйат & чраглут & жрут & жаагану & жадлуурах & жацлаавух & жагрях & жагтуц & чрагнач & жэлгич & жэт}FA40+U{ш & жижниш & жэдлэ & жлишаа & жанга & жйагна & жлагра & жадаараб & жаглацуб & жаглуг & жлэтэг & жличйад & жлуужмад & жлуурад & жл}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{д & жэлрэд & жэхре}FA40+U{ & жэдлй}FA40+U{ & жэдгэр}FA40+U{ & жижл}9E40+U{в}9E40+U{ & ж}9E40+U{лр}9E40+U{в}9E40+U{ & ж}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & ж}9E40+U{нр}9E40+U{ & жлижаз & чрахмаз & жичр}9E40+U{з & жодлодоз & чранам & жагйан & жадйан & жэгл}FA40+U{}FA40+U{н & жогло & жлуучро & жатаас & жлуунас & жйос & жэнэгнэс & жээрэс & жл}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & жйогнот & жэлгэдмэт & жаартну & жичвах & жлуучвах & жишах & жэгтэдн}FA40+U{х & ж}9E40+U{лг}9E40+U{х & ж}9E40+U{}9E40+U{вр}9E40+U{х & жодгирох & жэгнэц & жадуулуч & жгэ & жлазня & жатва & чрагса & жахлаараб & жатлуб & жаллаг & жахнаг & жадуушаг & жээцй}FA40+U{г & чр}FA40+U{юиг & жлог & жодьрог & жлйад & жйалад & жалрад & жлиж}FA40+U{}FA40+U{д & жэцхвэд & жл}FA40+U{}FA40+U{швэд & жлй}FA40+U{г}FA40+U{ & жмй}FA40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{мй}FA40+U{ & жл}9E40+U{тр}9E40+U{в}9E40+U{ & ж}9E40+U{дг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & чр}9E40+U{хн}9E40+U{ & чр}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{з & чрэми & жалвал & жлуудром & жалрйан & жэд}FA40+U{н & жоцон & жэдгэн & жижгэн & ж}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{с & жр}9E40+U{с & жадлараат & жлуиват & жээг}FA40+U{т & чромот & жохот & жалгу & жадйу & жлуугру & жагтсу & чрагах & жлйухнарах & ж}9E40+U{дн}9E40+U{х & жвих & жижох & жадларух & жичух & жличвац & жлйарац & чрацац & жйилэц & жаагнач & жааташ & жэнвиш & жижлиш & чратвуш & жагруш & чрэтмэ & жлйирхнэ & жл}FA40+U{}FA40+U{цэгрэ & жагтя & жлаача & жлижмооглоб & жадуб & жйил}9E40+U{г & жоодмог & жр}FA40+U{д & жодогнод & жлуудууд & жэдлэд & жвиж & ж}9E40+U{др}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{ & жлиглаз & жолгооз & жэхэз & жээгли & чрэгси & жадгатрам & жоохом & жл}FA40+U{}FA40+U{дэм & жлэхэм & жаалям & жйалан & жоглйогно & жлигро & жижл}FA40+U{с & жэдр}FA40+U{с & жэлгижэс & жалгат & чсот & жишрут & жагсут & чраяут & чратну & жаглйарах & чрэдн}FA40+U{х & жэсйих & жихлох & жоорох & жалсацвух & жйиблэх & жл}FA40+U{}FA40+U{лэх & жадац & жлич & жэдгэрич & жууш & чрэгдэ & чрагля & жлууга & жагда & жасйа & жана & чруудна & жадихра & жлираб & жйитл}FA40+U{б & жэгтр}FA40+U{б & жлуурсволоб & жээчлэб & чр}9E40+U{л}9E40+U{г & жижоог & жл}FA40+U{}FA40+U{тлэрэг & жлуувад & жатйад & жадгатуд & жйарууд & жаирууд & жэднэд & жладаж & жэлгэр}FA40+U{}FA40+U{ & жэс}FA40+U{}FA40+U{ & жээгр}FA40+U{ & чсм}9E40+U{ & жйигн}9E40+U{ & ж}9E40+U{глйидн}9E40+U{ & ж}9E40+U{ср}9E40+U{ & жэгл}FA40+U{з & ж}9E40+U{дл}9E40+U{лв}9E40+U{з & жлуудоз & жихоз & жйаруз & жэцгэрэз & жадлаграм & жасвас & жйаврас & жазлаврас & ж}9E40+U{дг}9E40+U{с & жодгилос & жьрос & жахралат & жлууцлинат & жичоот & жлйут & жэдлэцмэт & чрилу & жабму & жэнр}FA40+U{}FA40+U{х & жээтр}FA40+U{х & жл}FA40+U{}FA40+U{жг}9E40+U{х & жл}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & ж}9E40+U{х}9E40+U{х & жалмирух & чрихрух & жл}FA40+U{}FA40+U{лвэх & жл}FA40+U{}FA40+U{ртэх & жлйац & жалмач & жэхмич & жлижм}FA40+U{}FA40+U{ш & чрэлвэ & жишмэзэ & жл}FA40+U{}FA40+U{лчмэ & чр}FA40+U{}FA40+U{днэ & жлууллижа & жлуудла & жадаагсьма & жазаб & жадгалуугйаб & жаацйаб & жлуулряаб & жл}FA40+U{}FA40+U{чиб & жооглоб & жодгооб & жлуудууб & жижгад & жоглотвод & жэцй}FA40+U{груд & жадруд & жаграгууд & жаглууд & жагсууд & чрэблэд & жэгс}FA40+U{}FA40+U{ & ж}9E40+U{дл}9E40+U{ср}9E40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{з & жооз & жлаагуз & жээви & жишээди & чрэли & жижаам & жаллам & жадуум & жлан & жлагун & жэгтгэн & жолро & жлуушро & жэдэс & жалраваат & жалват & жахрат & жадруушат & ж}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{т & чрихот & жигрут & жэнгэт & жлэт & жьлу & жавру & жйазах & чруулах & жлууритах & чришг}9E40+U{х & ж}9E40+U{лр}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & жл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & ж}9E40+U{лл}9E40+U{х & чрйидн}9E40+U{х & жодгижох & жодгоблох & жйохнох & жьмух & жэхлэх & жрэх & чравуц & ж}9E40+U{лр}9E40+U{д}9E40+U{ч & жангаш & жэнгэвиш & жэгтйиш & жэвриш & жэгриш & жлуугруш & жл}FA40+U{}FA40+U{лвэ & жличмэ & жл}FA40+U{}FA40+U{лхрэ & жэгсэ & жл}FA40+U{ю & жаагцня & жаажла & жагна & жижмагра & чралаб & жагсяаб & жэлгиж}FA40+U{б & ж}9E40+U{лг}9E40+U{б & жижйоб & жлэхэб & чруузлаг & жлууграг & жв}FA40+U{г & жишниг & жьнуг & жатуг & жэцлэг & жанагтляг & жадлихвад & жацхвад & жлахрад & жэнг}FA40+U{д & жйихн}FA40+U{д & жлоснод & жоигрод & жаднаруд & жэнгиж & жишгиж & жл}FA40+U{}FA40+U{х}FA40+U{ & чр}9E40+U{бл}9E40+U{ & жижн}9E40+U{ & чричн}9E40+U{ & жич}9E40+U{ & жливаз & жлууглаз & жэлгэмр}FA40+U{}FA40+U{з & жэлрй}FA40+U{з & ж}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & жадларууз & жэгтли & жэсхи & жахичтрам & жацам & ж}9E40+U{др}9E40+U{м & жлуум & жигшум & жадлаан & чриман & жлоон & жлэтвэн & чроого & жйихлап & чрижйас & жаашйас & жлйис & жадсат & жаагнут & жйинэт & жэцнэт & жл}FA40+U{}FA40+U{грэт & жлуушну & жлишгару & жлагруу & жличуу & жалраацу & жлагняу & жадгалах & жацуулах & жижмах & жижуутах & жляах & жл}FA40+U{}FA40+U{гр}FA40+U{х & жлээр}FA40+U{х & ж}9E40+U{гр}9E40+U{}9E40+U{х & ж}9E40+U{дл}9E40+U{рх}9E40+U{х & жрух & жасух & жагтух & чрэтэх & жанях & жагтаагац & жихац & жичхвоц & жлижооц & жэмлэц & жалрач & жл}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & жэгтгиш & жлижниш & жэс}FA40+U{}FA40+U{риш & жануш & чрууш & чрээ & жря & жасга & чрадла & чрихра & жигааб & жалгаб & чратгаб & чришгаб & жлуурдаб & чрихраб & жасаб & жэдр}FA40+U{б & жлеиб & жадлаалуб & жлууруб & жагтууруб & жагласяб & жадраг & жэдгижиг & жйиг & жаднуг & жаатуг & жадяуг & жалраваад & жагтаад & жладлад & жлижмад & чсад & жэнэгн}FA40+U{д & жигрод & жацаалуд & чрэхвэд & жлэд & жэврэд & жаасгаж & жишиж & жэгсй}FA40+U{г}FA40+U{ & жлэд}FA40+U{ & жэср}FA40+U{}FA40+U{ & жэцлэз}FA40+U{ & жэхм}FA40+U{ & жиш}9E40+U{ & жадваз & жлуунгаз & чрасаз & жроз & жэц}FA40+U{}FA40+U{вэз & жэмри & жалгяам & жйитлэм & жйирэм & жижраман & жадман & жэгрин & чроогон & жооцон & жмилун & жйо & жвас & жлижас & жлуудганас & жлйаднас & чроилос & жадьлус & жэзлэвэс & жэц}FA40+U{}FA40+U{глэс & жэзлэврэс & жадгалаат & жлуурагтйат & жичйат & жлаашмат & чратат & жижг}FA40+U{т & чсг}9E40+U{т & жличйит & жлйоглот & жоцоот & жогрот & жанут & жичтмэт & жлич}FA40+U{}FA40+U{нэт & жэглйинэт & жэлгээт & чрасгу & жалрагтйу & чрадну & жалру & жадьру & жату & жалраазах & жйихнах & жэхл}FA40+U{х & ж}9E40+U{дл}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & чр}9E40+U{л}9E40+U{х & ж}9E40+U{вр}9E40+U{х & жолвох & жодмижох & жлуулшйох & жлйаглух & жйихноц & жодгихоц & жлэцгэц & жлижээц & жичлач & жлагнач & жалмаш & жэгр}FA40+U{ш & жл}FA40+U{}FA40+U{жлиш & чрэгниш & жэлвэ & жээшвэ & жэблэ & жээлэ & чрэдээ & жадгавя & жацлавя & жанигня & жлуиря & жлуурчва & чрйамла & жлуула & жлихна & жлаха & чрйадаб & жаллаб & жатнаб & чрэд}FA40+U{б & жлйэв}FA40+U{}FA40+U{б & ж}9E40+U{х}9E40+U{б & жэхр}FA40+U{}FA40+U{шиб & жлуулроб & чрихоб & жлидуб & жалразуб & жйазруб & жатларууб & жличразаг & жлагазнаг & жлуудраг & ж}9E40+U{зл}9E40+U{л}9E40+U{г & жлиг & жоллог & жэдэнэг & жабляг & жйихсляг & жижйад & жл}9E40+U{т}9E40+U{д & жолгоод & жлишоод & жлуулжмород & жадгадууд & жасрууд & жишвэд & жээдгэд & жэслэд & жааграж & чрэдгиж & жэнэгниж & жл}9E40+U{}9E40+U{гм}9E40+U{ & чр}9E40+U{хм}9E40+U{ & ж}9E40+U{др}9E40+U{ & жантагаз & жахлаз & ж}9E40+U{нг}9E40+U{з & чсгоз & жоцихоз & жлууцихоз & жличоз & жацаагуз & жл}FA40+U{}FA40+U{цгэрэз & жлишээди & жличли & чрууснам & жижл}9E40+U{м & жл}FA40+U{}FA40+U{гр}9E40+U{м & ж}9E40+U{дл}9E40+U{гр}9E40+U{м & ж}9E40+U{х}9E40+U{м & жохом & жэдгэм & жэзлэтлэм & жаарям & жлаамйан & жлуурйан & жогрон & жрон & жлоово & жлино & жодгоно & жлуулро & жодлоцооро & жогсо & жлуутаас & жэзлэм}FA40+U{}FA40+U{с & жалмус & жалгамаат & жаграват & жлуинат & жадласат & жадлатат & жээвй}FA40+U{т & жэдгэл}FA40+U{т & ж}9E40+U{хн}9E40+U{т & жлуурдот & жоихот & жичуут & жишут & чришааду & жлуулйу & чрамйу & жаглуу & жлуурчу & жлйацаах & чришлах & жлууднах & жацьрах & жасах & жэглээл}FA40+U{х & ж}9E40+U{длижг}9E40+U{х & чр}9E40+U{тн}9E40+U{х & жолрох & жлосох & жливух & жалрижух & жйивэх & жиглац & жличйарац & жацрац & жагтац & чр}9E40+U{}9E40+U{ц & чр}9E40+U{х}9E40+U{ц & жэнгэц & жйамрач & жл}FA40+U{}FA40+U{лгич & жрич & жичич & жахваш & жлуунгаш & жавраш & жалраш & жатхраш & жэлгэл}FA40+U{ш & жлишниш & жйовош & жохроохош & жадуулуш & жэлгишгэ & жэдмэзэ & жэслэ & жлэтмэ & жл}FA40+U{}FA40+U{длэгрэ & чразля & жйавря & жлуухава & жадгатва & жахичва & чрасга & жличлйа & жадгала & жишрадла & жлима & жйихсма & жаагана & жазлагна & жлуурагса & чса & жишняа & жлишгаб & жаардаб & жалрйаб & жатралаб & жадмичаб & чрэгд}FA40+U{б & жиж}FA40+U{б & жэзлэр}FA40+U{б & чр}9E40+U{нг}9E40+U{}9E40+U{б & жадлацаалуб & жацладууб & жэдгэгтлэб & жээшгэлэб & жангаг & жлаадаг & жадланагнаг & жадгичаг & жлэгшиг & жйидэг & жэлрэг & жадлагад & жлуулйад & жангасйад & жадгалрад & жэг}FA40+U{}FA40+U{д & жй}FA40+U{д & чрйил}FA40+U{д & жэдлйид & жлуулдгод & жлуутйород & чрижгуд & жлаалуд & жлууцаалуд & жлэсвэд & жэзлэврэд & ж}9E40+U{}9E40+U{ре & жэдгэлй}FA40+U{г}FA40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{}FA40+U{ & жишмэн}FA40+U{ & жл}FA40+U{}FA40+U{лжлэгр}FA40+U{ & жйичр}FA40+U{ & ж}9E40+U{лв}9E40+U{ & жл}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & ж}9E40+U{зл}9E40+U{дн}9E40+U{ & жоогоз & жл}FA40+U{}FA40+U{лмэз & жэдгээви & жл}FA40+U{}FA40+U{рли & жэдхи & жлуутгам & жазлилам & жйахнам & жаднишам & жйичним & жацладуум & чрижуум & жадрахум & чрэмлэм & жрэм & жадмарйан & жанман & жалран & жлэгц}FA40+U{н & жэгсин & чрагун & чрадун & жл}FA40+U{}FA40+U{ртвэн & жлууглйо & жоошйо & жодлолиро & жонгоро & жоглооро & жохичро & жалвас & жлууржйас & жадрамас & жинрас & жэдй}FA40+U{с & жэлрэдн}FA40+U{с & ж}9E40+U{нг}9E40+U{с & чрагус & жаллус & жлижлаврус & жалгануус & жлйигрэс & чриват & жадгалйат & жйихсат & жл}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & жодьлот & жодголимот & чрогнот & жоглинот & жонот & жрот & жинрот & чранут & жалраагсут & жадгуут & жлишгэт & чразгу & жазлалу & жатраму & жлуутну & жадгару & жлуудлару & жишмару & жлуушмару & жатсу & жадсату & жагту & жигуу & жлуузлуу & жлихуу & жаагцуу & жлууху & жалгалах & чритлах & жйахнах & жлуулрах & чраяах & жадгяах & жиж}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & ж}9E40+U{дмижг}9E40+U{х & ж}9E40+U{лг}9E40+U{цр}9E40+U{}9E40+U{х & чр}FA40+U{}FA40+U{чл}9E40+U{х & чр}9E40+U{м}9E40+U{х & ж}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{х & жэдгйих & жэтрих & жлуудлох & жлагух & жижлух & жйичлух & жличуух & жичхмэх & жйихмалях & жасях & жлуурйац & жлихац & жлооц & жатйарууц & жацуц & чрэнич & жлйихричич & жааглаш & чраглаш & жлаагтлаш & чратнаш & чрихраш & жадгахаш & жэдр}FA40+U{}FA40+U{ш & жэгтэниш & жабмуш & жээш & жл}FA40+U{}FA40+U{лдэ & чрй}FA40+U{гзэ & жижмэ & чрэнэ & жэдрэ & жэлхэ & жадгаля & жйаря
FREQ: 55489
FREQALL: 58019
RANG: 3
QWORDF: <болж>2334 & <орж>1614 & <байж>1557 & <гарч>1498 & <ирж>1038 & <хийж>994 & <явж>954 & <харж>931 & <ингэж>919 & <бодож>802 & <барьж>778 & <сууж>750 & <олж>685 & <очиж>656 & <хүрч>644 & <гаргаж>592 & <хэлж>569 & <эргэж>568 & <ярьж>551 & <тэгж>399 & <үзэж>388 & <зогсож>378 & <өгч>374 & <босож>373 & <бууж>367 & <мэдэж>366 & <тавьж>331 & <болгож>324 & <татаж>324 & <хэвтэж>316 & <хүлээж>313 & <идэж>283 & <буцаж>269 & <санаж>263 & <дагаж>253 & <унаж>231 & <гүйж>228 & <алдаж>206 & <зааж>190 & <унтаж>189 & <дарж>184 & <хөөж>179 & <баярлаж>173 & <хөдөлж>171 & <авчирч>170 & <уулзаж>167 & <хүргэж>163 & <дуулж>162 & <давхиж>159 & <айж>148 & <өргөж>146 & <инээж>146 & <сонсож>146 & <өнгөрч>144 & <итгэж>134 & <бичиж>133 & <тоглож>133 & <оруулж>131 & <өмсөж>130 & <төрж>130 & <ажиллаж>129 & <асууж>129 & <харагдаж>129 & <уйлж>128 & <ширтэж>128 & <ойлгож>127 & <санагдаж>122 & <амьдарч>121 & <засаж>121 & <салж>120 & <гуйж>117 & <орхиж>113 & <эргүүлж>113 & <цохиж>110 & <тайлж>109 & <эхэлж>105 & <гайхаж>104 & <дуудаж>102 & <зовж>102 & <ойртож>102 & <дагуулж>101 & <дуугарч>101 & <эрж>101 & <уншиж>100 & <мордож>99 & <аваачиж>97 & <нийлж>97 & <тулж>95 & <өндийж>94 & <хаяж>94 & <нээж>92 & <хариулж>92 & <босч>90 & <давж>90 & <хурааж>90 & <мартаж>88 & <сандарч>88 & <харайж>88 & <тогтож>86 & <ярилцаж>86 & <инээмсэглэж>85 & <буудаж>81 & <нүүж>81 & <хайрлаж>81 & <үхэж>80 & <хандаж>80 & <чичирч>80 & <жаргаж>78 & <салгаж>77 & <хамгаалж>77 & <ажиглаж>76 & <дайрч>76 & <боож>75 & <үзүүлж>75 & <түүж>75 & <гүйцэж>74 & <оролдож>74 & <байлдаж>73 & <зүтгэж>73 & <үлдэж>72 & <буулгаж>71 & <хашгирч>71 & <тэвэрч>70 & <холдож>70 & <алж>69 & <түшиж>69 & <алхаж>68 & <ядарч>68 & <нисэж>67 & <түрүүлж>67 & <хөдөлгөж>66 & <амарч>65 & <үзэгдэж>65 & <дөхөж>64 & <зайлж>64 & <угтаж>64 & <шахаж>64 & <явуулж>64 & <гялалзаж>63 & <нэмж>63 & <дааж>62 & <таньж>62 & <уяж>62 & <угааж>61 & <арчиж>60 & <тасарч>60 & <хадгалж>60 & <хүсэж>60 & <больж>59 & <сэргэж>59 & <хэрэглэж>59 & <шийдэж>59 & <бодогдож>58 & <өсөж>58 & <сонирхож>58 & <тогтоож>58 & <учирч>58 & <атгаж>57 & <тойрч>57 & <хувааж>57 & <худалдаж>57 & <булааж>56 & <хонож>56 & <үүрч>55 & <мөргөж>55 & <мэдэрч>55 & <өвдөж>54 & <ухаж>54 & <хөөрч>54 & <оролцож>53 & <тасалж>53 & <цуглуулж>53 & <яарч>53 & <зүүж>52 & <нэхэж>52 & <тусаж>52 & <удаж>52 & <урсаж>52 & <харьж>52 & <чагнаж>52 & <ажиж>51 & <зугтаж>51 & <нуугдаж>51 & <ургаж>51 & <хичээж>51 & <дуусаж>50 & <чанаж>50 & <шүүрч>50 & <багтаж>49 & <бэлтгэж>49 & <харваж>49 & <цочиж>49 & <чирч>49 & <эдэлж>49 & <эргэлдэж>49 & <асаж>48 & <сахиж>48 & <уурлаж>48 & <шатаж>48 & <арилж>47 & <буцааж>47 & <нууж>47 & <ачиж>46 & <өлсөж>46 & <туулж>46 & <ухаарч>46 & <шидэж>46 & <дэлгэж>45 & <захирч>45 & <зөөж>45 & <мэдэгдэж>45 & <түлж>45 & <хөтөлж>45 & <босгож>44 & <үсэрч>44 & <залж>44 & <мөрөөдөж>44 & <ороож>44 & <суулгаж>44 & <эвдэж>44 & <өрөвдөж>43 & <зовоож>43 & <тоолж>43 & <тэнэж>43 & <хатаж>43 & <бүтээж>42 & <дүүрч>42 & <хэлэлцэж>42 & <эзэлж>42 & <асааж>41 & <өгсөж>41 & <загнаж>41 & <тэсэж>41 & <гомдож>40 & <зөвшөөрч>40 & <мандаж>40 & <нээгдэж>40 & <сольж>40 & <тарж>40 & <байгуулж>39 & <баригдаж>39 & <зурж>39 & <тодорч>39 & <хадаж>39 & <шарж>39 & <сонсогдож>38 & <суралцаж>38 & <ялгаж>38 & <аварч>37 & <магтаж>37 & <түлхэж>37 & <тээж>37 & <унагаж>37 & <хийлгэж>37 & <цайж>37 & <баясаж>36 & <дарагдаж>36 & <зууж>36 & <манаж>36 & <наадаж>36 & <танилцаж>36 & <цухуйж>36 & <дайралдаж>35 & <довтолж>35 & <дэгдэж>35 & <үлээж>35 & <шагайж>35 & <үнсэж>34 & <нийлүүлж>34 & <таарч>34 & <тулалдаж>34 & <тэмцэж>34 & <хүртэж>34 & <зориулж>33 & <ичиж>33 & <одож>33 & <оргож>33 & <тэжээж>33 & <хөхөрч>33 & <шилж>33 & <амсаж>32 & <барж>32 & <дийлж>32 & <дутааж>32 & <үдэж>32 & <залгаж>32 & <засч>32 & <зогсоож>32 & <зорьж>32 & <сааж>32 & <харуулж>32 & <цавчиж>32 & <шингэж>32 & <эрхэлж>32 & <авирч>31 & <морилж>31 & <тулгаж>31 & <тэмтэрч>31 & <урьж>31 & <хатгаж>31 & <холбож>31 & <аягалж>30 & <залгиж>30 & <мөлхөж>30 & <нэрж>30 & <тохиолдож>30 & <хөгжиж>30 & <хувирч>30 & <цохилж>30 & <цэвэрлэж>30 & <дэвсэж>29 & <зүүдэлж>29 & <золгож>29 & <огтолж>29 & <тарьж>29 & <хавирч>29 & <халж>29 & <шаналж>29 & <ашиглаж>28 & <гүйцэтгэж>28 & <гэрэлтэж>28 & <давшиж>28 & <дасаж>28 & <дохиж>28 & <зарж>28 & <нэмэгдэж>28 & <тэмүүлж>28 & <хайж>28 & <хөвж>28 & <цангаж>28 & <шалгаж>28 & <аньж>27 & <бэлчиж>27 & <дурсаж>27 & <дэлгэрч>27 & <заалгаж>27 & <зулгааж>27 & <соёрхож>27 & <анзаарч>26 & <бариулж>26 & <бахархаж>26 & <бухимдаж>26 & <буцалж>26 & <дахиж>26 & <үргэж>26 & <оёж>26 & <онгойж>26 & <сэргээж>26 & <урж>26 & <уудалж>26 & <ялж>26 & <бүрхэж>25 & <дамжиж>25 & <захиж>25 & <наргиж>25 & <нөмөрч>25 & <хагалж>25 & <хайлж>25 & <халдаж>25 & <харааж>25 & <шуугилдаж>25 & <эцэж>25 & <аргадаж>24 & <гишгэж>24 & <долоож>24 & <дуулдаж>24 & <дэмжиж>24 & <үлдээж>24 & <залбирч>24 & <зодож>24 & <нутаглаж>24 & <онож>24 & <согтож>24 & <сэтгэж>24 & <тоож>24 & <тосож>24 & <тушааж>24 & <тэвдэж>24 & <тэвчиж>24 & <ухарч>24 & <хардаж>24 & <хүсч>24 & <хоргодож>24 & <шоолж>24 & <шуугиж>24 & <асгаж>23 & <үглэж>23 & <өгүүлж>23 & <зохиож>23 & <зэмлэж>23 & <нааж>23 & <ноцолдож>23 & <сэгсэрч>23 & <тарчилж>23 & <төгсөж>23 & <шааж>23 & <бөхийж>22 & <бужигнаж>22 & <ёсолж>22 & <нэвтэрч>22 & <нэрлэж>22 & <сургаж>22 & <тарааж>22 & <түрж>22 & <урьтаж>22 & <халааж>22 & <ханаж>22 & <хөөгдөж>22 & <хөөцөлдөж>22 & <хугарч>22 & <хурдалж>22 & <хэсэж>22 & <цацаж>22 & <аялж>21 & <биелүүлж>21 & <биширч>21 & <булж>21 & <даарч>21 & <дүүргэж>21 & <дүрэлзэж>21 & <зайлуулж>21 & <зүхэж>21 & <зөрж>21 & <сугалж>21 & <уралдаж>21 & <хамж>21 & <цугларч>21 & <шаардаж>21 & <шимж>21 & <эвдэрч>21 & <эргэлзэж>21 & <ахиж>20 & <балбаж>20 & <бүсэлж>20 & <бүтэж>20 & <гийгүүлж>20 & <дутаж>20 & <жийж>20 & <өөрчилж>20 & <задалж>20 & <зангирч>20 & <илэрхийлж>20 & <сөхөрч>20 & <сонсдож>20 & <сууцгааж>20 & <тааруулж>20 & <тэсч>20 & <удирдаж>20 & <урсгаж>20 & <хамтарч>20 & <харамлаж>20 & <хахаж>20 & <хашгиралдаж>20 & <хүлж>20 & <хөлдөж>20 & <хөрөөдөж>20 & <шингээж>20 & <шогшиж>20 & <эмээж>20 & <алхалж>19 & <амьсгалж>19 & <арилгаж>19 & <байлгаж>19 & <болчихож>19 & <гэмшиж>19 & <доромжилж>19 & <дээрэмдэж>19 & <үнэртэж>19 & <өрж>19 & <заларч>19 & <зөвлөж>19 & <маргаж>19 & <нөхөж>19 & <оволзож>19 & <сүйтгэж>19 & <сөхөж>19 & <тайвширч>19 & <түгшиж>19 & <төлж>19 & <уруудаж>19 & <хавсарч>19 & <ханхалж>19 & <харамсаж>19 & <харлаж>19 & <хөрч>19 & <хэвтүүлж>19 & <цохиулж>19 & <цувж>19 & <цуглаж>19 & <эсэргүүцэж>19 & <алгадаж>18 & <амлаж>18 & <анхаарч>18 & <балгаж>18 & <барилдаж>18 & <гүйлдэж>18 & <гэгдэж>18 & <гэтэж>18 & <үнэрлэж>18 & <үргэлжилж>18 & <өдөж>18 & <өлгөж>18 & <өсгөж>18 & <өсч>18 & <зусаж>18 & <инээлдэж>18 & <ирүүлж>18 & <нөхөрлөж>18 & <нисч>18 & <сорж>18 & <таалж>18 & <тахиж>18 & <төөрч>18 & <улайж>18 & <уужирч>18 & <хангаж>18 & <хангинаж>18 & <ханилж>18 & <хольж>18 & <хэрэлдэж>18 & <цэцэглэж>18 & <барагдаж>17 & <бэлэглэж>17 & <гандаж>17 & <дүрвэж>17 & <үнэлж>17 & <занаж>17 & <зуурч>17 & <идүүлж>17 & <малтаж>17 & <мандуулж>17 & <ойчиж>17 & <оройтож>17 & <сүрдүүлж>17 & <тайлбарлаж>17 & <тачигнаж>17 & <төрүүлж>17 & <ухасхийж>17 & <уярч>17 & <хагацаж>17 & <хөшиж>17 & <хориглож>17 & <хорсож>17 & <чихэж>17 & <эвхэж>17 & <айлгаж>16 & <амжиж>16 & <асарч>16 & <бахдаж>16 & <билчиж>16 & <бэлдэж>16 & <гоёж>16 & <даллаж>16 & <догдолж>16 & <дурлаж>16 & <дэвж>16 & <жагсаж>16 & <үрж>16 & <задарч>16 & <зангидаж>16 & <зарагдаж>16 & <зүдэрч>16 & <зугтааж>16 & <илбэж>16 & <мишээж>16 & <ойртуулж>16 & <оршиж>16 & <сонгож>16 & <судалж>16 & <татуулж>16 & <ташиж>16 & <томилж>16 & <унжиж>16 & <хазаж>16 & <хайрч>16 & <хальж>16 & <хийсгэж>16 & <хорьж>16 & <чадаж>16 & <шүүж>16 & <элэгдэж>16 & <айлтгаж>15 & <атаархаж>15 & <багтааж>15 & <базааж>15 & <бутарч>15 & <бялхаж>15 & <ганцаардаж>15 & <давтаж>15 & <жиргэж>15 & <өвчиж>15 & <ёолж>15 & <зарлаж>15 & <мултарч>15 & <мунгинаж>15 & <нурж>15 & <оргиж>15 & <орилж>15 & <отож>15 & <суларч>15 & <сураглаж>15 & <татагдаж>15 & <төхөөрч>15 & <тойруулж>15 & <тэтгэж>15 & <унжуулж>15 & <хатааж>15 & <хүндэлж>15 & <хөнгөрч>15 & <хилэгнэж>15 & <хооллож>15 & <хуулж>15 & <хуцаж>15 & <хэмжиж>15 & <хядаж>15 & <шигдэж>15 & <эмээллэж>15 & <амрааж>14 & <барайж>14 & <барилцаж>14 & <бүгж>14 & <гайхуулж>14 & <гүйлгэж>14 & <гутарч>14 & <гэлдэрч>14 & <гээж>14 & <дүүлж>14 & <дуусч>14 & <өмөөрч>14 & <өнгөрүүлж>14 & <өтөлж>14 & <өшиглөж>14 & <зүсэж>14 & <мэндэлж>14 & <нойрсож>14 & <нухаж>14 & <олдож>14 & <самнаж>14 & <сунаж>14 & <сунгаж>14 & <сэлбэж>14 & <сэлж>14 & <тайтгарч>14 & <тулгарч>14 & <турж>14 & <унагааж>14 & <харуулдаж>14 & <хуваалцаж>14 & <хяргаж>14 & <цутгаж>14 & <чангарч>14 & <чиглэж>14 & <шүтэж>14 & <шинжиж>14 & <элдэж>14 & <аашилж>13 & <агнаж>13 & <ангайж>13 & <аргалж>13 & <бараадаж>13 & <буцалгаж>13 & <гулгаж>13 & <гэтэлж>13 & <дайчилж>13 & <дамжуулж>13 & <даруулж>13 & <дөхүүлж>13 & <дэрлэж>13 & <үерхэж>13 & <үйлдэж>13 & <үрэгдэж>13 & <өвөлжиж>13 & <өвөрлөж>13 & <өнгөрөөж>13 & <өрнөж>13 & <зажилж>13 & <замхарч>13 & <зөрчиж>13 & <зодолдож>13 & <манарч>13 & <найгаж>13 & <найдаж>13 & <нүүлгэж>13 & <олгож>13 & <орчуулж>13 & <саатаж>13 & <сануулж>13 & <сойж>13 & <сэнгэнэж>13 & <сэрээж>13 & <төсөөлж>13 & <тонгойж>13 & <тэмдэглэж>13 & <унтрааж>13 & <хавчиж>13 & <хавчуулж>13 & <хашиж>13 & <хүндэтгэж>13 & <хөглөж>13 & <хөрвөөж>13 & <хоригдож>13 & <цэнгэж>13 & <чулуудаж>13 & <эгж>13 & <янзалж>13 & <автаж>12 & <асгарч>12 & <бараалхаж>12 & <бултаж>12 & <галлаж>12 & <ганхаж>12 & <гашуудаж>12 & <гүйцээж>12 & <гиюүрч>12 & <голж>12 & <горьдож>12 & <дайлж>12 & <далайж>12 & <дарлаж>12 & <дүүжилж>12 & <дэвхцэж>12 & <дэвшүүлж>12 & <үгүйлж>12 & <үймж>12 & <үймүүлж>12 & <өвөртөлж>12 & <өөрчлөгдөж>12 & <өнхөрч>12 & <зөөлөрч>12 & <имэрч>12 & <лавлаж>12 & <мордуулж>12 & <найрлаж>12 & <нүдэж>12 & <ноцож>12 & <нэгдэж>12 & <нэгжиж>12 & <сөнөөж>12 & <сөрж>12 & <тааралдаж>12 & <тавиулж>12 & <түгээж>12 & <томорч>12 & <тохож>12 & <углаж>12 & <уйдаж>12 & <ургуулж>12 & <устгаж>12 & <хагарч>12 & <харанхуйлж>12 & <хөндөж>12 & <хивж>12 & <хожиж>12 & <хуралдаж>12 & <хучиж>12 & <цавчилж>12 & <царайлж>12 & <цацарч>12 & <цэлийж>12 & <чангааж>12 & <шатааж>12 & <шивнэж>12 & <шилжиж>12 & <шувтарч>12 & <шургаж>12 & <эмтэрч>12 & <энхрийлж>12 & <эргэцүүлж>12 & <ятгаж>12 & <ачаалж>11 & <болгоомжилж>11 & <будаж>11 & <гөлийж>11 & <гомдоож>11 & <дүрж>11 & <донгодож>11 & <дуудуулж>11 & <дэлдэж>11 & <живж>11 & <өхөөрдөж>11 & <залгилж>11 & <зооглож>11 & <зэхэж>11 & <илгээж>11 & <исгэрч>11 & <мартагдаж>11 & <мохоож>11 & <мэдүүлж>11 & <мэхэлж>11 & <мялааж>11 & <налайж>11 & <онгойлгож>11 & <оргилж>11 & <сүлжиж>11 & <сүрдэж>11 & <сэжиглэж>11 & <таглаж>11 & <тосч>11 & <туршиж>11 & <тусгаж>11 & <туяарч>11 & <унтарч>11 & <харайлгаж>11 & <хүндэрч>11 & <хийсэж>11 & <холхиж>11 & <хороож>11 & <хувцаслаж>11 & <хэлбийж>11 & <хэлүүлж>11 & <цадаж>11 & <чилж>11 & <чирэгдэж>11 & <шууж>11 & <эдгэрч>11 & <ялгарч>11 & <агуулж>10 & <адгаж>10 & <айсаж>10 & <анаж>10 & <андуурч>10 & <архидаж>10 & <барилж>10 & <бүлтийж>10 & <бүртгэж>10 & <боловсруулж>10 & <бэлчээж>10 & <гөлөрч>10 & <гоожиж>10 & <гэрэлтүүлж>10 & <давуулж>10 & <дайтаж>10 & <дутагдаж>10 & <дуурайж>10 & <дууриаж>10 & <дэндэж>10 & <жадалж>10 & <үүрэглэж>10 & <үүсэж>10 & <үргээж>10 & <өмсч>10 & <өнгийж>10 & <өндийлгөж>10 & <өрсөж>10 & <зүлгэж>10 & <зөвлөлдөж>10 & <зодуулж>10 & <зохиж>10 & <зурайж>10 & <зэрэгцэж>10 & <маргалдаж>10 & <савсаж>10 & <сарвайж>10 & <сарвалзаж>10 & <сөгдөж>10 & <солигдож>10 & <сорьж>10 & <талархаж>10 & <танилцуулж>10 & <тоочиж>10 & <туйлж>10 & <тэмцэлдэж>10 & <улирч>10 & <умбаж>10 & <хүүрнэж>10 & <хүртээж>10 & <хөгжүүлж>10 & <хөхүүлж>10 & <хөхөж>10 & <хуримлаж>10 & <хурхирч>10 & <хэвлүүлж>10 & <хэтрүүлж>10 & <цайлж>10 & <чамлаж>10 & <чимхэж>10 & <шүүмжилж>10 & <эвлэрч>10 & <эзэмшиж>10 & <эмчлүүлж>10 & <эндүүрч>10 & <ажиллуулж>9 & <алдуулж>9 & <амьсгаадаж>9 & <базаж>9 & <байгуулагдаж>9 & <байцааж>9 & <баярлуулж>9 & <бичүүлж>9 & <болгоож>9 & <боогдож>9 & <буудуулж>9 & <дагжиж>9 & <довтолгож>9 & <дургүйцэж>9 & <дурдаж>9 & <дуугаргаж>9 & <дуулгаж>9 & <дуусгаж>9 & <дэлбэрч>9 & <үүсгэж>9 & <өрсөлдөж>9 & <зөрүүлж>9 & <зоож>9 & <зугаалж>9 & <ивээж>9 & <идээшиж>9 & <илэрч>9 & <маажиж>9 & <маллаж>9 & <муудаж>9 & <налж>9 & <нугалж>9 & <нэгтгэж>9 & <орлож>9 & <оршуулж>9 & <сэдэж>9 & <тааварлаж>9 & <тавлаж>9 & <тархаж>9 & <ташуурдаж>9 & <төөнөж>9 & <тохирч>9 & <тургиж>9 & <тэгнэж>9 & <тэлж>9 & <ульж>9 & <урваж>9 & <хазайж>9 & <халуурч>9 & <хатируулж>9 & <хөгширч>9 & <хөдөлмөрлөж>9 & <хөөрүүлж>9 & <хөллөж>9 & <хөндийрч>9 & <хожигдож>9 & <холбогдож>9 & <хонхойж>9 & <хумьж>9 & <хэлхэж>9 & <хэрж>9 & <цуварч>9 & <чөдөрлөж>9 & <шагнаж>9 & <шивэгнэж>9 & <шийтгэж>9 & <ширвэж>9 & <ширгэж>9 & <шургуулж>9 & <эвлүүлж>9 & <эмчилж>9 & <эрхлүүлж>9 & <эсгэж>9 & <юүлж>9 & <янцгааж>9 & <алжааж>8 & <ангаж>8 & <аргамжиж>8 & <баларч>8 & <баясгаж>8 & <бүжиглэж>8 & <бөглөж>8 & <бойжиж>8 & <бэхэлж>8 & <галзуурч>8 & <гаргуулж>8 & <гүвж>8 & <гиншиж>8 & <гуньж>8 & <гутаж>8 & <гэлцэж>8 & <гялтганаж>8 & <давхилдаж>8 & <давхцаж>8 & <дархалж>8 & <дүгнэж>8 & <дүнхийж>8 & <донсолж>8 & <доргиож>8 & <дурандаж>8 & <жигнэж>8 & <жигшиж>8 & <үхүүлж>8 & <өлбөрч>8 & <өнжиж>8 & <өнчирч>8 & <өчиж>8 & <завилж>8 & <залгуулж>8 & <зүүрмэглэж>8 & <зүйрлэж>8 & <зөвшөөж>8 & <зууралдаж>8 & <илтгэж>8 & <ихсэж>8 & <мартчихаж>8 & <мацаж>8 & <мөрдөж>8 & <муулж>8 & <мушгиж>8 & <наалдаж>8 & <намирч>8 & <ноолж>8 & <нэвтэлж>8 & <огоорч>8 & <палхийж>8 & <сайжирч>8 & <сайшааж>8 & <сийлж>8 & <тасдаж>8 & <тунгааж>8 & <тэнийж>8 & <тэнцэж>8 & <тэргүүлж>8 & <уншуулж>8 & <урагшилж>8 & <уургалж>8 & <уучилж>8 & <уцаарлаж>8 & <уянгалж>8 & <халагдаж>8 & <халууцаж>8 & <хамжиж>8 & <хатуужиж>8 & <хаялж>8 & <хүргүүлж>8 & <хүрээлж>8 & <хөөргөж>8 & <хөхрөлдөж>8 & <хурж>8 & <хусаж>8 & <хутгаж>8 & <хэтэрч>8 & <хянаж>8 & <цагаатгаж>8 & <цахиж>8 & <цовхчиж>8 & <цоожилж>8 & <цэлмэж>8 & <чарлаж>8 & <чөлөөлж>8 & <шигтгэж>8 & <шинжилж>8 & <ширүүсэж>8 & <шунаж>8 & <шуурч>8 & <ээрч>8 & <ярж>8 & <агсаж>7 & <алдарч>7 & <архирч>7 & <баагиж>7 & <баглаж>7 & <багтарч>7 & <багширч>7 & <бадруулж>7 & <бархирч>7 & <басаж>7 & <бүрдэж>7 & <биелж>7 & <булаалдаж>7 & <буруулж>7 & <буруутгаж>7 & <бясалгаж>7 & <гардаж>7 & <гижигдэж>7 & <гийж>7 & <гундаж>7 & <гутааж>7 & <гуядаж>7 & <дааварлаж>7 & <даатгаж>7 & <далдалж>7 & <дамжилж>7 & <дасч>7 & <дүнгэнэж>7 & <доргиж>7 & <дулаацаж>7 & <дэвхэрч>7 & <дэлж>7 & <дэрвэж>7 & <жагсааж>7 & <жишиж>7 & <үгүйсгэж>7 & <үдэлж>7 & <үүрсэж>7 & <үзэлцэж>7 & <үмхэж>7 & <өшиж>7 & <завдаж>7 & <загнуулж>7 & <засарч>7 & <зорж>7 & <зэвүүцэж>7 & <ирмэж>7 & <маяглаж>7 & <мэлтийж>7 & <мэрийж>7 & <намаржиж>7 & <намдаж>7 & <ниргэж>7 & <ногоорч>7 & <ноцоож>7 & <нулимж>7 & <ойж>7 & <савж>7 & <сажилж>7 & <санагдуулж>7 & <сандайлж>7 & <солиорч>7 & <сульдаж>7 & <сэвэлзэж>7 & <сэлгүүцэж>7 & <сэрвэлзэж>7 & <таалагдаж>7 & <тайтгаруулж>7 & <тайчиж>7 & <тамшаалж>7 & <татарч>7 & <түгжиж>7 & <төгсч>7 & <тийчилж>7 & <толгойлж>7 & <тооцож>7 & <торгож>7 & <тунаж>7 & <тэмтчиж>7 & <тэнүүчилж>7 & <тэнийлгэж>7 & <тээглэж>7 & <угсарч>7 & <уйтгарлаж>7 & <ундарч>7 & <урлаж>7 & <урьдаж>7 & <утаж>7 & <хазаарлаж>7 & <ханхийж>7 & <хүлхэж>7 & <хөөрөлдөж>7 & <хөлөрч>7 & <хөрвөж>7 & <ховлож>7 & <хожимдож>7 & <хойшлуулж>7 & <хулгайлж>7 & <цонхийж>7 & <цохигдож>7 & <цэгцэлж>7 & <цээжилж>7 & <чалчиж>7 & <чангалж>7 & <шамлаж>7 & <шүргэж>7 & <шилжүүлж>7 & <шингэрч>7 & <эвлэж>7 & <эвшээж>7 & <элбэж>7 & <элээж>7 & <ээдэрч>7 & <явагдаж>7 & <явалцаж>7 & <янгинаж>7 & <яриулж>7 & <авчруулж>6 & <алмайрч>6 & <алуулж>6 & <анхилж>6 & <ахалж>6 & <бадайрч>6 & <баллаж>6 & <бантаж>6 & <бүдэрч>6 & <бүүвэйлж>6 & <бөхөж>6 & <бишүүрхэж>6 & <борлуулж>6 & <бохирч>6 & <будилж>6 & <бузарлаж>6 & <бурзайж>6 & <бууралтаж>6 & <газарчилж>6 & <ганзагалж>6 & <гардуулж>6 & <гөлөлзөж>6 & <гилж>6 & <голлож>6 & <гэнэдэж>6 & <гялбаж>6 & <гялсхийж>6 & <дайжиж>6 & <дөтөлж>6 & <дооглож>6 & <доошилж>6 & <доромжлуулж>6 & <дуудагдаж>6 & <дуурсаж>6 & <дэвшиж>6 & <дэгдээж>6 & <дэлсэж>6 & <жаргааж>6 & <жигдэрч>6 & <жингэнэж>6 & <өмгөөлж>6 & <өмхөрч>6 & <өрдөж>6 & <загатнаж>6 & <залхаж>6 & <зөгнөж>6 & <зогсч>6 & <зохицож>6 & <зохицуулж>6 & <зочилж>6 & <зугаацаж>6 & <зэрэгцүүлж>6 & <идээшилж>6 & <илчилж>6 & <мансуурч>6 & <мөлжиж>6 & <мөргүүлж>6 & <мөргөлдөж>6 & <мөхөж>6 & <мохож>6 & <мэгдэж>6 & <мэлтэлзэж>6 & <мярааж>6 & <наймаалж>6 & <найруулж>6 & <норгож>6 & <норж>6 & <овоолж>6 & <онилж>6 & <оногдож>6 & <орлуулж>6 & <орооцолдож>6 & <осгож>6 & <саатуулж>6 & <сүүмэлзэж>6 & <сумлаж>6 & <таамаглаж>6 & <таваргаж>6 & <таниулж>6 & <тасалдаж>6 & <таталдаж>6 & <түйвээж>6 & <түлэгдэж>6 & <төнхөж>6 & <тодруулж>6 & <тохиож>6 & <туучиж>6 & <тушиж>6 & <удааширч>6 & <уйлуулж>6 & <уймарч>6 & <уулгаж>6 & <учруулж>6 & <хаацайлж>6 & <халширч>6 & <хандуулж>6 & <харьцаж>6 & <хасаж>6 & <хүлээлгэж>6 & <хөгжилдөж>6 & <хөнтөрч>6 & <хорлож>6 & <хосолж>6 & <хувилж>6 & <хужирлаж>6 & <хэвийж>6 & <цалгиж>6 & <царайчилж>6 & <царцаж>6 & <цатгаж>6 & <цөөрч>6 & <цөхөрч>6 & <цэгнэж>6 & <чармайж>6 & <чиглүүлж>6 & <чирж>6 & <чичиж>6 & <шавхаж>6 & <шагнуулж>6 & <шарваж>6 & <шарлаж>6 & <шархтаж>6 & <шүлэглэж>6 & <шиншилж>6 & <шовойж>6 & <шохоорхож>6 & <шулуудаж>6 & <эгшиглэж>6 & <эзэмдэж>6 & <элсэж>6 & <эмтэлж>6 & <эргэлдүүлж>6 & <ялзарч>6 & <ярвайж>6 & <авахуулж>5 & <автагдаж>5 & <авчихаж>5 & <агсарч>5 & <айлчилж>5 & <алагдаж>5 & <алдаршиж>5 & <амилж>5 & <амсхийж>5 & <анагааж>5 & <ангалзаж>5 & <асгаруулж>5 & <асч>5 & <аяншиж>5 & <багшилж>5 & <бадрааж>5 & <байрлаж>5 & <балартаж>5 & <бачимдаж>5 & <бүдгэрч>5 & <бүжиж>5 & <бүрэлзэж>5 & <бөөгнөрч>5 & <булаацалдаж>5 & <буудалцаж>5 & <бэлтгэгдэж>5 & <бэлэгшээж>5 & <гагнаж>5 & <гадаалж>5 & <ганганалдаж>5 & <гачигдаж>5 & <гишгэлж>5 & <гэдийж>5 & <гэрлэж>5 & <дагалдаж>5 & <дайлуулж>5 & <дайсагнаж>5 & <дарлагдаж>5 & <дүүгэж>5 & <дүйж>5 & <дүлийрч>5 & <дийлдэж>5 & <догдлуулж>5 & <доройтуулж>5 & <дугжирч>5 & <дулаалж>5 & <дулаацуулж>5 & <дэвсэлж>5 & <дэрвэлзэж>5 & <ерөөж>5 & <үгүйлэгдэж>5 & <үүрүүлж>5 & <үнэмшиж>5 & <үргэлжлүүлж>5 & <үрчийж>5 & <өвлөж>5 & <өөдөлж>5 & <өндөлзөж>5 & <зогоож>5 & <зэмлүүлж>5 & <ивээгдэж>5 & <илрүүлж>5 & <ихдэж>5 & <магтуулж>5 & <малилзаж>5 & <манхайж>5 & <машиндаж>5 & <минчийж>5 & <муудалцаж>5 & <муужирч>5 & <мухардаж>5 & <мэлмэрч>5 & <мэрж>5 & <найрамдаж>5 & <намнаж>5 & <нарлаж>5 & <нүцгэлж>5 & <нисгэж>5 & <нугарч>5 & <нударч>5 & <нэвтрүүлж>5 & <ойлгуулж>5 & <ойшоож>5 & <орилолдож>5 & <орогнож>5 & <ороолгож>5 & <орчихож>5 & <савлаж>5 & <сайжруулж>5 & <самардаж>5 & <сарниж>5 & <сүйдэж>5 & <сүндэрлэж>5 & <сөгнөж>5 & <сугарч>5 & <суллаж>5 & <сурвалжилж>5 & <суунаглаж>5 & <сэргийлж>5 & <тавирч>5 & <тайлагдаж>5 & <тасхийж>5 & <төлөөлж>5 & <тольдож>5 & <томилогдож>5 & <тонгорч>5 & <тонилгож>5 & <тонож>5 & <торж>5 & <торниж>5 & <тунарч>5 & <тусгаарлаж>5 & <туугдаж>5 & <тэгшилж>5 & <угзарч>5 & <улалзаж>5 & <умартаж>5 & <унтуулж>5 & <урагдаж>5 & <уралдуулж>5 & <урамшиж>5 & <урамшуулж>5 & <устаж>5 & <утасдаж>5 & <утгаж>5 & <уугиж>5 & <уулзуулж>5 & <уухилж>5 & <ууцгааж>5 & <ухуулж>5 & <халаглаж>5 & <халтирч>5 & <ханхайж>5 & <харлуулж>5 & <хаяарч>5 & <хаягдаж>5 & <хүмүүжиж>5 & <хөгжимдөж>5 & <хөөрцөглөж>5 & <хөлчүүрч>5 & <хөмөрч>5 & <хөнөөж>5 & <хийгдэж>5 & <хиртэж>5 & <холдуулж>5 & <хугалж>5 & <хулжиж>5 & <хулчийж>5 & <хуучилж>5 & <хэмхчиж>5 & <хяламхийж>5 & <хясаж>5 & <цайруулж>5 & <цахилж>5 & <цоолж>5 & <цуурайтаж>5 & <цуцаж>5 & <чинэрч>5 & <чичирхийлж>5 & <шалгааж>5 & <шалгарч>5 & <шалтгаалж>5 & <шантарч>5 & <шархирч>5 & <шахагдаж>5 & <шүүрдэж>5 & <шинэтгэж>5 & <шумбаж>5 & <шээж>5 & <эдлүүлж>5 & <эзгүйрч>5 & <эмжиж>5 & <энэрч>5 & <эрдэж>5 & <эхлэж>5 & <ялагдаж>5 & <ярайж>5
GRAMFORM: CVB.CNGR
LEXEMA: [болох] & [орох] & [байх] & [гарах] & [ирэх] & [хийх] & [явах] & [харах] & [ингэх] & [бодох] & [барих] & [суух] & [олох] & [очих] & [хүрэх] & [гаргах] & [хэлэх] & [эргэх] & [ярих] & [тэгэх] & [үзэх] & [зогсох] & [өгөх] & [босох] & [буух] & [мэдэх] & [тавих] & [болгох] & [татах] & [хэвтэх] & [хүлээх] & [идэх] & [буцах] & [санах] & [дагах] & [унах] & [гүйх] & [алдах] & [заах] & [унтах] & [дарах] & [хөөх] & [баярлах] & [хөдлөх] & [авчрах] & [уулзах] & [хүргэх] & [дуулах] & [давхих] & [айх] & [өргөх] & [инээх] & [сонсох] & [өнгөрөх] & [итгэх] & [бичих] & [тоглох] & [оруулах] & [өмсөх] & [төрөх] & [ажиллах] & [асуух] & [харагдах] & [уйлах] & [ширтэх] & [ойлгох] & [санагдах] & [амьдрах] & [засах] & [салах] & [гуйх] & [орхих] & [эргүүлэх] & [цохих] & [тайлах] & [эхлэх] & [гайхах] & [дуудах] & [зовох] & [ойртох] & [дагуулах] & [дуугарах] & [эрэх] & [унших] & [мордох] & [аваачих] & [нийлэх] & [тулах] & [өндийх] & [хаях] & [нээх] & [хариулах] & [босох] & [давах] & [хураах] & [мартах] & [сандрах] & [харайх] & [тогтох] & [ярилцах] & [инээмсэглэх] & [буудах] & [нүүх] & [хайрлах] & [үхэх] & [хандах] & [чичрэх] & [жаргах] & [салгах] & [хамгаалах] & [ажиглах] & [дайрах] & [боох] & [үзүүлэх] & [түүх] & [гүйцэх] & [оролдох] & [байлдах] & [зүтгэх] & [үлдэх] & [буулгах] & [**хашгирах] & [тэврэх] & [холдох] & [алах] & [түших] & [алхах] & [ядрах] & [нисэх] & [түрүүлэх] & [хөдөлгөх] & [амрах] & [үзэгдэх] & [дөхөх] & [зайлах] & [угтах] & [шахах] & [явуулах] & [гялалзах] & [нэмэх] & [даах] & [таних] & [уях] & [угаах] & [арчих] & [тасрах] & [хадгалах] & [хүсэх] & [болих] & [сэргэх] & [хэрэглэх] & [шийдэх] & [бодогдох] & [өсөх] & [сонирхох] & [тогтоох] & [учрах] & [атгах] & [тойрох] & [хуваах] & [худалдах] & [булаах] & [хонох] & [үүрэх] & [мөргөх] & [мэдрэх] & [өвдөх] & [ухах] & [хөөрөх] & [оролцох] & [таслах] & [цуглуулах] & [яарах] & [зүүх] & [нэхэх] & [тусах] & [удах] & [урсах] & [харих] & [чагнах] & [ажих] & [зугтах] & [нуугдах] & [ургах] & [хичээх] & [дуусах] & [чанах] & [шүүрэх] & [багтах] & [бэлтгэх] & [харвах] & [цочих] & [чирэх] & [эдлэх] & [эргэлдэх] & [асах] & [сахих] & [уурлах] & [шатах] & [арилах] & [буцаах] & [нуух] & [ачих] & [өлсөх] & [туулах] & [ухаарах] & [шидэх] & [дэлгэх] & [захирах] & [зөөх] & [мэдэгдэх] & [түлэх] & [хөтлөх] & [босгох] & [үсрэх] & [залах] & [мөрөөдөх] & [ороох] & [суулгах] & [эвдэх] & [өрөвдөх] & [зовоох] & [тоолох] & [тэнэх] & [хатах] & [бүтээх] & [дүүрэх] & [хэлэлцэх] & [эзлэх] & [асаах] & [өгсөх] & [загнах] & [тэсэх] & [гомдох] & [зөвшөөрөх] & [мандах] & [нээгдэх] & [солих] & [тарах] & [байгуулах] & [баригдах] & [зурах] & [тодрох] & [хадах] & [шарах] & [сонсогдох] & [суралцах] & [ялгах] & [аврах] & [магтах] & [түлхэх] & [тээх] & [унагах] & [хийлгэх] & [цайх] & [баясах] & [дарагдах] & [зуух] & [манах] & [наадах] & [танилцах] & [цухуйх] & [дайралдах] & [довтлох] & [дэгдэх] & [үлээх] & [шагайх] & [үнсэх] & [нийлүүлэх] & [таарах] & [тулалдах] & [тэмцэх] & [хүртэх] & [зориулах] & [ичих] & [одох] & [оргох] & [тэжээх] & [хөхрөх] & [шилэх] & [амсах] & [барах] & [дийлэх] & [дутаах] & [үдэх] & [залгах] & [засах] & [зогсоох] & [зорих] & [саах] & [харуулах] & [цавчих] & [шингэх] & [эрхлэх] & [авирах] & [морилох] & [тулгах] & [тэмтрэх] & [урих] & [хатгах] & [холбох] & [аягалах] & [залгих] & [мөлхөх] & [нэрэх] & [тохиолдох] & [хөгжих] & [хувирах] & [цохилох] & [цэвэрлэх] & [дэвсэх] & [зүүдлэх] & [золгох] & [огтлох] & [тарих] & [хавирах] & [халах] & [шаналах] & [ашиглах] & [гүйцэтгэх] & [гэрэлтэх] & [давших] & [дасах] & [дохих] & [зарах] & [нэмэгдэх] & [тэмүүлэх] & [хайх] & [хөвөх] & [цангах] & [шалгах] & [аних] & [бэлчих] & [дурсах] & [дэлгэрэх] & [заалгах] & [зулгаах] & [соёрхох] & [анзаарах] & [бариулах] & [бахархах] & [бухимдах] & [буцлах] & [дахих] & [үргэх] & [оёх] & [онгойх] & [сэргээх] & [урах] & [уудлах] & [ялах] & [бүрхэх] & [дамжих] & [захих] & [наргих] & [нөмрөх] & [хагалах] & [хайлах] & [халдах] & [хараах] & [шуугилдах] & [эцэх] & [аргадах] & [гишгэх] & [долоох] & [дуулдах] & [дэмжих] & [үлдээх] & [залбирах] & [зодох] & [нутаглах] & [онох] & [согтох] & [сэтгэх] & [тоох] & [тосох] & [тушаах] & [тэвдэх] & [тэвчих] & [ухрах] & [хардах] & [хүсэх] & [хоргодох] & [шоолох] & [шуугих] & [асгах] & [үглэх] & [өгүүлэх] & [зохиох] & [зэмлэх] & [наах] & [ноцолдох] & [сэгсрэх] & [тарчлах] & [төгсөх] & [шаах] & [бөхийх] & [бужигнах] & [ёслох] & [нэвтрэх] & [нэрлэх] & [сургах] & [тараах] & [түрэх] & [урьтах] & [халаах] & [ханах] & [хөөгдөх] & [хөөцөлдөх] & [хугарах] & [хурдлах] & [хэсэх] & [цацах] & [аялах] & [биелүүлэх] & [бишрэх] & [булах] & [даарах] & [дүүргэх] & [дүрэлзэх] & [зайлуулах] & [зүхэх] & [зөрөх] & [сугалах] & [уралдах] & [хамах] & [цугларах] & [шаардах] & [шимэх] & [эвдрэх] & [эргэлзэх] & [ахих] & [балбах] & [бүслэх] & [бүтэх] & [гийгүүлэх] & [дутах] & [жийх] & [өөрчлөх] & [задлах] & [зангирах] & [илэрхийлэх] & [сөхрөх] & [сонсдох] & [сууцгаах] & [тааруулах] & [тэсэх] & [удирдах] & [урсгах] & [хамтрах] & [харамлах] & [хахах] & [хашгиралдах] & [хүлэх] & [хөлдөх] & [хөрөөдөх] & [шингээх] & [шогших] & [эмээх] & [алхлах] & [амьсгалах] & [арилгах] & [байлгах] & [болчихох] & [гэмших] & [доромжлох] & [дээрэмдэх] & [үнэртэх] & [өрөх] & [залрах] & [зөвлөх] & [маргах] & [нөхөх] & [оволзох] & [сүйтгэх] & [сөхөх] & [тайвшрах] & [түгших] & [төлөх] & [уруудах] & [хавсрах] & [ханхлах] & [харамсах] & [харлах] & [хөрөх] & [хэвтүүлэх] & [цохиулах] & [цувах] & [цуглах] & [эсэргүүцэх] & [алгадах] & [амлах] & [анхаарах] & [балгах] & [барилдах] & [гүйлдэх] & [гэгдэх] & [гэтэх] & [үнэрлэх] & [үргэлжлэх] & [өдөх] & [өлгөх] & [өсгөх] & [өсөх] & [зусах] & [инээлдэх] & [ирүүлэх] & [нөхөрлөх] & [нисэх] & [сорох] & [таалах] & [тахих] & [төөрөх] & [улайх] & [уужрах] & [хангах] & [хангинах] & [ханилах] & [холих] & [хэрэлдэх] & [цэцэглэх] & [барагдах] & [бэлэглэх] & [гандах] & [дүрвэх] & [үнэлэх] & [занах] & [зуурах] & [идүүлэх] & [малтах] & [мандуулах] & [ойчих] & [оройтох] & [сүрдүүлэх] & [тайлбарлах] & [тачигнах] & [төрүүлэх] & [ухасхийх] & [уярах] & [хагацах] & [хөших] & [хориглох] & [хорсох] & [чихэх] & [эвхэх] & [айлгах] & [амжих] & [асрах] & [бахдах] & [билчих] & [бэлдэх] & [гоёх] & [даллах] & [догдлох] & [дурлах] & [дэвэх] & [жагсах] & [үрэх] & [задрах] & [зангидах] & [зарагдах] & [зүдрэх] & [зугтаах] & [илбэх] & [мишээх] & [ойртуулах] & [орших] & [сонгох] & [судлах] & [татуулах] & [таших] & [томилох] & [унжих] & [хазах] & [хайрах] & [халих] & [хийсгэх] & [хорих] & [чадах] & [шүүх] & [элэгдэх] & [айлтгах] & [атаархах] & [багтаах] & [базаах] & [бутрах] & [бялхах] & [ганцаардах] & [давтах] & [жиргэх] & [өвчих] & [ёолох] & [зарлах] & [мултрах] & [мунгинах] & [нурах] & [оргих] & [орилох] & [отох] & [сулрах] & [сураглах] & [татагдах] & [төхөөрөх] & [тойруулах] & [тэтгэх] & [унжуулах] & [хатаах] & [хүндлэх] & [хөнгөрөх] & [хилэгнэх] & [хооллох] & [хуулах] & [хуцах] & [хэмжих] & [хядах] & [шигдэх] & [эмээллэх] & [амраах] & [барайх] & [барилцах] & [бүгэх] & [гайхуулах] & [гүйлгэх] & [гутрах] & [гэлдрэх] & [гээх] & [дүүлэх] & [дуусах] & [өмөөрөх] & [өнгөрүүлэх] & [өтлөх] & [өшиглөх] & [зүсэх] & [мэндлэх] & [нойрсох] & [нухах] & [олдох] & [самнах] & [сунах] & [сунгах] & [сэлбэх] & [сэлэх] & [тайтгарах] & [тулгарах] & [турах] & [унагаах] & [харуулдах] & [хуваалцах] & [хяргах] & [цутгах] & [чангарах] & [чиглэх] & [шүтэх] & [шинжих] & [элдэх] & [аашлах] & [агнах] & [ангайх] & [аргалах] & [бараадах] & [буцалгах] & [гулгах] & [гэтлэх] & [дайчлах] & [дамжуулах] & [даруулах] & [дөхүүлэх] & [дэрлэх] & [үерхэх] & [үйлдэх] & [үрэгдэх] & [өвөлжих] & [өвөрлөх] & [өнгөрөөх] & [өрнөх] & [зажлах] & [замхрах] & [зөрчих] & [зодолдох] & [манарах] & [найгах] & [найдах] & [нүүлгэх] & [олгох] & [орчуулах] & [саатах] & [сануулах] & [сойх] & [сэнгэнэх] & [сэрээх] & [төсөөлөх] & [тонгойх] & [тэмдэглэх] & [унтраах] & [хавчих] & [хавчуулах] & [хаших] & [хүндэтгэх] & [хөглөх] & [хөрвөөх] & [хоригдох] & [цэнгэх] & [чулуудах] & [эгэх] & [янзлах] & [автах] & [асгарах] & [бараалхах] & [бултах] & [галлах] & [ганхах] & [гашуудах] & [гүйцээх] & [гиюүрэх] & [голох] & [горьдох] & [дайлах] & [далайх] & [дарлах] & [дүүжлэх] & [дэвхцэх] & [дэвшүүлэх] & [үгүйлэх] & [үймэх] & [үймүүлэх] & [өвөртлөх] & [өөрчлөгдөх] & [өнхрөх] & [зөөлрөх] & [имрэх] & [лавлах] & [мордуулах] & [найрлах] & [нүдэх] & [ноцох] & [нэгдэх] & [нэгжих] & [сөнөөх] & [сөрөх] & [тааралдах] & [тавиулах] & [түгээх] & [томрох] & [тохох] & [углах] & [уйдах] & [ургуулах] & [устгах] & [хагарах] & [харанхуйлах] & [хөндөх] & [хивэх] & [хожих] & [хуралдах] & [хучих] & [цавчлах] & [царайлах] & [цацрах] & [цэлийх] & [чангаах] & [шатаах] & [шивнэх] & [шилжих] & [шувтрах] & [шургах] & [эмтрэх] & [энхрийлэх] & [эргэцүүлэх] & [ятгах] & [ачаалах] & [болгоомжлох] & [будах] & [гөлийх] & [гомдоох] & [дүрэх] & [донгодох] & [дуудуулах] & [дэлдэх] & [живэх] & [өхөөрдөх] & [залгилах] & [зооглох] & [зэхэх] & [илгээх] & [исгэрэх] & [мартагдах] & [мохоох] & [мэдүүлэх] & [мэхлэх] & [мялаах] & [налайх] & [онгойлгох] & [оргилох] & [сүлжих] & [сүрдэх] & [сэжиглэх] & [таглах] & [тосох] & [турших] & [тусгах] & [туяарах] & [унтрах] & [харайлгах] & [хүндрэх] & [хийсэх] & [холхих] & [хороох] & [хувцаслах] & [хэлбийх] & [хэлүүлэх] & [цадах] & [чилэх] & [чирэгдэх] & [шуух] & [эдгэрэх] & [ялгарах] & [агуулах] & [адгах] & [айсах] & [анах] & [андуурах] & [архидах] & [барилах] & [бүлтийх] & [бүртгэх] & [боловсруулах] & [бэлчээх] & [гөлрөх] & [гоожих] & [гэрэлтүүлэх] & [давуулах] & [дайтах] & [дутагдах] & [дуурайх] & [дууриах] & [дэндэх] & [жадлах] & [үүрэглэх] & [үүсэх] & [үргээх] & [өмсөх] & [өнгийх] & [өндийлгөх] & [өрсөх] & [зүлгэх] & [зөвлөлдөх] & [зодуулах] & [зохих] & [зурайх] & [зэрэгцэх] & [маргалдах] & [савсах] & [сарвайх] & [сарвалзах] & [сөгдөх] & [солигдох] & [сорих] & [талархах] & [танилцуулах] & [тоочих] & [туйлах] & [тэмцэлдэх] & [улирах] & [умбах] & [хүүрнэх] & [хүртээх] & [хөгжүүлэх] & [хөхүүлэх] & [хөхөх] & [хуримлах] & [хурхирах] & [хэвлүүлэх] & [хэтрүүлэх] & [цайлах] & [чамлах] & [чимхэх] & [шүүмжлэх] & [эвлэрэх] & [эзэмших] & [эмчлүүлэх] & [эндүүрэх] & [ажиллуулах] & [алдуулах] & [амьсгаадах] & [базах] & [байгуулагдах] & [байцаах] & [баярлуулах] & [бичүүлэх] & [болгоох] & [боогдох] & [буудуулах] & [дагжих] & [довтолгох] & [дургүйцэх] & [дурдах] & [дуугаргах] & [дуулгах] & [дуусгах] & [дэлбэрэх] & [үүсгэх] & [өрсөлдөх] & [зөрүүлэх] & [зоох] & [зугаалах] & [ивээх] & [идээших] & [илрэх] & [маажих] & [маллах] & [муудах] & [налах] & [нугалах] & [нэгтгэх] & [орлох] & [оршуулах] & [сэдэх] & [тааварлах] & [тавлах] & [тархах] & [ташуурдах] & [төөнөх] & [тохирох] & [тургих] & [тэгнэх] & [тэлэх] & [улих] & [урвах] & [хазайх] & [халуурах] & [хатируулах] & [хөгшрөх] & [хөдөлмөрлөх] & [хөөрүүлэх] & [хөллөх] & [хөндийрөх] & [хожигдох] & [холбогдох] & [хонхойх] & [хумих] & [хэлхэх] & [хэрэх] & [цуврах] & [чөдөрлөх] & [шагнах] & [шивэгнэх] & [шийтгэх] & [ширвэх] & [ширгэх] & [шургуулах] & [эвлүүлэх] & [эмчлэх] & [эрхлүүлэх] & [эсгэх] & [юүлэх] & [янцгаах] & [алжаах] & [ангах] & [аргамжих] & [балрах] & [баясгах] & [бүжиглэх] & [бөглөх] & [бойжих] & [бэхлэх] & [галзуурах] & [гаргуулах] & [гүвэх] & [гинших] & [гуних] & [гутах] & [гэлцэх] & [гялтганах] & [давхилдах] & [давхцах] & [дархлах] & [дүгнэх] & [дүнхийх] & [донслох] & [доргиох] & [дурандах] & [жигнэх] & [жигших] & [үхүүлэх] & [өлбөрөх] & [өнжих] & [өнчрөх] & [өчих] & [завилах] & [залгуулах] & [зүүрмэглэх] & [зүйрлэх] & [зөвшөөх] & [зууралдах] & [илтгэх] & [ихсэх] & [мартчихах] & [мацах] & [мөрдөх] & [муулах] & [мушгих] & [наалдах] & [намирах] & [ноолох] & [нэвтлэх] & [огоорох] & [палхийх] & [сайжрах] & [сайшаах] & [сийлэх] & [тасдах] & [тунгаах] & [тэнийх] & [тэнцэх] & [тэргүүлэх] & [уншуулах] & [урагшлах] & [уургалах] & [уучлах] & [уцаарлах] & [уянгалах] & [халагдах] & [халууцах] & [хамжих] & [хатуужих] & [хаялах] & [хүргүүлэх] & [хүрээлэх] & [хөөргөх] & [хөхрөлдөх] & [хурах] & [хусах] & [хутгах] & [хэтрэх] & [хянах] & [цагаатгах] & [цахих] & [цовхчих] & [цоожлох] & [цэлмэх] & [чарлах] & [чөлөөлөх] & [шигтгэх] & [шинжлэх] & [ширүүсэх] & [шунах] & [шуурах] & [ээрэх] & [ярах] & [агсах] & [алдрах] & [архирах] & [баагих] & [баглах] & [багтрах] & [багшрах] & [бадруулах] & [бархирах] & [басах] & [бүрдэх] & [биелэх] & [булаалдах] & [буруулах] & [буруутгах] & [бясалгах] & [гардах] & [гижигдэх] & [гийх] & [гундах] & [гутаах] & [гуядах] & [дааварлах] & [даатгах] & [далдлах] & [дамжлах] & [дасах] & [дүнгэнэх] & [доргих] & [дулаацах] & [дэвхрэх] & [дэлэх] & [дэрвэх] & [жагсаах] & [жиших] & [үгүйсгэх] & [үдлэх] & [үүрсэх] & [үзэлцэх] & [үмхэх] & [өших] & [завдах] & [загнуулах] & [засрах] & [зорох] & [зэвүүцэх] & [ирмэх] & [маяглах] & [мэлтийх] & [мэрийх] & [намаржих] & [намдах] & [ниргэх] & [ногоорох] & [ноцоох] & [нулимах] & [ойх] & [савах] & [сажлах] & [санагдуулах] & [сандайлах] & [солиорох] & [сульдах] & [сэвэлзэх] & [сэлгүүцэх] & [сэрвэлзэх] & [таалагдах] & [тайтгаруулах] & [тайчих] & [тамшаалах] & [татрах] & [түгжих] & [төгсөх] & [тийчлэх] & [толгойлох] & [тооцох] & [торгох] & [тунах] & [тэмтчих] & [тэнүүчлэх] & [тэнийлгэх] & [тээглэх] & [угсрах] & [уйтгарлах] & [ундрах] & [урлах] & [урьдах] & [утах] & [хазаарлах] & [ханхийх] & [хүлхэх] & [хөөрөлдөх] & [хөлрөх] & [хөрвөх] & [ховлох] & [хожимдох] & [хойшлуулах] & [хулгайлах] & [цонхийх] & [цохигдох] & [цэгцлэх] & [цээжлэх] & [чалчих] & [чангалах] & [шамлах] & [шүргэх] & [шилжүүлэх] & [шингэрэх] & [эвлэх] & [эвшээх] & [элбэх] & [элээх] & [ээдрэх] & [явагдах] & [явалцах] & [янгинах] & [яриулах] & [авчруулах] & [алмайрах] & [алуулах] & [анхилах] & [ахлах] & [бадайрах] & [баллах] & [бантах] & [бүдрэх] & [бүүвэйлэх] & [бөхөх] & [бишүүрхэх] & [борлуулах] & [бохирох] & [**будилах] & [бузарлах] & [бурзайх] & [бууралтах] & [газарчлах] & [ганзагалах] & [гардуулах] & [гөлөлзөх] & [гилэх] & [голлох] & [гэнэдэх] & [гялбах] & [гялсхийх] & [дайжих] & [дөтлөх] & [дооглох] & [доошлох] & [доромжлуулах] & [дуудагдах] & [дуурсах] & [дэвших] & [дэгдээх] & [дэлсэх] & [жаргаах] & [жигдрэх] & [жингэнэх] & [өмгөөлөх] & [өмхрөх] & [өрдөх] & [загатнах] & [залхах] & [зөгнөх] & [зогсох] & [зохицох] & [зохицуулах] & [зочлох] & [зугаацах] & [зэрэгцүүлэх] & [идээшлэх] & [илчлэх] & [мансуурах] & [мөлжих] & [мөргүүлэх] & [мөргөлдөх] & [мөхөх] & [мохох] & [мэгдэх] & [мэлтэлзэх] & [мяраах] & [наймаалах] & [найруулах] & [норгох] & [норох] & [овоолох] & [онилох] & [оногдох] & [орлуулах] & [орооцолдох] & [осгох] & [саатуулах] & [сүүмэлзэх] & [сумлах] & [таамаглах] & [таваргах] & [таниулах] & [тасалдах] & [таталдах] & [түйвээх] & [түлэгдэх] & [төнхөх] & [тодруулах] & [тохиох] & [туучих] & [туших] & [удаашрах] & [уйлуулах] & [уймрах] & [уулгах] & [учруулах] & [хаацайлах] & [халшрах] & [хандуулах] & [харьцах] & [хасах] & [хүлээлгэх] & [хөгжилдөх] & [хөнтрөх] & [хорлох] & [хослох] & [хувилах] & [хужирлах] & [хэвийх] & [цалгих] & [царайчлах] & [царцах] & [цатгах] & [цөөрөх] & [цөхрөх] & [цэгнэх] & [чармайх] & [чиглүүлэх] & [чирэх] & [чичих] & [шавхах] & [шагнуулах] & [шарвах] & [шарлах] & [шархтах] & [шүлэглэх] & [шиншлэх] & [шовойх] & [шохоорхох] & [шулуудах] & [эгшиглэх] & [эзэмдэх] & [элсэх] & [эмтлэх] & [эргэлдүүлэх] & [ялзрах] & [ярвайх] & [авахуулах] & [автагдах] & [авчихах] & [агсрах] & [айлчлах] & [алагдах] & [алдарших] & [амилах] & [амсхийх] & [анагаах] & [ангалзах] & [асгаруулах] & [асах] & [аянших] & [багшлах] & [бадраах] & [байрлах] & [балартах] & [бачимдах] & [бүдгэрэх] & [бүжих] & [бүрэлзэх] & [бөөгнөрөх] & [булаацалдах] & [буудалцах] & [бэлтгэгдэх] & [бэлэгшээх] & [гагнах] & [гадаалах] & [ганганалдах] & [гачигдах] & [гишгэлэх] & [гэдийх] & [гэрлэх] & [дагалдах] & [дайлуулах] & [дайсагнах] & [дарлагдах] & [дүүгэх] & [дүйх] & [дүлийрэх] & [дийлдэх] & [догдлуулах] & [доройтуулах] & [дугжрах] & [дулаалах] & [дулаацуулах] & [дэвслэх] & [дэрвэлзэх] & [ерөөх] & [үгүйлэгдэх] & [үүрүүлэх] & [үнэмших] & [үргэлжлүүлэх] & [үрчийх] & [өвлөх] & [өөдлөх] & [өндөлзөх] & [зогоох] & [зэмлүүлэх] & [ивээгдэх] & [илрүүлэх] & [ихдэх] & [магтуулах] & [малилзах] & [манхайх] & [машиндах] & [минчийх] & [муудалцах] & [муужрах] & [мухардах] & [мэлмэрэх] & [мэрэх] & [найрамдах] & [намнах] & [нарлах] & [нүцгэлэх] & [нисгэх] & [нугарах] & [нудрах] & [нэвтрүүлэх] & [ойлгуулах] & [ойшоох] & [орилолдох] & [орогнох] & [ороолгох] & [орчихох] & [савлах] & [сайжруулах] & [самардах] & [сарних] & [сүйдэх] & [сүндэрлэх] & [сөгнөх] & [сугарах] & [суллах] & [сурвалжлах] & [суунаглах] & [сэргийлэх] & [тавирах] & [тайлагдах] & [тасхийх] & [төлөөлөх] & [тольдох] & [томилогдох] & [тонгорох] & [тонилгох] & [тонох] & [торох] & [торних] & [тунарах] & [тусгаарлах] & [туугдах] & [тэгшлэх] & [угзрах] & [улалзах] & [умартах] & [унтуулах] & [урагдах] & [уралдуулах] & [урамших] & [урамшуулах] & [устах] & [утасдах] & [утгах] & [уугих] & [уулзуулах] & [уухилах] & [ууцгаах] & [ухуулах] & [халаглах] & [халтирах] & [ханхайх] & [харлуулах] & [хаяарах] & [хаягдах] & [хүмүүжих] & [хөгжимдөх] & [хөөрцөглөх] & [хөлчүүрэх] & [хөмрөх] & [хөнөөх] & [хийгдэх] & [хиртэх] & [холдуулах] & [хугалах] & [хулжих] & [хулчийх] & [хуучлах] & [хэмхчих] & [хяламхийх] & [хясах] & [цайруулах] & [цахилах] & [цоолох] & [цуурайтах] & [цуцах] & [чинэрэх] & [чичирхийлэх] & [шалгаах] & [шалгарах] & [шалтгаалах] & [шантрах] & [шархирах] & [шахагдах] & [шүүрдэх] & [шинэтгэх] & [шумбах] & [шээх] & [эдлүүлэх] & [эзгүйрэх] & [эмжих] & [энэрэх] & [эрдэх] & [эхлэх] & [ялагдах] & [ярайх]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
8049189883
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov